Changeset 23673

Show
Ignore:
Timestamp:
08.02.2011 20:16:06 (9 years ago)
Author:
anna
Message:

Complete Armenian GLI Dictionary. Many thanks to Tigran Zargaryan.

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/gli/classes/dictionary_hy.properties

  r22808 r23673  
  11#******************* 
  22#** Language Orientation Property 
  3 Component.Orientation:LTR   
   3Component.Orientation:LTR 
  44 
  55#******************* 
   
  3939Autofilter.Ascending:Բարձրաց՞ղ   
  4040Autofilter.Case_Sensitive:Õ€Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ Õ€Õ¥ÕºÖ„   
  41 Autofilter.Custom_Filter:Զարգացած  
   41Autofilter.Custom_Filter:Զարգացած   
  4242Autofilter.Descending:Ô»Õ»Õ¶ÕžÕ²   
  4343Autofilter.Filter_By_Value:ÕŠÕ¡Ö€ÕŠ   
   
  106106CDM.ClassifierManager.Remove:Տեղաշարժել Ԏա՜ակարգ՞ղ՚   
  107107CDM.ClassifierManager.Remove_Tooltip:Տեղաշարժել Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ® Հա՜ակարգ՞ղ՚  ց՞ւցակից   
   108CDM.DatabaseTypeManager.Change:Õ“ÕžÕ­Õ¥Õ¬...   
   109CDM.DatabaseTypeManager.Change_Tooltip:Õ“ÕžÕ­Õ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ÕµÕžÖ‚ÕŽ Ö 
   110Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕ¡Õ® Õ·Õ¿Õ¥ÕŽÕ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« տե՜ակ՚   
   111CDM.DatabaseTypeManager.Current_Type:Õ‡Õ¿Õ¥ÕŽÕ¡Ö€Õ¡Õ¶Õš Ö 
   112Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§: {0}   
   113CDM.DatabaseTypeManager.Title:ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ«Ö€ Õ‡Õ¿Õ¥ÕŽÕ¡Ö€Õ¡Õ¶Õš   
   114CDM.DatabaseTypeManager.gdbm:GDBM 
   115CDM.DatabaseTypeManager.gdbm_Description:GDBM (Õ¯Õ¡ÕŽ GNU Õ‡Õ¿Õ¥ÕŽÕ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« ԿաՌա՟արիչ) ÕºÕ¡Ö€ÕŠ հարթ ֆայլի տե՜ք՞՟ Õ·Õ¿Õ¥ÕŽÕ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« շարժիչ Õ§, ÕžÖ€Õš Գրին՜թ՞՞ւն՚ Ö 
   116Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ լՌակյաց Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰   
   117CDM.DatabaseTypeManager.jdbm:JDBM 
   118CDM.DatabaseTypeManager.jdbm_Description:JDBM (Õ¯Õ¡ÕŽ Java Õ‡Õ¿Õ¥ÕŽÕ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« ԿաՌա՟արիչ) իր Õ§ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ GDBM-Õ« Java կիրաՌ՞ւթյ՞ւնն է։ Քննարկեք Õ¡ÕµÕœ Õ·Õ¿Õ¥ÕŽÕ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ·Õ¡Ö€ÕªÕ«Õ¹Õš Ԍյ՞ւ՜ենի ինՀեք՜ների Õ°Õ¥Õ¿ Ö 
   119Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ հարց՚,Õ¥Õ©Õ¥ ցանկան՞ւՎ Õ¥Õœ ՜տեղծել իրական Java Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕžÕ²Ö‰   
   120CDM.DatabaseTypeManager.sqlite:SQLite 
   121CDM.DatabaseTypeManager.sqlite_Description:SQLite Õ€Õ¡ Ռելյացի՞ն ÕºÕ¡Ö€ÕŠ Õ·Õ¿Õ¥ÕŽÕ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« շարժիչ է։ Ô±ÕµÕ¶ կարելի Õ§ Ö 
   122Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ Գրին՜թ՞՞ւն՞ւՎ խ՞րաց՟ած ÖƒÕžÕ±Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ հա՜անելի Õ¹Õ¥Õ¶ Õ¡ÕµÕ¬ Õ·Õ¿Õ¥ÕŽÕ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« շարժիչների Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Ô±ÕµÕœ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Ձևաչափ Õ¿Õ¡Õ¢ÕžÖ‚ÕŽ Ձևաչափի Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¢Õ¡ÕªÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Տե՜ակներ ց՞ւցակ՞ւՎ ա՟ելացր՞ւ "sqlform"։   
  108123CDM.FormatManager.Add:Ա՟ելացնել Ö†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¿   
  109124CDM.FormatManager.Add_Tooltip:Ա՟ելացնել Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ® Ö†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¿Õ« Õ°Ö€Õ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õš   
   
  120135CDM.FormatManager.Insert:Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Õ¬   
  121136CDM.FormatManager.Insert_Tooltip:Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Õ¬ ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® ÖƒÕžÖƒÕžÕ­Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õš Ö†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¿ Õ°Ö€Õ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ« ÕŽÕ¥Õ»   
  122 CDM.FormatManager.Default:Ô±Õ¶Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬  
  123 CDM.FormatManager.Default_Tooltip:Reset the selected format command to its default value 
   137CDM.FormatManager.Default:Ô±Õ¶Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬   
   138CDM.FormatManager.Default_Tooltip:Reset the selected format command to its default value   
  124139CDM.FormatManager.Insert_Variable:Õ†Õ¥Ö€Õ€Õ¶Õ¥Õ¬ ÖƒÕžÖƒÕžÕ­Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õš   
  125140CDM.FormatManager.Part:Վնա՜՟ած Õ¢Õ¡Õ²Õ¡Õ€Ö€Õ«Õ¹   
   
  147162CDM.General.Image_Copy_Failed:Տեղի Õ§ ՞ւնեցել ՜խալ , ÕžÖ€Õš կանխարգելել Õ§ ÕºÕ¡Õ¿Õ¯Õ¥Ö€Õš, ÕžÖ€Õš Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ եք կրկն֠
  148163Ö€Õ«Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ÕžÖ‚.։ \nÕ­Õ¶Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ենք ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¥Õ¬ կրկն֠
  149 Ö€Õ«Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ ÕºÕ¡Õ¿Õ¯Õ¥Ö€Õš ձեՌք՞՟։ 
   164րինակել ÕºÕ¡Õ¿Õ¯Õ¥Ö€Õš ձեՌք՞՟։   
  150165CDM.General.Image_Filter:Պատկերներ (gifs, jpgs և pngs)   
  151166CDM.GUI.Classifiers:Ԏա՜ակարգ՞ղի Õ€Õ«Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ   
  152167CDM.GUI.Formats:Õ–ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¿Õ« Õ°Õ¡Õ¿Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš   
  153168CDM.GUI.General:Õ€Õ«ÕŽÕ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶   
  154 CDM.GUI.Indexes:Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ց՞ւցիչներ  
  155 CDM.GUI.Macros:Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Õ°Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ¯ ÕŽÕ¡Õ¯Ö€ÕžÕ°Ö€Õ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¥Ö€Õš  
   169CDM.GUI.Indexes:Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ց՞ւցիչներ   
   170CDM.GUI.Macros:Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Õ°Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ¯ ÕŽÕ¡Õ¯Ö€ÕžÕ°Ö€Õ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¥Ö€Õš   
  156171CDM.GUI.Plugins:փա՜տաթղթի ÕºÕ¬Õ¡Õ£Õ«Õ¶   
  157172CDM.GUI.Root:CDM ROOT   
   
  170185CDM.IndexManager.Index_Exists:Ô±ÕµÕ€ ց՞ւցիչ՚   Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡Ö€Õ€Õ¥Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§   
  171186CDM.IndexManager.Indexes:ÕˆÖ€ÕžÕ·Õ¥Õ¬ ց՞ւցիչներ՚   
  172 CDM.IndexManager.Level:ց՞ւցիչա՟՞րՎան ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯Õš  
   187CDM.IndexManager.Level:ց՞ւցիչա՟՞րՎան ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯Õš   
  173188CDM.IndexManager.Level_Tooltip:Տեք՜տային ÕŽÕ«Õ¡ÕŸÕžÖ€ ÕžÖ€Õ« ÕŸÖ€Õ¡ Õ°Õ«ÕŽÕ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ§ ց՞ւցիչ՚։   
  174189CDM.IndexManager.Add_All:Ա՟ելացնել Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€Õš   
   
  186201CDM.IndexManager.Select_None:Ոչինչ Õ¹Õ¶Õ·Õ¥Õ¬   
  187202CDM.IndexManager.Select_None_Tooltip:Հանել Õ¶Õ·ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ ց՞ւցիչների աղբյ՞ւրներից   
  188 CDM.IndexManager.Set_Default:ÔŽÕ¶Õ¥Õ¬ Õ¹Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® ց՞ւցիչ  
   203CDM.IndexManager.Set_Default:ÔŽÕ¶Õ¥Õ¬ Õ¹Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® ց՞ւցիչ   
  189204CDM.IndexManager.Set_Default_Tooltip:ÔŽÕ¡Ö€Õ±Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ® ց՞ւցիչ՚   
  190205CDM.IndexManager.Source:ՆերաՌել ց՞ւցիչի ÕŽÕ¥Õ»   
   
  204219CDM.LanguageManager.Add_Tooltip:Ա՟ելացրեք ց՞ւցիչի Õ¢Õ¡ÕªÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš   
  205220CDM.LanguageManager.Assigned_Languages:Õ¶Õ·Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¢Õ¡ÕªÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš   
  206 CDM.LanguageManager.Default_Language:Õ‰Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚  
   221CDM.LanguageManager.Default_Language:Õ‰Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚   
  207222CDM.LanguageManager.LanguageMetadata:ԌեՊ՟ի ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬   
  208223CDM.LanguageManager.LanguageMetadata_Tooltip:Õ„Õ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« տարր փա՜տաթղթի Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ¶ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ¯ÕžÕŸ Ö 
   
  212227CDM.LanguageManager.Selector:Ա՟ելաց՟ել՞ւ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš   
  213228CDM.LanguageManager.Selector_Tooltip:ց՞ւցիչի Õ¢Õ¡ÕªÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ կաՌ՞ւց՟ելիք Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš   
  214 CDM.LanguageManager.Set_Default:ÔŽÕ¶Õ¥Õ¬ ՜տանՀարտ ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯  
   229CDM.LanguageManager.Set_Default:ÔŽÕ¶Õ¥Õ¬ ՜տանՀարտ ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯   
  215230CDM.LanguageManager.Set_Default_Tooltip:Կատարել ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕ« Õ¢Õ¡ÕªÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš ՜տանՀարտ   
  216231CDM.LevelManager.Document:Փա՜տաթ՞ւղթ   
   
  221236CDM.LevelManager.Default_Tooltip:? Õ„Õ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯ ՚նթերց՞ղի Վիջերե՜՞ւՎ   
  222237CDM.MacrosManager.Editor_Tooltip:ԜՎբագրել Õ„Õ¡Õ¯Ö€ÕžÕ¶Õ¥Ö€Õš այ՜տեղ   
  223 CDM.Move.At_Bottom:{0} {1} Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« ցածր Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ·Õ¡Ö€ÕªÕŸÕ¥Õ¬ քանի ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡Ö€Õ€Õ¥Õ¶ Õ§Õ»Õ« Õ¶Õ¥Ö€Ö„Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ Õ§  
   238CDM.Move.At_Bottom:{0} {1} Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« ցածր Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ·Õ¡Ö€ÕªÕŸÕ¥Õ¬ քանի ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡Ö€Õ€Õ¥Õ¶ Õ§Õ»Õ« Õ¶Õ¥Ö€Ö„Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ Õ§   
  224239CDM.Move.At_Top:{0} {1} Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« բարձրանալ, քանի ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡Ö€Õ€Õ¥Õ¶ ց՞ւցակի ÕŸÕ¥Ö€Ö‡Õ« ծայրին Õ§   
  225240CDM.Move.Cannot:Չի Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² շարժել {0} ÕºÕ¬Õ¡Õ£Õ«Õ¶Õš Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« ցածր քանի ÕžÖ€ RecPlug և ArcPlug պետք Õ§ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¶ ց՞ւցակի Õ¶Õ¥Ö€Ö„Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ   
   
  233248CDM.PlugInManager.QuickAdd:Ա՟ելացնել Պլագին   
  234249CDM.PlugInManager.Add_Tooltip:Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ® ÕºÕ¬Õ¡Õ£Õ«Õ¶Õš  Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¥Õ¿   
  235 CDM.PlugInManager.Assigned:ÕˆÖ€ÕžÕ·Õ¥Õ¬ ÕºÕ¬Õ¡Õ£Õ«Õ¶Õš  
   250CDM.PlugInManager.Assigned:ÕˆÖ€ÕžÕ·Õ¥Õ¬ ÕºÕ¬Õ¡Õ£Õ«Õ¶Õš   
  236251CDM.PlugInManager.Configure:Ձևա՟՞րել Պլագին ...   
  237 CDM.PlugInManager.Configure_Tooltip:Õ“ÕžÕ­Õ¥Õ¬ ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® ÕºÕ¬Õ¡Õ£Õ«Õ¶Õ« ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš  
   252CDM.PlugInManager.Configure_Tooltip:Õ“ÕžÕ­Õ¥Õ¬ ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® ÕºÕ¬Õ¡Õ£Õ«Õ¶Õ« ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš   
  238253CDM.PlugInManager.Ignore:Չա՟ելացնել ÕºÕ¬Õ¡Õ£Õ«Õ¶   
  239254CDM.PlugInManager.Ignore_Tooltip:Չա՟ելացնել ÕžÕ¹ ÕŽÕ« ÕºÕ¬Õ¡Õ£Õ«Õ¶ Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ«Õ¶   
  240255CDM.PlugInManager.PlugIn:ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ ա՟ելացնել՞ւ  ÕºÕ¬Õ¡Õ£Õ«Õ¶   
  241256CDM.PlugInManager.PlugIn_Tooltip:Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŽÕ¥Õ» հա՜անելի ÕºÕ¬Õ¡Õ£Õ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰   
  242 CDM.PlugInManager.PlugIn_Str:Պլագին  
   257CDM.PlugInManager.PlugIn_Str:Պլագին   
  243258CDM.PlugInManager.PlugIn_XML_Parse_Failed:Չի Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Õ¬ Õ¡Ö€Õ£ÕžÖ‚ÕŽÕ¥Õ¶Õ¿Õ¶Õ¥Ö€Õš {0}\nÕºÕ¬Õ¡Õ£Õ«Õ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Վ՜տահ եղիր ÕžÖ€ հարցՎան ÕºÕ¬Õ¡Õ£Õ«Õ¶Õš Õ¿Ö€Õ¡ÕŽÕ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ \n -xml Õ€Ö€ÕžÕ·Õ¡Õ¯ աշխատացնել՞՟ pluginfo.pl ՜կրիպտ՚ ÕžÖ€Õš Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ \nÕ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶ 2.1 Ô³Ö€Õ«Õ¶ÕžÕ©ÕžÕžÖ‚Õ¶Õ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®ÕžÕ²Õ« ՞ւղեց՞ւյց՞ւՎ։   
  244259CDM.PluginManager.Plugin_List_XML_Parse_Failed:Չի Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² ՜տանալ պլագինների ց՞ւցակ՚ Ö 
   
  259274CDM.SubcollectionManager.Assigned:ÔµÕ¶Õ©Õ¡Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜ահՎան՟ած ÕŠÕ¿Õ«Õ¹Õ¶Õ¥Ö€   
  260275CDM.SubcollectionManager.Exclude:ԲացաՌել   
  261 CDM.SubcollectionManager.Flags:ÔŽÖ€ÕžÕ·Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¶Õ·Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš  
   276CDM.SubcollectionManager.Flags:ÔŽÖ€ÕžÕ·Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¶Õ·Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš   
  262277CDM.SubcollectionManager.Flags_Tooltip:Երբ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÕ¶Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ§ Ö 
  263278Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ«Ö€ Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÕ¶Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ€Ö€ÕžÕ·Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€ (Ö 
   
  311326Collection.Collection:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚</FONT></STRONG></HTML>   
  312327Collection.Delete_Tooltip:Ô¹Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õ¥Ö€Õš և  Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš   
  313 Collection.Filter_Tooltip:ՍահՎանափակել ֆայլի ծաՌ՚  
   328Collection.Filter_Tooltip:ՍահՎանափակել ֆայլի ծաՌ՚   
  314329Collection.New_Folder_Tooltip:Ստեղծել Õ¶ÕžÖ€ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯   
  315 Collection.No_Collection:Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ Õ¹Õ¯Õ¡  
   330Collection.No_Collection:Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ Õ¹Õ¯Õ¡   
  316331Collection.No_Collection_Loaded:ԲեՌն՟ած Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ Õ¹Õ¯Õ¡   
  317332Collection.Stop:Ô¿Õ¡Õ¶Õ£Õ¡ÕŒ   
   
  322337# 
  323338#***** CollectionBuilt ***** 
  324 CollectionBuilt.Message:Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ կաՌ՞ւց՟ած Õ§ և պատրա՜տ Õ§ Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€  
   339CollectionBuilt.Message:Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ կաՌ՞ւց՟ած Õ§ և պատրա՜տ Õ§ Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€   
  325340CollectionBuilt.Title:Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծՎան Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„   
  326341#*************************** 
   
  332347# 
  333348#***** CollectionManager ***** 
  334 CollectionManager.Schedule_Failed:Սխալ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ« ՞ւնեցել և Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®ÕŸÕ¥Õ¬  
   349CollectionManager.Schedule_Failed:Սխալ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ« ՞ւնեցել և Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®ÕŸÕ¥Õ¬   
  335350CollectionManager.Build_Cancelled:Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծ՞ւՎ՚ Õ¹Õ¥Õ²ÕµÕ¡Õ¬ Õ§ Õ¡Ö€ÕŸÕ¥Õ¬Ö‰   
  336351CollectionManager.Cannot_Create_Collection:Սխալ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ« ՞ւնեցել և Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² կաՌ՞ւց՟ել   
   
  352367CollectionManager.Preview_Ready_Title:Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¯Õ¡Ö€Õ£ÕŸÕ¡ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯   
  353368CollectionManager.Schedule_Ready_Title:Ô»Ö€Õ¡ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ¿Õ¥ÕžÖ‚ÕŽ   
  354 CollectionManager.Build_Not_Moved:ԿաՌ՞ւցՎան Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ£Õ«Ö€Õš Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ²  Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ·Õ¡Ö€ÕªÕŸÕ¥Õ¬Ö‰ Õ“ÕžÖ€Õ±Õ¥Ö„ ն՞րից կաՌ՞ւցել, Õ€ÕžÖ‚Ö€Õœ եկեք GLI և ՜եր՟երից Õ°Õ¥Õ¿Õž ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Ö„ GLI և ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¥Ö„ ն՞րից կաՌ՞ւցել։ Սա կ՜ևեՌի Õ­Õ¶Õ€Õ«Ö€Õš  
  355 CollectionManager.Index_Not_Deleted:Ց՞ւցիչ՚ Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ»Õ¶Õ»ÕŸÕ¥Õ¬Ö‰ Õ“ÕžÖ€Õ±Õ¥Ö„ փակել GLI և ՜եր՟եր՚ և ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ GLI և ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¥Õ¬ կաՌ՞ւցել ն՞րից։ Սա կ՜ևեՌի Õ­Õ¶Õ€Õ«Ö€Õš  
   369CollectionManager.Build_Not_Moved:ԿաՌ՞ւցՎան Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ£Õ«Ö€Õš Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ²  Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ·Õ¡Ö€ÕªÕŸÕ¥Õ¬Ö‰ Õ“ÕžÖ€Õ±Õ¥Ö„ ն՞րից կաՌ՞ւցել, Õ€ÕžÖ‚Ö€Õœ եկեք GLI և ՜եր՟երից Õ°Õ¥Õ¿Õž ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Ö„ GLI և ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¥Ö„ ն՞րից կաՌ՞ւցել։ Սա կ՜ևեՌի Õ­Õ¶Õ€Õ«Ö€Õš   
   370CollectionManager.Index_Not_Deleted:Ց՞ւցիչ՚ Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ»Õ¶Õ»ÕŸÕ¥Õ¬Ö‰ Õ“ÕžÖ€Õ±Õ¥Ö„ փակել GLI և ՜եր՟եր՚ և ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ GLI և ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¥Õ¬ կաՌ՞ւցել ն՞րից։ Սա կ՜ևեՌի Õ­Õ¶Õ€Õ«Ö€Õš   
  356371CollectionManager.Install_Exception:Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ՚նթացք՞ւՎ Õ®Õ¡Õ£Õ¥Õ¬ Õ§ բացաՌ՞ւթյ՞ւն:\n{0}\nÔ±ÕŽÕ¥Õ¶Õ¡Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ պատճաՌ՚ Õ€Õ¡ ÕˆÖ‚Õ«Õ¶Õ€ÕžÕŠ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ ÕºÕ¡Õ°ÕŽÕ¡Õ¶ փականն Õ§ ֆայլերի ÕŸÖ€Õ¡Ö‰\nՎ՜տահ եղիր ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜կՊբնական ֆայլերից ÕžÕ¹ ÕŽÕ¥Õ¯Õš\nբաց՟ած Õ¹Õ¥Õ¶ արտաքին կիրաՌ՞ւթյ՞ւններ՞ւՎ, Õ¡ÕºÕ¡ ՟երակաՌ՞ւցիր։   
  357372#***************************** 
   
  367382# 
  368383#***** CreatePane ***** 
  369 CreatePane.Schedule_Progress:Քարտարանի աՌաջ՚նթաց  
  370 CreatePane.Schedule:Քարտարանի ÔžÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš  
  371 CreatePane.Schedule_Tooltip:ÔžÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¡ÕŸÕ¿ÕžÕŽÕ¡Õ¿ Ö†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¿Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¶ ց՞ւցակագրՎան Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€  
   384CreatePane.Schedule_Progress:Քարտարանի աՌաջ՚նթաց   
   385CreatePane.Schedule:Քարտարանի ÔžÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš   
   386CreatePane.Schedule_Tooltip:ÔžÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¡ÕŸÕ¿ÕžÕŽÕ¡Õ¿ Ö†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¿Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¶ ց՞ւցակագրՎան Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€   
  372387CreatePane.Schedule_Build:Քարտարանի Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶   
  373 CreatePane.Schedule_Build_Tooltip:Նախատե՜իր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¡ÕŸÕ¿ÕžÕŽÕ¡Õ¿ Õ±Ö‡Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚ÕŽÕš  
   388CreatePane.Schedule_Build_Tooltip:Նախատե՜իր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¡ÕŸÕ¿ÕžÕŽÕ¡Õ¿ Õ±Ö‡Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚ÕŽÕš   
  374389CreatePane.Build:ԿաՌ՞ւցՎան ÔžÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš   
  375390CreatePane.Build_Tooltip:Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Ö†ÕžÖ€ÕŽÕ¿Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¶, ց՞ւցիչա՟՞րՎան և Հա՜ակարգՎան ա՜տճան՚   
  376 CreatePane.Build_Collection:ԿաՌ՞ւցել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚  
  377 CreatePane.Build_Collection_Tooltip:Սկ՜ել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Ö†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¿Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¶  գ՞րծ՚նթանց՚  
  378 CreatePane.Build_Progress:ԿաՌ՞ւցՎան գ՞րծ՚նթաց՚  
   391CreatePane.Build_Collection:ԿաՌ՞ւցել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚   
   392CreatePane.Build_Collection_Tooltip:Սկ՜ել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Ö†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¿Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¶  գ՞րծ՚նթանց՚   
   393CreatePane.Build_Progress:ԿաՌ՞ւցՎան գ՞րծ՚նթաց՚   
  379394CreatePane.Cancel_Build:ԿաՌ՞ւց՞ւՎ՚ Õ¹Õ¥Õ²ÕµÕ¡Õ¬ Õ¡Õ¶Õ¥Õ¬   
  380 CreatePane.Cancel_Build_Tooltip:ԎաՀարեցնել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Ö†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¿Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¶ գ՞րծ՚նթաց՚  
  381 CreatePane.Full_Build:Ô±ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ ՟երակաՌ՞ւց՞ւՎ  
   395CreatePane.Cancel_Build_Tooltip:ԎաՀարեցնել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Ö†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¿Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¶ գ՞րծ՚նթաց՚   
   396CreatePane.Full_Build:Ô±ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ ՟երակաՌ՞ւց՞ւՎ   
  382397CreatePane.Full_Build_Tooltip:Ô±ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»Õ¡ÕºÕ¥Õœ ՟երակաՌ՞ւցել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ աշխատանքային հիշ՞ղ՞ւթյ՞ւնից   
  383398CreatePane.Import:Õ†Õ¥Ö€ÕŽÕžÖ‚Õ®Õ¥Õ¬ ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš   
  384399CreatePane.Import_Tooltip:Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ±Ö‡Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¶ ՚նթացք՞ւՎ ֆայլի Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­ÕŽÕ¡Õ¶ և ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ¶Õ·Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€   
  385 CreatePane.Import_Progress:Õ†Õ¥Ö€ÕŽÕžÖ‚Õ®ÕŽÕ¡Õ¶ աՌաջ՚նթաց  
  386 CreatePane.Minimal_Build:Õ„Õ«Õ¶Õ«ÕŽÕ¡Õ¬ ՟երակաՌ՞ւց՞ւՎ  
   400CreatePane.Import_Progress:Õ†Õ¥Ö€ÕŽÕžÖ‚Õ®ÕŽÕ¡Õ¶ աՌաջ՚նթաց   
   401CreatePane.Minimal_Build:Õ„Õ«Õ¶Õ«ÕŽÕ¡Õ¬ ՟երակաՌ՞ւց՞ւՎ   
  387402CreatePane.Minimal_Build_Tooltip:Ô±ÕŸÕ¥Õ¬Õ« արագ, Ö„Õ¡Õ¶ÕŠÕ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւցՎան գ՞րծ՚նթացի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ անհրաժեշտ Վա՜երն Õ¥Õ¶ Վա՜նակց՞ւՎ   
  388403CreatePane.Minimal_Build_Not_Required:ՎերակաՌ՞ւց՞ւՎ՚ աենհրաժեշտ Õ¹Õ§, քանի ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÕžÕ¹ ÕŽÕ« ֆայլ չեք ա՟ելացրել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ«Õ¶ ,\nedited ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬ Õ¯Õ¡ÕŽ ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš չեք ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ ÔŽÕ«ÕŠÕ¡ÕµÕ¶Õ« ÕŽÕ¥Õ»Ö‰ \n (   
  389404CreatePane.Log:Õ€Õ¡Õ²ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ գրանց՞ւՎ   
  390 CreatePane.Log_Tooltip:ÔŽÕ«Õ¿Õ«Ö€ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ±Ö‡Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¶ ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¥Ö€Õ« Õ¥Õ¬Ö„Õš  
   405CreatePane.Log_Tooltip:ÔŽÕ«Õ¿Õ«Ö€ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ±Ö‡Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¶ ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¥Ö€Õ« Õ¥Õ¬Ö„Õš   
  391406CreatePane.Mode_All:Ԍրի՟   
  392407CreatePane.Options:ԜՎբեր՚   
  393408CreatePane.Options_Title:Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¶Õ¥Ö€ÕŽÕžÖ‚Õ®ÕžÖ‚ÕŽ, ԿաՌ՞ւց՞ւՎ և Õ†Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®ÕŽÕ¡Õ¶ ÔžÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€   
  394 CreatePane.Preview_Collection:ÔŽÕ«Õ¿ÕŸÕžÕ² Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶  
   409CreatePane.Preview_Collection:ÔŽÕ«Õ¿ÕŸÕžÕ² Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶   
  395410CreatePane.Preview_Collection_Tooltip:ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶   
  396411#********************** 
  397412# 
  398413#***** Dates ***** 
  399 Dates.Mon:ÔµÖ€Õ¯ÕžÖ‚Õ·Õ¡Õ¢Õ©Õ«  
  400 Dates.Tue:Երեքշաբթի  
   414Dates.Mon:ÔµÖ€Õ¯ÕžÖ‚Õ·Õ¡Õ¢Õ©Õ«   
   415Dates.Tue:Երեքշաբթի   
  401416Dates.Wed:Õ‰ÕžÖ€Õ¥Ö„Õ·Õ¡Õ¢Õ©Õ«   
  402 Dates.Thu:Հինգշաբթի  
  403 Dates.Fri:Որբաթ  
  404 Dates.Sat:Շաբաթ  
  405 Dates.Sun:Կիրակի  
   417Dates.Thu:Հինգշաբթի   
   418Dates.Fri:Որբաթ   
   419Dates.Sat:Շաբաթ   
   420Dates.Sun:Կիրակի   
  406421Dates.Jan:Õ€ÕžÖ‚Õ¶ÕŸÕ¡Ö€   
  407422Dates.Feb:Õ“Õ¥Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Ö€   
   
  422437DeleteCollectionPrompt.Collection_List:Հա՜անելի Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš   
  423438DeleteCollectionPrompt.Confirm_Delete:ԜնՀր՞ւՎ Õ¥ÕŽ, նշեք ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ հա՜տատել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ»Õ¶Õ»ÕžÖ‚ÕŽÕš   
  424 DeleteCollectionPrompt.Delete:Ջնջել  
   439DeleteCollectionPrompt.Delete:Ջնջել   
  425440DeleteCollectionPrompt.Delete_Tooltip:Ջնջել ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶   
  426441DeleteCollectionPrompt.Details:Ստեղծ՞ղ - {0}\nMaintainer - {1}\nÕ†Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶\n{2}   
   
  429444DeleteCollectionPrompt.No_Collection:ÔžÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ Õ¹Õ¯Õ¡   
  430445DeleteCollectionPrompt.Successful_Delete:Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ»Õ¶Õ»ÕŸÕ¡Õ® Õ§   
  431 DeleteCollectionPrompt.Successful_Title:Õ‹Õ¶Õ»Õ¥Õ¬Õš Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¿ÕŸÕ¡Õ® Õ§  
   446DeleteCollectionPrompt.Successful_Title:Õ‹Õ¶Õ»Õ¥Õ¬Õš Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¿ÕŸÕ¡Õ® Õ§   
  432447DeleteCollectionPrompt.Title:Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ»Õ¶Õ»ÕžÖ‚ÕŽ   
  433448DeleteCollectionPrompt.Cannot_Delete_Open_Collection_Tooltip:Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ»Õ¶Õ»ÕŸÕ¥Õ¬  {0}, քանի Õ€Õ¥ÕŒ բաց Õ§   
   
  455470#***** EnrichPane ***** 
  456471EnrichPane.AutoMessage:Ô±ÕµÕœ Õ¿Õ¡Ö€Ö€Õš, {0}, ÕºÕ¡Õ¿Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Գրին՜թ՞՞ւնի ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ÕšÖ‰ Ô±ÕµÕœ Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš ներկայացն՞ւՎ Õ§ ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÕ¶ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ Õ¡ÕŸÕ¿ÕžÕŽÕ¡Õ¿ բաց՟ել։ Ստ՞ւգել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ«Õ¶Õ¹ {0} ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬ կարելի Õ§ բացել ՜տեղծիր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ Ö 
  457 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ 'Ստեղծել' Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯ÕšÖ‰  
   472Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ 'Ստեղծել' Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯ÕšÖ‰   
  458473EnrichPane.ExistingValues:ԱՌկա արժեքներ {0} Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€   
  459474EnrichPane.InheritedMetadataSelected:Õ„Õ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ¯Õ¿ÕžÖ€Õš ժաՌանգ՞ւթյ՞ւնն Õ§ ÕŸÕ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ աՌկա Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ«, և Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ¹Õ§ Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Ö€Õ¥Õ¬Ö‰ Ô¿Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ այցելել իրական Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš ÕžÖ€Õš ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¡ÕµÕœ ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õš, ՜եղՎել՞՟ Õ¿ÕžÕ²Õ« ՜կՊբնաՎա՜՞ւՎ աՌկա Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ« պատկերիկի ÕŸÖ€Õ¡Ö‰   
  460 EnrichPane.InheritedMetadata_Tooltip:ՍեղՎեք ՜ա  
   475EnrichPane.InheritedMetadata_Tooltip:ՍեղՎեք ՜ա   
  461476EnrichPane.ManageMetadataSets:ԿաՌա՟արիր ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš...   
  462477EnrichPane.ManageMetadataSets_Tooltip:Õ“ÕžÕ­Õ«Ö€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կ՞ղՎից Ö 
   
  478493ExplodeMetadataPrompt.NotExplodable:Ô±ÕµÕœ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš   
  479494ExplodeMetadataPrompt.Successful_Explode:Տ՟յալների Õ¢Õ¡ÕŠÕ¡Õ¶   
  480 ExplodeMetadataPrompt.Successful_Title:Պայթեց՞ւՎ՚ Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¿ÕŸÕ¡Õ® Õ§  
   495ExplodeMetadataPrompt.Successful_Title:Պայթեց՞ւՎ՚ Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¿ÕŸÕ¡Õ® Õ§   
  481496ExplodeMetadataPrompt.Title:Պայթեցր՞ւ Õ„Õ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ·Õ¿Õ¥ÕŽÕ¡Ö€Õ¡Õ¶Õš   
  482497ExplodeMetadataPrompt.Plugin:ՊայթեցՎան Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Ö 
   
  516531WriteCDImagePrompt.Successful_Export:({0}) Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶  Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ§   
  517532WriteCDImagePrompt.Successful_Title:Ô±Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¿ÕŸÕ¡Õ® Õ§   
  518 WriteCDImagePrompt.Title:Արտահանել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ€Õ¥ÕºÕ« CD/DVD 
   533WriteCDImagePrompt.Title:Արտահանել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ€Õ¥ÕºÕ« CD/DVD   
  519534#************************ 
  520535# 
   
  525540ExportAsPrompt.Export_Tooltip:Արտահանիր ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ€ÕžÕ·ÕŸÕ¡Õ® ֆայլի Õ±Ö‡Õ¡Õ¹Õ¡ÖƒÕžÕŸ Õ€Õ¥ÕºÕ« Õ¶Õ·Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¿ թղթապանակ։   
  526541ExportAsPrompt.Failed_ExportOne:{0} Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ¹Õ§ արտահանել   
  527 ExportAsPrompt.Failed_Details:Տե՜ {1} ՎանրաՎա՜ների Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€  
   542ExportAsPrompt.Failed_Details:Տե՜ {1} ՎանրաՎա՜ների Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€   
  528543ExportAsPrompt.Failed_Title:Ô±Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ¡Õ¶Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ² Õ§   
  529544ExportAsPrompt.Instructions:Արտահանել   Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õ¥Ö€Õš Õ¡ÕµÕ¬ Ö†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¿   
   
  573588FileActions.File_Selected:1 Ֆայլ Õ§ ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ®   
  574589FileActions.Files_And_Directory_Selected:{0} ֆայլեր և 1 Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ Õ§ ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ®   
  575 FileActions.Files_Selected:{0} ֆայլեր Õ¥Õ¶ ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ®  
   590FileActions.Files_Selected:{0} ֆայլեր Õ¥Õ¶ ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ®   
  576591FileActions.Folder_Already_Exists:'{0}'  Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ« Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ€Õ¥ÕŒ ÕºÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ է։ Չի Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² ՜տեղծել Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯   
  577592FileActions.Insufficient_Space_Message:Ֆայլի Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Õ¿Ö€ÕŸÕ¥Õ¬ ՜կա՟աՌակի Õ¡Õ¶Õ¢Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¡Ö€ \n տարածքի պատճաՌ՞՟։ Õ–Õ¡ÕµÕ¬Õš Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ կրկն֠
   
  585600FileActions.Unknown_File_Error_Message:Չնայած ÕžÖ€ ՜խալի Õ°Õ¡Õ²ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¹Õ« Õ°Õ¡Õ²ÕžÖ€Õ€ÕŸÕ¥Õ¬ ֆայլի \n Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, ֆայլի ՜տ՞ւգ՞ւՎ՚ ց՞ւյց Õ§ Õ¿ÕŸÕ¥Õ¬ ÕžÖ€ Õ¶ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ¯Õš  \n կրկն֠
  586601Ö€Õ«Õ¶Õ¡Õ¯Õš Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš Õ¹Õ§ Õ«Õ¶Õ¹ Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Ö€ Ö†Õ¡ÕµÕ¬ÕšÖ‰ Սրա պատճաՌ՚ Õ¡Õ¶Õ°Õ¡ÕµÕ¿ է։ ԜնՀր՞ւՎ ենք ՜տ՞ւգեք ձեր ÕŽÕ¥Õ€Õ«Õ¡Õ¶ և թարՎացրեք ձեր ին՜տալիացիա Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® JVM։   
  587 FileActions.Write_Not_Permitted_Message:Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Վիջերե՜՚ Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ« գրան՞ցել՞ւ\n{0}\n։ ԜնՀր՞ւՎ ենք ՜տ՞ւգել Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰  
   602FileActions.Write_Not_Permitted_Message:Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Վիջերե՜՚ Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ« գրան՞ցել՞ւ\n{0}\n։ ԜնՀր՞ւՎ ենք ՜տ՞ւգել Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰   
  588603FileActions.Write_Not_Permitted_Title:Սխալ. - Ֆայլի ÕžÕ¹ Õ³Õ«Õ·Õ¿ Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶   
  589604FileActions.Yes_To_All:Ô±ÕµÕž Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€Õ«Õ¶   
   
  667682General.Outstanding_Processes_Title:Սպա՜ել   
  668683General.Pure_Cancel_Tooltip:ԎաՀարեցնել Õ¡ÕµÕœ Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš (ÕžÕ¹ ÕŽÕ« ÖƒÕžÖƒÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ«)   
  669 General.Reconfigure:ՁեՌք՞՟ ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ±Ö‡Õ¡ÕŸÕžÖ€Õ« Ö„Õž ՞՜տայնի Õ¯Õ¡ÕµÕ¡Õ¶Õš    
   684General.Reconfigure:ՁեՌք՞՟ ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ±Ö‡Õ¡ÕŸÕžÖ€Õ« Ö„Õž ՞՜տայնի Õ¯Õ¡ÕµÕ¡Õ¶Õš   
  670685General.Review_Output:ԜնՀր՞ւՎ ենք Õ€Õ«Õ¿Õ¥Ö„  Õ€ÕžÖ‚Ö€Õœ Õ£Õ¡Õ¬Õš Õ¶Õ¥Ö€Ö„Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ   
  671 General.Redo:Ն՞րից կատարել  
  672 General.Redo_Tooltip:Վերականգնել ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ«Õ¶ բաց՟ածք՚  
   686General.Redo:Ն՞րից կատարել   
   687General.Redo_Tooltip:Վերականգնել ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ«Õ¶ բաց՟ածք՚   
  673688General.Undo:Բացել   
  674689General.Undo_Tooltip:Բացել ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ«Õ¶ Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš   
   
  677692General.Warning:ՆախաՊգ՞ւշաց՞ւՎ   
  678693General.Yes:Ô±ÕµÕž   
   694General.MultipleFileNamesNotSupported.Message:Õ”Õž Õ¿Õ¥Õ²Õ¡ÕµÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¯Õ¡Ö€Õ®Õ¥Õœ Õ©Õ¥ Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶  UTF-8 Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Ոչ-UTF-8 ֆայլի Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¹Õ¥Õ¶ աջակց՟՞ւՎ Ö„Õž Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ կ՞ղՎից։   
   695General.MultipleFileNamesNotSupported.Title:Ֆայլի Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶ Õ¯ÕžÕ€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¶ աջակց՞ւՎ   
  679696#**************************** 
  680697# 
   
  738755GUI.Gather:Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¥Õ¬   
  739756GUI.Gather_Tooltip:ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ ֆայլեր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŽÕ¥Õ» ներաՌել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€   
   757GUI.CollectHome.title:Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ ՞ւղեց՞ւյց՚ ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕŸÕ¥Õ¬ Õ§   
   758GUI.CollectHome.message:Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ ՞ւղեց՞ւյցի Õ¡Ö€ÕªÕ¥Ö„Õš ÖƒÕžÕ­ÕŸÕ¥Õ¬ Õ§ այ՜տեղից   
   759GUI.CollectHome.to:Õ€Õ¥ÕºÕ«:   
   760GUI.CollectHome.dir:{0} 
   761GUI.CollectHome.gli:Õ‘Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕžÕŽ Õ¥Õœ Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ« Վիջերե՜՚ Õ°Õ«Õ·Õ« Õ¶ÕžÖ€ ՞ւղեց՞ւյց՚   
   762GUI.CollectHome.server:Õ‘Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕžÕŽ Õ¥Õœ ÕžÖ€ Գրին՜թ՞՞ւն Õ¯Õ¡ÕµÕ¡Õ¶Õš Õ°Õ«Õ·Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ¶ÕžÖ€ ՞ւղեց՞ւյց՚   
   763GUI.CollectHome.resetToDefault:Ոչ, ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ£Ö€Õ« լՌակյաց՚   
   764GUI.CollectHome.leaveAtDefault:Ոչ, Õ©ÕžÕ² ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ լՌակյաց   
   765GUI.CollectHome.reset:Վերագրի լՌակյաց՚   
   766 
  740767#*************** 
  741768# 
   
  821848#***** MetadataSetDialog********** 
  822849MetadataSetDialog.Title:ԿաՌա՟արել ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš   
  823 MetadataSetDialog.Add_Title:Ա՟ելացնել ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕš  
  824 MetadataSetDialog.Current_Sets:Նշանակել ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ¯Õ¡ÕµÕžÖ‚ÕŽ  
   850MetadataSetDialog.Add_Title:Ա՟ելացնել ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕš   
   851MetadataSetDialog.Current_Sets:Նշանակել ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ¯Õ¡ÕµÕžÖ‚ÕŽ   
  825852MetadataSetDialog.Available_Sets:Հա՜անելի ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ¯Õ¡ÕµÕžÖ‚ÕŽ   
  826853MetadataSetDialog.Add:Ա՟ելացնել   
   
  932959NewCollectionPrompt.Title_Error:Վերնագրի Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õš պետք Õ§ լրաց՟ի։ ԜնՀր՞ւՎ ենք ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¥Ö„   
  933960#***** New Folder OrFilePrompt ***** 
  934 NewFolderOrFilePrompt.Default_File_Name:Õ„ÕžÕ€Õ¥Õ¬  
   961NewFolderOrFilePrompt.Default_File_Name:Õ„ÕžÕ€Õ¥Õ¬   
  935962NewFolderOrFilePrompt.Default_Folder_Name:Õ†ÕžÖ€ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯   
  936963NewFolderOrFilePrompt.Destination_Name:նախատե՜՟ած Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯   
   
  9831010Preferences.Connection.ProgramCommand_Tooltip:Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Ö 
  9841011Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕžÕ² Õ®Ö€Õ¡Õ£Õ«Ö€Õš ՜կ՜ել՞ւ Õ°Ö€Õ¡ÕŽÕ¡Õ¶   
  985 Preferences.Connection.Proxy_Host:Ô³Õ¬Õ­Õ¡ÕŸÕžÖ€ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« Õ«Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ‚Ö„  
   1012Preferences.Connection.Proxy_Host:Ô³Õ¬Õ­Õ¡ÕŸÕžÖ€ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« Õ«Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ‚Ö„   
  9861013Preferences.Connection.Proxy_Host_Tooltip:Ձեր ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« իրա՟ա՜՞ւթյան ՜եր՟երի հա՜ցեն   
  9871014Preferences.Connection.Proxy_Port:Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„   
   
  9921019Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ձեր կայքի Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€   
  9931020Preferences.Connection.Servlet_Tooltip2:Չկա (՜պա՜արկ՞ղ Õ®Ö€Õ¡Õ£Õ«Ö€Õš Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ® Õ¡ÕµÕœ կայքի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ€Õ¥ÕŒ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ կաՌ՞ւցել, բայց Õ€ÕžÖ‚Ö„ չեք Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ€Ö€Õ¡Õ¶Ö„ տե՜նել   
  994 Preferences.Connection.Site:Site: 
   1021Preferences.Connection.Site:Site:   
  9951022Preferences.Connection.Site_Tooltip:Ô¿Õ¡ÕµÖ„Õš, ÕžÖ€ÕžÖ‚ÕŽ ցանկան՞ւՎ եք Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¥Õ¬   
  9961023Preferences.Connection.Use_Proxy:Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥ÕžÕ¬ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« Õ«Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ« Õ¯Õ¡Õº   
   
  10251052Preferences.Warnings_Tooltip:Ô¹ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ¯Õ¡ÕŽ արգելել տարբեր Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕŠÕ£ÕžÖ‚Õ·Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ երկխ՞՜՞ւթյ՞ւններ՚   
  10261053Preferences.Workflow:Գ՞րծ՚նթաց   
  1027 Preferences.Workflow_Tooltip:Design the interface workflow: set which views should be enabled 
   1054Preferences.Workflow_Tooltip:Design the interface workflow: set which views should be enabled   
  10281055Preferences.Workflow.Predefined.Label:Նախա՜ահՎան՟ած գ՞րծ՚նթացներ   
  10291056Preferences.Workflow.Title:ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Ö„ ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õš Õ€Õ«Õ¿ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€   
   
  11061133 
  11071134GEMS.Title:Greenstone Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Õ«Ö€ ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€   
  1108 GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Title:Բացել ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶  
   1135GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Title:Բացել ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶   
  11091136GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open_Tooltip:Բացել ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶   
  11101137GEMS.Set_Description:ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶   
   
  11281155GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title:Õ†ÕžÖ€ ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ   
  11291156GEMS.NewMetadataSetPrompt.Instructions:Ստեղծել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¶ÕžÖ€ ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ ներքևի Հաշտերից Õ€ÕžÖ‚Ö€Õœ   
  1130 GEMS.NewMetadataSetPrompt.Base_MetadataSet:Õ€Õ«ÕŽÕ¶Õ¥Ö„ Õ¡ÕµÕœ ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕš  
   1157GEMS.NewMetadataSetPrompt.Base_MetadataSet:Õ€Õ«ÕŽÕ¶Õ¥Ö„ Õ¡ÕµÕœ ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕš   
  11311158GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Title:Õ„Õ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Õ«Ö€   
  11321159GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Namespace:Õ„Õ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶ տարածք   
   
  11431170GEMS.Attribute_Deletion_Error_Message:Õ€Õ¡Õ¿Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš ÕºÕ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ€Õ«Ö€ անհրաժեշտ Õ§ և Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ»Õ¶Õ»ÕŸÕ¥Õ¬   
  11441171GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error:Õ€Õ¡Õ¿Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ա՟ելացՎան ՜խալ   
  1145 GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error_Message:«ԌեՊի-կախ՟ած՞ւթյան» Õ°Õ¡Õ¿Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕ¡Õ® Õ¹Õ§, Õ­Õ¶Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ենք ա՟ելացրեք Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡Õ¿Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš 
   1172GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error_Message:«ԌեՊի-կախ՟ած՞ւթյան» Õ°Õ¡Õ¿Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕ¡Õ® Õ¹Õ§, Õ­Õ¶Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ենք ա՟ելացրեք Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡Õ¿Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš   
  11461173GEMS.Attribute_Edition_Error:Õ€Õ¡Õ¿Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ԜՎբագրՎան ՜խալ   
  11471174GEMS.Attribute_Edition_Error_Message:Õ€Õ¡Õ¿Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš ÕºÕ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ€Õ«Ö€ անհրաժեշտ Õ§ և Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬   
   
  11601187 
  11611188GEMS.AttributeTable.Name:Ô±Õ¶ÕžÖ‚Õ¶   
  1162 GEMS.AttributeTable.Language:ԌեՊ՞ւ  
   1189GEMS.AttributeTable.Language:ԌեՊ՞ւ   
  11631190GEMS.AttributeTable.Value:Արժեք   
  11641191GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Title:Õ†ÕžÖ€ Õ¢Õ¡Õ²Õ¡Õ€Ö€Õ«Õ¹   
   
  11741201 
  11751202GEMS.No_Set_Loaded:Õ†ÕžÖ€ ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕš ներբեՌն՟ած է։ ԜՀր՞ւՎ  ենք Ö 
  1176 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¬ File->New ՜տաղծել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚, Õ¯Õ¡ÕŽ File->Open բացել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Ö‰ 
   1203Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¬ File->New ՜տաղծել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚, Õ¯Õ¡ÕŽ File->Open բացել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Ö‰