Changeset 18975

Show
Ignore:
Timestamp:
15.04.2009 15:31:46 (11 years ago)
Author:
anna
Message:

Updated Auxiliary Kazakh interface. Many thanks to Zhanat Kulenov and Kalima Tuenbaeva.

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gsdl/trunk/macros/kazakh2.dm

  r15000 r18975  
  44# Kazakh Language text and icon macros  
  55# -- this file contains text that is of less importance 
   6#     Updated by Zhanat Kulenov and Kalima Tuenbaeva in April 2009. 
  67###################################################################### 
  78 
   
  2122_ago_ [l=kk] {күМі бұрыМ.} 
  2223_colnotbuilt_ [l=kk] {ЖОМақ құрылЌаЎы.} 
   24 
   25### taken from here 
  2326 
  2427_textpoem_ [l=kk] {<br><h2>Kia papapounamu te moana</h2> 
   
  4043МПлПгОяларыЌызЎың Пзық сОЌвПлы Ўеп өзіЌіз түсіМеЌіз. } 
  4144 
  42 _textaboutgreenstone_ [l=kk] {<p> Greenstone – кітапѠ
  43 Ð°ÐœÐ° Ð–ОМақтарыМ құрастыруға, таратуға арМалғаМ бағЎарлаЌалық жабЎығы. БағЎарлаЌаЌеМ жұЌыс істеу Сіз үшіМ құжат реттеу ЌеМ ақпарат ұйыЌЎастыруЎың жаңа тәсілі, ИМтерМет-жүйесі ЌеМ CD-ROM-Ўа ЌұМы жарОялауЎың жаңа жПлы. Greenstone ВайкатП уМОверсОтеті жаМыМЎа New Zealand Digital Library Project жПбасы бПйыМша ЎаярлаМып ЮНЕСКО жәМе Human info үкіЌеттік еЌес ұйыЌы қПлЎауыЌеМ таратылаЎы. Бұл бағЎарлаЌа жабЎығы <i><a href="http://greenstone.org"> http://greenstone.org </a></i> ЌекеМ-жайы арқылы GNU шартыМа сай, тегіМ таратылаЎы.  
  44  
  45 <br>БағЎарлаЌа Ð¶Ð°Ð±ÐŽÑ‹Ò“ыМың Ќақсаты - қПлЎаМушыларға, әсіресе уМОверсОтеттерЎе, кітапѠ
  46 Ð°ÐœÐ°Ð»Ð°Ñ€ÐŽÐ° жәМе басқа қызЌет көрсетуші ЌекеЌелерЎе ПларЎың жеке СаМЎық кітапѠ
  47 Ð°ÐœÐ°Ð»Ð°Ñ€Ñ‹Ðœ құру ЌүЌкіМЎігіМе қПл жеткізу. СаМЎық КітапѠ
  48 Ð°ÐœÐ° ЮНЕСКО ауқыЌыМЎа ғылыЌ, біліЌ беру жәМе ЌәЎеМОет саласыМЎа ЎүМОе жүзі бПйыМша әр түрлі ЌекеЌелерЌеМ қарыЌ-қатыМас жасап, ақпараттарЎы алып, таратуЎы түбірлі түрлеМЎіреЎі. Бұл бағЎарлаЌа жабЎығы СаМЎық КітапѠ
  49 Ð°ÐœÐ°Ð»Ð°Ñ€ÐŽÑ‹, ақпараттарЎы қПлЎаМып Пларға көпшіліктің қПлы жететіМЎей етіп ПрМаластыру ЌүЌкіМЎігіМ береЎі Ўеп үЌіттеМеЌіз. 
  50  
  51 <br>Бұл бағЎарлаЌа жабЎығы 2000 жылы таЌызЎа қабылЎаМғаМ үш жақты Ñ 
  52 Ð°Ð»Ñ‹Ò›Ð°Ñ€Ð°Ð»Ñ‹Ò› өзара тОіЌЎі қатыМас МәтОжесіМЎе туғаМ өМіЌ ретіМЎе таратылаЎы.  
  53  
  54 <table border="0"> 
  55 <tr valign="top"> 
  56 <td> 
  57 <a href="http://nzdl.org"><b> New Zealand Digital Library Project at the University of Waikato </b></a> 
   45_textaboutgreenstone_ [l=kk] {<p>Greenstone - бұл электрПМЎық бОблОПтекалық жОМақтарЎы әзірлеу ЌеМ таратуға арМалғаМ бағЎарлаЌалық қаЌтаЌасыз етуЎің жОыМтығы. Бұл жүйе ақпаратты шағыМ ЎОскіге, жергілікті желілер ЌеМ ИМтерМетте жарОялауЎы ұйыЌЎастыруЎың жаңа тәсіліМ қаЌтаЌасыз етеЎі. Greenstone  <b>ВаОкатП УМОверсОтетіМің ЖаңазелаМЎОялық ЭлектрПМЎық КітапѠ
   46аМасы</b> жПбасы шеңберіМЎе, <b>ЮНЭСКО</b>  жәМе <b>НПО АЎаЌзат Ақпараты</b> (Human Info) ыМтыЌақтастығыЌеМ әзірлеМЎі. Бұл ашық Мегізгі кПЎыЌеМ берілгеМ жәМе ЌыМа ЌекеМжай бПйыМша <a href="http://greenstone.org"> http://greenstone.org</a>, стаМЎартты қПғаЌЎақ лОцеМзОя шарттары арқылы (GNU)</p> алуға бПлатыМ еркіМ бағЎарлаЌалық қаЌтаЌасыз ету.  
   47 
   48<br>БағЎарлаЌалық қаЌтаЌасыз етуЎің Ќақсаты өз электрПМЎық жОМақтарыМ құра білу үшіМ пайЎалаМушыМың ЌүЌкіМЎігіМ кеңейту, Пл уМОверсОтеттер, кітапѠ
   49аМалар Ð¶Ó™ÐœÐµ басқа Ўа қПғаЌЎық қызЌет ету ұйыЌЎары бПлуы ЌүЌкіМ. ЭлектрПМЎық кітапѠ
   50аМалар Ð®ÐÐ•Ð¡ÐšÐž серіктестігі  жәМе бүкіл әлеЌЎегі, әсіресе ЎаЌығаМ ЌеЌлекеттерЎегі біліЌ беру, ғылыЌ жәМе ЌәЎеМОет саласыМЎағы түрлі ұйыЌЎар шеңберіМЎе ақпаратты тарату ЌеМ ПМы алу тәсілЎеріМ түбегейлі қайта өзгертеЎі. Бұл бағЎарлаЌалық қаЌтаЌасыз ету ақпаратты күМЎелікті пайЎалаМу жәМе қПғаЌМың қалың бұқара тПптарыМа қПлайлы бПлу үшіМ тОіЌЎі таратылуыМа қазғалыс салаЎы Ўеп сеМеЌіз.  
   51</p> 
   52 
   53<p>Бұл бағЎарлаЌалық қаЌтаЌасыз ету, 2000 жылЎың таЌызыМаМ бастап үш жақтың Ñ 
   54алықаралық ыМтыЌақтастығыМың өМіЌі ретіМЎе әзірлеМіп таратылЎы.  
   55 
   56</p> 
   57 
   58<p> 
   59<a href="http://nzdl.org"><b>ВаОкатП УМОверсОтетіМің ЖаңазелаМЎОялық ЭлектрПМЎық КітапѠ
   60аМасыМың ЖПбасы </b></a> 
  5861<br> 
  59 Greenstone бағЎарлаЌа жПбасыМың ауқыЌы кеңейіп, бұл бастаЌа ЖаңазелаМЎОя Ұлттық кПЌОссОяМың байлаМыстар жөМіМЎегі қПсалқы кПЌОссОясыМЎа қПлЎау тауып, ЮНЕСКО бағЎарлаЌалары үшіМ ЖаңазелаМЎОяМың қПсқаМ үлесі ретіМЎе есептелеЎі.  
  60 </td> 
  61 <td></td> 
  62 </tr> 
  63 <tr valign="top"> 
  64 <td> 
  65 <a href="http://www.unesco.org"><b>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization </b></a> 
  66 <br> ҒылыЌО, біліЌ беру жәМе ЌәЎеМО ақпараттарЎы ЎүМОе жүзіМЎе тарату жәМе әсіресе ЎаЌушы елЎерЎің ПғаМ еркіМ қПл жеткізуіМе жПл ашу - ЮНЕСКО-Мың Мегізгі Ќақсаты. Бұл "Ашық  ақпарат" үкіЌетаралық жПба шеңберіМЎе қарастырылаЎы. СПМЎықтаМ, ақпаратқа қПл жеткізу жәМе байлаМыс теѠ
  67 ÐœÐŸÐ»ÐŸÐ³ÐžÑÐ»Ð°Ñ€ ЌаңызЎы құрал ретіМЎе белгілеМгеМ. 
  68 </td> 
  69 <td><a href="http://www.unesco.org"><img alt="UNESCO logo" src="_httpimg_/unesco.gif" 
  70 border="0"></a></td> 
  71 </tr> 
  72 <tr valign="top"> 
  73 <td> 
  74 <a href="http://humaninfo.org"><b>The Human Info NGO, based in Antwerp, Belgium </b></a> 
   62Greenstone бағЎарлаЌалық қаЌтаЌасыз ету Псы жПба ішіМеМ шықты жәМе бұл ОМОцОатОва ЮНЕСКО бағЎарлаЌасыМа Жаңа ЗелаМЎОяМың қПсқаМ үлесі ретіМЎе ЮНЕСКО ісі бПйыМша ЖаңазелаМЎОялық Ұлттық КПЌОссОясыМың БайлаМыстары бПйыМша кПЌОтеттеріЌеМ құпталғаМ.  
   63</p> 
   64 
   65<p> 
   66<a href="http://www.unesco.org"><img alt="UNESCO logo" src="_httpimg_/unesco.gif" 
   67class="logo"></a> 
   68<a href="http://www.unesco.org"><b>БіліЌ беру, ҒылыЌ жәМе МәЎеМОет Ќәселелері бПйыМша БіріккеМ Ұлттар ҰйыЌы (ЮНЕСКО)</b></a> 
   69<br> бүкіл әлеЌЎегі, әсіресе ЎаЌығаМ ЌеЌлекеттерЎегі біліЌ беру, ғылыЌ жәМе ЌәЎеМОеттегі ақпаратты тарату ЌеМ ПМы алу "БарлығыМа арМалғаМ Ақпарат" үкіЌетаралық БағЎарлаЌа шеңберіМЎе жететіМ ЮНЕСКО-Мың басты Ќақсаты бПлып табылаЎы. Ақпараттық-ҚатыМастық ТеѠ
   70МПлПгОялар құралЎарыМа сәйкес ақпарат пеМ ПғаМ кіру, берілгеМ ЌәтіМЎе ЌаңызЎы құралЎар бПлып табылаЎы.  
   71</p> 
   72 
   73<p> 
   74<a href="http://humaninfo.org"><img alt="Human Info logo" src="_httpimg_/ghproj2.jpg" class="logo"></a> 
   75<a href="http://humaninfo.org"><b> АМтверпеМе, БельгОяЎағы НПО АЎаЌзат Ақпараты</b></a> 
  7576<br> 
  76 Ð‘ұл жПба БҰҰ агеМствПларыЌеМ жәМе басқа Ўа үкіЌеттік еЌес ұйыЌЎарыЌеМ жұЌыс жасауЎа. СаМЎық құжаттар саласыМЎа ЎүМОежүзілік беЎелі бар бұл жПба аЎаЌзат ЎаЌуыМа ЌүЎЎелілік таМытаЎы. ДаЌушы елЎер үшіМ тегіМ таратылаЎы. 
  77 </td> 
  78 <td><a href="http://humaninfo.org"><img alt="Human Info logo" src="_httpimg_/ghproj2.jpg" border="0"></a></td> 
  79 </tr> 
  80 </table>} 
   77Бұл жПба БҰҰ агеМттіктеріЌеМ жәМе басқа Ўа үкіЌеттік еЌес ұйыЌЎарЌеМ жұЌыс істейЎі, аЎаЌзат ЎаЌуыМа ықпал ететіМ саМЎық құжаттар саласыМЎа жПғары әлеЌЎік атаққа іліккеМ жәМе  Пл бәріМе қПлайлы, басқаларЎың шығыМыМ төлеу әЎісіЌеМ ЎаЌып келе жатқаМ ЌеЌлекеттерге тегіМ бПлаЎы. </p>}   
  8178 
  8279 
   
  121118 
  122119# should have arguments of collection, collectionname and link 
  123 _foundintcontent_ [l=kk] {" _2 _ " ЖОМаққа сілтеЌе. 
  124 Ð¡Ñ–з таңЎағаМ сілтеЌе " _collectionname _ " ЖОМағы үшіМ сыртқы (" _2 _ " ЖОМағыЌеМ байлаМыс ПрМатаЎы). Егер Сіз бұл сілтеЌе бПйыМша " _2 _ " ЖОМаққа ауысқыңыз келсе, ПйЎағыЎай <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargcl_&d=_3_"> параққа ауыса беріңіз </a>; МеЌесе алЎыңғы құжатқа қайта Пралу үшіМ, браузеріңізЎегі "back/артқа" батырЌасыМ басыңыз.} 
   120_foundintcontent_ [l=kk] { " _2 _ " жОМағыМа сілтеЌе 
   121Сіз таңЎағаМ сілтеЌе " _collectionname _ " жОМаққа сыртқы бПлып табылаЎы (Пл " _2 _ " жОМағыЌеМ байлаМысты). Егер сіз Псы сілтеЌе арқылы  " _2 _ " жОМағыМа өткіңіз келсе, ПМЎа сіз <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargcl_&d=_3_"> ары қарай ЌыМа бетке өтуіңізге бПлаЎы </a>; басқаша алЎыМғы құжатқа Пралу үшіМ сізЎің браузеріңізЎегі "back/артқа" батырЌасыМ қПлЎаМыңыз. }   
  125122 
  126123 
   
  181178###################################################################### 
  182179# collectoraction 
   180package wizard 
   181 
   182 
   183 
   184 
   185 
   186 
   187 
   188 
   189_textbild2_ [l=kk] {ҚұрылыЌЎы кез келгеМ уақытта тПқтатқыңыз келсе, ЌыМа жерге басыңыз. <br> Сіз жұЌыс жасап жатқаМ жОМақ бұзылЌайЎы.  
   190 
   191 
   192 
   193 
   194 
   195 
   196 
   197 
   198 
   199 
   200 
   201 
   202 
   203 
   204 
   205 
   206 
   207 
   208 
   209 
   210 
   211 
   212 
   213 
   214###################################################################### 
   215# collectoraction 
  183216package collector 
  184217###################################################################### 
   218 
  185219 
  186220 
   
  194228_textsrce_ [l=kk] {Бастапқы ЌәліЌетер} 
  195229_textconf_ [l=kk] {кПллекцОя кПМфОгурацОясы} 
  196 _textbild_ [l=kk] {ЖОМақты қалыптастыру} 
  197 _textview_ [l=kk] {ЖОМақты қарау} 
  198230_textdel_ [l=kk] {ЖОМақты жПю} 
  199231_textexpt_ [l=kk] {ЖОМақты экспПрттау} 
  200  
  201232 
  202233_textdownloadingfiles_ [l=kk] {ЀайлЎарЎы қабылЎау...} 
   
  281312<p>Егер бұл Сіз өз браузеріңізЎеМ көре алатыМ URL бПлса, ПМЎа Пл жергілікті кэш-көшірЌеЎеМ шығуы ЌүЌкіМ. ӚкіМішке Прай, бізЎің айМалау үрЎісі үшіМ жергілікті кэш-көшірЌелер көріМбейЎі. Бұл жағЎайЎа біз, ең алЎыЌеМ СізЎеМ веб-парақтарЎы браузеріңізЎі пайЎалаМып жүктеуЎі сұрайЌыз.} 
  282313 
  283 _textymbyco_ [l=kk] {<p> Сіз өз ЖОМағыңызЎы МегізЎеле аласыз МеЌесе: 
  284 <ul> 
  285 <li> ҮМсіз құрылыЌ <dl><dd> Жаңа ЖОМақ  HTML (.htm.html) құжаттарыМ, (.txt.text) қарапайыЌ ЌәтіМ  құжатыМ, MS Word (.doc) құжатыМ, PDF (.pdf) құжатыМ МеЌесе "m-box" (.mbx) электрПМЎық ЌекеМ-жай фПрЌатыМЎағы құжаттарыМ сақтауы ЌүЌкіМ</dd></dl> 
  286 <li> БұрыММаМ құрылғаМ ЖОМақ 
  287 <dl><dd> СізЎің жаңа ЖОМағыңызЎа файлЎар бұрыММаМ құрылғаМ ЖОМақта қПлЎаМылғаМ файлЎар тОпіЌеМ сәйкес бПлу керек </dd> </dl> 
  288 </ul>} 
   314_textymbyco_ [l=kk] {<p> Сіз жОМағыңызЎы МегізЎеуіңізге бПлаЎы МеЌесе .... <ul> 
   315<li> Жасыру бПйыМша құрылыЌ <dl><dd>  HTML құжатта жаңа жОМақ бПлуы ЌүЌкіМ(.htm.html),  жай ЌәтіММің құжаты (.txt.text),  MS Word құжаттары(.doc), PDF құжаттары (.pdf) МеЌесе электрПМЎы пПшта фПрЌатыМЎағы құжаттар "m-box" (.mbx). </dd></dl> 
   316<li> Бар жОМақлар  
   317<dl><dd> СізЎің жаңа жОМақтарыңызЎағы файлЎар бар жОМақтың құрылыЌыМа пайЎалаМылғаМ файлЎар тОпіМе ұқсас бПлуы керек. </dd> </dl> 
   318</ul>}   
  289319 
  290320_textbtco_ [l=kk] {ЖОМақ құрылЎы} 
   
  312342_textreset_ [l=kk] {ҚайтаЎаМ ПрМату} 
  313343 
  314 _textbild1_ [l=kk] {<p> ЖОМақ қалыптастырылуЎа: бұл біраз уақытты алу ЌүЌкіМ. ТөЌеМЎе, қалыптастыру үрЎісіМің жағЎай жПлыМЎа аЌалЎың ПрыМЎалу үрЎісі жайлы ЌәліЌет берілгеМ.} 
  315  
  316 _textbild2_ [l=kk] {Жаңа құру үрЎісіМ кез-келгеМ уақытта тПқтату үшіМ бұл жерге шертіңіз. 
  317 <br> Сіз жұЌыс жасап жатқаМ ЖОМағыңыз өзгеріссіз қалаЎы.} 
  318  
  319 _textstopbuild_ [l=kk] {ҚалыптастыруЎы тПқтату} 
  320  
  321 _textbild3_ [l=kk] {<p>  Егер Сіз Псы парақтаМ кетсеңіз (қалыптастыру үрЎісіМ  "ҚалыптастыруЎы тПқтату" батырЌасыЌеМ тПқтатпай), қалыптасу үрЎісі жалғаса беріп, үрЎіс сәтті аяқталғаММаМ кейіМ ЖОМақ ПрМатылаЎы.} 
  322  
  323 _textbuildcancelled_ [l=kk] {ҚалыптастыруЎаМ бас тарту} 
  324  
  325 _textbildcancel1_ [l=kk] {ЖОМақты құру үрЎісі тПқтатылғаМ. СізЎің ЖОМағыңызға өзгеріс еМгізу үшіМ МеЌесе құру үрЎісіМ қайта бастау үшіМ, төЌеМЎе ПрМаласқаМ сары батырЌаларЎы қПлЎаМыңыз.} 
  326  
  327 _textbsupdate1_ [l=kk] {Қалыптастыру статусы 1 секуМЎтаМ кейіМ жаңараЎы} 
  328 _textbsupdate2_ [l=kk] {Құру статусыМың жаңаруы.} 
  329 _textseconds_ [l=kk] {секуМЎ} 
  330 _textbildsuc_ [l=kk] {ЖОМақ қалыптасуы сәтті аяқталЎы.} 
  331  
  332 _textviewbildsummary_ [l=kk] { <a href="_httppagex_(bsummary)&c=_cgiargbc1dirname_" target=_top> ЖОМақтың қалыптасу үрЎісіМің резюЌесіМ </a> қарап, тПлығырақ таМыса аласыз.} 
  333  
  334 _textfailmsg11_ [l=kk] {<p>ЖОМақ құрылЌаЎы, себебі ешқаМЎай ЌәліЌет еМгізілгеМ еЌес. Greenstone өңЎей алатыМ файлЎар МеЌесе каталПгтары  <i>бастапқы ЌәліЌеттер</i> парағыМЎа жасақталғаМыМ жәМе ПларЎың Greenstone файлЎар түріМе жататыМыМ қайта тексеріңіз.} 
  335  
  336 _textfailmsg21_ [l=kk] {ЖОМақты құру ЌүЌкіМ еЌес (сәтсіз import.pl).} 
  337 _textblcont_ [l=kk] {ҚалыптастыруЎы тіркеу файлы келесі ақпаратты қаЌтығаМ:} 
  338344 
  339345_texttryagain_ [l=kk] {<a href="_httppagecollector_" target=_top> КПллектПрыМ қайтаЎаМ жіберіп </a> жаңаЎаМ әрекет жасап көріңіз.} 
  340346 
  341 _textfailmsg31_ [l=kk] {ЖОМақ қалыптаспаЎы (buildcol.pl  жаңылысы).} 
  342 _textfailmsg41_ [l=kk] {ЖОМақ сәтті қалыптасты, бірақ ПрМатылғаМ еЌес.} 
  343 _textfailmsg71_ [l=kk] {ЖОМақ қалыптасуы кезіМЎе белгісіз жағЎайға ұшыраЎы} 
   347 
  344348_textretcoll_ [l=kk] {КПллектПрға Пралу} 
  345349 
   
  379383_textexptsuc_ [l=kk] {_cgiargbc1dirname_ ЖОМағы _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirname_ ЎОректПрОясыМа сәтті еМгізілЎі.} 
  380384 
  381 _textexptfail_ [l=kk] { _cgiargbc1dirname_ ЖОМағыМ экспПрттау барысыМЎағы жаңылыс. 
  382 Ð‘ұл Greenstone-Мің "Export Collection/ ЖОМақты экспПрттау" фуМкцОясыМ қПлЎауЎың қажетті кПЌпПМеМттеріМсіз ПрМатылғаМЎығыМаМ бПлуы ЌүЌкіМ. 
   385_textexptfail_ [l=kk] {ЖОМақты экспПрттауЎа жаңылу_cgiargbc1dirname_.  
   386Бұл  "ЖОМақты экспПрттау" фуМкцОясыМ қПлЎауЎың қажетті кПЌпПМеМттерісіз Greenstone ПрМатылғаМЎықтаМ бПлуы ЌүЌкіМ.  
  383387<ul> 
  384 <li> Егер Сіз Greenstone-ÐŽÑ‹ CD-ROM-МаМ ПрМатқаМ бПлсаңыз жәМе ПрМату кезіМЎе "Custom/ТаңЎаЌалы"-ЎаМ бұл кПЌпПМеМттер таңЎалЌағаМ бПлса, Плар ПрМатылЌайЎы. ОрМату үшіМ Сізге ОМсталляцОялау үрЎісіМ басыМаМ қайталау керек. 
  385 <li> Егер Сіз Greenstone-ÐŽÑ– web-ЎОстрОбутОвтеМ ПрМатқаМ бПлсаңыз, ПМЎа Сізге экспПрттау фуМкцОясыМ қаЌтаЌасыз ететіМ қПсыЌша пакетті жүктеп қайтаЎаМ ПрМатуыңыз керек. Қажетті МұсқауларЎы <a href="http://www.greenstone.org"> http://www.greenstone.org</a> сайтыМаМ МеЌесе <a href="mailto:greenstone@cs.waikato.ac.nz"> greenstone@cs.waikato.ac.nz </a> электрПМЎық ЌекеМ-жай арқылы алуға бПлаЎы. } 
   388<li> Егер сіз Greenstone-ÐŽÑ‹  CD-ROM-ЌеМ бірге ПрМатсаңыз, егер сіз ПларЎы ішіМара ПрМату кезіМЎе таңЎаЌасаңыз, бұл кПЌпПМеМттер ПрМатылЌайЎы. Сіз қайта ПрМату кезіМЎе қПсуыңызға бПлаЎы.   
   389<li> Егер сіз Greenstone-ÐŽÑ‹  веб-ЎОстрОбутОв-пеМ бірге ПрМатсаңыз, ПМЎа экспПрт фуМкцОясыМың қызЌетіМ қаЌтаЌасыз ететіМ қПсыЌша буЌаМы қПтарып ПрМатуыңыз қажет.  <a href="http://www.greenstone.org"> http://www.greenstone.org </a> сайтыМа кіріңіз МеЌесе  <a href="mailto:greenstone@cs.waikato.ac.nz"> электрПМЎық пПшта арқылы сұрау салыңыз 
   390greenstone@cs.waikato.ac.nz </a>  арығарай Мұсқау алу үшіМ}   
   391 
   392###################################################################### 
   393# depositoraction 
   394package depositor 
   395###################################################################### 
   396 
   397 
   398 
   399 
   400 
   401 
   402 
   403_textconfirm_ [l=kk] {Құптау}   
   404 
   405 
   406_textselectoption_ [l=kk] {жОМақты таңЎаңыз}   
   407 
   408 
   409 
   410_textselectcol_ [l=kk] {Сіз жаңа құжатқа қПсатыМ жОМақты таңЎаңыз }   
   411_textfilename_ [l=kk] {Ѐайл атауы}   
   412_textfilesize_ [l=kk] {ЀайлЎың Ќөлшері}   
   413 
   414 
   415 
   416 
   417 
  386418 
  387419 
   
  426458 
  427459_textbugstitle_ [l=kk] {Қателер} 
  428 _textreport_ [l=kk] {Біз ЎаярлағаМ бағЎарлаЌа жабЎығыЌеМ жұЌыс Сізге еш қПлайсызЎық туЎырЌайтыМЎығыМа сеМіЌЎі бПлғыЌыз келеЎі. Егер Greenstone бағЎарлаЌасыЌеМ жұЌыс барысыМЎа қателік байқасаңыз, туыМЎағаМ сұрақтарыңызЎы <a href="mailto:majordomo@colosys.net">greenstone@cs.waikato.ac.nz</a> ЌекеМ-жайыМа жіберіңіз.} 
   460_textreport_ [l=kk] {БізЎің бағЎарлаЌалық жасақтаЌаларыЌызбеМ жұЌыс жасау сізЎерге жағыЌсыз жағЎай тұғызбайтыМЎығыМа біз сеМіЌЎі бПлуыЌыз керек. МыМа ЌекеМжай бПйыМша <a href="mailto:greenstone@cs.waikato.ac.nz">greenstone@cs.waikato.ac.nz</a> жұЌыс үрЎісіМЎе табылғаМ барлық қателер жайлы бізге Ñ 
   461абарлаңыз.}   
  429462 
  430463_textgs3title_ [l=kk] {жұЌыс барысыМЎа} 
   
  486519 
  487520_textaboutgroups_ [l=kk] {ТПптар – үтір арқылы бөліМгеМ тізіЌ, үтірЎеМ кейіМ прПбел қПйылЌайЎы! } 
   521_textavailablegroups_ [l=kk] {АлЎыМ ала аМықталғаМ тПптар басқарушы ЌеМ ДепПзОтПр МеЌесе КітапѠ
   522аМалық ИМтерфейсті пайЎалаМуыЌеМ жОМақтың жПйылғаМ құрылыЌы үшіМ құқықты тағайыМЎаушыларЎы еМгізеЎі.  
   523<ul> 
   524<li><b>басқарушы</b>: Кіруге жәМе сайт кПМфОгурацОясыМың өзгеруіМе жәМе пайЎалаМушыларЎың кіруіМе құқы береЎі.  
   525<li><b>Ўербес-реЎактПр-жОМағы</b>: Жаңа Ўербес жОМақтарЎы жасауға құқы береЎі.   
   526<li><b><collection-name>-реЎактПр-жОМағы</b>: ЖОМақты реЎакцОялау ЌеМ жасау үшіМ құқы береЎі collection-name", Ќысалы, жОМақтың-есеп беру-реЎактПры. 
   527<li><b>барлық-жОМақтарЎың-реЎактПры</b>: Әзірлей ЌеМ өңЎеуге құқы береЎі<b>всеѠ
   528</b> жаңа Ўербес жәМе ғалаЌЎық жОМақтарға. 
   529</ul> 
   530 
  488531 
  489532 
   
  616659#------------------------------------------------------------ 
  617660 
  618 _textbsummary_ [l=kk] {_collectionname_  ЖОМақтың қалыптасу прПцесс резюЌесі} 
   661_textbsummary_ [l=kk] {ЖОМақтың қалыптастыру үрЎісіМің резюЌесі _collectionname_ }   
  619662_textflog_ [l=kk] {_collectionname_ ЖОМақтарыМа арМалғаМ жаңылыстар тіркеу файлы} 
  620663 
   
  622665############################################################################ 
  623666# 
  624 # This stuff is only used by the usability (I'd like to Complain) stuff 
   667# This stuff is only used by the usability (SEND FEEDBACK) stuff 
  625668# 
  626669############################################################################ 
  627670package Global 
   671 
   672# old cusab button 
   673 
  628674 
  629675_greenstoneusabilitytext_ [l=kk] {Greenstone қПлЎаМылуы} 
   
  675721_textwhathappened_ [l=kk] {КыМ ЌәМіМЎе Ме бПлЎы?} 
  676722 
  677 _cannotfindcgierror_ [l=kk] {<h2>ӚкіМішке Прай</h2>, "I\\'d Like to Complain" батырЌасыМа арМалғаМ \\ 't серверлік бағЎарлаЌаМы табу ЌүЌкіМ еЌес } 
   723_cannotfindcgierror_ [l=kk] {<h2>ӚкіМішке Прай</h2>"ЌеМ Ñ 
   724абарлағыЌ келЎі" батырЌасыМа серверЎегі бағЎарлаЌаларЎы табу ЌүЌкіМ еЌес }   
  678725 
  679726_textusabbanner_ [l=kk] {Greenstone koru-стОліМЎегі баММер } 
   
  690737#------------------------------------------------------------ 
  691738     
  692 # -- Missing translation: _textgti_ 
  693  
  694 # -- Missing translation: _textgtierror_ 
  695  
  696 # -- Missing translation: _textgtihome_ 
  697  
  698 # -- Missing translation: _textgtiselecttlc_ 
  699  
  700 # -- Missing translation: _textgtiselecttfk_ 
  701  
  702 # -- Missing translation: _textgticoredm_ 
  703 # -- Missing translation: _textgtiauxdm_ 
  704 # -- Missing translation: _textgtiglidict_ 
  705 # -- Missing translation: _textgtiperlmodules_ 
  706 # -- Missing translation: _textgtigreenorg_ 
  707  
  708 # -- Missing translation: _textgtienter_ 
  709  
  710 # -- Missing translation: _textgticorrectexistingtranslations_ 
  711 # -- Missing translation: _textgtidownloadtargetfile_ 
  712 # -- Missing translation: _textgtiviewtargetfileinaction_ 
  713  
  714 # -- Missing translation: _textgtinumchunksmatchingquery_ 
  715  
  716 # -- Missing translation: _textgtinumchunkstranslated_ 
  717 # -- Missing translation: _textgtinumchunksrequiringupdating_ 
  718 # -- Missing translation: _textgtinumchunksrequiringtranslation_ 
  719  
  720 # -- Missing translation: _textgtienterquery_ 
  721 # -- Missing translation: _textgtifind_ 
  722  
  723 # -- Missing translation: _textgtitranslatingchunk_ 
  724 # -- Missing translation: _textgtiupdatingchunk_ 
  725 # -- Missing translation: _textgtisubmit_ 
  726  
  727 # -- Missing translation: _textgtilastupdated_ 
  728  
  729 # -- Missing translation: _textgtitranslationfilecomplete_ 
   739 
   740 
   741 
   742 
   743 
   744 
   745#for status page 
   746 
   747 
   748 
   749 
   750 
   751 
   752 
   753 
   754 
   755 
   756 
   757 
   758 
   759 
   760 
   761_textgtigs3interface_ [l=kk] {ГрОМстПуМ 3 ОМтерфейсі}   
   762 
   763#for greenstone manuals 
   764 
   765 
   766 
   767 
   768 
   769 
   770 
   771 
   772 
   773 
   774 
   775 
   776 
   777 
   778 
   779 
   780 
   781 
   782#for status page 
   783 
   784_textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=kk] {жаңалауЎы талап ететіМ ауЎарЌалар саМы }   
   785 
   786 
   787 
   788 
   789 
   790 
   791 
   792 
   793 
   794 
   795 
   796 
   797 
   798_textgtiofflinetranslation_ [l=kk] {Сіз Microsoft Excel файлыМ қПлЎаМа Птырып ГрОМстПуМ ПффлайМ-Мің  Псы бөліЌіМ ауЎаруыңызға бПлаЎы:  
   799<ol> 
   800<li>Жазып алу <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&e=_compressedoptions_">бұл файлЎы</a>. 
   801<li>Microsoft ExcelЎе жазып алыМғаМ файлЎі ашып жәМе Microsoft Excel workbook (.xls) фПрЌатыМЎа сақтау. 
   802<li>ҰсыМылғаМ тПрларға ауЎарЌалар еМгізіңіз. 
   803<li>Барлық стрОМгтерЎің ауЎарЌасыМ аяқтағаМ сПң, xls файлЎі <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a> еЌайылыМа жіберіңіз. 
   804</ol>}   
   805 
  730806 
  731807 
   
  749825<h4>GLI-ÐŽÑ– Unix-те жіберу</h4> 
  750826Unix ішіМеМ GLI-ÐŽÑ– жіберу үшіМ ПрМатқаМ Greenstone-ыңызЎаМ gli ЎОректПрОясыМ өзгертіңіз, ПЎаМ кейіМ gli.sh скрОптіМе барыңыз.} 
  751