Changeset 14977

Show
Ignore:
Timestamp:
12.02.2008 16:17:36 (12 years ago)
Author:
davidb
Message:

script made more general so fli.sh can cascade into calling gli.sh rather than fli.sh duplicating 99% of the gli.sh in its own file

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gli/trunk/gli.sh

  r13251 r14977  
  22glilang=en 
  33 
   4if [ "x$PROGNAME" = "x" ] ; then 
   5  if [ "$glilang" = "es" ]; then 
   6    PROGNAME="Biblioteca Digital Greenstone" 
   7  elif [ "$glilang" = "fr" ]; then 
   8    PROGNAME="Bibliothécaire Greenstone" 
   9  elif [ "$glilang" = "ru" ]; then 
   10    PROGNAME="ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ Greenstone" 
   11  else 
   12    PROGNAME="Greenstone Librarian Interface" 
   13  fi 
   14fi 
   15 
   16if [ "x$PROGABBR" = "x" ] ; then 
   17    PROGABBR="GLI" 
   18fi 
   19 
   20if [ "x$PROGNAME_EN" = "x" ] ; then 
   21    PROGNAME_EN="Greenstone Librarian Interface" 
   22fi 
   23 
  424echo 
  525if [ "$glilang" = "es" ]; then 
  6     echo "Interfaz de la Biblioteca Digital Greenstone (Greenstone Librarian Interface - GLI)" 
   26    echo "Interfaz de la $PROGNAME ($PROGNAME_EN - $PROGABBR)" 
  727    echo "Copyright (C) 2006, New Zealand Digital Library Project, University Of Waikato" 
  8     echo "La Interfaz de la Biblioteca Digital Greenstone NO INCLUYE ABSOLUTAMENTE NINGUNA GARANTÍA." 
   28    echo "La Interfaz de la $PROGNAME NO INCLUYE ABSOLUTAMENTE NINGUNA GARANTÍA." 
  929    echo "Para mayor información vea los términos de la licencia en LICENSE.txt" 
  1030    echo "Este es un software abierto, por lo que lo invitamos a que lo distribuya de forma gratuita" 
  1131elif [ "$glilang" = "fr" ]; then 
  12     echo "Interface du Bibliothécaire Greenstone (Greenstone Librarian Interface - GLI)" 
   32    echo "Interface du $PROGNAME ($PROGNAME_EN - $PROGABBR)" 
  1333    echo "Copyright (C) 2006, New Zealand Digital Library Project, University Of Waikato" 
  14     echo "GLI est fourni sans AUCUNE GARANTIE; pour des détails, voir LICENSE.txt" 
   34    echo "$PROGABBR est fourni sans AUCUNE GARANTIE; pour des détails, voir LICENSE.txt" 
  1535    echo "Ceci est un logiciel libre, et vous êtes invité à le redistribuer" 
  1636elif [ "$glilang" = "ru" ]; then 
  17     echo "âÉÂÌÉÏÔÅÞÎÙÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ Greenstone (Greenstone Librarian Interface - GLI)" 
   37    echo "âÉÂÌÉÏÔÅÞÎÙÊ $PROGNAME ($PROGNAME_EN - $PROGABBR)" 
  1838    echo "Copyright (C) 2006, New Zealand Digital Library Project, University Of Waikato" 
  1939    echo "âéç ÎÅ ÄÁÅÔ áâóïìàôîï îéëáëéè çáòáîôéê; ÄÅÔÁÌÉ ÓÍ. × ÔÅËÓÔÅ LICENSE.TXT" 
  2040    echo "üÔÏ - Ó×ÏÂÏÄÎÏ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÅÍÏÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏÅ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅ É ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÔØ ÅÇÏ" 
  2141else 
  22     echo "Greenstone Librarian Interface (GLI)" 
   42    echo "$PROGNAME ($PROGABBR)" 
  2343    echo "Copyright (C) 2006, New Zealand Digital Library Project, University Of Waikato" 
  24     echo "GLI comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details see LICENSE.txt" 
   44    echo "$PROGABBR comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details see LICENSE.txt" 
  2545    echo "This is free software, and you are welcome to redistribute it" 
  2646fi 
   
  119139    echo 
  120140    if [ "$glilang" = "es" ]; then 
  121     echo "La Interfaz de la Biblioteca Digital Greenstone requiere Perl para " 
   141    echo "La Interfaz de la $PROGNAME requiere Perl para " 
  122142    echo "poder operar, pero éste no aparece en su sistema. Por favor asegúrese " 
  123143    echo "de que Perl está instalado y se encuentra en su ruta de búsqueda. A " 
  124144    echo "continuación ejecute nuevamente este guión." 
  125145    elif [ "$glilang" = "fr" ]; then 
  126     echo "Greenstone Librarian Interface nécessite perl pour son fonctionnement," 
   146    echo "$PROGNAME nécessite Perl pour son fonctionnement," 
  127147    echo "mais perl n'a pas pu être détecté dans votre système. Veuillez vous " 
  128148    echo "assurer que perl est installé et est spécifié dans votre chemin de " 
  129149    echo "recherche, puis redémarrez ce script." 
  130150    elif [ "$glilang" = "ru" ]; then 
  131     echo "âÉÂÌÉÏÔÅÞÎÙÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ Greenstone ÔÒÅÂÕÅÔ Perl, ÞÔÏÂÙ ÉÍÅÔØ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ" 
   151    echo "âÉÂÌÉÏÔÅÞÎÙÊ $PROGNAME ÔÒÅÂÕÅÔ Perl, ÞÔÏÂÙ ÉÍÅÔØ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ" 
  132152    echo "ÒÁÂÏÔÁÔØ, ÎÏ Perl ÎÅ ÂÙÌ × ×ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÅ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÔ×ÅÒÄÉÔÅ, ÞÔÏ " 
  133153    echo "Perl ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎ É ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ÎÁ ×ÁÛÅÍ ÐÕÔÉ ÐÏÉÓËÁ, ÚÁÔÅÍ ÐÏ×ÔÏÒÎÏ××ÅÄÉÔÅ" 
  134154    echo "ÜÔÏÔ ÓËÒÉÐÔ." 
  135155    else 
  136     echo "The Greenstone Librarian Interface requires perl in order to operate," 
   156    echo "The $PROGNAME requires Perl in order to operate," 
  137157    echo "but perl could not be detected on your system. Please ensure that perl" 
  138158    echo "is installed and is on your search path, then rerun this script." 
   
  173193    echo "No se pudo localizar una versión apropiada de Java. Usted deberá " 
  174194    echo "instalar un Ambiente de Ejecución Java (versión 1.4 o superior) " 
  175     echo "antes de correr la Interfaz de la Biblioteca Digital Greenstone." 
   195    echo "antes de correr la Interfaz de la $PROGNAME." 
  176196    elif [ "$glilang" = "fr" ]; then 
  177197    echo "Une version adéquate de Java n'a pas pu être localisée." 
  178198    echo "Vous devez installer un Java Runtime Environment (version 1.4 ou" 
  179     echo "supérieur) avant de démarrer Greenstone Librarian Interface." 
   199    echo "supérieur) avant de démarrer $PROGNAME." 
  180200    elif [ "$glilang" = "ru" ]; then 
  181201    echo "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÍÅÓÔÏÎÁÈÏÖÄÅÎÉÅ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÊ ×ÅÒÓÉÉ Java." 
  182202    echo "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ Java Runtime Environment (×ÅÒÓÉÀ 1.4 ÉÌÉ ×ÙÛÅ)" 
  183     echo "ÐÅÒÅÄ ××ÏÄÏÍ ÂÉÂÌÉÏÔÅÞÎÏÇÏ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÁ Greenstone." 
   203    echo "ÐÅÒÅÄ ××ÏÄÏÍ ÂÉÂÌÉÏÔÅÞÎÏÇÏ $PROGNAME." 
  184204    else 
  185205    echo "Failed to locate an appropriate version of Java. You must install a" 
  186206    echo "Java Runtime Environment (version 1.4 or greater) before running the" 
  187     echo "Greenstone Librarian Interface." 
   207    echo "$PROGNAME." 
  188208    fi 
  189209    exit 1 
   
  198218    echo "La versión del Ambiente de Ejecución Java (JRE por sus siglas en " 
  199219    echo "inglés) que usted tiene instalada es demasiado vieja para ejecutar " 
  200     echo "la Interfaz de la Biblioteca Digital Greenstone. Por favor instale " 
   220    echo "la Interfaz de la $PROGNAME. Por favor instale " 
  201221    echo "una nueva versión del Ambiente de Ejecución Java (versión 1.4 o " 
  202222    echo "posterior) y ejecute nuevamente este guión." 
  203223    elif [ "$glilang" = "fr" ]; then 
  204224    echo "La version de Java Runtime Environment que vous avez installée est" 
  205     echo "trop vielle pour faire fonctionner Greenstone Librarian Interface." 
   225    echo "trop vielle pour faire fonctionner $PROGNAME." 
  206226    echo "Veuillez installer une nouvelle version du JRE (version 1.4 ou plus" 
  207227    echo "récente) et redémarrez le script." 
  208228    elif [ "$glilang" = "ru" ]; then 
  209229    echo "÷ÅÒÓÉÑ Java Runtime Environment, ËÏÔÏÒÕÀ ÷Ù ÕÓÔÁÎÏ×ÉÌÉ, ÏÞÅÎØ ÓÔÁÒÁ," 
  210     echo "ÞÔÏÂÙ ÕÐÒÁ×ÌÑÔØ ÂÉÂÌÉÏÔÅÞÎÙÍ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÏÍ Greenstone. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, " 
   230    echo "ÞÔÏÂÙ ÕÐÒÁ×ÌÑÔØ ÂÉÂÌÉÏÔÅÞÎÙÍ $PROGNAME. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, " 
  211231    echo "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔÅ ÎÏ×ÕÀ ×ÅÒÓÉÀ JRE (×ÅÒÓÉÀ 1.4 ÉÌÉ ÂÏÌÅÅ ÎÏ×ÕÀ) É" 
  212232    echo "ÐÅÒÅÕÓÔÁÎÏ×ÉÔÅ ÜÔÏÔ ÓËÒÉÐÔ" 
  213233    else 
  214234    echo "The version of the Java Runtime Environment you have installed is too" 
  215     echo "old to run the Greenstone Librarian Interface. Please install a new" 
   235    echo "old to run the $PROGNAME. Please install a new" 
  216236    echo "version of the JRE (version 1.4 or newer) and rerun this script." 
  217237    fi 
   
  241261echo 
  242262if [ "$glilang" = "es" ]; then 
  243     echo "Ejecutando la Interfaz de la Biblioteca Digital Greenstone..." 
  244 elif [ "$glilang" = "fr" ]; then 
  245     echo "Exécution de Greenstone Librarian Interface" 
  246 elif [ "$glilang" = "ru" ]; then 
  247     echo "ôÅËÕÝÉÊ ÂÉÂÌÉÏÔÅÞÎÙÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ Greenstone..." 
  248 else 
  249     echo "Running the Greenstone Librarian Interface..." 
   263    echo "Ejecutando la Interfaz de la $PROGNAME..." 
   264elif [ "$glilang" = "fr" ]; then 
   265    echo "Exécution de $PROGNAME..." 
   266elif [ "$glilang" = "ru" ]; then 
   267    echo "ôÅËÕÝÉÊ ÂÉÂÌÉÏÔÅÞÎÙÊ $PROGNAME..." 
   268else 
   269    echo "Running the $PROGNAME..." 
  250270fi 
  251271 
   
  271291    echo 
  272292    if [ "$glilang" = "es" ]; then 
  273         echo "Restarting/Ejecutando la Interfaz de la Biblioteca Digital Greenstone..." 
  274     elif [ "$glilang" = "fr" ]; then 
  275         echo "Restarting/Exécution de Greenstone Librarian Interface" 
  276     elif [ "$glilang" = "ru" ]; then 
  277         echo "Restarting/ôÅËÕÝÉÊ ÂÉÂÌÉÏÔÅÞÎÙÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ Greenstone..." 
  278     else 
  279         echo "Restarting the Greenstone Librarian Interface..." 
   293        echo "Restarting/Ejecutando la Interfaz de la $PROGNAME..." 
   294    elif [ "$glilang" = "fr" ]; then 
   295        echo "Restarting/Exécution de $PROGNAME..." 
   296    elif [ "$glilang" = "ru" ]; then 
   297        echo "Restarting/ôÅËÕÝÉÊ ÂÉÂÌÉÏÔÅÞÎÙÊ $PROGNAME..." 
   298    else 
   299        echo "Restarting the $PROGNAME..." 
  280300    fi 
  281301