source: branches/ant-install-branch/gsdl3/src/java/org/greenstone/admin/classes/dictionary_lv.properties@ 10798

Last change on this file since 10798 was 10798, checked in by chi, 18 years ago

The latest development of GAI when Chi leave on 31/10/2005

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 72.2 KB
Line 
1#*******************
2#
3#***** AboutDialog *****
4AboutDialog.Acknowledgement:Pateicības par programmām, paketēm vai klasēm...
5AboutDialog.Date:(Oktobris 2005)
6AboutDialog.Item0:Xerces Java 1' no The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)
7AboutDialog.Item2:WGet' no Free Software Foundation, Inc. (http://www.gnu.org/software/wget/wget.html)
8AboutDialog.Item3:qflib' no Quality First Software GmbH. (http://www.qfs.de/en/qflib/index.html)
9AboutDialog.Item4:ExtensionFileFilter.class' Bruno Dumon un līdzstrādnieki (http://pollo.sourceforge.net/)
10AboutDialog.Item5:Kā aizliegt datnes pārdēvēšanu datnes izvēlnē' - vladi21 (http://www.experts-exchange.com/)
11AboutDialog.Item6:Autoscrolling' - Java Swing pateicoties Robert Eckstein, Marc Loy & Dave Wood (http://www.oreilly.com/catalog/jswing/chapter/dnd.beta.pdf)
12AboutDialog.Item7:Add ghosted drag images to your JTrees' - pateicoties Andrew J. Armstrong (http://www.javaworld.com/javaworld/javatips/jw-javatip114.html)
13AboutDialog.Item8:Novērsta nepatÄ«kama java.prefs kČūda, ja jums nav administrātora pieejas' - pateicoties Walter Schatz
14AboutDialog.Java_Req:Java ir Sun Microsystems Inc. firmas zīme. JRE tiek distribūtēta pie Papildus Licences Nosacījumiem (Supplemental License Terms), kura atrodama uz http://java.sun.com/j2se/1.4.1/j2re-1_4_1_02-license.html
15AboutDialog.Java_Req_One:Å is produkts iekÄŒauj kodus licencētas RSA Security, Inc.
16AboutDialog.Java_Req_Two:DaÅŸas programmatÅ«ras daÄŒas ir IBM licencētas un pieejamas uz http\://oss.software.ibm.com/icu4j/
17AboutDialog.Thanks:Arī pateicamies tiem, kuri publicēja noderīgu informāciju par java uz web...
18AboutDialog.Title:Par...
19AboutDialog.Title_One:Greenstone Bibliotekāra Interfeiss (GBI)
20AboutDialog.Title_Two:Greenstone Digitālā Bibliotēka, Waikato Universitāte
21AboutDialog.Copyright:Copyright (C) 2003 New Zealand Digital Library Project
22AboutDialog.Copyright_Two:Publicēts zem GPL. Vairāk skatīt LICENSE.txt.
23#***********************
24#
25#***** Audit Table *****
26AuditTable.File:Datne
27#***********************
28#
29#***** Auto Filter *****
30Autofilter.AND:UN
31Autofilter.Ascending:Pieaugošs
32Autofilter.Case_Sensitive:Sakritības Gadījums
33Autofilter.Custom_Filter:Uzlabots
34Autofilter.Descending:Dilstošs
35Autofilter.Filter_By_Value:Vienkāršs
36Autofilter.Name:Kolonnas Vārds
37Autofilter.None:Nekāds
38Autofilter.Operator:Nosacījums
39Autofilter.OR:VAI
40Autofilter.Order:Sakārtošana
41Autofilter.Order_Tooltip:Sakārtot sakrītošos elementus šādā secībā
42Autofilter.Remove:Noņemt Filtru
43Autofilter.Remove_Tooltip:Noņemt šo filtru no tabulas kolonnas
44Autofilter.Set:Uzdot Filtru
45Autofilter.Set_Tooltip:Pievienot Å¡o filtru tabulas kolonnai
46Autofilter.Table_Header_Tooltip:Filtrēt pēc {0}
47Autofilter.Title:Metadatu Autofiltrs
48Autofilter.eqeq:vienlīdzīgs
49Autofilter.!eq:does not equal
50Autofilter.<:is less than
51Autofilter.<eq:is less than or equal to
52Autofilter.>:is greater than
53Autofilter.>eq:is greater than or equal to
54Autofilter.^:starts with
55Autofilter.!^:does not start with
56Autofilter.$:ends with
57Autofilter.!$:does not end with
58Autofilter.?:contains
59Autofilter.!?:does not contain
60#
61# ********************************************************
62# *************** Collection Design Module ***************
63# ********************************************************
64# * The dictionary phrases used in the creation of the *
65# * Colection Design Module. Note that we still have *
66# * access to the format arguments (argument 32+) for *
67# * html formatting. *
68# ********************************************************
69CDM.ArgumentConfiguration.Add:Pievienot
70CDM.ArgumentConfiguration.Bad_Integer:<html>Arguments '{0}' prasa veselu skaitli,<br>bet ne vesels skaitlis var būt analizēts no {1}.</html>
71CDM.ArgumentConfiguration.Custom_Header:Iestatīšana
72CDM.ArgumentConfiguration.Custom:Iestatīšanas Argumenti:
73CDM.ArgumentConfiguration.Error_Title:KČūda Argumentos
74CDM.ArgumentConfiguration.Header:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Lūdzu konfigurēt argumentus priekš {0}.</CENTER></FONT></STRONG></HTML>
75CDM.ArgumentConfiguration.No_Value:Arguments '{0}' prasa vērtību, bet tā nav norādīta.
76CDM.ArgumentConfiguration.Remove:Noņemt
77CDM.ArgumentConfiguration.Required_Argument:Argumentam '{0}' jābūt norādīta vērtība.
78CDM.ArgumentConfiguration.Title:Argumentu Konfigurēšana
79CDM.ClassifierManager.Add:Pievienot Klasifikatoru
80CDM.ClassifierManager.Add_Tooltip:Lietot norādīto klasifikatoru ar šo kolekciju
81CDM.ClassifierManager.Assigned:Pašlaik Piešķirtie Klasifikatori
82CDM.ClassifierManager.Classifier:Izvēlieties klsifikatoru, ko pievienot:
83CDM.ClassifierManager.Classifier_Tooltip:Klasifikatori pieejami lietošanai kolekcijā
84CDM.ClassifierManager.Classifier_Exists:Šis klasifikators ir jau nozīmēts šai kolekcijai.
85CDM.ClassifierManager.Classifier_Str:klasifikators
86CDM.ClassifierManager.Classifier_XML_Parse_Failed:Nespēju noteikt argumentus {0}\nklasifikatoram. LÅ«dzu pārliecinieties, ka klasifikators\nnodroÅ¡ina -xml karodziņu, palaiÅŸot classinfo.pl skriptu\nlÄ«dzÄ«gi, ka skripta pluginfo.pl gadÄ«jumā,\nkā aprakstÄ«ts dokumentā Greenstone Developers Guide sekcijā 2.1.
87CDM.ClassifierManager.Configure:Konfigurēt Klasifikatoru
88CDM.ClassifierManager.Configure_Tooltip:Izvēlētā klasifikātora opciju maiņa
89CDM.ClassifierManager.Controls:Rediģēšanas Kontrole
90CDM.ClassifierManager.Instructions:Izmantojiet Å¡o paneli lai pevienotu, noņemtu vai konfigurētu klasifikatorus jÅ«su kolekcijā. Lai pievienotu klasifikatoru, izvēlieties to no kombinētā saraksta\n un noklikÅ¡Ä·iniet 'Pievienot Klasifikatoru'. Lai noņemtu klasifikatoru, izvēlieties to no nozÄ«mēto klasifikatoru\n saraksta un noklikÅ¡Ä·iniet 'Noņemt Klasifikatoru'.\nLai konfigurētu klasifikatoru, izvēlieties to no nozÄ«mēto klasifikatoru saraksta, un noklikÅ¡Ä·iniet 'Konfigurēt Klasifikatoru'.\n\nKad jÅ«s konfigurējiet klasifikatoru, tad parādās rullslejas argumentu saraksts. \nIzvēlieties (atÄŒaujot) argumentus no saraksta, kuriem jÅ«s vēlaties ievadÄ«t vai izvēlēties nepiecieÅ¡amās vērtÄ«bas.
91CDM.ClassifierManager.Remove:Noņemt Klasifikatoru
92CDM.ClassifierManager.Remove_Tooltip:Noņemt izvēlēto klasifikatoru no saraksta
93CDM.ClassifierManager.Title:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Klasifikatora Izvēle & Konfigurēšana</CENTER></FONT></STRONG></HTML>
94CDM.ClassifierManager.Parsing.Message:Dizaina rīks ielādē klasifikatoru informāciju.
95CDM.ClassifierManager.Parsing.Title:Klasifikatoru Ielādēšana
96CDM.FormatManager.Add:Pievienot Formātu
97CDM.FormatManager.Add_Tooltip:Izmantot specificēto formāta komandu ar kolekciju
98CDM.FormatManager.Assigned_Formats:Pašlaik Nozīmētās Formāta Komandas
99CDM.FormatManager.Editor:HTML Formāta Rinda
100CDM.FormatManager.Editor_Tooltip:Ievadiet formāta komandu šeit
101CDM.FormatManager.Editing_Controls:Rediģēšanas Kontrole
102CDM.FormatManager.Enabled:AtÄŒauts
103CDM.FormatManager.Feature:Izvēlēties Pazīmi
104CDM.FormatManager.Feature_Tooltip:Pazīme kuru formatēt
105CDM.FormatManager.Insert:Iespraust
106CDM.FormatManager.Insert_Tooltip:Iespraust izvēlēto mainīgo formāta komandā
107CDM.FormatManager.Instructions:Web lappas, kuras jÅ«s redzat izmantojot Greenstone, nav iepriekÅ¡ saglabātas, bet tiek Ä£enerētas 'lidojumā', t.i., to pieprasÄ«Å¡anas brÄ«dÄ«. Formāta komandas tiek izmantotas, lai izmainÄ«tu Ä£enerēto lapu izskatu. DaÅŸi ir pārslēgi (switches), kuri kontrolē dokumenta vai tā daÄŒas atrādÄ«Å¡anu; citi ir vairāk komplicēti un prasa html kodus kā argumentus.\nLai pievienotu formāta komandu, izvēlieties to no ‘pazÄ«mju’ saraksta. Ja Īsts/NeÄ«sts (True/False) opciju panelis parādās, tad izvēlieties stāvokli noklikÅ¡Ä·inot atbilstoÅ¡o pogu. Ja parādās panelis saturoÅ¡s kontroles ‘Ietekmētā PazÄ«me’ un ‘Rediģēt Formāta Rindas’, jums nepiecieÅ¡ams ievadÄ«t html tekstu. JÅ«s varat iekÄŒaut esoÅ¡os mainÄ«gos izvēloties tos no saraksta.\n Kad jÅ«s esat veicis jÅ«su izmaiņas, nospiediet ‘Pievienot Formātu’, lai to pievienotu konfigurācijas datnē (fails).\n Noņemiet formāta komandu, izvēloties to no saraksta ‘NozÄ«mētās Formāta Komandas’ un noklikÅ¡Ä·inot uz ‘Noņemt Formātu’ pogas.
108CDM.FormatManager.Part:Ietekmētā Komponente
109CDM.FormatManager.Part_Tooltip:Izvēlētās pazīmes aspekts, ko formatēt
110CDM.FormatManager.Remove:Noņemt Formātu
111CDM.FormatManager.Remove_Tooltip:Noņemt izvēlēto formāta komandu no saraksta
112CDM.FormatManager.Replace:Nomainīt Formātu
113CDM.FormatManager.Replace_Tooltip:Aktualizēt izvēlēto formāta komandu
114CDM.FormatManager.Title:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Formāta Komandas</CENTER></FONT></STRONG></HTML>
115CDM.FormatManager.Variable:Mainīgie
116CDM.FormatManager.Variable_Tooltip:Mainīgie pieejami izmantošanai formāta komandā
117CDM.General.Access:Šai kolekcijai jābūt publiski pieejamai
118CDM.General.Beta:Šī kolekcija tiek vēl konstruēta
119CDM.General.Browser_Title:Izvēlieties Attēlu
120CDM.General.Collection_Extra:Kolekcijas apraksts:
121CDM.General.Collection_Extra_Tooltip:Kolekcijas satura un nodoma apraksts
122CDM.General.Collection_Name:Kolekcijas nosaukums:
123CDM.General.Collection_Name_Tooltip:Kolekcijas nosaukums
124CDM.General.Copy_Image:Lai šo attēlu (ikonu) izmantotu jūsu kolekcijā\ndatnēm (failiem) jābūt nokopētām images mapē. Izpildīt?
125CDM.General.Email.Creator:Autora epasts
126CDM.General.Email.Creator_Tooltip:Kolekcijas autora e-pasta adrese
127CDM.General.Email.Maintainer:Atbalstītāja epasts
128CDM.General.Email.Maintainer_Tooltip:Kolekcijas atbalstītāja (apkalpotāja) e-patsta adrese
129CDM.General.Icon_Collection:URL uz 'Par' lapas ikonu:
130CDM.General.Icon_Collection_Tooltip:URL uz attēlu (ikonu), ko attēlot kolekcijas 'Par' lapā
131CDM.General.Icon_Collection_Small:URL uz 'mājas' lapas ikonu:
132CDM.General.Icon_Collection_Small_Tooltip:URL uz attēlu (ikonu), ko attēlot bibliotēkas mājas lapā
133CDM.General.Image_Copy_Failed:AtgadÄ«jās kČūda, kura neÄŒauj jÅ«su izvēlēto attēlu(s) nokopēt.\nLÅ«dzu mēģiniet nokopēt attēlu(s) uz jÅ«su kolekcijas images mapi manuāli.
134CDM.General.Image_Filter:Attēli (gifs, jpgs un pngs)
135CDM.General.Instructions:Bibliotekāra Interfeisa dizaina sekcija ÄŒauj jums kontrolēt daudzus jÅ«su kolekcijas izskata aspektus. Dizains is sadalÄ«ts daudzās atsevišķās sekcijās. Å Ä« sekcija satur vispārÄ«gas opcijas un iestatÄ«jumus. Lai izvēlētos citu sekciju, noklikÅ¡Ä·iniet uz tās nosaukuma sarakstā pa kreisi.
136CDM.General.Title:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Vispārīgas Opcijas</CENTER></FONT></STRONG></HTML>
137CDM.GUI.Classifiers:Pārlūkošanas Klasifikatori
138CDM.GUI.Design_Topics:Dezaina Sekcijas
139CDM.GUI.Formats:Formatizēšana
140CDM.GUI.General:Vispārīgi
141CDM.GUI.Indexes:Meklēšanas Indeksi
142CDM.GUI.MetadataSets:Metadatu Kopas
143CDM.GUI.Plugins:Dokumentu Spraudņi
144CDM.GUI.Root:CDM_ROOT
145CDM.GUI.SearchTypes:Meklēšanas Tipi
146CDM.GUI.Subcollections:Sadalījumu Indeksi
147CDM.GUI.SuperCollection:Starp-Kolekciju Meklēšana
148CDM.GUI.Translation:Teksta Tulkošana
149CDM.IndexManager.Add_Index:Pievienot Indeksu
150CDM.IndexManager.Add_Index_Tooltip:Izveidot specifisku indeksu Å¡ai kolekcijai
151CDM.IndexManager.Default_Index_Indicator:[Noklusējuma Indeks]
152CDM.IndexManager.Document:dokuments
153CDM.IndexManager.Index_Exists:Šis indeks esot jau bijis nozīmēts dotai kolekcijai.
154CDM.IndexManager.Index_Name:Indeksa Vārds:
155CDM.IndexManager.Index_Name_Tooltip:Unikāls nosaukums jaunam indeksam
156CDM.IndexManager.Indexes:Nozīmētie Indeksi
157CDM.IndexManager.Instructions:Šeit jūs izvēlāties, kādi meklēšanas indeksi būs kolekcijai.\nLai pievienotu jaunu indeksu, izvēlieties, kāds materiāls tiks indeksēts, indeksa līmeni, un noklikšķiniet ‘Pievienot Indeksu’.\nLai noņemtu indeksu, izvēlieties to no nozīmēto indeksu saraksta un noklikšķiniet ‘Noņemt Indeksu’.\nLai uzstādītu indeksu pēc noklusēšanas, izvēlieties to no nozīmēto indeksu saraksta un noklikšķiniet ‘Uzdot Noklusējuma Indeksu’.
158CDM.IndexManager.Level:Līmenī:
159CDM.IndexManager.Level_Exists:Šis līmenis jau esot ticis nozīmēts dotai kolekcijai.
160CDM.IndexManager.Level_Tooltip:Dokumenta līmenis uz kura veidot indeksu
161CDM.IndexManager.MGPP.Add_All_Metadata:Pievienot Visu
162CDM.IndexManager.MGPP.Add_All_Metadata_Tooltip:Izveidot atsevišķu indeksu katram atsevišķi pieejamam avotam, izmantojot avotu kā indeksa vārdu
163CDM.IndexManager.MGPP.Add_Level:Pievienot LÄ«meni
164CDM.IndexManager.MGPP.Add_Level_Tooltip:Izveidot indeksu uz norādīto līmeni
165CDM.IndexManager.MGPP.Current_Indexes:Patreiz Nozīmētie Indeksi
166CDM.IndexManager.MGPP.Current_Levels:Patreiz Nozīmētie Līmeņi
167CDM.IndexManager.MGPP.Index:Indeksa Avots:
168CDM.IndexManager.MGPP.Index_Tooltip:Metadatu elements uz kura izveidot indeksu
169CDM.IndexManager.MGPP.Indexes:Administrēt Indeksus
170CDM.IndexManager.MGPP.Instructions:Šeit jūs nosakāt, kādi būs meklēšanas indeksi kolekcijai.\nLai pievienotu jaunu indeksu, ievadiet indeksa unikālo vārdu, izvēlieties materiālu/metadatus, kuri tiks indeksēti, un noklikšķiniet ‘Pievienot Indeksu’.\nJa jūs vēlaties pievienot indeksus visiem pieejamiem avotiem, tad noklikšķiniet ‘Pievienot Visus’ (katra indeksa vārds pēc noklusēšanas būs avota vārds). Ievērojiet, ka tas atšķiras no ‘VisiLauki’ avota pievienošanas, jo indeksu secība ir svarīga.\nJa jūs vēlaties rediģēt kādu indeksu, izvēlieties to no patreiz nozīmēto indeksu saraksta, rediģējiet to, un tad noklikšķiniet ‘Nomainīt Indeksu’, lai nomainītu veco.\nLai noņemtu indeksu, izvēlieties to no patreiz nozīmēto indeksu saraksta un noklikšķiniet ‘Noņemt Indeksu’.
171CDM.IndexManager.MGPP.Level:Līmeņa Avots:
172CDM.IndexManager.MGPP.Level_Name:Līmeņa Vārds:
173CDM.IndexManager.MGPP.Level_Name_Tooltip:Unikāls vārds jauna līmeņa indeksam
174CDM.IndexManager.MGPP.Levels:Administrēt Līmeņus
175CDM.IndexManager.MGPP.Remove_Level:Noņemt Līmeni
176CDM.IndexManager.MGPP.Remove_Level_Tooltip:Noņemt izvēlētā līmeņa indeksu
177CDM.IndexManager.MGPP.Replace_Index:Nomainīt Indeksu
178CDM.IndexManager.MGPP.Replace_Index_Tooltip:Aktualizēt izvēlēto indeksu
179CDM.IndexManager.MGPP.Title:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Indeksa Un Līmeņa Izvēle</CENTER></FONT></STRONG></HTML>
180CDM.IndexManager.Paragraph:paragrāfs
181CDM.IndexManager.Remove_Index:Noņemt Indeksu
182CDM.IndexManager.Remove_Index_Tooltip:Noņemt izvēlēto indeksu no saraksta
183CDM.IndexManager.Section:sekcija
184CDM.IndexManager.Set_Default:Uzdot Noklusējuma Indeksu
185CDM.IndexManager.Set_Default_Tooltip:Uzdot izvēlēto indeksu, kā indeksu pēc noklusējuma
186CDM.IndexManager.Source:Izveidot indeksu uz:
187CDM.IndexManager.Source_Tooltip:Metadatu elementi uz kuriem izveidot indeksus
188CDM.IndexManager.Title:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Indeksu Izvēle</CENTER></FONT></STRONG></HTML>
189CDM.LanguageManager.Add:Pievienot Valodu
190CDM.LanguageManager.Add_Tooltip:Pievienot norādīto valodu sarakstam
191CDM.LanguageManager.Assigned_Languages:Nozīmētās Valodas
192CDM.LanguageManager.Default_Language:Noklusējuma Valoda
193CDM.LanguageManager.Remove:Noņemt Valodu
194CDM.LanguageManager.Remove_Tooltip:Noņemt izvēlēto valodu no saraksta
195CDM.LanguageManager.Selector:Valoda ko pievienot:
196CDM.LanguageManager.Selector_Tooltip:Valoda uz kuras izveidot sadalījuma indeksu
197CDM.LanguageManager.Set_Default:Uzdot Noklusējumu
198CDM.LanguageManager.Set_Default_Tooltip:Uzdot izvēlēto valodu kā noklusējumu
199CDM.MetadataSetManager.Add:Pievienot Metadatu Kopu
200CDM.MetadataSetManager.Add_Tooltip:Pievienot kolekcijai jaunu metadatu kopu.
201CDM.MetadataSetManager.Edit:Rediģēt Metadatu Kopu
202CDM.MetadataSetManager.Edit_Message:Metadatu kopas var būt rediģētas, izmantojot Greenstone Metadatu Kopu Redaktoru GEMS (Greenstone Editor for Metadata Sets).\nPalaidiet GEMS ar gems.bat (Windows) vai gems.sh (Linux) no Greenstone instalācijas mapes ar nosaukumu gli.
203CDM.MetadataSetManager.Edit_Message_Title:Metadatu Kopu Rediģēšana
204CDM.MetadataSetManager.Edit_Tooltip:Rediģēt izvēlēto metadatu kopu.
205CDM.MetadataSetManager.Elements:Elementi izvēlētā Metadatu Kopā
206CDM.MetadataSetManager.Instructions:Šajā dizaina skatā jūs varat pievienot, konfigurēt un dzēst Metadatu Kopas, un definēt kādus elementus tās satur jūsu kolekcijā.
207CDM.MetadataSetManager.Remove:Dzēst Metadatu Kopu
208CDM.MetadataSetManager.Remove_Tooltip:Dzēst izvēlēto metadatu kopu no kolekcijas.
209CDM.MetadataSetManager.Sets:Pieejamās Metadatu Kopas
210CDM.MetadataSetManager.Title:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Metadatu Kopas</CENTER></FONT></STRONG></HTML>
211CDM.Move.At_Bottom:Nevaru pārvietot {0} {1} zemāk, jo tas jau ir pašā saraksta apakšā.
212CDM.Move.At_Top:Nevaru pārvietot {0} {1} augstāk, jo tas jau ir pašā saraksta virsotnē.
213CDM.Move.Cannot:Nevaru pārvietot spraudni {0} zemāk, jo RecPlug un ArcPlug jāatrodas saraksta pašā apakšā.
214CDM.Move.Fixed:<html>RecPlug un ArcPlug parasti ir nepiecieÅ¡ams bÅ«t pēdējiem un tādÄ“ÄŒ ir fiksēti savā vietā.<br>Ja jums patiesi vajag mainÄ«t viņu pozÄ«cijas, tad lÅ«dzu rediģējiet collect.cfg datni manuāli.</html>
215CDM.Move.Move_Down:Pārvietot Zemāk
216CDM.Move.Move_Down_Tooltip:Pārvietot izvēlēto elementu zemāk sarakstā
217CDM.Move.Move_Up:Pārvietot Augstāk
218CDM.Move.Move_Up_Tooltip:Pārvietot izvēlēto elementu augstāk sarakstā
219CDM.Move.Title:KČūda - Nevaru Pārvietot
220CDM.PlugInManager.Add:Pievienot Spraudni
221CDM.PlugInManager.Add_Tooltip:Izmantot norādīto spraudni šajā kolekcijā
222CDM.PlugInManager.Assigned:Patreiz Nozīmētie Spraudņi
223CDM.PlugInManager.Configure:Konfigurēt Spraudni
224CDM.PlugInManager.Configure_Tooltip:Izmainīt opcijas izvēlētam spraudnim
225CDM.PlugInManager.Controls:Rediģēšanas Kontrole
226CDM.PlugInManager.Ignore:Nepievienot Spraudni
227CDM.PlugInManager.Ignore_Tooltip:Nepievienot nevienu spraudni Å¡ai kolekcijai.
228CDM.PlugInManager.Instructions:Izmantojiet Å¡o skatu, lai pievienotu, konfigurētu vai noņemtu spraudņus no jÅ«su kolekcijas. Lai pievienotu spraudni, izvēlieties vienu no kombinētā sarasta un noklikÅ¡Ä·iniet ‘Pievienot Spraudni’.\nLai konfigurētu vai noņemtu (dzēstu) vienu, izvēlieties to no pieÅ¡Ä·irto spraudņu saraksta, un tad:\ni) Izmainiet tā pozÄ«ciju spraudņu rindā noklikÅ¡Ä·inot pogas ar bultām. (PiezÄ«me: RecPlug un ArcPlug pozÄ«cijas ir fiksētas).\nii) Konfigurējiet to noklikÅ¡Ä·inot ‘Konfigurēt Spraudni’,\niii) Izdzēsiet to noklikÅ¡Ä·inot ‘Noņemt Spraudni’.\n\nSpraudņi tiek konfigurēti izmantojot uznirstoÅ¡u dialoga logu ar rullslejas argumentu sarakstu. AtÄŒaujiet attiecÄ«gos argumentus un ievadiet vai izvēlieties vērtÄ«bas pēc vajadzÄ«bas.
229CDM.PlugInManager.PlugIn:Izvēlieties spraudni ko pievienot:
230CDM.PlugInManager.PlugIn_Tooltip:Pieejamie spraudņi izmantošanai kolekcijā
231CDM.PlugInManager.PlugIn_Exists:Å is spraudnis jau esot pievienots Å¡ai kolekcijai.
232CDM.PlugInManager.PlugIn_Str:spraudnis
233CDM.PlugInManager.PlugIn_XML_Parse_Failed:Nevaru noteikt argumentus {0}\nspraudnim. LÅ«dzu pārliecinieties, ka spraudnis nodroÅ¡ina\n -xml karodziņu, palaiÅŸot pluginfo.pl skriptu, kā aprakstÄ«ts\ndokumentā Greenstone Developers Guide sekcijā 2.1.
234CDM.PluginManager.Plugin_Suggestion_Prompt:Nav sagaidāms, ka kāds no spraudņiem Å¡ajā kolekcijā varētu apstrādāt datni “{0}”.SekojoÅ¡ie spraudņi var bÅ«t izmantoti, lai apstrādātu Å¡o datni. JÅ«s varat pievienot vienu tagad, izvēloties to, un nospieÅŸot Pievienot pogu. (JāpiezÄ«mē, ka jÅ«s varat jebkurā laikā izmainÄ«t spraudņu sarakstu izmantojot “Dokumentu Spraudņi” no paneÄŒa Dizains.)
235CDM.PlugInManager.Remove:Noņemt Spraudni
236CDM.PlugInManager.Remove_Tooltip:Dzēst izvēlēto spraudni no saraksta
237CDM.PluginManager.SuggestedPluginListTitle:Ieteicamie spraudņi datnei
238CDM.PlugInManager.Title:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Spraudņu Izvēle & Konfigurēšana</CENTER></FONT></STRONG></HTML>
239CDM.PlugInManager.Parsing.Message:Dizaina rīks ielādē spraudņu informāciju.
240CDM.PlugInManager.Parsing.Title:Ielādē Spraudņus
241CDM.SearchTypeManager.Add:Pievienot Meklēšnas Tipu
242CDM.SearchTypeManager.Add_Tooltip:AtÄŒaut noteiktu meklēšanas tipu Å¡ajā kolekcijā
243CDM.SearchTypeManager.Assigned:Patreiz Nozīmētie Meklēšanas Tipi
244CDM.SearchTypeManager.BuildType_Selection:Indeksētājs: # Updated 19-Aug-2005
245CDM.SearchTypeManager.BuildType_Selection_Tooltip:Izvēlieties indeksētāju, ko lietot ar šo kolekciju. # Updated 19-Aug-2005
246CDM.SearchTypeManager.Enable:AtÄŒaut PaplaÅ¡inātās Meklēšanas
247CDM.SearchTypeManager.Instructions:Meklēšanas tipu definēšana ir paplaÅ¡inātā iespēja un tikai pieejama, ja ir atÄŒauta (iezÄ«mējot ‘AtÄŒaut PaplaÅ¡inātās Meklēšanas’). Ja ir atÄŒauta, tad pārējās kontroles, izvēlei un meklēšanas tipu secÄ«bas izmaiņai, kČūst pieejamas. Izvēlieties meklēšanas tipu no kombosaraksta un nospiediet ‘Pievienot Meklēšanas Tipu’, ja poga atÄŒauta, lai pievienotu meklēšanas tipu. Izvēlieties eksistējoÅ¡o meklēšanas tipu no saraksta, un izmantojiet ‘Pārvietot Augstāk’ un ‘Pārvietot Zemāk’, lai izmainÄ«tu tā secÄ«bu sarakstā, vai ‘Dzēst Meklēšanas Tipu’, lai to izdzēstu.\n\nMeklēšanas tipi nosaka kāda veida meklēšanas interfeisam jābÅ«t nodroÅ¡inātam: formas, meklēšanai pēc lauciņiem, un/vai vienkārÅ¡ai, parastai meklēšanai. SecÄ«ba ir svarÄ«ga, jo pirmais sarakstā noteiks meklēšanas interfeisu pēc noklusēšanas.\n\nSvarÄ«gi arÄ« ir tas, ka atÄŒaujot meklēšanas tipus, iespaido arÄ« Indeksu skatu izmaiņas. Meklēšana pēc lauciņiem ir Greenstone jaunāka iespēja, un tas prasa citādu indeksu informāciju. Kad meklēšanas tipi ir atÄŒauti, visi patreiz esoÅ¡ie indeksi tiek modificēti uz attiecÄ«giem indeksiem pēc jaunās shēmas, un otrādi, aizliedzot meklēšanas tipus, liks GBI censties konvertēt jaunos indeksus atpakaÄŒ uz veco stilu, bet tas ne vienmēr var bÅ«t sekmÄ«gi. Šādos gadÄ«jumos (nesekmÄ«gos) indeksi tiks izdzēsti. Abos gadÄ«jumos oriÄ£inālās indeksu komandas kopija bÅ«s pieejama kā komentārs konfigurācijas datnē.
248CDM.SearchTypeManager.Remove:Dzēst Meklēšanas Tipu
249CDM.SearchTypeManager.Remove_Tooltip:NeatÄŒaut izvēlēto meklēšanas tipu ar Å¡o kolekciju
250CDM.SearchTypeManager.SearchType:Meklēšanas Tips
251CDM.SearchTypeManager.SearchType_Selection:Meklēšanas Tipi:
252CDM.SearchTypeManager.SearchType_Selection_Tooltip:Meklēšanas tipi pieejami izmantošanai ar šo kolekciju
253CDM.SearchTypeManager.Title:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Meklēšanas Tipu Izvēle & Secība</CENTER></FONT></STRONG></HTML>
254CDM.SubcollectionManager.Add:Pievienot Filtru
255CDM.SubcollectionManager.Add_Tooltip:Pievienot norādīto filtru kolekcijai
256CDM.SubcollectionManager.Assigned:Definētie Apkškolekciju Filtri
257CDM.SubcollectionManager.Exclude:Izslēgt
258CDM.SubcollectionManager.Flags:Uzdodamais karodziņš pie sakritības
259CDM.SubcollectionManager.Flags_Tooltip:Karodziņu regulārā izteiksme, kura izmantojama pie sakritības (piem. "i" reģistrnejūtīgai sakritībai)
260CDM.SubcollectionManager.Include:IekÄŒaut
261CDM.SubcollectionManager.Inclusive:Ko mēs darām ar datnēm, kuras sakrīt?
262CDM.SubcollectionManager.Instructions:Izmantojiet Å¡o paneli smalkākai indeksu veidoÅ¡anai.\ni) Definējiet apakÅ¡kolekciju filtrus, kuri parāda kolekcijas dokumentus pamatojoties uz specificētām metadatu vērtÄ«bām. Vienreiz tie definēti, jÅ«s varat Ä£enerēt sadalÄ«jumus uz jebkuru iepriekÅ¡ specificēto indeksu, bāzējoties uz viena vai vairākiem no Å¡iem filtriem.\nii) Ä¢enerēt indeksu sadalÄ«jumus bāzējoties uz valodas. Tas izfiltrēs kolekcijas dokumentus tā, ka tikai dokumenti norādÄ«tajā valodā tiks iekÄŒauti parādÄ«Å¡anai.\nJāpiezÄ«mē, ka summārais Ä£enerēto sadalÄ«jumu skaits ir visu indeksu, apakÅ¡kolekciju filtru un izvēlēto valodu kombinācija. Divi indeksi ar diviem apakÅ¡kolekciju filtriem divās valodās dotu iznākumā astoņus indeksu sadalÄ«jumus.
263CDM.SubcollectionManager.Language_Controls:Nozīmēt Valodas
264CDM.SubcollectionManager.Match:Sakritības regulārā izteiksme:
265CDM.SubcollectionManager.Match_Tooltip:Regulārā izteiksme, kura definē dokumentus apakškolekcijā
266CDM.SubcollectionManager.Name:Apakškolekcijas filtra vārds:
267CDM.SubcollectionManager.Name_Tooltip:Jaunā apakškolekcijas filtra nosaukums
268CDM.SubcollectionManager.Partitions_Disabled:Å Ä« iespēja patreiz ir aizliegta, jo jÅ«s operējat {0-Current Mode} reÅŸÄ«mā. Tas ir tikai pieejams {1-Systems} un {2-Expert} reÅŸÄ«mos. Lietojiet Datne->IestatÄ«jumi, lai izmainÄ«tu operēšanas reÅŸÄ«mus.
269CDM.SubcollectionManager.Remove:Noņemt Filtru
270CDM.SubcollectionManager.Remove_Tooltip:Dzēst izvēlēto filtru no saraksta
271CDM.SubcollectionManager.Replace:Aizvietot Filtru
272CDM.SubcollectionManager.Replace_Tooltip:Aizvietot un aktualizēt izvēlētā filtra detaÄŒas
273CDM.SubcollectionManager.Source:Dokumenta atribūts pēc kura jāsakrīt:
274CDM.SubcollectionManager.Source_Tooltip:Dokumenta atribūts pēc kura filtrēt
275CDM.SubcollectionManager.Subcollection_Controls:Definēt Filtrus
276CDM.SubcollectionManager.Subindex_Controls:Nozīmēt Sadalījumus
277CDM.SubcollectionManager.Title:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Sadalījumu Indeksi</CENTER></FONT></STRONG></HTML>
278CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex:Pieviento Sadalījumu
279CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex_Tooltip:Pievienot norādīto sadalījumu šai kolekcijai
280CDM.SubcollectionIndexManager.Default_Partition_Indicator:[Noklusējuma Sadalījums]
281CDM.SubcollectionIndexManager.PartitionName:Sadalījuma Vārds:
282CDM.SubcollectionIndexManager.PartitionName_Tooltip:Jaunā sadalījuma nosaukums
283CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex:Noņemt Sadalījumu
284CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex_Tooltip:Izdzēst izvēlēto sadalījumu no šīs kolekcijas
285CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex:Aizvietot Sadalījumu
286CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex_Tooltip:Azvietot izvēlēto sadalījumu
287CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex:Uzdot Noklusējumu
288CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex_Tooltip:Uzdot izvēlēto sadalījumu būt pēc noklusējuma
289CDM.SubcollectionIndexManager.Source:Veidot sadalījumu uz:
290CDM.SubcollectionIndexManager.Source_Tooltip:Apakškolekcijas filtri uz kuriem veidot sadalījumu
291CDM.SubcollectionIndexManager.Subindexes:Nozīmētie Apakškolekcijas Sadalījumi
292CDM.SuperCollectionManager.Instructions:Starp-kolekciju meklēšana nozÄ«mē vienu meklēšanu, kura veikta pār daşādām kolekcijām, it kā tās bÅ«tu kā viena kolekcija. Norādiet kolekcijas, kuras ieÄŒaut Å¡ajā meklēšanā, noklikÅ¡Ä·inot uz attiecÄ«gās kolekcijas nosaukuma apakšā esoÅ¡ajā sarakstā. Tekošā kolekcija tiks iekÄŒauta meklēšanā automātiski. \nBRĪDINĀJUMS: Ja individuālām kolekcijām nav savstarpēji vienādu indeksu ( tajā skaitā, apakÅ¡kolekciju un valodas sadalÄ«jumu indeksu), starp-kolekciju meklēšana nedarbosies pareizi. Lietotājs varēs tikai meklēt izmantojot kopējos indeksus visās izvēlētās kolekcijās.
293CDM.SuperCollectionManager.Title:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Starp-Kolekciju Meklēšanas Kofigurēšana</CENTER></FONT></STRONG></HTML>
294CDM.TranslationManager.Add:Pievienot Tulkojumu
295CDM.TranslationManager.Add_Tooltip:Pievienot specificēto tulkojumu kolekcijai
296CDM.TranslationManager.Affected_Features:Pazīmes
297CDM.TranslationManager.Assigned_Fragments:Nozīmētie Tulkojumi
298CDM.TranslationManager.Default_Text:Sākotnējs Teksta Fragments
299CDM.TranslationManager.Fragment_Column:Teksta Fragments
300CDM.TranslationManager.Instructions:Izmantojiet šo paneli, lai pārskatītu un nozīmētu teksta fragmentu tulkojumus jūsu kolekcijai. Vispirms, izvēlieties ierakstu no pazīmju saraksta (piem. kolekcijas līmeņa metadatus un klasifikatoru vārdus). Tālāk, izvēlieties un rediģējiet teksta fragmentu, vai izvēlieties valodu no kombinētā saraksta, lai pievienotu jaunu fragmentu citā valodā. Ievadiet tekstu tukšā (baltā) teksta lauciņā, pretim attiecīgam sākotnēja teksta fragmentam. Jebkuras izmaiņas parādīsies kolekcijā nekavējoties.
301CDM.TranslationManager.Language:Tulkojuma valoda:
302CDM.TranslationManager.Language_Column:Valoda
303CDM.TranslationManager.Language_Tooltip:Valoda uz kuru tiek tulkots
304CDM.TranslationManager.Remove:Noņemt Tulkojumu
305CDM.TranslationManager.Remove_Tooltip:Izdzēst izvēlēto tulkojumu no kolekcijas
306CDM.TranslationManager.Replace:Aizvietot Tulkojumu
307CDM.TranslationManager.Replace_Tooltip:Aktualizēt (aizvietot) izvēlēto tulkojumu
308CDM.TranslationManager.Title:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Teksta Tulkojums</CENTER></FONT></STRONG></HTML>
309CDM.TranslationManager.Translation:Iztulkotais Teksts
310CDM.TranslationManager.Translation_Tooltip:Iztulkota teksta rindu ievadiet Å¡eit
311#*******************
312#
313#***** Collection *****
314Collection.Collection:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Kolekcija</FONT></STRONG></HTML>
315Collection.Delete_Tooltip:Izdzēst izvēlētās datnes un mapes
316Collection.Filter_Tooltip:IerobeÅŸot datņu atrādÄ«Å¡anu datņu kokā
317Collection.New_Folder_Tooltip:Izveidot jaunu mapi
318Collection.No_Collection:Nav Kolekcijas
319Collection.Stop:Stop
320Collection.Stop_Tooltip:Pārtraukt datņu kopēšanu
321Collection.Workspace:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Darbatelpa</FONT></STRONG></HTML>
322#**********************
323#
324#***** CollectionBuilt *****
325CollectionBuilt.Message:Kolekcija esot izveidota un ir gatava priekšskatījumam.
326CollectionBuilt.Title:Kolekcijas Izveidošanas Rezultāts
327#***************************
328#
329#***** CollectionManager *****
330CollectionManager.Build_Cancelled:Kolekcijas veidošana tikusi anulēta.
331CollectionManager.Cannot_Create_Collection:Atgadījusies kČūda un kolekcija nevar būt izveidota.
332CollectionManager.Cannot_Create_Collection_With_Reason:Kolekcija nevar tikt radīta dēČ:\n{0-Error message} # Updated 19-Aug-2005
333CollectionManager.Cannot_Delete_Index:Kolekcija nevar tikt veidota no jauna, jo nevaru izdzēst vecās indeksa datnes.\n Lūdzu pārbaudiet, ka Greenstone vai cita programma neizmanto šīs datnes,\n un mēģiniet vēlreiz.
334CollectionManager.Cannot_Delete_Index_Log:Vecās indeksa datnes nevar tikt izdzēstas, tāpēc importēšana pārtraukta.
335CollectionManager.Cannot_Open:Kolekcija:\n{0-Collection file path}\nnevar būt atvērta.
336CollectionManager.Cannot_Open_With_Reason:Kolekcija:\n{0-Collection file path}\nnevar būt atvērta jo:\n{1-Error message}
337CollectionManager.Creating_New:Jaunas kolekcijas radīšana.
338CollectionManager.Log_Created:Log mape izveidota.
339CollectionManager.Loading_Collection:Kolekcijas ielādēšana
340CollectionManager.Loading_Collection_Please_Wait:Kolekcijas ielādēšana, lūdzu uzgaidiet...
341CollectionManager.Loading_Successful:Ielādētā kolekcija {0}.
342CollectionManager.Missing_Config:Å ai kolekcijai nav pareiza collect.cfg datne
343CollectionManager.Not_Col_File:{0}' neesot Bibliotekāra Interfeisa Kolekcijas Datne (.col)
344CollectionManager.No_Config_File:Datne collect.cfg netika radīta ar mkcol.pl. # Updated 19-Aug-2005
345CollectionManager.Preview_Ready_Failed:Atgadījās kČūda, kura neČauj, lai kolekcija tiktu priekšskatīta.
346CollectionManager.Preview_Ready_Title:Kolekcijas Priekšskatījuma Stāvoklis.
347CollectionManager.Session_Ready:Kolekcija {0} gatava izmantošanai.
348#*****************************
349#
350#***** CollectionPopupMenu *****
351CollectionPopupMenu.Delete:Izdzēst
352CollectionPopupMenu.New_Dummy_Doc:Jauns fiktīvs dokuments
353CollectionPopupMenu.New_Folder:Jauna mape
354#*******************************
355#
356#***** CreatePane *****
357CreatePane.Build:Veidošanas Opcijas
358CreatePane.Build_Tooltip:Opcijas kolekcijas formēšanas indeksācijas un klasifikācijas stadijā
359CreatePane.Build_Collection:Veidot Kolekciju
360CreatePane.Build_Collection_Tooltip:Sākt kolekcijas formēšanas procesu
361CreatePane.Build_Progress:Veidošanas Progress
362CreatePane.Cancel_Build:Atcelt Veidot
363CreatePane.Cancel_Build_Tooltip:Pārtraukt kolekcijas formēšanas procesu
364CreatePane.Full_Build:Pilnīga Pārveidošana # Updated 19-Aug-2005
365CreatePane.Full_Build_Tooltip:Pilnīgi pārveidot kolekciju no jauna # Updated 19-Aug-2005
366CreatePane.Import:Importa Opcijas
367CreatePane.Import_Tooltip:Opcijas kolekcijas formēšanas datņu convertācijas un metadatu piešķiršanas stadijā
368CreatePane.Import_Progress:Importa Progress
369CreatePane.Incremental_Build:Inkrementālā Veidošana # Updated 19-Aug-2005
370CreatePane.Incremental_Build_Tooltip:Ātrāk, par cik, tikai daÄŒa no visa nepiecieÅ¡amā kolekcijas veidoÅ¡anas procesa tiek veikta. # Updated 19-Aug-2005
371CreatePane.Log:Paziņojumu Log
372CreatePane.Log_Tooltip:Skatīt izvadu no iepriekšējiem kolekcijas formēšanas mēģinājumiem
373CreatePane.Mode_All:viss
374CreatePane.Options:Opciju Grupas
375CreatePane.Options_Title:Kolekcijas Importa & Veidošanas Opcijas
376CreatePane.Preview_Collection:Priekšskatīt Kolekciju
377CreatePane.Preview_Collection_Tooltip:Priekšskatīt izveidotu kolekciju
378#**********************
379#
380#***** Dates *****
381Dates.Mon:Pirmdiena
382Dates.Tue:Otrdiena
383Dates.Wed:Trešdiena
384Dates.Thu:Ceturtdiena
385Dates.Fri:Piektdiena
386Dates.Sat:Sestdiena
387Dates.Sun:Svētdiena
388Dates.Jan:Janvāris
389Dates.Feb:Ferbruāris
390Dates.Mar:Marts
391Dates.Apr:Aprīlis
392Dates.May:Maijs
393Dates.Jun:JÅ«nijs
394Dates.Jul:JÅ«lijs
395Dates.Aug:Augusts
396Dates.Sep:Septembris
397Dates.Oct:Oktobris
398Dates.Nov:Novembris
399Dates.Dec:Decembris
400#**********************
401#
402#***** Delete Collection Prompt *****
403DeleteCollectionPrompt.Collection_Details:Izvēlētās kolekcijas detaÄŒas
404DeleteCollectionPrompt.Collection_List:Pieejamas kolekcijas
405DeleteCollectionPrompt.Confirm_Delete:Lūdzu atzīmējiet rūtiņu, lai apstiprinātu kolekcijas izdzēšanu.
406DeleteCollectionPrompt.Delete:Izdzēst
407DeleteCollectionPrompt.Delete_Tooltip:Izdzēst izvēlēto kolekciju
408DeleteCollectionPrompt.Details:Veidotājs - {0}\nAtbalstītājs - {1}\nApraksts\n{2}
409DeleteCollectionPrompt.Failed_Delete:Kolekcija nevar būt pilnīgi izdzēsta.
410DeleteCollectionPrompt.Failed_Title:Izdzēšana Neizdevās!
411DeleteCollectionPrompt.No_Collection:Nav izvēlēta kolekcija.
412DeleteCollectionPrompt.Successful_Delete:Kolekcija tikusi izdzēsta.
413DeleteCollectionPrompt.Successful_Title:Izdzēšana Pabeigta!
414DeleteCollectionPrompt.Title:Kolekcijas Izdzēšana
415#**********************
416#
417#***** DirectoryLevelMetadata *****
418DirectoryLevelMetadata.Message:Jūs taisāties piešķirt 'mapes līmeņa' metadatus izvēlētai mapei (vai mapēm). Šos metadatus automātiski pārmantos visas datnes un mapes šajā mapē. Turklāt šie metadata nevar būt vienkārši noņemti, bet tikai aizvietoti. Lai turpinātu šo darbību nospiediet 'OK'.
419DirectoryLevelMetadata.Title:Par mapes līmeņa metadatu pievienošanu
420#********************
421#
422#***** EnrichPane *****
423EnrichPane.Accumulate:Pievienot
424EnrichPane.Accumulate_Tooltip:Pievienot šo vērtību izvēlētam metadatu elementam
425EnrichPane.AutoMessage:Šis elements, {0}, pieder Greenstone metadatu kopai. Šī kopa reprezentē metadatus, kuri parasti var būt izvilkti automātiski. Lai pārbaudītu, kādi {0} metadati var tikt izvilkti, radiet kolekciju izmantojot 'Radīt' tab.
426EnrichPane.ExistingValues:Esošās vērtības priekš {0} # Updated 19-Aug-2005
427EnrichPane.Expand:...
428EnrichPane.Expand_Tooltip:Rediģēt saturu lielākā teksta lodziņā
429EnrichPane.InheritedMetadataSelected:Šie metadati ir pārmantoti no mapes virs tās, un nevar būt rediģēti.
430EnrichPane.No_File:Nav Izvēlētas Datnes
431EnrichPane.No_Metadata:Nav Pieejami Metadati
432EnrichPane.No_Metadata_Element:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Nav Metadatu Elements Izvēlēts</FONT></STRONG></HTML>
433EnrichPane.Overwrite:Aizvietot
434EnrichPane.Overwrite_Tooltip:Piešķirt šo vērtību izvēlētam metadatu elementam, aizvietojot esošo vērtību
435EnrichPane.Remove:Noņemt
436EnrichPane.Remove_Tooltip:Izdzēst šo vērtību izvēlētam metadatu elementam
437EnrichPane.Value:Vērtība
438EnrichPane.Value_Field_Tooltip:Vērtība, ko piešķirt izvēlētam metadatu elementam
439EnrichPane.Value_Field_Tooltip_Uneditable:Vērtība, kura piešķirta izvēlētam metadatu elementam
440#***********************
441#
442#****** ExplodeMetadataPrompt *******
443ExplodeMetadataPrompt.Explode:Sadalīt
444ExplodeMetadataPrompt.Explode_Tooltip:Sadalīt metadatu datni
445ExplodeMetadataPrompt.Instructions:Sadalot Å¡o metadatu datni tiks producēti individuāli ieraksti ar rediģējamiem metadatiem. Å is ir neatgrieÅŸams process un kolekcijas originālā metadatu datne tiks izdzēsta.
446ExplodeMetadataPrompt.Failed_Title:Sadalīšana Neizdevās.
447ExplodeMetadataPrompt.Failed_Explode:Datubāze {0} nevar būt sadalīta.
448ExplodeMetadataPrompt.NotExplodable:Dotā datne nav sadalāma.
449ExplodeMetadataPrompt.Successful_Explode:Datubāze {0} sekmīgi sadalīta.
450ExplodeMetadataPrompt.Successful_Title:Sadalīšana Pabeigta.
451ExplodeMetadataPrompt.Title:Sadalīt Metadatu Datubāzi
452#***********************
453#
454#****** WriteCDImagePrompt *******
455WriteCDImagePrompt.CD_Name:CD/DVD vārds
456WriteCDImagePrompt.Export:Rakstīt CD/DVD attēlu
457WriteCDImagePrompt.Export_Tooltip:Rakstīt izvēlētās kolekcijas, kā Windows CD/DVD Attēlus
458WriteCDImagePrompt.Failed_Export:Kolekcijas ({0}) nevarēja būt eksportētas.
459WriteCDImagePrompt.Failed_Title:Eksports Neizdevās
460WriteCDImagePrompt.Instructions:Vienas vai vairāku kolekciju eksports uz paÅ¡instalējoÅ¡os Windows CD/DVD (kaut arÄ« tas darbojas uz jebkuras platformas, CD/DVD, kas tiek radÄ«ts, palaiÅŸas tikai zem Windows).
461WriteCDImagePrompt.Progress_Label:Datņu kopēšana. Tas var aizņemt zināmu laiku...
462WriteCDImagePrompt.Successful_Export:Kolekcijas ({0}) esot tikušas eksportētas.
463WriteCDImagePrompt.Successful_Title:Eksports Pabeigts
464WriteCDImagePrompt.Title:Kolekcijas Eksports uz CD/DVD
465#************************
466#
467#****** ExportAsPrompt *******
468ExportAsPrompt.Export_Name:Eksporta mapes nosaukums
469ExportAsPrompt.Export:Eksportēt kolekciju(as)
470ExportAsPrompt.Export_Tooltip:Eksportēt izvēlētās kolekcijas uz noteiktu mapi un izvēlētā formātā
471ExportAsPrompt.Failed_ExportOne:Kolekcija, {0}, nevar būt eksportēta.
472ExportAsPrompt.Failed_ExportMany:Kolekcijas -- {0} -- nevar būt eksportētas.
473ExportAsPrompt.Failed_Details:Skatīt {1} sīkāk
474ExportAsPrompt.Failed_Title:Eksports Neizdevās
475ExportAsPrompt.Instructions:Eksportēt vienu vai vairākas kolekcijas izvēlētā formātā uz noteiktu mapi
476ExportAsPrompt.Progress_Label:Datnes tiek eksportētas. Tas var aizņemt zināmu laiku...
477ExportAsPrompt.Successful_ExportOne:Kolekcija, {0}, esot tikusi eksportēta.
478ExportAsPrompt.Successful_ExportMany:Kolekcijas -- {0} -- esot tikušas eksportētas.
479ExportAsPrompt.Successful_Details:Datnes eksportētas uz: {1}
480ExportAsPrompt.Successful_Title:Eksports Pabeigts
481ExportAsPrompt.Title:Eksportēt Kolekcijas
482ExportAsPrompt.SaveAs:Eksportēt uz
483ExportAsPrompt.SaveAs_Tooltip:Izvēlieties formātu uz kuru jūs vēlaties eksportēt
484#************************
485#
486#*****ExternalCollectionPrompt********
487ExternalCollectionPrompt.NewMDS:Radīt jaunu, tukšu metadatu kopu.
488ExternalCollectionPrompt.ExistingMDS:Izvēlieties vienu vai vairākas metadatu kopas
489ExternalCollectionPrompt.Title:Ielādēt āreju kolekciju
490ExternalCollectionPrompt.Instructions_1:Jūs gribat ielādēt kolekciju, kura netika izveidota ar GBI. Jūs tiksiet aicināti izvēlēties vienu vai vairākas metadatu kopas, kuras izmantot ar doto kolekciju. Eksistējošie metadati tiks importēti izvēlētajā(s) metadatau kopā(s). Originālās metadatu datnes tiks saglabātas mapē ar nosaukumu import.bak.
491ExternalCollectionPrompt.Instructions_2:Jūs gribat ielādēt kolekciju, kura netika izveidota ar GBI. Jums nepieciešams pievienot metadatu kopu šai kolekcijai. Jūs varat radīt jaunu tukšu metadatu kopu, kurai visi atrastie metadatu elementi kolekcijā tiks automātiski pievienoti. Alternatīvi, jūs varat izvēlēties eksistējošas metadatu kopas, un elementi no kolekcijas tiks apvienoti vai pievienoti jau esošiem elementiem šajās kopās. Oriģinālās metadatu datnes tiks saglabātas mapē ar nosaukumu import.bak.
492#****************************************
493#
494#***** Inherited Metadata *****
495ExtractedMetadata.Message:Izvēletā datne vai mape satur izvilktus metadatus, bet patreiz tie ir neredzami. Lai redzētu izvilktus metadatus, dodieties uz "[D]atne" izvēlni un izvēlieties "[I]estatÄ«jumi". "VispārÄ«gi" rekvizÄ«tu lapā izvēlieties "SkatÄ«t Izvilktus Metadatus", tad nospieÅŸiet "[O]k".
496ExtractedMetadata.Title:Å Ä« Datne/Mape satur Neredzamus Izvilktus Metadatus
497#
498#***** FileActions *****
499FileActions.Calculating_Size:Tiek kalkulēts izvēlēto datņu kopējais izmērs
500FileActions.Copying:Kopēju {0}
501FileActions.Deleting:Izdzēšu {0}
502FileActions.Directories_Selected:{0} mapes izvēlētas
503FileActions.Directory_Exists:<html>Mape<br>{0}<br>jau eksistē kolekcijā. Datnes tiks kopētas tajā.</html>
504FileActions.Directory_Selected:1 mape izvēlēta
505FileActions.File_Already_Exists_No_Create:Datne '{0}' jau eksistē.
506FileActions.File_Already_Exists_Message:{0}\nDatne ar nosaukumu, kas parādÄ«ta augstāk jau eksistē\nun par spÄ«ti jÅ«su iepriekšējai izvēlei Bibliotekāra Interfeiss\nnevar to pārrakstÄ«t. LÅ«dzu pārbaudiet vai datne ir rakstÄ«t atÄŒauta.
507FileActions.File_Already_Exists_Title:KČūda - Datne Jau Eksistē.
508FileActions.File_And_Directories_Selected:1 datne un {0} mapes izvēlētas
509FileActions.File_And_Directory_Selected:1 datne un 1 mape izvēlēta
510FileActions.File_Create_Error:Datne {0} nevar tikt radīta.
511FileActions.Folder_Create_Error:Mape {0} nevar tikt radīta.
512FileActions.File_Exists:<html>{0} jau eksistē saņēmējmapē. Pārrakstī to?</html>
513FileActions.File_Not_Found_Message:{0}\nAugstāk minētā datne nevar tikt atrasta. Līdz ar datņu skata\natjaunošanu, lūdzu pārbaudiet, ka datne vēl eksistē.
514FileActions.File_Not_Found_Title:KČūda - Datne nav atrasta.
515FileActions.File_Selected:1 datne izvēlēta
516FileActions.Files_And_Directory_Selected:{0} datnes un 1 mape izvēlēta
517FileActions.Files_Selected:{0} datnes izvēlētas
518FileActions.Folder_Already_Exists:Mape ar nosaukumu '{0}' tiek jau lietota. Nevaru radīt mapi.
519FileActions.Increase_Depth:Palielināt DziČumu par 1
520FileActions.Insufficient_Space_Message:Darbība ar datni neizdevās, jo nepietiek vietas\nuz diska. Lai sekmīgi nokopētu datni jums turmāk\nnepieciešams: {0}
521FileActions.Insufficient_Space_Title:KČūda - Nepietiek Vietas
522FileActions.Moving:Pārvietoju {0}
523FileActions.No_Activity:Nav pieprasītas darbības
524FileActions.Possible_Cyclic_Path:{1} ir {0} mapes dziÄŒumā un var bÅ«t rekursÄ«vs ceČš? Vai datņu darbÄ«bu turpināt?
525FileActions.Read_Only:Datnes no darbatelpas ir tikai lasāmas un navar būt izdzēstas.
526FileActions.Selected:{0} datnes un {1} mapes izvēlētas
527FileActions.Unknown_File_Error_Message:Lai gan nebija kČūda reportēta datnes darbÄ«bas\nlaikā, gala pārbaude parāda, ka\nkopijas datne nav tā pati kā avota datne. Tā cēlonis\nnav zināms. LÅ«dzu pārbaudiet jÅ«su disku un atjaunojiet\njÅ«su instalēto JVM.
528FileActions.Unknown_File_Error_Title:KČūda - Nezināma Datnes KČūda
529FileActions.Write_Not_Permitted_Message:Bibliotekāra Interfeisam nav atČaujas rakstīt\n{0}\nLūdzu pārbaudiet datnes atČaujas atribūtus.
530FileActions.Write_Not_Permitted_Title:KČūda - Nepareizas Datnes AtČaujas
531FileActions.Yes_To_All:Jā uz Visiem
532#************************
533#
534#******* File Associations dialog **********
535FileAssociationDialog.Add:Pievienot
536FileAssociationDialog.Add_Tooltip:Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai skatītu šā tipa datni
537FileAssociationDialog.Batch_File:Pakešdatnes
538FileAssociationDialog.Browse:Pārlūkot
539FileAssociationDialog.Browse_Tooltip:Izvēlieties lietojumprogrammu, ko izmantot no jūsu datņutelpas
540FileAssociationDialog.Browse_Tooltip_Mac:Jūsu lietojumprogrammas pārlūkošana patreiz ir aizliegta priekš MacOS
541FileAssociationDialog.Browse_Title:Izvēlieties Lietojumprogrammu
542FileAssociationDialog.Close:Aizvērt
543FileAssociationDialog.Close_Tooltip:Aizveriet Å¡o dialogu un atgriezieties uz galveno logu
544FileAssociationDialog.Command:Palaišanas komanda:
545FileAssociationDialog.Command_File:Komanddatnes
546FileAssociationDialog.Command_Tooltip:Ievadiet komandu ar kuru palaist lietojumprogrammu
547FileAssociationDialog.Details:Jaunās Datnes Asociācijas DetaČas
548FileAssociationDialog.Executable_File:Izpildāmās datnes
549FileAssociationDialog.Existing_Associations:Aktuālās Datnes Asociācijas
550FileAssociationDialog.Extension:Datnēm kas beidzas ar:
551FileAssociationDialog.Extension_Tooltip:Skatāmo datņu datnes paplašinājums
552FileAssociationDialog.Instructions:Izmantojiet šo dialogu, lai uzstādītu, kādas ārējās programmas tiks lietotas skatot noteiktu datnes-tipu, un kāda komanda tiks nosūtīta, lai palaistu šo programmu.\nLai pievienotu jaunu datnes-tipu, ievadiet tās paplašinājumu lauciņā 'Datnēm kas beidzas ar'. Lai pievienotu vai modificētu palaišanas komandu, ievadiet jaunu komandu lodziņā 'Palaišanas Komanda' vai noklikšķiniet 'Pārlūkot', ja vēlaties meklēt datņu sistēmā attiecīgo programmu. Izmantojiet formātu '%1', lai indicētu vietu, kur vajadzētu tikt iespraustam datnes nosaukumam atveramai datnei, piemēram, "C:\\Windows\\System\\MSPaint.exe %1". '%1' tiks pievienots komandas galā, ja netiks specificēts citādi.\nMacOS lietotājiem vienmēr vispirms jāmēģina specifisko mac komandu "open [-a <application_name>] %1".
553FileAssociationDialog.Table.Command:Komanda
554FileAssociationDialog.Table.Extension:Paplašinājums
555FileAssociationDialog.Title:Rediģēt Datnes Asociācijas
556FileAssociationDialog.Remove:Noņemt
557FileAssociationDialog.Remove_Tooltip:Izdzēst patreiz izvēlēto asociāciju no eksistējošo asociāciju saraksta
558FileAssociationDialog.Replace:Aizvietot
559FileAssociationDialog.Replace_Tooltip:Aizvietot patreiz izvēlēto asociāciju ar jaunām asociācijas detaČām
560#*******************
561#
562#******Filter***************
563Filter.0:HTM & HTML
564Filter.1:XML
565Filter.2:Teksta Datnes
566Filter.3:Attēli
567Filter.All_Files:Visas Datnes
568Filter.Filter_Tree:Parādīt Datnes
569Filter.Invalid_Pattern:<HTML><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Šablonu, ko jūs esat ievadījuši datņu filtrācijai, ir nederīgs.<BR>Lūdzu mēģiniet vēlreiz, izmantojot regulāras izteiksmes sintaksi un ar<BR>* norādot aizstājējzīmi.</FONT></HTML>
570#***********************
571#
572#***** GAuthenticator *****
573GAuthenticator.Password:Parole:
574GAuthenticator.Password_Tooltip:Ievadiet šeit jūsu paroli
575GAuthenticator.Title:Parole ir Nepieciešama.
576GAuthenticator.Username:Lietotāja Vārds:
577GAuthenticator.Username_Tooltip:Ievadiet šeit jūsu lietotājvārdu
578#**************************
579#
580#***** General Messages *****
581# 0 - A String representing the name and method of the class in question.
582General.Apply:Lietot
583General.Apply_Tooltip:Pielietot patreizējos uzstatījumus, bet neiziet no dialoga
584General.Browse:Pārlūkot...
585General.Cancel:Atcelt
586General.Cancel_Tooltip:Atcelt izmaiņas (neatsauks jebkuru jau pielietotu izmaiņu)
587General.Close:Aizvērt
588General.Close_Tooltip:Aizvērt šo dialoglodziņu
589General.Edit:Rediģēt Vērtību
590General.Error:KČūda
591General.No:Nē
592General.NotSunJava:Java vendor: {0}\nIevērojiet, ka Bibliotekāra Interfeiss ir ticis attīstīts un testēts ar Java no Sun Microsystems.
593General.OK:OK
594General.OK_Tooltip:Akceptēt patreizējos iestatījumus un iziet no dialoga
595General.Open:Atvērt
596General.Outstanding_Processes:<html>Bibliotekāra Interfeiss nevar pilnīgi beigt darbu, kamēr visas programmas<br>startētas ar Bibliotekāra Interfeisu arī nav pabeigtas.</html>
597General.Outstanding_Processes_Title:Gaidošs lai Izietu
598General.Pure_Cancel_Tooltip:Pārtraukt šo darbību (izmaiņas netiks veiktas)
599General.Review_Output:Lūdzu pārlūkojiet izvadu zemāk:
600General.Usage:LietoÅ¡ana: {0} <params>\nVisi parametri ir neobligāti, bet Bibliotekāra Interfeiss var nojukt darbā, ja -gsdl un -library nav uzstādÄ«ti.\n -gsdl <path> : Norāda ceÄŒu uz gsdl\n - library <path> : CeÄŒu uz cgi-bin\n -mozilla <path> : Norāda ceÄŒu uz mozilla\n -mirror : AtÄŒauj web-mirroring kontroles\n -laf [java|windows|motif|mac] : Look and feel\n debug : AtÄŒauj kČūdu paziņojumus\n -no_load : Neielādēt iepriekÅ¡ atvērtu kolekciju\n -load <path> : Ielādēt norādÄ«to kolekciju
601General.View:Jaunā Vērtība
602General.Warning:Brīdinājums
603General.Yes:Jā
604#****************************
605#
606#***** GShell *****
607GShell.Build.Auxilary:Palīgdatņu radīšana un apstrāde...
608GShell.Build.BuildBegun1:************** Veidošana Uzsākta **************
609GShell.Build.BuildCancelled:************** Anulēts **************
610GShell.Build.BuildComplete1:************** Veidošana Pabeigta **************
611GShell.Build.CompressText:Teksta Saspiešana...
612GShell.Build.Index:Indeksa radīšana bāzējoties uz {0-index source and level}...
613GShell.Build.InfoDatabase:Informācijas datu bāzes radīšana...
614GShell.Build.Phind:Klasifikatora Phind ģenerēšana. Tas var aizņemt zināmu laiku...
615GShell.Command:Komanda
616GShell.Failure:Komanda izpildījās nesekmīgi.
617GShell.Import.FileNotProcessed:Datne {0-target file path} bija atpazīta, bet nevarēja tikt apstrādāta ar kādu no spraudņiem (plugin).
618GShell.Import.FileNotRecognised:Datne {0-target file path} nebija atpazīta ne ar vienu spraudni.
619GShell.Import.FileProcessing:Datne {0-target file path} tiek apstrādāta ar {1-plugin name}.
620GShell.Import.FileProcessingError:Datnes {0-target file path} apstrādes process sadūrās ar kČūdu.
621GShell.Import.ImportBegun1:************** Imports Sācies **************
622GShell.Import.ImportComplete1:************** Imports Pabeigts **************
623GShell.Import.ImportComplete2:{0-number documents considered} dokumenti bija izskatīti apstrādei:
624GShell.Import.ImportComplete2.1:1 dokuments bija izskatīts apstrādei:
625GShell.Import.ImportComplete.Processed:{0-number processed} dokumenti bija apstrādāti un iekČauti kolekcijā.
626GShell.Import.ImportComplete.Processed.1:1 dokuments bija apstrādāts un iekČauts kolekcijā.
627GShell.Import.ImportComplete.Blocked:{0-number blocked} bija atturēti no pievienošanas ar spraudņiem (tādi kā web lappušu attēli).
628GShell.Import.ImportComplete.Blocked.1:1 bija atturēts no pievienošanas ar spraudņiem (tādi kā web lappušu attēli).
629GShell.Import.ImportComplete.Ignored:{0-number ignored} bija neatpazīti.
630GShell.Import.ImportComplete.Ignored.1:1 bija neatpazīts.
631GShell.Import.ImportComplete.Failed:{0-number failed} bija noraidīti.
632GShell.Import.ImportComplete.Failed.1:1 bija noraidīts.
633GShell.Import.ImportComplete3:\n
634GShell.Parsing_Metadata_Complete:Arhivētu metadatu izvilkšana pabeigta.
635GShell.Parsing_Metadata_Start:Jaunu metadatu izvilkšana no arhīvu datnēm.
636GShell.Success:Komanda pabeigta.
637#*********************
638#
639#***** GUI *****
640# Currently Enabled and Disabled display the same text but in different
641# colours. If necessary this can be changed.
642GUI.Create:Radīt
643GUI.Create_Tooltip:Veidot jūsu kolekciju izmantojot Greenstone
644GUI.Design:Dizains
645GUI.Design_Tooltip:Jūsu kolekcijas funkcionalitātes un izskata dizains
646GUI.Download:Lejupielāde
647GUI.Download_Tooltip:Lejupielādēt resursus no Interneta jūsu kolekcijai
648GUI.Enrich:Pagātināt
649GUI.Enrich_Tooltip:Nozīmēt metadatus datnēm jūsu kolekcijā
650GUI.Gather:Uzkrāt
651GUI.Gather_Tooltip:Izvēlēties datnes, kuras iekÄŒaut jÅ«su kolekcijā
652#***************
653#
654#***** HELP *****
655Help.Contents:Saturs
656Help.Title:Bibliotekāra Interfeisa Palīga Lappuses
657#
658#***** LockFileDialog *****
659LockFileDialog.Cancel_Tooltip:Nepārtvert slēdzejdatnes kontroli (kolekcija netiks atvērta)
660LockFileDialog.Date:Datējums
661LockFileDialog.Error:error
662LockFileDialog.Lockfile_Message_One:Slēdzējdatnes (lock file) klātbūtne norāda uz to, ka kolekcija ir jau atvērta.
663LockFileDialog.Lockfile_Message_Two:Vai jūs gribat 'pārtvert' slēdzējdatnes kontroli?
664LockFileDialog.Machine:Kur
665LockFileDialog.Name:Nosaukums
666LockFileDialog.OK_Tooltip:Pārtvert slēdzējdatnes kontroli
667LockFileDialog.Title:Slēdzējdatne Atklāta
668LockFileDialog.User:Kurš
669#********************
670#
671#*****MappingPrompt **********
672MappingPrompt.File:Mape
673MappingPrompt.Map:Radīt Īsinājumikonu
674MappingPrompt.Name:Nosaukums
675MappingPrompt.Title:Uzdot Mapes Īsinājumikonu
676MappingPrompt.Unmap:Noņemt Īsinājumikonu
677#*******************
678#
679#***** Menu Options *****
680Menu.Collapse:Aizvērt Mapi
681Menu.Edit:Rediģēt
682Menu.Edit_Copy:Kopēt (ctrl-c)
683Menu.Edit_Cut:Izgriezt (ctrl-x)
684Menu.Edit_Paste:Ielīmēt (ctrl-v)
685Menu.Expand:Atvērt Mapi
686Menu.Explode_Metadata_Database:Sadalīt metadatu datu bāzi
687Menu.File:Datne
688Menu.File_Associations:Datnes Asociācijas...
689Menu.File_CDimage:Ierakstīt CD/DVD attēlu...
690Menu.File_Close:Aizvērt
691Menu.File_Delete:Izdzēst...
692Menu.File_Exit:Iziet
693Menu.File_ExportAs:Eksportēt...
694Menu.File_New:Jauns...
695Menu.File_Open:Atvērt...
696Menu.File_Options:Iestatījumi...
697Menu.File_Save:Saglabāt
698Menu.Help:Palīgs
699Menu.Help_About:Par...
700Menu.Metadata_View:Nozīmētie metadati {0}
701Menu.Open_Externally:Atvērt ar ārējo programmu
702#********************
703#
704#***** MetaAudit *****
705MetaAudit.Close:Aizvērt
706MetaAudit.Close_Tooltip:Aizvērt šo dialoglodziņu
707MetaAudit.Title:Visi Metadati
708#*********************
709#
710#***** Metadata *****
711Metadata.Element:Elements
712Metadata.Value:Vērtība
713MetadataSet.Files:Metadatu Kopas Datnes
714#*********************************************
715#
716#******** MetadataImportMappingPrompt *********
717MIMP.Add:Pievienot
718MIMP.Add_Tooltip:Pievienot metadatu elementu atlasītai kopai
719MIMP.Ignore:Ignorēt
720MIMP.Ignore_Tooltip:Ignorēt šo metadatu elementu
721MIMP.Instructions:Metadatu elements {0} nevar bÅ«t automātiski importēts kolekcijā. Izvēlieties metadatu kopu un sekojoÅ¡i:\n(1) nospiediet 'Pievienot', lai pievienotu metadatus Å¡ai kopai (pie nosacÄ«juma, ja kopā jau nēesot metadatu {0}), vai\n(2) izvēlieties elementu un nospiediet 'IekÄŒaut', lai importētu {0} metadatus Å¡ajā elementā, vai\n(3) ignorējiet Å¡o metadatu elementu.
722MIMP.Merge:IekÄŒaut
723MIMP.Merge_Tooltip:IekÄŒaut metadatu elelementu specificētā elementā izvēlētā kopā
724MIMP.Source_Element:Avota metadatu elements:
725MIMP.Target_Element:Mērķa metadatu elements:
726MIMP.Target_Set:Mērķa metadatu kopa:
727MIMP.Title:Nepiecešama IekČaušanas Darbība.
728#*****************************
729#
730#***** Mirroring *****
731Mirroring.ClearCache:Iztīrīt Kešu
732Mirroring.ClearCache_Tooltip:Izdzēst visas lejupielādētas datnes
733Mirroring.Download:Lejupielāde
734Mirroring.Download_Tooltip:Sākt jaunu lejupielādes uzdevumu
735Mirroring.Download_Controls:Lejupielādes Uzstatījumi
736Mirroring.Download_Depth:Lejupielādes DziČums:
737Mirroring.Download_Depth.Zero:Nulle
738Mirroring.Download_Depth.Unlimited:NeierobeÅŸots
739Mirroring.Download_Depth_Tooltip:Cik daudz hipersaites dziÄŒumā iet lejupielādējot
740Mirroring.Download_Embedded:Lejupielādēt tikai tekstu (ne attēlus, ne stila lappuses utt)
741Mirroring.DownloadJob.Close:Aizvērt
742Mirroring.DownloadJob.Close_Tooltip:Noņemt šo uzdevumu no saraksta, apstādinot to, ja tas patreiz izpildās
743Mirroring.DownloadJob.Downloading:{0} lejupielāde
744Mirroring.DownloadJob.Download_Complete:Lejupielāde pabeigta
745Mirroring.DownloadJob.Download_Stopped:Lejupielāde apstādināta
746Mirroring.DownloadJob.Download_Progress:Lejupielāde ir progresā
747Mirroring.DownloadJob.Log:Skatīt Log
748Mirroring.DownloadJob.Log_Tooltip:Skatīt detalizētāk par šo lejupielādi
749Mirroring.DownloadJob.Pause:Pauze
750Mirroring.DownloadJob.Pause_Tooltip:Pauzēt šo lejupielādi
751Mirroring.DownloadJob.Resume:Atsākt
752Mirroring.DownloadJob.Resume_Tooltip:Atsākt šo lejupielādi
753Mirroring.DownloadJob.Status:Lejupielādēti {0} no {1} datnēm ({2} brÄ«dinājumi, {3} kČūdas)
754Mirroring.DownloadJob.Waiting:Gaida lai sāktu
755Mirroring.DownloadJob.Waiting_User:Gaida uz lietotāja darbību
756Mirroring.Higher_Directories:Tikai atspoguČot datnes zem šā URL
757Mirroring.Invalid_URL:Ievadītais URL nav pareizs. Lūdzu izlabojiet.
758Mirroring.Invalid_URL_Title:Nepareizs URL
759Mirroring.Preferences:Iestatījumi...
760Mirroring.Preferences_Tooltip:AtÄŒaut starpnieku (proxy) un/vai rediģēt starpnieka iestatÄ«jumus
761Mirroring.Same_Host:Tikai atspoguÄŒot datnes Å¡ajā pašā vietnē
762Mirroring.Source_URL:Avota URL:
763Mirroring.Source_URL_Tooltip:Lejupielādes URL
764#*********************
765#
766#***** Missing EXEC *****
767MissingEXEC.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet redzēt jÅ«su jauno kolekciju no Bibliotekāra Interfeisa, ja jÅ«s nenorādÄ«siet ceÄŒu uz lokāli darbojoÅ¡os Greenstone Bibliotekāra Webserveri. JÅ«s to varat tagad ievadÄ«t teksta lauciņā zemāk, vai vēlāk aizejot uz IestatÄ«jumi un izvēloties Savienojums tabulatoru. Atcerieties, ka pareizam url jāsākas ar protokolu "http://", un jābeidzas ar izpildāmās programmas nosaukumu ("gsdl" Greenstone lokālas bibliotēkas servera gadÄ«jumā, "library" visu pārejo web serveru gadÄ«jumos (piem., Apache)).
768MissingEXEC.Title:Iztrūkst Greenstone Bibliotēkas Adrese
769#***** Missing EXEC_GS3 *****
770MissingEXEC_GS3.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet redzēt jÅ«su jauno kolekciju no Bibliotekāra Interfeisa, ja jÅ«s nenorādÄ«siet ceÄŒu uz Greenstone kontekstu lokāli darbojoÅ¡os Tomcat WebserverÄ«. JÅ«s to varat tagad ievadÄ«t teksta lauciņā zemāk, vai vēlāk aizejot uz IestatÄ«jumi un izvēloties Savienojums tabulatoru. Atcerieties, ka pareizam url jāsākas ar protokolu http://. Adrese pēc noklusējuma ir http://localhost:8080/gsdl3.
771MissingEXEC_GS3.Title:Iztrūkst Greenstone Bibliotēkas Adrese
772#***** Missing GSDL *****
773MissingGSDL.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet izmantot visas Bibliotekāra Interfeisa iespējas bez instalētās Greenstone Digitālās Bibliotēkas lokālās kopijas. LÅ«dzu, pārbaudiet jÅ«su instalāciju, un ceÄŒus Bibliotekāra Interfeisa pakeÅ¡datnē vai skripta datnē.
774MissingGSDL.Title:Iztrūkst Greenstone CeČš
775#***** Missing PERL *****
776MissingPERL.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet radÄ«t jaunas kolekcijas, kā arÄ« veidot esoÅ¡as, bez uzinstalētā PERL. Bibliotekāra Interfeiss nevarēja atrast PERL jÅ«su sistēmā. LÅ«dzu, pārbaudiet jÅ«su sistēmas instalāciju un ceÄŒus, kuri specificēti Bibliotekāra Interfeisa pakeÅ¡datnē vai skripta datnē.
777MissingPERL.Title:Iztrūkst PERL CeČš
778#******* MissingWGET ********
779MissingWGET.Message:BrÄ«dinājums! Web atspoguÄŒoÅ¡ana ir liegta, jo Bibliotekāra Interfeiss nesekmÄ«gi mēģināja atrast atbilstoÅ¡as versijas Wget. LÅ«dzu, pārbaudiet jÅ«su sistēmas instalāciju un ceÄŒus, kuri specificēti Bibliotekāra Interfeisa pakeÅ¡datnē vai skripta datnē.
780MissingWGET.Title:Iztrūkst WGet
781#******* MissingImageMagick ********
782MissingImageMagick.Message:Brīdinājums! Bibliotekāra Interfeiss nevar atrast attiecīgo ImageMagick versiju, un tāpēc ImagePlug nedarbosies. Lūdzu, uzinstalējiet ImageMagick, ja jūs vēlāties veidot attēlu kolekcijas.
783MissingImageMagick.Title:Iztrūkst ImageMagick # Updated 19-Aug-2005
784#*****************************
785#
786#***** New Session *****
787NewCollectionPrompt.Base_Collection:Bāzēt šo kolekciju uz:
788NewCollectionPrompt.Base_Collection_Tooltip:Izvēlieties esošo kolekciju uz kuras bāzēt jauno kolekciju
789NewCollectionPrompt.Collection_Description:Satura apraksts:
790#NewCollectionPrompt.Collection_Email:Author's Email:
791NewCollectionPrompt.Collection_Name:Kolekcijas mape:
792#NewCollectionPrompt.Collection_Name_Tooltip:Short collection name, used internally (must be 8 characters or less)
793NewCollectionPrompt.Description_Error:Apraksta lauciņam jābūt aizpildītam. Lūdzu aizpildiet to.
794NewCollectionPrompt.Error:KČūda jaunajā kolekcijā.
795NewCollectionPrompt.Instructions:Lai radītu jaunu kolekciju, aizpildiet lauciņus zemāk.
796NewCollectionPrompt.Metadata_Elements:Elementi izvēlētajā kopā:
797NewCollectionPrompt.Metadata_Instructions1:Izvēlieties rÅ«tiņas blakus metadatu kopām, kuras iekÄŒaut jÅ«su kolekcijā.
798NewCollectionPrompt.Metadata_Instructions2:(Piezīme: Jūs varat pievienot jaunas kopas vēlāk).
799NewCollectionPrompt.Metadata_Title_Existing:Izvēlieties metadatu kopas.
800#NewCollectionPrompt.Name_Error:You have either failed to enter a name for the collection, or the name you have choosen is already in use. Please correct.
801NewCollectionPrompt.NewCollection:-- Jauna Kolekcija --
802NewCollectionPrompt.Select_MDS:Pieejamas metadatu kopas:
803NewCollectionPrompt.Title:Radīt jaunu Kolekciju.
804NewCollectionPrompt.Title_Clash:Nosaukums, kuru jūs izvēlējaties jūsu kolekcijai, jau tiek izmantots. Turpināt?
805NewCollectionPrompt.Title_Error:Nosaukuma lauciņam jābūt aizpildītam. Lūdzu izlabojiet.
806#***** New Folder OrFilePrompt *****
807NewFolderOrFilePrompt.Default_File_Name:fiktīvs
808NewFolderOrFilePrompt.Default_Folder_Name:jauna mape
809NewFolderOrFilePrompt.Destination_Name:SaņēmējMape
810NewFolderOrFilePrompt.File_Name:Datnes Vārds
811NewFolderOrFilePrompt.File_Name_Tooltip:Ievadiet nosaukumu jaunai datnei
812NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name:Mapes Vārds
813NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name_Tooltip:Ievadiet nosaukumu jaunai mapei
814NewFolderOrFilePrompt.Title_Folder:Radīt jaunu mapi
815NewFolderOrFilePrompt.Title_File:Radīt jaunu fiktīvu dokumentu
816#***********************
817#
818NoMetadataSetsSelected.Message:Ja jūs radīsiet tagad kolekciju, tad tai nebūs sākotnējas metadatu kopas. Jūs nevarēsiet importēt vai piešķirt jebkādus metadatus, līdz nebūs importēta vai pievienota kopa jūsu kolekcijai. Vai jūs vēlaties turpināt?
819NoMetadataSetsSelected.Title:Nav Metadatu Kopa izvēlēta
820#**********************
821#
822#******* OldWGET *******
823NoPluginExpectedToProcessFile.Message:Izskatās, ka neviens no Greenstone spraudņiem varētu apstrādāt datni "{0}". Pārbaudiet, ka datnei ir pareizs paplašinājums. Ja tas ir pareizs, tad jums vajadzētu izmantot UnknownPlug spraudni, lai apstrādātu šo datni.
824NoPluginExpectedToProcessFile.Title:Nav paredzamā spraudņa datnes apstrādei
825#**********************
826#
827#******* OldWGET *******
828OldWGET.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«su instalētai Wget versijai ir zināma kČūda, kad tiek atspoguÄŒotas datnes, kurās ir URL, kas satur kodētas zÄ«mes, tādas kā, atstarpi un tildi. Mēs rekomendējam instalēt Wget 1.9 un augstāk.
829OldWGET.Title:Vecs Wget
830#***********************
831#
832#***** OpenCollectionDialog *****
833OpenCollectionDialog.Available_Collections:Pieejamas Kolekcijas
834OpenCollectionDialog.Browse:Pārlūkot
835OpenCollectionDialog.Browse_Tooltip:Izvēlieties kolekciju no jūsu datņu telpas
836OpenCollectionDialog.Collection:Greenstone Kolekcija (".col")
837OpenCollectionDialog.Description:Kolekcijas Apraksts
838OpenCollectionDialog.Locked_Collection:Greenstone kolekcija jau tiek lietota
839OpenCollectionDialog.No_Description:Lūdzu izvēlieties greenstone kolekciju (".col" datne), lai redzētu aprakstu.
840OpenCollectionDialog.Normal_Collection:Greenstone kolekcija
841OpenCollectionDialog.Open:Atvērt
842OpenCollectionDialog.Open_Tooltip:Ielādēt izvēlēto kolekciju Bibliotekāra Interfeisā
843OpenCollectionDialog.Title:Atvērt Greenstone Kolekciju
844#**********************
845#
846#***** Options Pane inside CreatePane *****
847OptionsPane.Cancelled: - anulēts
848OptionsPane.LogHistory:Log vēsture
849OptionsPane.Successful: - sekmīgi
850OptionsPane.Unknown: - nezināms
851OptionsPane.Unsuccessful: - nesekmīgi
852#*******************
853#
854#***** Preferences *****
855Preferences:Iestatījumi
856Preferences.Connection:Savienojums
857Preferences.Connection_Tooltip:Uzstādiet URL uz greenstone bibliotēku un nokonfigurējiet starpniekservera savienojumu, ja vajadzīgs
858Preferences.Connection.Library_Path:Bibliotēkas CeČš:
859Preferences.Connection.Library_Path_GS3:Greenstone Web CeČš:
860Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip:Greenstone web-servera URL
861Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip_GS3:Greenstone web-servera URL
862Preferences.Connection.ProgramCommand:Priekšskatījuma Komanda:
863Preferences.Connection.ProgramCommand_Tooltip:Programmas palaišanas komanda, lai skatītu kolekcijas priekšskatījumu. Atcerieties, ka jāizmanto %1, kā kolekcijas adreses vietturi, un dubultpēdiņas, kur nepieciešams.
864Preferences.Connection.Proxy_Host:Starpniekserveris:
865Preferences.Connection.Proxy_Host_Tooltip:JÅ«su starpniekservera adrese
866Preferences.Connection.Proxy_Port:Starpniekservera pieslēgvieta:
867Preferences.Connection.Proxy_Port_Tooltip:Jūsu starpniekservera pieslēgvietas numurs
868Preferences.Connection.Servlet:Serversīklietotne:
869Preferences.Connection.Servlet_Tooltip:Serversīklietotne izmantojama, lai skatītu jūsu vietni
870Preferences.Connection.Servlet_Tooltip2:Serversīklietotne nav specificēta šai vietnei. Jūs joprojām varat veidot kolekcijas, bet jūs nevarēsiet tās skatīt.
871Preferences.Connection.Site:Vietne:
872Preferences.Connection.Site_Tooltip:Vietne kurā jūs gribat strādāt
873Preferences.Connection.Use_Proxy:Izmantot starpniekservera savienojumu?
874Preferences.General:Vispārīgs
875Preferences.General_Tooltip:Uzdot daşus vispārigus iestatījumus
876Preferences.General.Email:Lietotāja Epasts:
877Preferences.General.Email_Tooltip:Epasta adrese automātiski izmantojama jebkurai kolekcijai radītai ar GBI
878Preferences.General.Font:Fonts:
879Preferences.General.Font_Tooltip:Fonts izmantojams GBI interfeisā.
880Preferences.General.Interface_Language:Interfeisa Valoda:
881Preferences.General.Interface_Language_Tooltip:Izvēlieties valodu, kurā interfeiss un tā kontroles tiktu parādīti.
882Preferences.General.Restart_Required:GBI (Greenstone Bibliotekāra Interfeisam) tagad jārestartē, lai pabeigtu savu interfeisa izmaiņu aktualizāciju.
883Preferences.General.Show_File_Size:Rādīt datņu izmērus
884Preferences.General.Show_File_Size_Tooltip:Rādīt datņu izmērus pie katras ieejas Darbatelpā un Kolekcijas datņu kokā.
885Preferences.General.View_Extracted_Metadata:Skatīt Izvilktus Metadatus
886Preferences.General.View_Extracted_Metadata_Tooltip:Parādīt greenstone spraudņu izvilktos metadatus metadatu sarakstā Bagātināšanas panelī.
887Preferences.Mode:ReÅŸÄ«ms
888Preferences.Mode_Tooltip:Noklišķiniet uz ieeju, lai izvēletos piemērotu operēšanas līmeni
889Preferences.Mode.Assistant:Bibliotekāra Asistents
890Preferences.Mode.Assistant_Description:Izmantojiet Å¡o iestatÄ«jumu, lai iegÅ«tu piekÄŒuvi Greenstone Bibliotekāra Interfeisa pamata iespējām: pievienot dokumentus un metadatus kolekcijām, jauno kolekciju radÄ«Å¡ana, kuru struktÅ«ra atspoguÄŒo jau esoÅ¡as kolekcijas, un kolekciju veidoÅ¡ana.
891Preferences.Mode.Librarian:Bibliotekārs
892Preferences.Mode.Librarian_Description:Å is iestatÄ«jums ÄŒauj normāli izmantot Greenstone Bibliotekāra Interfeisu: radÄ«t un noformēt jaunas kolekcijas, pievienot dokumentus un metadatus kolekcijām, jaunu kolekciju noformēšanu (dizainu), un kolekciju veidoÅ¡anu (bÅ«vēšanu).
893Preferences.Mode.Systems:Bibliotēku Sistēmu Speciālists
894Preferences.Mode.Systems_Description: Å is iestatÄ«jums atÄŒauj pilnu Greenstone Bibliotekāra Interfeisa izmantoÅ¡anu. Lai izmantotu visu iespēju priekÅ¡rocÄ«bas, jums bÅ«s nepiecieÅ¡ams mācēt formulēt regulārās izteiksmes.
895Preferences.Mode.Expert:Eksperts
896Preferences.Mode.Expert_Description:Å is iestatÄ«jums ÄŒauj ekspertam izmantot Greenstone Bibliotekāra Interfeisu. Tas tiek rekomendēts lietotājiem, kuri ir pieredzējuÅ¡i darbam ar Greenstone, un ir spējÄ«gi veikt kČūdu laboÅ¡anas uzdevumus, kas prasa interpretēt atkČūdoÅ¡anas izvadi no PERL skriptiem. Visas Greenstone Bibliotekāra Interfeisa iespējas ir atÄŒautas.
897Preferences.Warnings:Brīdinājumi
898Preferences.Warnings_Tooltip:AtČaut vai aizliegt daşādus brīdinājumu dialogus
899Preferences.Workflow:Darbplūsma
900Preferences.Workflow_Tooltip:Iestādīt interfeisa darbplūsmu: noteikt, kurus skatus (tabulātorus) atČaut
901Preferences.Workflow.Create:Radīt - Veidot jūsu kolekciju izmantojot Greenstone
902Preferences.Workflow.Design:Dezains - Izmainīt kolekcijas ārieni
903Preferences.Workflow.Download:Lejupielāde - Lejupielādēt web-bāzētos resursus
904Preferences.Workflow.Enrich:Bagātināt - Aprakstīt ar metadatiem
905Preferences.Workflow.Gather:Uzkrāt - Atlasīt datnes kolekcijai
906Preferences.Workflow.Predefined.Label:Iepriekšnoteiktas Darbplūsmas
907Preferences.Workflow.Title:Izvēlieties rÅ«tiņu, lai atÄŒautu skatu
908#**********************
909#
910#**** PreviewCommandDialog *******
911PreviewCommandDialog.Instructions:Ievadiet komandu, programmas palaišanai, lai skatītu kolekcijas priekšskatījumu. Atcerieties izmantot %1, kā kolekcijas adreses vietturi, un dubultpēdiņas kur nepieciešams.
912PreviewCommandDialog.Title:Priekšskatījuma Komanda
913#**********************
914#
915#***** Save Collection Box *****
916SaveCollectionBox.File_Name:Datnes Vārds:
917SaveCollectionBox.Files_Of_Type:Datņu Tips:
918SaveCollectionBox.Look_In:Ielūkoties:
919#**********************
920#
921#***** Save Progress Box *******
922SaveProgressDialog.Title:Kolekcijas Saglabāšana
923#*******************************
924#
925Server.QuitManual:Bibliotekāra Interfeiss nevarēja aizvērt lokālo\n bibliotēkas serveri automātiski. Lūdzu izejiet no servera\nmanuāli, noklikšķinot, uz tā augšējā stūrī labās\npuses krusta ikonas.
926Server.QuitTimeOut:Greenstone lokālā bibliotēka nav atbildējusi uz\nautomātisko aizvērt komandu 60 sekundes. Vai jūs\nvēlaties gaidīt vēl minūti?
927#
928#***** Sources *****
929Source.General:Vispārīgs
930#*******************
931#
932#***** TitleClash *****
933TitleClashes.Message:Nosaukums, kuru jūs esat izvēlējušies jūsu kolekcijai, tiek jau lietots. Turpināt?
934TitleClashes.Title:Ievadītā Nosaukuma nesaskaņas
935#**********************
936#
937#***** Trees *****
938Tree.DownloadedFiles:Lejupielādētās Datnes
939Tree.Files:datnes
940Tree.Home:Sākummape ({0})
941Tree.Root:Lokālā Datņutelpa
942Tree.World:Dokumenti Greenstone Kolekcijās
943#***********************
944#
945#***** Warning Dialog *****
946WarningDialog.Dont_Show_Again:Nerādīt šo brīdinājumu vēlreiz
947WarningDialog.Dont_Show_Again_Message:Nerādīt šo paziņojumu vēlreiz
948WarningDialog.Invalid_Value:Vērtība, kuru jūs esat ievadījuši vērtības lauciņā,\nnav pareiza specificētam rekvizītam.
949WarningDialog.Value:Ievadiet vērtību:
950#
951#****** WGet *****
952WGet.Prompt:Wget AtspoguČošanas Klients
953#
954#****** Workflows *****
955Workflow.AllPanels:Visi paneÄŒi
956Workflow.LocalSourceCollectionBuilding:Lokāla avota kolekcijas veidošana
957Workflow.DocumentEnriching:Dokumenta bagātināšana
958
959GEMS.Already_Loaded_Set_Error: Jūsu izvēletā metadatu kopa patreiz ir atvērta.
960GEMS.Element_Already_Exists:Elements ar šo vārdu jau eksistē.
961GEMS.Set_Already_Exists:Kopa ar doto vārdutelpu jau eksistē.
962GEMS.Cannot_Delete_Core_Sets_Error:Jūs nevarat izdzēst GBI kodola metadatu kopu.
963
964GEMS.Preferences.Selected_Languages_Tooltip: Izvēlieties parādīšanas valodu:
965
966GEMS.Add_Attribute:Pievienot atribūtu
967GEMS.Add_Attribute_Tooltip:Pievienot jaunu atribūtu izvēlētam vienumam
968GEMS.Add_Element:Pievienot elementu
969GEMS.Add_Element_Tooltip:Pievienot jaunu elementu izvēlētai kopai
970GEMS.Add_Subelement:Pieviento apakšelementu
971GEMS.Add_Subelement_Tooltip:Pievienot jaunu apakšelementu izvēlētam elementam
972GEMS.Add_Set:Pieviento Kopu
973GEMS.Attribute:Atribūts
974GEMS.Attribute_Already_Exists:Šis atribūts jau eksistē.
975GEMS.Attribute_Name_Tooltip:Jaunā atribūta nosaukums
976GEMS.Attribute_Language_Tooltip:Jaunā atribūta valoda
977GEMS.Attribute_Value_Tooltip:Jaunā atribūta vērtība
978GEMS.Attributes:Atribūti
979GEMS.Cannot_Undo:(šī darbība nevar tikt atsaukta)
980GEMS.Cannot_Add_Elements_To_Greenstone_MDS:Jūs nevarat manuāli pievienot elementus Greenstone Metadatiem. Ja\nnepieciešams radīt jaunu kopu, tad ta vietā pievienojiet jūsu jauno elementu tam.
981GEMS.Confirm_Exit_Save: Vai jūs nevēlaties saglabāt pirms iziešanas?
982GEMS.Confirm_Exit_Save_Title: Saglabāt Pirms Iziešanas?
983GEMS.Confirm_Removal:Vai jūs esat pārliecināti, ka gribat izdzēst šo {0}?
984GEMS.Confirm_Removal_Title:Apstiprināt Izdzēšanu
985GEMS.Edit_Attribute:Rediģēt Attribūtu
986GEMS.Edit_Value:Rediģēt Vērtību
987GEMS.Edit_Value_Tooltip:Izmainīt izvēlēto vērtību
988GEMS.Element:Elements
989GEMS.Element_Name_Tooltip:Jaunā elementa nosaukums
990GEMS.Element_Details:Metadatu Elementa DetaÄŒas
991GEMS.Language:Valoda
992GEMS.Language_Code:Valoda
993GEMS.Name:Nosaukums
994GEMS.Namespace:Vārdutelpa
995GEMS.New_Name:Jauns Nosaukums
996GEMS.No_Description:Apraksts nav atrasts.
997GEMS.No_Name:Nosaukums nav atrasts.
998GEMS.Open_Set:Atvērt Kopu
999GEMS.Remove_Attribute:Noņemt attribūtu
1000GEMS.Remove_Attribute_Tooltip:Izdzēst izvēlēto atribūtu
1001GEMS.Remove_Element:Noņemt elementu
1002GEMS.Remove_Element_Tooltip:Izdzēst izvēlēto elementu no kopas
1003GEMS.Remove_Set:Noņemt kopu
1004GEMS.Remove_Set_Tooltip:Izdzēst izvēlēto kopu
1005GEMS.Rename_Element:Pārdēvēt elementu
1006GEMS.Rename_Element_Tooltip:Elementa jauns nosaukums
1007GEMS.Rename_Name_Tooltip:Metadatu kopas jaunais nosaukums
1008GEMS.Rename_Namespace_Tooltip:Metadatu kopas unikālā vārdutelpa
1009GEMS.Rename_Set:Pārdēvēt kopu
1010GEMS.Rename_Set_Tooltip:Pārdēvēt metadatu kopu
1011GEMS.Set:Kopa
1012GEMS.Set_Details:Metadatu Kopas DetaÄŒas
1013GEMS.Set_Name_Tooltip:Jaunās metadatu kopas vārds (nosaukums)
1014GEMS.Set_Namespace_Tooltip:Unikālā vārdutelpa jaunai metadatu kopai
1015GEMS.Subelement_Name_Tooltip:Jaunā apakšelementa nosaukums
1016GEMS.Subelement_Already_Exists:Apakšelements ar šo nosaukumu jau eksistē.
1017GEMS.Target:Elements
1018GEMS.Title:Greenstone Metadatu Kopu Redaktors
1019GEMS.Value:Vērtība
1020GEMS.Values:Vērtības
1021GEMS.inheritMetadataSet:Pārmantot no Metadatu kopas:
1022GEMS.Add_Set.No_Inherit:Nepārmantot
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.