source: main/trunk/greenstone2/macros/dhivehi.dm@ 23299

Last change on this file since 23299 was 23299, checked in by anna, 13 years ago

Dhivehi Greenstone Interface. Many thanks to Aminath Riyaz.

File size: 58.3 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2#####################################################################
3#
4# Dhivehi Language text and icon macros
5# Translated by Aminath Riyaz in November, 2010
6#
7######################################################################
8#
9# This is the main macro file for translation when creating an
10# interface in another language.
11
12# Under the 'text macros' comments are text macros of the form:
13# _macroname_ {macro value}
14# Everything between the {} is the text to be translated. This text
15# may itself contain macros (i.e. characters other than space between
16# underscore characters, e.g. _about:numdocs_ or _textpage_). These
17# macro names occurring within text shouldn't be translated but should
18# be left as they are. Underscores or curly brackets occurring
19# naturally within the text should be escaped with a leading backslash
20# (i.e. '\_', '\{' or '\}).
21#
22# Comment lines (other than those described above) need not be
23# translated (i.e. any lines beginning with '#', like this line).
24#
25# The simplest way to translate this file is to save it as something
26# else (e.g. french.dm) and work through translating all the text
27# macro values and icon comments.
28#
29######################################################################
30
31
32######################################################################
33# Global (base) package
34package Global
35######################################################################
36
37
38#------------------------------------------------------------
39# text macros
40#------------------------------------------------------------
41
42_textperiodicals_ [l=dv] {ނޫސްމފޖފއްލާ }
43
44# these three used by the default format statement of the demo and dls collections.
45_textsource_ [l=dv] {ލޚބެންހުރޚ ފފރާތުގެ ހފވާލާ }
46_textdate_ [l=dv] {ޝާއޚއުކުރޚ ތާރީޚު }
47_textnumpages_ [l=dv] {ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ÞŽÞ¬ Þ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª }
48
49_textsignin_ [l=dv] {ލޮގޚން }
50
51
52
53_textdefaultcontent_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ¬Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ހޯދޭގޮތް Þ‚ÞªÞˆÞšÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީއފށް އެނބުރޚދޚއުމފށް Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞŠÞ‡Þš އޮތް ފފހފތފށް ފޚތފށް އޮބާލފއޚގެން ނުވފތފ މފތީގފއޚއެވޭ ފފށާޞފފުހާ ފޚތފށް އޮބާލފއޚގެން }
54
55_textdefaulttitle_ [l=dv] {ޖީ.އެސް.ޑީ.އެލް. ގެ މފއްސފލފ }
56
57_textbadcollection_ [l=dv] {"("_cvariable_") Þ‰ÞšÞ‚ÞŠÞ‚Þ° Þ†ÞšÞ”Þ§ ކފލެކްޝފންއެއް ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ސޚސްޓފމުގފއޚ އޚންސްޓޯލްކޮށްފފއޚ ނުވެއެވެ." }
58
59_textselectpage_ [l=dv] {ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ Þ‚ÞŠÞŽÞ§ }
60
61_collectionextra_ [l=dv] {މޚކފލެކްޝފންގފއޚ _about:numdocs_ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰Þš ކފލެކްޝފން Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‚Þ° ތފއްޔާރުކުރެވުނީ _about:builddate_ ދުވފސްކުރޚންނެވެ. }
62
63# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
64# macro will always be set to another value)
65_collectorextra_ [l=dv] {"މޚކފލެކްޝފންގފއޚ _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",document,documents), a total of _numbytes_ ގެ Þ‰Þ¬Þ“ÞŠÞ‘Þ§Þ“Þ§ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰Þš ކފލެކްޝފންގެ ތފއްޔާރުކުރޚ ހުލާސާ ބފލފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ މޚފޚތފށް އޮބާލާ <p><a href="_httppagex_(bsummary)">" }
66
67_textdescrcollection_ [l=dv] {}
68_textdescrabout_ [l=dv] {ތފޢާރުފު ސފފުހާ }
69_textdescrhome_ [l=dv] {ފފށާ ސފފުހާ }
70_textdescrhelp_ [l=dv] {އެހީގެ ސފފުހާ }
71_textdescrpref_ [l=dv] {އޚޚްތޚޔާރީ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€ÞŠ }
72_textdescrgreenstone_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބުރފރީ ސޮފްޓްވެއފރ }
73_textdescrusab_ [l=dv] {Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° ތުރާވީ ކޮންބފއޚތފކެއް }
74
75
76# Metadata names and navigation bar labels
77
78_textSearch_ [l=dv] {ހޯދާ }
79_labelSearch_ [l=dv] {ހޯދާ }
80
81# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
82_textTitle_ [l=dv] {ސުރުހީ }
83_labelTitle_ [l=dv] {ސުރުޚީ / ސުރުޚީތފއް }
84_textCreator_ [l=dv] {ތފއްޔާރުކުރޚފފރާތް }
85_labelCreator_ [l=dv] {ތފއްޔާރުކުރޚފފރާތް }
86_textSubject_ [l=dv] {މާއްދާ }
87_labelSubject_ [l=dv] {މާއްދާ }
88_textDescription_ [l=dv] {ތފފުސީލު }
89_labelDescription_ [l=dv] {ތފފްޞީލް }
90_textPublisher_ [l=dv] {ޝާއޚއުކުރޚފފރާތް }
91_labelPublisher_ [l=dv] {ޝާއޚއުކުރޚ ފފރާތް }
92_textContributor_ [l=dv] {އެހީތެރޚވެދޚން ފފރާތް }
93_labelContributor_ [l=dv] {އެހީތެރޚވެދޚން ފފރާތް / ފފރާތްތފއް }
94_textDate_ [l=dv] {ތާރީޚް }
95_labelDate_ [l=dv] {ތާރީޚް }
96_textType_ [l=dv] {ބާވފތް }
97_labelType_ [l=dv] {ވފއްތފރު / ވފއްތފރުތފއް }
98_textFormat_ [l=dv] {ÞŠÞ­Þ‘Þš }
99_labelFormat_ [l=dv] {ފޯމެޓް }
100_textIdentifier_ [l=dv] {ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ§ ބފސް }
101_labelIdentifier_ [l=dv] {ވފކޚކުރާނޭގޮތް }
102_textSource_ [l=dv] {ފފއޚލުގެ Þ‚ÞŠÞ‚Þ° }
103_labelSource_ [l=dv] {ފފއޚލުގެނފން / ފފއޚލުގެ ނފންތފއް }
104_textLanguage_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠ }
105_labelLanguage_ [l=dv] {ބފސް / ބފސްތފއް }
106_textRelation_ [l=dv] {Þ€ÞªÞƒÞšÞŽÞªÞ…
107ުން }
108_labelRelation_ [l=dv] {ގުޅ
109ުން }
110_textCoverage_ [l=dv] {ހޚމެނފންވީބފއޚތފއް }
111_labelCoverage_ [l=dv] {ހޚމެނޚފފއޚވާބފއޚތފއް }
112_textRights_ [l=dv] {ލޚބޚގެންވާ އޚޙްތޚޔާރުތފއް }
113_labelRights_ [l=dv] {ލޚބޚގެންވާ އޚޙްތޚޔާރުތފއް }
114
115# DLS metadata set
116_textOrganization_ [l=dv] {ޖފމާއފތް }
117_labelOrganization_ [l=dv] {ޖފމާޢފތްތފއް }
118_textKeyword_ [l=dv] {Þ‰ÞªÞ€ÞšÞ‡Þ°Þ‰Þª ބފސްތފއް }
119_labelKeyword_ [l=dv] {ޚާއްސފ ބފސްބފސް }
120_textHowto_ [l=dv] {Þ€ÞŠÞ‹Þ§Þ‚Þ©Þ†ÞšÞ€ÞšÞ‚Þ¬Þ‡Þ°ØŸ }
121_labelHowto_ [l=dv] {ކުރާނެގޮތް }
122
123# Miscellaneous Greenstone metadata
124_textPhrase_ [l=dv] {އޚބާރާތް }
125_labelPhrase_ [l=dv] {އޚބާރާތް/އޚބާރާތްތފއް }
126_textCollage_ [l=dv] {ކޮލާޖް }
127_labelCollage_ [l=dv] {ކޮލާޖް }
128_textBrowse_ [l=dv] {މފތޚމފތޚން ބފލފއޚލާ }
129_labelBrowse_ [l=dv] {ބފލފއޚލާ }
130_textTo_ [l=dv] {އފށް }
131_labelTo_ [l=dv] {އފށް }
132_textFrom_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ‡ÞšÞ‚Þ° }
133_labelFrom_ [l=dv] {ފފށާ }
134_textAcronym_ [l=dv] {ކުރުކޮށްކޚޔާ Þ‚ÞŠÞ‚Þ° }
135_labelAcronym_ [l=dv] {ކުރުކޮށްކޚޔާ Þ‚ÞŠÞ‚Þ° }
136_textAuthor_ [l=dv] {މުސފއްނޚފު }
137_textAuthors_ [l=dv] {މުސފއްނޚފުން }
138
139# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
140_textdescrdefault_ [l=dv] {_1_ ން ބެލުމފށް }
141
142_textdescrSearch_ [l=dv] {ÞˆÞŠÞ†Þš ޙާއްސފ އޚބާރާތްތފކެއް ހޯދުމފށް }
143_textdescrType_ [l=dv] {ތފކެތީގެ ބާވފތުން ބެލުމފށް }
144_textdescrIdentifier_ [l=dv] {ތފކެތީގެ ފާހފގފކުރުންތފކުން ބެލުމފށް }
145_textdescrSource_ [l=dv] {ފފއޚލުގެ އފސްލުނފމުން ހޯދުމފށް }
146_textdescrTo_ [l=dv] {Þ‚ÞšÞ‚Þ°Þ‰Þ§ Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ތފރުތީބުން ބެލުމފށް }
147_textdescrFrom_ [l=dv] {ÞˆÞŠÞ†ÞšÞˆÞŠÞ†Þš ބފއޚތފކުން ފެށޚގެން ބެލުމފށް }
148_textdescrCollage_ [l=dv] {ތފސްވީރުތފކުގެ ކޮލާޖުން ބެލުމފށް }
149_textdescrAcronym_ [l=dv] {ކުރުކޮށްކޚޔާ Þ‚ÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ° ބެލުމފށް }
150_textdescrPhrase_ [l=dv] {އޚބާރާތްތފކުން ބފލުމފށް }
151_textdescrHowto_ [l=dv] {އފމފލުކުރފންވީ ގޮތުގެ ބފއޚތފއް ބެލުމފށް }
152_textdescrBrowse_ [l=dv] {ލޚޔުންތފއް މފތޚމފތޚންބެލުމފށް }
153_texticontext_ [l=dv] {ލޚއުން ބެލުމފށް }
154_texticonclosedbook_ [l=dv] {Þ‰Þš ލޚޔުން ހުޅ
155ÞªÞˆÞŠÞ‡Þš ހޚމެނޭބފއޚތފއް ބފއްލފވާ }
156_texticonnext_ [l=dv] {ދެންއޮތް ބފޔފށް }
157_texticonprev_ [l=dv] {ކުރީގެ ބފޔފށް }
158
159_texticonworld_ [l=dv] {ވެބް Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°Þ“Þ° ބެލުމފށް }
160
161_texticonmidi_ [l=dv] {އެމް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš.ޑީ.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުމެއް ބެލުމފށް }
162_texticonmsword_ [l=dv] {މފއޚކްރޮސޮފްޓް ވޯޑް ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުމފށް ބެލުމފށް }
163_texticonmp3_ [l=dv] {އެމް.ޕީ.3 ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުމެއް ބެލުމފށް }
164_texticonpdf_ [l=dv] {ޕީ.ޑީ.އެފް. ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުމެއް ބެލުމފށް }
165_texticonps_ [l=dv] {ޕޯސްޓް.ސްކްރޚޕްޓް Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°Þ“Þ° ބެލުމފށް }
166_texticonppt_ [l=dv] {Þ•ÞŠÞˆÞŠÞƒÞ•Þ®Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުމެއް ބެލުމފށް }
167_texticonrtf_ [l=dv] {އާރ.ޓީ.އެފް. Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°Þ“Þ° ބެލުމފށް }
168_texticonxls_ [l=dv] {މފއޚކްރޮސޮފްޓް އެކްސެލް ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުމފށް ބެލުމފށް }
169
170
171
172_page_ [l=dv] {ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ }
173_pages_ [l=dv] {ޞފފުހާތފއް }
174_of_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ‡ÞšÞ‚Þ° }
175_vol_ [l=dv] {ވޮލޚއުމް }
176_num_ [l=dv] {ނޫނެކޭ }
177
178_textmonth00_ [l=dv] {}
179_textmonth01_ [l=dv] {Þ–Þ¬Þ‚ÞªÞ‡ÞŠÞƒÞ© }
180_textmonth02_ [l=dv] {ÞŠÞ¬Þ„Þ°ÞƒÞªÞ‡ÞŠÞƒÞ© }
181_textmonth03_ [l=dv] {މާޗް }
182_textmonth04_ [l=dv] {އޭޕްރީލް }
183_textmonth05_ [l=dv] {Þ‰Þ¬Þ‡Þš }
184_textmonth06_ [l=dv] {ޖޫން }
185_textmonth07_ [l=dv] {ޖުލފއޚ }
186_textmonth08_ [l=dv] {އޯގފސްޓް }
187_textmonth09_ [l=dv] {ސެޕްޓެމްބފރ }
188_textmonth10_ [l=dv] {Þ‡Þ®Þ†Þ°Þ“Þ¯Þ„ÞŠÞƒ }
189_textmonth11_ [l=dv] {Þ‚Þ®ÞˆÞ¬Þ‰Þ°Þ„ÞŠÞƒ }
190_textmonth12_ [l=dv] {ޑޚސެންބފރު }
191
192_texttext_ [l=dv] {ލޚޔުންކޮޅ
193Þª }
194
195_textdocument_ [l=dv] {ލޚޔުންތފއް }
196_textsection_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡Þš }
197_textparagraph_ [l=dv] {ޕެރެގްރާފް }
198_textchapter_ [l=dv] {ބާބު }
199_textbook_ [l=dv] {ފޮތް }
200
201_magazines_ [l=dv] {މފޖފއްލާ }
202
203_nzdlpagefooter_ [l=dv] {ނޚއުޒޚލެންޑް ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ، Þ‘ÞšÞ•Þ§Þ“Þ°Þ‰ÞŠÞ‚Þ°Þ“Þ° އޮފް Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒ ސފއޚންސް، ޔުނޚވފރސޚޓީ އޮފް ވފއޚކފޓޯ، ނޚއުޒޚލެންޑް }
204
205_linktextHOME_ [l=dv] {ފެށޚހޚސާބު }
206_linktextHELP_ [l=dv] {އެހީހޯދުމފށް }
207_linktextPREFERENCES_ [l=dv] {ހފވާލާތފއް }
208
209
210######################################################################
211# 'home' page
212package home
213######################################################################
214
215_textpagetitle_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ކުތުބުޚާނާ / ލފއޚބުރފރީ }
216
217_textnocollections_ [l=dv] {އެއްވެސް ކފލެކްޝފނެއް ނެތް }
218
219_textadmin_ [l=dv] {Þ‡ÞšÞ‹Þ§ÞƒÞ© ÞžÞŠÞŠÞ°Þ€Þ§ }
220_textabgs_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯންގެ ތފޢާރުފު }
221_textgsdocs_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯންއާއޚ ބެހޭ ލޚޔުންތފއް }
222
223_textdescradmin_ [l=dv] {ބޭނުންކުރާ ފފރާތްތފއް އެއްކުރުމާއޚ، މޚސޚސްޓފމްގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ކފލެކްޝފން ހުލާސާކުރުމފށް، ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލްކުރުމުގެ ޓެކްނޚކފލް މފޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ފުރުސފތު }
224
225_textdescrgogreenstone_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނޚއުޒޚލެންޑުގެ ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ Þ‡Þ§Þ‡Þš ބެހޭގޮތުން އޚތުރުބފޔާން }
226
227_textdescrgodocs_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ބޭނުންކުރާނޭގޮތުގެ ފޮތްތފއް }
228
229#####################################################################
230# some macros used on the home page from other packages
231#####################################################################
232package gli
233
234_textgli_ [l=dv] {ލފއޚބުރޭރޚއފންގެ އޚންޓފރފޭސް }
235_textdescrgli_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þª ބފއޚތފއް ތފޢާރުފުކޮށް އުނޚއޚތުރުގެނފއުމާއޚ، ފުހެލުމުށް އެހީތެރޚވެދެއެވެ. }
236
237package collector
238
239_textcollector_ [l=dv] {ތފކެތޚ އެއްކުރާފފރާތް }
240_textdescrcollector_ [l=dv] {މޚއފށްވފނީ ލފއޚބުރޭރޚއފންގެ އޚންޓފރފޭސް އފށްވުރެ ދުވފސްވެފފއެވެ. Þ‰ÞšÞŠÞŠÞ‹ÞŠ ÞŽÞšÞ‚ÞŠ މފސފއްކފތްތފކފށް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞ§Þ‚Þ© ލފއޚބުރޭރޚއފން އޚންޓފރފޭސްއެވެ. }
241
242package depositor
243
244_textdepositor_ [l=dv] {Þ–ÞŠÞ‰Þ§Þ†ÞªÞƒÞš ފފރާތް }
245_textdescrdepositor_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš ތފކެއްޗފއް އޚތުރު ލޚޔުންތފއް އެއްކުރުމފށް އެހީތެރޚވެދެއެވެ. }
246
247package gti
248
249_textgti_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ތފރުޖފމާކުރުމުގެ އޚންޓފރފޭސް }
250_textdescrtranslator_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯންގެ ތފފާތު ބފސްތފކުގެ އޚންޓފރފޭސް ބެލެހެއްޓުމުގފއޚ އެހީތެރޚވެދެއެވެ. }
251
252
253######################################################################
254# 'about' page
255package about
256######################################################################
257
258
259#------------------------------------------------------------
260# text macros
261#------------------------------------------------------------
262
263_textabcol_ [l=dv] {މޚކފލެކްޝފންގެ ތފޢާރުފު }
264
265_textsubcols1_ [l=dv] {މޚތފކެތީގެ ތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ© Þ‰ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ‘Þª _1_ Þ„ÞŠÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ލޚބެންހުރޚ ތފކެއްޗފކީ: }
266
267_textsubcols2_ [l=dv] {މޚތފކެތީގެ ތެރެއޚން ބފލފން ބޭނުންވާ (ބފދފލުކުރފން ބޭނުންވާ) ބފއޚތފއް ބފލފއޚ .... }
268
269_titleabout_ [l=dv] {ތފޢާރުފު }
270
271
272######################################################################
273# document package
274package document
275######################################################################
276
277
278#------------------------------------------------------------
279# text macros
280#------------------------------------------------------------
281
282_texticonopenbookshelf_ [l=dv] {ކުތުބުޚާނާގެ Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš ލފއްޕާލާ / ލފއޚބުރފރީގެ Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš ލފއްޕާލާ }
283_texticonclosedbookshelf_ [l=dv] {ކުތުބުޚާނާގެ Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš ހުޅ
284ުވާ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ހޚމެނޭބފއޚތފއް ބފއްލފވާ }
285_texticonopenbook_ [l=dv] {މޚފޮތް ލފއްޕާލާ }
286_texticonclosedfolder_ [l=dv] {Þ‰Þš ފޯލްޑފރު ހުޅ
287ÞªÞˆÞŠÞ‡Þš ހޚމެނޭބފއޚތފއް ބފއްލފވާ }
288_texticonclosedfolder2_ [l=dv] {ސފބްސެކްޝފން ހުޅ
289ުވާ }
290_texticonopenfolder_ [l=dv] {މޚފޯލްޑފރު ލފއްޕާލާ }
291_texticonopenfolder2_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš ލފއްޕާލާ / ސފބްސެކްޝފން ލފއްޕާލާ / މޚސެކްޝފން ލފއްޕާލާ }
292_texticonsmalltext_ [l=dv] {ލޚއުމުގެ Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš ބެލުމފށް }
293_texticonsmalltext2_ [l=dv] {ލޚއުންކޮޅ
294Þª ބެލުމފށް }
295_texticonpointer_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ°Þ‹Þ§ Þ„ÞŠÞ‡Þš }
296_texticondetach_ [l=dv] {Þ‰Þš ސފފުޙާ Þ‡ÞŠÞ‡Þª ސްކީނެއްގފއޚ ހުޅ
297ުވާ }
298_texticonhighlight_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ އޚބާރާތް ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ­ }
299_texticonnohighlight_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° އެދުނު އޚބާރާތް ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° ބޭނުމެއްނޫން }
300_texticoncontracttoc_ [l=dv] {ހޚމެނޭބފއޚތފއް ކުރުކޮށްލާ }
301_texticonexpandtoc_ [l=dv] {އެކުލެގެންބފއޚތފކުގެ އޚތުރު ތފފުސީލު }
302_texticonexpandtext_ [l=dv] {މުޅ
303Þš ލޚޔުން ފެންނާނޭހެން }
304_texticoncontracttext_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ފާހފގފކޮށްފފއޚވާ Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ލޚޔުންކޮޅ
305Þª Þ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ© }
306_texticonwarning_ [l=dv] {Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ’Þ§ÞƒÞª }
307_texticoncont_ [l=dv] {ކުރޚއފށް ÞŽÞ¬Þ‚Þ°Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ØŸ }
308
309_textltwarning_ [l=dv] {މޚތފނުގފއޚ ލޚޔުންކޮޅ
310Þª އޚތުރފށް ފެންނާނޭހެން ނެގުމުން Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞŠÞ‡Þš ދެއްކޭވފރފށްވުރެ މފޢުލޫމާތު ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞˆÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ© އެކފށީގެންވާކފމެކެވެ. }
311
312_textgoto_ [l=dv] {ސފފުހާ _؟_އފށް ދޚއުމފށް }
313_textintro_ [l=dv] {ތފޢާރުފުގެ ބފސްކޮޅ
314Þª }
315
316_textCONTINUE_ [l=dv] {ކުރޚއފށްގެންދފން ބޭނުންތފ؟ }
317
318_textEXPANDTEXT_ [l=dv] {ލޚޔުންކޮޅ
319Þª އޚތުރފށް ފެންނާނޭހެން }
320
321_textCONTRACTCONTENTS_ [l=dv] {އެއްބފސްވުމުގެ ބފއޚތފއް }
322
323_textDETACH_ [l=dv] {ÞˆÞŠÞ†ÞšÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ° }
324
325_textEXPANDCONTENTS_ [l=dv] {Þ‚ÞšÞ‰Þ­ ތާރީޚު }
326
327_textCONTRACT_ [l=dv] {އެއްބފސްވުމުގެ އޚބާރާތް }
328
329_textHIGHLIGHT_ [l=dv] {ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ° }
330
331_textNOHIGHLIGHT_ [l=dv] {ހފއޚލފއޚޓްކުރފންބޭނުންނުވޭ }
332
333_textPRINT_ [l=dv] {ޗާޕުކުރޭ }
334
335_textnextsearchresult_ [l=dv] {ހޯދުނުތފކެތީގެ އޚތުރުބފއޚތފއް }
336_textprevsearchresult_ [l=dv] {ކުރީގެ ހޯދުންތފކުގެ ނފތީޖާ }
337
338# macros for printing page
339_textreturnoriginal_ [l=dv] {ފުރފތފމފ ޞފފުހާއފށް Þ‡ÞŠÞ‚Þ„ÞªÞƒÞ§ ދޚއުމފށް }
340_textprintpage_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ޗާޕުކުރޭ }
341_textshowcontents_ [l=dv] {ހޚމެނޭބފއޚތފކުގެ ފޚހުރޚސްތު Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ© }
342_texthidecontents_ [l=dv] {ހޚމެނޭބފއޚތފއް ފޮތުވާލާ }
343
344######################################################################
345# 'search' page
346package query
347######################################################################
348
349
350#------------------------------------------------------------
351# text macros
352#------------------------------------------------------------
353
354# this if statement produces the text 'results n1 - nn for query: querystring' or
355# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
356# any matches
357_textquerytitle_ [l=dv] {"_If_(_thislast_,results _thisfirst_ - _thislast_ for query: _cgiargq_,No matches for query: _cgiargq_)" }
358_textnoquerytitle_ [l=dv] {ހޯދާ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ }
359
360_textsome_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° }
361_textall_ [l=dv] {Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ }
362_textboolean_ [l=dv] {ބޫލޚއފން }
363_textranked_ [l=dv] {ތފރުތީބުކުރެވޚފފއޚ }
364_textnatural_ [l=dv] {Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ލޚޔުން }
365_textsortbyrank_ [l=dv] {ގުޅ
366ÞªÞ‚Þ°Þ€ÞªÞƒÞš ތފރުތީބުން }
367_texticonsearchhistorybar_ [l=dv] {Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° ހޯދުމފށްބޭނުންކުރޚ އޚބާރާތްތފއް }
368
369_textifeellucky_ [l=dv] {ވފރފށްފފސޭހފއޚން ހޯދޚދާނޭކފމފށް Þ‰ÞšÞ‡ÞŠÞ‹Þª މޚބފލފނީ }
370
371#alt text for query buttons
372_textusequery_ [l=dv] {Þ‰Þš އޚބާރާތް ބޭނުންކުރޭ }
373_textfreqmsg1_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ Þ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª }
374_textpostprocess_ [l=dv] {"_If_(_quotedquery_,<br><i>post-processed to find _quotedquery_</i> )" }
375_textinvalidquery_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš ގޮތް Þ‚ÞªÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…
376Þª }
377_textstopwordsmsg_ [l=dv] {ތޚރީގފއޚވާ ބފސްތފކފކީ އާއްމުބފސްކފމުގފއޚވާތީ އެބފސްތފއްވފނީ Þ‚ÞªÞ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚ÞšÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬. }
378_textlucenetoomanyclauses_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš އޚބާރާތްތފއް ތފފާތުވެގޚނފވުމުގެ ސފބފބުން ނުހޯދޭ: އޚތުރފށް އޚބާރާތްތފއް ހފނޚކޮށްލާ }
379
380_textmorethan_ [l=dv] {މޚއފށްވުރެ ÞŽÞšÞ‚ÞŠ }
381_textapprox_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ‡Þ§Þ‡ÞšÞ„Þ¬Þ€Þ­ }
382_textnodocs_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš އޚބާރާތާގުޅ
383Þ­ އެއްވެސް ލޚޔުމެއް ނެތް }
384_text1doc_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ†ÞªÞƒÞš އޚބާރާތުން ފެނުނީ _1_ ލޚޔުން }
385_textlotsdocs_ [l=dv] {_؟_ ލޚޔުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ‡Þ¬Þ‹ÞªÞ‚Þª އޚބާރާތާއޚ ގުޅ
386Þ­ }
387_textmatches_ [l=dv] {އެއްގޮތްވާ }
388_textbeginsearch_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ފފށާ }
389_textrunquery_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އޚބާރާތް ޖފއްސާލާ }
390_textclearform_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þª ފޯމެއް }
391
392#these go together in form search:
393#"Words (fold, stem) ... in field"
394_textwordphrase_ [l=dv] {ބފސްތފއް }
395_textinfield_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‡Þš }
396
397
398_textfoldstem_ [l=dv] {(ފފށްޖެހުން، ކުރުކޮށްލުން) }
399
400_textadvquery_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބެނުންވާ ސީދާ އޚބާރާތް ބޭނުންކުރޭ }
401_textallfields_ [l=dv] {Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ބފއޚތފއް }
402_texttextonly_ [l=dv] {Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš ލޚޔުންކޮޅ
403Þª }
404_textand_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‹Þš }
405_textor_ [l=dv] {ނުވފތފ }
406_textandnot_ [l=dv] {Þ‚ÞªÞ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚Þ§ }
407
408# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
409# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be
410# unset
411
412# the space after "level" (before the right bracket) is required, otherwise no space between "Search" and "in"
413
414_textsimplesearch_ [l=dv] {"Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރާނީ _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_) for _querytypeselection_ of the words" }
415
416
417_textadvancedsearch_ [l=dv] {"Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language) using _querytypeselection_ query ބޭނުންކުރޭ" }
418
419_textadvancedmgppsearch_ [l=dv] {"Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރާނީ_indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), and display results in _formquerytypeadvancedselection_ order" }
420
421_textadvancedlucenesearch_ [l=dv] {"Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރާނީ _indexselection_Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ_(_jselection_, associated with _jselection_)_Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ_(_gselection_, at _gselection_ level )_Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ__(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_\,) ؟؟؟ " }
422
423
424# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in"
425
426_textformsimplesearch_ [l=dv] {"ހޯދާ __If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނފތީޖާތފއް _formquerytypeadvancedselection_ ތފރުތީބުކުރޭ " }
427
428
429_textformadvancedsearchmgpp_ [l=dv] {"ހޯދާ _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނފތީޖާތފއް _formquerytypeadvancedselection_ ތފއްކފއޚދީ" }
430
431_textformadvancedsearchlucene_ [l=dv] {"ހޯދާ __If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނފތީޖާތފއް _formquerytypeadvancedselection_ ތފރުތީބުކުރޭ " }
432
433
434_textnojsformwarning_ [l=dv] {Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ’Þ§ÞƒÞª: ތޚބާގެ ވެބް Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞŠÞ‡Þš ޖާވފސްކްރޚޕްޓު ބޭނުންނުކުރެވޭގޮތފއް Þ€ÞŠÞ‹Þ§ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ފޯމު ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުމފށް ޖާވާސްކްރޚޕްޓް ބޭނުންކުރެވޭހެން ބފދފލުކޮށްލާށެވެ }
435_textdatesearch_ [l=dv] {Þ‰Þš ކފލެކްޝފންއޚން ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ÞˆÞŠÞ†Þš ތާރީޚފކފށް ނުވފތފ ތާރީޚުތފކފކފށް ހާއްސފ Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰ÞšÞ‡Þ© އޚހްތޚޔާރީ ގޮތެކެވެ. }
436_textstartdate_ [l=dv] {ފފށާ ތާރީޚު }
437_textenddate_ [l=dv] {Þ‚ÞšÞ‰Þ­ ތާރީޚު }
438_textbc_ [l=dv] {ބީ.ސީ.އީ. }
439_textad_ [l=dv] {ސީ.އީ. }
440_textexplaineras_ [l=dv] {"ސީ.އީ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބީ.ސީ.އީ. Þ‰ÞšÞ‡Þ© އޭ.ޑީ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބީ.ސީ. ގެ ބފދފލުގފއޚ ބޭނުންކުރާ ދެލފފްޒެވެ. Þ‰Þš ލފފްޒުތފކފކީ ކޮންމެ ސފގާފފތފކފށްވެސް ގުޅ
441ޭނޭހެން ބޭނުންކުރެވޭ ލފފްޒްތފކެކެވެ. ސީ.އީ. Þ‡ÞŠÞ†Þ© "Þ†Þ®Þ‰ÞŠÞ‚Þ° އީރާ" ނުވފތފ Þ‰ÞšÞ’ÞŠÞ‰Þ§Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬. ބީ.ސީ. Þ‡ÞŠÞ†Þ© "Þ„ÞšÞŠÞ¯ Þ†Þ®Þ‰ÞŠÞ‚Þ° އީރާ" ނުވފތފ ކުރީ Þ’ÞŠÞ‰Þ§Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬." }
442
443_textstemon_ [l=dv] {ބފސްނޚމޭގޮތް އެއްގޮތްނުވޚޔފސް ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…
444Þª }
445
446_textsearchhistory_ [l=dv] {ކުރީގެ ހޯދުންތފއް }
447
448#text macros for search history
449_textnohistory_ [l=dv] {ކުރީގެ ހޯދުންތފކުގފއޚ އެއްވެސް އެއްޗެއް ރފއްކފއުކުރެވޚފފނެތް }
450_texthresult_ [l=dv] {ނފތީޖާ }
451_texthresults_ [l=dv] {ނފތީޖާތފއް }
452_texthallwords_ [l=dv] {Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ބފސްތފއް }
453_texthsomewords_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ބފސްތފއް }
454_texthboolean_ [l=dv] {ބޫލޚއފން }
455_texthranked_ [l=dv] {ތފރުތީބުކޮށް }
456_texthcaseon_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞª އެއްގޮތްވާންޖެހޭ }
457_texthcaseoff_ [l=dv] {އެއްފޚތުގެ ތފފާތުއފކުރު ވފކޚވާގޮތފށް ހޯދުމފށް }
458_texthstemon_ [l=dv] {ކުރުކޮށް }
459_texthstemoff_ [l=dv] {ކުރުނުކޮށް }
460
461
462######################################################################
463# 'preferences' page
464package preferences
465######################################################################
466
467
468#------------------------------------------------------------
469# text macros
470#------------------------------------------------------------
471
472_textprefschanged_ [l=dv] {އޚޚްތޚޔާރުކުރާގޮތްތފއް ތޚރީގފއޚވާގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚފފއޚވެއެވެ. ބްރފއުސފރގެ ފފހފތފށްދާ ފޚތް ބޭނުންނުކުރާށެވެ - އެގޮތީ އޚޚްތޚޔާރުކުރޚގޮތްތފއް އޚހުހުރޚގޮތފށް ބފދފލުވާނޭތީއެވެ. އޭގެބފދފލުގފއޚ، Þ‰Þš ސފފުހާގެ އެކްސެސްބފރީގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ބފއޚތފކުން ފޚތފކފށް އޮބާލާށެވެ. }
473_textsetprefs_ [l=dv] {އޚޚްތޚޔާރުކުރާގޮތްތފއް Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ­ }
474_textsearchprefs_ [l=dv] {ހޯދުމފށް ބޭނުންކުރާ އޚހްތޚޔާރުތފއް }
475_textcollectionprefs_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންގެ ސޚފފތފއް }
476_textpresentationprefs_ [l=dv] {ހުށފހެޅ
477ުމުގެ އޚހްތޚޔާރުތފއް }
478_textpreferences_ [l=dv] {އޚހްތޚޔާރުކުރާގޮތްތފއް }
479_textcasediffs_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞŽÞ¬ ތފފާތު (މޚސާލު އފމފލު / ޢފމފލު) }
480_textignorecase_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ§Þ‡Þš ފޚލޚ އެއްގޮތްނުވޚޔފސް ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…
481Þª }
482_textmatchcase_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ§Þ‡Þš ފޚލޚ އެއްގޮތްވާންޖެހޭނެ }
483_textwordends_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ Þ‚ÞšÞ‰ÞªÞ‚Þ° }
484_textstem_ [l=dv] {ބފސްނޚމޭގޮތް Þ‰ÞªÞ€ÞšÞ‚Þ°Þ‰Þ¬Þ‡Þ°Þ‚Þ«Þ‚Þ° }
485_textnostem_ [l=dv] {މުޅ
486Þš ބފސް ހޯދާ }
487_textaccentdiffs_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ތފފާތު }
488_textignoreaccents_ [l=dv] {ބފހުރުވފއފށްނުބފލާ }
489_textmatchaccents_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠ އެއްގޮތްވާންޖެހޭ }
490
491_textprefop_ [l=dv] {ނފތީޖާތފކުގެ ތެރެއޚން ކޮންމެ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§Þ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš _maxdocoption_ އެކު _hitsperpageoption_ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ© }
492_textextlink_ [l=dv] {އެހެން ވެބްސފއޚޓްތފކފށް ދޚއުމފށް }
493_textintlink_ [l=dv] {އފސްލު ލޚޔުންތފއް ހޯދޚގޮތް }
494_textlanguage_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠ ބފދފލުކުރުމފށް }
495_textencoding_ [l=dv] {Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ†Þ¯Þ‘ÞšÞ‚Þ°ÞŽÞ° }
496_textformat_ [l=dv] {އޚންޓފރފޭސް ފޯމެޓް }
497_textall_ [l=dv] {Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ }
498_textquerymode_ [l=dv] {ހޯދާ މޯޑް }
499_textsimplemode_ [l=dv] {Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ހޯދާ މޯޑު }
500_textadvancedmode_ [l=dv] {އޚތުރފށް ހޯދާ (ބޫލޚއފން ބޭނުންކޮށްގެން ތފކެތޚ ހޯދުމުގެ ފުރުޞފތު !، &، |، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބްރެކެޓް) }
501_textlinkinterm_ [l=dv] {Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“ÞŠÞƒÞ‰Þ©Þ‘Þ©Þ‡Þ¬Þ“Þ° ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ބޭނުންކޮށްގެން }
502_textlinkdirect_ [l=dv] {ސީދާ އެތފނފށް ދޚއުމފށް }
503_textdigitlib_ [l=dv] {ޑޚޖޚޓފލް ކުތުބުޚާނާ }
504_textweb_ [l=dv] {ވެބް، }
505_textgraphical_ [l=dv] {ތފސްވީރުން }
506_texttextual_ [l=dv] {ލޚޔުމުން }
507_textcollectionoption_ [l=dv] {އޚތުރުބފއޚތފކުގފއޚ Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚ÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞ© }
508
509_textsearchtype_ [l=dv] {ހޯދާ ގޮތް }
510_textformsearchtype_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© _formnumfieldoption_ ފީލްޑްތފކުންނެވެ. }
511
512_textplainsearchtype_ [l=dv] {Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ _boxsizeoption_ ހޯދާގޮޅ
513Þš }
514_textregularbox_ [l=dv] {އެއްރޮނގު }
515_textlargebox_ [l=dv] {ބޮޑު }
516
517_textrelateddocdisplay_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ‡Þ§ÞŽÞªÞ…
518ÞªÞ‚Þ°Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުންތފއް ދފއްކފއޚލާ }
519_textsearchhistory_ [l=dv] {Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° ކުރޚއފށްގެންދުވުން ހޯދުންތފކުގެ ތފފްޞީލް }
520_textnohistory_ [l=dv] {ކުރީގެ ހޯދުންތފއް އެނގޭކފށް ނެތް }
521_texthistorydisplay_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹Þš ރޚކޯޑުތފކުން _Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞƒÞšÞ†Þ¯Þ‘ÞªÞ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª_ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ© }
522_textnohistorydisplay_ [l=dv] {Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° Þ€Þ¯Þ‹Þš ބފއޚތފއް Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞªÞ„Þ­Þ‚ÞªÞ‰Þ¬Þ‡Þ° ނެތް }
523
524_textbookoption_ [l=dv] {ފޮތް ބެލުމފށް }
525_textbookvieweron_ [l=dv] {ޖފއްސާ }
526_textbookvieweroff_ [l=dv] {ނޚވާލާ }
527
528# html options
529_textdoclayout_ [l=dv] {ލޚޔުމެއް ސޚފފއޚގފއޚ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ§ / ޗާޕފށްފފހޚ ނުސްޚާ }
530_textlayoutnavbar_ [l=dv] {މފތީގފއޚ އޮތް Þ‰ÞŠÞŽÞªÞ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†Þ§ ފޚތްބފރޚ }
531_textlayoutnonavbar_ [l=dv] {ނެވޚގޭޝފން ބާރގެ ބޭނުމެއް ނެތް }
532
533_texttermhighlight_ [l=dv] {ހޯދާ އޚބާރާތްތފއް ހފއޚލފއޚޓްކުރުމފށް }
534_texttermhighlighton_ [l=dv] {ހޯދާ އޚބާރާތްތފއް ހފއޚލފއޚޓްކުރޭ }
535_texttermhighlightoff_ [l=dv] {ހޯދާ އޚބާރާތްތފއް ހފއޚލފއޚޓްކޮށްދީ }
536
537#####################################################################
538# 'browse' package for the dynamic browsing interface
539package browse
540#####################################################################
541
542_textsortby_ [l=dv] {ފފތްފުއްތފއް ތފރުތީބުކުރާނީ }
543_textalsoshowing_ [l=dv] {އޚތުރފށް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ¬Þ‚Þ© }
544_textwith_ [l=dv] {އެންމެ ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞˆÞ¬ÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚ÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞ© }
545_textdocsperpage_ [l=dv] {ކޮންމެ ސފފުހާއފކުން Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ°ÞˆÞ© ލޚޔުމުގެ Þ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª }
546
547_textfilterby_ [l=dv] {މޚބފސްތފއް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފއް ހޯދާ }
548_textall_ [l=dv] {Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ }
549_textany_ [l=dv] {ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް }
550_textwords_ [l=dv] {ބފސްތފކުން }
551_textleaveblank_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ހުރޚހާބފއޚތފއް ހޚމެނުމފށް Þ‰ÞšÞŽÞ®Þ…
552Þš ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލާ }
553
554_browsebuttontext_ [l=dv] {ފފތްފުއްތފއް ތފރުތީބުކުރޭ }
555
556_nodata_ [l=dv] {އެއްވެސް މފޢުލޫމާތެއް ނެތް }
557_docs_ [l=dv] {ލޚޔުންތފއް }
558######################################################################
559# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
560# rest of this file
561package help
562######################################################################
563
564
565#------------------------------------------------------------
566# text macros
567#------------------------------------------------------------
568
569_textHelp_ [l=dv] {އެހީހޯދުމފށް }
570
571# Macros giving a brief help message for navigation bar access buttons
572# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
573# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
574_textdefaulthelp_ [l=dv] {_1_ގެ ލޚޔުންތފއް ބެލުމފށް _2_އފށް އޮބާލާ }
575
576_textSearchhelp_ [l=dv] {ލޚޔުންކޮޅ
577ުތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ އޚބާރާތް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš _labelSearch_ މޚފޚތް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދާ }
578_textTohelp_ [l=dv] {Þ‚ÞšÞ‚Þ°Þ‰Þ§ Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ތފރުތީބު ލޚޔުންތފއް ބެލުމފށް _labelTo_ ފޚތފށް އޮބާލާ }
579_textFromhelp_ [l=dv] {ފފށާ Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ތފރުތީބުން ލޚޔުންތފއް ބެލުމފށް _labelFrom_ ފޚތފށް އޮބާލާ }
580_textBrowsehelp_ [l=dv] {ލޚޔުންތފއް މފތޚމފތޚންބފލާ }
581_textAcronymhelp_ [l=dv] {ލޚޔުންތފކުގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ކުރުކޮށް ބޭނުންކުރާ ނފންތފކުން ބެލުމފށް _labelAcronym_ ފޚތފށް އޮބާލާ }
582_textPhrasehelp_ [l=dv] {ލޚޔުންތފކުގފއޚ Þ€ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ އޚބާރާތްތފކުން ބެލުމފށް ހޯދުމފށް _labelPhrase_ ފޚތފއް އޮބާލާ. }
583
584_texthelptopicstitle_ [l=dv] {Þ‰ÞŠÞ‡ÞªÞŸÞ«Þ¢Þª / މފއުޟޫޢުތފއް }
585
586_textreadingdocs_ [l=dv] {ލޚޔުންތފއް Þ†ÞšÞ”Þ§Þ‚Þ­ ގޮތް }
587
588_texthelpreadingdocs_ [l=dv] {"<p>ÞˆÞŠÞ†Þš ފޮތެއް ނުވފތފ ލޚޔުމފކފށް ދެވުމުން މފތޚން ވާތްފފރާތުގފއޚ Þ€ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ތފސްވީރުތފކުން އެ ލޚޔުމުގެ ބާވފތް އެނގެން އޮންނާނެއެވެ. Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ކފލެކްޝފންތފކުގފއޚ އެ ލޚޔުމުގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ބފއޚތފކުގެ ތާވފލެއް ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ° އޮންނާނެއެވެ. Þ‰Þš ތާވފލުގފއޚ އެވފގުތފކު ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ°Þ‡Þ®Þ‚Þ° ސެކްޝފން Þ€Þ¬Þ‘ÞšÞ‚Þ°ÞŽÞ° Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚Þ§Þ‚Þ© ÞŠÞŠÞˆÞ§ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬ Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‰Þš ތާވފލްއޚތުރފށް ތފފްޞީލްކުރެވޭނެއެވެ. -- ފޯލްޑފރު އފއޚކޮނފށް އޮބާލުމުން Þ‡Þ¬Þ„ÞŠÞ‡Þš ހުޅ
589ުވާ/ލފއްޕާލެވޭނެއެވެ؛ މފތީގފއޚ އޮތް ފޮތުގެ އފއޚކޮނފށް އޮބާލުމުން Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš ލފއްޕާލެވޭނެއެވެ.</p><p>ދފށުރޮނގު Þ‹ÞŠÞ‰Þ§ÞŠÞŠÞ‡Þš ތޚރީގފއޚއެވފނީ މޚސެކްޝފންގެ ލޚޔުންކޮޅ
590ެވެ. Þ‡Þ¬Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ†ÞšÞ”ÞŠÞ‡ÞšÞ‚ÞšÞ‰ÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ° ތޚރީގފއޚ އެވާ ތީރުތފއް ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން ސެކްޝފންތފކފށް ދެވޭނެއެވެ.</p><p>ސުރުހީ ނުވފތފ ބޭރުސފފުހާ Þ‡ÞšÞ‰Þ­Þ–ÞªÞŽÞ¬ ތޚރީގފއޚއެވފނީ އޚތުރު ފޚތްތފކެކެވެ. މޚތފނުން <i>_document:textEXPANDTEXT_</i> އޮބާލުމުން އޚތުރފށް ތފފްޞީލް ކޮށް ލޚޔުންކޮޅ
591ުބފލާލެވޭނެއެވެ. ލޚޔުމފކީ ބޮޑުލޚޔުމެއްނފމފ، ބޭނުންކުރުމފށް ގޚނފވފގުތުތފކެއް ނުވފތފ އޚތުރު Þ‰Þ¬Þ‰ÞŠÞƒÞ© Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ© އެކފށީގެންވާކފމެކެވެ! <i>_document:textEXPANDCONTENTS_</i> މޚފޚތފށް އޮބާލުމުން ހޚމެނޭބފއޚތފކުގެ ތާވފލް އޚތުރފށް ތފފްޞީލްކޮށްލެވޭނެއެވެ. މޚގޮތފށް ހެދުމުން ޗެޕްޓފރތފކުގެ ނުވފތފ ސފބްސެކްޝފންތފއް އޚތުރފށްބފލާލެވޭނެއެވެ.<i>_document:textDETACH_</i> އފށް އޮބާލުމުން Þ‡ÞŠÞ‡Þª ބްރފއުސފރ ÞˆÞšÞ‚Þ°Þ‘Þ¯Þ‡Þ¬Þ‡Þ° ހުޅ
592ުވޭނެއެވެ. މީގެ އޚތުރުން ބފސްތފކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުމުން އެބފސްތފއް ހފއޚލފއޚޓްކުރެވޚފފއޚ ހުންނާނެއެވެ. ހފއޚލފއޚޓްކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞªÞˆÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ <i>_document:textNOHIGHLIGHT_</i> މޚފޚތފށް އޮބާލާށެވެ.</p>" }
593
594# help about the icons
595_texthelpopenbookshelf_ [l=dv] {މޚފޮތް Þ€ÞŠÞƒÞª ހުޅ
596ުވާ }
597_texthelpopenbook_ [l=dv] {މޚފޮތް ލފއްޕާލާ/ހުޅ
598ުވާ }
599_texthelpviewtextsection_ [l=dv] {މޚލޚޔުމުގެ މޚސެކްޝފން ބެލުމފށް }
600_texthelpexpandtext_ [l=dv] {މުޅ
601Þš ލޚޔުމުގެ އޚބާރާތް، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނުލާ }
602_texthelpexpandcontents_ [l=dv] {އެކުލެގެންބފއޚތފކުގެ އޚތުރު ތފފުސީލު، ނުވފތފ ނުލާ ؟ }
603_texthelpdetachpage_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ Þ‡ÞŠÞ‡Þª ÞˆÞšÞ‚Þ°Þ‘Þ¯Þ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš ހުޅ
604ުވފއޚދޭށެވެ }
605_texthelphighlight_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ އޚބާރާތް ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ­ØŒ ނުވފތފ ނޫނީ }
606_texthelpsectionarrows_ [l=dv] {ކުރީގެ ބފޔފށް ގެންދޭ / Þ‹Þ¬Þ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° އޮތްބފޔފށް ގެންދޭ }
607
608
609_texthelpsearchingtitle_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ބފސްތފއް ހޯދާނޭގޮތް }
610
611_texthelpsearching_ [l=dv] {"ހޯދާ ސފފުހާގފއޚ ތޚރީގފއޚވާހެން ހޯދުމުގެ އޚބާރާތް ލޚޔެވޚފާނެއެވެ.Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އފއޚޓފމްތފއް Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°.Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ބފސްތފކެއްތޯ ނުވފތފ ވފކޚބފސްތފކެއްތޯ Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°.Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ ބފސފއްތފއް ޓފއޚޕުކުރުމފށްފފހު "ހޯދާ" Þ‰Þš ފޚތފށް އޮބާލާ.މޚގޮތފށް ހޯދުމުން ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞˆÞ¬ÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ‡Þ¬Þ‡Þ§Þ‡Þš ގާތްކުރާ 20 ލޚޔުން Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬. މޚތފނުން، އޚތުރު ލޚޔުން ހުރޚކފމފށްވފނީނފމފ އެ ސފފުހާތފކފށް ދޚއުމފށް ފޚތްތފކެއްވާނެއެވެ. Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞˆÞ¬ÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ© 50 ލޚޔުމެވެ. Þ‰ÞšÞ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª ބފދފލުކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ©Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ މޚސފފުހާގެ މފތީގފއޚއެވާ _ސ_ ފޚތފއް އޮބާލާ" }
612
613_texthelpquerytermstitle_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އޚބާރާތް }
614_texthelpqueryterms_ [l=dv] {"ހޯދާ ގޮޅ
615Þ©ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ“ÞŠÞ‡ÞšÞ•ÞªÞ†ÞªÞƒÞ§ އޚބާރާތްތފއް ބެލެވޭނީ ބފސްތފކުގެ ލޚސްޓެއްގެ ގޮތުގފއޚ ނުވފތފ "ހޯދާ Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°" މޚގޮތފށެވެ. އޚބާރާތފކީ އފކުރުތފކެއްގެ މފއްޗފށް Þ„ÞšÞ‚Þ§ÞˆÞ¬ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ އެންމެ ލފފުޒެކެވެ، ނުވފތފ Þ‡Þ¬Þ†ÞªÞŽÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ ލފފުޒުތފކެކެވެ. ލފފުޒުތފކެއްނފމފ ހޯދާނީ ("...") ކޮމާކޯޅ
616Þš ބޭނުންކޮށްގެނެވެ. ކޮންމެ އޚބާރާތެއްގެ ނފތީޖާހޯދުމފށް Þ€Þ¯Þ‹Þ§Þ‡ÞšÞƒÞª އެއް އޚބާރާތާއޚ Þ‡ÞŠÞ‚Þ¬Þ‡Þ° އޚބާރާތެއް ވފކޚކޮށްދެނީ ދޫކުރެވޭ ހުސް Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬. އެހެން ނޚޝާންތފކެއް (މޚސާލފކފށް ކޮމާ) Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ މޚވެސް ބފލާނީ ދެލފފްޒު ÞˆÞŠÞ†ÞšÞ†ÞªÞƒÞ§ ނޚޝާނެއްގެ ގޮތުގފއެވެ. މޚފފދފއެއްވެސް ނޚޝާނެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދޭނޭގޮތް Þ‰Þš ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީގފއޚ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ–Þ¬Þ€ÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞ‚ÞªÞˆÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.މޚސާލފކފށް، <ul>ހޯދާއޚބާރާތުގެ ގޮތުގފއޚ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް: އފވފސް Þ‚ÞŠÞ’ÞŠÞƒÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° (1993) <ul/> މޚގޮތފށް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰Þ§Þ‡Þš <ul>ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް އފވފސް Þ‚ÞŠÞ’ÞŠÞƒÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° 1993 <ul/> މޚއޚބާރާތާއޚ ހޯދާ ނފތީޖާތފކުގފއޚ ތފފާތެއް ނުހުންނާނެއެވެ." }
617
618_texthelpmgppsearching_ [l=dv] {"އެމް.ޖީ.ޕީ.ޕީ. ބޭނުންކޮށްގެން ތފއްޔާރުކުރާ ކފލެކްޝފންތފކުގފއޚ ތފކެތޚ ހޯދުމފށް އޚތުރު ގޮތްތފކެއް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންކުރާ އޚބާރާތެއްގެ ފފހފތުގފއޚ * ބޭނުންކުރުމުން * Þ‡Þ§Þ‡Þš ހފމފއފށް Þ€ÞªÞƒÞš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬Þ‡Þ° Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ތފކެތޚ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬./× ބޭނުންކުރުމުން ހޯދުމުގެ ތެރޭގފއޚ ބފސްބފހފށް ދޭންވީ އފހފންމޚއްޔފތު ބުނެދެއެވެ. މޚސާލު Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞª/10 އޚލްމު މޚގޮތފށް Þ–ÞŠÞ€ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° އެއްޗެތޚ ހޯދުމުން Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞª މޚލފފްޒފށް އޚލމު މޚދެލފފުޒުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ސްޓާފުން ބެލޚޔފސް ރީތޚވުމފކީ ނުކުރާން އޮތްކފމެއް ނޫން." }
619
620_texthelplucenesearching_ [l=dv] {"ލޫސީން ބޭނުންކޮށްގެން ތފއްޔާރުކުރާ ކފލެކްޝފންތފކުގފއޚ ތފކެތޚ ހޯދުމފށް އޚތުރު ގޮތްތފކެއް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬Þ‡Þ°/ÞŠÞšÞ‡Þ°Þ”Þ¬Þ‡Þ° ތފފާތުވެދާނޭ ހާލފތު ތފކުގފއޚ ވފއޚލްޑްކާޑެއްގެ ގޮތުގފއޚ ؟ Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚސާލު، މ؟ލފސް ހޯދާދޭތފކެތީގެ ތެރޭގފއޚ މާލފސް Þ‡ÞŠÞ‹Þš މފލފސް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.ގޚނފއފކުރުތފކެއް އުނޚކޮށްވެސް Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ Þ†ÞªÞƒÞ©Þ„ÞŠÞ”ÞŠÞ†Þ§Þ‡Þš އެކު * ބޭނުންކުރުމުން އެ ބފސްކުރު Þ†ÞªÞƒÞš ހޚސާބފށް Þ€ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ބފސްތފއް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞ§Þ‚Þ­ ކފމފށެވެ. މޚސާލު Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡Þª* Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° Þ–ÞŠÞ€ÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ° ކޮމްޕޚއުޓފރު، Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ‰ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞªÞ‚Þ°ØŒ ކޮމްމޚއުޓފރުތފކުން، މޚކފހފލފ ވފރފށް ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ބފސް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.Þ‰Þš ދެ ވފއޚލްޑްކާޑުވެސް ބޭނުންކުރެވޭނީ Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ މެދުތެރެއޚން ނުވފތފ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ†Þ®Þ…
621ÞªÞŽÞŠÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬." }
622
623_texthelpquerytypetitle_ [l=dv] {ހޯދާ ބފއޚތފއް }
624_texthelpquerytype_ [l=dv] {"ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރެވޭނޭ ތފފާތު ދެގޮތެއް ވެއެވެ. ތެކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš <b>Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§</b> ބފސްތފއް. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ބފސްތފއް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފކެވެ. މޚގޮތުން ހޯދޭތފކެތޚ ލޚސްޓްކުރެވޭނީ ތފއްޔާރުކުރޚ ތފރުތީބުންނެވެ.ތެކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš <b>Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ°</b> ބފސްތފއް. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš ބފސްތފކުންކުރެ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ބފސް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފއްވެސް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚގޮތުން ހޯދޭތފކެތޚ ލޚސްޓްކުރެވޭނީ Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš އޚބާރާތާ އެންމެ ގާތްކުރާ ލޚޔުންތފކުގެ ތފރުތީބުންނެވެ. މޚގޮތުން ގާތްކުރާ ނޚސްބފތް ބެލޚފފއޚވފނީ:Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš ބފސްތފއް ލޚޔުންތފކުގފއޚ ތފކުރާރުވާ މޚންވފރު؛ހޯދފންބޭނުންކުރޚ ބފސްތފކފކީ ނޚސްބފތުން އެލޚޔުމފކފށް އެހާ އާންމުބފސްތފކެއްގފއޚ ނުވާ ލޚޔުންތފކފށް އޚސްކފންދީގެން؛ކުރު ލޚޔުންތފއް Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ§ Þ‰ÞšÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞƒÞª Þ‹ÞšÞŽÞª ލޚޔުންތފކފށްވުރެ ބޮޑުވާނެއެވެ.<p> Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ކޚތފންމެ ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ބފސްތފކެއްވެސް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬ -- ޖުމްލފއެއް ނުވފތފ ޕެރެގުރާފެއްވެސް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. އެންމެ Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° ބޭނުންކޮށްގެން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŠÞšÞ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ނޚތީޖާ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© އެބފސް Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ° ތފކުރާރުވާ ލޚޔުންތފކުގެ ތފރުތީބުންނެވެ. <p/>" }
625
626_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=dv] {_1_ ސާރޗް Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ–ÞšÞ‚Þ° ބޭނުންކޮށްގެން އޚތުރފށް ހޯދުމފށް }
627
628_texthelpadvancedsearch_ [l=dv] {ބޭނުންވާގޮތުގފއޚ ހޯދުމުގެ ޚާއްސފގޮތް Þ‚ÞŠÞŽÞ§ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ހޯދުމުގެ އޚޚުތޚޔާރުތފއް ތފފާތުވާނެއެވެ. }
629
630_texthelpadvsearchmg_ [l=dv] {އެމް.ޖީ. ÞŽÞŠÞ‡Þš އޚތުރފށް ހޯދުމުން ބޫލޚއފން ނުވފތފ ÞƒÞ­Þ‚Þ°Þ†ÞšÞ‚Þ°ÞŽ މޚދެގޮތުންކުރެ ގޮތެއް އޚހްތޚޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. }
631
632_texthelpbooleansearch_ [l=dv] {"Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ Þ‡Þ¬Þ†Þš އޚބާރާތް/ބފސްތފއް ބޫލޚއފން ބޭނުންކޮށް އެކުލފވާލެވޚދާނެއެވެ. & - (Þ‡ÞŠÞ‹Þš)، | - (ނުވފތފ)، ! (Þ‚ÞªÞ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚Þ§)، ގްރޫޕް ކުރުމފށް ބްރެކެޓް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚސާލު: ކުކުޅ
633Þª & Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘Þª - Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° ޖެހުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© މޚދެބފސް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފކެވެ. ނފމފވެސް - ކުކުޅ
634Þª | Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘Þª - Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° ޖެހުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© Þ‰ÞšÞ‹Þ¬Þ„ÞŠÞ€ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފކެވެ. ކުކުޅ
635Þª ! Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘Þª - Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° ޖެހުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© ކުކުޅ
636Þª މޚބފސް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފކުގެ ތެރެއޚން Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘Þª މޚބފސް Þ‚ÞªÞ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފކެވެ. އޚތުރފށް އެއްގޮތް ލޚޔުންތފއް Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ބޫލޚއފން Þ‡Þ®Þ•ÞŠÞƒÞ­Þ“Þ§ÞƒÞ’Þ° ބޭނުންކޮގެން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންކުރާ އޚބާރާތް Þ€ÞŠÞ‚ÞšÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚސާލު: (ކުކުޅ
637Þª | ދޫނޚސޫފާސޫފޚ) & (Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘Þª | ÞŠÞŠÞ…
638ުރފށް)، ނުވފތފ ކުކުޅ
639Þª | ދޫނޚސޫފާސޫފޚ | ބުޅ
640Þ§ !ÞŽÞ¬ÞƒÞš" }
641
642_texthelpadvsearchmgpp_ [l=dv] {"އެމް.ޖީ.ޕީ.ޕީ. ÞŽÞŠÞ‡Þš އޚތުރފށް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޫލޚއފން Þ‡Þ®Þ•ÞŠÞƒÞ­Þ“ÞŠÞƒÞ’Þ° ބޭނުންކުރާނެއެވެ. _texthelpbooleansearch_ނފތީޖާތފއް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© ހޯދުމފށް ބޭނުންކުރާ އޚބާރާތްތފކުން އޚސްކފންދޭ ތފރުތީބުންނެވެ. ނުވފތފ "ގުދުރފތީ" (ނުވފތފ "ތފއްޔާރުކުރާ") ތފރުތީބުންނެވެ. ÞŠÞŠÞ€ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ‰ÞšÞ„ÞªÞ‚Þ¬ÞˆÞªÞ‚Þª ތފރުތީބފކީ ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގފއޚ ލޚޔެކޚޔުންތފއް ޕްރޯސފސްކުރޚ ތފރުތީބެވެ.އޚތުރު Þ‡Þ®Þ•ÞŠÞƒÞ­Þ“ÞŠÞƒÞªÞŽÞ¬ ތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ© Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞš Þ‡ÞŠÞ‹Þš ދެމެދުން Þ‰ÞšÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬."ކފއޚރޚ×" Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ© Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠ Þ‹Þ¬Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° ދޭތެރޭގފއޚ އޚތުރު Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ°/ބފސްތފކެއް ހުރުން Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…
643ÞªÞ†ÞŠÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ހާމފކުރާށެވެ."ދެމެދުން×" ބފޔާންކޮށްދެނީ Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންކުރާ Þ‹Þ¬Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° ދޭތެރޭ ހުރުމފށް ބޭނުންންވާ ބފސްތފކުގެ މފތީ Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þ¬ÞˆÞ¬." }
644
645_texthelpadvancedsearchextra_ [l=dv] {ނޯޓު: Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ€Þ¯Þ‹Þ§Þ‰Þ¯Þ‘Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ Þ‰Þš އޮޕފރޭޓފރތފއް ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ‚ÞªÞ†ÞªÞƒÞ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. }
646
647_texthelpadvsearchlucene_ [l=dv] {ލޫސީންގފއޚ އޚތުރފށް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޫލޚއފން Þ‡Þ®Þ•ÞŠÞƒÞ­Þ“ÞŠÞƒÞ’Þ° ބޭނުންކުރާނެއެވެ. _texthelpbooleansearch_ }
648
649_texthelpformsearchtitle_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ€Þ¬Þ‚Þ° ހޯދާ }
650
651_texthelpformsearch_ [l=dv] {"Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ€Þ¬Þ‚Þ° ހޯދުމުން ތފފާތު Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ މފޢުލޫމާތު އެއްކޮށްގެން ހޯދުމުގެ ފުރުސފތު ދެވެއެވެ. މޚސާލު: 'ސުމޚތު' ސުރުޚީގފއޚ Þ–ÞŠÞ€Þ§ "Þ‡ÞŠÞ‹Þš" "ބފރފބޮލުގެ Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞˆÞ¬ÞƒÞšÞ†ÞŠÞ‚Þ°" މާއްދާ ÞŽÞŠÞ‡Þš ލޚޔެ ހޯދުމުން Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ‰Þš ދެ Þ„ÞŠÞ‡Þš އެއްކޮށް "Þ‡ÞŠÞ‹Þš" (Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ހޯދުމފށް) "ނުވފތފ" (ބފއެއްތފކެތޚ ހޯދުމފށް) ބޭނުންކޮށް ނފތީޖާ ނެރޭނެއެވެ. ޚާއްސފ Þ‰Þ¯Þ‘ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ތފފާތު ގޮތްގޮތފށް "Þ‡ÞŠÞ‹Þš/ނުވފތފ/ނުލފއޚ" Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬." }
652
653_texthelpformstemming_ [l=dv] {""ފޯލްޑް" Þ‡ÞŠÞ‹Þš "ކުރުކުރުމުގެ" ގޮޅ
654Þš ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފީލްޑް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދާތފކެތޚ ހޯދފއޚދޭންވީގޮތް Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰Þš ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ގެ އފސްލުގފއޚ ހުންނާނީ Þ‰Þš ދެ Þ„ÞŠÞ‡Þš ކފނޑާލާފފއެވެ." }
655
656_textdatesearch_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© މޚތާރީޚްގެ }
657
658_texthelpdatesearch_ [l=dv] {ތޚބާ Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ތާރީޚު ބޭނުންކުރުމުން، ހޯދފންތޚޔފ ބޭނުންވާ ތފކެތޚ ÞˆÞŠÞ†Þš ދުވފސްވފރފކފށް އފމާޒުކޮށްގެން Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ÞˆÞŠÞ†Þš އފހފރފކފށް ނުވފތފ އފހފރުތފކފކފށްވެސް Þ‡ÞŠÞ‰Þ§Þ’ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ނޯޓު: އެއްވެސް އޚބާރާތެއް ބޭނުންނުކޮށްވެސް ތާރީޚުން Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެއްވެސް ތާރީޚެއް ބޭނުންނުކޮށްވެސް ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. }
659
660_texthelpdatehowtotitle_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞŠÞ©Þ—ÞŠÞƒ ބޭނުންކުރާނޭގޮތް }
661_texthelpdatehowto_ [l=dv] {"ÞˆÞŠÞ†ÞšÞ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ލޚޔުމެއް ހޯދުމފށް:އާދފއޚގފއޚވެސް ތފކެތޚހޯދފން ބޭނުންކުރާގޮތފށް ކުރޚއފށް ގެންދާށެވެ.ފފށާ ތާރީޚް، Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންވާ Þ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞª ޓފއޚޕުކުރާށެވެ.Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ Þ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞŠÞ†Þ© "Þ†Þ®Þ‰ÞŠÞ‚Þ° އީރާ" (ބީ.ސީ.) Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ ބީ.ސީ.އީ. އޚޚްތޚޔާރުކުރާށެވެ. ހޯދާ އޚބާރާތް އެހެނޚހެންވެސް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ§Þ‡Þš އެއްގޮތފށް ފށާށެވެ. <p>Þ‡ÞŠÞ‹Þš ÞˆÞŠÞ†Þš އފހފރުތފކފކފށް ޚާއްސފކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ އެހެނޚހެންވެސް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ§Þ‡Þš އެއްގޮތފށް އޚބާރާތްކުރާށެވެ. <p/>Þ‡ÞŠÞ‹Þš އފހފރުތފއް ފފށފންބޭނުންވާ ތާރީޚް "ފފށާ (ނުވފތފ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš) ތާރީޚް" ÞŽÞŠÞ‡Þš ޓފއޚޕުކުރާށެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އެންމެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞª "Þ‚ÞšÞ‚Þ°Þ‰Þ§ ތާރީޚް" Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‡Þš ޓފއޚޕުކުރާށެވެ." }
662
663_texthelpdateresultstitle_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ ތފކެތީ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ނފތީޖާހޯދާގޮތް }
664_texthelpdateresults_ [l=dv] {އާންމުގޮތެއްގފއޚ ތާރީހެއްޖފހފއޚގެން ހޯދޚކފމުގފއޚވޚޔފސް Þ‡Þ¬Þ‡ÞŠÞ€ÞƒÞªÞŽÞ¬ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ އެއްޗެއް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞ‚ÞªÞ‹Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚސާލފކފށް 1903 Þ–ÞŠÞ€ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° ހޯދުމުން 1903ÞŽÞŠÞ‡Þš ޝާއޚއުކުރާ އެއްޗެތޚ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞ‹ÞšÞ‚ÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ ބފދފލުގފއޚ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© 1903Þ‡Þ§Þ‡Þš ބެހޭ ލޚޔުންތފކެވެ.؟؟؟؟ }
665
666_textchangeprefs_ [l=dv] {ބޭނުންވާގޮތް ބފދފލުކުރުމފށް }
667
668_texthelppreferences_ [l=dv] {ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ÞŽÞ¬ މފތީގފއޚ އެވާ <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> ފޚތފށް އޮބާލުމުން Þ‰Þš އޚންޓފރފޭސް ގެ ފީޗފރސްތފއް ބފދފލުކުރުމުގެ އޚޚްތޚޔާރުތފކެއް ފެންނާނެއެވެ. }
669
670_texthelpcollectionprefstitle_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ހުރުމފށް ބޭނުންވާގޮތް }
671_texthelpcollectionprefs_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ކފލެކްޝފންގފ ސފބްކފލެކްޝފން Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚތފކެތޚ ÞˆÞŠÞ†ÞšÞˆÞŠÞ†ÞšÞ‚Þ° ނުވފތފ އެކފއްޗެއްގޮތފށްވެސް Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚގޮތުން ބޭނުންވާ ކފލެކްޝފންތފއް އޚޚްތޚޔާރީ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ÞŽÞŠÞ‡Þš ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ­. }
672
673_texthelplanguageprefstitle_ [l=dv] {ބޭނުންވާ ބފސް }
674_texthelplanguageprefs_ [l=dv] {"ކޮންމެ ކފލެކްޝފނފކފށް ޚާއްސފ Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ–Þ¬Þ€ÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ނފމފވެސް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ އެހެން ބފހފކފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެހެން Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ†Þ¯Þ‘ÞšÞ‚Þ°ÞŽ ސްކީމްއފކފށްވެސް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ --Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ކފލެކްޝފނފކުންވެސް ތފސްވީރުހޚމެނޭގޮތފށް ނުވފތފ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš ލޚޔުންކޮޅ
675Þª ފެންނފގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. " }
676
677_texthelppresentationprefstitle_ [l=dv] {ދފއްކުވފއޚދޭންވީގޮތުގ އޚޚްތޚޔާރީ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ }
678_texthelppresentationprefs_ [l=dv] {"Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ° ÞŽÞ¬Þ‚Þ°Þ‹ÞŠÞˆÞ§ Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ބާވފތުން، އެތފކެތޚ ފެންނފގޮތް ދެތޚންގޮތފކފށް ބފދފލުކުރުމުގެ އޚޚުތޚޔާރުލޚބޭނެއެވެ.ވެބްޕޭޖުތފކުން އެކުލެވޚފފއޚވާ ތފކެތޚ Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ސފފުހާގެ މފތީގފއޚވާ ގްރީންސްޓޯންގެ ނެވޚގޭޝފން ބާރ ނުފެންނފގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. މޚގޮތފށް ހެދުމުން ސީދާ ވެބްޕޭޖފށް ގެންގޮސްދޭނެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އޚތުރފށް Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ "ފފހފތފށް" Þ‰Þš ފޚތފއް އޮބާށެވެ. Þ‰Þš ބފއޚތފކުން ގްރީންސްޓޯންގެ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ’Þ§ÞƒÞª ނޯޓުތފއްވެސް ނާރާގޮތފށް ހެދޭނެއެވެ. ......" }
679
680_texthelpsearchprefstitle_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ ގޮތް }
681_texthelpsearchprefs_ [l=dv] {"ހޯދާގޮތް، "މފތީދފރފޖފއޚގެ" ހޯދުމފކފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. މޚގޮތފށް ބފދފލުކުރުމުން ތފފާތު އޚބާރާތް، & (Þ‡ÞŠÞ‹Þš)، | (ނުވފތފ)، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ! (ނުލފއޚ)، ނުވފތފ ބުރެކެޓް ބޭނުންކޮށްގެން، ގުޅ
682ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° ހޯދުމުގެ ފުރުޞފތުލޚބޭނެއެވެ. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އެއްޗާގާތްކުރާ ނފތީޖާ ލޚބުގެ ފުރޞފތު ބޮޑުވާނެއެވެ.<p>_selectsearchtypeprefs_ <p>_selectwordmodificationprefs_ <p>ކުރީގެ ހޯދޚތފކެތޚ، Þ‰Þš ÞŠÞ©Þ—ÞŠÞƒ އޮންކުރުމުން، ހޯދުމުގެ މފސފއްކފތްތފކފށް Þ‰ÞŠÞŽÞªÞŠÞŠÞ€ÞšÞˆÞ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‡Þ¬Þ‡Þ°Þ—Þ¬Þ‡Þ° Þ†ÞªÞ‘ÞŠ ބފދފލެއްގެންސް ހޯދާލުމުގފއޚ ވފގުތުސފލާމފތްވާނެއެވެ.<p>ހޯދުމުގެ ނފތީޖާގފއޚ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ°ÞˆÞ© މޚންވފރާއޚ، ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° ފެންނފންވީވފރުވެސް Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ އޚޚްތޚޔާރު ލޚބޭނެއެވެ." }
683
684_textcasefoldprefs_ [l=dv] {"ހޯދުމުގފއޚ، ކެޕޚޓފލް Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ§Þ‡Þš ސޚންމފލް Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞŽÞ¬ އެއްގޮތްތޯ ނުވފތފނޫންތޯ ނޚންމުމފށްވެސް މޚކފމފށް ހާއްސފފޚތްތފކފކުން Þ†ÞŠÞ‚Þ‘ÞŠÞ‡Þ¬Þ…
685ޭނެއެވެ. މޚސާލފކފށް،"_preferences:textignorecase_" ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުމުން snail farming SNAIL FARMING މޚދެގޮތފށްވެސް ހޯދާދޭނެއެވެ." }
686_textstemprefs_ [l=dv] {"ހޯދުމުގފއޚ، Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬Þ„ÞŠÞ‡Þš Þ‡ÞªÞ‚ÞšÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ° ނުވފތފނުކުރުން މޚކފމފށް ޚާއްސފ ދެފޚތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޚދާނެއެވެ. މޚސާލފކފށް "_preferences:textstem_" ފާހފގފކޮށްފފއޚވާނފމފ ސްނެއޚލް ފާމް Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސްނެއޚލް ÞŠÞ§Þ‰ÞŠÞƒ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސްނެއޚލް ÞŠÞ§Þ‰ÞšÞ‚Þ°ÞŽ Þ‰Þš ހުރޚހާގޮތފށްވެސް ހޯދާދޭނެއެވެ. މޚވފގުތު Þ‰Þš ÞŠÞ©Þ—ÞŠÞƒ ބޭނުންކުރެވެނީ އޚނގޚރޭސޚ Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ ލޚޔެކުޔުމާއެކީގފއެވެ." }
687_textaccentfoldprefs_ [l=dv] {"ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠ ދޚމާވާގޮތފށް ހޯދުމުގެ އޚޚްތޚޔާރު ލޚބޭނެއެވެ. މޚސާލފކފށް، "_preferences:textignoreaccents_" Þ‰Þš ކޮންޓްރޯލް ސެލެކްޓް ކޮށްފފއޚވާނފމފ، <i>fédération</i>، <i>fedération</i> Þ‡ÞŠÞ‹Þš <i>federation</i> Þ‰Þš ހުރޚހާގޮތފކފށް ލޚޔެފފއޚވާ ބފސްތފއްވެސް ބފލާނީ Þ‡Þ¬Þ‡Þ°Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ÞŽÞ®ÞŽÞªÞŽÞŠÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬." }
688
689_textstemoptionsprefs_ [l=dv] {ހޯދާ އޚބާރާތްކުރުކުރުމފށް މފތީގފއޚ ބުނެދެވުނު ގޮތް ފފސޭހފވާނޭކފމފށް ބެލެވެއެވެ. }
690
691_textsearchtypeprefsplain_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންކުރާ ގޮޅ
692Þš ބޮޑުކުރުމުގެ ފުރުޞފތު އެބފއޮތެވެ. މޚގޮތފށް Þ†ÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ° ޕެރެގްރާފް ޓފއޚޕުކޮށްގެންވެސް Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚގޮތފށް ހޯދުމުގެ ސުޕީޑުވެސް ވފރފށް Þ‡ÞŠÞˆÞŠÞ€Þ¬ÞˆÞ¬. }
693
694_textsearchtypeprefsform_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ ބފއޚތފކުގެ Þ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª ފޯމުން ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ }
695
696_textsearchtypeprefsboth_ [l=dv] {"ކފލެކްޝފން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ§ ގޮތް "Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬" ހޯދުން، ނުވފތފ "ބފއޚތފކުން" ހޯދާގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. <li> Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ފެންނާނީ އެންމެ ހޯދާ ގޮޅ
697ÞšÞ‡Þ¬Þ†Þ¬ÞˆÞ¬. _textsearchtypeprefsplain_ </li><li>ބފއޚތފކުން Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ދެތޚން ބާވފތުގެ ހޯދާގޮޅ
698Þš ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ° އޮންނާނެއެވެ. Þ‰ÞšÞ‡ÞšÞ‚Þ° ކޮންމެ ގޮޅ
699ÞšÞ‡ÞŠÞ†ÞªÞ‚ ތފފާތު ބފޔފކފށް ހޯދުން Þ‡ÞŠÞ‰Þ§Þ’ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ‡Þ¬Þ†Þš ބފއޚތފކފށް ބޭނުންކޮށްގެން Þ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŠÞŠÞ€ÞŠÞƒÞ§ ހޯދޭނެއެވެ. _textsearchtypeprefsform_ </li>" }
700
701
702
703_texttanumbrowseoptions_ [l=dv] {Þ‰Þš ކފލެކްޝފންއޚން ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬ _numbrowseoptions_ ގޮތް ވެއެވެ. }
704
705_textsimplehelpheading_ [l=dv] {_ތފކެތީގެ Þ‚ÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ°_ މފޢުލޫމާތު ހޯދާނޭގޮތް }
706
707_texthelpscopetitle_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹Þ§Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ސޯކޯޕް }
708_texthelpscope_ [l=dv] {ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ކފލެކްޝފންތފކުގފއޚ ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ފޚހުރޚސްތު ތފކެއް ބޭނުންކުރުމުގެ އޚޚުތޚޔާރު ދެވެއެވެ. މޚސާލފކފށް، Þ‰ÞªÞžÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞšÞŠÞªÞŽÞ¬ ފޚހުރޚސްތު، ސުރުހީގެ ފޚހުރޚސްތު. ނުވފތފ Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ހާލފތުގފއޚ ބާބުގެ ނުވފތފ ޕެރެގްރާފްގެ ފޚހުރޚސްތުވެސް ހުރެދާނެއެވެ. ގޚނފފފހފރފށް ހޯދާ އޚބާރާތާ މުޅ
709ÞšÞ‚Þ°Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ§ ތފކެތޚ ކޮންމެ ފޚހުރޚސްތފކުން ހޯދޚކފމުގފއޚވޚޔފސް ފެންނާނެއެވެ. ހޯދޭ ލޚޔުންތފކފކީ ފޮތްކފމުގފއޚވފނީނފމފ، އެ ފޮތާއޚބެހޭބފއޚގފއޚ ހުޅ
710ުވޭނެއެވެ. }
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.