root/main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_sk.properties @ 26581

Revision 26581, 1.0 KB (checked in by kjdon, 7 years ago)

translations were all in interface_basic_xx.properties files. I wrote a script to split these files into the 4 main interface files, default, default2, basic, basic2, and put the right strings in each. Done based on key only. No check whether values for the same keys in different files antually matched. They will all need to be checked by translators.

Line 
1gsdl=Softvér digitálnej knişnice Greenstone
2home_b=DOMOV
3help_b=POMOC
4pref_b=NASTAVENIA
5home_tip=Domovská stránka
6help_tip=Pomoc
7pref_tip=Zmeniť nastavania
8aboutpage=O tejto zbierke
9query.wordcount=Počet slov:
10query.nodocsmatch=Ŝiadne dokumenty nevyhovujú vašej poşiadavke.
11query.onedocsmatch=1 dokument vyhovuje poÅŸiadavke.
12query.results=záznamov
13query.matches=VÃœsledky
14pref.searchpref=Nastavenia vyhğadávania
15pref.prespref=Nastavenie prezentácie
16pref.interfacelang=Jazyk rozhrania:
17pref.encoding=Kódovanie:
18pref.all=všetko
19pref.set_prefs=uloÅŸ nastavenia
20doc.expand_doc_b=ROZBALIÅ€ TEXT
21doc.expand_doc_tip=Zobraziť celÜ text
22doc.contract_doc_b=STIAHNUÅ€ TEXT
23doc.contract_doc_tip=Zobraziť text len pre aktuálnu sekciu
24doc.expand_contents_b=ROZBALIÅ€ OBSAH
25doc.expand_contents_tip=Rozbaliť obsah
26doc.contract_contents_b=STIAHNUÅ€ OBSAH
27doc.contract_contents_tip=Zbaliť obsah
28doc.detach_page_b=OTVORIÅ€ V NOVOM OKNE
29doc.detach_page_tip=Otvoriť stránku v novom okne
Note: See TracBrowser for help on using the browser.