root/main/trunk/model-sites-dev/atea/collect/digital-nz/etc/conf/lang/stopwords_bg.txt @ 33166

Revision 33166, 1.8 KB (checked in by davidb, 4 months ago)

Collection config files and initial programming work for atea collections

Line 
1# This file was created by Jacques Savoy and is distributed under the BSD license.
2# See http://members.unine.ch/jacques.savoy/clef/index.html.
3# Also see http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html
4а
5аз
6акП
7ала
8бе
9без
10беше
11бО
12бОл
13бОла
14бОлО
15бОлП
16блОзП
17бъЎат
18бъЎе
19бяха
20в
21вас
22ваш
23ваша
24верПятМП
25вече
26взеЌа
27вО
28вОе
29вОМагО
30все
31всекО
32всОчкО
33всОчкП
34всяка
35във
36въпрекО
37върху
38г
39гО
40главМП
41гП
42ÐŽ
43Ўа
44ЎалО
45ЎП
46ЎПкатП
47ЎПкПга
48ЎПрО
49ЎПсега
50ЎПста
51е
52еЎва
53еЎОМ
54етП
55за
56заЎ
57заеЎМП
58зараЎО
59засега
60затПва
61защП
62защПтП
63О
64Оз
65ОлО
66ОЌ
67ОЌа
68ОЌат
69Оска
70й
71каза
72как
73каква
74каквП
75кактП
76какъв
77катП
78кПга
79кПгатП
80кПетП
81кПОтП
82кПй
83кПйтП
84кПлкП
85кПятП
86къЎе
87къЎетП
88къЌ
89лО
90Ќ
91Ќе
92ЌежЎу
93ЌеМ
94ЌО
95ЌМПзОМа
96ЌПга
97ЌПгат
98ЌПже
99ЌПля
100ЌПЌеМта
101Ќу
102М
103Ма
104МаЎ
105МазаЎ
106Май
107МаправО
108МапреЎ
109МапрОЌер
110Мас
111Ме
112МегП
113Мея
114МО
115МОе
116МОкПй
117МОтП
118МП
119МякПО
120МякПй
121МяЌа
122Пбаче
123ПкПлП
124ПсвеМ
125ПсПбеМП
126Пт
127ПтгПре
128ПтМПвП
129Пще
130пак
131пП
132пПвече
133пПвечетП
134пПЎ
135пПМе
136пПраЎО
137пПсле
138пПчтО
139правО
140преЎ
141преЎО
142през
143прО
144пък
145първП
146с
147са
148саЌП
149се
150сега
151сО
152скПрП
153слеЎ
154сЌе
155спПреЎ
156среЎ
157срещу
158сте
159съЌ
160със
161същП
162т
163тазО
164така
165такОва
166такъв
167таЌ
168твПй
169те
170тезО
171тО
172тМ
173тП
174тПва
175тПгава
176тПзО
177тПй
178тПлкПва
179тПчМП
180трябва
181тук
182тъй
183тя
184тях
185у
186харесва
187ч
188че
189честП
190чрез
191ще
192щПЌ
193я
Note: See TracBrowser for help on using the browser.