source: greenstone3/trunk/web/WEB-INF/classes/interface_default_ky.properties@ 14476

Last change on this file since 14476 was 14476, checked in by anna, 15 years ago

Kirghiz default interface.

File size: 2.0 KB
Line 
1home_b=ҮЙ
2pref_b=ТҮЗӚТҮҮЛӚР
3help_b=ЖАРДАМ
4about_t=ПрПграЌЌа жөМүМЎө
5texticonpdf=PDF ЎПкуЌеМттО көрүү
6texticonps=PostScrip ЎПкуЌеМттО көрүү
7texticonrtf=RTF ЎПкуЌеМттО көрүү
8texticonmsword=Microsoft Word ЎПкуЌеМттО көрүү
9texticonppt=PowerPoint ЎПкуЌеМттО көрүү
10texticonxls=Microsoft Excel ЎПкуЌеМтОМ көрүү
11gsdl=Greenstone электрПМЎук кОтепкаМасы
12home_tip=Үй бетО
13help_tip=ЖарЎаЌ бетО
14pref_tip=ТүзөтүүлөрЎү өзгөртүү
15home_t=Үй бетО
16aboutpage=Бул кПллекцОя жөМүМЎө
17about.howtofind=ИМфПрЌацОяМы каМЎай ОзЎөө керек
18pref.searchpref=ИзЎөөМүү түзөтүү
19pref.prespref=ИМтерфейстО түзөтүүлөрү
20pref.interfacelang=ИМтерфейс тОлО
21pref.encoding=КПЎОрПвка:
22pref.all=баарЎыгы
23pref.set_prefs=түзөтүп кПюу
24query.wordcount=КезЎешүү саМы:
25query.nodocsmatch=СурПП бПюМча ЎПкуЌеМттер табылгаМ жПк
26query.onedocsmatch=1 ЎПкуЌеМт сурППгП туура келЎО.
27query.matches=Натыйжалар
28query.results=кезЎешүүлөр
29document.gotopage=бетке өтүү
30doc.expand_doc_b=БААРДЫК\nТЕКСТ
31doc.expand_doc_tip=БаарЎык тексттО көрсөтүү
32doc.contract_doc_b=ЖАБУУ
33doc.contract_doc_tip=ӚзүМчө алыМгаМ бөлүЌЎөр үчүМ тексттО көрсөтүү
34doc.expand_contents_b=АЧУУ
35doc.expand_contents_tip=БаарЎык ЌазЌуМЎу ачып көрсөтүү
36doc.contract_contents_b=ЖАБУУ
37doc.contract_contents_tip=МазЌуМЎуу түрүү
38doc.detach_page_b=ЖАҢЫ\nТЕРЕЗЕ
39doc.detach_page_tip=Жаңы терезеЎеМ бул беттО ачуу
40param.sortBy.1=ОреттелгеМ
41param.sortBy.0=каЎОЌкО
42param.fqf=... аяМта
43param.fqf.all=баарЎык аяМттар
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.