Changeset 14765

Show
Ignore:
Timestamp:
05.11.2007 12:30:45 (13 years ago)
Author:
anna
Message:

Updated Arabic translations in Core and Auxiliary interface. Many thanks to Usama Salama.

Location:
gsdl/trunk/macros
Files:
2 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gsdl/trunk/macros/arabic2.dm

  r14739 r14765  
  2626وعة ل٠
  2727 ØªØšÙ†Ù‰}  # Updated 10-Aug-2006 
   28 
   29### taken from here 
   30 
  2831_textpoem_ [l=ar] {<br><h2>Kia papapounamu te moana</h2> 
  2932 
   
  3639<br>may the ocean of your travels be as smooth as the polished greenstone. 
  3740}  # Updated 9-Aug-2006 
   41 
   42_textgreenstone_ [l=ar] {<p>إن كل٠
   43Ø© Greenstone ت؎ير إلى أحد الأحجار النفيسة التي توجد في نيوزيلاندا. وكانت هذه الأحجار في تقاليد Ù 
   44جت٠
   45ع ال٠
   46اوري Maori هي أعلى جا؊زة. حيث ؞نوا أن هذه الأحجار ي٠
   47كنها أن ت٠
   48تص <i>wairua</i>، وهي روح قوة الحياة، لذا فقد كانت ؎عار Ù 
   49ناسؚ ل٠
   50؎روع Ù 
   51كتؚة رق٠
   52ية ذو استخدا٠
   53 Ø¹Ø§Ù 
   54. فل٠
   55عان هذه الاحجار يدل على الخير، و؎فافيتها تدل على الاحترا٠
   56 ÙˆØµÙ„اؚتها تدل على ال؎اجاعة وأطرافها الحادة تدل على العدل. أ٠
   57ا القطعة ال٠
   58ستخد٠
   59Ø© في ؎عار ؚرنا٠
   60ج Greenstone عؚارة عن <i>patu</i> أو أداة قتال أثرية Ù 
   61Ù 
   62لوكة لأحد أعضاء ال٠
   63؎روع. 
   64وكانت هذه الأداة سريعة ودقيقة وناجعة. و٠
   65ا نرجوه أن تكون نفس هذه الجودة في ؚرنا٠
   66جنا</p>}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
   67 
   68_textaboutgreenstone_ [l=ar] {<p>أعد Greenstone لؚناء ون؎ر Ù 
   69ج٠
   70وعات ال٠
   71كتؚات الرق٠
   72ية. حيث يقد٠
   73 Ø·Ø±ÙŠÙ‚Ø© جديدة لتن؞ي٠
   74 ÙˆÙ†ØŽØ± ال٠
   75علو٠
   76ات على الإنترنت أو على القرص ال٠
   77د٠
   78ج. وهو ؚرنا٠
   79ج Ù 
   80نتج Ù 
   81ن Ù‚ØšÙ„ <b>Ù 
   82؎روع Ù 
   83كتؚة نيوزيلاندا الرق٠
   84ية</b> في <b>جا٠
   85عة وايكاتو</b>، وقد ت٠
   86 ØªØ·ÙˆÙŠØ±Ù‡ وتوزيعه ؚالتعاون Ù 
   87ع <b>اليونسكو</b> وج٠
   88عية <b>Human Info NGO</b>. وهو ؚرنا٠
   89ج Ù 
   90فتوح ال٠
   91صدر Ù 
   92ن خلال العنوان <a 
   93href="http://greenstone.org">http://greenstone.org</a> ØšÙ 
   94وجؚ اتفاقية GNU General Public License. 
   95</p> 
   96 
   97<p>الهدف Ù 
   98ن هذا الؚرنا٠
   99ج هو ت٠
   100كين ال٠
   101ستخد٠
   102ون خاصة في الجا٠
   103عات وال٠
   104كتؚات و٠
   105؀سسات الخد٠
   106Ø© العا٠
   107Ø© الأخرى Ù 
   108ن ؚناء Ù 
   109كتؚته٠
   110 Ø§Ù„رق٠
   111ية. وال٠
   112كتؚات الرق٠
   113ية في الأساس هي تجديدة لطريقة ؚث ال٠
   114علو٠
   115ات ØšÙ 
   116وجؚ احتياجات ؎ركاء اليونسكو Ù 
   117ن ج٠
   118عيات و٠
   119عاهد في Ù 
   120جال علو٠
   121 Ø§Ù„ترؚية والثقافة في أنحاء العال٠
   122، وعلى الأخص في الدول النا٠
   123ية. ونحن نأ٠
   124ل أن ي؎جع هذا الؚرنا٠
   125ج تفعيل دور ال٠
   126كتؚة الرق٠
   127ية في Ù 
   128؎اركة ال٠
   129علو٠
   130ات وإتاحتها لكافة الناس. 
   131</p> 
   132 
   133<p>طور ؚرنا٠
   134ج Greenstone ووزع كتعاون دولي ؚين ثلاث جهات في أغسطس 2000. 
   135</p> 
   136 
   137<p> 
   138<a href="http://nzdl.org"><b>Ù 
   139؎روع Ù 
   140كتؚة نيوزيلاندا الرق٠
   141ية في جا٠
   142عة وايكاتو</b></a> 
   143<br> 
   144وقد ن٠
   145ا ؚرنا٠
   146ج Greenstone Ù 
   147ن هذا ال٠
   148؎روع ث٠
   149 Ø§Ø¹ØªÙ 
   150د ؚعد ذلك Ù 
   151ن Ù‚ØšÙ„ هي؊ة الاتصالات الفرعية Ù 
   152ن لجنة القو٠
   153ية اليونسكو في نيوزيلاندا كجزء Ù 
   154ن Ù 
   155ساه٠
   156ات نيوزيلاندا في ؚرنا٠
   157ج اليونسكو. 
   158</p> 
   159 
   160<p> 
   161<a href="http://www.unesco.org"><img alt="UNESCO logo" src="_httpimg_/unesco.gif" 
   162class="logo"></a> 
   163<a href="http://www.unesco.org"><b>اليونسكو</b></a> 
   164<br> 
   165إن ع٠
   166لية ؚث ال٠
   167علو٠
   168ات في Ù 
   169جالات التعلي٠
   170 ÙˆØ§Ù„علو٠
   171 ÙˆØ§Ù„ثقافة في أنحاء العال٠
   172 ÙˆØ¹Ù„Ù‰ الأخص في الدول النا٠
   173ية هو أحد أه٠
   174 Ø£Ù‡Ø¯Ø§Ù اليونسكو Ù 
   175تؚوعاً ؚؚرنا٠
   176ج إتاحة ال٠
   177علو٠
   178ات الحكو٠
   179ية للج٠
   180يع، وهنا تكون تكنولوجيا ال٠
   181علو٠
   182ات والاتصالات ال٠
   183تاحة Ù 
   184ن أه٠
   185 Ø§Ù„أدوات في هذا السياق. 
   186</p> 
   187 
   188<p> 
   189<a href="http://humaninfo.org"><img alt="Human Info logo" src="_httpimg_/ghproj2.jpg" class="logo"></a> 
   190<a href="http://humaninfo.org"><b>The Human Info NGO, based in Antwerp, Belgium</b></a> 
   191<br> 
   192يع٠
   193ل هذا ال٠
   194؎روع Ù 
   195ع Ù 
   196ن Ù 
   197ج٠
   198وعة Ù 
   199ن وكالات الأ٠
   200Ù 
   201 Ø§Ù„Ù 
   202تحدة وال٠
   203ن؞٠
   204ات غير الحكو٠
   205ية الأخرى، وقد اكتسؚ س٠
   206عة عال٠
   207ية في عال٠
   208 Ø±Ù‚Ù 
   209نة الوثا؊ق في Ù 
   210جال التن٠
   211ية الؚ؎رية وإتاحتها ؚ؎كل واسع، وهذا ؚتوزيع Ù 
   212جاني في الدول النا٠
   213ية وؚسعر التكلفة للدول الأخرى. 
   214</p> 
   215 
   216 
   217 
   218}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
   219 
  38220 
  39221_textdescrselcol_ [l=ar] {اختر ٠
   
  140322 Ø²Ø± "back" في Ù 
  141323تصفحك للعودة إلى الوثيقة الساؚقة. 
  142 }  # Updated 10-Aug-2006 
   324}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
  143325 
  144326 
   
  215397# text macros 
  216398#------------------------------------------------------------ 
   399 
   400_textnodocumentation_ [l=ar] {<p>هذا التثؚيت لؚرنا٠
   401ج Greenstone لا يحتوي على أي توثيق. رؚ٠
   402ا يكون ذلك ؚسؚؚ: 
   403<ol> 
   404<li>ؚرنا٠
   405ج Greenstone Ù 
   406ثؚت Ù 
   407ن القرص ال٠
   408د٠
   409ج ؚاستخدا٠
   410 Ø§Ù„تثؚيت ال٠
   411صغر. 
   412<li>ؚرنا٠
   413ج Greenstone Ù 
   414ثؚت Ù 
   415ن على الإنترنت. 
   416</ol> 
   417في كلا الحالتين ي٠
   418كنك الحصول على ؚيانات التوثيق Ù 
   419ن Ù 
   420جلد <i>docs</i> في قرص Greenstone أو ؚزيارة العنوان التالي <a 
   421href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>. 
   422}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
  217423 
  218424_textuserguide_ [l=ar] {دليل ال٠
   
  376582ج٠
  377583وعة}  # Updated 10-Aug-2006 
  378 _textbild_ [l=ar] {_wizard:textbild_}  # Updated 11-Aug-2006 
  379 _textview_ [l=ar] {_wizard:textview_}  # Updated 10-Aug-2006 
  380584_textdel_ [l=ar] {حذف ٠
  381585ج٠
   
  384588ج٠
  385589وعة}  # Updated 10-Aug-2006 
  386 _textbildsuc_ [l=ar] {_wizard:textbildsuc_}  # Updated 8-Aug-2006 
  387 _textviewbildsummary_ [l=ar] {_wizard:textviewbildsummary_}  # Updated 10-Aug-2006 
  388590 
  389591_textdownloadingfiles_ [l=ar] {تح٠
   
  400602وعة ...}  # Updated 8-Aug-2006 
  401603 
   604_textcollectorblurb_ [l=ar] {<i>القل٠
   605 Ø£Ù‚وى Ù 
   606ن السيف 
   607تقو٠
   608 Ø¹Ù 
   609لية ؚناء وتوزيع Ù 
   610ج٠
   611وعات على Ù 
   612س؊ولية كؚيرة التي قد تجعلك تفكر Ù 
   613ليا Ù‚ØšÙ„ أن تؚدأ. 
   614فهناك قضايا تتعلق ؚحقوق ال٠
   615لكية الفكرية: فليس Ù 
   616عنى أنه ي٠
   617كنك الوصول إلى الوثا؊ق أنه ي٠
   618كنك أن تعطيها لغيرك. 
   619وكذلك يوجد قضايا اجت٠
   620اعية: فيجؚ أن تحتر٠
   621 Ø§Ù„Ù 
   622ج٠
   623وعات العادات والتقاليد الخاصة ؚال٠
   624جت٠
   625ع الذي ستن؎ر فيه. 
   626ك٠
   627ا يوجد أخلاقيات عا٠
   628Ø©: فهناك على سؚيل ال٠
   629ثال أ؎ياء لا يصح أن تكون Ù 
   630تاحة للغير. 
   631<br>Ù 
   632ن حك٠
   633Ø© الاهت٠
   634ا٠
   635 ØšÙ‚وة ال٠
   636علو٠
   637ات واستخدا٠
   638ها في Ù 
   639حلها 
   640</i>}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
   641 
  402642_textcb1_ [l=ar] {يساعد "ال٠
  403643ج٠
   
  421661ل في واحدة ٠
  422662وجودة أو إضافة ؚيانات لها أو حذفها.}  # Updated 10-Aug-2006 
   663 
   664_textcb3_ [l=ar] {لكي تؚني أو تعدل في Ù 
   665ج٠
   666وعات رق٠
   667ية يجؚ أن تقو٠
   668 ØšØ¹Ù 
   669لية الدخول. 
   670هذا الإجراء يح٠
   671يك Ù 
   672ن دخول آخرين على حاسؚك وتغيير الؚيانات الخاصة ØšÙƒ. 
   673Ù 
   674لاح؞ة: لأسؚاؚ أ٠
   675ن ال٠
   676علو٠
   677ات سوف يت٠
   678 Ø®Ø±ÙˆØ¬Ùƒ Ù 
   679ن الؚرنا٠
   680ج ؚعد 30 دقيقة Ù 
   681ن وقت دخولك. فلا داعي للقلق إن حدث هذا! -- فسوف يت٠
   682 Ø¯Ø¹ÙˆØªÙƒ للدخول Ù 
   683رة أخرى لي٠
   684كنك الاست٠
   685رار في نفس ال٠
   686كان الذي تركته.}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
  423687 
  424688_textcb4_ [l=ar] {Ù 
   
  710974صادر:}  # Updated 10-Aug-2006 
  711975 
   976_textddd1_ [l=ar] {<p>إذا كنت تستخد٠
   977 Ù 
   978لف :// أو ftp:// لتحديد Ù 
   979لف؛ فإن هذا ال٠
   980لف سوف يت٠
   981 ØªØ­Ù 
   982يله. 
   983 
   984<p>إذا كنت تستخد٠
   985 http:// فسيعت٠
   986د الأ٠
   987ر هنا على Ù 
   988ا إذا كان العنوان يعطيك صفحة إنترنت عادية أو قا؊٠
   989Ø© ØšÙ 
   990لفات.  
   991 
   992<p>إذا كنت تستخد٠
   993 Ù 
   994لف :// أو ftp:// لكي تحدد Ù 
   995جلد أو دليل أو تعطي عنوان http:// يحيل ؚدوره إلى قا؊٠
   996Ø© ؚال٠
   997لفات فإن كل ال٠
   998لفات في هذا ال٠
   999جلد وال٠
   1000جلدات الفرعية التي داخله سوف تكون ض٠
   1001ن ال٠
   1002ج٠
   1003وعة. 
   1004 
   1005<p>اضغط على زر "Ù 
   1006زيد Ù 
   1007ن ال٠
   1008صادر" لكي تحصل على Ù 
   1009رؚعات إضافة أخرى.}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
   1010 
  7121011_textddd2_ [l=ar] {<p>اضغط على الأزرار الخضراء. إذا كنت ٠
  7131012ستخد٠
   
  7501049_textreset_ [l=ar] {ؚاقي}  # Updated 9-Aug-2006 
  7511050 
  752 _textbild1_ [l=ar] {_wizard:textbild1_}  # Updated 9-Aug-2006 
  753  
  754 _textbild2_ [l=ar] {_wizard:textbild2_}  # Updated 9-Aug-2006 
  755  
  756 _textstopbuild_ [l=ar] {_wizard:textstopbuild_}  # Updated 8-Aug-2006 
  757  
  758 _textbild3_ [l=ar] {_wizard:textbild3_}  # Updated 10-Aug-2006 
  759  
  760 _textbuildcancelled_ [l=ar] {_wizard:textbuildcancelled_}  # Updated 10-Aug-2006 
  761  
  762 _textbildcancel1_ [l=ar] {_wizard:textbildcancel1_}  # Updated 8-Aug-2006 
  763  
  764  
  765 _textbsupdate1_ [l=ar] {_wizard:textbsupdate1_}  # Updated 11-Aug-2006 
  766 _textbsupdate2_ [l=ar] {_wizard:textbsupdate2_}  # Updated 11-Aug-2006 
  767 _textseconds_ [l=ar] {_wizard:textseconds_}  # Updated 8-Aug-2006 
  768  
  769  
  770 _textfailmsg11_ [l=ar] {_wizard:textfailmsg11_}  # Updated 11-Aug-2006 
  771 _textfailmsg21_ [l=ar] {_wizard:textfailmsg21_}  # Updated 8-Aug-2006 
  772 _textblcont_ [l=ar] {_wizard:textblcont_}  # Updated 10-Aug-2006 
  7731051 
  7741052_texttryagain_ [l=ar] {رجاء <a href="_httppagecollector_" target=_top>استأناف ال٠
   
  7801058}  # Updated 1-Apr-2006 
  7811059 
  782 _textfailmsg31_ [l=ar] {_wizard:textfailmsg31_}  # Updated 9-Aug-2006 
  783 _textfailmsg41_ [l=ar] {_wizard:textfailmsg41_}  # Updated 10-Aug-2006 
  784 _textfailmsg71_ [l=ar] {_wizard:textfailmsg71_}  # Updated 11-Aug-2006 
  7851060 
  7861061_textretcoll_ [l=ar] {العودة إلى ال٠
  7871062ج٠
  7881063ع}  # Updated 9-Aug-2006 
   1064 
   1065_textdelperm_ [l=ar] {ؚعض أو كل Ù 
   1066ج٠
   1067وعة _cgiargbc1dirname_ لا ي٠
   1068كن Ù 
   1069حوها، رؚ٠
   1070ا يكون السؚؚ: 
   1071<ul> 
   1072<li>أن ؚرنا٠
   1073ج Greenstone لا يس٠
   1074Ø­ ؚإزالة _gsdlhome_/collect/_cgiargbc1dirname_ 
   1075<br>قا٠
   1076وس. 
   1077رؚ٠
   1078ا تحتاج إلى إزالة هذا القا٠
   1079وس يدوياً لكي تك٠
   1080ل ع٠
   1081لية إزالة _cgiargbc1dirname_ 
   1082Ù 
   1083ج٠
   1084وعة Ù 
   1085ن هذا الحاسؚ.</li> 
   1086<li> لا ي٠
   1087كن لؚرنا٠
   1088ج Greenstone أن ي؎غل ؚرنا٠
   1089ج _gsdlhome_/bin/script/delcol.pl. تأكد Ù 
   1090ن أن ال٠
   1091لف قاؚل للقراءة والت؎غيل.</li> 
   1092</ul> 
   1093 
   1094}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
  7891095 
  7901096_textdelinv_ [l=ar] {ال٠
   
  8971203_gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirname_ .}  # Updated 9-Aug-2006 
  8981204 
   1205_textexptfail_ [l=ar] {<p>ف؎ل في تصدير Ù 
   1206ج٠
   1207وعة _cgiargbc1dirname_  
   1208 
   1209<p>رؚ٠
   1210ا يرجع ذلك إلى أن رؚ٠
   1211ا يكون ؚرنا٠
   1212ج Greenstone ل٠
   1213 ÙŠÙƒÙ† Ù 
   1214ثؚت ؚكا٠
   1215ل ال٠
   1216كونات التي تدع٠
   1217 Ø¹Ù 
   1218لية "تصدير ال٠
   1219ج٠
   1220وعات". 
   1221<ul> 
   1222 
   1223<li>لو كنت قد ثؚت ؚرنا٠
   1224ج Greenstone Ù 
   1225ن على القرص ال٠
   1226د٠
   1227ج فلن تكون هذه ال٠
   1228كونات Ù 
   1229ثؚتة Ù 
   1230ع الؚرنا٠
   1231ج إلا إذا كنت قد اخترت ع٠
   1232لية تثؚيت حرة "Custom". 
   1233ي٠
   1234كنك إضافة هذه ال٠
   1235كونات للؚرنا٠
   1236ج ال٠
   1237ثؚت ؚإعادة ت؎غيل ع٠
   1238لية التثؚيت. 
   1239 
   1240<li>أ٠
   1241ا إذا كنت قد ثؚت ؚرنا٠
   1242ج Greenstone Ù 
   1243ن على الإنترنت فسوف تحتاج إلى تح٠
   1244يل وتثؚيت نسخة أخرى تحتوي على هذه الو؞يفة.  
   1245ل٠
   1246زيد Ù 
   1247ن التفاصيل Ù 
   1248ن فضلك ق٠
   1249 ØšØ²ÙŠØ§Ø±Ø© <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a> أو راسل الؚريد الإلكتروني <a 
   1250 href="mailto:greenstone@cs.waikato.ac.nz">greenstone@cs.waikato.ac.nz</a}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
  8991251 
  9001252###################################################################### 
   
  9111263ن أسفل. </p> 
  9121264}  # Updated 4-Sep-2006 by usamasa 
  913  
  914 _textbsupdate1_ [l=ar] {_wizard:textbsupdate1_}  # Updated 10-Aug-2006 
  915 _textbsupdate2_ [l=ar] {_wizard:textbsupdate2_}  # Updated 10-Aug-2006 
  916 _textseconds_ [l=ar] {_wizard:textseconds_}  # Updated 9-Aug-2006 
  9171265 
  9181266_textcaec_ [l=ar] {إضافة إلى ٠
   
  9251273_textintro_ [l=ar] {اختر ٠
  9261274لف}  # Updated 10-Aug-2006 
  927 _textconfirm_ [l=ar] {تأكيد Confirmation} # Updated 23-Oct-2007 
  928 _textbildsuc_ [l=ar] {_wizard:textbildsuc_}  # Updated 9-Aug-2006 
  929 _textviewbildsummary_ [l=ar] {_wizard:textviewbildsummary_}  # Updated 11-Aug-2006 
   1275_textconfirm_ [l=ar] {تأكيد}  # Updated 23-Oct-2007 
  9301276_textselect_ [l=ar] {اختر ٠
  9311277ج٠
   
  9331279_textmeta_ [l=ar] {حدد ال٠
  9341280يتاداتا}  # Updated 10-Aug-2006 
  935 _textview_ [l=ar] {_wizard:textview_}  # Updated 9-Aug-2006 
  936 _textbild1_ [l=ar] {_wizard:textbild1_}  # Updated 10-Aug-2006 
  937  
  938 _textbild2_ [l=ar] {_wizard:textbild2_}  # Updated 10-Aug-2006 
  939  
  940 _textstopbuild_ [l=ar] {_wizard:textstopbuild_}  # Updated 10-Aug-2006 
  941  
  942 _textbild3_ [l=ar] {_wizard:textbild3_}  # Updated 11-Aug-2006 
  943  
  944 _textbuildcancelled_ [l=ar] {_wizard:textbuildcancelled_}  # Updated 8-Aug-2006 
  945  
  946 _textbildcancel1_ [l=ar] {_wizard:textbildcancel1_}  # Updated 10-Aug-2006 
  947  
  948 _textfailmsg11_ [l=ar] {_wizard:textfailmsg11_}  # Updated 9-Aug-2006 
  949 _textfailmsg21_ [l=ar] {_wizard:textfailmsg21_}  # Updated 10-Aug-2006 
  950 _textblcont_ [l=ar] {_wizard:textblcont_}  # Updated 11-Aug-2006 
  9511281 
  9521282_texttryagain_ [l=ar] {Ù 
   
  9571287}  # Updated 9-Aug-2006 
  9581288 
  959 _textfailmsg31_ [l=ar] {_wizard:textfailmsg31_}  # Updated 10-Aug-2006 
  960 _textfailmsg41_ [l=ar] {_wizard:textfailmsg41_}  # Updated 8-Aug-2006 
  961 _textfailmsg71_ [l=ar] {_wizard:textfailmsg71_}  # Updated 10-Aug-2006 
   1289# -- Missing translation: _textselectcol_ 
   1290# -- Missing translation: _textfilename_ 
   1291# -- Missing translation: _textfilesize_ 
  9621292 
  9631293_textretcoll_ [l=ar] {عودة إلى ال٠
  9641294خزن}  # Updated 10-Aug-2006 
   1295 
  9651296 
  9661297_texttmpfail_ [l=ar] {ف؎ل ال٠
   
  10901421ع كل ٠
  10911422ن Netscape Navigator أو Internet Explorer.}  # Updated 9-Aug-2006 
   1423 
   1424_textgreenstone4_ [l=ar] {الكثير Ù 
   1425ن Ù 
   1426ج٠
   1427وعات الوثا؊ق توزع على أقراص Ù 
   1428د٠
   1429جة ؚاستخدا٠
   1430 ØšØ±Ù†Ø§Ù 
   1431ج Greenstone . على سؚيل ال٠
   1432ثال، Ù 
   1433ج٠
   1434وعة <i>Humanity Development Library</i> تحتوي على إصدارات في Ù 
   1435وضوعات تتراوح Ù 
   1436ا ؚين ال٠
   1437حاسؚة والصحة. وهي تع٠
   1438ل على حواسؚ ؚقدرات 1.23 وهي التي تنت؎ر في الدول النا٠
   1439ية. وي٠
   1440كن الوصول لل٠
   1441علو٠
   1442ات عن طريق الؚحث أو التصفح ؚالدول أو العنوان أو ال٠
   1443ن؞٠
   1444Ø© أو تصفح قا؊٠
   1445Ø© "كيف" how-tos، أو ؚاستعراض ع؎وا؊ي لأغلفة الكتؚ.}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
  10921446 
  10931447_textcustomisationtitle_ [l=ar] {إ٠
   
  16602014#------------------------------------------------------------ 
  16612015     
  1662  
  16632016_textgtierror_ [l=ar] {حدث خطأ ٠
  16642017ا}  # Updated 8-Aug-2006 
  16652018 
   2019_textgtihome_ [l=ar] {تساعدك هذه ال٠
   2020ج٠
   2021وعة Ù 
   2022ن الصفحات في تحسين ع٠
   2023لية دع٠
   2024 Ø§Ù„لغات ال٠
   2025تعددة لؚرنا٠
   2026ج Greenstone . ؚاستخدا٠
   2027 Ù‡Ø°Ù‡ الصفحات ي٠
   2028كنك 
   2029<ul> 
   2030  <li>ترج٠
   2031Ø© أجزاء Ù 
   2032ن ؚرنا٠
   2033ج Greenstone إلى لغة جديدة 
   2034  <li>تحديث ترج٠
   2035Ø© أحد الواجهات عند٠
   2036ا تتغير الواجهة الأصلية الإنجليزية (Ù 
   2037ثال: إضافة إ٠
   2038كانات جديدة إلى الؚرنا٠
   2039ج) 
   2040  <li>تصحيح أخطاء في الترج٠
   2041Ø© الحالية 
   2042</ul> 
   2043 
   2044سوف يت٠
   2045 Ø¹Ø±Ø¶ Ù 
   2046ج٠
   2047وعة Ù 
   2048ن الصفحات كل واحدة تحتوي على عؚارة Ù 
   2049حددة للترج٠
   2050Ø©. 
   2051سوف يت٠
   2052 Ø§Ù„ع٠
   2053ل ؚترج٠
   2054Ø© الواجهات عؚارة ؚعد عؚارة. 
   2055كثير Ù 
   2056ن هذه العؚارات يحتوي على أوا٠
   2057ر HTML : وهنا يجؚ عليك ألا تحاول ترج٠
   2058Ø© هذه الأوا٠
   2059ر ولكن حاف؞ عليها ك٠
   2060ا هي في النسخة ال٠
   2061ترج٠
   2062Ø©. كذلك الكل٠
   2063ات ال٠
   2064حتواة ؚين علا٠
   2065Ø© ال؎رطة التحتية underscores (Ù 
   2066ثل : _this_ ) يجؚ ألا تترج٠
   2067 Ø£ÙŠØ¶Ø§Ù‹ فهي عؚارة عن أس٠
   2068اء لؚرا٠
   2069ج Ù 
   2070صغرة داخل ؚرنا٠
   2071ج Greenstone. 
   2072<p> 
   2073إذا كنت تحدث ترج٠
   2074Ø© واجهة Ù 
   2075وجودة فلن تجد عؚارة لكل ترج٠
   2076Ø© ت٠
   2077ت Ù 
   2078ن Ù‚ØšÙ„. وفي ؚعض الأحيان يكون هناك ترج٠
   2079Ø© Ù 
   2080ا ولكن ال٠
   2081قاؚل الإنجليزي قد ت٠
   2082 ØªØºÙŠÙŠØ±Ù‡ . في هذه الحالة سوف يت٠
   2083 Ø¹Ø±Ø¶ الترج٠
   2084Ø© الحالية وعليك أن تقو٠
   2085 ØšØ¹Ù 
   2086لية تحديث الترج٠
   2087Ø© في حالة الضرورة. 
   2088<p> 
   2089في حالة تصحيح ترج٠
   2090Ø© قد ت٠
   2091 ÙØ¹Ù„ا تحديثها، استخد٠
   2092 Ø±Ø§ØšØ·Ø© "تصحيح ترج٠
   2093Ø© Ù 
   2094وجودة" وال٠
   2095تاحة لكل عؚارة Ù 
   2096ن العؚارات ال٠
   2097ترج٠
   2098Ø© على ؚرنا٠
   2099ج Greenstone. 
   2100<p> 
   2101كل صفحة تنتهي ؚزر "_textgtisubmit_" . عند٠
   2102ا تضغط عليه سوف تت٠
   2103 Ø§Ù„تعديلات في الحال على ؚرنا٠
   2104ج Greenstone على Ù 
   2105وقع nzdl.org . ويوجد في كل صفحة زر خاص يحيلك إلى هذا ال٠
   2106وقع. 
   2107 
   2108}  # Updated 5-Nov-2007 by Usama Salama 
   2109 
  16662110_textgtiselecttlc_ [l=ar] {Ù 
  16672111ن فضلك اختر اللغة}  # Updated 10-Aug-2006 
   2112 
   2113#for status page 
   2114_textgtiviewstatus_ [l=ar] {اضغط لعرض حالة الترج٠
   2115Ø© الحالية لكل اللغات 
   2116}  # Updated 5-Nov-2007 by Usama Salama 
   2117_textgtiviewstatusbutton_ [l=ar] {اعرض الحالة}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
   2118_textgtistatustable_ [l=ar] {قا؊٠
   2119Ø© ؚحالة الترج٠
   2120Ø© لكل للغات}  # Updated 5-Nov-2007 by Usama Salama 
   2121_textgtilanguage_ [l=ar] {اللغة}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
   2122_textgtitotalnumberoftranslations_ [l=ar] {إج٠
   2123الي عدد الترج٠
   2124ات}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
  16682125 
  16692126_textgtiselecttfk_ [l=ar] {Ù 
   
  16862143_textgtitutorials_ [l=ar] {تدريؚات}  # Updated 7-May-2006 
  16872144_textgtigreenorg_ [l=ar] {Greenstone.org}  # Updated 8-Aug-2006 
   2145_textgtigs3core_ [l=ar] {واجهة Greenstone3 (تلقا؊ي) 
   2146}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
   2147 
   2148#for greenstone manuals 
   2149_textgtidevmanual_ [l=ar] {دليل Ù 
   2150طور (Ù 
   2151ؚر٠
   2152ج) Greenstone}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
   2153_textgtiinstallmanual_ [l=ar] {دليل تثؚيت Greenstone}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
   2154_textgtipapermanual_ [l=ar] {دليل Greenstone للتحويل Ù 
   2155ن أوراق إلى Ù 
   2156ج٠
   2157وعات}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
   2158_textgtiusermanual_ [l=ar] {دليل Ù 
   2159ستخد٠
   2160 Greenstone}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
  16882161 
  16892162_textgtienter_ [l=ar] {أدخل}  # Updated 10-Aug-2006 
   
  16912164_textgticorrectexistingtranslations_ [l=ar] {تصحيح ترج٠
  16922165Ø© Ù 
  1693 ÙˆØ¬ÙˆØ¯Ø©}  # Updated 9-Aug-2006 
   2166وجودة}  # Updated 5-Nov-2007 by Usama Salama 
  16942167_textgtidownloadtargetfile_ [l=ar] {ح٠
  16952168ل ال٠
   
  16982171لف وهو يع٠
  16992172ل}  # Updated 10-Aug-2006 
   2173_textgtitranslatefileoffline_ [l=ar] {ترج٠
   2174 Ù‡Ø°Ø§ ال٠
   2175لف خارج ال٠
   2176وقع}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
  17002177 
  17012178_textgtinumchunksmatchingquery_ [l=ar] {عدد أجزاء الترج٠
  17022179ة التي ت٠
  1703  Ø§Ø³ØªØ±Ø¬Ø§Ø¹Ù‡Ø§}  # Updated 11-Aug-2006 
   2180 Ø§Ø³ØªØ±Ø¬Ø§Ø¹Ù‡Ø§}  # Updated 5-Nov-2007 by Usama Salama 
  17042181 
  17052182_textgtinumchunkstranslated_ [l=ar] {ع٠
  17062183لية ترج٠
  17072184ة ت٠
  1708 Øª}  # Updated 11-Aug-2006 
   2185ت}  # Updated 5-Nov-2007 by Usama Salama 
  17092186_textgtinumchunksrequiringupdating_ [l=ar] {لذلك تحتاج إلى _1_ تحديث}  # Updated 11-Aug-2006 
  17102187_textgtinumchunksrequiringtranslation_ [l=ar] {عدد الترج٠
  17112188ات الؚاقية:}  # Updated 10-Aug-2006 
   2189 
   2190#for status page 
   2191_textgtinumchunkstranslated2_ [l=ar] {عدد الترج٠
   2192ات التي ت٠
   2193ت}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
   2194_textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=ar] {عدد الترج٠
   2195ات التي تحتاج إلى تحديث}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
   2196_textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=ar] {عدد الترج٠
   2197ات ال٠
   2198تؚقية}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
  17122199 
  17132200_textgtienterquery_ [l=ar] {أدخل الكل٠
   
  17172204 
  17182205_textgtitranslatingchunk_ [l=ar] {ترج٠
  1719 Ø© النص <i>_1_</i>}  # Updated 9-Aug-2006 
   2206Ø© النص <i>_1_</i>}  # Updated 5-Nov-2007 by Usama Salama 
  17202207_textgtiupdatingchunk_ [l=ar] {تحديث النص <i>_1_</i>}  # Updated 10-Aug-2006 
  1721 _textgtisubmit_ [l=ar] {ارسل}  # Updated 10-Aug-2006 
   2208_textgtisubmit_ [l=ar] {أرسل}  # Updated 20-Sep-2007 by usamasa 
  17222209 
  17232210_textgtilastupdated_ [l=ar] {آخر تحديث}  # Updated 8-Aug-2006 
   
  17362223ينه في الإصدارات التالية لؚرنا٠
  17372224ج Greenstone.}  # Updated 11-Aug-2006 
   2225 
   2226_textgtiofflinetranslation_ [l=ar] {ي٠
   2227كنك ترج٠
   2228Ø© هذا الجزء Ù 
   2229ن Greenstone خارج ال٠
   2230وقع عن طريق Ù 
   2231لف Microsoft Excel : 
   2232 
   2233<ol> 
   2234<li>تح٠
   2235يل <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&e=_compressedoptions_">this file</a>. 
   2236<li>افتح ال٠
   2237لف ال٠
   2238ح٠
   2239ل في Microsoft Excel وق٠
   2240 ØšØ­ÙØžÙ‡ ك٠
   2241لف (xls.) 
   2242<li>ادخل الترج٠
   2243Ø© في ال٠
   2244رؚعات ال٠
   2245تاحة. 
   2246<li>عند٠
   2247ا تنتهي Ù 
   2248ن ترج٠
   2249Ø© كل الأسطر، أعد إرسال الترج٠
   2250Ø© عؚر الؚريد الإليكتروني إلى: 
   2251<a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>. 
   2252</ol> 
   2253}  # Updated 5-Nov-2007 by Usama Salama 
   2254 
  17382255 
  17392256