Changeset 22117

Show
Ignore:
Timestamp:
19.05.2010 13:26:37 (10 years ago)
Author:
anna
Message:

Several final translations of Armenian Core User Interface. Many thanks to Tigran Zargaryan.

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/armenian.dm

  r22100 r22117  
  173173 
  174174_texttext_ [l=hy] {տեք՜տ}   
  175  
   175_labeltext_ [l=hy] {_texttext_}   
  176176_textdocument_ [l=hy] {Փա՜տաթ՞ւղթ} 
  177177_textsection_ [l=hy] {Ô²Õ¡ÕªÕ«Õ¶} 
   
  387387 
  388388_textinfield_ [l=hy] {
 Õ€Õ¡Õ·Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ}   
  389  
  390  
   389_textfieldphrase_ [l=hy] {ÔŽÕ¡Õ·Õ¿}   
   390_textinwords_ [l=hy] {բաՌեր՞ւՎ}   
  391391_textfoldstem_ [l=hy] {(՜եղՎիչ, Õ£Õ¬Õ­Õ«Õ¯)}   
  392392 
   
  405405 
  406406_textsimplesearch_ [l=hy] {Փնտրիր _indexselection_ _If_(_jselection_, of _jselection_) _If_(_gselection_,  _gselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯) _If_(_nselection_, in _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÖ‚ÕŽ) ÕžÖ€Õš ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ _querytypeselection_ բաՌեր}   
  407  
   407_textsimplesqlsearch_ [l=hy] {Փնտրիր ներ՜՞ւՎ _indexselection__If_(_jselection_, Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® _jselection_)_If_(_gselection_, ÕŸÖ€Õ¡ _gselection_ level )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ« տե՜ակա՟՞ր՞ւՎ ՚՜տ _sqlsfselection_) Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ _querytypeselection_ բաՌերից 
   408 
  408409 
  409410_textadvancedsearch_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ _indexselection_ _If_(_jselection_, of _jselection_) _If_(_gselection_, at _gselection_ level)_If_(_nselection_,  _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕ« ÕŽÕ¥Õ») Ö 
   
  413414 
  414415_textadvancedlucenesearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶Õ«Ö€ _indexselection_ _If_(_jselection_,of _jselection_ )_If_(_gselection_,at _gselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯ )_If_(_nselection_,in _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÖ‚ÕŽ )Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}   
  415  
   416_textadvancedsqlsearch_ [l=hy] {Փնտրիր _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, ÕŸÖ€Õ¡ _gselection_ level )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ« տե՜ակա՟՞ր՞ւՎ ՚՜տ _sqlsfselection_\,) Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ }   
  416417 
  417418# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in" 
  418419 
  419420_textformsimplesearch_ [l=hy] {Փնտրիր _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÖ‚ÕŽ) _formquerytypesimpleselection_ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}   
  420  
   421_textformsimplesearchsql_ [l=hy] {Փնտրիր _If_(_jselection_, ներ՜՞ւՎ _jselection_)_If_(_gformselection_, ÕŸÖ€Õ¡ _gformselection_ level )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ« տե՜ակա՟՞ր՞ւՎ ՚՜տ _sqlsfselection_\,) Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ _formquerytypesimpleselection_ of }   
  421422 
  422423_textformadvancedsearchmgpp_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ_If_(_jselection_, ներ՜՞ւՎ _jselection_)_If_(_gformselection_, այ՜տեղ _gformselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯ )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚), և արտածիր Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õš _formquerytypeadvancedselection_ Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢, Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}   
  423424 
  424425_textformadvancedsearchlucene_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ _If_(_jselection_, ներ՜՞ւՎ _jselection_)_If_(_gformselection_, այ՜տեղ _gformselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯ )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚)_If_(_sfselection_,\, Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ« տե՜ակա՟՞ր՞ւՎ ՚՜տ _sfselection_\,) Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}   
  425  
   426_textformadvancedsearchsql_ [l=hy] {Փնտրիր _If_(_jselection_, ներ՜՞ւՎ _jselection_)_If_(_gformselection_, ÕŸÖ€Õ¡ _gformselection_ level )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ« տե՜ակա՟՞ր՞ւՎ ՚՜տ _sqlsfselection_\,) Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ }   
  426427 
  427428_textnojsformwarning_ [l=hy] {Զգ՞ւշաց՞ւՎ: Õ”Õž ՞՜տայնի Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Ջա՟ա՜կրիպտ՚ Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® Õ§: <br>Ձևաչափ՞՟ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, Վիացր՞ւ Õ¡ÕµÕ¶:} 
   
  503504_textsearchtype_ [l=hy] {ՀարցՎան ÕžÕ³.}   
  504505_textformsearchtype_ [l=hy] {Կց՟ած Õ§ _formnumfieldoption_ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¥Õ¿ }   
  505  
   506_textsqlformsearchtype_ [l=hy] {SQL Õ€Õ¡Õ·Õ¿ÕžÕŸ ՚՜տ Õ¡ÕµÕœ _sqlformnumfieldoption_ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ«}   
  506507_textplainsearchtype_ [l=hy] {Õ†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¬ _boxsizeoption_ հացՎան ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ« Õ°Õ¥Õ¿}   
  507508_textregularbox_ [l=hy] {ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¿ÕžÕ²}