Show
Ignore:
Timestamp:
03.07.2014 20:22:00 (6 years ago)
Author:
ak19
Message:

Updates to Armenian language core and auxiliary modules of GS2 interface. Many thanks to Tigran Zargaryan.

Location:
main/trunk/greenstone2/macros
Files:
2 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/armenian.dm

  r28888 r29113  
  2727_textsignin_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„} 
  2828 
  29 _texttruncated_ [l=hy] {[Õ°Õ¡Õ¿Õ¡Õ®]}  
   29_texttruncated_ [l=hy] {[Õ°Õ¡Õ¿ÕµÕ¡Õ¬]} 
  3030 
  3131_textdefaultcontent_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŸÕžÕ² Õ§Õ»Õš Õ¹Õ« Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ: Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Ö„ 
   
  4747_collectorextra_ [l=hy] {<p>Ô±ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ _numdocs_ _If_("_numdocs_" հա՟ա՜ար "1",փա՜տաթ՞ւղթ,/եր/), ÕšÕ¶Õ€Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶Õš _numbytes_. 
  4848<p><a href="_httppagex_(bsummary)">ՍեղՎիր </a> Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծՎան հաՎաՌ՞տագր՞ւթյ՞ւն՚ Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€: 
  49 }   
   49} 
  5050 
  5151_textdescrcollection_ [l=hy] {} 
   
  5454_textdescrhelp_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ§Õ»} 
  5555_textdescrpref_ [l=hy] {Õ†Õ¡Õ­ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ§Õ»} 
  56 _textdescrlogin_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« Õ§Õ»}   
  57 _textdescrlogout_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö€Õœ Õ¥Õ¯ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ _cgiargunHtmlsafe_}   
   56_textdescrlogin_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« Õ§Õ»} 
   57_textdescrlogout_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö€Õœ Õ¥Õ¯ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ _cgiargunHtmlsafe_} 
  5858 
  5959_textdescrgreenstone_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« ծրագրաշար} 
   
  6464# Metadata names and navigation bar labels 
  6565 
  66 _textSearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ}   
  67 _labelSearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ}   
   66_textSearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ} 
   67_labelSearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ} 
  6868 
  6969# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1 
  70 _textTitle_ [l=hy] {Վերնագիր}   
  71 _labelTitle_ [l=hy] {Վերնագրեր Ô±-Ֆ}   
  72 _textCreator_ [l=hy] {Ստեղծ՞ղ}   
  73 _labelCreator_ [l=hy] {Հեղինակներ Ô±-Ֆ}   
  74 _textSubject_ [l=hy] {ԱՌարկա}   
   70_textTitle_ [l=hy] {Վերնագիր} 
   71_labelTitle_ [l=hy] {Վերնագրեր Ô±-Ֆ} 
   72_textCreator_ [l=hy] {Ստեղծ՞ղ} 
   73_labelCreator_ [l=hy] {Հեղինակներ Ô±-Ֆ} 
   74_textSubject_ [l=hy] {ԱՌարկա} 
  7575_labelSubject_ [l=hy] {ԱՌարկաներ} 
  76 _textDescription_ [l=hy] {Õ†Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}   
  77 _labelDescription_ [l=hy] {Նկարագրիչիեր}   
  78 _textPublisher_ [l=hy] {Հրատարակիչ}   
  79 _labelPublisher_ [l=hy] {Հրատարակիչներ}   
  80 _textContributor_ [l=hy] {Աջակից}   
  81 _labelContributor_ [l=hy] {Աջակիցներ}   
  82 _textDate_ [l=hy] {ԱՎ՜աթի՟}   
   76_textDescription_ [l=hy] {Õ†Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶} 
   77_labelDescription_ [l=hy] {Նկարագրիչիեր} 
   78_textPublisher_ [l=hy] {Հրատարակիչ} 
   79_labelPublisher_ [l=hy] {Հրատարակիչներ} 
   80_textContributor_ [l=hy] {Աջակից} 
   81_labelContributor_ [l=hy] {Աջակիցներ} 
   82_textDate_ [l=hy] {ԱՎ՜աթի՟} 
  8383_labelDate_ [l=hy] {ԱՎ՜աթ՟եր} 
  84 _textType_ [l=hy] {Տպիր}   
  85 _labelType_ [l=hy] {Տե՜ակներ}   
  86 _textFormat_ [l=hy] {Ձևաչափ}   
  87 _labelFormat_ [l=hy] {Ձևաչափեր}   
  88 _textIdentifier_ [l=hy] {Ն՞ւյնականացիչ}   
  89 _labelIdentifier_ [l=hy] {Ն՞ւյնացիչներ}   
  90 _textSource_ [l=hy] {Ֆայլի Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ}   
   84_textType_ [l=hy] {Տպիր} 
   85_labelType_ [l=hy] {Տե՜ակներ} 
   86_textFormat_ [l=hy] {Ձևաչափ} 
   87_labelFormat_ [l=hy] {Ձևաչափեր} 
   88_textIdentifier_ [l=hy] {Ն՞ւյնականացիչ} 
   89_labelIdentifier_ [l=hy] {Ն՞ւյնացիչներ} 
   90_textSource_ [l=hy] {Ֆայլի Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ} 
  9191_labelSource_ [l=hy] {Ֆայլի Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€} 
  92 _textLanguage_ [l=hy] {ԌեՊ՞ւ}   
   92_textLanguage_ [l=hy] {ԌեՊ՞ւ} 
  9393_labelLanguage_ [l=hy] {ԌեՊ՞ւ} 
  94 _textRelation_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ®ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}   
  95 _labelRelation_ [l=hy] {Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}   
  96 _textCoverage_ [l=hy] {ÔŸÕ¡Õ®Õ¯ÕžÖ‚ÕµÕ©}   
  97 _labelCoverage_ [l=hy] {ÔŸÕ¡Õ®Õ¯ÕžÖ‚ÕµÕ©}   
  98 _textRights_ [l=hy] {Ô»Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€}   
  99 _labelRights_ [l=hy] {Ô»Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€}   
   94_textRelation_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ®ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶} 
   95_labelRelation_ [l=hy] {Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€} 
   96_textCoverage_ [l=hy] {ÔŸÕ¡Õ®Õ¯ÕžÖ‚ÕµÕ©} 
   97_labelCoverage_ [l=hy] {ÔŸÕ¡Õ®Õ¯ÕžÖ‚ÕµÕ©} 
   98_textRights_ [l=hy] {Ô»Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€} 
   99_labelRights_ [l=hy] {Ô»Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€} 
  100100 
  101101# DLS metadata set 
  102 _textOrganization_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}   
  103 _labelOrganization_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}   
  104 _textKeyword_ [l=hy] {Ô²Õ¡Õ¶Õ¡Õ¬Õ« Õ¢Õ¡ÕŒ}   
   102_textOrganization_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶} 
   103_labelOrganization_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€} 
   104_textKeyword_ [l=hy] {Ô²Õ¡Õ¶Õ¡Õ¬Õ« Õ¢Õ¡ÕŒ} 
  105105_labelKeyword_ [l=hy] {Ô²Õ¡Õ¶Õ¡Õ¬Õ« բաՌեր} 
  106 _textHowto_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ}   
  107 _labelHowto_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ}   
   106_textHowto_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ} 
   107_labelHowto_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ} 
  108108 
  109109# Miscellaneous Greenstone metadata 
  110 _textPhrase_ [l=hy] {Ô±Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}   
   110_textPhrase_ [l=hy] {Ô±Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶} 
  111111_labelPhrase_ [l=hy] {ԲաՌեր} 
  112 _textCollage_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ¬Õ¡Õª}   
  113 _labelCollage_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ¬Õ¡Õª}   
  114 _textBrowse_ [l=hy] {Թերթել}   
  115 _labelBrowse_ [l=hy] {Թերթիր}   
  116 _textTo_ [l=hy] {Մինչև}   
   112_textCollage_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ¬Õ¡Õª} 
   113_labelCollage_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ¬Õ¡Õª} 
   114_textBrowse_ [l=hy] {Թերթել} 
   115_labelBrowse_ [l=hy] {Թերթիր} 
   116_textTo_ [l=hy] {Մինչև} 
  117117_labelTo_ [l=hy] {Ô±ÕµÕ¶Õ¿Õ¥Õ²} 
  118 _textFrom_ [l=hy] {Սկ՜ած}   
   118_textFrom_ [l=hy] {Սկ՜ած} 
  119119_labelFrom_ [l=hy] {Այ՜տեղից} 
  120 _textAcronym_ [l=hy] {Ô±Õ¯Ö€ÕžÕ¶Õ«ÕŽ}   
   120_textAcronym_ [l=hy] {Ô±Õ¯Ö€ÕžÕ¶Õ«ÕŽ} 
  121121_labelAcronym_ [l=hy] {Ô±Ö„Ö€ÕžÕ¶Õ«ÕŽÕ¶Õ¥Ö€} 
  122 _textAuthor_ [l=hy] {Հեղինակ}   
  123 _textAuthors_ [l=hy] {Հեղինակներ}   
   122_textAuthor_ [l=hy] {Հեղինակ} 
   123_textAuthors_ [l=hy] {Հեղինակներ} 
  124124 
  125125# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name 
  126 _textdescrdefault_ [l=hy] {Թերթիր ՚՜տ _1_}   
   126_textdescrdefault_ [l=hy] {Թերթիր ՚՜տ _1_} 
  127127 
  128128_textdescrSearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ¯ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€} 
  129 _textdescrType_ [l=hy] {Թերթիր ՚՜տ պաշարի տե՜ակի}   
  130 _textdescrIdentifier_ [l=hy] {Թերթիր ÕšÕŽÕ¿ պաշարի ն՞ւյնացիչի}   
   129_textdescrType_ [l=hy] {Թերթիր ՚՜տ պաշարի տե՜ակի} 
   130_textdescrIdentifier_ [l=hy] {Թերթիր ÕšÕŽÕ¿ պաշարի ն՞ւյնացիչի} 
  131131_textdescrSource_ [l=hy] {Թերթել ՚՜տ Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ ֆայլի Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶} 
  132132_textdescrTo_ [l=hy] {Թերթել ՚՜տ Այնտեղից Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ«} 
  133133_textdescrFrom_ [l=hy] {Թերթել ՚՜տ Այ՜տեղից Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ«} 
  134 _textdescrCollage_ [l=hy] {Թերթիր ՚՜տ պատկերի Õ¯ÕžÕ¬Õ¡ÕªÕ«}   
   134_textdescrCollage_ [l=hy] {Թերթիր ՚՜տ պատկերի Õ¯ÕžÕ¬Õ¡ÕªÕ«} 
  135135_textdescrAcronym_ [l=hy] {Թերթել Õ¡Ö„Ö€ÕžÕ¶Õ«ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš} 
  136136_textdescrPhrase_ [l=hy] {Թերթել ՚՜տ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ«} 
   
  142142_texticonprev_ [l=hy] {Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶} 
  143143 
  144 _texticonworld_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ«Ö€ ՞՜տայնի փա՜տաթ՞ւղթ՚}   
   144_texticonworld_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ«Ö€ ՞՜տայնի փա՜տաթ՞ւղթ՚} 
  145145 
  146146_texticonmidi_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ MIDI փա՜տաթ՞ւղթ՚} 
  147147_texticonmsword_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ Մայքր՞՜՞ֆթ ÕˆÖ‚ÕžÖ€Õ€ փա՜տաթ՞ւղթ՚:} 
  148148_texticonmp3_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ MP3 փա՜տաթ՞ւղթ՚} 
  149 _texticonpdf_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PDF փա՜տաթ՞ւղթ՚}   
  150 _texticonps_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PostScript փա՜տաթ՞ւղթ՚}   
  151 _texticonppt_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PowerPoint փա՜տաթ՞ւղթ՚}   
  152 _texticonrtf_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ RTF փա՜տաթ՞ւղթ՚}   
  153 _texticonxls_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ Մայքր՞՜՞ֆթ Էք՜ել  փա՜տաթ՞ւղթ՚}   
  154 _texticonogg_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬   Ogg Vorbis  փա՜տաթ՞ւղթ՚}   
  155 _texticonrmvideo_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ իրական հաղ՞րՀաՎիջ՞ցի փա՜տաթ՞ւղթ՚}   
   149_texticonpdf_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PDF փա՜տաթ՞ւղթ՚} 
   150_texticonps_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PostScript փա՜տաթ՞ւղթ՚} 
   151_texticonppt_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PowerPoint փա՜տաթ՞ւղթ՚} 
   152_texticonrtf_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ RTF փա՜տաթ՞ւղթ՚} 
   153_texticonxls_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ Մայքր՞՜՞ֆթ Էք՜ել  փա՜տաթ՞ւղթ՚} 
   154_texticonogg_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬   Ogg Vorbis  փա՜տաթ՞ւղթ՚} 
   155_texticonrmvideo_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ իրական հաղ՞րՀաՎիջ՞ցի փա՜տաթ՞ւղթ՚} 
  156156 
  157157_page_ [l=hy] {Õ§Õ»} 
  158158_pages_ [l=hy] {էջեր} 
  159159_of_ [l=hy] {ից} 
  160 _vol_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ¿ÕžÖ€}   
   160_vol_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ¿ÕžÖ€} 
  161161_num_ [l=hy] {Õ€ÕŽ.} 
  162162 
   
  175175_textmonth12_ [l=hy] {ÔŽÕ¥Õ¯Õ¿Õ¥ÕŽÕ¢Õ¥Ö€} 
  176176 
  177 _texttext_ [l=hy] {տեք՜տ}   
  178 _labeltext_ [l=hy] {_texttext_}   
   177_texttext_ [l=hy] {տեք՜տ} 
   178_labeltext_ [l=hy] {_texttext_} 
  179179_textdocument_ [l=hy] {Փա՜տաթ՞ւղթ} 
  180180_textsection_ [l=hy] {Ô²Õ¡ÕªÕ«Õ¶} 
  181181_textparagraph_ [l=hy] {Պարագրաֆ} 
  182 _textchapter_ [l=hy] {Ô³Õ¬ÕžÖ‚Õ­}   
  183 _textbook_ [l=hy] {Գիրք}   
   182_textchapter_ [l=hy] {Ô³Õ¬ÕžÖ‚Õ­} 
   183_textbook_ [l=hy] {Գիրք} 
  184184 
  185185_magazines_ [l=hy] {ԱՎ՜ագրեր} 
   
  195195_linktextPREFERENCES_ [l=hy] {ՆԱԜԱՊԱՏՎՈՒԹՠ
  196196ՈՒՆՆԵՐ} 
  197 _linktextLOGIN_ [l=hy] {ՄՈՒՏՔ}   
  198 _linktextLOGGEDIN_ [l=hy] {(ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ§ Õ£Ö‚ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ _cgiargunHtmlsafe_)}   
  199 _linktextLOGOUT_ [l=hy] {ԎՈՒՐՍ Ô³Ô±ÔŒ}   
   197_linktextLOGIN_ [l=hy] {ՄՈՒՏՔ} 
   198_linktextLOGGEDIN_ [l=hy] {(ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ§ Õ£Ö‚ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ _cgiargunHtmlsafe_)} 
   199_linktextLOGOUT_ [l=hy] {ԎՈՒՐՍ Ô³Ô±ÔŒ} 
  200200 
  201201 
   
  205205###################################################################### 
  206206 
  207 _textpagetitle_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶}   
  208  
  209 _textnocollections_ [l=hy] {Չկան իրական (այ՜ինքն, կաՌ՞ւց՟ած և հանրային) ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€}   
  210  
  211 _textadmin_ [l=hy] {ԿաՌա՟արՎան Õ§Õ»}   
  212 _textabgs_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւնի Վա՜ին}   
  213 _textgsdocs_ [l=hy] {Գրին՜թ՞նի փա՜տաթղթեր}   
   207_textpagetitle_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶} 
   208 
   209_textnocollections_ [l=hy] {Չկան իրական (այ՜ինքն, կաՌ՞ւց՟ած և հանրային) ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€} 
   210 
   211_textadmin_ [l=hy] {ԿաՌա՟արՎան Õ§Õ»} 
   212_textabgs_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւնի Վա՜ին} 
   213_textgsdocs_ [l=hy] {Գրին՜թ՞նի փա՜տաթղթեր} 
  214214 
  215215_textdescradmin_ [l=hy] {Ô¹ÕžÖ‚ÕµÕ¬ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ ա՟ելացնել Õ¶ÕžÖ€ Ö 
  216 Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€, Õ°Õ¡Õ¶Ö€Õ¡Õ£ÕžÖ‚ÕŽÕ¡Ö€Õ« Õ§ Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£ÕžÖ‚ÕŽ աՌկա Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš, Õ¿Ö€Õ¡ÕŽÕ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¿Õ¥Õ­Õ¶Õ«Õ¯Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Գրին՜թ՞՞ւն Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}   
  217  
  218 _textdescrgogreenstone_ [l=hy] {ÕŠÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Գրին՜թ՞՞ւն ծրագրի և Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Ô¹ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®Õ« Վա՜ին}   
  219  
  220 _textdescrgodocs_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւնի Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}   
   216Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€, Õ°Õ¡Õ¶Ö€Õ¡Õ£ÕžÖ‚ÕŽÕ¡Ö€Õ« Õ§ Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£ÕžÖ‚ÕŽ աՌկա Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš, Õ¿Ö€Õ¡ÕŽÕ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¿Õ¥Õ­Õ¶Õ«Õ¯Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Գրին՜թ՞՞ւն Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
   217 
   218_textdescrgogreenstone_ [l=hy] {ÕŠÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Գրին՜թ՞՞ւն ծրագրի և Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Ô¹ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®Õ« Վա՜ին} 
   219 
   220_textdescrgodocs_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւնի Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶} 
  221221 
  222222##################################################################### 
   
  225225package gli 
  226226 
  227 _textgli_ [l=hy] {Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ« ÕŽÕ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ}   
  228 _textdescrgli_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՜տեղծել՞ւ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€, Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ Õ¯Õ¡ÕŽ ա՟ելացնել Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղներին, Õ¯Õ¡ÕŽ հեՌացնել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰}   
   227_textgli_ [l=hy] {Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ« ÕŽÕ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ} 
   228_textdescrgli_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՜տեղծել՞ւ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€, Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ Õ¯Õ¡ÕŽ ա՟ելացնել Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղներին, Õ¯Õ¡ÕŽ հեՌացնել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰} 
  229229 
  230230package collector 
  231231 
  232 _textcollector_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹}   
   232_textcollector_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹} 
  233233_textdescrcollector_ [l=hy] {Սա Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ« Վիջերե՜ին, և Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ նպատակների Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ÖƒÕžÕ­Õ¡Ö€Õ¥Õ¶Õš պետք Õ§ Ö 
  234 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ« Վիջերե՜՚}   
   234Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ« Վիջերե՜՚} 
  235235 
  236236package depositor 
  237237 
  238 _textdepositor_ [l=hy] {Õ†Õ¥Ö€Õ€Õ¶ÕžÕ²Õš}   
  239 _textdescrdepositor_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ա՟ելացնել՞ւ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶ փա՜տաթղթեր։}   
   238_textdepositor_ [l=hy] {Õ†Õ¥Ö€Õ€Õ¶ÕžÕ²Õš} 
   239_textdescrdepositor_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ա՟ելացնել՞ւ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶ փա՜տաթղթեր։} 
  240240 
  241241package gti 
  242242 
  243 _textgti_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶Õ«Õ¹Õ« ÕŽÕ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ}   
  244 _textdescrtranslator_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ±Õ¥ÕŠ ÕºÕ¡Õ°Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Գրին՜թ՞՞ւնի Վիջերե՜ի Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚ Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš թարՎաց՟ած}   
   243_textgti_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶Õ«Õ¹Õ« ÕŽÕ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ} 
   244_textdescrtranslator_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ±Õ¥ÕŠ ÕºÕ¡Õ°Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Գրին՜թ՞՞ւնի Վիջերե՜ի Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚ Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš թարՎաց՟ած} 
  245245 
  246246 
   
  304304} 
  305305 
   306_textcommentusername_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶} 
   307_textaddusercomment_ [l=hy] {Ա՟ելացր՞ւ ÕŽÕ¥Õ»Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ} 
   308_textusercommentlogout_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö€Õœ Õ£Õ¡Õ¬} 
   309_textaddcomment_ [l=hy] {հա՜տատել ÕŽÕ¥Õ»Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš} 
   310_textcommentsubmitted_ [l=hy] {Õ„Õ¥Õ»Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš հա՜տատ՟ել Õ§} 
   311_textisempty_ [l=hy] {Õ„Õ¥Õ»Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ էր։} 
   312_textusercommentssection_ [l=hy] {Õ„Õ¥Õ»Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€} 
   313 
  306314_textgoto_ [l=hy] {Õ£Õ¶Õ¡ Õ§Õ»} 
  307315_textintro_ [l=hy] {<i>(ներածական տեք՜տ)</i>} 
   
  310318 
  311319_textEXPANDTEXT_ [l=hy] {ԞՆԎԌԱՠ
  312 Õ†ÔµÔŒ\nՏԵՔՍՏԞ}   
   320Õ†ÔµÔŒ\nՏԵՔՍՏԞ} 
  313321 
  314322_textCONTRACTCONTENTS_ [l=hy] {ՍԵՂՄԵԌ\nÔ²ÕˆÕŽÔ±Õ†ÔŽÔ±Ô¿ÕˆÕ’Ô¹Õ 
  315 ÕˆÕ’Õ†Ôž}   
   323ÕˆÕ’Õ†Ôž} 
  316324 
  317325_textDETACH_ [l=hy] {ԱՌԱՆՁՆԱՑՆԵԌ} 
   
  319327_textEXPANDCONTENTS_ [l=hy] {ԞՆԎԌԱՠ
  320328ՆԵԌ\nԲՈՎԱՆԎԱԿՈՒԹՠ
  321 ÕˆÕ’Õ†Ôž}   
  322  
  323 _textCONTRACT_ [l=hy] {ՍԵՂՄԵԌ ՏԵՔՍՏԞ}   
  324  
  325 _textHIGHLIGHT_ [l=hy] {ԳՈՒՆԱՓՈԜՈՒՄ}   
  326  
  327 _textNOHIGHLIGHT_ [l=hy] {ՉԳՈՒՆԱՓՈԜԵԌ}   
  328  
  329 _textPRINT_ [l=hy] {Տպել}   
  330  
  331 _textnextsearchresult_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õš}   
  332 _textprevsearchresult_ [l=hy] {Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õš}   
   329ÕˆÕ’Õ†Ôž} 
   330 
   331_textCONTRACT_ [l=hy] {ՍԵՂՄԵԌ ՏԵՔՍՏԞ} 
   332 
   333_textHIGHLIGHT_ [l=hy] {ԳՈՒՆԱՓՈԜՈՒՄ} 
   334 
   335_textNOHIGHLIGHT_ [l=hy] {ՉԳՈՒՆԱՓՈԜԵԌ} 
   336 
   337_textPRINT_ [l=hy] {Տպել} 
   338 
   339_textnextsearchresult_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õš} 
   340_textprevsearchresult_ [l=hy] {Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õš} 
  333341 
  334342# macros for printing page 
  335343_textreturnoriginal_ [l=hy] {ÕŽÕ¥Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ«Ö€ Õ¢Õ¶Ö 
  336 Ö€Õ«Õ¶Õ¡Õ¯ Õ§Õ»Õ«Õ¶}   
  337 _textprintpage_ [l=hy] {Տպել Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õš}   
  338 _textshowcontents_ [l=hy] {Ց՞ւյց Õ¿ÕžÖ‚Ö€ Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}   
  339 _texthidecontents_ [l=hy] {Թաքցր՞ւ Õ¢Õ¡ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}   
   344րինակ Õ§Õ»Õ«Õ¶} 
   345_textprintpage_ [l=hy] {Տպել Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õš} 
   346_textshowcontents_ [l=hy] {Ց՞ւյց Õ¿ÕžÖ‚Ö€ Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš} 
   347_texthidecontents_ [l=hy] {Թաքցր՞ւ Õ¢Õ¡ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš} 
  340348 
  341349###################################################################### 
   
  360368_textranked_ [l=hy] {Õ£Õ¶Õ¡Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®} 
  361369_textnatural_ [l=hy] {Õ¢Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶} 
  362 _textsortbyrank_ [l=hy] {Õ¯Õ¡Ö€Ö‡ÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ քաշ}   
   370_textsortbyrank_ [l=hy] {Õ¯Õ¡Ö€Ö‡ÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ քաշ} 
   371_textascending_ [l=hy] {Õ¡Õ³ÕžÕ²} 
   372_textdescending_ [l=hy] {Õ¶ÕŸÕ¡ÕŠÕžÕ²} 
  363373_texticonsearchhistorybar_ [l=hy] {ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶} 
  364374 
  365 _textifeellucky_ [l=hy] {ÔµÕœ Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²Õ¡Õ¯ Õ¥ÕŽÖ‰}   
   375_textifeellucky_ [l=hy] {ÔµÕœ Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²Õ¡Õ¯ Õ¥ÕŽÖ‰} 
  366376 
  367377#alt text for query buttons 
   
  372382)} 
  373383_textinvalidquery_ [l=hy] {հարցՎան ՜խալ շարահյ՞ւ՜՞ւթյ՞ւն} 
  374 _textstopwordsmsg_ [l=hy] {Հետևյալ բաՌեր՚ Õ·Õ¡Õ¿ ÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ Õ¥Õ¶, և անտե՜՟՞ւՎ են։}   
  375 _textlucenetoomanyclauses_ [l=hy] {Հարց՞ւՎ՚ չափից Õ·Õ¡Õ¿ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ§ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Կատարիր աՌա՟ել ճշգրիտ հարց՞ւՎ։}   
   384_textstopwordsmsg_ [l=hy] {Հետևյալ բաՌեր՚ Õ·Õ¡Õ¿ ÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ Õ¥Õ¶, և անտե՜՟՞ւՎ են։} 
   385_textlucenetoomanyclauses_ [l=hy] {Հարց՞ւՎ՚ չափից Õ·Õ¡Õ¿ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ§ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Կատարիր աՌա՟ել ճշգրիտ հարց՞ւՎ։} 
  376386 
  377387_textmorethan_ [l=hy] {Ô±ÕŸÕ¥Õ¬Õ«Õ¶} 
   
  382392_textmatches_ [l=hy] {ՀաՎապատա՜խան՞ւՎ Õ§} 
  383393_textbeginsearch_ [l=hy] {Սկ՜իր ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš} 
  384 _textrunquery_ [l=hy] {Կատարիր հարց՞ւՎ՚}   
  385 _textclearform_ [l=hy] {Մաքրիր Õ±Ö‡Õš}   
   394_textrunquery_ [l=hy] {Կատարիր հարց՞ւՎ՚} 
   395_textclearform_ [l=hy] {Մաքրիր Õ±Ö‡Õš} 
  386396 
  387397#these go together in form search: 
  388 #"Words  (fold, stem)  ... in field" 
   398#"Words  fold case fold accents stem  ... in field" 
  389399_textwordphrase_ [l=hy] {ԲաՌեր 
  390 }   
  391 _textinfield_ [l=hy] {
 Õ€Õ¡Õ·Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ}   
  392 _textfieldphrase_ [l=hy] {ÔŽÕ¡Õ·Õ¿}   
  393 _textinwords_ [l=hy] {բաՌեր՞ւՎ}   
  394 _textfoldstem_ [l=hy] {(՜եղՎիչ, Õ£Õ¬Õ­Õ«Õ¯)}   
  395  
  396 _textadvquery_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕŽ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ արա հարց՞ւՎ՚ ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¡Õ¯Õ«ÕžÖ€Õ¥Õ¶}   
  397 _textallfields_ [l=hy] {Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õš}   
   400} 
   401_textinfield_ [l=hy] {
 Õ€Õ¡Õ·Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ} 
   402_textformcasefold_ [l=hy] {անտե՜իր Õ£ÕžÖ€Õ®Õš} 
   403_textformaccentfold_ [l=hy] {անտե՜իր Õ·Õ¥Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õš} 
   404_textformstem_ [l=hy] {ց՞ղ՞ւն} 
   405 
   406_textadvquery_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕŽ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ արա հարց՞ւՎ՚ ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¡Õ¯Õ«ÕžÖ€Õ¥Õ¶} 
   407_textallfields_ [l=hy] {Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õš} 
  398408_texttextonly_ [l=hy] {ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ տեք՜տ} 
  399 _textand_ [l=hy] {և}   
  400 _textor_ [l=hy] {Õ¯Õ¡ÕŽ}   
  401 _textandnot_ [l=hy] {և ÕžÕ¹}   
   409_textand_ [l=hy] {և} 
   410_textor_ [l=hy] {Õ¯Õ¡ÕŽ} 
   411_textandnot_ [l=hy] {և ÕžÕ¹} 
  402412 
  403413# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from  
   
  407417# the space after "level" (before the right bracket) is required, otherwise no space between "Search" and "in" 
  408418 
  409 _textsimplesearch_ [l=hy] {Փնտրիր _indexselection_ _If_(_jselection_, of _jselection_) _If_(_gselection_,  _gselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯) _If_(_nselection_, in _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÖ‚ÕŽ) ÕžÖ€Õš ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ _querytypeselection_ բաՌեր}   
  410 _textsimplesqlsearch_ [l=hy] {Փնտրիր ներ՜՞ւՎ _indexselection__If_(_jselection_, Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® _jselection_)_If_(_gselection_, ÕŸÖ€Õ¡ _gselection_ level )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ« տե՜ակա՟՞ր՞ւՎ ՚՜տ _sqlsfselection_) Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ _querytypeselection_ բաՌերից}   
   419_textsimplesearch_ [l=hy] {Search in _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_\, _sortorderselection_\,) for _querytypeselection_ of the words} 
   420_textsimplesqlsearch_ [l=hy] {Փնտրիր ներ՜՞ւՎ _indexselection__If_(_jselection_, Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® _jselection_)_If_(_gselection_, ÕŸÖ€Õ¡ _gselection_ level )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ« տե՜ակա՟՞ր՞ւՎ ՚՜տ _sqlsfselection_) Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ _querytypeselection_ բաՌերից} 
  411421 
  412422_textadvancedsearch_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ _indexselection_ _If_(_jselection_, of _jselection_) _If_(_gselection_, at _gselection_ level)_If_(_nselection_,  _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕ« ÕŽÕ¥Õ») Ö 
  413 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ _querytypeselection_ հարց՞ւՎ՚}   
  414  
  415 _textadvancedmgppsearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶Õ«Ö€ _indexselection_ _If_(_jselection_,of _jselection_ )_If_(_gselection_,՜րան՞ւՎ _gselection_ level )_If_(_nselection_,in _nselection_ language ) և արտածիր Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õš _formquerytypeadvancedselection_ order}   
  416  
  417 _textadvancedlucenesearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶Õ«Ö€ _indexselection_ _If_(_jselection_,of _jselection_ )_If_(_gselection_,at _gselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯ )_If_(_nselection_,in _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÖ‚ÕŽ )Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}   
  418 _textadvancedsqlsearch_ [l=hy] {Փնտրիր _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, ÕŸÖ€Õ¡ _gselection_ level )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ« տե՜ակա՟՞ր՞ւՎ ՚՜տ _sqlsfselection_\,) Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ }   
   423Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ _querytypeselection_ հարց՞ւՎ՚} 
   424 
   425_textadvancedmgppsearch_ [l=hy] {Search in _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), and display results in _formquerytypeadvancedselection_ order, for} 
   426 
   427_textadvancedlucenesearch_ [l=hy] {Search in _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_\,_sortorderselection_\,) for } 
   428_textadvancedsqlsearch_ [l=hy] {Փնտրիր _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, ÕŸÖ€Õ¡ _gselection_ level )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ« տե՜ակա՟՞ր՞ւՎ ՚՜տ _sqlsfselection_\,) Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ } 
  419429 
  420430# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in" 
  421431 
  422 _textformsimplesearch_ [l=hy] {Փնտրիր _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÖ‚ÕŽ) _formquerytypesimpleselection_ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}   
  423 _textformsimplesearchsql_ [l=hy] {Փնտրիր _If_(_jselection_, ներ՜՞ւՎ _jselection_)_If_(_gformselection_, ÕŸÖ€Õ¡ _gformselection_ level )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ« տե՜ակա՟՞ր՞ւՎ ՚՜տ _sqlsfselection_\,) Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ _formquerytypesimpleselection_ of }   
  424  
  425 _textformadvancedsearchmgpp_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ_If_(_jselection_, ներ՜՞ւՎ _jselection_)_If_(_gformselection_, այ՜տեղ _gformselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯ )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚), և արտածիր Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õš _formquerytypeadvancedselection_ Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢, Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}   
  426  
  427 _textformadvancedsearchlucene_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ _If_(_jselection_, ներ՜՞ւՎ _jselection_)_If_(_gformselection_, այ՜տեղ _gformselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯ )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚)_If_(_sfselection_,\, Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ« տե՜ակա՟՞ր՞ւՎ ՚՜տ _sfselection_\,) Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}   
  428 _textformadvancedsearchsql_ [l=hy] {Փնտրիր _If_(_jselection_, ներ՜՞ւՎ _jselection_)_If_(_gformselection_, ÕŸÖ€Õ¡ _gformselection_ level )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ« տե՜ակա՟՞ր՞ւՎ ՚՜տ _sqlsfselection_\,) Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ }   
   432_textformsimplesearch_ [l=hy] {Search _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, sorting results by _sfselection_\, _sortorderselection_\,) for _formquerytypesimpleselection_ of } 
   433_textformsimplesearchsql_ [l=hy] {Փնտրիր _If_(_jselection_, ներ՜՞ւՎ _jselection_)_If_(_gformselection_, ÕŸÖ€Õ¡ _gformselection_ level )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ« տե՜ակա՟՞ր՞ւՎ ՚՜տ _sqlsfselection_\,) Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ _formquerytypesimpleselection_ of } 
   434 
   435_textformadvancedsearchmgpp_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ_If_(_jselection_, ներ՜՞ւՎ _jselection_)_If_(_gformselection_, այ՜տեղ _gformselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯ )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚), և արտածիր Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õš _formquerytypeadvancedselection_ Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢, Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€} 
   436 
   437_textformadvancedsearchlucene_ [l=hy] {Search _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, sorting results by _sfselection_\, _sortorderselection_\,) for } 
   438_textformadvancedsearchsql_ [l=hy] {Փնտրիր _If_(_jselection_, ներ՜՞ւՎ _jselection_)_If_(_gformselection_, ÕŸÖ€Õ¡ _gformselection_ level )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ« տե՜ակա՟՞ր՞ւՎ ՚՜տ _sqlsfselection_\,) Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ } 
  429439 
  430440_textnojsformwarning_ [l=hy] {Զգ՞ւշաց՞ւՎ: Õ”Õž ՞՜տայնի Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Ջա՟ա՜կրիպտ՚ Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® Õ§: <br>Ձևաչափ՞՟ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, Վիացր՞ւ Õ¡ÕµÕ¶:} 
   
  434444_textbc_ [l=hy] {B.C.E.} 
  435445_textad_ [l=hy] {C.E.} 
  436 _textexplaineras_ [l=hy] {C.E. և B.C.E Õ¡ÕµÕ¬ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¶ ÕŽ.Õ©. և ÕŽ.Õ©.Õ¡ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ հաՎապատա՜խանաբար: Ô±ÕµÕœ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕŽÕ·Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©Õ¡ÕµÕ«Õ¶ աՌ՞ւՎ՞՟ խտրական՞ւթյ՞ւնից ÕŠÕ¥Ö€Õ® Õ¥Õ¶, և հաՎապատ՜խան՞ւՎ Õ¥Õ¶ "Ԟնթացիկ Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶" և "Մինչ ՚նթացիկ Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶Õš"}   
   446_textexplaineras_ [l=hy] {C.E. և B.C.E Õ¡ÕµÕ¬ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¶ ÕŽ.Õ©. և ÕŽ.Õ©.Õ¡ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ հաՎապատա՜խանաբար: Ô±ÕµÕœ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕŽÕ·Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©Õ¡ÕµÕ«Õ¶ աՌ՞ւՎ՞՟ խտրական՞ւթյ՞ւնից ÕŠÕ¥Ö€Õ® Õ¥Õ¶, և հաՎապատ՜խան՞ւՎ Õ¥Õ¶ "Ԟնթացիկ Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶" և "Մինչ ՚նթացիկ Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶Õš"} 
  437447 
  438448_textstemon_ [l=hy] {(անտե՜ել բաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš)} 
   
  441451 
  442452#text macros for search history 
  443 _textnohistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ¹Õ§}   
   453_textnohistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ¹Õ§} 
  444454_texthresult_ [l=hy] {Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„} 
  445455_texthresults_ [l=hy] {Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€} 
   
  474484_textpreferences_ [l=hy] {Õ†Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€} 
  475485_textcasediffs_ [l=hy] {ÔŽÕ¥ÕºÖ„Õ¥Ö€Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€:} 
  476 _textignorecase_ [l=hy] {անտե՜իր Õ€Õ¥ÕºÖ„Õ¥Ö€Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš}   
  477 _textmatchcase_ [l=hy] {ÕŸÕ¥Ö€Õ«Õ¶/՜տ՞րին Õ€Õ¥ÕºÖ„Õš պետք Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ«}   
  478 _textwordends_ [l=hy] {ԲաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€:}   
  479 _textstem_ [l=hy] {անտե՜իր բաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš}   
  480 _textnostem_ [l=hy] {բաՌ՚ Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»ÕžÕŸÕ«Õ¶ պետք Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ«}   
  481 _textaccentdiffs_ [l=hy] {Շեշտերի  Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€.}   
  482 _textignoreaccents_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ·ÕŸÕ« չաՌնել Õ·Õ¥Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õš}   
  483 _textmatchaccents_ [l=hy] {Õ·Õ¥Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õš պետք Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ¥Õ¶ }   
   486_textignorecase_ [l=hy] {անտե՜իր Õ€Õ¥ÕºÖ„Õ¥Ö€Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš} 
   487_textmatchcase_ [l=hy] {ÕŸÕ¥Ö€Õ«Õ¶/՜տ՞րին Õ€Õ¥ÕºÖ„Õš պետք Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ«} 
   488_textwordends_ [l=hy] {ԲաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€:} 
   489_textstem_ [l=hy] {անտե՜իր բաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš} 
   490_textnostem_ [l=hy] {բաՌ՚ Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»ÕžÕŸÕ«Õ¶ պետք Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ«} 
   491_textaccentdiffs_ [l=hy] {Շեշտերի  Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€.} 
   492_textignoreaccents_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ·ÕŸÕ« չաՌնել Õ·Õ¥Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õš} 
   493_textmatchaccents_ [l=hy] {Õ·Õ¥Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õš պետք Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ¥Õ¶ } 
  484494 
  485495_textprefop_ [l=hy] {ÕŽÕ¥Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ«Ö€ _maxdocoption_ քանակին, հաՎապատա՜խանաբար _hitsperpageoption_ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„ ÕŽÕ¥Õ¯ Õ§Õ»ÕžÖ‚ÕŽ:} 
   
  490500_textformat_ [l=hy] {Միջերե՜ի Ö†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¿:} 
  491501_textall_ [l=hy] {Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»Õš} 
  492 _textquerymode_ [l=hy] {ՀարցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯:}   
  493 _textsimplemode_ [l=hy] {ÕºÕ¡Ö€ÕŠ հարցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯}   
   502_textquerymode_ [l=hy] {ՀարցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯:} 
   503_textsimplemode_ [l=hy] {ÕºÕ¡Ö€ÕŠ հարցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯} 
  494504_textadvancedmode_ [l=hy] {խ՞րաց՟ած հարցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯ (Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¢ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ !, &, |, և փակագծերի Ö 
  495 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŽÕ¡ÕŽÕ¢)}   
   505Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŽÕ¡ÕŽÕ¢)} 
  496506_textlinkinterm_ [l=hy] {ÕŽÕ«Õ»Õ¡Õ¶Õ¯ÕµÕ¡Õ¬ Õ§Õ»Õ« ÕŽÕ«Õ»ÕžÕŸ} 
  497507_textlinkdirect_ [l=hy] {ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¡Õ¯Õ« Õ£Õ¶Õ¡ Õ¡ÕµÕ¶Õ¿Õ¥Õ²} 
   
  504514<br>} 
  505515 
  506 _textsearchtype_ [l=hy] {ՀարցՎան ÕžÕ³.}   
  507 _textformsearchtype_ [l=hy] {Կց՟ած Õ§ _formnumfieldoption_ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¥Õ¿ }   
  508 _textsqlformsearchtype_ [l=hy] {SQL Õ€Õ¡Õ·Õ¿ÕžÕŸ ՚՜տ Õ¡ÕµÕœ _sqlformnumfieldoption_ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ«}   
  509 _textplainsearchtype_ [l=hy] {Õ†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¬ _boxsizeoption_ հացՎան ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ« Õ°Õ¥Õ¿}   
  510 _textregularbox_ [l=hy] {ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¿ÕžÕ²}   
  511 _textlargebox_ [l=hy] {Õ¬Õ¡ÕµÕ¶}   
   516_textsearchtype_ [l=hy] {ՀարցՎան ÕžÕ³.} 
   517_textformsearchtype_ [l=hy] {Կց՟ած Õ§ _formnumfieldoption_ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¥Õ¿ } 
   518_textsqlformsearchtype_ [l=hy] {SQL Õ€Õ¡Õ·Õ¿ÕžÕŸ ՚՜տ Õ¡ÕµÕœ _sqlformnumfieldoption_ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ«} 
   519_textplainsearchtype_ [l=hy] {Õ†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¬ _boxsizeoption_ հացՎան ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ« Õ°Õ¥Õ¿} 
   520_textregularbox_ [l=hy] {ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¿ÕžÕ²} 
   521_textlargebox_ [l=hy] {Õ¬Õ¡ÕµÕ¶} 
  512522 
  513523_textrelateddocdisplay_ [l=hy] {արտածիր Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® փա՜տաթղթեր՚} 
  514 _textsearchhistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶:}   
  515 _textnohistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶ աՌկա Õ¹Õ§}   
  516 _texthistorydisplay_ [l=hy] {արտածիր _historynumrecords_ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ գրաՌ՞ւՎներ՚}   
  517 _textnohistorydisplay_ [l=hy] {ÕŽÕ« արտածիր ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}   
  518  
  519 _textbookoption_ [l=hy] {Գրքի Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ ձև.}   
  520 _textbookvieweron_ [l=hy] {Վիաց՟ած}   
  521 _textbookvieweroff_ [l=hy] {Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® }   
   524_textsearchhistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶:} 
   525_textnohistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶ աՌկա Õ¹Õ§} 
   526_texthistorydisplay_ [l=hy] {արտածիր _historynumrecords_ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ գրաՌ՞ւՎներ՚} 
   527_textnohistorydisplay_ [l=hy] {ÕŽÕ« արտածիր ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš} 
   528 
   529_textbookoption_ [l=hy] {Գրքի Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ ձև.} 
   530_textbookvieweron_ [l=hy] {Վիաց՟ած} 
   531_textbookvieweroff_ [l=hy] {Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® } 
  522532 
  523533# html options 
  524 _textdoclayout_ [l=hy] {Փա՜տաթղթի Õ§Õ»Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš }   
  525 _textlayoutnavbar_ [l=hy] {Õ†Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ ց՞ւցանակ՚ ÕŸÕ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ Õ§}   
  526 _textlayoutnonavbar_ [l=hy] {Õ¹Õ¯Õ¡ Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ ց՞ւցանակ}   
  527  
  528 _texttermhighlight_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ« ÕšÕ¶Õ€Õ£Õ®ÕžÖ‚ÕŽ}   
  529 _texttermhighlighton_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ€Õ£Õ®Õ«Ö€ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}   
  530 _texttermhighlightoff_ [l=hy] {Մի ÕšÕ¶Õ€Õ£Õ®Õ«Ö€ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš}   
   534_textdoclayout_ [l=hy] {Փա՜տաթղթի Õ§Õ»Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš } 
   535_textlayoutnavbar_ [l=hy] {Õ†Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ ց՞ւցանակ՚ ÕŸÕ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ Õ§} 
   536_textlayoutnonavbar_ [l=hy] {Õ¹Õ¯Õ¡ Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ ց՞ւցանակ} 
   537 
   538_texttermhighlight_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ« ÕšÕ¶Õ€Õ£Õ®ÕžÖ‚ÕŽ} 
   539_texttermhighlighton_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ€Õ£Õ®Õ«Ö€ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€} 
   540_texttermhighlightoff_ [l=hy] {Մի ÕšÕ¶Õ€Õ£Õ®Õ«Ö€ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš} 
  531541 
  532542##################################################################### 
   
  544554_textany_ [l=hy] {Õ¯Õ¡ÕŽÕ¡ÕµÕ¡Õ¯Õ¡Õ¶} 
  545555_textwords_ [l=hy] {բաՌեր} 
  546 _textleaveblank_ [l=hy] {Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ փա՜տաթղթեր՚ ՜տանալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡ÕµÕœ ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õš Õ€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ Õ©ÕžÕ²}   
   556_textleaveblank_ [l=hy] {Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ փա՜տաթղթեր՚ ՜տանալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡ÕµÕœ ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õš Õ€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ Õ©ÕžÕ²} 
  547557 
  548558_browsebuttontext_ [l=hy] {"Տե՜ակա՟՞րիր փա՜տաթղթեր՚"} 
   
  566576# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_) 
  567577# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name 
  568 _textdefaulthelp_ [l=hy] {Թերթիր փա՜տաթղթեր՚ ՚՜տ _1_ ՜եղՎել՞՟ _2_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš}   
  569  
  570 _textSearchhelp_ [l=hy] {ÕžÖ€ÕžÕ¶Õ«Ö€ ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¡Õ¯Õ« բաՌեր, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ տեք՜տ՞ւՎ ՜եղՎել՞՟ _labelSearch_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš}   
  571 _textTohelp_ [l=hy] {թերթիր փա՜տաթղթեր՚ ՚՜տ ՈւՄ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ« ՜եղՎել՞՟ _labelTo_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš}   
  572 _textFromhelp_ [l=hy] {թերթիր Õ°Ö€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ՚՜տ ՈւՄԻՑ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ«, ՜եղՎել՞՟ _labelFrom_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš}   
  573 _textBrowsehelp_ [l=hy] {Թերթիր փա՜տաթղթեր՚}   
  574 _textAcronymhelp_ [l=hy] {Թերթիր փա՜տաթղթեր՚ ՚՜տ Õ¡Õ¯Ö€ÕžÕ¶Õ«ÕŽÕ« Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕŽÕ¡Õ¶ ՜եղՎել՞՟ _labelAcronym_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš}   
   578_textdefaulthelp_ [l=hy] {Թերթիր փա՜տաթղթեր՚ ՚՜տ _1_ ՜եղՎել՞՟ _2_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš} 
   579 
   580_textSearchhelp_ [l=hy] {ÕžÖ€ÕžÕ¶Õ«Ö€ ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¡Õ¯Õ« բաՌեր, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ տեք՜տ՞ւՎ ՜եղՎել՞՟ _labelSearch_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš} 
   581_textTohelp_ [l=hy] {թերթիր փա՜տաթղթեր՚ ՚՜տ ՈւՄ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ« ՜եղՎել՞՟ _labelTo_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš} 
   582_textFromhelp_ [l=hy] {թերթիր Õ°Ö€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ՚՜տ ՈւՄԻՑ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ«, ՜եղՎել՞՟ _labelFrom_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš} 
   583_textBrowsehelp_ [l=hy] {Թերթիր փա՜տաթղթեր՚} 
   584_textAcronymhelp_ [l=hy] {Թերթիր փա՜տաթղթեր՚ ՚՜տ Õ¡Õ¯Ö€ÕžÕ¶Õ«ÕŽÕ« Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕŽÕ¡Õ¶ ՜եղՎել՞՟ _labelAcronym_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš} 
  575585_textPhrasehelp_ [l=hy] {թերթիր փա՜տաթղթ՞ւՎ Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕžÕ² Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ՜եղՎել՞՟ _labelPhrase_ կ՞ճակ՚։Սա Ö 
  576 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ÕšÖ‰}   
   586Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ÕšÖ‰} 
  577587 
  578588_texthelptopicstitle_ [l=hy] {Ԝ՞րագրեր} 
   
  604614փա՜տաթղթեր՚, Õ¯Õ¡ÕŽ ՎիանգաՎից Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¬ Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ փա՜տաթ՞ւղթ): ÕŽÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕºÕ¥Õœ, երբ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õœ  
  605615ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ, ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŸÕžÕ² բաՌեր՚ Õ¶Õ¥Ö€Õ¯ÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶ Õ¬Õ«Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ: ՍեղՎիր <i>չներկել</i> ՜ա Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€:</p> 
  606 }   
   616} 
  607617 
  608618# help about the icons 
   
  614624_texthelpdetachpage_ [l=hy] {Բացիր Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õš Õ¶ÕžÖ€ ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ} 
  615625_texthelphighlight_ [l=hy] {Ներկիր Õ¯Õ¡ÕŽ ÕžÕ¹` ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš} 
  616 _texthelpsectionarrows_ [l=hy] {Ô³Õ¶Õ¡ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€/Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€ Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶}   
   626_texthelpsectionarrows_ [l=hy] {Ô³Õ¶Õ¡ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€/Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€ Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶} 
  617627 
  618628 
   
  633643<p>Ô±ÕŽÕ¥Õ¶Õ¡Õ·Õ¡Õ¿Õš Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ§ 100 փա՜տաթ՞ւղթ Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬: ÔµÕ©Õ¥ Õ¡ÕµÕœ Õ©Õ«ÕŸÕš ցանկան՞ւՎ եք ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬, Õ¡ÕºÕ¡ ՜եղՎեք 
  634644  <i>Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€</i> Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš, ÕžÖ€Õš Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ§Õ»Õ« ÕŸÕ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ:<p> 
  635 }   
   645} 
  636646 
  637647_texthelpquerytermstitle_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€} 
   
  642652      <p>Õ¯Õ¬Õ«Õ¶Õ« Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš, Õ«Õ¶Õ¹<p> 
  643653      <ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands  Systems for Sustainability  1993 </kbd></ul><p> 
  644 }   
   654} 
  645655 
  646656_texthelpmgppsearching_ [l=hy] {MGPP Ö 
   
  653663րինակ փա՜տաթղթերին քաշեր տալ՞ւց <b>Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ«Õ¹/10 Õ£Õ«Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶</b> հարց՞ւՎ՚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ«Õ¹ բաՌին 10 Õ¡Õ¶Õ£Õ¡ÕŽ Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« քաշ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ քան Õ©Õ¥ Õ£Õ«Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ բաՌին։ 
  654664</ul> 
  655 }   
   665} 
  656666 
  657667_texthelplucenesearching_ [l=hy] {Lucene Ö 
   
  665675</ul> 
  666676Այ՜ երկ՞ւ խՎբային նիշեր՚ կապ՞ղ են ֠
  667 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕ¥Õ¬ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ»Õ¿Õ¥Õ²ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯Õ¡ÕŽ ÕŸÕ¥Ö€Õ»ÕžÖ‚ÕŽÖ‰Õ‰Õ¥Õ¶ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ՜կՊբ՞ւՎ։}   
   677Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕ¥Õ¬ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ»Õ¿Õ¥Õ²ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯Õ¡ÕŽ ÕŸÕ¥Ö€Õ»ÕžÖ‚ÕŽÖ‰Õ‰Õ¥Õ¶ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ՜կՊբ՞ւՎ։} 
  668678 
  669679_texthelpquerytypetitle_ [l=hy] {ՀարցՎան տե՜ակ} 
   
  694704նախաՀա՜՞ւթյ՞ւն Õ¯Õ¡ÕŽ Õ§Õ¬ Õ¬Ö€Õ«ÕŸ պարագրաֆ: Õ¥Õ©Õ¥ նշեք ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶, փա՜տաթղթեր՚ 
  695705կՀա՜ակարգ՟են ՚՜տ Õ€Ö€Õ¡ Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡Õ³Õ¡Õ­Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶: <p> 
  696 }   
  697  
  698 _texthelpadvancedsearchtitle_ [l=hy] {Ԝ՞րաց՟ած ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ}   
   706} 
   707 
   708_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=hy] {Ԝ՞րաց՟ած ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ} 
  699709 
  700710_texthelpadvancedsearch_ [l=hy] {<p>ÔµÕ©Õ¥ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ¥Õœ խ՞րաց՟ած հարցՎան տե՜ակ՚(Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ) Õ¡ÕºÕ¡ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õœ ÕŽÕ« ÖƒÕžÖ„Ö€ Õ¡ÕµÕ¬ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Ö‰ _selectadvancedsearch_ 
  701 }   
   711} 
  702712 
  703713_texthelpadvsearchmg_ [l=hy] {Ԝ՞րաց՟ած ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš MG Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ§ Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ հնարա՟՞ր՞ւթյ՞ւն՝ ՚՜տ քաշերի և Õ¢ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶Ö‰ 
  704714Ԟ՜տ <b>քաշերի</b> ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ³Õ·Õ£Ö€Õ¿ÕžÖ€Õ¥Õ¶ Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õ¶ Õ§ Õ«Õ¶Õ¹ <b>Õ¡ÕµÕ¶</b> ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš ÕžÖ€Õš Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§  <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>. 
  705715<p>_texthelpbooleansearch_ 
  706 }   
   716} 
  707717 
  708718_texthelpbooleansearch_ [l=hy] {<b>Բ՞ւլյան</b> ՞ր՞ն՞ւՎ՚ թ՞ւյլ է տալի՜ Վիա՟՞րել տերՎիններ՚ ֠
   
  715725ԱՌա՟ել ճշգրիտ հարց՞ւՎներ կարելի Õ§ Õ±Ö‡Õ¡ÕŸÕžÖ€Õ¥Õ¬ Ö 
  716726Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« և փակագծերի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰Õ•Ö€Õ«Õ¶Õ¡Õ¯, <b>(sheep | cattle) & (farm | station)</b>, Õ¯Õ¡ÕŽ <b>sheep | cattle | goat !pig</b>. 
  717 }   
   727} 
  718728 
  719729_texthelpadvsearchmgpp_ [l=hy] {Ԝ՞րաց՟ած ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš MGPP Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Ô²ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶ Ö 
   
  726736Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՜ահՎանել՞ւ ÕŽÕ¥Õ®Õ¡Õ£ÕžÖ‚ÕµÕ¶ հեՌա՟՞ր՞ւթյ՞ւն՚ (x բաՌեր) ÕžÖ€ÕžÕŸ Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ հարց՞ւՎների Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš պետք Õ§ Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕ¥Õ¶ իրարից հեՌ՞ւ։ 
  727737WITHINx ՜ահՎան՞ւՎ Õ§ ÕžÖ€ Õ¥Ö€Õ¯Ö€ÕžÖ€Õ€ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õš պետք Õ§ Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕ« աՌաջին տերՎինից x Õ¢Õ¡ÕŒ հետ՞։Սա Õ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ§ NEAR բայց Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¯Õ¡Ö€Ö‡ÕžÖ€ է։ ԌՌակյաց հեՌա՟՞ր՞ւթյ՞ւն՚ 20 է։ 
  728 }   
   738} 
  729739 
  730740_texthelpadvancedsearchextra_ [l=hy] {Õ†Õ·ÕžÖ‚ÕŽ.  Ô±ÕµÕœ Ö 
  731 ÕºÕ¥Ö€Õ¡Õ¿ÕžÖ€Õ¶Õ¥Ö€Õš անտե՜՟՞ւՎ Õ¥Õ¶ Õ¥Õ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ եք ÕºÕ¡Ö€ÕŠ հարցՎան Õ¥Õ²Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÕŸÖ‰}   
   741ÕºÕ¥Ö€Õ¡Õ¿ÕžÖ€Õ¶Õ¥Ö€Õš անտե՜՟՞ւՎ Õ¥Õ¶ Õ¥Õ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ եք ÕºÕ¡Ö€ÕŠ հարցՎան Õ¥Õ²Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÕŸÖ‰} 
  732742 
  733743_texthelpadvsearchlucene_ [l=hy] {Ԝ՞րաց՟ած ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš Lucene Ö 
  734744Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ¢ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶ Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Ö‰ _texthelpbooleansearch_ 
  735 }   
  736  
  737 _texthelpformsearchtitle_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ՚՜տ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ«}   
   745} 
   746 
   747_texthelpformsearchtitle_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ՚՜տ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ«} 
  738748 
  739749_texthelpformsearch_ [l=hy] {<p>Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš ՚՜տ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ ÕŽÕ«Õ¡ÕŸÕžÖ€Õ¥Õ¬ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš ՚՜տ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ«Ö‰ Օրինակ, Õ«Õ¶Õ¹ ÕžÖ€ ÕŽÕ¥Õ¯Õš Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ ÕŸÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ "Smith" ÕŽÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚ÕŽ և"snail farming" Ԝ՞րագր՞ւՎ։ ÕŠÕ¡Ö€ÕŠ հարցՎան ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ ձևաթղթի ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¥Õ¡Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ Õ¿ÕžÕ² Հր՜և՞ր՟՞ւՎ Õ§ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ ՜՞՟՞րական Õ¿ÕžÕ²Õ¡ÕµÕ«Õ¶ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Ձևաթղթի Õ¡Õ¶Õ°Õ¡Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿ÕžÕ²Õ¥Ö€Õš Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶ Ö 
   
  741751Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ բաց՟՞ղ ցանկեր՚ և Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ« ներ՜՞ւՎ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ Ö 
  742752Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ Ô²ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡Õ¶Ö€Õ¡Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ« Ö 
  743 ÕºÕ¥Ö€Õ¡Õ¿ÕžÖ€Õ¶Õ¥Ö€Ö‰}   
  744  
  745 _texthelpformstemming_ [l=hy] {"՜եղՎ՟ած" և "աՌանցքային" ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Վա՜նա՟՞րեցնել Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ Õ¡ÕµÕ€ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ« ներ՜ի Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ՜եղՎ՟ած Õ€Õ¥ÕºÖ„Õ« Õ©Õ¥ աՌանցքային Õ€Õ¥ÕºÖ„Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ են։ Ԝ՞րաց՟ած ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡ÕµÕœ երկ՞ւ՜ն Õ§Õ¬  ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ լՌակյաց Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® են։ }   
  746  
  747 _textdatesearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ ՚՜տ ԱՎ՜աթ՟երի}   
   753ÕºÕ¥Ö€Õ¡Õ¿ÕžÖ€Õ¶Õ¥Ö€Ö‰} 
   754 
   755_texthelpformstemming_ [l=hy] {"՜եղՎ՟ած" և "աՌանցքային" ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Վա՜նա՟՞րեցնել Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ Õ¡ÕµÕ€ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ« ներ՜ի Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ՜եղՎ՟ած Õ€Õ¥ÕºÖ„Õ« Õ©Õ¥ աՌանցքային Õ€Õ¥ÕºÖ„Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ են։ Ԝ՞րաց՟ած ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡ÕµÕœ երկ՞ւ՜ն Õ§Õ¬  ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ լՌակյաց Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® են։ } 
   756 
   757_textdatesearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ ՚՜տ ԱՎ՜աթ՟երի} 
  748758 
  749759_texthelpdatesearch_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš ՚՜տ Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©ÕŸÕ¥Ö€Õ« Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕ¶ փա՜տաթղթեր՚, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„  
   
  793803_texthelpcollectionprefstitle_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€} 
  794804_texthelpcollectionprefs_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ· Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€, ՞ր՞նցից ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ÕžÖ‚ÕŽ կարելի Õ§ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕ¥Õ¬ Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ­ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ, Õ¯Õ¡ÕŽ կարելի Õ§ փնտրել ÕžÕ²Õ» Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶: Õ†Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ էջից Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Õ¬, Õ©Õ¥ ÕžÖ€ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕšÕ¶Õ€Õ£Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ»: 
  795 }   
   805} 
  796806 
  797807_texthelplanguageprefstitle_ [l=hy] {ԌեՊ՟ական Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€} 
   
  799809գտակար Õ§ տե՜՞ղական Õ­Õ¡Õ¶Õ£Õ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ ՞ւնեց՞ղ ՎարՀկանց Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, երբ պետք Õ§ Ö 
  800810Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ պա՜տաՌային Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ տաՌատե՜ակներ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ±Õ¡ÕµÕ¶Õ« ՜ինթեՊատ՞րներ: 
  801 }   
   811} 
  802812 
  803813_texthelppresentationprefstitle_ [l=hy] {ՆերկայացՎան Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€} 
   
  814824“ՓնտրՎան արՀյ՞ւնքներ” էջից Õ¿Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¡Õ¯Õ«ÕžÖ€Õ¥Õ¶ Õ€Õ¥ÕºÕ« Õ€Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ պաշարի ՞ր՜իչի ÕŸÖ€Õ¡  
  815825Õ©Õ¥ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ§Õ»Õ« ÕºÕ¡Õ¿Õ³Õ¥Õ¶Õ« ÕŸÖ€Õ¡: 
  816 }   
   826} 
  817827 
  818828_texthelpsearchprefstitle_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€} 
   
  840850քիչ Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­ÕŸÕ¡Õ® Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš: ÕŽÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕºÕ¥Õœ, ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ կարելի Õ§ ՟երահ՜կել  
  841851ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ±ÕŸÕ¡Õ® ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš: 
  842 }   
  843  
  844 _textcasefoldprefs_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŠÕžÖ‚ÕµÕ£Õš կաՌա՟ար՞ւՎ Õ§ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ ÕŸÕ¥Ö€Õ«Õ¶ և ՜տ՞րին ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš պետք Õ§ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ¥Õ¶Ö‰ Օրինակ՝   Õ¥Õ©Õ¥ "_preferences:textignorecase_" ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§, Õ¡ÕºÕ¡<i>snail farming</i> Õ¯Õ€Õ«Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕ« Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš Õ«Õ¶Õ¹ <i>Snail Farming</i> և <i>SNAIL FARMING</i>։}   
  845 _textstemprefs_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŠÕžÖ‚ÕµÕ£Õš ՟երահ՜կ՞ւՎ Õ§ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ անտե՜ել բաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ©Õ¥ ÕžÕ¹Ö‰ Օրինակ, Õ¥Õ©Õ¥ ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ "_preferences:textstem_", <i>snail farming</i> Õ¯ÕŽÕ¥Õ¯Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Õ¶ÕŸÕ«  Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš Õ«Õ¶Õ¹ <i>snails farm</i> և <i>snail farmer</i>։ Սա Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡Õ¶Õ£Õ¬Õ¡Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚ տեք՜տերի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ _selectstemoptionsprefs_}   
  846 _textaccentfoldprefs_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŠÕžÖ‚ÕµÕ£Õš ՟երահ՜կ՞ւՎ Õ§ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ Õ·Õ¥Õ·Õ¿ÕŸÕ¡Õ® և Õ¹Õ·Õ¥Õ·Õ¿ÕŸÕ¡Õ® տաՌեր՚ պետք Õ§ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ¥Õ¶Ö‰ Օրինակ՝   Õ¥Õ©Õ¥ "_preferences:textignoreaccents_" ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ <i>fédération</i> Õ¯Õ€Õ«Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕ« Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš Õ«Õ¶Õ¹  <i>fedération</i> և <i>federation</i>}   
   852} 
   853 
   854_textcasefoldprefs_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŠÕžÖ‚ÕµÕ£Õš կաՌա՟ար՞ւՎ Õ§ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ ÕŸÕ¥Ö€Õ«Õ¶ և ՜տ՞րին ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš պետք Õ§ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ¥Õ¶Ö‰ Օրինակ՝   Õ¥Õ©Õ¥ "_preferences:textignorecase_" ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§, Õ¡ÕºÕ¡<i>snail farming</i> Õ¯Õ€Õ«Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕ« Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš Õ«Õ¶Õ¹ <i>Snail Farming</i> և <i>SNAIL FARMING</i>։} 
   855_textstemprefs_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŠÕžÖ‚ÕµÕ£Õš ՟երահ՜կ՞ւՎ Õ§ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ անտե՜ել բաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ©Õ¥ ÕžÕ¹Ö‰ Օրինակ, Õ¥Õ©Õ¥ ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ "_preferences:textstem_", <i>snail farming</i> Õ¯ÕŽÕ¥Õ¯Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Õ¶ÕŸÕ«  Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš Õ«Õ¶Õ¹ <i>snails farm</i> և <i>snail farmer</i>։ Սա Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡Õ¶Õ£Õ¬Õ¡Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚ տեք՜տերի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ _selectstemoptionsprefs_} 
   856_textaccentfoldprefs_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŠÕžÖ‚ÕµÕ£Õš ՟երահ՜կ՞ւՎ Õ§ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ Õ·Õ¥Õ·Õ¿ÕŸÕ¡Õ® և Õ¹Õ·Õ¥Õ·Õ¿ÕŸÕ¡Õ® տաՌեր՚ պետք Õ§ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ¥Õ¶Ö‰ Օրինակ՝   Õ¥Õ©Õ¥ "_preferences:textignoreaccents_" ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ <i>fédération</i> Õ¯Õ€Õ«Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕ« Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš Õ«Õ¶Õ¹  <i>fedération</i> և <i>federation</i>} 
  847857  
  848858_textstemoptionsprefs_ [l=hy] {Ô¿Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ°Õ¡Ö€ÕŽÕ¡Ö€ և ճշգրիտ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ Ö 
  849 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ ÖƒÕ¡Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ« Õ°Õ¡Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš, ÕžÖ€Õš Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ ÕŸÕ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ  "_texthelpquerytermstitle_"  ÕŽÕ¥Õ»Ö‰}   
  850  
  851 _textsearchtypeprefsplain_ [l=hy] {Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ§ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬ հարցՎան Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯, Õ¡ÕµÕ¶ÕºÕ¥Õœ, ÕžÖ€ կարելի Õ¬Õ«Õ¶Õ« իրականացնել պարագրաֆային ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Սա ÕŠÕ¡Ö€ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¬Õ«ÕžÖ€Õ¥Õ¶ արագ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ տեք՜տի Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õ¶Õ¥Ö€Ö‰ }   
  852  
  853 _textsearchtypeprefsform_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ±Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ ց՞ւյց Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ« Ö„Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕšÖ‰}   
   859Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ ÖƒÕ¡Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ« Õ°Õ¡Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš, ÕžÖ€Õš Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ ÕŸÕ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ  "_texthelpquerytermstitle_"  ÕŽÕ¥Õ»Ö‰} 
   860 
   861_textsearchtypeprefsplain_ [l=hy] {Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ§ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬ հարցՎան Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯, Õ¡ÕµÕ¶ÕºÕ¥Õœ, ÕžÖ€ կարելի Õ¬Õ«Õ¶Õ« իրականացնել պարագրաֆային ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Սա ÕŠÕ¡Ö€ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¬Õ«ÕžÖ€Õ¥Õ¶ արագ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ տեք՜տի Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õ¶Õ¥Ö€Ö‰ } 
   862 
   863_textsearchtypeprefsform_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ±Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ ց՞ւյց Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ« Ö„Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕšÖ‰} 
  854864 
  855865_textsearchtypeprefsboth_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ տե՜ակ՚ «ն՞րՎալ» ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ և «Հաշտի» ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕŽÕ«Õ»Ö‡Ö‰  
   
  858868<li>Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš ՚՜տ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ« Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ հարցՎան ÕŽÕ« քանի ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€, ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ€ÕµÕžÖ‚Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ց՞ւցիչի տարբեր Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ« հարցՎաՎբ։ Սա Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ ՎիանգաՎից ÕŽÕ« քանի Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ 
  859869_textsearchtypeprefsform_ </li> 
  860 </ul>}   
   870</ul>} 
  861871 
  862872 
   
  873883ÔžÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶Ö€Õ¡ÕºÕ¥Õœ, փա՜տաթ՞ւղթ՚ Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§, Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ­ Õ©Õ¥ Õ«Õ¶Õ¹ ց՞ւցիչ՞՟ Õ¥Õœ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ: 
  874884<p>ÔµÕ©Õ¥ փա՜տաթղթեր՚ գրքեր Õ¥Õ¶, նրանք կբաց՟են հաՎապատա՜խան Õ¿Õ¥Õ²ÕžÖ‚ÕŽ: 
  875 }   
   885} 
 • main/trunk/greenstone2/macros/armenian2.dm

  r28888 r29113  
  1616#------------------------------------------------------------ 
  1717 
  18 _documents_ [l=hy] {փա՜տաթղթեր։}   
  19 _lastupdate_ [l=hy] {Վերջին թարՎաց՞ւՎ}   
   18_documents_ [l=hy] {փա՜տաթղթեր։} 
   19_lastupdate_ [l=hy] {Վերջին թարՎաց՞ւՎ} 
  2020_ago_ [l=hy] {Ö 
  21 Ö€ աՌաջ}   
  22 _colnotbuilt_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÖ„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ կաՌ՞ւց՟ած Õ¹Õ§ }   
   21ր աՌաջ} 
   22_colnotbuilt_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÖ„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ կաՌ՞ւց՟ած Õ¹Õ§ } 
  2323 
  2424### taken from here 
   
  3333<br>Ô¿Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ Õ€ÕžÖ‚ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ աՎաՌ՟ա ՎաՌախ՞ւղի Õ»Õ¥Ö€ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ» 
  3434<br> Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ Ö„Õž Õ³Õ¡Õ¶Õ¡ÕºÕ¡Ö€Õ°ÕžÖ€Õ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Ö 
  35 ÕŸÕ¯Õ«Õ¡Õ¶ÕžÕœÕš Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ այնքան հարթ, ÕžÖ€Ö„Õ¡Õ¶ Õ°Õ²Õ¯ÕŸÕ¡Õ® Õ¯Õ¡Õ¶Õ¡Õ¹ Ö„Õ¡Ö€Õš}   
   35՟կիան՞՜՚ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ այնքան հարթ, ÕžÖ€Ö„Õ¡Õ¶ Õ°Õ²Õ¯ÕŸÕ¡Õ® Õ¯Õ¡Õ¶Õ¡Õ¹ Ö„Õ¡Ö€Õš} 
  3636 
  3737_textgreenstone_ [l=hy] {<p>Գրին՜թ՞՞ւն՚ Õ€Õ¡ կի՜աթանկարժեք քար Õ§, ÕžÖ€Õš (Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ և Õ¡ÕµÕœ Õ®Ö€Õ¡Õ£Ö€Õ¡Õ·Õ¡Ö€Õš) ՜կՊբնա՟՞ր՟ել Õ§ Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ«Õ¡ÕµÕžÖ‚ÕŽÖ‰Ô±ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ„Õ¡ÕžÖ€Õ«Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡ÕµÕ¶Ö„ÕžÖ‚ÕŽ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Ö€Õ±Ö€ Õ£Õ¶Õ¡Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õ¶ է։այն Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ աբ՜՞րբացնել և ÕºÕ¡Õ°Õ¥Õ¬ <i>ÕŸÕ¡ÕµÖ€ÕžÖ‚Õ¡Õ¶ (wairua)</i>, 
   
  4141ՁեՌնաՎարտի ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ Õ€Ö€Õ¡ Ö 
  4242Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ·Õ¡Õ¿ արագ Õ§, Õ·Õ¡Õ¿ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„ և Õ·Õ¡Õ¿ Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Ö‰Õ„Õ¥Õ¶Ö„ ÕžÖ‚ÕŠÕžÖ‚ÕŽ ենք ÕŽÕ¿Õ¡Õ®Õ¥Õ¬, ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡Õ¿Õ¯Õ¡Õ¶Õ«Õ·Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ· Õ¥Õ¶ նաև ÕŽÕ¥Ö€ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®Õ¡Õ® ծրագրաշարին, և <i>ÕºÕ¡Õ©ÕžÖ‚Õ« (patu)</i> ՜այրի ÕºÕ¥Õœ ՜՞ւր Õ·Õ¥Õ¢Õš Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ·ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ աՎենաՊարգացած Õ¿Õ¥Õ­Õ«ÕžÕ¬ÕžÕ£Õ«Õ¡ÕµÕ« կիրաՌ՞ւՎ՚։</p> 
  43 }   
   43} 
  4444 
  4545_textaboutgreenstone_ [l=hy] {<p>Greenstone -Õš ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕŽÕ¡Õ¶ փաթեթ Õ§ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծՎան և Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Õ€Õ¡Õ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õš Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ§ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕŽÕ¡Õ¶ և Õ€Ö€Õ¡ Õ¿ÕºÕ¡Õ£Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ՀաՎացանց՞ւՎ Õ¯Õ¡ÕŽ արտաքի Õ°Õ«Õ·ÕžÕ² ՜արքերի ÕŸÖ€Õ¡Ö‰ Greenstone -Õš Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§  
   
  8282Ô±ÕµÕœ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ«Õ®Õš  Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՄԱԿ-Õ« Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« և Õ¡ÕµÕ¬ ՀԿ-ների հետ։. 
  8383</p> 
  84 }   
  85  
  86  
  87 _textdescrselcol_ [l=hy] {ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶}   
   84} 
   85 
   86 
   87_textdescrselcol_ [l=hy] {ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶} 
  8888 
  8989 
   
  9898#------------------------------------------------------------ 
  9999 
  100 _text4buts_ [l=hy] {Ô¿Õ¡Õ¶ 4 լրաց՞ւցիչ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€ Õ¿Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ§Õ»ÕžÖ‚ÕŽ}   
   100_text4buts_ [l=hy] {Ô¿Õ¡Õ¶ 4 լրաց՞ւցիչ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€ Õ¿Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ§Õ»ÕžÖ‚ÕŽ} 
  101101 
  102102_textnocollections_ [l=hy] {<p> Õ†Õ¥Ö€Õ¯Õ¡ÕµÕžÖ‚ÕŽÕœ Õ¹Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¡ÕµÕœ Greenstone-Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ հա՜անելի  Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Ö‰   
  103103ÔŽÕžÖ‚Ö„ կարղ եք նաև ա՟ելացնել ÕžÖ€ÕžÕ· Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Ö‰  
  104104<ul><li>Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Ö„ <a href="_httppagecollector_"> Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹ </a> կաՌ՞ւցել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€  
  105 <li>ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö„  Greenstone-Õ« արտաքին Õ°Õ«Õ·ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ՜արք Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš այՀտեղից։}   
  106  
  107 _text1coll_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ Greenstone Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš  ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ 1 Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚}   
  108  
  109 _textmorecolls_ [l=hy] {Greenstone -Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš  ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ _1_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚}   
   105<li>ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö„  Greenstone-Õ« արտաքին Õ°Õ«Õ·ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ՜արք Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš այՀտեղից։} 
   106 
   107_text1coll_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ Greenstone Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš  ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ 1 Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚} 
   108 
   109_textmorecolls_ [l=hy] {Greenstone -Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš  ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ _1_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚} 
  110110 
  111111###################################################################### 
   
  119119#------------------------------------------------------------ 
  120120 
  121 _textextlink_ [l=hy] {Արտաքին Õ¯Õ¡Õº }   
  122 _textlinknotfound_ [l=hy] {Ներքին Õ¯Õ¡ÕºÕš Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ¹Õ§ }   
   121_textextlink_ [l=hy] {Արտաքին Õ¯Õ¡Õº } 
   122_textlinknotfound_ [l=hy] {Ներքին Õ¯Õ¡ÕºÕš Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ¹Õ§ } 
  123123 
  124124_textextlinkcontent_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕºÕš ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ եք արտաքին Õ§ ձեր ներկա ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ® ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ 
  125125ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ ՀեՌև՜ ցանկան՞ւՎ եք տե՜նել Õ¡ÕµÕœ Õ¯Õ¡ÕºÕš և ձեր Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õš ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ ÕžÖ‚Õ¶Õ« Ցանց , Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք  <a href="_nexturl_">Õ£Õ¶Õ¡Õ¬ աՌաջ</a>Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õš, Õ¯Õ¡ÕŽ Ö 
  126 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Ö„ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ« «հետ» Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš  ՟երաՀաՌնալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ փա՜տաթղթին։ }   
  127  
  128 _textlinknotfoundcontent_ [l=hy] {Մեր ՟երահ՜կ՞ղ՞ւթյ՞ւնից Õ€ÕžÖ‚Ö€Õœ պատճաՌներ՞՟ ներքին Õ¯Õ¡ÕºÕš ÕžÖ€Õš Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ եք Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ«Ö‰ Սա Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Ö€ ÕºÕ¡ÕµÕŽÕ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ ՜կՊբնական Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ÕµÕžÖ‚ÕŽ աՌկա ՜խչալ՞՟։ Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ«Ö€ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ« «հետ» Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš  ՟երաՀաՌնալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€  Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ փա՜տաթղթին։ }   
   126Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Ö„ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ« «հետ» Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš  ՟երաՀաՌնալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ փա՜տաթղթին։ } 
   127 
   128_textlinknotfoundcontent_ [l=hy] {Մեր ՟երահ՜կ՞ղ՞ւթյ՞ւնից Õ€ÕžÖ‚Ö€Õœ պատճաՌներ՞՟ ներքին Õ¯Õ¡ÕºÕš ÕžÖ€Õš Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ եք Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ«Ö‰ Սա Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Ö€ ÕºÕ¡ÕµÕŽÕ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ ՜կՊբնական Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ÕµÕžÖ‚ÕŽ աՌկա ՜խչալ՞՟։ Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ«Ö€ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ« «հետ» Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš  ՟երաՀաՌնալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€  Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ փա՜տաթղթին։ } 
  129129 
  130130# should have arguments of collection, collectionname and link 
   
  133133<p>Ձեր ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ® Õ¯Õ¡ÕºÕš արտաքին Õ§  "_collectionname_" Õ°Õ¥Õ¿ ( Õ¡ÕµÕ¶ Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® Õ§  "_2_" Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¥Õ¿) 
  134134ÔµÕ©Õ¥ ցանկան՞ւՎ եք տե՜նել  Õ¯Õ¡ÕºÕš "_2_" Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ«  ÕŽÕ¥Õ»  Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargclUrlsafe_&d=_3_"> Õ£Õ¶Õ¡Õ¬ աՌաջ Õ€Õ¥ÕºÕ« Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õš, Õ¯Õ¡ÕŽ Ö 
  135 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Ö„ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ« «հետ» Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš ՟երաՀաՌնալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ փա՜տաթղթին։}   
   135Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Ö„ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ« «հետ» Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš ՟երաՀաՌնալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ փա՜տաթղթին։} 
  136136 
  137137 
   
  146146#------------------------------------------------------------ 
  147147 
  148 _textGSDLtitle_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶}   
   148_textGSDLtitle_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶} 
  149149 
  150150_textusername_ [l=hy] {Ö 
  151 Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ}   
  152 _textpassword_ [l=hy] {Õ£Õ¡Õ²Õ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡ÕŒ}   
  153  
  154 _textmustbelongtogroup_ [l=hy] {Նկատի աՌեք ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ պետք Õ§ պատկանեք  "_cgiargugHtmlsafe_" Õ­ÕŽÕ¢Õ«Õ¶ Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ» ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}   
   151Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ} 
   152_textpassword_ [l=hy] {Õ£Õ¡Õ²Õ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡ÕŒ} 
   153 
   154_textmustbelongtogroup_ [l=hy] {Նկատի աՌեք ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ պետք Õ§ պատկանեք  "_cgiargugHtmlsafe_" Õ­ÕŽÕ¢Õ«Õ¶ Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ» ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€} 
  155155 
  156156_textmessageinvalid_ [l=hy] {Ձեր կ՞ղՎից աՌաջարկ՟՞ղ Õ§Õ»Õš ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ գրանց՞ւՎ։<br> 
  157157_If_(_cgiargug_,[_textmustbelongtogroup_]<br>) 
  158158Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արեք Գրին՜թ՞՞ւնի Ö 
  159 Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš և գաղտնաբաՌ՚։}   
   159Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš և գաղտնաբաՌ՚։} 
  160160 
  161161_textmessagefailed_ [l=hy] {Ձեր ֠
  162 Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¯Õ¡ÕŽ գաղտնաբաՌ՚ ՜խալ է։}   
  163  
  164 _textmessagedisabled_ [l=hy] {Կներեք,  ձեր Õ°Õ¡Õ·Õ«ÕŸÕš Õ¡Ö€Õ£Õ¥Õ¬Õ¡ÖƒÕ¡Õ¯ÕŸÕ¡Õ® է։ ԜնՀր՞ւՎ ենք Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕœ կայք  ցանցային ÕŸÕ¡Ö€ÕºÕ¥Õ¿Õ« հետ։}   
  165  
  166 _textmessagepermissiondenied_ [l=hy] {Կներեք Õ€ÕžÖ‚Ö„  Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ» ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö„Ö‰}   
   162Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¯Õ¡ÕŽ գաղտնաբաՌ՚ ՜խալ է։} 
   163 
   164_textmessagedisabled_ [l=hy] {Կներեք,  ձեր Õ°Õ¡Õ·Õ«ÕŸÕš Õ¡Ö€Õ£Õ¥Õ¬Õ¡ÖƒÕ¡Õ¯ÕŸÕ¡Õ® է։ ԜնՀր՞ւՎ ենք Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕœ կայք  ցանցային ÕŸÕ¡Ö€ÕºÕ¥Õ¿Õ« հետ։} 
   165 
   166_textmessagepermissiondenied_ [l=hy] {Կներեք Õ€ÕžÖ‚Ö„  Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ» ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö„Ö‰} 
  167167 
  168168_textmessagestalekey_ [l=hy] {Õ€Õ²ÕžÖ‚ÕŽÕš ÕžÖ€Õ«Õ¶ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ°Õ«ÕŽÕ¡ Õ°Õ¥Õ¿Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ եք հնացած է։  
  169 ÔœÕ¶Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ենք, ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ ձեր գաղտնաբաՌ՚  Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õ«Õ¶ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}   
   169ԜնՀր՞ւՎ ենք, ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ ձեր գաղտնաբաՌ՚  Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õ«Õ¶ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
  170170 
  171171 
   
  187187</ol> 
  188188Ô±ÕŽÕ¥Õ¶ Õ€Õ¡ÕºÖ„ÕžÖ‚ÕŽ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք ՜տանալ փա՜տաթղթեր նաև  Greenstone CD-ROM  <i>docs</i> քարտարանից Õ¯Õ¡ÕŽ այցելել՞՟    <a 
  189 href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>.}   
  190  
  191 _textuserguide_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« ՞ւղեց՞ւյց}   
  192 _textinstallerguide_ [l=hy] {ՏեղաՀր՞ղի ՞ւղեց՞ւյց}   
  193 _textdeveloperguide_ [l=hy] {Õ†Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®ÕžÕ²Õ« ՞ւղեց՞ւյց}   
  194 _textpaperguide_ [l=hy] {Թղթից Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚}   
   189href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>.} 
   190 
   191_textuserguide_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« ՞ւղեց՞ւյց} 
   192_textinstallerguide_ [l=hy] {ՏեղաՀր՞ղի ՞ւղեց՞ւյց} 
   193_textdeveloperguide_ [l=hy] {Õ†Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®ÕžÕ²Õ« ՞ւղեց՞ւյց} 
   194_textpaperguide_ [l=hy] {Թղթից Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚} 
  195195_textorganizerguide_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕ«Õ¹Õ« Ö 
  196 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽÕšÖ‰}   
  197  
  198 _textgsdocstitle_ [l=hy] {greenstone փա՜տաթղթաբան՞ւթյ՞ւն}   
   196Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽÕšÖ‰} 
   197 
   198_textgsdocstitle_ [l=hy] {greenstone փա՜տաթղթաբան՞ւթյ՞ւն} 
  199199 
  200200###################################################################### 
   
  202202package wizard 
  203203 
  204 _textbild_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւց՞ւՎ}   
  205 _textbildsuc_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ կաՌ՞ւց՟ել Õ§}   
  206 _textviewbildsummary_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք  <a href="_httppagex_(bsummary)" target=_top> Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ կաՌ՞ւցՎան Õ¡ÕŽÖƒÕžÖƒÕžÖ‚ÕŽÕš </a> Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¥Õ¿Õ¡Õ£Õ¡ ՎանրաՎա՜ների Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}   
  207 _textview_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶}   
  208  
  209 _textbild1_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ«ÕŽÕ¡ կաՌ՞ւց՟՞ւՎ Õ§. ՜ա կտևի ÕžÖ€ÕžÕ· ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Ö‰  Õ¶Õ¥Ö€Ö„Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ աՌկա «ԿաՌ՞ւցՎան Հր՞ւթյան» Õ£Õ«Õ®Õš Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÕ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Վա՜ին։}   
   204_textbild_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւց՞ւՎ} 
   205_textbildsuc_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ կաՌ՞ւց՟ել Õ§} 
   206_textviewbildsummary_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք  <a href="_httppagex_(bsummary)" target=_top> Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ կաՌ՞ւցՎան Õ¡ÕŽÖƒÕžÖƒÕžÖ‚ÕŽÕš </a> Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¥Õ¿Õ¡Õ£Õ¡ ՎանրաՎա՜ների Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
   207_textview_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶} 
   208 
   209_textbild1_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ«ÕŽÕ¡ կաՌ՞ւց՟՞ւՎ Õ§. ՜ա կտևի ÕžÖ€ÕžÕ· ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Ö‰  Õ¶Õ¥Ö€Ö„Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ աՌկա «ԿաՌ՞ւցՎան Հր՞ւթյան» Õ£Õ«Õ®Õš Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÕ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Վա՜ին։} 
  210210 
  211211_textbild2_ [l=hy] {Կանգնեցնել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€  կաՌ՞ւցՎան պր՞ցե՜՚ ցանկացած ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯  ՜եղՎեք այ՜տեղ։ 
  212 <br> Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶, ÕžÖ€Õ« ÕŸÖ€Õ¡ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ  եք, Õ¯ÕŽÕ¶Õ¡ Õ¡Õ¶ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ ։}   
  213  
  214 _textstopbuild_ [l=hy] {կանգնեցնել կաՌ՞ւց՞ւՎ՚}   
  215  
  216 _textbild3_ [l=hy] {ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ€ÕžÖ‚Ö€Õœ գաք Õ¡ÕµÕœ էջից (և չեք ՀաՀարեցրել կաՌ՞ւցՎան գ՞րծ՚նթաց՚  "կանգնեցնել կաՌ՞ւց՞ւՎ՚" Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ« Վիջ՞ց՞՟) Õ¡ÕºÕ¡ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¯Õ·Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ« կաՌ՞ւց՟ել և Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ² ա՟արտից Õ°Õ¥Õ¿Õž Õ¯Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ«Ö‰}   
  217  
  218 _textbuildcancelled_ [l=hy] {ԿաՌ՞ւց՞ւՎ՚ ՀաՀարեց՟ած է։}   
  219  
  220 _textbildcancel1_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւցՎան գ՞րծ՚նթաց՚ ÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® է։ Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ«Ö€ ներքևի Õ€Õ¥Õ²Õ«Õ¶ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ÕµÕžÖ‚ÕŽ ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¯Õ¡ÕŽ ՟եր՜կ՜իր կաՌ՞ւցՎան գ՞րծ՚նթաց՚։ }   
  221  
  222 _textbsupdate1_ [l=hy] {ԿաՌ՞ւՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õ« թարՎաց՞ւՎ 1 ÕŸÕ¡ÕµÖ€Õ¯ÕµÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ}   
  223 _textbsupdate2_ [l=hy] {ԿաՌ՞ւցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õ« թարՎաց՞ւՎ }   
  224 _textseconds_ [l=hy] {Վայրկյաններ}   
   212<br> Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶, ÕžÖ€Õ« ÕŸÖ€Õ¡ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ  եք, Õ¯ÕŽÕ¶Õ¡ Õ¡Õ¶ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ ։} 
   213 
   214_textstopbuild_ [l=hy] {կանգնեցնել կաՌ՞ւց՞ւՎ՚} 
   215 
   216_textbild3_ [l=hy] {ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ€ÕžÖ‚Ö€Õœ գաք Õ¡ÕµÕœ էջից (և չեք ՀաՀարեցրել կաՌ՞ւցՎան գ՞րծ՚նթաց՚  "կանգնեցնել կաՌ՞ւց՞ւՎ՚" Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ« Վիջ՞ց՞՟) Õ¡ÕºÕ¡ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¯Õ·Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ« կաՌ՞ւց՟ել և Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ² ա՟արտից Õ°Õ¥Õ¿Õž Õ¯Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ«Ö‰} 
   217 
   218_textbuildcancelled_ [l=hy] {ԿաՌ՞ւց՞ւՎ՚ ՀաՀարեց՟ած է։} 
   219 
   220_textbildcancel1_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւցՎան գ՞րծ՚նթաց՚ ÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® է։ Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ«Ö€ ներքևի Õ€Õ¥Õ²Õ«Õ¶ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ÕµÕžÖ‚ÕŽ ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¯Õ¡ÕŽ ՟եր՜կ՜իր կաՌ՞ւցՎան գ՞րծ՚նթաց՚։ } 
   221 
   222_textbsupdate1_ [l=hy] {ԿաՌ՞ւՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õ« թարՎաց՞ւՎ 1 ÕŸÕ¡ÕµÖ€Õ¯ÕµÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ} 
   223_textbsupdate2_ [l=hy] {ԿաՌ՞ւցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õ« թարՎաց՞ւՎ } 
   224_textseconds_ [l=hy] {Վայրկյաններ} 
  225225 
  226226_textfailmsg11_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² կաՌ՞ւց՟ել քանի ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕ¶ ÕžÕ¹ ÕŽÕ« Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬ Õ¹Õ« ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Õ€Õ¡ÕŽÕžÕŠÕŸÕ¥Ö„ ÕžÖ€ ֆայլերից Õ¯Õ¡ÕŽ թղթապանակներից աՌն՟աՊն ÕŽÕ¥Õ¯Õš, ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€Õ¥Õ¬ եք <i>՜կՊբնական  
  227 Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬ </i> Õ§Õ»ÕžÖ‚ÕŽ ÕŸÖ€Õ¡ Õ£ÕžÖ€ÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ‚Õ¶Õ« և Գրին՜թ՞նի կ՞ղՎից ÕŽÕ·Õ¡Õ¯ÕŸÕžÕ² տե՜ակներին  Õ§ ÕºÕ¡Õ¿Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰}   
  228  
  229 _textfailmsg21_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¿Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ¹Õ§ կաՌ՞ւցել (import.pl չկայացա՟)։}   
  230 _textfailmsg31_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ¹Õ§ կաՌ՞ւցել (buildcol.pl չկայացա՟)։}   
  231 _textfailmsg41_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ կաՌ՞ւց՟ել Õ§, ՜ակայն Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¥Õ¬}   
  232 _textfailmsg71_ [l=hy] {Ան՜պա՜ելի ՜խալ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ« ՞ւնեցել ձեր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ՜տեղծել՞ւ ՚նթացք՞ւՎ}   
  233  
  234  
  235 _textblcont_ [l=hy] {ԿաՌ՞ւցՎան Õ¬ÕžÕ£ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ հետևյալ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰}   
   227Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬ </i> Õ§Õ»ÕžÖ‚ÕŽ ÕŸÖ€Õ¡ Õ£ÕžÖ€ÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ‚Õ¶Õ« և Գրին՜թ՞նի կ՞ղՎից ÕŽÕ·Õ¡Õ¯ÕŸÕžÕ² տե՜ակներին  Õ§ ÕºÕ¡Õ¿Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰} 
   228 
   229_textfailmsg21_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¿Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ¹Õ§ կաՌ՞ւցել (import.pl չկայացա՟)։} 
   230_textfailmsg31_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ¹Õ§ կաՌ՞ւցել (buildcol.pl չկայացա՟)։} 
   231_textfailmsg41_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ կաՌ՞ւց՟ել Õ§, ՜ակայն Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¥Õ¬} 
   232_textfailmsg71_ [l=hy] {Ան՜պա՜ելի ՜խալ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ« ՞ւնեցել ձեր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ՜տեղծել՞ւ ՚նթացք՞ւՎ} 
   233 
   234 
   235_textblcont_ [l=hy] {ԿաՌ՞ւցՎան Õ¬ÕžÕ£ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ հետևյալ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰} 
  236236 
  237237###################################################################### 
   
  246246#------------------------------------------------------------ 
  247247 
  248 _textdefaultstructure_ [l=hy] {լՌակյաց կաՌ՞ւց՟ածք}   
  249 _textmore_ [l=hy] {Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ«Õ¶}   
  250 _textinfo_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}   
  251 _textsrce_ [l=hy] {ՍկՊբնաղբյ՞ւրային Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Ö‰}   
  252 _textconf_ [l=hy] {Ձևա՟՞րել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶}   
  253 _textdel_ [l=hy] {ՀեՌացնել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Ö‰}   
  254 _textexpt_ [l=hy] {Արտահանել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Ö‰}   
  255  
  256 _textdownloadingfiles_ [l=hy] {Ֆայլերի ներբեՌն՞ւՎ}   
  257 _textimportingcollection_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¶Õ¥Ö€ÕŽÕžÖ‚Õ®ÕžÖ‚ÕŽ ...}   
  258 _textbuildingcollection_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւց՞ւՎ ...}   
  259 _textcreatingcollection_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծ՞ւՎ }   
   248_textdefaultstructure_ [l=hy] {լՌակյաց կաՌ՞ւց՟ածք} 
   249_textmore_ [l=hy] {Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ«Õ¶} 
   250_textinfo_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶} 
   251_textsrce_ [l=hy] {ՍկՊբնաղբյ՞ւրային Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Ö‰} 
   252_textconf_ [l=hy] {Ձևա՟՞րել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶} 
   253_textdel_ [l=hy] {ՀեՌացնել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Ö‰} 
   254_textexpt_ [l=hy] {Արտահանել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Ö‰} 
   255 
   256_textdownloadingfiles_ [l=hy] {Ֆայլերի ներբեՌն՞ւՎ} 
   257_textimportingcollection_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¶Õ¥Ö€ÕŽÕžÖ‚Õ®ÕžÖ‚ÕŽ ...} 
   258_textbuildingcollection_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւց՞ւՎ ...} 
   259_textcreatingcollection_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծ՞ւՎ } 
  260260 
  261261_textcollectorblurb_ [l=hy] {<i>Ô³Ö€Õ«Õ¹Õš Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ°ÕŠÕžÖ€ Õ§ քան ՜՞ւր՚։ <br>Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« կաՌ՞ւց՞ւՎ՚ և Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ¯Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ պատա՜խանատ՟՞ւթյ՞ւն, ՞ր՞նց Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք ցանկանալ անՀրաՀաՌնալ ՜կ՜ել՞ւց աՌաջ։ Ô¿Õ¡Õ¶  Õ°Õ¥Õ²Õ«Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ«Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ« Ö 
  262262րինական Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¶Õ¥Ö€. փա՜տաթ՞ւղթեր ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¹Õ« Õ¶Õ·Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ , ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք Õ¡Õ¶ÕºÕ¡ÕµÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¡Õ¬ Õ€Ö€Õ¡Õ¶Ö„ ÕžÖ‚Ö€Õ«Õ·Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶Ö‰ Ô¿Õ¡Õ¶ ՜՞ցիալական հարցեր. Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš պետք Õ§ հարգեն Õ¡ÕµÕ¶ Õ°Õ¡Õ¶Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶Õ¶ Õ¡ÕŸÕ¡Õ¶Õ€ÕžÖ‚ÕµÕ©Õ¶Õ¥Ö€Õš , ÕžÖ€ÕžÖ‚ÕŽ ՜տեղծ՟ել Õ¥Õ¶ Õ¡ÕµÕ€  փա՜տաթղթեր՚։ ÔµÕŸ Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¢Õ¡Ö€ÕžÕµÕ¡Õ¯Õ¡Õ¶ հարցեր. ÕžÖ€ÕžÕ· Õ¶ÕµÕžÖ‚Õ©Õ¥Ö€ ÕºÕ¡Ö€ÕŠÕ¡ÕºÕ¥Õœ պետք Õ§ հա՜անելի Õ¹Õ€Õ¡Ö€Õ±ÕŸÕ¥Õ¶  ÕžÖ‚Ö€Õ«Õ·Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶Ö‰  <br> Եղիր ÕŠÕ£Õ¡ÕµÕžÖ‚Õ¶  Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕžÖ‚ÕªÕ« և Ö 
  263 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ«Ö€ Õ¡ÕµÕ¶ իՎա՜տ՞ւն Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÕŸÖ‰  </i> }   
   263Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ«Ö€ Õ¡ÕµÕ¶ իՎա՜տ՞ւն Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÕŸÖ‰  </i> } 
  264264 
  265265_textcb1_ [l=hy] {Ô¿ÕžÖ‚Õ¿Õ¡Õ¯Õ«Õ¹Õš Ö 
  266 Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՜տեղծել՞ւ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€, թարՎացնել Õ¯Õ¡ÕŽ ա՟ելացնել եղածներին, Õ¯Õ¡ÕŽ Õ»Õ¶Õ»Õ¥Õ¬ Õ¥Õ²Õ¡Õ®Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰ Սա Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ÔŽÕžÖ‚Ö„ կանցնեք Ո՜տայնի Õ§Õ»Õ¥Ö€ÕžÕŸ, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ Õ¯ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»Õ¥Õ¶ անհրաժեշտ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÕ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰}   
  267  
  268 _textcb2_ [l=hy] {Նախ և աՌաջ ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Ö„ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„}   
  269 _textcnc_ [l=hy] {՜տեղծիր Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚}   
  270 _textwec_ [l=hy] {աշխատանք Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղի Õ°Õ¥Õ¿, Õ€Ö€Õ¡Õ¶ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« ա՟ելաց՞ւՎ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ»Õ¶Õ»Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ¡ÕµÕ¶}   
  271  
  272 _textcb3_ [l=hy] {Ô¹ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¯Õ¡ÕŽ կաՌ՞ւցՎան Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ պետք Õ§ գրանց՟եք։Սա անհրաժեշտ Õ§ ՁեՊ ÕºÕ¡Õ·Õ¿ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ այլ՞ց կ՞ղՎից Ձեր Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¹Õ« Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õš փ՞փ՞խել՞ւց։Նկատի ՞ւնեցեք, ÕžÖ€ Õ¡Õ¶ÕŸÕ¿Õ¡Õ¶Õ£ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ նկատաՌ՞ւՎներից Õ¥Õ¬Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¥Ö„ հաՎակարգից Ձեր գրանց՞ւՎից 30 Ö€ÕžÕºÕ¥ անց։ ÔµÕ©Õ¥ ՜ա ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°Õ« ÕŽÕ«Ö„ անհանգ՜տացեք՝ ÔŽÕžÖ‚Ö„ ն՞րից Õ¯Õ°Ö€Õ¡ÕŸÕ«Ö€ÕŸÕ¥Ö„ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ և Õ¯Õ·Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Ö„ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¡Õ¶Ö„Õš այնտեղից ÕžÖ€Õ¿Õ¥Õ² ÕžÖ€ Õ¯Õ¡Õ¶Õ£ եք աՌել։}   
   266Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՜տեղծել՞ւ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€, թարՎացնել Õ¯Õ¡ÕŽ ա՟ելացնել եղածներին, Õ¯Õ¡ÕŽ Õ»Õ¶Õ»Õ¥Õ¬ Õ¥Õ²Õ¡Õ®Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰ Սա Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ÔŽÕžÖ‚Ö„ կանցնեք Ո՜տայնի Õ§Õ»Õ¥Ö€ÕžÕŸ, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ Õ¯ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»Õ¥Õ¶ անհրաժեշտ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÕ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰} 
   267 
   268_textcb2_ [l=hy] {Նախ և աՌաջ ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Ö„ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„} 
   269_textcnc_ [l=hy] {՜տեղծիր Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚} 
   270_textwec_ [l=hy] {աշխատանք Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղի Õ°Õ¥Õ¿, Õ€Ö€Õ¡Õ¶ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« ա՟ելաց՞ւՎ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ»Õ¶Õ»Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ¡ÕµÕ¶} 
   271 
   272_textcb3_ [l=hy] {Ô¹ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¯Õ¡ÕŽ կաՌ՞ւցՎան Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ պետք Õ§ գրանց՟եք։Սա անհրաժեշտ Õ§ ՁեՊ ÕºÕ¡Õ·Õ¿ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ այլ՞ց կ՞ղՎից Ձեր Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¹Õ« Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õš փ՞փ՞խել՞ւց։Նկատի ՞ւնեցեք, ÕžÖ€ Õ¡Õ¶ÕŸÕ¿Õ¡Õ¶Õ£ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ նկատաՌ՞ւՎներից Õ¥Õ¬Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¥Ö„ հաՎակարգից Ձեր գրանց՞ւՎից 30 Ö€ÕžÕºÕ¥ անց։ ÔµÕ©Õ¥ ՜ա ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°Õ« ÕŽÕ«Ö„ անհանգ՜տացեք՝ ÔŽÕžÖ‚Ö„ ն՞րից Õ¯Õ°Ö€Õ¡ÕŸÕ«Ö€ÕŸÕ¥Ö„ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ և Õ¯Õ·Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Ö„ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¡Õ¶Ö„Õš այնտեղից ÕžÖ€Õ¿Õ¥Õ² ÕžÖ€ Õ¯Õ¡Õ¶Õ£ եք աՌել։} 
  273273 
  274274_textcb4_ [l=hy] {ԜնՀր՞ւենք ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ Greenstone Ö„Õž Ö 
  275 Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš և գաղտնաբաՌ՚ և ՜եղՎեք Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš գրանց՟ել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}   
  276  
  277 _textfsc_ [l=hy] {Նախ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Ö„ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶, ÕžÖ€Õ« Õ°Õ¥Õ¿ ÕžÖ‚ÕŠÕžÖ‚ÕŽ եք Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¥Õ¬ ( գրել՞ւց ÕºÕ¡Õ·Õ¿ÕºÕ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš  Õ¹Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶ÕŸÕ« Õ¡ÕµÕœ ց՞ւցակ՞ւՎ)}   
  278  
  279 _textwtc_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ€Õš ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ եք Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք}   
  280 _textamd_ [l=hy] {Ա՟ելացնել Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€ և ՟երակաՌ՞ւցել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶}   
  281 _textetc_ [l=hy] {ԜՎբագրել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւցՎան Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš և ՟երակաՌ՞ւցիր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Ö‰}   
  282 _textdtc_ [l=hy] {Ջնջել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢Ö‰}   
  283 _textetcfcd_ [l=hy] {Արտահանել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ«Õ¶Ö„Õ¶Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕžÕ²  Windows CD-ROM ՜արքի ÕŸÖ€Õ¡ Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}   
  284 _textcaec_ [l=hy] {ԱՌկա Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚ÕŽ}   
  285 _textnwec_ [l=hy] {Ô³Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ աՌկա Õ¹Õ¥Õ¶ ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}   
  286 _textcianc_ [l=hy] {Õ†ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծ՞ւՎ}   
  287 _texttsosn_ [l=hy] {Քայլերի Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¶ÕžÖ€ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ ՜տեղծել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ հետևյալն Õ¥Õ¶ }   
  288 _textsin_ [l=hy] {Նշել Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš (և Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš)}   
  289 _textswts_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ¯ նշեք ՞րտեղից Õ§ Õ£Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Ö€Õš }   
   275Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš և գաղտնաբաՌ՚ և ՜եղՎեք Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš գրանց՟ել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€} 
   276 
   277_textfsc_ [l=hy] {Նախ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Ö„ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶, ÕžÖ€Õ« Õ°Õ¥Õ¿ ÕžÖ‚ÕŠÕžÖ‚ÕŽ եք Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¥Õ¬ ( գրել՞ւց ÕºÕ¡Õ·Õ¿ÕºÕ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš  Õ¹Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶ÕŸÕ« Õ¡ÕµÕœ ց՞ւցակ՞ւՎ)} 
   278 
   279_textwtc_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ€Õš ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ եք Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք} 
   280_textamd_ [l=hy] {Ա՟ելացնել Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€ և ՟երակաՌ՞ւցել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶} 
   281_textetc_ [l=hy] {ԜՎբագրել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւցՎան Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš և ՟երակաՌ՞ւցիր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Ö‰} 
   282_textdtc_ [l=hy] {Ջնջել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢Ö‰} 
   283_textetcfcd_ [l=hy] {Արտահանել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ«Õ¶Ö„Õ¶Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕžÕ²  Windows CD-ROM ՜արքի ÕŸÖ€Õ¡ Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
   284_textcaec_ [l=hy] {ԱՌկա Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚ÕŽ} 
   285_textnwec_ [l=hy] {Ô³Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ աՌկա Õ¹Õ¥Õ¶ ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€} 
   286_textcianc_ [l=hy] {Õ†ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծ՞ւՎ} 
   287_texttsosn_ [l=hy] {Քայլերի Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¶ÕžÖ€ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ ՜տեղծել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ հետևյալն Õ¥Õ¶ } 
   288_textsin_ [l=hy] {Նշել Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš (և Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš)} 
   289_textswts_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ¯ նշեք ՞րտեղից Õ§ Õ£Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Ö€Õš } 
  290290_textatco_ [l=hy] {ՀաՎապատա՜խանեցնել Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õš (ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ բարձրակարգ Ö 
  291 Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€)}   
  292 _textbtc_ [l=hy] {'ԿաՌ՞ւցել'' Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ (Õ¿Õ¥Õœ Õ¶Õ¥Ö€Ö„Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ)}   
  293 _textpvyh_ [l=hy] {Õ€ÕºÕ¡Ö€Õ¿ÕžÖ€Õ¥Õ¶ Õ€Õ«Õ¿Õ¥Ö„ ձեր Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¡Õ¶Ö„Õš }   
  294  
  295 _texttfsiw_ [l=hy] {Õ‰ÕžÖ€Ö€ÕžÖ€Õ€ քայլն Õ§ , ÕžÖ€Õ¿Õ¥Õ² Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ«Õ¹Õš Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ» Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¡Õ¶Ö„ÕšÖ‰ «ԿաՌ՞ւցել» գ՞րծ՚նթաց՞ւՎ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ«Õ¹Õš  ՜տեղծ՞ւՎ Õ§ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ ց՞ւցիչներ՚ և  ÕŽÕ¥Õ¯Õ¿Õ¥Õ²ÕžÖ‚ÕŽ ցանկացած Õ¡ÕµÕ¬ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶, ÕžÖ€Õ¶ անհրաժեշտ Õ§ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Բայց Õ¶Õ¡Õ­ Õ€ÕžÖ‚Ö„ պետք Õ§ Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Ö„ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰}   
   291Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€)} 
   292_textbtc_ [l=hy] {'ԿաՌ՞ւցել'' Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ (Õ¿Õ¥Õœ Õ¶Õ¥Ö€Ö„Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ)} 
   293_textpvyh_ [l=hy] {Õ€ÕºÕ¡Ö€Õ¿ÕžÖ€Õ¥Õ¶ Õ€Õ«Õ¿Õ¥Ö„ ձեր Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¡Õ¶Ö„Õš } 
   294 
   295_texttfsiw_ [l=hy] {Õ‰ÕžÖ€Ö€ÕžÖ€Õ€ քայլն Õ§ , ÕžÖ€Õ¿Õ¥Õ² Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ«Õ¹Õš Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ» Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¡Õ¶Ö„ÕšÖ‰ «ԿաՌ՞ւցել» գ՞րծ՚նթաց՞ւՎ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ«Õ¹Õš  ՜տեղծ՞ւՎ Õ§ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ ց՞ւցիչներ՚ և  ÕŽÕ¥Õ¯Õ¿Õ¥Õ²ÕžÖ‚ÕŽ ցանկացած Õ¡ÕµÕ¬ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶, ÕžÖ€Õ¶ անհրաժեշտ Õ§ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Բայց Õ¶Õ¡Õ­ Õ€ÕžÖ‚Ö„ պետք Õ§ Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Ö„ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰} 
  296296 
  297297_textadab_ [l=hy] {Ստ՞րև Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ®ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ€Õ«Õ¡Õ£Ö€Õ¡ÕŽ, ÕžÖ€Õš Õ¯Ö 
  298 Õ£Õ¶Õ« Õ¯ÕžÕ²ÕŽÕ¶ÕžÖ€ÕžÕ·ÕŸÕ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ©Õ¥ ÕžÖ€Õ¿Õ¥Õ² ե՜։Կանաչ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ·Õ¡Ö€ÕªÕš Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©ÕžÖ‚ÕŽÖ‰Õ‡Õ¡Ö€Õ»ÕŸÕ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ¶Ö€Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¯ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¶ Õ£ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš ՀաՌնալ՞՟ Õ€Õ¥Õ²Õ«Õ¶Ö‰ Ô¿Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ ՟երաՀաՌնալ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ Õ§Õ» ՜եղՎել՞՟ Õ€Õ«Õ¡Õ£Ö€Õ¡ÕŽÕ« ÕŸÖ€Õ¡ աՌկա հաՎապատա՜խան Õ€Õ¥Õ²Õ«Õ¶ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ« ÕŸÖ€Õ¡Ö‰}   
  299  
  300 _textwyar_ [l=hy] {Երբ ÕžÖ€ պատրա՜տ Õ¥Õœ, ՜եղՎիր Õ¯Õ¡Õ¶Õ¡Õ¹ Õ£ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õ« "collection information" կ՞ճակ՚՝ Õ¶ÕžÖ€ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծ՞ւՎ՚ ՜կ՜ել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}   
  301  
  302 _textcnmbs_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš պետք Õ§ Õ¶Õ·ÕŸÕ« }   
  303 _texteambs_ [l=hy] {Ô·Õ¬Õ¥Õ¯Õ¿Ö€ÕžÕ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ հա՜ցեն պետք Õ§ Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ«Õ¶Õ«}   
  304 _textpsea_ [l=hy] {Ճշտեք Õ§Õ¬. փ՞՜տի հա՜ցեն Õ¡ÕµÕœ ձևաչափ՞՟՝ username@domain}   
  305 _textdocmbs_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš պետք Õ§ ÕžÖ€ÕžÕ·ÕŸÕ«Ö‰}   
  306  
  307 _textwcanc_ [l=hy] {Երբ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ եք ՜տեղծ՞ւՎ Õ€ÕžÖ‚Ö„ կարիք ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö„ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ ÕžÖ€ÕžÕ· Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶  ՜կՊբնական Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Վա՜ին ։ Ô±ÕµÕœ գ՞րծ՚նթաց՚ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕŸÕ¡Õ® Õ§ կայքի էջերի Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ տե՜ք՞՟՝ Õ²Õ¥Õ¯Õ¡ÕŸÕ¡Ö€ÕŸÕžÕ² Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¹Õ« կ՞ղՎից։ Ô·Õ»Õ« ներքևի ց՞ւցանակ՚ ց՞ւց Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ էջերի Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰ }   
  308  
  309 _texttfc_ [l=hy] {Վերնագիր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}   
   298Õ£Õ¶Õ« Õ¯ÕžÕ²ÕŽÕ¶ÕžÖ€ÕžÕ·ÕŸÕ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ©Õ¥ ÕžÖ€Õ¿Õ¥Õ² ե՜։Կանաչ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ·Õ¡Ö€ÕªÕš Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©ÕžÖ‚ÕŽÖ‰Õ‡Õ¡Ö€Õ»ÕŸÕ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ¶Ö€Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¯ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¶ Õ£ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš ՀաՌնալ՞՟ Õ€Õ¥Õ²Õ«Õ¶Ö‰ Ô¿Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ ՟երաՀաՌնալ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ Õ§Õ» ՜եղՎել՞՟ Õ€Õ«Õ¡Õ£Ö€Õ¡ÕŽÕ« ÕŸÖ€Õ¡ աՌկա հաՎապատա՜խան Õ€Õ¥Õ²Õ«Õ¶ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ« ÕŸÖ€Õ¡Ö‰} 
   299 
   300_textwyar_ [l=hy] {Երբ ÕžÖ€ պատրա՜տ Õ¥Õœ, ՜եղՎիր Õ¯Õ¡Õ¶Õ¡Õ¹ Õ£ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õ« "collection information" կ՞ճակ՚՝ Õ¶ÕžÖ€ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծ՞ւՎ՚ ՜կ՜ել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
   301 
   302_textcnmbs_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš պետք Õ§ Õ¶Õ·ÕŸÕ« } 
   303_texteambs_ [l=hy] {Ô·Õ¬Õ¥Õ¯Õ¿Ö€ÕžÕ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ հա՜ցեն պետք Õ§ Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ«Õ¶Õ«} 
   304_textpsea_ [l=hy] {Ճշտեք Õ§Õ¬. փ՞՜տի հա՜ցեն Õ¡ÕµÕœ ձևաչափ՞՟՝ username@domain} 
   305_textdocmbs_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš պետք Õ§ ÕžÖ€ÕžÕ·ÕŸÕ«Ö‰} 
   306 
   307_textwcanc_ [l=hy] {Երբ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ եք ՜տեղծ՞ւՎ Õ€ÕžÖ‚Ö„ կարիք ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö„ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ ÕžÖ€ÕžÕ· Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶  ՜կՊբնական Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Վա՜ին ։ Ô±ÕµÕœ գ՞րծ՚նթաց՚ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕŸÕ¡Õ® Õ§ կայքի էջերի Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ տե՜ք՞՟՝ Õ²Õ¥Õ¯Õ¡ÕŸÕ¡Ö€ÕŸÕžÕ² Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¹Õ« կ՞ղՎից։ Ô·Õ»Õ« ներքևի ց՞ւցանակ՚ ց՞ւց Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ էջերի Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰ } 
   308 
   309_texttfc_ [l=hy] {Վերնագիր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
  310310 
  311311_texttctiasp_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Õ«Ö€Õš կարճ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ§ Ö 
  312 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕ¡Õ® Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ» Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®Ö„ÕžÖ‚ÕŽ Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¥Õ¿  հա՜տատել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Օրինակ՝ «ՀաՎակարգչային Õ£Õ«Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Õ­Õ¶Õ«Õ¯Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ տեղեկագրեր» և «ՄարՀկային ԶարգացՎան ԳրաՀարան»։}   
  313  
  314 _textcea_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕºÕ« Õ§Õ¬Õ¥Õ¯Õ¿Ö€ÕžÕ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ հա՜ցե}   
   312Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕ¡Õ® Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ» Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®Ö„ÕžÖ‚ÕŽ Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¥Õ¿  հա՜տատել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Օրինակ՝ «ՀաՎակարգչային Õ£Õ«Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Õ­Õ¶Õ«Õ¯Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ տեղեկագրեր» և «ՄարՀկային ԶարգացՎան ԳրաՀարան»։} 
   313 
   314_textcea_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕºÕ« Õ§Õ¬Õ¥Õ¯Õ¿Ö€ÕžÕ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ հա՜ցե} 
  315315 
  316316_textteas_ [l=hy] {Ô·Õ¬Õ¥Õ¯Õ¿Ö€ÕžÕ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ հա՜ցեն ճշգրիտ ÕžÖ€ÕžÕ·ÕžÖ‚ÕŽ Õ§  Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¥Õ¬ÕžÖ‚ աՌաջին Õ¯Õ¥Õ¿Õš Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ ÔµÕ©Õ¥ Greenstone ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕš  Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ­Õ¶Õ€Õ«Ö€, Õ¡ÕºÕ¡ Õ¡Õ·Õ­ÕžÖ€ÕžÕ·Õ«Õ¹ Õ°Õ¡Õ²ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ§ ÕžÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¡ÕµÕ€ հա՜ցեին։ Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ Õ§Õ¬Õ¥Õ¯Õ¿Ö€ÕžÕ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ հա՜ցեն Õ¡ÕµÕœ Õ±Ö‡ÕžÕŸÖ‰ 
  317 <tt>name@domain</tt>.}   
  318  
  319 _textatc_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Վա՜ին}   
  320  
  321 _texttiasd_ [l=hy] {Սա  ÕºÕ¶Õ€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ , ÕžÖ€Õš Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ£Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ կաՌա՟արՎան ՜կՊբ՞ւնքներ՚, Õ©Õ¥ Õ«Õ¶Õ¹ Õ§ ներաՌ՟ած Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŽÕ¥Õ»Ö‰ Ô±ÕµÕ¶ Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ աՌաջին Õ§Õ»Õ«Õ¶ , երբ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ներկայաց՟ած է։}   
   317<tt>name@domain</tt>.} 
   318 
   319_textatc_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Վա՜ին} 
   320 
   321_texttiasd_ [l=hy] {Սա  ÕºÕ¶Õ€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ , ÕžÖ€Õš Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ£Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ կաՌա՟արՎան ՜կՊբ՞ւնքներ՚, Õ©Õ¥ Õ«Õ¶Õ¹ Õ§ ներաՌ՟ած Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŽÕ¥Õ»Ö‰ Ô±ÕµÕ¶ Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ աՌաջին Õ§Õ»Õ«Õ¶ , երբ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ներկայաց՟ած է։} 
  322322 
  323323_textypits_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ Õ·Õ¡Ö€Ö„ÕžÖ‚ÕŽ Ձեր Õ€Õ«Ö€Ö„Õš ց՞ւյց Õ§ Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¶Õ¥Ö€Ö„Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ աՌկա ՜լաք՞՟՝ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬ Õ€Õ¥ÕºÖ„ÕžÖ‚ÕŽ "Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Վա՜ին" ÖƒÕžÖ‚Õ¬ÕžÖ‚ÕŽÖ‰Õ‡Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ՜եղՎեք 
  324 "Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€" Õ¯Õ¡Õ¶Õ¡Õ¹ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯ÕšÖ‰}   
   324"Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€" Õ¯Õ¡Õ¶Õ¡Õ¹ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯ÕšÖ‰} 
  325325 
  326326_srcebadsources_ [l=hy] {<p>Ձեր կ՞ղՎից ՜ահՎան՟ած ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¯Õ¡ÕŽ ÕŽÕ« քանի ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ¹Õ¥Õ¶ (Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ® 
   
  335335 
  336336<p>Õ¥Õ©Õ¥ ՜ա հենց Õ¡ÕµÕ¶ URL Õ§, ÕžÖ€Õš տե՜ն՞ւՎ Õ¥Õœ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ, Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ§ Õ¡ÕµÕ¶ Õ£Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡ÕµÕ«Õ¶ ÕºÕ¡Õ°ÕŸÕ¡Õ® Õ°Õ«Õ·ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ պատճեից։Ԏժբախտաբար, Õ¿Õ¥Õ²Õ¡ÕµÕ«Õ¶ ÕºÕ¡Õ°ÕŸÕ¡Õ® Õ°Õ«Õ·ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿Õ³Õ¥Õ¶ տե՜անելի Õ¹Õ§ Õ°Õ¡ÕµÕ¥Õ¬Õ¡ÕµÕ«Õ¶ գ՞րծ՚նթացի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰Ô±ÕµÕœ Õ€Õ¥ÕºÖ„ÕžÖ‚ÕŽ Õ­ÕžÖ€Õ°ÕžÖ‚Ö€Õ€ ենք Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ բեՌնաթափել Õ§Õ»Õ¥Ö€Õš ՜կՊբնապե՜ Ö 
  337 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ÕšÖ‰}   
   337Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ÕšÖ‰} 
  338338 
  339339_textymbyco_ [l=hy] {<p>ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք Õ°Õ«ÕŽÕ¶Õ¡Õ€Ö€Õ¥Õ¬ ձեր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ«ÕŽÕ¶ÕŸÕ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ¯Õ¡ÕŽ 
   
  343343<li>  Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŸÖ€Õ¡ 
  344344<dl><dd> Ô¹Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš ձեր Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŽÕ¥Õ» պետք Õ§ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¶ Õ³Õ«Õ·Õ¿ Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶  ձևի Õ«Õ¶Õ¹ Õ¡Ö€Õ€Õ¥Õ¶  Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶  ՞ւնեց՞ղի ÕŽÕ¥Õ» են։ </dd></dl> 
  345 </dd></dl>}   
  346  
  347 _textbtco_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ Õ°Õ«ÕŽÕ¶ÕŸÕ¡Õ®}   
  348 _textand_ [l=hy] {Ա՟ելացր՞ւ Õ¶ÕžÖ€ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬}   
  349 _textad_ [l=hy] {Տ՟յալների ա՟ելաց՞ւՎ։}   
   345</dd></dl>} 
   346 
   347_textbtco_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ Õ°Õ«ÕŽÕ¶ÕŸÕ¡Õ®} 
   348_textand_ [l=hy] {Ա՟ելացր՞ւ Õ¶ÕžÖ€ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬} 
   349_textad_ [l=hy] {Տ՟յալների ա՟ելաց՞ւՎ։} 
  350350 
  351351_texttftysb_ [l=hy] {Ձեր կ՞ղՎից Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ® Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õ¥Ö€Õš կա՟ելաց՟են Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ«Õ¶Ö‰ Õ€Õ¡ÕŽÕžÕŠÕŸÕ¡Õ® եղեք ÕžÖ€ չեք ÕŸÕ¥Ö€Õ¡ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ÕµÕžÖ‚ÕŽ Õ¡Ö€Õ€Õ¥Õ¶ աՌկա Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õ¥Ö€Õš. հակաՌակ Õ€Õ¥ÕºÖ„ÕžÖ‚ÕŽ կ՜տեղծ՟ի Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ Ö 
  352 Ö€Õ«Õ¶Õ¡Õ¯Ö‰ Õ–Õ¡ÕµÕ¬Õ¥Ö€Õš Õ¢Õ¶ÕžÖ‚Õ©Õ¡Õ£Ö€ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ իրենց Õ¬Ö€Õ«ÕŸ ÕžÖ‚Õ²Õ«ÕžÕŸ, ՞՜տայնի Õ§Õ»Õ¥Ö€Õš իրենց բացարձակ Ո՜տայնի հա՜ցե՞՟։}   
  353  
  354 _textis_ [l=hy] {ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¶Õ¥Ö€Ö‰}   
   352րինակ։ Õ–Õ¡ÕµÕ¬Õ¥Ö€Õš Õ¢Õ¶ÕžÖ‚Õ©Õ¡Õ£Ö€ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ իրենց Õ¬Ö€Õ«ÕŸ ÕžÖ‚Õ²Õ«ÕžÕŸ, ՞՜տայնի Õ§Õ»Õ¥Ö€Õš իրենց բացարձակ Ո՜տայնի հա՜ցե՞՟։} 
   353 
   354_textis_ [l=hy] {ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¶Õ¥Ö€Ö‰} 
  355355 
  356356_textddd1_ [l=hy] {<p> ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Ö 
  357357Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ եք  file:// Õ¯Õ¡ÕŽ ftp:// Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš կ՞նկրետացնել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, Õ¡ÕºÕ¡ Õ¡ÕµÕ€ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš կբեՌնաթափ՟ի։  <p> ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Ö 
  358358Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ եք http:// Õ€Õ¡ Õ¯Õ¡Õ­ÕŸÕ¡Õ® Õ§ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„  URL Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ§ Õ¶ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¬ ցանցային Õ§Õ» Õ¯Õ¡ÕŽ ֆայլերի ցանկ  ձեր Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ ÔµÕ©Õ¥ Õ§Õ» Õ§ , Õ¡ÕºÕ¡ Õ¡ÕµÕ€ Õ§Õ»Õš կբեՌնաթափ՟ի և այ՜պի՜՞՟ Õ¯Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¶ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ§Õ»Õ¥Ö€Õš ՞ր՞նց Õ°Õ¥Õ¿ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® Õ§ և Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ§Õ»Õ¥Ö€Õš, ÕžÖ€ Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶ Հրանց. Õ¡ÕµÕ¶ ÕºÕ¡ÕµÕŽÕ¡Õ¶ÕžÕŸ , ÕžÖ€ Õ€Ö€Õ¡Õ¶Ö„ Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ URL-ÕžÕŸ Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¯Õ¡ÕµÖ„ÕžÖ‚ÕŽÖ‰  <p> ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Ö 
  359 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ եք  file:// Õ¯Õ¡ÕŽ ftp:// Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš Õ¯Õ¡ÕŽ ՞ւղեց՞ւյց՚ Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ եք URL-Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ http:// ÕžÖ€Õš ÕžÖ‚Õ²Õ²ÕžÖ€Õ€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ€Õ¥ÕºÕ« ֆայլերի ցանկի, Õ¡ÕºÕ¡ Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶ Õ«Õ¶Õ¹ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ« ÕŽÕ¥Õ» և Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶ Õ«Õ¶Õ¹ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡- Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ կներաՌ՟ի Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŽÕ¥Õ»Ö‰ <p>ՍեղՎեք "Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€''  Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš ՜տանալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ·Õ¡Õ¿ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Ö‰}   
   359Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ եք  file:// Õ¯Õ¡ÕŽ ftp:// Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš Õ¯Õ¡ÕŽ ՞ւղեց՞ւյց՚ Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ եք URL-Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ http:// ÕžÖ€Õš ÕžÖ‚Õ²Õ²ÕžÖ€Õ€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ€Õ¥ÕºÕ« ֆայլերի ցանկի, Õ¡ÕºÕ¡ Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶ Õ«Õ¶Õ¹ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ« ÕŽÕ¥Õ» և Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶ Õ«Õ¶Õ¹ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡- Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ կներաՌ՟ի Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŽÕ¥Õ»Ö‰ <p>ՍեղՎեք "Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€''  Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš ՜տանալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ·Õ¡Õ¿ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Ö‰} 
  360360 
  361361_textddd2_ [l=hy] {<p> ՍեղՎիր Õ¯Õ¡Õ¶Õ¡Õ¹ կ՞ճակներից ÕŽÕ¥Õ¯ÕšÖ‰ ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ բարձրակարգ Ö 
  362 Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ² եք Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ ցանկանաք Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡ÕŸÕžÖ€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« տե՜ք՚։  ÕˆÖ€ÕºÕ¥Õœ Õ¡ÕµÕ¬ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ¶Ö„ Õ£Õ¶Õ¡ ÕžÖ‚Õ²Õ«Õ² Õ€Õ¥ÕºÕ« կաՌ՞ւցՎան ÖƒÕžÖ‚Õ¬Ö‰ Հիշեք, Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÕŽÕ«Õ·Õ¿ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք  ՟երաՀաՌնալ Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« ÕŸÕ¡Õ² ÖƒÕžÖ‚Õ¬Õ«Õ¶ ՜եղՎել՞՟ Õ€Ö€Õ¡ Õ€Õ¥Õ²Õ«Õ¶ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯ÕšÖ‰}   
   362Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ² եք Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ ցանկանաք Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡ÕŸÕžÖ€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« տե՜ք՚։  ÕˆÖ€ÕºÕ¥Õœ Õ¡ÕµÕ¬ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ¶Ö„ Õ£Õ¶Õ¡ ÕžÖ‚Õ²Õ«Õ² Õ€Õ¥ÕºÕ« կաՌ՞ւցՎան ÖƒÕžÖ‚Õ¬Ö‰ Հիշեք, Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÕŽÕ«Õ·Õ¿ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք  ՟երաՀաՌնալ Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« ÕŸÕ¡Õ² ÖƒÕžÖ‚Õ¬Õ«Õ¶ ՜եղՎել՞՟ Õ€Ö€Õ¡ Õ€Õ¥Õ²Õ«Õ¶ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯ÕšÖ‰} 
  363363 
  364364_textconf1_ [l=hy] {<p>Ձեր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւց՞ւՎ՚ և ներկայաց՞ւՎ՚ ՟երահ՜կ՟՞ւՎ Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ¯ ֆայլի կ՞ղՎից։ Õ“ÕžÖ€Õ±ÕŸÕ¡Õ® Ö 
   
  368368Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ² չեք, Õ¡ÕºÕ¡ ÕºÕ¡Ö€ÕŠÕ¡ÕºÕ¥Õœ Õ£Õ¶Õ¡ Õ§Õ»Õ« ÕŸÕ¥Ö€Õ»Ö‰</b></center>  
  369369 
  370 <p>ÔžÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õš ÖƒÕžÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ ՜տ՞րև Õ¥Õ²Õ¡Õ® Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰ ÔµÕ©Õ¥ ՜խալ՟ել եք, ՜եղՎեք "Reset" Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš, Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¡Ö€ÕªÕ¥Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ£Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}   
  371  
  372 _textreset_ [l=hy] {Վերականգնել}   
   370<p>ÔžÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õš ÖƒÕžÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ ՜տ՞րև Õ¥Õ²Õ¡Õ® Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰ ÔµÕ©Õ¥ ՜խալ՟ել եք, ՜եղՎեք "Reset" Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš, Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¡Ö€ÕªÕ¥Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ£Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
   371 
   372_textreset_ [l=hy] {Վերականգնել} 
  373373 
  374374 
  375375_texttryagain_ [l=hy] {ԜնՀր՟՞ւՎ Õ§ <a href="_httppagecollector_" target=_top>՟երաբեՌնա՟՞րել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õš</a> 
  376376և ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¥Õ¬ ն՞րից։ 
  377 }   
  378  
  379  
  380 _textretcoll_ [l=hy] {ՎերաՀաՌնալ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õ«Õ¶}   
   377} 
   378 
   379 
   380_textretcoll_ [l=hy] {ՎերաՀաՌնալ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õ«Õ¶} 
  381381 
  382382_textdelperm_ [l=hy] {_cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ հա՟աքած՞ւից ÕŽÕ« քանի՜՚ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€Õš  Õ¹Õ¥Õ¶ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ»Õ¶Õ»ÕŸÕ¥Õ¬ ։ Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ պատճաՌներն են։  <ul>  <li>Greenstone-Õš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ«  Õ»Õ¶Õ»Õ¥Õ¬ÕžÖ‚  __gsdlhome_/collect/_cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕšÖ‰<br> ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ կարիք ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Ö„ ձեՌք՞՟ հեՌացնել՞ւ Õ¡ÕµÕœ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« հեՌաց՞ւՎ՚ հաՎակարգչից։ </li> <li>Greenstone-Õš Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ _gsdlhome_/bin/script/delcol.pl  Õ®Ö€Õ¡Õ£Õ«Ö€ÕšÖ‰  Õ€Õ¡ÕŽÕžÕŠÕŸÕ¥Ö„, ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕœ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš ՚նթերց՟՞ղ և Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕžÕ² է։</li> 
  383 </ul>}   
  384  
  385 _textdelinv_ [l=hy] {_cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ÕºÕ¡Õ·Õ¿ÕºÕ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ§ Õ¯Õ¡ÕŽ ՜խալ է։ Õ‹Õ¶Õ»Õ¥Õ¬Õš Õ¹Õ¥Õ²Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕ¡Õ® է։}   
  386  
  387 _textdelsuc_ [l=hy] {_cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ Õ»Õ¶Õ»ÕŸÕ¥Õ¬ է։}   
   383</ul>} 
   384 
   385_textdelinv_ [l=hy] {_cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ÕºÕ¡Õ·Õ¿ÕºÕ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ§ Õ¯Õ¡ÕŽ ՜խալ է։ Õ‹Õ¶Õ»Õ¥Õ¬Õš Õ¹Õ¥Õ²Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕ¡Õ® է։} 
   386 
   387_textdelsuc_ [l=hy] {_cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ Õ»Õ¶Õ»ÕŸÕ¥Õ¬ է։} 
  388388 
  389389_textclonefail_ [l=hy] {_cgiargclonecolHtmlsafe_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ¹Õ§ Õ¯Õ¬ÕžÕ¶Õ¡ÕŸÕžÖ€Õ¥Õ¬Ö‰ Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ պատճաՌներ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ լինել՝ 
   
  393393<li> Գրին՜թ՞՞ւն՚ Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ« Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¬ÕžÖ‚ collect.cfg կաՌ՞ւց՟ածքային Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš 
  394394</ul> 
  395 }   
  396  
  397 _textcolerr_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õ« ՜խալ}   
   395} 
   396 
   397_textcolerr_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õ« ՜խալ} 
  398398 
  399399_texttmpfail_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õš Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¬ Õ¯Õ¡ÕŽ գրել ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡ÕŸÕžÖ€ թղթապանակից։ Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ պատճաՌներն Õ¥Õ¶.   
  400400<ul> 
  401401<li> Greenstone -Õš Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ« Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¬ÕžÖ‚/Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ¡Ö€Õ¿ÕžÕ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ _gsdlhome_/tmp Ö„Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ 
  402 </ul>}   
   402</ul>} 
  403403 
  404404_textmkcolfail_ [l=hy] {Ô¿ÕžÖ‚Õ¿Õ¡Õ¯Õ«Õ¹Õ«Õ¶ Õ¹Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕŸÕ¥Õ® ՜տեղծել Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կ՞ղՎից ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»ÕŸÕžÕ² Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ« կաՌ՞ւց՟ածք՚ (mkcol.pl failed). Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ պատճաՌներն են՝ 
   
  408408<li> mkcol.pl perl Õ¯ÕžÕ€Õ« ՜խալ։ 
  409409</ul> 
  410 }   
  411  
  412 _textnocontent_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õ« ՜խալ. Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶ Õ¹Õ« Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ® Õ“ÕžÖ€Õ±Õ«Ö€ ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õš ՜կՊբից։}   
  413  
  414 _textrestart_ [l=hy] {ՎերաբեՌնա՟՞րել Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹ÕšÖ‰}   
   410} 
   411 
   412_textnocontent_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õ« ՜խալ. Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶ Õ¹Õ« Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ® Õ“ÕžÖ€Õ±Õ«Ö€ ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õš ՜կՊբից։} 
   413 
   414_textrestart_ [l=hy] {ՎերաբեՌնա՟՞րել Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹ÕšÖ‰} 
  415415 
  416416_textreloaderror_ [l=hy] {Õ†ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծՎան ՚նթացք՞ւՎ ՜խալ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ« ՞ւնեցել։ Սա Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°Õ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕ¶ պատճաՌ՞՟, ÕžÖ€ Greenstone-Õš Õ·ÖƒÕžÕ©ÕŸÕ¥Õ¬ Õ§ " ՟երաբեՌն՞ւՎ'' Õ¯Õ¡ÕŽ «հետ» Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ« Ö 
  417417գտագ՞րծ՞ւՎից։ (ԜնՀր՞ւ ենք ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¥Ö„ խ՞ւ՜ափել Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õ« Վիջ՞ց՞՟ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ®ÕžÖ‚ ՜տեղծել՞ւ ՚նթացք՞ւՎ Õ¡ÕµÕœ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš Ö 
  418 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ց)։ Ԝ՞րհ՞ւրՀ ենք Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ աշխատեցնեք Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õš ն՞րից։}   
   418գտագ՞րծել՞ւց)։ Ԝ՞րհ՞ւրՀ ենք Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ աշխատեցնեք Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õš ն՞րից։} 
  419419 
  420420_textexptsuc_ [l=hy] {_cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡Õ¶ÕŸÕ¥Õ¬ Õ§ _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ 
  421 }   
   421} 
  422422 
  423423_textexptfail_ [l=hy] {<p>Չի Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕŸÕžÖ‚ÕŽ արտահանել  _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_  Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Ö‰ Սա Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ§ ,ÕžÖ€ Õ¬Õ«Õ¶Õ« Õ¡ÕµÕ¶ պատճաՌ՞՟ ,ÕžÖ€ Greenstone-Õš Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ աՌանց "Արտահանել Õ€Õ¥ÕºÕ«  CD-ROM" գ՞րծաՌ՞ւյթի։  . 
   
  431431 
  432432</ul> 
  433 }   
   433} 
  434434 
  435435###################################################################### 
   
  439439 
  440440 
  441 _textdepositorblurb_ [l=hy] {<p> ÕƒÕ·Õ£Ö€Õ¿ÕžÖ€Õ¥Õ¶ Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Ö„ հետևյալ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš և ՜եղՎեք _textintro_ . </p>}   
  442  
  443 _textcaec_ [l=hy] {Ա՟ելաց՞ւՎ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ«Õ¶Ö‰}   
  444 _textbild_ [l=hy] {ÔŽÕ¥ÕºÕžÕŠÕ«Õ¿ Õ¡Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¶ÕµÕžÖ‚Õ©Õš}   
  445 _textintro_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš}   
  446 _textconfirm_ [l=hy] {Հա՜տատ՞ւՎ }   
  447 _textselect_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬  Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚}   
  448 _textmeta_ [l=hy] {Նշել ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰}   
  449 _textselectoption_ [l=hy] {ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ...    }   
  450  
  451 _texttryagain_ [l=hy] {ԜնՀր՟՞ւՎ Õ§ <a href="_httppagedepositor_" target=_top>ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ Õ€Õ¥ÕºÕžÕŠÕ«Õ¿Õ¡Ö€Õš և </a>ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¥Õ¬ ն՞րից։}   
  452  
  453 _textselectcol_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶,  ÕžÖ€Õ« ÕŽÕ¥Õ» ցանկան՞ւՎ եք ա՟ելացնել Õ¶ÕžÖ€ փա՜տաաթ՞ւղթ }   
  454 _textfilename_ [l=hy] {Ֆայլի  Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ}   
  455 _textfilesize_ [l=hy] {Ֆայլի չափ}   
  456  
  457 _textretcoll_ [l=hy] {ՎերաՀաՌնալ Õ€Õ¥ÕºÕžÕŠÕ«Õ¿Õ¡Ö€Õ«Õ¶}   
   441_textdepositorblurb_ [l=hy] {<p> ÕƒÕ·Õ£Ö€Õ¿ÕžÖ€Õ¥Õ¶ Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Ö„ հետևյալ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš և ՜եղՎեք _textintro_ . </p>} 
   442 
   443_textcaec_ [l=hy] {Ա՟ելաց՞ւՎ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ«Õ¶Ö‰} 
   444_textbild_ [l=hy] {ÔŽÕ¥ÕºÕžÕŠÕ«Õ¿ Õ¡Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¶ÕµÕžÖ‚Õ©Õš} 
   445_textintro_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš} 
   446_textconfirm_ [l=hy] {Հա՜տատ՞ւՎ } 
   447_textselect_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬  Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚} 
   448_textmeta_ [l=hy] {Նշել ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰} 
   449_textselectoption_ [l=hy] {ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ...    } 
   450 
   451_texttryagain_ [l=hy] {ԜնՀր՟՞ւՎ Õ§ <a href="_httppagedepositor_" target=_top>ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ Õ€Õ¥ÕºÕžÕŠÕ«Õ¿Õ¡Ö€Õš և </a>ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¥Õ¬ ն՞րից։} 
   452 
   453_textselectcol_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶,  ÕžÖ€Õ« ÕŽÕ¥Õ» ցանկան՞ւՎ եք ա՟ելացնել Õ¶ÕžÖ€ փա՜տաաթ՞ւղթ } 
   454_textfilename_ [l=hy] {Ֆայլի  Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ} 
   455_textfilesize_ [l=hy] {Ֆայլի չափ} 
   456 
   457_textretcoll_ [l=hy] {ՎերաՀաՌնալ Õ€Õ¥ÕºÕžÕŠÕ«Õ¿Õ¡Ö€Õ«Õ¶} 
  458458 
  459459 
   
  461461<ul> 
  462462<li>  Greenstone-Õš Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ« Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¬ÕžÖ‚/Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶  _gsdlhome_/tmp Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ 
  463 </ul>}   
   463</ul>} 
  464464 
  465465 
   
  476476 
  477477_textgreenstone1_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն՚ Õ€Õ¡ ծրագրային ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŸÕ¡ÕµÖ€ Õ§, ÕžÖ€Õš ծաՌայ՞ւՎ Õ§ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« ՜տեղծՎան և Հրանց ՜պա՜արկՎան Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰Ô±ÕµÕ¶ Õ¿Ö€Õ¡ÕŽÕ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕŽÕ¡Õ¶ և Õ¡ÕµÕ¶ Ô»Õ¶Õ¿Õ¥Ö€Õ¶Õ¥Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯Õ¡ÕŽ խտա՜ալիկի ÕŸÖ€Õ¡ Õ°Ö€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ¶ÕžÖ€ եղանակ։Գրին՜թ՞՞ւն՚ Õ©ÕžÕ²Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕ¡Õ® Õ§ ÕŽÕ¡ÕµÕ¯Õ¡Õ¿ÕžÕµÕ« հաՎալ՜արան՞ւՎ՝ Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®Õ« Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ, և Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ 
  478 ÕˆÕ’ՆԵՍԿՈ-Õ« և Õ€ÕµÕžÖ‚ÕŽÕ¡Õ¶ Õ«Õ¶Ö†Õž հա՜արակական Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¥Õ¿ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¿Õ¥Õ²Ö‰Ô±ÕµÕ¶ Բաց Ô¿ÕžÕ€Õ¥Ö€ÕžÕŸ ծրագրաշար Õ§, ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« <i>http://greenstone.org</i> GNU Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ հանրային Õ¡Ö€Õ¿ÕžÕ¶Õ¡Õ£Ö€Õ« ÕºÕ¡ÕµÕŽÕ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ±Õ¡ÕµÕ¶Ö‰}   
   478ՈՒՆԵՍԿՈ-Õ« և Õ€ÕµÕžÖ‚ÕŽÕ¡Õ¶ Õ«Õ¶Ö†Õž հա՜արակական Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¥Õ¿ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¿Õ¥Õ²Ö‰Ô±ÕµÕ¶ Բաց Ô¿ÕžÕ€Õ¥Ö€ÕžÕŸ ծրագրաշար Õ§, ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« <i>http://greenstone.org</i> GNU Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ հանրային Õ¡Ö€Õ¿ÕžÕ¶Õ¡Õ£Ö€Õ« ÕºÕ¡ÕµÕŽÕ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ±Õ¡ÕµÕ¶Ö‰} 
  479479 
  480480_textgreenstone2_ [l=hy] {Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« կայք (<a 
  481481href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ©Õ«ÕŸ Ö 
  482 Ö€Õ«Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€, Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€Õš ՜տեղծ՟ած Գրին՜թ՞՞ւնի ծրագրային ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŸÕ¡ÕµÖ€ÕžÖ‚ÕŽ, և Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ¥Õ¶ ÕžÖ‚Õ·Õ¡Õ€Õ«Ö€ ÕŠÕ¶Õ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ ÔŽÖ€Õ¡Õ¶Ö„ ց՞ւցաՀր՞ւՎ Õ¥Õ¶ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ և Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ տարբեր Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš, և ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ Արաբերեն, Չինարեն, Õ„Õ¡ÕžÖ€Õ«, Ի՜պաներեն Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ նաև Անգլերեն Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕžÕŸÖ‰ Այ՜տեղ Õ¯Õ¡Õ¶ նաև ÕžÖ€ÕžÕ· երաժշտական Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Ö‰}   
  483  
  484 _textplatformtitle_ [l=hy] {ÕºÕ¬Õ¡Õ¿Ö†ÕžÖ€ÕŽ}   
   482րինակելի Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€, Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€Õš ՜տեղծ՟ած Գրին՜թ՞՞ւնի ծրագրային ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŸÕ¡ÕµÖ€ÕžÖ‚ÕŽ, և Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ¥Õ¶ ÕžÖ‚Õ·Õ¡Õ€Õ«Ö€ ÕŠÕ¶Õ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ ÔŽÖ€Õ¡Õ¶Ö„ ց՞ւցաՀր՞ւՎ Õ¥Õ¶ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ և Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ տարբեր Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš, և ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ Արաբերեն, Չինարեն, Õ„Õ¡ÕžÖ€Õ«, Ի՜պաներեն Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ նաև Անգլերեն Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕžÕŸÖ‰ Այ՜տեղ Õ¯Õ¡Õ¶ նաև ÕžÖ€ÕžÕ· երաժշտական Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Ö‰} 
   483 
   484_textplatformtitle_ [l=hy] {ÕºÕ¬Õ¡Õ¿Ö†ÕžÖ€ÕŽ} 
  485485_textgreenstone3_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն՚ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ÕˆÖ‚Õ«Õ¶Õ€ÕžÕŠ, Õ 
  486486ÕžÖ‚Õ¶Õ«Ö„Õœ, և Մաք OS X ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŸÕ¡ÕµÖ€Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ ԱՌաք՟՞ւՎ Õ§ ÕˆÖ‚Õ«Õ¶Õ€ÕžÕŠ, Õ 
   
  489489Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Մայքր՞՜՞ֆթ C++ or gcc.  Գրին՜թ՞՞ւն՚ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ նաև Õ¡ÕŠÕ¡Õ¿ ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Ö 
  490490ÕªÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ ծրագրերի Õ°Õ¥Õ¿. Apache և PERL. Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Վիջերե՜՚ Ö 
  491 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՞՜տայնի Հիտակ՝ ՜՞՟՞րաբար Netscape Navigator Õ¯Õ¡ÕŽ Internet Explorer. }   
   491Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՞՜տայնի Հիտակ՝ ՜՞՟՞րաբար Netscape Navigator Õ¯Õ¡ÕŽ Internet Explorer. } 
  492492 
  493493_textgreenstone4_ [l=hy] {Շատ փա՜տաթղթային Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ¯Õ¡ÕµÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶  CD-ROM -Õ« ÕŸÖ€Õ¡ Ö 
  494 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Greenstone -Õ« ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕšÖ‰ Օրինակի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€,  <i>Humanity Development Library</i>-Õš ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ Õ§ 1,230 Õ°Ö€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ հաշ՟ապահ՞ւթյ՞ւնից ÕŽÕ«Õ¹Ö‡ ջրի ÕŽÕ¡Ö„Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö‰ Ô±ÕµÕ¶ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¶ÕŸÕ¡ÕŠÕ¡Õ£ÕžÖ‚ÕµÕ¶ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕžÕ²Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ°ÕŠÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« կիրաՌՎաՎբ, ÕžÖ€ÕžÕ¶Õ«Ö„ Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ· Õ¥Õ¶ Պարգաց՞ղ երկրների Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Տեղեկատ՟՞ւթյ՞ւն՚ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ հա՜անելի Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Վիջ՞ց՞՟ Õ€Õ«Õ¿ÕŸÕ¥Õ¬ÕžÕŸ ՚՜տ Õ©Õ¥ÕŽÕ¡ÕµÕ«,  Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ՚՜տ ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö€Õ«, Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ՚՜տ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶, Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÕŸ  Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ Õ¡Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÕŸ և գրքի Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¥Ö€Õ« ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ€Õ«Õ¿ÕžÖ‚ÕŽÕžÕŸÖ‰ }   
  495  
  496 _textcustomisationtitle_ [l=hy] {ÕŠÕ¡Õ¿ÕŸÕ«Ö€Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ« պահանջների Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ}   
   494Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Greenstone -Õ« ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕšÖ‰ Օրինակի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€,  <i>Humanity Development Library</i>-Õš ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ Õ§ 1,230 Õ°Ö€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ հաշ՟ապահ՞ւթյ՞ւնից ÕŽÕ«Õ¹Ö‡ ջրի ÕŽÕ¡Ö„Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö‰ Ô±ÕµÕ¶ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¶ÕŸÕ¡ÕŠÕ¡Õ£ÕžÖ‚ÕµÕ¶ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕžÕ²Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ°ÕŠÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« կիրաՌՎաՎբ, ÕžÖ€ÕžÕ¶Õ«Ö„ Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ· Õ¥Õ¶ Պարգաց՞ղ երկրների Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Տեղեկատ՟՞ւթյ՞ւն՚ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ հա՜անելի Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Վիջ՞ց՞՟ Õ€Õ«Õ¿ÕŸÕ¥Õ¬ÕžÕŸ ՚՜տ Õ©Õ¥ÕŽÕ¡ÕµÕ«,  Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ՚՜տ ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö€Õ«, Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ՚՜տ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶, Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÕŸ  Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ Õ¡Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÕŸ և գրքի Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¥Ö€Õ« ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ€Õ«Õ¿ÕžÖ‚ÕŽÕžÕŸÖ‰ } 
   495 
   496_textcustomisationtitle_ [l=hy] {ÕŠÕ¡Õ¿ÕŸÕ«Ö€Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ« պահանջների Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ} 
  497497_textgreenstone5_ [l=hy] {Greenstone -Õš Õ°Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ¯ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®ÕŸÕ¡Õ® Õ§ ՞րպե՜Պի Õ¬Õ«Õ¶Õ« խի՜տ Õ³Õ¯ÕžÖ‚Õ¶ և Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŸÕžÕ²Ö‰ Õ†ÕžÖ€ փա՜տաթ՞ւղթ՚ և  
  498498ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ±Ö‡Õ¡Õ¹Õ¡ÖƒÕ¥Ö€Õš հարՎարեց՟ած Õ¥Õ¶ "plugins" (Perl Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÕŸ) Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Վիջ՞ց՞՟։ Õ†ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡ÕºÕ¥Õœ , Õ¶ÕžÖ€ ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ«  Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ կաՌ՞ւց՟ածք՚  
  499499Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ Õ¶Õ¥Ö€Õ€Ö€ÕŸÕ¥Õ¬ "Հա՜ակարգիչներ'' Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÕŸÖ‰ Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Վիջերե՜ի Õ€Õ«Õ¿Õ«Ö€-և-ÕŠÕ£Õ¡ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶Õš կարելի Õ§ հա՜նել Ö 
  500500Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ÕºÕ¡Ö€ÕŠ ÕŽÕ¡Õ¯Ö€ÕžÕ¶Õ¥Ö€Ö‰ Corba Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ±Õ¡ÕµÕ¶Õ¡Õ£Õ«Ö€Õš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Õ¯Õ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶ (Java-Õ« ÕŽÕ¥Õ») Ö 
  501 Õ£Õ¿ÕŸÕ¥Õ¬  Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ փա՜տաթղթային Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¥Õ¿ ÕŽÕ«Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŸÕ¡Õ®  հնարա՟՞ր՞ւթյ՞ւններից։ ÕŽÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕºÕ¥Õœ, ՜կՊբնական Õ¯ÕžÕ€Õš Õ£Ö€ÕŸÕ¡Õ® C++ և Perl-ÕžÕŸ , ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ§ և հա՜անելի Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}   
  502  
  503 _textdocumentationtitle_ [l=hy] {Փա՜տաթղթաբան՞ւթյ՞ւն}   
  504 _textdocuments_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¯Õ¡ ÕšÕ¶Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ¡Õ¯ ձեՌնարկ։}   
   501Õ£Õ¿ÕŸÕ¥Õ¬  Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ փա՜տաթղթային Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¥Õ¿ ÕŽÕ«Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŸÕ¡Õ®  հնարա՟՞ր՞ւթյ՞ւններից։ ÕŽÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕºÕ¥Õœ, ՜կՊբնական Õ¯ÕžÕ€Õš Õ£Ö€ÕŸÕ¡Õ® C++ և Perl-ÕžÕŸ , ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ§ և հա՜անելի Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
   502 
   503_textdocumentationtitle_ [l=hy] {Փա՜տաթղթաբան՞ւթյ՞ւն} 
   504_textdocuments_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¯Õ¡ ÕšÕ¶Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ¡Õ¯ ձեՌնարկ։} 
  505505 
  506506#_textthreedocs_ {There are three documents that explain the Greenstone system:} 
   
  509509#_textdevelop_ {The Greenstone Digital Library Software Developer's Guide} 
  510510 
  511 _textmailinglisttitle_ [l=hy] {Õ¶Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ§Õ»}   
   511_textmailinglisttitle_ [l=hy] {Õ¶Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ§Õ»} 
  512512_textmailinglist_ [l=hy] {Ô³ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ‚Õ¶Õ« Գրին՜թ՞՞ւն Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« Ö„Õ¶Õ¶Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õ« Õ­ÕžÖ‚ÕŽÕ¢Ö‰ Ô±Õ¯Õ¿Õ«ÕŸ Վա՜նակիցներ՚ պետք Õ§ աջակցեն Վա՜նակցել՞՟ Ö„Õ¶Õ¶Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶Ö‰Ô²Õ¡ÕªÕ¡Õ¶ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ£Ö€ÕŸÕ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, այցելեք  <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a>. 
  513513 
   
  515515href="mailto:greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz" 
  516516>greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz</a>. 
  517 }   
  518  
  519 _textbugstitle_ [l=hy] {Սխալներ}   
  520 _textreport_ [l=hy] {Մենք ցանկան՞ւՎ ենք  Õ°Õ¡ÕŽÕžÕŠÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕœ ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕš Õ¬Õ¡ÕŸ Õ§ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ ձեր Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰  ԜնՀր՞ւՎ ենք Õ°Õ¡Õ²ÕžÖ€Õ€Õ¥Ö„ ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕžÖ‚Ö€ ՜խալ՚ <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">փ՞՜տային ց՞ւցակին</a>}   
  521  
  522 _textgs3title_ [l=hy] {աշխատանքի ÕŽÕ¥Õ» }   
  523 _textgs3_ [l=hy] {«Greenstone 3»-Õš Õ€Õ¡ Õ¶ÕžÖ€ÕžÕŸÕ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®ÕŸÕ¡Õ® Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£ Õ§, ÕžÖ€Õš ÕºÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬  Õ§ Greenstone 2-Õ« Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ աՌա՟ել՞ւթյ՞ւններ՚ (՚նթացիկ տարբերակ) -Ö 
  524 Ö€Õ«Õ¶Õ¡Õ¯Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, Õ¡ÕµÕ¶ Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚ Õ§ և Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕ¡ÕºÕ¬Õ¡Õ¿Ö†ÕžÖ€ÕŽ . Õ°Õ¥Õ·Õ¿ Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬Õ«Ö‰ ÔŽÕ¡ Վիացն՞ւՎ Õ§ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ աՌանձնահատկ՞ւթյ՞ւններ՚ և Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¬Õ«ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰ Ô±ÕµÕ¶ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ կաՌ՞ւցել և աշխատեցնել Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš աՌանց ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ«Ö‰ Ô³Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÕŸ  Java ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŸÕ¡ÕµÖ€ÕžÖ‚ÕŽ, Õ¡ÕµÕ¶ կաՌ՞ւց՟ած Õ§ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ­ ÕŽÕžÕ€ÕžÖ‚Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« ցանց, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ հաղ՞րՀակց՟՞ւՎ Õ¥Õ¶ Ö 
  525 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ  XML, այ՜պի՜՞՟ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¢Õ¡Õ·Õ­ÕŸÕ¡Õ® ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŸÕ¡ÕµÖ€ÕžÖ‚ÕŽ և Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®ÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ տարբեր կայանների ÕŸÖ€Õ¡Ö‰ Ô±ÕµÕœ ÕŽÕžÕ€ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Ö€ Õ±Ö‡Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚ÕŽÕš Վեծացն՞ւՎ Õ§ Greenstone-Õ« Õ³Õ¯ÕžÖ‚Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš և ÕšÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¯Õ¶ÕšÖ‰ «Greenstone 3»-Õ«  փա՜տաթղթաբան՞ւթյ՞ւն՚  և  ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¡Ö€Õ¡Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ©ÕžÕ²Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš կարելի Õ§ բեՌնաթափել <a href="http://www.greenstone.org/greenstone3.html">Greenstone 3 home page</a>.-ից ։?}   
  526  
  527 _textcreditstitle_ [l=hy] {երախտիքներ}   
   517} 
   518 
   519_textbugstitle_ [l=hy] {Սխալներ} 
   520_textreport_ [l=hy] {Մենք ցանկան՞ւՎ ենք  Õ°Õ¡ÕŽÕžÕŠÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕœ ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕš Õ¬Õ¡ÕŸ Õ§ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ ձեր Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰  ԜնՀր՞ւՎ ենք Õ°Õ¡Õ²ÕžÖ€Õ€Õ¥Ö„ ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕžÖ‚Ö€ ՜խալ՚ <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">փ՞՜տային ց՞ւցակին</a>} 
   521 
   522_textgs3title_ [l=hy] {աշխատանքի ÕŽÕ¥Õ» } 
   523_textgs3_ [l=hy] {«Greenstone 3»-Õš Õ€Õ¡ Õ¶ÕžÖ€ÕžÕŸÕ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®ÕŸÕ¡Õ® Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£ Õ§, ÕžÖ€Õš ÕºÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬  Õ§ Greenstone 2-Õ« Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ աՌա՟ել՞ւթյ՞ւններ՚ (՚նթացիկ տարբերակ) -- Ö 
   524րինակի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, Õ¡ÕµÕ¶ Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚ Õ§ և Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕ¡ÕºÕ¬Õ¡Õ¿Ö†ÕžÖ€ÕŽ, և Õ°Õ¥Õ·Õ¿ Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬Õ«Ö‰ ÔŽÕ¡ Վիացն՞ւՎ Õ§ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ աՌանձնահատկ՞ւթյ՞ւններ՚ և Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¬Õ«ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰ Ô±ÕµÕ¶ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ կաՌ՞ւցել և աշխատեցնել Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš աՌանց ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ«Ö‰ Ô³Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÕŸ  Java ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŸÕ¡ÕµÖ€ÕžÖ‚ÕŽ, Õ¡ÕµÕ¶ կաՌ՞ւց՟ած Õ§ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ­ ÕŽÕžÕ€ÕžÖ‚Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« ցանց, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ հաղ՞րՀակց՟՞ւՎ Õ¥Õ¶ Ö 
   525Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ  XML, այ՜պի՜՞՟ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¢Õ¡Õ·Õ­ÕŸÕ¡Õ® ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŸÕ¡ÕµÖ€ÕžÖ‚ÕŽ և Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®ÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ տարբեր կայանների ÕŸÖ€Õ¡Ö‰ Ô±ÕµÕœ ÕŽÕžÕ€ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Ö€ Õ±Ö‡Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚ÕŽÕš Վեծացն՞ւՎ Õ§ Greenstone-Õ« Õ³Õ¯ÕžÖ‚Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš և ÕšÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¯Õ¶ÕšÖ‰ «Greenstone 3»-Õ«  փա՜տաթղթաբան՞ւթյ՞ւն՚  և  ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¡Ö€Õ¡Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ©ÕžÕ²Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš կարելի Õ§ բեՌնաթափել <a href="http://www.greenstone.org/greenstone3-home">Greenstone 3 home page</a>} 
   526 
   527_textcreditstitle_ [l=hy] {երախտիքներ} 
  528528 
  529529_textwhoswho_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւնի ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕš ÕŽÕ¥Õ¯ Վիա՜նական ջանք Õ§ Õ·Õ¡Õ¿ ÕŽÕ¡Ö€Õ€Õ¯Õ¡Õ¶ ÕŽÕ«Õ»Ö‡Ö‰  Rodger McNab և  Stefan Boddie- Õš Õ²Õ¥Õ¯Õ¡ÕŸÕ¡Ö€ ճարտարապետներն Õ¥Õ¶ և Õ¶Õ¥Ö€Õ€Õ¶ÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€Õ¶ են։ Աջակց՞ւթյ՞ւններ Õ¥Õ¶ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¥Õ¬ ÔŽÕ¥ÕµÕŸÕ«Õ€  Բեինբրիջի , Õ‹ÕžÖ€Õ» Ô²Õ¡Õ¹Õ¡Õ¶Õ¡Õ¶Õ« ,Õ€ÕžÕ¶Õ£ Չեն , Մայքլ Ԏե՞ւ՜նիփ, Քեթրին ÔŽÕžÕ¶ , Ô·Õ¬Õ¯Õ¥  ÔŽÕ¡Õ¶Õ¯Õ¥Ö€, Կարլ  Ô³Õ¡Õ©ÕŸÕ«Õ¶ , Ô³Õ¥ÕžÖ† Õ€ÕžÕ¬ÕŽÕ¥Õœ, ÔŽÕ¡Õ¶Õ¡ Մաքքի, Õ‹ÕžÕ¶  Õ„ÕšÖ„ Ֆեր՜՞ն, Քրեիգ  Õ†Õ¥ÕŸÕ«Õ¬ -Մեննինգ, ÔŽÕ«Õ¶Õ¡Õ¬ Փաթել, Ô³ÕžÖ€Õ€ÕžÕ¶  Փայնթեր,Ô²Õ¥Ö€Õ¶Õ°Õ¡Ö€Õ€ Ֆահրինգ, Տ՞ՀՀ  ՌեՀՀ , Ô²Õ«Õ¬Õ¬  Ռ՞ջջեր՜, Õ‹ÕžÕ¶ Թ՞Վփ՜՞ն,և Ստյ՞ւարտ Õ 
  530 Õ¥Õ©Õ¥Ö€Õœ կ՞ղՎից։ Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ«Õ¡ÕµÕ« Ô¹ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®Õ«  Õ¡ÕµÕ¬ Õ¡Õ¶Õ€Õ¡ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶  Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« Õ­ÕžÖ€Õ°Ö€Õ€Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ և ՞ւղեկց՞ւՎ՝ Մարկ Ապերլի, Õ‹Õž Ô¿ÕžÕ¶Õ«Õ¶Õ£Õ°Õ¥ÕŽ,  Մաթ Õ‹ÕžÕ¶Õœ, Սթի՟ Õ‹ÕžÕ¶Õœ, Տե Տակա Ô¿Õ«Õ£Õ¡Õ¶,  Մայքլ Ԍ՞ւթ՜, Մալիկա Õ„Õ¡Õ°ÕžÕµÕ«Ö‰, Գերի ՄարՀ՜՞ն, ÔŽÕ¥ÕµÕŸ Õ†Õ«Õ¯ÕžÕ¬Õœ  և Ԍլ՞յՀ ՍՎիթ։ Մենք Õ¯ÕžÖ‚ÕŠÕ¥Õ«Õ¶Ö„ Õ¥Ö€Õ¡Õ­Õ¿Õ¡Õ£Õ«Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ նրանց, ÕžÕŸÖ„Õ¥Ö€ Õ¶Õ¥Ö€Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¶ ՞ւնեցել GNU-Õ¡Ö€Õ¿ÕžÕ¶Õ¡Õ£Ö€Õ« ÖƒÕ¡Õ©Õ¥Õ©Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ներաՌել՞՟ նաև տարած՞ւՎ՚՝ MG, GDBM, PDFTOHTML, PERL, WGET, WVWARE և  XLHTML։}   
  531  
  532 _textaboutgslong_ [l=hy] {գրին՜թ՞՞ւն ծրագրաշարի Վա՜ին}   
   530Õ¥Õ©Õ¥Ö€Õœ կ՞ղՎից։ Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ«Õ¡ÕµÕ« Ô¹ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®Õ«  Õ¡ÕµÕ¬ Õ¡Õ¶Õ€Õ¡ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶  Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« Õ­ÕžÖ€Õ°Ö€Õ€Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ և ՞ւղեկց՞ւՎ՝ Մարկ Ապերլի, Õ‹Õž Ô¿ÕžÕ¶Õ«Õ¶Õ£Õ°Õ¥ÕŽ,  Մաթ Õ‹ÕžÕ¶Õœ, Սթի՟ Õ‹ÕžÕ¶Õœ, Տե Տակա Ô¿Õ«Õ£Õ¡Õ¶,  Մայքլ Ԍ՞ւթ՜, Մալիկա Õ„Õ¡Õ°ÕžÕµÕ«Ö‰, Գերի ՄարՀ՜՞ն, ÔŽÕ¥ÕµÕŸ Õ†Õ«Õ¯ÕžÕ¬Õœ  և Ԍլ՞յՀ ՍՎիթ։ Մենք Õ¯ÕžÖ‚ÕŠÕ¥Õ«Õ¶Ö„ Õ¥Ö€Õ¡Õ­Õ¿Õ¡Õ£Õ«Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ նրանց, ÕžÕŸÖ„Õ¥Ö€ Õ¶Õ¥Ö€Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¶ ՞ւնեցել GNU-Õ¡Ö€Õ¿ÕžÕ¶Õ¡Õ£Ö€Õ« ÖƒÕ¡Õ©Õ¥Õ©Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ներաՌել՞՟ նաև տարած՞ւՎ՚՝ MG, GDBM, PDFTOHTML, PERL, WGET, WVWARE և  XLHTML։} 
   531 
   532_textaboutgslong_ [l=hy] {գրին՜թ՞՞ւն ծրագրաշարի Վա՜ին} 
  533533 
  534534###################################################################### 
   
  543543 
  544544_textlocu_ [l=hy] {Ԟնթացիկ ֠
  545 Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€Õ«  ց՞ւցակ}   
   545Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€Õ«  ց՞ւցակ} 
  546546_textuser_ [l=hy] {Ö 
  547 Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²}   
  548 _textas_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ·ÕŸÕ«  Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯}   
  549 _textgroups_ [l=hy] {Õ­ÕŽÕ¢Õ¥Ö€}   
  550 _textcomment_ [l=hy] {Õ„Õ¥Õ¯Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}   
   547Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²} 
   548_textas_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ·ÕŸÕ«  Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯} 
   549_textgroups_ [l=hy] {Õ­ÕŽÕ¢Õ¥Ö€} 
   550_textcomment_ [l=hy] {Õ„Õ¥Õ¯Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶} 
  551551_textadduser_ [l=hy] {Ա՟ելացնել Õ¶ÕžÖ€ Ö 
  552 Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²}   
  553 _textedituser_ [l=hy] {ԜՎբագրել }   
  554 _textdeleteuser_ [l=hy] {հեՌացնել}   
   552Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²} 
   553_textedituser_ [l=hy] {ԜՎբագրել } 
   554_textdeleteuser_ [l=hy] {հեՌացնել} 
  555555 
  556556 
   
  567567 
  568568_textedituser_ [l=hy] {ԜՎբագրել Ö 
  569 Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õš}   
   569Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õš} 
  570570_textadduser_ [l=hy] {Ա՟ելացր՞ւ Õ¶ÕžÖ€ Ö 
  571 Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²}   
  572  
  573 _textaboutusername_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš պետք Õ§ Õ¬Õ«Õ¶Õ« 2 և 30 Õ¥Ö€Õ¯Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ նիշերի Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ ÔŽÖ€Õ¡Õ¶Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ տաՌաթ՟ային նիշեր, '.', և  '_'.}   
  574  
  575 _textaboutpassword_ [l=hy] {ԳաղտնաբաՌ՚ պետք Õ§ Õ¬Õ«Õ¶Õ« 3 և 128 Õ¥Ö€Õ¯Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ նիշերի Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ ÔŽÖ€Õ¡Õ¶Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ ցանկացած Õ¶ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¬ Õ¿ÕºÕŸÕžÕ²  ASCII նիշեր}   
  576  
  577 _textoldpass_ [l=hy] {ÔµÕ©Õ¥ Õ¡ÕµÕœ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õš Õ€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ Õ§, Õ°Õ«Õ¶ գաղտնաբաՌ՚ Õ¯ÕºÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶ÕŸÕ« }   
  578 _textenabled_ [l=hy] {Ô¹ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§}   
  579 _textdisabled_ [l=hy] {կա՜եց՟ած Õ§}   
  580  
  581 _textaboutgroups_ [l=hy] {Ԝ՞ւՎբ՚  ՜տ՞րակետներ՞՟ Õ¢Õ¡ÕªÕ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ® ց՞ւցակ Õ§, ՜տ՞րակետներից Õ°Õ¥Õ¿Õž բացատ ÕŽÕ« Õ©ÕžÕ²Õ¥Ö„Ö‰}   
   571Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²} 
   572 
   573_textaboutusername_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš պետք Õ§ Õ¬Õ«Õ¶Õ« 2 և 30 Õ¥Ö€Õ¯Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ նիշերի Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ ÔŽÖ€Õ¡Õ¶Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ տաՌաթ՟ային նիշեր, '.', և  '_'.} 
   574 
   575_textaboutpassword_ [l=hy] {ԳաղտնաբաՌ՚ պետք Õ§ Õ¬Õ«Õ¶Õ« 3 և 128 Õ¥Ö€Õ¯Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ նիշերի Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ ÔŽÖ€Õ¡Õ¶Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ ցանկացած Õ¶ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¬ Õ¿ÕºÕŸÕžÕ²  ASCII նիշեր} 
   576 
   577_textoldpass_ [l=hy] {ÔµÕ©Õ¥ Õ¡ÕµÕœ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õš Õ€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ Õ§, Õ°Õ«Õ¶ գաղտնաբաՌ՚ Õ¯ÕºÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶ÕŸÕ« } 
   578_textenabled_ [l=hy] {Ô¹ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§} 
   579_textdisabled_ [l=hy] {կա՜եց՟ած Õ§} 
   580 
   581_textaboutgroups_ [l=hy] {Ԝ՞ւՎբ՚  ՜տ՞րակետներ՞՟ Õ¢Õ¡ÕªÕ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ® ց՞ւցակ Õ§, ՜տ՞րակետներից Õ°Õ¥Õ¿Õž բացատ ÕŽÕ« Õ©ÕžÕ²Õ¥Ö„Ö‰} 
  582582_textavailablegroups_ [l=hy] {Õ†Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¥Õœ ՜ահՎան՟ած Õ­ÕŽÕ¢Õ¥Ö€Õš ներաՌ՞ւՎ Õ¥Õ¶ կաՌա՟արչի և ÕžÖ‚Ö€Õ«Õ·Õ¶Õ¥Ö€Õ«, ÕžÕŸÖ„Õ¥Ö€ ՜ահՎան՞ւՎ Õ¥Õ¶ իրա՟ա՜՞ւթյ՞ւններ տարածական Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« կաՌ՞ւցՎան Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰Ö 
  583583Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ  Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ« Վիջերե՜՚ Õ¯Õ¡ÕŽ ÔŽÕ¥ÕºÕžÕŠÕ«Õ¿Õ¡Ö€ÕšÖ‰  <ul> <li><b>կաՌա՟արիչ</b>.  Տալի՜ Õ§ Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ և ÖƒÕžÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ձևատե՜ք՚ և Ö 
  584584Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ°Õ¡Õ·Õ«ÕŸÕšÖ‰ <li><b>Õ¡Õ¶Õ±Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶-Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ -Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Õ«Ö€ </b>. Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՜տեղծել  Õ¶ÕžÖ€ Õ¡Õ¶Õ±Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ ։ <li><b><collection-name>-collection-editor</b>. Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՜տեղծել և Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Ö€Õ¥Õ¬ "Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚-Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶" Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ , Ö 
  585585րինակ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ¥Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€-Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚- Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Õ«Ö€Ö‰ <li><b>Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€-Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€-Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Õ«Ö€</b>. Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§  ՜տեղծել Õ¶ÕžÖ€ Õ¡Õ¶Õ±Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶  և Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ և Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Ö€Õ¥Õ¬  <b>Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€</b> Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰ Ô±Ö€Õ¿ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ նաև Ö 
  586 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ Ô¿ÕžÕ¬Õ¥Õ¯Õ¿ÕžÖ€ÕšÖ‰  </ul>}   
   586Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ Ô¿ÕžÕ¬Õ¥Õ¯Õ¿ÕžÖ€ÕšÖ‰  </ul>} 
  587587 
  588588 
   
  598598 
  599599_textdeleteuser_ [l=hy] {ՀեՌացնել Ö 
  600 Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ«Õ¶}   
   600Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ«Õ¶} 
  601601_textremwarn_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ«Ö€ÕžÕžÖ„ ցանկան՞ւՎ եք ÕŽÕ·Õ¡Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ հեՌացնել Õ¡ÕµÕœ Ö 
  602 Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ«Õ¶  <b>_cgiargumunHtmlsafe_</b>}   
   602Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ«Õ¶  <b>_cgiargumunHtmlsafe_</b>} 
  603603 
  604604 
   
  613613#------------------------------------------------------------ 
  614614 
  615 _textchangepw_ [l=hy] {Õ“ÕžÕ­Õ¥Ö„ գաղտնաբաՌ՚ }   
  616 _textoldpw_ [l=hy] {Հին Õ£Õ¡Õ²Õ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡ÕŒ}   
  617 _textnewpw_ [l=hy] {Õ¶ÕžÖ€ Õ£Õ¡Õ²Õ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡ÕŒ}   
  618 _textretype_ [l=hy] {ն՞րից ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ արեք գաղտնաբաՌ՚}   
   615_textchangepw_ [l=hy] {Õ“ÕžÕ­Õ¥Ö„ գաղտնաբաՌ՚ } 
   616_textoldpw_ [l=hy] {Հին Õ£Õ¡Õ²Õ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡ÕŒ} 
   617_textnewpw_ [l=hy] {Õ¶ÕžÖ€ Õ£Õ¡Õ²Õ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡ÕŒ} 
   618_textretype_ [l=hy] {ն՞րից ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ արեք գաղտնաբաՌ՚} 
  619619 
  620620 
   
  629629#------------------------------------------------------------ 
  630630 
  631 _textsuccess_ [l=hy] {Ձեր գաղտնաբաՌ՚ Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕŸÕ¥Õ¬ է։}   
   631_textsuccess_ [l=hy] {Ձեր գաղտնաբաՌ՚ Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕŸÕ¥Õ¬ է։} 
  632632 
  633633 
   
  642642#------------------------------------------------------------ 
  643643 
  644 _textinvalidusername_ [l=hy] {Սխալ Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Ö‰}   
  645 _textinvalidpassword_ [l=hy] {ԳաղտնաբաՌ՚ ՜խալ Õ§}   
   644_textinvalidusername_ [l=hy] {Սխալ Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Ö‰} 
   645_textinvalidpassword_ [l=hy] {ԳաղտնաբաՌ՚ ՜խալ Õ§} 
  646646_textemptypassword_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արեք Õ¡ÕµÕœ Ö 
  647 Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« ՜կՊբնական գաղտնաբաՌ՚։}   
   647Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« ՜կՊբնական գաղտնաբաՌ՚։} 
  648648_textuserexists_ [l=hy] {Այ՜ ֠
  649649Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õš Õ¡Ö€Õ€Õ¥Õ¶ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ‚Õ¶Õ«, ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ ÕŽÕ¥Õ¯ ÕžÖ‚Ö€Õ«Õ· Ö 
  650 Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶}   
   650Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶} 
  651651 
  652652_textusernameempty_ [l=hy] {ԜնՀր՞ւՎ ենք, ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ ձեր Ö 
  653 Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ«  Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš}   
  654 _textpasswordempty_ [l=hy] {Պետք Õ§ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ անեք Õ°Õ«Õ¶ գաղտնաբաՌ՚։}   
  655 _textnewpass1empty_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ ձեր Õ¶ÕžÖ€ գաղտնաբաՌ՚, ՞րից Õ°Õ¥Õ¿Õž ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ¿ÕºÕ¥Ö„ Õ¡ÕµÕ¶}   
  656 _textnewpassmismatch_ [l=hy] {Ձեր Õ¶ÕžÖ€ գաղտնաբաՌի Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¹Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰}   
  657 _textnewinvalidpassword_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ եք արել ՜խալ գաղտնաբաՌ։}   
  658 _textfailed_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¯Õ¡ÕŽ գաղտնաբաՌ՚ ՜խալ են։}   
   653Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ«  Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš} 
   654_textpasswordempty_ [l=hy] {Պետք Õ§ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ անեք Õ°Õ«Õ¶ գաղտնաբաՌ՚։} 
   655_textnewpass1empty_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ ձեր Õ¶ÕžÖ€ գաղտնաբաՌ՚, ՞րից Õ°Õ¥Õ¿Õž ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ¿ÕºÕ¥Ö„ Õ¡ÕµÕ¶} 
   656_textnewpassmismatch_ [l=hy] {Ձեր Õ¶ÕžÖ€ գաղտնաբաՌի Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¹Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰} 
   657_textnewinvalidpassword_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ եք արել ՜խալ գաղտնաբաՌ։} 
   658_textfailed_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¯Õ¡ÕŽ գաղտնաբաՌ՚ ՜խալ են։} 
  659659 
  660660 
   
  670670 
  671671 
  672 _textversion_ [l=hy] {Greenstone տարբարակի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Õš}   
  673 _textframebrowser_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ պետք Õ§ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Ö„ Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÕ² Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ ՜ա Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}   
  674 _textusermanage_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²Õ« կաՌա՟ար՞ւՎ}   
   672_textversion_ [l=hy] {Greenstone տարբարակի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Õš} 
   673_textframebrowser_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ պետք Õ§ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Ö„ Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÕ² Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ ՜ա Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
   674_textusermanage_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²Õ« կաՌա՟ար՞ւՎ} 
  675675_textlistusers_ [l=hy] {Õ©ÕŸÕ¡Ö€Õ¯Õ«Ö€ Ö 
  676 Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶}   
   676Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶} 
  677677_textaddusers_ [l=hy] {ա՟ելացր՞ւ Õ¶ÕžÖ€ Ö 
  678 Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²}   
  679 _textchangepasswd_ [l=hy] {Õ“ÕžÕ­Õ¥Õ¬ գաղտնաբաՌ՚}   
  680 _textinfo_ [l=hy] {Տեխնիկական  Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}   
  681 _textgeneral_ [l=hy] {ÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€}   
  682 _textarguments_ [l=hy] {փա՜տարկներ}   
  683 _textactions_ [l=hy] {Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}   
  684 _textbrowsers_ [l=hy] {Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€}   
  685 _textprotocols_ [l=hy] {Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ±Õ¡ÕµÕ¶Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö€}   
  686 _textconfigfiles_ [l=hy] {Ձևա՟՞րՎան ֆայլեր}   
  687 _textlogs_ [l=hy] {Գրանց՞ւՎներ}   
   678Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²} 
   679_textchangepasswd_ [l=hy] {Õ“ÕžÕ­Õ¥Õ¬ գաղտնաբաՌ՚} 
   680_textinfo_ [l=hy] {Տեխնիկական  Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶} 
   681_textgeneral_ [l=hy] {ÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€} 
   682_textarguments_ [l=hy] {փա՜տարկներ} 
   683_textactions_ [l=hy] {Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€} 
   684_textbrowsers_ [l=hy] {Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€} 
   685_textprotocols_ [l=hy] {Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ±Õ¡ÕµÕ¶Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö€} 
   686_textconfigfiles_ [l=hy] {Ձևա՟՞րՎան ֆայլեր} 
   687_textlogs_ [l=hy] {Գրանց՞ւՎներ} 
  688688_textusagelog_ [l=hy] {Ö 
  689 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŽÕ¡Õ¶ գրանց՞ւՎներ}   
  690 _textinitlog_ [l=hy] {init log}   
  691 _texterrorlog_ [l=hy] {՜խալի գրանց՞ւՎ }   
  692 _textadminhome_ [l=hy] {աՀՎինի՜տրատ՞րի Õ§Õ»}   
  693 _textreturnhome_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ¿Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ§Õ»}   
  694 _titlewelcome_ [l=hy] {Õ‚Õ¥Õ¯Õ¡ÕŸÕ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽ}   
  695 _textmaas_ [l=hy] {ԿաՌա՟արՎան և ՞ւղեկցՎան ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« ծաՌայ՞ւթյ՞ւններ՚ ներաՌ՟ած Õ¥Õ¶ }   
  696 _textvol_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ աՌցանց գրանց՞ւՎներ՚}   
  697 _textcmuc_ [l=hy] {Ստեղծել, ÕºÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ և ն՞րացնել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ }   
   689Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŽÕ¡Õ¶ գրանց՞ւՎներ} 
   690_textinitlog_ [l=hy] {init log} 
   691_texterrorlog_ [l=hy] {՜խալի գրանց՞ւՎ } 
   692_textadminhome_ [l=hy] {աՀՎինի՜տրատ՞րի Õ§Õ»} 
   693_textreturnhome_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ¿Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ§Õ»} 
   694_titlewelcome_ [l=hy] {Õ‚Õ¥Õ¯Õ¡ÕŸÕ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽ} 
   695_textmaas_ [l=hy] {ԿաՌա՟արՎան և ՞ւղեկցՎան ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« ծաՌայ՞ւթյ՞ւններ՚ ներաՌ՟ած Õ¥Õ¶ } 
   696_textvol_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ աՌցանց գրանց՞ւՎներ՚} 
   697_textcmuc_ [l=hy] {Ստեղծել, ÕºÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ և ն՞րացնել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ } 
  698698_textati_ [l=hy] {ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬  Õ¿Õ¥Õ­Õ¶Õ«Õ¯Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶  ինչպի՜իք Õ¥Õ¶ Ö 
  699 Ö€Õ«Õ¶Õ¡Õ¯ CGI Õ¡Ö€Õ£ÕžÖ‚ÕŽÕ¥Õ¶Õ¿Õ¶Õ¥Ö€Õš }   
   699րինակ CGI Õ¡Ö€Õ£ÕžÖ‚ÕŽÕ¥Õ¶Õ¿Õ¶Õ¥Ö€Õš } 
  700700 
  701701_texttsaa_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ ծաՌայ՞ւթյ՞ւններ՚ հա՜անելի Õ¥Õ¶ Ö 
  702 Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ  Õ§Õ»Õ« Õ±Õ¡Õ­Õ¡Õ¯ÕžÕ²ÕŽÕµÕ¡Õ¶ Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ ց՞ւցանակ՚ }   
  703  
  704 _textcolstat_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯ }   
  705  
  706 _textcwoa_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš կերևան "Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕžÕ²" Õ¥Õ©Õ¥ Հրանց build.cfg Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õ¥Ö€Õš Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶, կարՀաց՟՞ղ Õ¥Õ¶, ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ ՜տեղծՎան աՎ՜աթ՟ի Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õš իրական Õ§ ( > 0), և Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« ինՀեք՜ի Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ (այ՜ինքն Õ¹Õ¥Õ¶ Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ կաՌացՎան Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ)։}   
  707  
  708 _textcafi_ [l=hy] {ՍեղՎեք  <i>abbrev.</i> Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Վա՜ին Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ }   
  709 _textcctv_ [l=hy] {՜եղՎաք <i> Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Õ¥Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚</i> Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶}   
  710 _textsubc_ [l=hy] {Հա՜տատեք ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš}   
  711 _texteom_ [l=hy] {Սխալ main.cfg բացելի՜։}   
  712 _textftum_ [l=hy] {main.cfg ն՞րաց՞ւՎ՚ ձախ՞ղ՟եց։}   
  713 _textmus_ [l=hy] {main.cfg Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ թարՎաց՟ել Õ§}   
   702Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ  Õ§Õ»Õ« Õ±Õ¡Õ­Õ¡Õ¯ÕžÕ²ÕŽÕµÕ¡Õ¶ Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ ց՞ւցանակ՚ } 
   703 
   704_textcolstat_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯ } 
   705 
   706_textcwoa_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš կերևան "Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕžÕ²" Õ¥Õ©Õ¥ Հրանց build.cfg Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õ¥Ö€Õš Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶, կարՀաց՟՞ղ Õ¥Õ¶, ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ ՜տեղծՎան աՎ՜աթ՟ի Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õš իրական Õ§ ( > 0), և Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« ինՀեք՜ի Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ (այ՜ինքն Õ¹Õ¥Õ¶ Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ կաՌացՎան Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ)։} 
   707 
   708_textcafi_ [l=hy] {ՍեղՎեք  <i>abbrev.</i> Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Վա՜ին Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ } 
   709_textcctv_ [l=hy] {՜եղՎաք <i> Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Õ¥Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚</i> Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶} 
   710_textsubc_ [l=hy] {Հա՜տատեք ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš} 
   711_texteom_ [l=hy] {Սխալ main.cfg բացելի՜։} 
   712_textftum_ [l=hy] {main.cfg ն՞րաց՞ւՎ՚ ձախ՞ղ՟եց։} 
   713_textmus_ [l=hy] {main.cfg Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ թարՎաց՟ել Õ§} 
  714714 
  715715 
   
  724724#------------------------------------------------------------ 
  725725 
  726 _textbsummary_ [l=hy] {ԿաՌ՞ւցիր "_collectionname_" Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« հաՎաՌ՞տագր՞ւթյ՞ւն՚։}   
  727 _textflog_ [l=hy] {ԳրանցՎան Õ±Õ¡Õ­ÕžÕ²ÕžÖ‚ÕŽ _collectionname_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}   
  728 _textilog_ [l=hy] {Õ†Õ¥Ö€ÕŽÕžÖ‚Õ®Õ¥Ö„ գրանց՞ւՎ՚ _collectionname_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}   
   726_textbsummary_ [l=hy] {ԿաՌ՞ւցիր "_collectionname_" Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« հաՎաՌ՞տագր՞ւթյ՞ւն՚։} 
   727_textflog_ [l=hy] {ԳրանցՎան Õ±Õ¡Õ­ÕžÕ²ÕžÖ‚ÕŽ _collectionname_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€} 
   728_textilog_ [l=hy] {Õ†Õ¥Ö€ÕŽÕžÖ‚Õ®Õ¥Ö„ գրանց՞ւՎ՚ _collectionname_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
  729729 
  730730############################################################################ 
   
  736736 
  737737# old cusab button 
  738 _linktextusab_ [l=hy] {ÕˆÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ կարծիք }   
   738_linktextusab_ [l=hy] {ÕˆÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ կարծիք } 
  739739 
  740740_greenstoneusabilitytext_ [l=hy] {Greenstone- Õ« Ö 
  741 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡Ö€ÕŽÕ¡Ö€Õ¡ÕŸÕ¥Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš }   
  742  
  743 _textwhy_ [l=hy] {<p>ÕˆÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ¥Õ¿ÕŸÕžÕŽÕ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš ÕŽÕ« Վիջ՞ց Õ§ տեղեկացնել՞ւ, ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕœ Õ¯Õ¡ÕµÖ„Õš Õ¢Õ¡Ö€Õ€ Õ§ Õ¯Õ¡ÕŽ հիա՜թափեցն՞ղ։}   
   741Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡Ö€ÕŽÕ¡Ö€Õ¡ÕŸÕ¥Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš } 
   742 
   743_textwhy_ [l=hy] {<p>ÕˆÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ¥Õ¿ÕŸÕžÕŽÕ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš ÕŽÕ« Վիջ՞ց Õ§ տեղեկացնել՞ւ, ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕœ Õ¯Õ¡ÕµÖ„Õš Õ¢Õ¡Ö€Õ€ Õ§ Õ¯Õ¡ÕŽ հիա՜թափեցն՞ղ։} 
  744744_textextraforform_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ չպետք Õ§ լրացնե՜ Õ±Ö‡Õ¡Õ¹Õ¡ÖƒÕš -- ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¯Ö 
  745 Õ£Õ¶Õ«}   
   745Õ£Õ¶Õ«} 
  746746_textprivacybasic_ [l=hy] {<p>ԳրաՌ՞ւՎ՚ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Greenstone-Õ« ցանցային Õ§Õ»Õ« Վա՜ին ,ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ€Õ«Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ էիք, և Õ¿Õ¥Õ­Õ¶ÕžÕ¬ÕžÕ£Õ«Õ¡Õ¶, ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Ö 
  747747Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ եք Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ (Õ£ÕžÖ‚ÕŽÕ¡Ö€Õ¡Õ® ցանկացած Ö 
  748 ÕªÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¿Ö€Õ¡ÕŽÕ¡Õ€Ö€Õ¥Ö„)}   
  749 _textstillsend_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ€Õ¥ÕŒ ցանկան՞ւ՞Վ եք ÕžÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡Õ²ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}   
  750  
  751 _texterror_ [l=hy] {Սխալ }   
  752 _textyes_ [l=hy] {Õ¡ÕµÕž }   
  753 _textno_ [l=hy] {Ոչ}   
  754 _textclosewindow_ [l=hy] {Փակել ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶Õš }   
  755 _textabout_ [l=hy] {Մա՜ին }   
  756 _textprivacy_ [l=hy] {Մա՜նա՟՞ր}   
  757 _textsend_ [l=hy] {Ուղարկել }   
  758 _textdontsend_ [l=hy] {Մի ÕžÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯Õ«Ö€}   
  759 _textoptionally_ [l=hy] {Ոչ ÕºÕ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ€Õ«Ö€}   
  760  
  761 _textunderdev_ [l=hy] {Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ ՎանրաՎա՜ներ՚ ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ¯Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¶ ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰}   
  762  
  763 _textviewdetails_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ¥Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ՎանրաՎա՜ներ՚։}   
  764 _textmoredetails_ [l=hy] {ՄանրաՎա՜ներ}   
  765 _texttrackreport_ [l=hy] {Հ՜կեք Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ¥Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}   
  766 _textcharacterise_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ տե՜ակի Õ­Õ¶Õ€Õ«Ö€ Õ§ Õ€Õ¡}   
  767 _textseverity_ [l=hy] {Ինքան ÕŸÕ¡Õ¿Õ¶ Õ§ Õ­Õ¶Õ€Õ«Ö€Õš }   
   748ÕªÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¿Ö€Õ¡ÕŽÕ¡Õ€Ö€Õ¥Ö„)} 
   749_textstillsend_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ€Õ¥ÕŒ ցանկան՞ւ՞Վ եք ÕžÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡Õ²ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš} 
   750 
   751_texterror_ [l=hy] {Սխալ } 
   752_textyes_ [l=hy] {Õ¡ÕµÕž } 
   753_textno_ [l=hy] {Ոչ} 
   754_textclosewindow_ [l=hy] {Փակել ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶Õš } 
   755_textabout_ [l=hy] {Մա՜ին } 
   756_textprivacy_ [l=hy] {Մա՜նա՟՞ր} 
   757_textsend_ [l=hy] {Ուղարկել } 
   758_textdontsend_ [l=hy] {Մի ÕžÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯Õ«Ö€} 
   759_textoptionally_ [l=hy] {Ոչ ÕºÕ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ€Õ«Ö€} 
   760 
   761_textunderdev_ [l=hy] {Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ ՎանրաՎա՜ներ՚ ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ¯Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¶ ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰} 
   762 
   763_textviewdetails_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ¥Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ՎանրաՎա՜ներ՚։} 
   764_textmoredetails_ [l=hy] {ՄանրաՎա՜ներ} 
   765_texttrackreport_ [l=hy] {Հ՜կեք Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ¥Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš} 
   766_textcharacterise_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ տե՜ակի Õ­Õ¶Õ€Õ«Ö€ Õ§ Õ€Õ¡} 
   767_textseverity_ [l=hy] {Ինքան ÕŸÕ¡Õ¿Õ¶ Õ§ Õ­Õ¶Õ€Õ«Ö€Õš } 
  768768  
  769 _textbadrender_ [l=hy] {Ô·Õ»Õš Õ€Õ«Õ¿ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¿Õ¡Ö€ÕžÖ€Õ«Õ¶Õ¡Õ¯}   
  770 _textcontenterror_ [l=hy] {Ô²ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ՜խալ}   
   769_textbadrender_ [l=hy] {Ô·Õ»Õš Õ€Õ«Õ¿ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¿Õ¡Ö€ÕžÖ€Õ«Õ¶Õ¡Õ¯} 
   770_textcontenterror_ [l=hy] {Ô²ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ՜խալ} 
  771771_textstrangebehaviour_ [l=hy] {Տար֠
  772 Ö€Õ«Õ¶Õ¡Õ¯ ÕºÕ¡Õ°ÕŸÕ¡Õ®Ö„}   
  773 _textunexpected_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ ÕžÖ€ ան՜պա՜ելի Õ¢Õ¡Õ¶ Õ§ ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°Õ¥Õ¬ }   
   772րինակ ÕºÕ¡Õ°ÕŸÕ¡Õ®Ö„} 
   773_textunexpected_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ ÕžÖ€ ան՜պա՜ելի Õ¢Õ¡Õ¶ Õ§ ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°Õ¥Õ¬ } 
  774774_textfunctionality_ [l=hy] {ÔŽÕªÕŸÕ¡Ö€ Õ§ Ö 
  775 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬}   
  776 _textother_ [l=hy] {Ô±ÕµÕ¬ }   
  777  
  778 _textcritical_ [l=hy] {ÔŸÕ¡ÕµÖ€Õ¡Õ°Õ¥Õ²}   
  779 _textmajor_ [l=hy] {Ԍ՞ւրջ}   
  780 _textmedium_ [l=hy] {Միջին }   
  781 _textminor_ [l=hy] {Ô±Õ¶Õ¶Õ·Õ¡Õ¶}   
  782 _texttrivial_ [l=hy] {Ô±Õ¶Õ¶Õ·Õ¡Õ¶}   
  783  
  784 _textwhatdoing_ [l=hy] {Ի՞նչ էիք Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÖƒÕžÖ€Õ±ÕžÖ‚ÕŽ անել։}   
  785 _textwhatexpected_ [l=hy] {Ի՞նչ եք Õ¡Õ¯Õ¶Õ¯Õ¡Õ¬ÕžÖ‚ÕŽ ÕžÖ€ Õ¿Õ¥Õ²Õ« Õ¯ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Ö‰}   
  786 _textwhathappened_ [l=hy] {Ին՞չ Õ§ ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°Õ¥Õ¬ Õ«Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰}   
  787  
  788 _cannotfindcgierror_ [l=hy] {<h2>Õ‘Õ¡ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥ÕŽ!<h2>Õ‰Õ¥ÕŽ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬ ՜եր՟երային Õ®Ö€Õ¡Õ£Õ«Ö€Õš "_linktextusab_" Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}   
  789  
  790 _textusabbanner_ [l=hy] {Greenstone-Õ« koru-ÕžÕ³Õ« Õ¶Õ·Õ¡Õ¶}   
   775Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬} 
   776_textother_ [l=hy] {Ô±ÕµÕ¬ } 
   777 
   778_textcritical_ [l=hy] {ÔŸÕ¡ÕµÖ€Õ¡Õ°Õ¥Õ²} 
   779_textmajor_ [l=hy] {Ԍ՞ւրջ} 
   780_textmedium_ [l=hy] {Միջին } 
   781_textminor_ [l=hy] {Ô±Õ¶Õ¶Õ·Õ¡Õ¶} 
   782_texttrivial_ [l=hy] {Ô±Õ¶Õ¶Õ·Õ¡Õ¶} 
   783 
   784_textwhatdoing_ [l=hy] {Ի՞նչ էիք Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÖƒÕžÖ€Õ±ÕžÖ‚ÕŽ անել։} 
   785_textwhatexpected_ [l=hy] {Ի՞նչ եք Õ¡Õ¯Õ¶Õ¯Õ¡Õ¬ÕžÖ‚ÕŽ ÕžÖ€ Õ¿Õ¥Õ²Õ« Õ¯ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Ö‰} 
   786_textwhathappened_ [l=hy] {Ին՞չ Õ§ ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°Õ¥Õ¬ Õ«Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰} 
   787 
   788_cannotfindcgierror_ [l=hy] {<h2>Õ‘Õ¡ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥ÕŽ!<h2>Õ‰Õ¥ÕŽ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬ ՜եր՟երային Õ®Ö€Õ¡Õ£Õ«Ö€Õš "_linktextusab_" Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
   789 
   790_textusabbanner_ [l=hy] {Greenstone-Õ« koru-ÕžÕ³Õ« Õ¶Õ·Õ¡Õ¶} 
  791791 
  792792 
   
  801801#------------------------------------------------------------ 
  802802     
  803 _textgtierror_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕµÕ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕŸÕ¥Õ¬ Õ§ ՜խալ}   
   803_textgtierror_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕµÕ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕŸÕ¥Õ¬ Õ§ ՜խալ} 
  804804 
  805805_textgtihome_ [l=hy] {Այ՜ էջ՚ ֠
   
  822822Õ 
  823823ÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ Õ§Õ» Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¿ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ "_textgtisubmit_" Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯ÕžÕŸÖ‰ Երբ Õ€ÕžÖ‚Ö„ ՜եղՎ՞ւՎ եք ՜ա, ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¡ Õ¡Õ¶ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕºÕ¥Õœ Õ¯Õ¡Õ¿Ö€ÕŸÕžÖ‚ÕŽ nzdl.org կայքի Գրին՜թ՞՞ին Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Õ 
  824 ÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ Õ§Õ»ÕžÖ‚ÕŽ Õ¡ÕµÕœ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš աՌկա Õ§ կայք ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ£Ö‚Ö€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}   
  825  
  826 _textgtiselecttlc_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Ö„ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚Õ¶Ö‰}   
   824ÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ Õ§Õ»ÕžÖ‚ÕŽ Õ¡ÕµÕœ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš աՌկա Õ§ կայք ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ£Ö‚Ö€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
   825 
   826_textgtiselecttlc_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Ö„ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚Õ¶Ö‰} 
  827827 
  828828#for status page 
  829 _textgtiviewstatus_ [l=hy] {ՍեղՎեք ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ ՚նթացիկ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õš Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ }   
  830 _textgtiviewstatusbutton_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ Վիճակ՚}   
  831 _textgtistatustable_ [l=hy] {Ԟնթացիկ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õš Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}   
  832 _textgtilanguage_ [l=hy] {ԌեՊ՞ւ}   
  833 _textgtitotalnumberoftranslations_ [l=hy] {Ô¹Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ Ö„Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš}   
  834  
  835 _textgtiselecttfk_ [l=hy] {ԜնՀր՞ւՎ Õ¥ÕŽ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Ö„ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš}   
  836  
  837 _textgticoredm_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւնի ÕŽÕ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ (Õ°Õ«ÕŽÕ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶)}   
  838 _textgtiauxdm_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն ÕŽÕ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ (Õ¥Ö€Õ¯Ö€ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶)}   
  839 _textgtiglidict_ [l=hy] {GLI  ԲաՌարան }   
  840 _textgtiglihelp_ [l=hy] {GLI Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}   
  841 _textgtiperlmodules_ [l=hy] {Perl ÕŽÕžÕ€ÕžÖ‚Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õš}   
  842 _textgtitutorials_ [l=hy] {Ու՜՞ւց՞ղական ÕŸÕ¡Ö€ÕªÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}   
  843 _textgtigreenorg_ [l=hy] {Greenstone.org}   
  844 _textgtigs3interface_ [l=hy] {Greenstone 3 Õ„Õ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ}   
   829_textgtiviewstatus_ [l=hy] {ՍեղՎեք ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ ՚նթացիկ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õš Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ } 
   830_textgtiviewstatusbutton_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ Վիճակ՚} 
   831_textgtistatustable_ [l=hy] {Ԟնթացիկ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õš Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€} 
   832_textgtilanguage_ [l=hy] {ԌեՊ՞ւ} 
   833_textgtitotalnumberoftranslations_ [l=hy] {Ô¹Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ Ö„Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš} 
   834 
   835_textgtiselecttfk_ [l=hy] {ԜնՀր՞ւՎ Õ¥ÕŽ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Ö„ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš} 
   836 
   837_textgticoredm_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւնի ÕŽÕ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ (Õ°Õ«ÕŽÕ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶)} 
   838_textgtiauxdm_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն ÕŽÕ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ (Õ¥Ö€Õ¯Ö€ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶)} 
   839_textgtiglidict_ [l=hy] {GLI  ԲաՌարան } 
   840_textgtiglihelp_ [l=hy] {GLI Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶} 
   841_textgtiperlmodules_ [l=hy] {Perl ÕŽÕžÕ€ÕžÖ‚Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õš} 
   842_textgtitutorials_ [l=hy] {Ու՜՞ւց՞ղական ÕŸÕ¡Ö€ÕªÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€} 
   843_textgtigreenorg_ [l=hy] {Greenstone.org} 
   844_textgtigs3interface_ [l=hy] {Greenstone 3 Õ„Õ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ} 
   845_textgtigsinstaller_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն կարգաբերիչ} 
  845846 
  846847#for greenstone manuals 
  847 _textgtidevmanual_ [l=hy] {Greenstone Զարգացն՞ղների ձեՌնարկ։}   
  848 _textgtiinstallmanual_ [l=hy] {Greenstone-Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ձեՌնարկ }   
  849 _textgtipapermanual_ [l=hy] {Greenstone-Õ« ձեՌնարկ «Թղթից Õ€Õ¥ÕºÕ« հա՟աքած՞ւ»}   
  850 _textgtiusermanual_ [l=hy] {Greenstone Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« ձեՌնարկ }   
  851  
  852 _textgtienter_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ }   
  853  
  854 _textgticorrectexistingtranslations_ [l=hy] {Ուղղիր աՌկա Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}   
  855 _textgtidownloadtargetfile_ [l=hy] {ԲեՌնաթափիր Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš}   
  856 _textgtiviewtargetfileinaction_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ Õ¡ÕµÕœ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ»Ö‰}   
  857 _textgtitranslatefileoffline_ [l=hy] {Ô¹Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕœ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš ցանցից Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ }   
  858  
  859 _textgtinumchunksmatchingquery_ [l=hy] {ՀարցՎան՚ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶ÕžÕ² տեք՜տի Վա՜երի քանակ }   
  860  
  861 _textgtinumchunkstranslated_ [l=hy] {Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ }   
  862 _textgtinumchunksrequiringupdating_ [l=hy] {Սրանցից 1 թարՎացՎան կարիք ÕžÖ‚Õ¶Õ«}   
  863 _textgtinumchunksrequiringtranslation_ [l=hy] {Õ¹Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}   
   848_textgtidevmanual_ [l=hy] {Greenstone Զարգացն՞ղների ձեՌնարկ։} 
   849_textgtiinstallmanual_ [l=hy] {Greenstone-Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ձեՌնարկ } 
   850_textgtipapermanual_ [l=hy] {Greenstone-Õ« ձեՌնարկ «Թղթից Õ€Õ¥ÕºÕ« հա՟աքած՞ւ»} 
   851_textgtiusermanual_ [l=hy] {Greenstone Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« ձեՌնարկ } 
   852 
   853_textgtienter_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ } 
   854 
   855_textgticorrectexistingtranslations_ [l=hy] {Ուղղիր աՌկա Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš} 
   856_textgtidownloadtargetfile_ [l=hy] {ԲեՌնաթափիր Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš} 
   857_textgtiviewtargetfileinaction_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ Õ¡ÕµÕœ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ»Ö‰} 
   858_textgtitranslatefileoffline_ [l=hy] {Ô¹Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕœ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš ցանցից Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ } 
   859 
   860_textgtinumchunksmatchingquery_ [l=hy] {ՀարցՎան՚ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶ÕžÕ² տեք՜տի Վա՜երի քանակ } 
   861 
   862_textgtinumchunkstranslated_ [l=hy] {Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ } 
   863_textgtinumchunksrequiringupdating_ [l=hy] {Սրանցից 1 թարՎացՎան կարիք ÕžÖ‚Õ¶Õ«} 
   864_textgtinumchunksrequiringtranslation_ [l=hy] {Õ¹Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€} 
  864865 
  865866#for status page 
  866 _textgtinumchunkstranslated2_ [l=hy] {Ô¿Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« քանակ}   
  867 _textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=hy] {Õ‰Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« քանակ }   
  868 _textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=hy] {Ô¹Õ¡ÕºÖ€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŽÕ« Ö„Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕŽÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ }   
  869  
  870 _textgtienterquery_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ Õ¢Õ¡ÕŒ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶  տեք՜տի Õ¡ÕµÕ¶ հատ՟ածից ÕžÖ€Õš ցանկան՞ւՎ եք ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¥Õ¬ }   
  871 _textgtifind_ [l=hy] {ԳՏԻՐ}   
  872  
  873 _textgtitranslatingchunk_ [l=hy] {Տեք՜տի Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õ« Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ <i>_1_</i>}   
  874 _textgtiupdatingchunk_ [l=hy] {Տեք՜տի Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õ« թարՎաց՞ւՎ <i>_1_</i>}   
  875 _textgtisubmit_ [l=hy] {Գրանցել}   
  876  
  877 _textgtilastupdated_ [l=hy] {Վերջին թարՎաց՞ւՎ}   
   867_textgtinumchunkstranslated2_ [l=hy] {Ô¿Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« քանակ} 
   868_textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=hy] {Õ‰Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« քանակ } 
   869_textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=hy] {Ô¹Õ¡ÕºÖ€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŽÕ« Ö„Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕŽÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ } 
   870 
   871_textgtienterquery_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ Õ¢Õ¡ÕŒ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶  տեք՜տի Õ¡ÕµÕ¶ հատ՟ածից ÕžÖ€Õš ցանկան՞ւՎ եք ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¥Õ¬ } 
   872_textgtifind_ [l=hy] {ԳՏԻՐ} 
   873 
   874_textgtitranslatingchunk_ [l=hy] {Տեք՜տի Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õ« Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ <i>_1_</i>} 
   875_textgtiupdatingchunk_ [l=hy] {Տեք՜տի Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õ« թարՎաց՞ւՎ <i>_1_</i>} 
   876_textgtisubmit_ [l=hy] {Գրանցել} 
   877 
   878_textgtilastupdated_ [l=hy] {Վերջին թարՎաց՞ւՎ} 
  878879 
  879880_textgtitranslationfilecomplete_ [l=hy] {Õ‡Õ¶ÕžÖ€Õ°Õ¡Õ¯Õ¡Õ¬ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¡ÕµÕœ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš թարՎացնել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Ô±ÕµÕ¶ Õ°Õ«ÕŽÕ¡ Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ է։ <p>Ô¿Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ բեՌնաթափել Õ¡ÕµÕœ ֆայլի ÕºÕ¡Õ¿Õ³Õ¥Õ¶Õš, Ö 
  880 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ÕŸÕ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ Õ¢Õ¥Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¯Õ¡ÕºÕš, և Õ¡ÕµÕ¶ Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶ÕºÕ¥Õœ Õ¯ÕšÕ¶Õ€Õ£Ö€Õ¯ÕŸÕ« Գրին՜թ՞՞ւնի Õ°Õ¥Õ¿Õ¡Õ£Õ¡ Õ©ÕžÕ²Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽÖ‰}   
   881Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ÕŸÕ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ Õ¢Õ¥Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¯Õ¡ÕºÕš, և Õ¡ÕµÕ¶ Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶ÕºÕ¥Õœ Õ¯ÕšÕ¶Õ€Õ£Ö€Õ¯ÕŸÕ« Գրին՜թ՞՞ւնի Õ°Õ¥Õ¿Õ¡Õ£Õ¡ Õ©ÕžÕ²Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽÖ‰} 
  881882 
  882883_textgtiofflinetranslation_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ կարղ եք Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ Greenstone-Õ« Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õš ցանցից Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Ö 
   
  887888<li> Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ«Ö€ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš նախատե՜՟ած ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ 
  888889<li> Երբ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¿Õ¥Õ¬Õ¥Ö„ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ¿ÕžÕ²Õ¥Ö€Õ« Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ§Õ¬ փ՞՜տ՞՟ ÕžÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯Õ«Ö€ .xls Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš Õ¡ÕµÕœ հա՜ցե՞՟ <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>. 
  889 </ol>}   
   890</ol>} 
  890891 
  891892 
   
  896897package gli 
  897898 
  898 _textglilong_ [l=hy] {greenstone-Õ« Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Վիջերե՜։}   
   899_textglilong_ [l=hy] {greenstone-Õ« Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Վիջերե՜։} 
  899900_textglihelp_ [l=hy] {<p>Գրին՜թ՞՞ւնի Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ« Վիջերե՜՚ (ԳԳՄ) Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ§ ՚նձեՌ՞ւՎ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬ Õ°Õ¥Õ·Õ¿ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ€Õ¥ÕºÕ« Գրին՜թ՞՞ւնի ֆ՞ւնկցի՞նալ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰ Սա Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ§ ՚նձեՌ՞ւՎ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¥Õ¬ փա՜տաթղթերի Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€, Õ¶Õ¥Ö€ÕŽÕžÖ‚Õ®Õ¥Õ¬ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¶Õ·Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€, և կաՌ՞ւցել Õ€Ö€Õ¡Õ¶Ö„ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ Գրին՜թ՞՞ւնի Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Ö‰</p> 
  900901 
   
  914915 
  915916Տեղափ՞խ՟եք Õ€Õ¥ÕºÕ« <i>Applications</i> Õ¡ÕºÕ¡ <i>Greenstone</i> (Õ¥Õ©Õ¥ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€Õ¥Õ¬ եք լՌակյաց Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ), Õ¡ÕºÕ¡ բեՌնա՟՞րեք <i>GLI</i> կիրաՌ՞ւթյ՞ւն՚։ 
  916 }   
   917}