source: gsdl/trunk/macros/vietnamese.dm@ 14287

Last change on this file since 14287 was 14287, checked in by anna, 15 years ago

Updated translations. Many thanks to Cao Minh Kiem and Van Khang.

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 50.0 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2#####################################################################
3#
4# Vietnamese Language text and icon macros
5# Many thanks to Integrated e-Solutions Ltd., Saigon (August 2004)
6#
7######################################################################
8
9
10######################################################################
11# Global (base) package
12package Global
13######################################################################
14
15
16#------------------------------------------------------------
17# text macros
18#------------------------------------------------------------
19
20_textperiodicals_ [l=vi] {Xuất bản định kì}
21
22# these three used by the default format statement of the demo and dls collections.
23_textsource_ [l=vi] {nguồn: }
24_textdate_ [l=vi] {ngày xuất bản: }
25_textnumpages_ [l=vi] {số trang: }
26
27_textsignin_ [l=vi] {đăng nhập}
28
29_textdefaultcontent_ [l=vi] {KhÃŽng tìm thấy trang yêu cầu. Vui lòng sá»­ dụng nút 'back' trên trình duyệt hoặc nút Trang chủ phía trên
30để quay lại Greenstone Digital Library.} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
31
32_textdefaulttitle_ [l=vi] {Lỗi GSDL }
33
34_textbadcollection_ [l=vi] {Bộ sÆ°u tập này (có tên là "_cvariable_") khÃŽng được cài đặt trên hệ thống thÆ° viện số Greenstone.}
35
36_textselectpage_ [l=vi] {-- Chọn trang --}
37
38_collectionextra_ [l=vi] {Bộ sưu tập này chứa _about:numdocs_ tài liệu.
39Nó được xây dựng lần cuối cách đây _about:builddate_ ngày.}
40
41# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
42# macro will always be set to another value)
43_collectorextra_ [l=vi] {<p>Bộ sưu tập này chứa _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",tài liệu,tài liệu), tổng cộng _numbytes_.
44<p><a href="_httppagex_(bsummary)">Nhấn vào đây</a> để xem tóm tắt các thÃŽng tin trong quá trình xây dá»±ng bộ sÆ°u tập này.
45} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
46
47_textdescrcollection_ [l=vi] {}
48_textdescrabout_ [l=vi] {Giới thiệu}
49_textdescrhome_ [l=vi] {Trang chủ}
50_textdescrhelp_ [l=vi] {Hướng dẫn} # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
51_textdescrpref_ [l=vi] {Thuộc tính}
52_textdescrgreenstone_ [l=vi] {Phần mềm thư viện số Greenstone}
53_textdescrusab_ [l=vi] {Gặp khó khăn trong quá trình sử dụng?} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
54
55
56# Metadata names and navigation bar labels
57
58_textSearch_ [l=vi] {Tìm kiếm} # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
59_labelSearch_ [l=vi] {Tìm kiếm} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
60
61# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
62_textTitle_ [l=vi] {Nhan đề} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
63_labelTitle_ [l=vi] {Nhan đề} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
64_textCreator_ [l=vi] {Tác giả} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
65_labelCreator_ [l=vi] {Tác giả} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
66_textSubject_ [l=vi] {Chủ đề} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
67_labelSubject_ [l=vi] {Đề mục}
68_textDescription_ [l=vi] {MÎ tả} # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
69_labelDescription_ [l=vi] {MÎ tả} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
70_textPublisher_ [l=vi] {Người xuất bản} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
71_labelPublisher_ [l=vi] {Người xuất bản} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
72_textContributor_ [l=vi] {Người cộng tác} # Updated 28-Nov-2006 by vankhang
73_labelContributor_ [l=vi] {Người cộng tác} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
74_textDate_ [l=vi] {Ngày} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
75_labelDate_ [l=vi] {Ngày}
76_textType_ [l=vi] {Kiểu} # Updated 4-Dec-2006 by vankhang
77_labelType_ [l=vi] {Kiểu} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
78_textFormat_ [l=vi] {Định dạng} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
79_labelFormat_ [l=vi] {Định dạng} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
80_textIdentifier_ [l=vi] {Nhận dạng} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
81_labelIdentifier_ [l=vi] {Nhận dạng} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
82_textSource_ [l=vi] {Tên tập tin} # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
83_labelSource_ [l=vi] {Tên tập tin}
84_textLanguage_ [l=vi] {NgÎn ngữ} # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
85_labelLanguage_ [l=vi] {NgÎn ngữ}
86_textRelation_ [l=vi] {Quan hệ} # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
87_labelRelation_ [l=vi] {Quan hệ} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
88_textCoverage_ [l=vi] {Mức độ bao phủ} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
89_labelCoverage_ [l=vi] {Mức độ bao phủ} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
90_textRights_ [l=vi] {Quyền} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
91_labelRights_ [l=vi] {Quyền} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
92
93# DLS metadata set
94_textOrganization_ [l=vi] {Tổ chức} # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
95_labelOrganization_ [l=vi] {Tổ chức} # Updated 4-Dec-2006 by vankhang
96_textKeyword_ [l=vi] {Từ khóa} # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
97_labelKeyword_ [l=vi] {Từ khóa}
98_textHowto_ [l=vi] {Cách thực hiện} # Updated 13-Dec-2006 by vankhang
99_labelHowto_ [l=vi] {Cách thực hiện} # Updated 13-Dec-2006 by vankhang
100
101# Miscellaneous Greenstone metadata
102_textPhrase_ [l=vi] {Cụm từ} # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
103_labelPhrase_ [l=vi] {Cụm từ}
104_textCollage_ [l=vi] {Nghệ thuật cắt dán ảnh} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
105_labelCollage_ [l=vi] {Ảnh ghép}
106_textBrowse_ [l=vi] {Tìm} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
107_labelBrowse_ [l=vi] {Tìm} # Updated 4-Dec-2006 by vankhang
108_textTo_ [l=vi] {Đến} # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
109_labelTo_ [l=vi] {Nơi chứa}
110_textFrom_ [l=vi] {Từ} # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
111_labelFrom_ [l=vi] {Nguồn gốc}
112_textAcronym_ [l=vi] {Thuật ngữ viết tắt} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
113_labelAcronym_ [l=vi] {Viết tắt}
114
115# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
116_textdescrdefault_ [l=vi] {Tìm theo _1_} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
117
118_textdescrSearch_ [l=vi] {Tìm kiếm với các điều kiện cụ thể}
119_textdescrType_ [l=vi] {Tìm theo kiểu tài nguyên} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
120_textdescrIdentifier_ [l=vi] {Tìm theo sự nhận dạng tài nguyên} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
121_textdescrSource_ [l=vi] {Trình duyệt theo tên gốc của tập tin}
122_textdescrTo_ [l=vi] {Trình duyệt theo trường Nơi chứa} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
123_textdescrFrom_ [l=vi] {Trình duyệt theo trường Nguồn gốc}
124_textdescrCollage_ [l=vi] {Trình duyệt theo nghệ thuật tạo ảnh}
125_textdescrAcronym_ [l=vi] {Trình duyệt theo từ viết tắt}
126_textdescrPhrase_ [l=vi] {Trình duyệt theo cụm từ}
127_textdescrHowto_ [l=vi] {Trình duyệt dựa vào phân loại}
128_textdescrBrowse_ [l=vi] {Trình duyệt }
129_texticontext_ [l=vi] {Xem tài liệu}
130_texticonclosedbook_ [l=vi] {Mở tài liệu và xem nội dung}
131_texticonnext_ [l=vi] {đến phần kế tiếp}
132_texticonprev_ [l=vi] {quay lại phần trước}
133
134_texticonworld_ [l=vi] {Xem tài liệu web} # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
135
136_texticonmidi_ [l=vi] {Xem tài liệu MIDI}
137_texticonmsword_ [l=vi] {Xem tài liệu Microsoft Word}
138_texticonmp3_ [l=vi] {Xem tài liệu MP3} # Updated 28-Nov-2006 by vankhang
139_texticonpdf_ [l=vi] {Xem tài liệu PDF} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
140_texticonps_ [l=vi] {Xem tài liệu PostScript} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
141_texticonppt_ [l=vi] {Xem tài liệu PowerPoint} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
142_texticonrtf_ [l=vi] {Xem tài liệu RTF} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
143_texticonxls_ [l=vi] {Xem tài liệu Microsoft Excel} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
144
145_page_ [l=vi] {trang}
146_pages_ [l=vi] {trang}
147_of_ [l=vi] {của }
148_vol_ [l=vi] {Quyển.}
149_num_ [l=vi] {Số.}
150
151_textmonth00_ [l=vi] {}
152_textmonth01_ [l=vi] {Tháng Một} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
153_textmonth02_ [l=vi] {Tháng Hai} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
154_textmonth03_ [l=vi] {Tháng Ba} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
155_textmonth04_ [l=vi] {Tháng Tư} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
156_textmonth05_ [l=vi] {Tháng Năm} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
157_textmonth06_ [l=vi] {Tháng Sáu} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
158_textmonth07_ [l=vi] {Tháng Bảy} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
159_textmonth08_ [l=vi] {Tháng Tám} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
160_textmonth09_ [l=vi] {Tháng Chín} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
161_textmonth10_ [l=vi] {Tháng Mười} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
162_textmonth11_ [l=vi] {Tháng Mười một} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
163_textmonth12_ [l=vi] {Tháng Mười hai} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
164
165_textdocument_ [l=vi] {Tài liệu}
166_textsection_ [l=vi] {Phần}
167_textparagraph_ [l=vi] {Đoạn văn bản}
168
169_magazines_ [l=vi] {Tạp chí} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
170
171_nzdlpagefooter_ [l=vi] {<div class="divbar"> </div>
172<p><a href="http://www.nzdl.org">New Zealand Digital Library Project</a>
173<br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz/cs">Department of Computer Science</a>,
174<a href="http://www.waikato.ac.nz">University of Waikato</a>,
175New Zealand} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
176
177_linktextHOME_ [l=vi] {Trang chủ}
178_linktextHELP_ [l=vi] {Hướng dẫn} # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
179_linktextPREFERENCES_ [l=vi] {Thuộc tính}
180
181
182######################################################################
183# 'home' page
184package home
185######################################################################
186
187_textpagetitle_ [l=vi] {Phần mềm thư viện số Greenstone}
188
189_textnocollections_ [l=vi] {KhÃŽng có sẵn bộ sÆ°u tập hợp lệ (nghÄ©a là khÃŽng tìm được bộ sÆ°u tập được xây dá»±ng và đã được phổ biến)} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
190
191_textadmin_ [l=vi] {Trang quản trị}
192_textabgs_ [l=vi] {Giới thiệu Greenstone}
193_textgsdocs_ [l=vi] {Tài liệu Greenstone}
194
195_textdescradmin_ [l=vi] {Chức năng tạo một tài khoản người dùng mới, tóm tắt nội dung các bộ sÆ°u tập đã có trong hệ thống, cung cấp các thÃŽng tin kỹ thuật về cài đặt phần mềm Greenstone.
196}
197
198_textdescrgogreenstone_ [l=vi] {Chức năng cung cấp các thÃŽng tin về phần mềm Greenstone và dá»± án New Zealand Digital Library nÆ¡i mà phần mềm được bắt nguồn.
199}
200
201_textdescrgodocs_ [l=vi] {Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Greenstone}
202
203#####################################################################
204# some macros used on the home page from other packages
205#####################################################################
206package gli
207
208_textgli_ [l=vi] {Giao diện thủ thư}
209_textdescrgli_ [l=vi] {Giúp tạo bộ sưu tập mới, chỉnh sửa hoặc thêm mới, hoặc xoá bộ sưu tập đã có}
210
211package collector
212
213_textcollector_ [l=vi] {Tạo bộ sưu tập}
214_textdescrcollector_ [l=vi] {Chức năng tạo mới các bộ sưu tập, thay đổi, thêm vào hoặc xoá các bộ sưu tập đã tồn tại.
215}
216
217package depositor
218
219_textdepositor_ [l=vi] {Người gởi đồ vật} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
220_textdescrdepositor_ [l=vi] {Giúp thêm tài liệu vào bộ sưu tập đã có} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
221
222package gti
223
224_textgti_ [l=vi] {Giao diện dịch thuật Greenstone} # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
225_textdescrtranslator_ [l=vi] {Chức năng lÆ°u giữ các phiên bản của Greenstone dưới các dạng ngÃŽn ngữ khác nhau
226}
227
228
229######################################################################
230# 'about' page
231package about
232######################################################################
233
234
235#------------------------------------------------------------
236# text macros
237#------------------------------------------------------------
238
239_textabcol_ [l=vi] {Giới thiệu về bộ sưu tập}
240
241_textsubcols1_ [l=vi] {<p>Bộ sưu tập hoàn chỉnh bao gồm _1_ bộ sưu tập con.
242Những bộ sưu tập đã hoàn chỉnh là: <blockquote>} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
243
244_textsubcols2_ [l=vi] {</blockquote>
245Người dùng có thể kiểm tra (và thay thế) những bộ sưu tập con được sử dụng trên trang Thuộc tính.} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
246
247_titleabout_ [l=vi] {giới thiệu}
248
249
250######################################################################
251# document package
252package document
253######################################################################
254
255
256#------------------------------------------------------------
257# text macros
258#------------------------------------------------------------
259
260_texticonopenbookshelf_ [l=vi] {đóng phần này của thư viện}
261_texticonclosedbookshelf_ [l=vi] {mở phần này của thư viện và xem nội dung}
262_texticonopenbook_ [l=vi] {Đóng cuốn sách này}
263_texticonclosedfolder_ [l=vi] {Mở thư mục này và xem nội dung}
264_texticonclosedfolder2_ [l=vi] {mở thư mục con: }
265_texticonopenfolder_ [l=vi] {đóng thư mục này}
266_texticonopenfolder2_ [l=vi] {đóng thư mục con: }
267_texticonsmalltext_ [l=vi] {Xem phần này của văn bản}
268_texticonsmalltext2_ [l=vi] {xem nội dung: }
269_texticonpointer_ [l=vi] {phần hiện tại}
270_texticondetach_ [l=vi] {Mở trang này trong một cửa sổ mới}
271_texticonhighlight_ [l=vi] {TÎ màu từ khóa}
272_texticonnohighlight_ [l=vi] {KhÎng tÎ màu từ khóa }
273_texticoncontracttoc_ [l=vi] {Thu nhỏ bảng mục lục}
274_texticonexpandtoc_ [l=vi] {Mở rộng bảng mục lục}
275_texticonexpandtext_ [l=vi] {Hiển thị toàn bộ nội dung}
276_texticoncontracttext_ [l=vi] {Chỉ hiển thị nội dung cho phần được chọn}
277_texticonwarning_ [l=vi] {<b>Cảnh báo: </b>}
278_texticoncont_ [l=vi] {tiếp tục?}
279
280_textltwarning_ [l=vi] {<div class="buttons">_imagecont_</div>
281_iconwarning_Expanding văn bản ở đây sẜ phát sinh một lượng dữ liệu so với khả năng hiển thị của trình duyệt
282}
283
284_textgoto_ [l=vi] {đi đến trang}
285_textintro_ [l=vi] {<i>(văn bản giới thiệu)</i>}
286
287_textCONTINUE_ [l=vi] {Tiếp tục??}
288
289_textEXPANDTEXT_ [l=vi] {Mở rộng văn bản} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
290
291_textCONTRACTCONTENTS_ [l=vi] {Liên hệ nội dung} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
292
293_textDETACH_ [l=vi] {Mở cửa\nsổ mới}
294
295_textEXPANDCONTENTS_ [l=vi] {Mở rộng nội dung} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
296
297_textCONTRACT_ [l=vi] {Liên hệ tài liệu} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
298
299_textHIGHLIGHT_ [l=vi] {TÎ màu} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
300
301_textNOHIGHLIGHT_ [l=vi] {KhÎng tÎ màu} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
302
303_textPRINT_ [l=vi] {In} # Updated 6-Dec-2006 by nghiadoan
304
305_textnextsearchresult_ [l=vi] {kết quả tìm kiếm kế tiếp} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
306_textprevsearchresult_ [l=vi] {Kết quả tìm kiếm trước} # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
307
308# macros for printing page
309_textreturnoriginal_ [l=vi] {Quay lại trang chủ} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
310_textprintpage_ [l=vi] {In trang này.} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
311_textshowcontents_ [l=vi] {Hiển thị ra bảng nội dung} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
312_texthidecontents_ [l=vi] {ẚn bảng nội dung} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
313
314######################################################################
315# 'search' page
316package query
317######################################################################
318
319
320#------------------------------------------------------------
321# text macros
322#------------------------------------------------------------
323
324# this if statement produces the text 'results n1 - nn for query: querystring' or
325# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
326# any matches
327_textquerytitle_ [l=vi] {_If_(_thislast_,kết quả _thisfirst_ - _thislast_ cho câu truy vấn: _cgiargq_,KhÃŽng có kết quả khớp với câu truy vấn: _cgiargq_)}
328_textnoquerytitle_ [l=vi] {Trang tìm kiếm}
329
330_textsome_ [l=vi] {một số}
331_textall_ [l=vi] {tất cả các}
332_textboolean_ [l=vi] {Kết hợp Boole} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
333_textranked_ [l=vi] {được xếp hạng thứ}
334_textnatural_ [l=vi] {tự nhiên}
335_textsortbyrank_ [l=vi] {hàng liên quan} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
336_texticonsearchhistorybar_ [l=vi] {tìm kiếm trước đó}
337
338_textifeellucky_ [l=vi] {TÎi thật may mắn}
339
340#alt text for query buttons
341_textusequery_ [l=vi] {sử dụng câu truy vấn này}
342_textfreqmsg1_ [l=vi] {Số từ xuất hiện: }
343_textpostprocess_ [l=vi] {_If_(_quotedquery_,<br><i>được xử lí sau để tìm _quotedquery_</i>
344)}
345_textinvalidquery_ [l=vi] {Câu truy vấn khÃŽng đúng cú pháp}
346_textstopwordsmsg_ [l=vi] {Những từ bên dưới thì phổ biến và bị từ chối:} # Updated 4-Dec-2006 by vankhang
347_textlucenetoomanyclauses_ [l=vi] {Câu truy vấn chứa đựng quá nhiều thuật ngữ tìm kiếm, vui lòng thử lại với câu cụ thể hơn.} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
348
349_textmorethan_ [l=vi] {Nhiều hơn }
350_textapprox_ [l=vi] {Giới thiệu }
351_textnodocs_ [l=vi] {KhÃŽng có tài liệu nào khớp với câu truy vấn.}
352_text1doc_ [l=vi] {1 tài liệu khớp với câu truy vấn.}
353_textlotsdocs_ [l=vi] {tài liệu khớp với câu truy vấn.}
354_textmatches_ [l=vi] {Khớp }
355_textbeginsearch_ [l=vi] {Bắt đầu tìm kiếm}
356_textrunquery_ [l=vi] {Chạy câu truy vấn} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
357_textclearform_ [l=vi] {Xoá ÃŽ nhập liệu} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
358
359#these go together in form search:
360#"Words (fold, stem) ... in field"
361_textwordphrase_ [l=vi] {Từ hoặc cụm từ} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
362_textinfield_ [l=vi] {... trong trường} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
363_textfoldstem_ [l=vi] {(Chuyển chữ, Gốc từ)} # Updated 27-Jul-2007 by kiemcm
364
365_textadvquery_ [l=vi] {Hoặc nhập trực tiếp câu truy vấn:} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
366_textallfields_ [l=vi] {tất cả các trường} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
367_texttextonly_ [l=vi] {chỉ gồm nội dung văn bản}
368_textand_ [l=vi] {và} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
369_textor_ [l=vi] {hoặc} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
370_textandnot_ [l=vi] {và khÎng} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
371
372# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
373# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be
374# unset
375
376_textsimplesearch_ [l=vi] {Tìm kiếm trong _indexselection_ _If_(_jselection_, of _jselection_) _If_(_gselection_, tại _gselection_ level) _If_(_nselection_, trong _nselection_ language)có chứa _querytypeselection_ từ _If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sắp xếp kết quả theo _sfselection_)}} # Updated 27-Jul-2007 by kiemcm
377
378_textadvancedsearch_ [l=vi] {Tìm kiếm _If_(_hselection_, _hselection_, _defaultindextext_) _If_(_jselection_,_textjselect_) _If_(_gselection_, at _gselection_ level)_If_(_nselection_, in _nselection_ language)
379sử dụng loại truy vấn _querytypeselection_}
380
381_textadvancedmgppsearch_ [l=vi] {Tìm kiếm _indexselection_ _If_(_jselection_, của _jselection_ )_If_(_gselection_, tại _gselection_ level )_If_(_nselection_, trong _nselection_ language ) và hiển thị kết quả theo thứ tự _formquerytypeadvancedselection_ } # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
382
383_textadvancedlucenesearch_ [l=vi] {Tìm kiếm _indexselection__If_(_jselection_, của _jselection_)_If_(_gselection_, tại _gselection_ level)_If_(_nselection_, trong _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sắp xếp kết quả tìm được theo _sfselection_\,) để } # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
384
385_textformsimplesearch_ [l=vi] {Tìm kiếm _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,tại _gformselection_ level )_If_(_nselection_, trong _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, sắp xếp kết quả tìm được theo _sfselection_\,) cho _formquerytypesimpleselection_ của} # Updated 27-Jul-2007 by kiemcm
386
387_textformadvancedsearchmgpp_ [l=vi] {Tìm kiếm _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,tại _gformselection_ level )_If_(_nselection_, trong _nselection_ language )và hiển thị kết quả theo thứ tự _formquerytypeadvancedselection_} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
388
389_textformadvancedsearchlucene_ [l=vi] {Tìm kiếm _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_, tại _gformselection_ level)_If_(_nselection_, trong _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, sắp xếp kết quả tìm được theo _sfselection_\,) để} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
390
391_textnojsformwarning_ [l=vi] {Cảnh báo: Javascript bị tắt hoạt động trên trình duyệt. <br>Để sử dụng mẫu tìm kiếm, vui lòng bật lại nó.} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
392_textdatesearch_ [l=vi] {Bộ sưu tập này có thể tìm kiếm các tài liệu theo một phạm vi ngày hoặc các tài liệu mà chứa một ngày cụ thể. Đây là một tùy chọn của tìm kiếm.}
393_textstartdate_ [l=vi] {Ngày bắt đầu:}
394_textenddate_ [l=vi] {Ngày kết thúc:}
395_textbc_ [l=vi] {B.C.E.}
396_textad_ [l=vi] {C.E.}
397_textexplaineras_ [l=vi] {C.E. và B.C.E tÆ°Æ¡ng đương với A.D. và B.C. Những từ này thay thế cho "CÃŽng nguyên" và "Trước cÃŽng nguyên"} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
398
399_textstemon_ [l=vi] {(bỏ qua phần hậu tố của từ)}
400
401_textsearchhistory_ [l=vi] {Tìm kiếm trước đó}
402
403#text macros for search history
404_textnohistory_ [l=vi] {Tìm kiếm trước đó khÃŽng tồn tại} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
405_texthresult_ [l=vi] {kết quả}
406_texthresults_ [l=vi] {các kết quả}
407_texthallwords_ [l=vi] {tất cả các từ}
408_texthsomewords_ [l=vi] {một số từ}
409_texthboolean_ [l=vi] {Kết hợp boole} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
410_texthranked_ [l=vi] {được xếp hạng} # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
411_texthcaseon_ [l=vi] {phân biệt chữ hoa, chữ thường}
412_texthcaseoff_ [l=vi] {chuyển chữ hoa-thường} # Updated 27-Jul-2007 by kiemcm
413_texthstemon_ [l=vi] {stemmed}
414_texthstemoff_ [l=vi] {unstemmed}
415
416
417######################################################################
418# 'preferences' page
419package preferences
420######################################################################
421
422
423#------------------------------------------------------------
424# text macros
425#------------------------------------------------------------
426
427_textprefschanged_ [l=vi] {Các thuộc tính đã được thiết lập nhÆ° bên dưới. Người dùng khÃŽng nên sá»­ dụng nút "Back" trên trình duyệt vì nhÆ° vậy thì các thiết lập thuộc tính trước đó sẜ mất tác dụng. Có thể nhấn một trong các nút trên thanh chức năng bên trên.} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
428_textsetprefs_ [l=vi] {Thiết lập thuộc tính}
429_textsearchprefs_ [l=vi] {Thuộc tính tìm kiếm}
430_textcollectionprefs_ [l=vi] {Thuộc tính bộ sưu tập}
431_textpresentationprefs_ [l=vi] {Thuộc tính trình bày}
432_textpreferences_ [l=vi] {Thuộc tính}
433_textcasediffs_ [l=vi] {Phân biệt chữ hoa chữ thường:}
434_textignorecase_ [l=vi] {KhÃŽng phân biệt} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
435_textmatchcase_ [l=vi] {Chữ hoa/chữ thường phải trùng khớp với nhau} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
436_textwordends_ [l=vi] {Hậu tố của từ:} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
437_textstem_ [l=vi] {Bỏ qua các hậu tố của từ} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
438_textnostem_ [l=vi] {Toàn bộ từ phải khớp} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
439_textaccentdiffs_ [l=vi] {Khác nhau về trọng âm:} # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
440_textignoreaccents_ [l=vi] {bỏ qua chức năng đánh dấu trọng âm} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
441_textmatchaccents_ [l=vi] {kết hợp với dấu nhấn âm} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
442
443_textprefop_ [l=vi] {Kết quả trả về tối đa _maxdocoption_ dòng với _hitsperpageoption_ dòng trên một trang.}
444_textextlink_ [l=vi] {Truy xuất các trang Web bên ngoài:}
445_textintlink_ [l=vi] {Tài liệu nguồn đã nhận về từ:}
446_textlanguage_ [l=vi] {NgÃŽn ngữ hiển thị:}
447_textencoding_ [l=vi] {Mã hóa dạng:}
448_textformat_ [l=vi] {Định dạng giao diện:}
449_textall_ [l=vi] {tất cả}
450_textquerymode_ [l=vi] {Cách truy vấn:} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
451_textsimplemode_ [l=vi] {Truy vấn đơn giản} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
452_textadvancedmode_ [l=vi] {Truy vấn nâng cao (cho phép thực hiện câu truy vấn bằng các toán tử liên kết kiểu logic &, |, !)} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
453_textlinkinterm_ [l=vi] {thÃŽng qua trang trung gian}
454_textlinkdirect_ [l=vi] {đi theo hướng đó}
455_textdigitlib_ [l=vi] {thư viện số}
456_textweb_ [l=vi] {trang web}
457_textgraphical_ [l=vi] {Hình ảnh}
458_texttextual_ [l=vi] {Văn bản}
459_textcollectionoption_ [l=vi] {<p>
460Bộ sưu tập con bao gồm:
461<br>}
462
463_textsearchtype_ [l=vi] {Kiểu truy vấn:} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
464_textformsearchtype_ [l=vi] {with _formnumfieldoption_ fields} # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
465_textplainsearchtype_ [l=vi] {Hộp truy vấn _boxsizeoption_} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
466_textregularbox_ [l=vi] {Một dòng} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
467_textlargebox_ [l=vi] {Nhiều dòng} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
468
469_textrelateddocdisplay_ [l=vi] {hiển thị các tài liệu liên quan}
470_textsearchhistory_ [l=vi] {Tìm kiếm trước đó:} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
471_textnohistory_ [l=vi] {KhÃŽng có kết quả tìm kiếm trước đó} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
472_texthistorydisplay_ [l=vi] {Hiển thị _historynumrecords_ mẫu tin tìm kiếm trước đó} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
473_textnohistorydisplay_ [l=vi] {KhÃŽng hiển thị chức năng tìm kiếm trước đó} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
474
475
476#####################################################################
477# 'browse' package for the dynamic browsing interface
478package browse
479#####################################################################
480
481_textsortby_ [l=vi] {Sắp xếp các tài liệu theo}
482_textalsoshowing_ [l=vi] {cũng trình bày}
483_textwith_ [l=vi] {với tối đa là}
484_textdocsperpage_ [l=vi] {tài liệu trên một trang}
485
486_textfilterby_ [l=vi] {Lấy các tài liệu có chứa}
487_textall_ [l=vi] {tất cả}
488_textany_ [l=vi] {một số}
489_textwords_ [l=vi] {trong các từ}
490_textleaveblank_ [l=vi] {bỏ hộp thoại nhập liệu trắng để nhận về các tài liệu} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
491
492_browsebuttontext_ [l=vi] {"Sắp xếp tài liệu"}
493
494_nodata_ [l=vi] {<i>khÃŽng có dữ liệu</i>}
495_docs_ [l=vi] {các tài liệu}
496######################################################################
497# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
498# rest of this file
499package help
500######################################################################
501
502
503#------------------------------------------------------------
504# text macros
505#------------------------------------------------------------
506
507_textHelp_ [l=vi] {Hướng dẫn} # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
508
509# Macros giving a brief help message for navigation bar access buttons
510# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
511# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
512_textdefaulthelp_ [l=vi] {Tìm tài liệu theo _1_ bằng cách nhấn vào nút _2_} # Updated 13-Dec-2006 by vankhang
513
514_textSearchhelp_ [l=vi] {Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút _labelSearch_} # Updated 13-Dec-2006 by vankhang
515_textTohelp_ [l=vi] {Tìm tài liệu theo trường Đến bằng cách nhấn vào the nút _labelTo_} # Updated 13-Dec-2006 by vankhang
516_textFromhelp_ [l=vi] {tìm nhà xuất bản bằng các trường trên giao diện bằng cách nhấn vào nút _labelFrom_} # Updated 6-Dec-2006 by nghiadoan
517_textBrowsehelp_ [l=vi] {Tìm tài liệu} # Updated 13-Dec-2006 by vankhang
518_textAcronymhelp_ [l=vi] {Tìm tài liệu dựa theo các Thuật ngữ viết tắt bằng cách nhấn vào nút _labelAcronym_} # Updated 13-Dec-2006 by vankhang
519_textPhrasehelp_ [l=vi] {tìm thành ngữ xuất hiện trong tài liệu bằng cách nhấn vào nút _labelPhrase_ . Cách này dùng để tìm các thuật ngữ phind} # Updated 6-Dec-2006 by nghiadoan
520
521_texthelptopicstitle_ [l=vi] {Chủ đề}
522
523_textreadingdocs_ [l=vi] {Cách đọc các tài liệu}
524
525_texthelpreadingdocs_ [l=vi] {<p>- Xác định quyển sách mà người dùng muốn tìm dá»±a vào tá»±a sách hoặc ảnh bìa của nó. Trong một số bộ sÆ°u tập những hình minh họa này được đi kÚm với bảng mục lục, một số khác chỉ chứa số của trang của sách cùng với với một hộp thoại. Người dùng nhập vào số trang muốn xem trong hộp thoại và đi tiếp hoặc quay trở lại trang đã xem. Trong bảng mục lục, phần tiêu đề được in đậm và bảng mục lục có thể được mở rộng các thành phần cấp con của nó bằng cách nhấn chuột trên thÆ° mục để mở hoặc đóng chúng; nhấn chuột vào biểu tượng cuốn sách mở ở bên trên để đóng nó.</p>
526
527<p>Phía bên dưới là nội dung của mục được chọn. Sau khi đọc xong, người dùng có thể chuyển sang phần kế tiếp hoặc quay trở lại trang trước đây bằng các nút mũi tên di chuyển ở bên dưới..</p>
528
529<p>Phía dưới tiêu đề hoặc hình ảnh có một số nút. Nút <i>Mở văn bản</i> sẜ mở rộng
530toàn bộ nội dung thư mục hoặc nội dung quyển sách hiện hành.
531Nếu tài liệu quá lớn, có thể phải đợi một ít thời gian. Nút <i>Mở nội dung</i> sẜ
532mở rộng toàn bộ nội dung của bảng, giúp người dùng thấy tên tất cả các chương, các
533thư mục con (subsections). Nút <i>Mở cửa sổ mới</i> có tác dụng mở ra cửa sổ mới. (Chức năng này giúp người dùng dễ
534 dàng đọc và so sánh các tài liệu với nhau). Cuối cùng, khi
535bạn tìm kiếm với các từ, các từ đó sẜ được tÃŽ một vệt sáng. Nhấn chuột vào nút <i>KhÃŽng tÃŽ màu</i> để
536xoá các phần tÃŽ một vệt sáng.</p>
537} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
538
539# help about the icons
540_texthelpopenbookshelf_ [l=vi] {Mở kệ sách này}
541_texthelpopenbook_ [l=vi] {Mở/đóng sách này}
542_texthelpviewtextsection_ [l=vi] {Xem phần này của văn bản}
543_texthelpexpandtext_ [l=vi] {Hiển thị tất cả các văn bản hoặc khÃŽng}
544_texthelpexpandcontents_ [l=vi] {Mở bảng nội dung hoặc khÃŽng}
545_texthelpdetachpage_ [l=vi] {Mở trang này trong một cửa sổ mới}
546_texthelphighlight_ [l=vi] {TÃŽ màu điều kiện tìm kiếm hoặc khÃŽng}
547_texthelpsectionarrows_ [l=vi] {Đi tới trang trước/sau} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
548
549
550_texthelpsearchingtitle_ [l=vi] {Cách tìm kiếm theo từ khoá}
551
552_texthelpsearching_ [l=vi] {<p>
553 Từ trang tìm kiếm, có thể thực hiện câu truy vấn theo các bước đơn giản sau:<p>
554
555 <ol><li>Xác định các mục cần tìm.
556 <li>Tìm tất cả các từ hay chỉ một số từ.
557 <li>Nhập vào những từ cần tìm kiếm
558 <li>Nhấn chuột vào nút <i>Bắt đầu tìm kiếm</i>.
559 </ol>
560
561<p>Khi thực hiện câu truy vấn, tên của 20 tài liệu phù hợp yêu cầu
562sẜ được trình bày. Ở cuối mỗi trang sẜ có nút để cho người dùng chuyển
563sang trang kế cÅ©ng chứa tối đa 20 tài liệu. Từ vị trí đó người dùng sẜ tìm thấy
564các nút để người dùng chuyển sang trang tiếp theo hoặc trở về trang đầu, cứ
565tiếp tục như thế để xem kết quả. Nhấn lên tên của bất kì một tài liệu nào hoặc
566nút nhỏ bên cạnh nó để xem nội dung.
567
568<p>Tối đa 100 kết quả được trình bày trong số kết quả trả về. Người dùng có
569thể thay đổi con số này bằng nhấn lên nút <i>các thuộc tính</i> phía trên cùng
570của trang. <p>
571} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
572
573_texthelpquerytermstitle_ [l=vi] {Các điều kiện tìm kiếm}
574_texthelpqueryterms_ [l=vi] {<p>Người dùng nhập danh sách các từ được định nghÄ©a là “từ khóa” cần tìm kiếm vào hộp truy vấn. Mỗi điều kiện tìm kiếm chỉ chứa các kí tá»± alphabet hay chữ số. Các từ phải được cách ra bằng khoảng trắng. Bất cứ các dấu chấm câu, chấm phẩy, gạch ngang, v.v.. cÅ©ng đều được xem nhÆ° là khoảng trắng. KhÃŽng thể tìm những từ khóa có chứa dấu chấm.
575
576<p>Câu truy vấn sau<p>
577 <ul><kbd>Agro-forestry in the Pacific Islands: Systems for Sustainability (1993)</kbd></ul>
578 <p>sẜ tÆ°Æ¡ng đương với<p>
579 <ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands Systems for Sustainability 1993 </kbd></ul><p>
580} # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
581
582_texthelpmgppsearching_ [l=vi] {Để bộ sưu tập xây dựng MGPP, một số tùy chọn được cung cấp sẵn.
583
584<ul>
585<li>Một <b>*</b> ở cuối của thuật ngữ truy vấn kết hợp với tất cả các từ <b>bắt đầu với</b> từ đó, e.g. <b>comput*</b> kết hợp tất cả các từ bắt đầu bằng <b>comput</b>.
586<li><b>/x</b> được sử dụng để thực hiện tìm kiếm rộng hơn so với một thuật ngữ truy vấn, eg <b>computer/10 science</b> cho kết quả computer 10 times more weight than science when ranking documents.
587</ul>
588} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
589
590_texthelplucenesearching_ [l=vi] {Đối với các bộ sưu tập được xây dựng bằng Lucene có những thao tác lựa chọn sau.
591
592<ul>
593<li><b>?</b> có thể được sá»­ dụng làm đại diện cho một kÃœ tá»± bất kỳ. Ví dụ, <b>b?t</b> sẜ cho kết quả <b>bet</b>, <b>bit</b> và <b>bat</b> ....
594<li><b>*</b> có thể được sá»­ dụng làm đại diện cho một nhóm kÃœ tá»± bất kỳ. Ví dụ, <b>comput*</b> sẜ cho kết quả tất cả các từ bắt đầu bằng <b>comput</b>.
595</ul>
596Cả 2 kÃœ tá»± đại diện đều có thể được sá»­ dụng ở vị trí giữa hoặc cuối cụm từ. Hoặc có thể được sá»­ dụng ở vị trí đầu tiên của cụm từ cần tìm.
597} # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
598
599_texthelpquerytypetitle_ [l=vi] {Loại truy vấn}
600_texthelpquerytype_ [l=vi] {<p>Có 2 loại truy vấn khác nhau.
601
602<ul>
603 <li>Loại truy vấn thứ nhất là tìm <b>Tất cả</b> các từ trong hộp thoại tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm sẜ tìm từ đã nhập vào so với các từ trong tài liệu (thường tìm ở ChÆ°Æ¡ng và Nhan đề). Những tài liệu nào thỏa điều kiện tìm kiếm sẜ được trình bày theo thứ tá»± alphabe.<p>
604
605 <li>Loại thứ hai là chỉ tìm <b>một số</b> từ trong một loạt từ mà bạn đã nhập liệu. Những tài liệu nào thỏa điều kiện tìm kiếm hÆ¡n cả sẜ được hiển thị. Các tài liệu được tìm thấy sẜ được sắp xếp theo độ phù hợp của chúng đối với yêu cầu tìm kiếm. Độ phù hợp này được xác định dá»±a trên:
606 <p><ul>
607 <li> Tài liệu nào chứa càng nhiều các từ tìm kiếm trong hộp thoại thì kết quả càng chính xác.
608 <li> Các từ ít thÎng dụng quan trọng hơn các từ thÎng dụng
609 <li> Tài liệu có nội dung ngắn dễ
610 thoả điều kiện tìm kiếm hơn.
611 </ul>
612</ul>
613
614<p>Chọn cách tìm kiếm thích hợp - Chọn tìm theo câu văn hoặc tìm theo đoạn văn. Nếu người dùng xác định chỉ gõ vào một từ thì các
615kết quả được sắp thứ tự theo số lần xuất hiện từ cần tìm kiếm trong mỗi tài liệu.<p>
616} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
617
618_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=vi] {Tìm kiếm nâng cao sử dụng phương tiện tìm kiếm _1_} # Updated 13-Dec-2006 by vankhang
619
620_texthelpadvancedsearch_ [l=vi] {<p> Nếu chọn chức năng truy vấn năng cao, các tùy chọn tìm kiếm sẜ khÃŽng khác nhau nhiều.} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
621
622_texthelpadvsearchmg_ [l=vi] {Tìm kiếm nâng cao trong bộ sÆ°u tập MG cung cấp 2 tùy chọn, hàng và logic. Một tùy chọn tìm kiếm theo <b>hàng</b> thì giống với <b>một vài</b> kiểu tìm kiếm đã được mÃŽ tả trong <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>.
623<p>_texthelpbooleansearch_
624} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
625
626_texthelpbooleansearch_ [l=vi] {Kiểu tìm kiếm theo <b>logic</b> cho phép kết hợp các thuật ngữ bằng toán tá»­ Boole với các kÃœ hiệu & ("và" "AND"), | ("hoặc" "OR" ), và ! ("khÃŽng" "NOT"), sá»­ dụng dấu ngoặc đơn để nhóm các thành phần. Toán tá»± mặc định là | (để thá»±c hiện "hoặc").
627<p>
628Ví dụ: <b> snail & farming</b> sẜ thá»±c hiện tìm tất cả các tài liệu có chứa đồng thời cả hai thuật ngữ <b>snail</b> VÀ <b>farming</b>; khi chọn <b>snail | farming</b> thì sẜ thá»±c hiện tìm kiếm những tài liệu hoặc có chứa hoặc <b>snail</b> hoặc <b>farming</b> hoặc cả hai thuật ngữ.
629} # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
630
631_texthelpadvsearchmgpp_ [l=vi] {Tìm kiếm nâng cao trong bộ sÆ°u tập MGPP sá»­ dụng các toán tá»­ logic. _texthelpbooleansearch_<p> Kết quả có thể hiển thị theo thứ tá»± hàng, mÃŽ tả cho một vài tìm kiếm theo <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>, hoặc theo thứ tá»± "natural"(hoặc theo "build"). Đây là thứ tá»± mà tài liệu cung cấp trong suốt tiến trình tạo bộ sÆ°u tập. <p> Các toán tá»­ nâng cao bao gồm NEARx và WITHINx. NEARx dùng để chỉ định khoảng cách tối đa (x từ) giữa 2 thuật ngữ truy vấn được kết hợp. WITHINx chỉ định thuật ngữ thứ 2 sẜ xuất hiện x từ <i>sau</i> thuật ngữ thứ nhất. TÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° cách sá»­ dụng NEAR nhÆ°ng trong phần này thì quan trọng thứ tá»± hÆ¡n. Khoảng cách mặc định là 20.} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
632
633_texthelpadvancedsearchextra_ [l=vi] {Chú Ãœ: Các phép toàn này sẜ được bỏ qua nếu thá»±c hiện tìm kiếm theo dạng câu truy vấn đơn giản.} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
634
635_texthelpadvsearchlucene_ [l=vi] {Tìm kiếm nâng cao trong bộ sưu tập Lucene sử dụng các toán tử logic._texthelpbooleansearch_
636} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
637
638_texthelpformsearchtitle_ [l=vi] {Trường tìm kiếm} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
639
640_texthelpformsearch_ [l=vi] {<p>Trường tìm kiếm cung cấp khả năng tìm kết hợp giữa các mục. Cho ví dụ, một người có thể thá»±c hiện tìm kiếm Nhan đề là "Smith" VÀ chủ đề "snail farming". Trong chức năng tìm kiếm đơn giản, chÆ°Æ¡ng trình sẜ thá»±c hiện việc tìm kiếm riêng lẻ từng dòng trên giao diện, kết hợp theo phép toán VÀ (khi chọn tìm "Tất cả") hoặc phép toán Hoặc (khi tìm theo "Một Vài"). Các thuật ngữ ở bên trong các trường cÅ©ng được kết hợp theo qui tắc tÆ°Æ¡ng tá»±. Trong chức năng tìm kiếm nâng cao, người dùng chỉ định việc sá»­ dụng các toán tá»­ VÀ/HOẶC/KHÔNG trong các danh sách sổ xuống để kết hợp giữa các trường thá»±c hiện tìm kiếm. Ngoài ra, còn có thể kết hợp cả việc sá»­ dụng các toán tá»­ logic.} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
641
642_texthelpformstemming_ [l=vi] {Hộp (Chuyển chữ, Gốc từ) cho phép chỉ định rằng : khi "Chuyển chữ" được kích chọn, chÆ°Æ¡ng trình sẜ tá»± động chuyển đảo thuật ngữ trong hộp câu hỏi thanh chữ hoa hoặc ngược lại, và khi "Gốc từ" được chọn, hệ thống sẜ coi thuật ngữ trong hộp câu hỏi là gốc từ để so sánh và thá»±c hiện tìm theo gốc từ đó (nói cách khác đây là việc gán kÃœ hiệu chặt cụt (truncation mark) vào cuối từ). Mặc định, hai hộp kích chọn này ở dạng khÃŽng được chọn trong biểu mẫu tìm kiếm nâng cao.} # Updated 27-Jul-2007 by kiemcm
643
644_textdatesearch_ [l=vi] {Tìm kiếm theo ngày tháng} # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
645
646_texthelpdatesearch_ [l=vi] {Tìm kiếm theo ngày tháng cho phép người dùng tìm các tài liệu thỏa mãn các từ khóa và nằm trong một khaỏng thời gian nào đó. Người dùng có thể tìm các tài liệu trong một năm hay trong một khoảng thời gian nhiều năm. LÆ°u Ãœ rằng người dùng khÃŽng cần phải có từ khóa nào cả - có thể chỉ tìm kiếm theo ngày tháng, hay ngược lại, khÃŽng nhất thiết phải sá»­ dụng ngày tháng trong quá trình tìm kiếm. Nếu người dùng khÃŽng chỉ rõ ngày tháng thi việc tìm kiếm sẜ giống nhÆ° khi chức năng tìm kiếm bằng ngày tháng khÃŽng tồn tại. <p>
647} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
648
649_texthelpdatehowtotitle_ [l=vi] {Cách sử dụng chức năng này:}
650_texthelpdatehowto_ [l=vi] {<ul>
651 <li>Để tìm tài liệu trong một năm:<p>
652 <ul>
653 <li>Đánh vào các từ khóa để tìm kiếm như bình thường.
654 <li>Đánh năm cần tìm vào hộp "Start (or only) date".
655 <li>Nếu năm cần tìm là trứơc cÃŽng nguyên, hãy chọn chức năng "B.C.E" từ hộp menu bên cạnh.
656 <li>Bắt đầu tìm kiếm như bình thường
657 </ul>
658<p><li> Để tìm tài liệu trong một khoảng thời gian nhiều năm:<p>
659 <ul>
660 <li> Đánh vào các từ khóa để tìm kiếm như bình thường.
661 <li> Đánh năm bắt đầu vào hộp "Start (or only) date".
662 <li> Đánh năm kết thúc vào hộp "End date" box.
663 <li>Nếu năm cần tìm là trứơc cÃŽng nguyên, hãy chọn chức năng "B.C.E" từ hộp menu bên cạnh.
664 <li> Bắt đầu tìm kiếm như bình thường
665 </ul>
666</ul><p>
667}
668
669_texthelpdateresultstitle_ [l=vi] {Cách quá trình tìm kiếm được thực hiện}
670_texthelpdateresults_ [l=vi] {Nói chung, khi tìm kiếm các văn bản liên quan đến năm 1903, sẜ khÃŽng tìm được các tài liệu viết vào năm 1903, mà chỉ có các tài liệu viết về năm 1903. Tuy nhiên, kết quả sẜ là các văn bản mà ngày tháng của nó (ví dụ 1899-1911) có chứa 1903 và cả những văn bản mà nội dung có ghi tên thế kỉ mà năm 1903 thuộc về (ví dụ thế kỉ 20). Có nghÄ©a là. Đối với một số văn bản, ngày tháng cần tìm khÃŽng xuất hiện trá»±c tiếp trên văn bản. Đối với tìm kiếm trong một khoảng thời gian, tất cả những nguyên tắc trên được áp dụng cho từng ngày trong khoảng thời gian đó.
671<p>
672} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
673
674_textchangeprefs_ [l=vi] {Thay đổi những thuộc tính}
675
676_texthelppreferences_ [l=vi] {<p>Khi người dùng nhấn chuột lên nút <i>Thuộc tính</i> ở phía trên của trang, người dùng sẜ có thể thay đổi một vài đặc điểm của giao diện cho phù hợp với cá nhân.} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
677
678_texthelpcollectionprefstitle_ [l=vi] {Thuộc tính Bộ sưu tập}
679_texthelpcollectionprefs_ [l=vi] {Một số bộ sưu tập được kết hợp từ nhiều bộ sưu tập nhỏ hơn. Người dùng có thể thực hiện tìm kiếm chúng một cách độc lập hoặc kết hợp là một. Vì vậy, trang Thuộc tính cho phép người dùng thêm các bộ sưu tập con vào kết quả tìm kiếm.
680} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
681
682_texthelplanguageprefstitle_ [l=vi] {Thuộc tính ngÃŽn ngữ}
683_texthelplanguageprefs_ [l=vi] {Mỗi bộ sÆ°u tập đều có ngÃŽn ngữ thể hiện riêng, nhÆ°ng vẫn có thể chuyển sang ngÃŽn ngữ khác. Bạn có thể thay đổi cách mã hoá mà Greenstone sá»­ dụng để hiển thị ra trình duyệt trong việc tìm kiếm. Thường thì mặc định Greenstone sẜ chọn một cách thích hợp nhất, nhÆ°ng một số trình duyệt khác sẜ hoạt động tốt hÆ¡n đối với một số loại mã hóa khác nhau.. Tất cả các bộ sÆ°u tập đều cho phép người dùng chuyển từ giao diện đồ họa dạng chuẩn sang dạng văn bản. Nếu gặp khó khăn trong việc đọc dữ liệu, người dùng có thể điều chỉnh kích thước chữ lớn hÆ¡n hoặc chuyển văn bản sang dạng âm thanh.} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
684
685_texthelppresentationprefstitle_ [l=vi] {Thuộc tính trình bày}
686_texthelppresentationprefs_ [l=vi] {Tùy thuộc vào từng bộ sưu tập, người dùng có thể chọn các thuộc tính trình bày khác nhau.
687
688<p>Người dùng cần tắt thanh điều khiển của Greenstone trên đầu mỗi trang tài liệu để chuyển sang một trang web khác hiển thị kết quả tìm kiếm. Muốn thực hiện một tìm kiếm mới, phải bấm vào nút “back” để quay trở lại trang ban đầu. Bộ sưu tập này cũng cho phép tắt những cảnh báo khi người dùng nhấn vào liên kết thoát khỏi Thư viện tài liệu số. Ở một số bộ sưu tập dạng web, người dùng có thể nhấn trực tiếp vào các liên kết URL từ kết quả tìm kiếm để xem tài liệu gốc hoặc sử dụng bản sao của nó có trong thư viện số.
689} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
690
691_texthelpsearchprefstitle_ [l=vi] {Các thuộc tính tìm kiếm}
692_texthelpsearchprefs_ [l=vi] {<p>Có hai cặp nút điều khiển loại văn bản thích hợp trong tìm kiếm. Cặp nút đầu tiên cho phép tìm kiếm có phân biệt chữ hoa với chữ thường. Cặp nút tiếp theo cho phép tìm kiếm có bỏ qua phần hậu tố của từ hay khÃŽng. Nó có thể cho phép kích thước hộp truy vấn nhiều dòng hÆ¡n bình thường để bạn có thể thá»±c hiện tìm kiếm theo đoạn văn.
693
694<p>Ví dụ nếu người dùng chọn nút <i>bỏ qua phân biệt hoa/thường</i> và <i>bỏ qua phần cuối của từ</i> thì
695câu truy vấn <p>
696 <ul><kbd>African building</kbd></ul>
697 <p>sẜ được xem nhÆ° là<p>
698 <ul><kbd>africa builds</kbd></ul><p>bởi vì từ kÃœ tá»±
699hoa trong “African” sẜ được chuyển thành chữ thường, và hậu tố “n” và “ing” sẜ
700được bỏ đi khỏi “African” và “building” (tương tự, “s” cũng được bỏ khỏi “builds”).
701
702<p>Người dùng có thể chuyển đến chế độ tìm kiếm mở rộng để kết hợp các điều kiền tìm kiếm sử dụng AND (&), OR(|), và NOT(!). Điều này giúp tăng độ chính xác các câu truy vấn muốn tìm. Có thể xem lại một vài câu truy vấn trước đó đã thực hiện. Điều này giúp người dùng có thể chỉnh sửa các câu này thành các câu truy vấn mới một cách dễ
703 dàng. Cuối cùng, có thể điều khiển số kết quả trả về và số dòng được hiển thị mỗi lần trên màn hình.} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
704
705_textcasefoldprefs_ [l=vi] {Hai nút cho phép thá»±c hiện chuyển sang chữ hoa hoặc chữ thường khi tìm kiếm. Ví dụ: nếu "_preferences:textignorecase_" được chọn, <i>snail farming</i> sẜ được xem nhÆ° là <i>Snail Farming</i> và <i>SNAIL FARMING</i>.} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
706_textstemprefs_ [l=vi] {2 nút cho phép bỏ qua hay khÃŽng phần cuối của một từ khi thá»±c hiện tìm kiếm. Ví dụ, nếu "_preferences:textstem_" được chọn, <i>snail farming</i> sẜ được xem nhÆ° là <i>snails farm</i> và <i>snail farmer</i>. Điều này hiện tại chỉ sá»­ dụng khi các từ nhập vào là tiếng Anh. _selectstemoptionsprefs_} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
707_textaccentfoldprefs_ [l=vi] {Hai nút cho phép bỏ qua hay khÃŽng việc đặt dấu nhấn trên từ khi thá»±c hiện tìm kiếm. Ví dụ, nếu "_preferences:textignoreaccents_" được chọn, <i>fédération</i> sẜ được xem nhÆ° là <i>fedération</i> và <i>fedhttp://puka.cs.waikato.ac.nz/cgi-bin/gti/libraryeration</i>.} # Updated 6-Dec-2006 by nghiadoan
708
709_textstemoptionsprefs_ [l=vi] {Sử dụng các chuỗi tìm kiếm được cung cấp sẵn ở "_texthelpquerytermstitle_" giúp thực hiện tìm kiếm dễ
710 dàng và chính xác.} # Updated 4-Dec-2006 by vankhang
711
712_textsearchtypeprefsplain_ [l=vi] {Có thể chọn một hộp truy vấn nhiều dòng để nhập vào những đoạn văn bản cần tìm. Sử dụng hộp truy vấn giúp tìm kiếm nhanh một số lượng lớn từ ngữ.} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
713
714_textsearchtypeprefsform_ [l=vi] {Có thể thay đổi số lượng các trường hiển thị trong trang Tìm kiếm.} # Updated 4-Dec-2006 by vankhang
715
716_textsearchtypeprefsboth_ [l=vi] {Có thể chuyển đổi các kiểu tìm kiếm của bộ sưu tập giữa chế độ tìm kiếm "Cơ bản", và tìm kiếm "Theo trường".
717<ul>
718<li>Tìm kiếm cơ bản cung cấp một hộp truy vấn đơn. _textsearchtypeprefsplain_</li>
719<li>Tìm kiếm theo trường cung cấp một số hộp truy vấn, mỗi hộp thể hiện cho một trường trong danh mục. Điều này cho phép thực hiện tìm kiếm nhiều trường khác nhau cùng một lúc. _textsearchtypeprefsform_ </li>
720</ul>} # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
721
722
723
724_texttanumbrowseoptions_ [l=vi] {Có _numbrowseoptions_ cách để tìm kiếm thÃŽng tin trong bộ sÆ°u tập này:}
725
726_textsimplehelpheading_ [l=vi] {Tìm kiếm thÃŽng tin trong bộ sÆ°u tập _collectionname_ nhÆ° thế nào}
727
728_texthelpscopetitle_ [l=vi] {Phạm vi câu truy vấn}
729_texthelpscope_ [l=vi] {<p>
730Trong hầu hết các bộ sÆ°u tập người dùng có thể lá»±a chọn các danh mục tìm kiếm khác nhau. Ví dụ: Có bộ sÆ°u tập chỉ cho tìm kiếm theo danh mục tác giả, tên sách hoặc có bộ sÆ°u tập lại cho phép tìm theo ChÆ°Æ¡ng, theo Đoạn. Nói chung, kết quả thỏa điều kiện nhất sẜ được hiển thị, khÃŽng phụ thuộc vào danh mục tìm kiếm mà người dùng đã chọn.
731<p>Nếu tài liệu là sách thì sẜ được mở ra ở nÆ¡i thích hợp.
732} # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.