source: gli/trunk/classes/dictionary_fa.properties@ 18293

Last change on this file since 18293 was 18293, checked in by kjdon, 15 years ago

Farsi interface created by Amin Hedjazi. I think he's done the translations based on greenstone 3.03. Not sure if just committing them here is the best thing to do, as some of the translations will be out of date, but won't appear so in the translator. Probably someone will need to go though the English and Farsi files and check these.

File size: 84.3 KB
Line 
1#*************************************
2#
3#by Amin Hedjazi
4#on the contract by
5#***Advanced Information & Communication Technology Research Center of Sharif University ***
6#***last update 2008/12/15
7#*******************
8#
9#***** AboutDialog *****
10Component.Orientation:RTL
11AboutDialog.Acknowledgement:تاییدیه های برنامه ها , پکیج ها و کلاس های اختصاصی
12AboutDialog.Date:(July 2007)
13AboutDialog.Item0:'Xerces java 1' از بنیاد نرم افزاری Apache . (http://www.apache.org )
14AboutDialog.Item2:'WGet' از بنیاد نرم افزارهای آزاد . (http://www.gnu.org/software/wget/wget.html)
15AboutDialog.Item3:'qflib' از Quality First Software GmbH . (http://www.qfs.de/en/qflib/index.html)
16AboutDialog.Item4:'ExtensionFileFilter.class' بوسیله ی Bruno Dumon و دیگر همکاران .
17AboutDialog.Item5:"چگونگی غیر فعال کردن تغییر نام در file chooser " بوسیله ی vladi21 . (http://www.experts-exchange.com/)
18AboutDialog.Item6:'Autoscrolling' در فریم ورک Java Swing بوسیله ی Robert Eckstein , Marc Loy و Dave Wood . (http://www.oreilly.com/catalog/jswing/chapter/dnd.beta.pdf)
19AboutDialog.Item7:" افزودن عکس های مات در JTree " بوسیله ی Andrew J. Armstrong . (http://www.javaworld.com/javaworld/javatips/jw-javatip114.html)
20AboutDialog.Item8:"جلوگیری از خطای java.prefs در زمانی که دسترسی سطح بالا وجود ندارد " با تشکر از Walter Schatz .
21AboutDialog.Java_Req:Java علامت تجاری Sun Microsystems می باشد . Jre تحت شرایط مجوز الحاقی تعمیم داده شده است . (مجوز در سایت http://java.sun.com/j2se/1.4.1/j2re-1_4_1_02-license.html قابل دسترسی است )
22AboutDialog.Java_Req_One:این کالا محتوی کدهای تحت لیسانس RSA Security است .
23AboutDialog.Java_Req_Two:مجوز بعضی از قسمت های متعلق به IBM را می توانید در آدرس فوق بیابید .http\://oss.software.ibm.com/icu4j
24AboutDialog.Thanks:با تشکر از کسانی که اطلاعات مفیدی در مورد Java به اشتراک گذاشتند .
25AboutDialog.Title:درباره ی ...
26AboutDialog.Title_One:رابط کاربری کتاب داران GreenStone
27AboutDialog.Title_Two:کتاب خانه ی دیجیتالی Greenstone,دانشگاه Waikato
28AboutDialog.Copyright:Copyright (C) 2003 New Zealand Digital Library Project
29AboutDialog.Copyright_Two:منتشر شده تحت مجوز GPL. لطفا برای توضیات بیشتر به فایل LICENSE.txt مراجعه کنید .
30#***********************
31#
32#***** Audit Table *****
33AuditTable.File:نام فایل
34#***********************
35#
36#***** Auto Filter *****
37Autofilter.AND:و
38Autofilter.Ascending:صعودی
39Autofilter.Case_Sensitive:حساس به کوچک یا بزرگ بودن حروف
40Autofilter.Custom_Filter:پیشرفته
41Autofilter.Descending:نزولی
42Autofilter.Filter_By_Value:ساده
43Autofilter.Name:نام سطون
44Autofilter.None:خالی
45Autofilter.Operator:وضعیت
46Autofilter.OR:یا
47Autofilter.Order:ترتیب
48Autofilter.Order_Tooltip:ترتیب اقلام منطبق
49Autofilter.Remove:حذف فیلتر
50Autofilter.Remove_Tooltip:حذف این فیلتر از سطون جدول
51Autofilter.Set: افزودن فیلتر
52Autofilter.Set_Tooltip:افزودن این فیلتر به سطون جدول
53Autofilter.Table_Header_Tooltip:فیلتر از روی {0}
54Autofilter.Title:فیلتر اتوماتیک فراداده ها
55Autofilter.eqeq:برابری می کند با
56Autofilter.!eq:برابری نمی کند با
57Autofilter.<:کوچکتر از
58Autofilter.<eq:کوچکتر یا مساوی با
59Autofilter.>:بزرگتر از
60Autofilter.>eq:بزرگتر یا مساوی با
61Autofilter.^:با این حرف شروع شود .
62Autofilter.!^:با این حرف شروع نشود .
63Autofilter.$:با این حرف تمام شود .
64Autofilter.!$:با این حرف تمام نشود .
65Autofilter.?:دارای این محتوای باشد
66Autofilter.!?:دارای این محتوا نباشد
67#
68# ********************************************************
69# *************** Collection Design Module ***************
70# ********************************************************
71# * The dictionary phrases used in the creation of the *
72# * Colection Design Module. Note that we still have *
73# * access to the format arguments (argument 32+) for *
74# * html formatting. *
75# ********************************************************
76CDM.ArgumentConfiguration.Bad_Integer:<html>The argument '{0}' requires an integer value,<br>but no integer can be parsed from {1}.</html>
77CDM.ArgumentConfiguration.Error_Title:خطا در آرگومان ها
78CDM.ArgumentConfiguration.Header:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>لطفا آرگومان را برای {0} تنظیم کنید . </CENTER></FONT></STRONG></HTML>
79CDM.ArgumentConfiguration.No_Value:آرگومان {0} نیاز به یک مقدار دارد ,ولی هیچ مقداری برای آن مشخص نشده است .
80CDM.ArgumentConfiguration.Required_Argument:آرگومان {0} باید مقداردهی شود .
81CDM.ArgumentConfiguration.Title:آرگومان های پیکربندی
82CDM.BuildTypeManager.Title:انتخاب تولید کننده ی شاخص
83CDM.BuildTypeManager.mg:MG
84CDM.BuildTypeManager.mg_Description:این فهرست گر تولید کننده ی فهرست اصلی مورد استفاده ی GreenStone است , بیشتر آن توسط Alistair Moffat پیاده سازی شده و در کتاب کلاسیک Managing Gigabytes توضیح داده شده است . ودارای قابلیت های تولید شاخص برای بخش ها و جستجوی Boolean یا رتبه بندی شده می باشد ( ولی نه هر دو در یک زمان ). برای هر شاخص مشخص شده در مجموعه یک شاخص مجزای فیزیکی تولید می شود . برای جستجوی عبارت یک جستجوی AND برای تمام شرایط انجام می دهد سپس در نتایج بدست آمده به دمبال عبارت جستجو میکند تا ببیند که عبارت موجود است یا نه .این روش با وسعت زیادی برای مجموعه های بسیار بزرگ تست شده است .
85CDM.BuildTypeManager.mgpp:MGPP
86CDM.BuildTypeManager.mgpp_Description:این نسخه ی جدید از MG (MG plus plus) است که در پروژه ی New Zealand Digital Library طراحی شده .و دارای قابلیت شاخص گذاری در سطح کلمه می باشد که اجازه می دهد که جستجوهای ازروی فیلد و جمله و مجاورت توسط فهرست گر فراهم شوند .جستجوهای منطقی میتوانند رتبه بندی شوند .تنها یک فهرست برای یک مجموعه ساخته خواهد شد و تمام جستجو ها از روی همان فهرست خواهد بود .این امر برای مجموعه هایی با شاخص های زیاد باعث کاهش حجم مجموعه نسبت به زمانی که با MG ساخته شده باشد می شود . به خاطر داشتن فهرست از درجه ی کلمه برای مجموعه های بزرگ جستجو کند تر خواهد بود .
87CDM.BuildTypeManager.lucene:Lucene
88CDM.BuildTypeManager.lucene_Description:Lucene توسط بنیاد نرم افزاری Apache طراحی شده .و دارای قابلیت جستجوی فیلد و مجاورت است ولی تنها در یک سطح ( تمام اسناد و یا هر قسمت ولی نه هر دو با هم ). به همین خاطر اسناد و بخش ها در هر مجموعه نیاز به دو فهرست مجزا دارند .قابلیت جستجوی شبیه به MGPP برای ما فراهم می کند به علاوه قابلیت جستجوی حروف و جستجوی دامنه ای و مرتب کردن نتایج از روی فرا داده ها را دارد . برای افزودن قابلیت ساخت افزایشی که MG و MGPP فاقد آن هستند به GreenStone افزوده شده است .
89CDM.BuildTypeManager.Current_Type:فهرست گر فعال : {0}
90CDM.BuildTypeManager.Change:تغییر...
91CDM.BuildTypeManager.Change_Tooltip:تغییر فهرست گر مورد استفاده ی این مجموعه
92CDM.ClassifierManager.Add:افزودن طبقه بندی کننده ...
93CDM.ClassifierManager.Add_Tooltip:استفاده از طبقه بندی کننده ی مشخص شده برای این مجموعه
94CDM.ClassifierManager.Assigned:طبقه بندی کننده های تخصیص داده شده
95CDM.ClassifierManager.Classifier:طبقه بندی کننده را برای افزودن انتخاب کنید
96CDM.ClassifierManager.Classifier_Str:طبقه بندی کننده
97CDM.ClassifierManager.Classifier_List_XML_Parse_Failed:خطا در بدست آوردن لیست طبقه بندی کننده ها توسط classinfo.pl –listall .
98CDM.ClassifierManager.Classifier_XML_Parse_Failed:خطا در تعیین آرگومان ها برای طبقه بندی کننده ی {0} . \nاطمینان حاصل کنید که طبقه بندی کننده ی مورد نظر پرچم –xml را توسط اجرای کد classinfo.pl تامین می کند . \nشبیه به توضیحات کد pluginfo.pl \n در Section 2.1 راهنمای توسعه دهنده گان گرین ستون .
99CDM.ClassifierManager.Configure:پیکر بندی طبقه بندی کننده ...
100CDM.ClassifierManager.Configure_Tooltip:تغییر گزینه های طبقه بندی کننده ی انتخاب شده
101CDM.ClassifierManager.Remove:حذف طبقه بندی کننده
102CDM.ClassifierManager.Remove_Tooltip:حذف طبقه بندی کننده ی انتخاب شده
103CDM.FormatManager.Add:افزودن قالب
104CDM.FormatManager.Add_Tooltip:افزودن دستور قالب بندی انتخاب شده
105CDM.FormatManager.AllFeatures:تمام ویژگی ها
106CDM.FormatManager.AllParts:تمام اجزاع
107CDM.FormatManager.Default:بازگشت به پیش فرض
108CDM.FormatManager.Default_Tooltip:بازگرداندن دستور قالب بندی انتخاب شده به حالت پیش فرض خود
109CDM.FormatManager.Editor:متن در قالب HTML
110CDM.FormatManager.Editor_Tooltip:دستور قالب بندی را وارد یا ویرایش کنید
111CDM.FormatManager.Editor_Disabled_Tooltip:برای افزودن این دستور قالب بندی به مجموعه بر روی "افزودن قالب " کلیک کنید
112CDM.FormatManager.Enabled:فعال
113CDM.FormatManager.Feature:انتخاب ویژگی
114CDM.FormatManager.Feature_Tooltip:ویژگی برای قالب کردن
115CDM.FormatManager.Insert:وارد کردن
116CDM.FormatManager.Insert_Tooltip:وارد کردن متغییر انتخاب شده به داخل دستور فرمت
117CDM.FormatManager.Default:بازگشت به پیش فرض
118CDM.FormatManager.Default_Tooltip:متغیر انتخاب شده را به حالت پیش فرض باز میگرداند
119CDM.FormatManager.Insert_Variable:وارد کردن متغیر
120CDM.FormatManager.Part:اجزاع تحت تاثیر قرار گفته
121CDM.FormatManager.Part_Tooltip:جنبه ی ویژگی مورد نظر برای فرمت شدن
122CDM.FormatManager.Remove:حذف قالب
123CDM.FormatManager.Remove_Tooltip:حذف دستور قالب انتخاب شده
124CDM.FormatManager.Variable_Tooltip:وارد کردن یکی از متغییر های از پیش تعریف شده داخل قالب انتخاب شده
125CDM.FormatManager.MessageBox: Xml اعتبار یابی
126CDM.FormatManager.MessageBox_Tooltip:Xml پیغام اعتبارسنجی الگوی
127CDM.General.Access:این مجموعه باید قابل دسترسی برای عموم باشد
128CDM.General.Browser_Title:انتخاب عکس
129CDM.General.Collection_Extra: :وصف مجموعه :
130CDM.General.Collection_Extra_Tooltip:توصیف هدف و مضمون مجموعه :
131CDM.General.Collection_Name:عنوان مجموعه :
132CDM.General.Collection_Name_Tooltip:عنوان مجموعه ی مورد نظر
133CDM.General.Email.Creator:پست الکترونیکی به وجود آورنده :
134CDM.General.Email.Creator_Tooltip:پست الکترونیکی به وجود آورنده ی مجموعه
135CDM.General.Email.Maintainer:پست الکترونیکی نگاه دارنده :
136CDM.General.Email.Maintainer_Tooltip:پست الکترونیکی نگاه دارنده ی مجموعه
137CDM.General.Icon_Collection:آدرس به عکس صفحه ی " درباره ی " :
138CDM.General.Icon_Collection_Tooltip:آدرس اینترنتی عکس صفحه ی در باره ی
139CDM.General.Icon_Collection_Small :آدرس به عکس صفحه ی خانگی :
140CDM.General.Icon_Collection_Small_Tooltip:آدرس اینترنتی عکسی که در صفحه ی خانگی به عنوان عکس این مجموعه نمایش داده می شود
141CDM.General.Image_Copy_Failed:مشکلی به وجود آمده که از کپی شدن عکس مورد نظر شما جلوگیری میکند \n لطفا عکس را a : {0} \n به صورت دستی به پوشه ی عکس ها ی مجموعه ی خود کپی کنید
142CDM.General.Image_Filter:عکس های (gifs, jpgs and pngs)
143CDM.GUI.Classifiers:طبقه بندی کننده ها مرور
144CDM.GUI.Formats:قابلیت های قالب ها
145CDM.GUI.General:عمومی
146CDM.GUI.Indexes:شاخص های جستجو
147CDM.GUI.Macros:Macro های مختص مجموعه ها
148CDM.GUI.Plugins:افزونه های اسناد
149CDM.GUI.Root:CDM_ROOT
150CDM.GUI.SearchMetadata:جستجو
151CDM.GUI.Subcollections:شاخص های افراز
152CDM.GUI.SuperCollection:جستجوی بین مجموعه ای
153CDM.GUI.Translation:ترجمه ی متن
154CDM.HelpButton:راهنمای صفحه
155CDM.HelpButton_Tooltip:راهنمای این صفحه
156CDM.IndexManager.Add_Index:افزودن
157CDM.IndexManager.Add_Index_Tooltip:افزودن شاخص تخصیص داده شده
158CDM.IndexManager.Allfields_Index:افزودن جستجوی ترکیبی بر روی شاخص های تخصیص داده شده .
159CDM.IndexManager.Default_Index_Indicator:[پیش فرض]
160CDM.IndexManager.Index_Exists:این فهرست به این مجموعه از قبل تخصیص داده شده است .
161CDM.IndexManager.Indexes:فهرست های تخصیص داده شده :
162CDM.IndexManager.Level:درجه ی فهرست سازی :
163CDM.IndexManager.Level_Tooltip:واحد متنی که فهرست گر بر مبنای آن کار می کند (کلمه , حرف ) .
164CDM.IndexManager.Add_All:افزودن همه
165CDM.IndexManager.Add_All_Tooltip:افزودن فهرست مجزا برای هر منبع
166CDM.IndexManager.Edit_Index:ویرایش شاخص
167CDM.IndexManager.Edit_Index_Tooltip:اصلاح شاخص انتخاب شده
168CDM.IndexManager.New_Index:شاخص جدید
169CDM.IndexManager.New_Index_Tooltip:افزودن شاخص جدید برای فهرست شدن
170CDM.IndexManager.Remove_Index:حذف شاخص
171CDM.IndexManager.Remove_Index_Tooltip:حذف شاخص انتخاب شده
172CDM.IndexManager.Replace_Index:جایگزینی شاخص
173CDM.IndexManager.Replace_Index_Tooltip:به روز رسانی شاخص انتخاب شده
174CDM.IndexManager.Select_All:انتخاب همه
175CDM.IndexManager.Select_All_Tooltip:انتخاب تمام منابع فهرست
176CDM.IndexManager.Select_None: حذف انتخاب ها
177CDM.IndexManager.Select_None_Tooltip:حذف تمام منابع فهرست های انتخاب شده
178CDM.IndexManager.Set_Default:تنظیم شاخص پیش فرض
179CDM.IndexManager.Set_Default_Tooltip:شاخص انتخاب شده را پیش فرض قرار میدهد
180CDM.IndexManager.Source:افزودن در فهرست :
181CDM.IndexManager.Source_Tooltip:عناصر فراداده ای مبنای ساخت فهرست
182CDM.IndexManager.Text_Source:متن کامل
183CDM.IndexManager.Text_Source_Tooltip:افزودن متن کامل سند در فهرست
184CDM.IndexingManager.Accent_fold:حساس به تکیه ی حروف
185CDM.IndexingManager.Casefold:حساس به بزرگ یا کوچک بودن حروف
186CDM.IndexingManager.Options:گزینه های فهرست سازی :
187CDM.IndexingManager.Stem:ریشه لغت
188CDM.LanguageManager.Add_Tooltip:افزودن یک فهرست افراز بر مبنای یک زبان مشخص
189CDM.LanguageManager.Assigned_Languages:افرازهای زبان تخصیص داده شده
190CDM.LanguageManager.Default_Language:زبان پیش فرض
191CDM.LanguageManager.LanguageMetadata:فراداده ی زبان :
192CDM.LanguageManager.LanguageMetadata_Tooltip:عنصر فراداده ای که از آن برای مشخص کردن زبان هر سند استفاده خواهد شد
193CDM.LanguageManager.Remove_Tooltip:افراز زبان انخاب شده را از لیست حذف می کند
194CDM.LanguageManager.Replace_Tooltip:افراز انتخاب شده را بر مبنای زبان تیک خورده جایگزین می کند
195CDM.LanguageManager.Selector:زبان ها برای افزودن :
196CDM.LanguageManager.Selector_Tooltip:زبان ها برای ساخت فهرست افراز بر مبنای آنها
197CDM.LanguageManager.Set_Default:تنظیم پیش فرض
198CDM.LanguageManager.Set_Default_Tooltip:افراز زبان انتخاب شده را پیش فرض قرار می دهد
199CDM.LevelManager.Document:سند
200CDM.LevelManager.Section:بخش
201CDM.LevelManager.Paragraph:پاراگراف
202CDM.LevelManager.Level_Title:سطوح فهرست سازی
203CDM.LevelManager.Default:پیش فرض
204CDM.LevelManager.Default_Tooltip:سطح پیش فرض در رابط کاربری آنلاین
205CDM.MacrosManager.Editor_Tooltip:ماکرو ها را در اینجا ویرایش کنید
206CDM.Move.At_Bottom:نمی توان {0} {1} را پایین تر از این در لیست برد
207CDM.Move.At_Top:نمی توان {0} {1} را در لیست بالا تر برد
208CDM.Move.Cannot:نمی توان افزونه ی {0} را در لیست پایین تر برد افزونه های RecPlug و ArcPlug باید در آخر لیست باشند .
209CDM.Move.Fixed:<html> افزونه های RecPlug و ArcPlug در کل باید آخر لیست باشند و به این صورت تنظیم شده اند. <br> اگر که واقعا نیاز به تغییر جای آنها دارید لطفا فایل Collect.cfg را دستی تغییر دهید . </html>
210CDM.Move.Move_Down:پایین
211CDM.Move.Move_Down_Tooltip:حرکت دادن عنصر انتخاب شده به پایین
212CDM.Move.Move_Up:بالا
213CDM.Move.Move_Up_Tooltip:حرکت عنصر انتخاب شده به بالا
214CDM.Move.Title:Error - غیر قابل حرکت
215CDM.PlugInManager.Add:افزودن افزونه ...
216CDM.PlugInManager.QuickAdd:افزودن افزونه
217CDM.PlugInManager.Add_Tooltip:به کار بردن افزونه ی خاصی در این مجموعه
218CDM.PlugInManager.Assigned:افزونه های تخصیص داده شده
219CDM.PlugInManager.Configure:تنظیمات افزونه
220CDM.PlugInManager.Configure_Tooltip:تغییر تنظیمات افزونه ی انتخاب شده
221CDM.PlugInManager.Ignore:افزونه ای اضافه نکنید
222CDM.PlugInManager.Ignore_Tooltip:به این مجموعه هیج افزونه ای اضافه نکنید
223CDM.PlugInManager.PlugIn:افزونه را برای افزودن انتخاب کنید :
224CDM.PlugInManager.PlugIn_Tooltip:افزونه های موجود برای استفاده در مجموعه
225CDM.PlugInManager.PlugIn_Str:افزونه
226CDM.PlugInManager.PlugIn_XML_Parse_Failed:خطای پارس Xml برای افزونه
227CDM.PluginManager.Plugin_List_XML_Parse_Failed:خطا در بدست آوردن لیست افزونه ها توسط Pluginfo.pl –install .
228CDM.PluginManager.Plugin_Suggestion_Prompt:هیچ افزونه ای در این مجموعه نمی تواند فایل {0} را پردازش کند . برای انجام این پردازش از افزونه های فوق می توان استفده کرد . شما هم اکنون با انتخاب یکی از آنها می توانید آن را به مجموعه اضافه کنید .( توجه داشته باشید که لیست افزونه ها در هر زمانی قابل تغییر هستند)
229CDM.PlugInManager.Remove:حذف افزونه
230CDM.PlugInManager.Remove_Tooltip:حذف افزونه ی انتخاب شده از مجموعه
231CDM.PluginManager.SuggestedPluginListTitle:افزونه های پیشنهاد شده برای فایل
232CDM.SearchMetadataManager.Component:عنصر داخل منوی جستجو
233CDM.SearchMetadataManager.Component_Name:نمایش متن
234CDM.SearchMetadataManager.Type_index:فهرست
235CDM.SearchMetadataManager.Type_level:سطح
236CDM.SearchMetadataManager.Type_partition:افراز
237CDM.SearchMetadataManager.Type_language:افراز زبان
238CDM.SubcollectionManager.Add:افزودن فیلتر
239CDM.SubcollectionManager.Add_Tooltip:افزودن فیلتر مشخص شده به مجموعه
240CDM.SubcollectionManager.Assigned:فیلترهای تعریف شده ی زیرمجموعه ها
241CDM.SubcollectionManager.Exclude:حذف کردن
242CDM.SubcollectionManager.Flags:پرچم های عبارت منظم مورد استفاده در هنگام تطابق :
243CDM.SubcollectionManager.Flags_Tooltip:پرچم عبارات منظم برای استفاده در زمان تطابق .
244CDM.SubcollectionManager.Include:افزودن
245CDM.SubcollectionManager.Inclusive:با فایل هایی که مطابقت دارند چکار کنیم ؟
246CDM.SubcollectionManager.Language_Controls:اختصاص زبان
247CDM.SubcollectionManager.Match:عبارات منظم برای تطابق دادن :
248CDM.SubcollectionManager.Match_Tooltip:یک عبارت منظم مشخص کننده ی اسناد در زیر مجموعه
249CDM.SubcollectionManager.Name:نام فیلتر زیرمجموعه :
250CDM.SubcollectionManager.Name_Tooltip: نام فیلتر جدید زیر مجموعه
251CDM.SubcollectionManager.Partitions_Disabled:این قابلیت در وضعیت {0-Current Mode} غیر فعال است . این قابلیت تنها در وضعیت های {1-Systems} و {2-Expert} فعال می باشد . وضعیت رابط کاربری را به این شکل میتوانید تغییر دهید فایل<- تنظیمات <- وضعیت
252CDM.SubcollectionManager.Remove:حذف فیلتر
253CDM.SubcollectionManager.Remove_Tooltip:حذف فیلتر انتخاب شده از لیست
254CDM.SubcollectionManager.Replace:تعویض فیلتر
255CDM.SubcollectionManager.Replace_Tooltip:به روز رسانی جزعیات فیلتر انتخاب شده
256CDM.SubcollectionManager.Source:مشخصه های سند برای مطابقت :
257CDM.SubcollectionManager.Source_Tooltip:مشخصه ی سند برای فیلتر کردن
258CDM.SubcollectionManager.Subcollection_Controls:تعیین فیلتر
259CDM.SubcollectionManager.Subindex_Controls:تخصیص افراز
260CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex:افزودن افراز
261CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex_Tooltip:افزودن افراز مشخص شده به این مجموعه
262CDM.SubcollectionIndexManager.Default_Partition_Indicator:[پیش فرض]
263CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex:حذف افراز
264CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex_Tooltip:حذف افراز انتخاب شده از این مجموعه
265CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex:تعویض افراز
266CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex_Tooltip:به روز رسانی افراز انتخاب شده
267CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex:پیش فرض
268CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex_Tooltip:افراز انتخاب شده را پیشفرض قرار می دهد
269CDM.SubcollectionIndexManager.Source:ساخت افراز بر پایه ی :
270CDM.SubcollectionIndexManager.Source_Tooltip:فیلترهای زیرمجموعه برای برای ساخت افراز
271CDM.SubcollectionIndexManager.Subindexes: افرازهای زیرمجموعه ی تخصیص داده شده
272CDM.TranslationManager.Add:افزودن ترجمه
273CDM.TranslationManager.Add_Tooltip:افزودن ترجمه ی مشخص شده به مجموعه
274CDM.TranslationManager.Affected_Features:ویژگی ها
275CDM.TranslationManager.Assigned_Fragments:ترجمه های تخصیص داده شده
276CDM.TranslationManager.Default_Text:قطعه متن ابتدایی
277CDM.TranslationManager.Fragment_Column:قطعه متن
278CDM.TranslationManager.Language: زبان ترجمه
279CDM.TranslationManager.Language_Column:زبان
280CDM.TranslationManager.Language_Tooltip:زبان که ترجمه به آن انجام می شود
281CDM.TranslationManager.Remove:حذف ترجمه
282CDM.TranslationManager.Remove_Tooltip:حذف ترجمه ی انتخاب شده از مجموعه
283CDM.TranslationManager.Replace:تعویض ترجمه
284CDM.TranslationManager.Replace_Tooltip:به روز رسانی ترجمه ی انتخاب شده
285CDM.TranslationManager.Translation:متن ترجمه شده
286CDM.TranslationManager.Translation_Tooltip:ترجمه ی متن را در اینجا وارد کنید
287#*******************
288#
289#***** Collection *****
290Collection.Collection:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>مجموعه</FONT></STRONG></HTML>
291Collection.Delete_Tooltip: حذف فایل ها و پوشده های انتخاب شده
292Collection.Filter_Tooltip:محدود کردن فایل هایی که در درخت فایل نمایش داده می شود
293Collection.New_Folder_Tooltip:ایجاد پوشه ی جدید
294Collection.No_Collection:هیچ
295Collection.No_Collection_Loaded:هیچ مجموعه ای بارگزاری نشده است
296Collection.Stop:توقف
297Collection.Stop_Tooltip:متوقف کردن فرایند کپی فایل ها
298Collection.Workspace:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>فضای کار</FONT></STRONG></HTML>
299#**********************
300#
301#***** CollectionBuilt *****
302CollectionBuilt.Message:مجموعه ساخته شده و آماده برای پیش نمایش می باشد .
303CollectionBuilt.Title:نتایج ایجاد مجموعه
304#***************************
305#
306#***** CollectionManager *****
307CollectionManager.Build_Cancelled:ساخت مجموعه لغو شده
308CollectionManager.Cannot_Create_Collection:یک خطا رخ داده , مجموعه ایجاد نشد .
309CollectionManager.Cannot_Create_Collection_With_Reason: ایجاد مجموعه به دلیل فوق مقدور نبود : \n{0-Error message}
310CollectionManager.Cannot_Delete_Index:در ساخت مجموعه مشکل بوجود آمده , فایل فهرست قدیمی را نمی توان پاک کرد . \n لطفا از عدم استفاده ی نرم اافزارهای دیگر از این فایل اطمینان حاصل کنید سپس دوباره عملیات فوق را انجام دهید
311CollectionManager.Cannot_Delete_Index_Log:مشکل در حذف فایل های فهرست قدیمی , عملیات درون برد متوقف شد .
312CollectionManager.Cannot_Openمجموعه در آدرس :\n{0-Collection file path}\nرا نمی توان گشود .
313CollectionManager.Cannot_Open_With_Reason:مجموعه در آدرس :\n{0-Collection file path}\nرا نمی توان باز کرد به خاطر :\n{1-Error message}
314CollectionManager.Creating_Collection:ایجاد مجموعه
315CollectionManager.Creating_Collection_Please_Wait:در حال ایجاد مجموعه لطفا منتظر بمانید ...
316CollectionManager.Loading_Collection:در حال بارگذاری مجموعه
317CollectionManager.Loading_Collection_Please_Wait:در حال بارگذاری مجموعه , لطفا منتظر بمانید .
318CollectionManager.Loading_Successful:مجموعه ی بارگذاری شده {0}.
319CollectionManager.Missing_Config:فایل Collect.cfg این مجموعه متعبر نمی باشد
320CollectionManager.Not_Col_File:{0} یک فایل معتبر نمی باشد
321CollectionManager.No_Config_File:فایل Collect.cfg به وسیله ی mkcol.pl ایجاد نشده است
322CollectionManager.Preview_Ready_Failed:خطای رخ داده که از نمایش مجموعه جلو گیری می کند
323CollectionManager.Preview_Ready_Title:وضعیت نمایش مجموعه
324CollectionManager.Build_Not_Moved:پوشه ی ساخت حذف نشد . ساخت دوباره را امتحان کنید , یا از Gli و Server خارج شوید و با وارد مجدد به Gli اقدام به ساخت نماید – این کار احتمالا مشکل را برطرف خواهد کرد .
325CollectionManager.Index_Not_Deleted:پوشه ی ساخت حذف نشد . ساخت دوباره را امتحان کنید , یا از Gli و Server خارج شوید و با وارد مجدد به Gli اقدام به ساخت نماید – این کار احتمالا مشکل را برطرف خواهد کرد .
326CollectionManager.Install_Exception:در زمان نصب مجموعه یک استثنا یافت شود . \n {0} \n به احتمال زیاد بدلیل وجود یک قفل از طرف Windows یا کتاب خانه ی محلی است . \n لطفا از باز نبودن فایل های مجموعه در نرم افزارهای خارجی اطمینان حاصل کنید .
327#*****************************
328#
329#***** CollectionPopupMenu *****
330CollectionPopupMenu.Delete:حذف
331CollectionPopupMenu.New_Dummy_Doc:سند ساختگی جدید
332CollectionPopupMenu.New_Folder:پوشه ی جدید
333CollectionPopupMenu.Rename:تغییر نام
334CollectionPopupMenu.Replace:تعویض
335#*******************************
336#
337#***** CreatePane *****
338CreatePane.Build:گزینه های ساخت
339CreatePane.Build_Tooltip:گزینه ها برای مراحل فهرست کردن و طبقه بندی اطلاعات مجموعه ها
340CreatePane.Build_Collection:ساخت مجموعه
341CreatePane.Build_Collection_Tooltip:شروع پردازش ایجاد اطلاعات مجموعه ها
342CreatePane.Build_Progress:جریان ساخت
343CreatePane.Cancel_Build:لغو ساخت
344CreatePane.Cancel_Build_Tooltip:لغو پردازش ایجاد مجموعه ها
345CreatePane.Full_Build:ساخت کامل
346CreatePane.Full_Build_Tooltip:ساخت مجدد مجموعه به صورت کامل از پایه
347CreatePane.Import:گزینه های درون برد
348CreatePane.Import_Tooltip:گزینه ها برای مراحل تبدیل و تخصیص فراداده به مجموعه
349CreatePane.Import_Progress:جریان درون برد
350CreatePane.Minimal_Build:حداقل بازساخت
351CreatePane.Minimal_Build_Tooltip:سریع تر است به آن خاطر که تنها مراحلی از ساخت که لازم هستند انجام می شوند
352CreatePane.Minimal_Build_Not_Required:بازساخت لازم نیست زیرا هیچ فایل جدیدی به مجموعه اضافه نشده است .
353CreatePane.Log:ثبت وقایع پیغام ها
354CreatePane.Log_Tooltip:مشاهده ی خروجی برای تلاش های قبلی در ایجاد مجموعه
355CreatePane.Mode_All:همه
356CreatePane.Options:گروه های گزینه
357CreatePane.Options_Title:گزینه های ساخت و درون برد مجموعه
358CreatePane.Preview_Collection:مشاهده ی مجموعه
359CreatePane.Preview_Collection_Tooltip:مشاهده ی مجموعه ی ساخته شده
360#**********************
361#
362#***** Dates *****
363Dates.Mon:دوشنبه
364Dates.Tue:سه شنبه
365Dates.Wed:چهارشنبه
366Dates.Thu:پنج شنبه
367Dates.Fri:جمعه
368Dates.Sat:شنبه
369Dates.Sun:یک شنبه
370Dates.Jan:ژانویه
371Dates.Feb:فوریه
372Dates.Mar:مارس
373Dates.Apr:آوریل
374Dates.May:مه
375Dates.Jun:ژوئن
376Dates.Jul:ژوئیه
377Dates.Aug:آگوست
378Dates.Sep:سپتامبر
379Dates.Oct:اکتبر
380Dates.Nov:نوامبر
381Dates.Dec:دسامبر
382#**********************
383#
384#***** Delete Collection Prompt *****
385DeleteCollectionPrompt.Collection_Details:جزعیات مجموعه ی انتخاب شده
386DeleteCollectionPrompt.Collection_List:مجموعه های موجود
387DeleteCollectionPrompt.Confirm_Delete:لطفا برای تایید حذف مجموعه جعبه را علامت بگذارید .
388DeleteCollectionPrompt.Delete:حذف
389DeleteCollectionPrompt.Delete_Tooltip:حذف کردن مجموعه ی انتخاب شده
390DeleteCollectionPrompt.Details:ایجاد کننده – {0} \n نگه دارنده – {1} \n توصیف \n {2}
391DeleteCollectionPrompt.Failed_Delete:مجموعه به کاملی حذف نشد
392DeleteCollectionPrompt.Failed_Title:حذف ناموفق
393DeleteCollectionPrompt.No_Collection:هیچ مجموعه ای انتخاب نشده است
394DeleteCollectionPrompt.Successful_Delete:مجموعه حذف شد
395DeleteCollectionPrompt.Successful_Title:حذف موفقیت آمیز
396DeleteCollectionPrompt.Title:حذف مجموعه
397#**********************
398#
399#***** DirectoryLevelMetadata *****
400DirectoryLevelMetadata.Message:شما در حال افزودن فراداده های سطح پوشه ای به پوشه ی انتخاب شده هستید .این چنین فراداده هایی به شکل خوکار توسط تمام فایل ها و پوشه های موجود در این پوشه به ارث برده خواهند شد و در آینده نیز این فراداده ها در فرزنادان این پوشه قابل حذف نبوده وتنها قابلیت جایگزینی را دارد . برای انجام این فعالیت کلید تایید را فشار دهید .
401DirectoryLevelMetadata.Title:آماده برای افزودن فراداده های در سطح پوشه
402
403#*******************
404#
405#***** Download *****
406DOWNLOAD.MODE.Root:ریشه ی دانلود
407DOWNLOAD.MODE.WebDownload:Web
408DOWNLOAD.MODE.MediaWikiDownload:MediaWiki
409DOWNLOAD.MODE.OAIDownload:OAI
410DOWNLOAD.MODE.ZDownload:Z39.50
411DOWNLOAD.MODE.SRWDownload:SRW
412
413Download.ServerInformation:اطلاعات سرور
414Download.ServerInformation_Tooltip:داونلود مقداری اطلاعات درباره ی سرور و آزمایش قابلیت برقراری ارتباط
415
416#********************
417#
418#***** EnrichPane *****
419EnrichPane.AutoMessage:این عنصر , {0} , متعلق به مجموعه های فراداده ای GreenStone می باشد , این مجموعه نمایش گر فراداده های است که معمولا به صورت خود کار از فایل قابل بازیابی هستند . برای بررسی قابلیت بازیابی فراداده ی {0} مجموعه را توسط کلید ' ایجاد ' به وجود آورید .
420EnrichPane.ExistingValues:مقادیر موجود برای {0}
421EnrichPane.InheritedMetadataSelected:این عنصراز فراداده از پوشه ی بالایی خود به ارث برده می شود و قابلیت ویرایش ندارد . شما می توانید از طریق کلیک کردن بر روی شکل پوشه در اول خط به پوشه ی فایل دسترسی داشته باشید .
422EnrichPane.InheritedMetadata_Tooltip: برای رفتن به پوشه ای که این عنصر فراداده از آنجا به ارث برده شده بر روی این تصویر کلیک کنید .
423EnrichPane.ManageMetadataSets:مدیریت مجموعه های فراداده ...
424EnrichPane.ManageMetadataSets_Tooltip:تغییر مجموعه فراداده ی مورد استفاده مجموعه
425EnrichPane.No_File:هیج فایلی انتخاب نشده
426EnrichPane.No_Metadata:هیچ فراداده ای موجود نمی باشد
427EnrichPane.No_Metadata_Element:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>هیچ عنصری از فراداده انتخاب نشده است</FONT></STRONG></HTML>
428EnrichPane.NotOneFileOnlyMetadataSelected:این عنصر فراداده تنها متعلق به این فایل نبوده و نمی توان آن را ویرایش کرد
429EnrichPane.Value_Field_Tooltip:مقدار برای تخصیص به عنصر فراداده ی انتخاب شده
430EnrichPane.Value_Field_Tooltip_Uneditable:مقدار تخصیص داده شده به عنصر فراداده ی انتخاب شده
431#***********************
432#
433#****** ExplodeMetadataPrompt *******
434ExplodeMetadataPrompt.Explode:گسترش دادن
435ExplodeMetadataPrompt.Explode_Tooltip:گسترش دادن فایل فراداده ای
436ExplodeMetadataPrompt.Instructions:گسترش این فایل فرا داده ای باعث به وجود آمدن رکورد های منحصر به فرد قابل ویرایش فراداده میشود .این یک پردازش بدون بازگشت است و باعث حذف شدن فایل فراداده ی اصلی از مجموعه می شود .
437ExplodeMetadataPrompt.Failed_Title:گسترش ناموفق
438ExplodeMetadataPrompt.Failed_Explode:گسترش پایگاه داده ی {0} مقدور نبود .
439ExplodeMetadataPrompt.NotExplodable:این فایل قبل گسترش نیست
440ExplodeMetadataPrompt.Successful_Explode:پایگاه داده ی {0} با موفقیت گسترش داده شد .
441ExplodeMetadataPrompt.Successful_Title:گسترش به انجام رسید
442ExplodeMetadataPrompt.Title:گسترش پایگاه داده ی فرادادها
443ExplodeMetadataPrompt.Plugin:افزونه ی مورد استفاده در گسترش
444#***********************
445#
446#****** WriteCDImagePrompt *******
447WriteCDImagePrompt.CD_Name:نام CD/DVD
448WriteCDImagePrompt.Export:نوشتن CD/DVD
449WriteCDImagePrompt.Export_Tooltip:مجموعه ی انتخاب شده را به صورت CD/DVD تبدیل می کند .
450WriteCDImagePrompt.Failed_Export:برون برد مجموعه ها ی ({0}) مقدور نبود .
451WriteCDImagePrompt.Failed_Title:برون برد ناموفق
452WriteCDImagePrompt.Install:CD/DVD در زمان استفاده یک سری اطلاعات را نصب خواهند کرد (سریع تر) .
453WriteCDImagePrompt.Install_Tooltip:یک دیسک فشرده با قابلیت نصب خدوکار ایجاد می کند
454WriteCDImagePrompt.NoInstall:دیسک فشرده در زمان استفاده هیچ فایلی را نصب نخواهد کرد
455WriteCDImagePrompt.NoInstall_Tooltip:یک دیسک فشرده ایجاد می کند که کتاب خانه را به طور مستقیم از روی خود اجرا می کند بدون نیاز به نصب هیچ نرم افزار خاصی .
456WriteCDImagePrompt.Instructions:برون برد تعدادی مجموعه به یک دیسک فشرده ی دارای قابلیت نصب خود کار در ویندوز
457WriteCDImagePrompt.Progress_Label:در حال گپی کردن فایل ها , لطفا منتظر بمانید .
458WriteCDImagePrompt.Size_Label:حجم پیشبینی شده
459WriteCDImagePrompt.Successful_Export:مجموعه های ({0}) با موفقیت برون برد شدند .
460WriteCDImagePrompt.Successful_Title:برون برد موفقیت آمیز
461WriteCDImagePrompt.Title:برون برد مجموعه به دیسک فشرده
462#************************
463#
464#****** ExportAsPrompt *******
465ExportAsPrompt.Export_Name:نام پوشه
466ExportAsPrompt.Export_Name_Tooltip:نام پوشه در دارکتوری موقت گرین ستون , که مجموعه های برون ریزی شده در آنجا ذخیره خواهد شد .
467ExportAsPrompt.Export:برون برد مجموعه(ها)
468ExportAsPrompt.Export_Tooltip:برون برد مجموعه های انتخاب شده در قالب مشخص شده فایل در دارکتوری معین شده
469ExportAsPrompt.Failed_ExportOne:مجموعه ی {0} برون برد نشد .
470ExportAsPrompt.Failed_ExportMany:برون برد مجموعه ی های --{0}-- مقدور نبود .
471ExportAsPrompt.Failed_Details:برای جزعیات به {1} مراجعه کنید
472ExportAsPrompt.Failed_Title:برون برد نا موفق
473ExportAsPrompt.Instructions:برون برد یک یا چند مجموعه در قالب مشخص به دارکتوری از پیش تعیین شده
474ExportAsPrompt.Progress_Label:در حال برون برد فایل ها ... لطفا منتظر بمانید
475ExportAsPrompt.Successful_ExportOne:مجموعه ی{0} برون برد شد
476ExportAsPrompt.Successful_ExportMany:مجموعه ها ی{0} برون برد شدند
477ExportAsPrompt.Successful_Details:فایل ها به {1} برون برد شدند
478ExportAsPrompt.Successful_Title:برون برد موفقیت آمیز
479ExportAsPrompt.Title:برون برد مجموعه ها
480ExportAsPrompt.SaveAs:برون برد به
481ExportAsPrompt.SaveAs_Tooltip:قالبی را که میخواهید به آن برون برد کنید انتخاب نمایید
482ExportAsPrompt.Cancel:انصراف
483ExportAsPrompt.Cancel_Tooltip:لغو فرایند برون برد
484ExportAsPrompt.Browse:مرور
485ExportAsPrompt.Browse_Tooltip:یک فایل xsl انتخاب کنید
486ExportAsPrompt.ApplyXSL:اعمال Xsl به {0}
487ExportAsPrompt.ApplyXSL_Tooltip:برای تبدیل فایل های برون برد شده از این فایل Xsl استفاده خواهد شد .
488ExportAsPrompt.MARCXMLGroup:دسته بندی پیشینه های marc
489ExportAsPrompt.MARCXMLGroup_Tooltip:برون برد تمام پیشینه های marc به یک فایل منفرد .
490ExportAsPrompt.MappingXML:استفاده از فایل تعیین مسیر .
491ExportAsPrompt.MappingXML_Tooltip:استفاده از یک فایل تعیین مسیر برای استفاده در برون برد فایل ها .
492#
493#***** Inherited Metadata *****
494ExtractedMetadata.Message:فایل یا پوشه ی انتخاب شده حاوی فراداده های استخراج شده می باشد , ولی در حال حاضر پنهان هستند .برای مشاهده ی فراداده های استخراج شده به روش مقابل عمل کنید فایل <- تنظیمات <- عمومی
495ExtractedMetadata.Title:این فایل یا پوشه فراداده های استخراجی پنهان دارد
496#
497#***** FileActions *****
498FileActions.Calculating_Size: در حال محاسبه ی حجم کلی فایل انتخاب شده
499FileActions.Copying:در حال کپی {0}
500FileActions.Could_Not_Delete:حذف فایل {0} مقدور نبود .
501FileActions.Cyclic_Path:کپی {0} مقدور نیست : پوشه ی مقصد زیر پوشه ای از منبع است .
502FileActions.Deleting: در حال حذف {0}
503FileActions.Directories_Selected:پوشه های {0} انتخاب شده اند
504FileActions.Directory_Selected:یک پوشه انتخاب شده است
505FileActions.File_Already_Exists_No_Create:فایل با نام {0} هم اکنون موجود است .
506FileActions.File_And_Directories_Selected:1 فایل و {0} پوشه انتخاب شد
507FileActions.File_And_Directory_Selected:1فایل و 1 پوشه انتخاب شده
508FileActions.File_Create_Error:ایجاد فایل {0} مقدور نبود .
509FileActions.Folder_Create_Error:ایجاد پوشه ی {0} مقدور نبود .
510FileActions.File_Exists:{0} در پوشه ی مقصد موجود می باشد آیا مایلید آن را باز نویسی کنید .
511FileActions.File_Move_Error_Message:خطا در انتقال {0} به {1} .
512FileActions.File_Not_Deleted_Message:{0} \n فایل بالا حذف نشد \n لطفا چک کنید که فایل بالا را \n در یک برنامه ی خارجی باز نگذاشته باشید .
513FileActions.File_Not_Found_Message:{0} \n فایل بالا یافت نشد . زمانی که نمای فیل ها \n به روز شدند از وجود آن اطمینان حاصل کنید .
514FileActions.File_Selected:یک فایل انتخاب شده است
515FileActions.Files_And_Directory_Selected:{0} فایل و 1 پوشه انتخاب شده اند
516FileActions.Files_Selected:{0} فایل انتخاب شده اند
517FileActions.Folder_Already_Exists:پوشه با نام {0} در حال حاضر موجود می باشد .
518FileActions.Insufficient_Space_Message:به دلیل کم بود فضا فعالیت فایل با خطا مواجه شده است . \n برای کپی شدن موفقیت آمیز فایل \n شما نیاز به {0} فضای بیشتر دارید .
519FileActions.Moving:در حال جابجایی {0}
520FileActions.No_Activity:هیچ در خواستی موجود نمی باشد .
521FileActions.Read_Not_Permitted_Message:فایل {0} قابل خواندن نمی باشد .
522FileActions.Read_Only:فایل های موجود در فضای کار تنها خواندنی هستند و نمی توان آنها را حذف کرد .
523FileActions.Replacing:در حال تعویض {0} .
524FileActions.Selected:{0} فایل و {1} پوشه انتخاب شده اند
525FileActions.Unknown_File_Error_Message:با این که هیچ پیغام خطایی در زمان \n فعالیت فایل وجود نداشته , یک آزمون نهایی نشان داده \n که فایل اصلی با کپی خود برابر نمی باشد . \n دلیل این مشکل نا مشخص است لطفا واسطه های \n خود را چک و JVM را به روز رسانی کنید .
526FileActions.Write_Not_Permitted_Message:واسط کاربری کتابداران اجازه برای نوشتن در فایل \n\ {0} n را ندارد . \n لطفا مجوز فایل های خود را تنظیم کنید .
527FileActions.Write_Not_Permitted_Title:خطا - مجوز فایل برای این عملیات نا معتبر است .
528FileActions.Yes_To_All:بله برای همه
529#************************
530#
531#******* File Associations dialog **********
532FileAssociationDialog.Add:افزودن
533FileAssociationDialog.Add_Tooltip:برای مشاهده ی فایل ها از این نوع از این نرم افزار استفاده خواهد شد .
534FileAssociationDialog.Batch_File:فایل های دسته ای
535FileAssociationDialog.Browse:مرور لیست
536FileAssociationDialog.Browse_Tooltip:نرم افزار مورد استفاده را انتخاب کنید
537FileAssociationDialog.Browse_Title:نرم افزار را انتخاب کنید
538FileAssociationDialog.Close:بستن
539FileAssociationDialog.Close_Tooltip:بستن این پنجره و بازگشت به پنجره ی اصلی
540FileAssociationDialog.Command:دستور اجرا :
541FileAssociationDialog.Command_File:فایل های دستور
542FileAssociationDialog.Command_Tooltip:وارد کردن دستور برای اجرای نرم افزار مورد استفاده
543FileAssociationDialog.Details:جزعیات مربوط به فایل جدید
544FileAssociationDialog.Executable_File:فایل های اجرایی
545FileAssociationDialog.Extension:فایل ها با پسوند :
546FileAssociationDialog.Extension_Tooltip:پسوند فایل ها برای نمایش
547FileAssociationDialog.Instructions:از این دیالگ برای تنظیم نرم افزارهای خارجی مورد استفاده برای مشاهده ی انواع فایل های مختلف و همچنین و دستورات اجرایی این نرم افزارها استفاده کنید . \nبرای افزودن یک فایل جدید پسوند آن را کادر مربوطه وارد کنید .\n برای افزودن یا تغییر یک دستور اجرایی , دستور جدید را در کادر مربوط به آن وارد کنید یا برای جستجوی نرم افزار مود نظر بر روی دکمه ی جستجو از روی لیست کلیک کنید . \nاز رشته ی "%1 " برای تعیین مکان نام فایل مورد نظر برای گشودن در دستور اجرا استفاده کنید . \nمثال : "C:\\Windows\\System\\MSPaint.exe %1" . \nکاربران Mac بهتر است که ابتدا از دستور "open [-a <application_name>] %1" استفاده کنند .
548FileAssociationDialog.Table.Command:دستور
549FileAssociationDialog.Table.Extension:پسوند
550FileAssociationDialog.Title:ویرایش وابستگی فایل ها
551FileAssociationDialog.Remove:حذف
552FileAssociationDialog.Remove_Tooltip:حذف وابستگی انتخاب شده از لیست وابستگی ها
553FileAssociationDialog.Replace:تعویض
554FileAssociationDialog.Replace_Tooltip: تعویض وابستگی انتخاب شده با جزعیات وابستگی جدید
555#*******************
556#
557#******Filter***************
558Filter.0:HTM & HTML
559Filter.1:XML
560Filter.2:Text Files
561Filter.3:Images
562Filter.All_Files:همه ی فایل ها
563Filter.Filter_Tree:نمایش فایل ها
564Filter.Invalid_Pattern:<HTML><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>الگویی که برای فیلتر کردن فایل ها وارد کرده اید نا معتبر است .<BR>لطفا با استفاده از عبارات منظم و * برای کاراکتر های عام الگوی خود را وارد کنید .</FONT></HTML>
565#***********************
566#
567#***** GAuthenticator *****
568GAuthenticator.Password:رمز عبور :
569GAuthenticator.Password_Tooltip:رمز عبور خود را وارد کنید .
570GAuthenticator.Title:رمز عبور نیاز است
571GAuthenticator.Username:نام کار بری :
572GAuthenticator.Username_Tooltip:نام کاربری خود را وارد کنید .
573#**************************
574#
575#***** General Messages *****
576# 0 - A String representing the name and method of the class in question.
577General.Apply:اعمال
578General.Apply_Tooltip:اعمال تنظیمات فعلی بدون خروج از این پنجره .
579General.Browse:مرور لیست...
580General.Cancel:لغو
581General.Cancel_Tooltip:لغو کردن تغییرات (هیچ تغییری را که به وسیله ی اعمال انجام شده است بر نخواهد گشت).
582General.Close:بستن
583General.Close_Tooltip:بستن این پنجره
584General.Edit:ویرایش مقادیر
585General.Error:خطا
586General.No:خیر
587General.NotSunJava:توجه داشته باشید که رابط کاربری توسط SDK جاوا ساخت Sun Microsystems طراحی وتست شده است .
588General.OK:تایید
589General.OK_Tooltip:تایید تنظیمات فعلی و خروج از این پنجره
590General.Outstanding_Processes:<html>برای خروج کامل از رابط کاربری ابتبا باید تمام <br> نرم افزار هایی که از درون نرم افزار اجرا شدند را ببندید .</html>
591General.Outstanding_Processes_Title:در انتظار برای خروج ...
592General.Pure_Cancel_Tooltip:انصراف از این عمل ( هیچ تغییراتی اعمال نخواهد شد ) .
593General.Review_Output:لطفا خروجی را در زیر مرور کنید :
594General.Redo:انجام دوباره
595General.Redo_Tooltip:باز گرداندن آخرین عمل خنثی شده
596General.Undo:خنثی
597General.Undo_Tooltip:خنثی کردن آخرین عمل ویرایش
598General.Usage:استفاده : {0} <params> \n تمام پارامتر ها اختیاری هستند ولی واسط کاربری بدون تنظیم بودن –gsdl و –library ممکن است اجرا نشود \n-gsdl <path> : آدرس به کتاب خانه . \n -library <path> : آدرس به cgi-bin \n-mozilla <path> : فعال سازی Mozilla \n-mirror <path> : کنترل های Web-mirroring \n-laf [java|windows|motif|mac] : پوسته \n debug : فعال سازی پیغام های خطا یابی \n -no_load : مجموعه های باز از قبل را بار گزاری نکن \n -load <path> : بار گزاری مجموعه ی مشخص شده .
599General.View:مشاهده ی مقدار
600General.Warning:اخطار
601General.Yes:بله
602#****************************
603#
604#***** GShell *****
605GShell.BadArgument:آرگومان {0} نا معتبر است
606GShell.BadArgumentValue:آرگومان {0} یک مقدار نا معتبر دارد .
607GShell.BadPluginOptions:آرگومان نا معتبر در افزونه ی {0} یافت شد
608GShell.BadClassifierOptions:آرگومان نامعتبر در طبقه بندی کننده ی {0} یافت شد .
609GShell.Build.Auxilary:در حال مرتب کردن و ایجاد فایل های کمکی ...
610GShell.Build.BuildBegun1:************** شروع فرایند ساخت **************
611GShell.Build.BuildCancelled:************** فرایند لغو شد **************
612GShell.Build.BuildComplete1:************** اتمام فرایند ساخت **************
613GShell.Build.CompressText:در حال فشرده سازی متن ...
614GShell.Build.Index:در حال ایجاد فهرست بر مبنای {0-index source and level} ...
615GShell.Build.InfoDatabase:در حال ایجاد پایگاه داده ی اطلاعات ...
616GShell.Build.Phind:در حال تولید یک طبقه بندی کننده ی Phind . این عمل ممکن است مدتی زمان ببرد ...
617GShell.Command:دستور
618GShell.Failure:دستور نا موفق .
619GShell.Import.FileNotProcessed:فایل {0-target file path} قابل شناسایی می باشد ولی هیچ افزونه ای قادر به پردازش آن نیست .
620GShell.Import.FileNotRecognised:فایل {0-target file path} توسط هیچ افزونه ای قابل شناسایی نیست .
621GShell.Import.FileProcessing:افزونه ی {1-plugin name} در حال پردازش فایل {0-target file path} است .
622GShell.Import.FileProcessingError:خطا در پردازش فایل {0-target file path}
623GShell.Import.ImportBegun1:************** شروع درون برد**************
624GShell.Import.ImportComplete1:************** پایان درون برد **************
625GShell.Import.ImportComplete2:پردازش {0-number documents considered} سند پیشبینی می شد .
626GShell.Import.ImportComplete2.1:1 سند برای پردازش وجود دارد .
627GShell.Import.ImportComplete.Processed:{0-number processed} سند پردازش و به مجموعه افزوده شد .
628GShell.Import.ImportComplete.Processed.1:1 سند پردازش و در مجموعه افزوده شد .
629GShell.Import.ImportComplete.Blocked:قابلیت افزودن {0-number blocked} سند به وسیله ی افزونه ها موجود نبود .
630GShell.Import.ImportComplete.Blocked.1: قابلیت افزودن 1 سند به وسیله ی افزونه ها موجود نبود .
631GShell.Import.ImportComplete.Ignored:{0-number ignored} سند شناخته نشدند .
632GShell.Import.ImportComplete.Ignored.1:1 سند شناخته نشد .
633GShell.Import.ImportComplete.Failed:{0-number failed} سند پذیرفته نشدند .
634GShell.Import.ImportComplete.Failed.1:1 سند پذیرفته نشد.
635GShell.Import.ImportComplete3:\n
636GShell.Parsing_Metadata_Complete:اتمام استخراج فراداده های آرشیو .
637GShell.Parsing_Metadata_Start:در حال استخراج فراداده های جدید از فایل های آرشیو .
638GShell.Success:پایان دستور .
639#*********************
640#
641#***** GUI *****
642# Currently Enabled and Disabled display the same text but in different
643# colours. If necessary this can be changed.
644GUI.Create:ایجاد
645GUI.Create_Tooltip:ساختن مجموعه به وسیله ی GreenStone
646GUI.Design:طراحی
647GUI.Design_Tooltip:طراحی کارایی مجموعه
648GUI.Download:دانلود
649GUI.Download_Tooltip:دانلود منابع از اینترنت برای مجموعه ها
650GUI.Enrich:غنی سازی
651GUI.Enrich_Tooltip:تخصیص فراداده به فایل ها ی مجموعه
652GUI.Format:قالب
653GUI.Format_Tooltip:طراحی ظاهر مجموعه
654GUI.Gather:جمع آوری
655GUI.Gather_Tooltip:انتخاب فایل ها برای اضافه شدن به مجموعه
656#***************
657#
658#***** HELP *****
659Help.Contents:محتوا
660Help.Title:صفحات راهنما
661#****************************
662#
663#***** Invalid Metadata ******
664InvalidMetadata.Message:این فراداده به چند مقدار از پیش تعیین شده محدود شده است .لطفا از میان مقادیر موجود یکی را انتخاب کنید .
665InvalidMetadata.Title:فراداده ی نا معتبر
666#***************************
667#
668#***** LegacyCollection
669LegacyCollection.Message:شما در حال بار گزاری اطلاعاتی هستید که توسط این نرم افزار تولید نشده اند .فراداده های موجود به مجموعه فراداده ای دوبلین برون برد خواهند شد و فایل های فراداده ی اصلی در فایل import.bak ذخیری می شود.
670LegacyCollection.Title:در حال بار گزاری مجموعه های خارجی
671#***************************
672#
673#***** LockFileDialog *****
674LockFileDialog.Cancel_Tooltip:نگرفتن کنترل از فایل قفل (مجموعه باز نخواهد شد) .
675LockFileDialog.Date:تاریخ
676LockFileDialog.Error:خطا
677LockFileDialog.Lockfile_Message_One:وجود یک فایل قفل نشاندهنده ی باز بودن این فایل می باشد
678LockFileDialog.Lockfile_Message_Two:آیا مایلید کنترل را از فایل قفل بگیرید ؟
679LockFileDialog.Machine:کجا
680LockFileDialog.Name:نام
681LockFileDialog.OK_Tooltip:گرفتن کنترل از فایل قفل.
682LockFileDialog.Title:فایل قفل پاک شد
683LockFileDialog.User:چه کسی
684#********************
685#
686#*****MappingPrompt **********
687MappingPrompt.File:پوشه
688MappingPrompt.Map:ایجاد میانبر
689MappingPrompt.Name:نام
690MappingPrompt.Title:تنظیم میانبر پوشه
691MappingPrompt.Unmap:حذف میانبر
692#*******************
693#
694#***** Menu Options *****
695Menu.Collapse:بستن پوشه
696Menu.Edit:ویرایش
697Menu.Edit_Copy:کپی (Ctrl+C)
698Menu.Edit_Cut:برش(Ctrl+x)
699Menu.Edit_Paste:چسباندن(Ctrl+v)
700Menu.Expand:بازکردن پوشه
701Menu.Explode_Metadata_Database:گسترش پایگاه داده ی فراداده
702Menu.File:فایل
703Menu.File_Associations:وابستگی های فایل ها...
704Menu.File_CDimage:رایت CD/DVD
705Menu.File_Close:بستن
706Menu.File_Delete:حذف ...
707Menu.File_Exit:خروج
708Menu.File_ExportAs:برون ریزی ...
709Menu.File_New:جدید ...
710Menu.File_Open:گشودن ...
711Menu.File_Options:تنظیمات ...
712Menu.File_Save:ذخیره
713Menu.Help:راهنما
714Menu.Help_About:درباره ی ...
715Menu.Metadata_View:فرا داده های اختصاص داده شده برای {0} .
716Menu.Open_Externally:باز کردن در نرم افزار خارجی .
717#********************
718#
719#***** MetaAudit *****
720MetaAudit.Close:بستن
721MetaAudit.Close_Tooltip:بستن این پنجره
722MetaAudit.Title:تمام فرادادها
723#*********************
724#
725#***** Metadata *****
726Metadata.Element:عنصر
727Metadata.Value:مقدار
728MetadataSet.Files:فایل های فراداده ای
729#**********************************
730#
731#***** MetadataSetDialog**********
732MetadataSetDialog.Title:مدیریت مجموعه فراداده ها
733MetadataSetDialog.Add_Title:افزودن
734MetadataSetDialog.Current_Sets:فراداده های تخصیص داده شده
735MetadataSetDialog.Available_Sets:فراداده های موجود
736MetadataSetDialog.Add:افزودن ...
737MetadataSetDialog.Add_Tooltip:افزودن دسته فراداده ای به مجموعه
738MetadataSetDialog.New_Set:جدید ...
739MetadataSetDialog.New_Set_Tooltip:ایجاد یک دسته فراداده ای جدید
740MetadataSetDialog.Add_Set:افزودن
741MetadataSetDialog.Add_Set_Tooltip:افزودن فراداده ی انتخاب شده به مجموعه
742MetadataSetDialog.Browse:مرور لیست ...
743MetadataSetDialog.Browse_Tooltip:افزودن یک دسته ی جدید فراداده ای به مجموعه
744MetadataSetDialog.Edit:ویرایش ...
745MetadataSetDialog.Edit_Tooltip:ویرایش دسته فراداده ای انتخاب شده
746MetadataSetDialog.Remove:حذف
747MetadataSetDialog.Remove_Tooltip:حذف دسته فراداده ای انتخاب شده از مجموعه
748MetadataSetDialog.Elements:عناصر مجموعه ی فراداده
749
750#****************************************
751#
752#***** MetadataSetNamespaceClash warning***
753MetadataSetNamespaceClash.Title:تصادم فضای نام مجموعه ی فراداده
754MetadataSetNamespaceClash.Message:فضای نام مجموعه فراداده ای که شما برای افزودن انتخاب کرده اید ({0}) با نام یکی از مجموعه های فراداده ای موجود در مجموعه ی ({1}) برابری می کند . با افزوده شدن دسته فراداده ای جدید کپی قدیمی آن حذف می شود و نسخه ی جدید جایگزین آن خواهد شد .هر مقدار فراداده ی تخصیص داده شده در صورت موجود بودن عنصر آن در مجموعه ی جدید به این مجموعه انتقال پیدا خواهد کرد .
755#*********************************************
756#
757#******** MetadataImportMappingPrompt *********
758MIMP.Add:افزودن
759MIMP.Add_Tooltip:افزودن عناصر فراداده به دسته ی انتخاب شده
760MIMP.Ignore:صرف نظر
761MIMP.Ignore_Tooltip:صرف نظر از این عنصر فراداده
762MIMP.Instructions:عنصر فراداده ای {0} نمی تواند به طور خود کار به مجموعه افزوده شود \n لطفا یک مجموعه فراداده ای انتخاب کنید و به یکی از روش های زیر عمل کنید : \n (1) برای افزودن به مجموعه فراداده ای روی دکمه ی "افزودن" کلیک کنید(تنها در صورتی که {0} در آن مجموعه موجود ناشد) \n (2) یک عنصر را انتخاب کرده و بر روی دکمه ی "ادغام" کلیک کنید تا این فراداده در این عنصر ریخته شود .\n (3) این عنصر فراداده ای را نادیده بگیرید .
763MIMP.Merge:ادغام
764MIMP.Merge_Tooltip:عنصر فراداده را به عنصر فراداده ی مشخص شده نگاشت می کند
765MIMP.Source_Element:عنصر فراداده ای منشاء :
766MIMP.Target_Element:عنصر فرا داده ای مبدع :
767MIMP.Target_Set:دسته ی فراداده ای مبدع :
768MIMP.Title: نیاز به عملیات ادغام دارد
769#*****************************
770#
771#***** Mirroring *****
772Mirroring.ClearCache:پاک کردن Cache
773Mirroring.ClearCache_Tooltip:حذف تمام فایل های دانلود
774Mirroring.Download:دانلود
775Mirroring.Download_Tooltip:شروع فعالیت دانلود جدید
776Mirroring.DownloadJob.Close:بستن
777Mirroring.DownloadJob.Close_Tooltip:حذف این فعالیت از لیست , توقف آن در صورتی که در حال اجرا باشد
778Mirroring.DownloadJob.Downloading:در حال دانلود {0}
779Mirroring.DownloadJob.Download_Complete:دانلود کامل شد
780Mirroring.DownloadJob.Download_Stopped:دانلود متوقف شده
781Mirroring.DownloadJob.Download_Progress:عملیات دانلود در جریان است
782Mirroring.DownloadJob.Log:مشاهده ی Log
783Mirroring.DownloadJob.Log_Tooltip:مشاهده ی جزعیات در مرد این دانلود
784Mirroring.DownloadJob.Log_Title:Log دانلود
785Mirroring.DownloadJob.Pause:توقف
786Mirroring.DownloadJob.Pause_Tooltip:توقف این دانلود ( قابلیت ادامه دارد )
787Mirroring.DownloadJob.Resume:ادامه
788Mirroring.DownloadJob.Resume_Tooltip:ادامه ی این دانلود
789Mirroring.DownloadJob.Status:{0} از {1} فایل دانلود شدند ({2} اخطار , {3} خطا )
790Mirroring.DownloadJob.Waiting:در انتظار شروع
791Mirroring.DownloadJob.Waiting_User:در انتظار کاربر
792Mirroring.Invalid_URL:لینک وارد شده صحیح نمی باشد . لطفا تصحیح کنید .
793Mirroring.Invalid_URL_Title:لینک نا معتبر .
794Mirroring.Preferences:تنظیمات...
795Mirroring.Preferences_Tooltip:فعال سازی Proxy ویا ویرایش تنظیمات آن .
796#*********************
797#
798#***** Missing EXEC *****
799MissingEXEC.Message:اخطار ! در صورت عدم مشخص کردن آدرس سرور کتاب , خانه شما قادر به مشاهده ی مجموعه های خود نخواهید بود . برای انجام این کار می توانید هم اکنون در کادر پایین آدرس را وارد کنید و یا در آینده به منوی تنظیمات و انتخاب نوار اتصالات مراجعه کنید . به یاد داشته باشد که یک Url معتبر باید با Http:// شروع شود . و با یک نام اجرایی پایان یابد ( "Gsdl" برای سرور داخلی GreenStone , "library" برای سرور اینترنتی ) .
800MissingEXEC.Title:آدرس کتاب خانه موجود نمی باشد
801#***** Missing EXEC_GS3 *****
802MissingEXEC_GS3.Message:اخطار ! برای مشاهده ی مجموعه های خود باید آدرس به فضای GreenStone در یک سرور Tomcat در حال اجرای محلی را وارد کنید .شما می توانید این کار را هم اکنون با وارد کردن در کادر زیر یا بوسیله ی مراجعه به منوی تنظیمات و انتخاب نوار اتصالات انجام دهید . به یاد داشته باشید که یک Url معتبر به صورت روبرو می باشد http://localhost:8080/greenstone3
803MissingEXEC_GS3.Title:آدرس GreenStone 3 موجود نمی باشد
804#***** Missing GLIServer *****
805MissingGLIServer.Message:اخطار ! برای مشاهده ی مجموعه های خود باید آدرس به "gliserver" را مشخس کنید .شما می توانید این کار را هم اکنون با وارد کردن در کادر زیر یا بوسیله ی مراجعه به منوی تنظیمات و انتخاب نوار اتصالات انجام دهید . به یاد داشته باشید که یک Url معتبر با Http:// شروع و به "gliserver" ختم می شود .
806MissingGLIServer.Title:GliServer موجود نمی باشد
807#***** Missing GLIServer_GS3 *****
808MissingGLIServer_GS3.Message:اخطار ! برای مشاهده ی مجموعه های خود باید آدرس به " gliserver4gs3.pl " را مشخس کنید .شما می توانید این کار را هم اکنون با وارد کردن در کادر زیر یا بوسیله ی مراجعه به منوی تنظیمات و انتخاب نوار اتصالات انجام دهید . به یاد داشته باشید که یک Url معتبر با Http:// شروع و به " /greenstone3/cgi-bin/gliserver4gs3.pl" ختم می شود .
809MissingGLIServer_GS3.Title:آدرس Gliserver Greenstone 3 موجود نمی باشد
810#***** Missing GSDL *****
811MissingGSDL.Message:اخطار ! شما در صورت نداشتن یک نصب از GreenStone Digital Library در آینده قادر به استفاده از تمام قابلیت های Gli نخواهید بود .اگر گه به نظر می رسد که این پیغام خطا را اشتباه دریافت کرده اید لطفا نصب خود و آدرس به فایل batch یا Script را چک کنید .
812MissingGSDL.Title:آدرس به GreenStone موجود نمی باشد
813#***** Missing PERL *****
814MissingPERL.Message:اخطار ! شما بدون داشتن Perl نخواهید توانست مجموعه های جدید ایجاد کنید یا مجموعه های موجود را بسازید . رابط کاربری کتاب خانه موفق به یافتن Perl بر روی سیستم شما نشد . اگر که به نظر می رسد شما این پیغام را به اشتباه دریافت کرده اید لطفا نصب خود و آدرس ها به فایل های Batch یا Script رابط کاربری را چک کنید .
815MissingPERL.Title:آدرس Perl یافت نشد
816#******* MissingImageMagick ********
817MissingImageMagick.Message:اخطار ! رابط کاربری کتاب داران موفق به یافت یک کپی مناسب از ImageMagick نشد . و نتیجتا ImagePlug فعال نخواهد بود . اگر که قصد ساخت مجموعه ها ی عکس دارید لطفا ImageMagic را نصب کنید .
818MissingImageMagick.Title:ImageMagic موجود نمی باشد
819#*****************************
820#
821#***** New Session *****
822NewCollectionPrompt.Base_Collection:ساخت مجموعه بر پایه ی :
823NewCollectionPrompt.Base_Collection_Tooltip:انتخاب یک مجموعه ی موجود به عنوان ریشه ی ساخت مجموعه ی جدید .
824NewCollectionPrompt.Collection_Description:توصیف مضمون :
825NewCollectionPrompt.Collection_Name:پوشه ی مجموعه :
826NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Personal:این یک مجموعه ی شخصی است
827NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Personal_Tooltip:این مجموعه قابل نگارش توسط به وجود آورنده ی آن و مجموعه کاربران گروه all-collections-editor می باشد .
828NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared:این یک مجموعه ی شخصی نیست
829NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared_Tooltip:مجموعه قابل نگارش توسط کاربران گروه all-collections-editor می باشد
830NewCollectionPrompt.Error:خطا در مجموعه
831NewCollectionPrompt.Instructions:برای ایجاد مجموعه ی جدید کادر های زیر را پر کنید
832NewCollectionPrompt.NewCollection:--مجموعه ی جدید--
833NewCollectionPrompt.Title:ایجاد یک مجموعه ی جدید
834NewCollectionPrompt.Title_Clash:عنوانی که برای مجموعه ی جدید خود انتخاب کر ده اید هم اکنون مورد استفاده مجموعه ای دیگر است .
835NewCollectionPrompt.Title_Error:کادر عنوان را تکمیل کنید .
836#***** New Folder OrFilePrompt *****
837NewFolderOrFilePrompt.Default_File_Name:ساختگی
838NewFolderOrFilePrompt.Default_Folder_Name:پوشه ی جدید
839NewFolderOrFilePrompt.Destination_Name:پوشه ی مقصد
840NewFolderOrFilePrompt.File_Name:نام فایل
841NewFolderOrFilePrompt.File_Name_Tooltip:یک نام برای فایل جدید وارد کنید
842NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name:نام پوشه
843NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name_Tooltip:یک نام جدید برای پوشه وارد کنید
844NewFolderOrFilePrompt.Title_Folder:ایجاد یک پوشه ی جدید
845NewFolderOrFilePrompt.Title_File:یک سند ساختگی جدید بسازید
846#**********************
847#
848#******* OldWGET *******
849NoPluginExpectedToProcessFile.Message:هیچ کدام از افزونه های GreenStone قابلیت پردازش فایل " {0} " را ندارند . پسوند فایل را چک کنید .پس از اطمینان از صحت آن می توانید از افزونه ی UnknownPlug برای پردازش این فایل استفاده کنید .
850NoPluginExpectedToProcessFile.Title:این فایل توسط هیچ افزونه ای قابل پردازش نیست .
851#***********************
852#
853#***** OpenCollectionDialog *****
854OpenCollectionDialog.Available_Collections:مجموعه های موجود
855OpenCollectionDialog.Description:توصیف مجموعه
856OpenCollectionDialog.Open:گشودن
857OpenCollectionDialog.Open_Tooltip:بارگزرای مجموعه ی انتخاب شده در رابط کاربری کتاب داری
858OpenCollectionDialog.Title:گشودن مجموعه ی GreenStone
859#**********************
860#
861#***** Options Pane inside CreatePane *****
862OptionsPane.Cancelled: - لغو شده
863OptionsPane.LogHistory:ثبت وقایع
864OptionsPane.Successful: - موفق
865OptionsPane.Unknown: -نا معلوم
866OptionsPane.Unsuccessful: -نا موفق
867#*******************
868#
869#***** Preferences *****
870Preferences:تنظیمات
871Preferences.Connection:اتصال
872Preferences.Connection_Tooltip:تنظیم Url کتاب خانه و اتصال proxy در صورت نیاز
873Preferences.Connection.GLIServer_URL:آدرس gli سرور Greenstone
874Preferences.Connection.GLIServer_URL_Tooltip:آدرس اسکریپت CGI سرور Gli
875Preferences.Connection.Library_Path:آدرس کتاب خانه :
876Preferences.Connection.Library_Path_GS3:آدرس اینترنتی
877Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip:آدرس سرور اینترنتی GreenStone
878Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip_GS3:آدرس اینترنتی سرور GreenStone 3
879Preferences.Connection.ProgramCommand:دستور پیش نمایش
880Preferences.Connection.ProgramCommand_Tooltip:دستور اجرایی مورد استفاده ی نرم افزار برای پیش نمایش مجموعه , از %1 به عنوان آدرس مجموعه استفاده می شود
881Preferences.Connection.Proxy_Host:میزبان پرکسی :
882Preferences.Connection.Proxy_Host_Tooltip:آدرس مربوط به سرور پرکسی
883Preferences.Connection.Proxy_Port:پرت پرکسی :
884Preferences.Connection.Proxy_Port_Tooltip:شماره ی پورت سرور پرکسی
885Preferences.Connection.Servlet:سرولت :
886Preferences.Connection.Servlet_Tooltip:سرولت مورد استفاده برای نمایش سایت
887Preferences.Connection.Servlet_Tooltip2:سرولتی برای این سایت استفاده نشده است , شما می توانید مجموعه های خود را بسازید ولی قادر یه مشاهده ی آنها نخواهید بود
888Preferences.Connection.Site:سایت :
889Preferences.Connection.Site_Tooltip:سایتی که می خواهید با آن کار کنید
890Preferences.Connection.Use_Proxy:از اتصال پرکسی استفاده شود ؟
891Preferences.General:عمومی
892Preferences.General_Tooltip:تنظیمات عمومی
893Preferences.General.Email:پست الکترونیکی کاربر :
894Preferences.General.Email_Tooltip:پست الکترونیکی ای که به طور خود کار برای تمام مجموعه های ساخته شده با Gli از آن استفاده می شود
895Preferences.General.Font:فنت :
896Preferences.General.Font_Tooltip:فونت مورد استفاده برای واسط کاربری Gli
897Preferences.General.Interface_Language:زبان واسط کاربری :
898Preferences.General.Interface_Language_Tooltip:زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید
899Preferences.General.Restart_Required:برای بارگزاری کامل زبان , واسط کاربری Gli باید دوباره راه اندازی شود .
900Preferences.General.Show_File_Size:نمایش حجم فایل
901Preferences.General.Show_File_Size_Tooltip:نمایش حجم فایل ها در کنار عناصر در درخت مجموعه ها و محیط کار
902Preferences.General.View_Extracted_Metadata:نمایش فراداده های استخراج شده
903Preferences.General.View_Extracted_Metadata_Tooltip:نمایش فراداده های استخراج شده بوسیله ی افزونه ها در لیست فراداده ی GreenStone
904Preferences.Mode:وضعیت
905Preferences.Mode_Tooltip:بر روی یک موجودی برای تعیین سطح مناسب فعالیت های قابل انجام کلیک کنید .
906Preferences.Mode.Assistant:دستیار کتاب خانه
907Preferences.Mode.Assistant_Description:از این تنظیم برای دسترسی به قابلیت های پایه ی واسط کاربری استفاده کنید .افزودن سند و فراداده به مجموعه ها , ایجاد مجموعه ها بر پایه ی ساختار مجموعه های دیگر و ساخت مجموعه ها.
908Preferences.Mode.Librarian:کتابدار
909Preferences.Mode.Librarian_Description:این تنظیم قابلیت استفاده ی نرمال از رابط کاربری را فراهم می کند , ایجاد و طراحی مجموعه های جدید , افزودن سند و فراداده به مجموعه , طراحی مجموعه های جدید و ساخت مجموعه های جدید .
910Preferences.Mode.Systems:متخصص سیستم های کتاب خانه
911Preferences.Mode.Systems_Description:این تنظیم قابلیت های کامل واسط کاربری را فعال می کند .
912Preferences.Mode.Expert:متخصص
913Preferences.Mode.Expert_Description:این تنظیم قابلیت استفاده ی تخصصی از واسط کار بری را فعال می کند . و به کار برانی پیشنهاد می شود که دارای تجربه در GreenStone هستند . تمام قابلیت های واسط کاربری فعال شده است .
914Preferences.Warnings:اخطارها
915Preferences.Warnings_Tooltip:فعال و غیر فعال کردن محاوره های اخطاری
916Preferences.Workflow:محیط کار
917Preferences.Workflow_Tooltip:تنظیم محیط کار واسط کاربری : تنظیم نمای فعال
918Preferences.Workflow.Predefined.Label:محیط کارهای از پیش تعریف شده
919Preferences.Workflow.Title:برای فعال سازی هر نما جعبه مربوط به آن را علامت بگذارید .
920#**********************
921#
922#**** PreviewCommandDialog *******
923PreviewCommandDialog.Instructions:دستور مورد نیاز بار گزاری نرم افزار برای مشاهده ی پیش نمایش مجموعه را وارد کنید . برای آدرس مجموعه از %1 استفاده می شود.
924PreviewCommandDialog.Title:دستور پیش نمایش
925
926ShowPreviousCollection.Title:پیش نمایش مجموعه ی قبلا ساخته شده
927ShowPreviousCollection.Message:یک خطا رخ داده و ساخت مجموعه انجام نشده است . شما درحال مشاهده ی مجموعه های ساخت قبل هستید .
928#**********************
929#
930#***** Remote Greenstone Server *****
931RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message:لطفا رمز عبور و نام کاربری خود را وارد کنید :
932RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message_gs3:لطفا رمز عبور و نام کاربری خود را در سایت وارد کنید :
933RemoteGreenstoneServer.Error:در زمان انجام عملیات : {0-Error message} \n \n بر روی سرور GreenStone یک خطا رخ داده است .
934RemoteGreenstoneServer.Error_Title:خطای سرور گرین ستون
935RemoteGreenstoneServer.Progress:رویه ی کار از راه دور سرور گرین ستون :
936RemoteGreenstoneServer.Steal_Lock_Message:کنترل این مجموعه در حال حاظر در دست کاربر فوق می باشد : {0-User name} \n آیا مایلید کنترل این مجموعه را در دست بگیرید ؟ ( پیشنهاد نمی شود , کارها ممکن است از بین بروند )
937#**********************
938#
939#***** Rename Prompt *****
940RenamePrompt.Name:نام :
941RenamePrompt.Title:تغییر نام فایل/پوشه :
942#**********************
943#
944#***** Replace Prompt *****
945ReplacePrompt.Title:تعویض فایل با :
946#**********************
947#
948#***** Save Collection Box *****
949SaveCollectionBox.File_Name:نام فایل :
950SaveCollectionBox.Files_Of_Type:فایل ها از نوع :
951SaveCollectionBox.Look_In:در اینجا :
952#**********************
953#
954#***** Save Progress Box *******
955SaveProgressDialog.Title:در حال ذخیره ی مجموعه
956#*******************************
957#
958Server.QuitManual:واسط موفق به بستن سرور محلی نشد . لطفا از سرور خارج شوید سپس کلید تایید را فشار دهید .
959Server.QuitTimeOut:کتابخانه به دستور خروج به مدت 6 ثایه جواب نداده است , آیا مایلید یک دقیقه صبر کنید؟
960#
961#***** Sources *****
962Source.General:عمومی
963#**********************
964#
965#***** Trees *****
966Tree.DownloadedFiles:داونلود فایل ها
967Tree.Files:فایل ها
968Tree.Home:پوشه ی خانگی ({0})
969Tree.Root:فضای محلی
970Tree.World:اسناد در مجموعه ها
971#***********************
972#
973#***** Warning Dialog *****
974WarningDialog.Dont_Show_Again:این اخطار را دیگر نمایش نده
975WarningDialog.Dont_Show_Again_Message:این پیغام را دیگر نمایش نده
976WarningDialog.Invalid_Value:مقداری که شما وارد کرده اید برای مشخصه ی فوق مناسب نیست
977WarningDialog.Value:مقدار :
978#
979#****** WGet *****
980WGet.Prompt:سرویس گیرنده از Wget
981#
982#****** Workflows *****
983Workflow.AllPanels:تمام صفحه ها
984Workflow.LocalSourceCollectionBuilding:ساختن مجموعه ها از منابع محلی
985Workflow.DocumentEnriching:غنی سازی اسناد
986
987
988#********GEMS******
989
990GEMS.Title:ویرایش گر مجموعه فراداده ای GreenStone
991GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Title:گشودن مجموعه فراداده
992GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open_Tooltip:گشودن مجموعه فراداده ی انتخاب شده
993GEMS.Set_Description:توضیحات مجموعه فراداده
994GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open:گشودن
995GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Available_Sets:مجموعه فراداده های موجود
996GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Title:حذف مجموعه فراداده
997GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete_Tooltip:حذف مجموعه فراداده ی انتخاب شده
998GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete:حذف
999GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Available_Sets:مجموعه فراداده های موجود
1000GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Confirm_Delete:لطفا برای تایید حذف در جعبه علامت بگذارید
1001GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.No_Set:هیچ مجموعه فراداده ای انتخاب نشده
1002GEMS.Confirm_Removal:آیا می خواهید {0} را حذف کنید ؟
1003GEMS.Confirm_Removal_Title:تایید حذف
1004GEMS.Attribute:مشخصه
1005GEMS.Popup.AddElement:افزودن عنصر
1006GEMS.Popup.DeleteElement:حذف عنصر
1007GEMS.Popup.AddSubElement:افزودن عنصر زیرشاخه
1008GEMS.Popup.DeleteSubElement:حذف عنصر زیرشاخه
1009GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title:مجموعه فراداده ی جدید
1010GEMS.NewMetadataSetPrompt.Instructions:برای ایجاد یک مجموعه فراداده ای جدید کادرهای پایین را پر کنید
1011GEMS.NewMetadataSetPrompt.Base_MetadataSet:مبنای مجموعه فراداده ای :
1012GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Title:عنوان مجموعه فراداده :
1013GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Namespace:فضای نام مجموعه فراداد ای :
1014GEMS.NewMetadataSetPrompt.New_Metadata:-- مجموعه فراداده ی جدید --
1015GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error_Message:لطافا عنوان مجموعه فراداده ای را وارد کنید
1016GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error:هیج عنوانی مشخص نشده !
1017GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error_Message:لطفا فضای نام را وارد کنید .
1018GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error:هیچ فضای نام ی مشخص نشده است .
1019GEMS.SelectedLanguage:افزودن ویژگی زبان :
1020GEMS.Language:--زبان را انتخاب کنید--
1021GEMS.LanguageDependent:مشخصه های وابسته به زبان
1022GEMS.Attribute_Table:ویژگی ها
1023GEMS.Attribute_Deletion_Error:خطای حذف ویژگی
1024GEMS.Attribute_Deletion_Error_Message:این ویژگی نیاز است و نمی تواند حذف شود .
1025GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error:خطای افزودن ویژگی
1026GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error_Message:هیچ ویژگی " وابسته به زبان" ای یافت نمی شود
1027GEMS.Attribute_Edition_Error:خطای افزودن ویژگی
1028GEMS.Attribute_Edition_Error_Message:این ویژگی نیاز است و نمی تواند خالی بماند
1029GEMS.Confirm_Save:این مجموعه فراداده ای تغییر کرده آیا مایل به ذخیره ی تغییرات هستید؟
1030GEMS.Confirm_Save_Title:ذخیره ی مجموعه فراداده ای
1031GEMS.Confirm_DeleteElement:آیا مطمئن هستید می خواهید عنصر {0} را حذف کنید ؟
1032GEMS.Confirm_DeleteElement_Title:حذف عنصر
1033GEMS.File_Deletion_Error_Message:حذف این فایل مقدور نمی باشد .
1034GEMS.File_Deletion_Error:خطای حذف فایل
1035GEMS.Namespace_Conflict_Message:اخطار : یک مجموعه فراداده ای دیگر با این فضای نام موجود می باشد .می خواهید ادامه دهید ؟
1036GEMS.Namespace_Conflict:تداخل فضای نام
1037GEMS.Move_Up:بالا
1038GEMS.Move_Down:پایین
1039GEMS.Cannot_Undo:(این فعالیت غیر غابل برگشت است)
1040
1041GEMS.AttributeTable.Name:نام
1042GEMS.AttributeTable.Language:زبان
1043GEMS.AttributeTable.Value:مقدار
1044GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Title:عنصر جدید
1045GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name:لطفا برای عنصر جدید یک نام وارد کنید
1046GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubTitle:عنصر فرعی جدید
1047GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubName:لطفا برای عنصر فرعی جدید یک نام وارد کنید
1048GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error_Message:یک عنصر با این نام وجود دارد
1049GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error:خطای نام عنصر
1050GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.EmptyName_Error_Message:نام عنصر جدید را وارد کنید .
1051
1052
1053GEMS.No_Set_Loaded:هیچ دسته فراداده ای بار گزاری نشده است
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.