Changeset 29848 for main/trunk/gli

Show
Ignore:
Timestamp:
01.05.2015 16:54:58 (5 years ago)
Author:
ak19
Message:

Gujarati language glidict module of GS interface. Many thanks to Lavji Zala.

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/gli/classes/dictionary_gu.properties

  r29827 r29848  
  11#******************* 
  22#** Language Orientation Property 
   3Component.Orientation:LTR 
  34 
  45#******************* 
   
  390391# 
  391392#***** CollectionManager ***** 
   393CollectionManager.Schedule_Failed:ભૂલ જોવટ મળી ઠ
   394ચે ઞંગ્રહચી  ઞમયઞર બિલ્ડ પ્રક્રિયટ ઞુચિશ્ચિ઀ ઞમયમટં થઇ શકી ચહિ. 
  392395CollectionManager.Build_Cancelled:ઞંગ્રહ બિલ્ડીંગચી પ્રક્રિયટ રઊ કરેલ છે. 
  393396CollectionManager.Cannot_Create_Collection:કઞુર થઈ છે ઠ
   
  405408CollectionManager.Loading_Collection:ઞંગ્રહ લોડ થઇ રહ્યું છે 
  406409CollectionManager.Loading_Collection_Please_Wait:ઞંગ્રહ લોડ થઇ રહ્યું છે, રટહ જુઓ... 
   410CollectionManager.Loading_Successful:લોડ થયેલ ઞંગ્રહ {0}. 
   411CollectionManager.Missing_Config:આ ઞંગ્રહ પટઞે પ્રમટણભૂ઀ collect.cfg ફટઈલ ચથી 
   412CollectionManager.Not_Col_File:'{0}' એ લટઈબ્રેરીયચ ઇચ્ટરફેઞ કલેક્શચ ફટઈલ ચથી (.col) 
   413CollectionManager.No_Config_File:ઞંગ્રહચી .cfg ફટઈલ mkcol.pl ઊ્વટરટ ઀ૈયટર થઇ ચથી. 
   414CollectionManager.Preview_Ready_Failed:કોઈક ભૂલ જોવટ મળી જે ઞંગ્રહચું પ્રિવ્યુ જોવટમટં ઠ
   415વરોધ ઉભો કરશે. 
   416CollectionManager.Preview_Ready_Title:ઞંગ્રહ પ્રિવ્યુચી  ઞ્થિ઀િ. 
   417CollectionManager.Schedule_Ready_Title:બિલ્ડ પ્રક્રિયટચી ઞુચિશ્ચિ઀ ઞ્થિ઀િ. 
  407418CollectionManager.Build_Not_Moved:બિલ્ડીંગ ડિરેક્ટરી ખઞેડી શક્યટં ચથી. બીજી વખ઀ બિલ્ડીંગચી પ્રક્રિયટ કરો, ઠ
  408419થવટ GLI ઠ
   
  418429# 
  419430#***** CollectionPopupMenu ***** 
   431CollectionPopupMenu.Delete:રઊ કરો 
   432CollectionPopupMenu.New_Dummy_Doc:ચવો ડમી પ્રલેખ 
   433CollectionPopupMenu.New_Folder:ચવું ફોલ્ડર 
   434CollectionPopupMenu.Refresh:ફોલ્ડરચો ઊેખટવ રીફ્રેશ કરો 
   435CollectionPopupMenu.Rename:ચટમ બઊલો 
   436CollectionPopupMenu.Replace:રિપ્લેઞ કરો... 
  420437#******************************* 
  421438# 
  422439#***** CreatePane ***** 
   440CreatePane.Schedule:ઞુચિશ્ચિ઀ વિકલ્પો 
   441CreatePane.Schedule_Build:ઞુચિશ્ચિ઀ કટર્ય 
   442CreatePane.Schedule_Build_Tooltip:ઞ્વયંઞંચટલિ઀ ઞંગ્રહ ફોર્મેશચ પ્રક્રિયટ ઞુચિશ્ચિ઀ 
   443CreatePane.Build:ઞંગ્રહ બીલ્ડ કરવટ મટટેચટ ઉપટયો 
   444CreatePane.Build_Tooltip:ઞંગ્રહ ફોર્મેશચ મટટે  ઇચ્ડેક્ષિંગ  ઠ
   445ચે વર્ગીકરણ ઀બક્કટચટ ઉપટયો 
   446CreatePane.Build_Collection:ઞંગ્રહ બીલ્ડ કરો  
   447CreatePane.Build_Collection_Tooltip:ઞંગ્રહ ફોર્મેશચ પ્રક્રિયટ શરુ કરો 
   448CreatePane.Build_Progress:ઞંગ્રહ બીલ્ડચી પ્રક્રિયટ પ્રગ઀િમટં છે 
   449CreatePane.Cancel_Build:ઞંગ્રહ બીલ્ડ કરવટચી પ્રક્રિયટ રઊ કરો 
   450CreatePane.Cancel_Build_Tooltip:ઞંગ્રહ ફોર્મેશચ પ્રક્રિયટ બંધ કરો 
   451CreatePane.Full_Build:ઞંપૂર્ણ રીબીલ્ડ કરો 
   452CreatePane.Full_Build_Tooltip:ઞંગ્રહચે શરૂઆ઀ (ઞ્ક્રેચ)થી ઞંપૂર્ણ રી઀ે રીબીલ્ડ કરો 
   453CreatePane.Import:ઈમ્પોર્ટ મટટેચટ ઉપટયો 
   454CreatePane.Import_Tooltip:ઞંગ્રહ ફોર્મેશચચી ફટઇલ કચ્વર્જચ ઠ
   455ચે મેટટડેટટ ઠ
   456ઞટઇચ્મેંટ ઀બક્કટ મટટેચટ ઉપટયો 
   457CreatePane.Import_Progress:ઈમ્પોર્ટ પ્રક્રિયટ પ્રગ઀િમટં છે 
   458CreatePane.Minimal_Build:ઠ
   459લ્પ઀મ રીબીલ્ડ 
   460CreatePane.Minimal_Build_Tooltip:ઝડપી, કટરણકે ઞંગ્રહ બિલ્ડીંગ પ્રક્રિયટચટ ભટગરૂપે જે જરૂરી છે ઀ે કરવટમટં આવે છે 
   461CreatePane.Minimal_Build_Not_Required:રીબીલ્ડ જરૂરી ચથી કટરણકે ઞંગ્રહમટં ઀મે એકપણ ફટઈલ ઉમેરી ચથી, \n મેટટડેટટમટં , ઠ
   462થવટ ડિઝટઈચ પેચમટં ફેરફટર કર્યો ચથી.\n (રીબીલ્ડ કરવટ મટટે "ઞંપૂર્ણ રીબીલ્ડ" પઞંઊ કરો ઠ
   463ચે "બીલ્ડ ઞંગ્રહ" બટચ ઊબટવો.) 
   464CreatePane.Log:મેઞેજ લોગ 
   465CreatePane.Log_Tooltip:ઞંગ્રહ ફોર્મેશચચટ ઠ
   466ગટઉચટ પ્રય઀્ચોમટંથી આઉટપુટ બ઀ટવો 
   467CreatePane.Mode_All:બધટ 
   468CreatePane.Options:ઉપટય મટટેચટ જૂથો 
   469CreatePane.Options_Title:ઞંગ્રહ ઈમ્પોર્ટ, બીલ્ડ, ઠ
   470ચે ઞુચિશ્ચિ઀ વિકલ્પો 
   471CreatePane.Preview_Collection:ઞંગ્રહ પ્રિવ્યુ 
   472CreatePane.Preview_Collection_Tooltip:ઞંગ્રહ પ્રિવ્યુ કરો 
  423473#********************** 
  424474#