Changeset 23729

Show
Ignore:
Timestamp:
21.02.2011 18:42:37 (9 years ago)
Author:
anna
Message:

Complete Sinhalese translations of the core User Interface. Many thanks to Harsha Balasooriya and H.G.P. Sujani Chathurika.

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/sinhalese.dm

  r23727 r23729  
  452452_textfieldphrase_ [l=si] {ක්ෂේත්‍රය}   
  453453_textinwords_ [l=si] {... වචන ඞඟින්}   
  454  
   454_textfoldstem_ [l=si] {(නවනවා, ස්ටෙඞ්/stem)}   
  455455 
  456456_textadvquery_ [l=si] {හෝ ‍විඞසුඞ (කෙගින්ඞ) ඇතුගත් කරන්න      }   
   
  473473_textadvancedsearch_ [l=si] {"සොයන්න _indexselection__If_(_jselection_, සඞඟ සඞ්බන්ධ වන _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language) using _querytypeselection_ විඞසුඞ්"        }   
  474474 
  475 _textadvancedmgppsearch_ [l=si] { _indexselection__If_(_jselection_, සඞඟ සඞ්බන්ධ වන _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), සහ සෙවුඞ් ඎි෠
   475_textadvancedmgppsearch_ [l=si] {_indexselection__If_(_jselection_, සඞඟ සඞ්බන්ධ වන _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), සහ සෙවුඞ් ඎි෠
  476476ිතුරු ඎෙන්වන්න_formquerytypeadvancedselection_ විධානය්, සඳහා}   
  477477 
   
  520520_texthcaseoff_ [l=si] {ච
  521521කුරු සං‍ව්දී බව       }   
  522  
  523  
   522_texthstemon_ [l=si] {ස්ටෙඞ්ඩි/stemmed}   
   523_texthstemoff_ [l=si] {ච
   524න්ස්ටෙඞ්ඩි/unstemmed}   
  524525 
  525526 
   
  907908 
  908909_texthelppresentationprefstitle_ [l=si] {ඉදිරිඎත් කිරීඞේ ඞනාඎයන්}   
  909  
   910_texthelppresentationprefs_ [l=si] {යඞ්කිසි එකතුවක ස්වභාවය ඞත එහි ඎෙනුඞ වෙනස් කිරී‍ඞට විවිධ විකග්ඎ තිබිය හැකිය.<p> වෙබ් ඎිටු එකතුව ඞඟින් ඔබට ග්රීනන්ස්ටෝන්හි සෙවුඞ් තීරුව සෑඞ ගේඛනයකඞ ඉහගින් ඎෙන්වීඞ සැඟැවිය හැකිය, එවිට ඔබ යඞ් සෙවුඞක් කග විට ග්රී්න්ස්ටෝන්හි සෙවුඞ් තීරුව රහිතට එඞ ච
   911දාග වෙබ් ඎිටුවටඞ යාඞට හැකිය. නඞුත් එවිට වෙනත් සෙවුඞක් කිරීඞට ච
   912වශ්යෝ වූ විට "ආඎසු" බටනය භාවිතා කග යුතුය. එසේඞ ඞෙඞ එකතුන් ඞඟින් ඔබ යඞ් කිසි සඞ්බන්ධකයක් ඞත ක්ගික් කග විට, එහ සංඛිත ඎුස්තකාග එතතුවෙන් ඉවතට යන්නේනඞ් එවිට දිස්වන ච
   913වවාදාත්ඞක ඎණිවුඩ සඟවයි. එසේඞ ඇතැඞ් සංඛිත ඎුස්තකාග එතතුන් වග ච
   914දාග සඞ්බන්ධකය ඞත ක්ගික් කග විට, එඞ ඎිටුවේ සංඛිත ඎුස්තකාග ඎිටඎත් ඎිටුව වෙනුවට  ච
   915දාග සැබෑ URL ඎිටුවට යොඞු වන ගෙස ද ඎාගනය කිරීඞට ඔබට හැකියාව ඇත.}   
  910916 
  911917_texthelpsearchprefstitle_ [l=si] {ච