source: main/trunk/greenstone2/macros/dhivehi.dm@ 24051

Last change on this file since 24051 was 24051, checked in by anna, 13 years ago

Complete Dhivehi translation of Greenstone Core Interface. Many thanks to Fathmath Shiham.

File size: 60.0 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2#####################################################################
3#
4# Dhivehi Language text and icon macros
5# Translated by Aminath Riyaz in November, 2010
6#
7######################################################################
8#
9# This is the main macro file for translation when creating an
10# interface in another language.
11
12# Under the 'text macros' comments are text macros of the form:
13# _macroname_ {macro value}
14# Everything between the {} is the text to be translated. This text
15# may itself contain macros (i.e. characters other than space between
16# underscore characters, e.g. _about:numdocs_ or _textpage_). These
17# macro names occurring within text shouldn't be translated but should
18# be left as they are. Underscores or curly brackets occurring
19# naturally within the text should be escaped with a leading backslash
20# (i.e. '\_', '\{' or '\}).
21#
22# Comment lines (other than those described above) need not be
23# translated (i.e. any lines beginning with '#', like this line).
24#
25# The simplest way to translate this file is to save it as something
26# else (e.g. french.dm) and work through translating all the text
27# macro values and icon comments.
28#
29######################################################################
30
31
32######################################################################
33# Global (base) package
34package Global
35######################################################################
36
37
38#------------------------------------------------------------
39# text macros
40#------------------------------------------------------------
41
42_textperiodicals_ [l=dv] {ނޫސްމފޖފއްލާ }
43
44# these three used by the default format statement of the demo and dls collections.
45_textsource_ [l=dv] {ލޚބެންހުރޚ ފފރާތުގެ ހފވާލާ }
46_textdate_ [l=dv] {ޝާއޚއުކުރޚ ތާރީޚު }
47_textnumpages_ [l=dv] {ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ÞŽÞ¬ Þ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª }
48
49_textsignin_ [l=dv] {ލޮގޚން }
50
51_texttruncated_ [l=dv] {[Þ†ÞªÞƒÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡Þš]}
52
53_textdefaultcontent_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ¬Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ހޯދޭގޮތް Þ‚ÞªÞˆÞšÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީއފށް އެނބުރޚދޚއުމފށް Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞŠÞ‡Þš އޮތް ފފހފތފށް ފޚތފށް އޮބާލފއޚގެން ނުވފތފ މފތީގފއޚއެވޭ ފފށާޞފފުހާ ފޚތފށް އޮބާލފއޚގެން }
54
55_textdefaulttitle_ [l=dv] {ޖީ.އެސް.ޑީ.އެލް. ގެ މފއްސފލފ }
56
57_textbadcollection_ [l=dv] {("_cvariable_") Þ‰ÞšÞ‚ÞŠÞ‚Þ° Þ†ÞšÞ”Þ§ ކފލެކްޝފންއެއް ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ސޚސްޓފމުގފއޚ އޚންސްޓޯލްކޮށްފފއޚ ނުވެއެވެ. }
58
59_textselectpage_ [l=dv] {ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ Þ‚ÞŠÞŽÞ§ }
60
61_collectionextra_ [l=dv] {މޚކފލެކްޝފންގފއޚ _about:numdocs_ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰Þš ކފލެކްޝފން Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‚Þ° ތފއްޔާރުކުރެވުނީ _about:builddate_ ދުވފސްކުރޚންނެވެ. }
62
63# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
64# macro will always be set to another value)
65_collectorextra_ [l=dv] {މޚކފލެކްޝފންގފއޚ _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",document,documents), a total of _numbytes_ ގެ Þ‰Þ¬Þ“ÞŠÞ‘Þ§Þ“Þ§ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰Þš ކފލެކްޝފންގެ ތފއްޔާރުކުރޚ ހުލާސާ ބފލފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ މޚފޚތފށް އޮބާލާ <p><a href="_httppagex_(bsummary)"> }
66
67_textdescrcollection_ [l=dv] {}
68_textdescrabout_ [l=dv] {ތފޢާރުފު ސފފުހާ }
69_textdescrhome_ [l=dv] {ފފށާ ސފފުހާ }
70_textdescrhelp_ [l=dv] {އެހީގެ ސފފުހާ }
71_textdescrpref_ [l=dv] {އޚޚްތޚޔާރީ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€ÞŠ }
72_textdescrlogin_ [l=dv] {ލޮގްއޚން ޕޭޖް }
73_textdescrlogout_ [l=dv] {_cgiargun_ ލޮގްއފއުޓް ކުރޭ }
74
75_textdescrgreenstone_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބުރފރީ ސޮފްޓްވެއފރ }
76_textdescrusab_ [l=dv] {Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° ތުރާވީ ކޮންބފއޚތފކެއް }
77
78
79# Metadata names and navigation bar labels
80
81_textSearch_ [l=dv] {ހޯދާ }
82_labelSearch_ [l=dv] {ހޯދާ }
83
84# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
85_textTitle_ [l=dv] {ސުރުހީ }
86_labelTitle_ [l=dv] {ސުރުޚީ / ސުރުޚީތފއް }
87_textCreator_ [l=dv] {ތފއްޔާރުކުރޚފފރާތް }
88_labelCreator_ [l=dv] {ތފއްޔާރުކުރޚފފރާތް }
89_textSubject_ [l=dv] {މާއްދާ }
90_labelSubject_ [l=dv] {މާއްދާ }
91_textDescription_ [l=dv] {ތފފުސީލު }
92_labelDescription_ [l=dv] {ތފފްޞީލް }
93_textPublisher_ [l=dv] {ޝާއޚއުކުރޚފފރާތް }
94_labelPublisher_ [l=dv] {ޝާއޚއުކުރޚ ފފރާތް }
95_textContributor_ [l=dv] {އެހީތެރޚވެދޚން ފފރާތް }
96_labelContributor_ [l=dv] {އެހީތެރޚވެދޚން ފފރާތް / ފފރާތްތފއް }
97_textDate_ [l=dv] {ތާރީޚް }
98_labelDate_ [l=dv] {ތާރީޚް }
99_textType_ [l=dv] {ބާވފތް }
100_labelType_ [l=dv] {ވފއްތފރު / ވފއްތފރުތފއް }
101_textFormat_ [l=dv] {ÞŠÞ­Þ‘Þš }
102_labelFormat_ [l=dv] {ފޯމެޓް }
103_textIdentifier_ [l=dv] {ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ§ ބފސް }
104_labelIdentifier_ [l=dv] {ވފކޚކުރާނޭގޮތް }
105_textSource_ [l=dv] {ފފއޚލުގެ Þ‚ÞŠÞ‚Þ° }
106_labelSource_ [l=dv] {ފފއޚލުގެނފން / ފފއޚލުގެ ނފންތފއް }
107_textLanguage_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠ }
108_labelLanguage_ [l=dv] {ބފސް / ބފސްތފއް }
109_textRelation_ [l=dv] {Þ€ÞªÞƒÞšÞŽÞªÞ…
110ުން }
111_labelRelation_ [l=dv] {ގުޅ
112ުން }
113_textCoverage_ [l=dv] {ހޚމެނފންވީބފއޚތފއް }
114_labelCoverage_ [l=dv] {ހޚމެނޚފފއޚވާބފއޚތފއް }
115_textRights_ [l=dv] {ލޚބޚގެންވާ އޚޙްތޚޔާރުތފއް }
116_labelRights_ [l=dv] {ލޚބޚގެންވާ އޚޙްތޚޔާރުތފއް }
117
118# DLS metadata set
119_textOrganization_ [l=dv] {ޖފމާއފތް }
120_labelOrganization_ [l=dv] {ޖފމާޢފތްތފއް }
121_textKeyword_ [l=dv] {Þ‰ÞªÞ€ÞšÞ‡Þ°Þ‰Þª ބފސްތފއް }
122_labelKeyword_ [l=dv] {ޚާއްސފ ބފސްބފސް }
123_textHowto_ [l=dv] {Þ€ÞŠÞ‹Þ§Þ‚Þ©Þ†ÞšÞ€ÞšÞ‚Þ¬Þ‡Þ°ØŸ }
124_labelHowto_ [l=dv] {ކުރާނެގޮތް }
125
126# Miscellaneous Greenstone metadata
127_textPhrase_ [l=dv] {އޚބާރާތް }
128_labelPhrase_ [l=dv] {އޚބާރާތް/އޚބާރާތްތފއް }
129_textCollage_ [l=dv] {ކޮލާޖް }
130_labelCollage_ [l=dv] {ކޮލާޖް }
131_textBrowse_ [l=dv] {މފތޚމފތޚން ބފލފއޚލާ }
132_labelBrowse_ [l=dv] {ބފލފއޚލާ }
133_textTo_ [l=dv] {އފށް }
134_labelTo_ [l=dv] {އފށް }
135_textFrom_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ‡ÞšÞ‚Þ° }
136_labelFrom_ [l=dv] {ފފށާ }
137_textAcronym_ [l=dv] {ކުރުކޮށްކޚޔާ Þ‚ÞŠÞ‚Þ° }
138_labelAcronym_ [l=dv] {ކުރުކޮށްކޚޔާ Þ‚ÞŠÞ‚Þ° }
139_textAuthor_ [l=dv] {މުސފއްނޚފު }
140_textAuthors_ [l=dv] {މުސފއްނޚފުން }
141
142# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
143_textdescrdefault_ [l=dv] {_1_ ން ބެލުމފށް }
144
145_textdescrSearch_ [l=dv] {ÞˆÞŠÞ†Þš ޙާއްސފ އޚބާރާތްތފކެއް ހޯދުމފށް }
146_textdescrType_ [l=dv] {ތފކެތީގެ ބާވފތުން ބެލުމފށް }
147_textdescrIdentifier_ [l=dv] {ތފކެތީގެ ފާހފގފކުރުންތފކުން ބެލުމފށް }
148_textdescrSource_ [l=dv] {ފފއޚލުގެ އފސްލުނފމުން ހޯދުމފށް }
149_textdescrTo_ [l=dv] {Þ‚ÞšÞ‚Þ°Þ‰Þ§ Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ތފރުތީބުން ބެލުމފށް }
150_textdescrFrom_ [l=dv] {ÞˆÞŠÞ†ÞšÞˆÞŠÞ†Þš ބފއޚތފކުން ފެށޚގެން ބެލުމފށް }
151_textdescrCollage_ [l=dv] {ތފސްވީރުތފކުގެ ކޮލާޖުން ބެލުމފށް }
152_textdescrAcronym_ [l=dv] {ކުރުކޮށްކޚޔާ Þ‚ÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ° ބެލުމފށް }
153_textdescrPhrase_ [l=dv] {އޚބާރާތްތފކުން ބފލުމފށް }
154_textdescrHowto_ [l=dv] {އފމފލުކުރފންވީ ގޮތުގެ ބފއޚތފއް ބެލުމފށް }
155_textdescrBrowse_ [l=dv] {ލޚޔުންތފއް މފތޚމފތޚންބެލުމފށް }
156_texticontext_ [l=dv] {ލޚއުން ބެލުމފށް }
157_texticonclosedbook_ [l=dv] {Þ‰Þš ލޚޔުން ހުޅ
158ÞªÞˆÞŠÞ‡Þš ހޚމެނޭބފއޚތފއް ބފއްލފވާ }
159_texticonnext_ [l=dv] {ދެންއޮތް ބފޔފށް }
160_texticonprev_ [l=dv] {ކުރީގެ ބފޔފށް }
161
162_texticonworld_ [l=dv] {ވެބް Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°Þ“Þ° ބެލުމފށް }
163
164_texticonmidi_ [l=dv] {އެމް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš.ޑީ.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުމެއް ބެލުމފށް }
165_texticonmsword_ [l=dv] {މފއޚކްރޮސޮފްޓް ވޯޑް ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުމފށް ބެލުމފށް }
166_texticonmp3_ [l=dv] {އެމް.ޕީ.3 ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުމެއް ބެލުމފށް }
167_texticonpdf_ [l=dv] {ޕީ.ޑީ.އެފް. ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުމެއް ބެލުމފށް }
168_texticonps_ [l=dv] {ޕޯސްޓް.ސްކްރޚޕްޓް Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°Þ“Þ° ބެލުމފށް }
169_texticonppt_ [l=dv] {Þ•ÞŠÞˆÞŠÞƒÞ•Þ®Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުމެއް ބެލުމފށް }
170_texticonrtf_ [l=dv] {އާރ.ޓީ.އެފް. Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°Þ“Þ° ބެލުމފށް }
171_texticonxls_ [l=dv] {މފއޚކްރޮސޮފްޓް އެކްސެލް ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުމފށް ބެލުމފށް }
172_texticonogg_ [l=dv] {އޮގް ވޯބޚސް Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ°Þ“Þ° ބފލާލާ}
173_texticonrmvideo_ [l=dv] {ރޚއފލް Þ‰Þ©Þ‘ÞšÞ‡Þ§ Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ°Þ“Þ° ބފލާލާ}
174
175_page_ [l=dv] {ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ }
176_pages_ [l=dv] {ޞފފުހާތފއް }
177_of_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ‡ÞšÞ‚Þ° }
178_vol_ [l=dv] {ވޮލޚއުމް }
179_num_ [l=dv] {ނޫނެކޭ }
180
181_textmonth00_ [l=dv] {}
182_textmonth01_ [l=dv] {Þ–Þ¬Þ‚ÞªÞ‡ÞŠÞƒÞ© }
183_textmonth02_ [l=dv] {ÞŠÞ¬Þ„Þ°ÞƒÞªÞ‡ÞŠÞƒÞ© }
184_textmonth03_ [l=dv] {މާޗް }
185_textmonth04_ [l=dv] {އޭޕްރީލް }
186_textmonth05_ [l=dv] {Þ‰Þ¬Þ‡Þš }
187_textmonth06_ [l=dv] {ޖޫން }
188_textmonth07_ [l=dv] {ޖުލފއޚ }
189_textmonth08_ [l=dv] {އޯގފސްޓް }
190_textmonth09_ [l=dv] {ސެޕްޓެމްބފރ }
191_textmonth10_ [l=dv] {Þ‡Þ®Þ†Þ°Þ“Þ¯Þ„ÞŠÞƒ }
192_textmonth11_ [l=dv] {Þ‚Þ®ÞˆÞ¬Þ‰Þ°Þ„ÞŠÞƒ }
193_textmonth12_ [l=dv] {ޑޚސެންބފރު }
194
195_texttext_ [l=dv] {ލޚޔުންކޮޅ
196Þª }
197
198_textdocument_ [l=dv] {ލޚޔުންތފއް }
199_textsection_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡Þš }
200_textparagraph_ [l=dv] {ޕެރެގްރާފް }
201_textchapter_ [l=dv] {ބާބު }
202_textbook_ [l=dv] {ފޮތް }
203
204_magazines_ [l=dv] {މފޖފއްލާ }
205
206_nzdlpagefooter_ [l=dv] {ނޚއުޒޚލެންޑް ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ، Þ‘ÞšÞ•Þ§Þ“Þ°Þ‰ÞŠÞ‚Þ°Þ“Þ° އޮފް Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒ ސފއޚންސް، ޔުނޚވފރސޚޓީ އޮފް ވފއޚކފޓޯ، ނޚއުޒޚލެންޑް }
207
208_linktextHOME_ [l=dv] {ފެށޚހޚސާބު }
209_linktextHELP_ [l=dv] {އެހީހޯދުމފށް }
210_linktextPREFERENCES_ [l=dv] {ހފވާލާތފއް }
211_linktextLOGIN_ [l=dv] {ލޮގްއޚން }
212_linktextLOGGEDIN_ [l=dv] {(ލޮގްއޚން ÞˆÞ¬ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© _cgiargun_) }
213_linktextLOGOUT_ [l=dv] {ލޮގްއފއުޓް }
214
215
216######################################################################
217# 'home' page
218package home
219######################################################################
220
221_textpagetitle_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ކުތުބުޚާނާ / ލފއޚބުރފރީ }
222
223_textnocollections_ [l=dv] {އެއްވެސް ކފލެކްޝފނެއް ނެތް }
224
225_textadmin_ [l=dv] {Þ‡ÞšÞ‹Þ§ÞƒÞ© ÞžÞŠÞŠÞ°Þ€Þ§ }
226_textabgs_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯންގެ ތފޢާރުފު }
227_textgsdocs_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯންއާއޚ ބެހޭ ލޚޔުންތފއް }
228
229_textdescradmin_ [l=dv] {ބޭނުންކުރާ ފފރާތްތފއް އެއްކުރުމާއޚ، މޚސޚސްޓފމްގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ކފލެކްޝފން ހުލާސާކުރުމފށް، ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލްކުރުމުގެ ޓެކްނޚކފލް މފޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ފުރުސފތު }
230
231_textdescrgogreenstone_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނޚއުޒޚލެންޑުގެ ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ Þ‡Þ§Þ‡Þš ބެހޭގޮތުން އޚތުރުބފޔާން }
232
233_textdescrgodocs_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ބޭނުންކުރާނޭގޮތުގެ ފޮތްތފއް }
234
235#####################################################################
236# some macros used on the home page from other packages
237#####################################################################
238package gli
239
240_textgli_ [l=dv] {ލފއޚބުރޭރޚއފންގެ އޚންޓފރފޭސް }
241_textdescrgli_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þª ބފއޚތފއް ތފޢާރުފުކޮށް އުނޚއޚތުރުގެނފއުމާއޚ، ފުހެލުމުށް އެހީތެރޚވެދެއެވެ. }
242
243package collector
244
245_textcollector_ [l=dv] {ތފކެތޚ އެއްކުރާފފރާތް }
246_textdescrcollector_ [l=dv] {މޚއފށްވފނީ ލފއޚބުރޭރޚއފންގެ އޚންޓފރފޭސް އފށްވުރެ ދުވފސްވެފފއެވެ. Þ‰ÞšÞŠÞŠÞ‹ÞŠ ÞŽÞšÞ‚ÞŠ މފސފއްކފތްތފކފށް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞ§Þ‚Þ© ލފއޚބުރޭރޚއފން އޚންޓފރފޭސްއެވެ. }
247
248package depositor
249
250_textdepositor_ [l=dv] {Þ–ÞŠÞ‰Þ§Þ†ÞªÞƒÞš ފފރާތް }
251_textdescrdepositor_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš ތފކެއްޗފއް އޚތުރު ލޚޔުންތފއް އެއްކުރުމފށް އެހީތެރޚވެދެއެވެ. }
252
253package gti
254
255_textgti_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ތފރުޖފމާކުރުމުގެ އޚންޓފރފޭސް }
256_textdescrtranslator_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯންގެ ތފފާތު ބފސްތފކުގެ އޚންޓފރފޭސް ބެލެހެއްޓުމުގފއޚ އެހީތެރޚވެދެއެވެ. }
257
258
259######################################################################
260# 'about' page
261package about
262######################################################################
263
264
265#------------------------------------------------------------
266# text macros
267#------------------------------------------------------------
268
269_textabcol_ [l=dv] {މޚކފލެކްޝފންގެ ތފޢާރުފު }
270
271_textsubcols1_ [l=dv] {މޚތފކެތީގެ ތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ© Þ‰ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ‘Þª _1_ Þ„ÞŠÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ލޚބެންހުރޚ ތފކެއްޗފކީ: }
272
273_textsubcols2_ [l=dv] {މޚތފކެތީގެ ތެރެއޚން ބފލފން ބޭނުންވާ (ބފދފލުކުރފން ބޭނުންވާ) ބފއޚތފއް ބފލފއޚ .... }
274
275_titleabout_ [l=dv] {ތފޢާރުފު }
276
277
278######################################################################
279# document package
280package document
281######################################################################
282
283
284#------------------------------------------------------------
285# text macros
286#------------------------------------------------------------
287
288_texticonopenbookshelf_ [l=dv] {ކުތުބުޚާނާގެ Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš ލފއްޕާލާ / ލފއޚބުރފރީގެ Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš ލފއްޕާލާ }
289_texticonclosedbookshelf_ [l=dv] {ކުތުބުޚާނާގެ Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš ހުޅ
290ުވާ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ހޚމެނޭބފއޚތފއް ބފއްލފވާ }
291_texticonopenbook_ [l=dv] {މޚފޮތް ލފއްޕާލާ }
292_texticonclosedfolder_ [l=dv] {Þ‰Þš ފޯލްޑފރު ހުޅ
293ÞªÞˆÞŠÞ‡Þš ހޚމެނޭބފއޚތފއް ބފއްލފވާ }
294_texticonclosedfolder2_ [l=dv] {ސފބްސެކްޝފން ހުޅ
295ުވާ }
296_texticonopenfolder_ [l=dv] {މޚފޯލްޑފރު ލފއްޕާލާ }
297_texticonopenfolder2_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš ލފއްޕާލާ / ސފބްސެކްޝފން ލފއްޕާލާ / މޚސެކްޝފން ލފއްޕާލާ }
298_texticonsmalltext_ [l=dv] {ލޚއުމުގެ Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš ބެލުމފށް }
299_texticonsmalltext2_ [l=dv] {ލޚއުންކޮޅ
300Þª ބެލުމފށް }
301_texticonpointer_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ°Þ‹Þ§ Þ„ÞŠÞ‡Þš }
302_texticondetach_ [l=dv] {Þ‰Þš ސފފުޙާ Þ‡ÞŠÞ‡Þª ސްކީނެއްގފއޚ ހުޅ
303ުވާ }
304_texticonhighlight_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ އޚބާރާތް ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ­ }
305_texticonnohighlight_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° އެދުނު އޚބާރާތް ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° ބޭނުމެއްނޫން }
306_texticoncontracttoc_ [l=dv] {ހޚމެނޭބފއޚތފއް ކުރުކޮށްލާ }
307_texticonexpandtoc_ [l=dv] {އެކުލެގެންބފއޚތފކުގެ އޚތުރު ތފފުސީލު }
308_texticonexpandtext_ [l=dv] {މުޅ
309Þš ލޚޔުން ފެންނާނޭހެން }
310_texticoncontracttext_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ފާހފގފކޮށްފފއޚވާ Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ލޚޔުންކޮޅ
311Þª Þ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ© }
312_texticonwarning_ [l=dv] {Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ’Þ§ÞƒÞª }
313_texticoncont_ [l=dv] {ކުރޚއފށް ÞŽÞ¬Þ‚Þ°Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ØŸ }
314
315_textltwarning_ [l=dv] {މޚތފނުގފއޚ ލޚޔުންކޮޅ
316Þª އޚތުރފށް ފެންނާނޭހެން ނެގުމުން Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞŠÞ‡Þš ދެއްކޭވފރފށްވުރެ މފޢުލޫމާތު ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞˆÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ© އެކފށީގެންވާކފމެކެވެ. }
317
318_textgoto_ [l=dv] {ސފފުހާ _؟_އފށް ދޚއުމފށް }
319_textintro_ [l=dv] {ތފޢާރުފުގެ ބފސްކޮޅ
320Þª }
321
322_textCONTINUE_ [l=dv] {ކުރޚއފށްގެންދފން ބޭނުންތފ؟ }
323
324_textEXPANDTEXT_ [l=dv] {ލޚޔުންކޮޅ
325Þª އޚތުރފށް ފެންނާނޭހެން }
326
327_textCONTRACTCONTENTS_ [l=dv] {އެއްބފސްވުމުގެ ބފއޚތފއް }
328
329_textDETACH_ [l=dv] {ÞˆÞŠÞ†ÞšÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ° }
330
331_textEXPANDCONTENTS_ [l=dv] {Þ‚ÞšÞ‰Þ­ ތާރީޚު }
332
333_textCONTRACT_ [l=dv] {އެއްބފސްވުމުގެ އޚބާރާތް }
334
335_textHIGHLIGHT_ [l=dv] {ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ° }
336
337_textNOHIGHLIGHT_ [l=dv] {ހފއޚލފއޚޓްކުރފންބޭނުންނުވޭ }
338
339_textPRINT_ [l=dv] {ޗާޕުކުރޭ }
340
341_textnextsearchresult_ [l=dv] {ހޯދުނުތފކެތީގެ އޚތުރުބފއޚތފއް }
342_textprevsearchresult_ [l=dv] {ކުރީގެ ހޯދުންތފކުގެ ނފތީޖާ }
343
344# macros for printing page
345_textreturnoriginal_ [l=dv] {ފުރފތފމފ ޞފފުހާއފށް Þ‡ÞŠÞ‚Þ„ÞªÞƒÞ§ ދޚއުމފށް }
346_textprintpage_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ޗާޕުކުރޭ }
347_textshowcontents_ [l=dv] {ހޚމެނޭބފއޚތފކުގެ ފޚހުރޚސްތު Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ© }
348_texthidecontents_ [l=dv] {ހޚމެނޭބފއޚތފއް ފޮތުވާލާ }
349
350######################################################################
351# 'search' page
352package query
353######################################################################
354
355
356#------------------------------------------------------------
357# text macros
358#------------------------------------------------------------
359
360# this if statement produces the text 'results n1 - nn for query: querystring' or
361# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
362# any matches
363_textquerytitle_ [l=dv] {_If_(_thislast_,results _thisfirst_ - _thislast_ for query: _cgiargq_,No matches for query: _cgiargq_) }
364_textnoquerytitle_ [l=dv] {ހޯދާ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ }
365
366_textsome_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° }
367_textall_ [l=dv] {Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ }
368_textboolean_ [l=dv] {ބޫލޚއފން }
369_textranked_ [l=dv] {ތފރުތީބުކުރެވޚފފއޚ }
370_textnatural_ [l=dv] {Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ލޚޔުން }
371_textsortbyrank_ [l=dv] {ގުޅ
372ÞªÞ‚Þ°Þ€ÞªÞƒÞš ތފރުތީބުން }
373_texticonsearchhistorybar_ [l=dv] {Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° ހޯދުމފށްބޭނުންކުރޚ އޚބާރާތްތފއް }
374
375_textifeellucky_ [l=dv] {ވފރފށްފފސޭހފއޚން ހޯދޚދާނޭކފމފށް Þ‰ÞšÞ‡ÞŠÞ‹Þª މޚބފލފނީ }
376
377#alt text for query buttons
378_textusequery_ [l=dv] {Þ‰Þš އޚބާރާތް ބޭނުންކުރޭ }
379_textfreqmsg1_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ Þ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª }
380_textpostprocess_ [l=dv] {_If_(_quotedquery_,<br><i>post-processed to find _quotedquery_</i> ) }
381_textinvalidquery_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš ގޮތް Þ‚ÞªÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…
382Þª }
383_textstopwordsmsg_ [l=dv] {ތޚރީގފއޚވާ ބފސްތފކފކީ އާއްމުބފސްކފމުގފއޚވާތީ އެބފސްތފއްވފނީ Þ‚ÞªÞ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚ÞšÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬. }
384_textlucenetoomanyclauses_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš އޚބާރާތްތފއް ތފފާތުވެގޚނފވުމުގެ ސފބފބުން ނުހޯދޭ: އޚތުރފށް އޚބާރާތްތފއް ހފނޚކޮށްލާ }
385
386_textmorethan_ [l=dv] {މޚއފށްވުރެ ÞŽÞšÞ‚ÞŠ }
387_textapprox_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ‡Þ§Þ‡ÞšÞ„Þ¬Þ€Þ­ }
388_textnodocs_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš އޚބާރާތާގުޅ
389Þ­ އެއްވެސް ލޚޔުމެއް ނެތް }
390_text1doc_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ†ÞªÞƒÞš އޚބާރާތުން ފެނުނީ _1_ ލޚޔުން }
391_textlotsdocs_ [l=dv] {_؟_ ލޚޔުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ‡Þ¬Þ‹ÞªÞ‚Þª އޚބާރާތާއޚ ގުޅ
392Þ­ }
393_textmatches_ [l=dv] {އެއްގޮތްވާ }
394_textbeginsearch_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ފފށާ }
395_textrunquery_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އޚބާރާތް ޖފއްސާލާ }
396_textclearform_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þª ފޯމެއް }
397
398#these go together in form search:
399#"Words (fold, stem) ... in field"
400_textwordphrase_ [l=dv] {ބފސްތފއް }
401_textinfield_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‡Þš }
402_textfieldphrase_ [l=dv] {ފީލްޑް}
403_textinwords_ [l=dv] {ބފސްތފކުން}
404_textfoldstem_ [l=dv] {(ފފށްޖެހުން، ކުރުކޮށްލުން) }
405
406_textadvquery_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބެނުންވާ ސީދާ އޚބާރާތް ބޭނުންކުރޭ }
407_textallfields_ [l=dv] {Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ބފއޚތފއް }
408_texttextonly_ [l=dv] {Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš ލޚޔުންކޮޅ
409Þª }
410_textand_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‹Þš }
411_textor_ [l=dv] {ނުވފތފ }
412_textandnot_ [l=dv] {Þ‚ÞªÞ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚Þ§ }
413
414# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
415# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be
416# unset
417
418# the space after "level" (before the right bracket) is required, otherwise no space between "Search" and "in"
419
420_textsimplesearch_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރާނީ _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_) for _querytypeselection_ of the words }
421_textsimplesqlsearch_ [l=dv] {ހޯދާ _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sqlsfselection_) for _querytypeselection_ of the words}
422
423_textadvancedsearch_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language) using _querytypeselection_ query ބޭނުންކުރޭ }
424
425_textadvancedmgppsearch_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރާނީ_indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), and display results in _formquerytypeadvancedselection_ order }
426
427_textadvancedlucenesearch_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރާނީ _indexselection_Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ_(_jselection_, associated with _jselection_)_Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ_(_gselection_, at _gselection_ level )_Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ__(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_\,) ؟؟؟ }
428_textadvancedsqlsearch_ [l=dv] {(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sqlsfselection_\,) Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ _indexselection_ Þ‡ÞšÞ‚Þ° ހޯދާ}
429
430# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in"
431
432_textformsimplesearch_ [l=dv] {ހޯދާ __If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނފތީޖާތފއް _formquerytypeadvancedselection_ ތފރުތީބުކުރޭ }
433_textformsimplesearchsql_ [l=dv] {ހޯދާ _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, sorting results by _sqlsfselection_\,) އެއފށް }
434
435_textformadvancedsearchmgpp_ [l=dv] {ހޯދާ _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނފތީޖާތފއް _formquerytypeadvancedselection_ ތފއްކފއޚދީ}
436
437_textformadvancedsearchlucene_ [l=dv] {ހޯދާ __If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނފތީޖާތފއް _formquerytypeadvancedselection_ ތފރުތީބުކުރޭ }
438_textformadvancedsearchsql_ [l=dv] { _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, inހޯދާ _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, sorting results by _sqlsfselection_\,) އެއފށް }
439
440_textnojsformwarning_ [l=dv] {Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ’Þ§ÞƒÞª: ތޚބާގެ ވެބް Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞŠÞ‡Þš ޖާވފސްކްރޚޕްޓު ބޭނުންނުކުރެވޭގޮތފއް Þ€ÞŠÞ‹Þ§ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ފޯމު ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުމފށް ޖާވާސްކްރޚޕްޓް ބޭނުންކުރެވޭހެން ބފދފލުކޮށްލާށެވެ }
441_textdatesearch_ [l=dv] {Þ‰Þš ކފލެކްޝފންއޚން ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ÞˆÞŠÞ†Þš ތާރީޚފކފށް ނުވފތފ ތާރީޚުތފކފކފށް ހާއްސފ Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰ÞšÞ‡Þ© އޚހްތޚޔާރީ ގޮތެކެވެ. }
442_textstartdate_ [l=dv] {ފފށާ ތާރީޚު }
443_textenddate_ [l=dv] {Þ‚ÞšÞ‰Þ­ ތާރީޚު }
444_textbc_ [l=dv] {ބީ.ސީ.އީ. }
445_textad_ [l=dv] {ސީ.އީ. }
446_textexplaineras_ [l=dv] {ސީ.އީ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބީ.ސީ.އީ. Þ‰ÞšÞ‡Þ© އޭ.ޑީ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބީ.ސީ. ގެ ބފދފލުގފއޚ ބޭނުންކުރާ ދެލފފްޒެވެ. Þ‰Þš ލފފްޒުތފކފކީ ކޮންމެ ސފގާފފތފކފށްވެސް ގުޅ
447ޭނޭހެން ބޭނުންކުރެވޭ ލފފްޒްތފކެކެވެ. ސީ.އީ. Þ‡ÞŠÞ†Þ© "Þ†Þ®Þ‰ÞŠÞ‚Þ° އީރާ" ނުވފތފ Þ‰ÞšÞ’ÞŠÞ‰Þ§Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬. ބީ.ސީ. Þ‡ÞŠÞ†Þ© "Þ„ÞšÞŠÞ¯ Þ†Þ®Þ‰ÞŠÞ‚Þ° އީރާ" ނުވފތފ ކުރީ Þ’ÞŠÞ‰Þ§Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬.}
448
449_textstemon_ [l=dv] {ބފސްނޚމޭގޮތް އެއްގޮތްނުވޚޔފސް ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…
450Þª }
451
452_textsearchhistory_ [l=dv] {ކުރީގެ ހޯދުންތފއް }
453
454#text macros for search history
455_textnohistory_ [l=dv] {ކުރީގެ ހޯދުންތފކުގފއޚ އެއްވެސް އެއްޗެއް ރފއްކފއުކުރެވޚފފނެތް }
456_texthresult_ [l=dv] {ނފތީޖާ }
457_texthresults_ [l=dv] {ނފތީޖާތފއް }
458_texthallwords_ [l=dv] {Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ބފސްތފއް }
459_texthsomewords_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ބފސްތފއް }
460_texthboolean_ [l=dv] {ބޫލޚއފން }
461_texthranked_ [l=dv] {ތފރުތީބުކޮށް }
462_texthcaseon_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞª އެއްގޮތްވާންޖެހޭ }
463_texthcaseoff_ [l=dv] {އެއްފޚތުގެ ތފފާތުއފކުރު ވފކޚވާގޮތފށް ހޯދުމފށް }
464_texthstemon_ [l=dv] {ކުރުކޮށް }
465_texthstemoff_ [l=dv] {ކުރުނުކޮށް }
466
467
468######################################################################
469# 'preferences' page
470package preferences
471######################################################################
472
473
474#------------------------------------------------------------
475# text macros
476#------------------------------------------------------------
477
478_textprefschanged_ [l=dv] {އޚޚްތޚޔާރުކުރާގޮތްތފއް ތޚރީގފއޚވާގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚފފއޚވެއެވެ. ބްރފއުސފރގެ ފފހފތފށްދާ ފޚތް ބޭނުންނުކުރާށެވެ - އެގޮތީ އޚޚްތޚޔާރުކުރޚގޮތްތފއް އޚހުހުރޚގޮތފށް ބފދފލުވާނޭތީއެވެ. އޭގެބފދފލުގފއޚ، Þ‰Þš ސފފުހާގެ އެކްސެސްބފރީގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ބފއޚތފކުން ފޚތފކފށް އޮބާލާށެވެ. }
479_textsetprefs_ [l=dv] {އޚޚްތޚޔާރުކުރާގޮތްތފއް Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ­ }
480_textsearchprefs_ [l=dv] {ހޯދުމފށް ބޭނުންކުރާ އޚހްތޚޔާރުތފއް }
481_textcollectionprefs_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންގެ ސޚފފތފއް }
482_textpresentationprefs_ [l=dv] {ހުށފހެޅ
483ުމުގެ އޚހްތޚޔާރުތފއް }
484_textpreferences_ [l=dv] {އޚހްތޚޔާރުކުރާގޮތްތފއް }
485_textcasediffs_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞŽÞ¬ ތފފާތު (މޚސާލު އފމފލު / ޢފމފލު) }
486_textignorecase_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ§Þ‡Þš ފޚލޚ އެއްގޮތްނުވޚޔފސް ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…
487Þª }
488_textmatchcase_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ§Þ‡Þš ފޚލޚ އެއްގޮތްވާންޖެހޭނެ }
489_textwordends_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ Þ‚ÞšÞ‰ÞªÞ‚Þ° }
490_textstem_ [l=dv] {ބފސްނޚމޭގޮތް Þ‰ÞªÞ€ÞšÞ‚Þ°Þ‰Þ¬Þ‡Þ°Þ‚Þ«Þ‚Þ° }
491_textnostem_ [l=dv] {މުޅ
492Þš ބފސް ހޯދާ }
493_textaccentdiffs_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ތފފާތު }
494_textignoreaccents_ [l=dv] {ބފހުރުވފއފށްނުބފލާ }
495_textmatchaccents_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠ އެއްގޮތްވާންޖެހޭ }
496
497_textprefop_ [l=dv] {ނފތީޖާތފކުގެ ތެރެއޚން ކޮންމެ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§Þ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš _maxdocoption_ އެކު _hitsperpageoption_ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ© }
498_textextlink_ [l=dv] {އެހެން ވެބްސފއޚޓްތފކފށް ދޚއުމފށް }
499_textintlink_ [l=dv] {އފސްލު ލޚޔުންތފއް ހޯދޚގޮތް }
500_textlanguage_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠ ބފދފލުކުރުމފށް }
501_textencoding_ [l=dv] {Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ†Þ¯Þ‘ÞšÞ‚Þ°ÞŽÞ° }
502_textformat_ [l=dv] {އޚންޓފރފޭސް ފޯމެޓް }
503_textall_ [l=dv] {Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ }
504_textquerymode_ [l=dv] {ހޯދާ މޯޑް }
505_textsimplemode_ [l=dv] {Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ހޯދާ މޯޑު }
506_textadvancedmode_ [l=dv] {އޚތުރފށް ހޯދާ (ބޫލޚއފން ބޭނުންކޮށްގެން ތފކެތޚ ހޯދުމުގެ ފުރުޞފތު !، &، |، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބްރެކެޓް) }
507_textlinkinterm_ [l=dv] {Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“ÞŠÞƒÞ‰Þ©Þ‘Þ©Þ‡Þ¬Þ“Þ° ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ބޭނުންކޮށްގެން }
508_textlinkdirect_ [l=dv] {ސީދާ އެތފނފށް ދޚއުމފށް }
509_textdigitlib_ [l=dv] {ޑޚޖޚޓފލް ކުތުބުޚާނާ }
510_textweb_ [l=dv] {ވެބް، }
511_textgraphical_ [l=dv] {ތފސްވީރުން }
512_texttextual_ [l=dv] {ލޚޔުމުން }
513_textcollectionoption_ [l=dv] {އޚތުރުބފއޚތފކުގފއޚ Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚ÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞ© }
514
515_textsearchtype_ [l=dv] {ހޯދާ ގޮތް }
516_textformsearchtype_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© _formnumfieldoption_ ފީލްޑްތފކުންނެވެ. }
517_textsqlformsearchtype_ [l=dv] {އެސް.Þ†ÞšÞ‡Þª.އެލް ފީލްޑްގފއޚ _sqlformnumfieldoption_ ފީލްޑްވޭ }
518_textplainsearchtype_ [l=dv] {Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ _boxsizeoption_ ހޯދާގޮޅ
519Þš }
520_textregularbox_ [l=dv] {އެއްރޮނގު }
521_textlargebox_ [l=dv] {ބޮޑު }
522
523_textrelateddocdisplay_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ‡Þ§ÞŽÞªÞ…
524ÞªÞ‚Þ°Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުންތފއް ދފއްކފއޚލާ }
525_textsearchhistory_ [l=dv] {Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° ކުރޚއފށްގެންދުވުން ހޯދުންތފކުގެ ތފފްޞީލް }
526_textnohistory_ [l=dv] {ކުރީގެ ހޯދުންތފއް އެނގޭކފށް ނެތް }
527_texthistorydisplay_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹Þš ރޚކޯޑުތފކުން _Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞƒÞšÞ†Þ¯Þ‘ÞªÞ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª_ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ© }
528_textnohistorydisplay_ [l=dv] {Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° Þ€Þ¯Þ‹Þš ބފއޚތފއް Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞªÞ„Þ­Þ‚ÞªÞ‰Þ¬Þ‡Þ° ނެތް }
529
530_textbookoption_ [l=dv] {ފޮތް ބެލުމފށް }
531_textbookvieweron_ [l=dv] {ޖފއްސާ }
532_textbookvieweroff_ [l=dv] {ނޚވާލާ }
533
534# html options
535_textdoclayout_ [l=dv] {ލޚޔުމެއް ސޚފފއޚގފއޚ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ§ / ޗާޕފށްފފހޚ ނުސްޚާ }
536_textlayoutnavbar_ [l=dv] {މފތީގފއޚ އޮތް Þ‰ÞŠÞŽÞªÞ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†Þ§ ފޚތްބފރޚ }
537_textlayoutnonavbar_ [l=dv] {ނެވޚގޭޝފން ބާރގެ ބޭނުމެއް ނެތް }
538
539_texttermhighlight_ [l=dv] {ހޯދާ އޚބާރާތްތފއް ހފއޚލފއޚޓްކުރުމފށް }
540_texttermhighlighton_ [l=dv] {ހޯދާ އޚބާރާތްތފއް ހފއޚލފއޚޓްކުރޭ }
541_texttermhighlightoff_ [l=dv] {ހޯދާ އޚބާރާތްތފއް ހފއޚލފއޚޓްކޮށްދީ }
542
543#####################################################################
544# 'browse' package for the dynamic browsing interface
545package browse
546#####################################################################
547
548_textsortby_ [l=dv] {ފފތްފުއްތފއް ތފރުތީބުކުރާނީ }
549_textalsoshowing_ [l=dv] {އޚތުރފށް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ¬Þ‚Þ© }
550_textwith_ [l=dv] {އެންމެ ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞˆÞ¬ÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚ÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞ© }
551_textdocsperpage_ [l=dv] {ކޮންމެ ސފފުހާއފކުން Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ°ÞˆÞ© ލޚޔުމުގެ Þ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª }
552
553_textfilterby_ [l=dv] {މޚބފސްތފއް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފއް ހޯދާ }
554_textall_ [l=dv] {Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ }
555_textany_ [l=dv] {ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް }
556_textwords_ [l=dv] {ބފސްތފކުން }
557_textleaveblank_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ހުރޚހާބފއޚތފއް ހޚމެނުމފށް Þ‰ÞšÞŽÞ®Þ…
558Þš ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލާ }
559
560_browsebuttontext_ [l=dv] {ފފތްފުއްތފއް ތފރުތީބުކުރޭ }
561
562_nodata_ [l=dv] {އެއްވެސް މފޢުލޫމާތެއް ނެތް }
563_docs_ [l=dv] {ލޚޔުންތފއް }
564######################################################################
565# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
566# rest of this file
567package help
568######################################################################
569
570
571#------------------------------------------------------------
572# text macros
573#------------------------------------------------------------
574
575_textHelp_ [l=dv] {އެހީހޯދުމފށް }
576
577# Macros giving a brief help message for navigation bar access buttons
578# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
579# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
580_textdefaulthelp_ [l=dv] {_1_ގެ ލޚޔުންތފއް ބެލުމފށް _2_އފށް އޮބާލާ }
581
582_textSearchhelp_ [l=dv] {ލޚޔުންކޮޅ
583ުތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ އޚބާރާތް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš _labelSearch_ މޚފޚތް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދާ }
584_textTohelp_ [l=dv] {Þ‚ÞšÞ‚Þ°Þ‰Þ§ Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ތފރުތީބު ލޚޔުންތފއް ބެލުމފށް _labelTo_ ފޚތފށް އޮބާލާ }
585_textFromhelp_ [l=dv] {ފފށާ Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ތފރުތީބުން ލޚޔުންތފއް ބެލުމފށް _labelFrom_ ފޚތފށް އޮބާލާ }
586_textBrowsehelp_ [l=dv] {ލޚޔުންތފއް މފތޚމފތޚންބފލާ }
587_textAcronymhelp_ [l=dv] {ލޚޔުންތފކުގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ކުރުކޮށް ބޭނުންކުރާ ނފންތފކުން ބެލުމފށް _labelAcronym_ ފޚތފށް އޮބާލާ }
588_textPhrasehelp_ [l=dv] {ލޚޔުންތފކުގފއޚ Þ€ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ އޚބާރާތްތފކުން ބެލުމފށް ހޯދުމފށް _labelPhrase_ ފޚތފއް އޮބާލާ. }
589
590_texthelptopicstitle_ [l=dv] {Þ‰ÞŠÞ‡ÞªÞŸÞ«Þ¢Þª / މފއުޟޫޢުތފއް }
591
592_textreadingdocs_ [l=dv] {ލޚޔުންތފއް Þ†ÞšÞ”Þ§Þ‚Þ­ ގޮތް }
593
594_texthelpreadingdocs_ [l=dv] {<p>ÞˆÞŠÞ†Þš ފޮތެއް ނުވފތފ ލޚޔުމފކފށް ދެވުމުން މފތޚން ވާތްފފރާތުގފއޚ Þ€ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ތފސްވީރުތފކުން އެ ލޚޔުމުގެ ބާވފތް އެނގެން އޮންނާނެއެވެ. Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ކފލެކްޝފންތފކުގފއޚ އެ ލޚޔުމުގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ބފއޚތފކުގެ ތާވފލެއް ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ° އޮންނާނެއެވެ. Þ‰Þš ތާވފލުގފއޚ އެވފގުތފކު ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ°Þ‡Þ®Þ‚Þ° ސެކްޝފން Þ€Þ¬Þ‘ÞšÞ‚Þ°ÞŽÞ° Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚Þ§Þ‚Þ© ÞŠÞŠÞˆÞ§ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬ Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‰Þš ތާވފލްއޚތުރފށް ތފފްޞީލްކުރެވޭނެއެވެ. -- ފޯލްޑފރު އފއޚކޮނފށް އޮބާލުމުން Þ‡Þ¬Þ„ÞŠÞ‡Þš ހުޅ
595ުވާ/ލފއްޕާލެވޭނެއެވެ؛ މފތީގފއޚ އޮތް ފޮތުގެ އފއޚކޮނފށް އޮބާލުމުން Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš ލފއްޕާލެވޭނެއެވެ.</p><p>ދފށުރޮނގު Þ‹ÞŠÞ‰Þ§ÞŠÞŠÞ‡Þš ތޚރީގފއޚއެވފނީ މޚސެކްޝފންގެ ލޚޔުންކޮޅ
596ެވެ. Þ‡Þ¬Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ†ÞšÞ”ÞŠÞ‡ÞšÞ‚ÞšÞ‰ÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ° ތޚރީގފއޚ އެވާ ތީރުތފއް ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން ސެކްޝފންތފކފށް ދެވޭނެއެވެ.</p><p>ސުރުހީ ނުވފތފ ބޭރުސފފުހާ Þ‡ÞšÞ‰Þ­Þ–ÞªÞŽÞ¬ ތޚރީގފއޚއެވފނީ އޚތުރު ފޚތްތފކެކެވެ. މޚތފނުން <i>_document:textEXPANDTEXT_</i> އޮބާލުމުން އޚތުރފށް ތފފްޞީލް ކޮށް ލޚޔުންކޮޅ
597ުބފލާލެވޭނެއެވެ. ލޚޔުމފކީ ބޮޑުލޚޔުމެއްނފމފ، ބޭނުންކުރުމފށް ގޚނފވފގުތުތފކެއް ނުވފތފ އޚތުރު Þ‰Þ¬Þ‰ÞŠÞƒÞ© Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ© އެކފށީގެންވާކފމެކެވެ! <i>_document:textEXPANDCONTENTS_</i> މޚފޚތފށް އޮބާލުމުން ހޚމެނޭބފއޚތފކުގެ ތާވފލް އޚތުރފށް ތފފްޞީލްކޮށްލެވޭނެއެވެ. މޚގޮތފށް ހެދުމުން ޗެޕްޓފރތފކުގެ ނުވފތފ ސފބްސެކްޝފންތފއް އޚތުރފށްބފލާލެވޭނެއެވެ.<i>_document:textDETACH_</i> އފށް އޮބާލުމުން Þ‡ÞŠÞ‡Þª ބްރފއުސފރ ÞˆÞšÞ‚Þ°Þ‘Þ¯Þ‡Þ¬Þ‡Þ° ހުޅ
598ުވޭނެއެވެ. މީގެ އޚތުރުން ބފސްތފކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުމުން އެބފސްތފއް ހފއޚލފއޚޓްކުރެވޚފފއޚ ހުންނާނެއެވެ. ހފއޚލފއޚޓްކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞªÞˆÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ <i>_document:textNOHIGHLIGHT_</i> މޚފޚތފށް އޮބާލާށެވެ.</p>}
599
600# help about the icons
601_texthelpopenbookshelf_ [l=dv] {މޚފޮތް Þ€ÞŠÞƒÞª ހުޅ
602ުވާ }
603_texthelpopenbook_ [l=dv] {މޚފޮތް ލފއްޕާލާ/ހުޅ
604ުވާ }
605_texthelpviewtextsection_ [l=dv] {މޚލޚޔުމުގެ މޚސެކްޝފން ބެލުމފށް }
606_texthelpexpandtext_ [l=dv] {މުޅ
607Þš ލޚޔުމުގެ އޚބާރާތް، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނުލާ }
608_texthelpexpandcontents_ [l=dv] {އެކުލެގެންބފއޚތފކުގެ އޚތުރު ތފފުސީލު، ނުވފތފ ނުލާ ؟ }
609_texthelpdetachpage_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ Þ‡ÞŠÞ‡Þª ÞˆÞšÞ‚Þ°Þ‘Þ¯Þ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš ހުޅ
610ުވފއޚދޭށެވެ }
611_texthelphighlight_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ އޚބާރާތް ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ­ØŒ ނުވފތފ ނޫނީ }
612_texthelpsectionarrows_ [l=dv] {ކުރީގެ ބފޔފށް ގެންދޭ / Þ‹Þ¬Þ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° އޮތްބފޔފށް ގެންދޭ }
613
614
615_texthelpsearchingtitle_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ބފސްތފއް ހޯދާނޭގޮތް }
616
617_texthelpsearching_ [l=dv] {ހޯދާ ސފފުހާގފއޚ ތޚރީގފއޚވާހެން ހޯދުމުގެ އޚބާރާތް ލޚޔެވޚފާނެއެވެ.Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އފއޚޓފމްތފއް Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°.Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ބފސްތފކެއްތޯ ނުވފތފ ވފކޚބފސްތފކެއްތޯ Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°.Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ ބފސފއްތފއް ޓފއޚޕުކުރުމފށްފފހު "ހޯދާ" Þ‰Þš ފޚތފށް އޮބާލާ.މޚގޮތފށް ހޯދުމުން ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞˆÞ¬ÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ‡Þ¬Þ‡Þ§Þ‡Þš ގާތްކުރާ 20 ލޚޔުން Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬. މޚތފނުން، އޚތުރު ލޚޔުން ހުރޚކފމފށްވފނީނފމފ އެ ސފފުހާތފކފށް ދޚއުމފށް ފޚތްތފކެއްވާނެއެވެ. Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞˆÞ¬ÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ© 50 ލޚޔުމެވެ. Þ‰ÞšÞ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª ބފދފލުކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ©Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ މޚސފފުހާގެ މފތީގފއޚއެވާ _ސ_ ފޚތފއް އޮބާލާ}
618
619_texthelpquerytermstitle_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އޚބާރާތް }
620_texthelpqueryterms_ [l=dv] {ހޯދާ ގޮޅ
621Þ©ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ“ÞŠÞ‡ÞšÞ•ÞªÞ†ÞªÞƒÞ§ އޚބާރާތްތފއް ބެލެވޭނީ ބފސްތފކުގެ ލޚސްޓެއްގެ ގޮތުގފއޚ ނުވފތފ "ހޯދާ Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°" މޚގޮތފށެވެ. އޚބާރާތފކީ އފކުރުތފކެއްގެ މފއްޗފށް Þ„ÞšÞ‚Þ§ÞˆÞ¬ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ އެންމެ ލފފުޒެކެވެ، ނުވފތފ Þ‡Þ¬Þ†ÞªÞŽÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ ލފފުޒުތފކެކެވެ. ލފފުޒުތފކެއްނފމފ ހޯދާނީ ("...") ކޮމާކޯޅ
622Þš ބޭނުންކޮށްގެނެވެ. ކޮންމެ އޚބާރާތެއްގެ ނފތީޖާހޯދުމފށް Þ€Þ¯Þ‹Þ§Þ‡ÞšÞƒÞª އެއް އޚބާރާތާއޚ Þ‡ÞŠÞ‚Þ¬Þ‡Þ° އޚބާރާތެއް ވފކޚކޮށްދެނީ ދޫކުރެވޭ ހުސް Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬. އެހެން ނޚޝާންތފކެއް (މޚސާލފކފށް ކޮމާ) Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ މޚވެސް ބފލާނީ ދެލފފްޒު ÞˆÞŠÞ†ÞšÞ†ÞªÞƒÞ§ ނޚޝާނެއްގެ ގޮތުގފއެވެ. މޚފފދފއެއްވެސް ނޚޝާނެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދޭނޭގޮތް Þ‰Þš ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީގފއޚ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ–Þ¬Þ€ÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞ‚ÞªÞˆÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.މޚސާލފކފށް، <ul>ހޯދާއޚބާރާތުގެ ގޮތުގފއޚ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް: އފވފސް Þ‚ÞŠÞ’ÞŠÞƒÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° (1993) <ul/> މޚގޮތފށް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰Þ§Þ‡Þš <ul>ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް އފވފސް Þ‚ÞŠÞ’ÞŠÞƒÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° 1993 <ul/> މޚއޚބާރާތާއޚ ހޯދާ ނފތީޖާތފކުގފއޚ ތފފާތެއް ނުހުންނާނެއެވެ.}
623
624_texthelpmgppsearching_ [l=dv] {އެމް.ޖީ.ޕީ.ޕީ. ބޭނުންކޮށްގެން ތފއްޔާރުކުރާ ކފލެކްޝފންތފކުގފއޚ ތފކެތޚ ހޯދުމފށް އޚތުރު ގޮތްތފކެއް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންކުރާ އޚބާރާތެއްގެ ފފހފތުގފއޚ * ބޭނުންކުރުމުން * Þ‡Þ§Þ‡Þš ހފމފއފށް Þ€ÞªÞƒÞš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬Þ‡Þ° Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ތފކެތޚ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬./× ބޭނުންކުރުމުން ހޯދުމުގެ ތެރޭގފއޚ ބފސްބފހފށް ދޭންވީ އފހފންމޚއްޔފތު ބުނެދެއެވެ. މޚސާލު Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞª/10 އޚލްމު މޚގޮތފށް Þ–ÞŠÞ€ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° އެއްޗެތޚ ހޯދުމުން Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞª މޚލފފްޒފށް އޚލމު މޚދެލފފުޒުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ސްޓާފުން ބެލޚޔފސް ރީތޚވުމފކީ ނުކުރާން އޮތްކފމެއް ނޫން.}
625
626_texthelplucenesearching_ [l=dv] {ލޫސީން ބޭނުންކޮށްގެން ތފއްޔާރުކުރާ ކފލެކްޝފންތފކުގފއޚ ތފކެތޚ ހޯދުމފށް އޚތުރު ގޮތްތފކެއް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬Þ‡Þ°/ÞŠÞšÞ‡Þ°Þ”Þ¬Þ‡Þ° ތފފާތުވެދާނޭ ހާލފތު ތފކުގފއޚ ވފއޚލްޑްކާޑެއްގެ ގޮތުގފއޚ ؟ Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚސާލު، މ؟ލފސް ހޯދާދޭތފކެތީގެ ތެރޭގފއޚ މާލފސް Þ‡ÞŠÞ‹Þš މފލފސް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.ގޚނފއފކުރުތފކެއް އުނޚކޮށްވެސް Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ Þ†ÞªÞƒÞ©Þ„ÞŠÞ”ÞŠÞ†Þ§Þ‡Þš އެކު * ބޭނުންކުރުމުން އެ ބފސްކުރު Þ†ÞªÞƒÞš ހޚސާބފށް Þ€ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ބފސްތފއް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞ§Þ‚Þ­ ކފމފށެވެ. މޚސާލު Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡Þª* Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° Þ–ÞŠÞ€ÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ° ކޮމްޕޚއުޓފރު، Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ‰ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞªÞ‚Þ°ØŒ ކޮމްމޚއުޓފރުތފކުން، މޚކފހފލފ ވފރފށް ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ބފސް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.Þ‰Þš ދެ ވފއޚލްޑްކާޑުވެސް ބޭނުންކުރެވޭނީ Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ މެދުތެރެއޚން ނުވފތފ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ†Þ®Þ…
627ÞªÞŽÞŠÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬.}
628
629_texthelpquerytypetitle_ [l=dv] {ހޯދާ ބފއޚތފއް }
630_texthelpquerytype_ [l=dv] {ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރެވޭނޭ ތފފާތު ދެގޮތެއް ވެއެވެ. ތެކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš <b>Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§</b> ބފސްތފއް. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ބފސްތފއް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފކެވެ. މޚގޮތުން ހޯދޭތފކެތޚ ލޚސްޓްކުރެވޭނީ ތފއްޔާރުކުރޚ ތފރުތީބުންނެވެ.ތެކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš <b>Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ°</b> ބފސްތފއް. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš ބފސްތފކުންކުރެ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ބފސް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފއްވެސް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚގޮތުން ހޯދޭތފކެތޚ ލޚސްޓްކުރެވޭނީ Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš އޚބާރާތާ އެންމެ ގާތްކުރާ ލޚޔުންތފކުގެ ތފރުތީބުންނެވެ. މޚގޮތުން ގާތްކުރާ ނޚސްބފތް ބެލޚފފއޚވފނީ:Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš ބފސްތފއް ލޚޔުންތފކުގފއޚ ތފކުރާރުވާ މޚންވފރު؛ހޯދފންބޭނުންކުރޚ ބފސްތފކފކީ ނޚސްބފތުން އެލޚޔުމފކފށް އެހާ އާންމުބފސްތފކެއްގފއޚ ނުވާ ލޚޔުންތފކފށް އޚސްކފންދީގެން؛ކުރު ލޚޔުންތފއް Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ§ Þ‰ÞšÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞƒÞª Þ‹ÞšÞŽÞª ލޚޔުންތފކފށްވުރެ ބޮޑުވާނެއެވެ.<p> Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ކޚތފންމެ ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ބފސްތފކެއްވެސް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬ -- ޖުމްލފއެއް ނުވފތފ ޕެރެގުރާފެއްވެސް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. އެންމެ Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° ބޭނުންކޮށްގެން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŠÞšÞ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ނޚތީޖާ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© އެބފސް Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ° ތފކުރާރުވާ ލޚޔުންތފކުގެ ތފރުތީބުންނެވެ. <p/>}
631
632_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=dv] {_1_ ސާރޗް Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ–ÞšÞ‚Þ° ބޭނުންކޮށްގެން އޚތުރފށް ހޯދުމފށް }
633
634_texthelpadvancedsearch_ [l=dv] {ބޭނުންވާގޮތުގފއޚ ހޯދުމުގެ ޚާއްސފގޮތް Þ‚ÞŠÞŽÞ§ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ހޯދުމުގެ އޚޚުތޚޔާރުތފއް ތފފާތުވާނެއެވެ. }
635
636_texthelpadvsearchmg_ [l=dv] {އެމް.ޖީ. ÞŽÞŠÞ‡Þš އޚތުރފށް ހޯދުމުން ބޫލޚއފން ނުވފތފ ÞƒÞ­Þ‚Þ°Þ†ÞšÞ‚Þ°ÞŽ މޚދެގޮތުންކުރެ ގޮތެއް އޚހްތޚޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. }
637
638_texthelpbooleansearch_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ Þ‡Þ¬Þ†Þš އޚބާރާތް/ބފސްތފއް ބޫލޚއފން ބޭނުންކޮށް އެކުލފވާލެވޚދާނެއެވެ. & - (Þ‡ÞŠÞ‹Þš)، | - (ނުވފތފ)، ! (Þ‚ÞªÞ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚Þ§)، ގްރޫޕް ކުރުމފށް ބްރެކެޓް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚސާލު: ކުކުޅ
639Þª & Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘Þª - Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° ޖެހުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© މޚދެބފސް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފކެވެ. ނފމފވެސް - ކުކުޅ
640Þª | Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘Þª - Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° ޖެހުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© Þ‰ÞšÞ‹Þ¬Þ„ÞŠÞ€ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފކެވެ. ކުކުޅ
641Þª ! Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘Þª - Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° ޖެހުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© ކުކުޅ
642Þª މޚބފސް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފކުގެ ތެރެއޚން Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘Þª މޚބފސް Þ‚ÞªÞ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފކެވެ. އޚތުރފށް އެއްގޮތް ލޚޔުންތފއް Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ބޫލޚއފން Þ‡Þ®Þ•ÞŠÞƒÞ­Þ“Þ§ÞƒÞ’Þ° ބޭނުންކޮގެން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންކުރާ އޚބާރާތް Þ€ÞŠÞ‚ÞšÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚސާލު: (ކުކުޅ
643Þª | ދޫނޚސޫފާސޫފޚ) & (Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘Þª | ÞŠÞŠÞ…
644ުރފށް)، ނުވފތފ ކުކުޅ
645Þª | ދޫނޚސޫފާސޫފޚ | ބުޅ
646Þ§ !ÞŽÞ¬ÞƒÞš}
647
648_texthelpadvsearchmgpp_ [l=dv] {އެމް.ޖީ.ޕީ.ޕީ. ÞŽÞŠÞ‡Þš އޚތުރފށް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޫލޚއފން Þ‡Þ®Þ•ÞŠÞƒÞ­Þ“ÞŠÞƒÞ’Þ° ބޭނުންކުރާނެއެވެ. _texthelpbooleansearch_ނފތީޖާތފއް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© ހޯދުމފށް ބޭނުންކުރާ އޚބާރާތްތފކުން އޚސްކފންދޭ ތފރުތީބުންނެވެ. ނުވފތފ "ގުދުރފތީ" (ނުވފތފ "ތފއްޔާރުކުރާ") ތފރުތީބުންނެވެ. ÞŠÞŠÞ€ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ‰ÞšÞ„ÞªÞ‚Þ¬ÞˆÞªÞ‚Þª ތފރުތީބފކީ ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގފއޚ ލޚޔެކޚޔުންތފއް ޕްރޯސފސްކުރޚ ތފރުތީބެވެ.އޚތުރު Þ‡Þ®Þ•ÞŠÞƒÞ­Þ“ÞŠÞƒÞªÞŽÞ¬ ތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ© Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞš Þ‡ÞŠÞ‹Þš ދެމެދުން Þ‰ÞšÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬."ކފއޚރޚ×" Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ© Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠ Þ‹Þ¬Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° ދޭތެރޭގފއޚ އޚތުރު Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ°/ބފސްތފކެއް ހުރުން Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…
649ÞªÞ†ÞŠÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ހާމފކުރާށެވެ."ދެމެދުން×" ބފޔާންކޮށްދެނީ Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންކުރާ Þ‹Þ¬Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° ދޭތެރޭ ހުރުމފށް ބޭނުންންވާ ބފސްތފކުގެ މފތީ Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þ¬ÞˆÞ¬.}
650
651_texthelpadvancedsearchextra_ [l=dv] {ނޯޓު: Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ€Þ¯Þ‹Þ§Þ‰Þ¯Þ‘Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ Þ‰Þš އޮޕފރޭޓފރތފއް ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ‚ÞªÞ†ÞªÞƒÞ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. }
652
653_texthelpadvsearchlucene_ [l=dv] {ލޫސީންގފއޚ އޚތުރފށް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޫލޚއފން Þ‡Þ®Þ•ÞŠÞƒÞ­Þ“ÞŠÞƒÞ’Þ° ބޭނުންކުރާނެއެވެ. _texthelpbooleansearch_ }
654
655_texthelpformsearchtitle_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ€Þ¬Þ‚Þ° ހޯދާ }
656
657_texthelpformsearch_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ€Þ¬Þ‚Þ° ހޯދުމުން ތފފާތު Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ މފޢުލޫމާތު އެއްކޮށްގެން ހޯދުމުގެ ފުރުސފތު ދެވެއެވެ. މޚސާލު: 'ސުމޚތު' ސުރުޚީގފއޚ Þ–ÞŠÞ€Þ§ "Þ‡ÞŠÞ‹Þš" "ބފރފބޮލުގެ Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞˆÞ¬ÞƒÞšÞ†ÞŠÞ‚Þ°" މާއްދާ ÞŽÞŠÞ‡Þš ލޚޔެ ހޯދުމުން Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ‰Þš ދެ Þ„ÞŠÞ‡Þš އެއްކޮށް "Þ‡ÞŠÞ‹Þš" (Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ހޯދުމފށް) "ނުވފތފ" (ބފއެއްތފކެތޚ ހޯދުމފށް) ބޭނުންކޮށް ނފތީޖާ ނެރޭނެއެވެ. ޚާއްސފ Þ‰Þ¯Þ‘ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ތފފާތު ގޮތްގޮތފށް "Þ‡ÞŠÞ‹Þš/ނުވފތފ/ނުލފއޚ" Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.}
658
659_texthelpformstemming_ [l=dv] {ފޯލްޑް" Þ‡ÞŠÞ‹Þš "ކުރުކުރުމުގެ" ގޮޅ
660Þš ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފީލްޑް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދާތފކެތޚ ހޯދފއޚދޭންވީގޮތް Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰Þš ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ގެ އފސްލުގފއޚ ހުންނާނީ Þ‰Þš ދެ Þ„ÞŠÞ‡Þš ކފނޑާލާފފއެވެ.}
661
662_textdatesearch_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© މޚތާރީޚްގެ }
663
664_texthelpdatesearch_ [l=dv] {ތޚބާ Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ތާރީޚު ބޭނުންކުރުމުން، ހޯދފންތޚޔފ ބޭނުންވާ ތފކެތޚ ÞˆÞŠÞ†Þš ދުވފސްވފރފކފށް އފމާޒުކޮށްގެން Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ÞˆÞŠÞ†Þš އފހފރފކފށް ނުވފތފ އފހފރުތފކފކފށްވެސް Þ‡ÞŠÞ‰Þ§Þ’ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ނޯޓު: އެއްވެސް އޚބާރާތެއް ބޭނުންނުކޮށްވެސް ތާރީޚުން Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެއްވެސް ތާރީޚެއް ބޭނުންނުކޮށްވެސް ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. }
665
666_texthelpdatehowtotitle_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞŠÞ©Þ—ÞŠÞƒ ބޭނުންކުރާނޭގޮތް }
667_texthelpdatehowto_ [l=dv] {ÞˆÞŠÞ†ÞšÞ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ލޚޔުމެއް ހޯދުމފށް:އާދފއޚގފއޚވެސް ތފކެތޚހޯދފން ބޭނުންކުރާގޮތފށް ކުރޚއފށް ގެންދާށެވެ.ފފށާ ތާރީޚް، Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންވާ Þ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞª ޓފއޚޕުކުރާށެވެ.Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ Þ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞŠÞ†Þ© "Þ†Þ®Þ‰ÞŠÞ‚Þ° އީރާ" (ބީ.ސީ.) Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ ބީ.ސީ.އީ. އޚޚްތޚޔާރުކުރާށެވެ. ހޯދާ އޚބާރާތް އެހެނޚހެންވެސް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ§Þ‡Þš އެއްގޮތފށް ފށާށެވެ. <p>Þ‡ÞŠÞ‹Þš ÞˆÞŠÞ†Þš އފހފރުތފކފކފށް ޚާއްސފކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ އެހެނޚހެންވެސް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ§Þ‡Þš އެއްގޮތފށް އޚބާރާތްކުރާށެވެ. <p/>Þ‡ÞŠÞ‹Þš އފހފރުތފއް ފފށފންބޭނުންވާ ތާރީޚް "ފފށާ (ނުވފތފ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš) ތާރީޚް" ÞŽÞŠÞ‡Þš ޓފއޚޕުކުރާށެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އެންމެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞª "Þ‚ÞšÞ‚Þ°Þ‰Þ§ ތާރީޚް" Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‡Þš ޓފއޚޕުކުރާށެވެ.}
668
669_texthelpdateresultstitle_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ ތފކެތީ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ނފތީޖާހޯދާގޮތް }
670_texthelpdateresults_ [l=dv] {އާންމުގޮތެއްގފއޚ ތާރީހެއްޖފހފއޚގެން ހޯދޚކފމުގފއޚވޚޔފސް Þ‡Þ¬Þ‡ÞŠÞ€ÞƒÞªÞŽÞ¬ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ އެއްޗެއް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞ‚ÞªÞ‹Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚސާލފކފށް 1903 Þ–ÞŠÞ€ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° ހޯދުމުން 1903ÞŽÞŠÞ‡Þš ޝާއޚއުކުރާ އެއްޗެތޚ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞ‹ÞšÞ‚ÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ ބފދފލުގފއޚ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© 1903Þ‡Þ§Þ‡Þš ބެހޭ ލޚޔުންތފކެވެ.؟؟؟؟ }
671
672_textchangeprefs_ [l=dv] {ބޭނުންވާގޮތް ބފދފލުކުރުމފށް }
673
674_texthelppreferences_ [l=dv] {ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ÞŽÞ¬ މފތީގފއޚ އެވާ <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> ފޚތފށް އޮބާލުމުން Þ‰Þš އޚންޓފރފޭސް ގެ ފީޗފރސްތފއް ބފދފލުކުރުމުގެ އޚޚްތޚޔާރުތފކެއް ފެންނާނެއެވެ. }
675
676_texthelpcollectionprefstitle_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ހުރުމފށް ބޭނުންވާގޮތް }
677_texthelpcollectionprefs_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ކފލެކްޝފންގފ ސފބްކފލެކްޝފން Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚތފކެތޚ ÞˆÞŠÞ†ÞšÞˆÞŠÞ†ÞšÞ‚Þ° ނުވފތފ އެކފއްޗެއްގޮތފށްވެސް Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚގޮތުން ބޭނުންވާ ކފލެކްޝފންތފއް އޚޚްތޚޔާރީ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ÞŽÞŠÞ‡Þš ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ­. }
678
679_texthelplanguageprefstitle_ [l=dv] {ބޭނުންވާ ބފސް }
680_texthelplanguageprefs_ [l=dv] {ކޮންމެ ކފލެކްޝފނފކފށް ޚާއްސފ Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ–Þ¬Þ€ÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ނފމފވެސް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ އެހެން ބފހފކފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެހެން Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ†Þ¯Þ‘ÞšÞ‚Þ°ÞŽ ސްކީމްއފކފށްވެސް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ --Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ކފލެކްޝފނފކުންވެސް ތފސްވީރުހޚމެނޭގޮތފށް ނުވފތފ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš ލޚޔުންކޮޅ
681Þª ފެންނފގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. }
682
683_texthelppresentationprefstitle_ [l=dv] {ދފއްކުވފއޚދޭންވީގޮތުގ އޚޚްތޚޔާރީ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ }
684_texthelppresentationprefs_ [l=dv] {Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ° ÞŽÞ¬Þ‚Þ°Þ‹ÞŠÞˆÞ§ Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ބާވފތުން، އެތފކެތޚ ފެންނފގޮތް ދެތޚންގޮތފކފށް ބފދފލުކުރުމުގެ އޚޚުތޚޔާރުލޚބޭނެއެވެ.ވެބްޕޭޖުތފކުން އެކުލެވޚފފއޚވާ ތފކެތޚ Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ސފފުހާގެ މފތީގފއޚވާ ގްރީންސްޓޯންގެ ނެވޚގޭޝފން ބާރ ނުފެންނފގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. މޚގޮތފށް ހެދުމުން ސީދާ ވެބްޕޭޖފށް ގެންގޮސްދޭނެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އޚތުރފށް Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ "ފފހފތފށް" Þ‰Þš ފޚތފއް އޮބާށެވެ. Þ‰Þš ބފއޚތފކުން ގްރީންސްޓޯންގެ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ’Þ§ÞƒÞª ނޯޓުތފއްވެސް ނާރާގޮތފށް ހެދޭނެއެވެ. ......}
685
686_texthelpsearchprefstitle_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ ގޮތް }
687_texthelpsearchprefs_ [l=dv] {ހޯދާގޮތް، "މފތީދފރފޖފއޚގެ" ހޯދުމފކފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. މޚގޮތފށް ބފދފލުކުރުމުން ތފފާތު އޚބާރާތް، & (Þ‡ÞŠÞ‹Þš)، | (ނުވފތފ)، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ! (ނުލފއޚ)، ނުވފތފ ބުރެކެޓް ބޭނުންކޮށްގެން، ގުޅ
688ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° ހޯދުމުގެ ފުރުޞފތުލޚބޭނެއެވެ. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އެއްޗާގާތްކުރާ ނފތީޖާ ލޚބުގެ ފުރޞފތު ބޮޑުވާނެއެވެ.<p>_selectsearchtypeprefs_ <p>_selectwordmodificationprefs_ <p>ކުރީގެ ހޯދޚތފކެތޚ، Þ‰Þš ÞŠÞ©Þ—ÞŠÞƒ އޮންކުރުމުން، ހޯދުމުގެ މފސފއްކފތްތފކފށް Þ‰ÞŠÞŽÞªÞŠÞŠÞ€ÞšÞˆÞ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‡Þ¬Þ‡Þ°Þ—Þ¬Þ‡Þ° Þ†ÞªÞ‘ÞŠ ބފދފލެއްގެންސް ހޯދާލުމުގފއޚ ވފގުތުސފލާމފތްވާނެއެވެ.<p>ހޯދުމުގެ ނފތީޖާގފއޚ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ°ÞˆÞ© މޚންވފރާއޚ، ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° ފެންނފންވީވފރުވެސް Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ އޚޚްތޚޔާރު ލޚބޭނެއެވެ.}
689
690_textcasefoldprefs_ [l=dv] {ހޯދުމުގފއޚ، ކެޕޚޓފލް Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ§Þ‡Þš ސޚންމފލް Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞŽÞ¬ އެއްގޮތްތޯ ނުވފތފނޫންތޯ ނޚންމުމފށްވެސް މޚކފމފށް ހާއްސފފޚތްތފކފކުން Þ†ÞŠÞ‚Þ‘ÞŠÞ‡Þ¬Þ…
691ޭނެއެވެ. މޚސާލފކފށް،"_preferences:textignorecase_" ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުމުން snail farming SNAIL FARMING މޚދެގޮތފށްވެސް ހޯދާދޭނެއެވެ.}
692_textstemprefs_ [l=dv] {ހޯދުމުގފއޚ، Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬Þ„ÞŠÞ‡Þš Þ‡ÞªÞ‚ÞšÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ° ނުވފތފނުކުރުން މޚކފމފށް ޚާއްސފ ދެފޚތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޚދާނެއެވެ. މޚސާލފކފށް "_preferences:textstem_" ފާހފގފކޮށްފފއޚވާނފމފ ސްނެއޚލް ފާމް Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސްނެއޚލް ÞŠÞ§Þ‰ÞŠÞƒ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސްނެއޚލް ÞŠÞ§Þ‰ÞšÞ‚Þ°ÞŽ Þ‰Þš ހުރޚހާގޮތފށްވެސް ހޯދާދޭނެއެވެ. މޚވފގުތު Þ‰Þš ÞŠÞ©Þ—ÞŠÞƒ ބޭނުންކުރެވެނީ އޚނގޚރޭސޚ Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ ލޚޔެކުޔުމާއެކީގފއެވެ.}
693_textaccentfoldprefs_ [l=dv] {ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠ ދޚމާވާގޮތފށް ހޯދުމުގެ އޚޚްތޚޔާރު ލޚބޭނެއެވެ. މޚސާލފކފށް، "_preferences:textignoreaccents_" Þ‰Þš ކޮންޓްރޯލް ސެލެކްޓް ކޮށްފފއޚވާނފމފ، <i>fédération</i>، <i>fedération</i> Þ‡ÞŠÞ‹Þš <i>federation</i> Þ‰Þš ހުރޚހާގޮތފކފށް ލޚޔެފފއޚވާ ބފސްތފއްވެސް ބފލާނީ Þ‡Þ¬Þ‡Þ°Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ÞŽÞ®ÞŽÞªÞŽÞŠÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬.}
694
695_textstemoptionsprefs_ [l=dv] {ހޯދާ އޚބާރާތްކުރުކުރުމފށް މފތީގފއޚ ބުނެދެވުނު ގޮތް ފފސޭހފވާނޭކފމފށް ބެލެވެއެވެ. }
696
697_textsearchtypeprefsplain_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންކުރާ ގޮޅ
698Þš ބޮޑުކުރުމުގެ ފުރުޞފތު އެބފއޮތެވެ. މޚގޮތފށް Þ†ÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ° ޕެރެގްރާފް ޓފއޚޕުކޮށްގެންވެސް Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚގޮތފށް ހޯދުމުގެ ސުޕީޑުވެސް ވފރފށް Þ‡ÞŠÞˆÞŠÞ€Þ¬ÞˆÞ¬. }
699
700_textsearchtypeprefsform_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ ބފއޚތފކުގެ Þ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª ފޯމުން ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ }
701
702_textsearchtypeprefsboth_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ§ ގޮތް "Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬" ހޯދުން، ނުވފތފ "ބފއޚތފކުން" ހޯދާގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. <li> Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ފެންނާނީ އެންމެ ހޯދާ ގޮޅ
703ÞšÞ‡Þ¬Þ†Þ¬ÞˆÞ¬. _textsearchtypeprefsplain_ </li><li>ބފއޚތފކުން Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ދެތޚން ބާވފތުގެ ހޯދާގޮޅ
704Þš ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ° އޮންނާނެއެވެ. Þ‰ÞšÞ‡ÞšÞ‚Þ° ކޮންމެ ގޮޅ
705ÞšÞ‡ÞŠÞ†ÞªÞ‚ ތފފާތު ބފޔފކފށް ހޯދުން Þ‡ÞŠÞ‰Þ§Þ’ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ‡Þ¬Þ†Þš ބފއޚތފކފށް ބޭނުންކޮށްގެން Þ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŠÞŠÞ€ÞŠÞƒÞ§ ހޯދޭނެއެވެ. _textsearchtypeprefsform_ </li>}
706
707
708
709_texttanumbrowseoptions_ [l=dv] {Þ‰Þš ކފލެކްޝފންއޚން ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬ _numbrowseoptions_ ގޮތް ވެއެވެ. }
710
711_textsimplehelpheading_ [l=dv] {_ތފކެތީގެ Þ‚ÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ°_ މފޢުލޫމާތު ހޯދާނޭގޮތް }
712
713_texthelpscopetitle_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹Þ§Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ސޯކޯޕް }
714_texthelpscope_ [l=dv] {ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ކފލެކްޝފންތފކުގފއޚ ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ފޚހުރޚސްތު ތފކެއް ބޭނުންކުރުމުގެ އޚޚުތޚޔާރު ދެވެއެވެ. މޚސާލފކފށް، Þ‰ÞªÞžÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞšÞŠÞªÞŽÞ¬ ފޚހުރޚސްތު، ސުރުހީގެ ފޚހުރޚސްތު. ނުވފތފ Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ހާލފތުގފއޚ ބާބުގެ ނުވފތފ ޕެރެގްރާފްގެ ފޚހުރޚސްތުވެސް ހުރެދާނެއެވެ. ގޚނފފފހފރފށް ހޯދާ އޚބާރާތާ މުޅ
715ÞšÞ‚Þ°Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ§ ތފކެތޚ ކޮންމެ ފޚހުރޚސްތފކުން ހޯދޚކފމުގފއޚވޚޔފސް ފެންނާނެއެވެ. ހޯދޭ ލޚޔުންތފކފކީ ފޮތްކފމުގފއޚވފނީނފމފ، އެ ފޮތާއޚބެހޭބފއޚގފއޚ ހުޅ
716ުވޭނެއެވެ. }
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.