root/main/trunk/greenstone2/macros/slovak2.dm @ 22809

Revision 22809, 40.2 KB (checked in by anna, 9 years ago)

Updated Slovak User Interface. Many thanks to Tomáš Fiala.

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2######################################################################
3#
4# Language text and icon macros
5# -- this file contains text that is of less importance
6######################################################################
7
8
9######################################################################
10# 'home' page
11package home
12######################################################################
13
14#------------------------------------------------------------
15# text macros
16#------------------------------------------------------------
17
18_documents_ [l=sk] {dokumenty.} 
19_lastupdate_ [l=sk] {Naposledy aktualizované} 
20_ago_ [l=sk] {dňami.} 
21_colnotbuilt_ [l=sk] {Zbierka sa nevybudovala.} 
22
23### taken from here
24
25_textpoem_ [l=sk] {<br><h2>Kia papapounamu te moana</h2>
26
27<p>kia hora te marino,
28<br>kia tere te karohirohi,
29<br>kia papapounamu te moana
30<p>nech ťa obklopí mier a pokoj,
31<br>nech si v teplej letnej hmle
32<br>nech oceán tvojich ciest cestuje tak ğahko ako vyleštenÜ greenstone.
33
34
35
36
37_textgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je drahokam (podobne ako tento softvér), pochádza z Nového Zélandu. V tradičnej spoločnosti Maurov to bol najviac cenenÃœ predmet, ktorÃœ do seba mohol prijaÅ¥ a udrÅŸaÅ¥ <i>wairua</i>, teda "ducha", alebo "ÅŸivotnú silu". Greenstone predstavuje tradičné spoločenské hodnoty, preto je symbolom projektu verejne prístupnej digitálnej kniÅŸnice. Jeho lesk je milostivÃœ, jeho priesvitnosÅ¥ vzneÅ¡ená; jeho pevnosÅ¥ smelá a jeho ostré hrany spravodlivé. VyrezávanÃœ kameň, ktorÃœ vidíte v logu Greenstone je, <i>patu</i>, bojová zbraň. Je to rodinné dedičstvo zakladajúcich členov Greenstone. V bojoch muÅŸa proti muÅŸovi sú argumenty <i>patu</i> veÄŸmi rÃœchle a zdrvujúce. Veríme, ÅŸe tieto vlastnosti sa prenášajú aj na náš program, ostrosÅ¥ <i>patu</i> symbolizuje rozhranie naÅ¡ej technológie.</p>} 
38
39_textaboutgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je softvér na vytváranie a šírenie digitálnych zbierok, prináša nové spÃŽsoby zverejňovania a sprístupňovania informácií prostredníctvom internetu a CD-ROM. Greenstone je produkt <b>New Zealand Digital Library Project</b> vytvorenÃœ na <b>Univerzite Waikato</b> a distribuovanÃœ <b>UNESCO</b> s podporou organizácie <b>Human Info NGO</b>.  Je to voÄŸne prístupnÃœ softvér s otvorenÃœm kódom, ktorÃœ je dostupnÃœ na <a
40href="http://greenstone.org">http://greenstone.org</a> pod podmienkami GNU General Public License. </p>
41
42<p>Cieğom softvéru je podporiť vytváranie digitálnych knişníc v knişniciach, univerzitách a v ostatnÜch verejnÜch inštitúciách. Veríme, şe tento softvér prispeje k lepšiemu šíreniu informácií vo verejnej sfére.</p>
43
44<p>Tento softvér chce poskytnúť pouşívateğom nástroje na vytvorenie vlastnÜch digitálnych zbierok (a to predovšetkÜm pouşívateğom z univerzít, knişníc a ďalším organizáciám vo verejnej správe). V členskÜch štátoch UNESCO, ale aj v rozvojovÜch krajinách majú digitálne knişnice veğkÜ vÜznam pri šírení informácií v oblastiach vedy, kultúry a vzdelávania. Veríme, şe tento projekt podporí efektívne vyuşitie digitálnych knişníc a ich úlohu zdieğať a rozširovať informácie v spoločnosti.
45
46<p>Tento softvér vznikol na základe medzinárodnej spolupráce, ktorá začala v auguste 2000 medzi troma organizáciami.</p>
47
48<p><a href="http://nzdl.org"><b>New Zealand Digital Library Project na univerzite Waikato</b></a>
49<br>Kde Greenstone vznikol za podpory novozélandského národného sekretariátu pre UNESCO (ako súčasť príspevku Nového Zélandu do UNESCO).</p>
50
51<p>
52<a href="http://www.unesco.org"><img alt="UNESCO logo" src="_httpimg_/unesco.gif"
53class="logo"></a>
54<a href="http://www.unesco.org"><b>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</b></a>
55<br>
56CieÄŸom UNESCO je rozÅ¡irovanie informácií pre vedu, vzdelávanie a kultúru. HlavnÃœm bodom medzivládneho programu „Informácie pre vÅ¡etkÃœch“ je dostupnosÅ¥ tÃœchto informácií v rozvojovÃœch krajinách.
57</p>
58
59<p>
60<a href="http://humaninfo.org"><img alt="Human Info logo" src="_httpimg_/ghproj2.jpg" class="logo"></a>
61<a href="http://humaninfo.org"><b>The Human Info NGO</b></a><br>
62Tento projekt v spolupráci s agentúrami UN a NGO si vďaka digitalizácii a sprístupňovaniu digitálnych dokumentov v krajinách tretieho sveta získal svetové uznanie.} 
63
64
65_textdescrselcol_ [l=sk] {vyber zbierku} 
66
67
68######################################################################
69# home help page
70package homehelp
71######################################################################
72
73
74#------------------------------------------------------------
75# text macros
76#------------------------------------------------------------
77
78_text4buts_ [l=sk] {Na domovskej stránke sa nachádza niekoÄŸko tlačidiel.} 
79
80_textnocollections_ [l=sk] {<p>V súčasnosti inÅ¡talácia Greenstone neobsahuje ÅŸiadne zbierky. Na ich vytvorenie mÃŽÅŸete <ul><li>pouÅŸiÅ¥<a href="_httppagecollector_">ZberateÄŸa</a><li>. Ak máte Greenstone CD-ROM, mÃŽÅŸete z neho jednotlivé zbierky nainÅ¡talovaÅ¥.</ul>} 
81
82_text1coll_ [l=sk] {InÅ¡talácia Greenstone obsahuje 1 zbierku} 
83
84_textmorecolls_ [l=sk] {InÅ¡talácia Greenstone obsahuje _1_ zbierok} 
85
86######################################################################
87# external link package
88package extlink
89######################################################################
90
91
92#------------------------------------------------------------
93# text macros
94#------------------------------------------------------------
95
96_textextlink_ [l=sk] {ExternÃœ odkaz} 
97_textlinknotfound_ [l=sk] {InternÃœ odkaz sa nenaÅ¡iel} 
98
99_textextlinkcontent_ [l=sk] {VyznačenÃœ odkaz je externÃœ. Ak ho chcete zobraziÅ¥, mÃŽÅŸete ísÅ¥<a href="_nexturl_">dopredu</a> na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači. } 
100
101_textlinknotfoundcontent_ [l=sk] {InternÃœ odkaz neexistuje. Pravdepodobne nastala chyba v zdrojovej zbierke. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači. } 
102
103# should have arguments of collection, collectionname and link
104_foundintcontent_ [l=sk] {<h3>Odkaz na zbierku "_2_"</h3>
105
106<p>ZvolenÃœ odkaz pre zbierku "_collectionname_" je externÃœ (spája zbierky "_2_"). Ak   
107chcete zobraziÅ¥ tento odkaz v zbierke "_2_" mÃŽÅŸete ísÅ¥ <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargcl_&d=_3_">dopredu</a>na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači.} 
108
109
110######################################################################
111# authentication page
112package authen
113######################################################################
114
115
116#------------------------------------------------------------
117# text macros
118#------------------------------------------------------------
119
120_textGSDLtitle_ [l=sk] {Digitálna kniÅŸnica Greenstone} 
121
122_textusername_ [l=sk] {meno} 
123_textpassword_ [l=sk] {heslo} 
124
125_textmustbelongtogroup_ [l=sk] {Pre prístup k tejto stránke musíte patriÅ¥ k uşívateÄŸskej skupine "_cgiargug_".} 
126
127_textmessageinvalid_ [l=sk] {Pre zobrazenie stránky musíte byť prihlásenÜ.<br>
128_If_(_cgiargug_,[_textmustbelongtogroup_]<br>) Prosím vloÅŸte vaÅ¡e meno a heslo.} 
129
130_textmessagefailed_ [l=sk] {Neznámy uşívateÄŸ, alebo neplatné heslo.} 
131
132_textmessagedisabled_ [l=sk] {Prepáčte, ale váš účet je zruÅ¡enÃœ. Kontaktujte správcu stránky.} 
133
134_textmessagepermissiondenied_ [l=sk] {Prepáčte, ale nemáte právo vstúpiÅ¥ na tieto stránky.} 
135
136_textmessagestalekey_ [l=sk] {Neplatná adresa ! Prosím zadajte svoje heslo pre vstup na tieto stránky.} 
137
138
139######################################################################
140# 'docs' page
141package docs
142######################################################################
143
144
145#------------------------------------------------------------
146# text macros
147#------------------------------------------------------------
148
149_textnodocumentation_ [l=sk] {<p>InÅ¡talácia Greenstone neobsahuje ÅŸiadnu dokumentáciu. Pravdepodobné príčiny :  <ol><li>Zvolili ste kompaktnú inÅ¡taláciu Greenstone (CD-ROM).<li>Greenstone bol inÅ¡talovanÃœ z webovej distribúcie.</ol> Dokumentáciu si mÃŽÅŸete pozrieÅ¥ v priečinku <i>docs</i> na inÅ¡talačnom CD-ROM, alebo na <a
150href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>.} 
151
152_textuserguide_ [l=sk] {Návod pre pouşívateÄŸa} 
153_textinstallerguide_ [l=sk] {InÅ¡talácia (návod) } 
154_textdeveloperguide_ [l=sk] {VÃœvojárov návod} 
155_textpaperguide_ [l=sk] {Od dokumentu k zbierke} 
156_textorganizerguide_ [l=sk] {Pouşívam Organizer} 
157
158_textgsdocstitle_ [l=sk] {dokumentácia } 
159
160######################################################################
161# collectoraction
162package wizard
163
164_textbild_ [l=sk] {Vybuduj zbierku} 
165_textbildsuc_ [l=sk] {Zbierka bola úspeÅ¡ne vybudovaná.} 
166_textviewbildsummary_ [l=sk] {Na stránke <a href="_httppagex_(bsummary)" target=_top>si mÎşete pozrieť správu o vybudovaní zbierky</a>.
167
168_textview_ [l=sk] {Ukáş zbierku} 
169
170_textbild1_ [l=sk] {Zbierka sa buduje, to mÃŽÅŸe trvaÅ¥ nejakÃœ čas. Proces budovania mÃŽÅŸete sledovaÅ¥ v riadku dole.} 
171
172_textbild2_ [l=sk] {Proces budovania zbierky mÃŽÅŸete preruÅ¡iÅ¥ kliknutím sem. <br>Zbierka, na ktorej pracujete zostane nezmenená. } 
173
174_textstopbuild_ [l=sk] {zastaviÅ¥ proces budovania} 
175
176_textbild3_ [l=sk] {Ak opustíte túto stránku (a nezrušíte proces budovania) zbierka bude sa vybuduje sama.} 
177
178_textbuildcancelled_ [l=sk] {Proces budovania bol zruÅ¡enÃœ.} 
179
180_textbildcancel1_ [l=sk] {Proces budovania bol zruÅ¡enÃœ. PouÅŸite ÅŸlté tlačidlá dolu na vykonanie potrebnÃœch zmien a opÀť spustite proces budovania. } 
181
182_textbsupdate1_ [l=sk] {Priebeh vÃœstavby bude aktualizovanÃœ za 1 sekundu} 
183_textbsupdate2_ [l=sk] {Priebeh vÃœstavby bude aktualizovanÃœ za} 
184_textseconds_ [l=sk] {sekúnd} 
185
186_textfailmsg11_ [l=sk] {Zbierku nebolo moÅŸné vybudovaÅ¥, pretoÅŸe neobsahuje ÅŸiadne dáta. Uistite sa, ÅŸe aspoň jeden z adresárov, alebo súborov z ktorÃœch chcete vybudovaÅ¥ novú zbierku obsahuje <i>data</i>, ktoré vie Greenstone spracovaÅ¥.} 
187
188_textfailmsg21_ [l=sk] {Zbierku nebolo moÅŸné vytvoriÅ¥ (chyba import.pl).} 
189_textfailmsg31_ [l=sk] {Zbierku nebolo moÅŸné vytvoriÅ¥ (chyba buildcol.pl).} 
190_textfailmsg41_ [l=sk] {Zbierka bola úspeÅ¡ne vybudovaná, ale nemohla byÅ¥ nainÅ¡talovaná.} 
191_textfailmsg71_ [l=sk] {Počas pokusu vybudovaÅ¥ zbierku nastala neočakávaná chyba.} 
192
193
194_textblcont_ [l=sk] {Správa o vybudovaní obsahuje tieto informácie:} 
195
196######################################################################
197# collectoraction
198package collector
199######################################################################
200
201
202
203#------------------------------------------------------------
204# text macros
205#------------------------------------------------------------
206
207_textdefaultstructure_ [l=sk] {prednastavená Å¡truktúra} 
208_textmore_ [l=sk] {viac} 
209_textinfo_ [l=sk] {O zbierke} 
210_textsrce_ [l=sk] {Zdrojové dáta} 
211_textconf_ [l=sk] {KonfigurovaÅ¥ zbierku} 
212_textdel_ [l=sk] {VymazaÅ¥ zbierku} 
213_textexpt_ [l=sk] {Export zbierky} 
214
215_textdownloadingfiles_ [l=sk] {SÅ¥ahujem súbory ...} 
216_textimportingcollection_ [l=sk] {Import zbierky ...} 
217_textbuildingcollection_ [l=sk] {Budujem zbierku ...} 
218_textcreatingcollection_ [l=sk] {vytváram zbierku ...} 
219
220_textcollectorblurb_ [l=sk] {<i><br>Pri vytváraní a šírení informácií prostredníctvom zbierok dodrÅŸujte autorskÃœ zákon. VÅŸdy si overte, či dokument, ku ktorému máte prístup mÃŽÅŸete šíriÅ¥ ďalej.<br>Uvedomte si hodnotu a silu informácií, ktoré sa chystáte zverejniÅ¥, snaÅŸte sa, aby reÅ¡pektovali etické a morálne hodnoty.</i>} 
221
222_textcb1_ [l=sk] {ZberateÄŸ Vám pomÃŽÅŸe nové zbierky vytváraÅ¥, mazaÅ¥, upravovaÅ¥, alebo zlučovaÅ¥.} 
223
224_textcb2_ [l=sk] {Najprv sa musíte rozhodnúť či} 
225_textcnc_ [l=sk] {vytvoriÅ¥ novú zbierku} 
226_textwec_ [l=sk] {pracuj s existujúcou, pridaj dáta, alebo vymaÅŸ. } 
227
228_textcb3_ [l=sk] {PozmeňovaÅ¥ a budovaÅ¥ zbierky digitálnej kniÅŸnice mÃŽÅŸu len prihlásení pouşívatelia. TÃœmto spÃŽsobom softvér digitálnej kniÅŸnice chráni VaÅ¡e dáta pred neoprávnenou manipuláciou. Poznámka : Z bezpečnostnÃœch dÃŽvodov budete zo systému automaticky odhlásenÃœ po tridsiatich minútach, potom Vás systém vyzve k opÀtovnému prihláseniu. Po prihlásení mÃŽÅŸete pokračovaÅ¥ tam, kde ste prestali.} 
229
230_textcb4_ [l=sk] {VloÅŸte svoje meno a heslo.} 
231
232_textfsc_ [l=sk] {Najprv si vyberte zbierku s ktorou chcete pracovaÅ¥ (V zozname sa nezobrazia zbierky chránené proti zápisu).} 
233
234_textwtc_ [l=sk] {S vami vybratou zbierkou mÃŽÅŸete} 
235_textamd_ [l=sk] {Pridaj ďalÅ¡ie dáta a aktualizuj zbierku} 
236_textetc_ [l=sk] {Uprav konfiguračnÃœ súbor a vybuduj zbierku} 
237_textdtc_ [l=sk] {VymazaÅ¥ celú kolekciu} 
238_textetcfcd_ [l=sk] {Export zbierky na samoinÅ¡talačnÃœ CD-ROM Windows} 
239_textcaec_ [l=sk] {Upravujem existujúcu zbierku} 
240_textnwec_ [l=sk] {Åœiadnu zo zbierok nie je moÅŸné upravovaÅ¥. } 
241_textcianc_ [l=sk] {Vytváram novú zbierku} 
242_texttsosn_ [l=sk] {PostupnosÅ¥ krokov potrebnÃœch na vytvorenie novej zbierky digitálnej kniÅŸnice je :} 
243_textsin_ [l=sk] {Zadajte názov (a pridruÅŸené informácie)} 
244_textswts_ [l=sk] {Zadaj cestu zdrojovÃœch dát} 
245_textatco_ [l=sk] {UpraviÅ¥ nastavenia (len pre skúsenÃœch pouşívateÄŸov)} 
246_textbtc_ [l=sk] {"Vybuduj" zbierku (pozri niÅŸÅ¡ie)} 
247_textpvyh_ [l=sk] {PrezrieÅ¥ si svoju prácu.} 
248
249_texttfsiw_ [l=sk] {V Å¡tvrtom kroku počítač samostatne indexuje a spája vÅ¡etky potrebné informácie. Najprv vÅ¡ak tieto informácie musíte zadaÅ¥. } 
250
251_textadab_ [l=sk] {Diagram Vám pomÃŽÅŸe sledovaÅ¥ priebeh procesu. Kliknutím na zelené tlačidlo pokračujete v procese. Počas procesu sa budú tlačidlá meniÅ¥ na ÅŸlté. Kliknutím na ÅŸlté tlačidlo v diagrame sa vrátite na predchádzajúcu stranu. } 
252
253_textwyar_ [l=sk] {Ak chcete spustiÅ¥ proces budovania novej zbierky stlačte zelené tlačidlo "O zbierke".} 
254
255_textcnmbs_ [l=sk] {Názov zbierky musí byÅ¥ stanovenÃœ} 
256_texteambs_ [l=sk] {Zadajte svoju emailovú adresu} 
257_textpsea_ [l=sk] {Napíšte emailovú adresu vo formáte : pouşívateÄŸ@doména} 
258_textdocmbs_ [l=sk] {Zbierka musí byÅ¥ popísaná } 
259
260_textwcanc_ [l=sk] {Pri tvorbe novej zbierky digitálnej kniÅŸnice je potrebné vyplniÅ¥ niekoÄŸko údajov o zdrojovÃœch dokumentoch. LiÅ¡ta (dole) ukazuje priebeh operácie spracovania strán.} 
261
262_texttfc_ [l=sk] {Názov zbierky} 
263
264_texttctiasp_ [l=sk] {Prostredníctvom názvu zbierky systém digitálnej kniÅŸnice identifikuje jej obsah.} 
265
266_textcea_ [l=sk] {Emailová adresa:} 
267
268_textteas_ [l=sk] {V prípade akÃœchkoÄŸvek problémov, bude Greenstone zasielaÅ¥ správy o chybách na vami zadanú emailovú adresu. Emailovú adresu píšte v tvare : <tt>meno@doména</tt>.} 
269
270_textatc_ [l=sk] {O tejto zbierke:} 
271
272_texttiasd_ [l=sk] {Tieto informácie o zbierke sa zobrazia na jej prvej strane.} 
273
274_textypits_ [l=sk] {Proces vÃœstavby mÃŽÅŸete sledovaÅ¥ prostredníctvom šípky (dole). Pre začatie stlačte zelené tlačidlo "Zdrojové dáta".} 
275
276_srcebadsources_ [l=sk] {<p>Vstupné zdroje sú nedostupné ( _iconcross_ ).<p>Príčinou mÃŽÅŸu byÅ¥:<ul><li>neexistujúci súbor, FTP, alebo URL<li>nepripojenie sa na internet<li>Firewall</ul><p>Ak túto URL vidíte vo vaÅ¡om prehliadači, mÃŽÅŸe ísÅ¥ o kópiu v pamÀti Vášho počítača. } 
277
278_textymbyco_ [l=sk] {<p>Svoju zbierku mÃŽÅŸete vybudovaÅ¥ <ul><li>Od začiatku<dl><dd>Nová zbierka mÃŽÅŸe obsahovaÅ¥ dokumenty nasledujúcich formátov : HTML, čistÃœ text, "m-box" email, PDF, RTF, MS Word, PostScript, PowerPoint, Excel, obrázky, CDS/ISIS. </dd></dl><li>Z existujúcej zbierky<dl><dd>Súbory vo vaÅ¡ej novej zbierke musia byÅ¥ rovnakého typu ako ste pouÅŸili pri tvorbe predchádzajúcej zbierky.</dd></dl> </ul>} 
279
280_textbtco_ [l=sk] {Vybuduj kolekciu } 
281_textand_ [l=sk] {Pridaj nové dáta} 
282_textad_ [l=sk] {Pridávam dáta:} 
283
284_texttftysb_ [l=sk] {Súbory, ktoré ste určili (dole) budú začlenené do zbierky. Uistite sa, ÅŸe tieto súbory uÅŸ v zbierke nie sú.} 
285
286_textis_ [l=sk] {Vstupné zdroje :} 
287
288_textddd1_ [l=sk] {<p>Na presné určenie súborov, ktoré sa majú stiahnuÅ¥ mÃŽÅŸete pouÅŸiÅ¥ protokoly file:// a  ftp://.  <p> Ak pouşívate protokol http://  záleşí na URL či sa vám stiahne webová stránka, alebo súbor. Ak sa vám stiahne webová stránka, stiahnu sa s ňou aj webové linky a stránky na ktoré linky smerujú. (PokiaÄŸ sa nachádzajú na jednom webovom sídle, pod jednou URL). <p>Pri pouÅŸití : file:// or ftp:// sa vám stiahne celÃœ adresár aj s podadresármi.} 
289
290_textddd2_ [l=sk] {<p>Kliknite na jedno zo zelenÃœch tlačidiel. Ak ste pokročilí pouşívateÄŸ mÃŽÅŸete editovaÅ¥ nastavenia zbierky. Alebo choďte priamo budovateÄŸského rozhrania. ZapamÀtajte si, ÅŸe sa kedykoÄŸvek mÃŽÅŸete vrátiÅ¥ k predchádzajúcej fáze stlačením zeleného tlačidla.} 
291
292_textconf1_ [l=sk] {<p>Vybudovanie a dizajn vaÅ¡ej zbierky je ovplyvnené konfiguračnÃœm súborom. Skúsení pouşívatelia ho mÃŽÅŸu editovaÅ¥ a meniÅ¥ jeho nastavenia.<center><p><b>Ak nie ste skúsenÃœ pouşívateÄŸ, choďte na spodok stránky.</b></center> Pre zmenu nastavení, editujte dáta dole. Pre návrat k pÃŽvodnÃœm nastaveniam kliknite na "Reset."} 
293
294_textreset_ [l=sk] {Reset } 
295
296
297_texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagecollector_" target=_top>reÅ¡tartujte ZberateÄŸa</a> a skúste znova. } 
298
299
300_textretcoll_ [l=sk] {SpÀť } 
301
302_textdelperm_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirname_ nemohla byť vymazaná. Pravdepodobné príčiny : <ul> <li> Greenstone nie je oprávnenÜ vymazať priečinok _gsdlhome_/collect/_cgiargbc1dirname_.<br> Moşno budete musieť priečinok zbierky _cgiargbc1dirname_ zmazať manuálne.</li><li>Greenstone nemÎşe spustiť program _gsdlhome_/bin/script/delcol.pl. Uistite sa, şe súbor je moşné čítať a spustiť.</li>
303</ul>} 
304
305_textdelinv_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirname_ je chránená, alebo nefunkčná. VaÅ¡a operácia bola zruÅ¡ená. } 
306
307_textdelsuc_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirname_ bola úspeÅ¡ne zmazaná.} 
308
309_textclonefail_ [l=sk] {Zbierka _cgiargclonecol_ nemohla byÅ¥ vyklonovaná. MoÅŸné príčiny :  <ul> <li> Zbierka _cgiargclonecol_ neexistuje.<li> Zbierka _cgiargclonecol_ nemá konfiguračnÃœ súbor collect.cfg <li> Greenstone nemá právo čítaÅ¥ súbor collect.cfg</ul>} 
310
311_textcolerr_ [l=sk] {Chyba ZberateÄŸa.} 
312
313_texttmpfail_ [l=sk] {ZberateÄŸ nedokázal prečítaÅ¥, alebo zapísaÅ¥ dáta do priečinku Temporary. MoÅŸné príčiny sú : <ul><li> Greenstone nemá oprávnenie čítaÅ¥/zapisovaÅ¥ priečinok _gsdlhome_/tmp.</ul>} 
314
315_textmkcolfail_ [l=sk] {ZberateÄŸ nedokázal vytvoriÅ¥ potrebnú Å¡truktúru priečinku (chyba mkcol.pl). Pravdepodobné príčiny :  <ul>Greenstone nemá oprávnenie zapisovaÅ¥ do priečinku _gsdlhome_/tmp.<li> Chyba perl skriptov mkcol.pl.</ul>} 
316
317_textnocontent_ [l=sk] {Chyba ZberateÄŸa: nová zbierka nebola pomenovaná. ReÅ¡tartujte ZberateÄŸa. } 
318
319_textrestart_ [l=sk] {ReÅ¡tartuj ZberateÄŸa.} 
320
321_textreloaderror_ [l=sk] {Pri budovaní novej kolekcie nastala chyba. Greenstone mohlo zmiasÅ¥ pouşívanie tlačidiel "spaÅ¥" a "obnov" vo vaÅ¡om prehliadači (snaÅŸte sa počas budovania zbierky minimalizovaÅ¥ pouşívanie tÃœchto tlačidiel). Teraz reÅ¡tartujte ZberateÄŸa.} 
322
323_textexptsuc_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirname_ bola úspeÅ¡ne exportovaná do adresára _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirname_.} 
324
325_textexptfail_ [l=sk] {<p>Export zbierky  _cgiargbc1dirname_ zlyhal. <p>Pravdepodobne ste nenainÅ¡talovali túto funkciu.<ul> <li>Ak ste inÅ¡talovali Greenstone z CD-ROM (skorÅ¡iu verziu ako 2.70w), funkcia Export sa nenainÅ¡talovala, pokiaÄŸ ste počas inÅ¡talácie nezvolili "Vlastnú" (Custom) inÅ¡taláciu. Funkciu je moÅŸné doinÅ¡talovaÅ¥ opÀtovnÃœm spustením inÅ¡talácie. <li>Ak ste inÅ¡talovali Greenstone z webovej distribúcie, musíte si stiahnuÅ¥ inÅ¡talačnÃœ súbor a doinÅ¡talovaÅ¥ potrebnú funkciu. Pre ďalÅ¡ie informácie navÅ¡tívte <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a> a <a  href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">diskusnú skupinu.</a></ul> } 
326
327######################################################################
328# depositoraction
329package depositor
330######################################################################
331
332
333_textdepositorblurb_ [l=sk] {<p>Dopl&#328;te nasleduj&#250;ce inform&#225;cie a kliknite na _textintro_.</p>} 
334
335_textcaec_ [l=sk] {Pridávam k existujúcej zbierke} 
336_textbild_ [l=sk] {Do depozitu} 
337_textintro_ [l=sk] {Vyber súbor} 
338_textconfirm_ [l=sk] {Potvrdenie} 
339_textselect_ [l=sk] {Vyber zbierku} 
340_textmeta_ [l=sk] {DoplniÅ¥ metadáta} 
341_textselectoption_ [l=sk] {vyberte zbierku ...} 
342
343_texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagedepositor_" target=_top>ReÅ¡tartujte Depozit</a> a skúste znova.} 
344
345_textselectcol_ [l=sk] {Vyberte zbierku do ktorej chcete pridaÅ¥ novÃœ dokument.} 
346_textfilename_ [l=sk] {Súbor} 
347_textfilesize_ [l=sk] {VeÄŸkosÅ¥ súboru} 
348
349_textretcoll_ [l=sk] {Návrat do Depozitu} 
350
351
352_texttmpfail_ [l=sk] {Depozit nedokázal zapísať, alebo prečítať súbor/priečinok Temp. Pravdepodobne Greenstone nemÎşe :<ul>
353<li>zapisovaÅ¥/čítaÅ¥ priečinok _gsdlhome_/tmp.</ul>} 
354
355
356######################################################################
357# 'gsdl' page
358package gsdl
359######################################################################
360
361
362#------------------------------------------------------------
363# text macros
364#------------------------------------------------------------
365
366
367_textgreenstone1_ [l=sk] {Greenstone je softvér prostredníctvom, ktorého je moÅŸné vytváraÅ¥ a spravovaÅ¥ digitálne zbierky. Prináša novÃœ spÃŽsob organizovania a sprístupňovania informácií na internete, alebo CD-ROM. Greenstone je produktom New Zeland Digital Library Project, Univerzity Waikato, distribuovanÃœ v spolupráci s UNESCO  a Human info NGO. Je to voÄŸne dostupnÃœ softvér pod podmienkami GNU General Public Licence. <i>http://greenstone.org</i>} 
368
369_textgreenstone2_ [l=sk] {Webová stránka digitálnej knişnice Nového Zélandu (<a
370href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) obsahuje príklady zbierok, vytvorenÃœch prostredníctvom softvéru Greenstone. Zbierky na stránke demonÅ¡trujú rÃŽzne vyhÄŸadávacie techniky, moÅŸnosti prehliadania a sú v rÃŽznych jazykoch.} 
371
372_textplatformtitle_ [l=sk] {platforma} 
373_textgreenstone3_ [l=sk] {Greenstone je schopnÃœ pracovaÅ¥ pod systémami Windows, Unix a Mac OS X. ZdrojovÃœ kód programu je plne prístupnÃœ s moÅŸnosÅ¥ou editácie pod Microsoft C++, alebo gcc. Greenstone pracuje s voÄŸne dostupnÃœm softvérom : Apache Webserver a PERL.} 
374
375_textgreenstone4_ [l=sk] {NajrozmanitejÅ¡ie zbierky digitálnych dokumentov na CD-ROM boli vytvorené softvérom Greenstone. Napríklad zbierka <i>Humanity Development Library</i> obsahuje 1230 rÃŽznych publikácií, od oblasti účtovníctva, aÅŸ po problematiku čistoty vody. Hardvérové nároky na spustenie tÃœchto zbierok sú minimálne. Prístup k informáciám je zabezpečenÃœ vyhÄŸadávaním a prehliadaním podÄŸa rÃŽznych kategórií.} 
376
377_textcustomisationtitle_ [l=sk] {prispÃŽsobenie} 
378_textgreenstone5_ [l=sk] {Funkcie Greenstone je moÅŸné ÄŸahko prispÃŽsobiÅ¥ a rozšíriÅ¥. Metadátové prvky sa dajú podÄŸa aktuálnych potrieb jednoducho vytváraÅ¥, editovaÅ¥ a upravovaÅ¥. Greenstone disponuje jednoduchÃœm pouşívateÄŸskÃœm rozhraním, ktoré je ÄŸahko upravovateÄŸné prostredníctvom macro súborov napísanÃœch v jednoduchom jazyku.} 
379
380_textdocumentationtitle_ [l=sk] {dokumentácia} 
381_textdocuments_ [l=sk] {Je dostupná aj rozsiahla dokumentácia Greenstone.} 
382
383#_textthreedocs_ {There are three documents that explain the Greenstone system:}
384#_textinstall_ {The Greenstone Digital Library Software Installer's Guide}
385#_textuser_ {The Greenstone Digital Library Software User's Guide}
386#_textdevelop_ {The Greenstone Digital Library Software Developer's Guide}
387
388_textmailinglisttitle_ [l=sk] {diskusná skupina} 
389_textmailinglist_ [l=sk] {Na zabezpečenie komunikácie o Greenstone vznikla diskusná skupina, do ktorej sa mÎşete prihlásiť na <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a>.
390
391Pre zasielanie správ do skupiny je potrebné správu adresovať na adresu: <a
392href="mailto:greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz"
393>greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz</a>.} 
394
395_textbugstitle_ [l=sk] {chyby} 
396_textreport_ [l=sk] {Prajeme si, aby Vám tento softvér vyhovoval. Prípadné chyby zasielajte <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">do diskusnej skupiny</a>.} 
397
398_textgs3title_ [l=sk] {verzie} 
399_textgs3_ [l=sk] {Verzia softvéru Greenstone 3 ponúka všetky funkcie a vÜhody verzie Greenstone 2.
400Softvér je napísanÜ v jazyku Java a funguje kompiláciou nezávislÜch zásuvnÜch modulov komunikujúcich v jazyku XML. Dokumentácia a testovacie verzie Greenstone 3 sú dostupné na stránke <a href="http://www.greenstone.org/greenstone3.html"> Greenstone 3</a>.
401
402
403_textcreditstitle_ [l=sk] {autori} 
404
405_textwhoswho_ [l=sk] {Softvér Greenstone je vÜsledkom spoločnej práce : Rodger McNab a Stefan Boddie (principal architects and implementors). Ďalej k vytvoreniu prispeli : David Bainbridge, George
406Buchanan, Hong Chen, Michael Dewsnip, Katherine Don, Elke Duncker, Carl Gutwin, Geoff Holmes, Dana McKay, John McPherson, Craig Nevill-Manning, Dynal Patel, Gordon Paynter, Bernhard Pfahringer, Todd Reed, Bill Rogers, John Thompson, Stuart Yeates, členovia projektu New Zealand Digital Library : Mark Apperley, Sally Jo Cunningham, Matt Jones, Steve Jones, Te Taka Keegan, Michel Loots, Malika Mahoui, Gary Marsden, Dave Nichols a Lloyd Smith.
407
408
409_textaboutgslong_ [l=sk] {o softvéri Greenstone} 
410
411######################################################################
412# 'users' page
413package userslistusers
414######################################################################
415
416
417#------------------------------------------------------------
418# text macros
419#------------------------------------------------------------
420
421_textlocu_ [l=sk] {Zoznam pouşívateÄŸov} 
422_textuser_ [l=sk] {pouşívateÄŸ} 
423_textas_ [l=sk] {stav účtu} 
424_textgroups_ [l=sk] {skupiny} 
425_textcomment_ [l=sk] {komentár} 
426_textadduser_ [l=sk] {pridaj nového pouşívateÄŸa} 
427_textedituser_ [l=sk] {editovaÅ¥} 
428_textdeleteuser_ [l=sk] {vymazaÅ¥} 
429
430
431######################################################################
432# 'users' page
433package usersedituser
434######################################################################
435
436
437#------------------------------------------------------------
438# text macros
439#------------------------------------------------------------
440
441
442_textedituser_ [l=sk] {ZmeniÅ¥ pouşívateÄŸské nastavenia} 
443_textadduser_ [l=sk] {PridaÅ¥ nového pouşívateÄŸa} 
444
445_textaboutusername_ [l=sk] {PouşívateÄŸské meno musí byÅ¥ dlhé od 2 do 30 znakov a mÃŽÅŸe obsahovaÅ¥ znaky  '.', a '_'.} 
446
447_textaboutpassword_ [l=sk] {Heslo musí byÅ¥ dlhé 3 aÅŸ 128 znakov a mÃŽÅŸe sa skladaÅ¥ zo znakov ASCII.} 
448
449_textoldpass_ [l=sk] {Ak zostane toto pole prázdne bude zachované staré heslo.} 
450_textenabled_ [l=sk] {zapnuté} 
451_textdisabled_ [l=sk] {vypnuté} 
452
453_textaboutgroups_ [l=sk] {Jednotlivé slová oddeÄŸujte čiarkou a nedávajte medzi ne medzery.} 
454_textavailablegroups_ [l=sk] {Predefinované skupiny zahŕňajú administrátora spolu s ďalšími skupinami, ktoré sú potrebné k vzdialenému budovaniu zbierok prostredníctvom Knihovníckeho rozhrania Deposita:<ul><li><b>administrátor</b>: Deleguje práva k prístupu a zmene konfigurácie systému a pouşívateÄŸskÃœch účtov.<li><b>personal-collections-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu novÃœch osobnÃœch zbierok konktrétneho pouşívateÄŸa.<li><b><collection-name>-collection-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu a editovaniu konkretnej zbierky "nazovzbrieky-meno".                                                                                               <li><b>all-collections-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu a editovaniu <b>vÅ¡etkÃœch</b> zbierok a udeÄŸuje prístup k pouşívaniu ZberateÄŸa.</ul> } 
455
456
457######################################################################
458# 'users' page
459package usersdeleteuser
460######################################################################
461
462
463#------------------------------------------------------------
464# text macros
465#------------------------------------------------------------
466
467_textdeleteuser_ [l=sk] {VymazaÅ¥ pouşívateÄŸa} 
468_textremwarn_ [l=sk] {Ste si istÃœ, ÅŸe chcete zmazaÅ¥ pouşívateÄŸa <b>_cgiargumun_</b>?} 
469
470
471######################################################################
472# 'users' page
473package userschangepasswd
474######################################################################
475
476
477#------------------------------------------------------------
478# text macros
479#------------------------------------------------------------
480
481_textchangepw_ [l=sk] {ZmeniÅ¥ heslo} 
482_textoldpw_ [l=sk] {staré heslo} 
483_textnewpw_ [l=sk] {nové heslo} 
484_textretype_ [l=sk] {napíšte eÅ¡te raz nové heslo} 
485
486
487######################################################################
488# 'users' page
489package userschangepasswdok
490######################################################################
491
492
493#------------------------------------------------------------
494# text macros
495#------------------------------------------------------------
496
497_textsuccess_ [l=sk] {VaÅ¡e heslo bolo úspeÅ¡ne zmenené.} 
498
499
500######################################################################
501# 'users' page
502package users
503######################################################################
504
505
506#------------------------------------------------------------
507# text macros
508#------------------------------------------------------------
509
510_textinvalidusername_ [l=sk] {Neplatné pouşívateÄŸské meno.} 
511_textinvalidpassword_ [l=sk] {Neplatné heslo.} 
512_textemptypassword_ [l=sk] {VloÅŸte počiatočné heslo pre tohto pouşívateÄŸa.} 
513_textuserexists_ [l=sk] {Tento pouşívateÄŸ uÅŸ existuje, zvoÄŸte iné pouşívateÄŸské meno.} 
514
515_textusernameempty_ [l=sk] {VloÅŸte svoje pouşívateÄŸské meno.} 
516_textpasswordempty_ [l=sk] {VloÅŸte svoje staré heslo.} 
517_textnewpass1empty_ [l=sk] {VloÅŸte nové heslo a napíšte ho znova.} 
518_textnewpassmismatch_ [l=sk] {Nové heslá sa nezhodujú.} 
519_textnewinvalidpassword_ [l=sk] {VloÅŸili ste nesprávne heslo.} 
520_textfailed_ [l=sk] {Nesprávne pouşívateÄŸské heslo, alebo meno.} 
521
522
523######################################################################
524# 'status' pages
525package status
526######################################################################
527
528
529#------------------------------------------------------------
530# text macros
531#------------------------------------------------------------
532
533
534_textversion_ [l=sk] {Verzia Greenstone} 
535_textframebrowser_ [l=sk] {Na zobrazenie musíte maÅ¥ povolené rámce. } 
536_textusermanage_ [l=sk] {ManaÅŸment pouşívateÄŸov} 
537_textlistusers_ [l=sk] {listuj v pouşívateÄŸoch} 
538_textaddusers_ [l=sk] {pridaj nového pouşívateÄŸa} 
539_textchangepasswd_ [l=sk] {zmeniÅ¥ heslo} 
540_textinfo_ [l=sk] {Technické informácie} 
541_textgeneral_ [l=sk] {hlavná} 
542_textarguments_ [l=sk] {argumenty} 
543_textactions_ [l=sk] {akcie} 
544_textbrowsers_ [l=sk] {prehliadače} 
545_textprotocols_ [l=sk] {protokoly} 
546_textconfigfiles_ [l=sk] {Súbory s nastaveniami} 
547_textlogs_ [l=sk] {správy} 
548_textusagelog_ [l=sk] {správa o pouşívaní} 
549_textinitlog_ [l=sk] {init správa } 
550_texterrorlog_ [l=sk] {správa o chybách} 
551_textadminhome_ [l=sk] {administrátorská stránka} 
552_textreturnhome_ [l=sk] {Domov} 
553_titlewelcome_ [l=sk] {Administrácia} 
554_textmaas_ [l=sk] {MoÅŸné správcovské a administrátorské sluÅŸby zahŕňajú :} 
555_textvol_ [l=sk] {ukáş on-line správy} 
556_textcmuc_ [l=sk] {vytvor, spravuj a aktualizuj zbierky} 
557_textati_ [l=sk] {technické informácie CGI argumenty} 
558
559_texttsaa_ [l=sk] {Tieto sluÅŸby sú prístupné prostredníctvom navigačnej liÅ¡ty, na ÄŸavej strane stránky.} 
560
561_textcolstat_ [l=sk] {Stav zbierky} 
562
563_textcwoa_ [l=sk] {Zbierky sa zobrazia v  "zapnutom" stave, len ak bude funk&#269;n&#253; build.cfg s&#250;bor v adres&#225;ri zbierky.} 
564
565_textcafi_ [l=sk] {kliknite na<i>info</i>, aby sa zobrazili inform&#225;cie o zbierke} 
566_textcctv_ [l=sk] {kliknite <i>na zbierku</i> aby sa zobrazila zbierka} 
567_textsubc_ [l=sk] {OdoslaÅ¥ zmeny} 
568_texteom_ [l=sk] {Chyba pri otváraní main.cfg} 
569_textftum_ [l=sk] {Aktualizácia main.cfg zlyhala} 
570_textmus_ [l=sk] {aktualizácia main.cfg prebehla úspeÅ¡ne} 
571
572
573######################################################################
574# 'bsummary' pages
575package bsummary
576######################################################################
577
578
579#------------------------------------------------------------
580# text macros
581#------------------------------------------------------------
582
583_textbsummary_ [l=sk] {Správa o vybudovaní zbierky "_collectionname_"} 
584_textflog_ [l=sk] {Správa o chybách v zbierke "_collectionname_"} 
585_textilog_ [l=sk] {Správa o importe zbierky "_collectionname_"} 
586
587############################################################################
588#
589# This stuff is only used by the usability (SEND FEEDBACK) stuff
590#
591############################################################################
592package Global
593
594# old cusab button
595_linktextusab_ [l=sk] {PoslaÅ¥ spÀtnú vÀzbu} 
596
597_greenstoneusabilitytext_ [l=sk] {PouşívateÄŸnosÅ¥ webovÃœch stránok} 
598
599_textwhy_ [l=sk] {<p>Poslaním tejto správy nás upozorníte, ÅŸe prehliadanú stránku povaÅŸujete za náročnú.} 
600_textextraforform_ [l=sk] {Nemusíte vyplniÅ¥ celÃœ formulár - kaÅŸdá informácia uÅŸitočná. } 
601_textprivacybasic_ [l=sk] {<p>Správa bude obsahovaÅ¥ informácie len o navÅ¡tívenÃœch stránkach Greenstone a technológií, ktorú ste pri ich prehliadaní pouÅŸili.} 
602_textstillsend_ [l=sk] {Skutočne chcete poslaÅ¥ túto správu ?} 
603
604_texterror_ [l=sk] {chyba} 
605_textyes_ [l=sk] {Áno} 
606_textno_ [l=sk] {Nie} 
607_textclosewindow_ [l=sk] {Zavri okno} 
608_textabout_ [l=sk] {O} 
609_textprivacy_ [l=sk] {Súkromie} 
610_textsend_ [l=sk] {PoslaÅ¥} 
611_textdontsend_ [l=sk] {Neposielaj } 
612_textoptionally_ [l=sk] {Nepovinné } 
613
614_textunderdev_ [l=sk] {PrehÄŸad detailov bude prístupnÃœ v definitívnej verzií.} 
615
616_textviewdetails_ [l=sk] {Ukáş detaily správy} 
617_textmoredetails_ [l=sk] {Viac detailov} 
618_texttrackreport_ [l=sk] {SledovaÅ¥ túto správu} 
619_textcharacterise_ [l=sk] {O akÃœ problém ide} 
620_textseverity_ [l=sk] {Ako váşny je problém} 
621 
622_textbadrender_ [l=sk] {Stránka nevyzerá dobre} 
623_textcontenterror_ [l=sk] {Chyba obsahu} 
624_textstrangebehaviour_ [l=sk] {Divné správanie} 
625_textunexpected_ [l=sk] {Stalo sa niečo neočakávané. } 
626_textfunctionality_ [l=sk] {Å€aÅŸko pouşívateÄŸné} 
627_textother_ [l=sk] {Ostatné} 
628
629_textcritical_ [l=sk] {Kritická} 
630_textmajor_ [l=sk] {Váşne} 
631_textmedium_ [l=sk] {Stredné} 
632_textminor_ [l=sk] {ÄœahkÃœ} 
633_texttrivial_ [l=sk] {BezvÃœznamnÃœ} 
634
635_textwhatdoing_ [l=sk] {Čo ste sa pokúšali urobiÅ¥ ?} 
636_textwhatexpected_ [l=sk] {Čo ste očakávali, ÅŸe sa stane ?} 
637_textwhathappened_ [l=sk] {Čo sa stalo ?} 
638
639_cannotfindcgierror_ [l=sk] {<h2>Prepáčte !</h2>NemÃŽÅŸem nájsÅ¥ program pre "_linktextusab_".} 
640
641_textusabbanner_ [l=sk] {Greenstone koru-style banner} 
642
643
644######################################################################
645# GTI text strings
646package gti
647######################################################################
648
649
650#------------------------------------------------------------
651# text macros
652#------------------------------------------------------------
653   
654_textgtierror_ [l=sk] {Vyskytla sa chyba} 
655
656_textgtihome_ [l=sk] {Prostredníctvom tÜchto stránok je moşné:
657<ul>
658<li>prekladať časti Greenstone do nového jazyka
659<li>aktualizovať existujúce preklady
660<li>opravovať chyby v existujúcich prekladoch
661</ul>
662Prekladanie sa realizuje prostredníctvom webového rozhrania, alebo dokumentu vo formáte XLS. Prekladá sa vşdy celá fráza, pričom sa vynechávajú značky HTML a slová označené (_takto_).
663<p>
664Kaşdá stránka prekladateğského rozhrania sa končí s tlačidlom _textgtisubmit_. Ak ho stlačíte, zmeny sa okamşite prejavia na inštalácií nzdl.org.
665
666
667_textgtiselecttlc_ [l=sk] {ZvoÄŸte svoj jazyk} 
668
669#for status page
670_textgtiviewstatus_ [l=sk] {Ukáş stav prekladov pre vÅ¡etky jazyky} 
671_textgtiviewstatusbutton_ [l=sk] {ZOBRAZ STAV} 
672_textgtistatustable_ [l=sk] {Zoznam stavu prekladov pre vÅ¡etky jazyky} 
673_textgtilanguage_ [l=sk] {Jazyk} 
674_textgtitotalnumberoftranslations_ [l=sk] {CelkovÃœ počet prekladov} 
675
676_textgtiselecttfk_ [l=sk] {ZvoÄŸte súbor s ktorÃœm chcete pracovaÅ¥} 
677
678_textgticoredm_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone (Jadro)} 
679_textgtiauxdm_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone (Pomocné)} 
680_textgtiglidict_ [l=sk] {Slovník GLI} 
681_textgtiglihelp_ [l=sk] {Pomoc pre GLI} 
682_textgtiperlmodules_ [l=sk] {moduly Perl} 
683_textgtitutorials_ [l=sk] {Cvičenia} 
684_textgtigreenorg_ [l=sk] {Greenstone.org} 
685_textgtigs3interface_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone 3} 
686
687#for greenstone manuals
688_textgtidevmanual_ [l=sk] {VÃœvojárska príručka Greenstone} 
689_textgtiinstallmanual_ [l=sk] {InÅ¡talačnÃœ manuál Greenstone} 
690_textgtipapermanual_ [l=sk] {Greenstone príručka pre "Paper to Collection"} 
691_textgtiusermanual_ [l=sk] {PouşívateÄŸská príručka Greenstone} 
692
693_textgtienter_ [l=sk] {Vstúp} 
694
695_textgticorrectexistingtranslations_ [l=sk] {Oprav existujúci preklad} 
696_textgtidownloadtargetfile_ [l=sk] {Stiahni súbor} 
697_textgtiviewtargetfileinaction_ [l=sk] {Zobraz aktualizovanÃœ súbor} 
698_textgtitranslatefileoffline_ [l=sk] {PreloÅŸ tento súbor offline} 
699
700_textgtinumchunksmatchingquery_ [l=sk] {Počet textovÃœch reÅ¥azcov spĺňajúcich poÅŸiadavku} 
701
702_textgtinumchunkstranslated_ [l=sk] {preloÅŸené} 
703_textgtinumchunksrequiringupdating_ [l=sk] {Z tÃœchto je potrebné _1_ aktualizovaÅ¥.} 
704_textgtinumchunksrequiringtranslation_ [l=sk] {počet zostávajúcich prekladov} 
705
706#for status page
707_textgtinumchunkstranslated2_ [l=sk] {počet dokončenÃœch prekladov} 
708_textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=sk] {počet prekladov, ktoré je potrebné aktualizovaÅ¥} 
709_textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=sk] {zostáva eÅ¡te preloÅŸiÅ¥} 
710
711_textgtienterquery_ [l=sk] {VloÅŸ slovo alebo frázu z časti textu, ktorÃœ chceÅ¡ opraviÅ¥. } 
712_textgtifind_ [l=sk] {Nájdi} 
713
714_textgtitranslatingchunk_ [l=sk] {Prekladám <i>_1_</i>} 
715_textgtiupdatingchunk_ [l=sk] {Aktualizujem <i>_1_</i>} 
716_textgtisubmit_ [l=sk] {ODOSLAÅ€} 
717
718_textgtilastupdated_ [l=sk] {Naposledy aktualizované} 
719
720_textgtitranslationfilecomplete_ [l=sk] {Ďakujeme za vykonanie aktualizácie! <p>Kópiu aktualizovaného súboru si mÃŽÅŸete stiahnuÅ¥ ak kliknete na odkaz hore. Súbor bude zahrnutÃœ do nasledujúcej distribúcie Greenstone.} 
721
722_textgtiofflinetranslation_ [l=sk] {Túto časÅ¥ Greenstone mÃŽÅŸete preloÅŸiÅ¥ prostredníctvom Excel súboru: <ol><li>StiahnuÅ¥ <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=work&e=_compressedoptions_">súbor nepreloÅŸenÃœch prekladov</a>, alebo <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=all&e=_compressedoptions_">kompletnÃœ preklad</a>. StiahnutÃœ súbor otvorte Microsoft Excel (Office 2003/XP, alebo novším) a uloÅŸte ako Microsoft Excel (.xls). <li>Preklad vloÅŸte do zodpovedajúcich polí. <li>Po skončení prekladu zaÅ¡lite .xls súbor na <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>.</ol>} 
723
724
725
726############
727# gli page
728############
729package gli
730
731_textglilong_ [l=sk] {knihovnícke rozhranie Greenstone} 
732_textglihelp_ [l=sk] {<p>Knihovnícke rozhranie Greenstone (Greenstone Librarian Interface – GLI) umoşňuje prístup k jednoduchému rozhraniu v ktorom je moÅŸné jednotlivé zbierky budovaÅ¥ a upravovaÅ¥. </p>
733
734<p>GLI pracuje v spojení so softvérom Greenstone a predpokladá, şe softvér je nainštalovanÜ v jednom z podpriečinkov inštalácie Greenstone.</p>
735
736<h4>Pouşívanie GLI pod operačnÜm systémom Windows</h4>
737
738Pre spustenie knihovníckeho rozhrania pod operačnÃœm systémom Windows je potrebné nájsÅ¥ inÅ¡taláciu Greenstone. Å tandardne by sa mala nachádzaÅ¥ v <i>Å tart</i> / <i>Programy</i> /  <i>Greenstone Digital Library</i> / <i>Librarian Interface</i>.
739
740<h4>Spustenie GLI pod Unix</h4>
741
742Pre spustenie pod systémom Unix, choďte do adresára <i>gli</i> a spustite <i>gli.sh</i>.
743
744<h4>Spustenie GLI pod Mac OS X</h4>
745V prehliadači choďte cestou  <i>Applications</i> / <i>Greenstone</i> / <i>GLI</i>.
746
Note: See TracBrowser for help on using the browser.