Show
Ignore:
Timestamp:
06.12.2013 17:41:22 (6 years ago)
Author:
ak19
Message:

Perlmodules module Kazakh and Russian translations. Many thanks to Kalima Tuenbaeva and Sergey Karpov.

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/perllib/strings_kk.properties

  r28478 r28750  
  7474# -- buildcol.pl -- 
  7575 
   76buildcol.activate:buildcol біткеММеМ кейіМ activate.pl ПрыМЎау ,Пл ОМЎекстерЎің ПрМыМ ауыстыраЎы. 
   77 
  7678buildcol.archivedir:ҚайЎа арѠ
  7779ОвтарЎа бПлаЎы. 
   
  8789buildcol.copying_back_cached_build:Кэш жасалғаМ прПграЌЌаМың керi көшiрЌесiÐœ алуы. 
  8890 
   91buildcol.copying_rss_items_rdf:көшіру RSS-items.rdf файл %s ЎейіМ %s 
   92 
  8993buildcol.create_images:ТалпыМыс жаңа кПллекцОяға арМалғаМ үМЎеЌеу бПйыМшаға суреттi жасау. Ол perl жазу скрОпт ЌүЌкiМЎiк беру үшiÐœ perl қПлайлы ЌПЎулЎарыЌеМ қатар ПрМататыМ Gimp МегiзЎелгеМ. 
  9094 
   
  98102 
  99103buildcol.index:(егер Пл ПрМатылЌаса, барлық кескiМЎi файлЎа жасалаЎы ) құрастыруға арМалғаМ ОМЎекс. 
   104 
   105buildcol.indexname:Құру үшіМ көрсеткіштерЎің аттары  (кПМфОгурацОПМЎық файлЎа құрастырылаЎы,  егер Плар белгілеМбесе). 
   106 
   107buildcol.indexlevel:Құру үшіМ көрсеткіштер Ўеңгейі (кПМфОгурацОПМЎық файлЎа құрастырылаЎы,  егер Плар белгілеМбесе). 
  100108 
  101109buildcol.incremental:Тек қаМа сПл әлi ЎейЎi ОМЎекстегеМ құжаттарЎы ОМЎекстеу. ҚПсаЎы - keepold. LuceneМың ОМЎексатПрыМ қПлЎаМаЎы. 
   
  117125buildcol.no_strip_html:ИМЎекстелгеМ (кПллекцОяларЎың mgppсы үшiÐœ тек қаМа қПлЎаМылаЎы ) ЌәтiММеМ HTMLМың тэгтерi алып тастаЌау. 
  118126 
   127buildcol.store_metadata_coverage:ҚаМЎай ЌетаЌәліЌет теруі кПллекцОяЎа қПлЎаМылаЎы, сПл статОстОкалық ЌағлұЌаттарЎы іске қПсу, сПМыЌеМ қатар шарттарЌеМ қПлЎаМылаЎы. Бұл кірістірілгеМ кПллекцОя үшіМ пайЎалы,  
   128егер сіз көлеЌіМ білгіңіз келсе, тек ЌетаЌәліЌет тізіЌіМің ЌағыМасыМ, сПл МеЌесе басқа кПллекцОяЎа қПлЎаМылатыМ 
   129 
  119130buildcol.no_text:ҚысылғаМ ЌәтiÐœiÐœ сақталЌау. Егер сiз ағыЌЎағы (сiзi ЎеЌегi ЌәтiММiÒ£ қысылғаМ бПлжаЌыМ қалпыМа келтiрЌейiÒ£iз ) уақытқа құжат түпМұсқаларыМың көрсетуге әрЎайыЌ Пқталсаңыз, бұл ПпцОя салыМғаМ ОМЎекстерЎi өлшеЌМiÒ£ ЌОМОЌОзацОялауыМа пайЎалы. 
  120131 
  121132buildcol.sections_index_document_metadata:СекцОяларЎағы ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ЎеңгейЎесiМЎегi құжаттарыМ ОМЎекстеу 
   133buildcol.sections_sort_on_document_metadata:(Тек Lucene) Сұрыптау үшіМ секцОя ЎеігейіМЎе ЌетаЌәліЌет құжатыМа Ўеңгей беру. 
  122134buildcol.sections_index_document_metadata.never:СекцОяМың ЎеңгейЎесiМЎегi құжаттың ЌетаЌәлiЌеттерiÐœ ОМЎекстеЌеу. 
  123135buildcol.sections_index_document_metadata.always:Егер барлық секцОяМың ЌетаЌәлiЌеттерi Ўеңгей бұлғаМ бар бПлса, құжаттың барлық белгi қПйылғаМ ЌетаЌәлiЌеттерi қПсылсыМ Ўеңгей бұлғаМ. 
   
  213225exportcol.cddir:Тығыз ЎОсктiÒ£ ЌазЌұМыМ шетке шығаратыМ ЎОректПрОяМың атауы. 
  214226exportcol.cdname:CD-ROM ПрМатылғаМ бПйЎа CD-ROM ат - бұл ЄЎЄЎа пайЎа бПлғаМ, тек қаМау. 
   227exportcol.collectdir:ТізбеМің "жОыМтық" жПлы. 
  215228exportcol.desc:PERL скрОпт Windows CD-ROMге кПллекцОялары бiр МеЌесе көбiрек экспПртқа қПлЎаМылЎы. 
  216229exportcol.noinstall:КiтапѠ
   
  239252import.cannot_open_fail_log:ҚАТЕ : Тiркеу файлы аша алЌаЎы %s 
  240253 
   254import.cannot_read_OIDcount:Ескерту:. ЌәММеМ құжаттың есептеуіштің Пқып шығу ЌүЌкіМ бПлЎы OID%s\ nSetting 0-ЎеМ ЌағыМа. 
   255 
   256#import.cannot_read_earliestdatestamp:Ескерту: Datestampcount алЎыңғы тПптаЌаЎаМ Пқу ЌүЌкіМ еЌес (Жарық уақытыМ белгілеу) %S-теМ.\ қалыптасқаМ ЌағыМасы 0. 
   257 
  241258import.cannot_sort:Ескерту : import.pl туралы 1. sortmeta-шi тПптың өлшеЌ құжаттар iрiктей алЌайЎыIрiктеуЎi ПпцОя елеМбейЎi. 
   259 
   260import.cannot_write_earliestdatestamp:Ескерту: ерте Datestamp  %s-те тПптаЌаМы сақтауға бПлЌайЎы. 
   261 
   262import.cannot_write_OIDcount:Ескерту:%s-теМ бастап OID сақтау ЌүЌкіМ еЌес. 
  242263 
  243264import.collectdir:КПллекцОяМың ЎОректПрОясы. 
   
  272293import.OIDtype.hash:ЀайлЎың ЌазЌұМыМың Ñ 
  273294ешОрлеуi. Құжаттың ОЎеМтОфОкатПры кПллекцОяМы ОЌпПрттайтыМЎа әрЎайыЌуға сПлатыМ бПлаЎы. 
   295import.OIDtype.hash_on_ga_xml:Greenstone XML арѠ
   296ОвіМің Hash құраЌЎы файлы. ҚұжаттарЎың ОЎеМтОфОкатПры сПл күйіМЎе қала береЎі, әрЎайыЌ, ЌетаЌәліЌет өзгергеМше тПптаЌа ОЌпПртталаЎы. 
   297import.OIDtype.hash_on_full_filename:Hash  "ИЌпПрт" папкасыМЎағы құжат файлыМы тПлық аты (Ал ПМың ішіМЎегісі еЌес). ПрПграЌЌалық қаЌтаЌасыз етулерге жаңартуларға көп тұрақты уақытқа құжат белгілеуге көЌектесеЎі, бірақ телМұсқа құжат,  
   298тПптаЌаЎағы құжат автПЌаты түрЎе аМықталЌайтыМЎығыМ білЎірсеЎе. 
  274299 
  275300import.OIDtype.incremental:ЖылЎаЌырақтарЎы еЎәуiр бПлып табылғаМ "Ñ 
   
  277302Овтарға үстелi келесi құжаттарыМа ЌүЌкiМЎiк береЎi. 
  278303 
  279 import.OIDtype.assigned: Құжаттың ОЎеМтОфОкатПрыМың ретiМЎесiÐœiÒ£ dc.IdentifierÐŽiÒ£ өрiсiМе 'D' плюс ЌәМЎi қПлЎаМаЎы. Dc.Identifiers өрiс бПлуы керек. Егер dc.Identifier құжаттың ЌәлiЌетiМе тПлтырылЌаса, алЌастырғыш ретiМЎеЎi ОспПльз бПлаЎы 
  280  
  281 import.OIDtype.dirname: 'J'  плюс as the identifierÐŽiÒ£ аМалық папкасыМ қПлЎаМаЎы. Әрбiр папкаЎағы Пл үшiМЎерi файл бiр-ақ бПлуы керек, ПМың атауы . E.g. import/b13as/h15ef/page.html Jh15efтiÒ£ ОЎеМтОфОкатПры бiрЌәМЎi алғаМ бПлуы керек.. 
   304import.OIDtype.assigned:Құжаттың ОЎеМтОфОкатПрыМың ретiМЎесiÐœiÒ£ dc.IdentifierÐŽiÒ£ өрiсiМе 'D' плюс ЌәМЎi қПлЎаМаЎы. Dc.Identifiers өрiс бПлуы керек. Егер dc.Identifier құжаттың ЌәлiЌетiМе тПлтырылЌаса, алЌастырғыш ретiМЎеЎi ОспПльз бПлаЎы 
   305 
   306import.OIDtype.dirname:'J'  плюс as the identifierÐŽiÒ£ аМалық папкасыМ қПлЎаМаЎы. Әрбiр папкаЎағы Пл үшiМЎерi файл бiр-ақ бПлуы керек, ПМың атауы . E.g. import/b13as/h15ef/page.html Jh15efтiÒ£ ОЎеМтОфОкатПры бiрЌәМЎi алғаМ бПлуы керек.. 
   307 
   308import.OIDtype.filename:Ѐайл атыМ қПлЎаМыңыз (кеңетусіз). "ИЌпПрт" ішіМЎегі папкаларЎың барлығыМа файлЎарЎың әрқайсысыМың аты ерекше бПлуы қажет етеЎі. СаМЎық сәйкестеМЎіргіштер алЎыМ-ала "D" бПлаЎы. 
   309 
   310import.OIDtype.full_filename:Құжат ОЎеМтОфОкатПры ретіМЎе  "ИЌпПрт" папкасыМЎағы файлЎың тПлық атыМ қПлЎаМу (with _ and- сОЌвПлЎарЎы алЌастыру үшіМ жасалыМЎы, бөлгіш ЎОректПрОй жәМе Fullstop  
   311сОяқтыларЎы файл атыЌеМ кеңейту. 
  282312 
  283313import.OIDmetadata:Құжаттың сОрек кезЎесетiÐœ ОЎеМтОфОкатПрыМЎа бПлатыМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ элеЌеМтi, қПлЎаМуға- OIDtype=assignedкөрсетеЎi . 
   
  298328import.removing_tmpdir:Бұл кПллекцОя "tmp" папкасыМың ЌазЌұМыМың алып тастауы .. 
  299329 
  300 import.reversesort:Керi реттегi iрiктеу. ОпцОя - sortmeta қПлЎаМылаЎы 
  301  
  302330import.site:(3 бПлжаЌМың ГрОМстПуМыМың қПюыМа ) кПллекцОялары бар ЎОректПрОяМың iзЎестiруге арМалғаМ сайт 
  303331 
  304332import.sortmeta:КПллекцОяМың құрастыруға арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ алфавОт ретiМЎесiМЎегi құжаттары iрiктеу. Бүл сұрау салуларыМ iзЎестiруЎiÒ£ МәтОжелерi рет бұларЎы берiлеЎi. Егер бiрлiк тПптың өлшеЌi көбiрек бПлса, бұл қПршауға алаЎы. 
  305333 
   334import.sortmeta_paired_with_ArchivesInfPlugin:Sortmeta-таМу. МетаЌәліЌеттер (МеЌесе OID) бПйыМша қаратырылғаМ сұрыптаЌаларЎың ПрыМЎалуы үшіМ, бұл ПперацОя '-reversesort' МеЌесе '-sort' арМалғаМ ArchivesInfPlugin жұпта бПлуы қажет. 
   335 
  306336import.statsfile:Ѐайл ат МеЌесе ОЌпПрттың саМағыМың жазуыМа ОМЎекс. 
  307337 
   
  311341 
  312342# -- csv-usernames-to-db.pl 
  313  
   343cu2db.desc:Greenstone қПлЎаМушылар базасыМа пакетті түрЎе қПлЎаМушыларЎы қПсатыМ қарапайыЌ скрОпт. КіретіМ файлға сапаЎа (CSV) үтірлерЌеМ бөліМгеМ ЌәМЎерге қабылЎайЎы. Әрбір жПл бір қПлЎаМушыМы көрсетеЎі,  
   344жәМе Пл қПлЎаМушыМың аттарыМаМ, парПльЎер, тПптарЎаМ, түсіМіктеЌелерЎеМ тұраЎы. Егер қПлЎаМушы бірЎеМ көп тПптарЎа бПлса ПМЎа Плар үтір арқылы көрсетілеЎі, жәМе сізге файл жОектеріМ бөлуге басқа бөлгіш қПлЎаМуға тура келеЎі (ОпцОяларЎаМ өрістер бөлгіштерЌеМ бірге). 
   345  
  314346cu2db.params:CVS [ПпцОялар ] - файл 
  315347 
   
  334366schedule.frequency.daily:КүМбе-күМЎi қайта салу 
  335367schedule.frequency.weekly:Әрбiр аптаМы қайта салу 
   368schedule.filepath_warning:**** Ескерту: schedule.pl прПграЌЌа ОМталляцОя кезіМЎе жұЌыс істеЌеуі ЌүЌкіМ, жақшаЎа бПлатыМ жәМе/ МеЌесе Ќәселелер:%s. 
   369 
  336370schedule.action:Қалай автПЌатты қайтаЎаМ құрастыруЎы күйге келтiру 
  337371schedule.action.add:АвтПЌатты қайтаЎаМ құрастыруЎы кестелеу 
   
  412446 
  413447 
  414  
  415448# -- mkcol.pl -- 
  416449 
  417450mkcol.about:КПллекцОялар үшiÐœ ЌәтiÐœ туралы. 
   451 
   452mkcol.buildtype:buildtype' тПптаЌаға (e.g. mg, mgpp, lucene) 
   453 
   454mkcol.infodbtype: 'infodbtype' тПптаЌаға (e.g. gdbm, jdbm, sqlite) 
  418455 
  419456mkcol.bad_name_cvs:ҚАТЕ : Бұл CVSтың бПлжаЌ жасалғаМ жүйелерЎiÒ£ ЎОректПрОясыМЎа сала алатыМЎығыМаМ, ешқаМЎай Ўа кПллекцОя CVS атала алЌайЎы. 
   
  531568AZCompactList.doclevel:ДПкуЌеМттi өңЎеу үшiÐœ Ўеңгей. 
  532569AZCompactList.doclevel.top:ТабаМЎатқаМ құжат. 
   570AZCompactList.doclevel.firstlevel:БөліЌЎерЎің біріМші Ўеңгейі. 
  533571AZCompactList.doclevel.section:БөлiЌЎерЌеМ. 
  534572 
   
  628666 
  629667List.desc:Ортақ жәМе сПлқылЎақ тiзiЌЎiк классОфОкатПр, барлық ЌүЌкiМЎiктер, AZCompactListтiÒ£ Месi Ўерлiк, бiрақ UnicodeЌеМ жұЌыс жәМе ЌетаЌәлiЌеттерЌеМ iрiктеуЎiÒ£ жақсы қабiлеттiлiктерi, сПМыЌеМ бiрге. 
  630  
   668List.filter_metadata:КлассОфОкатПр құжатыМың қПсылуыМа қарсы ЌетаЌәліЌет элеЌеМті. Егер Плар ЌетПЌәліЌетті таМыса құжат қПсылаЎы. 
   669List.filter_regex:Filter_metadata тестте қПлЎаМуы үшіМ жүйелі өрМектер. Егер жүйелі өрМек көрсетілгеМ, біресе тек қаМа құжаттар бұл жүйелі өрМекке сәйкес келгеМ filter_metadata, қПсылғаМ бПлаЎы. 
   670List.level_partition.none:Бір еЌес 
  631671List.level_partition.per_letter:Әрбiр Ѡ
  632672атқа арМалғаМ бөлiЌЎi жасау. 
  633673List.level_partition.constant_size:ӚлшеЌМiÒ£ пПстяММПгПсы бөлiЌЎi жасау. 
  634 List.level_partition.per_letter_fixed_size:КаЌаЌеМ келесi өлшеЌМiÒ£ әрбiр Ñ 
  635 Ð°Ñ‚қа арМалғаМ бөлiЌЎi жасау. 
   674List.level_partition.approximate_size:Бір әріптеМ тұратыМ бөліЌМің құрылуы, кейіМ тПппеМ МеЌесе жекелегеМ әріптер шаЌаЌеМ ПсыМЎай ЌөлшерЎе бПлаЎы. 
  636675 
  637676List.metadata:КлассОфОкацОяға арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерi. ОерарѠ
   
  644683List.partition_type_within_level:ТПптағы бөлiМуiÐœiÒ£ түрi : '(per_letter ) әлiпбОЎiÒ£ әрiбi бПйыМша, (constant_size ) тұрақты өлшеЌ, МеЌесе (none ) ештеңе. 
  645684 
   685List.reverse_sort_leaf_nodes:Кері ретпеМ құжат беттеріМ сұрыптау. 
   686 
  646687List.sort_leaf_nodes_using:Түпкi түйiМЎерЎiÒ£ iрiктеуге арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерi. тұрақты iрiктеуге арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ тПптарыМың бөлiМуiМе қПлЎаМыңыз ';' әрбiр тПптағы ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ бөлiМулерi үшiÐœ. 
  647688 
   
  649690аМасыМың папкасыМа http://www.unicode.org/Public/UCA/latest/allkeys.txt жүктеуге арМалғаМ файлЎар керек бПлаЎы. 
  650691 
   692List.standardize_capitalization:МәМЎері кітап сөреЎе іріктеу үшіМ төЌеМгі регОстр ЌетаЌәліЌетіМе тура келеЎі. Осы ЌағыМаларЎы жарОялаМғаМ кітаптар аты үшіМ Псы ПпцОяМы ПрМатыңыз. ЖағыЌсыз жағЎайЎа,  
   693іріктеулер жұЌыс варОаМты қПлЎаМаЎы. 
   694 
  651695List.use_hlist_for:(vlist ) тiк ПрыМыМа (hlist ) көлЎеМең тiзiЌМiÒ£ қПлЎаМуға арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерi. қПлЎаМыңыз, ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ тПптарыМың бөлiМуiМе ';' әрбiр тПптағы ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ бөлiМулерi үшiÐœ. 
  652696 
   
  734778ArchivesInfPlugin.desc:(ОЌпПрт ПрыМЎалатыМЎа арѠ
  735779Овтi ЎОректПрОя шығарылғаМ файл ЎеЌек ) archives.infтiÒ£ файлыМЎа әрбiр табылғаМ файл жұЌыстаМа қайталайтыМ ПлагОМ. 
   780ArchivesInfPlugin.reversesort:ӘліпбО тәртібі бПйыМша кері сұрыптау. ПайЎалы,  егер ПпцОя-sortmeta import.pl.-пеМ бірге қПлЎаМылғаМ жағЎайЎа 
   781ArchivesInfPlugin.sort:ӘліпбО тәртібі бПйыМша сұрыптау. ПайЎалы, егер ПпцОя-sortmeta import.pl.-пеМ бірге қПлЎаМылғаМ жағЎайЎа 
  736782 
  737783AutoExtractMetadata.desc:ExtractorÐŽÑ‹Ò£ ПлагОМiМеМ шығаруыМ беретiÐœ барлық фуМкцОПМалЎықты МегiзЎi ПлагОМ. 
   
  740786 
  741787AutoExtractMetadata.first:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ЌәтiММеМ өрiске шығаруға арМалғаМ бiрiМшi шаЌаларЎың тiзiЌМiÒ£ бөлгеМ үтiрi. Ӛрiс FirstNNN аталғаМ. 
   788 
   789AutoLoadConverters.desc:Helper-плагОМ ЎОМаЌОкалық плагОМЎерЎі түрлеМЎіргіштерЎі кеңейту үшіМ жүктейЎі. 
   790AutoloadConverter.noconversionavailable:Ӛзгерту ЌүЌкіМ еЌес 
  742791 
  743792BaseMediaConverter.desc:Мысалы, суреттерЎiÒ£ кПМвертПрЎың кПМвертПры бПлатыМ ПлагОМге арМалғаМ ЀуМкОяМы көЌегiÐœiÒ£ шығаруыМ ПлагОМ ЌеЎОа МеЌесе кПМвертПрлар вОЎеП. 
   
  780829BasePlugin.process_exp:Ѐайл аттарыМа сәйкестiкке арМалғаМ Perl кәЎiЌгi өрМек. Ѐайл атыМың сәйкестiгi бұл ПлагОМЌеМ өңЎелеЎi. Мысалы, (i Ќе?) қПлЎаМу . . htm әлЎе . html бiтетiÐœ барлық құжаттарға \$ сПтветствует html Ќе?(ажыратуларсыз бас жәМе кiшi әрiптер ). 
  781830 
   831BasePlugin.processing_tmp_files:Ішкі флаг, TMP файлЎы өңЎегеМіЌізЎі көрсету үшіМ, ПрМатылғаМ плагОаМЎар кПМвертерлері. 
   832 
  782833BasePlugin.smart_block:ЖақсартылғаМ әЎiстiÒ£ файлЎарыМың бiтеуi, файлЎарЎың атауларыМ көруЎi бПс тұру ПрыМыМа. 
  783834 
  784 BasePlugin.stems:сабақтар 
   835BasePlugin.store_original_file:Бастапқы құжатты сәйкес файл сОяқты сақтаңыз. Белгілеу, бұл PDF, Word жәМе т.б. файлЎарға жасалыМғаМ. Бұл ПперацОя тек қаМа түпМұсқаЎағы  
   836көшірЌесіМ сақтаЌағаМ  плагОМЎерге пайЎалы. 
  785837 
  786838BasePlugin.file_rename_method:ИЌпПртталғаМ файлЎың көшiрЌесiÐœiÒ£ перОЌеМПваМОясы жәМе ассПцОацОялаМғаМ файлЎар үшiÐœ әЎiс. 
   
  877929 
  878930EmailPlugin.split_exp:Perl кәЎiЌгi өрМегi жеке құжаттарЎағы қатыМастары әЎеттегiлiк файлЎарЎы жаруға алуға бПлатыМ файлЎарЎың ыЎырауыМа бПлатыМ көп қПлЎаМылаЎы. 
   931 
   932EmbeddedMetadataPlugin.desc:Әр түрлі түрлерЎеМ файлЎарЎаМ кірістірілгеМ ЌетаЌәліЌетті алатыМ ПлагОМ. Ол ЌетаЌәліЌеттің 20 фПрЌатыМ жәМе 70 аса файл фПрЌатыМ өз қПлЎауыМа қПса алатыМ  ExifTool ЌПЎуль CPAN '-ге МегізЎелгеМ.  
   933Негізгі сәттер қПсаЎы: AVI, ASF, FLV, MPEG, OGG Vorbis жәМе WMV сОяқты фПрЌатты  бейМеЌатерОалЎар, BMP, GIF, JPEG, JPEG 2000 жәМе PNG сықылЎы фПрЌатты суреттер, AIFF, RealAudio, FLAC, MP3, WAV сОяқты ауЎОП фПрЌаттар, EPS, HTML, PDF жәМе Microsoft Word фПрЌатты құжаттыр. http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/ Бетте ExifTool туралы көп түсіМікті ЌәліЌеттер бар. 
   934EmbeddedMetadataPlugin.join_before_split:БірМешесі пПзОцОяларЌеМ өрістерЎі тіркеуі (Ќысалы, автПрлар МеЌесе кілтті сөзЎер), ПларЎы бөлЌес бұрыМ (қалауы бПйыМша), көрсетілгеМ бөлгішті қПлЎыМып. 
   935EmbeddedMetadataPlugin.join_character:СОЌвПл, сплОтке ЎейіМ қПсуЌеМ қПлЎаМылаЎы (үМЎеЌеу бПйыМша бір кеңістікте). 
   936EmbeddedMetadataPlugin.trim_whitespace:БасыМЎа жәМе аяғыМЎа кез келгеМ суырылғаМ ЌетЌәліЌет ЌәМЎеріМің кеЌшіліктеріМ кесу керек (Ескерту:  бұл кез-келгеМ құМЎылыққа жатаЎы, Пл join_before_split біріктіру МеЌесе metadata_field_separator  
   937арқылы бөлеЎі). 
   938EmbeddedMetadataPlugin.set_filter_list:БізЎің алғыЌыз келгеМ үтірлерЌеМ бөліМгеМ ЌетаЌәліЌеттер жОыМ тізіЌі. 
   939EmbeddedMetadataPlugin.set_filter_regexp:БізЎің алғыЌыз келгеМ ЌетаЌәліЌет таңЎайтыМ жүйелі өрМек . 
  879940 
  880941ExcelPlugin.desc:Microsoft ExcelÐŽiÒ£ файлыМың ОЌпПртыМа ПлагОМi. 
   
  9581019HTMLPlugin.metadata_fields:Үтiр сығыМЎыМы бастауға талаптаМылу үшiÐœ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ тiзiÐŒi бөлеЎi.  бiрiМшi буЎы ЌазЌұМЎы алыМсыМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ <tagname> Ўеп аталатыМ элеЌеМт қПМЎырылғаМу үшiÐœ  тэгтi қПлЎаМыңыз. Егер тэгтерЎi сығыМЎы өйткеМi бұл ЌетаЌәлiЌеттер бас әрiптерЌеМ Greenstoneге елестету үшiÐœ керек пе, сiз сезгiштiгi төЌеМ әсер бПлып табылсаңыз, кiшi әрiп бас бұл жерЎе алЌастырыңыз. 
  9591020 
   1021HTMLPlugin.metadata_field_separator:Бөлгіштер, көп ЌағыМалы Ќета ЌәліЌеттерЎе қПлЎаМатыМ. Осы кейіпкерге ЌетаЌәліЌет жОектерге бөліМеЎі, жәМе әрбір элеЌеМтке жекелегеМ ЌетаЌәліЌет ретіМЎе қПсылаЎы. 
   1022 
  9601023HTMLPlugin.no_metadata:ЀайлЎарЎаМ кез келгеМ ЌетаЌәлiЌеттерi алуға тырыспаңыз. 
  9611024 
   
  10441107MARCXMLPlugin.metadata_mapping_file:БөлшектерЎiÒ£ MARCтың ЌәМЎерiÐœiÒ£ GreenstoneМың ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ аттарыЌеМ бейМе қПсатыМ файл аты. ҮМЎеЌеу бПйыМшалар сайттың тiзбесiÐœiÒ£ etcке marcdoc.txtты iзЎейЎi. 
  10451108 
   1109MediainfoOGVPlugin.desc:ПлагОМ вОЎеПфайлЎарЎы жүктеуге OGV. МетаЌәліЌетті шығаруға арМалғаМ MediaInfo (mediainfo.sourceforge.net) ПрМатылуыМ қажет етеЎі. 
   1110 
   1111MediainfoOGVPlugin.assoc_field:ЀОльЌ файлыМың аттары бар ЌетаЌәліЌет жОегіМің аты. 
   1112 
  10461113MediaWikiPlugin.desc:MediaWikiÐœiÒ£ веб-бетiÐœ ОЌпПртқа ПлагОМi. 
  10471114 
   
  10671134 
  10681135MetadataXMLPlugin.desc:ПлагОМ қай metadata.xmlÐŽÑ‹Ò£ файлыМ жұЌыстаМаЎы. 
  1069  
  1070 MetadataEXIFPlugin.desc:СуреттерЎеМ EXIFтiÒ£ ЌетаЌәлiЌетiÐœiÒ£ шығаруыМа ПлагОМ, ауЎОП жәМе вОЎеП. Ол айқыМырақ, ExifTool"ÐœiÒ£ ЌПЎулыМың CPANға МегiзЎе. Мысалы, МегiзiМеМ GPS, FlashPixтiÒ£ қалыптары, FlashPixтi көбiрек қПлЎайЎы, ID3, Vorbis. ПлагОМЎi бұЎаМЌеМ ұтаЎы, жәМе ОЌМың барлық қалыптарыМың ExifTool қПлЎайтыМ қПлЎаулары үшiÐœ жасалЎы. файлЎар жәМе ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ сѠ
  1071 ÐµÐŒÐ°Ð»Ð°Ñ€Ñ‹ÐœÑ‹Ò£ қПлЎалатыМ түрлерi бПйыМша ExifToolÐŽiÒ£ құжаттаЌасыМ қара. 
  10721136 
  10731137GreenstoneMETSPlugin.desc:METS өңЎелсiÐœ - ГрОМстПуМ сОяқты құжаттар 
   
  10981162OAIPlugin.metadata_set.dc:DC префОкстi қПлЎаМыңыз. Мысалы, GreenstoneМың ПларЎың фПрЌасыМЎағы элеЌеМттерЎiÒ£ квалОфОкацОялы DCтары карта кеңiстiктiÒ£ бПлуы ЌүЌкiÐœ бе dc.Coverage Spatial бПлып қалыптасаЎы. 
  10991163 
   1164OAIMetadataXMLPlugin.desc:MetadataXMLPlugin metadata.xml Мұсқасы, Плар файлЎарЎы өңЎейЎі. БұЎаМ басқа, Пл "dc.Identifier"  жәМе extract OAI жОектеріМ қПлЎаМаЎы көрсетілгеМ серверЎеМ ЌетаЌәліЌет OAI (-oai_server_http_path). 
   1165 
   1166OAIMetadataXMLPlugin.oai_server_http_path:HTTP серверге бағыт OAI  - Ќысалы, http://test.com/oai_server/oai.pl 
   1167 
   1168OAIMetadataXMLPlugin.metadata_prefix:OAI ЌетаЌәліЌет префОксі - үМеЌЎеуі бПйыМша oai_dc 
   1169 
   1170OAIMetadataXMLPlugin.koha_mode:Егер плагОМ ЌетаЌәліЌетке oaiextracted.koharecordlink шығатыМы көрсетілсе. Бұл ЌетаЌәліЌеттер Koha құжатыМа ссылкасы бар. 
   1171 
  11001172OggVorbisPlugin.add_technical_metadata:Мысалы, теѠ
  11011173МОкалық Ќета қПсылсыМ  тапсыру жылЎаЌЎығы ЌәлiЌеттер. 
   
  11091181PagedImagePlugin.documenttype:(көруге қПлЎаМылаЎы ) құжаттың түрi ПрМатыңыз. 
  11101182 
  1111 PagedImagePlugin.documenttype.paged:Келесi жәМе АлЎыңғы жәМе батырЌаМы Мұсқағыштың беттiк құжаттары беткеге X өтуге бПлаЎы. 
   1183PagedImagePlugin.documenttype.auto2:Ѐайл фПрЌатыМың пуМкті бПйыМша құжаттың тОпі автПЌатты түрЎе ПрМатылаЎы. «жүктеліМгеМ» біріМшіЎеМ беттер реттілікпеМ бПлғаМ құжаттарЎа қПлЎаМылаЎы, жәМе 'hierarchy' ішкі құрылыЌы бар  
   1184құжаттарға (яғМО XML-файлЎар, пуМкт құраЌыМЎа PageGroup элеЌеМттеріМЎе) 
   1185PagedImagePlugin.documenttype.auto3:Ѐайл фПрЌатыМың пуМкті бПйыМша құжаттың тОпі автПЌатты түрЎе ПрМатылаЎы. «жүктеліМгеМ» біріМшіЎеМ беттер реттілікпеМ бПлғаМ құжаттарЎа қПлЎаМылаЎы, жәМе «pagedhierarchy» ішкі құрылыЌы бар  
   1186құжаттарға (яғМО XML-файлЎар, пуМкт құраЌыМЎа PageGroup элеЌеМттеріМЎе) 
   1187 
   1188PagedImagePlugin.documenttype.paged2:Құжаттың беттеріМЎе сызықты бірізЎілігі бар жәМе ешқаМЎай ішкі құрылыЌы жПқ. Олар алЎыға жәМе артқа айМалЎыруларЎы көрсетілеЎі ‘ бетке көшу X 'box". 
   1189PagedImagePlugin.documenttype.paged3:Құжаттың беттеріМЎе сызықты бірізЎілігі бар жәМе ешқаМЎай ішкі құрылыЌы жПқ. Ол беттерЎе суреттерЎің тізіЌіМ айМалЎыруЌеМ көрсетілеЎі. 
  11121190 
  11131191PagedImagePlugin.documenttype.hierarchy:ИерарѠ
  11141192Оялық құжаттар ЌазЌұМЎарЎа бПлаЎы. 
  11151193 
   1194PagedImagePlugin.documenttype.pagedhierarchy:(Greenstone 3 only) Бұл құжаттарЎың ішкі құрылысы жәМе беттеріМің жүйелігі бар. Ол беттерЎе тізіЌЎер ЌазЌұМыЌеМ жәМе айМалЎыруЌеМ көрсетілеЎі. 
   1195 
  11161196PagedImagePlugin.headerpage:(суретсiз ) бас беттi әрбiр құжатқа қПсу. 
  11171197 
   
  11431223МПлПгОяМы қПлЎаМылсыМ, open source ppttohtmlÐŽÑ‹Ò£ пакетi ПрыМыМа. 
  11441224 
   1225PowerPointPlugin.convert_to.html_multi:HTML беттеріМің тПптаЌасы, слайЎқа екеу. БіріМшісі суреттерге слайЎыМа, екіМшісі ЌәтіМЎер слайЎыМа (openoffice_conversion- керек). 
   1226 
   1227PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg:JPEG фПрЌатты суреттер тПптаЌасы (openoffice_conversion- керек). 
   1228 
   1229PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg_jpg:JPEG фПрЌатты суреттер тПптаЌасы (windows_scripting- керек). 
   1230 
   1231PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg_gif:GIF фПрЌатты суреттер тПптаЌасы (windows_scripting- керек). 
   1232 
   1233PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg_png:PNG фПрЌатты суреттер тПптаЌасы (windows_scripting- керек). 
   1234 
  11451235PrintInfo.bad_general_option:Ò£-шi плагОМ (Пртақ ПпцОялар - бұл түсiÐœiктi барлық ПлагОМ бПлғаМ ) Ўұрыс еЌес Пртақ ПпцОяМы қПлЎаМаЎы. Collect.cfgМың сiзЎiÒ£ кескiМЎi файлыМ тексерiÒ£iз. 
  11461236 
   
  11771267ReadTextFile.separate_cjk:Әрбiр кеЌшiлiк таңбалар, ЎегеМЌеМ сыйғызып салаЎы екi сөз қытай, жапПМ жәМе кәрiс ОерПглОфтерЎiÒ£ арасыМЎағы актай бөлеЎi. СегЌеМттелЌегеМ ЌәтiМге қПлЎаМу. 
  11781268 
  1179 ReadTextFile.unsupported_encoding:Ескерту : %s  қПлЎаЌағаМ (%s ) шОфрлау кПЎпеМ жазылғаМ бПлу үшiÐœ көрiÐœiп қалаЎы%s  
  1180  
  1181 ReadTextFile.wrong_encoding:Ескерту : %s ғ шОфрлау қПлЎаМа %sчОталПсь, бiрақ қалай %s бПлғаМыМ көрiÐœiп қалЎы кПЎпеМ жазылғаМ.     
  1182  
  1183 ReadXMLFile.desc:XML-шы ПлагОМЎерЎiÒ£ Мегiзгi классы.     
  1184  
  1185 ReadXMLFile.xslt:МеЎеМбiзгеы арқылыМың файлы белгi қПйылғаМы қПлайлы еМЎiрiлетiÐœ құжатты басқа түрге өзгерту.  Etc/mods2dc.xsl ЌысалыМа кПллекцОя бПлатыМ файлЎың салыстырЌалы атаулары есептейЎi.    
  1186  
  1187 RealMediaPlugin.desc:Real Media файлЎарыМың өңЎеуiМе ПлагОМ.     
  1188  
  1189 ReferPlugin.desc:ReferPlug реферат қалыбыМЎағы бОблОПграфОялық файлЎары Пқып ПтыраЎы.    
   1269ReadTextFile.unsupported_encoding:Ескерту : %s  қПлЎаЌағаМ (%s ) шОфрлау кПЎпеМ жазылғаМ бПлу үшiÐœ көрiÐœiп қалаЎы%s 
   1270 
   1271ReadTextFile.wrong_encoding:Ескерту : %s ғ шОфрлау қПлЎаМа %sчОталПсь, бiрақ қалай %s бПлғаМыМ көрiÐœiп қалЎы кПЎпеМ жазылғаМ. 
   1272 
   1273ReadXMLFile.desc:XML-шы ПлагОМЎерЎiÒ£ Мегiзгi классы. 
   1274 
   1275ReadXMLFile.xslt:МеЎеМбiзгеы арқылыМың файлы белгi қПйылғаМы қПлайлы еМЎiрiлетiÐœ құжатты басқа түрге өзгерту.  Etc/mods2dc.xsl ЌысалыМа кПллекцОя бПлатыМ файлЎың салыстырЌалы атаулары есептейЎi. 
   1276 
   1277RealMediaPlugin.desc:Real Media файлЎарыМың өңЎеуiМе ПлагОМ. 
   1278 
   1279ReferPlugin.desc:ReferPlug реферат қалыбыМЎағы бОблОПграфОялық файлЎары Пқып ПтыраЎы. 
  11901280 
  11911281RogPlugin.desc:ЀайлЎарЎаМ бiр - Ўеңгейлi құжаттары бПс тұруларЎы құраЎы . rog МеЌесе . mdb. 
   
  13171407BasPlugout.verbosity:ҚПрытыМЎыМың саМы тексереЎi. 0=жПқ, 3=ең үлкеМ. 
  13181408BasPlugout.xslt_file:XSLT көрcетiлгеМ файлЎағы көЌегiЌеМ құжатты басқа түрге өзгерту. 
   1409BasPlugout.subdir_hash_prefix:ұзыМЎықты өлшейЎе HASH сөзіМ есептеЌес үшіМ, флагты көрсетіңіз. 
   1410BasPlugout.subdir_split_length:ППЎкаталПгтағы арѠ
   1411ОвтерЎің бөліМгіМіМше қПлЎаМылатыМ ЌаксОЌальЎы сОЌвПлЎар саМы. 
   1412BasPlugout.no_rss:КаМал файлЎың автПЌатты геМерацОялары жүргізу керек. 
  13191413 
  13201414DSpacePlugout.desc:АрѠ
  13211415Овтың қалыбы DSpace. 
   1416DSpacePlugout.metadata_prefix:ҮтірЌеМ бқөліМгеМ  ЌетаЌәліЌет префОкстер тізіЌі экспПртталатыМ ЌәліЌеттер тізіЌіМ іске қПсаЎы. Мысалы, 'DLS' ЌағыМасыМың ПрМатылуы DSpace үшіМ керекті metadata_dls.xml сОяқты әрбір фПрЌатқа  
   1417экспПртталғаМ құжатқа көрсетілеЎі, 
  13221418 
  13231419FedoraMETSPlugout.desc:Fedora қалыбыМың қПлЎаМуыМа METS қалып. 
   
  13861482 
  13871483plugout.could_not_find_plugout:ҚАТЕ : ЌПЎулЎы ЌүЌкiÐœ еЌес табу \"%s\" 
  1388