source: main/trunk/greenstone2/macros/catalan.dm@ 35738

Last change on this file since 35738 was 35738, checked in by anupama, 13 months ago

setting mime-type to text/plain

  • Property svn:mime-type set to text/plain
File size: 42.1 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2#####################################################################
3#
4# Catalan Language text and icon macros
5# Many thanks to the Universitat de les Illes Balears (April 2005)
6#
7######################################################################
8
9
10######################################################################
11# Global (base) package
12package Global
13######################################################################
14
15
16#------------------------------------------------------------
17# text macros
18#------------------------------------------------------------
19
20_textperiodicals_ [l=ca] {Publicacions periòdiques}
21
22# these three used by the default format statement of the demo and dls collections.
23_textsource_ [l=ca] {ref. de font:}
24_textdate_ [l=ca] {data de publicació:}
25_textnumpages_ [l=ca] {nre. de pàgines:}
26
27_textsignin_ [l=ca] {entra}
28
29_texttruncated_ [l=ca] {[truncat]}
30
31_textdefaultcontent_ [l=ca] {No s'ha pogut trobar la pàgina sol·licitada. Utilitzeu la tecla de retrocés del vostre navegador o el botó de Principal de més amunt per tornar a la Biblioteca Digital de Greenstone.}
32
33_textdefaulttitle_ [l=ca] {Error a GSDL}
34
35_textbadcollection_ [l=ca] {Aquesta col·lecció (anomenada "_cvariable_") no està instal·lada en aquest sistema de biblioteca digital de Greenstone.}
36
37_textselectpage_ [l=ca] {Pàgina de seleccions}
38
39_collectionextra_ [l=ca] {Aquesta col·lecció conté _about:numdocs_ documents.
40Es va alimentar per darrera vegada fa _about:builddate_ dies.}
41
42# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
43# macro will always be set to another value)
44_collectorextra_ [l=ca] {<p>Aquesta col·lecció conté_numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",document,documents), un total de _numbytes_.
45<p><a href="_httppagex_(bsummary)">Pitgeu aquí</a> per veure el resum de construcció d'aquesta col·lecció.
46}
47
48_textdescrcollection_ [l=ca] {}
49_textdescrabout_ [l=ca] {Pàgina Sobre}
50_textdescrhome_ [l=ca] {Pàgina principal}
51_textdescrhelp_ [l=ca] {Pàgina d'ajuda}
52_textdescrpref_ [l=ca] {Pàgina de preferÚncies}
53_textdescrlogin_ [l=ca] {Pàgina d'inici de sessió}
54_textdescrlogout_ [l=ca] {Surt com _cgiargunHtmlsafe_}
55
56_textdescrgreenstone_ [l=ca] {Programari de la Biblioteca Digital de Greenstone}
57_textdescrusab_ [l=ca] {QuÚ us ha semblat difícil d'utilitzar?}
58
59
60# Metadata names and navigation bar labels
61
62_textSearch_ [l=ca] {Cerca}
63_labelSearch_ [l=ca] {Cerca}
64
65# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
66_textTitle_ [l=ca] {Títol}
67_labelTitle_ [l=ca] {Títols A-Z}
68_textCreator_ [l=ca] {Creador}
69_labelCreator_ [l=ca] {Autors A-Z}
70_textSubject_ [l=ca] {Tema}
71_labelSubject_ [l=ca] {MatÚries}
72_textDescription_ [l=ca] {Descripció}
73_labelDescription_ [l=ca] {Descripcions}
74_textPublisher_ [l=ca] {Editor}
75_labelPublisher_ [l=ca] {Editors}
76_textContributor_ [l=ca] {Col·laborador}
77_labelContributor_ [l=ca] {Col·laboradors}
78_textDate_ [l=ca] {Data}
79_labelDate_ [l=ca] {Dates}
80_textType_ [l=ca] {Tipus}
81_labelType_ [l=ca] {Tipus}
82_textFormat_ [l=ca] {Format}
83_labelFormat_ [l=ca] {Formats}
84_textIdentifier_ [l=ca] {Identificador}
85_labelIdentifier_ [l=ca] {Identificadors}
86_textSource_ [l=ca] {Nom de fitxer}
87_labelSource_ [l=ca] {Noms de fitxers}
88_textLanguage_ [l=ca] {Idioma}
89_labelLanguage_ [l=ca] {Idiomes}
90_textRelation_ [l=ca] {Relació}
91_labelRelation_ [l=ca] {Relacions}
92_textCoverage_ [l=ca] {Cobertura}
93_labelCoverage_ [l=ca] {Cobertura}
94_textRights_ [l=ca] {Drets}
95_labelRights_ [l=ca] {Drets}
96
97# DLS metadata set
98_textOrganization_ [l=ca] {Organització}
99_labelOrganization_ [l=ca] {Organitzacions}
100_textKeyword_ [l=ca] {Paraula clau}
101_labelKeyword_ [l=ca] {Paraules clau}
102_textHowto_ [l=ca] {Com fer}
103_labelHowto_ [l=ca] {Com fer}
104
105# Miscellaneous Greenstone metadata
106_textPhrase_ [l=ca] {Frase}
107_labelPhrase_ [l=ca] {Frases}
108_textCollage_ [l=ca] {Collage}
109_labelCollage_ [l=ca] {Mosaic}
110_textBrowse_ [l=ca] {Examina}
111_labelBrowse_ [l=ca] {Examina}
112_textTo_ [l=ca] {Fins a}
113_labelTo_ [l=ca] {A}
114_textFrom_ [l=ca] {Des de}
115_labelFrom_ [l=ca] {De}
116_textAcronym_ [l=ca] {Sigla}
117_labelAcronym_ [l=ca] {Sigles}
118_textAuthor_ [l=ca] {Autor}
119_textAuthors_ [l=ca] {Autors}
120
121# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
122_textdescrdefault_ [l=ca] {Examina per _1_}
123
124_textdescrSearch_ [l=ca] {Cerca termes específics}
125_textdescrType_ [l=ca] {Examina per tipus de recurs}
126_textdescrIdentifier_ [l=ca] {Examina per identificador de recurs}
127_textdescrSource_ [l=ca] {Examina per nom original del fitxer}
128_textdescrTo_ [l=ca] {Examina per camp A}
129_textdescrFrom_ [l=ca] {Examina per camp De}
130_textdescrCollage_ [l=ca] {Examina per mosaic d'imatges}
131_textdescrAcronym_ [l=ca] {Examina sigles}
132_textdescrPhrase_ [l=ca] {Examina frases}
133_textdescrHowto_ [l=ca] {Examina categories Com}
134_textdescrBrowse_ [l=ca] {Examina}
135_texticontext_ [l=ca] {Visualitza el document}
136_texticonclosedbook_ [l=ca] {obre aquest document i visualitza'n el contingut}
137_texticonnext_ [l=ca] {vés a la secció segÌent}
138_texticonprev_ [l=ca] {torna a la secció anterior}
139
140_texticonworld_ [l=ca] {Visualitza el document per a la web}
141
142_texticonmidi_ [l=ca] {Visualitza el document MIDI}
143_texticonmsword_ [l=ca] {Visualitza el document de Microsoft Word}
144_texticonmp3_ [l=ca] {Visualitza el document en MP3}
145_texticonpdf_ [l=ca] {Visualitza el document en PDF}
146_texticonps_ [l=ca] {Visualitza el document en PostScript}
147_texticonppt_ [l=ca] {Visualitza el document de PowerPoint}
148_texticonrtf_ [l=ca] {Visualitza el document en RTF}
149_texticonxls_ [l=ca] {Visualitza el document de Microsoft Excel}
150_texticonogg_ [l=ca] {Visualitza el document d'Ogg Vorbis}
151_texticonrmvideo_ [l=ca] {Visualitza el document de Real Media}
152
153_page_ [l=ca] {pàgina}
154_pages_ [l=ca] {pàgines}
155_of_ [l=ca] {de}
156_vol_ [l=ca] {Vol.}
157_num_ [l=ca] {Núm.}
158
159_textmonth00_ [l=ca] {}
160_textmonth01_ [l=ca] {Gener}
161_textmonth02_ [l=ca] {Febrer}
162_textmonth03_ [l=ca] {Març}
163_textmonth04_ [l=ca] {Abril}
164_textmonth05_ [l=ca] {Maig}
165_textmonth06_ [l=ca] {Juny}
166_textmonth07_ [l=ca] {Juliol}
167_textmonth08_ [l=ca] {Agost}
168_textmonth09_ [l=ca] {Setembre}
169_textmonth10_ [l=ca] {Octubre}
170_textmonth11_ [l=ca] {Novembre}
171_textmonth12_ [l=ca] {Desembre}
172
173_texttext_ [l=ca] {Text}
174_labeltext_ [l=ca] {_texttext_}
175_textdocument_ [l=ca] {Document}
176_textsection_ [l=ca] {Secció}
177_textparagraph_ [l=ca] {Paràgraf}
178_textchapter_ [l=ca] {Capítol}
179_textbook_ [l=ca] {Llibre}
180
181_magazines_ [l=ca] {Revistes}
182
183_nzdlpagefooter_ [l=ca] {<div class="divbar">&nbsp;</div>
184<p><a href="http://www.nzdl.org">Projecte de Biblioteca Digital de Nova Zelanda</a>
185<br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz">Departament d'Informàtica</a>,
186<a href="http://www.waikato.ac.nz">Universitat de Waikato</a>,
187Nova Zelanda}
188
189_linktextHOME_ [l=ca] {PRINCIPAL}
190_linktextHELP_ [l=ca] {AJUDA}
191_linktextPREFERENCES_ [l=ca] {PREFERÈNCIES}
192_linktextLOGIN_ [l=ca] {INICIAR SESSIÓ}
193_linktextLOGGEDIN_ [l=ca] {(heu iniciat sessió com _cgiargunHtmlsafe_)}
194_linktextLOGOUT_ [l=ca] {SORTIR}
195
196
197######################################################################
198# 'home' page
199package home
200######################################################################
201
202_textpagetitle_ [l=ca] {Biblioteca Digital Greenstone}
203
204_textnocollections_ [l=ca] {No hi ha col·leccions vàlides (és a dir, construïdes i públiques) disponibles}
205
206_textadmin_ [l=ca] {Pàgina d'administració}
207_textabgs_ [l=ca] {Sobre Greenstone}
208_textgsdocs_ [l=ca] {Documentació de Greenstone}
209
210_textdescradmin_ [l=ca] {Us permet afegir nous usuaris, resumeix les col·leccions presents en el sistema i ofereix informació tÚcnica sobre la instal·lació de Greenstone}
211
212_textdescrgogreenstone_ [l=ca] {Proporciona informació sobre el programari de Greenstone i el Projecte de Biblioteca Digital de Nova Zelanda, d'on va sorgir}
213
214_textdescrgodocs_ [l=ca] {Manuals de Greenstone}
215
216#####################################################################
217# some macros used on the home page from other packages
218#####################################################################
219package gli
220
221_textgli_ [l=ca] {La interfície del bibliotecari}
222_textdescrgli_ [l=ca] {Us ajuda a crear noves col·leccions, modificar elements de les existents o afegir-n'hi, i suprimir col·leccions}
223
224package collector
225
226_textcollector_ [l=ca] {El col·leccionista}
227_textdescrcollector_ [l=ca] {Aquest programa de recopilació és anterior a la interfície del bibliotecari, i per qÌestions pràctiques és millor fer servir aquesta darrera}
228
229package depositor
230
231_textdepositor_ [l=ca] {El dipositador}
232_textdescrdepositor_ [l=ca] {Us ajuda a afegir documents a col·leccions existents}
233
234package gti
235
236_textgti_ [l=ca] {Interfície del traductor de Greenstone}
237_textdescrtranslator_ [l=ca] {Us ajuda a mantenir actualitzades les versions plurilingÌes de la interfície de Greenstone}
238
239
240######################################################################
241# 'about' page
242package about
243######################################################################
244
245
246#------------------------------------------------------------
247# text macros
248#------------------------------------------------------------
249
250_textabcol_ [l=ca] {Sobre aquesta col·lecció}
251
252_textsubcols1_ [l=ca] {<p>La col·lecció completa conté _1_ subcol·leccions.
253Actualment hi ha disponibles:
254<blockquote>}
255
256_textsubcols2_ [l=ca] {</blockquote>
257Podeu comprovar (i modificar) quines subcol·leccions feu servir actualment a la pàgina de PreferÚncies.}
258
259_titleabout_ [l=ca] {sobre}
260
261
262######################################################################
263# document package
264package document
265######################################################################
266
267
268#------------------------------------------------------------
269# text macros
270#------------------------------------------------------------
271
272_texticonopenbookshelf_ [l=ca] {tanca aquesta secció de la biblioteca}
273_texticonclosedbookshelf_ [l=ca] {obre aquesta secció de la biblioteca i visualitza'n el contingut}
274_texticonopenbook_ [l=ca] {tanca aquest llibre}
275_texticonclosedfolder_ [l=ca] {Obre aquesta carpeta i visualitza'n el contingut}
276_texticonclosedfolder2_ [l=ca] {obre la subsecció:}
277_texticonopenfolder_ [l=ca] {tanca aquesta carpeta}
278_texticonopenfolder2_ [l=ca] {tanca la subsecció:}
279_texticonsmalltext_ [l=ca] {Visualitza aquesta secció del text}
280_texticonsmalltext2_ [l=ca] {visualitza el text:}
281_texticonpointer_ [l=ca] {secció actual}
282_texticondetach_ [l=ca] {Obre aquesta pàgina en una finestra nova}
283_texticonhighlight_ [l=ca] {Destaca els termes de la cerca}
284_texticonnohighlight_ [l=ca] {No destaquis els termes de la cerca}
285_texticoncontracttoc_ [l=ca] {Contreu el sumari }
286_texticonexpandtoc_ [l=ca] {Mostra el sumari complet}
287_texticonexpandtext_ [l=ca] {Mostra tot el text}
288_texticoncontracttext_ [l=ca] {Mostra només el text de la secció seleccionada }
289_texticonwarning_ [l=ca] {<b>Avís: </b>}
290_texticoncont_ [l=ca] {voleu continuar?}
291
292_textltwarning_ [l=ca] {<div class="buttons">_imagecont_</div>
293_iconwarning_Obrir el text complet aquí generarà una quantitat de dades massa gran perquÚ les pugui mostrar el vostre navegador
294}
295
296_textgoto_ [l=ca] {vés a la pàgina}
297_textintro_ [l=ca] {<i>(text introductori)</i>}
298
299_textCONTINUE_ [l=ca] {VOLEU CONTINUAR??}
300
301_textEXPANDTEXT_ [l=ca] {TEXT\nCOMPLET}
302
303_textCONTRACTCONTENTS_ [l=ca] {CONTREU\nEL SUMARI}
304
305_textDETACH_ [l=ca] {SEPARA}
306
307_textEXPANDCONTENTS_ [l=ca] {SUMARI\nCOMPLET}
308
309_textCONTRACT_ [l=ca] {CONTREU\nEL TEXT}
310
311_textHIGHLIGHT_ [l=ca] {DESTACA}
312
313_textNOHIGHLIGHT_ [l=ca] {NO\nDESTAQUIS}
314
315_textPRINT_ [l=ca] {IMPRIMIR}
316
317_textnextsearchresult_ [l=ca] {resultat segÃŒent de la cerca }
318_textprevsearchresult_ [l=ca] {resultat anterior de la cerca}
319
320# macros for printing page
321_textreturnoriginal_ [l=ca] {Torna a la pàgina original}
322_textprintpage_ [l=ca] {Imprimeix aquesta pàgina}
323_textshowcontents_ [l=ca] {Mostra l'índex}
324_texthidecontents_ [l=ca] {Amaga l'índex}
325
326######################################################################
327# 'search' page
328package query
329######################################################################
330
331
332#------------------------------------------------------------
333# text macros
334#------------------------------------------------------------
335
336# this if statement produces the text 'results n1 - nn for query: querystring' or
337# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
338# any matches
339_textquerytitle_ [l=ca] {_If_(_thislast_,resultats _thisfirst_ - _thislast_ de la consulta: _cgiargqHtmlsafe_,No hi ha resultats pertinents per a la consulta: _cgiargqHtmlsafe_)}
340_textnoquerytitle_ [l=ca] {Pàgina de cerques}
341
342_textsome_ [l=ca] {algunes de}
343_textall_ [l=ca] {totes}
344_textboolean_ [l=ca] {booleana}
345_textranked_ [l=ca] {jerarquitzats}
346_textnatural_ [l=ca] {natural}
347_textsortbyrank_ [l=ca] {rang de rellevància}
348_texticonsearchhistorybar_ [l=ca] {historial de cerca}
349
350_textifeellucky_ [l=ca] {Segur que tinc sort!}
351
352#alt text for query buttons
353_textusequery_ [l=ca] {utilitza aquesta consulta}
354_textfreqmsg1_ [l=ca] {Compte de paraules:}
355_textpostprocess_ [l=ca] {_If_(_quotedquery_,<br><i>postprocessat per cercar _quotedquery_</i>
356)}
357_textinvalidquery_ [l=ca] {Sintaxi de consulta invàlida}
358_textstopwordsmsg_ [l=ca] {Les paraules segÌents són massa corrents i s'han omÚs:}
359_textlucenetoomanyclauses_ [l=ca] {La vostra consulta conté massa termes de cerca; proveu una consulta més específica.}
360
361_textmorethan_ [l=ca] {Més de}
362_textapprox_ [l=ca] {Sobre}
363_textnodocs_ [l=ca] {No s'han trobat documents rellevants a la consulta.}
364_text1doc_ [l=ca] {1 document ha coincidit amb la consulta.}
365_textlotsdocs_ [l=ca] {documents rellevants a la consulta.}
366_textmatches_ [l=ca] {CoincidÚncies}
367_textbeginsearch_ [l=ca] {Comença la cerca}
368_textrunquery_ [l=ca] {Executa la consulta}
369_textclearform_ [l=ca] {Esborra formulari}
370
371#these go together in form search:
372#"Words (fold, stem) ... in field"
373_textwordphrase_ [l=ca] {Paraula o frase}
374_textinfield_ [l=ca] {... en el camp}
375_textfieldphrase_ [l=ca] {Camp}
376_textinwords_ [l=ca] {... a la paraula o paraules}
377_textfoldstem_ [l=ca] {(tot en minúscules, omet terminacions)}
378
379_textadvquery_ [l=ca] {O introduïu una consulta directament:}
380_textallfields_ [l=ca] {tots els camps}
381_texttextonly_ [l=ca] {només text}
382_textand_ [l=ca] {i}
383_textor_ [l=ca] {o}
384_textandnot_ [l=ca] {i no}
385
386# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
387# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be
388# unset
389
390# the space after "level" (before the right bracket) is required, otherwise no space between "Search" and "in"
391
392_textsimplesearch_ [l=ca] {Cerca _indexselection_ _If_(_jselection_,de _jselection_ )_If_(_gselection_, al nivell _gselection_ )_If_(_nselection_,en idioma _nselection_ ) que contingui _querytypeselection_ de les paraules}
393_textsimplesqlsearch_ [l=ca] {Cerca a _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sqlsfselection_) l'element _querytypeselection_ de les paraules}
394
395_textadvancedsearch_ [l=ca] {Cerca _indexselection_ _If_(_jselection_,de _jselection_ )_If_(_gselection_, al nivell _gselection_ )_If_(_nselection_,en idioma _nselection_ ) mitjançant consulta _querytypeselection_ }
396
397_textadvancedmgppsearch_ [l=ca] {Cerca a _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), i mostra els resultats per ordre _formquerytypeadvancedselection_ l'element}
398
399_textadvancedlucenesearch_ [l=ca] {Cerca a _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_\,) l'element}
400_textadvancedsqlsearch_ [l=ca] {Cerca a _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sqlsfselection_\,) l'element }
401
402# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in"
403
404_textformsimplesearch_ [l=ca] {Cerca _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,al nivell _gformselection_ )_If_(_nselection_,en idioma _nselection_ ) per a _formquerytypesimpleselection_ de}
405_textformsimplesearchsql_ [l=ca] {Cerca _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, sorting results by _sqlsfselection_\,) l'element _formquerytypesimpleselection_ of }
406
407_textformadvancedsearchmgpp_ [l=ca] {Cerca _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), i mosra els resultats per ordre de _formquerytypeadvancedselection_, l'element }
408
409_textformadvancedsearchlucene_ [l=ca] {Cerca _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, sorting results by _sfselection_\,) l'element }
410_textformadvancedsearchsql_ [l=ca] {Cerca _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, sorting results by _sqlsfselection_\,) l'element }
411
412_textnojsformwarning_ [l=ca] {Avís: Javascript està inhabilitat en el vostre navegador. <br>Per utilitzar la cerca de formularis, l'heu d'habilitar.}
413_textdatesearch_ [l=ca] {En aquesta col·lecció es poden cercar documents dins una forquilla de dates, o documents que continguin una determinada data. Aquest és un recurs opcional de la cerca.}
414_textstartdate_ [l=ca] {Data inicial (o única):}
415_textenddate_ [l=ca] {Data final:}
416_textbc_ [l=ca] {BCE}
417_textad_ [l=ca] {CE}
418_textexplaineras_ [l=ca] {CE i BCE són formes alternatives per a dC i aC respectivament. Aquests termes es consideren culturalment neutres i signifiquen "Common Era" i "Before the Common Era".}
419
420_textstemon_ [l=ca] {(està ometent les terminacions de paraules)}
421
422_textsearchhistory_ [l=ca] {Historial de cerca}
423
424#text macros for search history
425_textnohistory_ [l=ca] {No hi ha entrades a l'historial de cerques}
426_texthresult_ [l=ca] {resultat}
427_texthresults_ [l=ca] {resultats}
428_texthallwords_ [l=ca] {totes les paraules}
429_texthsomewords_ [l=ca] {algunes paraules}
430_texthboolean_ [l=ca] {booleana}
431_texthranked_ [l=ca] {jerarquitzats}
432_texthcaseon_ [l=ca] {han de coincidir maj./min.}
433_texthcaseoff_ [l=ca] {ho converteix tot en minúscules}
434_texthstemon_ [l=ca] {sense terminacions}
435_texthstemoff_ [l=ca] {completes}
436
437
438######################################################################
439# 'preferences' page
440package preferences
441######################################################################
442
443
444#------------------------------------------------------------
445# text macros
446#------------------------------------------------------------
447
448_textprefschanged_ [l=ca] {Les preferÚncies s'han fixat de la forma segÌent. No pitgeu el botó de retrocés del navegador -perquÚ les anul·laríeu!-, sinó un dels botons de la barra d'accessos de dalt. }
449_textsetprefs_ [l=ca] {fixa preferÚncies}
450_textsearchprefs_ [l=ca] {PreferÚncies de cerca}
451_textcollectionprefs_ [l=ca] {PreferÚncies de col·lecció}
452_textpresentationprefs_ [l=ca] {PreferÚncies de presentació}
453_textpreferences_ [l=ca] {PreferÚncies}
454_textcasediffs_ [l=ca] {Majúscules/minúscules}
455_textignorecase_ [l=ca] {omet majúscules/minúscules}
456_textmatchcase_ [l=ca] {han de coincidir maj./min.}
457_textwordends_ [l=ca] {Terminacions de paraules:}
458_textstem_ [l=ca] {omet terminacions de paraules}
459_textnostem_ [l=ca] {ha de coincidir amb la paraula sencera}
460_textaccentdiffs_ [l=ca] {DiferÚncies d'accents:}
461_textignoreaccents_ [l=ca] {omet accents}
462_textmatchaccents_ [l=ca] {els accents han de coincidir}
463
464_textprefop_ [l=ca] {Retorna un màxim de _maxdocoption_ resultats amb _hitsperpageoption_ resultats per pàgina.}
465_textextlink_ [l=ca] {Accés a pàgines web externes:}
466_textintlink_ [l=ca] {Documents font extrets de:}
467_textlanguage_ [l=ca] {Idioma d'interfície:}
468_textencoding_ [l=ca] {Codificació:}
469_textformat_ [l=ca] {format d'interfície:}
470_textall_ [l=ca] {tots}
471_textquerymode_ [l=ca] {Mode de consulta:}
472_textsimplemode_ [l=ca] {mode simple de consulta}
473_textadvancedmode_ [l=ca] {mode de cerca avançada (permet fer cerques booleanes amb !, &, | i parÚntesis)}
474_textlinkinterm_ [l=ca] {a través de pàgina intermÚdia}
475_textlinkdirect_ [l=ca] {vés-hi directament}
476_textdigitlib_ [l=ca] {la biblioteca digital}
477_textweb_ [l=ca] {la web}
478_textgraphical_ [l=ca] {Gràfic}
479_texttextual_ [l=ca] {Textual}
480_textcollectionoption_ [l=ca] {<p>
481Subcol·leccions per incloure: <br>}
482
483_textsearchtype_ [l=ca] {Estil de consulta:}
484_textformsearchtype_ [l=ca] {per camps amb _formnumfieldoption_ camps }
485_textsqlformsearchtype_ [l=ca] {SQL per camps amb _sqlformnumfieldoption_ camps}
486_textplainsearchtype_ [l=ca] {normal amb casella de consulta _boxsizeoption_ }
487_textregularbox_ [l=ca] {una sola línia}
488_textlargebox_ [l=ca] {gran}
489
490_textrelateddocdisplay_ [l=ca] {mostra documents relacionats}
491_textsearchhistory_ [l=ca] {Historial de cerca:}
492_textnohistory_ [l=ca] {Sense historial de cerca}
493_texthistorydisplay_ [l=ca] {mostra _historynumrecords_ registres d'historial de cerca}
494_textnohistorydisplay_ [l=ca] {no mostris l'historial de cerca}
495
496_textbookoption_ [l=ca] {Mode de visualitzador de llibres:}
497_textbookvieweron_ [l=ca] {activat}
498_textbookvieweroff_ [l=ca] {desactivat}
499
500# html options
501_textdoclayout_ [l=ca] {Disseny de pàgina de document:}
502_textlayoutnavbar_ [l=ca] {barra de navegació al capdamunt}
503_textlayoutnonavbar_ [l=ca] {sense barra de navegació}
504
505_texttermhighlight_ [l=ca] {Destacar termes de la cerca:}
506_texttermhighlighton_ [l=ca] {destaca els termes de la cerca}
507_texttermhighlightoff_ [l=ca] {no destaquis els termes de la cerca}
508
509#####################################################################
510# 'browse' package for the dynamic browsing interface
511package browse
512#####################################################################
513
514_textsortby_ [l=ca] {Ordena documents per}
515_textalsoshowing_ [l=ca] {també mostra}
516_textwith_ [l=ca] {amb un màxim}
517_textdocsperpage_ [l=ca] {documents per pàgina}
518
519_textfilterby_ [l=ca] {Cerca documents que continguin }
520_textall_ [l=ca] {tot}
521_textany_ [l=ca] {qualsevol}
522_textwords_ [l=ca] {de les paraules}
523_textleaveblank_ [l=ca] {deixeu aquesta casella en blanc per obtenir tots els documents }
524
525_browsebuttontext_ [l=ca] {"Ordena documents"}
526
527_nodata_ [l=ca] {<i>no hi ha dades</i>}
528_docs_ [l=ca] {documents}
529######################################################################
530# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
531# rest of this file
532package help
533######################################################################
534
535
536#------------------------------------------------------------
537# text macros
538#------------------------------------------------------------
539
540_textHelp_ [l=ca] {Ajuda}
541
542# Macros giving a brief help message for navigation bar access buttons
543# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
544# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
545_textdefaulthelp_ [l=ca] {podeu examinar documents per _1_ fent clic en el botó _2_ }
546
547_textSearchhelp_ [l=ca] {podeu cercar determinades paraules que apareguin al document fent clic en el botó _labelSearch_ }
548_textTohelp_ [l=ca] {podeu examinar documents pel camp 'Fins a' fent clic en el botó _labelTo_}
549_textFromhelp_ [l=ca] {podeu examinar documents pel camp 'Des de' fent clic en el botó _labelFrom_ }
550_textBrowsehelp_ [l=ca] {examina documents}
551_textAcronymhelp_ [l=ca] {podeu examinar documents que continguin sigles fent clic en el botó _labelAcronym_ }
552_textPhrasehelp_ [l=ca] {podeu cercar frases que apareguin a documents fent clic en el botó _labelPhrase_ button. Això fa servir el cercador de frases.}
553
554_texthelptopicstitle_ [l=ca] {Temes}
555
556_textreadingdocs_ [l=ca] {Com es llegeixen els documents}
557
558_texthelpreadingdocs_ [l=ca] {<p>Sabreu que heu arribat a un determinat llibre o document perquÚ el seu títol, o una fotografia de la portada, apareixerà al costat esquerre del capdamunt de la pàgina. En algunes col·leccions vindrà acompanyat d’un sumari, mentre que en d’altres només apareixerà el número de la pàgina actual i una casella que us permetrà seleccionar una nova pàgina o avançar i retrocedir. El nom de la secció actual apareixerà en negreta al sumari, que es pot expandir: feu clic sobre les carpetes per obrir o tancar-les; feu clic sobre el llibre obert al capdamunt per tancar-lo.</p>
559
560<p>A sota hi haurà el text de la secció actual. Un cop l’hàgiu llegit, trobareu unes fletxes al final que us duran a la secció segÃŒent o a l’anterior. </p>
561
562<p>Sota el títol o la fotografia de portada hi ha uns botons. Feu clic sobre <i>text complet</i> per veure el text sencer de la secció, o llibre, en curs. Si el document és molt voluminós, aquesta operació pot durar molt de temps i ocupar molta memòria! Pitgeu <i>sumari complet</i> per veure el sumari sencer i els títols de tots els capítols i subseccions. Pitgeu <i>separa</i> per crear una nova finestra de navegador per a aquest document. (Això us serà útil quan vulgueu comparar documents, o llegir-ne dos a la vegada.) Finalment, en fer una cerca, les paraules que cerqueu estaran destacades. Pitgeu <i>no destaquis</i> per desactivar aquesta funció.</p>
563}
564
565# help about the icons
566_texthelpopenbookshelf_ [l=ca] {Obre aquest prestage}
567_texthelpopenbook_ [l=ca] {Obre/tanca aquest llibre}
568_texthelpviewtextsection_ [l=ca] {Visualitza aquesta secció del text}
569_texthelpexpandtext_ [l=ca] {Mostra el text complet, o no}
570_texthelpexpandcontents_ [l=ca] {Mostra el sumari complet, o no}
571_texthelpdetachpage_ [l=ca] {Obre aquesta pàgina en una nova finestra}
572_texthelphighlight_ [l=ca] {Destaca termes de cerca, o no }
573_texthelpsectionarrows_ [l=ca] {Vés a la secció anterior/segÌent}
574
575
576_texthelpsearchingtitle_ [l=ca] {Com se cerquen paraules determinades}
577
578_texthelpsearching_ [l=ca] {<p>
579 Des de la pàgina de cerca, feu una consulta seguint aquestes senzilles instruccions: <p>
580
581 <ol><li>Especifiqueu les categories en les quals vulgueu cercar
582 <li>Trieu si voleu cercar totes o només algunes de les paraules
583 <li>Escriviu les paraules que vulgueu cercar
584 <li>Pitgeu el botó <i>Comença cerca</i>
585 </ol>
586
587<p>En fer una consulta, es mostraran els títols de vint documents rellevants. Al final hi haurà un botó que us durà als vint documents segÃŒents. Allà trobareu botons que us permetran avançar als vint segÃŒents, o retrocedir als vint anteriors, i així successivament. Feu clic sobre el títol de qualsevol document, o sobre el botonet que hi ha al costat, per veure’l.
588
589
590<p>Es retornarà un màxim de 100 documents. Podeu modificar aquesta xifra fent clic sobre el botó de <i>preferÚncies</i> del capdamunt de la pàgina.<p>
591}
592
593_texthelpquerytermstitle_ [l=ca] {Termes de cerca}
594_texthelpqueryterms_ [l=ca] {<p>Tot allò que escriviu en el quadre de consulta s’interpreta com una llista de paraules anomenada “termes de cerca”. Cada terme només conté caràcters alfabÚtics i numÚrics. Els termes estan separats per espais en blanc. Si hi apareixen altres caràcters, com ara de puntuació, no fan més que separar els termes com si fossin espais, i no es tenen en compte en la cerca. No es poden cercar paraules que continguin signes de puntuació.
595
596<p>Per exemple, la consulta<p>
597 <ul><kbd> Incorporació d’estats membres: de la vella Europa a la nova (2004) </kbd></ul>
598 <p>serà tractada igual que<p>
599 <ul><kbd> Incorporació d’estats membres de la vella Europa a la nova 2004 </kbd></ul><p>
600}
601
602_texthelpmgppsearching_ [l=ca] {Per a col·leccions construïdes amb MGPP hi ha diversdes altres opcions. <ul> <li>Un <b>*</b> al final d'un terme de consulta cercarà totes les paraules que <b>comencin amb</b> aquesta paraula, p.ex. <b>comput*</b> cercarà totes les paraules que comencin amb <b>comput</b>. <li><b>/x</b> es pot utilitzar per donar més pes a un o més dels termes de la cerca, p.ex. <b>ciÚncia informàtica/10</b> dóna a informàtica 10 vegades més pes que a ciÚncia a l'hora d'ordenar els documents. </ul> }
603
604_texthelplucenesearching_ [l=ca] {Per a col·leccions construïdes amb Lucene hi ha diverses opcions. <ul> <li><b>?</b> es pot utilitzar com a comodí en lloc d'una sola lletra. Per exemple, <b>m?t</b> trobarà <b>mot</b>, <b>mat</b> i <b>mut</b> etc. <li><b>*</b> es pot utilitzar com a comodí en lloc de diverses lletres. Per exemple, <b>comput*</b> trobarà totes les paraules que comencin amb <b>comput</b>. </ul> Aquests dos comodins es poden utilitzar enmig d'un terme o al final. No es poden utilitzar al començament d'un terme de cerca. }
605
606_texthelpquerytypetitle_ [l=ca] {Tipus de consulta}
607_texthelpquerytype_ [l=ca] {<p>Hi ha dos tipus diferents de consulta.
608
609<ul>
610 <li>Consultes amb <b>totes</b> les paraules. Cercaran els documents (o capítols, o títols) que continguin totes les paraules especificades. Es mostraran en ordre alfabÚtic els documents que responguin a la consulta.<p>
611
612 <li>Consultes amb <b>algunes</b> de les paraules. Introduïu només algunes paraules que puguin aparÚixer en els documents que cerqueu. Els documents es mostraran per ordre de rellevància respecte a la consulta. Es determina el grau de rellevància amb els criteris segÌents:
613
614 <p><ul>
615 <li> com més termes cercats contingui el document, més rellevant serà;
616 <li> els termes poc usuals es consideraran més importants que els comuns;
617 <li> els documents més curts es consideraran més rellevants que els voluminosos.
618 </ul>
619</ul>
620
621<p>Podeu utilitzar tants termes de cerca com vulgueu: una frase completa i fins i tot un paràgraf sencer. Si només especifiqueu un terme, els documents s’ordenaran per la freqÌÚncia d’aparició del terme cercat.<p>
622}
623
624_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=ca] {Cerca avançada utilitzant el motor de cerca _1_}
625
626_texthelpadvancedsearch_ [l=ca] {<p>Si heu seleccionat el mode de cerca avançada (a PreferÚncies) tindreu opcions de cerca una mica diferents. }
627
628_texthelpadvsearchmg_ [l=ca] {La cerca avançada a les col·leccions MG us dóna dues opcions, jerarquitzada o booleana. Una cerca <b>jerarquitzada</b> és exactament igual que la cerca <b>alguns</b> que es descriu a <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>. <p>_texthelpbooleansearch_ }
629
630_texthelpbooleansearch_ [l=ca] {Una cerca <b>booleana</b> us permet combinar termes fent servir & (per "i"), | (per "o"), i ! (per "no"), tot fent servir parÚntesis per agrupar-los si es desitja. L'operador per defecte és | (per "o"). <p> Per exemple, <b>cria & cargol</b> cercarà documents que continguin <b>cargol</b> i <b>cria</b>, mentre que <b>crial | cargol</b> cercarà documents que continguin o bé <b>cargol</b> o bé <b>cria</b>. <b>cria !cargol</b> cercarà documents que continguin <b>cria</b> i no continguin <b>cargol</b>. <p> Es poden especificar cerques més precises tot fent servir combinacions d'operadors i parÚntesis. Per exemple, <b>(ovelles | ramaderia) & (granja | explotació)</b>, o <b>ovelles | ramaderia | cabra !porc</b>. }
631
632_texthelpadvsearchmgpp_ [l=ca] {Les cerques avançades a les col·leccions MGPP fan servir operadors booleans. _texthelpbooleansearch_ <p>Els resultats es poden mostrar per ordre <b>jerarquitzat</b>, tal com es descriu per a la cerca <b>alguns</b> a <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>, o per ordre "natural" (o de "construcció"). Aquest darrer és l'ordre en quÚ es varen processar els documents durant la creació de la col·lecció. <p> Hi ha altres operadors com ara <b>PROP DEx</b> i <b>DINS DEx</b>. PROP DEx es fa servir per especificar la distància màxima (x paraules) que hi pot haver entre dos termes de la cerca perquÚ un document hi coincideixi. DINS DEx especifica que el segon terme ha d'aparÚixer dins un total de x paraules <i>després</i> del primer terme. Aquest és semblant a PROP DE però l'ordre és important. la distància per defecte és de 20. }
633
634_texthelpadvancedsearchextra_ [l=ca] {NOTA: Aquests operadors no es tenen en compte si esteu cercant en mode de cerca senzilla.}
635
636_texthelpadvsearchlucene_ [l=ca] {Les cerques avançades a les col·leccions Lucene fan servir operadors booleans. _texthelpbooleansearch_}
637
638_texthelpformsearchtitle_ [l=ca] {Cerca amb camps}
639
640_texthelpformsearch_ [l=ca] {<p>La cerca amb camps permet fer cerques combinant diferents camps. Per exemple, es pot cercar "Llull" al Títol i "cria cargols" al Tema. En mode de cerca senzilla, cada línia del formulari es comporta com una sola línia de cerca normal. Les diverses línies del formulari es combinen mitjançant la conjunció "i" (per a una cerca de "tots") o "o" (per a una cerca d'"alguns"). Els termes dins el camp també es combinen de la mateixa manera. En el mode avançat, es poden especificar diferents combinacions de I/O/NO entre els camps fent servir els menús desplegables, i dins cada camp es poden utilitzar operadors booleans. }
641
642_texthelpformstemming_ [l=ca] {Las caselles de "maj./min. i "radical/derivat" us permeten especificar si s'ha de distingir entre majúscules i minúscules o radicals i derivats en els termes de la cerca. Per defecte, estan desactivades per a la cerca avançada. }
643
644_textdatesearch_ [l=ca] {Cerca per dates}
645
646_texthelpdatesearch_ [l=ca] {Amb la cerca per dates podreu localitzar documents que, a més de coincidir amb els termes de la vostra cerca, corresponguin a fets esdevinguts en un determinat període de temps. Podeu cercar documents a partir d’un any o d’una forquilla d’anys. Fixeu-vos, però, que no és obligatori introduir-hi termes de cerca: podeu cercar només per la data. Tampoc no és obligatori utilitzar dates per a la cerca; si no hi introduïu cap data, simplement actuarà com si la cerca per dates no existís.<p>
647}
648
649_texthelpdatehowtotitle_ [l=ca] {Com s’utilitza aquesta eina:}
650_texthelpdatehowto_ [l=ca] {<ul>
651 <li>Per cercar documents respecte a un sol any:<p>
652 <ul>
653 <li>Introduïu uns termes de cerca com faríeu normalment.
654 <li>Escriviu l’any que us interessa a la casella “Data inicial (o única)”.
655 <li>Si la vostra data és anterior a l’era actual (és a dir, d’abans de Crist), seleccioneu l’opció “BCE” (Before the Common Era) en el menú que es desplega al costat de la casella.
656 <li>Inicieu la cerca com de costum.
657 </ul>
658<p><li>Per cercar documents dins un període de temps o una forquilla d’anys:<p>
659 <ul>
660 <li>Introduïu uns termes de cerca com faríeu normalment.
661 <li>Escriviu la data més antiga a la casella “Data inicial (o única)”.
662 <li>Escriviu la data més recent a la casella “Data final”.
663 <li>Seleccioneu l’opció “BCE” en el menú desplegable al costat de qualsevol data anterior a l’era actual (és a dir, d’abans de Crist).
664 <li>Inicieu la cerca com de costum.
665 </ul>
666</ul><p>
667}
668
669_texthelpdateresultstitle_ [l=ca] {Com funcionen els resultats de la cerca}
670_texthelpdateresults_ [l=ca] {En general, una cerca de documents sobre l’any 1903 no retornarà documents que, per exemple, remetin a llibres escrits el 1903, sinó tan sols documents que tractin aquest any. Així i tot, per la forma en quÚ se cerquen les dates dels documents, la cerca remetrà a documents que abastin una forquilla de dates (per exemple, 1899-1911) que inclogui 1903, i també a documents que dins el text esmentin el segle al qual pertany 1903 (en aquest cas, segle XX o segle vint). Això significa que, en alguns casos, les dates que heu consultat no apareixeran en el text del document. En el cas d’una cerca amb forquilla, això mateix passarà en totes les dates que inclogui.<p>
671}
672
673_textchangeprefs_ [l=ca] {Per modificar les preferÚncies}
674
675_texthelppreferences_ [l=ca] {<p>Si pitgeu el botó de <i>preferÚncies</i> al capdamunt de la pàgina podreu modificar algunes eines de la interfície per adaptar-les a les vostres necessitats.
676}
677
678_texthelpcollectionprefstitle_ [l=ca] {PreferÚncies de col·lecció}
679_texthelpcollectionprefs_ [l=ca] {Hi ha col·leccions que contenen diverses subcol·leccions, que es poden recercar de manera independent o conjunta, com una unitat. Podeu seleccionar les subcol·leccions que vulgueu incloure en les vostres cerques a la pàgina de PreferÚncies.
680}
681
682_texthelplanguageprefstitle_ [l=ca] {PreferÚncies d’idioma}
683_texthelplanguageprefs_ [l=ca] {Cada col·lecció es presenta en un idioma predefinit, però el podeu canviar per un altre si convé. També podeu modificar l’esquema de codificació que utilitza Greenstone per aparÚixer en el navegador: el programari selecciona opcions raonables, però amb alguns navegadors s’obtenen millors resultats visuals canviant a un sistema de codificació diferent. Totes les col·leccions permeten triar entre un format d’interfície gràfic i un de textual, tots dos de tipus estàndard. Això és especialment útil per a usuaris amb dificultats visuals que utilitzin cossos de lletra augmentats o sintetitzadors de parla en els seus ordinadors.
684}
685
686_texthelppresentationprefstitle_ [l=ca] {PreferÚncies de presentació}
687_texthelppresentationprefs_ [l=ca] {Segons les diferents col·leccions, trobareu diverses opcions que podreu seleccionar per controlar la presentació.
688
689<p>Les col·leccions de pàgines web permeten eliminar la barra de navegació de Greenstone que apareix al capdamunt de cada pàgina del document, de manera que la cerca us dugui a la pàgina web exacta que cerqueu sense cap capçalera de Greenstone. Per fer una altra cerca haureu de tornar a Greenstone amb el botó de retrocés del vostre navegador. Aquestes col·leccions també us permetran eliminar el missatge d’advertÚncia de Greenstone quan feu clic sobre un vincle que us enviï fora de la col·lecció de la biblioteca digital i a la web en si. En algunes col·leccions de llocs web podeu controlar si els vincles de la pàgina “Resultats de la cerca” us envien directament a l’URL en qÃŒestió o a la còpia de la pàgina que té la biblioteca digital.
690}
691
692_texthelpsearchprefstitle_ [l=ca] {PreferÚncies de cerca}
693_texthelpsearchprefs_ [l=ca] {<p>Dos parells de botons controlen el nivell de coincidÚncia del text de les vostres cerques. El primer parell (anomenat “majúscules/minúscules”) controla si han de coincidir o no les majúscules i minúscules. El segon (“terminacions de paraules”) controla si s’han d’ometre o no les terminacions de les paraules. De vegades es disposa d’un quadre de consultes ben ample, que permet entrar-hi paràgrafs sencers. La cerca de fragments extensos de text és sorprenentment ràpida.
694
695
696<p>Per exemple, si seleccioneu els botons <i>ometre maj./min.</i> i
697<i>ometre terminacions de paraules</i> la consulta<p>
698 <ul><kbd>construcció africana</kbd></ul>
699 <p>serà tractada igual que<p>
700 <ul><kbd>construir Àfrica</kbd></ul><p>
701 perquÚ el sistema ho reduirà tot a “constru afric”.
702
703<p>Podeu seleccionar un mode de consulta “avançada” que permet combinar termes amb I (&), O (|) i NO (!). Això us permetrà fer consultes més precises. També podeu utilitzar l’eina d’historial de cerca, que us mostrarà les darreres consultes realitzades. Això facilita la repetició de consultes anteriors amb petites modificacions. A més, també podreu controlar el nombre de resultats rellevants que us retorna i el nombre que en presenta en cada pantalla.}
704
705_textcasefoldprefs_ [l=ca] {Un parell de botons controlen si la cerca ha tenir en compte minúscules i majúscules o no. Per exemple, si se selecciona "_preferences:textignorecase_", <i>cria de cargols</i> es tractarà de la mateixa manera que <i>Cria de Cargols</i> i <i>CRIA DE CARGOLS</i>.}
706_textstemprefs_ [l=ca] {Un parell de botons controlen si s'han de tenir en compte o no les terminacions de les paraules en cercar. Per exemple, si se selecciona "_preferences:textstem_", <i>snail farming</i> es tractarà igual que <i>snails farm</i> i <i>snail farmer</i>. Ara per ara, això només funciona adequadament per a textos en llengua anglesa. _selectstemoptionsprefs_}
707_textaccentfoldprefs_ [l=ca] {Un parell de botons controlen si la cerca ha de tenir en compte les lletres accentuades o no. Per exemple, si se selecciona "_preferences:textignoreaccents_", <i>fédération</i>es tractarà de la mateixa manera que <i>fedération</i> i <i>federation</i>.}
708
709_textstemoptionsprefs_ [l=ca] {Pot ser més pràctic i acurat utilitzar la funció de truncament de terme de cerca descrit anteriorment a "_texthelpquerytermstitle_".}
710
711_textsearchtypeprefsplain_ [l=ca] {És possible obtenir una casella gran de consulta, que us permetrà cercar fàcilment paràgrafs sencers. És sorprenentment ràpid per cercar grans fragments de text. }
712
713_textsearchtypeprefsform_ [l=ca] {Podeu canviar el nombre de camps que es mostren al formulari de cerca.}
714
715_textsearchtypeprefsboth_ [l=ca] {Podeu canviar el tipus de cerca de la col·lecció entre cerca "normal" i cerca "amb camps". <ul> <li>La cerca normal ofereix una sola casella de consulta. _textsearchtypeprefsplain_</li> <li>La cerca amb camps ofereix diverses caselles de consulta, i cada una cerca en un camp diferent de l'índex. Això permet cercar per diferents camps alhora. _textsearchtypeprefsform_ </li> </ul> }
716
717
718
719_texttanumbrowseoptions_ [l=ca] {Hi ha _numbrowseoptions_ maneres de trobar informació en aquesta col·lecció:}
720
721_textsimplehelpheading_ [l=ca] {Com es pot trobar informació a la col·lecció _collectionname_}
722
723_texthelpscopetitle_ [l=ca] {Camp d’acció de les consultes}
724_texthelpscope_ [l=ca] {<p>
725En la majoria de col·leccions, podeu seleccionar diversos índexs per cercar-hi. Per exemple, hi pot haver índexs per autor o per títol. O hi pot haver índexs per capítol o per paràgraf. En general, arribareu al document corresponent independentment de l’índex que hàgiu triat.
726<p>Si els documents són llibres, s’obriran al lloc corresponent.}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.