source: gs3-extensions/solr/trunk/src/collect/solr-jdbm-demo/resources/collectionConfig_pl.properties@ 31886

Last change on this file since 31886 was 31886, checked in by ak19, 6 years ago

Ensuring these properties files get treated as text and not binary. Mime-type for ja and gu language files was set to binary before.

  • Property svn:mime-type set to text/plain
File size: 503 bytes
Line 
1name:Przykład Solr
2description:To jest przykładowa kolekcja stworzona dla Greenstone3 - oprogramowania do tworzenia bibliotek cyfrowych. Kolekcja zawiera niewielki podzbiór (11 ksią
3ÅŒek) z Humanity Development Library. Ta kolekcja jest podobna do przykładowej kolekcji opartej na Lucene i JDBM, jednak tutaj do indeksowania uÅŒyto Solr. Solr umoÅŒliwia fasetowe przeglą
4danie wyników wyszukiwania.
5shortDescription:Przykładowa kolekcja wykorzystują
6ca Solr do indeksowania i JDBM do bazy danych.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.