root/main/trunk/greenstone2/macros/dhivehi.dm @ 23299

Revision 23299, 58.3 KB (checked in by anna, 9 years ago)

Dhivehi Greenstone Interface. Many thanks to Aminath Riyaz.

Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2#####################################################################
3#
4# Dhivehi Language text and icon macros
5#      Translated by Aminath Riyaz in November, 2010
6#
7######################################################################
8#
9# This is the main macro file for translation when creating an
10# interface in another language.
11
12# Under the 'text macros' comments are text macros of the form:
13# _macroname_ {macro value}
14# Everything between the {} is the text to be translated. This text
15# may itself contain macros (i.e. characters other than space between
16# underscore characters, e.g. _about:numdocs_ or _textpage_). These
17# macro names occurring within text shouldn't be translated but should
18# be left as they are. Underscores or curly brackets occurring
19# naturally within the text should be escaped with a leading backslash
20# (i.e. '\_', '\{' or '\}).
21#
22# Comment lines (other than those described above) need not be
23# translated (i.e. any lines beginning with '#', like this line).
24#
25# The simplest way to translate this file is to save it as something
26# else (e.g. french.dm) and work through translating all the text
27# macro values and icon comments.
28#
29######################################################################
30
31
32######################################################################
33# Global (base) package
34package Global
35######################################################################
36
37
38#------------------------------------------------------------
39# text macros
40#------------------------------------------------------------
41
42_textperiodicals_ [l=dv] {ނޫސްމފޖފއްލާ  } 
43
44# these three used by the default format statement of the demo and dls collections.
45_textsource_ [l=dv] {ލޚބެންހުރޚ ފފރާތުގެ ހފވާލާ } 
46_textdate_ [l=dv] {ޝާއޚއުކުރޚ ތާރީޚު    } 
47_textnumpages_ [l=dv] {ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ÞŽÞ¬ Þ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª    } 
48
49_textsignin_ [l=dv] {ލޮގޚން   } 
50
51
52
53_textdefaultcontent_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ¬Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ހޯދޭގޮތް Þ‚ÞªÞˆÞšÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީއފށް އެނބުރޚދޚއުމފށް Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞŠÞ‡Þš އޮތް ފފހފތފށް ފޚތފށް އޮބާލފއޚގެން ނުވފތފ މފތީގފއޚއެވޭ ފފށާޞފފުހާ ފޚތފށް އޮބާލފއޚގެން    } 
54
55_textdefaulttitle_ [l=dv] {ޖީ.އެސް.ޑީ.އެލް. ގެ މފއްސފލފ   } 
56
57_textbadcollection_ [l=dv] {"("_cvariable_") Þ‰ÞšÞ‚ÞŠÞ‚Þ° Þ†ÞšÞ”Þ§ ކފލެކްޝފންއެއް ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ސޚސްޓފމުގފއޚ އޚންސްޓޯލްކޮށްފފއޚ ނުވެއެވެ." } 
58
59_textselectpage_ [l=dv] {ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ Þ‚ÞŠÞŽÞ§  } 
60
61_collectionextra_ [l=dv] {މޚކފލެކްޝފންގފއޚ _about:numdocs_ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰Þš ކފލެކްޝފން Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‚Þ° ތފއްޔާރުކުރެވުނީ _about:builddate_ ދުވފސްކުރޚންނެވެ.    } 
62
63# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
64# macro will always be set to another value)
65_collectorextra_ [l=dv] {"މޚކފލެކްޝފންގފއޚ _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",document,documents), a total of _numbytes_ ގެ Þ‰Þ¬Þ“ÞŠÞ‘Þ§Þ“Þ§ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰Þš ކފލެކްޝފންގެ ތފއްޔާރުކުރޚ ހުލާސާ ބފލފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ މޚފޚތފށް އޮބާލާ <p><a href="_httppagex_(bsummary)">"    } 
66
67_textdescrcollection_ [l=dv] {}
68_textdescrabout_ [l=dv] {ތފޢާރުފު ސފފުހާ  } 
69_textdescrhome_ [l=dv] {ފފށާ ސފފުހާ   } 
70_textdescrhelp_ [l=dv] {އެހީގެ ސފފުހާ   } 
71_textdescrpref_ [l=dv] {އޚޚްތޚޔާރީ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€ÞŠ   } 
72_textdescrgreenstone_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބުރފރީ ސޮފްޓްވެއފރ } 
73_textdescrusab_ [l=dv] {Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° ތުރާވީ ކޮންބފއޚތފކެއް  } 
74
75
76# Metadata names and navigation bar labels
77
78_textSearch_ [l=dv] {ހޯދާ   } 
79_labelSearch_ [l=dv] {ހޯދާ  } 
80
81# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
82_textTitle_ [l=dv] {ސުރުހީ    } 
83_labelTitle_ [l=dv] {ސުރުޚީ / ސުރުޚީތފއް    } 
84_textCreator_ [l=dv] {ތފއްޔާރުކުރޚފފރާތް  } 
85_labelCreator_ [l=dv] {ތފއްޔާރުކުރޚފފރާތް } 
86_textSubject_ [l=dv] {މާއްދާ  } 
87_labelSubject_ [l=dv] {މާއްދާ } 
88_textDescription_ [l=dv] {ތފފުސީލު  } 
89_labelDescription_ [l=dv] {ތފފްޞީލް } 
90_textPublisher_ [l=dv] {ޝާއޚއުކުރޚފފރާތް    } 
91_labelPublisher_ [l=dv] {ޝާއޚއުކުރޚ ފފރާތް  } 
92_textContributor_ [l=dv] {އެހީތެރޚވެދޚން ފފރާތް     } 
93_labelContributor_ [l=dv] {އެހީތެރޚވެދޚން ފފރާތް / ފފރާތްތފއް } 
94_textDate_ [l=dv] {ތާރީޚް } 
95_labelDate_ [l=dv] {ތާރީޚް    } 
96_textType_ [l=dv] {ބާވފތް } 
97_labelType_ [l=dv] {ވފއްތފރު / ވފއްތފރުތފއް } 
98_textFormat_ [l=dv] {ÞŠÞ­Þ‘Þš   } 
99_labelFormat_ [l=dv] {ފޯމެޓް  } 
100_textIdentifier_ [l=dv] {ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ§ ބފސް  } 
101_labelIdentifier_ [l=dv] {ވފކޚކުރާނޭގޮތް  } 
102_textSource_ [l=dv] {ފފއޚލުގެ Þ‚ÞŠÞ‚Þ°  } 
103_labelSource_ [l=dv] {ފފއޚލުގެނފން / ފފއޚލުގެ ނފންތފއް  } 
104_textLanguage_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠ } 
105_labelLanguage_ [l=dv] {ބފސް / ބފސްތފއް } 
106_textRelation_ [l=dv] {Þ€ÞªÞƒÞšÞŽÞªÞ…ÞªÞ‚Þ° } 
107_labelRelation_ [l=dv] {ގުޅުން    } 
108_textCoverage_ [l=dv] {ހޚމެނފންވީބފއޚތފއް } 
109_labelCoverage_ [l=dv] {ހޚމެނޚފފއޚވާބފއޚތފއް    } 
110_textRights_ [l=dv] {ލޚބޚގެންވާ އޚޙްތޚޔާރުތފއް  } 
111_labelRights_ [l=dv] {ލޚބޚގެންވާ އޚޙްތޚޔާރުތފއް } 
112
113# DLS metadata set
114_textOrganization_ [l=dv] {ޖފމާއފތް } 
115_labelOrganization_ [l=dv] {ޖފމާޢފތްތފއް    } 
116_textKeyword_ [l=dv] {Þ‰ÞªÞ€ÞšÞ‡Þ°Þ‰Þª ބފސްތފއް } 
117_labelKeyword_ [l=dv] {ޚާއްސފ ބފސްބފސް    } 
118_textHowto_ [l=dv] {Þ€ÞŠÞ‹Þ§Þ‚Þ©Þ†ÞšÞ€ÞšÞ‚Þ¬Þ‡Þ°ØŸ  } 
119_labelHowto_ [l=dv] {ކުރާނެގޮތް   } 
120
121# Miscellaneous Greenstone metadata
122_textPhrase_ [l=dv] {އޚބާރާތް   } 
123_labelPhrase_ [l=dv] {އޚބާރާތް/އޚބާރާތްތފއް } 
124_textCollage_ [l=dv] {ކޮލާޖް  } 
125_labelCollage_ [l=dv] {ކޮލާޖް } 
126_textBrowse_ [l=dv] {މފތޚމފތޚން ބފލފއޚލާ  } 
127_labelBrowse_ [l=dv] {ބފލފއޚލާ  } 
128_textTo_ [l=dv] {އފށް   } 
129_labelTo_ [l=dv] {އފށް  } 
130_textFrom_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ‡ÞšÞ‚Þ°     } 
131_labelFrom_ [l=dv] {ފފށާ    } 
132_textAcronym_ [l=dv] {ކުރުކޮށްކޚޔާ Þ‚ÞŠÞ‚Þ° } 
133_labelAcronym_ [l=dv] {ކުރުކޮށްކޚޔާ Þ‚ÞŠÞ‚Þ°    } 
134_textAuthor_ [l=dv] {މުސފއްނޚފު   } 
135_textAuthors_ [l=dv] {މުސފއްނޚފުން  } 
136
137# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
138_textdescrdefault_ [l=dv] {_1_  ން ބެލުމފށް   } 
139
140_textdescrSearch_ [l=dv] {ÞˆÞŠÞ†Þš ޙާއްސފ އޚބާރާތްތފކެއް ހޯދުމފށް   } 
141_textdescrType_ [l=dv] {ތފކެތީގެ ބާވފތުން ބެލުމފށް  } 
142_textdescrIdentifier_ [l=dv] {ތފކެތީގެ ފާހފގފކުރުންތފކުން ބެލުމފށް    } 
143_textdescrSource_ [l=dv] {ފފއޚލުގެ އފސްލުނފމުން ހޯދުމފށް    } 
144_textdescrTo_ [l=dv] {Þ‚ÞšÞ‚Þ°Þ‰Þ§ Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ތފރުތީބުން ބެލުމފށް   } 
145_textdescrFrom_ [l=dv] {ÞˆÞŠÞ†ÞšÞˆÞŠÞ†Þš ބފއޚތފކުން ފެށޚގެން ބެލުމފށް } 
146_textdescrCollage_ [l=dv] {ތފސްވީރުތފކުގެ ކޮލާޖުން ބެލުމފށް   } 
147_textdescrAcronym_ [l=dv] {ކުރުކޮށްކޚޔާ Þ‚ÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ° ބެލުމފށް   } 
148_textdescrPhrase_ [l=dv] {އޚބާރާތްތފކުން ބފލުމފށް } 
149_textdescrHowto_ [l=dv] {އފމފލުކުރފންވީ ގޮތުގެ ބފއޚތފއް ބެލުމފށް    } 
150_textdescrBrowse_ [l=dv] {ލޚޔުންތފއް މފތޚމފތޚންބެލުމފށް } 
151_texticontext_ [l=dv] {ލޚއުން ބެލުމފށް    } 
152_texticonclosedbook_ [l=dv] {Þ‰Þš ލޚޔުން Þ€ÞªÞ…ÞªÞˆÞŠÞ‡Þš ހޚމެނޭބފއޚތފއް ބފއްލފވާ   } 
153_texticonnext_ [l=dv] {ދެންއޮތް ބފޔފށް    } 
154_texticonprev_ [l=dv] {ކުރީގެ ބފޔފށް    } 
155
156_texticonworld_ [l=dv] {ވެބް Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°Þ“Þ° ބެލުމފށް  } 
157
158_texticonmidi_ [l=dv] {އެމް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš.ޑީ.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުމެއް ބެލުމފށް  } 
159_texticonmsword_ [l=dv] {މފއޚކްރޮސޮފްޓް ވޯޑް ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުމފށް ބެލުމފށް   } 
160_texticonmp3_ [l=dv] {އެމް.ޕީ.3 ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުމެއް ބެލުމފށް   } 
161_texticonpdf_ [l=dv] {ޕީ.ޑީ.އެފް. ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުމެއް ބެލުމފށް   } 
162_texticonps_ [l=dv] {ޕޯސްޓް.ސްކްރޚޕްޓް Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°Þ“Þ° ބެލުމފށް    } 
163_texticonppt_ [l=dv] {Þ•ÞŠÞˆÞŠÞƒÞ•Þ®Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުމެއް ބެލުމފށް } 
164_texticonrtf_ [l=dv] {އާރ.ޓީ.އެފް. Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°Þ“Þ° ބެލުމފށް   } 
165_texticonxls_ [l=dv] {މފއޚކްރޮސޮފްޓް އެކްސެލް ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުމފށް ބެލުމފށް  } 
166
167
168
169_page_ [l=dv] {ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ } 
170_pages_ [l=dv] {ޞފފުހާތފއް    } 
171_of_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ‡ÞšÞ‚Þ°   } 
172_vol_ [l=dv] {ވޮލޚއުމް  } 
173_num_ [l=dv] {ނޫނެކޭ  } 
174
175_textmonth00_ [l=dv] {}
176_textmonth01_ [l=dv] {Þ–Þ¬Þ‚ÞªÞ‡ÞŠÞƒÞ©  } 
177_textmonth02_ [l=dv] {ÞŠÞ¬Þ„Þ°ÞƒÞªÞ‡ÞŠÞƒÞ©  } 
178_textmonth03_ [l=dv] {މާޗް  } 
179_textmonth04_ [l=dv] {އޭޕްރީލް  } 
180_textmonth05_ [l=dv] {Þ‰Þ¬Þ‡Þš  } 
181_textmonth06_ [l=dv] {ޖޫން  } 
182_textmonth07_ [l=dv] {ޖުލފއޚ  } 
183_textmonth08_ [l=dv] {އޯގފސްޓް  } 
184_textmonth09_ [l=dv] {ސެޕްޓެމްބފރ    } 
185_textmonth10_ [l=dv] {Þ‡Þ®Þ†Þ°Þ“Þ¯Þ„ÞŠÞƒ    } 
186_textmonth11_ [l=dv] {Þ‚Þ®ÞˆÞ¬Þ‰Þ°Þ„ÞŠÞƒ    } 
187_textmonth12_ [l=dv] {ޑޚސެންބފރު  } 
188
189_texttext_ [l=dv] {ލޚޔުންކޮޅު } 
190
191_textdocument_ [l=dv] {ލޚޔުންތފއް } 
192_textsection_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡Þš  } 
193_textparagraph_ [l=dv] {ޕެރެގްރާފް    } 
194_textchapter_ [l=dv] {ބާބު  } 
195_textbook_ [l=dv] {ފޮތް } 
196
197_magazines_ [l=dv] {މފޖފއްލާ    } 
198
199_nzdlpagefooter_ [l=dv] {ނޚއުޒޚލެންޑް ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ، Þ‘ÞšÞ•Þ§Þ“Þ°Þ‰ÞŠÞ‚Þ°Þ“Þ° އޮފް Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒ ސފއޚންސް، ޔުނޚވފރސޚޓީ އޮފް ވފއޚކފޓޯ، ނޚއުޒޚލެންޑް   } 
200
201_linktextHOME_ [l=dv] {ފެށޚހޚސާބު } 
202_linktextHELP_ [l=dv] {އެހީހޯދުމފށް } 
203_linktextPREFERENCES_ [l=dv] {ހފވާލާތފއް  } 
204
205
206######################################################################
207# 'home' page
208package home
209######################################################################
210
211_textpagetitle_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ކުތުބުޚާނާ / ލފއޚބުރފރީ   } 
212
213_textnocollections_ [l=dv] {އެއްވެސް ކފލެކްޝފނެއް ނެތް  } 
214
215_textadmin_ [l=dv] {Þ‡ÞšÞ‹Þ§ÞƒÞ© ÞžÞŠÞŠÞ°Þ€Þ§   } 
216_textabgs_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯންގެ ތފޢާރުފު    } 
217_textgsdocs_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯންއާއޚ ބެހޭ ލޚޔުންތފއް } 
218
219_textdescradmin_ [l=dv] {ބޭނުންކުރާ ފފރާތްތފއް އެއްކުރުމާއޚ، މޚސޚސްޓފމްގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ކފލެކްޝފން ހުލާސާކުރުމފށް، ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލްކުރުމުގެ ޓެކްނޚކފލް މފޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ފުރުސފތު   } 
220
221_textdescrgogreenstone_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނޚއުޒޚލެންޑުގެ ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ Þ‡Þ§Þ‡Þš ބެހޭގޮތުން އޚތުރުބފޔާން  } 
222
223_textdescrgodocs_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ބޭނުންކުރާނޭގޮތުގެ ފޮތްތފއް    } 
224
225#####################################################################
226# some macros used on the home page from other packages
227#####################################################################
228package gli
229
230_textgli_ [l=dv] {ލފއޚބުރޭރޚއފންގެ އޚންޓފރފޭސް   } 
231_textdescrgli_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þª ބފއޚތފއް ތފޢާރުފުކޮށް އުނޚއޚތުރުގެނފއުމާއޚ، ފުހެލުމުށް އެހީތެރޚވެދެއެވެ. } 
232
233package collector
234
235_textcollector_ [l=dv] {ތފކެތޚ އެއްކުރާފފރާތް   } 
236_textdescrcollector_ [l=dv] {މޚއފށްވފނީ ލފއޚބުރޭރޚއފންގެ އޚންޓފރފޭސް އފށްވުރެ ދުވފސްވެފފއެވެ. Þ‰ÞšÞŠÞŠÞ‹ÞŠ ÞŽÞšÞ‚ÞŠ މފސފއްކފތްތފކފށް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞ§Þ‚Þ© ލފއޚބުރޭރޚއފން އޚންޓފރފޭސްއެވެ.   } 
237
238package depositor
239
240_textdepositor_ [l=dv] {Þ–ÞŠÞ‰Þ§Þ†ÞªÞƒÞš ފފރާތް   } 
241_textdescrdepositor_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš ތފކެއްޗފއް އޚތުރު ލޚޔުންތފއް އެއްކުރުމފށް އެހީތެރޚވެދެއެވެ.    } 
242
243package gti
244
245_textgti_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ތފރުޖފމާކުރުމުގެ އޚންޓފރފޭސް  } 
246_textdescrtranslator_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯންގެ ތފފާތު ބފސްތފކުގެ އޚންޓފރފޭސް ބެލެހެއްޓުމުގފއޚ އެހީތެރޚވެދެއެވެ.  } 
247
248
249######################################################################
250# 'about' page
251package about
252######################################################################
253
254
255#------------------------------------------------------------
256# text macros
257#------------------------------------------------------------
258
259_textabcol_ [l=dv] {މޚކފލެކްޝފންގެ ތފޢާރުފު   } 
260
261_textsubcols1_ [l=dv] {މޚތފކެތީގެ ތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ© Þ‰ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ‘Þª _1_ Þ„ÞŠÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ލޚބެންހުރޚ ތފކެއްޗފކީ:  } 
262
263_textsubcols2_ [l=dv] {މޚތފކެތީގެ ތެރެއޚން ބފލފން ބޭނުންވާ (ބފދފލުކުރފން ބޭނުންވާ) ބފއޚތފއް ބފލފއޚ ....   } 
264
265_titleabout_ [l=dv] {ތފޢާރުފު   } 
266
267
268######################################################################
269# document package
270package document
271######################################################################
272
273
274#------------------------------------------------------------
275# text macros
276#------------------------------------------------------------
277
278_texticonopenbookshelf_ [l=dv] {ކުތުބުޚާނާގެ Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš ލފއްޕާލާ / ލފއޚބުރފރީގެ Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš ލފއްޕާލާ } 
279_texticonclosedbookshelf_ [l=dv] {ކުތުބުޚާނާގެ Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš ހުޅުވާ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ހޚމެނޭބފއޚތފއް ބފއްލފވާ } 
280_texticonopenbook_ [l=dv] {މޚފޮތް ލފއްޕާލާ    } 
281_texticonclosedfolder_ [l=dv] {Þ‰Þš ފޯލްޑފރު Þ€ÞªÞ…ÞªÞˆÞŠÞ‡Þš ހޚމެނޭބފއޚތފއް ބފއްލފވާ } 
282_texticonclosedfolder2_ [l=dv] {ސފބްސެކްޝފން ހުޅުވާ   } 
283_texticonopenfolder_ [l=dv] {މޚފޯލްޑފރު ލފއްޕާލާ  } 
284_texticonopenfolder2_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš ލފއްޕާލާ / ސފބްސެކްޝފން ލފއްޕާލާ / މޚސެކްޝފން ލފއްޕާލާ } 
285_texticonsmalltext_ [l=dv] {ލޚއުމުގެ Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš ބެލުމފށް  } 
286_texticonsmalltext2_ [l=dv] {ލޚއުންކޮޅު ބެލުމފށް  } 
287_texticonpointer_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ°Þ‹Þ§ Þ„ÞŠÞ‡Þš    } 
288_texticondetach_ [l=dv] {Þ‰Þš ސފފުޙާ Þ‡ÞŠÞ‡Þª ސްކީނެއްގފއޚ ހުޅުވާ   } 
289_texticonhighlight_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ އޚބާރާތް ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ­ } 
290_texticonnohighlight_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° އެދުނު އޚބާރާތް ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° ބޭނުމެއްނޫން  } 
291_texticoncontracttoc_ [l=dv] {ހޚމެނޭބފއޚތފއް ކުރުކޮށްލާ } 
292_texticonexpandtoc_ [l=dv] {އެކުލެގެންބފއޚތފކުގެ އޚތުރު ތފފުސީލު  } 
293_texticonexpandtext_ [l=dv] {Þ‰ÞªÞ…Þš ލޚޔުން ފެންނާނޭހެން } 
294_texticoncontracttext_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ފާހފގފކޮށްފފއޚވާ Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ލޚޔުންކޮޅު Þ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ©    } 
295_texticonwarning_ [l=dv] {Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ’Þ§ÞƒÞª  } 
296_texticoncont_ [l=dv] {ކުރޚއފށް ÞŽÞ¬Þ‚Þ°Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ØŸ  } 
297
298_textltwarning_ [l=dv] {މޚތފނުގފއޚ ލޚޔުންކޮޅު އޚތުރފށް ފެންނާނޭހެން ނެގުމުން Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞŠÞ‡Þš ދެއްކޭވފރފށްވުރެ މފޢުލޫމާތު ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞˆÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ© އެކފށީގެންވާކފމެކެވެ.    } 
299
300_textgoto_ [l=dv] {ސފފުހާ _؟_އފށް ދޚއުމފށް   } 
301_textintro_ [l=dv] {ތފޢާރުފުގެ ބފސްކޮޅު   } 
302
303_textCONTINUE_ [l=dv] {ކުރޚއފށްގެންދފން ބޭނުންތފ؟  } 
304
305_textEXPANDTEXT_ [l=dv] {ލޚޔުންކޮޅު އޚތުރފށް ފެންނާނޭހެން } 
306
307_textCONTRACTCONTENTS_ [l=dv] {އެއްބފސްވުމުގެ ބފއޚތފއް    } 
308
309_textDETACH_ [l=dv] {ÞˆÞŠÞ†ÞšÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°   } 
310
311_textEXPANDCONTENTS_ [l=dv] {Þ‚ÞšÞ‰Þ­ ތާރީޚު  } 
312
313_textCONTRACT_ [l=dv] {އެއްބފސްވުމުގެ އޚބާރާތް    } 
314
315_textHIGHLIGHT_ [l=dv] {ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°    } 
316
317_textNOHIGHLIGHT_ [l=dv] {ހފއޚލފއޚޓްކުރފންބޭނުންނުވޭ  } 
318
319_textPRINT_ [l=dv] {ޗާޕުކުރޭ    } 
320
321_textnextsearchresult_ [l=dv] {ހޯދުނުތފކެތީގެ އޚތުރުބފއޚތފއް    } 
322_textprevsearchresult_ [l=dv] {ކުރީގެ ހޯދުންތފކުގެ ނފތީޖާ   } 
323
324# macros for printing page
325_textreturnoriginal_ [l=dv] {ފުރފތފމފ ޞފފުހާއފށް Þ‡ÞŠÞ‚Þ„ÞªÞƒÞ§ ދޚއުމފށް  } 
326_textprintpage_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ޗާޕުކުރޭ  } 
327_textshowcontents_ [l=dv] {ހޚމެނޭބފއޚތފކުގެ ފޚހުރޚސްތު Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ©   } 
328_texthidecontents_ [l=dv] {ހޚމެނޭބފއޚތފއް ފޮތުވާލާ    } 
329
330######################################################################
331# 'search' page
332package query
333######################################################################
334
335
336#------------------------------------------------------------
337# text macros
338#------------------------------------------------------------
339
340# this if statement produces the text 'results n1 - nn for query: querystring' or
341# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
342# any matches
343_textquerytitle_ [l=dv] {"_If_(_thislast_,results _thisfirst_ - _thislast_ for query: _cgiargq_,No matches for query: _cgiargq_)"   } 
344_textnoquerytitle_ [l=dv] {ހޯދާ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§    } 
345
346_textsome_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° } 
347_textall_ [l=dv] {Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§  } 
348_textboolean_ [l=dv] {ބޫލޚއފން  } 
349_textranked_ [l=dv] {ތފރުތީބުކުރެވޚފފއޚ   } 
350_textnatural_ [l=dv] {Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ލޚޔުން } 
351_textsortbyrank_ [l=dv] {ÞŽÞªÞ…ÞªÞ‚Þ°Þ€ÞªÞƒÞš ތފރުތީބުން  } 
352_texticonsearchhistorybar_ [l=dv] {Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° ހޯދުމފށްބޭނުންކުރޚ އޚބާރާތްތފއް   } 
353
354_textifeellucky_ [l=dv] {ވފރފށްފފސޭހފއޚން ހޯދޚދާނޭކފމފށް Þ‰ÞšÞ‡ÞŠÞ‹Þª މޚބފލފނީ    } 
355
356#alt text for query buttons
357_textusequery_ [l=dv] {Þ‰Þš އޚބާރާތް ބޭނުންކުރޭ   } 
358_textfreqmsg1_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ Þ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª    } 
359_textpostprocess_ [l=dv] {"_If_(_quotedquery_,<br><i>post-processed to find _quotedquery_</i> )"    } 
360_textinvalidquery_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš ގޮތް Þ‚ÞªÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…Þª } 
361_textstopwordsmsg_ [l=dv] {ތޚރީގފއޚވާ ބފސްތފކފކީ އާއްމުބފސްކފމުގފއޚވާތީ އެބފސްތފއްވފނީ Þ‚ÞªÞ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚ÞšÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬.    } 
362_textlucenetoomanyclauses_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš އޚބާރާތްތފއް ތފފާތުވެގޚނފވުމުގެ ސފބފބުން ނުހޯދޭ: އޚތުރފށް އޚބާރާތްތފއް ހފނޚކޮށްލާ } 
363
364_textmorethan_ [l=dv] {މޚއފށްވުރެ ÞŽÞšÞ‚ÞŠ    } 
365_textapprox_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ‡Þ§Þ‡ÞšÞ„Þ¬Þ€Þ­   } 
366_textnodocs_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš އޚބާރާތާގުޅޭ އެއްވެސް ލޚޔުމެއް ނެތް  } 
367_text1doc_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ†ÞªÞƒÞš އޚބާރާތުން ފެނުނީ _1_ ލޚޔުން  } 
368_textlotsdocs_ [l=dv] {_؟_ ލޚޔުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ‡Þ¬Þ‹ÞªÞ‚Þª އޚބާރާތާއޚ ގުޅޭ } 
369_textmatches_ [l=dv] {އެއްގޮތްވާ  } 
370_textbeginsearch_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ފފށާ } 
371_textrunquery_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އޚބާރާތް ޖފއްސާލާ   } 
372_textclearform_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þª ފޯމެއް   } 
373
374#these go together in form search:
375#"Words  (fold, stem)  ... in field"
376_textwordphrase_ [l=dv] {ބފސްތފއް   } 
377_textinfield_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‡Þš  } 
378
379
380_textfoldstem_ [l=dv] {(ފފށްޖެހުން، ކުރުކޮށްލުން)    } 
381
382_textadvquery_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބެނުންވާ ސީދާ އޚބާރާތް ބޭނުންކުރޭ } 
383_textallfields_ [l=dv] {Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ބފއޚތފއް   } 
384_texttextonly_ [l=dv] {Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš ލޚޔުންކޮޅު    } 
385_textand_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‹Þš  } 
386_textor_ [l=dv] {ނުވފތފ   } 
387_textandnot_ [l=dv] {Þ‚ÞªÞ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚Þ§   } 
388
389# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
390# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be
391# unset
392
393# the space after "level" (before the right bracket) is required, otherwise no space between "Search" and "in"
394
395_textsimplesearch_ [l=dv] {"Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރާނީ _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_) for _querytypeselection_ of the words"  } 
396
397
398_textadvancedsearch_ [l=dv] {"Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš  _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language) using _querytypeselection_ query ބޭނުންކުރޭ"   } 
399
400_textadvancedmgppsearch_ [l=dv] {"Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރާނީ_indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), and display results in _formquerytypeadvancedselection_ order"   } 
401
402_textadvancedlucenesearch_ [l=dv] {"Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރާނީ _indexselection_Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ_(_jselection_, associated with _jselection_)_Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ_(_gselection_, at _gselection_ level )_Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ__(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_\,) ؟؟؟ "    } 
403
404
405# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in"
406
407_textformsimplesearch_ [l=dv] {"ހޯދާ __If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނފތީޖާތފއް  _formquerytypeadvancedselection_ ތފރުތީބުކުރޭ " } 
408
409
410_textformadvancedsearchmgpp_ [l=dv] {"ހޯދާ _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނފތީޖާތފއް  _formquerytypeadvancedselection_ ތފއްކފއޚދީ" } 
411
412_textformadvancedsearchlucene_ [l=dv] {"ހޯދާ __If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނފތީޖާތފއް  _formquerytypeadvancedselection_ ތފރުތީބުކުރޭ " } 
413
414
415_textnojsformwarning_ [l=dv] {Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ’Þ§ÞƒÞª: ތޚބާގެ ވެބް Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞŠÞ‡Þš ޖާވފސްކްރޚޕްޓު ބޭނުންނުކުރެވޭގޮތފއް Þ€ÞŠÞ‹Þ§ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ފޯމު ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުމފށް ޖާވާސްކްރޚޕްޓް ބޭނުންކުރެވޭހެން ބފދފލުކޮށްލާށެވެ  } 
416_textdatesearch_ [l=dv] {Þ‰Þš ކފލެކްޝފންއޚން ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ÞˆÞŠÞ†Þš ތާރީޚފކފށް ނުވފތފ ތާރީޚުތފކފކފށް ހާއްސފ Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰ÞšÞ‡Þ© އޚހްތޚޔާރީ ގޮތެކެވެ. } 
417_textstartdate_ [l=dv] {ފފށާ ތާރީޚު   } 
418_textenddate_ [l=dv] {Þ‚ÞšÞ‰Þ­ ތާރީޚު } 
419_textbc_ [l=dv] {ބީ.ސީ.އީ.    } 
420_textad_ [l=dv] {ސީ.އީ. } 
421_textexplaineras_ [l=dv] {"ސީ.އީ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބީ.ސީ.އީ. Þ‰ÞšÞ‡Þ© އޭ.ޑީ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބީ.ސީ. ގެ ބފދފލުގފއޚ ބޭނުންކުރާ ދެލފފްޒެވެ. Þ‰Þš ލފފްޒުތފކފކީ ކޮންމެ ސފގާފފތފކފށްވެސް ގުޅޭނޭހެން ބޭނުންކުރެވޭ ލފފްޒްތފކެކެވެ. ސީ.އީ. Þ‡ÞŠÞ†Þ© "Þ†Þ®Þ‰ÞŠÞ‚Þ° އީރާ" ނުވފތފ Þ‰ÞšÞ’ÞŠÞ‰Þ§Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬. ބީ.ސީ. Þ‡ÞŠÞ†Þ© "Þ„ÞšÞŠÞ¯ Þ†Þ®Þ‰ÞŠÞ‚Þ° އީރާ" ނުވފތފ ކުރީ Þ’ÞŠÞ‰Þ§Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬."    } 
422
423_textstemon_ [l=dv] {ބފސްނޚމޭގޮތް އެއްގޮތްނުވޚޔފސް ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…Þª   } 
424
425_textsearchhistory_ [l=dv] {ކުރީގެ ހޯދުންތފއް   } 
426
427#text macros for search history
428_textnohistory_ [l=dv] {ކުރީގެ ހޯދުންތފކުގފއޚ އެއްވެސް އެއްޗެއް ރފއްކފއުކުރެވޚފފނެތް    } 
429_texthresult_ [l=dv] {ނފތީޖާ  } 
430_texthresults_ [l=dv] {ނފތީޖާތފއް } 
431_texthallwords_ [l=dv] {Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ބފސްތފއް   } 
432_texthsomewords_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ބފސްތފއް  } 
433_texthboolean_ [l=dv] {ބޫލޚއފން } 
434_texthranked_ [l=dv] {ތފރުތީބުކޮށް  } 
435_texthcaseon_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞª އެއްގޮތްވާންޖެހޭ } 
436_texthcaseoff_ [l=dv] {އެއްފޚތުގެ ތފފާތުއފކުރު ވފކޚވާގޮތފށް ހޯދުމފށް  } 
437_texthstemon_ [l=dv] {ކުރުކޮށް  } 
438_texthstemoff_ [l=dv] {ކުރުނުކޮށް } 
439
440
441######################################################################
442# 'preferences' page
443package preferences
444######################################################################
445
446
447#------------------------------------------------------------
448# text macros
449#------------------------------------------------------------
450
451_textprefschanged_ [l=dv] {އޚޚްތޚޔާރުކުރާގޮތްތފއް ތޚރީގފއޚވާގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚފފއޚވެއެވެ. ބްރފއުސފރގެ ފފހފތފށްދާ ފޚތް ބޭނުންނުކުރާށެވެ - އެގޮތީ އޚޚްތޚޔާރުކުރޚގޮތްތފއް އޚހުހުރޚގޮތފށް ބފދފލުވާނޭތީއެވެ. އޭގެބފދފލުގފއޚ، Þ‰Þš ސފފުހާގެ އެކްސެސްބފރީގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ބފއޚތފކުން ފޚތފކފށް އޮބާލާށެވެ.  } 
452_textsetprefs_ [l=dv] {އޚޚްތޚޔާރުކުރާގޮތްތފއް Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ­    } 
453_textsearchprefs_ [l=dv] {ހޯދުމފށް ބޭނުންކުރާ އޚހްތޚޔާރުތފއް    } 
454_textcollectionprefs_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންގެ ސޚފފތފއް } 
455_textpresentationprefs_ [l=dv] {ހުށފހެޅުމުގެ އޚހްތޚޔާރުތފއް   } 
456_textpreferences_ [l=dv] {އޚހްތޚޔާރުކުރާގޮތްތފއް  } 
457_textcasediffs_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞŽÞ¬ ތފފާތު (މޚސާލު އފމފލު / ޢފމފލު)    } 
458_textignorecase_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ§Þ‡Þš ފޚލޚ އެއްގޮތްނުވޚޔފސް ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…Þª  } 
459_textmatchcase_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ§Þ‡Þš ފޚލޚ އެއްގޮތްވާންޖެހޭނެ  } 
460_textwordends_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ Þ‚ÞšÞ‰ÞªÞ‚Þ°    } 
461_textstem_ [l=dv] {ބފސްނޚމޭގޮތް Þ‰ÞªÞ€ÞšÞ‚Þ°Þ‰Þ¬Þ‡Þ°Þ‚Þ«Þ‚Þ°    } 
462_textnostem_ [l=dv] {Þ‰ÞªÞ…Þš ބފސް ހޯދާ } 
463_textaccentdiffs_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ތފފާތު } 
464_textignoreaccents_ [l=dv] {ބފހުރުވފއފށްނުބފލާ    } 
465_textmatchaccents_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠ އެއްގޮތްވާންޖެހޭ    } 
466
467_textprefop_ [l=dv] {ނފތީޖާތފކުގެ ތެރެއޚން  ކޮންމެ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§Þ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš  _maxdocoption_ އެކު  _hitsperpageoption_ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ©    } 
468_textextlink_ [l=dv] {އެހެން ވެބްސފއޚޓްތފކފށް ދޚއުމފށް    } 
469_textintlink_ [l=dv] {އފސްލު ލޚޔުންތފއް ހޯދޚގޮތް    } 
470_textlanguage_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠ ބފދފލުކުރުމފށް    } 
471_textencoding_ [l=dv] {Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ†Þ¯Þ‘ÞšÞ‚Þ°ÞŽÞ° } 
472_textformat_ [l=dv] {އޚންޓފރފޭސް ފޯމެޓް    } 
473_textall_ [l=dv] {Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§  } 
474_textquerymode_ [l=dv] {ހޯދާ މޯޑް   } 
475_textsimplemode_ [l=dv] {Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ހޯދާ މޯޑު } 
476_textadvancedmode_ [l=dv] {އޚތުރފށް ހޯދާ (ބޫލޚއފން ބޭނުންކޮށްގެން ތފކެތޚ ހޯދުމުގެ ފުރުޞފތު !، &، |، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބްރެކެޓް)   } 
477_textlinkinterm_ [l=dv] {Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“ÞŠÞƒÞ‰Þ©Þ‘Þ©Þ‡Þ¬Þ“Þ° ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ބޭނުންކޮށްގެން   } 
478_textlinkdirect_ [l=dv] {ސީދާ އެތފނފށް ދޚއުމފށް } 
479_textdigitlib_ [l=dv] {ޑޚޖޚޓފލް ކުތުބުޚާނާ    } 
480_textweb_ [l=dv] {ވެބް،    } 
481_textgraphical_ [l=dv] {ތފސްވީރުން    } 
482_texttextual_ [l=dv] {ލޚޔުމުން  } 
483_textcollectionoption_ [l=dv] {އޚތުރުބފއޚތފކުގފއޚ Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚ÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞ©    } 
484
485_textsearchtype_ [l=dv] {ހޯދާ ގޮތް  } 
486_textformsearchtype_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© _formnumfieldoption_ ފީލްޑްތފކުންނެވެ.    } 
487
488_textplainsearchtype_ [l=dv] {Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬  _boxsizeoption_ Þ€Þ¯Þ‹Þ§ÞŽÞ®Þ…Þš    } 
489_textregularbox_ [l=dv] {އެއްރޮނގު } 
490_textlargebox_ [l=dv] {ބޮޑު } 
491
492_textrelateddocdisplay_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ‡Þ§ÞŽÞªÞ…ÞªÞ‚Þ°Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުންތފއް ދފއްކފއޚލާ  } 
493_textsearchhistory_ [l=dv] {Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° ކުރޚއފށްގެންދުވުން ހޯދުންތފކުގެ ތފފްޞީލް } 
494_textnohistory_ [l=dv] {ކުރީގެ ހޯދުންތފއް އެނގޭކފށް ނެތް   } 
495_texthistorydisplay_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹Þš ރޚކޯޑުތފކުން _Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞƒÞšÞ†Þ¯Þ‘ÞªÞ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª_ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ©  } 
496_textnohistorydisplay_ [l=dv] {Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° Þ€Þ¯Þ‹Þš ބފއޚތފއް Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞªÞ„Þ­Þ‚ÞªÞ‰Þ¬Þ‡Þ° ނެތް } 
497
498_textbookoption_ [l=dv] {ފޮތް ބެލުމފށް  } 
499_textbookvieweron_ [l=dv] {ޖފއްސާ     } 
500_textbookvieweroff_ [l=dv] {ނޚވާލާ    } 
501
502# html options
503_textdoclayout_ [l=dv] {ލޚޔުމެއް ސޚފފއޚގފއޚ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ§ / ޗާޕފށްފފހޚ ނުސްޚާ  } 
504_textlayoutnavbar_ [l=dv] {މފތީގފއޚ އޮތް Þ‰ÞŠÞŽÞªÞ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†Þ§ ފޚތްބފރޚ  } 
505_textlayoutnonavbar_ [l=dv] {ނެވޚގޭޝފން ބާރގެ ބޭނުމެއް ނެތް  } 
506
507_texttermhighlight_ [l=dv] {ހޯދާ އޚބާރާތްތފއް ހފއޚލފއޚޓްކުރުމފށް  } 
508_texttermhighlighton_ [l=dv] {ހޯދާ އޚބާރާތްތފއް ހފއޚލފއޚޓްކުރޭ    } 
509_texttermhighlightoff_ [l=dv] {ހޯދާ އޚބާރާތްތފއް ހފއޚލފއޚޓްކޮށްދީ   } 
510
511#####################################################################
512# 'browse' package for the dynamic browsing interface
513package browse
514#####################################################################
515
516_textsortby_ [l=dv] {ފފތްފުއްތފއް ތފރުތީބުކުރާނީ  } 
517_textalsoshowing_ [l=dv] {އޚތުރފށް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ¬Þ‚Þ© } 
518_textwith_ [l=dv] {އެންމެ ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞˆÞ¬ÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚ÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞ©   } 
519_textdocsperpage_ [l=dv] {ކޮންމެ ސފފުހާއފކުން Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ°ÞˆÞ© ލޚޔުމުގެ Þ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª  } 
520
521_textfilterby_ [l=dv] {މޚބފސްތފއް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފއް ހޯދާ  } 
522_textall_ [l=dv] {Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§  } 
523_textany_ [l=dv] {ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް } 
524_textwords_ [l=dv] {ބފސްތފކުން    } 
525_textleaveblank_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ހުރޚހާބފއޚތފއް ހޚމެނުމފށް Þ‰ÞšÞŽÞ®Þ…Þš ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލާ  } 
526
527_browsebuttontext_ [l=dv] {ފފތްފުއްތފއް ތފރުތީބުކުރޭ    } 
528
529_nodata_ [l=dv] {އެއްވެސް މފޢުލޫމާތެއް ނެތް } 
530_docs_ [l=dv] {ލޚޔުންތފއް } 
531######################################################################
532# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
533# rest of this file
534package help
535######################################################################
536
537
538#------------------------------------------------------------
539# text macros
540#------------------------------------------------------------
541
542_textHelp_ [l=dv] {އެހީހޯދުމފށް } 
543
544# Macros giving a brief help message for navigation bar access buttons
545# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
546# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
547_textdefaulthelp_ [l=dv] {_1_ގެ ލޚޔުންތފއް ބެލުމފށް _2_އފށް އޮބާލާ    } 
548
549_textSearchhelp_ [l=dv] {ލޚޔުންކޮޅުތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ އޚބާރާތް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš _labelSearch_ މޚފޚތް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދާ   } 
550_textTohelp_ [l=dv] {Þ‚ÞšÞ‚Þ°Þ‰Þ§ Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ތފރުތީބު ލޚޔުންތފއް ބެލުމފށް  _labelTo_ ފޚތފށް އޮބާލާ  } 
551_textFromhelp_ [l=dv] {ފފށާ Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ތފރުތީބުން ލޚޔުންތފއް ބެލުމފށް _labelFrom_ ފޚތފށް އޮބާލާ   } 
552_textBrowsehelp_ [l=dv] {ލޚޔުންތފއް މފތޚމފތޚންބފލާ  } 
553_textAcronymhelp_ [l=dv] {ލޚޔުންތފކުގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ކުރުކޮށް ބޭނުންކުރާ ނފންތފކުން ބެލުމފށް _labelAcronym_ ފޚތފށް އޮބާލާ    } 
554_textPhrasehelp_ [l=dv] {ލޚޔުންތފކުގފއޚ Þ€ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ އޚބާރާތްތފކުން ބެލުމފށް ހޯދުމފށް _labelPhrase_ ފޚތފއް އޮބާލާ.  } 
555
556_texthelptopicstitle_ [l=dv] {Þ‰ÞŠÞ‡ÞªÞŸÞ«Þ¢Þª / މފއުޟޫޢުތފއް   } 
557
558_textreadingdocs_ [l=dv] {ލޚޔުންތފއް Þ†ÞšÞ”Þ§Þ‚Þ­ ގޮތް    } 
559
560_texthelpreadingdocs_ [l=dv] {"<p>ÞˆÞŠÞ†Þš ފޮތެއް ނުވފތފ ލޚޔުމފކފށް ދެވުމުން މފތޚން ވާތްފފރާތުގފއޚ Þ€ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ތފސްވީރުތފކުން އެ ލޚޔުމުގެ ބާވފތް އެނގެން އޮންނާނެއެވެ. Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ކފލެކްޝފންތފކުގފއޚ އެ ލޚޔުމުގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ބފއޚތފކުގެ ތާވފލެއް ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ° އޮންނާނެއެވެ. Þ‰Þš ތާވފލުގފއޚ އެވފގުތފކު ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ°Þ‡Þ®Þ‚Þ° ސެކްޝފން Þ€Þ¬Þ‘ÞšÞ‚Þ°ÞŽÞ° Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚Þ§Þ‚Þ© ÞŠÞŠÞˆÞ§ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬ Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‰Þš ތާވފލްއޚތުރފށް ތފފްޞީލްކުރެވޭނެއެވެ. -- ފޯލްޑފރު އފއޚކޮނފށް އޮބާލުމުން Þ‡Þ¬Þ„ÞŠÞ‡Þš ހުޅުވާ/ލފއްޕާލެވޭނެއެވެ؛ މފތީގފއޚ އޮތް ފޮތުގެ އފއޚކޮނފށް އޮބާލުމުން Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš ލފއްޕާލެވޭނެއެވެ.</p><p>ދފށުރޮނގު Þ‹ÞŠÞ‰Þ§ÞŠÞŠÞ‡Þš ތޚރީގފއޚއެވފނީ މޚސެކްޝފންގެ ލޚޔުންކޮޅެވެ. Þ‡Þ¬Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ†ÞšÞ”ÞŠÞ‡ÞšÞ‚ÞšÞ‰ÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ° ތޚރީގފއޚ އެވާ ތީރުތފއް ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން ސެކްޝފންތފކފށް ދެވޭނެއެވެ.</p><p>ސުރުހީ ނުވފތފ ބޭރުސފފުހާ Þ‡ÞšÞ‰Þ­Þ–ÞªÞŽÞ¬ ތޚރީގފއޚއެވފނީ އޚތުރު ފޚތްތފކެކެވެ. މޚތފނުން <i>_document:textEXPANDTEXT_</i> އޮބާލުމުން އޚތުރފށް ތފފްޞީލް ކޮށް ލޚޔުންކޮޅުބފލާލެވޭނެއެވެ. ލޚޔުމފކީ ބޮޑުލޚޔުމެއްނފމފ، ބޭނުންކުރުމފށް ގޚނފވފގުތުތފކެއް ނުވފތފ އޚތުރު Þ‰Þ¬Þ‰ÞŠÞƒÞ© Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ© އެކފށީގެންވާކފމެކެވެ! <i>_document:textEXPANDCONTENTS_</i> މޚފޚތފށް އޮބާލުމުން ހޚމެނޭބފއޚތފކުގެ ތާވފލް އޚތުރފށް ތފފްޞީލްކޮށްލެވޭނެއެވެ. މޚގޮތފށް ހެދުމުން ޗެޕްޓފރތފކުގެ ނުވފތފ ސފބްސެކްޝފންތފއް އޚތުރފށްބފލާލެވޭނެއެވެ.<i>_document:textDETACH_</i> އފށް އޮބާލުމުން Þ‡ÞŠÞ‡Þª ބްރފއުސފރ ÞˆÞšÞ‚Þ°Þ‘Þ¯Þ‡Þ¬Þ‡Þ° ހުޅުވޭނެއެވެ. މީގެ އޚތުރުން ބފސްތފކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުމުން އެބފސްތފއް ހފއޚލފއޚޓްކުރެވޚފފއޚ ހުންނާނެއެވެ. ހފއޚލފއޚޓްކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞªÞˆÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ <i>_document:textNOHIGHLIGHT_</i> މޚފޚތފށް އޮބާލާށެވެ.</p>"   } 
561
562# help about the icons
563_texthelpopenbookshelf_ [l=dv] {މޚފޮތް Þ€ÞŠÞƒÞª ހުޅުވާ  } 
564_texthelpopenbook_ [l=dv] {މޚފޮތް ލފއްޕާލާ/ހުޅުވާ   } 
565_texthelpviewtextsection_ [l=dv] {މޚލޚޔުމުގެ މޚސެކްޝފން ބެލުމފށް    } 
566_texthelpexpandtext_ [l=dv] {Þ‰ÞªÞ…Þš ލޚޔުމުގެ އޚބާރާތް، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނުލާ } 
567_texthelpexpandcontents_ [l=dv] {އެކުލެގެންބފއޚތފކުގެ އޚތުރު ތފފުސީލު، ނުވފތފ ނުލާ ؟  } 
568_texthelpdetachpage_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ Þ‡ÞŠÞ‡Þª ÞˆÞšÞ‚Þ°Þ‘Þ¯Þ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš ހުޅުވފއޚދޭށެވެ   } 
569_texthelphighlight_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ އޚބާރާތް ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ­ØŒ ނުވފތފ ނޫނީ } 
570_texthelpsectionarrows_ [l=dv] {ކުރީގެ ބފޔފށް ގެންދޭ / Þ‹Þ¬Þ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° އޮތްބފޔފށް ގެންދޭ } 
571
572
573_texthelpsearchingtitle_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ބފސްތފއް ހޯދާނޭގޮތް } 
574
575_texthelpsearching_ [l=dv] {"ހޯދާ ސފފުހާގފއޚ ތޚރީގފއޚވާހެން ހޯދުމުގެ އޚބާރާތް ލޚޔެވޚފާނެއެވެ.Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އފއޚޓފމްތފއް Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°.Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ބފސްތފކެއްތޯ ނުވފތފ ވފކޚބފސްތފކެއްތޯ Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°.Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ ބފސފއްތފއް ޓފއޚޕުކުރުމފށްފފހު "ހޯދާ" Þ‰Þš ފޚތފށް އޮބާލާ.މޚގޮތފށް ހޯދުމުން ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞˆÞ¬ÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ‡Þ¬Þ‡Þ§Þ‡Þš ގާތްކުރާ 20 ލޚޔުން Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬. މޚތފނުން، އޚތުރު ލޚޔުން ހުރޚކފމފށްވފނީނފމފ އެ ސފފުހާތފކފށް ދޚއުމފށް ފޚތްތފކެއްވާނެއެވެ. Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞˆÞ¬ÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ© 50 ލޚޔުމެވެ. Þ‰ÞšÞ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª ބފދފލުކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ©Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ  މޚސފފުހާގެ މފތީގފއޚއެވާ _ސ_ ފޚތފއް އޮބާލާ"    } 
576
577_texthelpquerytermstitle_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އޚބާރާތް } 
578_texthelpqueryterms_ [l=dv] {"ހޯދާ ÞŽÞ®Þ…Þ©ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ“ÞŠÞ‡ÞšÞ•ÞªÞ†ÞªÞƒÞ§ އޚބާރާތްތފއް ބެލެވޭނީ ބފސްތފކުގެ ލޚސްޓެއްގެ ގޮތުގފއޚ ނުވފތފ "ހޯދާ Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°" މޚގޮތފށެވެ. އޚބާރާތފކީ އފކުރުތފކެއްގެ މފއްޗފށް Þ„ÞšÞ‚Þ§ÞˆÞ¬ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ އެންމެ ލފފުޒެކެވެ، ނުވފތފ Þ‡Þ¬Þ†ÞªÞŽÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ ލފފުޒުތފކެކެވެ. ލފފުޒުތފކެއްނފމފ ހޯދާނީ ("...") Þ†Þ®Þ‰Þ§Þ†Þ¯Þ…Þš ބޭނުންކޮށްގެނެވެ. ކޮންމެ އޚބާރާތެއްގެ ނފތީޖާހޯދުމފށް Þ€Þ¯Þ‹Þ§Þ‡ÞšÞƒÞª އެއް އޚބާރާތާއޚ Þ‡ÞŠÞ‚Þ¬Þ‡Þ° އޚބާރާތެއް ވފކޚކޮށްދެނީ ދޫކުރެވޭ ހުސް Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬. އެހެން ނޚޝާންތފކެއް (މޚސާލފކފށް ކޮމާ) Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ މޚވެސް ބފލާނީ ދެލފފްޒު ÞˆÞŠÞ†ÞšÞ†ÞªÞƒÞ§ ނޚޝާނެއްގެ ގޮތުގފއެވެ. މޚފފދފއެއްވެސް ނޚޝާނެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދޭނޭގޮތް Þ‰Þš ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީގފއޚ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ–Þ¬Þ€ÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞ‚ÞªÞˆÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.މޚސާލފކފށް، <ul>ހޯދާއޚބާރާތުގެ ގޮތުގފއޚ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް: އފވފސް Þ‚ÞŠÞ’ÞŠÞƒÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° (1993) <ul/> މޚގޮތފށް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰Þ§Þ‡Þš <ul>ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް އފވފސް Þ‚ÞŠÞ’ÞŠÞƒÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° 1993 <ul/> މޚއޚބާރާތާއޚ ހޯދާ ނފތީޖާތފކުގފއޚ ތފފާތެއް ނުހުންނާނެއެވެ." } 
579
580_texthelpmgppsearching_ [l=dv] {"އެމް.ޖީ.ޕީ.ޕީ. ބޭނުންކޮށްގެން ތފއްޔާރުކުރާ ކފލެކްޝފންތފކުގފއޚ ތފކެތޚ ހޯދުމފށް އޚތުރު ގޮތްތފކެއް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންކުރާ އޚބާރާތެއްގެ ފފހފތުގފއޚ * ބޭނުންކުރުމުން * Þ‡Þ§Þ‡Þš ހފމފއފށް Þ€ÞªÞƒÞš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬Þ‡Þ° Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ތފކެތޚ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬./× ބޭނުންކުރުމުން ހޯދުމުގެ ތެރޭގފއޚ ބފސްބފހފށް ދޭންވީ އފހފންމޚއްޔފތު ބުނެދެއެވެ. މޚސާލު Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞª/10 އޚލްމު މޚގޮތފށް Þ–ÞŠÞ€ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° އެއްޗެތޚ ހޯދުމުން Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞª މޚލފފްޒފށް އޚލމު މޚދެލފފުޒުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ސްޓާފުން ބެލޚޔފސް ރީތޚވުމފކީ ނުކުރާން އޮތްކފމެއް ނޫން."   } 
581
582_texthelplucenesearching_ [l=dv] {"ލޫސީން ބޭނުންކޮށްގެން ތފއްޔާރުކުރާ ކފލެކްޝފންތފކުގފއޚ ތފކެތޚ ހޯދުމފށް އޚތުރު ގޮތްތފކެއް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬Þ‡Þ°/ÞŠÞšÞ‡Þ°Þ”Þ¬Þ‡Þ° ތފފާތުވެދާނޭ ހާލފތު ތފކުގފއޚ ވފއޚލްޑްކާޑެއްގެ ގޮތުގފއޚ ؟ Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚސާލު، މ؟ލފސް ހޯދާދޭތފކެތީގެ ތެރޭގފއޚ މާލފސް Þ‡ÞŠÞ‹Þš މފލފސް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.ގޚނފއފކުރުތފކެއް އުނޚކޮށްވެސް Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ Þ†ÞªÞƒÞ©Þ„ÞŠÞ”ÞŠÞ†Þ§Þ‡Þš އެކު * ބޭނުންކުރުމުން އެ ބފސްކުރު Þ†ÞªÞƒÞš ހޚސާބފށް Þ€ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ބފސްތފއް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞ§Þ‚Þ­ ކފމފށެވެ. މޚސާލު Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡Þª* Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° Þ–ÞŠÞ€ÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ° ކޮމްޕޚއުޓފރު، Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ‰ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞªÞ‚Þ°ØŒ ކޮމްމޚއުޓފރުތފކުން، މޚކފހފލފ ވފރފށް ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ބފސް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.Þ‰Þš ދެ ވފއޚލްޑްކާޑުވެސް ބޭނުންކުރެވޭނީ Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ މެދުތެރެއޚން ނުވފތފ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ†Þ®Þ…ÞªÞŽÞŠÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬."    } 
583
584_texthelpquerytypetitle_ [l=dv] {ހޯދާ ބފއޚތފއް  } 
585_texthelpquerytype_ [l=dv] {"ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރެވޭނޭ ތފފާތު ދެގޮތެއް ވެއެވެ. ތެކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš <b>Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§</b> ބފސްތފއް. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ބފސްތފއް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފކެވެ. މޚގޮތުން ހޯދޭތފކެތޚ ލޚސްޓްކުރެވޭނީ ތފއްޔާރުކުރޚ ތފރުތީބުންނެވެ.ތެކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš <b>Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ°</b> ބފސްތފއް. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš ބފސްތފކުންކުރެ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ބފސް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފއްވެސް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚގޮތުން ހޯދޭތފކެތޚ ލޚސްޓްކުރެވޭނީ Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš އޚބާރާތާ އެންމެ ގާތްކުރާ ލޚޔުންތފކުގެ ތފރުތީބުންނެވެ. މޚގޮތުން ގާތްކުރާ ނޚސްބފތް ބެލޚފފއޚވފނީ:Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš ބފސްތފއް ލޚޔުންތފކުގފއޚ ތފކުރާރުވާ މޚންވފރު؛ހޯދފންބޭނުންކުރޚ ބފސްތފކފކީ ނޚސްބފތުން އެލޚޔުމފކފށް އެހާ އާންމުބފސްތފކެއްގފއޚ ނުވާ ލޚޔުންތފކފށް އޚސްކފންދީގެން؛ކުރު ލޚޔުންތފއް Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ§ Þ‰ÞšÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞƒÞª Þ‹ÞšÞŽÞª ލޚޔުންތފކފށްވުރެ ބޮޑުވާނެއެވެ.<p> Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ކޚތފންމެ ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ބފސްތފކެއްވެސް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬ -- ޖުމްލފއެއް ނުވފތފ ޕެރެގުރާފެއްވެސް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. އެންމެ Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° ބޭނުންކޮށްގެން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŠÞšÞ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ނޚތީޖާ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© އެބފސް Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ° ތފކުރާރުވާ ލޚޔުންތފކުގެ ތފރުތީބުންނެވެ. <p/>"    } 
586
587_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=dv] {_1_ ސާރޗް Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ–ÞšÞ‚Þ° ބޭނުންކޮށްގެން އޚތުރފށް ހޯދުމފށް    } 
588
589_texthelpadvancedsearch_ [l=dv] {ބޭނުންވާގޮތުގފއޚ ހޯދުމުގެ ޚާއްސފގޮތް Þ‚ÞŠÞŽÞ§ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ހޯދުމުގެ އޚޚުތޚޔާރުތފއް ތފފާތުވާނެއެވެ.    } 
590
591_texthelpadvsearchmg_ [l=dv] {އެމް.ޖީ. ÞŽÞŠÞ‡Þš އޚތުރފށް ހޯދުމުން ބޫލޚއފން ނުވފތފ ÞƒÞ­Þ‚Þ°Þ†ÞšÞ‚Þ°ÞŽ މޚދެގޮތުންކުރެ ގޮތެއް އޚހްތޚޔާރުކުރެވޭނެއެވެ.    } 
592
593_texthelpbooleansearch_ [l=dv] {"Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ Þ‡Þ¬Þ†Þš އޚބާރާތް/ބފސްތފއް ބޫލޚއފން ބޭނުންކޮށް އެކުލފވާލެވޚދާނެއެވެ. & - (Þ‡ÞŠÞ‹Þš)، | - (ނުވފތފ)، ! (Þ‚ÞªÞ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚Þ§)، ގްރޫޕް ކުރުމފށް ބްރެކެޓް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚސާލު: ކުކުޅު & Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘Þª - Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° ޖެހުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© މޚދެބފސް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފކެވެ. ނފމފވެސް - ކުކުޅު | Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘Þª - Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° ޖެހުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© Þ‰ÞšÞ‹Þ¬Þ„ÞŠÞ€ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފކެވެ. ކުކުޅު ! Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘Þª - Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° ޖެހުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© ކުކުޅު މޚބފސް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފކުގެ ތެރެއޚން Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘Þª މޚބފސް Þ‚ÞªÞ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފކެވެ. އޚތުރފށް އެއްގޮތް ލޚޔުންތފއް Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ބޫލޚއފން Þ‡Þ®Þ•ÞŠÞƒÞ­Þ“Þ§ÞƒÞ’Þ° ބޭނުންކޮގެން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންކުރާ އޚބާރާތް Þ€ÞŠÞ‚ÞšÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚސާލު: (ކުކުޅު | ދޫނޚސޫފާސޫފޚ) & (Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘Þª | ފފޅުރފށް)، ނުވފތފ ކުކުޅު | ދޫނޚސޫފާސޫފޚ | ބުޅާ !ÞŽÞ¬ÞƒÞš"   } 
594
595_texthelpadvsearchmgpp_ [l=dv] {"އެމް.ޖީ.ޕީ.ޕީ. ÞŽÞŠÞ‡Þš އޚތުރފށް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޫލޚއފން Þ‡Þ®Þ•ÞŠÞƒÞ­Þ“ÞŠÞƒÞ’Þ° ބޭނުންކުރާނެއެވެ. _texthelpbooleansearch_ނފތީޖާތފއް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© ހޯދުމފށް ބޭނުންކުރާ އޚބާރާތްތފކުން އޚސްކފންދޭ ތފރުތީބުންނެވެ. ނުވފތފ "ގުދުރފތީ" (ނުވފތފ "ތފއްޔާރުކުރާ") ތފރުތީބުންނެވެ. ÞŠÞŠÞ€ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ‰ÞšÞ„ÞªÞ‚Þ¬ÞˆÞªÞ‚Þª ތފރުތީބފކީ ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގފއޚ ލޚޔެކޚޔުންތފއް ޕްރޯސފސްކުރޚ ތފރުތީބެވެ.އޚތުރު Þ‡Þ®Þ•ÞŠÞƒÞ­Þ“ÞŠÞƒÞªÞŽÞ¬ ތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ© Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞš Þ‡ÞŠÞ‹Þš ދެމެދުން Þ‰ÞšÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬."ކފއޚރޚ×" Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ© Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠ Þ‹Þ¬Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° ދޭތެރޭގފއޚ އޚތުރު Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ°/ބފސްތފކެއް ހުރުން Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…ÞªÞ†ÞŠÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ހާމފކުރާށެވެ."ދެމެދުން×" ބފޔާންކޮށްދެނީ Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންކުރާ Þ‹Þ¬Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° ދޭތެރޭ ހުރުމފށް ބޭނުންންވާ ބފސްތފކުގެ މފތީ Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þ¬ÞˆÞ¬."    } 
596
597_texthelpadvancedsearchextra_ [l=dv] {ނޯޓު: Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ€Þ¯Þ‹Þ§Þ‰Þ¯Þ‘Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ Þ‰Þš އޮޕފރޭޓފރތފއް ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ‚ÞªÞ†ÞªÞƒÞ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.    } 
598
599_texthelpadvsearchlucene_ [l=dv] {ލޫސީންގފއޚ އޚތުރފށް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޫލޚއފން Þ‡Þ®Þ•ÞŠÞƒÞ­Þ“ÞŠÞƒÞ’Þ° ބޭނުންކުރާނެއެވެ. _texthelpbooleansearch_  } 
600
601_texthelpformsearchtitle_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ€Þ¬Þ‚Þ° ހޯދާ    } 
602
603_texthelpformsearch_ [l=dv] {"Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ€Þ¬Þ‚Þ° ހޯދުމުން ތފފާތު Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ މފޢުލޫމާތު އެއްކޮށްގެން ހޯދުމުގެ ފުރުސފތު ދެވެއެވެ. މޚސާލު: 'ސުމޚތު' ސުރުޚީގފއޚ Þ–ÞŠÞ€Þ§ "Þ‡ÞŠÞ‹Þš" "ބފރފބޮލުގެ Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞˆÞ¬ÞƒÞšÞ†ÞŠÞ‚Þ°" މާއްދާ ÞŽÞŠÞ‡Þš ލޚޔެ ހޯދުމުން Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ‰Þš ދެ Þ„ÞŠÞ‡Þš އެއްކޮށް "Þ‡ÞŠÞ‹Þš" (Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ހޯދުމފށް) "ނުވފތފ" (ބފއެއްތފކެތޚ ހޯދުމފށް) ބޭނުންކޮށް ނފތީޖާ ނެރޭނެއެވެ. ޚާއްސފ Þ‰Þ¯Þ‘ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ތފފާތު ގޮތްގޮތފށް "Þ‡ÞŠÞ‹Þš/ނުވފތފ/ނުލފއޚ" Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬."   } 
604
605_texthelpformstemming_ [l=dv] {""ފޯލްޑް" Þ‡ÞŠÞ‹Þš "ކުރުކުރުމުގެ" ÞŽÞ®Þ…Þš ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފީލްޑް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދާތފކެތޚ ހޯދފއޚދޭންވީގޮތް Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰Þš ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ގެ އފސްލުގފއޚ ހުންނާނީ Þ‰Þš ދެ Þ„ÞŠÞ‡Þš ކފނޑާލާފފއެވެ."   } 
606
607_textdatesearch_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© މޚތާރީޚްގެ  } 
608
609_texthelpdatesearch_ [l=dv] {ތޚބާ Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ތާރީޚު ބޭނުންކުރުމުން، ހޯދފންތޚޔފ ބޭނުންވާ ތފކެތޚ ÞˆÞŠÞ†Þš ދުވފސްވފރފކފށް އފމާޒުކޮށްގެން Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ÞˆÞŠÞ†Þš އފހފރފކފށް ނުވފތފ އފހފރުތފކފކފށްވެސް Þ‡ÞŠÞ‰Þ§Þ’ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ނޯޓު: އެއްވެސް އޚބާރާތެއް ބޭނުންނުކޮށްވެސް ތާރީޚުން Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެއްވެސް ތާރީޚެއް ބޭނުންނުކޮށްވެސް ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.    } 
610
611_texthelpdatehowtotitle_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞŠÞ©Þ—ÞŠÞƒ ބޭނުންކުރާނޭގޮތް   } 
612_texthelpdatehowto_ [l=dv] {"ÞˆÞŠÞ†ÞšÞ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ލޚޔުމެއް ހޯދުމފށް:އާދފއޚގފއޚވެސް ތފކެތޚހޯދފން ބޭނުންކުރާގޮތފށް ކުރޚއފށް ގެންދާށެވެ.ފފށާ ތާރީޚް، Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންވާ Þ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞª ޓފއޚޕުކުރާށެވެ.Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ Þ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞŠÞ†Þ© "Þ†Þ®Þ‰ÞŠÞ‚Þ° އީރާ" (ބީ.ސީ.) Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ ބީ.ސީ.އީ. އޚޚްތޚޔާރުކުރާށެވެ. ހޯދާ އޚބާރާތް އެހެނޚހެންވެސް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ§Þ‡Þš އެއްގޮތފށް ފށާށެވެ. <p>Þ‡ÞŠÞ‹Þš ÞˆÞŠÞ†Þš އފހފރުތފކފކފށް ޚާއްސފކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ އެހެނޚހެންވެސް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ§Þ‡Þš އެއްގޮތފށް އޚބާރާތްކުރާށެވެ. <p/>Þ‡ÞŠÞ‹Þš އފހފރުތފއް ފފށފންބޭނުންވާ ތާރީޚް "ފފށާ (ނުވފތފ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš) ތާރީޚް" ÞŽÞŠÞ‡Þš ޓފއޚޕުކުރާށެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އެންމެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞª "Þ‚ÞšÞ‚Þ°Þ‰Þ§ ތާރީޚް" Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‡Þš ޓފއޚޕުކުރާށެވެ." } 
613
614_texthelpdateresultstitle_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ ތފކެތީ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ނފތީޖާހޯދާގޮތް  } 
615_texthelpdateresults_ [l=dv] {އާންމުގޮތެއްގފއޚ ތާރީހެއްޖފހފއޚގެން ހޯދޚކފމުގފއޚވޚޔފސް Þ‡Þ¬Þ‡ÞŠÞ€ÞƒÞªÞŽÞ¬ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ އެއްޗެއް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞ‚ÞªÞ‹Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚސާލފކފށް 1903 Þ–ÞŠÞ€ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° ހޯދުމުން 1903ÞŽÞŠÞ‡Þš ޝާއޚއުކުރާ އެއްޗެތޚ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞ‹ÞšÞ‚ÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ ބފދފލުގފއޚ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© 1903Þ‡Þ§Þ‡Þš ބެހޭ ލޚޔުންތފކެވެ.؟؟؟؟   } 
616
617_textchangeprefs_ [l=dv] {ބޭނުންވާގޮތް ބފދފލުކުރުމފށް } 
618
619_texthelppreferences_ [l=dv] {ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ÞŽÞ¬ މފތީގފއޚ އެވާ <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> ފޚތފށް އޮބާލުމުން Þ‰Þš އޚންޓފރފޭސް ގެ ފީޗފރސްތފއް ބފދފލުކުރުމުގެ އޚޚްތޚޔާރުތފކެއް ފެންނާނެއެވެ.  } 
620
621_texthelpcollectionprefstitle_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ހުރުމފށް ބޭނުންވާގޮތް   } 
622_texthelpcollectionprefs_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ކފލެކްޝފންގފ ސފބްކފލެކްޝފން Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚތފކެތޚ ÞˆÞŠÞ†ÞšÞˆÞŠÞ†ÞšÞ‚Þ° ނުވފތފ އެކފއްޗެއްގޮތފށްވެސް Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚގޮތުން ބޭނުންވާ ކފލެކްޝފންތފއް އޚޚްތޚޔާރީ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ÞŽÞŠÞ‡Þš ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ­. } 
623
624_texthelplanguageprefstitle_ [l=dv] {ބޭނުންވާ ބފސް  } 
625_texthelplanguageprefs_ [l=dv] {"ކޮންމެ ކފލެކްޝފނފކފށް ޚާއްސފ Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ–Þ¬Þ€ÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ނފމފވެސް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ އެހެން ބފހފކފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެހެން Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ†Þ¯Þ‘ÞšÞ‚Þ°ÞŽ ސްކީމްއފކފށްވެސް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ --Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ކފލެކްޝފނފކުންވެސް ތފސްވީރުހޚމެނޭގޮތފށް ނުވފތފ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš ލޚޔުންކޮޅު ފެންނފގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. "    } 
626
627_texthelppresentationprefstitle_ [l=dv] {ދފއްކުވފއޚދޭންވީގޮތުގ އޚޚްތޚޔާރީ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§   } 
628_texthelppresentationprefs_ [l=dv] {"Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ° ÞŽÞ¬Þ‚Þ°Þ‹ÞŠÞˆÞ§ Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ބާވފތުން، އެތފކެތޚ ފެންނފގޮތް ދެތޚންގޮތފކފށް ބފދފލުކުރުމުގެ އޚޚުތޚޔާރުލޚބޭނެއެވެ.ވެބްޕޭޖުތފކުން އެކުލެވޚފފއޚވާ ތފކެތޚ Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ސފފުހާގެ މފތީގފއޚވާ ގްރީންސްޓޯންގެ ނެވޚގޭޝފން ބާރ ނުފެންނފގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. މޚގޮތފށް ހެދުމުން ސީދާ ވެބްޕޭޖފށް ގެންގޮސްދޭނެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އޚތުރފށް Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ "ފފހފތފށް" Þ‰Þš ފޚތފއް އޮބާށެވެ. Þ‰Þš ބފއޚތފކުން ގްރީންސްޓޯންގެ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ’Þ§ÞƒÞª ނޯޓުތފއްވެސް ނާރާގޮތފށް ހެދޭނެއެވެ. ......"  } 
629
630_texthelpsearchprefstitle_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ ގޮތް    } 
631_texthelpsearchprefs_ [l=dv] {"ހޯދާގޮތް، "މފތީދފރފޖފއޚގެ" ހޯދުމފކފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. މޚގޮތފށް ބފދފލުކުރުމުން ތފފާތު އޚބާރާތް، & (Þ‡ÞŠÞ‹Þš)، | (ނުވފތފ)، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ! (ނުލފއޚ)، ނުވފތފ ބުރެކެޓް ބޭނުންކޮށްގެން، ÞŽÞªÞ…ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° ހޯދުމުގެ ފުރުޞފތުލޚބޭނެއެވެ. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އެއްޗާގާތްކުރާ ނފތީޖާ ލޚބުގެ ފުރޞފތު ބޮޑުވާނެއެވެ.<p>_selectsearchtypeprefs_ <p>_selectwordmodificationprefs_ <p>ކުރީގެ ހޯދޚތފކެތޚ، Þ‰Þš ÞŠÞ©Þ—ÞŠÞƒ އޮންކުރުމުން، ހޯދުމުގެ މފސފއްކފތްތފކފށް Þ‰ÞŠÞŽÞªÞŠÞŠÞ€ÞšÞˆÞ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‡Þ¬Þ‡Þ°Þ—Þ¬Þ‡Þ° Þ†ÞªÞ‘ÞŠ ބފދފލެއްގެންސް ހޯދާލުމުގފއޚ ވފގުތުސފލާމފތްވާނެއެވެ.<p>ހޯދުމުގެ ނފތީޖާގފއޚ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ°ÞˆÞ© މޚންވފރާއޚ، ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° ފެންނފންވީވފރުވެސް Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ އޚޚްތޚޔާރު ލޚބޭނެއެވެ."  } 
632
633_textcasefoldprefs_ [l=dv] {"ހޯދުމުގފއޚ، ކެޕޚޓފލް Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ§Þ‡Þš ސޚންމފލް Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞŽÞ¬ އެއްގޮތްތޯ ނުވފތފނޫންތޯ ނޚންމުމފށްވެސް މޚކފމފށް ހާއްސފފޚތްތފކފކުން Þ†ÞŠÞ‚Þ‘ÞŠÞ‡Þ¬Þ…Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚސާލފކފށް،"_preferences:textignorecase_" ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުމުން snail farming   SNAIL FARMING މޚދެގޮތފށްވެސް ހޯދާދޭނެއެވެ."   } 
634_textstemprefs_ [l=dv] {"ހޯދުމުގފއޚ، Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬Þ„ÞŠÞ‡Þš Þ‡ÞªÞ‚ÞšÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ° ނުވފތފނުކުރުން މޚކފމފށް ޚާއްސފ ދެފޚތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޚދާނެއެވެ. މޚސާލފކފށް "_preferences:textstem_" ފާހފގފކޮށްފފއޚވާނފމފ ސްނެއޚލް ފާމް Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސްނެއޚލް ÞŠÞ§Þ‰ÞŠÞƒ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސްނެއޚލް ÞŠÞ§Þ‰ÞšÞ‚Þ°ÞŽ Þ‰Þš ހުރޚހާގޮތފށްވެސް ހޯދާދޭނެއެވެ. މޚވފގުތު Þ‰Þš ÞŠÞ©Þ—ÞŠÞƒ ބޭނުންކުރެވެނީ އޚނގޚރޭސޚ Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ ލޚޔެކުޔުމާއެކީގފއެވެ."   } 
635_textaccentfoldprefs_ [l=dv] {"ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠ ދޚމާވާގޮތފށް ހޯދުމުގެ އޚޚްތޚޔާރު ލޚބޭނެއެވެ. މޚސާލފކފށް، "_preferences:textignoreaccents_" Þ‰Þš ކޮންޓްރޯލް ސެލެކްޓް ކޮށްފފއޚވާނފމފ، <i>fédération</i>، <i>fedération</i> Þ‡ÞŠÞ‹Þš <i>federation</i> Þ‰Þš ހުރޚހާގޮތފކފށް ލޚޔެފފއޚވާ ބފސްތފއްވެސް ބފލާނީ Þ‡Þ¬Þ‡Þ°Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ÞŽÞ®ÞŽÞªÞŽÞŠÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬."  } 
636 
637_textstemoptionsprefs_ [l=dv] {ހޯދާ އޚބާރާތްކުރުކުރުމފށް މފތީގފއޚ ބުނެދެވުނު ގޮތް ފފސޭހފވާނޭކފމފށް ބެލެވެއެވެ.  } 
638
639_textsearchtypeprefsplain_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންކުރާ ÞŽÞ®Þ…Þš ބޮޑުކުރުމުގެ ފުރުޞފތު އެބފއޮތެވެ. މޚގޮތފށް Þ†ÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ° ޕެރެގްރާފް ޓފއޚޕުކޮށްގެންވެސް Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚގޮތފށް ހޯދުމުގެ ސުޕީޑުވެސް ވފރފށް Þ‡ÞŠÞˆÞŠÞ€Þ¬ÞˆÞ¬.   } 
640
641_textsearchtypeprefsform_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ ބފއޚތފކުގެ Þ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª ފޯމުން ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ  } 
642
643_textsearchtypeprefsboth_ [l=dv] {"ކފލެކްޝފން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ§ ގޮތް "Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬" ހޯދުން، ނުވފތފ "ބފއޚތފކުން" ހޯދާގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. <li> Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ފެންނާނީ އެންމެ ހޯދާ ÞŽÞ®Þ…ÞšÞ‡Þ¬Þ†Þ¬ÞˆÞ¬. _textsearchtypeprefsplain_ </li><li>ބފއޚތފކުން Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ދެތޚން ބާވފތުގެ Þ€Þ¯Þ‹Þ§ÞŽÞ®Þ…Þš ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ° އޮންނާނެއެވެ. Þ‰ÞšÞ‡ÞšÞ‚Þ° ކޮންމެ ÞŽÞ®Þ…ÞšÞ‡ÞŠÞ†ÞªÞ‚ ތފފާތު ބފޔފކފށް ހޯދުން Þ‡ÞŠÞ‰Þ§Þ’ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ‡Þ¬Þ†Þš ބފއޚތފކފށް ބޭނުންކޮށްގެން Þ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŠÞŠÞ€ÞŠÞƒÞ§ ހޯދޭނެއެވެ. _textsearchtypeprefsform_ </li>"   } 
644
645
646
647_texttanumbrowseoptions_ [l=dv] {Þ‰Þš ކފލެކްޝފންއޚން ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬ _numbrowseoptions_ ގޮތް ވެއެވެ. } 
648
649_textsimplehelpheading_ [l=dv] {_ތފކެތީގެ Þ‚ÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ°_ މފޢުލޫމާތު ހޯދާނޭގޮތް   } 
650
651_texthelpscopetitle_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹Þ§Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ސޯކޯޕް  } 
652_texthelpscope_ [l=dv] {ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ކފލެކްޝފންތފކުގފއޚ ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ފޚހުރޚސްތު ތފކެއް ބޭނުންކުރުމުގެ އޚޚުތޚޔާރު ދެވެއެވެ. މޚސާލފކފށް، Þ‰ÞªÞžÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞšÞŠÞªÞŽÞ¬ ފޚހުރޚސްތު، ސުރުހީގެ ފޚހުރޚސްތު. ނުވފތފ Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ހާލފތުގފއޚ ބާބުގެ ނުވފތފ ޕެރެގްރާފްގެ ފޚހުރޚސްތުވެސް ހުރެދާނެއެވެ. ގޚނފފފހފރފށް ހޯދާ އޚބާރާތާ Þ‰ÞªÞ…ÞšÞ‚Þ°Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ§ ތފކެތޚ ކޮންމެ ފޚހުރޚސްތފކުން ހޯދޚކފމުގފއޚވޚޔފސް ފެންނާނެއެވެ. ހޯދޭ ލޚޔުންތފކފކީ ފޮތްކފމުގފއޚވފނީނފމފ، އެ ފޮތާއޚބެހޭބފއޚގފއޚ ހުޅުވޭނެއެވެ.    } 
Note: See TracBrowser for help on using the browser.