source: main/trunk/greenstone2/macros/armenian2.dm@ 22100

Last change on this file since 22100 was 22100, checked in by anna, 14 years ago

Updated Armenian translations. Many thanks to Tigran Zargaryan

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 69.0 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2######################################################################
3#
4# English Language text and icon macros
5# -- this file contains text that is of less importance
6######################################################################
7
8
9######################################################################
10# 'home' page
11package home
12######################################################################
13
14#------------------------------------------------------------
15# text macros
16#------------------------------------------------------------
17
18_documents_ [l=hy] {փա՜տաթղթեր։}
19_lastupdate_ [l=hy] {Վերջին թարՎաց՞ւՎ}
20_ago_ [l=hy] {օ
21ր աՌաջ}
22_colnotbuilt_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÖ„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ կաՌ՞ւց՟ած Õ¹Õ§ }
23
24### taken from here
25
26_textpoem_ [l=hy] {<br><h2>Kia papapounamu te moana</h2>
27
28<p>kia hora te marino,
29<br>kia tere te karohirohi,
30<br>kia papapounamu te moana
31
32<p> Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ Õ­Õ¡Õ²Õ¡Õ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš և լՌ՞ւթյ՞ւն՚ շրջապատել Ö„Õ¥ÕŠ
33<br>Ô¿Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ Õ€ÕžÖ‚ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ աՎաՌ՟ա ՎաՌախ՞ւղի Õ»Õ¥Ö€ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ»
34<br> Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ Ö„Õž Õ³Õ¡Õ¶Õ¡ÕºÕ¡Ö€Õ°ÕžÖ€Õ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« օ
35՟կիան՞՜՚ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ այնքան հարթ, ÕžÖ€Ö„Õ¡Õ¶ Õ°Õ²Õ¯ÕŸÕ¡Õ® Õ¯Õ¡Õ¶Õ¡Õ¹ Ö„Õ¡Ö€Õš}
36
37_textgreenstone_ [l=hy] {<p>Գրին՜թ՞՞ւն՚ Õ€Õ¡ կի՜աթանկարժեք քար Õ§, ÕžÖ€Õš (Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ և Õ¡ÕµÕœ Õ®Ö€Õ¡Õ£Ö€Õ¡Õ·Õ¡Ö€Õš) ՜կՊբնա՟՞ր՟ել Õ§ Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ«Õ¡ÕµÕžÖ‚ÕŽÖ‰Ô±ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ„Õ¡ÕžÖ€Õ«Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡ÕµÕ¶Ö„ÕžÖ‚ÕŽ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Ö€Õ±Ö€ Õ£Õ¶Õ¡Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õ¶ է։այն Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ աբ՜՞րբացնել և ÕºÕ¡Õ°Õ¥Õ¬ <i>ÕŸÕ¡ÕµÖ€ÕžÖ‚Õ¡Õ¶ (wairua)</i>,
38ÕžÖ€Õš կեն՜ական ÕžÖ‚ÕªÕ¥Ö€Õ« ÕžÕ£Õ«Õ¶ Õ§, և հաՎապատա՜խան՞ւՎ Õ§ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®Õ« Õ­ÕžÖ€Õ°Ö€Õ€Õ¡Õ¶Õ«Õ·ÕšÖ‰ Նրա ÖƒÕ¡ÕµÕ¬Õš Õ¶Õ·Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ÕžÕ²ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ®ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶. ճաՌագայթ՞ւՎ՚՝ Õ¡ÕŠÕ¶ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶. աՎր՞ւթյ՞ւն՚՝ Ö„Õ¡Õ»ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶. և ՜՞ւր Õ·Õ¥Õ²Õ¢Õš Õ¯Õ¶Õ·Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ« Õ¡Ö€Õ€Õ¡Ö€Õ¡ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö‰Õ”Õ¡Ö€Õ« Õ¯Õ¿ÕžÖ€Õš ÕžÖ€Õš օ
39Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ Գրին՜թ՞՞ւն Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ­ÕžÖ€Õ°Ö€Õ€Õ¡Õ¶Õ«Õ· Õ€Õ¡ <i>ÕºÕ¡Õ©ÕžÖ‚ Õ§ (patu)</i>
40Õ¯Õ¡ÕŽ ÕŽÕ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕ¢, և ÕŽÕ¥Ö€ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®Õ« անՀաՎներից ÕŽÕ¥Õ¯Õ« ÕšÕ¶Õ¿Õ¡Õ¶Õ¥Õ¯Õ¡Õ¶ հար՜տ՞ւթյ՞ւններից է։
41ՁեՌնաՎարտի ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ Õ€Ö€Õ¡ օ
42Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ·Õ¡Õ¿ արագ Õ§, Õ·Õ¡Õ¿ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„ և Õ·Õ¡Õ¿ Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Ö‰Õ„Õ¥Õ¶Ö„ ÕžÖ‚ÕŠÕžÖ‚ÕŽ ենք ÕŽÕ¿Õ¡Õ®Õ¥Õ¬, ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡Õ¿Õ¯Õ¡Õ¶Õ«Õ·Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ· Õ¥Õ¶ նաև ÕŽÕ¥Ö€ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®Õ¡Õ® ծրագրաշարին, և <i>ÕºÕ¡Õ©ÕžÖ‚Õ« (patu)</i> ՜այրի ÕºÕ¥Õœ ՜՞ւր Õ·Õ¥Õ¢Õš Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ·ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ աՎենաՊարգացած Õ¿Õ¥Õ­Õ«ÕžÕ¬ÕžÕ£Õ«Õ¡ÕµÕ« կիրաՌ՞ւՎ՚։</p>
43}
44
45_textaboutgreenstone_ [l=hy] {<p>Greenstone -Õš ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕŽÕ¡Õ¶ փաթեթ Õ§ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծՎան և Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Õ€Õ¡Õ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õš Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ§ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕŽÕ¡Õ¶ և Õ€Ö€Õ¡ Õ¿ÕºÕ¡Õ£Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ՀաՎացանց՞ւՎ Õ¯Õ¡ÕŽ արտաքի Õ°Õ«Õ·ÕžÕ² ՜արքերի ÕŸÖ€Õ¡Ö‰ Greenstone -Õš Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§
46<b>New Zealand Digital Library Project</b> <b>
47Waikato</b> ՀաՎալ՜արանի կ՞ղՎից և Պարգաց՟ել և Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ¢Õ¡Õ·Õ­ÕŸÕ¥Õ¬ Õ§ Õ¡ÕµÕœ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« աջակց՞ւթյաՎբ <b>UNESCO</b> և <b>Human Info NGO</b>։ Սա բաց Õ¯ÕžÕ€ÕžÕŸ ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§, հա՜անելի <a href="http://greenstone.org">http://greenstone.org</a> -ից GNU Õ€Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ հանրային Õ¡Ö€Õ¿ÕžÕ¶Õ¡Õ£Ö€Õ« Õ¶Õ¥Ö€Ö„ÕžÖ‰
48</p>
49<p> ÔŸÖ€Õ¡Õ£Ö€Õ« Õ¶ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ¯Õ¶ Õ§ Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕ¥Õ¬ օ
50Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶, Õ°Õ¡Õ¿Õ¯Õ¡ÕºÕ¥Õœ հաՎալ՜արաններ՞ւՎ, Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ և Õ¡ÕµÕ¬ հա՜արակական ծաՌայ՞ւթյան կաՌ՞ւյցներ՞ւՎ, կաՌ՞ւցել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ իրենց ՜եփական Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰ Ô¹ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ°Õ«ÕŽÕ¶ÕžÕŸÕ«Õ¶ ÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš հա՜անելի՞ւթյան ÕŽÕžÕ€Õ¥Õ¬Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰ Մենք հ՞ւ՜՞՟ ենք, ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕœ ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕš կօ
51ÕªÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ« Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« ՜տեղծՎան՚։
52
53<p>Ô±ÕµÕœ ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕš Պարգաց՟ած և Õ¢Õ¡Õ·Õ­ÕŸÕ¡Õ® Õ§ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŠÕ£Õ¡ÕµÕ«Õ¶
54ÕŽÕ«Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŸÕ¡Õ® ջանք Õ°Õ«ÕŽÕ¶Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ® 2000-Õ« օ
55գ՞՜տ՞՜ին երեք Վա՜նակից երկրների ÕŽÕ«Õ»Ö‡Ö‰
56</p>
57
58<p>
59<a href="http://nzdl.org"><b>Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ«Õ¡ÕµÕ« Ô¹ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ« ÔŸÖ€Õ¡Õ£Õ«Ö€ Waikato</b></a>-Õ« հաՎալ՜արան՞ւՎ ։
60<br>
61Greenstone ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕš աՌաջացել Õ§ Õ¡ÕµÕœ նախագծից, և Õ¡ÕµÕœ նախաձեՌն՞ւթյ՞ւն՚ ՜տ՞րագր՟ել Õ§
62Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ«Õ¡ÕµÕ« Յ
63ՈՒՆԵՍԿՕ-Õ« Ô¿Õ¡ÕºÕ« Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ±Õ¶Õ¡ÕªÕžÕ²ÕžÕŸÕ« կ՞ղՎից ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ
64Õ¶Õ¥Ö€Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Յ
65ՈՒՆԵՍԿՕ-Õ« Õ®Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚ÕŽÖ‰
66</p>
67
68<p>
69<a href="http://www.unesco.org"><img alt="UNESCO logo" src="_httpimg_/unesco.gif"
70class="logo"></a>
71<a href="http://www.unesco.org"><b>Միացյալ Õ¡ÕŠÕ£Õ¥Ö€Õ« կրթական, Õ£Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ և Õ„Õ·Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶</b></a>
72<br>
73Կրթական, Õ£Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ և ÕŽÕ·Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ» Õ¡Õ·Õ­Õ¡Ö€Õ°ÕžÖ‚ÕŽ
74և Õ°Õ¡Õ¿Õ¯Õ¡ÕºÕ¥Õœ Պարգաց՞ղ Õ¥Ö€Õ¯Ö€Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ
75Õ£Õ¬Õ­Õ¡ÕŸÕžÖ€Õ¶ Õ§ UNESCO-Õ« նպատակների Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, և ՜ա հա՜տատ՟ած Õ§ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ «Տեղեկատ՟՞ւթյ՞ւն բ՞լ՞րին» Õ®Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚ÕŽÖ‰
76</p>
77
78<p>
79<a href="http://humaninfo.org"><img alt="Human Info logo" src="_httpimg_/ghproj2.jpg" class="logo"></a>
80<a href="http://humaninfo.org"><b>Human Info NGO-Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ¯Õ¡ÕµÕŸÕ¡Õ® Õ§ Ô±Õ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¥Ö€ÕºÕ¥Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ, Բելգիա։</b></a>
81<br>
82Ô±ÕµÕœ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ«Õ®Õš Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՄԱԿ-Õ« Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« և Õ¡ÕµÕ¬ ՀԿ-ների հետ։.
83</p>
84}
85
86
87_textdescrselcol_ [l=hy] {ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶}
88
89
90######################################################################
91# home help page
92package homehelp
93######################################################################
94
95
96#------------------------------------------------------------
97# text macros
98#------------------------------------------------------------
99
100_text4buts_ [l=hy] {Ô¿Õ¡Õ¶ 4 լրաց՞ւցիչ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€ Õ¿Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ§Õ»ÕžÖ‚ÕŽ}
101
102_textnocollections_ [l=hy] {<p> Õ†Õ¥Ö€Õ¯Õ¡ÕµÕžÖ‚ÕŽÕœ Õ¹Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¡ÕµÕœ Greenstone-Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ հա՜անելի Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Ö‰
103ÔŽÕžÖ‚Ö„ կարղ եք նաև ա՟ելացնել ÕžÖ€ÕžÕ· Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Ö‰
104<ul><li>Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Ö„ <a href="_httppagecollector_"> Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹ </a> կաՌ՞ւցել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€
105<li>ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö„ Greenstone-Õ« արտաքին Õ°Õ«Õ·ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ՜արք Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš այՀտեղից։}
106
107_text1coll_ [l=hy] {Այ՜ Greenstone տեղաՀր՞ւՎ՚ պար՞ւնակ՞ւՎ է 1 հա՟աքած՞ւ}
108
109_textmorecolls_ [l=hy] {Greenstone -Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ _1_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚}
110
111######################################################################
112# external link package
113package extlink
114######################################################################
115
116
117#------------------------------------------------------------
118# text macros
119#------------------------------------------------------------
120
121_textextlink_ [l=hy] {Արտաքին կապ }
122_textlinknotfound_ [l=hy] {Ներքին Õ¯Õ¡ÕºÕš Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ¹Õ§ }
123
124_textextlinkcontent_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕºÕš ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ եք արտաքին Õ§ ձեր ներկա ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ® ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰
125ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ ՀեՌև՜ ցանկան՞ւՎ եք տե՜նել Õ¡ÕµÕœ Õ¯Õ¡ÕºÕš և ձեր Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õš ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ ÕžÖ‚Õ¶Õ« Ցանց , Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք <a href="_nexturl_">Õ£Õ¶Õ¡Õ¬ աՌաջ</a>Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õš, Õ¯Õ¡ÕŽ օ
126Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Ö„ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ« «հետ» Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš ՟երաՀաՌնալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ փա՜տաթղթին։ }
127
128_textlinknotfoundcontent_ [l=hy] {Մեր ՟երահ՜կ՞ղ՞ւթյ՞ւնից Õ€ÕžÖ‚Ö€Õœ պատճաՌներ՞՟ ներքին Õ¯Õ¡ÕºÕš ÕžÖ€Õš Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ եք Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ«Ö‰ Սա Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Ö€ ÕºÕ¡ÕµÕŽÕ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ ՜կՊբնական Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ÕµÕžÖ‚ÕŽ աՌկա ՜խչալ՞՟։ Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ«Ö€ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ« «հետ» Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš ՟երաՀաՌնալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ փա՜տաթղթին։ }
129
130# should have arguments of collection, collectionname and link
131_foundintcontent_ [l=hy] {<h3>Õ¯Õ¡Õº Õ€Õ¥ÕºÕ« "_2_" collection</h3>
132
133<p>Ձեր ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ® Õ¯Õ¡ÕºÕš արտաքին Õ§ "_collectionname_" Õ°Õ¥Õ¿ ( Õ¡ÕµÕ¶ Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® Õ§ "_2_" Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¥Õ¿)
134ÔµÕ©Õ¥ ցանկան՞ւՎ եք տե՜նել Õ¯Õ¡ÕºÕš "_2_" Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŽÕ¥Õ» Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargcl_&d=_3_"> Õ£Õ¶Õ¡Õ¬ աՌաջ Õ€Õ¥ÕºÕ« Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õš, Õ¯Õ¡ÕŽ օ
135Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Ö„ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ« «հետ» Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš ՟երաՀաՌնալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ փա՜տաթղթին։}
136
137
138######################################################################
139# authentication page
140package authen
141######################################################################
142
143
144#------------------------------------------------------------
145# text macros
146#------------------------------------------------------------
147
148_textGSDLtitle_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶}
149
150_textusername_ [l=hy] {օ
151Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ}
152_textpassword_ [l=hy] {գաղտնաբաՌ}
153
154_textmustbelongtogroup_ [l=hy] {Նկատի աՌեք ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ պետք Õ§ պատկանեք "_cgiargug_" Õ­ÕŽÕ¢Õ«Õ¶ Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ» ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}
155
156_textmessageinvalid_ [l=hy] {Ձեր կ՞ղՎից աՌաջարկ՟՞ղ Õ§Õ»Õš ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ գրանց՞ւՎ։<br>
157_If_(_cgiargug_,[_textmustbelongtogroup_]<br>)
158Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արեք Գրին՜թ՞՞ւնի օ
159Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš և գաղտնաբաՌ՚։}
160
161_textmessagefailed_ [l=hy] {Ձեր օ
162Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¯Õ¡ÕŽ գաղտնաբաՌ՚ ՜խալ է։}
163
164_textmessagedisabled_ [l=hy] {Կներեք, ձեր Õ°Õ¡Õ·Õ«ÕŸÕš Õ¡Ö€Õ£Õ¥Õ¬Õ¡ÖƒÕ¡Õ¯ÕŸÕ¡Õ® է։ ԜնՀր՞ւՎ ենք Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕœ կայք ցանցային ÕŸÕ¡Ö€ÕºÕ¥Õ¿Õ« հետ։}
165
166_textmessagepermissiondenied_ [l=hy] {Կներեք Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ» ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö„Ö‰}
167
168_textmessagestalekey_ [l=hy] {Õ€Õ²ÕžÖ‚ÕŽÕš ÕžÖ€Õ«Õ¶ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ°Õ«ÕŽÕ¡ Õ°Õ¥Õ¿Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ եք հնացած է։
169ԜնՀր՞ւՎ ենք, ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ ձեր գաղտնաբաՌ՚ Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õ«Õ¶ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}
170
171
172######################################################################
173# 'docs' page
174package docs
175######################################################################
176
177
178#------------------------------------------------------------
179# text macros
180#------------------------------------------------------------
181
182_textnodocumentation_ [l=hy] {"<p> Greenstone Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ¹Õ« ներաՌ՞ւՎ ÕžÕ¹ ÕŽÕ« փա՜տաթղթաբան՞ւթյ՞ւն։ Սա Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ հետևյալ պատճաՌ՞՟.
183<ol>
184<li> Greenstone Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ CD-ROM-ից, օ
185Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ՜եղՎ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽÖ‰
186Greenstone Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¥Õ¬ Õ§ հաՎացանց՞ւՎ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ¯Õ¡ÕµÕŸÕ¡Õ®Õš ներբեՌնել՞՟
187</ol>
188Ô±ÕŽÕ¥Õ¶ Õ€Õ¡ÕºÖ„ÕžÖ‚ÕŽ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք ՜տանալ փա՜տաթղթեր նաև Greenstone CD-ROM <i>docs</i> քարտարանից Õ¯Õ¡ÕŽ այցելել՞՟ <a
189href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>.
1900" }
191
192_textuserguide_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« ՞ւղեց՞ւյց}
193_textinstallerguide_ [l=hy] {ՏեղաՀր՞ղի ՞ւղեց՞ւյց }
194_textdeveloperguide_ [l=hy] {Õ†Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®ÕžÕ²Õ« ՞ւղեց՞ւյց}
195_textpaperguide_ [l=hy] {Թղթից Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ }
196_textorganizerguide_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕ«Õ¹Õ« օ
197Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽÕšÖ‰ ՝}
198
199_textgsdocstitle_ [l=hy] {greenstone փա՜տաթղթաբան՞ւթյ՞ւն }
200
201######################################################################
202# collectoraction
203package wizard
204
205_textbild_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւց՞ւՎ}
206_textbildsuc_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ կաՌ՞ւց՟ել Õ§}
207_textviewbildsummary_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք <a href="_httppagex_(bsummary)" target=_top> Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ կաՌ՞ւցՎան Õ¡ÕŽÖƒÕžÖƒÕžÖ‚ÕŽÕš </a> Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¥Õ¿Õ¡Õ£Õ¡ ՎանրաՎա՜ների Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰
208}
209_textview_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶}
210
211_textbild1_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ«ÕŽÕ¡ կաՌ՞ւց՟՞ւՎ Õ§. ՜ա կտևի ÕžÖ€ÕžÕ· ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Ö‰ Õ¶Õ¥Ö€Ö„Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ աՌկա «ԿաՌ՞ւցՎան Հր՞ւթյան» Õ£Õ«Õ®Õš Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÕ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Վա՜ին։}
212
213_textbild2_ [l=hy] {Կանգնեցնել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ կաՌ՞ւցՎան պր՞ցե՜՚ ցանկացած ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ ՜եղՎեք այ՜տեղ։
214<br> Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶, ÕžÖ€Õ« ÕŸÖ€Õ¡ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ եք, Õ¯ÕŽÕ¶Õ¡ Õ¡Õ¶ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ ։}
215
216_textstopbuild_ [l=hy] {կանգնեցնել կաՌ՞ւց՞ւՎ՚}
217
218_textbild3_ [l=hy] {ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ€ÕžÖ‚Ö€Õœ գաք Õ¡ÕµÕœ էջից (և չեք ՀաՀարեցրել կաՌ՞ւցՎան գ՞րծ՚նթաց՚ "կանգնեցնել կաՌ՞ւց՞ւՎ՚" Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ« Վիջ՞ց՞՟) Õ¡ÕºÕ¡ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¯Õ·Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ« կաՌ՞ւց՟ել և Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ² ա՟արտից Õ°Õ¥Õ¿Õž Õ¯Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ«Ö‰}
219
220_textbuildcancelled_ [l=hy] {ԿաՌ՞ւց՞ւՎ՚ ՀաՀարեց՟ած է։}
221
222_textbildcancel1_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւցՎան գ՞րծ՚նթաց՚ ÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® է։ Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ«Ö€ ներքևի Õ€Õ¥Õ²Õ«Õ¶ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ÕµÕžÖ‚ÕŽ ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¯Õ¡ÕŽ ՟եր՜կ՜իր կաՌ՞ւցՎան գ՞րծ՚նթաց՚։ }
223
224_textbsupdate1_ [l=hy] {ԿաՌ՞ւՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õ« թարՎաց՞ւՎ 1 ÕŸÕ¡ÕµÖ€Õ¯ÕµÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ}
225_textbsupdate2_ [l=hy] {ԿաՌ՞ւցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õ« թարՎաց՞ւՎ }
226_textseconds_ [l=hy] {Վայրկյաններ}
227
228_textfailmsg11_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² կաՌ՞ւց՟ել քանի ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕ¶ ÕžÕ¹ ÕŽÕ« Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬ Õ¹Õ« ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Õ€Õ¡ÕŽÕžÕŠÕŸÕ¥Ö„ ÕžÖ€ ֆայլերից Õ¯Õ¡ÕŽ թղթապանակներից աՌն՟աՊն ÕŽÕ¥Õ¯Õš, ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€Õ¥Õ¬ եք <i>՜կՊբնական
229Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬ </i> Õ§Õ»ÕžÖ‚ÕŽ ÕŸÖ€Õ¡ Õ£ÕžÖ€ÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ‚Õ¶Õ« և Գրին՜թ՞նի կ՞ղՎից ÕŽÕ·Õ¡Õ¯ÕŸÕžÕ² տե՜ակներին Õ§ ÕºÕ¡Õ¿Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰}
230
231_textfailmsg21_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¿Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ¹Õ§ կաՌ՞ւցել (import.pl չկայացա՟)։}
232_textfailmsg31_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ¹Õ§ կաՌ՞ւցել (buildcol.pl չկայացա՟)։}
233_textfailmsg41_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ կաՌ՞ւց՟ել Õ§, ՜ակայն Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¥Õ¬}
234_textfailmsg71_ [l=hy] {Ան՜պա՜ելի ՜խալ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ« ՞ւնեցել ձեր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ՜տեղծել՞ւ ՚նթացք՞ւՎ}
235
236
237_textblcont_ [l=hy] {ԿաՌ՞ւցՎան Õ¬ÕžÕ£ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ հետևյալ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰}
238
239######################################################################
240# collectoraction
241package collector
242######################################################################
243
244
245
246#------------------------------------------------------------
247# text macros
248#------------------------------------------------------------
249
250_textdefaultstructure_ [l=hy] {լՌակյաց կաՌ՞ւց՟ածք}
251_textmore_ [l=hy] {Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ«Õ¶}
252_textinfo_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
253_textsrce_ [l=hy] {ՍկՊբնաղբյ՞ւրային Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Ö‰}
254_textconf_ [l=hy] {Ձևա՟՞րել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶}
255_textdel_ [l=hy] {ՀեՌացնել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Ö‰}
256_textexpt_ [l=hy] {Արտահանել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Ö‰}
257
258_textdownloadingfiles_ [l=hy] {Ֆայլերի ներբեՌն՞ւՎ}
259_textimportingcollection_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¶Õ¥Ö€ÕŽÕžÖ‚Õ®ÕžÖ‚ÕŽ ...}
260_textbuildingcollection_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւց՞ւՎ ...}
261_textcreatingcollection_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծ՞ւՎ }
262
263_textcollectorblurb_ [l=hy] {<i>Ô³Ö€Õ«Õ¹Õš Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ°ÕŠÕžÖ€ Õ§ քան ՜՞ւր՚։ <br>Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« կաՌ՞ւց՞ւՎ՚ և Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ¯Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ պատա՜խանատ՟՞ւթյ՞ւն, ՞ր՞նց Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք ցանկանալ անՀրաՀաՌնալ ՜կ՜ել՞ւց աՌաջ։ Ô¿Õ¡Õ¶ Õ°Õ¥Õ²Õ«Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ«Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ« օ
264րինական Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¶Õ¥Ö€. փա՜տաթ՞ւղթեր ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¹Õ« Õ¶Õ·Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ , ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք Õ¡Õ¶ÕºÕ¡ÕµÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¡Õ¬ Õ€Ö€Õ¡Õ¶Ö„ ÕžÖ‚Ö€Õ«Õ·Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶Ö‰ Ô¿Õ¡Õ¶ ՜՞ցիալական հարցեր. Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš պետք Õ§ հարգեն Õ¡ÕµÕ¶ Õ°Õ¡Õ¶Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶Õ¶ Õ¡ÕŸÕ¡Õ¶Õ€ÕžÖ‚ÕµÕ©Õ¶Õ¥Ö€Õš , ÕžÖ€ÕžÖ‚ÕŽ ՜տեղծ՟ել Õ¥Õ¶ Õ¡ÕµÕ€ փա՜տաթղթեր՚։ ÔµÕŸ Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¢Õ¡Ö€ÕžÕµÕ¡Õ¯Õ¡Õ¶ հարցեր. ÕžÖ€ÕžÕ· Õ¶ÕµÕžÖ‚Õ©Õ¥Ö€ ÕºÕ¡Ö€ÕŠÕ¡ÕºÕ¥Õœ պետք Õ§ հա՜անելի Õ¹Õ€Õ¡Ö€Õ±ÕŸÕ¥Õ¶ ÕžÖ‚Ö€Õ«Õ·Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶Ö‰ <br> Եղիր ÕŠÕ£Õ¡ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕžÖ‚ÕªÕ« և օ
265Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ«Ö€ Õ¡ÕµÕ¶ իՎա՜տ՞ւն Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÕŸÖ‰ </i> }
266
267_textcb1_ [l=hy] {Ô¿ÕžÖ‚Õ¿Õ¡Õ¯Õ«Õ¹Õš օ
268Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՜տեղծել՞ւ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€, թարՎացնել Õ¯Õ¡ÕŽ ա՟ելացնել եղածներին, Õ¯Õ¡ÕŽ Õ»Õ¶Õ»Õ¥Õ¬ Õ¥Õ²Õ¡Õ®Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰ Սա Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ÔŽÕžÖ‚Ö„ կանցնեք Ո՜տայնի Õ§Õ»Õ¥Ö€ÕžÕŸ, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ Õ¯ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»Õ¥Õ¶ անհրաժեշտ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÕ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰}
269
270_textcb2_ [l=hy] {Նախ և աՌաջ ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Ö„ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„}
271_textcnc_ [l=hy] {՜տեղծիր Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚}
272_textwec_ [l=hy] {աշխատանք Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղի Õ°Õ¥Õ¿, Õ€Ö€Õ¡Õ¶ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« ա՟ելաց՞ւՎ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ»Õ¶Õ»Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ¡ÕµÕ¶}
273
274_textcb3_ [l=hy] {Ô¹ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¯Õ¡ÕŽ կաՌ՞ւցՎան Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ պետք Õ§ գրանց՟եք։Սա անհրաժեշտ Õ§ ՁեՊ ÕºÕ¡Õ·Õ¿ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ այլ՞ց կ՞ղՎից Ձեր Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¹Õ« Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õš փ՞փ՞խել՞ւց։Նկատի ՞ւնեցեք, ÕžÖ€ Õ¡Õ¶ÕŸÕ¿Õ¡Õ¶Õ£ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ նկատաՌ՞ւՎներից Õ¥Õ¬Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¥Ö„ հաՎակարգից Ձեր գրանց՞ւՎից 30 Ö€ÕžÕºÕ¥ անց։ ÔµÕ©Õ¥ ՜ա ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°Õ« ÕŽÕ«Ö„ անհանգ՜տացեք՝ ÔŽÕžÖ‚Ö„ ն՞րից Õ¯Õ°Ö€Õ¡ÕŸÕ«Ö€ÕŸÕ¥Ö„ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ և Õ¯Õ·Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Ö„ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¡Õ¶Ö„Õš այնտեղից ÕžÖ€Õ¿Õ¥Õ² ÕžÖ€ Õ¯Õ¡Õ¶Õ£ եք աՌել։}
275
276_textcb4_ [l=hy] {ԜնՀր՞ւենք ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ Greenstone Ö„Õž օ
277Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš և գաղտնաբաՌ՚ և ՜եղՎեք Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš գրանց՟ել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}
278
279_textfsc_ [l=hy] {Նախ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Ö„ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶, ÕžÖ€Õ« Õ°Õ¥Õ¿ ÕžÖ‚ÕŠÕžÖ‚ÕŽ եք Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¥Õ¬ ( գրել՞ւց ÕºÕ¡Õ·Õ¿ÕºÕ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¹Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶ÕŸÕ« Õ¡ÕµÕœ ց՞ւցակ՞ւՎ)}
280
281_textwtc_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ€Õš ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ եք Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք}
282_textamd_ [l=hy] {Ա՟ելացնել Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€ և ՟երակաՌ՞ւցել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶}
283_textetc_ [l=hy] {ԜՎբագրել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւցՎան Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš և ՟երակաՌ՞ւցիր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Ö‰}
284_textdtc_ [l=hy] {Ջնջել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢Ö‰}
285_textetcfcd_ [l=hy] {Արտահանել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ«Õ¶Ö„Õ¶Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕžÕ² Windows CD-ROM ՜արքի ÕŸÖ€Õ¡ Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}
286_textcaec_ [l=hy] {ԱՌկա Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚ÕŽ}
287_textnwec_ [l=hy] {Ô³Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ աՌկա Õ¹Õ¥Õ¶ ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}
288_textcianc_ [l=hy] {Õ†ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծ՞ւՎ}
289_texttsosn_ [l=hy] {Քայլերի Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¶ÕžÖ€ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ ՜տեղծել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ հետևյալն Õ¥Õ¶ }
290_textsin_ [l=hy] {Նշել Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš (և Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš)}
291_textswts_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ¯ նշեք ՞րտեղից Õ§ Õ£Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Ö€Õš }
292_textatco_ [l=hy] {ՀաՎապատա՜խանեցնել Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õš (ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ բարձրակարգ օ
293Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€)}
294_textbtc_ [l=hy] {'ԿաՌ՞ւցել'' Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ (Õ¿Õ¥Õœ Õ¶Õ¥Ö€Ö„Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ)}
295_textpvyh_ [l=hy] {Õ€ÕºÕ¡Ö€Õ¿ÕžÖ€Õ¥Õ¶ Õ€Õ«Õ¿Õ¥Ö„ ձեր Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¡Õ¶Ö„Õš }
296
297_texttfsiw_ [l=hy] {Õ‰ÕžÖ€Ö€ÕžÖ€Õ€ քայլն Õ§ , ÕžÖ€Õ¿Õ¥Õ² Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ«Õ¹Õš Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ» Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¡Õ¶Ö„ÕšÖ‰ «ԿաՌ՞ւցել» գ՞րծ՚նթաց՞ւՎ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ«Õ¹Õš ՜տեղծ՞ւՎ Õ§ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ ց՞ւցիչներ՚ և ÕŽÕ¥Õ¯Õ¿Õ¥Õ²ÕžÖ‚ÕŽ ցանկացած Õ¡ÕµÕ¬ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶, ÕžÖ€Õ¶ անհրաժեշտ Õ§ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Բայց Õ¶Õ¡Õ­ Õ€ÕžÖ‚Ö„ պետք Õ§ Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Ö„ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰}
298
299_textadab_ [l=hy] {Ստ՞րև Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ®ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ€Õ«Õ¡Õ£Ö€Õ¡ÕŽ, ÕžÖ€Õš կօ
300Õ£Õ¶Õ« Õ¯ÕžÕ²ÕŽÕ¶ÕžÖ€ÕžÕ·ÕŸÕ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ©Õ¥ ÕžÖ€Õ¿Õ¥Õ² ե՜։Կանաչ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ·Õ¡Ö€ÕªÕš Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©ÕžÖ‚ÕŽÖ‰Õ‡Õ¡Ö€Õ»ÕŸÕ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ¶Ö€Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¯ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¶ Õ£ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš ՀաՌնալ՞՟ Õ€Õ¥Õ²Õ«Õ¶Ö‰ Ô¿Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ ՟երաՀաՌնալ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ Õ§Õ» ՜եղՎել՞՟ Õ€Õ«Õ¡Õ£Ö€Õ¡ÕŽÕ« ÕŸÖ€Õ¡ աՌկա հաՎապատա՜խան Õ€Õ¥Õ²Õ«Õ¶ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ« ÕŸÖ€Õ¡Ö‰}
301
302_textwyar_ [l=hy] {Երբ ÕžÖ€ պատրա՜տ Õ¥Õœ, ՜եղՎիր Õ¯Õ¡Õ¶Õ¡Õ¹ Õ£ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õ« "collection information" կ՞ճակ՚՝ Õ¶ÕžÖ€ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծ՞ւՎ՚ ՜կ՜ել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}
303
304_textcnmbs_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš պետք Õ§ Õ¶Õ·ÕŸÕ« }
305_texteambs_ [l=hy] {Ô·Õ¬Õ¥Õ¯Õ¿Ö€ÕžÕ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ հա՜ցեն պետք Õ§ Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ«Õ¶Õ«}
306_textpsea_ [l=hy] {Ճշտեք Õ§Õ¬. փ՞՜տի հա՜ցեն Õ¡ÕµÕœ ձևաչափ՞՟՝ username@domain}
307_textdocmbs_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš պետք Õ§ ÕžÖ€ÕžÕ·ÕŸÕ«Ö‰}
308
309_textwcanc_ [l=hy] {Երբ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ եք ՜տեղծ՞ւՎ Õ€ÕžÖ‚Ö„ կարիք ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö„ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ ÕžÖ€ÕžÕ· Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՜կՊբնական Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Վա՜ին ։ Ô±ÕµÕœ գ՞րծ՚նթաց՚ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕŸÕ¡Õ® Õ§ կայքի էջերի Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ տե՜ք՞՟՝ Õ²Õ¥Õ¯Õ¡ÕŸÕ¡Ö€ÕŸÕžÕ² Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¹Õ« կ՞ղՎից։ Ô·Õ»Õ« ներքևի ց՞ւցանակ՚ ց՞ւց Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ էջերի Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰ }
310
311_texttfc_ [l=hy] {Վերնագիր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}
312
313_texttctiasp_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Õ«Ö€Õš կարճ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ§ օ
314Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕ¡Õ® Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ» Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®Ö„ÕžÖ‚ÕŽ Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¥Õ¿ հա՜տատել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Օրինակ՝ «ՀաՎակարգչային Õ£Õ«Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Õ­Õ¶Õ«Õ¯Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ տեղեկագրեր» և «ՄարՀկային ԶարգացՎան ԳրաՀարան»։}
315
316_textcea_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕºÕ« Õ§Õ¬Õ¥Õ¯Õ¿Ö€ÕžÕ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ հա՜ցե}
317
318_textteas_ [l=hy] {Ô·Õ¬Õ¥Õ¯Õ¿Ö€ÕžÕ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ հա՜ցեն ճշգրիտ ÕžÖ€ÕžÕ·ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¥Õ¬ÕžÖ‚ աՌաջին Õ¯Õ¥Õ¿Õš Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ ÔµÕ©Õ¥ Greenstone ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕš Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ­Õ¶Õ€Õ«Ö€, Õ¡ÕºÕ¡ Õ¡Õ·Õ­ÕžÖ€ÕžÕ·Õ«Õ¹ Õ°Õ¡Õ²ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ§ ÕžÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¡ÕµÕ€ հա՜ցեին։ Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ Õ§Õ¬Õ¥Õ¯Õ¿Ö€ÕžÕ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ հա՜ցեն Õ¡ÕµÕœ Õ±Ö‡ÕžÕŸÖ‰
319<tt>name@domain</tt>.}
320
321_textatc_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Վա՜ին}
322
323_texttiasd_ [l=hy] {Սա ÕºÕ¶Õ€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ , ÕžÖ€Õš Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ£Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ կաՌա՟արՎան ՜կՊբ՞ւնքներ՚, Õ©Õ¥ Õ«Õ¶Õ¹ Õ§ ներաՌ՟ած Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŽÕ¥Õ»Ö‰ Ô±ÕµÕ¶ Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ աՌաջին Õ§Õ»Õ«Õ¶ , երբ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ներկայաց՟ած է։}
324
325_textypits_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ Õ·Õ¡Ö€Ö„ÕžÖ‚ÕŽ Ձեր Õ€Õ«Ö€Ö„Õš ց՞ւյց Õ§ Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¶Õ¥Ö€Ö„Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ աՌկա ՜լաք՞՟՝ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬ Õ€Õ¥ÕºÖ„ÕžÖ‚ÕŽ "Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Վա՜ին" ÖƒÕžÖ‚Õ¬ÕžÖ‚ÕŽÖ‰Õ‡Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ՜եղՎեք
326"Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€" Õ¯Õ¡Õ¶Õ¡Õ¹ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯ÕšÖ‰
327}
328
329_srcebadsources_ [l=hy] {<p>Ձեր կ՞ղՎից ՜ահՎան՟ած ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¯Õ¡ÕŽ ÕŽÕ« քանի ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ¹Õ¥Õ¶ (Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ®
330_iconcross_ below).
331
332<p>ՊատճաՌ՚ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬
333<ul>
334<li>Õ–Õ¡ÕµÕ¬Õš, FTP Õ¯Õ¡ÕµÖ„Õš Õ¯Õ¡ÕŽ URL Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ«Ö‰
335<li>ՍկՊբից պետք Õ§ Õ¯Õ¡Õº հա՜տատել Ինտերնետ ծաՌայ՞ւթյան ÕŽÕ¡Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Ö€Õ« հետ։
336<li>Õ“ÕžÖ€Õ±ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õœ ÕŽÕ«Õ¡Õ¶Õ¡Õ¬ կայքի ÕºÕ¡Õ·Õ¿ÕºÕ¡Õ¶Õ«Õ¹ ÕºÕ¡Õ¿Õ« հետևից (՜ա Õ¡ÕµÕ¶ Õ€Õ¥ÕºÖ„Õ¶ Õ§ երբ Õ€ÕžÖ‚ պետք Õ§ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ¡Õ¶Õ¥Õœ գրանցՎան Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶ և Õ£Õ¡Õ²Õ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡ÕŒ)։
337</ul>
338
339<p>Õ¥Õ©Õ¥ ՜ա հենց Õ¡ÕµÕ¶ URL Õ§, ÕžÖ€Õš տե՜ն՞ւՎ Õ¥Õœ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ, Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ§ Õ¡ÕµÕ¶ Õ£Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡ÕµÕ«Õ¶ ÕºÕ¡Õ°ÕŸÕ¡Õ® Õ°Õ«Õ·ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ պատճեից։Ԏժբախտաբար, Õ¿Õ¥Õ²Õ¡ÕµÕ«Õ¶ ÕºÕ¡Õ°ÕŸÕ¡Õ® Õ°Õ«Õ·ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿Õ³Õ¥Õ¶ տե՜անելի Õ¹Õ§ Õ°Õ¡ÕµÕ¥Õ¬Õ¡ÕµÕ«Õ¶ գ՞րծ՚նթացի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰Ô±ÕµÕœ Õ€Õ¥ÕºÖ„ÕžÖ‚ÕŽ Õ­ÕžÖ€Õ°ÕžÖ‚Ö€Õ€ ենք Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ բեՌնաթափել Õ§Õ»Õ¥Ö€Õš ՜կՊբնապե՜ օ
340Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ÕšÖ‰}
341
342_textymbyco_ [l=hy] {<p>ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք Õ°Õ«ÕŽÕ¶Õ¡Õ€Ö€Õ¥Õ¬ ձեր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ«ÕŽÕ¶ÕŸÕ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ¯Õ¡ÕŽ
343<li> ԌՌակյաց կաՌ՞ւց՟ածքի ÕŸÖ€Õ¡
344<dl><dd> Õ†ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ փա՜տաթղթեր հետևյալ ձևաչափեր՞՟՝ HTML, Õ¡ÕŠÕ¡Õ¿ տեք՜տ, "m-box" email, PDF, RTF, MS Word, PostScript, PowerPoint,
345Excel, նկարներ, CDS/ISIS. </dd></dl>
346<li> Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŸÖ€Õ¡
347<dl><dd> Ô¹Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš ձեր Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŽÕ¥Õ» պետք Õ§ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¶ Õ³Õ«Õ·Õ¿ Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶ ձևի Õ«Õ¶Õ¹ Õ¡Ö€Õ€Õ¥Õ¶ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղի ÕŽÕ¥Õ» են։ </dd></dl>
348</dd></dl>}
349
350_textbtco_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ Õ°Õ«ÕŽÕ¶ÕŸÕ¡Õ®}
351_textand_ [l=hy] {Ա՟ելացր՞ւ Õ¶ÕžÖ€ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬}
352_textad_ [l=hy] {Տ՟յալների ա՟ելաց՞ւՎ։}
353
354_texttftysb_ [l=hy] {Ձեր կ՞ղՎից Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ® Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õ¥Ö€Õš կա՟ելաց՟են Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ«Õ¶Ö‰ Õ€Õ¡ÕŽÕžÕŠÕŸÕ¡Õ® եղեք ÕžÖ€ չեք ÕŸÕ¥Ö€Õ¡ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ÕµÕžÖ‚ÕŽ Õ¡Ö€Õ€Õ¥Õ¶ աՌկա Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õ¥Ö€Õš. հակաՌակ Õ€Õ¥ÕºÖ„ÕžÖ‚ÕŽ կ՜տեղծ՟ի Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ օ
355րինակ։ Õ–Õ¡ÕµÕ¬Õ¥Ö€Õš Õ¢Õ¶ÕžÖ‚Õ©Õ¡Õ£Ö€ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ իրենց Õ¬Ö€Õ«ÕŸ ÕžÖ‚Õ²Õ«ÕžÕŸ, ՞՜տայնի Õ§Õ»Õ¥Ö€Õš իրենց բացարձակ Ո՜տայնի հա՜ցե՞՟։}
356
357_textis_ [l=hy] {ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¶Õ¥Ö€Ö‰}
358
359_textddd1_ [l=hy] {<p> ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ օ
360Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ եք file:// Õ¯Õ¡ÕŽ ftp:// Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš կ՞նկրետացնել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, Õ¡ÕºÕ¡ Õ¡ÕµÕ€ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš կբեՌնաթափ՟ի։ <p> ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ օ
361Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ եք http:// Õ€Õ¡ Õ¯Õ¡Õ­ÕŸÕ¡Õ® Õ§ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ URL Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ§ Õ¶ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¬ ցանցային Õ§Õ» Õ¯Õ¡ÕŽ ֆայլերի ցանկ ձեր Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ ÔµÕ©Õ¥ Õ§Õ» Õ§ , Õ¡ÕºÕ¡ Õ¡ÕµÕ€ Õ§Õ»Õš կբեՌնաթափ՟ի և այ՜պի՜՞՟ Õ¯Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¶ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ§Õ»Õ¥Ö€Õš ՞ր՞նց Õ°Õ¥Õ¿ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® Õ§ և Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ§Õ»Õ¥Ö€Õš, ÕžÖ€ Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶ Հրանց. Õ¡ÕµÕ¶ ÕºÕ¡ÕµÕŽÕ¡Õ¶ÕžÕŸ , ÕžÖ€ Õ€Ö€Õ¡Õ¶Ö„ Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ URL-ÕžÕŸ Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¯Õ¡ÕµÖ„ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ <p> ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ օ
362Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ եք file:// Õ¯Õ¡ÕŽ ftp:// Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš Õ¯Õ¡ÕŽ ՞ւղեց՞ւյց՚ Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ եք URL-Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ http:// ÕžÖ€Õš ÕžÖ‚Õ²Õ²ÕžÖ€Õ€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ€Õ¥ÕºÕ« ֆայլերի ցանկի, Õ¡ÕºÕ¡ Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶ Õ«Õ¶Õ¹ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ« ÕŽÕ¥Õ» և Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶ Õ«Õ¶Õ¹ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡- Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ կներաՌ՟ի Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŽÕ¥Õ»Ö‰ <p>ՍեղՎեք "Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€'' Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš ՜տանալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ·Õ¡Õ¿ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Ö‰
363
364}
365
366_textddd2_ [l=hy] {<p> ՍեղՎիր Õ¯Õ¡Õ¶Õ¡Õ¹ կ՞ճակներից ÕŽÕ¥Õ¯ÕšÖ‰ ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ բարձրակարգ օ
367Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ² եք Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ ցանկանաք Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡ÕŸÕžÖ€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« տե՜ք՚։ ÕˆÖ€ÕºÕ¥Õœ Õ¡ÕµÕ¬ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ¶Ö„ Õ£Õ¶Õ¡ ÕžÖ‚Õ²Õ«Õ² Õ€Õ¥ÕºÕ« կաՌ՞ւցՎան ÖƒÕžÖ‚Õ¬Ö‰ Հիշեք, Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÕŽÕ«Õ·Õ¿ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք ՟երաՀաՌնալ Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« ÕŸÕ¡Õ² ÖƒÕžÖ‚Õ¬Õ«Õ¶ ՜եղՎել՞՟ Õ€Ö€Õ¡ Õ€Õ¥Õ²Õ«Õ¶ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯ÕšÖ‰}
368
369_textconf1_ [l=hy] {<p>Ձեր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւց՞ւՎ՚ և ներկայաց՞ւՎ՚ ՟երահ՜կ՟՞ւՎ Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ¯ ֆայլի կ՞ղՎից։ Õ“ÕžÖ€Õ±ÕŸÕ¡Õ® օ
370Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ ցանկանալ ÖƒÕžÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ¡ÕµÕ€ Õ¡Ö€ÕªÕ¥Ö„Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰
371
372<center><p><b>ÔµÕ©Õ¥ ÖƒÕžÖ€Õ±ÕŸÕ¡Õ® օ
373Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ² չեք, Õ¡ÕºÕ¡ ÕºÕ¡Ö€ÕŠÕ¡ÕºÕ¥Õœ Õ£Õ¶Õ¡ Õ§Õ»Õ« ÕŸÕ¥Ö€Õ»Ö‰</b></center>
374
375<p>ÔžÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õš ÖƒÕžÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ ՜տ՞րև Õ¥Õ²Õ¡Õ® Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰ ÔµÕ©Õ¥ ՜խալ՟ել եք, ՜եղՎեք "Reset" Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš, Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¡Ö€ÕªÕ¥Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶Õ£Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}
376
377_textreset_ [l=hy] {Վերականգնել}
378
379
380_texttryagain_ [l=hy] {ԜնՀր՟՞ւՎ Õ§ <a href="_httppagecollector_" target=_top>՟երաբեՌնա՟՞րել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õš</a>
381և ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¥Õ¬ ն՞րից։
382}
383
384
385_textretcoll_ [l=hy] {ՎերաՀաՌնալ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õ«Õ¶}
386
387_textdelperm_ [l=hy] { _cgiargbc1dirname_ հա՟աքած՞ւից ÕŽÕ« քանի՜՚ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€Õš Õ¹Õ¥Õ¶ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ»Õ¶Õ»ÕŸÕ¥Õ¬ ։ Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ պատճաՌներն են։ <ul> <li>Greenstone-Õš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ« Õ»Õ¶Õ»Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ __gsdlhome_/collect/_cgiargbc1dirname_ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕšÖ‰<br> ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ կարիք ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Ö„ ձեՌք՞՟ հեՌացնել՞ւ Õ¡ÕµÕœ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ _cgiargbc1dirname_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« հեՌաց՞ւՎ՚ հաՎակարգչից։ </li> <li>Greenstone-Õš Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ _gsdlhome_/bin/script/delcol.pl Õ®Ö€Õ¡Õ£Õ«Ö€ÕšÖ‰ Õ€Õ¡ÕŽÕžÕŠÕŸÕ¥Ö„, ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕœ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš ՚նթերց՟՞ղ և Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕžÕ² է։</li>
388</ul>}
389
390_textdelinv_ [l=hy] {_cgiargbc1dirname_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ÕºÕ¡Õ·Õ¿ÕºÕ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ§ Õ¯Õ¡ÕŽ ՜խալ է։ Õ‹Õ¶Õ»Õ¥Õ¬Õš Õ¹Õ¥Õ²Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕ¡Õ® է։}
391
392_textdelsuc_ [l=hy] {_cgiargbc1dirname_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ Õ»Õ¶Õ»ÕŸÕ¥Õ¬ է։}
393
394_textclonefail_ [l=hy] {_cgiargclonecol_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ¹Õ§ Õ¯Õ¬ÕžÕ¶Õ¡ÕŸÕžÖ€Õ¥Õ¬Ö‰ Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ պատճաՌներ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ լինել՝
395<ul>
396<li> _cgiargclonecol_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ«
397<li> _cgiargclonecol_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ« collect.cfg կաՌ՞ւց՟ածքային Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš
398<li> Գրին՜թ՞՞ւն՚ Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ« Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¬ÕžÖ‚ collect.cfg կաՌ՞ւց՟ածքային Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš
399</ul>
400}
401
402_textcolerr_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õ« ՜խալ}
403
404_texttmpfail_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õš Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¬ Õ¯Õ¡ÕŽ գրել ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡ÕŸÕžÖ€ թղթապանակից։ Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ պատճաՌներն Õ¥Õ¶.
405<ul>
406<li> Greenstone -Õš Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ« Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¬ÕžÖ‚/Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ¡Ö€Õ¿ÕžÕ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ _gsdlhome_/tmp Ö„Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰
407</ul>}
408
409_textmkcolfail_ [l=hy] {Ô¿ÕžÖ‚Õ¿Õ¡Õ¯Õ«Õ¹Õ«Õ¶ Õ¹Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕŸÕ¥Õ® ՜տեղծել Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կ՞ղՎից ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»ÕŸÕžÕ² Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ« կաՌ՞ւց՟ածք՚ (mkcol.pl failed). Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ պատճաՌներն են՝
410<ul>
411<li> Գրին՜թ՞՞ւն՚ Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ« Õ¡Ö€Õ¿ÕžÕ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ _gsdlhome_/tmp
412 Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰
413<li> mkcol.pl perl Õ¯ÕžÕ€Õ« ՜խալ։
414</ul>
415}
416
417_textnocontent_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õ« ՜խալ. Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶ Õ¹Õ« Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ® Õ“ÕžÖ€Õ±Õ«Ö€ ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õš ՜կՊբից։}
418
419_textrestart_ [l=hy] {ՎերաբեՌնա՟՞րել Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹ÕšÖ‰}
420
421_textreloaderror_ [l=hy] {Õ†ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծՎան ՚նթացք՞ւՎ ՜խալ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ« ՞ւնեցել։ Սա Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°Õ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕ¶ պատճաՌ՞՟, ÕžÖ€ Greenstone-Õš Õ·ÖƒÕžÕ©ÕŸÕ¥Õ¬ Õ§ " ՟երաբեՌն՞ւՎ'' Õ¯Õ¡ÕŽ «հետ» Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ« օ
422գտագ՞րծ՞ւՎից։ (ԜնՀր՞ւ ենք ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¥Ö„ խ՞ւ՜ափել Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õ« Վիջ՞ց՞՟ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ®ÕžÖ‚ ՜տեղծել՞ւ ՚նթացք՞ւՎ Õ¡ÕµÕœ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš օ
423գտագ՞րծել՞ւց)։ Ԝ՞րհ՞ւրՀ ենք Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ աշխատեցնեք Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õš ն՞րից։}
424
425_textexptsuc_ [l=hy] {_cgiargbc1dirname_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡Õ¶ÕŸÕ¥Õ¬ Õ§ _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirname_ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰
426}
427
428_textexptfail_ [l=hy] {<p>Չի Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕŸÕžÖ‚ÕŽ արտահանել _cgiargbc1dirname_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Ö‰ Սա Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ§ ,ÕžÖ€ Õ¬Õ«Õ¶Õ« Õ¡ÕµÕ¶ պատճաՌ՞՟ ,ÕžÖ€ Greenstone-Õš Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ աՌանց "Արտահանել Õ€Õ¥ÕºÕ« CD-ROM" գ՞րծաՌ՞ւյթի։ .
429<ul>
430<li> ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€Õ¥Õ¬ եք Greenstone-Õ« 2.70w Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« ÕŸÕ¡Õ² Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯Õš CD-ROM-ից Õ¡ÕµÕœ Õ¢Õ¡Õ²Õ¡Õ€Ö€Õ«Õ¹Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¹Õ¥Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ« Õ¥Õ©Õ¥ "ÕŠÕ¡Õ¿ÕŸÕ«Ö€ÕŸÕ¡Õ®" Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ չեք ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Հրանց։ Ô¿Õ¡Ö€ÕžÕ² եք ա՟ելացնել Հրանց ՟երաաշխատեցնել՞՟ Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕšÖ‰
431
432<li> ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€Õ¥Õ¬ եք Greenstone-Õš ինտերնետից բեՌնաթափ՟ած օ
433րինակից Õ€ÕžÖ‚Ö„ կարիք Õ¯ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Ö„ ներբեՌնել՞ւ և Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ լրաց՞ւցիչ փաթեթ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡ÕµÕœ գ՞րծաՌ՞ւթ՚։ ԜնՀր՞ւՎ ենք այցելեք <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a> Õ¯Õ¡ÕŽ
434 <a
435 href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">the mailing list</a> Õ°Õ¥Õ¿Õ¡Õ£Õ¡ ՎանրաՎա՜ների Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€
436
437</ul>
438}
439
440######################################################################
441# depositoraction
442package depositor
443######################################################################
444
445
446_textdepositorblurb_ [l=hy] {<p> ÕƒÕ·Õ£Ö€Õ¿ÕžÖ€Õ¥Õ¶ Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Ö„ հետևյալ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš և ՜եղՎեք _textintro_ . </p>}
447
448_textcaec_ [l=hy] {Ա՟ելաց՞ւՎ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ«Õ¶Ö‰}
449_textbild_ [l=hy] {ÔŽÕ¥ÕºÕžÕŠÕ«Õ¿ Õ¡Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¶ÕµÕžÖ‚Õ©Õš}
450_textintro_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš}
451_textconfirm_ [l=hy] {Հա՜տատ՞ւՎ }
452_textselect_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚}
453_textmeta_ [l=hy] {Նշել ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰}
454_textselectoption_ [l=hy] {ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ... }
455
456_texttryagain_ [l=hy] {ԜնՀր՟՞ւՎ Õ§ <a href="_httppagedepositor_" target=_top>ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ Õ€Õ¥ÕºÕžÕŠÕ«Õ¿Õ¡Ö€Õš և </a>ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¥Õ¬ ն՞րից։
457
458}
459
460_textselectcol_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶, ÕžÖ€Õ« ÕŽÕ¥Õ» ցանկան՞ւՎ եք ա՟ելացնել Õ¶ÕžÖ€ փա՜տաաթ՞ւղթ }
461_textfilename_ [l=hy] {Ֆայլի Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ}
462_textfilesize_ [l=hy] {Ֆայլի չափ}
463
464_textretcoll_ [l=hy] {ՎերաՀաՌնալ Õ€Õ¥ÕºÕžÕŠÕ«Õ¿Õ¡Ö€Õ«Õ¶}
465
466
467_texttmpfail_ [l=hy] {"ÔŽÕ¥ÕºÕžÕŠÕ«Õ¿ÕžÖ€Õš Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ²Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¬ Õ¯Õ¡ÕŽ գրել ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡ÕŸÕžÖ€ ֆայլից Õ¯Õ¡ÕŽ թղթապանակից։ Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ պատճաՌներն Õ¥Õ¶.
468<ul>
469<li> Greenstone-Õš Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ« Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¬ÕžÖ‚/Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ _gsdlhome_/tmp Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ
470</ul>" }
471
472
473######################################################################
474# 'gsdl' page
475package gsdl
476######################################################################
477
478
479#------------------------------------------------------------
480# text macros
481#------------------------------------------------------------
482
483
484_textgreenstone1_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն՚ Õ€Õ¡ ծրագրային ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŸÕ¡ÕµÖ€ Õ§, ÕžÖ€Õš ծաՌայ՞ւՎ Õ§ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« ՜տեղծՎան և Հրանց ՜պա՜արկՎան Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰Ô±ÕµÕ¶ Õ¿Ö€Õ¡ÕŽÕ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕŽÕ¡Õ¶ և Õ¡ÕµÕ¶ Ô»Õ¶Õ¿Õ¥Ö€Õ¶Õ¥Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯Õ¡ÕŽ խտա՜ալիկի ÕŸÖ€Õ¡ Õ°Ö€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ¶ÕžÖ€ եղանակ։Գրին՜թ՞՞ւն՚ Õ©ÕžÕ²Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕ¡Õ® Õ§ ÕŽÕ¡ÕµÕ¯Õ¡Õ¿ÕžÕµÕ« հաՎալ՜արան՞ւՎ՝ Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®Õ« Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ, և Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Յ
485ՈՒՆԵՍԿՈ-Õ« և Õ€ÕµÕžÖ‚ÕŽÕ¡Õ¶ Õ«Õ¶Ö†Õž հա՜արակական Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¥Õ¿ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¿Õ¥Õ²Ö‰Ô±ÕµÕ¶ Բաց Ô¿ÕžÕ€Õ¥Ö€ÕžÕŸ ծրագրաշար Õ§, ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« <i>http://greenstone.org</i> GNU Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ հանրային Õ¡Ö€Õ¿ÕžÕ¶Õ¡Õ£Ö€Õ« ÕºÕ¡ÕµÕŽÕ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ±Õ¡ÕµÕ¶Ö‰}
486
487_textgreenstone2_ [l=hy] {Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« կայք (<a
488href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ©Õ«ÕŸ օ
489րինակելի Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€, Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€Õš ՜տեղծ՟ած Գրին՜թ՞՞ւնի ծրագրային ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŸÕ¡ÕµÖ€ÕžÖ‚ÕŽ, և Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ¥Õ¶ ÕžÖ‚Õ·Õ¡Õ€Õ«Ö€ ÕŠÕ¶Õ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ ÔŽÖ€Õ¡Õ¶Ö„ ց՞ւցաՀր՞ւՎ Õ¥Õ¶ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ և Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ տարբեր Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš, և ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ Արաբերեն, Չինարեն, Õ„Õ¡ÕžÖ€Õ«, Ի՜պաներեն Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ նաև Անգլերեն Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕžÕŸÖ‰ Այ՜տեղ Õ¯Õ¡Õ¶ նաև ÕžÖ€ÕžÕ· երաժշտական Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Ö‰}
490
491_textplatformtitle_ [l=hy] {ÕºÕ¬Õ¡Õ¿Ö†ÕžÖ€ÕŽ}
492_textgreenstone3_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն՚ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ÕˆÖ‚Õ«Õ¶Õ€ÕžÕŠ, Յ
493ÕžÖ‚Õ¶Õ«Ö„Õœ, և Մաք OS X ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŸÕ¡ÕµÖ€Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ ԱՌաք՟՞ւՎ Õ§ ÕˆÖ‚Õ«Õ¶Õ€ÕžÕŠ, Յ
494ÕžÖ‚Õ¶Õ«Ö„Õœ, և Մաք OS X ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŸÕ¡ÕµÖ€Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ օ
495Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ պատրա՜տի Õ¯ÕžÕ€Õ¥Ö€ÕžÕŸÖ‰ ՆերաՌ՞ւՎ Õ§ նաև Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« ÕžÕ²Õ» ՜կՊբնական Õ¯ÕžÕ€Õ¥Ö€Õš, ÕžÖ€Õš կարելի Õ§ կ՞Վպիլացնել օ
496Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Մայքր՞՜՞ֆթ C++ or gcc. Գրին՜թ՞՞ւն՚ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ նաև Õ¡ÕŠÕ¡Õ¿ ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« օ
497ÕªÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ ծրագրերի Õ°Õ¥Õ¿. Apache և PERL. Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Վիջերե՜՚ օ
498Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՞՜տայնի Հիտակ՝ ՜՞՟՞րաբար Netscape Navigator Õ¯Õ¡ÕŽ Internet Explorer.
499}
500
501_textgreenstone4_ [l=hy] {Շատ փա՜տաթղթային Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ¯Õ¡ÕµÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶ CD-ROM -Õ« ÕŸÖ€Õ¡ օ
502Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Greenstone -Õ« ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕšÖ‰ Օրինակի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, <i>Humanity Development Library</i>-Õš ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ Õ§ 1,230 Õ°Ö€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ հաշ՟ապահ՞ւթյ՞ւնից ÕŽÕ«Õ¹Ö‡ ջրի ÕŽÕ¡Ö„Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö‰ Ô±ÕµÕ¶ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¶ÕŸÕ¡ÕŠÕ¡Õ£ÕžÖ‚ÕµÕ¶ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕžÕ²Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ°ÕŠÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« կիրաՌՎաՎբ, ÕžÖ€ÕžÕ¶Õ«Ö„ Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ· Õ¥Õ¶ Պարգաց՞ղ երկրների Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Տեղեկատ՟՞ւթյ՞ւն՚ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ հա՜անելի Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Վիջ՞ց՞՟ Õ€Õ«Õ¿ÕŸÕ¥Õ¬ÕžÕŸ ՚՜տ Õ©Õ¥ÕŽÕ¡ÕµÕ«, Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ՚՜տ ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö€Õ«, Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ՚՜տ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶, Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ Õ¡Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÕŸ և գրքի Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¥Ö€Õ« ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ€Õ«Õ¿ÕžÖ‚ÕŽÕžÕŸÖ‰ }
503
504_textcustomisationtitle_ [l=hy] {ÕŠÕ¡Õ¿ÕŸÕ«Ö€Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ« պահանջների Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ}
505_textgreenstone5_ [l=hy] {Greenstone -Õš Õ°Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ¯ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®ÕŸÕ¡Õ® Õ§ ՞րպե՜Պի Õ¬Õ«Õ¶Õ« խի՜տ Õ³Õ¯ÕžÖ‚Õ¶ և Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŸÕžÕ²Ö‰ Õ†ÕžÖ€ փա՜տաթ՞ւղթ՚ և
506ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ±Ö‡Õ¡Õ¹Õ¡ÖƒÕ¥Ö€Õš հարՎարեց՟ած Õ¥Õ¶ "plugins" (Perl Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÕŸ) Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Վիջ՞ց՞՟։ Õ†ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡ÕºÕ¥Õœ , Õ¶ÕžÖ€ ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ կաՌ՞ւց՟ածք՚
507Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ Õ¶Õ¥Ö€Õ€Ö€ÕŸÕ¥Õ¬ "Հա՜ակարգիչներ'' Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÕŸÖ‰ Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Վիջերե՜ի Õ€Õ«Õ¿Õ«Ö€-և-ÕŠÕ£Õ¡ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶Õš կարելի Õ§ հա՜նել օ
508Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ÕºÕ¡Ö€ÕŠ ÕŽÕ¡Õ¯Ö€ÕžÕ¶Õ¥Ö€Ö‰ Corba Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ±Õ¡ÕµÕ¶Õ¡Õ£Õ«Ö€Õš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Õ¯Õ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶ (Java-Õ« ÕŽÕ¥Õ») օ
509Õ£Õ¿ÕŸÕ¥Õ¬ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ փա՜տաթղթային Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¥Õ¿ ÕŽÕ«Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŸÕ¡Õ® հնարա՟՞ր՞ւթյ՞ւններից։ ÕŽÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕºÕ¥Õœ, ՜կՊբնական Õ¯ÕžÕ€Õš Õ£Ö€ÕŸÕ¡Õ® C++ և Perl-ÕžÕŸ , ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ§ և հա՜անելի Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}
510
511_textdocumentationtitle_ [l=hy] {Փա՜տաթղթաբան՞ւթյ՞ւն}
512_textdocuments_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¯Õ¡ ÕšÕ¶Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ¡Õ¯ ձեՌնարկ։}
513
514#_textthreedocs_ {There are three documents that explain the Greenstone system:}
515#_textinstall_ {The Greenstone Digital Library Software Installer's Guide}
516#_textuser_ {The Greenstone Digital Library Software User's Guide}
517#_textdevelop_ {The Greenstone Digital Library Software Developer's Guide}
518
519_textmailinglisttitle_ [l=hy] {Õ¶Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ§Õ»}
520_textmailinglist_ [l=hy] {Ô³ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ‚Õ¶Õ« Գրին՜թ՞՞ւն Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« Ö„Õ¶Õ¶Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õ« Õ­ÕžÖ‚ÕŽÕ¢Ö‰ Ô±Õ¯Õ¿Õ«ÕŸ Վա՜նակիցներ՚ պետք Õ§ աջակցեն Վա՜նակցել՞՟ Ö„Õ¶Õ¶Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶Ö‰Ô²Õ¡ÕªÕ¡Õ¶ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ£Ö€ÕŸÕ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, այցելեք <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a>.
521
522Õ”Õ¶Õ¶Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õ« ց՞ւցակին Õ°Õ¡Õ²ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ¶ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ¯ÕžÕŸ, հա՜ցեագրեք Õ¡ÕµÕ¶ <a
523href="mailto:[email protected]"
524>[email protected]</a>.
525}
526
527_textbugstitle_ [l=hy] {Սխալներ}
528_textreport_ [l=hy] {Մենք ցանկան՞ւՎ ենք Õ°Õ¡ÕŽÕžÕŠÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕœ ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕš Õ¬Õ¡ÕŸ Õ§ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ ձեր Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ ԜնՀր՞ւՎ ենք Õ°Õ¡Õ²ÕžÖ€Õ€Õ¥Ö„ ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕžÖ‚Ö€ ՜խալ՚ <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">փ՞՜տային ց՞ւցակին</a>}
529
530_textgs3title_ [l=hy] {աշխատանքի ÕŽÕ¥Õ» }
531_textgs3_ [l=hy] {«Greenstone 3»-Õš Õ€Õ¡ Õ¶ÕžÖ€ÕžÕŸÕ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®ÕŸÕ¡Õ® Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£ Õ§, ÕžÖ€Õš ÕºÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ Õ§ Greenstone 2-Õ« Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ աՌա՟ել՞ւթյ՞ւններ՚ (՚նթացիկ տարբերակ) -օ
532րինակի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, Õ¡ÕµÕ¶ Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚ Õ§ և Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕ¡ÕºÕ¬Õ¡Õ¿Ö†ÕžÖ€ÕŽ . Õ°Õ¥Õ·Õ¿ Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬Õ«Ö‰ ÔŽÕ¡ Վիացն՞ւՎ Õ§ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ աՌանձնահատկ՞ւթյ՞ւններ՚ և Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¬Õ«ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰ Ô±ÕµÕ¶ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ կաՌ՞ւցել և աշխատեցնել Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš աՌանց ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ«Ö‰ Ô³Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Java ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŸÕ¡ÕµÖ€ÕžÖ‚ÕŽ, Õ¡ÕµÕ¶ կաՌ՞ւց՟ած Õ§ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ­ ÕŽÕžÕ€ÕžÖ‚Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« ցանց, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ հաղ՞րՀակց՟՞ւՎ Õ¥Õ¶ օ
533Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ XML, այ՜պի՜՞՟ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¢Õ¡Õ·Õ­ÕŸÕ¡Õ® ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŸÕ¡ÕµÖ€ÕžÖ‚ÕŽ և Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®ÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ տարբեր կայանների ÕŸÖ€Õ¡Ö‰ Ô±ÕµÕœ ÕŽÕžÕ€ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Ö€ Õ±Ö‡Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚ÕŽÕš Վեծացն՞ւՎ Õ§ Greenstone-Õ« Õ³Õ¯ÕžÖ‚Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš և ÕšÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¯Õ¶ÕšÖ‰ «Greenstone 3»-Õ« փա՜տաթղթաբան՞ւթյ՞ւն՚ և ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¡Ö€Õ¡Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ©ÕžÕ²Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš կարելի Õ§ բեՌնաթափել <a href="http://www.greenstone.org/greenstone3.html">Greenstone 3 home page</a>.-ից ։?}
534
535_textcreditstitle_ [l=hy] {երախտիքներ}
536
537_textwhoswho_ [l=hy] {Greenstone ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕš ÕŽÕ¥Õ¯ Վիա՜նական ջանք Õ§ Õ·Õ¡Õ¿ ÕŽÕ¡Ö€Õ€Õ¯Õ¡Õ¶ ÕŽÕ«Õ»Ö‡Ö‰ Rodger McNab և Stefan Boddie- Õš Õ²Õ¥Õ¯Õ¡ÕŸÕ¡Ö€ ճարտարապետներն Õ¥Õ¶ և Õ¶Õ¥Ö€Õ€Õ¶ÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€Õ¶ են։ Աջակց՞ւթյ՞ւններ Õ¥Õ¶ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¥Õ¬ ÔŽÕ¥ÕµÕŸÕ«Õ€ Բեինբրիջի , Õ‹ÕžÖ€Õ»
538Ô²Õ¡Õ¹Õ¡Õ¶Õ¡Õ¶Õ« ,Õ€ÕžÕ¶Õ£ Չեն , Մայքլ Ԏե՞ւ՜նիփ, Քեթրին ÔŽÕžÕ¶ , Ô·Õ¬Õ¯Õ¥ ÔŽÕ¡Õ¶Õ¯Õ¥Ö€, Կարլ Ô³Õ¡Õ©ÕŸÕ«Õ¶ , Ô³Õ¥ÕžÖ† Õ€ÕžÕ¬ÕŽÕ¥Õœ, ÔŽÕ¡Õ¶Õ¡ Մաքքի, Õ‹ÕžÕ¶
539Õ„ÕšÖ„ Ֆեր՜՞ն, Քրեիգ Õ†Õ¥ÕŸÕ«Õ¬ -Մեննինգ, ÔŽÕ«Õ¶Õ¡Õ¬ Փաթել, Ô³ÕžÖ€Õ€ÕžÕ¶ Փայնթեր,Ô²Õ¥Ö€Õ¶Õ°Õ¡Ö€Õ€ Ֆահրինգ, Տ՞ՀՀ
540ՌեՀՀ , Ô²Õ«Õ¬Õ¬ Ռ՞ջջեր՜, Õ‹ÕžÕ¶ Թ՞Վփ՜՞ն,և Ստյ՞ւարտ Յ
541Õ¥Õ©Õ¥Ö€Õœ կ՞ղՎից։ Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ«Õ¡ÕµÕ« Ô¹ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®Õ« Õ¡ÕµÕ¬ Õ¡Õ¶Õ€Õ¡ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« Õ­ÕžÖ€Õ°Ö€Õ€Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ և ՞ւղեկց՞ւՎ՝ Մարկ Ապերլի, Õ‹Õž Ô¿ÕžÕ¶Õ«Õ¶Õ£Õ°Õ¥ÕŽ, Մաթ Õ‹ÕžÕ¶Õœ, Սթի՟ Õ‹ÕžÕ¶Õœ, Տե Տակա Ô¿Õ«Õ£Õ¡Õ¶, Մայքլ Ԍ՞ւթ՜, Մալիկա Õ„Õ¡Õ°ÕžÕµÕ«Ö‰, Գերի ՄարՀ՜՞ն, ÔŽÕ¥ÕµÕŸ Õ†Õ«Õ¯ÕžÕ¬Õœ և Ԍլ՞յՀ ՍՎիթ։ Մենք Õ¯ÕžÖ‚ÕŠÕ¥Õ«Õ¶Ö„ Õ¥Ö€Õ¡Õ­Õ¿Õ¡Õ£Õ«Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ նրանց, ÕžÕŸÖ„Õ¥Ö€ Õ¶Õ¥Ö€Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¶ ՞ւնեցել GNU-Õ¡Ö€Õ¿ÕžÕ¶Õ¡Õ£Ö€Õ« ÖƒÕ¡Õ©Õ¥Õ©Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ներաՌել՞՟ նաև տարած՞ւՎ՚՝ MG, GDBM, PDFTOHTML, PERL, WGET, WVWARE և XLHTML։}
542
543_textaboutgslong_ [l=hy] {գրին՜թ՞՞ւն ծրագրաշարի Վա՜ին}
544
545######################################################################
546# 'users' page
547package userslistusers
548######################################################################
549
550
551#------------------------------------------------------------
552# text macros
553#------------------------------------------------------------
554
555_textlocu_ [l=hy] {Ԟնթացիկ օ
556Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€Õ« ց՞ւցակ}
557_textuser_ [l=hy] {օ
558Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²}
559_textas_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ·ÕŸÕ« Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯}
560_textgroups_ [l=hy] {Õ­ÕŽÕ¢Õ¥Ö€}
561_textcomment_ [l=hy] {Õ„Õ¥Õ¯Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
562_textadduser_ [l=hy] {Ա՟ելացնել Õ¶ÕžÖ€ օ
563Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²}
564_textedituser_ [l=hy] {ԜՎբագրել }
565_textdeleteuser_ [l=hy] {հեՌացնել}
566
567
568######################################################################
569# 'users' page
570package usersedituser
571######################################################################
572
573
574#------------------------------------------------------------
575# text macros
576#------------------------------------------------------------
577
578
579_textedituser_ [l=hy] {ԜՎբագրել օ
580Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õš}
581_textadduser_ [l=hy] {Ա՟ելացր՞ւ Õ¶ÕžÖ€ օ
582Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²}
583
584_textaboutusername_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš պետք Õ§ Õ¬Õ«Õ¶Õ« 2 և 30 Õ¥Ö€Õ¯Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ նիշերի Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ ÔŽÖ€Õ¡Õ¶Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ տաՌաթ՟ային նիշեր, '.', և '_'.}
585
586_textaboutpassword_ [l=hy] {ԳաղտնաբաՌ՚ պետք Õ§ Õ¬Õ«Õ¶Õ« 3 և 128 Õ¥Ö€Õ¯Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ նիշերի Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ ÔŽÖ€Õ¡Õ¶Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ ցանկացած Õ¶ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¬ Õ¿ÕºÕŸÕžÕ² ASCII նիշեր}
587
588_textoldpass_ [l=hy] {ÔµÕ©Õ¥ Õ¡ÕµÕœ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õš Õ€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ Õ§, Õ°Õ«Õ¶ գաղտնաբաՌ՚ Õ¯ÕºÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶ÕŸÕ« }
589_textenabled_ [l=hy] {Ô¹ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§}
590_textdisabled_ [l=hy] {կա՜եց՟ած է}
591
592_textaboutgroups_ [l=hy] {Ԝ՞ւՎբ՚ ՜տ՞րակետներ՞՟ Õ¢Õ¡ÕªÕ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ® ց՞ւցակ Õ§, ՜տ՞րակետներից Õ°Õ¥Õ¿Õž բացատ ÕŽÕ« Õ©ÕžÕ²Õ¥Ö„Ö‰}
593_textavailablegroups_ [l=hy] {Õ†Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¥Õœ ՜ահՎան՟ած Õ­ÕŽÕ¢Õ¥Ö€Õš ներաՌ՞ւՎ Õ¥Õ¶ կաՌա՟արչի և ÕžÖ‚Ö€Õ«Õ·Õ¶Õ¥Ö€Õ«, ÕžÕŸÖ„Õ¥Ö€ ՜ահՎան՞ւՎ Õ¥Õ¶ իրա՟ա՜՞ւթյ՞ւններ տարածական Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« կաՌ՞ւցՎան Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰Ö…
594Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ« Վիջերե՜՚ Õ¯Õ¡ÕŽ ÔŽÕ¥ÕºÕžÕŠÕ«Õ¿Õ¡Ö€ÕšÖ‰
595<ul>
596<li><b>կաՌա՟արիչ</b>. Տալի՜ Õ§ Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ և ÖƒÕžÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ձևատե՜ք՚ և օ
597Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ°Õ¡Õ·Õ«ÕŸÕšÖ‰
598<li><b>Õ¡Õ¶Õ±Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶-Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ -Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Õ«Ö€ </b>. Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՜տեղծել Õ¶ÕžÖ€ Õ¡Õ¶Õ±Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ ։
599<li><b><collection-name>-collection-editor</b>. Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՜տեղծել և Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Ö€Õ¥Õ¬ "Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚-Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶" Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ , օ
600րինակ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ¥Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€-Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚- Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Õ«Ö€Ö‰
601<li><b>Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€-Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€-Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Õ«Ö€r</b>. Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՜տեղծել Õ¶ÕžÖ€ Õ¡Õ¶Õ±Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ և Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ և Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Ö€Õ¥Õ¬ <b>Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€</b> Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰
602</ul>}
603
604
605######################################################################
606# 'users' page
607package usersdeleteuser
608######################################################################
609
610
611#------------------------------------------------------------
612# text macros
613#------------------------------------------------------------
614
615_textdeleteuser_ [l=hy] {ՀեՌացնել օ
616Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ«Õ¶}
617_textremwarn_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ«Ö€ÕžÕžÖ„ ցանկան՞ւՎ եք ÕŽÕ·Õ¡Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ հեՌացնել Õ¡ÕµÕœ օ
618Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ«Õ¶ <b>_cgiargumun_</b>}
619
620
621######################################################################
622# 'users' page
623package userschangepasswd
624######################################################################
625
626
627#------------------------------------------------------------
628# text macros
629#------------------------------------------------------------
630
631_textchangepw_ [l=hy] {Õ“ÕžÕ­Õ¥Ö„ գաղտնաբաՌ՚ }
632_textoldpw_ [l=hy] {Հին Õ£Õ¡Õ²Õ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡ÕŒ}
633_textnewpw_ [l=hy] {ն՞ր գաղտնաբաՌ}
634_textretype_ [l=hy] {ն՞րից ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ արեք գաղտնաբաՌ՚}
635
636
637######################################################################
638# 'users' page
639package userschangepasswdok
640######################################################################
641
642
643#------------------------------------------------------------
644# text macros
645#------------------------------------------------------------
646
647_textsuccess_ [l=hy] {Ձեր գաղտնաբաՌ՚ Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕŸÕ¥Õ¬ է։}
648
649
650######################################################################
651# 'users' page
652package users
653######################################################################
654
655
656#------------------------------------------------------------
657# text macros
658#------------------------------------------------------------
659
660_textinvalidusername_ [l=hy] {Սխալ Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Ö‰}
661_textinvalidpassword_ [l=hy] {ԳաղտնաբաՌ՚ ՜խալ է}
662_textemptypassword_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արեք Õ¡ÕµÕœ օ
663Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« ՜կՊբնական գաղտնաբաՌ՚։}
664_textuserexists_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ օ
665Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õš Õ¡Ö€Õ€Õ¥Õ¶ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ‚Õ¶Õ«, ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ ÕŽÕ¥Õ¯ ÕžÖ‚Ö€Õ«Õ· օ
666Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶}
667
668_textusernameempty_ [l=hy] {ԜնՀր՞ւՎ ենք, ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ ձեր օ
669Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš}
670_textpasswordempty_ [l=hy] {Պետք Õ§ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ անեք Õ°Õ«Õ¶ գաղտնաբաՌ՚։}
671_textnewpass1empty_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ ձեր Õ¶ÕžÖ€ գաղտնաբաՌ՚, ՞րից Õ°Õ¥Õ¿Õž ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ¿ÕºÕ¥Ö„ Õ¡ÕµÕ¶}
672_textnewpassmismatch_ [l=hy] {Ձեր Õ¶ÕžÖ€ գաղտնաբաՌի Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¹Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰}
673_textnewinvalidpassword_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ եք արել ՜խալ գաղտնաբաՌ։}
674_textfailed_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¯Õ¡ÕŽ գաղտնաբաՌ՚ ՜խալ են։}
675
676
677######################################################################
678# 'status' pages
679package status
680######################################################################
681
682
683#------------------------------------------------------------
684# text macros
685#------------------------------------------------------------
686
687
688_textversion_ [l=hy] {Greenstone տարբարակի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Õš}
689_textframebrowser_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ պետք Õ§ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Ö„ Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÕ² Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ ՜ա Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}
690_textusermanage_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²Õ« կաՌա՟ար՞ւՎ}
691_textlistusers_ [l=hy] {Õ©ÕŸÕ¡Ö€Õ¯Õ«Ö€ օ
692Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶}
693_textaddusers_ [l=hy] {ա՟ելացր՞ւ Õ¶ÕžÖ€ օ
694Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²}
695_textchangepasswd_ [l=hy] {Õ“ÕžÕ­Õ¥Õ¬ գաղտնաբաՌ՚}
696_textinfo_ [l=hy] {Տեխնիկական Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
697_textgeneral_ [l=hy] {ÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€}
698_textarguments_ [l=hy] {փա՜տարկներ}
699_textactions_ [l=hy] {Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
700_textbrowsers_ [l=hy] {Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€}
701_textprotocols_ [l=hy] {Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ±Õ¡ÕµÕ¶Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö€}
702_textconfigfiles_ [l=hy] {Ձևա՟՞րՎան ֆայլեր}
703_textlogs_ [l=hy] {Գրանց՞ւՎներ}
704_textusagelog_ [l=hy] {օ
705Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŽÕ¡Õ¶ գրանց՞ւՎներ}
706_textinitlog_ [l=hy] {init log}
707_texterrorlog_ [l=hy] {՜խալի գրանց՞ւՎ }
708_textadminhome_ [l=hy] {աՀՎինի՜տրատ՞րի Õ§Õ»}
709_textreturnhome_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ¿Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ§Õ»}
710_titlewelcome_ [l=hy] {Õ‚Õ¥Õ¯Õ¡ÕŸÕ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽ}
711_textmaas_ [l=hy] {ԿաՌա՟արՎան և ՞ւղեկցՎան ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« ծաՌայ՞ւթյ՞ւններ՚ ներաՌ՟ած Õ¥Õ¶ }
712_textvol_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ աՌցանց գրանց՞ւՎներ՚}
713_textcmuc_ [l=hy] {Ստեղծել, ÕºÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ և ն՞րացնել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ }
714_textati_ [l=hy] {ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬ Õ¿Õ¥Õ­Õ¶Õ«Õ¯Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ինչպի՜իք Õ¥Õ¶ օ
715րինակ CGI Õ¡Ö€Õ£ÕžÖ‚ÕŽÕ¥Õ¶Õ¿Õ¶Õ¥Ö€Õš }
716
717_texttsaa_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ ծաՌայ՞ւթյ՞ւններ՚ հա՜անելի Õ¥Õ¶ օ
718Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ§Õ»Õ« Õ±Õ¡Õ­Õ¡Õ¯ÕžÕ²ÕŽÕµÕ¡Õ¶ Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ ց՞ւցանակ՚ }
719
720_textcolstat_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯ }
721
722_textcwoa_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš կերևան "Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕžÕ²" Õ¥Õ©Õ¥ Հրանց build.cfg Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õ¥Ö€Õš Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶, կարՀաց՟՞ղ Õ¥Õ¶, ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ ՜տեղծՎան աՎ՜աթ՟ի Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õš իրական Õ§ ( > 0), և Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« ինՀեք՜ի Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ (այ՜ինքն Õ¹Õ¥Õ¶ Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ կաՌացՎան Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ)։}
723
724_textcafi_ [l=hy] {ՍեղՎեք <i>abbrev.</i> Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Վա՜ին Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ }
725_textcctv_ [l=hy] {՜եղՎաք <i> Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Õ¥Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚</i> Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶}
726_textsubc_ [l=hy] {Հա՜տատեք ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš}
727_texteom_ [l=hy] {Սխալ main.cfg բացելի՜։}
728_textftum_ [l=hy] {main.cfg ն՞րաց՞ւՎ՚ ձախ՞ղ՟եց։}
729_textmus_ [l=hy] {main.cfg Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ թարՎաց՟ել Õ§}
730
731
732######################################################################
733# 'bsummary' pages
734package bsummary
735######################################################################
736
737
738#------------------------------------------------------------
739# text macros
740#------------------------------------------------------------
741
742_textbsummary_ [l=hy] {ԿաՌ՞ւցիր "_collectionname_" Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« հաՎաՌ՞տագր՞ւթյ՞ւն՚։}
743_textflog_ [l=hy] {ԳրանցՎան Õ±Õ¡Õ­ÕžÕ²ÕžÖ‚ÕŽ _collectionname_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}
744_textilog_ [l=hy] {Õ†Õ¥Ö€ÕŽÕžÖ‚Õ®Õ¥Ö„ գրանց՞ւՎ՚ _collectionname_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}
745
746############################################################################
747#
748# This stuff is only used by the usability (SEND FEEDBACK) stuff
749#
750############################################################################
751package Global
752
753# old cusab button
754_linktextusab_ [l=hy] {ÕˆÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ կարծիք }
755
756_greenstoneusabilitytext_ [l=hy] {Greenstone- ի օ
757Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡Ö€ÕŽÕ¡Ö€Õ¡ÕŸÕ¥Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš }
758
759_textwhy_ [l=hy] {<p>ÕˆÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ¥Õ¿ÕŸÕžÕŽÕ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš ÕŽÕ« Վիջ՞ց Õ§ տեղեկացնել՞ւ, ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕœ Õ¯Õ¡ÕµÖ„Õš Õ¢Õ¡Ö€Õ€ Õ§ Õ¯Õ¡ÕŽ հիա՜թափեցն՞ղ։
760}
761_textextraforform_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ չպետք Õ§ լրացնե՜ Õ±Ö‡Õ¡Õ¹Õ¡ÖƒÕš -- ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ կօ
762Õ£Õ¶Õ«}
763_textprivacybasic_ [l=hy] {<p>ԳրաՌ՞ւՎ՚ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Greenstone-Õ« ցանցային Õ§Õ»Õ« Վա՜ին ,ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ€Õ«Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ էիք, և Õ¿Õ¥Õ­Õ¶ÕžÕ¬ÕžÕ£Õ«Õ¡Õ¶, ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ օ
764Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ եք Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ (Õ£ÕžÖ‚ÕŽÕ¡Ö€Õ¡Õ® ցանկացած օ
765ÕªÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¿Ö€Õ¡ÕŽÕ¡Õ€Ö€Õ¥Ö„)}
766_textstillsend_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ€Õ¥ÕŒ ցանկան՞ւ՞Վ եք ÕžÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡Õ²ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
767
768_texterror_ [l=hy] {Սխալ }
769_textyes_ [l=hy] {Õ¡ÕµÕž }
770_textno_ [l=hy] {Ոչ}
771_textclosewindow_ [l=hy] {Փակել ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶Õš }
772_textabout_ [l=hy] {Մա՜ին }
773_textprivacy_ [l=hy] {Մա՜նա՟՞ր}
774_textsend_ [l=hy] {Ուղարկել }
775_textdontsend_ [l=hy] {Մի ÕžÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯Õ«Ö€}
776_textoptionally_ [l=hy] {Ոչ ÕºÕ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ€Õ«Ö€}
777
778_textunderdev_ [l=hy] {Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ ՎանրաՎա՜ներ՚ ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ¯Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¶ ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰}
779
780_textviewdetails_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ¥Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ՎանրաՎա՜ներ՚։}
781_textmoredetails_ [l=hy] {ՄանրաՎա՜ներ}
782_texttrackreport_ [l=hy] {Հ՜կեք Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ¥Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
783_textcharacterise_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ տե՜ակի Õ­Õ¶Õ€Õ«Ö€ Õ§ Õ€Õ¡}
784_textseverity_ [l=hy] {Ինքան ÕŸÕ¡Õ¿Õ¶ Õ§ Õ­Õ¶Õ€Õ«Ö€Õš }
785
786_textbadrender_ [l=hy] {Ô·Õ»Õš Õ€Õ«Õ¿ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¿Õ¡Ö€ÕžÖ€Õ«Õ¶Õ¡Õ¯}
787_textcontenterror_ [l=hy] {Ô²ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ՜խալ}
788_textstrangebehaviour_ [l=hy] {Տարօ
789րինակ ÕºÕ¡Õ°ÕŸÕ¡Õ®Ö„}
790_textunexpected_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ ÕžÖ€ ան՜պա՜ելի Õ¢Õ¡Õ¶ Õ§ ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°Õ¥Õ¬ }
791_textfunctionality_ [l=hy] {ÔŽÕªÕŸÕ¡Ö€ Õ§ օ
792Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬}
793_textother_ [l=hy] {Ô±ÕµÕ¬ }
794
795_textcritical_ [l=hy] {ÔŸÕ¡ÕµÖ€Õ¡Õ°Õ¥Õ²}
796_textmajor_ [l=hy] {Ԍ՞ւրջ}
797_textmedium_ [l=hy] {Միջին }
798_textminor_ [l=hy] {Ô±Õ¶Õ¶Õ·Õ¡Õ¶}
799_texttrivial_ [l=hy] {Ô±Õ¶Õ¶Õ·Õ¡Õ¶}
800
801_textwhatdoing_ [l=hy] {Ի՞նչ էիք Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÖƒÕžÖ€Õ±ÕžÖ‚ÕŽ անել։}
802_textwhatexpected_ [l=hy] {Ի՞նչ եք Õ¡Õ¯Õ¶Õ¯Õ¡Õ¬ÕžÖ‚ÕŽ ÕžÖ€ Õ¿Õ¥Õ²Õ« Õ¯ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Ö‰}
803_textwhathappened_ [l=hy] {Ին՞չ Õ§ ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°Õ¥Õ¬ Õ«Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰}
804
805_cannotfindcgierror_ [l=hy] {<h2>Õ‘Õ¡ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥ÕŽ!<h2>Õ‰Õ¥ÕŽ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬ ՜եր՟երային Õ®Ö€Õ¡Õ£Õ«Ö€Õš "_linktextusab_" Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}
806
807_textusabbanner_ [l=hy] {Greenstone-Õ« koru-ÕžÕ³Õ« Õ¶Õ·Õ¡Õ¶}
808
809
810######################################################################
811# GTI text strings
812package gti
813######################################################################
814
815
816#------------------------------------------------------------
817# text macros
818#------------------------------------------------------------
819
820_textgtierror_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕµÕ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕŸÕ¥Õ¬ Õ§ ՜խալ}
821
822_textgtihome_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ Õ§Õ»Õš օ
823Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ±Õ¥ÕŠ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ Greenstone-Õ« Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕ¡Õ¯Õ¡Õ¶ աջակց՞ւթյ՞ւ՞ն՚։ Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ€Ö€Õ¡Õ¶Ö„, Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք
824<ul>Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ Greenstone-Õ« Վա՜եր՚ Õ¶ÕžÖ€ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÕŸÖ‰
825<li>թարՎացնել Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕ« Վիջերե՜՚ երբ անգլերեն Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕ« Վիջերե՜՚ ÖƒÕžÕ­ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ (ա՜ենք Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€)։
826<li> ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¥Õ¬ ՜խալներ՚ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ»Ö‰
827</ul>
828
829ՁեՊ կներկայաց՟ի ցանցային էջերի Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶, ՞ր՞նցից ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€Õš ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö‰
830ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ եք Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕ« Վիջերե՜՚ Õ€Õ¡Ö€Õ±ÕŸÕ¡Õ® Õ¡ÕŒ Õ€Õ¡Ö€Õ±ÕŸÕ¡Õ®Ö‰
831Շատ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ HTML Ö†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¿Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Ö€Õ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€. Õ€ÕžÖ‚Ö„ չպետք Õ§ ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¥Ö„ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ ՜ա, Õ¡ÕµÕ¬ ÕºÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ Õ€Ö€Õ¡Õ¶Ö„ անձեՌնաՎխելի Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ ԲաՌեր՚, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ ÕšÕ¶Õ£Õ®ÕŽÕ¡Õ¶ նշանների ÕŽÕ«Õ»Ö‡ ( Õ¶ÕŽÕ¡Õ¶ _ ՜րան_) Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶ÕºÕ¥Õœ չպետք Õ§ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕŸÕ¥Õ¶ (ÔŽÖ€Õ¡Õ¶Ö„ Greenstone "ÕŽÕ¡Õ¯Ö€Õž" Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ¶ Õ¥Õ¶)
832<p>
833ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ թարՎացն՞ւՎ եք Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ¬Õ¥ÕŠÕ« Վիջերե՜՚, Õ±Õ¥ÕŠ Õ¹Õ¥Õ¶ ներկայաց՟ի Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ ՞ր՞նց Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¡Ö€Õ€Õ¥Õ¶ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ‚Õ¶Õ«Ö‰
834ÔµÖ€Õ¢Õ¥ÕŽÕ¶ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¡Ö€Õ€Õ¥Õ¶ Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§, բայց անգլերեն տեք՜տ՚ Հրանից Õ°Õ¥Õ¿Õž ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕŸÕ¥Õ¬ է։ Ô±ÕµÕœ Õ€Õ¥ÕºÖ„ÕžÖ‚ÕŽ ՚նթացիկ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ և Õ€ÕžÖ‚Ö„ պետք Õ§ ՜տ՞ւգեք և թարՎացնեք Õ¡ÕµÕ¶, Õ¥Õ©Õ¥ Õ€Õ¡ անհրաժեշտ Õ§ ։
835<p>
836ÕˆÖ‚Õ²Õ²Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡ÕµÕ¶ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš, ÕžÖ€Õ¶ Õ¡Ö€Õ€Õ¥Õ¶ թարՎաց՟ած Õ§ Õ¥Õ²Õ¥Õ¬ օ
837Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Ö„ "Ուղղել Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš" Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš, ÕžÖ€Õš հա՜անելի Õ§ Greenstone-Õ« Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Վա՜երի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰
838<p>
839Յ
840ÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ Õ§Õ» Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¿ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ "_textgtisubmit_" Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯ÕžÕŸÖ‰ Երբ Õ€ÕžÖ‚Ö„ ՜եղՎ՞ւՎ եք ՜ա, ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¡ Õ¡Õ¶ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕºÕ¥Õœ Õ¯Õ¡Õ¿Ö€ÕŸÕžÖ‚ÕŽ nzdl.org կայքի Գրին՜թ՞՞ին Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Յ
841ÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ Õ§Õ»ÕžÖ‚ÕŽ Õ¡ÕµÕœ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš աՌկա Õ§ կայք ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ£Ö‚Ö€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰}
842
843_textgtiselecttlc_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Ö„ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚Õ¶Ö‰}
844
845#for status page
846_textgtiviewstatus_ [l=hy] {ՍեղՎեք ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ ՚նթացիկ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õš Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ }
847_textgtiviewstatusbutton_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ Վիճակ՚}
848_textgtistatustable_ [l=hy] {Ԟնթացիկ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õš Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}
849_textgtilanguage_ [l=hy] {ԌեՊ՞ւ}
850_textgtitotalnumberoftranslations_ [l=hy] {Ô¹Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ Ö„Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš}
851
852_textgtiselecttfk_ [l=hy] {ԜնՀր՞ւՎ Õ¥ÕŽ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Ö„ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš}
853
854_textgticoredm_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւնի ÕŽÕ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ (Õ°Õ«ÕŽÕ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶)}
855_textgtiauxdm_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն ÕŽÕ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ (Õ¥Ö€Õ¯Ö€ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶)}
856_textgtiglidict_ [l=hy] {GLI ԲաՌարան }
857_textgtiglihelp_ [l=hy] {GLI Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
858_textgtiperlmodules_ [l=hy] {Perl ÕŽÕžÕ€ÕžÖ‚Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õš}
859_textgtitutorials_ [l=hy] {Ու՜՞ւց՞ղական ÕŸÕ¡Ö€ÕªÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
860_textgtigreenorg_ [l=hy] {Greenstone.org}
861_textgtigs3interface_ [l=hy] {Greenstone 3 Միջերե՜}
862
863#for greenstone manuals
864_textgtidevmanual_ [l=hy] {Greenstone Զարգացն՞ղների ձեՌնարկ։}
865_textgtiinstallmanual_ [l=hy] {Greenstone-Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ձեՌնարկ }
866_textgtipapermanual_ [l=hy] {Greenstone-Õ« ձեՌնարկ «Թղթից Õ€Õ¥ÕºÕ« հա՟աքած՞ւ»}
867_textgtiusermanual_ [l=hy] {Greenstone Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« ձեՌնարկ }
868
869_textgtienter_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ }
870
871_textgticorrectexistingtranslations_ [l=hy] {Ուղղիր աՌկա Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
872_textgtidownloadtargetfile_ [l=hy] {ԲեՌնաթափիր Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš}
873_textgtiviewtargetfileinaction_ [l=hy] {Ԏիտեք այ՜ ֆայլ՚ գ՞րծ՞ղ՞ւթյան Վեջ։}
874_textgtitranslatefileoffline_ [l=hy] {Ô¹Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕœ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš ցանցից Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ }
875
876_textgtinumchunksmatchingquery_ [l=hy] {ՀարցՎան՚ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶ÕžÕ² տեք՜տի Վա՜երի քանակ }
877
878_textgtinumchunkstranslated_ [l=hy] {Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ }
879_textgtinumchunksrequiringupdating_ [l=hy] {Սրանցից 1 թարՎացՎան կարիք ÕžÖ‚Õ¶Õ«}
880_textgtinumchunksrequiringtranslation_ [l=hy] {Õ¹Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
881
882#for status page
883_textgtinumchunkstranslated2_ [l=hy] {Ô¿Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« քանակ}
884_textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=hy] {Õ‰Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« քանակ }
885_textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=hy] {Ô¹Õ¡ÕºÖ€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŽÕ« Ö„Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕŽÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ }
886
887_textgtienterquery_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ Õ¢Õ¡ÕŒ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ տեք՜տի Õ¡ÕµÕ¶ հատ՟ածից ÕžÖ€Õš ցանկան՞ւՎ եք ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¥Õ¬ }
888_textgtifind_ [l=hy] {ԳՏԻՐ}
889
890_textgtitranslatingchunk_ [l=hy] {Տեք՜տի Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õ« Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ <i>_1_</i>}
891_textgtiupdatingchunk_ [l=hy] {Տեք՜տի Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õ« թարՎաց՞ւՎ <i>_1_</i>}
892_textgtisubmit_ [l=hy] {Գրանցել}
893
894_textgtilastupdated_ [l=hy] {Վերջին թարՎաց՞ւՎ}
895
896_textgtitranslationfilecomplete_ [l=hy] {Õ‡Õ¶ÕžÖ€Õ°Õ¡Õ¯Õ¡Õ¬ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¡ÕµÕœ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš թարՎացնել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Ô±ÕµÕ¶ Õ°Õ«ÕŽÕ¡ Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ է։ <p>Ô¿Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ բեՌնաթափել Õ¡ÕµÕœ ֆայլի ÕºÕ¡Õ¿Õ³Õ¥Õ¶Õš, օ
897Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ÕŸÕ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ Õ¢Õ¥Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¯Õ¡ÕºÕš, և Õ¡ÕµÕ¶ Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶ÕºÕ¥Õœ Õ¯ÕšÕ¶Õ€Õ£Ö€Õ¯ÕŸÕ« Գրին՜թ՞՞ւնի Õ°Õ¥Õ¿Õ¡Õ£Õ¡ Õ©ÕžÕ²Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽÖ‰}
898
899_textgtiofflinetranslation_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ կարղ եք Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ Greenstone-Õ« Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õš ցանցից Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ օ
900Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Microsoft Excel աղյ՞ւ՜ակ՞՟ ՜տեղծ՟ած Ö†Õ¡ÕµÕ¬ÕšÖ‰
901<ol>
902<li> ԲեՌնաթափիր Õ¯Õ¡ÕŽ <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=work&e=_compressedoptions_">Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš</a> Վնացած աշխատանքի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, Õ¯Õ¡ÕŽ <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=all&e=_compressedoptions_">Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš </a> Õ¡ÕµÕœ ÕŽÕžÕ€ÕžÖ‚Õ¬Õ« Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ¿ÕžÕ²Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰
903<li>Բացիր բեՌնաթափ՟ած Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš Microsoft Excel-ÕžÖ‚ÕŽ (Office 2003/XP Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ¶ÕžÖ€ տարբերակ Õ§ անհրաժեշտ) ևհիշիր ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ Microsoft Excel workbook (.xls) Ö†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¿ÕžÕŸÖ‰
904<li> Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ«Ö€ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš նախատե՜՟ած ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰
905<li> Երբ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¿Õ¥Õ¬Õ¥Ö„ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ¿ÕžÕ²Õ¥Ö€Õ« Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ§Õ¬ փ՞՜տ՞՟ ÕžÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯Õ«Ö€ .xls Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš Õ¡ÕµÕœ հա՜ցե՞՟ <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>.
906</ol>}
907
908
909
910############
911# gli page
912############
913package gli
914
915_textglilong_ [l=hy] {greenstone-Õ« Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Վիջերե՜։}
916_textglihelp_ [l=hy] {<p>Գրին՜թ՞՞ւնի Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ« Վիջերե՜՚ (ԳԳՄ) Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ§ ՚նձեՌ՞ւՎ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬ Õ°Õ¥Õ·Õ¿ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ€Õ¥ÕºÕ« Գրին՜թ՞՞ւնի ֆ՞ւնկցի՞նալ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰ Սա Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ§ ՚նձեՌ՞ւՎ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¥Õ¬ փա՜տաթղթերի Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€, Õ¶Õ¥Ö€ÕŽÕžÖ‚Õ®Õ¥Õ¬ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¶Õ·Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€, և կաՌ՞ւցել Õ€Ö€Õ¡Õ¶Ö„ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ Գրին՜թ՞՞ւնի Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Ö‰</p>
917
918<p>Նկատի ՞ւնեցեք ÕžÖ€ ԳԳՄ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Գրին՜թ՞՞ւնի Õ°Õ¥Õ¿ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¿Õ¥Õ², և Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ, ÕžÖ€Õ¿Õ¥Õ² Գրին՜թ՞՞ւնն Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ®Ö‰ ÔµÕ©Õ¥ </p>
919
920<h4>ԳԳՄ-Õ« աշխատեցնել՚ ÕˆÖ‚Õ«Õ¶Õ€ÕžÕŠ ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŸÕ¡ÕµÖ€ÕžÖ‚ÕŽ</h4>
921
922ԲեՌնա՟՞րեք Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¡Õ« Վիջերե՜՚ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ÕžÕŸ <i>Գրին՜թ՞՞ւն Ô¹ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶</i> <i>ÔŸÖ€Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö€</i> խՎբից <i>Սկ՜ել Start</i> ՚նտրացանկից, և ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ÕžÕŸ <i>Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ« Õ„Õ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ</i>։
923
924<h4>ԳԳՄ-Õ« աշխատեցնել՚ Յ
925՞ւնիք՜ Վիջա՟այր՞ւՎ</h4>
926
927Յ
928ÕžÖ‚Õ¶Õ«Ö„Õœ ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŸÕ¡ÕµÖ€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡ÖƒÕžÕ­ÕŸÕ¥Ö„ <i>gli</i> Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯, Õ¡ÕºÕ¡ աշխատեցրեք <i>gli.sh</i> Õ®Ö€Õ¡Õ£Õ«Ö€ÕšÖ‰
929
930<h4>ԳԳՄ-Õ« աշխատեցնել՚ Mac OS X ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŸÕ¡ÕµÖ€ÕžÖ‚ÕŽ</h4>
931
932Տեղափ՞խ՟եք Õ€Õ¥ÕºÕ« <i>Applications</i> Õ¡ÕºÕ¡ <i>Greenstone</i> (Õ¥Õ©Õ¥ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€Õ¥Õ¬ եք լՌակյաց Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ), Õ¡ÕºÕ¡ բեՌնա՟՞րեք <i>GLI</i> կիրաՌ՞ւթյ՞ւն՚։
933}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.