root/main/trunk/greenstone2/perllib/strings_kk.properties @ 28750

Revision 28750, 136.4 KB (checked in by ak19, 6 years ago)

Perlmodules module Kazakh and Russian translations. Many thanks to Kalima Tuenbaeva and Sergey Karpov.

Line 
1#
2# Resource bundle description
3#
4
5Language.code:ru
6Language.name:Russian
7
8OutputEncoding.unix:koi8_r
9OutputEncoding.windows:dos_850
10
11
12#
13# Common output messages and strings
14#
15
16common.cannot_create_file:ОКИБКА: ЀайлЎы ЌүЌкiÐœ еЌес жасау %s
17
18common.cannot_find_cfg_file:ОКИБКА: КескiМЎi файлЎы ЌүЌкiÐœ еЌес табу %s
19
20common.cannot_open:ОКИБКА: МүЌкiÐœ еЌес ашу %s
21
22common.cannot_open_fail_log:ОКИБКА: Тiркеу файлыМ ЌүЌкiÐœ еЌес ашу %s
23
24common.cannot_open_output_file:ОКИБКА: КығатыМ файлЎы ЌүЌкiÐœ еЌес ашу %s.
25
26common.cannot_read:ОКИБКА: МүЌкiÐœ еЌес Пқып Птыру %s
27
28common.cannot_read_file:ҚАТЕ : Ѐайл ЌүЌкiÐœ еЌес Пқу %s
29
30common.general_options:Пртақ варОаМттар (үшiÐœ %s)
31
32common.must_be_implemented:фуМкцОя класс тарЌағыМЎа iске асыруы керек
33
34common.options:ПпцОялар
35
36common.processing:өңЎеу
37
38common.specific_options:ерекше ПпцОялар
39
40common.usage:қПлЎаМуы
41
42common.info:ЌәлiЌет
43
44common.invalid_options:ҚАТЕ ЎәлелЎер : %s
45
46common.true:Ўұрыс
47
48common.false:терiс
49
50common.deprecated:АЛМАСТЫРҒАН
51#
52# Script option descriptions and output messages
53#
54
55scripts.language:ОпцОяларЎың сОпаттаЌаларыМың бейМесiМе тiлi (Ќысалы, en_US аЌерОкаМЎық ағылшыМ тiлiÐœ аМықтайЎы). ЀайлЎағы қатысуға арМалғаМ ПпцОяларЎың сОпаттаЌаларыМың ауЎарЌалары талап етеЎi perllib/strings_language-code.rb.
56
57scripts.xml:Қалыптағы ЌәлiЌеттi XML әлпеттi түсiÐœiктерсiз өМЎiрiп алаЎы, бiрақ бөлшектерЎi әлЎеқайЎа үлкеМ саМЌеМ.
58
59scripts.listall:Барлық белгiлi бiрлiктерЎiÒ£ тiзiÐŒi.
60
61scripts.describeall:ҮшiÐœ ПпцОя барлық белгiлi пуМкт суреттеу
62
63scripts.both_old_options:Ықылас : НұсқауЎа екi ПпцОя - (Ме Ќаңызы бiрЎей - removeold үМЎеЌеу бПйыМша ) keepoldтың removeoldтарЌеМ жәМе - Ò±-шi ЎОректПрОяМың барлық ЌазЌұМЎары бПлаЎы.
64
65scripts.no_old_options:Ықылас : Еш - removeold,-keepold  - Ќаңызы бiрЎей көрсетiлЌеЎi, removeold. Ò±-шi ЎОректПрОяМың барлық ЌазЌұМЎары %s  бПлаЎы.
66
67scripts.gli:GLI кiтапхаМашыларыМың Мақты ОМтерфейстерiМе байрақ шығуЎы GLI, ЌүЌкiМЎiк берЎеМ бұл скрОпттi iске қПсуЎа ПрМату.
68scripts.gai:Байрақ (басқаруЎы аспаппеМ Greenstone ) Май бұл сцеМарОЎың iске қПсуыМЎа бекiтiлеЎi, Мақты МАИларға шығуЎы ЌүЌкiМЎiк бер.
69
70scripts.verbosity:ӚМiЌМiÒ£ саМыМың бақылауы. 0=ешқаМЎай Ўасы,3=көп
71scripts.out:Ѐайл аты МеЌесе ЎеЌалыс ЌәртебелерiÐœiÒ£ Ќөрге арМалғаМ қалаЌ.
72
73# -- buildcol.pl --
74
75buildcol.activate:buildcol біткеММеМ кейіМ activate.pl ПрыМЎау ,Пл ОМЎекстерЎің ПрМыМ ауыстыраЎы.
76
77buildcol.archivedir:ҚайЎа архОвтарЎа бПлаЎы.
78
79buildcol.builddir:ҚайЎа жасалғаМ ОМЎекстерЎi ПрМаластыру.
80
81buildcol.cachedir:КПллекцОяМы уақытша бұл жерЎе жасалаЎы, қалай сПл алЎыМЎа жасалғаМ ЎОректПрОяға көшiрiп алаЎы.
82
83buildcol.cannot_open_cfg_file:ЕСКЕРТУ: КескiМЎi файл жаңартуға аша алЌайЎы : %s
84
85buildcol.collectdir:ДОректПрОяМың collect"сыМа жПл.
86
87buildcol.copying_back_cached_build:Кэш жасалғаМ прПграЌЌаМың керi көшiрЌесiÐœ алуы.
88
89buildcol.copying_rss_items_rdf:көшіру RSS-items.rdf файл %s ЎейіМ %s
90
91buildcol.create_images:ТалпыМыс жаңа кПллекцОяға арМалғаМ үМЎеЌеу бПйыМшаға суреттi жасау. Ол perl жазу скрОпт ЌүЌкiМЎiк беру үшiÐœ perl қПлайлы ЌПЎулЎарыЌеМ қатар ПрМататыМ Gimp МегiзЎелгеМ.
92
93buildcol.debug:ӚМiЌЎi жазып алу STDOUT.
94
95buildcol.desc:PERL GML құжаттарыМаМ GreenstoneМың кПллекцОясыМ құрастыруға қПлЎаМылатыМ скрОпт.
96
97buildcol.faillog:Ѐайл атыМың сәтсiз тiркеуi. Бұл тiркеу журМалу алЎы өңЎеле алЌағаМ кез келгеМ файлЎарЎаМ файл аты
98
99buildcol.incremental_default_builddir:Ықылас : ДОректПрОяМың құрылыЌы құрастыруға аМықталЎы. Егер сiз ЎОректПрОяМы бар ОМЎекске қПсыЌша қПсқыңыз келсеңiз, buildcol.plге ПпцОяМы "- builddir index" қПлЎаМыңыз.
100
101buildcol.index:(егер Пл ПрМатылЌаса, барлық кескiМЎi файлЎа жасалаЎы ) құрастыруға арМалғаМ ОМЎекс.
102
103buildcol.indexname:Құру үшіМ көрсеткіштерЎің аттары  (кПМфОгурацОПМЎық файлЎа құрастырылаЎы,  егер Плар белгілеМбесе).
104
105buildcol.indexlevel:Құру үшіМ көрсеткіштер Ўеңгейі (кПМфОгурацОПМЎық файлЎа құрастырылаЎы,  егер Плар белгілеМбесе).
106
107buildcol.incremental:Тек қаМа сПл әлi ЎейЎi ОМЎекстегеМ құжаттарЎы ОМЎекстеу. ҚПсаЎы - keepold. LuceneМың ОМЎексатПрыМ қПлЎаМаЎы.
108
109buildcol.keepold:ҚұрылғаМ ЎОректПрОяМың ағыЌЎағы ЌазЌұМы құртпайЎы.
110
111buildcol.maxdocs:Құрастыруға арМалғаМ құжаттарЎың ЌаксОЌал саМы.
112buildcol.maxnumeric:ИМЎекстi сөзЎiктегi сөз ОеЌЎеМе ал цОфрларЎың ЌаксОЌал саМы. ҮлкеМ саМЎар ОМЎексацОяға арМалғаМ бiр ауыз сөзЎерге бөлiМеЎi. Мысалы, егер ЌаксОЌал саМы 4 тең, "1342663" "1342"жәМе "663" бөлiМеЎi.
113buildcol.mode:ОрыМЎауға кереккеМ кПллекцОяМың құрастыруыМ прПцесстiÒ£ бөлiктерi.
114buildcol.mode.all:Барлық iстеу.
115buildcol.mode.build_index:Тек қаМасы ЌәтiМЎi ОМЎекстеу.
116buildcol.mode.compress_text:Тек қаМасы ЌәтiÐœ қысу.
117buildcol.mode.infodb:Тек қаМасы ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ базасыМ жасау.
118
119buildcol.no_default_images:Суреттер үМЎеЌеу бПйыМшаЎы жасалЌайЎы.
120
121buildcol.no_image_script:Ескерту : СуреттiÒ£ жасауыМ скрОпт таба алЌаЎы : %s
122
123buildcol.no_strip_html:ИМЎекстелгеМ (кПллекцОяларЎың mgppсы үшiÐœ тек қаМа қПлЎаМылаЎы ) ЌәтiММеМ HTMLМың тэгтерi алып тастаЌау.
124
125buildcol.store_metadata_coverage:ҚаМЎай ЌетаЌәліЌет теруі кПллекцОяЎа қПлЎаМылаЎы, сПл статОстОкалық ЌағлұЌаттарЎы іске қПсу, сПМыЌеМ қатар шарттарЌеМ қПлЎаМылаЎы. Бұл кірістірілгеМ кПллекцОя үшіМ пайЎалы,
126егер сіз көлеЌіМ білгіңіз келсе, тек ЌетаЌәліЌет тізіЌіМің ЌағыМасыМ, сПл МеЌесе басқа кПллекцОяЎа қПлЎаМылатыМ
127
128buildcol.no_text:ҚысылғаМ ЌәтiÐœiÐœ сақталЌау. Егер сiз ағыЌЎағы (сiзi ЎеЌегi ЌәтiММiÒ£ қысылғаМ бПлжаЌыМ қалпыМа келтiрЌейiÒ£iз ) уақытқа құжат түпМұсқаларыМың көрсетуге әрЎайыЌ Пқталсаңыз, бұл ПпцОя салыМғаМ ОМЎекстерЎi өлшеЌМiÒ£ ЌОМОЌОзацОялауыМа пайЎалы.
129
130buildcol.sections_index_document_metadata:СекцОяларЎағы ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ЎеңгейЎесiМЎегi құжаттарыМ ОМЎекстеу
131buildcol.sections_sort_on_document_metadata:(Тек Lucene) Сұрыптау үшіМ секцОя ЎеігейіМЎе ЌетаЌәліЌет құжатыМа Ўеңгей беру.
132buildcol.sections_index_document_metadata.never:СекцОяМың ЎеңгейЎесiМЎегi құжаттың ЌетаЌәлiЌеттерiÐœ ОМЎекстеЌеу.
133buildcol.sections_index_document_metadata.always:Егер барлық секцОяМың ЌетаЌәлiЌеттерi Ўеңгей бұлғаМ бар бПлса, құжаттың барлық белгi қПйылғаМ ЌетаЌәлiЌеттерi қПсылсыМ Ўеңгей бұлғаМ.
134buildcol.sections_index_document_metadata.unless_section_metadata_exists:Егер секцОяМың ЌетаЌәлiЌеттерi атауЌеМ бұғаМ Ўеңгей бұлғаМ бар бПлЌаса, ЌетаЌәлiЌеттер тек қаМа сПМЎа қПсылсыМ құжаттың Ўеңгейi бұлғаМ.
135
136buildcol.out:ЀайлЎың аты МеЌесе Ó©ÐœiЌМiÒ£ ЌәртебесiÐœiÒ£ ЌөрiМе ОМЎексi.
137
138buildcol.params:кПллекцОяМың атауы [варОаМттар ]
139
140buildcol.remove_empty_classifications:Скрыть МезапПлМеММые классОфОкатПры О классОфОкацОПММые узлы (без ЎПкуЌеМтПв).
141
142buildcol.removeold:ЖұЌыс кПллекцОясыМың әлЎеқашаМғы ЌазЌұМы алып тастайЎы.
143
144buildcol.unlinked_col_images:КПллекцОяМың суреттерi Ўұрыс байлаМа алЌайЎы.
145
146buildcol.unknown_mode:Белгiсiз әЎiс : %s
147
148buildcol.updating_archive_cache:АрхОвтың кэшiÐœiÒ£ жаңартуы
149
150buildcol.verbosity:ӚМiЌМiÒ£ саМыЌеМ басқару.. 0=ештеңе, 3=үлкеМ саМ.
151
152
153# -- classinfo.pl --
154
155classinfo.collection:Ең алЎыЌеМ керек бПлатыМ кПллекцОялар аттың беруiМЎе collect/collection-name/perllib/classifyге classinfo.plге қарау. Егер классОфОкатПр perllib/classifyÐœiÒ£ Пртақ ЎОректПрОясыМ қарау бПлу керек аМЎа табылЌаса, бПлу керек.
156
157classinfo.desc:КлассОфОкатПр туралы ЌәлiЌеттi жазып алу.
158
159classinfo.general_options:Ортақ ПпцОялар классОфОкатПрЎың аМалық класстарыМаМ Ќұра еткеМ.
160
161classinfo.info:ЌәлiЌет
162
163classinfo.no_classifier_name:ҚАТЕ : Сiз классОфОкатПрЎың атауы беруiÒ£iз керек.
164
165classinfo.option_types:ОпцОяларЎың екi түрiÐœiÒ£ ОеЌЎеМе алы классОфОкатПрлар.
166
167classinfo.params:классОфОкатПрЎың атауы classifier-name [ПпцОялар ]
168
169classinfo.passing_options:ОпцОялар ПларларЎың collect.cfgМың сiзЎiÒ£ кескiМЎi файлыМа қПсыМЎы кез келгеМ классОфОкатПрға тапсырыла алаЎы.
170
171classinfo.specific_options:Нақтылы ПпцОялар өзЎiÒ£ классОфОкатПры шектерiМЎегi жәМе бұл ерекше классОфОкатПрға түсiÐœiктi тек қаМа аМықталғаМ.
172
173# -- downloadfrom.pl --
174downloadfrom.cache_dir:КэшеЌЌеМ тiзбеМiÒ£ тұрғаМ жерi
175downloadfrom.desc:Сыртқы серверЎеМ файлЎарыМың жүктеуi
176downloadfrom.download_mode:ЖүктелетiÐœ серверЎiÒ£ түрi
177downloadfrom.download_mode.Web:HTTP
178downloadfrom.download_mode.MediaWiki:MediaWiki веб-сайт
179downloadfrom.download_mode.OAI:Open Archives Initiative
180downloadfrom.download_mode.z3950:сервер Z3950
181downloadfrom.download_mode.SRW:SearchRetrieve Webservice
182downloadfrom.incorrect_mode:жүктеуЎi тәртiптiÒ£ параЌетрi Ўұрыс еЌес бПлЎы
183downloadfrom.info:Сервер туралы ЌәлiЌеттi басып шығарсыМ, ПларЎаМЎы жүктеЌеу
184downloadfrom.params:[жүктеуЎiÒ£ арМайы ПпцОялары ] [Мегiзгi ПпцОялар ]
185
186# -- downloadinfo.pl --
187
188downloadinfo.desc:ЖүктеуЎi ЌПЎул туралы ЌәлiЌеттi басып шығару
189downloadinfo.collection:Downloadinfo.pl кПллекцОялар ат беру collect/collection-name/perllib/downloadersке бастапқыЎа қарата алаЎы. Егер ЌПЎулЎы аМЎа табылЌаса, iзЎестiру тiзбе МегiзiМЎеМi жасалаЎы perllib/downloaders.
190downloadinfo.params:[ЌПЎул - жүктеу ] [ПпцОялар ]
191downloadinfo.general_options:Негiзгi ПпцОялар жүктеуЎiÒ£ ЌПЎулЎарыМың классыМаМ ЌПЎулЎарЌеМ Ќұра етеЎi.
192downloadinfo.specific_options:ЖүктеуЎiÒ£ ЌПЎулЎары ерекше ПпцОялар өзЎерiлерЎi аМықтайЎы, жәМе сПМЎықтаМ Мақтылы тОеушiге түсiÐœiктi тек қаМа Плар.
193downloadinfo.option_types:ЖүктеуЎiÒ£ ЌПЎулЎары ПпцОяларЎың екi түрi қабылЎай алаЎы
194
195# -- explode_metadata_database.pl --
196explode.desc:Деректер қПрыМ Ќета кеңейтсiÐœ - ЌәлiЌеттерЌеМ
197
198explode.collection:КПллекцОяМың аты. Кейбiр ПлагОМЎер кПллекцОяМың папкасыМЎағы қПсалқы файлЎарыМ iзЎейЎi.
199 
200explode.document_field:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ элеЌеМтi, алыМғаМ жәМе кПллекцОяларға қПсылғаМ құжаттарға арМалғаМ файлЎың аМықтайтыМ атауы.
201
202explode.document_prefix:(document_fieldтiÒ£ ПпцОясы бар қПлЎаМуға ) құжаттың тұрғаМ ПрыМЎарға арМалғаМ қПсыЌша.
203
204explode.document_suffix:(document_fieldтiÒ£ ПпцОясы бар қПлЎаМуға ) құжаттың тұрғаМ ПрыМға арМалғаМ жұрМақ.
205
206explode.encoding:Деректер қПрыМЎа файлЎарЎың ПқуыМЎағы қПлЎаМуға кПЎталғаМы
207explode.metadata_set:ЖОыММың атауы Ќета - шетке шығаруға арМалғаМ ЌәлiЌеттер барлық Ќета - ЌәлiЌеттер
208explode.plugin:ҚПлЎаМуға ПлагОМi кеңейтуЎе
209explode.plugin_options:Iске қПсуға ЎейiÐœ алЎыМЎа ПлагОМге берiлуЎiÒ£ ПпцОялары. Nmaes ПпцОя туралы басталуы керекКеЌшiлiкпеМЌеМ атау жәМе ЌәМ жеке ПпцОя.
210explode.use_collection_plugin_options:КПллекцОяМың кескiМЎi файлы Пқыңыз жәМе Мақтылы ПлагОМЎерге арМалғаМ ПпцОяМы қПлЎаМыңыз. ОпцОя - collectionÐŽi талап етеЎi.
211explode.params:файлЎың атауы [ПпцОялар ]
212explode.records_per_folder:Әрбiр iшкi буЌа үшiÐœ жазу саМ
213
214# -- replace_srcdoc_with_html.pl --
215srcreplace.desc:Бастапқы құжатты алЌастырсыМ кПллекцОяМың қайта құруыМың жаМыМЎа файлЌеМ HTML шығарылатыМ
216srcreplace.params:файл аты [ПпцОялар ]
217srcreplace.plugin:МПЎул бастапқы құжаттың өрМектеуiМе қПлЎаМылаЎы
218
219# -- exportcol.pl --
220
221exportcol.out:Ѐайл ат МеЌесе Ó©ÐœiЌМiÒ£ ЌәртебесiÐœiÒ£ ЌөрiМе ОМЎексi.
222exportcol.cddir:Тығыз ЎОсктiÒ£ ЌазЌұМыМ шетке шығаратыМ ЎОректПрОяМың атауы.
223exportcol.cdname:CD-ROM ПрМатылғаМ бПйЎа CD-ROM ат - бұл ЄЎЄЎа пайЎа бПлғаМ, тек қаМау.
224exportcol.collectdir:ТізбеМің "жОыМтық" жПлы.
225exportcol.desc:PERL скрОпт Windows CD-ROMге кПллекцОялары бiр МеЌесе көбiрек экспПртқа қПлЎаМылЎы.
226exportcol.noinstall:КiтапхаМаЌеМ тiкелей жұЌыс iстейтiÐœ CD-ROMсiÐœ жасалсыМ, ештеңе түйiÐœ-кПЌпьютеру бекiтiлЌейЎi.
227exportcol.params:атау [ПпцОялар ] - кПллекцОО2...
228exportcol.coll_not_found:ЖараЌсыз кПллекцОяМы аяққа бас %s:кПллекцОя табылЌағаМ %s.
229exportcol.coll_dirs_not_found:ЖараЌсыз кПллекцОяМы аяққа бас%s: келесi ЎОректПрОялар бiр табылЌағаМ.
230exportcol.fail:exportcol.pl сәттi бПлЌаЎы :
231exportcol.no_valid_colls:ЭкспПрт Мақтылы ешқаМЎай Ўа жараЌЎы кПллекцОялар.
232exportcol.couldnt_create_dir:ДОректПрОяМы ЌүЌкiÐœ еЌес жасау %s.
233exportcol.couldnt_create_file:МүЌкiÐœ еЌес жасау %s.
234exportcol.instructions:Windows үшiÐœ өзЎiгiМеМ қПятыМ CD-ROMМы жасалу үшiÐœiшiМЎегi бұл папкалар CD-ROMға жазып алыңыз.
235exportcol.non_exist_files:Келесi қажеттi файлЎар жәМе ЎОректПрОялар көптiÒ£ бiрi бар бПлЌайЎы :
236exportcol.success:exportcol.pl жүргеМi :
237exportcol.output_dir:Кетке шығарылатыМ кПллекцОялар (%s) бПлаЎы %s.
238exportcol.export_coll_not_installed:ЀуМкцОПМалЎық ЌүЌкiМЎiктер CD-ROMға шетке шығарсыМ ПрМатылЌаЎы.
239
240# -- import.pl --
241
242import.archivedir:ҚайЎа еркiÐœ ауЎарылғаМ ЌатерОалЎы бiтеЎi бiтеЎi.
243
244import.manifest:қай айқыМЎайтыМыМ, файлЎар МеткеМ тап ОЌпПрт жасауы керек бПлғаМыМ XML - файл. ИЌпПрттың папкасыМың рекурсОя аралап шығуы ПрыМыМа қПлЎаМылаЎы, МегiзiМЎе, айып тағу құрастыруыМа.
245
246import.cannot_open_stats_file:Ескерту : КүйЎi файлЎы ЌүЌкiÐœ еЌес ашу%s.
247
248import.cannot_open_fail_log:ҚАТЕ : Тiркеу файлы аша алЌаЎы %s
249
250import.cannot_read_OIDcount:Ескерту:. ЌәММеМ құжаттың есептеуіштің Пқып шығу ЌүЌкіМ бПлЎы OID%s\ nSetting 0-ЎеМ ЌағыМа.
251
252#import.cannot_read_earliestdatestamp:Ескерту: Datestampcount алЎыңғы тПптаЌаЎаМ Пқу ЌүЌкіМ еЌес (Жарық уақытыМ белгілеу) %S-теМ.\ қалыптасқаМ ЌағыМасы 0.
253
254import.cannot_sort:Ескерту : import.pl туралы 1. sortmeta-шi тПптың өлшеЌ құжаттар iрiктей алЌайЎыIрiктеуЎi ПпцОя елеМбейЎi.
255
256import.cannot_write_earliestdatestamp:Ескерту: ерте Datestamp  %s-те тПптаЌаМы сақтауға бПлЌайЎы.
257
258import.cannot_write_OIDcount:Ескерту:%s-теМ бастап OID сақтау ЌүЌкіМ еЌес.
259
260import.collectdir:КПллекцОяМың ЎОректПрОясы.
261
262import.complete:ИЌпПрт бiтiргеМ
263
264import.debug:STDOUTқа ОЌпПртталғаМ ЌәтiМЎi жазып алу.
265
266import.desc:PERL құрастыруға ЎайыМ GMLМың қалыбыМа файлЎарЎың ОЌпПрттауыМа ЎайыМ қПлЎаМылатыМ скрОпт.
267
268import.faillog:Ѐайл атыМың сәтсiз тiркеуi. Бұл тiркеу журМалыЎы алаЎы өңЎеле алЌағаМ кез келгеМ файлЎар файл аты.
269
270import.groupsize:Бiр XML файлға тПптауға арМалғаМ ОЌпПртталатыМ құжаттарЎың саМы.
271
272import.gzip:(кПллекцОя қысылғаМ құжаттарыМаМ жасалатыМЎа ПлагОМЎерЎiÒ£ сiзЎiÒ£ тiзiÐŒiÒ£iзiМе ZIPPlug қПсуға ұЌытпаңыз ) құжаттарЎың қПрытыМЎы xmlЎарыМың қысуға арМалғаМ gzipÐœi қПлЎаМу.
273
274import.importdir:ҚайЎа бастапқы ЌатерОалЎа бПлаЎы.
275
276import.incremental:Тек қаМа сПл архОвтағы ағыЌЎағы файлға қарағаМЎа (уақытша белгi бПйыМша ) жаңарақ құжаттарЎы ОЌпПрттау. ҚПсаЎы - keepold.
277
278import.keepold:АрхОвтi ЎОректПрОяМың ағыЌЎағы ЌазЌұМы құртпайЎы.
279
280import.maxdocs:ИЌпПрттауға арМалғаМ құжаттарЎың ЌаксОЌал саМы.
281
282import.no_import_dir:ҚАТЕ : ОЌпПрттың тiзбесi (%s) табылЌағаМ.
283
284import.no_plugins_loaded:ҚАТЕ : ЕшқаМЎай Ўа ПлагОМЎер жүктелЌегеМ.
285
286import.OIDtype:ӘЎiс әрбiр құжатқа арМалғаМ сОрек кезЎесетiÐœ ОЎеМтОфОкатПрларЎың шығаруыМЎа қПлЎаМу.
287import.OIDtype.hash:ЀайлЎың ЌазЌұМыМың хешОрлеуi. Құжаттың ОЎеМтОфОкатПры кПллекцОяМы ОЌпПрттайтыМЎа әрЎайыЌуға сПлатыМ бПлаЎы.
288import.OIDtype.hash_on_ga_xml:Greenstone XML архОвіМің Hash құраЌЎы файлы. ҚұжаттарЎың ОЎеМтОфОкатПры сПл күйіМЎе қала береЎі, әрЎайыЌ, ЌетаЌәліЌет өзгергеМше тПптаЌа ОЌпПртталаЎы.
289import.OIDtype.hash_on_full_filename:Hash  "ИЌпПрт" папкасыМЎағы құжат файлыМы тПлық аты (Ал ПМың ішіМЎегісі еЌес). ПрПграЌЌалық қаЌтаЌасыз етулерге жаңартуларға көп тұрақты уақытқа құжат белгілеуге көЌектесеЎі, бірақ телМұсқа құжат,
290тПптаЌаЎағы құжат автПЌаты түрЎе аМықталЌайтыМЎығыМ білЎірсеЎе.
291
292import.OIDtype.incremental:ЖылЎаЌырақтарЎы еЎәуiр бПлып табылғаМ "хешОрлеу" құжаттарыМың есептеуi тұрып қал. Бұл құжат ЌәлiЌетке ОЎеМтОфОкатПр сПлЎы әрЎайыЌ тағайыМЎалғаМ, тәрiзЎеМЎерiМе кепiлЎiк берЌейЎi xml қазiргi архОвтарға үстелi келесi құжаттарыМа ЌүЌкiМЎiк береЎi.
293
294import.OIDtype.assigned:Құжаттың ОЎеМтОфОкатПрыМың ретiМЎесiÐœiÒ£ dc.IdentifierÐŽiÒ£ өрiсiМе 'D' плюс ЌәМЎi қПлЎаМаЎы. Dc.Identifiers өрiс бПлуы керек. Егер dc.Identifier құжаттың ЌәлiЌетiМе тПлтырылЌаса, алЌастырғыш ретiМЎеЎi ОспПльз бПлаЎы
295
296import.OIDtype.dirname:'J'  плюс as the identifierÐŽiÒ£ аМалық папкасыМ қПлЎаМаЎы. Әрбiр папкаЎағы Пл үшiМЎерi файл бiр-ақ бПлуы керек, ПМың атауы . E.g. import/b13as/h15ef/page.html Jh15efтiÒ£ ОЎеМтОфОкатПры бiрЌәМЎi алғаМ бПлуы керек..
297
298import.OIDtype.filename:Ѐайл атыМ қПлЎаМыңыз (кеңетусіз). "ИЌпПрт" ішіМЎегі папкаларЎың барлығыМа файлЎарЎың әрқайсысыМың аты ерекше бПлуы қажет етеЎі. СаМЎық сәйкестеМЎіргіштер алЎыМ-ала "D" бПлаЎы.
299
300import.OIDtype.full_filename:Құжат ОЎеМтОфОкатПры ретіМЎе  "ИЌпПрт" папкасыМЎағы файлЎың тПлық атыМ қПлЎаМу (with _ and- сОЌвПлЎарЎы алЌастыру үшіМ жасалыМЎы, бөлгіш ЎОректПрОй жәМе Fullstop
301сОяқтыларЎы файл атыЌеМ кеңейту.
302
303import.OIDmetadata:Құжаттың сОрек кезЎесетiÐœ ОЎеМтОфОкатПрыМЎа бПлатыМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ элеЌеМтi, қПлЎаМуға- OIDtype=assignedкөрсетеЎi .
304
305import.saveas:Қалып МеткеМ архОвты шығару. GA үМЎеЌеу бПйыМшалар.
306
307import.out:Ѐайл ат МеЌесе ЎеЌалыс ЌәртебесiÐœiÒ£ жазуыМа ОМЎекс.
308
309import.params:атау [ПпцОялар ] - кПллекцОО2

310
311import.removeold:АрхОвтi ЎОректПрОяМың ескi ЌазЌұМы алып тастайЎы.
312
313import.removing_archives:АрхОвтi ЎОректПрОяМың ағыЌЎағы ЌазЌұМыМың алып тастауы ..
314
315import.removing_tmpdir:Бұл кПллекцОя "tmp" папкасыМың ЌазЌұМыМың алып тастауы ..
316
317import.site:(3 бПлжаЌМың ГрОМстПуМыМың қПюыМа ) кПллекцОялары бар ЎОректПрОяМың iзЎестiруге арМалғаМ сайт
318
319import.sortmeta:КПллекцОяМың құрастыруға арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ алфавОт ретiМЎесiМЎегi құжаттары iрiктеу. Бүл сұрау салуларыМ iзЎестiруЎiÒ£ МәтОжелерi рет бұларЎы берiлеЎi. Егер бiрлiк тПптың өлшеЌi көбiрек бПлса, бұл қПршауға алаЎы.
320
321import.sortmeta_paired_with_ArchivesInfPlugin:Sortmeta-таМу. МетаЌәліЌеттер (МеЌесе OID) бПйыМша қаратырылғаМ сұрыптаЌаларЎың ПрыМЎалуы үшіМ, бұл ПперацОя '-reversesort' МеЌесе '-sort' арМалғаМ ArchivesInfPlugin жұпта бПлуы қажет.
322
323import.statsfile:Ѐайл ат МеЌесе ОЌпПрттың саМағыМың жазуыМа ОМЎекс.
324
325import.stats_backup:БұМың ПрыМыМа STDERRға statsты жазаЎы.
326
327import.verbosity:ӚМiЌМiÒ£ саМыЌеМ басқару. 0=ештеңе, 3=үлкеМ саМ.
328
329# -- csv-usernames-to-db.pl
330cu2db.desc:Greenstone қПлЎаМушылар базасыМа пакетті түрЎе қПлЎаМушыларЎы қПсатыМ қарапайыЌ скрОпт. КіретіМ файлға сапаЎа (CSV) үтірлерЌеМ бөліМгеМ ЌәМЎерге қабылЎайЎы. Әрбір жПл бір қПлЎаМушыМы көрсетеЎі,
331жәМе Пл қПлЎаМушыМың аттарыМаМ, парПльЎер, тПптарЎаМ, түсіМіктеЌелерЎеМ тұраЎы. Егер қПлЎаМушы бірЎеМ көп тПптарЎа бПлса ПМЎа Плар үтір арқылы көрсетілеЎі, жәМе сізге файл жОектеріМ бөлуге басқа бөлгіш қПлЎаМуға тура келеЎі (ОпцОяларЎаМ өрістер бөлгіштерЌеМ бірге).
332 
333cu2db.params:CVS [ПпцОялар ] - файл
334
335cu2db.field-separator:CSV файлыМЎағы өрiстерЎiÒ£ бөлiМуiМе қПлЎаМылатыМ МышаМЎарЎың бақылауы
336
337cu2db.already-encrypted:Егер CSV файлыМЎағы парПльлерi еМЎi шОфрласақ, бұл қПлЎаМыңыз
338
339
340
341# -- schedule.pl --
342schedule.deleted:КПллекцОяға суреттелгеМ ПрыМЎау алшақ
343schedule.scheduled:КПллекцОя жасалғаМ сцеМарОЎың ПрыМЎауы
344schedule.cron:СуреттелгеМ ПрыМЎау - қПйылғаМ кПллекцОяларға
345schedule.params:[ПпцОялар]
346schedule.error.email:fromaddr toaddr emaili керек бПлаЎы - жәМе - аМықтауы керек.
347schedule.error.importbuild:import жәМе - аМықтауы керек.
348schedule.error.colname:Ат - colname кПллекцОяМың көрсетуi керек қПлЎаМылаЎы.
349schedule.gli:КiтапхаМалық ОМтерфейс - GLI iске қПсуы
350schedule.frequency:Қалай кПллекцОяМы жОi автПЌатты қайтаЎаМ қайта салу
351schedule.frequency.hourly:Әрбiр сағатты қайта салу
352schedule.frequency.daily:КүМбе-күМЎi қайта салу
353schedule.frequency.weekly:Әрбiр аптаМы қайта салу
354schedule.filepath_warning:**** Ескерту: schedule.pl прПграЌЌа ОМталляцОя кезіМЎе жұЌыс істеЌеуі ЌүЌкіМ, жақшаЎа бПлатыМ жәМе/ МеЌесе Ќәселелер:%s.
355
356schedule.action:Қалай автПЌатты қайтаЎаМ құрастыруЎы күйге келтiру
357schedule.action.add:АвтПЌатты қайтаЎаМ құрастыруЎы кестелеу
358schedule.action.update:Кесте бар жаңарту
359schedule.action.delete:Кесте бар алып тастау
360schedule.email:Email бПйыМша ескертуЎi жiберу
361schedule.schedule:ЖПспарлалғаМ автПЌатты құрастыруЎы жасауға таңЎаңыз
362schedule.colname:ҮшiÐœ кПллекцОясыМың аты қай кесте жПспарлағаМ
363schedule.import:ИЌпПрттың кПЌаМЎасы кестеге қПсуы керек
364schedule.build:Buildcol кПЌаМЎа кестеге қПсылаЎы
365schedule.toaddr:КiЌге электрПМЎық пПчтасыМың ЌекеМжайы құрастыру туралы ескертуЎi жiберу
366schedule.toaddr.default:ЀайлЎың Ќәзiрге қПлЎаМушыларЎың электрПМЎық пПчтаМың ЌекеМжайыМың көрсетiÒ£iз - күйге келтiру
367schedule.fromaddr:Email жiберушi
368schedule.fromaddr.default:КiÐŒ аМықтаңыз main.cfgге кПллекцОясыМың қПлЎауыЌеМ шұғылЎаМаЎы
369schedule.smtp:ЭлектрПМЎық пПчтаға қажеттi sendmailÐŽiÒ£ пПшталық серверi қажеттi
370schedule.smtp.default:MailServer main.cfgге көрсетiңiз
371schedule.out:ҚайЎа файл аты ЌәртебеМi баспаға шығаруға көрсетiÒ£iз.
372# -- export.pl --
373
374export.exportdir:ҚайЎа шетке шығарылғаМ ЌатерОалЎа бПлаЎы.
375
376export.cannot_open_stats_file:Ықылас : Статс файлЎы ЌүЌкiÐœ еЌес ашу %s
377
378export.cannot_open_fail_log:ҚАТЕ : Сай файлЎы ЌүЌкiÐœ еЌес ашу %s
379
380export.cannot_sort:Ықылас : егер 1-шi тПптың өлшеЌ бПлса, export.pl құжаттар iрiктей алЌайЎы. Мета - iрiктеуЎi ПпцОяМы елеЌейЎi.
381
382export.collectdir:"Collect" кПллекцОяМың ЎОректПрОясыМа жПлы.
383
384export.complete:ЭкспПртОрПваМы бiтiргеМ.
385
386export.debug:(GreenstoneXMLға шетке шығаруыМа ) STDOUTқа шетке шығарылғаМ ЌәтiМЎi шығару.
387
388export.desc:басқа қалыпқа ГрОМстПМға файлЎарЎың шетке шығаруыМа PERL скрОпт.
389
390export.faillog:ЀайлЎың атауы сайға жазып алуға сәтi түспеЎi. Бұл сай iстей алЌаЎы егiл файлЎарЎың атауыМ жазаЎыүМЎеЌеу бПйыМша жПл : collectdir/collect/collname/etc/fail.log
391
392export.groupsize:Бiр XML файлЎағы тПптауға арМалғаМ құжаттарЎың саМы.
393
394export.gzip:(сiзЎiÒ£ ПлагОМЎерiÒ£iзЎiÒ£ тiзiÐŒiМе ZIPPlug құжаттарЎың қысуыМаМ құрастыруЎа қПсуға ұЌытпаңыз ) құжаттарЎың қПрытыМЎы xmlЎарыМың қысуға арМалғаМ gzipÐœiÒ£ прПграЌЌасыМ қПлЎаМу.
395
396export.importdir:ҚайЎа бастапқы ЌатерОалЎа бПлаЎы.
397
398export.keepold:Кетке шығарылғаМ ЎОректПрОяМың Псы ЌазЌұМыМ жПйЌайЎы.
399
400export.maxdocs:ЭкспПрт қПлайлы құжаттарЎың ЌаксОЌал саМы.
401
402export.listall:СақтауЎың барлық қалыптарыМың көрсету
403
404export.saveas:Қалып МеткеМ шетке шығару.
405
406export.saveas.DSpace:DSpace Archive қалып.
407
408export.saveas.GreenstoneMETS:ГрОМстПуММың прПфОльсiÐœiÒ£ қПлЎаМуыЌеМ METS қалып.
409export.saveas.FedoraMETS:FedoraÐŽÑ‹Ò£ прПфОльсiÐœiÒ£ қПлЎаМуыЌеМ METS қалып.
410
411export.saveas.GreenstoneXML:ГрОМстПуММың XML архОвыМың қалыбы
412
413export.saveas.MARCXML:(XML - MARC 21-шi бПлжаЌ ) MARC XML қалып
414
415export.out:ЀайлЎың атауы МеЌесе қПрытыМЎыМың ЌәртебесiÐœ жазып алғаМ ПМың ОЎеМтОфОкатПры.
416
417export.params:атау [ПпцОялар ] - кПллекцОО2

418
419export.removeold:Кетке шығарылғаМ ЎОректПрОяМың ескi ЌазЌұМы алып тастайЎы.
420
421export.removing_export:Кетке шығарылғаМ ЎОректПрОяМың Псы ЌазЌұМыМың алып тастауы ..
422
423export.sortmeta:КПллекцОяМың құрастыруға арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ қПлЎаМуыЌеМ алфавОт ретiМЎеЎегi құжаттары iрiктеу. Егер 1-шi тПптың өлшеЌ бПлса, бұл қПршауға алаЎы.
424
425export.statsfile:ЀайлЎың атауы МеЌесе экспПрттың саМақтарыМ жазып алғаМ ПМың ОЎеМтОфОкатПры.
426
427export.stats_backup:(ҚАТЕлерЎiÒ£ хаттаЌасы ) STDERRға ПрМыМа шығараЎы.
428
429export.verbosity:ҚПрытыМЎыМың кПллОчествПсы тексереЎi . 0= ештеңе, 3= көп.
430
431
432# -- mkcol.pl --
433
434mkcol.about:КПллекцОялар үшiÐœ ЌәтiÐœ туралы.
435
436mkcol.buildtype:buildtype' тПптаЌаға (e.g. mg, mgpp, lucene)
437
438mkcol.infodbtype: 'infodbtype' тПптаЌаға (e.g. gdbm, jdbm, sqlite)
439
440mkcol.bad_name_cvs:ҚАТЕ : Бұл CVSтың бПлжаЌ жасалғаМ жүйелерЎiÒ£ ЎОректПрОясыМЎа сала алатыМЎығыМаМ, ешқаМЎай Ўа кПллекцОя CVS атала алЌайЎы.
441
442mkcol.bad_name_svn:ҚАТЕ : КПллекцОя атала алЌайЎы . svnы бұл жасалғаМ SVNМың файл жүйелерiМЎе ЎОректПрОяларыЌеМ кесiп өтетiМЎiгi.
443
444mkcol.bad_name_modelcol:ҚАТЕ : Бұл пiшiМЎi кПллекцОяМың атауы бПлғаМЎықтаММаМ, кПллекцОялар modelcol Ўеп атауға бПлЌайЎы.
445
446mkcol.cannot_find_modelcol:ҚАТЕ : ПiшiМЎi кПллекцОяМы ЌүЌкiÐœ еЌес табу %s
447
448mkcol.col_already_exists:ҚАТЕ : Бұл кПллекцОялар еМЎi бар бПлаЎы.
449
450mkcol.collectdir:Жаңа кПлекцОяМы жасалғаМ ЎОректПрОя.
451
452mkcol.group_not_valid_in_gs3:(- gs3mode ) 3-шi ГрОМстПуМ тәртiпте валОЎМа еЌестiÒ£ тПптық ПпцОя
453mkcol.creating_col:КПллекцОяМың жасауы %s
454
455mkcol.creator:КПллекцОяМың жасаушысыМың электрПМЎық пПчтасыМың ЌекеМжайы.
456
457mkcol.creator_undefined:ҚАТЕ : жасаушыМы аМықталЌаЎы. Бұл айМыЌалы кПллекцОяМың ЎублОкаттарыМ айырып таМу үшiÐœ қажеттi.
458
459mkcol.desc:PERL GreenstoneМың жаңа кПллекцОяға арМалғаМ ЎОректПрОяМың құрылыЌыМың жасау қПлЎаМылатыМ скрОпт.
460
461mkcol.doing_replacements:үшiÐœ алЌастыруларЎы ПрыМЎау %s
462
463mkcol.group:ҮйреМшiктi кПллекцОя ПрыМыМа жаңа кПллекцОяларЎың тПптарыМың жасауы.
464
465mkcol.gs3mode:3-шi бПлжаЌМың ГрОМстПуМыМың кПллекцОялары үшiÐœ тәртiп
466
467mkcol.long_colname:ҚАТЕ : КПллекцОяМың аты ертелеулерЌеМ үйлесiЌЎi файл жүйе бПлу жәМе қПлЎауЎы ЌүЌкiМЎiгi бПлу үшiÐœ кеЌ 8 таңбалар бПлуы керек.
468
469mkcol.maintainer:(Пл егер жасаушыЎаМ айырЌашылығы бПлаЎы ) кПллекцОя қПлЎайтыМ тұлғаМың электрПМЎық пПчтасыМың ЌекеМжайы.
470
471mkcol.no_collectdir:ҚАТЕ : Collect ЎОректПрОя бар бПлЌайЎы : %s
472
473mkcol.no_collectdir_specified:ҚАТЕ : КПллекцОяМың ЎОректПрОясы аМықталЌағаМ. Gs3modeлерге, МеЌесе ПпцОялар : -collectdirÐŽiÒ£ siteсi МеЌесе - аМықтауы керек.
474
475mkcol.no_colname:ҚАТЕ : КПллекцОялар ешқаМЎай Ўа атты берiлЌеЎi.
476
477mkcol.optionfile:ЀайлЎың ПпцОясыМ алыМсыМ, ұзыМ кПЌаМЎалық жПлЎар Ќәселе шақыра алатыМ жүйелер үшiÐœ пайЎалы.
478
479mkcol.params:кПллекцОяМың атауы [ПпцОялар ]
480
481mkcol.plugin:(ПлагОММiÒ£ бiрМеше рет кiрулерi бұл жерЎе бПла алаЎы ) қПлЎаМуға арМалғаМ PerlÐŽÑ‹Ò£ ПлагОМiÐœiÒ£ ЌПЎулы.
482
483mkcol.public:АМПМОЌ рұқсаты бұл кПллекцОяМы алаЎы.
484mkcol.public.true:Ашық пайЎалаМуЎы кПллекцОя
485mkcol.public.false:ПайЎалаМуЎы бөлiМЎiÐœiÒ£ кПллекцОясы
486
487mkcol.quiet:АбыржыЌастаМ жұЌыс iстеу.
488
489mkcol.site:Gs3modeÐœiÒ£ тәртiбiМЎе, collectdir, collectdirÐŽiÒ£ кПллекцОясыМың ЎОректПрОясыМың аМықтауға арМалғаМ GSDL3HOMEÐœiÒ£ айМыЌалы ПртасыМаМ бұл сайттың атауыМ қПлЎаМылаЎы - collectdir көрсетiлгеМ.
490
491mkcol.success:Жаңа кПллекцОя ПйЎағыЎай жасалЎы %s
492
493mkcol.title:КПллекцОяМың атауы.
494
495mkcol.win31compat:Мысалы, кПМвеМцОя Windows 3.1 есепке алыМу керек, 8ЎеМ көп еЌес таңбаларЎың ЎОректПрОяға арМалғаМ атауларЎы таңЎауЎа.
496mkcol.win31compat.true:ҰзыМЎықты папкаМың атауы 8 МеЌесе МышаМЎар кеЌ
497mkcol.win31compat.false:Кез келгеМ ұзыМЎықтың папкасыМың атауы
498
499# -- pluginfo.pl --
500
501pluginfo.collection:КПллекцОяМың атыМың беруi collect/collection-name/perllib/pluginsке ең алЎыЌеМ ПлагОМЎерЎiÒ£ көруiМЎе ПрыМЎайЎы.  Егер ПлагОМ аМЎа табылЌаса, ПМЎа керек бПлатыМЎар perllib/pluginsтiÒ£ ЎОректПрОясыМың жалпы алғаМЎасыМа қарау.
502
503pluginfo.desc:ПлагОМЎер туралы ЌәлiЌеттi жазып алу.
504
505pluginfo.general_options:ПлагОМЎерЎiÒ£ аМалық класс Ќұра етiлгеМ Пртақ ПпцОялар.
506
507pluginfo.info:ЌәлiЌет
508
509pluginfo.no_plugin_name:ҚАТЕ : Сiз ПлагОММiÒ£ атауы көрсетуiÒ£iз керек.
510
511pluginfo.option_types:ОпцОяларЎың екi түрiÐœiÒ£ ОеЌЎеМе алы ПлагОМЎер.
512
513pluginfo.params:ПлагОММiÒ£ атауы [ПпцОялар ]
514
515pluginfo.passing_options:ОпцОялар ПларларЎың collect.cfgМың сiзЎiÒ£ кескiМЎi файлыМа қПсыМЎыЌеМ кез келгеМ ПлагОМЎерге тапсырыла алаЎы.
516
517pluginfo.specific_options:Ерекше ПпцОялар өзЎерiÐœiÒ£ ПлагОМЎерiÐœiÒ£ шектерiМЎегi жәМе бұл ерекше ПлагОМге түсiÐœiктi тек қаМа аМықталғаМ.
518
519
520# -- plugoutinfo.pl --
521
522plugoutinfo.collection:Plugout.pl кПллекцОялар ат беру collect/collection-name/perllib/plugoutsке бастапқыЎа қарата алаЎы. Егер ЌПЎулЎы аМЎа табылЌаса, iзЎестiру perllib/plugoutsтiÒ£ тiзбесi МегiзiМЎеМi жасалаЎы.
523
524plugoutinfo.desc:МПЎул туралы ЌәлiЌеттi шығару.
525
526plugoutinfo.general_options:Негiзгi ПпцОялар класстаМ ЌПЎулЎарЌеМ Ќұра етеЎi.
527
528plugoutinfo.info:ЌәлiЌет
529
530plugoutinfo.no_plugout_name:ҚАТЕ : ЌПЎулЎың аты укащать керек.
531
532plugoutinfo.option_types:МПЎулЎар ПпцОяларЎың екi түрi қабылЎай алаЎы
533
534plugoutinfo.params:ат [ПпцОялар ] - ЌПЎул
535
536plugoutinfo.passing_options:МПЎулға ПпцОя, ПларЎың collect.cfgМың кескiÐœiÐœiÒ£ ЌеМшiктi файлыМа қПса алып беруге бПлаЎы
537
538plugoutinfo.specific_options:МПЎулЎар ерекше ПпцОялар өзЎерiлерЎi аМықтайЎы, жәМе сПМЎықтаМ Мақтылы ЌПЎулға түсiÐœiктi тек қаМа Плар.
539
540
541
542#
543# Classifier option descriptions
544#
545
546AllList.desc:Барлық құжаттарЎың бiртұтас тiзiÐŒiÐœ құраЎы. OaiserverÐŽi қПлЎаМылаЎы.
547
548AZCompactList.allvalues:Барлық табылғаМ ЌәМЎер Ќета қПлЎаМылсыМ - ЌәлiЌеттер.
549
550AZCompactList.desc:( А-Я, 0-9беМ) алфавОт ретiМЎеМiÒ£ iрiктеуге арМалғаМ классОфОкатПрЎың ПлагОМiЌЎi. ТiзiÐŒ көлЎеМең өМЎiрiп алаЎы. ҚұжаттарЎың тiзiÐŒ бПлатыМ сПЎаМ сПң тiзiÐŒ МеЌесе кiтап сөресiлер Пртақ ЌетаЌәлiЌет бПлатыМ құжаттарЌеМ.
551
552AZCompactList.doclevel:ДПкуЌеМттi өңЎеу үшiÐœ Ўеңгей.
553AZCompactList.doclevel.top:ТабаМЎатқаМ құжат.
554AZCompactList.doclevel.firstlevel:БөліЌЎерЎің біріМші Ўеңгейі.
555AZCompactList.doclevel.section:БөлiЌЎерЌеМ.
556
557AZCompactList.firstvalueonly:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ тек қаМа алғашқы ЌәМЎерiÐœ қПлЎаМылаЎы.
558
559AZCompactList.freqsort:ТүйiММiÒ£ жОiлiгi бПйыМша iрiктесiÐœ, рет алфавОттық-цОфрлықтарға еЌес.
560
561AZCompactList.maxcompact:БеттерЎегi көрсетiлетiÐœ құжаттарЎың ЌаксОЌал саМы.
562
563AZCompactList.metadata:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ бөлгiшi ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ жалғыз өрiсi, МеЌесе үтiр, классОфОкацОяға қПлЎаМылаЎы. Егер тiзiÐŒ аМықталса, ЌәМЎерЌеМ Ое бПлатыМ ЌеталЎаММых Ð±iрiМшi түрЎi қПлЎаМылаЎы. Firstvalueonly жәМе байрақ - allvaluesтың ҚПсуыМЎа қПлЎаМыла алаЎы -, тек қаМа бiрiМшi ЌәММiÒ£ таңЎауыМа, МеЌесе тiзiЌМеМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ барлық ЌәМЎерi.
564
565AZCompactList.mincompact:БеттерЎегi көрсетiлетiÐœ құжаттарЎың ең төЌеМгi саМы.
566
567AZCompactList.mingroup:ТПптарЎың ОерархОялық ретiМЎегi құрастыру шақыратыМ ең кiшi саМ.
568
569AZCompactList.minnesting:ҚабаттасқаМ тiзiЌге тiзiÐŒiÐœiÒ£ өрМектеуi шақыратыМ ең кiшi саМ.
570
571AZCompactList.recopt:ҚПлЎаМылатыМ түрЎiÒ£ қабаттасқаМ ЌетаЌәлiЌеттерiМЎе - ГПЎа/ПргаМОзацОО ЌетаЌәлiЌеттер.
572AZCompactList.sort:Iшкi түйiМЎерЎiÒ£ iрiктеуге арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiсi.
573
574AZCompactSectionList.desc:БөлiЌЎерЎi классОфОкацОялайтыМ AZCompactListке варОацОялар, құжаттар еЌес. Кiрулер бөлiЌМiÒ£ ЎеңгейiÐœiÒ£ ЌетаЌәлiЌетiÐœiÒ£ реттелгеМ.
575
576AZList.desc:(, 0-9быМ ) алфавОт ретiМЎеМiÒ£ iрiктеуге арМалғаМ классОфОкатПрЎың ПлагОМiЌЎi. Құжаттары бар тiзiÐŒ көлЎеМең өМЎiрiп алаЎы.
577
578AZList.metadata:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ классОфОкацОя қПлЎаМылатыМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ тiзiЌМiÒ£ үтiр айырық жалғыз өрiсi. ТiзiЌЎе, ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ЌәМiМЎе бПлатыМ бiрiМшi өрiс белгi қПйылғаМ ретке қПлЎаМуы керек. ТiзiÐŒ бұл элеЌеМт бПйыМша реттелеЎi.
579
580AZSectionList.desc:АлфавОт ретiМЎеМiÒ£ секцОяларЎың iрiктеуге арМалғаМ классОфОкатПрЎың ПлагОМi. СекцОяларЎың ЎеңгейiÐœiÒ£ ЌетаЌәлiЌетiÐœiÒ£ iрiктейЎi.
581
582BasClas.bad_general_option:Ò£-шi классОфОкатПр Ўұрыс еЌес Пртақ ПпцОяМы қПлЎаМаЎы. Collect.cfgМың сiзЎiÒ£ кескiМЎi файлыМ тексерiÒ£iз.
583
584BasClas.builddir:ҚайЎа салыМғаМ ОМЎекстерЎi ПрМаластыру.
585
586BasClas.buttonname:ПерЎеЎеМiÒ£ классОфОкатПрЎың көрсетуi жәМе МавОгацОялық сызғыштағы батырЌа үшiÐœ белгi. ОпцОя - metadataÐŽÑ‹Ò£ указаМПйыЌеМ ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ бұл элеЌеМтi үМЎеЌеу бПйыМшалар.
587
588BasClas.desc:Барлық классОфОкатПрлар үшiÐœ Мегiзгi класс.
589
590BasClas.no_metadata_formatting:(iрiктеуге ) ЌетаЌәлiЌеттер автПЌатты фПрЌаттаЌау.
591
592BasClas.outhandle:НәтОжеМiÒ£ сОпаттаЌасыМа ОМЎекстiк файлы.
593
594BasClas.removeprefix:IрiктеуЎiÒ£ жаМыМЎа елеЌеуге арМалғаМ ЌәлiЌеттерiÐœ бастайтыМ префОкс.
595
596BasClas.removesuffix:IрiктеуЎiÒ£ жаМыМЎа елеЌеуге арМалғаМ ЌәлiЌеттерiÐœ бастайтыМ жұрМақ.
597
598BasClas.verbosity:ӚМiЌМiÒ£ саМыЌеМ басқару . 0= жПқтық, 3= үлкеМ саМЎар.
599
600Browse.desc:Көруi бар тiркестегi МавОгацОяМың паМелiМЎегi байлаМысы жәМе беттерЎiÒ£ iзЎестiруiЌеМ қаЌтаЌасыз ететiÐœ жалғаМ классОфОкатПр. Тек қаМа mgppМың ептегеМ кПллекцОяларыМЎа жұЌыс iстейЎi.
601
602DateList.bymonth:Тек қаМа жылЎапқа классОфОкацОя ПрыМыМа жылЎапқа жәМе айға классОфОкацОялау
603
604DateList.desc:Даталар бПйыМша iрiктеуге классОфОкацОялық ПлагОМ. Iрiктеу үМЎеЌеу бПйыМшалар Ўата ЌетаЌәлiЌеттiÒ£ өМЎiрiп алаЎы. Дата жжжжаакк МеЌесе гггг түрЎi алуы керегетiМЎе қабылЎаМғаМ, - ЌЌ-шы.
605
606DateList.metadata:КлассОфОкацОяға арМалғаМ ЎаталарЎа бПлатыМ ЌетаЌәлiЌеттер. Қалып жжжжаакк МеЌесе гггг бПлатыМЎа есептейЎi, - ЌЌ-шы. Егер Ўаталар үтiр арқылы атап көрсетiлсе, бiрiМшi ЎатаМы қПлЎаМылаЎы.
607
608DateList.reverse_sort:ҚұжаттарЎың iрiктеуi керi (өте жаңа бастапқыЎа ) ЌерзiЌЎiк ретi.
609
610DateList.nogroup:КөлЎеМең тiзiЌЎегi жеке кiруЎi жылЌа-жыл, ПрМыМалар үшiÐœ жасалсыМ жылЎар бiрМеше кiрулерЌеМ қаЌту(сПМыЌеМ бiрге бұл екiайлық ПпцОяға ПбъеЎОМеМПгП ПрыМыМа жеке кiруЎi әрбiр айға iстей қПлЎаМыла алаЎы ).
611
612DateList.no_special_formatting:Туралы ЌәлiЌеттi гПЎе бейМелеЌеМсiÐœ жәМе құжаттарЎың тiзiÐŒiМЎе ай.
613
614DateList.sort:Екi құжат ЎатаМы ылғО бiрлерЎi алатыМЎа жағЎайЎағы iрiктеуге арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ қПсыЌша өрiсi.
615
616HFileHierarchy.desc:ҚұрылыЌы бар қПсыЌша файл салыМғаМ ОерархОялық классОфОкацОяларЎың шығаруға арМалғаМ классОфОкатПрЎың ПлагОМi.
617
618Hierarchy.desc:ИерархОялық классОфОкацОяларЎың жасауға арМалғаМ классОфОкатПрЎың ПлагОМi. Бұл жiктелгеМ ЌетаЌәлiЌеттерге МеЌесе (ПпцОя - hfileÐœi қПлЎаМыңыз ) құрылыЌ бПлатыМ қПсыЌша файлЎа МегiзЎелеЎi.
619
620Hierarchy.documents_last:ТiзiЌЎегi құжаттары классОфОкатПрларЎаМ кейiÐœ суреттеу.
621
622Hierarchy.hfile:КлассОфОкацОяМың құрылыЌыЌеМ указаМПйЌеМ файлЎы қПлЎаМу.
623
624Hierarchy.hlist_at_top:КлассОфОкацОяМың бiрiМшi Ўеңгейi көлЎеМең көрсету.
625
626Hierarchy.reverse_sort:(шеткi төбелер ) ЎеревПМың жапырақтарыМың ( қПлЎаМыңыз - sort ) керi ретiМЎегi iрiктеу
627
628Hierarchy.separator:БөлгiштiÒ£ ретiМЎе қПлЎаМылғаМ жүйелi айтылу.
629
630Hierarchy.sort:Iшкi түйiМЎерЎiÒ£ iрiктеуге арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiсi. Егер өрiс көрсетiлЌесе, түйiМЎер сұрыпталу бПлЌайЎы.
631
632Hierarchy.suppressfirstlevel:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ЌәММiÒ£ көңiл ауЎар еЌес бiрiМшi бөлiгi көңiл ауЎар. Мысалы, gsdlsourcefilenameге ОЌпПрттың ЎОректПрОясыМың бiрЎей бастапқы элеЌеМтi бар ЌетаЌәлiЌеттерi үшiÐœ бұл пайЎалы.
633
634Hierarchy.suppresslastlevel:МәМЎегi сПңғы бөлiктi Ќета аяққа басыңыз - ЌәлiЌеттер. Мысалы, үшiÐœ бұл пайЎалы Ќета - ЎОректПрОя тарЌақ әрбiр ЌәМге бiрЎей ЌәлiЌеттер.
635
636HTML.desc:ҚұраЎы веб-бетке сiлтеЌе жай ғаМа бПлып табылғаМ классОфОкацОяМы бПсайЌыМ.
637
638HTML.url:байлаМыстар үшiÐœ веб-бет URL.
639
640List.bookshelf_type:"кiтап сөресiлер" жасалғаМыМ тексереЎi
641List.bookshelf_type.always:Егер әрбiр тПптағы құжат бiр-ақ аМЎа бПлса, кiтап сөресiлер суреттi құраЎы.
642List.bookshelf_type.never:Егер әрбiр тПптағы бiрiрек құжат аМЎа бПлса, кiтап сөресiлер суреттi ешқашаМ құрЌайЎы.
643List.bookshelf_type.duplicate_only:Кiтап сөресiлер суреттi құраЎы, әрбiр тПптағы бiрiрек құжат егер тек қаМа аМЎа.
644
645List.classify_sections:Құжаттар ПрыМыМа секцОяларЎың классОфОкацОясы.
646
647List.desc:Ортақ жәМе сПлқылЎақ тiзiЌЎiк классОфОкатПр, барлық ЌүЌкiМЎiктер, AZCompactListтiÒ£ Месi Ўерлiк, бiрақ UnicodeЌеМ жұЌыс жәМе ЌетаЌәлiЌеттерЌеМ iрiктеуЎiÒ£ жақсы қабiлеттiлiктерi, сПМыЌеМ бiрге.
648List.filter_metadata:КлассОфОкатПр құжатыМың қПсылуыМа қарсы ЌетаЌәліЌет элеЌеМті. Егер Плар ЌетПЌәліЌетті таМыса құжат қПсылаЎы.
649List.filter_regex:Filter_metadata тестте қПлЎаМуы үшіМ жүйелі өрМектер. Егер жүйелі өрМек көрсетілгеМ, біресе тек қаМа құжаттар бұл жүйелі өрМекке сәйкес келгеМ filter_metadata, қПсылғаМ бПлаЎы.
650List.level_partition.none:Бір еЌес
651List.level_partition.per_letter:Әрбiр хатқа арМалғаМ бөлiЌЎi жасау.
652List.level_partition.constant_size:ӚлшеЌМiÒ£ пПстяММПгПсы бөлiЌЎi жасау.
653List.level_partition.approximate_size:Бір әріптеМ тұратыМ бөліЌМің құрылуы, кейіМ тПппеМ МеЌесе жекелегеМ әріптер шаЌаЌеМ ПсыМЎай ЌөлшерЎе бПлаЎы.
654
655List.metadata:КлассОфОкацОяға арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерi. ОерархОяМың ЎеңгейлерiÐœiÒ£ бөлiМуге арМалғаМ /Мы қПлЎаМыңыз ';' әрбiр ЎеңгейЎегi ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ бөлiМулерi үшiÐœ.
656
657List.partition_name_length:бөлiЌМiÒ£ атыМың ұзыМЎығы; 1 3 МышаМЎарға айМыЌалы өлшеЌ үМЎеЌеу бПйыМшалар, сПл, бөлiЌшеге арМалғаМ керегiМше тәуелЎi бПлаЎы ПМың аяғыМаМ бөлiÐŒ бастаЎы. Бұл ПпцОялары partition_type_within_level ПсыМЎайЎа тек қаМа қПлЎаМылатыМ constant_sizeге ПрМатылғаМ.
658
659List.partition_size_within_level:ЭлеЌеМттерЎiÒ£ (partition_type_within_level егер тек қаМа қПлЎаМылаЎы constant_sizeге ПрМатылғаМ ) әрбiр бөлiÐŒiМЎегi КПллОчествП.
660
661List.partition_type_within_level:ТПптағы бөлiМуiÐœiÒ£ түрi : '(per_letter ) әлiпбОЎiÒ£ әрiбi бПйыМша, (constant_size ) тұрақты өлшеЌ, МеЌесе (none ) ештеңе.
662
663List.reverse_sort_leaf_nodes:Кері ретпеМ құжат беттеріМ сұрыптау.
664
665List.sort_leaf_nodes_using:Түпкi түйiМЎерЎiÒ£ iрiктеуге арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерi. тұрақты iрiктеуге арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ тПптарыМың бөлiМуiМе қПлЎаМыңыз ';' әрбiр тПптағы ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ бөлiМулерi үшiÐœ.
666
667List.sort_using_unicode_collation:Unicode CollationÐœiÒ£ алгПрОтЌыМ қПлЎаМуЌеМ iрiктеу. Perl lib/Unicode/CollateÐœiÒ£ кiтапхаМасыМың папкасыМа http://www.unicode.org/Public/UCA/latest/allkeys.txt жүктеуге арМалғаМ файлЎар керек бПлаЎы.
668
669List.standardize_capitalization:МәМЎері кітап сөреЎе іріктеу үшіМ төЌеМгі регОстр ЌетаЌәліЌетіМе тура келеЎі. Осы ЌағыМаларЎы жарОялаМғаМ кітаптар аты үшіМ Псы ПпцОяМы ПрМатыңыз. ЖағыЌсыз жағЎайЎа,
670іріктеулер жұЌыс варОаМты қПлЎаМаЎы.
671
672List.use_hlist_for:(vlist ) тiк ПрыМыМа (hlist ) көлЎеМең тiзiЌМiÒ£ қПлЎаМуға арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерi. қПлЎаМыңыз, ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ тПптарыМың бөлiМуiМе ';' әрбiр тПптағы ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ бөлiМулерi үшiÐœ.
673
674SimpleList.metadata:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ классОфОкацОя қПлЎаМылатыМ бiр өрiсi МеЌесе бiрМеше, тiзiЌЎе, айырық үтiрлерЌеМ. ТiзiЌЎе, ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ЌәМiМЎе бПлатыМ бiрiМшi өрiс белгi қПйылғаМ қПлЎаМылауға ПрыМ-ПрМыЌеМуi керек. Егер қПлЎаМылса - sort бПлса, тiзiÐŒ бұл элеЌеМтпеМ реттелеЎi. Егер ЌетаЌәлiЌеттер көрсетiлЌесе, тiзiЌге барлық құжаттар қПсылаЎы, әйтпесе, бұл ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ЌәМiЌеМ указаМыЌЌеМ тек қаМа құжаттар.
675
676SimpleList.desc:ТiзiЌЎiк классОфОкатПрЎың бПс тұруыМа ПлагОМ.
677
678SimpleList.sort:Iрiктеуге арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiсi. Егер iрiктеу керек бПлса, қПлЎаМылсыМ - sort nosort.
679
680Phind.desc:КласОфОкатПра Phind ПлагОМ.
681
682Phind.language:ИерархОяМың құрастыру қПлЎаМылатыМ тiл МеЌесе тiлЎер. ТiлЎер елЎерЎiÒ£ екi әрiптi кПЎтары, Ќысал, (ағылшыМ тiлi ) enге, (ОспаМЎық тiл ) es жәМе (фраМцуз тiлi ) frлерЎi белгi қПяЎы. Тiл Ўұрыс өрМек бПлып табылаЎы, (ағылшыМ МеЌесе фраМцуз тiлi ) en fr Псылай жәМесәйкесiМше жараЌЎы (сәйкесiМше, кез келгеМ тiл ).
683
684Phind.min_occurs:СөйлеЌ рет таңбалаушы, скПлкП ең төЌеМгi саМы бПлу үшiÐœ фразалық ОерархОя қПсылғаМ ЌәтiМЎе кезЎесуi керек.
685
686Phind.savephrases:Егер аМықталса, ПМЎа ақпараттық сөйлеЌ ЌәтiÐœ сОяқты тап қалғаМ файлЎа сақталаЎы. Жақсы ОЎея ЌүЌкiÐœ бұл - рұқсаттың абсПлюттi жПлыМ қПлЎаМу.
687
688Phind.suffixmode:сөйлеЌМiÒ£ шығаруыМ прПграЌЌаға Smode параЌетр. 0-шi ЌәМЎi стПп бiлЎiреЎi, - сөзЎер елеМбейЎi, 1 - қПлЎаМылаЎы.
689
690Phind.text:СөйлеЌЎерЎiÒ£ ОерархОяМың жасау қПлЎаМылатыМ ЌәтiÐœ.
691
692Phind.thesaurus:КПллекцОяМың ЎОректПрОясыМЎағы қалыбыМың Phind сақталғаМ тезаурустың аты жәМе тағы басқалар.
693
694Phind.title:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ әрбiр құжаттың сОпаттаЌа қПлЎаМылатыМ өрiсi.
695
696Phind.untidy:ЖұЌыс файлЎары алып тастаЌау.
697
698RecentDocumentsList.desc:Жаңа жұЌсату МеЌесе қПсылғаМ құжаттарЎың тiзiÐŒiÐœ бергеМ классОфОкатПр.
699
700RecentDocumentsList.include_docs_added_since:Тек қаМа сПл өзгертiлгеМ МеЌесе көрcетiлгеМ (жжжжаакк МеЌесе гггг қалыпта - ЌЌ-шы ) Ўаталарға қПсылғаМ құжаттар қПсу
701
702RecentDocumentsList.include_most_recently_added:ҚПсылғаМ құжаттарЎың ең сПңғылары тек қаМа Ќөлшер қПсу. Тек қаМа қПлЎаМылаЎы егер Плай бПлЌасайЎы include_docs_added_since көрсетiлгеМ
703
704RecentDocumentsList.sort:ТiзiЌМiÒ£ iрiктеуiМе ЌетаЌәлiЌеттерi. КөрсетiлЌегеМ, тiзiÐŒ ОзЌеМеМОя/ЎПбавлеМОя Ўата бПйыМша реттелеЎi.
705
706SectionList.desc:КлассОфОкатПрларЎың тiзiÐŒi сПл тәрiзЎiлер, Ме, бiрақ (алЌағаМЎа жПғарғы Ўеңгей ) құжаттың барлық бөлiЌЎерi қПсаЎы, өзЎiÒ£ құжатыМың жПғарғы Ўеңгейi ғаМа еЌес.
707
708Collage.desc:КПллекцОяМың классОфОкатПры ПлагОМ.
709
710Collage.geometry:КПллажЎы өлшеЌМiÒ£ өлшеЌЎерi. Мысалы, еММiÒ£ 600 пОкселЎерiМЎегi кПллажы жәМе бОiктiктiÒ£ 400 пОкселЎерi үшiÐœ сОяқты геПЌетрОяМы 600x400 аМықтайЎы
711
712Collage.maxDepth:КПллажға суреттерi браузерЎiÒ£ классОфОкатПрыМа зеркалОрПваМОя сурет салғаМ. Бұл зеркалОрПваМОяМың прПцессiÐœiÒ£ ЌаксОЌал тереңЎiгiÐœ тексереЎi.
713
714Collage.maxDisplay:КПллажЎа суреттерiÐœiÒ£ ЌаксОЌал саМы көрсетiлетiÐœ бiр уақытта.
715
716Collage.imageType:ЀайлЎарыМың түрлерi сПл кПллажЎарЎа қПлЎаМылатыМ файл атыМың кеңейтуi бiлЎiре басқару үшiÐœ қПлЎаМылаЎы. Ѐайл аттарыМың кеңейтулерiÐœ тiзiÐŒ пайызЎың МышаМыЌеМ бөлiМгеМ (%%).
717
718Collage.bgcolor:008000 МәтОже Ќысалы ПМ алтылық фПрЌа көрcетiлгеМ кПллажЎы кеМептi фПММың түсi : фПМ қараңғы-жасыл.
719
720Collage.buttonname:ПерЎеЎеМiÒ£ көрсетуЎi классОфОкатПр жәМе МавОгацОялық сызғыштағы батырЌа үшiÐœ белгi.
721
722Collage.refreshDelay:НПрЌа, кПллаж жаңаратыМ ЌОллОсекуМЎаларЎағы.
723
724Collage.isJava2:Басқару, кейбiр қПлЎаМылатыМ класстарЌеМ -у ПрыМЎау Java у үшiÐœ қПлЎаМылаЎы. Мысалы Java-шы iлгерiрек бПлжаЌ : Java1.2 бұЎаМ әрiлер ) суреттерЎегi ЌөлЎiрлiктi басқаруға арМалғаМ кәМiгiрек қПлЎауЎы қПсаЎы, бұл байрақпеМ бПлаЎы ретiМЎе көЌектесеЎi, ЎегеМЌеМ кейбiр браузерлер үшiÐœ версОя Java- кiрiстiрiлгеМ 1.1-шi бПлжаЌ. Апплет үМЎеЌеу бПйыМшағаМЎай етiп, бПлжаЌы Java сПл үшiМеЌiÐœ көМЎiреЎi ПрыМЎағаМ қПлЎаМушыМың браузерiМе Ое бПлатыМ автПЌатты ЌәлiÐŒ бПлатыМЎай етiп жасалғаМ.
725
726Collage.imageMustNotHave:КПллажЎа пайЎа бПлуы керек бПлғаМ суреттерЎiÒ£ қысуы, МавОгацОялық паМелЎерЎi құрайтыМ кМПпкалыларЎың суреттерiÐœiÒ£ түрiМе қПлЎаМылаЎы.
727
728Collage.caption:ҚПсыЌша бастар, кПллаж төЌеМЎе көрсетiлгеМ.
729
730
731#
732# Plugin option descriptions
733#
734AcronymExtractor.adding:қПсыЌша
735
736AcronymExtractor.already_seen:еМЎi көрiМгеМi
737
738AcronymExtractor.desc:МәтiМЎегi iзЎестiру жәМе акрПМОЌМың белгiге арМалғаМ көЌектiÒ£ шығаруыМ ПлагОМ.
739
740AcronymExtractor.done_acronym_extract:АкрПМОЌЎарЎың шығаруы жасалғаМ.
741
742AcronymExtractor.done_acronym_markup:АкрПМОЌМың белгiсi ПрыМЎағаМ.
743
744AcronymExtractor.extract_acronyms:АкрПМОЌЎар ЌәтiММеМ алғаМ жәМе ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ретiМЎесi ПрМатылғаМ.
745
746AcronymExtractor.extracting_acronyms:акрПМОЌЎарЎың шығаруы
747
748AcronymExtractor.marking_up_acronyms:акрПМОЌЎарЎың белгiсi
749
750AcronymExtractor.markup_acronyms:Құжаттың ЌәтiÐœiМе акрПМОЌМың ЌетаЌәлiЌеттерi қПсу.
751
752ArchivesInfPlugin.desc:(ОЌпПрт ПрыМЎалатыМЎа архОвтi ЎОректПрОя шығарылғаМ файл ЎеЌек ) archives.infтiÒ£ файлыМЎа әрбiр табылғаМ файл жұЌыстаМа қайталайтыМ ПлагОМ.
753ArchivesInfPlugin.reversesort:ӘліпбО тәртібі бПйыМша кері сұрыптау. ПайЎалы,  егер ПпцОя-sortmeta import.pl.-пеМ бірге қПлЎаМылғаМ жағЎайЎа
754ArchivesInfPlugin.sort:ӘліпбО тәртібі бПйыМша сұрыптау. ПайЎалы, егер ПпцОя-sortmeta import.pl.-пеМ бірге қПлЎаМылғаМ жағЎайЎа
755
756AutoExtractMetadata.desc:ExtractorÐŽÑ‹Ò£ ПлагОМiМеМ шығаруыМ беретiÐœ барлық фуМкцОПМалЎықты МегiзЎi ПлагОМ.
757
758AutoExtractMetadata.extracting:шығару
759
760AutoExtractMetadata.first:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ЌәтiММеМ өрiске шығаруға арМалғаМ бiрiМшi шаЌаларЎың тiзiЌМiÒ£ бөлгеМ үтiрi. Ӛрiс FirstNNN аталғаМ.
761
762AutoLoadConverters.desc:Helper-плагОМ ЎОМаЌОкалық плагОМЎерЎі түрлеМЎіргіштерЎі кеңейту үшіМ жүктейЎі.
763AutoloadConverter.noconversionavailable:Ӛзгерту ЌүЌкіМ еЌес
764
765BaseMediaConverter.desc:Мысалы, суреттерЎiÒ£ кПМвертПрЎың кПМвертПры бПлатыМ ПлагОМге арМалғаМ ЀуМкОяМы көЌегiÐœiÒ£ шығаруыМ ПлагОМ ЌеЎОа МеЌесе кПМвертПрлар вОЎеП.
766
767BasePlugin.associate_ext:ANDтың ПлагОМiÐœiÒ£ түбiрлiк тiзбесiЌеМ файлЎарЎың өңЎеуiМе шақыраЎы үтiр арқылы аргуЌе ретiМЎе бұл жерЎе берiлетiÐœ аталғаМ файлЎарЎың кеңейтуiÐœiÒ£ тiзiЌМiÒ£ құжаттарыЌеМ байлаМыстыраЎыМта.
768
769BasePlugin.associate_tail_re:ТабылғаМ файлЎарға файл аттарыМың тiркесiМе жүйелi айтылуы. Associate_ext үшiÐœ екiÐœiÒ£ бiрi әлЌеМЎi сОяқты қПлЎаМылаЎы.
770
771BasePlugin.block_exp:ЀайлЎар, тОiстi бұл Ўұрыс өрМектер, тiзiЌЎе кез келгеМ ары қарай ПлагОМ тапсырғаМ бПлатыМЎай етiп тПсқауыл қПяЎы. Бұл сiз көңiл бөл кiретiÐœ файлЎар туралы ескертетiÐœ хабарлаЌаларЎың үлкеМ саМы сақтап қалуға қарағаМЎа ешқаМЎай Ўа басқа Мақты тағайыМЎауЎы алЌайЎы. Мысалға, алар е әрбiр ПлагОМ үМЎеЌеу бПйыМшаға HTMLPlugМы block_exp. үМЎеЌеу бПйыМшасыМа алсыМ кеңейтуi бар кез келгеМ файлЎарЎы блПкаЎалайЎы . gif, . jpg, . jpeg, . png МеЌесе . css.
772
773BasePlugin.desc:ИЌпПрттың жОМағы ПлагОМЎерi үшiÐœ Мегiзгi класс.
774
775BasePlugin.dummy_text:Құжат ЌәлiЌет ЌәтiМЎi алЌайЎы.
776
777BasePlugin.encoding.ascii:7-бОттiк asciiлер тұрып қал. Ол қПлЎаМу iso_8859_1ге қарағаМЎасы тез бПла алаЎы. Мысалы, бұл asciiÐœiÒ£ 7-бОттiк жОыМЎарыМың бПс тұруларыМың МеЌiс МеЌесе фраМцуз құжаттары МышаМЎар тыс бПла алаЎы екпiММiÒ£ таңбаларыМЎа бПлатыМ ) құжаттарЎың кПллекцОясыМЎағы қПлЎаМуы сақтаМыңыз, бұМың ПрыМыЌызға iso_8859_1лерЎi қПлЎаМыңыз.
778
779BasePlugin.encoding.unicode:Тек қаМа уМОкПЎ.
780
781BasePlugin.encoding.utf8:НеЌесе utf8, МеЌесе уМОкПЎ - автПЌатты бiлЎiрiлгеМ.
782
783BasePlugin.filename_encoding:Ѐайл аттары үшiÐœ басқа кПЎпеМ жазылу көз
784
785BasePlugin.filename_encoding.auto:Ѐайл атыМ автПЌатты аМықтау
786
787BasePlugin.filename_encoding.auto_language_analysis:талЎауы арқылыМың файл аттарыМың қайта кПЎтауыМ автП аМықтау.
788
789BasePlugin.filename_encoding.auto_filesystem_encoding:Ѐайл жүйесiМЎегi қайта кПЎтау қПлЎаМа файл атқа арМалғаМ КПЎектiÒ£ автП аМықтауы
790
791BasePlugin.filename_encoding.auto_fl:Ѐайл атыМың қайта кПЎтауыМ аМықтауға арМалғаМ файл жүйесiÐœiÒ£ сПЎаМ сПң қайта кПЎтауыМ тiл талЎауы қПлЎаМа
792
793BasePlugin.filename_encoding.auto_lf:Ѐайл атыМың қайта кПЎтауыМ аМықтауға арМалғаМ файл жүйесiÐœiÒ£ сПЎаМ сПң қайта кПЎтауыМ тiл талЎауы қПлЎаМа
794
795BasePlugin.no_blocking:ЀайлЎарЎы ашпай блПкаЎалаЌаңыз. Кез келгеМ (бетке вебке сурет ) ассПцОацОялаМғаМ файлЎар құжаттарЎың ретiМЎесiÐœiÒ£ кПллекцОяларға қПсылаЎы.
796
797BasePlugin.no_cover_image:(prefix қайЎа - бұл жұЌыстаМылатыМ файлЎың атауы ) prefix.jpgÐœiÒ£ файлыМа пысқырып та қараЌалар. Бұл тыстың суреттерi.
798
799BasePlugin.OIDtype.auto:Import.plге OIDtypeÐœiÒ£ жОыМыМ қПлЎаМылаЎы
800
801BasePlugin.process_exp:Ѐайл аттарыМа сәйкестiкке арМалғаМ Perl кәЎiЌгi өрМек. Ѐайл атыМың сәйкестiгi бұл ПлагОМЌеМ өңЎелеЎi. Мысалы, (i Ќе?) қПлЎаМу . . htm әлЎе . html бiтетiÐœ барлық құжаттарға \$ сПтветствует html Ќе?(ажыратуларсыз бас жәМе кiшi әрiптер ).
802
803BasePlugin.processing_tmp_files:Ішкі флаг, TMP файлЎы өңЎегеМіЌізЎі көрсету үшіМ, ПрМатылғаМ плагОаМЎар кПМвертерлері.
804
805BasePlugin.smart_block:ЖақсартылғаМ әЎiстiÒ£ файлЎарыМың бiтеуi, файлЎарЎың атауларыМ көруЎi бПс тұру ПрыМыМа.
806
807BasePlugin.store_original_file:Бастапқы құжатты сәйкес файл сОяқты сақтаңыз. Белгілеу, бұл PDF, Word жәМе т.б. файлЎарға жасалыМғаМ. Бұл ПперацОя тек қаМа түпМұсқаЎағы
808көшірЌесіМ сақтаЌағаМ  плагОМЎерге пайЎалы.
809
810BasePlugin.file_rename_method:ИЌпПртталғаМ файлЎың көшiрЌесiÐœiÒ£ перОЌеМПваМОясы жәМе ассПцОацОялаМғаМ файлЎар үшiÐœ әЎiс.
811
812BasePlugin.rename_method.url:ИЌпПртталғаМ жәМе ассПцОацОялаМғаМ файлЎарЎың URLМың қайта кПЎтауы жәМе атыМ өзгертуiÐœ қПлЎаМылаЎы
813
814BasePlugin.rename_method.base64:ИЌпПртталғаМ жәМе ассПцОацОялаМғаМ файлЎарЎың атыМ өзгертуге арМалғаМ base64 қПлЎаМу қайта кПЎтаулар.
815
816BasePlugin.rename_method.none:ПрПОЌпПртОрПваММые жәМе ассПцОацОялаМғаМ файлЎарЎы атыМ өзгертпеңiз
817
818BibTexPlugin.desc:BibTexPlug BibTex. BibTexPlugÐœiÒ£ қалыбыМЎағы бОблОПграфОялық файлЎары Пқып ПтыраЎы файлЎағы әрбiр сiлтеЌеге арМалғаМ құжаттың түрiÐœ құраЎы. Бұл - SplitPlugÐœiÒ£ класс тарЌағы, егер ЎегеМЌеМсiÐœ көптiк жазуларЎа бПлаЎы, ПМЎа барлық Плар ПқылаЎы.
819
820BookPlugin.desc:ДеңгейЎiÒ£ тэгтерi<<TOC>> бПлатыМ құжаттаМ көп Ўеңгейлi құжаты жасалаЎы. Әрбiр бөлiЌге арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттер кез келгеМ басқа тэгтеМ сПл жПлға алғаМ, сПМыЌеМ қатар <<TOC>>. Мысалы, <<Title>>xxxx<</Title>>  атауЎың ЌетаЌәлiЌеттерi ПрМатаЎы. ТэгтерЎiÒ£ арасыМЎағы барлық өңгесi сОяқты қаралуЎаМ өтеЎi (htmlÐŽÑ‹Ò£ байлаМысы МеЌесе HTMLPlugМың кез келгеМ басқа түрлерiÐœiÒ£ ешқаМЎай Ўа өңЎеуi ЎеЌек өМЎiрiп алЌайЎы ) html тұрып қал. КiретiÐœ файлЎар кеңейтулерЎi алатыМЎа . үМЎеЌеу бПйыМшаға hb күтiлеЎi. Бұл файл атпеМ, hbМың Месi сПлЎарЌеМ файлға ПпцОя - process_expМың қПсыЌшасыЌеМ өзгертiле алаЎы, бiрақ кеңейту . (файлЎар jpg бұл ПлагОМЎерЌеМ қПршауға алаЎы ) суреттiÒ£ тысыМа jpg пара . BookPlug HBPlug (жәМе кеңейтуЌеМ ) жеңiлЎету бПлып табылаЎы ГуЌаМОтарлық кiтапхаМаМың кПллекцОя қПлЎаМылатыМ. HBPlug.кiретiÐœ файлЎар (кПллекцОяларға HDLға кiру <<TOC>> суреттi аМықталу үшiÐœ <<I>>, жәМе <<TOC>>, ЌәтiММiÒ£ басыЌеМ атауЎың ЌетаЌәлiЌеттерi бПлуы керек бПл ) тэгтерЎiÒ£ арасыМЎағы барлық ЌәтiМЎер жай ғаМа алаЎы ) тэгтер қПлЎаМа ) тэгтер htmlÐŽÑ‹Ò£ қПсыЌша тэгтерiÐœ жОыМ айМала бПлаЎы ) тазарақ бПлуы керек бПлатыМЎа есептейтiМЎiгiМеМ, BookPlug жылЎаЌырақтарЎы бПлып табылаЎы. Егер сiз сПл әЎiстерЌеМ көрсетiлетiÐœ құжаттарЎы белгiлесеңiз, Ме HDLМың кПллекцОясы, HBPlug ПрыМыМа бұл ПлагОМЎi қПлЎаМыңыз.
821
822CONTENTdmPlugin.desc:CONTENTdmМың кПллекцОялары прПэкспПртОрПваММыхқа файлЎар өңЎелетiÐœ RDF ПлагОМ.
823
824ConvertBinaryFile.apply_fribidi:ЕркiÐœ ауЎарылғаМ (ЌәтiМЌеМ ПңМаМ сПлға ) файлЎағы Unicode Bidirectional Algorithm "Fribidi" прПграЌЌасыМ ПрыМЎау.
825
826ConvertBinaryFile.convert_to:Мысалы, ПлагОМ HTML, МеЌесе TEXTiМе еркiÐœ ауЎараЎы, МеЌесе.
827
828ConvertBinaryFile.convert_to.auto:СПМыЌеМ бiрге еркiÐœ ауЎаруға арМалғаМ қалыпты автПЌатты сайлаМаЎы. Қалыптың таңЎауы қПлЎаМылатыМ құжаттың түрiМеМ тәуелЎi бПлаЎы. Мысал, Wordқа (PagedImage ) беттiк ОллюстрацОя ГрОМстПуМ қалыпқа HTMLға, PowerPointтiÒ£ Псы уақыттасыМ автПЌатты еркiÐœ ауЎараЎы.
829
830ConvertBinaryFile.convert_to.html:HTML қалып.
831
832ConvertBinaryFile.convert_to.text:ҚарапайыЌ ЌәтiММiÒ£ қалыбы.
833
834ConvertBinaryFile.convert_to.pagedimg:СуреттерЎiÒ£ тПптаЌасы.
835
836ConvertBinaryFile.convert_to.pagedimg_jpg:СуреттерЎiÒ£ JPEGМың қалыбыМЎағы тПптаЌа.
837
838ConvertBinaryFile.convert_to.pagedimg_gif:СуреттерЎiÒ£ GIFтiÒ£ қалыбыМЎағы тПптаЌа.
839
840ConvertBinaryFile.convert_to.pagedimg_png:СуреттерЎiÒ£ PNGМың қалыбыМЎағы тПптаЌа.
841
842ConvertBinaryFile.desc:Бұл ПлагОМi WordPlug жәМе PDFPlug сПМЎай ПлагОМЎерi Ќұрасы бПйыМша берiлеЎi. Ол айМыЌалы ЌәМЎерiÐœ көрсетеЎi ConvertToBasPlugМың ПлагОМi жұЌыс қПлЎаМылатыМ бПлғаМ HTML МеЌесе TEXTтiÒ£ қалыптарыМЎа бұл құжаттарЎы еркiÐœ ауЎаруға көЌектесеЎi. Бұл HTMLPlug МеЌесе TEXTPlugÐœiÒ£ ПлагОМЎерiÐœiÒ£ convert_toМың ПлагОМiÐœiÒ£ ЎәлелiÐœiÒ£ Ќұрасы бПйыМша 2~ берiлуi арқылыЎа ЎОМаЌОкалық бПлаЎы. Егер Ўәлел үМЎеЌеу бПйыМшаға ЌәМ бар бПлЌай, берiлсе,
843
844ConvertBinaryFile.keep_original_filename:АссПцОацОялаМғаМ файлға арМалғаМ бiртуЌа файл аттарыМ сақтасыМ, doc.pdf, doc.docқа жәМе тағы басқалар өрМектеу еЌес.
845
846ConvertBinaryFile.use_strings:Егер кПМверсОяМың утОлОтасы iстеЌесе, егер аМықталса, ПМЎа Пңай тiзбектiк фуМкцОя ЌәтiММiÒ£ шығаруыМа шақырылаЎы.
847
848ConvertToRogPlugin.desc:RogPlug Ќұра ететiÐœ ПлагОМ.
849
850CSVPlugin.desc:ЀайлЎарЎың үтiр айырық ЌәМЎерЎiÒ£ қалыбыМЎа үшiÐœ ПлагОМ. ЀайлЎың әрбiр жПлыМа жаңа құжатты жасалаЎы.
851
852DateExtractor.desc:МәтiММеМ тарОхО ЎаталарЎың шығаруға арМалғаМ экстрактПрЎың көЌегiÐœiÒ£ ПлагОМi.
853
854DateExtractor.extract_historical_years:ТарОхО құжаттарЎаМ уақытша ЌерзiÐŒi туралы ЌәлiЌеттi алу. Ол ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ретiМЎесiÐœ құжатпеМ сақталаЎы. Сiз сiзЎiÒ£ кПллекцОяңызға кПллекцОяМың сiзЎiÒ£ кескiМЎi файлыңызыМа "Format QueryInterface DateSearch" ПператПр тПлықсыта қПса алғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ Пл үшiМЎерi iзЎестiруЎi ОМтерфейсте бПлаЎы.
855
856DateExtractor.maximum_century:Мысалы, тарОхО ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ретiМЎесi 14 ала 14-шi жүз жылЎық жататыМ барлық сiлтеЌелер алғаМ аталғаМ жүз жылЎықтың ЌаксОЌал ЌәМi.
857
858DateExtractor.maximum_year:(1950-шi Ўәуiр, түрЎiÒ£ Ўатасы ) ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ретiМЎе қПлЎаМылғаМ ЌаксОЌал тарОхО Ўатасы.
859
860DateExtractor.no_bibliography:БОблОПграфОялық Ўаталар тарОхО ЎаталарЎың шығаруыМЎа блПкаЎалауға ЎәЌ татпаңыз.
861
862DirectoryPlugin.desc:RecPlug - бұл әрбiр ЎОректПрОяЎа Пл табатыМ әрбiр файл жұЌыстаМа қайталайтыМ ПлагОМ.
863
864DirectoryPlugin.recheck_directories:ИЌпПрттың папкасыМЎағы файлЎары сОяқтығаММаМ кейiМЎер өңЎелiп, папка файлЎар кез келгеМ қайта жасалыМғаМЎарЎы бiлЎiру үшiÐœ қайтаЎаМ ПқОтыМ бПлаЎы.
865
866DirectoryPlugin.use_metadata_files:(АлЌастырғаМ -ПлагОМЎерЎiÒ£ тiзiÐŒiМе MetadataXMLPluginÐœiÒ£ ПлагОМi қПсуға  ) ЌетаЌәлiЌеттер XML Пқып ПтырсыМ - файлЎар.
867
868DatabasePlugin.desc:Деректер қПрыМаМ жазуларыМ ОЌпПрт ПлагОМ.КескiМЎi файлЎарЎың Ќысалға арМалғаМ / example.dbiÐœiÒ£ пакетi / ETC /Мы  көру.
869
870DSpacePlugin.desc:ПлагОМ DSpaceЎаМ құжаттарЎың шетке шығарылатыМ кПллекцОялары ПқОЎы жәМе ГрОМстПуМға ОЌпПрттайЎы.
871   
872DSpacePlugin.first_inorder_ext:Бұл ПпцОялар DSpace құжаттарыМың кПллекцОяМың аса ЌаңызЎы ағыМыМың аМықтауыМа арМалғаМ. ПрПграЌЌа бПлуы ЌүЌкiÐœ extтың аса ЌаңызЎы файлыМ iзЎейЎi.
873
874DSpacePlugin.first_inorder_mime:Бұл ПпцОялар DSpaceМың кПллекцОясыМың құжаттарыМың алғашқы ағыММың аМықтауыМа арМалғаМ. ПрПграЌЌа бПлуы ЌүЌкiÐœ аса ЌаңызЎы файлЎы табылу үшiÐœ тПптаЌаЎағы mimeÐœiÒ£ құжатыМың белгi қПйылғаМ түрлерiÐœ қПлЎаМаЎы.
875
876DSpacePlugin.only_first_doc:Бұл ПпцОялар DSpaceМың кПллекцОясы құжаттарыМЎағы алғашқы ағыММың аМықтауыМа арМалғаМ. ПрПграЌЌа бiрiМшi белгi қПйылғаМ dublic_coreÐœiÒ£ ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ файлыМЎа аса ЌаңызЎы файлыЌеМ саМайЎы.
877
878EmailAddressExtractor.desc:МәтiМЎегi электрПМЎық пПчтаМың ЌекеМжайларыМ iзЎестiруге арМалғаМ экстрактПрЎың көЌегiÐœiÒ£ ПлагОМi.
879
880EmailAddressExtractor.done_email_extract:ЭлектрПМЎық пПштаМың ЌекеМжайларыМ шығару ПрыМЎағаМ.
881
882EmailAddressExtractor.extracting_emails:электрПМЎық пПчтаМың ЌекеМжайларыМ шығару
883
884EmailAddressExtractor.extract_email:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ретiМЎесiÐœiÒ£ электрПМЎық пПчтаМың ЌекеМжайы алу.
885
886EmailPlugin.desc:Email ПлагОМ электрПМЎық пПчтаМың файлЎары Пқып ПтыраЎы. Олар (Плар пПшталық ЎОректПрОя папкаларыМЎағы көрiÐœiп қалатыМ сПл ретте яғМО ) МөЌiрлерЌеМ МеЌесе кеңейтуЌеМ бПс тұруларЌеМ ат қПйылаЎы . mbxЎППкуЌеМта \n\t\$ЌәтiÐœ (mboxтың хаттарға арМалғаМ файлЎың қалыбы ) : Құжаттың ЌәтiÐœi құжатта бПс жПл ЌәтiÐœ барлығыЌеМ бiрiМшiЎеМ кейiÐœ тұраЎы . (Dublin Coreлер еЌес !) \n ЌетаЌәлiЌеттер \n\t\$HeadersСОяқты барлығы _Subject зат (ÐŒiМЎеттi еЌес, үМЎеЌеу бПйыМшаға сақталыМбайЎы ) баста бПлаЎы : кiЌге загПлПвПк\n\t\$To :кiÐŒ кiÐŒ
887
888EmailPlugin.no_attachments:ҚатыМастың қПсыЌшасыМ сақтаЌау.
889
890EmailPlugin.headers:СОяқты пПшталық бастар Ќета сақталсыМ - "Headers" ЌәлiЌеттер
891
892EmailPlugin.OIDtype.message_id:Құжаттың OID ретiМЎесiÐœiÒ£ қатыМастың ОЎеМтОфОкатПрыМ қПлЎаМыңыз. Егер ОЎеМтОфОкатПр табылса, сПЎаМ сПң OID көзiÐœ қПлЎаМылаЎы.
893
894EmailPlugin.split_exp:Perl кәЎiЌгi өрМегi жеке құжаттарЎағы қатыМастары әЎеттегiлiк файлЎарЎы жаруға алуға бПлатыМ файлЎарЎың ыЎырауыМа бПлатыМ көп қПлЎаМылаЎы.
895
896EmbeddedMetadataPlugin.desc:Әр түрлі түрлерЎеМ файлЎарЎаМ кірістірілгеМ ЌетаЌәліЌетті алатыМ ПлагОМ. Ол ЌетаЌәліЌеттің 20 фПрЌатыМ жәМе 70 аса файл фПрЌатыМ өз қПлЎауыМа қПса алатыМ  ExifTool ЌПЎуль CPAN '-ге МегізЎелгеМ.
897Негізгі сәттер қПсаЎы: AVI, ASF, FLV, MPEG, OGG Vorbis жәМе WMV сОяқты фПрЌатты  бейМеЌатерОалЎар, BMP, GIF, JPEG, JPEG 2000 жәМе PNG сықылЎы фПрЌатты суреттер, AIFF, RealAudio, FLAC, MP3, WAV сОяқты ауЎОП фПрЌаттар, EPS, HTML, PDF жәМе Microsoft Word фПрЌатты құжаттыр. http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/ Бетте ExifTool туралы көп түсіМікті ЌәліЌеттер бар.
898EmbeddedMetadataPlugin.join_before_split:БірМешесі пПзОцОяларЌеМ өрістерЎі тіркеуі (Ќысалы, автПрлар МеЌесе кілтті сөзЎер), ПларЎы бөлЌес бұрыМ (қалауы бПйыМша), көрсетілгеМ бөлгішті қПлЎыМып.
899EmbeddedMetadataPlugin.join_character:СОЌвПл, сплОтке ЎейіМ қПсуЌеМ қПлЎаМылаЎы (үМЎеЌеу бПйыМша бір кеңістікте).
900EmbeddedMetadataPlugin.trim_whitespace:БасыМЎа жәМе аяғыМЎа кез келгеМ суырылғаМ ЌетЌәліЌет ЌәМЎеріМің кеЌшіліктеріМ кесу керек (Ескерту:  бұл кез-келгеМ құМЎылыққа жатаЎы, Пл join_before_split біріктіру МеЌесе metadata_field_separator
901арқылы бөлеЎі).
902EmbeddedMetadataPlugin.set_filter_list:БізЎің алғыЌыз келгеМ үтірлерЌеМ бөліМгеМ ЌетаЌәліЌеттер жОыМ тізіЌі.
903EmbeddedMetadataPlugin.set_filter_regexp:БізЎің алғыЌыз келгеМ ЌетаЌәліЌет таңЎайтыМ жүйелі өрМек .
904
905ExcelPlugin.desc:Microsoft ExcelÐŽiÒ£ файлыМың ОЌпПртыМа ПлагОМi.
906
907FavouritesPlugin.desc:ИМтерМеттiÒ£ өткiзгiштiÒ£ белгiлерiÐœiÒ£ файлЎарыМың өңЎеуiМе ПлагОМ
908
909FOXPlugin.desc:Foxbase dbtтың файлыМың өңЎеуiМе ПлагОМ. Бұл ПлагОМ файлЎарЎың dbt жәМе dbfтiÒ£ ПқуыМың Мегiзгi фуМкцОПМалЎық ЌүЌкiМЎiктерi жәМе әрбiр жазуЎы өңЎеуЎi қаЌтаЌасыз етеЎi. Бұл Пртақ ПлагОМ файлЎағы тОiстi өрiстерi өңЎелу үшiÐœ ерекше Ўеректер қПрыМа ПрМыМ басуы керек.
910
911GreenstoneXMLPlugin.desc:GreenstoneМың архОвыМың XML құжаттарыМың өңЎеуi. ПлагОМ көңiл ауЎар, ЌыМау Ме (XML::-шы талЎаушы ЌПЎул құрастыруЎы Ўұрыстық тексеретiМЎiгiЌеМ ) сОМтаксОстiÒ£ ешқаМЎай Ўа тексеруi iстеЌейЎi. GreenstoneМың архОвыМың файлЎары ПларЎың DTDтарыМа сәйкес келетiМЎе есептейЎi.
912
913GISExtractor.desc:(GIS ) ГеПграфОялық МәлiЌет жүйелерЎiÒ£ ЌүЌкiМЎiгiÐœ қПлЎайтыМ BasPlugға қПсыЌша класс
914
915GISExtractor.extract_placenames:МәтiМЎегi геПграфОялық атауЎы РаспПзМПвать жәМе Плар Ќета қПсылсыМ - ЌәлiЌеттер. ГрОМстПуМға гОс кеңейту талап етеЎi.
916
917GISExtractor.gazetteer:МәтiМЎегi геПграфОялық атауларЎы айырып таМу жәМе қПсыЌшаға геПграфОялық аМықтаЌасы ПларЎы Ќета - ЌәлiЌеттер. ГрОМстПуМға гОс кеңейту талап етеЎi.
918
919GISExtractor.place_list:Құжаттың басыМЎасы ПларЎың тiзiÐŒi геПграфОялық атаулар, ПлагОМ айырып таМуЎа қПсаЎы. ГрОМстПуМға гОс кеңейту талап етеЎi.
920
921HBPlugin.desc:Кiтап ЎОректПрОясыМ HTMLМы жұЌыстаМатыМ ПлагОМ. Бұл ПлагОМ ГуЌаМОтарлық кiтапхаМаМың кПллекцОяларыЌеМ қПлЎаМылаЎы жәМе басқа кiретiÐœ шОфрлауларЎы жұЌыстаМбайЎы, asciiЎеМ басқа МеЌесе asciiÐœiÒ£ кеңейтуiЌеМ. Бұл прПграЌЌалар жақсысы жараЌсызы бПлып табылаЎы жәМе тез жүктелетiМЎей етiп алар е күЌәММiңсiз аяқтап iстегеМ. МеМ аЎаЌЎар ПларЎың кПллекцОясы HBSPlug. ;-)\n\n-шы бұМың ПрыМыМа ПлагОМ қПлЎаМа жәМе iстеуге Ќақтауға ПМың бұл күйi тастап кете үЌiттеМеЌiÐœHBSPlug жаңа кПллекцОяМың жасауыМЎа қПлЎаМыңыз жәМе белгiлеМгеМ файлЎар, астыМЎа
922
923HBPlugin.encoding.iso_8859_1:Latin1 (батыс тiлЎерi )
924
925HTMLImagePlugin.aggressiveness:МәтiММiÒ£ шығару қПлЎаМылатыМ сабақтас әЎiстерЎiÒ£ лауазыЌы.
926HTMLImagePlugin.aggressiveness.1:Ѐайл аты, жПл, тек қаМа ЌәтiММiÒ£ (ALT ) түрлеМЎiруi.
927HTMLImagePlugin.aggressiveness.2:1-шi барлығы плюс бұл түсiÐœiктi бастың.
928HTMLImagePlugin.aggressiveness.3:2-шi барлығы плюс бұл түсiÐœiктi ең жақыМ параграфтарЎың.
929HTMLImagePlugin.aggressiveness.4:3-шi барлығы плюс бұл түсiÐœiктi (<h1>, <h2>  .... .) алЎыңғы бастарЎың.
930HTMLImagePlugin.aggressiveness.5:4-шi барлығы плюс бұл түсiÐœiктi ЌәтiМЎiк сiлтеЌелерЎiÒ£.
931HTMLImagePlugin.aggressiveness.6:(сөзЎiÒ£ атау, кiлтi жәМе тағы басқалар ) тэгтерЎi 4-шi барлығы плюс беттiÒ£.
932HTMLImagePlugin.aggressiveness.7:Барлығы бiрiккеМ 6, 5 жәМе 4.
933HTMLImagePlugin.aggressiveness.8:7-шi барлығы плюс бас, файл атыМың қайталауыМың жәМе (тОiстiрек МәтОжелерЎiÒ£ лауазыЌыМың жПғарылатуы ) тағы басқалар.
934HTMLImagePlugin.aggressiveness.9:1-шi барлығы плюс бастапқы беттiÒ£ тПлық ЌәтiÐœi.
935
936HTMLImagePlugin.caption_length:(МышаМыМЎалар ) бастарЎың ЌаксОЌал ұзыМЎығы.
937
938HTMLImagePlugin.convert_params:ҮшiÐœ қПсыЌша параЌетрлер ImageMagicK кiшiрейгеМ суреттерЎi еркiÐœ ауЎараЎы. Мысалы, - жПғарылату кiшiрейгеМ суреттерге үш өлшеЌЎi түр береЎi.
939
940HTMLImagePlugin.desc:Веб-беттеМ суреттерЎiÒ£ шығаруы жәМе сабақтас ЌәтiМге ПлагОМi.
941
942HTMLImagePlugin.document_text:Құжаттың түрiМЎегi суреттiÒ£ ЌәтiÐœi қПсу :(әйтпесе, IndexedText-шi ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiсi ) ЌәтiÐœ.
943
944HTMLImagePlugin.index_pages:СуреттерЌеМ бет қатар ОМЎекстеу. Әйтпесе, бастапқы URLларЎағы бетте айЎау.
945
946HTMLImagePlugin.max_near_text:ТаңбаларЎың ЌаксОЌал саМы алатыМ суреттерЎе.
947
948HTMLImagePlugin.min_height:ПОкселЎер. Сурет өткiзсiÐœ, кiшiсi, ЌыМау Ме.
949
950HTMLImagePlugin.min_near_text:ТаңбаларЎың ең төЌеМгi саМы алатыМ ЌәтiÐœ МеЌесе баста.
951
952HTMLImagePlugin.min_size:Байты. Сурет өткiзсiÐœ, кiшiсi, ЌыМау Ме.
953
954HTMLImagePlugin.min_width:ПОкселЎер. Сурет өткiзсiÐœ, тарлау, ЌыМау Ме.
955
956HTMLImagePlugin.neartext_length:МекеМжайЎы ұзыМЎық (МышаМыМЎалар ) ЌәтiМЎе.
957
958HTMLImagePlugin.no_cache_images:(түпМұсқаМың URLсыМың көрсетiлу ) суреттерЎiÒ£ кэш жасауы iстеЌеу.
959
960HTMLImagePlugin.smallpage_threshold:Беттер, (байттарЎағы ) кiшiсi ЌыМау Мелерге суреттер, (атау, сөзЎiÒ£ КлючевПелерi жәМе тағы басқалар ) беттiÒ£ қПсылғаМ ЌетаЌәлiЌеттерiÐœ алаЎы.
961
962HTMLImagePlugin.textrefs_threshold:МәтiМЎiк сiлтеЌелер үшiÐœ табалЎырық. Аласалау ЌәМЎер алгПрОтЌ кеЌ қатал түсiМеЎi.
963
964HTMLImagePlugin.thumb_size:ӚлшеЌМiÒ£ ЌаксОЌал кiшiрейтуi - жәМе еМ, жәМе бОiктiк.
965
966HTMLPlugin.assoc_files:Html кәЎiЌгi Perl байлаМысқа арМалғаМ кеңейтулерЎi файлЎың өрМегi - құжаттарЌеМ.
967
968HTMLPlugin.desc:Бұл ПлагОМ HTMLМың файлЎарыМ жұЌыстаМаЎы
969
970HTMLPlugin.description_tags:TэгтерЎе бПлатыМ iшкi бөлiЌЎерге құжаттың бөлiктеуi. Барлық ЌетаЌәлiЌеттер  тэгтерЎiÒ£ шектерiМЎегi қПсуы керектеМ, бұл ПпцОяМың қПюы, сiз жаМыМЎа көңiл ауЎар, Месi аМық еЌес ПрМатыңыз - (ешқаМЎай Ўа ЌетаЌәлiЌеттер ) no_metadata. БұЎаМ басқаЎы - keep_head бұл ПпцОя ПрМатылатыМЎа ешқаМЎай Ўа әсерЎi алЌайЎы.
971
972HTMLPlugin.extract_style:СтОльлер туралы ЌәлiЌеттi алсыМ жәМе  HTML<head> скрОптi тега жәМе DocumentHeader сОяқты ЌетаЌәлiЌеттерЎi сақтау. Бұл _document:documentheader_ macro-шы ЌакрПсыЌеМ құжаттың бетiМЎе аМықталаЎы.
973
974HTMLPlugin.file_is_url:Мысалы, егер айМаМың веб-сiÐœiÒ£ құралы ОЌпПрттың ЎОректПрОясыМың құрылыЌыМың жасауларыМа қПлЎаМылса, егер кiретiÐœ файл аттары бастапқы бастапқы құжаттарЎың URL бПлса, ПрМату.
975
976HTMLPlugin.hunt_creator_metadata:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ туыМЎыгершiлiгiМЎе көбiректi табылсыМ жәМе C ПзЎатель ПларЎың өрiсiМе таратып салып қПюға ЌейлiМше. (өрiстерЎiÒ£ ЌетаЌәлiЌеттерi ) metadata_fieldsтiÒ£ байрағыМың қПюы керек бПлаЎы .
977
978HTMLPlugin.keep_head:html бастар алып тастаЌасыМ - файлЎар.
979
980HTMLPlugin.metadata_fields:Үтiр сығыМЎыМы бастауға талаптаМылу үшiÐœ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ тiзiÐŒi бөлеЎi.  бiрiМшi буЎы ЌазЌұМЎы алыМсыМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ <tagname> Ўеп аталатыМ элеЌеМт қПМЎырылғаМу үшiÐœ  тэгтi қПлЎаМыңыз. Егер тэгтерЎi сығыМЎы өйткеМi бұл ЌетаЌәлiЌеттер бас әрiптерЌеМ Greenstoneге елестету үшiÐœ керек пе, сiз сезгiштiгi төЌеМ әсер бПлып табылсаңыз, кiшi әрiп бас бұл жерЎе алЌастырыңыз.
981
982HTMLPlugin.metadata_field_separator:Бөлгіштер, көп ЌағыМалы Ќета ЌәліЌеттерЎе қПлЎаМатыМ. Осы кейіпкерге ЌетаЌәліЌет жОектерге бөліМеЎі, жәМе әрбір элеЌеМтке жекелегеМ ЌетаЌәліЌет ретіМЎе қПсылаЎы.
983
984HTMLPlugin.no_metadata:ЀайлЎарЎаМ кез келгеМ ЌетаЌәлiЌеттерi алуға тырыспаңыз.
985
986HTMLPlugin.no_strip_metadata_html:АтауларЎы тiзiÐŒ Ќета - (барлық ) allÐŽÑ‹Ò£ үтiрi арқылы аталғаМ ЌәлiЌеттер, МеЌесе. ҚПлЎаМылсыМ - ЌәМЎерЎеМ тагтерiÐœiÒ£ HTMLМың алып тастауы Ќета сақтап қалатыМ description_tags, - ЌәлiЌеттер.
987
988HTMLPlugin.nolinks:ЕшқаМЎай Ўа талпыМыстар (ЌұМЎай байрақтың қПюы пПстрПеМОя/ОЌпПртОрПваМОя жылЎаЌЎық жақсарта алаЎы, бiрақ құжаттарЎың шектерiМЎегi кез келгеМ салыстырЌалы байлаМыстарЎы бұзылаЎы ) лОМктер ұстауға iстеЌеңiз.
989
990HTMLPlugin.no_image_links:ТалпыМыс қаМЎай бПлЌасыМ ПларЎың көруге арМалғаМ суреттегi сiлтеЌесiÐœ жасауға iстеЌеңiз.
991
992HTMLPlugin.rename_assoc_files:Мысалы, суреттерЌеМ құжаттарЌеМ сабақтас файлЎарЎы атыМ өзгертеЎi. СПМыЌеМ бiрге (пайЎалы CD-ROMларға көшiргеМ кПллекцОяларЎың жасауыМЎа ) ЎОректПрОяМың ЌайЎарақ құрылыЌыМ әлЎеқайЎа құраЎы.
993
994HTMLPlugin.sectionalise_using_h_tags:БөлiМулерЎiÒ£ h1, h2ÐŽiÒ£ тагтерiÐœiÒ£ қПлЎаМуы бар құжатыМЎағы автПЌатты жасау, .... hX.
995
996HTMLPlugin.title_sub:СақталғаМ атау жПлЎың өзгерiске арМалғаМ алЌастыруЎы өрМек.Мысалы, алып тасталу үшiÐœ "Беттi 1" PDFPlugÐœiÒ£ ПлагОМiЌеМ қПлЎаМылаЎы, жәМе қПлЎаМылатыМ атау ЌәтiММеМ тағы басқалар.
997
998HTMLPlugin.tidy_html:Егер аМықталса, HTMLМы өзгертеЎi - XHTML жақсы құрастырылғаМ құжаты. Бұл қПлЎаМушыларға кiтаптың қалыбыМЎағы құжаттарыМ қарап шығуға ЌүЌкiМЎiк береЎi.
999
1000HTMLPlugin.old_style_HDL:Ѐайлы сПл бПлуы ЌүЌкiÐœ бе туралы HDLМың секцОяларыМың ескi стОльсi қПлЎаМа секцОя бөлiМгеМ белгi.
1001
1002BaseMediaConverter.enable_cache:Кэш (суреттерЎiÒ£ кiшiрейгеМ көшiрЌелерi жәМе экраМЎық өлшеЌМiÒ£ суретi сПМЎай ) файлЎарЎы автПЌатты шығараЎы
1003
1004ImageConverter.converttotype:'s' қалыпқа бас суреттi өзгерту
1005
1006ImageConverter.create_screenview:Егер жОыМ сеМiЌЎi бПлса, экраМЎық өлшеЌМiÒ£ суретiÐœ жасаңыз, жәМе ЌетаЌәлiЌеттер ПрМатыңыз : Screen, ScreenType, screenicon, ScreenWidth жәМе ScreenHeight.
1007
1008ImageConverter.create_thumbnail:Егер жОыМ сеМiЌЎi бПлса, кiшiрейгеМ суреттер жасалаЎы жәМе ЌетаЌәлiЌеттер жаЌалаЎы: Thumb, ThumbType, thumbicon, ThumbWidth, ThumbHeight.
1009ImageConverter.desc:Бұл плагОМ суреттi МегiзЎi ЌетаЌәлiЌеттер тПлықсыта жұЌыстаМаЎы
1010
1011ImageConverter.imagemagicknotinstalled:Image Magick-шi қПсыЌша аМықталЌағаМ
1012
1013ImageConverter.minimumsize:СуреттiÒ£ аяққа басы, байт n қарағаМЎа кiшiсi.
1014
1015ImageConverter.noconversionavailable:СуреттерЎiÒ£ кПМвертацОясы қПл жетпес
1016
1017ImageConverter.noscaleup:КiшкеМтай суреттер кiшiрейтулерЎе үлкейтпеу.
1018
1019ImageConverter.screenviewsize:nxn өлшеЌiÐœiÒ£ экраМЎық суреттерiÐœ жасаңыз.
1020
1021ImageConverter.screenviewtype:'s' қалыптағы экраМЎық суреттерiÐœ жасаңыз
1022
1023ImageConverter.thumbnailsize:nxn өлшеЌiÐœiÒ£ кiшiрейтуiÐœ ПрыМЎау.
1024
1025ImageConverter.thumbnailtype:'s' қалыбыМЎағы кiшiрейтуЎi ПрыМЎау.
1026
1027ImageConverter.win95notsupported:Image Magick Win95/98ге сүйеЌейЎi
1028
1029ImagePlugin.desc:Бұл ПлагОМ суреттi МегiзЎi ЌетаЌәлiЌеттер тПлықсыта жұЌыстаМаЎы
1030
1031IndexPlugin.desc:Бұл рекурсОя ПлагОМi index.txtтiÒ£ файлыМ жұЌыстаМаЎы. Index.txt файл кПллекцОяға қПсуы керек index.txtтiÒ£ \n \n файлы әрбiр файлЌеМ төЌеМЎегiшеЌеМ қалыптауы керек бПлуға сабақтас кез келгеМ қПсыЌша ЌетаЌәлiЌет ерiп жүргеМ файлЎарЎың тiзiÐŒi бПлуы керек : бiрiМшi жПл кiлт бПла алаЎы :Ќысалы, кiлттiÒ£ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiсiÐœ аталу үшiÐœ ) : Зат, ұйыЌ, Ўата. Келесiсi жПлЎар ПрМатуы керек бПлатыМ кiруЎiÒ£ ЌетаЌәлiЌеттерi файлЎың атауы, сПЎаМ сПң ЌәМ сПл бПлаЎы.(Ќысалы, егер кiлттiÒ£ жПғарыЎа айтылғаМ жПлы қПлЎаМу бПлса,'irma/iw097e 3.2 unesco 1993 ПреЎЌет=3.2, ОргаМОзацОя_unesco, жәМе Дата_1993 _-шы файлыЌеМ ЌетаЌәлiЌеттерi байлайЎы.) \n\nМетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерi қайсы бПлса Ўа егер ПларЎың ЌәМi ПрМатылатыМЎа, Пл классОфОкацОяМың тОiстi файлыМЎа (ЎескрОптПр ) бiрiМшi өрiске сәйкес келуi керек бПлатыМЎа ОерархОялық классОфОкатПрЎың ПлагОМiÐœ қПлЎаМатыМЎа көзге iлiÒ£iз. \n\nЌысалы, ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ pochta ЌәМЎерi 3.2-шi зат тэг қПлЎаМа ) жәМе бұл ЌаңызЎы жПлЌеМ Пл берiлгеМ кез келгеМ атауЎы алЌастыраЎы бөлек атала алаЎы. Егер ЌаңызЎы жПлЎы бПлЌаса, ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ кез келгеМ аталЌағаМ ЌәМi затты аталаЎы.
1032
1033ISISPlugin.desc:Бұл ПлагОМ CDS / ISISтiÒ£ Ўеректер қПрларыМ жұЌыстаМаЎы. МұМЎай өңЎегеМ Ўеректер қПрлары әрбiр үшiÐœ кПллекцОяМың ОЌпПртыМың папкасыМЎағы үш файл бар бПлуы керек : (.fdt) өрiстерЎiÒ£ аМықтауыМ (.mst) Мегiзгi файл, кесте, жәМе әрiлi-берiлi сiлтеЌелерЎiÒ£ файлы (.xrf).
1034
1035ISISPlugin.subfield_separator:CDS / ISISтiÒ£ Ўеректер қПрларыМың жазыптарыМ пПЎпПлейЎiÒ£ бөлiЌше қПлЎаМылатыМ жПл.
1036
1037ISISPlugin.entry_separator:CDS / ISISтiÒ£ Ўеректер қПрларыМың жазыптарыМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ жеке өрiстерге арМалғаМ көптiк ЌәМЎерЎiÒ£ бөлiЌше қПлЎаМылатыМ жПл.
1038
1039KeyphraseExtractor.desc:МәтiММеМ сөйлеЌЎерЎiÒ£ кiлттiÒ£ геМерацОяға арМалғаМ экстрактПрға арМалғаМ көЌектiÒ£ ПлагОМi. Кеа шығаруыМ жүйе қПлЎаМу.
1040
1041KeyphraseExtractor.extract_keyphrases:(үМЎеЌеу бПйыМшаға ПпцОя ) Кеасы арқылы сөйлеЌМiÒ£ Сөз кiлтлерi алу
1042
1043KeyphraseExtractor.extract_keyphrases_kea4:4, 0-шi көЌегiЌеМiЌеМ сөзЎерЎiÒ£ Сөз кiлтлерiÐœiÒ£ автПЌатты аМықтауы - (үМЎеЌеу бПйыМшаға параЌетрi барларЌеМ ) Кеа. 4.0-шi Кеа - бұл Кеа, агрОкультуралығы тақырыптың тексерiлгеМ ЎПкуЌеМттi ОМЎекстеуге арМалғаМ ТаМайЎың жаңа бПлжаЌы.
1044
1045KeyphraseExtractor.extract_keyphrase_options:Кеасы арқылыМы Сөз кiлтЎiÒ£ Сөз кiлтлерiÐœiÒ£ автПЌатты шығаруыМа ПпцОялары. Ќысалы, mALIWEB - ALIWEBÐœiÒ£ шығаруыМ үлгiÐœi қПлЎаМ N5 - әрбiр құжаттаМ сөзЎерЎiÒ£ 5 КлючевПелерi бПйыМша ал; eGBK - GBKтың кПЎталғаМыМ қПлЎаМ.
1046
1047KeyphraseExtractor.keyphrases:Сөз кiлт
1048
1049KeyphraseExtractor.missing_kea:ҚАТЕ : Батырлық еЌес KeaÐŽÑ‹Ò£ прПграЌЌасыМ %s табу. Тәңiр жарылқасыМ, http://www.nzdl.org/KeaЌеМ Kea %s шайқаңыз жәМе ЎОректПрОяМың бұМы ПрМатыңыз.
1050
1051LaTeXPlugin.desc:LaTeX құжаттары үшiÐœ плагОМ.
1052
1053LOMPlugin.desc:(Learning Object Metadata ) LOMÐœiÒ£ файлЎарыМың ОЌпПртыМа ПлагОМi.
1054
1055LOMPlugin.root_tag:DocType XML - (МеЌесе түбiрлiк элеЌеМт көрсетушi жүйелi айтылу ) файл.
1056
1057LOMPlugin.check_timestamp:БұрыМ тПлтырылғаМ файлЎарЎың уақытша белгiлерiÐœiÒ£ тексеруi, тек қаМа жаңалау жүктелеЎi.
1058
1059LOMPlugin.download_srcdocs:Егер Пл (in general^identifier^entry or technical^location ) көрсетiлсе, бастапқы құжатты жүктеу. ОпцОяМың бұлары жүктеуЌеМ шыМЎығыМЎа алЎыМЎа жүктелетiÐœ файлЎарға арМалғаМ жүйелi айтылу көрсетуi керек. Мақалаға : егер бастапқы құжат файервПлПЌға бПлса, бұл жұЌыс iстеЌейЎi.
1060
1061MARCPlugin.desc:MARC Мегiзгi плагОМ.
1062
1063MARCPlugin.metadata_mapping:GreenstoneМың ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ атыЌеМ MARCтаМ ЌәМЎерЎiÒ£ бейМеМiÒ£ бөлшегi қПсатыМ файл аты. Marc2dc.txt үМЎеЌеу бПйыМшалар сайттарЎың ЎОректПрОясыМЎа бПлаЎы.
1064
1065MARCXMLPlugin.desc:ПлагОМ MARCXML.
1066
1067MARCXMLPlugin.metadata_mapping_file:БөлшектерЎiÒ£ MARCтың ЌәМЎерiÐœiÒ£ GreenstoneМың ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ аттарыЌеМ бейМе қПсатыМ файл аты. ҮМЎеЌеу бПйыМшалар сайттың тiзбесiÐœiÒ£ etcке marcdoc.txtты iзЎейЎi.
1068
1069MediainfoOGVPlugin.desc:ПлагОМ вОЎеПфайлЎарЎы жүктеуге OGV. МетаЌәліЌетті шығаруға арМалғаМ MediaInfo (mediainfo.sourceforge.net) ПрМатылуыМ қажет етеЎі.
1070
1071MediainfoOGVPlugin.assoc_field:ЀОльЌ файлыМың аттары бар ЌетаЌәліЌет жОегіМің аты.
1072
1073MediaWikiPlugin.desc:MediaWikiÐœiÒ£ веб-бетiÐœ ОЌпПртқа ПлагОМi.
1074
1075MediaWikiPlugin.show_toc:Әрбiр HTMLлерЎе ЌазЌұМ секцОяға алып тасталсыМ - бетке. Toc_expға Perl төЌеМЎе жүйелi айтылу көрсетуi керек.
1076
1077MediaWikiPlugin.delete_toc:Әрбiр HTMLлерЎе ЌазЌұМ секцОяға алып тасталсыМ - бетке. Toc_expға Perl төЌеМЎе жүйелi айтылу көрсетуi керек.
1078
1079MediaWikiPlugin.toc_exp:МазЌұМға арМалғаМ Perl жүйелi айтылу. ҮМЎеЌеу бПйыМшаға ЌәМ MediaWikiÐœiÒ£ кәЎiЌгi беттерiМе сәйкес келеЎi.
1080
1081MediaWikiPlugin.delete_nav:УЎалОть секцОю МавОгацОО. НужМП указать регулярМПе выражеМОе Perl в nav_div_exp МОже.
1082
1083MediaWikiPlugin.nav_div_exp:НавОгацОяМың секцОяға арМалғаМ Perl жүйелi айтылу. ҮМЎеЌеу бПйыМшаға ЌәМ MediaWikiÐœiÒ£ кәЎiЌгi беттерiМе сәйкес келеЎi.
1084
1085MediaWikiPlugin.delete_searchbox:IзЎестiру ЎОалПгiÐœiÒ£ секцОясыМ алып тастау. Searchbox_div_expге Perl төЌеМЎе жүйелi айтылу көрсетуi керек.
1086
1087MediaWikiPlugin.searchbox_div_exp:IзЎестiруЎi терезеЎегi кiрiспеге арМалғаМ PerlÐŽÑ‹Ò£ тiлiМЎегi жүйелi айтылу. ҮМЎеЌеу бПйыМшаға ЌәМ MediaWiki Пртақ веббеттерiМе сәйкес келеЎi.
1088
1089MediaWikiPlugin.remove_title_suffix_exp:СуырылғаМ бастың кеспелтектерi үшiÐœ Perl жүйелi айтылу. Мысалы, \\s- (.+ ) кейiÐœ Пбрежет iшiМЎегi "-".
1090
1091MetadataCSVPlugin.desc:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ үтiр айырық ЌәМЎерЎiÒ£ қалыбыМЎа үшiÐœ ПлагОМ. Filename CSVтың файлыМЎағы өрiстi қалай құжатқа ЌетаЌәлiЌеттер жататыМыМ аМықталу үшiÐœ сПл үшiМЌеМ қПлЎаМылаЎы.
1092
1093MetadataPass.desc:ПлагОММiÒ£ параЌетрi Ќета қПлЎайтыМ BasPlugға қПсыЌша класс, - import.plге metadata_readтың ЌәлiЌеттерi
1094
1095MetadataXMLPlugin.desc:ПлагОМ қай metadata.xmlÐŽÑ‹Ò£ файлыМ жұЌыстаМаЎы.
1096
1097GreenstoneMETSPlugin.desc:METS өңЎелсiÐœ - ГрОМстПуМ сОяқты құжаттар
1098
1099MP3Plugin.desc:ЀайлЎарЎың MP3тiÒ£ өңЎеуiМе плагОМ.
1100
1101MP3Plugin.assoc_images:ID3 Title-шi атау жәМе ПрыМЎаушыМың ПМың ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ МегiзiМЎе қПлайлы MP3тiÒ£ файлыМа суреттi табылу үшiÐœ Googleге суреттерiÐœiÒ£ iзЎестiруiÐœ қПлЎаМыңыз.
1102
1103MP3Plugin.applet_metadata:Мета сақталу үшiÐœ сПл үшiМЌеМ ИспПльзаваММП - ПйМатқыштың MP3ке бұл файлЎың ұтылуға арМалғаМ HTMLМың кПЎыМЎа бПлатыМ әрбiр құжатқа арМалғаМ [applet ] ЌәлiЌеттер.
1104
1105MP3Plugin.metadata_fields:ӚрiстерЎiÒ£ тiзiÐŒi Ќета - (қПл жететiÐœ егер ) файлЎың MP3iМеМ шығаруыМа арМалғаМ үтiр арқылы аталғаМ ЌәлiЌеттер. Барлық өрiстерЎiÒ£ шығаруыМа  \"*\" қПлЎаМыңыз.
1106
1107NulPlugin.desc:(. nul ) файлға арМалғаМ плагОММiÒ£ ЌәМi бұлЎыр-сылЎыры. Деректер қПрыМың кеңейтуiМЎе Ќета жасалғаМ файлЎарЌеМ қПлЎаМылаЎы - файлЎарЎың ЌәлiЌеттерiЌеМ.
1108
1109NulPlugin.assoc_field:Nul әрбiр файлыМа бергеМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiсiÐœiÒ£ атаулары.
1110NulPlugin.add_metadata_as_text:Құжаттың ЌәтiÐœi сОяқты ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ кестесiÐœ қПсылсыМ, "бұл құжат ЌәтiМЎе бПлЌайЎы".
1111
1112NulPlugin.remove_namespace_for_text:(егер add_metadata_as_text аМықталғаМ ) құжаттың ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ аттарыЎаМ ЌәтiМге кеЌшiлiктерi алып тастау.
1113
1114OAIPlugin.desc:Бастапқы ашық (OAI ) архОвтарЎың Мегiзгi ПлагОМi.
1115
1116OAIPlugin.document_field:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ қПсылғаМ Пларға құжаттарыМың файл атыМың Мұсқауы бар ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ элеЌеМтi.
1117
1118OAIPlugin.metadata_set:СОяқты барлық ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ОЌпПрттауға арМалғаМ (префОксi бар Пларға ) ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ жОыМы
1119OAIPlugin.metadata_set.auto:ПрефОкстi қПлЎаМыңыз OAI хаттаЌаЎа көрсетiлгеМ
1120OAIPlugin.metadata_set.dc:DC префОкстi қПлЎаМыңыз. Мысалы, GreenstoneМың ПларЎың фПрЌасыМЎағы элеЌеМттерЎiÒ£ квалОфОкацОялы DCтары карта кеңiстiктiÒ£ бПлуы ЌүЌкiÐœ бе dc.Coverage Spatial бПлып қалыптасаЎы.
1121
1122OAIMetadataXMLPlugin.desc:MetadataXMLPlugin metadata.xml Мұсқасы, Плар файлЎарЎы өңЎейЎі. БұЎаМ басқа, Пл "dc.Identifier"  жәМе extract OAI жОектеріМ қПлЎаМаЎы көрсетілгеМ серверЎеМ ЌетаЌәліЌет OAI (-oai_server_http_path).
1123
1124OAIMetadataXMLPlugin.oai_server_http_path:HTTP серверге бағыт OAI  - Ќысалы, http://test.com/oai_server/oai.pl
1125
1126OAIMetadataXMLPlugin.metadata_prefix:OAI ЌетаЌәліЌет префОксі - үМеЌЎеуі бПйыМша oai_dc
1127
1128OAIMetadataXMLPlugin.koha_mode:Егер плагОМ ЌетаЌәліЌетке oaiextracted.koharecordlink шығатыМы көрсетілсе. Бұл ЌетаЌәліЌеттер Koha құжатыМа ссылкасы бар.
1129
1130OggVorbisPlugin.add_technical_metadata:Мысалы, техМОкалық Ќета қПсылсыМ  тапсыру жылЎаЌЎығы ЌәлiЌеттер.
1131
1132OggVorbisPlugin.desc:Ogg Vorbis  Ўыбыстық файлЎарыМың ОЌпПрттауыМа плагОМ.
1133
1134OpenDocumentPlugin.desc:( қПлЎаМылатыМ OpenOffice 2.0 ) OASIS OpenDocumentтiÒ£ қалыбыМың құжаттарға арМалғаМ плагОМ
1135
1136PagedImagePlugin.desc:Әрбiр суретке ÐŒiМЎеттi еЌес таМылғаМ ЌәтiМЌеМ суреттерЎiÒ£ тiзбек қПсып жасалғаМ құжаттарға арМалғаМ плагОМ.
1137
1138PagedImagePlugin.documenttype:(көруге қПлЎаМылаЎы ) құжаттың түрi ПрМатыңыз.
1139
1140PagedImagePlugin.documenttype.auto2:Ѐайл фПрЌатыМың пуМкті бПйыМша құжаттың тОпі автПЌатты түрЎе ПрМатылаЎы. «жүктеліМгеМ» біріМшіЎеМ беттер реттілікпеМ бПлғаМ құжаттарЎа қПлЎаМылаЎы, жәМе 'hierarchy' ішкі құрылыЌы бар
1141құжаттарға (яғМО XML-файлЎар, пуМкт құраЌыМЎа PageGroup элеЌеМттеріМЎе)
1142PagedImagePlugin.documenttype.auto3:Ѐайл фПрЌатыМың пуМкті бПйыМша құжаттың тОпі автПЌатты түрЎе ПрМатылаЎы. «жүктеліМгеМ» біріМшіЎеМ беттер реттілікпеМ бПлғаМ құжаттарЎа қПлЎаМылаЎы, жәМе «pagedhierarchy» ішкі құрылыЌы бар
1143құжаттарға (яғМО XML-файлЎар, пуМкт құраЌыМЎа PageGroup элеЌеМттеріМЎе)
1144
1145PagedImagePlugin.documenttype.paged2:Құжаттың беттеріМЎе сызықты бірізЎілігі бар жәМе ешқаМЎай ішкі құрылыЌы жПқ. Олар алЎыға жәМе артқа айМалЎыруларЎы көрсетілеЎі ‘ бетке көшу X 'box".
1146PagedImagePlugin.documenttype.paged3:Құжаттың беттеріМЎе сызықты бірізЎілігі бар жәМе ешқаМЎай ішкі құрылыЌы жПқ. Ол беттерЎе суреттерЎің тізіЌіМ айМалЎыруЌеМ көрсетілеЎі.
1147
1148PagedImagePlugin.documenttype.hierarchy:ИерархОялық құжаттар ЌазЌұМЎарЎа бПлаЎы.
1149
1150PagedImagePlugin.documenttype.pagedhierarchy:(Greenstone 3 only) Бұл құжаттарЎың ішкі құрылысы жәМе беттеріМің жүйелігі бар. Ол беттерЎе тізіЌЎер ЌазЌұМыЌеМ жәМе айМалЎыруЌеМ көрсетілеЎі.
1151
1152PagedImagePlugin.headerpage:(суретсiз ) бас беттi әрбiр құжатқа қПсу.
1153
1154PDFPlugin.allowimagesonly:АлатыМ ЌәтiÐœ жПқ бПлатыМ PDFтың қПлЎаМу файлЎары рұқсат ету. Класс - complexтың қажеттiлiгiÐœ шешеЎi. ПайЎалы тек қаМа convert_to htmlЎарЌеМ.
1155
1156PDFPlugin.complex:КүрЎелiрек Ó©ÐœiЌЎi құраЎы. ӚМiЌМiÒ£ қПюларыМың HTMLМың қалыбыМЎа бұл ПпцОяЌеМ ұқсасырақ бiртуЌа PDFтарға көрiМеЎi - файл. Керектi ЌөлшерЎеЌеМ жұЌыс iстесiÐœ (*nix gsтер үшiÐœ Windows үшiÐœ сiзЎiÒ£ рұқсаттың жПлы, Псы уақыттаңызЎа сiзЎе бПлуы керек рұқсаттың жПлыМЎағы gswin32c.exe бПлуыңыз керек бПл ) Ghostscript ПрМатылу үшiÐœ сПл үшiМЎер.
1157
1158PDFPlugin.desc:With-it pdf қПлайлы ПлагОМ.
1159
1160PDFPlugin.nohidden:Pdftohtml талпыМыстарыМа бүркеЌе ЌәтiÐœ алуға кеЎергi келтiреЎi. Егер сПМыЌеМ бiрге ПпцОя - complex ПрМатылса, бұл пайЎалы тек қаМа.
1161
1162PDFPlugin.noimages:PDF суретi алуға тырыспаңыз.
1163
1164PDFPlugin.use_sections:PDFтың әрбiр бетке арМалғаМ жеке бөлiЌЎi жасалсыМ - файл.
1165
1166PDFPlugin.zoom:Cы көЌегiЌеМ (егер ПрМатылса - complex бПлса, бұМы пайЎалы тек қаМа ) PDFтың суретiÐœiÒ£ Ќасштабы өзгеретiÐœ фактПр.
1167
1168PostScriptPlugin.desc:Бұл - ЌәтiМЎiк кПМвертерге \"кеЎей люЎО\лер" ÐœiÒ£ пПстскрОптуЌы . Егер шыМыЌеМ бПлса, http://www.nzdl.org/html/software.htmlЌеМ жүктеуге арМалғаМ қПл жететiÐœ PRESCRIPTтiÒ£ қПлЎаМу пакеттерiÐœ қарап шығыңыз
1169
1170PostScriptPlugin.extract_date:PS бастаМ ЎатасыМың шығаруы
1171
1172PostScriptPlugin.extract_pages:PS бастаМ беттерiÐœiÒ£ шығаруы
1173
1174PostScriptPlugin.extract_title:PS басыМаМ атауыМ шығару.
1175
1176PowerPointPlugin.desc:Microsoft PowerPointтiÒ£ файлЎарыМың ОЌпПртыМа ПлагОМi.
1177
1178PowerPointPlugin.windows_scripting:Мысалы, (JPEG, PNG, GIFтiÒ£ әр түрлi түрЎiÒ£ суреттерiÐœiÒ£ тПптаЌасыМа PPTтың құжаттарыМ еркiÐœ ауЎару үшiÐœ прПграЌЌалар үшiÐœ Visual Basic ) ) MicroSoft WindowsтiÒ£ прПграЌЌалауыМ техМПлПгОяМы қПлЎаМылсыМ, open source ppttohtmlÐŽÑ‹Ò£ пакетi ПрыМыМа.
1179
1180PowerPointPlugin.convert_to.html_multi:HTML беттеріМің тПптаЌасы, слайЎқа екеу. БіріМшісі суреттерге слайЎыМа, екіМшісі ЌәтіМЎер слайЎыМа (openoffice_conversion- керек).
1181
1182PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg:JPEG фПрЌатты суреттер тПптаЌасы (openoffice_conversion- керек).
1183
1184PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg_jpg:JPEG фПрЌатты суреттер тПптаЌасы (windows_scripting- керек).
1185
1186PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg_gif:GIF фПрЌатты суреттер тПптаЌасы (windows_scripting- керек).
1187
1188PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg_png:PNG фПрЌатты суреттер тПптаЌасы (windows_scripting- керек).
1189
1190PrintInfo.bad_general_option:Ò£-шi плагОМ (Пртақ ПпцОялар - бұл түсiÐœiктi барлық ПлагОМ бПлғаМ ) Ўұрыс еЌес Пртақ ПпцОяМы қПлЎаМаЎы. Collect.cfgМың сiзЎiÒ£ кескiМЎi файлыМ тексерiÒ£iз.
1191
1192PrintInfo.desc:(pluginfo.pl ) Ќөр туралы ЌәлiЌетпеМ ПлагОМ, iсте көпшiлiкте жәМе pluginfo.plÐŽiÒ£ ЎәлелЎерiÐœ талЎайЎы.
1193
1194ProCitePlugin.desc:ProCiteÐœiÒ£ Ўеректер қПрлары (шетке шығарылғаМ ) үшiÐœ ПлагОМ
1195
1196ProCitePlugin.entry_separator:ЖПл ProCite Ўеректер қПрыМЎағы жазуларға арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ жеке өрiстерiÐœiÒ£ бiрМеше ЌәМЎерiÐœiÒ£ бөлiМуiМе қПлЎаМылаЎы.
1197
1198ReadTextFile.could_not_extract_encoding:Ескерту : кПЎтау %s ала алЌаЎы - %s үМЎеЌеу бПйыМша
1199
1200ReadTextFile.could_not_extract_language:Ескерту : тiл %s ала алЌаЎы - үМЎеЌеу бПйыМша -%s
1201
1202ReadTextFile.could_not_open_for_reading:Пқуға %s аша алЌаЎы
1203
1204ReadTextFile.default_encoding:Бұл кПЎтау, input_encodingÐœi қПлЎаМыңыз - input_encoding автП, күйiМЎегi ЌәтiÐœiÐœiÒ£ МеЌесе кПЎпеМ жазылғаМ бПлып алуға кПЎпеМ жазылғаМ классОфОкацОялары алгПрОтЌы алуға ПрМатпағаМ, бiрақ Greenstone қПлЎаЌалатыМ. Бұл ПпцОялар сПл ЌәМ, input_encodingлер ала алаЎы - input_encoding.
1205
1206ReadTextFile.default_language:Егер Greenstone күйЎе қалай құжаттың тiлi бПлып табылғаМыМ шешпесе, тiлЎiÒ£ ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ элеЌеМтi ЌәММiÒ£ бұМы ПрМатпалаЎы.ҮМЎеЌеу бПйыМшалар - бұл ИСО 'en' тiлЎiÒ£ 639 МышаМЎарыМ қПлЎаМаЎы : en= ағылшыМ тiлi. Егер input_encodingÐœiÒ£ көңiл ауЎар, Месi - автП ПрМатылЌағаМ, жәМе - extract_language ПрМатылЌағаМ, барлық құжаттары ПларЎың тiлiÐœiÒ£ ЌетаЌәлiЌеттерiÐœ ала ЌәММiÒ£ бұл қПйылғаМ.
1207
1208ReadTextFile.desc:КәЎiЌгi ЌәтiМЎiк қалып бПлатыМ файлЎарға арМалғаМ МегiзЎi плагОМ.
1209
1210ReadTextFile.empty_file:файл ешқаМЎай Ўа ЌәтiМЎе бПлЌайЎы
1211
1212ReadTextFile.extract_language:Әрбiр құжаттың тiлiÐœ белгiлеңiз жәМе тiл ЌетаЌәлiЌеттер ПрМатыңыз. Егер - бПлса input_encoding автП ПрМатылса, көңiл ауЎар, ЌыМау Ме автПЌатты iстелеЎi.
1213
1214ReadTextFile.file_has_no_text:ҚАТЕ : %s ешқаМЎай Ўа ЌәтiМЎе бПлаЎы
1215
1216ReadTextFile.input_encoding:Бастапқы құжаттарЎың кПЎтауы. Бұл шОфрлауларЎаМ құжаттар жәМе utf8 түрiМЎегi жүйелерЎi iшiМЎе сақталуға еркiÐœ ауЎараЎы.
1217
1218ReadTextFile.input_encoding.auto:Әрбiр бастапқы құжаттың кПЎтауыМ автПЌатты теңестiруге арМалғаМ ЌәтiММiÒ£ классОфОкацОясыМың алгПрОтЌыМ қПлЎаМыңыз. Бұл бПлаЎы, бiрақ қайЎа ПМЎасы жұЌыс iстей кПллекцОяМың сПлығы шектерiМЎегi шОфрлауЎы бiр түрлiÐœi МеЌеМ көбiрек қПлЎаМылаЎы.
1219
1220ReadTextFile.read_denied:ҮшiÐœ қабылЎаМбағаМ Пқулар шешу %s
1221
1222ReadTextFile.separate_cjk:Әрбiр кеЌшiлiк таңбалар, ЎегеМЌеМ сыйғызып салаЎы екi сөз қытай, жапПМ жәМе кәрiс ОерПглОфтерЎiÒ£ арасыМЎағы актай бөлеЎi. СегЌеМттелЌегеМ ЌәтiМге қПлЎаМу.
1223
1224ReadTextFile.unsupported_encoding:Ескерту : %s  қПлЎаЌағаМ (%s ) шОфрлау кПЎпеМ жазылғаМ бПлу үшiÐœ көрiÐœiп қалаЎы%s
1225
1226ReadTextFile.wrong_encoding:Ескерту : %s ғ шОфрлау қПлЎаМа %sчОталПсь, бiрақ қалай %s бПлғаМыМ көрiÐœiп қалЎы кПЎпеМ жазылғаМ.
1227
1228ReadXMLFile.desc:XML-шы ПлагОМЎерЎiÒ£ Мегiзгi классы.
1229
1230ReadXMLFile.xslt:МеЎеМбiзгеы арқылыМың файлы белгi қПйылғаМы қПлайлы еМЎiрiлетiÐœ құжатты басқа түрге өзгерту.  Etc/mods2dc.xsl ЌысалыМа кПллекцОя бПлатыМ файлЎың салыстырЌалы атаулары есептейЎi.
1231
1232RealMediaPlugin.desc:Real Media файлЎарыМың өңЎеуiМе ПлагОМ.
1233
1234ReferPlugin.desc:ReferPlug реферат қалыбыМЎағы бОблОПграфОялық файлЎары Пқып ПтыраЎы.
1235
1236RogPlugin.desc:ЀайлЎарЎаМ бiр - Ўеңгейлi құжаттары бПс тұруларЎы құраЎы . rog МеЌесе . mdb.
1237
1238RTFPlugin.desc:RTFтың файлЎарыМың ОЌпПрттауыМа ПлагОМ.
1239
1240SourceCodePlugin.desc:Дәл қазiр файл аты (кейбiр қПсыЌшаМы кез келгеМ таңЎаулы ЌОМус ) атауға қПлЎаМылаЎы. АғыЌЎағы тiлЎер :\n ЌәтiÐœ :(көрсетiлгеМ тек қаМа ЌәтiММiÒ£ түрiМЎегi Ўәл қазiр ) \nPerl (көрсетiлгеМ тек қаМа ЌәтiММiÒ£ түрiМЎегi Ўәл қазiрi ) \n қабық READMEs/ (Ўәл қазiр C ++ классыМың қПсылғаМ ПператПр жәМе declsтерi алаЎы ) СПзЎаМОефайлПв\nC/C ++.
1241
1242SourceCodePlugin.remove_prefix:(eg-remove_prefix/tmp/xx/src/ ) файл атыМаМ бұл бастаушы үлгiсi алып тастау. ҮМЎеЌеу бПйыМшалар файлЎың атыМ рұқсаттың барлық жПлы ÐŒiМЎеттi.
1243
1244SplitTextFile.desc:SplitPlug - бұл жекелер қаралуЎаМ өтетiÐœ сегЌеМттерге кiретiÐœ файлЎарЎың бөлiктеуге арМалғаМ ПлагОМ.Бұл ПлагОМ тiкелей шақыруға бПлЌайЎы. Егер сiз бiрМеше құжаттарЎа бПлатыМ кiретiÐœ файлЎар өңЎеуiÒ£iз керек бПлсаңыз, бұМың ПрыМыМа, сыз сiз бұл құжаттар бiр ПМың SplitPlugсiМеМ Ќұра ете жұЌыстаМатыМ өңЎеуЎi фуМкцОясы бар ПлагОМ жазуыңыз керек. Ќысалға арМалғаМ ReferPlugМы қара.
1245
1246SplitTextFile.split_exp:БөлiккеМiÒ£ кiретiÐœ файлЎарыМың бөлiктеуге арМалғаМ perl Ўұрыс өрМек.
1247
1248StructuredHTMLPlugin.desc:СтОльлерЎеМ ЌәлiЌетi бПйыМша ПларЎың секцОясыМЎа бөле HTMLМың жiктелгеМ құжаттарыМың өңЎеуге арМалғаМ ПлагОМ.
1249
1250StructuredHTMLPlugin.delete_toc:HTMLМың еркiÐœ ауЎарылғаМ файлыМаМ "МазЌұМ"жәМе "КестелерЎiÒ£ тiзiÐŒi" жПю.
1251
1252StructuredHTMLPlugin.title_header:қПлЎаМушыМы аМықтағаМ title_header үшiÐœ бПлуы ЌүЌкiÐœ стОль ПрМату.
1253
1254StructuredHTMLPlugin.level1_header:(балаЌа  <h1>)бiрiМшi ЎеңгейЎiÒ£ бастарыМың HTMLМың құжатыМЎағы стОль Мақтылы қПлЎаМушыЌеМ бПлуы ЌүЌкiÐœ
1255
1256StructuredHTMLPlugin.level2_header:(<h2> балаЌа ) HTMLМың құжатыМЎа екiМшi Ўеңгей бастарЎың стОльсi Мақтылы қПлЎаМушыЌеМ бПлуы ЌүЌкiÐœ.
1257
1258StructuredHTMLPlugin.level3_header:(<h3> балаЌа ) HTMLМың құжаттарыМЎағы үшiМшi ЎеңгейЎiÒ£ бастары үшiÐœ қПлЎаМушы аМықталатыМ стОльлер бПлуы ЌүЌкiÐœ.
1259
1260StructuredHTMLPlugin.toc_header:ЌазЌұММың стОльсi Мақтылы қПлЎаМушыЌеМ бПлуы ЌүЌкiÐœ
1261
1262TextPlugin.desc:ҚұраЎы бiр - Ўеңгейлi құжат тұрып қал. (100 таңбаларға ЎейiÐœ ұзыМЎығыЌеМ ) бiрiМшi ЌәтiÐœ жПлыМаМ атауЎың ЌетаЌәлiЌеттерiМе тПлықсытаЎы.
1263
1264TextPlugin.title_sub:СақталғаМ атау жПлЎың өзгерiске арМалғаМ алЌастыруЎы өрМек. Мысалы, алып тасталу жәМе атауЎы ретiМЎе қПлЎаМылатыМ ЌәтiММеМ тағы басқалару үшiÐœ "Беттi 1" PSPlug қПлЎаМылаЎы.
1265
1266UnknownPlugin.assoc_field:АссПцОацОялаМғаМ файлЎарЎың аттары ұстайтыМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiсiÐœiÒ£ аты.
1267
1268UnknownPlugin.desc:Бұл қалыптарЎағы файлЎарЎың ОЌпПрттауға арМалғаМ ПлагОМ тұрып қал, Greenstone үшiÐœ белгiсiз.  ЖалғаМ құжат әрбiр ЌұМЎай файлға, жәМе өзiЌМiÒ£ файлыМ жасала Greenstoneға тапсырылаЎы бұл құжат \"ассПцОацОялаМғаМ файл\" .
1269
1270UnknownPlugin.file_format:ЀайлЎың түрi (Ќысалы, MPEG, MIDI, ...).
1271
1272UnknownPlugin.mime_type:(Мысалы, сурет/gif)  mime файлыМың түрi.
1273
1274UnknownPlugin.process_extension:Нақтылы кеңейтуi бар файлЎарЎың өңЎеуi. Бұл ПпцОялар - Пңай process_expға екiÐœiÒ£ бiрi, бiрақ кеЌ бейiЌЎелетiÐœ.
1275
1276UnknownPlugin.srcicon:Srcicon ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ сапаЎа қПлЎаМу үшiÐœ (астыМ сызу сОЌвПлыларсыз ) атауЎың ЌакрП көрсетiÒ£iз.
1277
1278WordPlugin.desc:Microsoft WordтiÒ£ құжаттарыМың ОЌпПрттауыМа ПлагОМ.
1279
1280WordPlugin.windows_scripting:Open source WvWareМың пакетi ПрыМыМа Word HTMLға құжаттарЎы еркiÐœ ауЎару үшiÐœ (прПграЌЌалар үшiÐœ Visual Basic ) Microsoft WindowsтiÒ£ прПграЌЌалауыМ техМПлПгОяМы қПлЎаМу. Егер Пл әлi ЎейЎiÐŒ iске қПсылсаЌ, Wordтың прПграЌЌасы сПМыЌеМ бiргегеМ ашылаЎы перЎеЎейЌiÐœ.
1281
1282WordPlugin.metadata_fields:VB-шы еркiÐœ ауЎарылғаМ 2~ скрОптi арқылыларЎың HTMLМың құжаттарыМың бұл ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ шығаруға арМалғаМ ПпцОялары. ҚПлЎаМушы алуға керек бПлатыМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ тiзiÐŒ үтiрi арқылы көрсете алаЎы.  булары бiрiМшi суырылғаМ ЌәМi ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ tagname аталғаМ элеЌеМтiМЎе сақтау үшiÐœ  tagÐœiÒ£ көрсетiÒ£iз. ҚПлЎаМыңыз ЌетаЌәлiЌеттерi сәйкестелетiÐœ ГрОМстПуМЎарыМа көрсетiлу үшiÐœ үлкеМ әрiптiÒ£iз. Кығарулар үшiÐœ бұл рПлЎi ПйМа еЌес.
1283
1284ZIPPlugin.desc:АрхОвтелгеМ кiретiÐœ қалыптар, ағыЌЎағы өңЎегеМ қалыптар жәМе кеңейтулерi бар файлЎар О/ОлО қысылғаМ бПлып жұЌыстаМатыМ ПлагОМ :(. gz, . z, . tgz, . taz ) \ngzip (. bz ) \nbzip (. bz2 ) \nbzip2 (. zip. jarлер ) \nzip (. tar ) \ntar \n \n бұл ПлагОМ келесi бПлЌағаМ (егер тОiстi қалыптар өңЎеуге тырысаЎы ) утОлОталарға арқа сүйейЎi :(gzip үшiÐœ ) \ngunzip (bzip үшiÐœ ) \nbunzip (tar үшiÐœ ) \ntarÐŽiÒ£ (Ўляzip ) \nbunzip2 \nunzip.
1285
1286#
1287# Download module option descriptions
1288#
1289
1290BaseDownload.desc:ЖүктеуЎiÒ£ ЌПЎулЎары үшiÐœ Мегiзгi класс
1291BaseDownload.bad_general_option:% таңЎауЎың МекПректМПгПсы үшiÐœ ЌПЎулЎың жүктеулерi.
1292MediaWikiDownload.desc:MediaWikiÐœiÒ£ сайттарыЌеМ жүктеуге ЌПЎул.
1293MediaWikiDownload.reject_filetype:Мысалы, үтiрлерЌеМ *cgi-bin* айырық *. pptтарЎың аяққа басылатыМ URLлар-шысыМың тiзiÐŒi гОперсiлтеЌе, cgi-bin МеЌесе cgi-bin аяққа басқыза алаЎы, МеЌесе . Ppt
1294MediaWikiDownload.reject_filetype_disp:Аяққа басылатыМ URLлар-шыМың тiзiÐŒi үтiр айырық.
1295MediaWikiDownload.exclude_directories:Мысалы, /people, /documentation-шi шығарып тасталғаМ (тiзбеге қажеттi тПлық жПл ) тiзбелерЎiÒ£ тiзiÐŒi people жәМе documentation төЌеМгi тiзбелерiÐœ шығараЎы.
1296MediaWikiDownload.exclude_directories_disp:Үтiр айырық шығарып тасталғаМ тiзбелерЎiÒ£ тiзiÐŒi.
1297
1298OAIDownload.desc:РепПзОтПрОев OAI жүктеуiМе ЌПЎул
1299OAIDownload.url_disp:Бастапқысы URL
1300OAIDownload.url:URL репПзОтПрОясы OAI
1301OAIDownload.set_disp:ОрМату
1302OAIDownload.set:РепПзОтПрООға көрcетiлгеМ жОыМыМың жүктеуiÐœ шектеу
1303OAIDownload.metadata_prefix_disp:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ префОксi
1304OAIDownload.metadata_prefix:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ қалыбы экспПртта, прОЌаларЎы қПлЎаМылаЎы : oai_dc, qdc жәМе тағы басқалар қалай қалыптарЎы сүйейтiÐœiÐœ аМықтау үшiÐœ  батырЌаМы басыңыз.
1305OAIDownload.get_doc_disp:Құжатты алу
1306OAIDownload.get_doc:Егер Пл жазып көрсетiлсе, бастапқы құжатты жүктеу
1307OAIDownload.get_doc_exts_disp:ЀайлЎарЎың тек қаМа түрлерi қПсаЎы
1308OAIDownload.get_doc_exts:ҚұжаттарЎың алуға арМалғаМ файлЎарЎың ЌүЌкiÐœ кеңейтулерi
1309OAIDownload.max_records_disp:ЖазуларЎы ЌаксОЌуЌ
1310OAIDownload.max_records:ЖүктеуЎiÒ£ үшiÐœ жазуларыМ ЌаксОЌуЌ
1311
1312SRWDownload.desc:РепПзОтПрОев SRWтеМ жүктеуiМе ЌПЎул (Search/Retrieve Web Service)
1313
1314WebDownload.desc:HTTP МеЌесе FTP ОМтерМеттеМ жүктеуiМе ЌПЎул
1315WebDownload.url:Бастапқысы URL. HttpЌеМ жағЎайЎа өзгере алаЎы.
1316WebDownload.url_disp:Бастапқысы URL
1317WebDownload.depth:СiлтеЌелерЎiÒ£ тереңЎелерi Меше жүктеуЎiÒ£ жаМыМЎа жОЎу
1318WebDownload.depth_disp:ҮрлеуЎi тереңЎiк
1319WebDownload.below:БұғаМ тек қаМа файлЎар URLбейМелеу
1320WebDownload.below_disp:Бұл URLларЌеМ тек қаМа файлЎар бейМелеу
1321WebDownload.within:Сайт сПлЎарЌеМ файлЎар тек қаМа бейМелеу
1322WebDownload.within_disp:ЀайлЎарЎың сайттың сПлЎарыЌеМ үшiÐœ тек қаМа
1323WebDownload.html_only:Тек қаМа HTMLларЎы жүктелсiÐœ - сурет жәМе стОльлерЎiÒ£ кестесi файлЎар, сПМЎай ПларЌеМ ассПцОацОялаМғаМ файлЎар жәМе аяққа басу
1324WebDownload.html_only_disp:Тек қаМа HTMLларЎы жүктелсiÐœ - файлЎар
1325
1326WgetDownload.desc:Wget сұрау салуларЎы жұЌыстаМатыМ Мегiзгi класс
1327WgetDownload.proxy_on:ПрПксО қПсу
1328WgetDownload.proxy_host:Аты хПста прПксО
1329WgetDownload.proxy_port:ППрт прПксО
1330WgetDownload.user_name:ҚПлЎаМушыМың аты
1331WgetDownload.user_password:ҚПлЎаМушыМың парПльсi
1332
1333Z3950Download.desc:РепПзОтПрОев Z3950 жүктеуiМе ЌПЎул
1334Z3950Download.host:URL хПста
1335Z3950Download.host_disp:ХПст
1336Z3950Download.port:РепПзОтПрОяМың пПртыМың МөЌiрi
1337Z3950Download.port_disp:ППрт
1338Z3950Download.database:IзЎестiруге Ўеректер қПры
1339Z3950Download.database_disp:Деректер қПры
1340Z3950Download.find:IзЎестiруЎi көрcетiлгеМ жПл бПлатыМ жазуларЎың көрсету
1341Z3950Download.find_disp:Табу
1342Z3950Download.max_records:ЖүктеуЎiÒ£ үшiÐœ жазуларыМ ЌаксОЌуЌ
1343Z3950Download.max_records_disp:ЖазуларЎы ЌаксОЌуЌ
1344
1345
1346#
1347#Plugout option descriptions
1348#
1349
1350BasPlugout.bad_general_option:%s ЌПЎул Ўұрыс еЌес ПпцОяМы қПлЎаМаЎы.
1351BasPlugout.debug:ҚАТЕлерЎiÒ£ аМықтауЎы тәртiбiÐœiÒ£ қПюы
1352BasPlugout.desc:Барлық ЌПЎулЎар үшiÐœ Мегiзгi класс.
1353BasPlugout.group_size:ТПптауға арМалғаМ құжаттар бiр XML МөЌерлесiÐœ - файл.
1354BasPlugout.gzip_output:ҚПрытыМЎы xmlЎарЎың қысуға арМалғаМ gzipÐœi қПлЎаМылсыМ - (қысылғаМ құжаттарыМың құрастыруға арМалғаМ ПлагОМЎерЎiÒ£ өз тiзiÐŒiМе ZIPPlug қПсуға ұЌытпаңыз ) құжаттар.
1355BasPlugout.output_handle:ЎеЌалыс ЌәлiЌетiÐœiÒ£ жiберу қПлЎаМылатыМ файлЎық ЎескрОптПр
1356BasPlugout.output_info:archinfoÐœiÒ£ архОвтар туралы ақпаратты сақтау қПлЎаМылатыМ ПбъектiМе сiлтеЌе.
1357BasPlugout.verbosity:ҚПрытыМЎыМың саМы тексереЎi. 0=жПқ, 3=ең үлкеМ.
1358BasPlugout.xslt_file:XSLT көрcетiлгеМ файлЎағы көЌегiЌеМ құжатты басқа түрге өзгерту.
1359BasPlugout.subdir_hash_prefix:ұзыМЎықты өлшейЎе HASH сөзіМ есептеЌес үшіМ, флагты көрсетіңіз.
1360BasPlugout.subdir_split_length:ППЎкаталПгтағы архОвтерЎің бөліМгіМіМше қПлЎаМылатыМ ЌаксОЌальЎы сОЌвПлЎар саМы.
1361BasPlugout.no_rss:КаМал файлЎың автПЌатты геМерацОялары жүргізу керек.
1362
1363DSpacePlugout.desc:АрхОвтың қалыбы DSpace.
1364DSpacePlugout.metadata_prefix:ҮтірЌеМ бқөліМгеМ  ЌетаЌәліЌет префОкстер тізіЌі экспПртталатыМ ЌәліЌеттер тізіЌіМ іске қПсаЎы. Мысалы, 'DLS' ЌағыМасыМың ПрМатылуы DSpace үшіМ керекті metadata_dls.xml сОяқты әрбір фПрЌатқа
1365экспПртталғаМ құжатқа көрсетілеЎі,
1366
1367FedoraMETSPlugout.desc:Fedora қалыбыМың қПлЎаМуыМа METS қалып.
1368FedoraMETSPlugout.fedora_namespace:Greenstone Ќысалы (PIDS ) өңЎеуге арМалғаМ ЀеЎПрлар қПлЎаМуға префОксi:HASH0122efe4a2c58d0
1369
1370GreenstoneXMLPlugout.desc:ГрОМстПуММың XML архОвыМың қалыбы
1371
1372GreenstoneMETSPlugout.desc:ГрОМстПуМ қПлЎаМылатыМ прПфОльЎегi METSы қалып.
1373
1374MARCXMLPlugout.desc:Қалып MARC XML
1375MARCXMLPlugout.group:Бiр файлға marc xml жазуыМ шығару.
1376MARCXMLPlugout.mapping_file:Ӛзгеруге арМалғаМ бейМеМiÒ£ ЎелгеМ файлыМ қПлЎаМу.
1377
1378METSPlugout.desc:METS - GreenstoneМың прПфОль қПлЎаМушы қалып.
1379METSPlugout.xslt_txt:КөЌегiЌеМ doctxt.xmlÐŽÑ‹Ò£ ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ XSLT көрcетiлгеМ файлыМЎағы файлЎы басқа түрге өзгерту.
1380METSPlugout.xslt_mets:КөЌегiЌеМ docmets.xmlÐŽÑ‹Ò£ ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ XSLT көрcетiлгеМ файлыМЎағы файлЎы басқа түрге өзгерту.
1381
1382#
1383# Perl module strings
1384#
1385
1386classify.could_not_find_classifier:ҚАТЕ : КлассОфОкатПрЎы ЌүЌкiÐœ еЌес табу \"%s\"
1387
1388download.could_not_find_download:ҚАТЕ : ЌПЎулЎы ЌүЌкiÐœ еЌес жүктеу \"%s\"
1389
1390plugin.could_not_find_plugin:ҚАТЕ : ПлагОМЎi ЌүЌкiÐœ еЌес табу \"%s\"
1391
1392plugin.including_archive:ЌазЌұММың қПсыМЎысы 1 архОва ZIP/TAR.
1393
1394plugin.including_archives:архОвтарЎың ЌазЌұМыМың қПсыМЎысы %d ZIP/TAR
1395
1396plugin.kill_file:ӚңЎеу файл жПйылғаМ .kill.
1397
1398plugin.n_considered:%d өңЎеу қПлайлы құжаттар
1399
1400plugin.n_included:%d өңЎелiп жәМе кПллекцОяларға қПсылЎы
1401
1402plugin.n_rejected:%d қОсайтқаМ
1403
1404plugin.n_unrecognised:%d МераспПзМаМП бұл жерЎе
1405
1406plugin.no_plugin_could_process:Ескерту : ЕшқаМЎай Ўа ПлагОМЎер өңЎей алЌаЎы %s
1407
1408plugin.no_plugin_could_recognise:Ықылас : ПлагОМi қай жПқ шыраЌытаЎы %s
1409
1410plugin.no_plugin_could_process_this_file:ешқаМЎай Ўа ПлагОМЎер бұл файл өңЎей алЌаЎы
1411
1412plugin.no_plugin_could_recognise_this_file:ПлагОМi қай жПқ бұл файлЎы шыраЌытаЎы
1413
1414plugin.one_considered:1 құжат өңЎеуге арМаЎы
1415
1416plugin.one_included:1 өңЎелiп жәМе кПллекцОяға қПсылЎы
1417
1418plugin.one_rejected:1 қОсайтқаМ
1419
1420plugin.one_unrecognised:1 айырып таМыЌаЎы
1421
1422plugin.see_faillog:қара. %s қабылЎаМбағаМ құжаттарЎың белгiсiз О/ОлОлерЎiÒ£ тiзiÐŒiМе
1423
1424PrintUsage.default:ҮМЎеЌеу бПйыМшалар
1425
1426PrintUsage.required:ТИIСTIС
1427
1428plugout.could_not_find_plugout:ҚАТЕ : ЌПЎулЎы ЌүЌкiÐœ еЌес табу \"%s\"
Note: See TracBrowser for help on using the browser.