root/main/trunk/greenstone2/macros/dhivehi2.dm @ 24013

Revision 24013, 74.1 KB (checked in by anna, 8 years ago)

Complete Dhivehi translation of the Auxiliary module. Many thanks to Fathmath Shiham.

Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2######################################################################
3#
4# Language text and icon macros
5# -- this file contains text that is of less importance
6######################################################################
7
8
9######################################################################
10# 'home' page
11package home
12######################################################################
13
14#------------------------------------------------------------
15# text macros
16#------------------------------------------------------------
17
18_documents_ [l=dv] {ލޚޔުންތފއް} 
19_lastupdate_ [l=dv] {އެންމެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‚Þ° Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° ކޮށްފާ} 
20_ago_ [l=dv] {ދުވފސް Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ°} 
21_colnotbuilt_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރެއްނުވޭ} 
22
23### taken from here
24
25_textpoem_ [l=dv] {<br><h2>Þ†ÞšÞ‡Þ§ Þ•ÞŠÞ•ÞŠÞ•Þ«Þ‚ÞŠÞ‰Þ§ Þ“Þš Þ‰Þ¯Þ‡ÞŠÞ‚Þ§</h2> <p>Þ†ÞšÞ‡Þ§ ހޮރާ Þ“Þš Þ‰ÞŠÞƒÞ©Þ‚Þ¯, <br>Þ†ÞšÞ‡Þ§ ޓެރެ Þ“Þš Þ†ÞŠÞƒÞ®Þ€ÞšÞƒÞ¯Þ€Þ©, <br>Þ†ÞšÞ‡Þ§ Þ•ÞŠÞ•ÞŠÞ•Þ«Þ‚ÞŠÞ‰Þ§ Þ“Þš Þ‰Þ¯Þ‡ÞŠÞ‚Þ§ <p>Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ€ÞšÞ‰Þ­Þ‚Þ°Þ†ÞŠÞ‰Þ§ ހޚތްހފމފޖެހުން ވފށާލާންދޭވެ, <br>Þ‡ÞšÞƒÞªÞŽÞ¬ ދޯދޚތފކުގެ އފލީގފއޚ އޭގެ ހޚތްގފއޚމު Þ€Þ«Þ‚ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ތޚބާ ލފހފއްޓފވާށޚ, <br>ތޚބާގެ ދފތުރުގެ ރާސްތާއފކީ އޮމާން ދފތުރެއްކފމުގފއޚ ލފއްވާށޚއެ - Þ‡Þ®ÞŠÞ°Þ‡ÞŠÞƒÞ§ ގްރީންސްޓޯނެކޭ Þ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŠÞŠÞ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ°.} 
26
27_textgreenstone_ [l=dv] {<p>ގްރީންސްޓޯންއފކީ (ނުވފތފ ފެހޚގލފކީ) (Þ‰Þš ސޮފްޓްވެއފރ އެކޭ Þ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŠÞŠÞ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ°) ނޚއުޒޚލެންޑުން ލޚބޭ Þ‡ÞŠÞŽÞªÞ€ÞªÞƒÞš Þ–ÞŠÞˆÞ§Þ€ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ¬ÞˆÞ¬. ސފހާފީ Þ‰ÞŠÞ‡Þ¯ÞƒÞ© ޖފމާއފތުގފއޚ، ގްރީންސްޓޯންއފކީ އެންމެ އފގުކުރާ، އެއފށް އެންމެން ބޭނުންވެފފއޚތޚބޭ އެއް Þ‰ÞŠÞ‡ÞªÞ‹ÞŠÞ‚Þ¬ÞˆÞ¬. ފެހޚގފލފކީ އޭގެޒާތުގފއޚ އެއފށްވފދެގެންދާ Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ€ÞšÞŠÞŠÞ€ÞŠÞ‡Þ°Þ“Þ§ <i>wairua</i>  Þ‹ÞšÞƒÞšÞ‡ÞªÞ…ÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ ރޫހާނީ ބާރެއް ލޚބޚފފއޚވާ، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސފހާފފތް ރފމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗފކފށްވާތީ، Þ‰ÞšÞŠÞŠÞ‹ÞŠ އާންމު Þ‘Þ®Þ‰Þ¬Þ‡ÞšÞ‚Þ° ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީއފކފށް Þ‰Þš ޕްރޮޖެކްޓފށް Þ†ÞšÞ”ÞŠÞ‚Þ° އެންމެ އފއުލާކފންބޮޑު Þ‚ÞŠÞ‰Þ¬ÞˆÞ¬. އޭގެ ބެބުޅުންތފކުން Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ¬Þ‚Þ© ސފދފހާތެވެ؛ ބޚއްލޫރީގެ ސާފުކފން، ތެދުވެރޚކފމެވެ؛ ÞˆÞŠÞƒÞªÞŽÞŠÞ‹ÞŠÞ†ÞŠÞ‚Þ°ØŒ ހޚތްވފރުގފދފކފމެވެ؛ Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ¬Þ‡Þ°Þ–Þ¬Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ލޚބޭ ތޫނު Þ‰ÞšÞ”ÞŠØŒ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ†Þ¬Þ‰ÞˆÞ¬. ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ސޮފްޓްވެއފރ ލޯގޯގފއޚ ބޭނުންކޮށްފފއޚވާ Þ„ÞŠÞ‡Þ°Þ“ÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ އާލާތފކީ <i>patu</i>އެވެ. Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ހފތޚޔާރެއްގެގޮތުގފއޚ ބޭނުންކުރެވޭ ލފކުޑޚބުރޚ އެކެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‰Þš ލޯގޯގފއޚ Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞ‡Þ¬ÞˆÞ§ މޚއާލާތުގެ ތފޞްވީރފކީ Þ‰Þš ޕްރޮޖެކްޓުގެ މެމްބފރފކފށް ވާރުތފކޮށްފފއޚވާ އާއޚލީ އާސާރީ އެއްޗެކެވެ. ކުރޚމފތޚލފއޚގެން ކުރޚއފށް ގެންދާ ހޚފުންތފކުގފއޚ Þ‰Þš އާލާތފކީ ވފރފށް ސީދާ، އފވފސް، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ÞŠÞªÞƒÞšÞ€ÞŠÞ‰ÞŠ ލޮޓޚފފހފރެއްގެ ގޮތުގފއޚ ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡ÞŠÞ…ÞªÞŽÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ° ހފބޫލުކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© Þ‰Þš ސޚފފތފކފކީ Þ‡ÞŠÞ…ÞªÞŽÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°ÞŽÞ¬ ސޮފްޓްވެއފރ ގފއޚވެސް ހުރޚކފމފށޭވެ. އާދެ ÞƒÞ­Þ’ÞŠÞƒÞ¬Þ‡Þ°Þ€Þ§ ތޫނު<i>patu</i>  ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންމެ އުސް،އފވފސް ÞƒÞŠÞ‰Þ°Þ’Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ގޮތުގފއެވެ. Þ‰ÞšÞ”ÞŠ</p>} 
28
29_textaboutgreenstone_ [l=dv] {<p>ގްރީންސްޓޯންއފކީ ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ތފއްޔާރުކޮށް އާންމުކޮށް ފެތުރުމުގފއޚ ބޭނުންކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއފރ ޕެކޭޖެކެވެ. Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“ÞŠÞ‚Þ¬Þ“Þ°ÞŽÞŠ ނުވފތފ ސީޑީ-ÞƒÞ®Þ‰Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš މފޢުލޫމާތު Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚Þ§ ޝާއޚރުކުރާނޭ Þ‡ÞŠÞ‡Þª ގޮތެއް މެދވެރޚކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ގްރީންސްޓޯން Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ©  <b>ޔުނޚވފރސޚޓީ އޮފް ÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ†ÞŠÞ“Þ¯ÞŽÞ¬</b><b>ނޚއުޒޚލެންޑް ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ޕްރޮޖެކްޓް</b> ފފރާތުންނެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ތފރއްހީކޮށް ޑޚސްޓްރޚބޚއުޓްކުރފނީ <b>ޔުނެސްކޯ</b> Þ‡ÞŠÞ‹Þš <b>Þ€ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ° Þ‡ÞšÞ‚Þ°ÞŠÞ¯ އެން.ޖީ.އޯ.</b>Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡ÞŠÞ‹ މޚސޮފްޓްވެއފރ Þ‡ÞŠÞ†Þ© Þ‡Þ¯Þ•ÞŠÞ‚Þ° ސޯސް ސްފްޓްވެއފރއެކެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ލޚބެންހުންނާނީ.     . <a href="http://greenstone.org">http://greenstone.org</a> Þ‰ÞšÞ‹Þ«Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞ¬Þ‚Þ© ޖީ.އެން.ޔޫ. ޕފބްލޚކް ލފއޚސެންސޚންގގެ ދފށުންނެވެ.. </p> <p>Þ‰Þš ސޮފްޓްވެއފރގެ Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ© އފމޚއްލފ ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީތފއް، ޚާއްސފކޮށް ޔުނޚވފރސޚޓީތފކާއޚ، ލފއޚބްރފރީތފއް، Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެހެނޚހެންވެސް އާއްމު ޚޚދުމފތްދޭ މުއފއްސފސާތފކުގފއޚ، Þ€Þ§Þ‡ÞšÞ‰ÞªÞ†ÞªÞƒÞªÞ‰Þ¬ÞˆÞ¬. ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީތފކުގެ ސފބފބުން Þ‹ÞªÞ‚ÞšÞ”Þ­ÞŽÞ¬Þ‡Þ¬Þ†Þš ކފންކޮޅުތފކުގެ (ތފޢުލީމާއޚ، ސފއެންސް Þ‡ÞŠÞ‹Þš ކފލްޗފރ) ޔުނެސްކޯ Þ•Þ§Þ“Þ°Þ‚ÞŠÞƒ ޖާމާއފތްތފކާއޚ މުއފއްސފސާތފކުން  މފޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއޚ އެއްކޮށް ރފއްކފއުކުރުމފށް ހެޔޮގޮތްތފކެއް ތފޢާރފފްކުރެވޚ Þ‰ÞšÞ‹Þ§Þ‡ÞšÞƒÞ§ ބފދފލުވެގެން  ގޮސްފފއޚވެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ…ÞªÞŽÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°ÞŽÞ¬ Þ‡ÞªÞ‡Þ°Þ‰Þ©Þ‹ÞŠÞ†Þ© Þ‰Þš ސޮފްޓްވެއފރގެ Þ‡Þ¬Þ€Þ©ÞŽÞŠÞ‡Þš ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީތފއް ތފއްޔާރުކުރެވޚ މފޢުލޫމާތު ހޚއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން އާއްމު ޑޮމެއޚންތފކުގފއޚތފއްޔާރުކުރުމެވެ.      </p> <p>Þ‰Þš ސޮފްޓްވެއފރ ތފއްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދެވެނީ އޯގފސްޓް 2000ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ€Þ§Þ‡ÞšÞ‰ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞªÞ‚Þª ބފއޚނފލްއފހްވާމީ Þ†Þ¯Þ•ÞŠÞƒÞ­Þ“ÞšÞˆÞ° މފސފއްކެތްގެގޮތުގފއެވެ. މީގެތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ© 3 ޕާޓީއެކެވެ. </p> <p> <a href="http://nzdl.org"><b>ނޚއުޒޚލެންޑް ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ޕްރޮޖެކްޓް، ޔުނޚވފރސޚޓީ އޮފް ÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ†ÞŠÞ“Þ¯</b></a> <br> ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރ Þ‡ÞªÞŠÞ¬Þ‹ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ‡ÞŠÞ‡Þ© Þ‰Þš ޕްރޮޖެކްޓްގެތެރެއޚންނެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ޔުނެސްކޯއފށް މފސފއްކފތްކުރާ ނޚއުޒޚލެންޑް ނެޝފނފލް ކޮމޚޝފންގެ ކޮމޚއުނޚކޭޝފން ސފބްކޮމޚޝފނުން Þ‰Þš މފސފއްކފތްވފނީ އެންޑޯޒްކޮށްފފއެވެ.  </p>  <p> <a href="http://www.unesco.org"><img alt="UNESCO logo" src="_httpimg_/unesco.gif" class="logo"></a> <a href="http://www.unesco.org"><b>Þ”ÞªÞ‚ÞŠÞ‡ÞšÞ“ÞŠÞ‘Þ° ނޭޝފންސް އެޑޚއުކޭޝފނފލް، ސފއޚންޓޚފޚކް އެންޑް ކފލްޗފރފލް އޯގފނފއޚޒޭޝފން</b></a> <br>ތފޢުލީމީ، ޢޚލްމީ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސފހާފީ މފޢުލޫމާތު Þ‹ÞªÞ‚ÞšÞ”Þ­ÞŽÞ¬ ކފންކޮޅުތފކފށް، ޚާއްސފކޮށް ތފރފއްހީވފމުން Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ހފއުމުތފކފށް، ފެތުރުމާއޚ މފޢުލޫމާތު ލޚބޭނޭގޮތފށް Þ†ÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ© ޔުނެސްކޯގެ "އޚންފޮރމޭޝފން ފޮރ އޯލް" ޕްރޮގްރާމްގެ Þ‰ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ°Þ‘Þª Þ‡ÞŠÞ‰Þ§Þ’Þ¬Þ†Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡ÞŠÞ‹Þš މޚގޮތުން އެންމެއެކފށީގެންވާ، ފފސޭހފއޚން ބޭނުންކުރެވޭ، އޚންފޮރމޭޝފން ކޮމޚއުނޚކޭޝފން ޓެކްނޮލޮޖީއފކީ މޚކފމފށް ވފރފށް Þ‰ÞªÞ€ÞšÞ‡Þ°Þ‰Þª ވފސީލފތެކެވެ.    </p> <p> <a href="http://humaninfo.org"><img alt="Human Info logo" src="_httpimg_/ghproj2.jpg" class="logo"></a> <a href="http://humaninfo.org"><b>The Human Info NGO, based in Antwerp, Belgium</b></a> <br>Þ‰Þš ޕްރޮޖެކްޓް މފސފއްކފތްކުރފނީ ޔޫ.އެން. އޭޖެންސީތފކާއޚ އެހެން އެން.ޖީ.އޯ. ތފކާއޚ އެކެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އޚންސާނީ ތފރފއްހީއާއޚ ÞŽÞªÞ…ÞªÞ‚Þ°Þ€ÞªÞƒÞš މފޢުލޫމާތުތފއް ޑޚޖޚޓފއޚޒްކޮށް، ތފރފއްހީވފމުން Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ހފއުމުތފކފށް ހޚލޭ، Þ‡ÞŠÞ‹Þš މފސފއްކފތފށް Þ†ÞªÞƒÞš ÞšÞŠÞƒÞŠÞ‹Þª ލޚބޭވފރުގެ ÞŠÞ©Þ‡ÞŠÞ†Þ§Þ‡Þš އެކު އެހެން ފފރާތްތފކފށް Þ‹ÞªÞ‚ÞšÞ”Þ­ÞŽÞŠÞ‡Þš ފާހފގފކޮށްލެވޭ ÞŠÞ¬Þ‚Þ°ÞˆÞŠÞƒÞªÞŽÞ¬ ޖފމާއފތފކފށްވފނީ Þ‰Þš ޖފމާއފތްވެފފއެވެ.  </p>} 
30
31
32_textdescrselcol_ [l=dv] {ކފލެކްޝފނެއް އޚޚްތޚޔާރުކުރފއްވާ} 
33
34
35######################################################################
36# home help page
37package homehelp
38######################################################################
39
40
41#------------------------------------------------------------
42# text macros
43#------------------------------------------------------------
44
45_text4buts_ [l=dv] {ހޯމް Þ•Þ­Þ–Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš އޚތުރު 4 ބފޓފންސް Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚Þ§Þ‚Þ¬} 
46
47_textnocollections_ [l=dv] {<p>މޚގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޮލޭޝފންގފއޚ Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެއްވެސް ކފލެކްޝފނެއް ނެތްކފލެކްޝފން އެއްކުރުމފށް ހފދޚދާނޭގޮތްތފއް:<ul><li> <a href="_httppagecollector_">The Collector</a> ބޭނުންކުރޭ Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފންއެއް ތފއްޔާރުކުރުމފށް <li>ގްރީންސްޓޯން ސީޑީ-ރޮމް އެއް އޮތްނފމފ Þ‡Þ¬Þ‡ÞšÞ‚Þ° ކފލެކްޝފން އޚންސްޓޯލްކުރުން</ul>} 
48
49_text1coll_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓފލޭޝފންގފއޚ Þ‡ÞšÞ‚Þ© 1 ކފލެކްޝފން} 
50
51_textmorecolls_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓފލޭޝފންގފއޚ Þ‡ÞšÞ‚Þ© _1_ ކފލެކްޝފން} 
52
53######################################################################
54# external link package
55package extlink
56######################################################################
57
58
59#------------------------------------------------------------
60# text macros
61#------------------------------------------------------------
62
63_textextlink_ [l=dv] {ބޭރުގެ ލޚންކެއް} 
64_textlinknotfound_ [l=dv] {އެތެރޭގެ ލޚންކް ނުފެނުނު} 
65
66_textextlinkcontent_ [l=dv] {ތޚ އޚޚްތޚޔާރުކުރޚ ލޚންކފކީ Þ‰Þš ކފލެކްޝފނފކީ Þ‡ÞŠÞ…ÞªÞŽÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°ÞŽÞ¬ އެއްވެސް ކފލެކްޝފނފކާ ސީދާ ގުޅޭ ލޚންކެއް ނޫނެވެ. Þ‰Þš ލޚންކު Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބްރފއުސފރއޚން ވެބް އެކްސެސް ލޚބޭނފމފ، <a href="_nexturl_">go forward</a> Þ‰Þš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ އޚޙުތޚޔާރުރެވޚދާނެ؛ Þ‚Þ«Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞ¬ "ބެކް" ފޚތް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރީގެ ލޚޔުމފށް ÞƒÞªÞ–Þ«Þ‡ÞŠÞˆÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬.} 
67
68_textlinknotfoundcontent_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ…ÞªÞŽÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°ÞŽÞ¬ ކޮންޓްރޯލްގފއޚ ނެތްކފމފކާއޚ ÞŽÞªÞ…ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° ތޚޔފ އޚހްތޚޔާރު Þ†ÞªÞƒÞš ލޚންކު Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ނުވެއެވެ. Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° Þ‹ÞšÞ‰Þ§Þ‰ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© ސޯސް ކފލެކްޝފންގފއޚވާ ކުށެއްގެ ސފބފބުންކފމފށް ބެލެވެއެވެ. Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞ¬ "ބެކް" ފޚތް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރީގެ ލޚޔުމފށް ÞƒÞªÞ–Þ«Þ‡ÞŠÞˆÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬.} 
69
70# should have arguments of collection, collectionname and link
71_foundintcontent_ [l=dv] {<h3>ކފލެކްޝފން "_2_" ގެ ލޚންކު</h3>  <p>ތޚޔފ އޚހްތޚޔާރުކުރޚ ލޚންކފކީ Þ‰Þš ކފލެކްޝފނފށް "_collectionname_" ބޭރުން Þ‡ÞŠÞ‡Þš ލޚންކެކެވެ. މޚލޚންކު ކޮށްދެނީ "_2_" ކފލެކްޝފނފށް Þ‰Þš ލޚންކު ކފލެކްޝފން "_2_"ގެ ތެރެއޚން ބެލުމފށް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞŠÞªÞ…ÞªÞ‚ÞŠÞ‰ÞŠ <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargcl_&d=_3_">go forward</a> ޞފފުޙާއފށް ޒޚޔާރފށްކުރުން އެދެން؛ Þ‚Þ«Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞ¬ "ބެކް" ފޚތް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރީގެ ލޚޔުމފށް ÞƒÞªÞ–Þ«Þ‡ÞŠÞˆÞ­.} 
72
73
74######################################################################
75# authentication page
76package authen
77######################################################################
78
79
80#------------------------------------------------------------
81# text macros
82#------------------------------------------------------------
83
84_textGSDLtitle_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ} 
85
86_textusername_ [l=dv] {ޔޫސފރނޭމް} 
87_textpassword_ [l=dv] {ޕާސްވޯޑް} 
88
89_textmustbelongtogroup_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ބޭނުންކުރުމފށް ތޚޔފފފރާތުން "_cgiargug_" ÞŽÞ°ÞƒÞ«Þ•Þ§Þ‡Þš Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ¬ÞƒÞšÞˆÞ§Þ‚Þ° Þ–Þ¬Þ€Þ­Þ‚Þ°Þ†ÞŠÞ‚Þ° މފޢުލޫމާތފށްޓފކފއޚ Þ‹Þ¬Þ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞšÞ‚Þ°} 
90
91_textmessageinvalid_ [l=dv] {<br>) ތޚޔފފފރާތުގެ ގްރީންސްޓޯން ޔޫސފރ ނޭމް Þ‡ÞŠÞ‹Þš}
92
93_textmessagefailed_ [l=dv] {ޔޫސފރނޭމް ނުވފތފ ޕާސްވޯޑް ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…Þ¬Þ‡Þ°Þ‚Þ«Þ‚Þ°} 
94
95_textmessagedisabled_ [l=dv] {Þ‰Þ§ÞŠÞ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‡Þ°ÞˆÞ§. ތޚޔފފފރާތުގެ Þ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‡ÞªÞ‚Þ°Þ“Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް Þ€Þ¬Þ‹ÞšÞŠÞŠÞ‡Þš. ވެބްމާސްޓާރ Þ‡Þ§Þ‡Þš ގުޅުއްވުން އެދެން.} 
96
97_textmessagepermissiondenied_ [l=dv] {Þ‰Þ§ÞŠÞ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‡Þ°ÞˆÞ§. Þ‰Þš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ބޭނުންކުރުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ ތޚޔފފފރާތފށް ނުވޭ} 
98
99_textmessagestalekey_ [l=dv] {ތޚޔފ ބޭނުންވާ ލޚންކް Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª އފޖފލު Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞˆÞ¬ÞŠÞŠÞ‡Þš. ތޚޔފފފރާތުގެ ޕާސްވޯޑް އފލުން Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ“ÞŠÞƒ ކުރުން އެދެން} 
100
101
102######################################################################
103# 'docs' page
104package docs
105######################################################################
106
107
108#------------------------------------------------------------
109# text macros
110#------------------------------------------------------------
111
112_textnodocumentation_ [l=dv] {<p>Þ‰Þš ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޮލޭޝފންގފއޚ އެއްވެސް ޑޮކޚއުމެންޓޭޝފނެއް Þ‚ÞªÞ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­. މީގެ ސފބފބުތެރޭގފއޚ:This Greenstone  <ol>  <li>ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލް Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞ‡ÞšÞ‰ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© ސީ.ޑީ.-ރޮމެއް ބޭނުންކޮށްގެން ސީޑީއފކުންނެވެ. <li>ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލް Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡Þš Þ‡Þ¬ÞˆÞŠÞ‚Þ© Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“ÞŠÞƒÞ‚Þ¬Þ“Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞƒÞš ޑޚސްޓްރޚބޚއުޓފރެއް މެދުވެރޚކޮށް  </ol>Þ‰Þš ދެގޮތުންކުރެ ގޮތެއް އޚހްތޚޔާރުކުރޚނފމފވެސް Þ‰Þš ޑޮކޚއުމެންޓޭޝފން ދެން ލޚބޭނީ <i>docs</i>ން ނުވފތފ  href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>ގްރީންސްޓޯންގެ ސީޑީ-ރޮމް Þ‘ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ°Þ“ÞŠÞƒÞªÞ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬directory of a Greenstone CD-ROM or by visiting <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>.} 
113
114_textuserguide_ [l=dv] {ޔޫސފރ ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ‘Þ°} 
115_textinstallerguide_ [l=dv] {އޚންސްޓާލްކުރފން ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ‘Þ°} 
116_textdeveloperguide_ [l=dv] {ޑޚވެލޮޕްރފސް ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ‘Þ°} 
117_textpaperguide_ [l=dv] {Þ†ÞŠÞƒÞªÞ‹Þ§Þ€ÞªÞ‚Þ° ކފލެކްޝފނފށް} 
118_textorganizerguide_ [l=dv] {Þ‡Þ¯ÞŽÞŠÞ‚ÞŠÞ‡ÞšÞ’Þ§ ބޭނުންކުރުން} 
119
120_textgsdocstitle_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯންގެ ލޚޔެކޚޔުންތފއް} 
121
122######################################################################
123# collectoraction
124package wizard
125
126_textbild_ [l=dv] {ކފލެކްޝާން ތފއްޔާރުކުރޭ} 
127_textbildsuc_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ†Þ§Þ‰ÞšÞ”Þ§Þ„ÞªÞ†ÞŠÞ‰Þ§Þ‡Þš އެކު ތފއްޔާރުވެއްޖެ} 
128_textviewbildsummary_ [l=dv] {އޚތުރު މފޢުލޫމާތު ހޯދުމފށް މޚކފލެކްޝފންގެ ބޚލްޑް ސފމފރީ ބެލޚދާނެއެވެ <a href="_httppagex_(bsummary)" target=_top> d } 
129_textview_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ބެލުމފށް} 
130
131_textbild1_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުވފނީ: މޚކފމފށް ވފގުތުކޮޅެއްނފގާފާނެ. ތޚރީގފއޚއެވާ ތފއްޔާރުކުރެވޭގޮތުގެ ސްޓޭޓފސް ރޮނގުން މފސފއްކފތްކުރޚއފށްދާގޮތް ފެންނާނެއެވެ.  } 
132
133_textbild2_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުން ހުއްޓާލުމފށް މޚތފނފށް ކްލޚކް ކޮށްލާ.   <br> Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª މފސފއްކފތް Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ°Þ‹Þ§ ކފލެކްޝފނފށް އެއްވެސް ބފދފލެއް ނާންނާނެ} 
134
135_textstopbuild_ [l=dv] {ތފއްޔާރުކުތުން ހުއްޓާ} 
136
137_textbild3_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ދޫކޮށްލފއޚފޚނފމފ (Þ‡ÞŠÞ‹Þš ތފއްޔާރުކުރާ މފރުހފލާ "ހުއްޓާލާ" ފޚތް ބޭނުންކޮށްގެން ކެންސފލްނުކުރާނފމފ) ކފލެކްޝފންތފއްޔާރުން ކުރޚއފށް ދާނެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ†Þ§Þ‰ÞšÞ”Þ§Þ„Þ§Þ‡ÞšÞ‡Þ¬Þ†Þ© ÞŠÞªÞƒÞšÞ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ކފލެކްޝފން އޚންސްޓޯލް ކުރެވޭނެއެވެ.} 
138
139_textbuildcancelled_ [l=dv] {ތފއްޔާރުކުރުން ކެންސފލްކުރެވޚފފއޚ } 
140
141_textbildcancel1_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުން ކެންސފލްކުރެވޚފފއޚ. ކފލެކްޝފނފށް އުނޚއޚތުރު ÞŽÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ނުވފތފ ތފއްޔާރުކުރާ ޕްރޯސފސް އފލުން ފފށފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ތޚރީގފއޚއެވާ ރީނދޫ ފޚތްތފއް ބޭނުންކުރާށެވެ.} 
142
143_textbsupdate1_ [l=dv] {ސްޓޭޓފސް Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° ސޚކުންތެއްގެ ތެރޭގފއޚ ތފއްޔާރުކުރފނީ} 
144_textbsupdate2_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގެ ސްޓޭޓާސް Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° } 
145_textseconds_ [l=dv] {ސޚކުންތު} 
146
147_textfailmsg11_ [l=dv] {އެއްވެސް ޑާޓާ އެއް ނެތފތީ ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރެއް ނުކުރެވުނު. ސޯސް (Þ‘ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ°Þ“ÞŠÞƒÞ©Þ‡Þ¬Þ‡Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ) ޑާޓާ ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš ތފނުން Þ‰ÞŠÞ‹ÞªÞˆÞ¬ÞŽÞ¬Þ‚Þ° އެއް ފޯލްޑފރ ނުވފތފ ފފއޚލް Þ€ÞªÞƒÞšÞ†ÞŠÞ‚Þ° ކފށފވފރުކުރާށެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެއީ ގްރީންސްޓޯންގފއޚ ޕްރޯސފސްކުރެވޭކފހފލފ ފފއޚލްއެއްތޯ ކފށފވފރުކުރާށެވެ.  } 
148
149_textfailmsg21_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރެއްނުކުރެވުނު (Þ‡ÞšÞ‰Þ°Þ•Þ¯Þ“Þ° ފފއޚލް ފެއޚލް ވީ)} 
150_textfailmsg31_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރެއްނުކުރެވުނު( ބޚލްޑް ފފއޚލް ފެއޚލް ވީ)} 
151_textfailmsg41_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ†Þ§Þ‰ÞšÞ”Þ§Þ„ÞªÞ†ÞŠÞ‰Þ§Þ‡Þš އެކު ތފއްޔާރުކުރެވުނު Þ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‰ÞŠÞ†Þª އޚންސްޓޯލްއެއް ނުކުރެވުނު} 
152_textfailmsg71_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގފއޚ މފއްސފލފއެއް Þ–Þ¬Þ€ÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬} 
153
154
155_textblcont_ [l=dv] {ތފއްޔާރީ  ލޮގްގފއޚ Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚ÞšÞˆÞš މފއުލޫމާތު ހުންނާނެ} 
156
157######################################################################
158# collectoraction
159package collector
160######################################################################
161
162
163
164#------------------------------------------------------------
165# text macros
166#------------------------------------------------------------
167
168_textdefaultstructure_ [l=dv] {ތފއްޔާރީ Þ‡Þ®Þ‚ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ‘Þª} 
169_textmore_ [l=dv] {އޚތުރފށް} 
170_textinfo_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންގެ މފޢުލާމާތު} 
171_textsrce_ [l=dv] {ސޯސް ޑޭޓާ} 
172_textconf_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ†Þ®Þ‚Þ°ÞŠÞšÞŽÞŠÞƒÞ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°} 
173_textdel_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ފޮހެލުމފށް} 
174_textexpt_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން އެކްސްޕޯޓް ކުރުން} 
175
176_textdownloadingfiles_ [l=dv] {ފފއޚލްތފއް ޑފއުންލޯޑް Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ©} 
177_textimportingcollection_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ‡ÞšÞ‰Þ°Þ•Þ¯Þ“Þ° Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ©} 
178_textbuildingcollection_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުވފމުންދފނީ...} 
179_textcreatingcollection_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން އުފެއްދުން} 
180
181_textcollectorblurb_ [l=dv] {<i>ކފޑޚއފށް ވުރެ ގފލފމުގެ ބާރު ÞŽÞŠÞ‹ÞŠÞˆÞ§Þ‚Þ¬! <br>މފއުލޫމާތުގެ ކފލެކްޝފން Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§ Þ‡Þ§Þ‡Þ°Þ‰ÞªÞ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ވޚސްނފންޖެހޭ މފސްއޫލޚއްޔފތުތފކެއް Þ‡Þ¬Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞš. Þ€Þ§Þ‚Þ«Þ‚Þ© ގޮތުން Þ†Þ®Þ•Þ©ÞƒÞŠÞ‡ÞšÞ“Þ° އާ ބެހޭ ކފންތފއްތފއް ހުންނާނެ: ކފލެކްޝފނފކފށް އެކްސެސް ލޚބުނފސް Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެންމެންނފކފށް އެކްސެސް ނުދެވޭނެ. އޚޖްތޚމާއީ ކފންތފއްތފއް: އެ ޖފމާއފތެއްގެ އާދފކާދފއފށް ހުރުމފތްތެރޚކޮށް ހޚތފންޖެހޭ. ސުލޫކީ މޚންގފޑުތފއް: Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° .  އެއްޗޚއްސފކީ އާއްމުންނފށް އެއްގޮތފކފށްވެސް އެކްސެސް Þ‹Þ¬ÞˆÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ°ÞˆÞ§Þ‚Þ¬ އެއްޗޚއްސެއް ނޫން. މފއުލޫމާތުގެ  Þ„Þ§ÞƒÞ§Þ‡Þš މެދު ވޚސްނާ ހޚކްމފތާއޚ އެކު ބޭނުން ކުރޭ.  <br> </i> } 
182
183_textcb1_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރ އާ ކފލެކްޝފންތފއް Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§ ، ބފދފލުގެނެސް، އޚތުރުކޮށް، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ފޮހެލފން އެހީވޭ. Þ‰Þš ގޮތފށް މފސފއްކފތް ކުރުމފށް ދެން Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ޕޭޖްތފކުން ބޭނުންވާ މފއުލޫމާތު ހޯދާނޭ} 
184
185_textcb2_ [l=dv] {ފުރފތފމފ، Þ†ÞŠÞ‘ÞŠÞ‡ÞŠÞ…ÞŠÞ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€Þ­Þ‚Þ©} 
186_textcnc_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފނެއް Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§} 
187_textwec_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš ކފލެކްޝފނފކާއޚ އެކު މފސފއްކފތް ކުރުން، އެއީ އޚތުރފށް ޑޭޓާ ލުން ނުވފތފ ޑޚލީޓް ކުރުން} 
188
189_textcb3_ [l=dv] {ޑޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ކފލެކްޝފން Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§ ބފދފލުކުރުމފށް ސފއޚން Þ‡ÞšÞ‚Þ° Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€Þ­. އެއީ އެހެން މީހުން Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒ އފށް ލޮގްއޚންވެ މފއުލޫމާތު ބފދފލުކުރެވޭ ގޮތް ނުހެދުމފށް. ނޯޓް: ސފލާމފތީ ÞŠÞšÞ”ÞŠÞˆÞŠÞ…Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ގޮތުން 30 Þ‰ÞšÞ‚Þ¬Þ“Þ° ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‚Þ° ލޮގްއފއުޓް ވާނެ. މހެން ވޚއފސް ހާސްނުވޭ! އފލުން ލޮގްއޚން ވުމފށް Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•Þ‡ÞšÞ“ÞŠÞƒÞ‡ÞšÞ‚Þ° Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†Þ§Þ‚Þ¬ Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° މފސފއްކފތް Þ‚ÞšÞ‰ÞªÞ‚Þ° ހޚސާބުން ކުރޚއފށް ގެންދެވޭނެ.} 
190
191_textcb4_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ޔޫސފރނޭމް Þ‡ÞŠÞ‹Þš ޕާސްވޯޑް Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ“ÞŠÞƒ ކުރޭ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސފއޚން Þ‡ÞšÞ‚Þ° ފޚތފއް އޮބާލާ.} 
192
193_textfsc_ [l=dv] {މފސފއްކފތްކުރފން ތޚބޭނުންވާ ކފލެކްޝފން ފުރފތފމފ Þ‚ÞŠÞŽÞ§ (ÞƒÞŠÞ‡ÞšÞ“Þ° ޕްރޮޓެކްޓް Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞƒÞš ކފލެކްޝފން މޚލޚސްޓުން ނުފެންނާނެ)} 
194
195_textwtc_ [l=dv] {Þ‚ÞŠÞŽÞ§ ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ ކފލެކްޝފންއޚން، } 
196_textamd_ [l=dv] {އޚތުރު ޑޭޓާ އެއްކޮށް ކފލެކްޝފން އފލުން ތފއްޔާރުކުރޭ} 
197_textetc_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންގެ ކޮންފޚގފރޭޝފން ފފއޚލްއފށް ބފދފލުގެނެސް އފލުން ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރޭ} 
198_textdtc_ [l=dv] {Þ‰ÞªÞ…Þš ކފލެކްޝފން ފުހެލާ} 
199_textetcfcd_ [l=dv] {ސީޑީއފކފށް ކފލެކްޝފން އެޅުމފށް އެކްސްޕޯޓް ކުރޭ} 
200_textcaec_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš ކފލެކްޝފނެއް ބފދފލުކުރުން} 
201_textnwec_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންތފކފށް ބފދފލެއް ނުގެނެވޭ} 
202_textcianc_ [l=dv] {އާ ކފލެކްޝފނެއް އުފެއްދުން} 
203_texttsosn_ [l=dv] {ޑޚޖޚޓފލް ކފލެކްޝފންއެއް އުފެއްދުމފށް Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞ© ކފންތފއްތފއް: } 
204_textsin_ [l=dv] {އޭގެ Þ‚ÞŠÞ‰Þ§Þ‡Þš (އެއާގުޅޭ މފޢުލޫމާތު) Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ­} 
205_textswts_ [l=dv] {ސޯސް ޑޭޓާ ލޚބުނު ތފން Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ­} 
206_textatco_ [l=dv] {ކޮންފޚގފރޭޝފން ބފދފލުކުރފން (އެޑްވާންސްޑް ކޮށް ބޭނުން ކުރާ ބޭފުޅުންނފށް)} 
207_textbtc_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން "ބޮޑުކުރުން" (ތޚރޚ ބފލާލާ)} 
208_textpvyh_ [l=dv] {Þ‹ÞšÞ”ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬Þ‡Þ°ÞˆÞš މފސފއްކފތް ÞŠÞŠÞ€ÞªÞƒÞ§Þ‡Þ¬Þ†Þª ބފލާލާ} 
209
210_texttfsiw_ [l=dv] {Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞ‡ÞšÞ‚Þ° Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ މފސފއްކފތެއް ކުރާނީ ހފތފރުވފނފ މފރްހފލާގފއޚ. "Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§" Þ‡ÞšÞƒÞª Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞ‡ÞšÞ‚Þ° Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ އޚންޑެކްސްތފއް Þ€ÞŠÞ‹Þ§ Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ މފއުލޫމާތެއް ހޯދާ. Þ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‰ÞŠÞ†Þª ފުރފތފމފ އެބޭނުންވާ މފއުލޫމާތެއް Þ†ÞŠÞ‘ÞŠÞ‡ÞŠÞ…Þ§.} 
211
212_textadab_ [l=dv] {Þ‰Þš ކފލެކްޝފނގފއޚ މޚހާރުތޚޔފހުރެވުނު ހޚސާބު ބފލާލުމފށް.ފެހޚކުލފއޚގެ ފޚތް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރޚއފށް ދެވޭނެއެވެ. ކުރޚއފށް ދާވފރފކފށް ފޚތްތފއް ރީނދޫކުލފއފށް ބފދފލުވާނެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° ބެލޚ ޞފފުހާއފކފށް އޚއާދފވުމފށް އެޕޭޖާ ގުޅޭ ރީނދޫ ފޚތފށް އޮބާލާށެވެ.} 
213
214_textwyar_ [l=dv] {އާ ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ކފލެކްޝފން Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ތފއްޔާރުވުމުން، ÞŠÞ¬Þ€Þš "ކފލެކްޝފންގެ މފއުލޫމާތު" Þ„ÞŠÞ“ÞŠÞ‚Þ° އފށް ކްލޚކް ކޮށްލާ} 
215
216_textcnmbs_ [l=dv] {ކފލެކްޝފނފށް Þ‚ÞŠÞ‰Þ¬Þ‡Þ° ދޭންވާނެ} 
217_texteambs_ [l=dv] {އީމެއޚލް އެޑްރެހެއް Þ†ÞŠÞ‚Þ‘ÞŠÞ‡Þ¬Þ…ÞšÞŠÞŠÞ‡Þš އޮންނާންވާނެ} 
218_textpsea_ [l=dv] {އީމެއޚލް އެޑްރެސް އެޑްރެސް މޚގޮތފށް ދެއްވާ: ޔޫސފރނޭމް@ޑޮމޭން} 
219_textdocmbs_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ގެ Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ° ދޭންވާނެ } 
220
221_textwcanc_ [l=dv] {އާ ކެލެކްޝފނެއް Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§Þ‡ÞšÞƒÞª Þ‰ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ‘Þª Þ‘Þ§Þ“Þ§Þ‡Þ§Þ‡Þš ބެހޭ ގޮތުން އޚތުރު މފއުލޫމާތު ބޭނުންވާނެ. Þ‰Þš މޚސފއްކފތް ކުރުމފށްޓފކފއޚ އފތުރާލެވޚފފއޚވާނީ ވެބް ޕޭޖް ތފކެއް. ތޚރީގފއޚވާ Þ„Þ§Þ‡ÞšÞ‚Þ° ÞŠÞªÞƒÞšÞ€ÞŠÞ‰ÞŠ ކުރެވުނު ޕޭޖް ގެ Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†Þ§Þ‚Þ¬.} 
222
223_texttfc_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންގެ ސުރުހީ} 
224
225_texttctiasp_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ގެ Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠÞ†Þ© ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީގެ Þ‡Þ¬Þ†Þš ހޚސާބުތފކުގފއޚ އެ ކފލެކްޝފންގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ތފކެތޚ ހާމފކޮށްދޚނުމފށް ބޭނުންކުރެވޭ Þ†ÞªÞƒÞš އޚބާރާތެކެވެ. މޚސާލފކފށް "Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒ ޢޚލްމުގެ ÞŠÞŠÞ‚Þ°Þ‚Þ© ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“Þª" Þ‡ÞŠÞ‹Þš "Þ€ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚ÞšÞ“Þ© ޑޚވެލޮޕްމފންޓް ލފއޚބްރފރީ"} 
226
227_textcea_ [l=dv] {އީމެއޚލް އެޑްރެސް} 
228
229_textteas_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރއފށް މފއްސފލފއެއް ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ ޑފޔފގްނޯސްޓޚކް ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“Þ¬Þ‡Þ° Þ‰Þš އީ.މެއޚލް އެޑްރެހފށް ފޮނުވޭނެ.. އީ.މެއޚލް އެޑްރެސް ފުރޚހފމފއފށް ބފޔާންކޮށްދޚނުން އެދެން: <tt>name@domain</tt>} 
230
231_textatc_ [l=dv] {Þ‰Þš ކފލެކްޝފންގެ ތފޢާރފފު} 
232
233_texttiasd_ [l=dv] {Þ‰Þš ލޚޔުމފކީ ކފލެކްޝފންގފއޚ އެކުލެވޚފފއޚވާ މފއުލޫމާތު Þ†ÞŠÞ‘ÞŠÞ‡ÞŠÞ…Þ§ ލޚޔުމެއް. ކފލެކްޝފން ފުރފތފމފ ދފއްކާލެވޭއޚރު މޚލޚޔުން ފެންނާނެ.} 
234
235_textypits_ [l=dv] {ސީކުއފންގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ހޚސާބު Þ‡ÞŠÞ‚Þ°ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ¬Þ‚Þ© ތޚރީގފއޚ އޮތް ތީރފކުން. Þ‰ÞšÞŠÞŠÞ€ÞŠÞƒÞª "މފއުލޫމާތު އެއްކުރާ:"ސްޓޭޖްގފއޚ، ކުރޚއފށް ދޚއުމފށް "Þ‰ÞŠÞ‡Þš ޑޭޓާ: Þ„ÞŠÞ“ÞŠÞ‚Þ° އފށް ފޚއްތާލާ} 
236
237_srcebadsources_ [l=dv] {ތޚ ބޭނުންވާ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ•ÞªÞ“Þ° ސޯސްއެށް މޚވފގުތފކުގެ ނެތް. (ތޚރީގފއޚ _iconcross_ ފާހފގފކޮށްފފއޚ)<p> މޚގޮތފށް Þ‰ÞšÞ†ÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ ސފބފބުތފކުގެތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ©<ul> <li> ބޭނުންވާ ފފއޚލް، އެފް.ޓީ.ޕ. ނުވފތފ ޔޫ.އާރ.އެލް. ނެތުން<li> ތޚޔފފފރާތުގެ Þ‡ÞŠÞ‡Þš.އެސް.ޕީ. Þ‡Þ§Þ‡Þš Þ‚ÞªÞŽÞªÞ…Þš ހުރުން<li> ފފޔފރވޯލް އެއް ލެވޚފފއޚވާ ޔޫ.އާރ.އެލް.އެއް ބޭނުންކުރުމފށް މފސފއްކފތް ކުރެވުން (ޔޫސފރ ނޭމް އެއް ނުވފތފ ޕާސްވޯޑްއެއް Þ–ÞŠÞ€ÞŠÞ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬)</ul><p> Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ° ތޚޔފގެންދާ Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞŠÞ‡Þš Þ‰Þš ޔޫ.އާރ. އެލް. ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚ÞŠÞ‰ÞŠ އެ Þ‚ÞŠÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ‡Þ¬Þ‹Þ¬Þ‚Þ© ލޯކފލް ކޮށް ÞƒÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ ކޮޕީއފކފށް ÞˆÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ© އެކފށީގެންވާ Þ†ÞŠÞ‰Þ¬Þ†Þ¬ÞˆÞ¬. ނފމފވެސް ލޯކފލްކޮށް ÞƒÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ކޮޕީ Þ‡ÞŠÞ…ÞªÞŽÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°ÞŽÞ¬ Þ‰ÞªÞ‰ÞšÞƒÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ°ÞŽ ޕްރޯސްއފށް Þ‚ÞŠÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ‚ÞªÞŽÞ¬Þ‚Þ¬ÞˆÞ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ވީމާ Þ‰ÞšÞŠÞŠÞ‹ÞŠ ހާލފތުތފކުގފއޚ ތޚޔފފފރާތުގެ Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒ } 
238
239_textymbyco_ [l=dv] {<p>ކފލެކްޝފން ބޚނާކުރުމފށް މޚއޚންގޮތެއް އޚހްތޚޔާރުކުރެވޚދާނެ. <ul> <li>ޑޚފޯލްޓް Þ‡Þ®Þ‚ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ‘Þª <dl><dd>Þ‰Þš Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފންގފއޚ Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚ÞšÞˆÞš ފޯމެޓުންކުރެ ފޯމެޓެއްގެ Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ°Þ“Þ¬Þ‡Þ° Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬:  HTML, Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ޓެކްސްޓް, "m-box" email, PDF, RTF, MS Word, PostScript, PowerPoint,  Excel, ތފސްވީރު, CDS/ISIS. </dd></dl> <li>Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš އެހެން ކފލެކްޝފނެއް <dl><dd>Þ‰Þš Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފންގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚Þ© Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞªÞ€ÞªÞƒÞš ކފލެކްޝފންގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ބާވފތުގެ Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ° Þ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚ÞšThe files in your new </dd></dl> </ul>} 
240
241_textbtco_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ„ÞšÞ‚Þ§ Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞ©} 
242_textand_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þª ޑޭޓާ އެއްކުރޭ} 
243_textad_ [l=dv] {ޑޭޓާ އޚތުރުކުރފނީ} 
244
245_texttftysb_ [l=dv] {Þ†ÞŠÞ‘ÞŠÞ‡ÞŠÞ…ÞªÞ‡Þ°ÞˆÞ§ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ ފފއޚލްތފއް ކފލެކްޝފނފއް އެއްކުރެވޭނެ. Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ކފލެކްޝފންގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ފފއޚލް އފލުން Þ†ÞŠÞ‘ÞŠÞ‚Þ§Þ…ÞŠÞ‚Þ° ސފމާލުވުން އެދެން. އެހެންނޫނީ ފފއޚލްގެ ދެ ކޮޕީ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚Þ§Þ‚Þ¬. ފފއޚލްސް ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ§Þ‚Þ© ÞŠÞªÞƒÞšÞ€ÞŠÞ‰ÞŠ ޕާތް Þ‚ÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ°ØŒ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ވެބްސފއޚޓް ÞŠÞªÞƒÞšÞ€ÞŠÞ‰ÞŠ ވެބް އެޑްރެސްއޚން} 
246
247_textis_ [l=dv] {Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ•ÞšÞ“Þ° ސޯސް} 
248
249_textddd1_ [l=dv] {<p>ފފއޚލްއެއް ކފޑފއެޅުމފށް  file:// or ftp:// ބޭނުންކޮށްފޚއްޔާ އެފފއޚލް ޑފއުންލޯޑް ކުރެވޭނެ/ <p> http://ބޭނުންކޮށްފޚއްޔާ ޔޫއާރްއެލް Þ‡ÞŠÞ‡ÞšÞ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ވެބް ޕޭޖެއް ނުވފތފ ފފއޚލް އެއްގެ ލޚސްޓް ލޚބޚދާނެ. ވެބް Þ•Þ­Þ–Þ¬Þ‡Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ އެ ވެބްސފއޚޓްތގެ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ޕޭޖްތފކފށް ޑފއުންލޯޑް ކުރެވޭނެ.  <p>Þ‰Þš ގޮތފށް ފޯލްޑފރ އެއްގެ ލޮކޭޝފން Þ‹Þ©ÞŠÞšÞ‡Þ°Þ”Þ§ Þ‡Þ­ÞŽÞŠÞ‡ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ފފއޚލްސްތފކެއް  ޑފއުންލޯޑްކުރެވޭނެ.  <p>"އޚތުރު" ސޯސފސް ގެ Þ„ÞŠÞ“ÞŠÞ‚Þ° އފށް ފޚއްތާލުމުން އޚތުރު Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ•ÞªÞ“Þ° ބޮކްސްތފއް ލޚބޭނެ} 
250
251_textddd2_ [l=dv] {ÞŠÞ¬Þ€Þš ފޚތްތފކުން ފޚތފކފށް އޮބާލާ. މޚއފށް ފފރޚތފ ފފރާތެއްނފމފ ކފލެކްޝފން ކޮންފޚގފރޭޝފން އެޖފސްޓުކޮށްލެވޚފާނެ. އެހެން Þ‚Þ«Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ އފސްލު ތފއްޔާރުކުރާ މފރުހފލާއފށް ދޭ. ރީނދޫ ފޚތްތފއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރީގެ ސްޓޭޖފކށް Þ‡ÞšÞ‡Þ§Þ‹ÞŠÞˆÞ¬ÞˆÞ­Þ‚Þ¬} 
252
253_textconf1_ [l=dv] {<p>ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމާއޚ ހުށފހެޅުން Þ„ÞšÞ‚Þ§ÞˆÞ¬ÞŽÞ¬Þ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© ޚާއްސފ "ކޮންފޚގފރޭޝފން ފފއޚލް"Þ‡ÞŠÞ†Þ§. މޚކފމފށް ބޮޑފށް ފފރޚތފ ފފރާތްތފކުން ކޮންގފރޭޝފން ސެޓޚންގްތފއް ބފދފލުކުރެވޚދާނެ.  <center><p><b>ތޚޔފއީ މޚއފށް އެހާ ފފރޚތފ ފފރާތެއް Þ‚Þ«Þ‚Þ°Þ‰ÞŠ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ÞŽÞ¬ ތޚރޚއފށް Þ‹Þ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬.</b></center> <p>ކޮންފޚގފރޭޝފން ސެޓޚންގ ބފދފލުކުރފންބޭނުންމފ ތޚރީގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ޑާޓާތފއް Þ‡Þ¬Þ‘ÞšÞ“Þ°Þ†ÞªÞƒÞ­. ކުށެއް Þ–Þ¬Þ€ÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ "ރީސްޓާޓް" އފށް އޮބާލުމުންފެށޚއޚތު Þ€ÞªÞƒÞš ކޮންފޚގފރޭޝފން ސެޓޚންގފށް ބފދފލުވާނެ.} 
254
255_textreset_ [l=dv] {ރީސެޓް} 
256
257
258_texttryagain_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރ އފލު ފެށުމފށް އެދެން <a href="_httppagecollector_" target=_top> </a> Þ‡ÞŠÞ‹Þš އޚތުރފށް މފސފއްކފތްކޮށްލާ.} 
259
260
261_textretcoll_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރ އފށް Þ‡ÞŠÞ‚Þ„ÞªÞƒÞ§ Þ‡ÞšÞ‡Þ§Þ‹ÞŠÞˆÞ­} 
262
263_textdelperm_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ނުވފތފ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ _cgiargbc1dirname_ކފލެކްޝފން ފުހެނުލެވާ. މީގެ ސފބފބުތފކފކީ: <ul><li>ގްރީންސްޓޯން އފށް _gsdlhome_/collect/_cgiargbc1dirname_ Þ‰Þš ފފއޚލް ފުހެލުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ ނެތުން.<br> Þ‰Þš Þ‘ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ°Þ“ÞŠÞƒÞ© މެނުއފލް ކޮށް ފުހެލފނޚކޮށް _cgiargbc1dirname_ ކފލެކްޝފން Þ‰Þš Þ†Þ®Þ‰Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞªÞ‚Þ° Þ‡ÞªÞ‚ÞšÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬. <li/>                                                            } 
264
265_textdelinv_ [l=dv] {_cgiargbc1dirname_ ކފލެކްޝފންވފނީ ÞƒÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡Þª Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠ. ފުހެލުން ކެންސފލްކުރެވޚފފ[} 
266
267_textdelsuc_ [l=dv] {_cgiargbc1dirname_ ކފލްކްޝފން ފޮހެލެވޚއްޖެ  } 
268
269_textclonefail_ [l=dv] {އެ _cgiargclonecol_ ކފލެކްޝފން ކްލޯންއެށް ނުކުރެވުނު. Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞš ތޚރީގފއޚމޚވާ ސފބފބފކާ ހުރެ ކފމފށް ވެދާނެ: <ul> <li>އެ_cgiargclonecol_އެއީ ނެތް ކފލެކްޝފނެއް <li>އެ _cgiargclonecol_ކފލެކްޝފންގފއޚ.collect.cfg ކޮންފޚގފރޭޝފން ފފއޚލް ނެތުން <li>ގްރީންސްޓޯންއފށް  collect.cfg ކޮންފޚގފރޭޝފން ފފއޚލް Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ ނެތުން </ul>} 
270
271_textcolerr_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރ މފއްސފލފއެއް} 
272
273_texttmpfail_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރ މފސފއްކފތެއް Þ‚ÞªÞ†ÞªÞƒÞš. މީގެ ސފބފބފކީ: <ul> <li>ގްރީންސްޓޯންއފށް  _gsdlhome_/tmp އފށް އެކްސެސްއެށް ނެތް</ul>  } 
274
275_textmkcolfail_ [l=dv] {Þ‰Þš Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފންގެ Þ‘ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ°Þ“Þ°ÞƒÞ© Þ‡Þ®Þ‚ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ‘Þª ކފލެކްޓފރއފށް އުފެއްދޭގޮތެއް Þ‚ÞªÞˆÞš (mkcol.pl failed) ސފބފބުތފކުގެ ތެރޭގފއޚ:<ul><li> _gsdlhome_ ޓެމްޕް ޑފއޚރެކްޓްރީއފށް ލޚއުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ ގްރީންސްޓޯނފށް ނެތުން<li> އެމްކޮލް.ޕީއެލް. ޕފރލް ސްކްރޚޕްޓްގެ މފއްސފލފ</ul>} 
276
277_textnocontent_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރގެ ކުށެއް:Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފނފށް Þ‚ÞŠÞ‰Þ¬Þ‡Þ° Þ‹Þ©ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞ‚ÞªÞˆÞ­. ކފލެކްޓފރ ފެށުމފށް އފލުން މފސފއްކފތްކޮށްލާ} 
278
279_textrestart_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރ އފލުން ÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ“Þ§} 
280
281_textreloaderror_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގފއޚ ކުށެއް Þ–Þ¬Þ€ÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬. ބްރފއުސފރގެ "ރީލޯޑް" ނުވފތފ "ބެކް" ފޚތް ބޭނުންކުރުމުން ގްރީންސްޓޯނފށް މޚތފފާތު ÞˆÞŠÞ†ÞšÞ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš އޮޅުންއެރީކފމފށްވުން އެކފށީގެންވޭ (ކފލެކްޓފރ ބޭނުންކޮށްގެން ކފލެކްޝފނެއް ތފއްޔާރުކުރާއޚރު އެ ފޮތްތފއް ބޭނުންކުރުމުން ދުރުހެލޚވުން އެދެން).ކފލެކްޓފރ އފލުން ފފށފންފެނޭ} 
282
283_textexptsuc_ [l=dv] {_cgiargbc1dirname_ ކފލެކްޝފން  _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirname_ ޑފއޚރެކްޓފރީއފށް އެކްސްޕޯޓް Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬} 
284
285_textexptfail_ [l=dv] {<p> _cgiargbc1dirname_ އެކްސްޕޯޓެއް ނުކުރެވުނު. <p>Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞš ސފބފބެއްކފމުގފއޚ ލފފާކުރެވެނީ ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލްކުރުމުގފއޚ "ސީޑީއފށް އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ފފންކްޝފން ނުލފއޚ އޚންސްޓޯލްކުރުމެވެ. <ul> <li>އޚންސްޓޯލްކުރީ ގްރީންސްޓޯންގެ 2.70އފށްވުރެ ކުރީގެ ވފރޝފނެއް Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ Þ‰Þš ކޮމްޕޯނފންޓްތފއް އޚންސްޓޯލްވާލީ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš "ކފސްޓފމް" އޚންސްޓޯލެއްގެ ތެރެއޚން. އފލުން އޚންސްޓޯލްކުރުމފށް ޖެއްސުމުން އެބފއޚތފއް އޚތުރުކުރެވޚދާނެ. <li>ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލްކުރީ ވެބް ވފރޝފނފކުންނފމފ އޚތުރު ޕެކޭޖެއް ޑފއުންލޯޑްކޮށް އޚންސްޓޯލްކުރފން ޖެހޭ.  <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a> އފށް ޒޚޔާރފތްކޮށްލފއްވާ. އޚތުރު މފޢުލޫމާތު Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ މެއޚލޚންގް ލޚސްޓފކީ   <a </ul> } 
286
287######################################################################
288# depositoraction
289package depositor
290######################################################################
291
292
293_textdepositorblurb_ [l=dv] {<p> Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚ÞšÞˆÞš ފފއޚލްގެ މފޢުލޫމާތު Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ° އެދެން. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ތޚރީގފއޚއެވާ _textintro_ އފށް އޮބާލާ </p>} 
294
295_textcaec_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš ކފލެކްޝފނފށް އެއްކޮށްލާ} 
296_textbild_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡ÞšÞ“ÞŠÞ‰Þ° Þ‘ÞšÞ•Þ®Þ’ÞšÞ“Þ° ކޮށްލާ} 
297_textintro_ [l=dv] {ފފއޚލް ސޚލެކްޓް Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‡Þ°ÞˆÞ§ } 
298_textconfirm_ [l=dv] {ކފށފވފރުކުރުން} 
299_textselect_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ€ÞšÞ”Þ§ÞƒÞªÞ†ÞªÞƒÞ­} 
300_textmeta_ [l=dv] {Þ‰Þ¬Þ“ÞŠÞ‘Þ­Þ“Þ§ Þ†ÞšÞ”ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ© } 
301_textselectoption_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ€ÞšÞ”Þ§ÞƒÞªÞ†ÞªÞƒÞ­...} 
302
303_texttryagain_ [l=dv] {ޑޚޕޮސޚޓފރ <a href="_httppagedepositor_" target=_top> </a> ރީސްޓާޓްކުރުން އެދެން. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އފލުން މފސފއްކފތްކޮށްލާ.} 
304
305_textselectcol_ [l=dv] {އާ Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ°Þ“Þ° ލާން ބޭނުންވާ ކފލެކްޝފން Þ€ÞšÞ”Þ§ÞƒÞªÞ†ÞªÞƒÞ­} 
306_textfilename_ [l=dv] {ފފއޚލް Þ‚ÞŠÞ‚Þ°} 
307_textfilesize_ [l=dv] {ފފއޚލް ސފއޚޒް } 
308
309_textretcoll_ [l=dv] {Þ‘ÞšÞ•Þ®Þ’ÞšÞ“ÞŠÞƒ އފށް Þ‡ÞŠÞ„ÞªÞƒÞ§ ދޭ} 
310
311
312_texttmpfail_ [l=dv] {ވފގުތީ ފފއޚލްއފކުން ކޚޔުމފށް ނުވފތފ ފފއޚލފށް ލޚއުމފށް ޑޚޕޮސޚޓފރ ނުކުޅެދުން. ސފބފބެއްކފމުގފއޚ ބެލެވެނީ:<ul> <li> ގްރީންސްޓޯންއފށް _gsdlhome_/tmp Þ‘ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ°Þ“ÞŠÞƒÞ© Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‚Þ°/ލޚޔުން (ރީޑް/ÞƒÞŠÞ‡ÞšÞ“Þ°) Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠÞ‚ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. </ul>} 
313
314
315######################################################################
316# 'gsdl' page
317package gsdl
318######################################################################
319
320
321#------------------------------------------------------------
322# text macros
323#------------------------------------------------------------
324
325
326_textgreenstone1_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރއފކީ ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ކފލެކްޝފންސް ބފލފހފއްޓާ އާ ކފލެކްޝފން އުފެއްދުމފށް ބޭނުން ކުރާ ސޮފްޓްވެއފރއެއް. އާގޮތފކފށް މފއުލޫމާތު ރާވާ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“ÞŠÞ‚Þ¬Þ“Þ° ނުވފތފ ސީޑީގފއޚ ޗާޕްލކުރާނެގޮތް މފގުފފހޚކޮށްދޭ. ގްރީންސްޓޯން Þ‡ÞªÞŠÞ¬Þ‹ÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© Þ‚ÞšÞ‡Þª ޒޚލފންޑް ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދފށުން. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‰ÞšÞ‡Þ© ޔުނެސްކޯ Þ‡Þ§Þ‡Þš Þ€ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ° Þ‡ÞšÞ‚Þ°ÞŠÞ¯ Þ–ÞŠÞ‰ÞšÞ‡Þ°Þ”Þ§ ގެ Þ‡Þ¬Þ€Þ©ÞŽÞŠÞ‡Þš. Þ‰ÞšÞ‡Þ© Þ‡Þ¯Þ•ÞŠÞ‚Þ° ސޯސް ސޮފްޓްވެއފރއެއް. } 
327
328_textgreenstone2_ [l=dv] {Þ‚ÞšÞ‡Þª ޒޚލފންޑް ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ސޮފްޓްވެއފރ ވެބްސފއޚޓްގފއޚ (<a href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) ގްރީންސްޓޯން ބޭނުންކޮށްގެން Þ‡ÞªÞŠÞ¬Þ‡Þ°Þ‹ÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ ތފފާތު މޚސާލުތފއް ބފލާލެވެން ހުންނާނެ. ސޮފްޓްވެއފރގެ ތފފާތު ފފންކްޝފންސްތފއް ދފއްކާލފދޭނެ. މޚގޮތުން ސފރޗް Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބްރފއުސް ކުރުމުގެ ތފފާތު ގޮތްތފއް ދފއްކާލާނެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އފރފބޚ، Þ—ÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ©Þ’Þ°ØŒ ފްރެންޗް، Þ‰ÞŠÞ‡Þ¯ÞƒÞ©ØŒ ސްޕެނޚޝް Þ‡ÞŠÞ‹Þš އޚގޚރޭސޚބފހުގެ ކފލެކްޝފންތފއް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­. Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° Þ‰ÞšÞ‡ÞªÞ’ÞšÞ†Þ° ކފލެކްޝފންތފއްވެސް Þ€ÞšÞ‰ÞšÞ‚Þ­.  } 
329
330_textplatformtitle_ [l=dv] {Þ–ÞŠÞŽÞŠÞ€ÞŠ} 
331_textgreenstone3_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ވޚންޑޯސް، ޔުނޚކްސް Þ‡ÞŠÞ‹Þš މެކް Þ‡Þ®ÞŠÞŠÞƒÞ­Þ“ÞšÞ‚Þ°ÞŽÞ° ސޚސްޓފމްގފއޚ މފސފއްކފތް ކުރާނެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‰ÞšÞ”Þ§ ÞŽÞªÞ…ÞªÞŠÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞƒÞš ސޮފްޓްވެއފރ ތފކާއޚ އެކުވެސް މފސފއްކފތް ކުރާނެ. ޔޫސފރ އޚންޓފފޭސް ގެ ގޮތުގފއޚ އާއްމުކޮށް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ© މޮޒޚއްލާ ÞŠÞŠÞ”ÞŠÞƒ ފޮކްސް ނުވފތފ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“ÞŠÞ‚Þ¬Þ“Þ° އެކްސްޕްލޯރފރ.} 
332
333_textgreenstone4_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރ ބޭނުންކޮށްގެން ވފރފށް ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ލޚޔުންތފކުގެ ކފލްކްޝފން ސީޑީ-ރޮމް ބޭނުންކޮށްގެން ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. މޚސާލފކފށް<i>Humanity Development Library</i>  ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ‡Þ¬Þ†Þš ދާއޚރާތފކުން ޝާއޚއުކުރެވޚފފއޚވާ 1230 Þ‡ÞŠÞ‡ÞšÞ“ÞŠÞ‰Þ° Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰Þš ކފލެކްޝފންތފކފކީ ތފރފށްހީވފމުން Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ހފއުމުތފކުގފއޚވެސް ވފރފށް Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒ ޓެކްނޮލޮޖީގެ Þ‡Þ¬Þ€Þ©ÞŽÞŠÞ‡Þš ބެލުމާއޚ Þ†ÞšÞ”ÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ ފފސާހެލޚބޚފފއޚވާ ވފސީލފތެކެވެ. Þ‰Þš މފޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތުން ކފލެކްޝފން "ހޯދުން"، Þ‰Þ§Þ‡Þ°Þ‹Þ§Þ‡ÞšÞ‚Þ° ބެލުމާއޚ، ސުރުހީއޚން ބެލުމާއޚ، މުއްސފސާއޚން ބެލުމާއޚ، Þ‰ÞšÞŠÞŠÞ‹ÞŠ ގޮތްގޮތް އޚޚްތޚޔާރުކުރެވޚދާނެއެވެ. } 
334
335_textcustomisationtitle_ [l=dv] {އފމޚއްލފވފންތފ ކުރުން} 
336_textgreenstone5_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން Þ„ÞŠÞ‡Þ°Þ“ÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© ވފރފށްބޮޑފށް ފުޅާކުރެވޭގޮތފށް Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‡Þ¬Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ބޭނުންތފކފށް ފފސެހފކފމާއޚއެކު ބފދފލުކޮށްލެވޭނޭ ގޮތފކފށެވެ. Þ‡ÞŠÞ‡Þª ޑޮކޚއުމެންޓްތފކާއޚ Þ‰Þ¬Þ“ÞŠÞ‘Þ§Þ“Þ§ ފޭޑޚތފއް "ޕްލފގްއޚންސް" (ޕާރލްގފއ) ގެ Þ’ÞŠÞƒÞ©Þ‡Þ§Þ‡ÞšÞ‚Þ° ބޭނުންކުރެވޭނޭ ގޮތް ފޯރުކޮށްދެވޚފފއޚވެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ހފމފމޚގޮތފށް Þ‰Þ¬Þ“ÞŠÞ‘Þ§Þ“Þ§ ހޯދުމުގެ ÞŠÞ­Þ‘Þš ބޭނުންކުރުމފށް "ކްލެސޚފފޔފރސް" ލޚޔެވޚދާނެއެވެ. ބޭނުންކުރާފފރާތްތފކފށް ގްރީންސްޓޯން އޚންޓފރފޭސް ފެންނފގޮތް "މެކްރޯސް" ގެ Þ’ÞŠÞƒÞ©Þ‡Þ°Þ”Þ§Þ‡ÞšÞ‚Þ° Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ މެކްރޯ Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠ ބޭނުންކޮށްގެން ބފދފލުގެނެވޚދާނެއެވެ. ކޮބްރާ ޕްރޮޓޮކޯލް ގެ Þ’ÞŠÞƒÞšÞ‡Þ°Þ”Þ§Þ‡ÞšÞ‚Þ° އެޖެންޓުންނފށް (މޚސާލފކފށް Þ–Þ§ÞˆÞ§ÞŽÞŠÞ‡Þš) Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°Þ“Þª ކފލެކްޝފންގެ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ވފސީލފތެއް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. އފދޚ، ސޯސް ކޯޑް، ސީ.++ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ޕާރލް ބޭނުންކޮށްގެން އޚތުރު ބފދފލުތފއް ގެނެވޭނެއެވެ.} 
337
338_textdocumentationtitle_ [l=dv] {ލޚޔެކޚޔުންތފއް} 
339_textdocuments_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސްޕްވެއފރގެ ތފފްސީލް ލޚޔެކޚޔުންތފއް ލޚބެން Þ‡Þ¬Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞš} 
340
341#_textthreedocs_ {There are three documents that explain the Greenstone system:}
342#_textinstall_ {The Greenstone Digital Library Software Installer's Guide}
343#_textuser_ {The Greenstone Digital Library Software User's Guide}
344#_textdevelop_ {The Greenstone Digital Library Software Developer's Guide}
345
346_textmailinglisttitle_ [l=dv] {މެއޚލޚންގ ލޚސްޓު} 
347_textmailinglist_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ސޮފްޓްވެއފރ Þ‡Þ§Þ‡Þš ބެހޭގޮތުން މފޝްވފރާކޮށް ހޚޔާލުބފދފލުކުރުމފށް މެއޚލޚންގ ލޚސްޓެއް ތފއްޔާރުކުރެވޚފފއޚވެއެވެ. ގްރީންސްޓޯން ބޭނުންކުރާ ފފރާތްތފކުން Þ‰Þš މެއޚލޚންގ ލޚސްޓާ ÞŽÞªÞ…Þš މޚތފނުގފއޚ ދެކެވޭ ވާހފކފތފކުގފއޚ Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ¬ÞƒÞšÞˆÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ© Þ‡Þ¬Þ‹Þ¬ÞˆÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° ÞˆÞ§Þ†ÞŠÞ‰Þ¬Þ†Þ¬ÞˆÞ¬. މެއޚލޚންގ ލޚސްޓުގފއޚ ބފއޚވެރޚވުމފށް <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a> ޒޚޔާރފތްކޮށްލާށެވެ.Þ‰Þš މެއޚލޚންގ ލޚސްޓފށް މެސެޖެއް ÞŠÞ®Þ‚ÞªÞˆÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ <a href="mailto:greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz" >greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz</a> ފޮނުވާށެވެ.} 
348
349_textbugstitle_ [l=dv] {މފއްސފލފތފއް} 
350_textreport_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞ¬Þ‰Þ¬Þ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© Þ‰Þš ސޮފްޓްވެއފރ Þ‡ÞŠÞ†Þ© ތޚޔފފފރާތފށް މފއްސފލފއފކާ ނުލާ ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗފކފށް ހުދުން. އެއްވެސް މފއްސފލފއެއް Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ¬Þ‡Þ°Þ–Þ¬Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ މެއޚލޚންގް ލޚސްޓު <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users"></a> އފށް މފއްސފލފ ހުށފހެޅުން އެދެން.} 
351
352_textgs3title_ [l=dv] {މފސފއްކފތްތފއް} 
353_textgs3_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން 3 Þ‡ÞŠÞ†Þ© ގްރީންސްޓޯން 2 ގެ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ§Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚ÞšÞˆÞš ބފއޚތފއް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‰Þš ވފރޝފން Þ‰ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© މޚބފއޚތފއް (މޚސާލފކފށް ތފފާތު ބފސް ބޭނުންކުރެވުން، ތފފާތު ޕްލެޓްފޯމްތފކުގެ ބޭނުންކުރެވުން، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބޭނުންވާ ތފފާތުގޮތްތފކފށް Þ„ÞŠÞ‡Þ°Þ“ÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞªÞ‚Þ°) Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° އފލުން ÞŠÞŠÞƒÞªÞ‰Þ§Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ކުރީގެ ވފރޝފންގެ ފީޗފރސްތފއް ހޚމެނޚފފއޚވާއޚރު، Þ†ÞªÞƒÞšÞŽÞ¬ ކފލެކްޝފންތފއްވެސް Þ‰Þš ވފރޝފންގފއޚ މފއްސފލފއެއް ނެތޚ ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. Þ‰Þš ތފއްޔާރުކުރެވޚފފއޚވފނީ Þ–Þ§ÞˆÞ§ÞŽÞŠÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ÞŠÞŠÞƒÞªÞ‰Þ§Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© ÞˆÞŠÞ†ÞšÞˆÞŠÞ†Þš މޮޑޚއުލްތފކެއްގެ ވޚއުގފއެއްގެގޮތުގފއޚ އެކްސް.އެމް.އެލް. ބޭނުންކޮށްގެން Þ‡Þ¬Þ‡Þ°Þ„ÞŠÞ‡Þš Þ‡ÞŠÞ‚Þ¬Þ‡Þ°Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‡Þš މުއާމފލާތުކުރެވޭނޭ ގޮތފށެވެ. Þ‡Þ¬Þ€Þ¬Þ‚Þ°Þ†ÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ° Þ‰Þš ÞƒÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞ¬Þ‚Þ© ވފކޚވފކޚބފއޚތފކެއްގޮތުގފއޚ ކފމުގފއޚވާތީ ތފފާތު ސފރވާތފކުގފއޚވެސް ފފސޭހފކފމާއޚއެކު ބޭނުންކުރެވޭގޮތފށެވެ. Þ‰Þš ގޮތފށް ÞŠÞŠÞƒÞªÞ‰Þ§Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ° ގްރީންސްޓޯން އޚތުރފށް ފުޅާކުރުމުގެ ފުރުސފތު ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. Þ‰Þš Þ‡ÞŠÞ‡Þª ވާރޝފން Þ‡Þ§Þ‡Þš ÞŽÞªÞ…ÞªÞ‚Þ°Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔެކޚއުންތފކާއޚ ގްރީންސްޓޯން 3 ގެ ތފހުލީލީ ވފރޝފންތފއް <a href="http://www.greenstone.org/greenstone3-home">Greenstone 3 home page</a>  ޑފއުންލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ.} 
354
355_textcreditstitle_ [l=dv] {ޝުކުރު} 
356
357_textwhoswho_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރ Þ‡ÞŠÞ†Þ© ވފރފށް ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ފފރާތްތފކެއް ÞŽÞªÞ…ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ މފސފއްކފތެއްގެ ނފތީޖާއެކެވެ. Þ‡ÞšÞ‡Þ§Þ‚Þ° ÞˆÞšÞ“ÞŠÞ‚Þ° Þ‡ÞŠÞ†Þ© Þ‰Þš ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބާނީއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ÞƒÞ®Þ–ÞŠÞƒ މެކްނެބް Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސްޓީފފން ބޯޑީ Þ‡ÞŠÞ†Þ© މޚމފސފއްކފތުގެ އޚސް މޭސްތެރޚން Þ‡ÞŠÞ‹Þš އފމފލީ މފސފއްކފތްކުރޚ ފފރާތްތފކެވެ. Þ‡Þ¬Þ€Þ¬Þ‚ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° އެހީތެރޚންގެ ތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ©:_contributorlist_ ނޚއުޒޚލެންޑް ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރޚ ޕްރޮޖެކްޓްގެ Þ‡Þ¬Þ€Þ¬Þ‚ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° Þ‰Þ¬Þ‚Þ°Þ„ÞŠÞƒÞªÞ‚Þ°ÞŽÞ¬ ފފރާތުން Þ‰Þš ސޚސްޓފމް Þ‘ÞšÞ’ÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ހޚތްވފރާއޚ އޚރުޝާދު ލޚބޚފފއޚވެއެވެ._inspirationlist_ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ޖީ.އެން.ޔޫ. ލފއޚސެންސްޑް ޕެކޭޖފށް އެހީތެރޚކފން ފޯރުކޮށްދީފފއޚވާ އެންމެހާ ފފރާތްތފކފށް _gnupackagelist_މޚފުރުސފތުގފއޚ ޝުކުރުއފދާކުރފމެވެ. } 
358
359_textaboutgslong_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރއާއޚ ބެހޭ ގޮތުން} 
360
361######################################################################
362# 'users' page
363package userslistusers
364######################################################################
365
366
367#------------------------------------------------------------
368# text macros
369#------------------------------------------------------------
370
371_textlocu_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ބޭނުން ކުރާ ފފރާތްތފކުގެ(ޔޫސފރސް) ލޚސްޓް} 
372_textuser_ [l=dv] {ބޭނުންކުރާ ފފރާތް(ޔޫސފރ)} 
373_textas_ [l=dv] {Þ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‡ÞªÞ‚Þ°Þ“Þ§Þ‡ÞšÞ„Þ¬Þ€Þ­} 
374_textgroups_ [l=dv] {ގްރޫޕްތފއް} 
375_textcomment_ [l=dv] {ހޚޔާލުފާޅުކުރުމފށް} 
376_textadduser_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þª ޔޫސފރއެއް އެޑް ކުރޭ} 
377_textedituser_ [l=dv] {ބފދފލުގެނޭ} 
378_textdeleteuser_ [l=dv] {ފޮހެލާ} 
379
380
381######################################################################
382# 'users' page
383package usersedituser
384######################################################################
385
386
387#------------------------------------------------------------
388# text macros
389#------------------------------------------------------------
390
391
392_textedituser_ [l=dv] {ޔޫސފރގެ މފއުލޫމާތު ބފދފލުކުރޭ} 
393_textadduser_ [l=dv] {އާ ޔޫސފރއެއް އެއްކުރޭ} 
394
395_textaboutusername_ [l=dv] {ޔޫސފރނޭމްސް ވާންވާނީ 2 Þ†Þ§Þ‡Þš 30 Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞŽÞ¬ ތެރޭގެ Þ‹ÞšÞŽÞªÞ‰ÞšÞ‚Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އފލްފާނޚއުމފރޚކް އފކުރުތފކުގެ ތެރެއޚން '.' Þ‡ÞŠÞ‹Þš '_' ބޭނުންކުރެވޚދާޏެ} 
396
397_textaboutpassword_ [l=dv] {ޕާސްވާޑްތފއް ވާންވާނީ 3 Þ†Þ§Þ‡Þš 128 Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞŽÞ¬ ތެރޭގެ Þ‹ÞšÞŽÞªÞ‰ÞšÞ‚Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš.  އެސްކީގެ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ އފކުރުތފއް ބެހެއްޓީދާނެ} 
398
399_textoldpass_ [l=dv] {Þ‰Þš ފީލްޑް ހުސްކޮށްބާއްވފއޚފޚއްޔާ ކުރީގެ ޕާސްވާޑް ބޭނުންކުރެވޭނެ} 
400_textenabled_ [l=dv] {Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡Þš} 
401_textdisabled_ [l=dv] {ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް Þ€Þ¬Þ‹ÞšÞŠÞŠÞ‡Þš} 
402
403_textaboutgroups_ [l=dv] {ގްރޫޕްސްތފއް ÞˆÞŠÞ†ÞšÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© ކޮމާ Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° ވީމާ އެއްވެސް ހުސް Þ–Þ§ÞŽÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ކޮމާގެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‚Þ° ނުބާއްވާ } 
404_textavailablegroups_ [l=dv] {ތފއްޔާރީ ގްރޫޕްތފކުގެ ތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ© އެޑްމޚނޚސްޓްރޭޓފރ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ރޚމޯޓްކޮށް ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގފއޚ ލފއޚބްރޭރޚއފން އޚންޓފރފޭސް ނުވފތފ ޑޚޕޮސޚޓފރ ބޭނުންކުރުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ Þ‹Þ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞˆÞ§ ގްރޫޕުތފއް:<ul> <li><b>އެޑްމޚނޚސްޓްރޭޓފރު</b>: ކޮންފޚގފރޭޝފން Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބޭނުންކުރާ ފފރާތްތފކުގެ އެކފއުންޓްތފކުގެ އެކްސެސް Þ‡Þ§Þ‡Þš ބފދފލުކުރުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ <li><b>ޕފރސފނފލް ކފލެކްޝފންސް Þ‡Þ¬Þ‘ÞšÞ“ÞŠÞƒ</b>: އފމޚއްލފ Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ  <li><b><collection-name>-collection-editor</b>:އުނޚއޚތުރުގެނފއުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ. މޚސާލފކފށް، ރޚޕޯޓްސް-ކފލެކްޓފރ-Þ‡Þ¬Þ‘ÞšÞ“ÞŠÞƒ ކފލެކްޝފން "ކފލެކްޝފންގެ Þ‚ÞŠÞ‚Þ°" ތފއްޔާރުކުރުމާއޚ<li><b>all-collections-editor</b>: އފމޚއްލފ Þ‡ÞŠÞ‹Þš އާއްމުކޮށްހުރޚހާ Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކޮށް Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ކފލެކްޝފންތފކފށް އުނޚއޚތުރުކުރުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ކފލެކްޓފރ ބެނުންކުރުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ ލޚބޚފފއެވެ. Also gives permission to use the Collector. </ul>} 
405
406
407######################################################################
408# 'users' page
409package usersdeleteuser
410######################################################################
411
412
413#------------------------------------------------------------
414# text macros
415#------------------------------------------------------------
416
417_textdeleteuser_ [l=dv] {ޔޫސފރއެއް ފޮހެލާ} 
418_textremwarn_ [l=dv] {Þ‰Þš ޔޫސފރ އެއްކޮށް ފޮހެލފން ބޭނުންތފ <b>_cgiargumun_</b>?} 
419
420
421######################################################################
422# 'users' page
423package userschangepasswd
424######################################################################
425
426
427#------------------------------------------------------------
428# text macros
429#------------------------------------------------------------
430
431_textchangepw_ [l=dv] {ޕާސްވާޑް ބފދފލުކުރޭ} 
432_textoldpw_ [l=dv] {ކުރީގެ ޕާސްވާޑް} 
433_textnewpw_ [l=dv] {އާ ޕާސްވާޑް} 
434_textretype_ [l=dv] {އފލުން އާ ޕާސްވާޑް ބޭނުންކުރޭ} 
435
436
437######################################################################
438# 'users' page
439package userschangepasswdok
440######################################################################
441
442
443#------------------------------------------------------------
444# text macros
445#------------------------------------------------------------
446
447_textsuccess_ [l=dv] {ޕާސްވާޑް Þ†Þ§Þ‰ÞšÞ”Þ§Þ„ÞªÞ†ÞŠÞ‰Þ§Þ‡ÞšÞ‡Þ¬Þ†Þª ބފދފލުކުރެވޚއްޖެ} 
448
449
450######################################################################
451# 'users' page
452package users
453######################################################################
454
455
456#------------------------------------------------------------
457# text macros
458#------------------------------------------------------------
459
460_textinvalidusername_ [l=dv] {ޔޫސފރނޭމް ÞƒÞŠÞŽÞŠÞ…Þ­Þ‡Þ°Þ‚Þ«Þ‚Þ°} 
461_textinvalidpassword_ [l=dv] {ޕާސްވާޑް ÞƒÞŠÞŽÞŠÞ…Þ­Þ‡Þ°Þ‚Þ«Þ‚Þ°} 
462_textemptypassword_ [l=dv] {Þ‰Þš ބޭނުންކުރާ ފފރާތފއް ޕާސްވާޑްއެއް Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ“ÞŠÞƒ Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‡Þ°ÞˆÞ§} 
463_textuserexists_ [l=dv] {ތީ މޚހާރުވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ޔޫސފރނޭމް، އާ Þ‚ÞŠÞ‰Þ¬Þ‡Þ° ބޭނުންކުރޭ} 
464
465_textusernameempty_ [l=dv] {ތފޔފފފރާތުގެ ޔޫސފރނޭމް ބޭނުންކުރޭ} 
466_textpasswordempty_ [l=dv] {ކުރީގެ ޕާސްވާޑް ބޭނުންކުރޭ} 
467_textnewpass1empty_ [l=dv] {އާ ޕާސްވާޑް ޖެހުމފށް ÞŠÞŠÞ€Þª އފލުން Þ“ÞŠÞ‡ÞšÞ•Þ°Þ†ÞªÞƒÞ­} 
468_textnewpassmismatch_ [l=dv] {Þ‹Þ¬ÞŠÞŠÞ€ÞŠÞƒÞª Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚ÞªÞ†ÞªÞƒÞš އާ ޕާސްވާޑް އެއްގޮތެއް ނޫން} 
469_textnewinvalidpassword_ [l=dv] {Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ ޕާސްވާޑފކީ ÞƒÞŠÞŽÞŠÞ…Þª ޕާސްވާޑެއްނޫން} 
470_textfailed_ [l=dv] {ޔޫސފރނޭމް ނުވފތފ ޕާސްވާޑް ÞƒÞŠÞŽÞŠÞ…Þ¬Þ‡Þ°Þ‚Þ«Þ‚Þ°} 
471
472
473######################################################################
474# 'status' pages
475package status
476######################################################################
477
478
479#------------------------------------------------------------
480# text macros
481#------------------------------------------------------------
482
483
484_textversion_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ވފރޝާން Þ‚ÞŠÞ‰Þ°Þ„ÞŠÞƒ} 
485_textframebrowser_ [l=dv] {Þ‰Þš ބެލުމފށް ފްރޭމްސް ބެލޭކފހފލފ ބްރފއުސފރއެއް ބޭނުން ކުރުން އެދެން} 
486_textusermanage_ [l=dv] {ޔޫސފރ Þ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ–Þ°Þ‰ÞŠÞ‚Þ°Þ“Þ°} 
487_textlistusers_ [l=dv] {ޔޫސފރސް ލޚސްޓް ކުރޭ} 
488_textaddusers_ [l=dv] {އާ ޔޫސފރއެއް އެއްކުރޭ} 
489_textchangepasswd_ [l=dv] {ޕާސްވާޑް ބފދފލުކުރޭ} 
490_textinfo_ [l=dv] {ޓެކްނޚކފލް މފއުލޫމާތު} 
491_textgeneral_ [l=dv] {އާއްމުގޮތެއްގފއޚ} 
492_textarguments_ [l=dv] {އާގޚއުމފންޓްސް} 
493_textactions_ [l=dv] {ހފރފކާތްތފއް} 
494_textbrowsers_ [l=dv] {ބްރފއޚސފރސް} 
495_textprotocols_ [l=dv] {ޕްރޮޓޮކޯލްސް} 
496_textconfigfiles_ [l=dv] {ކޮންފޚގފރޭޝފންސް ފފއޚލް } 
497_textlogs_ [l=dv] {ލޮގްސް} 
498_textusagelog_ [l=dv] {Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ Þ‰ÞšÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞƒÞªÞŽÞ¬ ލޮގް} 
499_textinitlog_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þš.އެން.Þ‡ÞŠÞ‡Þš.ޓީ. ލޮގް} 
500_texterrorlog_ [l=dv] {މފއްސފލފތފކުގެ ފފއޚލް } 
501_textadminhome_ [l=dv] {Þ‡Þ¬Þ‘Þ°Þ‰ÞšÞ‚Þ° ހޯމް} 
502_textreturnhome_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ހޯމް} 
503_titlewelcome_ [l=dv] {އެޑްމޚނޚސްޓްރޭޝފން } 
504_textmaas_ [l=dv] {ބެލެހެއްޓުމުގެ ހޚދފމފތްތފކުގެ ތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ©:} 
505_textvol_ [l=dv] {އޮންލފއޚންކޮށް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ÞˆÞŠÞƒÞª ބފލާލާ} 
506_textcmuc_ [l=dv] {ތފއްޔާރުކޮށް، ބފލފހފއްޓާ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ކފލެކްޝފންސް Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° ކުރޭ} 
507_textati_ [l=dv] {ޓެކްނޚކފލް އޚންފޮމޭޝފންއފށް އެކްސެސް ކުރޭ} 
508
509_texttsaa_ [l=dv] {Þ‰Þš ހޚދްމފތްތފއް Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ© ޕޭޖްގެ ވފއފތް ފފރާތުގފއޚވާ ސފއޚޑް ނެވޚގޭޝފން ބާރ ބޭނުންކޮށްގެން} 
510
511_textcolstat_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންތފކުގެ ހާލފތު} 
512
513_textcwoa_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންތފއް "ÞƒÞŠÞ‚ÞšÞ‚Þ°ÞŽ" Þ†ÞŠÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ފެންނާނީ އޭގެ build.cfg ފފއޚލް އޮތޚއްޔާ، ÞƒÞ©Þ‘Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞ­Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ ސފއްހފ ބޚލްޑްޑޭޓް ފީލްޑެއް އޮތްނފމފ (އެއީ <0)، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ކފލެކްޝފންގެ އޚންޑެކްސް Þ‘ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ°Þ“Þ°ÞƒÞ©ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ} 
514
515_textcafi_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންގެ މފއުލޫމާތު ހޯދުމފށް <i>abbrev.</i> ކްލޚކް ކޮށްލފއްވާ} 
516_textcctv_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންއެއް ބފލާލުމފށް  <i>collection</i>  އފށް ކްލޚކް ކޮށްލފއްވާ} 
517_textsubc_ [l=dv] {ބފދފލުތފއް ހުށފހފޅާ} 
518_texteom_ [l=dv] {Þ€ÞªÞ…ÞªÞˆÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš މފއްސފލފއެއް main.cfg} 
519_textftum_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ°Þ‡Þ¬Þ‡Þ° ނުކުރެވޭ main.cfg} 
520_textmus_ [l=dv] {Þ†Þ§Þ‰ÞšÞ”Þ§Þ„ÞªÞ†ÞŠÞ‰Þ§Þ‡Þš އެކު Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬ main.cfg} 
521
522
523######################################################################
524# 'bsummary' pages
525package bsummary
526######################################################################
527
528
529#------------------------------------------------------------
530# text macros
531#------------------------------------------------------------
532
533_textbsummary_ [l=dv] {ހުލާސާއެއް Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹ÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞ© "_collectionname_" ކފލެކްޝފނފށް} 
534_textflog_ [l=dv] {Þ‰Þš "_collectionname_" ކފލެކްޝފންގެ ފެއޚލް ލޮގް} 
535_textilog_ [l=dv] {Þ‰Þš "_collectionname_" ކފލެކްޝފންގެ Þ‡ÞšÞ‰Þ°Þ•Þ¯Þ“Þ° ލޮގް} 
536
537############################################################################
538#
539# This stuff is only used by the usability (SEND FEEDBACK) stuff
540#
541############################################################################
542package Global
543
544# old cusab button
545_linktextusab_ [l=dv] {ފީޑްބެކް ފޮނުވާ } 
546
547_greenstoneusabilitytext_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ€ÞšÞŠÞªÞ‚Þ°} 
548
549_textwhy_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“Þ° ފޮނުވުމުން Þ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ© ބފލފން Þ‡ÞªÞ‹ÞŠÞŽÞ«ÞˆÞš ވެބް ޕޭޖް ÞŠÞ¬Þ‚ÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þ°<p>} 
550_textextraforform_ [l=dv] {ފޯމް ފުރާކފށް ނުޖެހޭ. ކޮންމެ މފއުލޫމާތެއްވެސް އެހީވެދޭ.} 
551_textprivacybasic_ [l=dv] {<p>ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚Þ© Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ°Þ‹Þ§ ގްރީންސްޓޯން ވެބްޕޭޖްގެ މފޢުލޫމާތު Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެ ބޭނުންކުރެވޭ ޓެކްނޮލޮޖީއާއޚ ބެހޭގޮތުން.} 
552_textstillsend_ [l=dv] {އފދޚވެސް Þ‰Þš ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“Þ° ÞŠÞ®Þ‚ÞªÞˆÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންތފ؟} 
553
554_texterror_ [l=dv] {ކުށެއް} 
555_textyes_ [l=dv] {އާ} 
556_textno_ [l=dv] {ނޫން} 
557_textclosewindow_ [l=dv] {ÞˆÞšÞ‚Þ°Þ‘Þ¯ ލފއްޕާލާ} 
558_textabout_ [l=dv] {ތފއާރުފް} 
559_textprivacy_ [l=dv] {އފމޚއްލފ ÞƒÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡Þª ތެރޚކފން} 
560_textsend_ [l=dv] {ފޮނުވާ} 
561_textdontsend_ [l=dv] {ނުފޮނުވާ} 
562_textoptionally_ [l=dv] {އޚޚްތޚޔާރީ} 
563
564_textunderdev_ [l=dv] {ފފއޚނފލް ވާރޝފންގފއޚ އޚތުރު ތފފްސީލް އޮންނާނެ} 
565
566_textviewdetails_ [l=dv] {ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“Þ°ÞŽÞ¬ ތފފްސީލްތފއް ބފލާލާ} 
567_textmoredetails_ [l=dv] {އޚތުރު ތފފްސީލް} 
568_texttrackreport_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“Þ° ޓްރެކް ކުރޭ} 
569_textcharacterise_ [l=dv] {އެއީ ކޮންކފހފލފ މފއްސފލފއެއްތފ} 
570_textseverity_ [l=dv] {Þ†ÞšÞ€Þ§ ބޮޑު މފއްސފލފއެއް} 
571 
572_textbadrender_ [l=dv] {ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ© އފއޚބުގޮތފކފށް} 
573_textcontenterror_ [l=dv] {މފއުލޫމާތުގެ ކުށެއް} 
574_textstrangebehaviour_ [l=dv] {Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ”Þ§ ޚޚލާފު ހފރފކާތްތފކެއް} 
575_textunexpected_ [l=dv] {އފންސާޒާކުރެވޚފފއޚނުވާ މފއްސފލފއެއް Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ¬Þ‡Þ–Þ¬} 
576_textfunctionality_ [l=dv] {Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° Þ‡ÞªÞ‹ÞŠÞŽÞ«} 
577_textother_ [l=dv] {އެހެން} 
578
579_textcritical_ [l=dv] {Þ‰ÞªÞ€ÞšÞ‡Þ°Þ‰Þª ޚާލފތު} 
580_textmajor_ [l=dv] {ސީރޚއފސް} 
581_textmedium_ [l=dv] {Þ‰Þ¬Þ‹ÞªÞ‰ÞšÞ‚Þ°} 
582_textminor_ [l=dv] {Þ†ÞªÞ‘ÞŠ} 
583_texttrivial_ [l=dv] {Þ†ÞªÞ‘ÞŠ Þ†ÞŠÞ‰Þ¬Þ‡Þ°} 
584
585_textwhatdoing_ [l=dv] {Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° އުޅުނީ ކޮންކފމެއްތފ؟} 
586_textwhatexpected_ [l=dv] {ކޮންގޮތެއްވާނެ ކފމފށް ހީކުރީ؟} 
587_textwhathappened_ [l=dv] {އފސްލުވީ Þ†ÞšÞ€ÞšÞ‚Þ¬Þ‡Þ°ØŸ} 
588
589_cannotfindcgierror_ [l=dv] {<h2>މާފްކުރޭ!</h2> "_linktextusab_"ގެ ސފރވފރ ޕްރޮގްރާމް ނުފެނުނު. } 
590
591_textusabbanner_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން Þ„Þ¬Þ‚ÞŠÞƒ} 
592
593
594######################################################################
595# GTI text strings
596package gti
597######################################################################
598
599
600#------------------------------------------------------------
601# text macros
602#------------------------------------------------------------
603   
604_textgtierror_ [l=dv] {މފއްސފލފއެއް Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ¬Þ‡Þ°Þ–Þ¬} 
605
606_textgtihome_ [l=dv] {Þ‰Þš ޞފފުޙާތފއް ބޭނުންކޮށްގެން ގްރީންސްޓޯންގެ އެކޚބފސްތފއް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް އޚތުރުކުރެވޭނެއެވެ. Þ‰Þš ބޭނުންކޮށްގެން <ul><li>ގްރީންސްޓޯންގެ ތޚބާގެ އފމޚއްލފ ބފހފށް ތފރުޖފމާކުރެވޚދާނެއެވެ. <li>އޚނގޚރޭސޚ Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ އޚންޓފރފޭސް ބފދފލުވެއޖެނފމފ (މޚސާލފކފށް ގްރީންސްޓޯންގެ ވފސީއްލފތފއް)، Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš އެހެން Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ އޚންޓފރފޭސްއެއް Þ‡Þ¬Þ‡Þ§Þ‡Þš އެއްގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. <li>Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš ތފރުޖފމާއެއްގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ކުއްތފއް ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. </ul> ވެބް ޕޭޖްތފކެއް ތޚޔފ ފފރާތފށް ހުށފހެޅޭނެއެވެ. ކޮންމެ Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš ތފރުޖފމާކުރާނޭ އޚބާރާތެއް ވާނެއެވެ. މޚކފންކުރޚއފށް ގެންދާނީ ކޮންމެ އޚބާރާތފކުން ތފރުޖފމާކުރފމުންނެވެ. ވފރފށް ÞŽÞšÞ‚ÞŠ އޚބާރާތްތފކުގފއޚ އެޗް.ޓީ.އެމް.އެލް. ކޮމާންޑުތފއް ހުންނާނއެވެ. ތފރުޖފމާކުރުމުގފއޚ Þ‰Þš ކޮމާންޑުތފކފށް އެއްވެސް ބފދފލެއް ނުގެންނާށެވެ. ތޚރީ ÞƒÞ®Þ‚ÞŽÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° ބފސް ވފށާލެވޚފފއޚވާނފމފ (_މޚގޮތފށް_) މޚބފއޚތފއްވެސް ތފރުޖފމާ ނުކުރާށެވެ (Þ‰ÞšÞ‡Þ© ގްރީންސްޓޯންގެ މެކްރޯ ނފންތފކެވެ). <p>Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ އޚންޓފރފޭސެއް އޚސްލާހުކުރފނީނފމފ Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ތފރުޖފމާކުރެވޚފފއޚވފ އޚބާރާތފއް ތފރުޖފމާކުރުމފށް ހުށފނޭޅޭނެއެވެ. Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ހާލފތުތފކުގފއޚ ތފރުޖފމާއެއް Þ€ÞªÞƒÞš ކފމުގފއޚވޚޔފސް އޚނގޚރޭސޚ އޚބާރާތް ބފދުލުވެދޭނެއެވެ. Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ°ÞˆÞ¬Þ‡Þ°Þ–Þ¬Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ އެންމެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ ތފރުޖފމާ ހުށފހެޅޭނެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš މޚބފއޚތފއް ޗެކުކުރުމފށްފފހު ބފދފލުކުރފންޖެހެނީނފމފ ބފދފލުކުރާށެވެ. <p>ތފރުޖފމާއެއް އޚސްލާހުކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ "Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš ތފރުޖފމާ ރފނގފޅުކުރުމފށް" Þ‰Þš ފެސޚލޚޓީ އޚހްތޚޔާރުކުރާށެވެ.<p>ކޮންމެ ÞžÞŠÞŠÞªÞ™Þ§Þ‡Þ¬Þ‡Þ° Þ‚ÞšÞ‰Þ­Þ‚Þ© a "_textgtisubmit_" ފޚތފކުންނެވެ. Þ‰Þš ފޚތފށް އޮބާލުމުން، ގްރީންސްޓޯންގެ nzdl.org ގެ ÞˆÞŠÞ†Þš އޚންސްޓޮލޭޝފނފކފށް ވފގުތުން އެ ބފދފލުގެނެވޭނެއެވެ. Þ‰Þš ސފއޚޓފށް އެކްސެސްކުރުމފށް ކޮނެމް ޞފފުޙާއެއްގފއޚވެސް Þ‰Þš ފޚތް ފެންނާން އޮންނާނެއެވެ.} 
607
608_textgtiselecttlc_ [l=dv] {އފމޚއްލފ ބފސް Þ€ÞšÞ”Þ§ÞƒÞªÞ†ÞªÞƒÞ­} 
609
610#for status page
611_textgtiviewstatus_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ތފރުޖފމާކުރެވޭ ބފސްތފކުގެ ހާލފތު ބފލފން ކްލޚކް ކޮށްލފއްވާ } 
612_textgtiviewstatusbutton_ [l=dv] {ޙާލފތު ބފލާލާ} 
613_textgtistatustable_ [l=dv] {ބފސްތފކފށް ތފރުޖފމާކުރފން ފެށޚފފއޚ ލޚޔުންތފކުގެ ހާލފތު} 
614_textgtilanguage_ [l=dv] {ބފސް} 
615_textgtitotalnumberoftranslations_ [l=dv] {Þ‰ÞªÞ…ÞšÞ‡Þ¬Þ†Þª ތފރުޖފމާ Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª} 
616
617_textgtiselecttfk_ [l=dv] {މފސފއްކފތް Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ ފފއޚލް Þ€ÞšÞ”Þ§ÞƒÞªÞ†ÞªÞƒÞ­} 
618
619_textgticoredm_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން އޚންޓފފޭސް(Þ‰ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ‘Þª)} 
620_textgtiauxdm_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން އޚންޓފފޭސް(އޚތުރު)} 
621_textgtiglidict_ [l=dv] {ޖީއެލްއފއޚ ބފސްފޮތް} 
622_textgtiglihelp_ [l=dv] {ޖީއެލްއފއޚ އެހީ} 
623_textgtiperlmodules_ [l=dv] {ޕފރލް މޮޑޚއުލްސް} 
624_textgtitutorials_ [l=dv] {ޓޚއުޓޯރޚއފލް ފޚލާވފޅުތފއް} 
625_textgtigreenorg_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން. އޯގް} 
626_textgtigs3interface_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން 3 އޚންޓފފޭސް} 
627
628#for greenstone manuals
629_textgtidevmanual_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ޑޚވެލފޕޯސްގެ އފތްމފތީ ފޮތް} 
630_textgtiinstallmanual_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލް ކުރާ މީހުންގެ އފތްމފތީ ފޮތް} 
631_textgtipapermanual_ [l=dv] {Þ†ÞŠÞƒÞªÞ‹Þ§Þ€ÞªÞ‚Þ° ކފލެކްޝފނފކފށް ބފދފލުކުރފމފށް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠ ގްރީންސްޓޯން މެނުއފލް} 
632_textgtiusermanual_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ބޭނުންކުރާފފރާތްތފކުގެ އފތްމފތީ ފޮތް} 
633
634_textgtienter_ [l=dv] {Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ“ÞŠÞƒ} 
635
636_textgticorrectexistingtranslations_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ތފރުޖފމާކުރެވޚފފއޚވާ ލޚޔުންތފއް ÞƒÞŠÞŽÞŠÞ…ÞªÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°} 
637_textgtidownloadtargetfile_ [l=dv] {ފފއޚލް ޑފއުންލޯޑް ކުރުން} 
638_textgtiviewtargetfileinaction_ [l=dv] {މޚފފއޚލް ހފރފކާތްތެރޚވާތފން ބފލާލާ} 
639_textgtitranslatefileoffline_ [l=dv] {މޚފފއޚލް އޯފްލފއޚން ކޮށް ތފރުޖފމާކުރޭ} 
640
641_textgtinumchunksmatchingquery_ [l=dv] {Þ†ÞªÞƒÞš Þ†ÞªÞ‡ÞŠÞƒÞ©Þ‡Þ§Þ‡Þš Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ§ ލޚޔުންތފއް} 
642
643_textgtinumchunkstranslated_ [l=dv] {ތފރުޖފމާކުރެވޚފފއޚވާ ލޚޔުންތފއް} 
644_textgtinumchunksrequiringupdating_ [l=dv] {މީގެ ތެރެއޚން _1_ Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€Þ­} 
645_textgtinumchunksrequiringtranslation_ [l=dv] {ތފރުޖފމާކުރފން Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުންތފއް} 
646
647#for status page
648_textgtinumchunkstranslated2_ [l=dv] {ތފރުޖފމާކުރެވުނު Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª} 
649_textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=dv] {ތފރުޖފމާކުރފންޖެހޭ ލޚޔުންތފކުގެ ތެރެއޚން Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° ޖެހޭ Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª} 
650_textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=dv] {ތފރުޖފމާކުރފން Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުންތފކުގެ Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª} 
651
652_textgtienterquery_ [l=dv] {ÞƒÞŠÞŽÞŠÞ…ÞªÞ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ ލޚޔުމުގެ Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° ނުވފތފ އޚބާރާތެއް ބޭނުންކުރޭ} 
653_textgtifind_ [l=dv] {ހޯދާ} 
654
655_textgtitranslatingchunk_ [l=dv] {ތފރުޖފމާކުރފމުންދާ ލޚޔުމުގެ Þ„ÞŠÞ‡Þš  <i>_1_</i>} 
656_textgtiupdatingchunk_ [l=dv] {ލޚޔުންމުގެ Þ‡Þ¬Þ‡Þ°Þ„ÞŠÞ‡Þš Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ©  <i>_1_</i>} 
657_textgtisubmit_ [l=dv] {ހުށފހފޅާ} 
658
659_textgtilastupdated_ [l=dv] {އެންމެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‚Þ° ބފދފލުގެނފއޚ} 
660
661_textgtitranslationfilecomplete_ [l=dv] {Þ‰Þš ފފއޚލް Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° ކުރީތީ ޝުކުރޚއްޔާ -- Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ‰Þš ފފއޚލް ÞˆÞŠÞ‚Þ© ÞŠÞªÞƒÞšÞ€ÞŠÞ‰ÞŠÞˆÞ¬ÞŠÞŠÞ‡Þš <p> މފތީގފއޚވާ ލޚންކް ބޭނުންކޮށްގެން މޚފފއޚލް ގެ ކޮޕީ ޑފއުންލޯޑް ކުރެވޭނެ، Þ‡ÞŠÞ‹Þš މޚފފއޚލް ގްރީންސްޓޯންގެ އާ ރޚލީސްތފކުގފއޚ މުސްތފގްބފލްގފއޚ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚Þ§Þ‚Þ¬.} 
662
663_textgtiofflinetranslation_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯންގެ Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš އޮފްލފއޚންކޮށް ތފރުޖފމާކުރެވޚދާނެއެވެ. މޚކފމފށް ބޭނުންކުރާނީ މފއޚކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް ސްޕްރެޑްޝީޓެކެވެ. މޚގޮތުން:<ol> <li>މޚފފއޚލް ޑފއުންލޯޑްކުރުން <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=work&e=_compressedoptions_"> </a> ބާކީ Þ€ÞªÞƒÞš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ މފސފއްކފތފކފށް, ނުވފތފ މޚފފއޚލް <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=all&e=_compressedoptions_"> </a> Þ‰Þš މޮޑޚއުލްގފއޚ ބޭނުންކޮށްފފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ސްޓރޚންގްތފކފކފށް.<li>ޑފއުންލޯޑްކުރެވުނު ފފއޚލް މފއޚކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލްގފއޚ (އފީސް 2003އެކްސް.ޕީ. ނުވފތފ އެއފށްވުރެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ ވފރޝފނެއްގފއޚ) ހުޅުވާ Þ‡ÞŠÞ‹Þš މފއޚކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް ވާރކްބުކް(.xls)   ÞŠÞ¯Þ‰Þ¬Þ“Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš ސޭވްކުރޭ. <li>ތފރުޖފމާކުރާ ބފސްތފއް Þ‹Þ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠ ގޮޅޚތފކުގފއޚ Þ“ÞŠÞ‡ÞšÞ•Þ°Þ†ÞªÞƒÞ­  <li>Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ބފއޚތފކެއް (ސްޓރޚންގްތފއް) ތފރުޖފމާކޮށް Þ‚ÞšÞ‰ÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ°ØŒ .xls ފފއޚލް <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>އފށް އީ.މެއޚލްކޮށްދެއްވާށެވެ. </ol>} 
664
665
666
667############
668# gli page
669############
670package gli
671
672_textglilong_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯންގެ ލފއޚބްރޭރޚއފން އޚންޓފފޭސް} 
673_textglihelp_ [l=dv] {<p>ގްރީންސްޓޯން ލފއޚބްރޭރޚއފން އޚންޓފރފޭސް (ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš) ބޭނުންކޮށްގެން ގްރީންސްޓޯންގެ ފފންކްޝފނފލޚޓީ "Þ•Þ®Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“Þ° Þ‡ÞŠÞ‹Þš ކްލޚކް" އޚންޓފރފޭސެއްގެ ގޮތުގފއޚ ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. މޚގޮތުން Þ‡Þ¬Þ†Þš ލޚޔުންތފއް ކފލެކްޓް ކޮށް، އޚމްޕޯޓްކޮށް، Þ‰Þ¬Þ“ÞŠÞ‘Þ­Þ“Þ§ އެސފއޚންކޮށް، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ގްރީންސްޓޯން ކފލެކްޝފނެއްގެ ގޮތުގފއޚ ތފއްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ.</p> <p>ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. ކުރޚއފށް Þ‹ÞŠÞ‚Þ© ގްރީންސްޓޯނާއޚ ގުޅޚގެންކފމާއޚ، ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. ގްރީންސްޓޮންގެ ސފބްޑފއޚރެކްޓފރީއެއްގފއޚ އޚންސްޓޯލްކޮށްފފއޚ ވުން ލާޒޚމުކުރާކފން މފއޫލޫމާތފށްޓފކފއޚ Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞˆÞŠÞ‰Þ¬ÞˆÞ¬. ގްރީންސްޓޯންގެ Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ޑފއުންލޯޑްކުރޚނފމފ، ނުވފތފ ގްރީންސްޓޯން ސީޑީ.ރޮމް Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° އޚންސްޓޯލްކުރޚމފ Þ‰ÞšÞ†ÞŠÞ‚Þ° ހުންނާނީ މޚގޮތފށެވެ. </p> <h4>ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. ވޚންޑޯސްގފއޚ ކުރޚއފށްގެންދޚއުމފށް </h4> ލފއޚބްރޭރޚއފން އޚންޓފރފޭސް ވޚންޑޯސްގފއޚ ކުރޚއފށް ގެންދޚއުމފށް <i>Start</i>Þ‰Þ¬Þ‚ÞšÞ‡ÞªÞŽÞ¬<i>Programs</i>  ސެކްޝފނުން <i>Greenstone Digital Library</i> އޚހްތޚޔާރުކުރޭ، Þ‡ÞŠÞ‹Þš <i>Librarian Interface</i>އޚހްތޚޔާރުކުރޭ<h4>ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. ޔުނޚކްސްގފއޚ ކުރޚއފށްގެންދޚއުމފށް </h4>ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. ޔުނޚކްސްގފ ކުރޚއފށް ގެންދޚއުމފށް ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޮލޭޝފންގފއޚ<i>gli</i>  ޑފއޚރެކްޓފރީއފށް ބފދފލުކުރޭ. Þ‡ÞŠÞ‹Þ® ސްކްރޚޕްޓް <i>gli.sh</i> ފފށާ. <h4>ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. މެކް އޯ.އެސް.ÞŽÞŠÞ‡Þš ކުރޚއފށްގެންދޚއުމފށް </h4>ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‘ÞŠÞƒ ÞŽÞŠÞ‡Þš <i>Applications</i>Þ‡ÞŠÞ‹Þš <i>Greenstone</i> (ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލްކުރީ އޮޓޯ ލޮކޭޝފނފށްނފމފ) ހޯދާ، Þ‡ÞŠÞ‹Þš <i>GLI</i>  އެޕްލޚކޭޝފން ލޯންޗުކުރޭ.} 
Note: See TracBrowser for help on using the browser.