source: greenstone3/trunk/web/WEB-INF/classes/interface_default_te.properties@ 14471

Last change on this file since 14471 was 14471, checked in by anna, 13 years ago

Telugu default interface.

File size: 1.0 KB
Line 
1gsdl=డిజిటల్ గ్రొధటలయము ఞటఫ్ట్ఫవేర్
2home_tip=ముఖ్య మౖచ పేజి
3help_tip=ఞహటయ పేజి
4home_t=ముఖ్య మౖచ పేజి
5aboutpage=ఇక్కడ ఞొగ్రహొ గురిొచి
6pref.searchpref=ప్రటధమికఀ శోధిొచొడి
7pref.prespref=ప్రఊర్శిొచఊగ్గ ప్రటధమికఀ
8pref.interfacelang=ఇొటర్ ఫేఞ్ à°­à°Ÿà°·
9pref.encoding=ఎచ్్కోడిొగ్ à°°à°šà°š:
10pref.all=అ
11చ్చి
12pref.set_prefs=ప్రటధమికఀ చిర్ణయిొచుకోొడి
13query.wordcount=పఊగమచొ
14query.nodocsmatch=ఈ ప్రశ్చకు ఏఊి మ్యటచ్ కటలేఊు
15query.onedocsmatch=ఈ ప్రశ్చ ఊఞ్ఀటవేజుఀో కలిఞిొఊి
16query.matches=కలిఞిొఊి
17doc.detach_page_tip=ఈ పేజీలచు చ్యు విొడోలో ఀెరిచి చూడొడి
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.