source: main/trunk/greenstone2/macros/armenian.dm@ 22100

Last change on this file since 22100 was 22100, checked in by anna, 14 years ago

Updated Armenian translations. Many thanks to Tigran Zargaryan

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 55.3 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2#####################################################################
3#
4# Armenian Language text and icon macros
5# Many thanks to Tigran Zargaryan (translated January 2004)
6#
7######################################################################
8
9
10######################################################################
11# Global (base) package
12package Global
13######################################################################
14
15
16#------------------------------------------------------------
17# text macros
18#------------------------------------------------------------
19
20_textperiodicals_ [l=hy] {Պարբերականներ}
21
22# these three used by the default format statement of the demo and dls collections.
23_textsource_ [l=hy] {Õ°Õ²ÕžÖ‚ÕŽ Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Ö€Õ«Õ¶}
24_textdate_ [l=hy] {Õ°Ö€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ աՎ՜աթի՟`}
25_textnumpages_ [l=hy] {էջերի քանակ}
26
27_textsignin_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„}
28
29_texttruncated_ [l=hy] {[Õ°Õ¡Õ¿Õ¡Õ®]}
30
31_textdefaultcontent_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŸÕžÕ² Õ§Õ»Õš Õ¹Õ« Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ: Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Ö„
32Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ« 'Õ°Õ¥Õ¿' Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš Õ¯Õ¡ÕŽ Տ՞ւն Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš` ՟երաՀաՌնալ՞ւ
33Գրին՜թ՞՞ւն Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶:}
34
35_textdefaulttitle_ [l=hy] {GSDL ՜խալ}
36
37_textbadcollection_ [l=hy] {Այ՜ հա՟աքած՞ւն (ան՞ւն՚ "_cvariable_") կարգաբեր՟ած չէ թ՟ային գրաՀարանի տ՟յլ հա՟աքած՞ւի ՟րա:}
38
39_textselectpage_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ«Ö€ Õ§Õ»}
40
41_collectionextra_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ _about:numdocs_ փա՜տաթ՞ւղթ:
42Վերջին Õ¡Õ¶Õ£Õ¡ÕŽ Õ¡ÕµÕ¶ ՜տեղծ՟ել Õ§ _about:builddate_ օ
43ր աՌաջ:}
44
45# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
46# macro will always be set to another value)
47_collectorextra_ [l=hy] {<p>Ô±ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ _numdocs_ _If_("_numdocs_" հա՟ա՜ար "1",փա՜տաթ՞ւղթ,/եր/), ÕšÕ¶Õ€Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶Õš _numbytes_.
48<p><a href="_httppagex_(bsummary)">ՍեղՎիր </a> Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծՎան հաՎաՌ՞տագր՞ւթյ՞ւն՚ Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€:
49}
50
51_textdescrcollection_ [l=hy] {}
52_textdescrabout_ [l=hy] {Էջի Վա՜ին}
53_textdescrhome_ [l=hy] {Տնային էջ}
54_textdescrhelp_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ§Õ»}
55_textdescrpref_ [l=hy] {Õ†Õ¡Õ­ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ§Õ»}
56_textdescrgreenstone_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« ծրագրաշար}
57_textdescrusab_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ ÕžÖ€ Õ£Õ¿Õ¥Õ¬ Õ¥Õœ, Õ€ÕªÕŸÕ¡Ö€ Õ§ օ
58Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬}
59
60
61# Metadata names and navigation bar labels
62
63_textSearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ}
64_labelSearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ}
65
66# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
67_textTitle_ [l=hy] {Վերնագիր}
68_labelTitle_ [l=hy] {Վերնագրեր Ա-Ֆ}
69_textCreator_ [l=hy] {Ստեղծ՞ղ}
70_labelCreator_ [l=hy] {Հեղինակներ Ա-Ֆ}
71_textSubject_ [l=hy] {ԱՌարկա}
72_labelSubject_ [l=hy] {ԱՌարկաներ}
73_textDescription_ [l=hy] {Õ†Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
74_labelDescription_ [l=hy] {Նկարագրիչիեր}
75_textPublisher_ [l=hy] {Հրատարակիչ}
76_labelPublisher_ [l=hy] {Հրատարակիչներ}
77_textContributor_ [l=hy] {Աջակից}
78_labelContributor_ [l=hy] {Աջակիցներ}
79_textDate_ [l=hy] {ԱՎ՜աթի՟}
80_labelDate_ [l=hy] {ԱՎ՜աթ՟եր}
81_textType_ [l=hy] {Տպիր}
82_labelType_ [l=hy] {Տե՜ակներ}
83_textFormat_ [l=hy] {Ձևաչափ}
84_labelFormat_ [l=hy] {Ձևաչափեր}
85_textIdentifier_ [l=hy] {Ն՞ւյնականացիչ}
86_labelIdentifier_ [l=hy] {Ն՞ւյնացիչներ}
87_textSource_ [l=hy] {Ֆայլի Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ}
88_labelSource_ [l=hy] {Ֆայլի Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
89_textLanguage_ [l=hy] {ԌեՊ՞ւ}
90_labelLanguage_ [l=hy] {ԌեՊ՞ւ}
91_textRelation_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ®ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
92_labelRelation_ [l=hy] {Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
93_textCoverage_ [l=hy] {ÔŸÕ¡Õ®Õ¯ÕžÖ‚ÕµÕ©}
94_labelCoverage_ [l=hy] {ÔŸÕ¡Õ®Õ¯ÕžÖ‚ÕµÕ©}
95_textRights_ [l=hy] {Ô»Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€}
96_labelRights_ [l=hy] {Ô»Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€}
97
98# DLS metadata set
99_textOrganization_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
100_labelOrganization_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
101_textKeyword_ [l=hy] {Բանալի բաՌ}
102_labelKeyword_ [l=hy] {Ô²Õ¡Õ¶Õ¡Õ¬Õ« բաՌեր}
103_textHowto_ [l=hy] {Ինչպե՜}
104_labelHowto_ [l=hy] {Ինչպե՜}
105
106# Miscellaneous Greenstone metadata
107_textPhrase_ [l=hy] {Ô±Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
108_labelPhrase_ [l=hy] {ԲաՌեր}
109_textCollage_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ¬Õ¡Õª}
110_labelCollage_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ¬Õ¡Õª}
111_textBrowse_ [l=hy] {Թերթել}
112_labelBrowse_ [l=hy] {Թերթիր}
113_textTo_ [l=hy] {Մինչև}
114_labelTo_ [l=hy] {Ô±ÕµÕ¶Õ¿Õ¥Õ²}
115_textFrom_ [l=hy] {Սկ՜ած}
116_labelFrom_ [l=hy] {Այ՜տեղից}
117_textAcronym_ [l=hy] {Ô±Õ¯Ö€ÕžÕ¶Õ«ÕŽ}
118_labelAcronym_ [l=hy] {Ô±Ö„Ö€ÕžÕ¶Õ«ÕŽÕ¶Õ¥Ö€}
119_textAuthor_ [l=hy] {Հեղինակ}
120_textAuthors_ [l=hy] {Հեղինակներ}
121
122# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
123_textdescrdefault_ [l=hy] {Թերթիր ՚՜տ _1_}
124
125_textdescrSearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ¯ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}
126_textdescrType_ [l=hy] {Թերթիր ՚՜տ պաշարի տե՜ակի}
127_textdescrIdentifier_ [l=hy] {Թերթիր ÕšÕŽÕ¿ պաշարի ն՞ւյնացիչի}
128_textdescrSource_ [l=hy] {Թերթել ՚՜տ Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ ֆայլի Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶}
129_textdescrTo_ [l=hy] {Թերթել ՚՜տ Այնտեղից Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ«}
130_textdescrFrom_ [l=hy] {Թերթել ՚՜տ Այ՜տեղից Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ«}
131_textdescrCollage_ [l=hy] {Թերթիր ՚՜տ պատկերի Õ¯ÕžÕ¬Õ¡ÕªÕ«}
132_textdescrAcronym_ [l=hy] {Թերթել Õ¡Ö„Ö€ÕžÕ¶Õ«ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš}
133_textdescrPhrase_ [l=hy] {Թերթել ՚՜տ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ«}
134_textdescrHowto_ [l=hy] {Թերթել ՚՜տ Հա՜երի}
135_textdescrBrowse_ [l=hy] {Թերթել}
136_texticontext_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ փա՜տաթ՞ւղթ՚}
137_texticonclosedbook_ [l=hy] {բացեք Õ¡ÕµÕœ փա՜տաթ՞ւղթ՚ և Õ€Õ«Õ¿Õ¥Ö„ Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
138_texticonnext_ [l=hy] {Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€ Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶}
139_texticonprev_ [l=hy] {Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶}
140
141_texticonworld_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ«Ö€ ՞՜տայնի փա՜տաթ՞ւղթ՚}
142
143_texticonmidi_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ MIDI փա՜տաթ՞ւղթ՚}
144_texticonmsword_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ Մայքր՞՜՞ֆթ ÕˆÖ‚ÕžÖ€Õ€ փա՜տաթ՞ւղթ՚:}
145_texticonmp3_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ MP3 փա՜տաթ՞ւղթ՚}
146_texticonpdf_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PDF փա՜տաթ՞ւղթ՚}
147_texticonps_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PostScript փա՜տաթ՞ւղթ՚}
148_texticonppt_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PowerPoint փա՜տաթ՞ւղթ՚}
149_texticonrtf_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ RTF փա՜տաթ՞ւղթ՚}
150_texticonxls_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ Մայքր՞՜՞ֆթ Էք՜ել փա՜տաթ՞ւղթ՚}
151_texticonogg_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ Ogg Vorbis փա՜տաթ՞ւղթ՚}
152_texticonrmvideo_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ իրական հաղ՞րՀաՎիջ՞ցի փա՜տաթ՞ւղթ՚}
153
154_page_ [l=hy] {Õ§Õ»}
155_pages_ [l=hy] {էջեր}
156_of_ [l=hy] {ից}
157_vol_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ¿ÕžÖ€}
158_num_ [l=hy] {Õ€ÕŽ.}
159
160_textmonth00_ [l=hy] {}
161_textmonth01_ [l=hy] {Õ€ÕžÖ‚Õ¶ÕŸÕ¡Ö€}
162_textmonth02_ [l=hy] {Õ“Õ¥Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Ö€}
163_textmonth03_ [l=hy] {Մարտ}
164_textmonth04_ [l=hy] {Ապրիլ}
165_textmonth05_ [l=hy] {Մայի՜}
166_textmonth06_ [l=hy] {Հ՞ւնի՜}
167_textmonth07_ [l=hy] {Հ՞ւլի՜}
168_textmonth08_ [l=hy] {Օգ՞՜տ՞՜}
169_textmonth09_ [l=hy] {ՍեպտեՎբեր}
170_textmonth10_ [l=hy] {Õ€ÕžÕ¯Õ¿Õ¥ÕŽÕ¢Õ¥Ö€}
171_textmonth11_ [l=hy] {Õ†ÕžÕµÕ¥ÕŽÕ¢Õ¥Ö€}
172_textmonth12_ [l=hy] {ÔŽÕ¥Õ¯Õ¿Õ¥ÕŽÕ¢Õ¥Ö€}
173
174_texttext_ [l=hy] {տեք՜տ}
175
176_textdocument_ [l=hy] {Փա՜տաթ՞ւղթ}
177_textsection_ [l=hy] {Ô²Õ¡ÕªÕ«Õ¶}
178_textparagraph_ [l=hy] {Պարագրաֆ}
179_textchapter_ [l=hy] {Ô³Õ¬ÕžÖ‚Õ­}
180_textbook_ [l=hy] {Գիրք}
181
182_magazines_ [l=hy] {ԱՎ՜ագրեր}
183
184_nzdlpagefooter_ [l=hy] {<div class="divbar">&nbsp;</div>
185<p><a href="http://www.nzdl.org">Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ«Õ¡ÕµÕ« Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ«Õ®</a>
186<br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz/cs">Õ€Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¹Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Õ«Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¢Õ¡ÕªÕ¡Õ¶ÕŽÕžÖ‚Õ¶Ö„</a>,
187<a href="http://www.waikato.ac.nz">ÕŽÕ¡ÕµÕ¯Õ¡Õ¿ÕžÕ« հաՎալ՜արան</a>,
188Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ«Õ¡}
189
190_linktextHOME_ [l=hy] {Տ՞ւն}
191_linktextHELP_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
192_linktextPREFERENCES_ [l=hy] {ՆԱԜԱՊԱՏՎՈՒԹՅ
193ՈՒՆՆԵՐ}
194
195
196######################################################################
197# 'home' page
198package home
199######################################################################
200
201_textpagetitle_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶}
202
203_textnocollections_ [l=hy] {Չկան իրական (այ՜ինքն, կաՌ՞ւց՟ած և հանրային) ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€}
204
205_textadmin_ [l=hy] {ԿաՌա՟արՎան Õ§Õ»}
206_textabgs_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւնի Վա՜ին}
207_textgsdocs_ [l=hy] {Գրին՜թ՞նի փա՜տաթղթեր}
208
209_textdescradmin_ [l=hy] {Ô¹ÕžÖ‚ÕµÕ¬ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ ա՟ելացնել Õ¶ÕžÖ€ օ
210Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€, Õ°Õ¡Õ¶Ö€Õ¡Õ£ÕžÖ‚ÕŽÕ¡Ö€Õ« Õ§ Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£ÕžÖ‚ÕŽ աՌկա Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš, Õ¿Ö€Õ¡ÕŽÕ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¿Õ¥Õ­Õ¶Õ«Õ¯Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Գրին՜թ՞՞ւն Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}
211
212_textdescrgogreenstone_ [l=hy] {ÕŠÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Գրին՜թ՞՞ւն ծրագրի և Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Ô¹ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®Õ« Վա՜ին
213}
214
215_textdescrgodocs_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւնի Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
216
217#####################################################################
218# some macros used on the home page from other packages
219#####################################################################
220package gli
221
222_textgli_ [l=hy] {ԳրաՀարանա՟արի Վիջերե՜}
223_textdescrgli_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՜տեղծել՞ւ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€, Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ Õ¯Õ¡ÕŽ ա՟ելացնել Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղներին, Õ¯Õ¡ÕŽ հեՌացնել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰
224}
225
226package collector
227
228_textcollector_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹}
229_textdescrcollector_ [l=hy] {Սա Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ« Վիջերե՜ին, և Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ նպատակների Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ÖƒÕžÕ­Õ¡Ö€Õ¥Õ¶Õš պետք Õ§ օ
230Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ« Վիջերե՜՚}
231
232package depositor
233
234_textdepositor_ [l=hy] {Õ†Õ¥Ö€Õ€Õ¶ÕžÕ²Õš}
235_textdescrdepositor_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ա՟ելացնել՞ւ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶ փա՜տաթղթեր։
236}
237
238package gti
239
240_textgti_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶Õ«Õ¹Õ« ÕŽÕ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ}
241_textdescrtranslator_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ±Õ¥ÕŠ ÕºÕ¡Õ°Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Գրին՜թ՞՞ւնի Վիջերե՜ի Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚ Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš թարՎաց՟ած}
242
243
244######################################################################
245# 'about' page
246package about
247######################################################################
248
249
250#------------------------------------------------------------
251# text macros
252#------------------------------------------------------------
253
254_textabcol_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Վա՜ին}
255
256_textsubcols1_ [l=hy] {<p>Ողջ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ _1_ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€:
257Հա՜անելիներն Õ¥Õ¶`
258<blockquote>}
259
260_textsubcols2_ [l=hy] {</blockquote>
261ÔŽÕžÖ‚ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ ՜տ՞ւգել Õ©Õ¥ ÕžÖ€ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ¶ Õ¥Õœ
262օ
263Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ Õ†Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ§Õ»ÕžÖ‚ÕŽ:}
264
265_titleabout_ [l=hy] {Վա՜ին}
266
267
268######################################################################
269# document package
270package document
271######################################################################
272
273
274#------------------------------------------------------------
275# text macros
276#------------------------------------------------------------
277
278_texticonopenbookshelf_ [l=hy] {փակիր Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ¡ÕµÕœ Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶Õš}
279_texticonclosedbookshelf_ [l=hy] {բացիր Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ¡ÕµÕœ Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶Õš և Õ€Õ«Õ¿Õ«Ö€ Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
280_texticonopenbook_ [l=hy] {փակիր Õ¡ÕµÕœ Õ£Õ«Ö€Ö„Õš}
281_texticonclosedfolder_ [l=hy] {Բացիր Õ¡ÕµÕœ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš և Õ€Õ«Õ¿Õ«Ö€ Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
282_texticonclosedfolder2_ [l=hy] {բացիր Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶Õš}
283_texticonopenfolder_ [l=hy] {փակիր Õ¡ÕµÕœ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš}
284_texticonopenfolder2_ [l=hy] {փակիր Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶Õš}
285_texticonsmalltext_ [l=hy] {Õ€Õ«Õ¿Õ«Ö€ տեք՜տի Õ¡ÕµÕœ Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶Õš}
286_texticonsmalltext2_ [l=hy] {Õ€Õ«Õ¿Õ«Ö€ տեք՜տ՚}
287_texticonpointer_ [l=hy] {՚նթացիկ բաժին}
288_texticondetach_ [l=hy] {Բացիր Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õš Õ¶ÕžÖ€ ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ}
289_texticonhighlight_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ€Õ£Õ®Õ«Ö€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕžÕ² Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš}
290_texticonnohighlight_ [l=hy] {Մի Õ£ÕžÖ‚Õ¶Õ¡ÖƒÕžÕ­Õ«Ö€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš}
291_texticoncontracttoc_ [l=hy] {ՍեղՎիր Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
292_texticonexpandtoc_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶Õ«Ö€ Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
293_texticonexpandtext_ [l=hy] {Արտածիր ÕžÕ²Õ» տեք՜տ՚}
294_texticoncontracttext_ [l=hy] {Արտածիր ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® ՚նթացիկ Õ¢Õ¡ÕªÕ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}
295_texticonwarning_ [l=hy] {<b>Զգ՞ւշաց՞ւՎ: </b>}
296_texticoncont_ [l=hy] {Õ‡Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥ÕžÕ¬}
297
298_textltwarning_ [l=hy] {<div class="buttons">_imagecont_</div>
299_iconwarning_Այ՜տեղ տեք՜տ՚ ÕšÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶Õ¥Õ¬ÕžÕŸ, կհանգեցնի Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ«
300ÕŽÕ¥Õ® քանակի Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ®ÕŽÕ¡Õ¶
301}
302
303_textgoto_ [l=hy] {Õ£Õ¶Õ¡ Õ§Õ»}
304_textintro_ [l=hy] {<i>(ներածական տեք՜տ)</i>}
305
306_textCONTINUE_ [l=hy] {ՇԱՐՈՒՆԱԿԵ՞Ԍ?}
307
308_textEXPANDTEXT_ [l=hy] {ԞՆԎԌԱՅ
309Õ†ÔµÔŒ\nՏԵՔՍՏԞ}
310
311_textCONTRACTCONTENTS_ [l=hy] {ՍԵՂՄԵԌ\nÔ²ÕˆÕŽÔ±Õ†ÔŽÔ±Ô¿ÕˆÕ’Ô¹Õ…
312ÕˆÕ’Õ†Ôž}
313
314_textDETACH_ [l=hy] {ԱՌԱՆՁՆԱՑՆԵԌ}
315
316_textEXPANDCONTENTS_ [l=hy] {ԞՆԎԌԱՅ
317ՆԵԌ\nԲՈՎԱՆԎԱԿՈՒԹՅ
318ÕˆÕ’Õ†Ôž}
319
320_textCONTRACT_ [l=hy] {ՍԵՂՄԵԌ ՏԵՔՍՏԞ}
321
322_textHIGHLIGHT_ [l=hy] {ԳՈՒՆԱՓՈԜՈՒՄ}
323
324_textNOHIGHLIGHT_ [l=hy] {ՉԳՈՒՆԱՓՈԜԵԌ}
325
326_textPRINT_ [l=hy] {Տպել}
327
328_textnextsearchresult_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õš}
329_textprevsearchresult_ [l=hy] {Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õš}
330
331# macros for printing page
332_textreturnoriginal_ [l=hy] {ÕŽÕ¥Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ«Ö€ բնօ
333րինակ էջին}
334_textprintpage_ [l=hy] {Տպել այ՜ էջ՚}
335_textshowcontents_ [l=hy] {Ց՞ւյց Õ¿ÕžÖ‚Ö€ Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
336_texthidecontents_ [l=hy] {Թաքցր՞ւ Õ¢Õ¡ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
337
338######################################################################
339# 'search' page
340package query
341######################################################################
342
343
344#------------------------------------------------------------
345# text macros
346#------------------------------------------------------------
347
348# this if statement produces the text 'results n1 - nn for query: querystring' or
349# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
350# any matches
351_textquerytitle_ [l=hy] {_If_(_thislast_,results _thisfirst_ - _thislast_ հարցՎան Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€: _cgiargq_,Չկան Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ հարցՎան՚: _cgiargq_)}
352_textnoquerytitle_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ§Õ»}
353
354_textsome_ [l=hy] {ÕžÖ€ÕžÕ·}
355_textall_ [l=hy] {Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€Õš}
356_textboolean_ [l=hy] {Õ¢ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶}
357_textranked_ [l=hy] {Õ£Õ¶Õ¡Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®}
358_textnatural_ [l=hy] {Õ¢Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶}
359_textsortbyrank_ [l=hy] {Õ¯Õ¡Ö€Ö‡ÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ քաշ}
360_texticonsearchhistorybar_ [l=hy] {ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
361
362_textifeellucky_ [l=hy] {Ե՜ հաջ՞ղակ եՎ։}
363
364#alt text for query buttons
365_textusequery_ [l=hy] {օ
366Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ«Ö€ Õ¡ÕµÕœ հարց՞ւՎ՚}
367_textfreqmsg1_ [l=hy] {ԲաՌի հաշ՟իչ}
368_textpostprocess_ [l=hy] {_If_(_quotedquery_,<br><i>Õ°Õ¥Õ¿-գ՞րծ՚նթաց, ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ _quotedquery_</i>
369)}
370_textinvalidquery_ [l=hy] {հարցՎան ՜խալ շարահյ՞ւ՜՞ւթյ՞ւն}
371_textstopwordsmsg_ [l=hy] {Հետևյալ բաՌեր՚ Õ·Õ¡Õ¿ ÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ Õ¥Õ¶, և անտե՜՟՞ւՎ են։}
372_textlucenetoomanyclauses_ [l=hy] {Հարց՞ւՎ՚ չափից Õ·Õ¡Õ¿ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ§ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Կատարիր աՌա՟ել ճշգրիտ հարց՞ւՎ։}
373
374_textmorethan_ [l=hy] {Ô±ÕŸÕ¥Õ¬Õ«Õ¶}
375_textapprox_ [l=hy] {Մա՜ին}
376_textnodocs_ [l=hy] {Չկան հաՎապատա՜խան՞ղ փա՜տաթղթեր}
377_text1doc_ [l=hy] {1 փա՜տաթ՞ւղթ Õ§ հաՎապատա՜խան՞ւՎ հարցՎան՚:}
378_textlotsdocs_ [l=hy] {փա՜տաթ՞ւղթ՚ հաՎապատա՜խան՞ւՎ Õ§ հարցՎան՚}
379_textmatches_ [l=hy] {ՀաՎապատա՜խան՞ւՎ Õ§}
380_textbeginsearch_ [l=hy] {Սկ՜իր ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš}
381_textrunquery_ [l=hy] {Կատարիր հարց՞ւՎ՚}
382_textclearform_ [l=hy] {Մաքրիր Õ±Ö‡Õš}
383
384#these go together in form search:
385#"Words (fold, stem) ... in field"
386_textwordphrase_ [l=hy] {ԲաՌեր
387}
388_textinfield_ [l=hy] {
 Õ€Õ¡Õ·Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ}
389
390
391_textfoldstem_ [l=hy] {(՜եղՎիչ, գլխիկ)}
392
393_textadvquery_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕŽ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ արա հարց՞ւՎ՚ ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¡Õ¯Õ«ÕžÖ€Õ¥Õ¶}
394_textallfields_ [l=hy] {Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õš}
395_texttextonly_ [l=hy] {ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ տեք՜տ}
396_textand_ [l=hy] {և}
397_textor_ [l=hy] {Õ¯Õ¡ÕŽ}
398_textandnot_ [l=hy] {և ÕžÕ¹}
399
400# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
401# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be
402# unset
403
404# the space after "level" (before the right bracket) is required, otherwise no space between "Search" and "in"
405
406_textsimplesearch_ [l=hy] {Փնտրիր _indexselection_ _If_(_jselection_, of _jselection_) _If_(_gselection_, _gselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯) _If_(_nselection_, in _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÖ‚ÕŽ) ÕžÖ€Õš ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ _querytypeselection_ բաՌեր}
407
408
409_textadvancedsearch_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ _indexselection_ _If_(_jselection_, of _jselection_) _If_(_gselection_, at _gselection_ level)_If_(_nselection_, _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕ« ÕŽÕ¥Õ») օ
410Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ _querytypeselection_ հարց՞ւՎ՚}
411
412_textadvancedmgppsearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶Õ«Ö€ _indexselection_ _If_(_jselection_,of _jselection_ )_If_(_gselection_,՜րան՞ւՎ _gselection_ level )_If_(_nselection_,in _nselection_ language ) և արտածիր Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õš _formquerytypeadvancedselection_ order}
413
414_textadvancedlucenesearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶Õ«Ö€ _indexselection_ _If_(_jselection_,of _jselection_ )_If_(_gselection_,at _gselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯ )_If_(_nselection_,in _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÖ‚ÕŽ )Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}
415
416
417# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in"
418
419_textformsimplesearch_ [l=hy] {Փնտրիր _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÖ‚ÕŽ) _formquerytypesimpleselection_ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}
420
421
422_textformadvancedsearchmgpp_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ_If_(_jselection_, ներ՜՞ւՎ _jselection_)_If_(_gformselection_, այ՜տեղ _gformselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯ )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚), և արտածիր Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õš _formquerytypeadvancedselection_ Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢, Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}
423
424_textformadvancedsearchlucene_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ _If_(_jselection_, ներ՜՞ւՎ _jselection_)_If_(_gformselection_, այ՜տեղ _gformselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯ )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚)_If_(_sfselection_,\, Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ« տե՜ակա՟՞ր՞ւՎ ՚՜տ _sfselection_\,) Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}
425
426
427_textnojsformwarning_ [l=hy] {Զգ՞ւշաց՞ւՎ: Õ”Õž ՞՜տայնի Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Ջա՟ա՜կրիպտ՚ Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® Õ§: <br>Ձևաչափ՞՟ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, Վիացր՞ւ Õ¡ÕµÕ¶:}
428_textdatesearch_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ ծաՌայել ÖƒÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ փա՜տաթղթեր Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® աՎ՜աթ՟երի Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©ÕžÖ‚ÕŽ, Õ¯Õ¡ÕŽ փա՜տաթղթեր ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¡Õ¯Õ« աՎ՜աթի՟: Սա ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕžÕ¹ ÕºÕ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ€Õ«Ö€ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ§:}
429_textstartdate_ [l=hy] {ՍկՊբի (կաՎ Վիակ) աՎ՜աթի՟:}
430_textenddate_ [l=hy] {ԱՎ՜աթ՟ի ÕŸÕ¥Ö€Õ»:}
431_textbc_ [l=hy] {B.C.E.}
432_textad_ [l=hy] {C.E.}
433_textexplaineras_ [l=hy] {C.E. և B.C.E Õ¡ÕµÕ¬ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¶ ÕŽ.Õ©. և ÕŽ.Õ©.Õ¡ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ հաՎապատա՜խանաբար: Ô±ÕµÕœ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕŽÕ·Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©Õ¡ÕµÕ«Õ¶ աՌ՞ւՎ՞՟ խտրական՞ւթյ՞ւնից ÕŠÕ¥Ö€Õ® Õ¥Õ¶, և հաՎապատ՜խան՞ւՎ Õ¥Õ¶ "Ԟնթացիկ Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶" և "Մինչ ՚նթացիկ Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶Õš"}
434
435_textstemon_ [l=hy] {(անտե՜ել բաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš)}
436
437_textsearchhistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
438
439#text macros for search history
440_textnohistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ¹Õ§}
441_texthresult_ [l=hy] {Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„}
442_texthresults_ [l=hy] {Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€}
443_texthallwords_ [l=hy] {Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ բաՌեր՚}
444_texthsomewords_ [l=hy] {ÕžÖ€ÕžÕ· բաՌեր}
445_texthboolean_ [l=hy] {Õ¢ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶}
446_texthranked_ [l=hy] {Õ£Õ¶Õ¡Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®}
447_texthcaseon_ [l=hy] {Õ€Õ¥ÕºÖ„Õš պետք Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ«}
448_texthcaseoff_ [l=hy] {Õ€Õ¥ÕºÖ„Õš անտե՜՟ած}
449_texthstemon_ [l=hy] {ÖƒÕ¡Õ¯ÕŸÕ¡Õ®}
450_texthstemoff_ [l=hy] {Õ¹ÖƒÕ¡Õ¯ÕŸÕ¡Õ®}
451
452
453######################################################################
454# 'preferences' page
455package preferences
456######################################################################
457
458
459#------------------------------------------------------------
460# text macros
461#------------------------------------------------------------
462
463_textprefschanged_ [l=hy] {Õ†Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶ հետևյալ կերպ: Մի օ
464Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ«Ö€ Ö„Õž Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ«
465"Õ°Õ¥Õ¿" Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš - Õ¡ÕµÕ¶ Õ¯Õ»Õ¶Õ»Õ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš! Õ“ÕžÕ­Õ¡Ö€Õ¥Õ¶Õš, ՜եղՎիր ՜տ՞րև աՌկա
466կ՞ճակներից ՞րևիցե ÕŽÕ¥Õ¯Õ« ÕŸÖ€Õ¡:}
467_textsetprefs_ [l=hy] {Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ}
468_textsearchprefs_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
469_textcollectionprefs_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
470_textpresentationprefs_ [l=hy] {Ց՞ւցաՀրՎան Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
471_textpreferences_ [l=hy] {Õ†Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
472_textcasediffs_ [l=hy] {ÔŽÕ¥ÕºÖ„Õ¥Ö€Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€:}
473_textignorecase_ [l=hy] {անտե՜իր Õ€Õ¥ÕºÖ„Õ¥Ö€Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš}
474_textmatchcase_ [l=hy] {ÕŸÕ¥Ö€Õ«Õ¶/՜տ՞րին Õ€Õ¥ÕºÖ„Õš պետք Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ«}
475_textwordends_ [l=hy] {ԲաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€:}
476_textstem_ [l=hy] {անտե՜իր բաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš}
477_textnostem_ [l=hy] {բաՌ՚ Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»ÕžÕŸÕ«Õ¶ պետք Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ«}
478_textaccentdiffs_ [l=hy] {Շեշտերի Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€.}
479_textignoreaccents_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ·ÕŸÕ« չաՌնել Õ·Õ¥Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õš}
480_textmatchaccents_ [l=hy] {Õ·Õ¥Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õš պետք Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ¥Õ¶ }
481
482_textprefop_ [l=hy] {ÕŽÕ¥Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ«Ö€ _maxdocoption_ քանակին, հաՎապատա՜խանաբար _hitsperpageoption_ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„ ÕŽÕ¥Õ¯ Õ§Õ»ÕžÖ‚ÕŽ:}
483_textextlink_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արտաքին ՞՜տայնի էջերին}
484_textintlink_ [l=hy] {Õ€Õ«ÕŽÕ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ փա՜տաթղթեր Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕ¡Õ®}
485_textlanguage_ [l=hy] {Միջերե՜ի Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚:}
486_textencoding_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚ÕŽ:}
487_textformat_ [l=hy] {Միջերե՜ի Ö†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¿:}
488_textall_ [l=hy] {Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»Õš}
489_textquerymode_ [l=hy] {ՀարցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯:}
490_textsimplemode_ [l=hy] {ÕºÕ¡Ö€ÕŠ հարցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯}
491_textadvancedmode_ [l=hy] {խ՞րաց՟ած հարցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯ (Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¢ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ !, &, |, և փակագծերի օ
492Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŽÕ¡ÕŽÕ¢)}
493_textlinkinterm_ [l=hy] {ÕŽÕ«Õ»Õ¡Õ¶Õ¯ÕµÕ¡Õ¬ Õ§Õ»Õ« ÕŽÕ«Õ»ÕžÕŸ}
494_textlinkdirect_ [l=hy] {ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¡Õ¯Õ« Õ£Õ¶Õ¡ Õ¡ÕµÕ¶Õ¿Õ¥Õ²}
495_textdigitlib_ [l=hy] {Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶}
496_textweb_ [l=hy] {՞՜տայն}
497_textgraphical_ [l=hy] {Գրաֆիկական}
498_texttextual_ [l=hy] {Տեք՜տային}
499_textcollectionoption_ [l=hy] {<p>
500ÔžÕ¶Õ€Õ£Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ¯Õ¡ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€:
501<br>}
502
503_textsearchtype_ [l=hy] {ՀարցՎան ÕžÕ³.}
504_textformsearchtype_ [l=hy] {Կց՟ած Õ§ _formnumfieldoption_ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¥Õ¿ }
505
506_textplainsearchtype_ [l=hy] {Õ†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¬ _boxsizeoption_ հացՎան ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ« Õ°Õ¥Õ¿}
507_textregularbox_ [l=hy] {ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¿ÕžÕ²}
508_textlargebox_ [l=hy] {Õ¬Õ¡ÕµÕ¶}
509
510_textrelateddocdisplay_ [l=hy] {արտածիր Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® փա՜տաթղթեր՚}
511_textsearchhistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶:}
512_textnohistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶ աՌկա Õ¹Õ§}
513_texthistorydisplay_ [l=hy] {արտածիր _historynumrecords_ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ գրաՌ՞ւՎներ՚}
514_textnohistorydisplay_ [l=hy] {ÕŽÕ« արտածիր ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
515
516_textbookoption_ [l=hy] {Գրքի Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ ձև.}
517_textbookvieweron_ [l=hy] {Վիաց՟ած}
518_textbookvieweroff_ [l=hy] {Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® }
519
520# html options
521_textdoclayout_ [l=hy] {Փա՜տաթղթի Õ§Õ»Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš }
522_textlayoutnavbar_ [l=hy] {Õ†Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ ց՞ւցանակ՚ ÕŸÕ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ Õ§}
523_textlayoutnonavbar_ [l=hy] {Õ¹Õ¯Õ¡ Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ ց՞ւցանակ}
524
525_texttermhighlight_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ« ÕšÕ¶Õ€Õ£Õ®ÕžÖ‚ÕŽ}
526_texttermhighlighton_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ€Õ£Õ®Õ«Ö€ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
527_texttermhighlightoff_ [l=hy] {Մի ÕšÕ¶Õ€Õ£Õ®Õ«Ö€ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš}
528
529#####################################################################
530# 'browse' package for the dynamic browsing interface
531package browse
532#####################################################################
533
534_textsortby_ [l=hy] {Տե՜ակա՟՞րիր փա՜տաթղթեր՚ ՚՜տ}
535_textalsoshowing_ [l=hy] {նաև ց՞ւյց Õ¿Õ¡Õ¬}
536_textwith_ [l=hy] {աՌն՟աՊն}
537_textdocsperpage_ [l=hy] {փա՜տաթ՞ւղթ ՚՜տ Õ§Õ»Õ«}
538
539_textfilterby_ [l=hy] {Գտիր փա՜տաթղթեր` ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÕ²}
540_textall_ [l=hy] {Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€Õš}
541_textany_ [l=hy] {Õ¯Õ¡ÕŽÕ¡ÕµÕ¡Õ¯Õ¡Õ¶}
542_textwords_ [l=hy] {բաՌեր}
543_textleaveblank_ [l=hy] {Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ փա՜տաթղթեր՚ ՜տանալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡ÕµÕœ ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õš Õ€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ Õ©ÕžÕ²}
544
545_browsebuttontext_ [l=hy] {"Տե՜ակա՟՞րիր փա՜տաթղթեր՚"}
546
547_nodata_ [l=hy] {<i>Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€ Õ¹Õ¯Õ¡Õ¶</i>}
548_docs_ [l=hy] {փա՜տաթղթեր}
549######################################################################
550# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
551# rest of this file
552package help
553######################################################################
554
555
556#------------------------------------------------------------
557# text macros
558#------------------------------------------------------------
559
560_textHelp_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
561
562# Macros giving a brief help message for navigation bar access buttons
563# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
564# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
565_textdefaulthelp_ [l=hy] {Թերթիր փա՜տաթղթեր՚ ՚՜տ _1_ ՜եղՎել՞՟ _2_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš}
566
567_textSearchhelp_ [l=hy] {ÕžÖ€ÕžÕ¶Õ«Ö€ ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¡Õ¯Õ« բաՌեր, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ տեք՜տ՞ւՎ ՜եղՎել՞՟ _labelSearch_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš}
568_textTohelp_ [l=hy] {թերթիր փա՜տաթղթեր՚ ՚՜տ ՈւՄ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ« ՜եղՎել՞՟ _labelTo_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš}
569_textFromhelp_ [l=hy] {թերթիր Õ°Ö€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ՚՜տ ՈւՄԻՑ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ«, ՜եղՎել՞՟ _labelFrom_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš}
570_textBrowsehelp_ [l=hy] {Թերթիր փա՜տաթղթեր՚}
571_textAcronymhelp_ [l=hy] {Թերթիր փա՜տաթղթեր՚ ՚՜տ Õ¡Õ¯Ö€ÕžÕ¶Õ«ÕŽÕ« Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕŽÕ¡Õ¶ ՜եղՎել՞՟ _labelAcronym_ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš}
572_textPhrasehelp_ [l=hy] {թերթիր փա՜տաթղթ՞ւՎ Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕžÕ² Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ՜եղՎել՞՟ _labelPhrase_ կ՞ճակ՚։Սա օ
573Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ÕšÖ‰}
574
575_texthelptopicstitle_ [l=hy] {Ԝ՞րագրեր}
576
577_textreadingdocs_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¬ փա՜տաթղթեր՚}
578
579_texthelpreadingdocs_ [l=hy] {<p>Ô¿Õ¡Ö€ÕžÕ² եք ա՜ել, Õ©Õ¥ երբ եք հա՜ել Õ¡Õ¶Õ°Õ¡Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ գրքի Õ¯Õ¡ÕŽ փա՜տաթղթի,
580Ö„Õ¡Õ¶ÕŠÕ« Հրանց ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Õ«Ö€Õš, Õ¯Õ¡ÕŽ աՌաջին Õ§Õ»Õ« Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õš Õ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ§Õ»Õ« ÕŸÕ¥Ö€Õ«Õ¶ Õ±Õ¡Õ­
581Վա՜՞ւՎ: ÕˆÖ€ÕžÕ· Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ՜ա ՞ւղեկց՟՞ւՎ Õ§ նաև Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢,
582ÕŽÕ«Õ¶Õ¹ ÕžÖ‚Ö€Õ«Õ·Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ կարելի Õ§ տե՜նել ՚նթացիկ Õ§Õ»Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Õš և աՌանձին ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶,
583՞րտեղից կարելի Õ§ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ¶ÕžÖ€ Õ§Õ» և Õ£Õ¶Õ¡Õ¬ աՌաջ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ°Õ¥Õ¿: Ô²ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ
584՚նթացիկ Վա՜ի ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Õ«Ö€Õš Õ©Õ¡ÕŸ Õ§, և Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš ÕšÕ¶Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ¡Õ¯Õ¡ÕŸÕžÕ² Õ§,
585-- ՜եղՎեք թղթապանակների ÕŸÖ€Õ¡ Õ€Ö€Õ¡Õ¶Ö„ բացել՞ւ Õ¯Õ¡ÕŽ ÖƒÕ¡Õ¯Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€.
586՜եղՎեք բաց՟ած գրքի պատկերիկի ÕŸÖ€Õ¡, Õ¡ÕµÕ¶ ÖƒÕ¡Õ¯Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ¶ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ¯ÕžÕŸ:</p>
587
588<p>Ստ՞րև Õ¢Õ¥Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ ՚նթացիկ Õ¢Õ¡ÕªÕ¶Õ« բացատր՞ւթյ՞ւն՚: Երբ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Ö„,
589կտե՜նեք ՜լաքներ, Õ±Õ¥ÕŠ Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€ բաժիններ Õ¿Õ¡Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ°Õ¥Õ¿ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ÕžÖ‚
590Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€: </p>
591
592<p>Վերնագրից Õ¯Õ¡ÕŽ աՌաջին Õ§Õ»Õ« նկարից ներքև Õ¯Õ¡Õ¶ ÕŽÕ« քանի Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€: ՍեղՎիր
593<i>ÕšÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶Õ«Ö€ տեք՜տ՚</i> ՚նթացիկ Õ¢Õ¡ÕªÕ¶Õ« ÕžÕ²Õ» տեք՜տ՚ բացել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€:
594ÔµÕ©Õ¥ փա՜տաթ՞ւղթ՚ ÕšÕ¶Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ¡Õ¯ Õ§, ՜ա Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ երկար տևել և կօ
595Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕ«
596ÕŽÕ¥Ö„Õ¥Õ¶Õ¡ÕµÕ¡Õ¯Õ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ® Õ°Õ«Õ·ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶: ՍեղՎիր <i>ÕšÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶Õ«Ö€ Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš</i>
597՞ղջ բ՞՟անՀակ՞ւթյ՞ւն՚ այնպե՜ ՚նՀլայնել՞ւ հաՎար, ՞ր կար՞ղանա՜ Հիտել բ՞լ՞ր
598Õ£Õ¬ÕžÖ‚Õ­Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö€Õš և Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ£Õ¬ÕžÖ‚Õ­Õ¶Õ¥Ö€Õš: ՍեղՎիր <i>աՌանձնացնել</i> Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¶ÕžÖ€
599ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶ բացել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€: (Սա օ
600գտակար Õ§, Õ¥Õ©Õ¥ ցանկան՞ւՎ եք Õ°Õ¡ÕŽÕ¥ÕŽÕ¡Õ¿Õ¥Õ¬ իրար Õ°Õ¥Õ¿
601փա՜տաթղթեր՚, Õ¯Õ¡ÕŽ ՎիանգաՎից Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¬ Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ փա՜տաթ՞ւղթ): ÕŽÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕºÕ¥Õœ, երբ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õœ
602ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ, ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŸÕžÕ² բաՌեր՚ Õ¶Õ¥Ö€Õ¯ÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶ Õ¬Õ«Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ: ՍեղՎիր <i>չներկել</i> ՜ա Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€:</p>
603}
604
605# help about the icons
606_texthelpopenbookshelf_ [l=hy] {Բացիր Õ¡ÕµÕœ Õ£Ö€Ö„Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¯Õš}
607_texthelpopenbook_ [l=hy] {Բացիր/փակիր Õ¡ÕµÕœ Õ£Õ«Ö€Ö„Õš}
608_texthelpviewtextsection_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ«Ö€ տեք՜տի Õ¡ÕµÕœ Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶Õš}
609_texthelpexpandtext_ [l=hy] {Արտածիր Õ¯Õ¡ÕŽ ÕžÕ¹ Õ¬Ö€Õ«ÕŸ` տեք՜տ՚}
610_texthelpexpandcontents_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶Õ«Ö€ Õ¯Õ¡ÕŽ ՞չ՝ Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
611_texthelpdetachpage_ [l=hy] {Բացիր Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õš Õ¶ÕžÖ€ ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ}
612_texthelphighlight_ [l=hy] {Ներկիր Õ¯Õ¡ÕŽ ÕžÕ¹` ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš}
613_texthelpsectionarrows_ [l=hy] {Ô³Õ¶Õ¡ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€/Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€ Õ¢Õ¡ÕªÕ«Õ¶}
614
615
616_texthelpsearchingtitle_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ ÕžÖ€ÕžÕ¶Õ¥Õ¬ ՚՜տ ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¡Õ¯Õ« բաՌերի}
617
618_texthelpsearching_ [l=hy] {<p>
619 Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ պատ՞ւհանից, կատարիր հետևյալ Ö„Õ¡ÕµÕ¬Õ¥Ö€Õš:<p>
620
621 <ol><li>ÕˆÖ€ÕžÕ·Õ«Ö€ Õ©Õ¥ Õ«Õ¶Õ¹ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õœ ÕžÖ‚ÕŠÕžÖ‚ÕŽ փնտրել
622 <li>Հ՜տակեցր՞ւ, ÕžÖ‚ÕŠÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õœ փնտրել ՚՜տ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ©Õ¥ ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ ÕžÖ€ÕžÕ· բաՌերի:
623 <li>Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արա ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÕŸÕ« բաՌեր՚
624 <li>ՍեղՎիր <i>Սկ՜իր ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš</i> Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš
625 </ol>
626
627<p> <p>Երբ հարց՞ւՎ՚ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§, աՌաջին ք՜ան Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶ÕžÕ² փա՜տաթղթերի ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö€Õš Õ¯Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ®ÕŸÕ¥Õ¶: Ներքևի Վա՜՞ւՎ Õ¯Õ¡ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯, ÕžÖ€Õš բաց՞ւՎ Õ§ Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€ ք՜ան փա՜տաթ՞ւղթ՚: Այ՜տեղ Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€, ՞ր՞նց օ
628Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ·Õ¡Ö€ÕªÕŸÕ¥Õ¬ Õ€Õ¥ÕºÕ« Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€ ք՜ան գրաՌ՞ւՎ՚, և Õ¯Õ¡ÕŽ Õ°Õ¥Õ¿ ՟երաՀաՌնալ Õ€Õ¥ÕºÕ« աՌաջին ք՜անյակին: ÔµÕŸ այ՜պե՜ Õ·Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯: Փա՜տաթ՞ւղթ՚ Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, ՜եղՎիր ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Ö€Õ« ÕŸÖ€Õ¡, Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¯ÕžÕ²Ö„Õ« ÖƒÕžÖ„Ö€Õ«Õ¯ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš:
629
630<p>Ô±ÕŽÕ¥Õ¶Õ¡Õ·Õ¡Õ¿Õš Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ§ 100 փա՜տաթ՞ւղթ Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬: ÔµÕ©Õ¥ Õ¡ÕµÕœ Õ©Õ«ÕŸÕš ցանկան՞ւՎ եք ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬, Õ¡ÕºÕ¡ ՜եղՎեք
631 <i>Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€</i> Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš, ÕžÖ€Õš Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ§Õ»Õ« ÕŸÕ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ:<p>
632}
633
634_texthelpquerytermstitle_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
635_texthelpqueryterms_ [l=hy] {<p>Ô»Õ¶Õ¹ Õ§Õ¬ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ անեք հարցՎան ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ, Õ€Ö€Õ¡Õ¶Ö„ կներկայաց՟են բաՌերի ց՞ւցակի տե՜ք՞՟, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ Õ¯ÕžÕ¹ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ “փնրՎան տերՎիններ”: Ô±ÕŽÕ¥Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕŸÕ¡Õ® Õ§ Õ¡ÕµÕ¢Õ¢Õ¥Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ և Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ նիշերից: ՏերՎիններ՚ Õ¢Õ¡ÕªÕ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶ իրարից բացատներ՞՟: Õ¥Õ©Õ¥ աՌկա Õ§ ÕžÖ€Ö‡Õ§ Õ¯Õ¥Õ¿Õ¡Õ€Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¶Õ·Õ¡Õ¶, Õ¡ÕºÕ¡ ՜րանք ծաՌայ՞ւՎ Õ¥Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš իրարից Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, այ՜ինքն Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ բացատի Õ€Õ¥Ö€: ÔµÕŸ ՜րանք անտե՜՟՞ւՎ Õ¥Õ¶: Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ¹Õ§ փնտրել ՚՜տ բաՌերի, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ ÕšÕ¶Õ€Õ£Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ¯Õ¥Õ¿Õ¡Õ€Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ նշաններ:
636
637<p>Օրինակ, հետևյալ հարց՞ւՎ՚<p>
638 <ul><kbd>Agro-forestry in the Pacific Islands: Systems for Sustainability (1993)</kbd></ul>
639 <p>Õ¯Õ¬Õ«Õ¶Õ« Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš, Õ«Õ¶Õ¹<p>
640 <ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands Systems for Sustainability 1993 </kbd></ul><p>
641}
642
643_texthelpmgppsearching_ [l=hy] {MGPP օ
644Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ ՜տեղծ՟ած Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Ö‡Õœ ÕŽÕ« քանի ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€Ö‰
645
646<ul>
647<li>Նիշ <b>*</b> հարցՎան Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ« ÕŸÕ¥Ö€Õ»ÕžÖ‚ÕŽ Õ£Õ¿Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕ¶ բաՌեր՚ ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ <b>՜կ՜՟՞ւՎ Õ¥Õ¶</b> Õ¡ÕµÕ€ բաՌ՞՟, այ՜ինքն՝ <b>Õ°Õ¡Õ·ÕŸ*</b> կհաՎապատա՜խանեն Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ բաՌեր՚ ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ ՜կ՜՟՞ւՎ Õ¥Õ¶ <b>Õ°Õ¡Õ·ÕŸ</b> բաՌ՞՟։
648<li><b>/x</b> կարելի է օ
649Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬, հարցՎան ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¯Õ¡ÕŽ ÕŽÕ« քանի բաՌերի Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« բարձր քաշ Õ¿Õ¡Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, օ
650րինակ փա՜տաթղթերին քաշեր տալ՞ւց <b>Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ«Õ¹/10 Õ£Õ«Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶</b> հարց՞ւՎ՚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ«Õ¹ բաՌին 10 Õ¡Õ¶Õ£Õ¡ÕŽ Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« քաշ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ քան Õ©Õ¥ Õ£Õ«Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ բաՌին։
651</ul>
652}
653
654_texthelplucenesearching_ [l=hy] {Lucene օ
655Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ պատրա՜տ՟ած Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ÕŽÕ« քանի Õ¡ÕµÕ¬ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¶ ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ«Ö‰
656
657<ul>
658<li><b>?</b> Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ օ
659Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕ¥Õ¬ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ Õ­ÕŽÕ¢Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ¶Õ«Õ· ÕžÖ€Ö‡Õ§ ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¶Õ«Õ·Õ« Õ¿Õ¥Õ²ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Օրինակ՝ <b>b?t</b> Õ¯Õ£Õ¿Õ¶Õ« <b>bet</b>, <b>bit</b> և <b>bat</b> և այլն։
660<li><b>*</b> Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ օ
661Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕ¥Õ¬ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ Õ­ÕŽÕ¢Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ¶Õ«Õ· ÕŽÕ« քանի տաՌերի ÖƒÕžÕ­Õ¡Ö€Õ¥Õ¶Ö‰ Օրինակ՝ <b>comput*</b> հաՎապատա՜խան՞ւՎ Õ¥Õ¶ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕ¶ բաՌեր՚, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ ՜կ՜՟՞ւՎ Õ¥Õ¶ <b>comput</b>.
662</ul>
663Ô±ÕµÕœ Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ Õ­ÕŽÕ¢Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ¶Õ«Õ·Õ¥Ö€Õš Õ¯Õ¡ÕºÕžÕ² Õ¥Õ¶ օ
664Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕ¥Õ¬ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ»Õ¿Õ¥Õ²ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯Õ¡ÕŽ ÕŸÕ¥Ö€Õ»ÕžÖ‚ÕŽÖ‰Õ‰Õ¥Õ¶ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ՜կՊբ՞ւՎ։}
665
666_texthelpquerytypetitle_ [l=hy] {ՀարցՎան տե՜ակ}
667_texthelpquerytype_ [l=hy] {<p>Ô¿Õ¡Õ¶ Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ տարբեր տե՜ակի հարց՞ւՎներ.
668
669<ul>
670 <li>Հարց՞ւՎներ <b>Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€</b> բաՌերի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€: Ô±ÕµÕœ Õ€Õ¥ÕºÖ„ÕžÖ‚ÕŽ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ փա՜տաթղթեր՚, (Õ¯Õ¡ÕŽ
671 Õ£Õ¬ÕžÖ‚Õ­Õ¶Õ¥Ö€Õš, Õ¯Õ¡ÕŽ ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö€Õš) ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ ձեր կ՞ղՎից Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ® Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ բաՌեր՚:
672 Ô±ÕµÕ¶ փա՜տաթղթեր՚, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ Õ¢Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ հարցՎան՚, Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ®ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ տե՜ակա՟՞ր՟ած ՚՜տ
673 Õ¡ÕµÕ¢Õ¢Õ¥Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶
674 կարգի.<p>
675
676 <li>Հարց՞ւՎներ <b>ÕžÖ€ÕžÕ·</b> բաՌերի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€: ÕŠÕ¡Ö€ÕŠÕ¡ÕºÕ¥Õœ նշեք ÕŽÕ« քանի Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶, ÕžÖ€ ÕžÖ‚ÕŠÕžÖ‚ÕŽ եք
677 Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬ փա՜տաթղթեր՞ւՎ:
678 Ô¿Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ®ÕŸÕ¥Õ¶ Õ¡ÕµÕ¶ Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢, Õ©Õ¥ ինչքան ÕŽÕžÕ¿ Õ¥Õ¶ Õ¡ÕµÕ€ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš հարցՎան՚: Երբ
679 ÕžÖ€ÕžÕ·ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§
680
681 ÕŽÕžÕ¿Õ«Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¹Õ¡ÖƒÕš,
682
683 <p><ul>
684 <li> ÕžÖ€Ö„Õ¡Õ¶ Õ·Õ¡Õ¿ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¯Õ¡Õ¶ փա՜տաթղթ՞՚Վ, այնքնա ÕŽÕ¥Õ® Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ¥Õ¬Õ«ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš
685 <li> Õ°Õ¡ÕŠÕŸÕ¡Õ€Õ¥Õº Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕžÕ² Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ¯Õ¡Ö€Ö‡ÕžÖ€ Õ¥Õ¶, քան Õ©Õ¥ Õ°Õ¡Õ³Õ¡Õ­ ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°ÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€Õš
686 <li> կարճ փա՜տաթղթեր՚ Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ¬Õ¡ÕŸÕ¶ Õ¥Õ¶ քան Õ©Õ¥ Õ¥Ö€Õ¯Õ¡Ö€Õ¶Õ¥Ö€Õš:
687 </ul>
688</ul>
689
690<p>Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ«Ö€ այնքան ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€, ÕžÖ€Ö„Õ¡Õ¶ ÕžÖ€ ÕžÖ‚ÕŠÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õœ. Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶
691նախաՀա՜՞ւթյ՞ւն Õ¯Õ¡ÕŽ Õ§Õ¬ Õ¬Ö€Õ«ÕŸ պարագրաֆ: Õ¥Õ©Õ¥ նշեք ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶, փա՜տաթղթեր՚
692կՀա՜ակարգ՟են ՚՜տ Õ€Ö€Õ¡ Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡Õ³Õ¡Õ­Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶: <p>
693}
694
695_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=hy] {Ԝ՞րաց՟ած ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ}
696
697_texthelpadvancedsearch_ [l=hy] {<p>ÔµÕ©Õ¥ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ¥Õœ խ՞րաց՟ած հարցՎան տե՜ակ՚(Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ) Õ¡ÕºÕ¡ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õœ ÕŽÕ« ÖƒÕžÖ„Ö€ Õ¡ÕµÕ¬ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Ö‰ _selectadvancedsearch_
698}
699
700_texthelpadvsearchmg_ [l=hy] {Ԝ՞րաց՟ած ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš MG Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ§ Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ հնարա՟՞ր՞ւթյ՞ւն՝ ՚՜տ քաշերի և Õ¢ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶Ö‰
701Ԟ՜տ <b>քաշերի</b> ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ³Õ·Õ£Ö€Õ¿ÕžÖ€Õ¥Õ¶ Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õ¶ Õ§ Õ«Õ¶Õ¹ <b>Õ¡ÕµÕ¶</b> ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš ÕžÖ€Õš Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>.
702<p>_texthelpbooleansearch_
703}
704
705_texthelpbooleansearch_ [l=hy] {<b>Ô²ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶</b> ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ ÕŽÕ«Õ¡ÕŸÕžÖ€Õ¥Õ¬ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš օ
706Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ & ("ԵՎ"), | ("ԿԱՄ"), և ! ("ՈՉ"), օ
707Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ փակագծեր՝ Õ¥Õ©Õ¥ Õ­ÕŽÕ¢Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ» կա։ԌՌակյաց Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶ Õ§ | ("ԿԱՄ")։
708<p>
709Օրինակ, <b>snail & farming</b> Õ¯Õ£Õ¿Õ¶Õ« փա՜տաթղթեր, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ բաՌն էլ՝ <b>snail</b> ԵՎ <b>farming</b>, ի՜կ <b>snail | farming</b> Õ¯Õ£Õ¿Õ¶Õ« փա՜տաթղթեր, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ¯Õ¡ÕŽ <b>snail</b> ԿԱՄ <b>farming</b>.
710<b>snail !farming</b> Õ¯Õ£Õ¿Õ¶Õ« փա՜տաթղթեր, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ <b>snail</b> ԵՎ ՉԵՆ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ <b>farming</b>.
711<p>
712ԱՌա՟ել ճշգրիտ հարց՞ւՎներ կարելի Õ§ Õ±Ö‡Õ¡ÕŸÕžÖ€Õ¥Õ¬ օ
713Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« և փակագծերի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰Õ•Ö€Õ«Õ¶Õ¡Õ¯, <b>(sheep | cattle) & (farm | station)</b>, Õ¯Õ¡ÕŽ <b>sheep | cattle | goat !pig</b>.
714}
715
716_texthelpadvsearchmgpp_ [l=hy] {Ԝ՞րաց՟ած ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš MGPP Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Ô²ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶ օ
717ÕºÕ¥Ö€Õ¡Õ¿ÕžÖ€Õ¶Õ¥Ö€Õ« օ
718Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽÖ‰_texthelpbooleansearch_
719<p>Ô±Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ®ÕŸÕ¥Õ¬ <b>՚՜տ քաշերիranked</b> Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶, Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ <b>ÕžÖ€ÕžÕ·</b> ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ձեՌնարկ՞ւՎ <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>, Õ¯Õ¡ÕŽ ՚՜տ "կաՌ՞ւցՎան" Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶Ö‰ Սա Õ¡ÕµÕ¶ Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶ Õ§, ՚՜տ ÕžÖ€Õ« փա՜տաթղթեր՚ Հա՜ա՟՞ր՟ել Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծՎան ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Ö‰
720<p>
721Հետագա Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ներաՌ՞ւՎ Õ¥Õ¶ <b>NEARx</b> and <b>WITHINx</b>.
722NEARx օ
723Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՜ահՎանել՞ւ ÕŽÕ¥Õ®Õ¡Õ£ÕžÖ‚ÕµÕ¶ հեՌա՟՞ր՞ւթյ՞ւն՚ (x բաՌեր) ÕžÖ€ÕžÕŸ Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ հարց՞ւՎների Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš պետք Õ§ Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕ¥Õ¶ իրարից հեՌ՞ւ։
724WITHINx ՜ահՎան՞ւՎ Õ§ ÕžÖ€ Õ¥Ö€Õ¯Ö€ÕžÖ€Õ€ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õš պետք Õ§ Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕ« աՌաջին տերՎինից x Õ¢Õ¡ÕŒ հետ՞։Սա Õ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ§ NEAR բայց Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¯Õ¡Ö€Ö‡ÕžÖ€ է։ ԌՌակյաց հեՌա՟՞ր՞ւթյ՞ւն՚ 20 է։
725}
726
727_texthelpadvancedsearchextra_ [l=hy] {Õ†Õ·ÕžÖ‚ÕŽ. Ô±ÕµÕœ օ
728ÕºÕ¥Ö€Õ¡Õ¿ÕžÖ€Õ¶Õ¥Ö€Õš անտե՜՟՞ւՎ Õ¥Õ¶ Õ¥Õ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ եք ÕºÕ¡Ö€ÕŠ հարցՎան Õ¥Õ²Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÕŸÖ‰}
729
730_texthelpadvsearchlucene_ [l=hy] {Ԝ՞րաց՟ած ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš Lucene օ
731Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ¢ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶ Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Ö‰ _texthelpbooleansearch_
732}
733
734_texthelpformsearchtitle_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ՚՜տ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ«}
735
736_texthelpformsearch_ [l=hy] {<p>Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš ՚՜տ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ ÕŽÕ«Õ¡ÕŸÕžÖ€Õ¥Õ¬ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš ՚՜տ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ«Ö‰ Օրինակ, Õ«Õ¶Õ¹ ÕžÖ€ ÕŽÕ¥Õ¯Õš Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ ÕŸÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ "Smith" ÕŽÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚ÕŽ և"snail farming" Ԝ՞րագր՞ւՎ։ ÕŠÕ¡Ö€ÕŠ հարցՎան ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ ձևաթղթի ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¥Õ¡Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ Õ¿ÕžÕ² Հր՜և՞ր՟՞ւՎ Õ§ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ ՜՞՟՞րական Õ¿ÕžÕ²Õ¡ÕµÕ«Õ¶ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Ձևաթղթի Õ¡Õ¶Õ°Õ¡Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿ÕžÕ²Õ¥Ö€Õš Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶ օ
737Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ԵՎ (Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ»Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€) Õ¯Õ¡ÕŽ ԿԱՄ (ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¡Õ¯Õ« ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€)։ ÔŽÕ¡Õ·Õ¿Õ« ներ՜ի Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶ÕºÕ¥Õœ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶ Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶ Õ±Ö‡ÕžÕŸÖ‰ ÔžÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ±Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ Õ€ÕžÖ‚ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ« ÕŽÕ¥Õ» Վա՜նա՟՞րեցնել ԵՎ/ԿԱՄ/ՈՉ տարբեր հաՎակց՞ւՎներ օ
738Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ բաց՟՞ղ ցանկեր՚ և Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ« ներ՜՞ւՎ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ օ
739Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ Ô²ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡Õ¶Ö€Õ¡Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ« օ
740ÕºÕ¥Ö€Õ¡Õ¿ÕžÖ€Õ¶Õ¥Ö€Ö‰}
741
742_texthelpformstemming_ [l=hy] {"՜եղՎ՟ած" և "աՌանցքային" ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Վա՜նա՟՞րեցնել Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ Õ¡ÕµÕ€ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ« ներ՜ի Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ՜եղՎ՟ած Õ€Õ¥ÕºÖ„Õ« Õ©Õ¥ աՌանցքային Õ€Õ¥ÕºÖ„Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ են։ Ԝ՞րաց՟ած ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡ÕµÕœ երկ՞ւ՜ն Õ§Õ¬ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ լՌակյաց Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® են։ }
743
744_textdatesearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ ՚՜տ ԱՎ՜աթ՟երի}
745
746_texthelpdatesearch_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš ՚՜տ Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©ÕŸÕ¥Ö€Õ« Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕ¶ փա՜տաթղթեր՚, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„
747Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»ÕŸÕžÕ² ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®ÕžÖ‚ÕŽ: Ô¿Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ փնտրել
748փա՜տաթղթեր՚, ՚՜տ ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¡Õ¯Õ« Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¡ Õ¯Õ¡ÕŽ ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õ«: Նկատի
749՞ւնեցեք, ÕžÖ€ բացի տարեթ՟ից, ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¡ÕµÕ¬ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ չեք Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² օ
750Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬:
751Բացի Õ¡ÕµÕ€, Õ¥Õ©Õ¥ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ÕžÕ¹ ÕŽÕ« աՎ՜աթի՟ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ չեք արել, Õ¡ÕºÕ¡ ՜ա
752Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ÕªÕ¥Ö„ Õ§ ÕžÖ€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¹Õ« իրականաց՟ի: <p>
753}
754
755_texthelpdatehowtotitle_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ օ
756գտագ՞րծել այ՜ հնարա՟՞ր՞ւթյ՞ւն՚:}
757_texthelpdatehowto_ [l=hy] {<ul>
758 <li>Փա՜տաթղթերի ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ ՚՜տ ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¡ Õ¯Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ®Ö„Õ«:<p>
759 <ul>
760 <li>Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արա ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš:
761 <li>Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արա ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»ÕŸÕžÕ² Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©Õ«ÕŸÕš "ՍկՊբի (Õ¯Õ¡ÕŽ ÕŽÕ«Õ¡Õ¯) աՎ՜աթի՟" Õ€Õ¡Õ·Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ:
762 <li>ÔµÕ©Õ¥ Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©Õ«ÕŸÕš ÕŽÕ«Õ¶Õ¹ ՚նթացիկ ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶Õ¶ Õ§, (Õ¯ÕžÕ¹ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ նաև ÕŽÕ«Õ¶Õ¹
763 Քրի՜տ՞՜՚), բաց՟՞ղ ՚նտրացանկից ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ«Ö€ "B.C.E"
764 աՌաջարկ՚:
765 <li>Սկ՜իր ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš:
766 </ul>
767<p><li>Փա՜տաթղթերի ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ ՚՜տ ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¡Õ¯Õ« ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õ«:<p>
768 <ul>
769 <li>Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արա ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš, Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ կարգն Õ§.
770 <li>Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արա ՜կՊբնական Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©Õ«ÕŸÕš "ՍկՊբի (Õ¯Õ¡ÕŽ ÕŽÕ«Õ¡Õ¯) աՎ՜աթի՟" Õ€Õ¡Õ·Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ.
771 <li>Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արա ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©Õ«ÕŸÕš " ԱՎ՜աթ՟ի ÕŸÕ¥Ö€Õ»: " Õ€Õ¡Õ·Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ.
772 <li>ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ«Ö€ "B.C.E" աՌաջարկ՚ բաց՟՞ղ ՚նտրացանկից
773 (՜ա Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶Õ« Õ§ նաև ÕŽÕ«Õ¶Õ¹ Քրի՜տ՞՜՚):
774 <li>Սկ՜իր ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš:
775 </ul>
776</ul><p>
777}
778
779_texthelpdateresultstitle_ [l=hy] {Ինչե՜ է աշխատ՞ւՎ ՞ր՞ն՞ւՎ՚}
780_texthelpdateresults_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶Ö€Õ¡ÕºÕ¥Õœ ա՜ած, 1903 Õ©. Վա՜ին փա՜տաթղթերի ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ¹Õ« ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ¶Õ« 1903 Õ©. Õ°Ö€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¯ÕŸÕ¡Õ® Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ£Ö€Ö„Õ¥Ö€Õš: Ô±ÕµÕ¶ÕžÖ‚Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶Õ¡ÕµÕ¶Õ«ÕŸ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ« աՌնել՞՟ փա՜տաթղթերի ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©ÕŸÕ¥Ö€Õ« Õ¥Õ²Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš, կարելի Õ§ ա՜ել, ÕžÖ€ Õ¯Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕ¥Õ¶ Õ¡ÕµÕ¶ փա՜տաթղթեր՚, ՞ր՞նց Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©ÕŸÕ¥Ö€Õ« Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©ÕžÖ‚ÕŽ (օ
781րինակ` 1899-1911) աՌկա Õ§ նաև 1903, Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ նաև նրանք, ՞ր՞նց՞ւՎ 1903 Õ©. Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬ Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶Õ« Վա՜ն Õ§ (օ
782րինակ 20Ö€Õ€ Õ€Õ¡Ö€ Õ¯Õ¡ÕŽ ք՜աներ՞րՀ Õ€Õ¡Ö€): Սա Õ¶Õ·Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§, ÕžÖ€ ÕžÖ€ÕžÕ· փա՜տաթղթերի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©ÕŸÕ¥Ö€Õš աՌկա Õ¹Õ¥Õ¶ Õ¬Õ«Õ¶Õ« փա՜տաթղթի տեք՜տ՞ւՎ: Ԟ՜տ Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©Õ« ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Ö€Õ¡Õ£Õ¡ÕµÕžÖ‚ÕŽ, Õ¡ÕµÕœ Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶Õš կիրաՌելի Õ§ Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©Õ« ցանկացած Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©ÕŸÕ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€:<p>
783
784}
785
786_textchangeprefs_ [l=hy] {Ձեր Õ¶Õ¡Õ­ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚ÕŽ:}
787
788_texthelppreferences_ [l=hy] {<p>Երբ ՜եղՎ՞ւՎ Õ¥Õœ Õ§Õ»Õ« ÕŸÕ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ աՌկա<i>Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€</i> Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš, Õ¡ÕºÕ¡ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ Վիջերե՜ի ÕžÖ€ÕžÕ· արժեքներ, Ö„Õž պահանջներին Õ¢Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€:
789}
790
791_texthelpcollectionprefstitle_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
792_texthelpcollectionprefs_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ· Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€, ՞ր՞նցից ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ÕžÖ‚ÕŽ կարելի Õ§ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕ¥Õ¬ Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ­ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ, Õ¯Õ¡ÕŽ կարելի Õ§ փնտրել ÕžÕ²Õ» Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶: Õ†Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ էջից Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Õ¬, Õ©Õ¥ ÕžÖ€ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕšÕ¶Õ€Õ£Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ»:
793}
794
795_texthelplanguageprefstitle_ [l=hy] {ԌեՊ՟ական Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
796_texthelplanguageprefs_ [l=hy] {Ô±ÕŽÕ¥Õ¶ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ ÕžÖ‚Õ¶Õ« ներկայացՎան լՌակյաց Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚: Բայց Õ¥Õ©Õ¥ ցանկան՞ւՎ եք, Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք անցնել ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¡ÕµÕ¬ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕ«: Ô²ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬ Õ¥Õ¶ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ անցնել գրաֆիկական Վիջերե՜ից տեք՜տայինի: Սա Õ°Õ¡Õ¿Õ¯Õ¡ÕºÕ¥Õœ օ
797գտակար Õ§ տե՜՞ղական Õ­Õ¡Õ¶Õ£Õ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ ՞ւնեց՞ղ ՎարՀկանց Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, երբ պետք Õ§ օ
798Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ պա՜տաՌային Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ տաՌատե՜ակներ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ±Õ¡ÕµÕ¶Õ« ՜ինթեՊատ՞րներ:
799}
800
801_texthelppresentationprefstitle_ [l=hy] {ՆերկայացՎան Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
802_texthelppresentationprefs_ [l=hy] {Ô¿Õ¡Õ­ÕŸÕ¡Õ® հա՟աքած՞ւից, Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ ներկայացՎան ՟երահ՜կՎան ÕºÕ¡ÕµÕŽÕ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš:
803
804<p>Ո՜տայնի էջերի Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš պա՜ի՟ացն՞ւՎ Õ¥Õ¶ Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶ փա՜տաթղթի ÕŸÕ¥Ö€Õ«Õ¶ Վա՜՞ւՎ աՌկա
805Գրին՜թ՞՞ւնի կաՌա՟արՎան Õ¿ÕžÕ²Õš: Այ՜պի՜՞՟ ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¡Õ¶Õ£Õ¡ÕŽ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ÕžÕŸ, ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¡Õ¯Õ«ÕžÖ€Õ¥Õ¶
806Õ¯Õ¡Õ¶Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ եք ՞՜տայնի ճշգրիտ Õ§Õ»Õ« ÕŸÖ€Õ¡, աՌանց Գրին՜թ՞՞ւնի Õ²Õ¥Õ¯Õ¡ÕŸÕ¡Ö€ÕžÕ² Õ¿ÕžÕ²Õ«: Մեկ Õ¡ÕµÕ¬ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ
807Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ պետք Õ§ օ
808Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Ö„ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ« “հետ” Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš: Ô±ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš նաև Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬ Õ¥Õ¶
809Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ պա՜ի՟ացնել Գրին՜թ՞՞ւնի Պգ՞ւշացն՞ղ Õ°Õ¡Õ²ÕžÖ€Õ€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš Õ¡ÕµÕ¶ Õ€Õ¥ÕºÖ„Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ, երբ ՜եղՎ՞ւՎ եք
810կապերի ÕŸÖ€Õ¡, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ Õ¿Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« հա՟աքած՞ւներից Õ€ÕžÖ‚Ö€Õœ, Õ¯Õ¡ÕŽ ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¡Õ¯Õ«ÕžÖ€Õ¥Õ¶
811՞՜տայնի ÕŸÖ€Õ¡: ÕˆÖ€ÕžÕ· Ո՜տայնային Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ կարելի Õ§ ՟երահ՜կել Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ Õ¯Õ¡ÕºÕ¥Ö€Õš
812“ՓնտրՎան արՀյ՞ւնքներ” էջից Õ¿Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¡Õ¯Õ«ÕžÖ€Õ¥Õ¶ Õ€Õ¥ÕºÕ« Õ€Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ պաշարի ՞ր՜իչի ÕŸÖ€Õ¡
813Õ©Õ¥ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ§Õ»Õ« ÕºÕ¡Õ¿Õ³Õ¥Õ¶Õ« ÕŸÖ€Õ¡:
814}
815
816_texthelpsearchprefstitle_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
817_texthelpsearchprefs_ [l=hy] {<p>ÔµÖ€Õ¯ÕžÖ‚ ÕŠÕžÖ‚ÕµÕ£ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€ ՟երահ՜կ՞ւՎ Õ¥Õ¶ տեք՜տի տե՜ակ՚ ÕžÖ€Õš աՌկա Õ§ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ»: ԱՌաջին
818Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš (ÕºÕ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŸÕ¡Õ® ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ "պատճաՌային Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€") ՟երահ՜կ՞ւՎ Õ§, Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„
819՜տեղնաշարի ÕŸÕ¥Ö€Õ«Õ¶ և ՜տ՞րին Õ¶Õ«Õ·Õ¥Ö€Õš Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶: ÔµÖ€Õ¯Ö€ÕžÖ€Õ€Õš ("բաՌի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€")
820՟երահ՜կ՞ւՎ Õ§ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ անտե՜ել բաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ©Õ¥ ÕžÕ¹: Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ§ ՜տանալ հարցՎան
821Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶, Õ¡ÕµÕ¶ÕºÕ¥Õœ ÕžÖ€ կարելի Õ§ իրականացնել պարագրաֆային-Õ°Õ«ÕŽÕ¶ÕŸÕ¡Õ® ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€:
822
823<p>Օրինակ, Õ¥Õ©Õ¥ <i>անտե՜ել Õ€Õ¥ÕºÖ„Õ¥Ö€Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš</i> և
824<i>անտե՜ել բաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš</i> Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶, հետևյալ հարց՞ւՎ՚<p>
825 <ul><kbd>African building</kbd></ul>
826 <p>կ՚նկալ՟ի ՞րպե՜ ն՞ւյն՚, ինչ<p>
827 <ul><kbd>africa builds</kbd></ul><p>
828 Ö„Õ¡Õ¶ÕŠÕ« "African" բաՌի ÕŽÕ¥Õ®Õ¡Õ¿Õ¡ÕŒ A տաՌ՚ Õ¯Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­ÕŸÕ« իր փ՞քրատաՌին, և "n" ÕžÖ‚ "ing"
829 ՟երջածանցներ՚ Õ€ÕžÖ‚Ö€Õœ Õ¯ÕŽÕ²ÕŸÕ¥Õ¶ "African" և "building" բաՌերից: Նաև "s" Õ¯Õ°Õ¡Õ¶ÕŸÕ«
830 "builds" բաՌից):
831
832<p>Կարելի Õ§ անցնել "խ՞րաց՟ած" հարցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õ«Õ¶, ÕžÖ€Õš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ օ
833Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬
834AND (&), OR (|), NOT (!) Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš: Սա Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ ձևակերպել Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« ճշգրիտ հարց՞ւՎներ:
835Կարելի Õ§ Վիացնել ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš, ÕžÖ€Õš ց՞ւյց Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ«Õ¶ ÕŽÕ« քանի
836հարց՞ւՎներ՚: Սա հեշտացն՞ւՎ Õ§ օ
837Õ£Õ¿ÕŸÕ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ փնտր՞ւՎներից, իրականացնել Հրանց ÕŽÕ«
838քիչ Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­ÕŸÕ¡Õ® Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš: ÕŽÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕºÕ¥Õœ, ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ կարելի Õ§ ՟երահ՜կել
839ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ±ÕŸÕ¡Õ® ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš:
840}
841
842_textcasefoldprefs_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŠÕžÖ‚ÕµÕ£Õš կաՌա՟ար՞ւՎ Õ§ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ ÕŸÕ¥Ö€Õ«Õ¶ և ՜տ՞րին ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš պետք Õ§ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ¥Õ¶Ö‰ Օրինակ՝ Õ¥Õ©Õ¥ "_preferences:textignorecase_" ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§, Õ¡ÕºÕ¡<i>snail farming</i> Õ¯Õ€Õ«Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕ« Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš Õ«Õ¶Õ¹ <i>Snail Farming</i> և <i>SNAIL FARMING</i>։}
843_textstemprefs_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŠÕžÖ‚ÕµÕ£Õš ՟երահ՜կ՞ւՎ Õ§ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ անտե՜ել բաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ©Õ¥ ÕžÕ¹Ö‰ Օրինակ, Õ¥Õ©Õ¥ ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ "_preferences:textstem_", <i>snail farming</i> Õ¯ÕŽÕ¥Õ¯Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Õ¶ÕŸÕ« Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš Õ«Õ¶Õ¹ <i>snails farm</i> և <i>snail farmer</i>։ Սա Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡Õ¶Õ£Õ¬Õ¡Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚ տեք՜տերի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ _selectstemoptionsprefs_}
844_textaccentfoldprefs_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŠÕžÖ‚ÕµÕ£Õš ՟երահ՜կ՞ւՎ Õ§ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ Õ·Õ¥Õ·Õ¿ÕŸÕ¡Õ® և Õ¹Õ·Õ¥Õ·Õ¿ÕŸÕ¡Õ® տաՌեր՚ պետք Õ§ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ¥Õ¶Ö‰ Օրինակ՝ Õ¥Õ©Õ¥ "_preferences:textignoreaccents_" ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ <i>fédération</i> Õ¯Õ€Õ«Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕ« Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš Õ«Õ¶Õ¹ <i>fedération</i> և <i>federation</i>}
845
846_textstemoptionsprefs_ [l=hy] {Ô¿Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ°Õ¡Ö€ÕŽÕ¡Ö€ և ճշգրիտ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ օ
847Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ ÖƒÕ¡Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ« Õ°Õ¡Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš, ÕžÖ€Õš Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ ÕŸÕ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ "_texthelpquerytermstitle_" ÕŽÕ¥Õ»Ö‰}
848
849_textsearchtypeprefsplain_ [l=hy] {Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ§ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬ հարցՎան Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯, Õ¡ÕµÕ¶ÕºÕ¥Õœ, ÕžÖ€ կարելի Õ¬Õ«Õ¶Õ« իրականացնել պարագրաֆային ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Սա ÕŠÕ¡Ö€ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¬Õ«ÕžÖ€Õ¥Õ¶ արագ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ տեք՜տի Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õ¶Õ¥Ö€Ö‰ }
850
851_textsearchtypeprefsform_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ±Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ ց՞ւյց Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ« Ö„Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕšÖ‰}
852
853_textsearchtypeprefsboth_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ տե՜ակ՚ «ն՞րՎալ» ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ և «Հաշտի» ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕŽÕ«Õ»Ö‡Ö‰
854<ul>
855<li>Ս՞՟՞րական ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶ Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ հարցՎան ÕŽÕ¥Õ¯ ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Ö‰ _textsearchtypeprefsplain_</li>
856<li>Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš ՚՜տ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ« Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ հարցՎան ÕŽÕ« քանի ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€, ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ€ÕµÕžÖ‚Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ց՞ւցիչի տարբեր Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ« հարցՎաՎբ։ Սա Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ ՎիանգաՎից ÕŽÕ« քանի Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽÖ‰
857_textsearchtypeprefsform_ </li>
858</ul> }
859
860
861
862_texttanumbrowseoptions_ [l=hy] {ԱՌկա Õ¥Õ¶ _numbrowseoptions_ եղանակներ Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŽÕ¥Õ» Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€: }
863
864_textsimplehelpheading_ [l=hy] {Ինչպե՜ գտնել տեղեկատ՟՞ւթյ՞ւն _collectionname_ հա՟աքած՞ւի Վեջ}
865
866_texthelpscopetitle_ [l=hy] {ՀարցՎան Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©}
867_texthelpscope_ [l=hy] {<p>
868Շատ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ տարբեր ց՞ւցիչներ:
869Օրինակ, Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ հեղինակների Õ¯Õ¡ÕŽ ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö€Õ« ց՞ւցիչներ: Ô¿Õ¡ÕŽ պարագրաֆների
870ց՞ւցիչներ:
871ÔžÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶Ö€Õ¡ÕºÕ¥Õœ, փա՜տաթ՞ւղթ՚ Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§, Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ­ Õ©Õ¥ Õ«Õ¶Õ¹ ց՞ւցիչ՞՟ Õ¥Õœ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ:
872<p>ÔµÕ©Õ¥ փա՜տաթղթեր՚ գրքեր Õ¥Õ¶, նրանք կբաց՟են հաՎապատա՜խան Õ¿Õ¥Õ²ÕžÖ‚ÕŽ:
873
874}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.