source: greenstone3/trunk/web/WEB-INF/classes/interface_default_hy.properties@ 14475

Last change on this file since 14475 was 14475, checked in by anna, 15 years ago

Armenian default interface.

File size: 2.3 KB
Line 
1home_b=Տ՞ւն
2pref_b=ՆԱԜԱՊԱՏՎՈՒԹՅ
3ՈՒՆՆԵՐ
4help_b=Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶
5about_t=Էջի Վա՜ին
6texticonpdf=ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PDF փա՜տաթ՞ւղթ՚
7texticonps=ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PostScript փա՜տաթ՞ւղթ՚
8texticonrtf=ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ RTF փա՜տաթ՞ւղթ՚
9texticonmsword=ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ Մայքր՞՜՞ֆթ ÕˆÖ‚ÕžÖ€Õ€ փա՜տաթ՞ւղթ՚:
10texticonppt=ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PowerPoint փա՜տաթ՞ւղթ՚
11texticonxls=ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ Մայքր՞՜՞ֆթ Էք՜ել փա՜տաթ՞ւղթ՚
12gsdl=Գրին՜թ՞՞ւն Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« ծրագրաշար
13home_tip=Տնային էջ
14help_tip=Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ§Õ»
15pref_tip=Ձեր Õ¶Õ¡Õ­ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚ÕŽ:
16home_t=Տնային էջ
17aboutpage=Ô±ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Վա՜ին
18about.howtofind=Ինչպե՜ գտնել տեղեկատ՟՞ւթյ՞ւն {0} հա՟աքած՞ւի Վեջ
19pref.searchpref=Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€
20pref.prespref=Ց՞ւցաՀրՎան Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€
21pref.interfacelang=Միջերե՜ի Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚:
22pref.encoding=Ô¿ÕžÕ€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚ÕŽ:
23pref.all=Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»Õš
24pref.set_prefs=Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ
25query.wordcount=ԲաՌի հաշ՟իչ
26query.nodocsmatch=Չկան հաՎապատա՜խան՞ղ փա՜տաթղթեր
27query.onedocsmatch=1 փա՜տաթ՞ւղթ Õ§ հաՎապատա՜խան՞ւՎ հարցՎան՚:
28query.matches=ՀաՎապատա՜խան՞ւՎ Õ§
29query.results=Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€
30document.gotopage=Õ£Õ¶Õ¡ Õ§Õ»
31doc.expand_doc_b=ԞՆԎԌԱՅ
32Õ†ÔµÔŒ\nՏԵՔՍՏԞ
33doc.expand_doc_tip=Արտածիր ÕžÕ²Õ» տեք՜տ՚
34doc.contract_doc_b=ՍԵՂՄԵԌ ՏԵՔՍՏԞ
35doc.contract_doc_tip=Արտածիր ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® ՚նթացիկ Õ¢Õ¡ÕªÕ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€
36doc.expand_contents_b=ԞՆԎԌԱՅ
37ՆԵԌ\nԲՈՎԱՆԎԱԿՈՒԹՅ
38ÕˆÕ’Õ†Ôž
39doc.expand_contents_tip=ÔžÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶Õ«Ö€ Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš
40doc.contract_contents_b=ՍԵՂՄԵԌ\nÔ²ÕˆÕŽÔ±Õ†ÔŽÔ±Ô¿ÕˆÕ’Ô¹Õ…
41ÕˆÕ’Õ†Ôž
42doc.contract_contents_tip=ՍեղՎիր Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš
43doc.detach_page_b=ԱՌԱՆՁՆԱՑՆԵԌ
44doc.detach_page_tip=Բացիր Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õš Õ¶ÕžÖ€ ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ
45param.sortBy.1=Õ£Õ¶Õ¡Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®
46param.sortBy.0=Õ¢Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶
47param.fqf=
 Õ€Õ¡Õ·Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ
48param.fqf.all=Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õš
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.