source: main/trunk/greenstone2/macros/dhivehi2.dm@ 24013

Last change on this file since 24013 was 24013, checked in by anna, 13 years ago

Complete Dhivehi translation of the Auxiliary module. Many thanks to Fathmath Shiham.

File size: 74.1 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2######################################################################
3#
4# Language text and icon macros
5# -- this file contains text that is of less importance
6######################################################################
7
8
9######################################################################
10# 'home' page
11package home
12######################################################################
13
14#------------------------------------------------------------
15# text macros
16#------------------------------------------------------------
17
18_documents_ [l=dv] {ލޚޔުންތފއް}
19_lastupdate_ [l=dv] {އެންމެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‚Þ° Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° ކޮށްފާ}
20_ago_ [l=dv] {ދުވފސް Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ°}
21_colnotbuilt_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރެއްނުވޭ}
22
23### taken from here
24
25_textpoem_ [l=dv] {<br><h2>Þ†ÞšÞ‡Þ§ Þ•ÞŠÞ•ÞŠÞ•Þ«Þ‚ÞŠÞ‰Þ§ Þ“Þš Þ‰Þ¯Þ‡ÞŠÞ‚Þ§</h2> <p>Þ†ÞšÞ‡Þ§ ހޮރާ Þ“Þš Þ‰ÞŠÞƒÞ©Þ‚Þ¯, <br>Þ†ÞšÞ‡Þ§ ޓެރެ Þ“Þš Þ†ÞŠÞƒÞ®Þ€ÞšÞƒÞ¯Þ€Þ©, <br>Þ†ÞšÞ‡Þ§ Þ•ÞŠÞ•ÞŠÞ•Þ«Þ‚ÞŠÞ‰Þ§ Þ“Þš Þ‰Þ¯Þ‡ÞŠÞ‚Þ§ <p>Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ€ÞšÞ‰Þ­Þ‚Þ°Þ†ÞŠÞ‰Þ§ ހޚތްހފމފޖެހުން ވފށާލާންދޭވެ, <br>Þ‡ÞšÞƒÞªÞŽÞ¬ ދޯދޚތފކުގެ އފލީގފއޚ އޭގެ ހޚތްގފއޚމު Þ€Þ«Þ‚ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ތޚބާ ލފހފއްޓފވާށޚ, <br>ތޚބާގެ ދފތުރުގެ ރާސްތާއފކީ އޮމާން ދފތުރެއްކފމުގފއޚ ލފއްވާށޚއެ - Þ‡Þ®ÞŠÞ°Þ‡ÞŠÞƒÞ§ ގްރީންސްޓޯނެކޭ Þ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŠÞŠÞ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ°.}
26
27_textgreenstone_ [l=dv] {<p>ގްރީންސްޓޯންއފކީ (ނުވފތފ ފެހޚގލފކީ) (Þ‰Þš ސޮފްޓްވެއފރ އެކޭ Þ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŠÞŠÞ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ°) ނޚއުޒޚލެންޑުން ލޚބޭ Þ‡ÞŠÞŽÞªÞ€ÞªÞƒÞš Þ–ÞŠÞˆÞ§Þ€ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ¬ÞˆÞ¬. ސފހާފީ Þ‰ÞŠÞ‡Þ¯ÞƒÞ© ޖފމާއފތުގފއޚ، ގްރީންސްޓޯންއފކީ އެންމެ އފގުކުރާ، އެއފށް އެންމެން ބޭނުންވެފފއޚތޚބޭ އެއް Þ‰ÞŠÞ‡ÞªÞ‹ÞŠÞ‚Þ¬ÞˆÞ¬. ފެހޚގފލފކީ އޭގެޒާތުގފއޚ އެއފށްވފދެގެންދާ Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ€ÞšÞŠÞŠÞ€ÞŠÞ‡Þ°Þ“Þ§ <i>wairua</i> Þ‹ÞšÞƒÞšÞ‡ÞªÞ…
28ުމުގެ ރޫހާނީ ބާރެއް ލޚބޚފފއޚވާ، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސފހާފފތް ރފމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗފކފށްވާތީ، Þ‰ÞšÞŠÞŠÞ‹ÞŠ އާންމު Þ‘Þ®Þ‰Þ¬Þ‡ÞšÞ‚Þ° ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީއފކފށް Þ‰Þš ޕްރޮޖެކްޓފށް Þ†ÞšÞ”ÞŠÞ‚Þ° އެންމެ އފއުލާކފންބޮޑު Þ‚ÞŠÞ‰Þ¬ÞˆÞ¬. އޭގެ ބެބުޅ
29ުންތފކުން Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ¬Þ‚Þ© ސފދފހާތެވެ؛ ބޚއްލޫރީގެ ސާފުކފން، ތެދުވެރޚކފމެވެ؛ ÞˆÞŠÞƒÞªÞŽÞŠÞ‹ÞŠÞ†ÞŠÞ‚Þ°ØŒ ހޚތްވފރުގފދފކފމެވެ؛ Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ¬Þ‡Þ°Þ–Þ¬Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ލޚބޭ ތޫނު Þ‰ÞšÞ”ÞŠØŒ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ†Þ¬Þ‰ÞˆÞ¬. ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ސޮފްޓްވެއފރ ލޯގޯގފއޚ ބޭނުންކޮށްފފއޚވާ Þ„ÞŠÞ‡Þ°Þ“ÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ އާލާތފކީ <i>patu</i>އެވެ. Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ހފތޚޔާރެއްގެގޮތުގފއޚ ބޭނުންކުރެވޭ ލފކުޑޚބުރޚ އެކެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‰Þš ލޯގޯގފއޚ Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞ‡Þ¬ÞˆÞ§ މޚއާލާތުގެ ތފޞްވީރފކީ Þ‰Þš ޕްރޮޖެކްޓުގެ މެމްބފރފކފށް ވާރުތފކޮށްފފއޚވާ އާއޚލީ އާސާރީ އެއްޗެކެވެ. ކުރޚމފތޚލފއޚގެން ކުރޚއފށް ގެންދާ ހޚފުންތފކުގފއޚ Þ‰Þš އާލާތފކީ ވފރފށް ސީދާ، އފވފސް، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ÞŠÞªÞƒÞšÞ€ÞŠÞ‰ÞŠ ލޮޓޚފފހފރެއްގެ ގޮތުގފއޚ ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡ÞŠÞ…
30ÞªÞŽÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ° ހފބޫލުކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© Þ‰Þš ސޚފފތފކފކީ Þ‡ÞŠÞ…
31ÞªÞŽÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°ÞŽÞ¬ ސޮފްޓްވެއފރ ގފއޚވެސް ހުރޚކފމފށޭވެ. އާދެ ÞƒÞ­Þ’ÞŠÞƒÞ¬Þ‡Þ°Þ€Þ§ ތޫނު<i>patu</i> ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންމެ އުސް،އފވފސް ÞƒÞŠÞ‰Þ°Þ’Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ގޮތުގފއެވެ. Þ‰ÞšÞ”ÞŠ</p>}
32
33_textaboutgreenstone_ [l=dv] {<p>ގްރީންސްޓޯންއފކީ ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ތފއްޔާރުކޮށް އާންމުކޮށް ފެތުރުމުގފއޚ ބޭނުންކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއފރ ޕެކޭޖެކެވެ. Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“ÞŠÞ‚Þ¬Þ“Þ°ÞŽÞŠ ނުވފތފ ސީޑީ-ÞƒÞ®Þ‰Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš މފޢުލޫމާތު Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚Þ§ ޝާއޚރުކުރާނޭ Þ‡ÞŠÞ‡Þª ގޮތެއް މެދވެރޚކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ގްރީންސްޓޯން Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© <b>ޔުނޚވފރސޚޓީ އޮފް ÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ†ÞŠÞ“Þ¯ÞŽÞ¬</b><b>ނޚއުޒޚލެންޑް ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ޕްރޮޖެކްޓް</b> ފފރާތުންނެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ތފރއްހީކޮށް ޑޚސްޓްރޚބޚއުޓްކުރފނީ <b>ޔުނެސްކޯ</b> Þ‡ÞŠÞ‹Þš <b>Þ€ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ° Þ‡ÞšÞ‚Þ°ÞŠÞ¯ އެން.ޖީ.އޯ.</b>Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡ÞŠÞ‹ މޚސޮފްޓްވެއފރ Þ‡ÞŠÞ†Þ© Þ‡Þ¯Þ•ÞŠÞ‚Þ° ސޯސް ސްފްޓްވެއފރއެކެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ލޚބެންހުންނާނީ. . <a href="http://greenstone.org">http://greenstone.org</a> Þ‰ÞšÞ‹Þ«Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞ¬Þ‚Þ© ޖީ.އެން.ޔޫ. ޕފބްލޚކް ލފއޚސެންސޚންގގެ ދފށުންނެވެ.. </p> <p>Þ‰Þš ސޮފްޓްވެއފރގެ Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ© އފމޚއްލފ ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީތފއް، ޚާއްސފކޮށް ޔުނޚވފރސޚޓީތފކާއޚ، ލފއޚބްރފރީތފއް، Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެހެނޚހެންވެސް އާއްމު ޚޚދުމފތްދޭ މުއފއްސފސާތފކުގފއޚ، Þ€Þ§Þ‡ÞšÞ‰ÞªÞ†ÞªÞƒÞªÞ‰Þ¬ÞˆÞ¬. ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީތފކުގެ ސފބފބުން Þ‹ÞªÞ‚ÞšÞ”Þ­ÞŽÞ¬Þ‡Þ¬Þ†Þš Þ†ÞŠÞ‚Þ°Þ†Þ®Þ…
34ުތފކުގެ (ތފޢުލީމާއޚ، ސފއެންސް Þ‡ÞŠÞ‹Þš ކފލްޗފރ) ޔުނެސްކޯ Þ•Þ§Þ“Þ°Þ‚ÞŠÞƒ ޖާމާއފތްތފކާއޚ މުއފއްސފސާތފކުން މފޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއޚ އެއްކޮށް ރފއްކފއުކުރުމފށް ހެޔޮގޮތްތފކެއް ތފޢާރފފްކުރެވޚ Þ‰ÞšÞ‹Þ§Þ‡ÞšÞƒÞ§ ބފދފލުވެގެން ގޮސްފފއޚވެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ…
35ÞªÞŽÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°ÞŽÞ¬ Þ‡ÞªÞ‡Þ°Þ‰Þ©Þ‹ÞŠÞ†Þ© Þ‰Þš ސޮފްޓްވެއފރގެ Þ‡Þ¬Þ€Þ©ÞŽÞŠÞ‡Þš ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީތފއް ތފއްޔާރުކުރެވޚ މފޢުލޫމާތު ހޚއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން އާއްމު ޑޮމެއޚންތފކުގފއޚތފއްޔާރުކުރުމެވެ. </p> <p>Þ‰Þš ސޮފްޓްވެއފރ ތފއްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދެވެނީ އޯގފސްޓް 2000ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ€Þ§Þ‡ÞšÞ‰ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞªÞ‚Þª ބފއޚނފލްއފހްވާމީ Þ†Þ¯Þ•ÞŠÞƒÞ­Þ“ÞšÞˆÞ° މފސފއްކެތްގެގޮތުގފއެވެ. މީގެތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ© 3 ޕާޓީއެކެވެ. </p> <p> <a href="http://nzdl.org"><b>ނޚއުޒޚލެންޑް ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ޕްރޮޖެކްޓް، ޔުނޚވފރސޚޓީ އޮފް ÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ†ÞŠÞ“Þ¯</b></a> <br> ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރ Þ‡ÞªÞŠÞ¬Þ‹ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ‡ÞŠÞ‡Þ© Þ‰Þš ޕްރޮޖެކްޓްގެތެރެއޚންނެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ޔުނެސްކޯއފށް މފސފއްކފތްކުރާ ނޚއުޒޚލެންޑް ނެޝފނފލް ކޮމޚޝފންގެ ކޮމޚއުނޚކޭޝފން ސފބްކޮމޚޝފނުން Þ‰Þš މފސފއްކފތްވފނީ އެންޑޯޒްކޮށްފފއެވެ. </p> <p> <a href="http://www.unesco.org"><img alt="UNESCO logo" src="_httpimg_/unesco.gif" class="logo"></a> <a href="http://www.unesco.org"><b>Þ”ÞªÞ‚ÞŠÞ‡ÞšÞ“ÞŠÞ‘Þ° ނޭޝފންސް އެޑޚއުކޭޝފނފލް، ސފއޚންޓޚފޚކް އެންޑް ކފލްޗފރފލް އޯގފނފއޚޒޭޝފން</b></a> <br>ތފޢުލީމީ، ޢޚލްމީ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސފހާފީ މފޢުލޫމާތު Þ‹ÞªÞ‚ÞšÞ”Þ­ÞŽÞ¬ Þ†ÞŠÞ‚Þ°Þ†Þ®Þ…
36ުތފކފށް، ޚާއްސފކޮށް ތފރފއްހީވފމުން Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ހފއުމުތފކފށް، ފެތުރުމާއޚ މފޢުލޫމާތު ލޚބޭނޭގޮތފށް Þ†ÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ© ޔުނެސްކޯގެ "އޚންފޮރމޭޝފން ފޮރ އޯލް" ޕްރޮގްރާމްގެ Þ‰ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ°Þ‘Þª Þ‡ÞŠÞ‰Þ§Þ’Þ¬Þ†Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡ÞŠÞ‹Þš މޚގޮތުން އެންމެއެކފށީގެންވާ، ފފސޭހފއޚން ބޭނުންކުރެވޭ، އޚންފޮރމޭޝފން ކޮމޚއުނޚކޭޝފން ޓެކްނޮލޮޖީއފކީ މޚކފމފށް ވފރފށް Þ‰ÞªÞ€ÞšÞ‡Þ°Þ‰Þª ވފސީލފތެކެވެ. </p> <p> <a href="http://humaninfo.org"><img alt="Human Info logo" src="_httpimg_/ghproj2.jpg" class="logo"></a> <a href="http://humaninfo.org"><b>The Human Info NGO, based in Antwerp, Belgium</b></a> <br>Þ‰Þš ޕްރޮޖެކްޓް މފސފއްކފތްކުރފނީ ޔޫ.އެން. އޭޖެންސީތފކާއޚ އެހެން އެން.ޖީ.އޯ. ތފކާއޚ އެކެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އޚންސާނީ ތފރފއްހީއާއޚ ގުޅ
37ÞªÞ‚Þ°Þ€ÞªÞƒÞš މފޢުލޫމާތުތފއް ޑޚޖޚޓފއޚޒްކޮށް، ތފރފއްހީވފމުން Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ހފއުމުތފކފށް ހޚލޭ، Þ‡ÞŠÞ‹Þš މފސފއްކފތފށް Þ†ÞªÞƒÞš ÞšÞŠÞƒÞŠÞ‹Þª ލޚބޭވފރުގެ ÞŠÞ©Þ‡ÞŠÞ†Þ§Þ‡Þš އެކު އެހެން ފފރާތްތފކފށް Þ‹ÞªÞ‚ÞšÞ”Þ­ÞŽÞŠÞ‡Þš ފާހފގފކޮށްލެވޭ ÞŠÞ¬Þ‚Þ°ÞˆÞŠÞƒÞªÞŽÞ¬ ޖފމާއފތފކފށްވފނީ Þ‰Þš ޖފމާއފތްވެފފއެވެ. </p>}
38
39
40_textdescrselcol_ [l=dv] {ކފލެކްޝފނެއް އޚޚްތޚޔާރުކުރފއްވާ}
41
42
43######################################################################
44# home help page
45package homehelp
46######################################################################
47
48
49#------------------------------------------------------------
50# text macros
51#------------------------------------------------------------
52
53_text4buts_ [l=dv] {ހޯމް Þ•Þ­Þ–Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš އޚތުރު 4 ބފޓފންސް Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚Þ§Þ‚Þ¬}
54
55_textnocollections_ [l=dv] {<p>މޚގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޮލޭޝފންގފއޚ Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެއްވެސް ކފލެކްޝފނެއް ނެތްކފލެކްޝފން އެއްކުރުމފށް ހފދޚދާނޭގޮތްތފއް:<ul><li> <a href="_httppagecollector_">The Collector</a> ބޭނުންކުރޭ Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފންއެއް ތފއްޔާރުކުރުމފށް <li>ގްރީންސްޓޯން ސީޑީ-ރޮމް އެއް އޮތްނފމފ Þ‡Þ¬Þ‡ÞšÞ‚Þ° ކފލެކްޝފން އޚންސްޓޯލްކުރުން</ul>}
56
57_text1coll_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓފލޭޝފންގފއޚ Þ‡ÞšÞ‚Þ© 1 ކފލެކްޝފން}
58
59_textmorecolls_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓފލޭޝފންގފއޚ Þ‡ÞšÞ‚Þ© _1_ ކފލެކްޝފން}
60
61######################################################################
62# external link package
63package extlink
64######################################################################
65
66
67#------------------------------------------------------------
68# text macros
69#------------------------------------------------------------
70
71_textextlink_ [l=dv] {ބޭރުގެ ލޚންކެއް}
72_textlinknotfound_ [l=dv] {އެތެރޭގެ ލޚންކް ނުފެނުނު}
73
74_textextlinkcontent_ [l=dv] {ތޚ އޚޚްތޚޔާރުކުރޚ ލޚންކފކީ Þ‰Þš ކފލެކްޝފނފކީ Þ‡ÞŠÞ…
75ÞªÞŽÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°ÞŽÞ¬ އެއްވެސް ކފލެކްޝފނފކާ ސީދާ ގުޅ
76Þ­ ލޚންކެއް ނޫނެވެ. Þ‰Þš ލޚންކު Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބްރފއުސފރއޚން ވެބް އެކްސެސް ލޚބޭނފމފ، <a href="_nexturl_">go forward</a> Þ‰Þš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ އޚޙުތޚޔާރުރެވޚދާނެ؛ Þ‚Þ«Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞ¬ "ބެކް" ފޚތް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރީގެ ލޚޔުމފށް ÞƒÞªÞ–Þ«Þ‡ÞŠÞˆÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬.}
77
78_textlinknotfoundcontent_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ…
79ÞªÞŽÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°ÞŽÞ¬ ކޮންޓްރޯލްގފއޚ ނެތްކފމފކާއޚ ގުޅ
80ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° ތޚޔފ އޚހްތޚޔާރު Þ†ÞªÞƒÞš ލޚންކު Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ނުވެއެވެ. Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° Þ‹ÞšÞ‰Þ§Þ‰ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© ސޯސް ކފލެކްޝފންގފއޚވާ ކުށެއްގެ ސފބފބުންކފމފށް ބެލެވެއެވެ. Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞ¬ "ބެކް" ފޚތް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރީގެ ލޚޔުމފށް ÞƒÞªÞ–Þ«Þ‡ÞŠÞˆÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬.}
81
82# should have arguments of collection, collectionname and link
83_foundintcontent_ [l=dv] {<h3>ކފލެކްޝފން "_2_" ގެ ލޚންކު</h3> <p>ތޚޔފ އޚހްތޚޔާރުކުރޚ ލޚންކފކީ Þ‰Þš ކފލެކްޝފނފށް "_collectionname_" ބޭރުން Þ‡ÞŠÞ‡Þš ލޚންކެކެވެ. މޚލޚންކު ކޮށްދެނީ "_2_" ކފލެކްޝފނފށް Þ‰Þš ލޚންކު ކފލެކްޝފން "_2_"ގެ ތެރެއޚން ބެލުމފށް ބޭނުންފުޅ
84ÞªÞ‚ÞŠÞ‰ÞŠ <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargcl_&d=_3_">go forward</a> ޞފފުޙާއފށް ޒޚޔާރފށްކުރުން އެދެން؛ Þ‚Þ«Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞ¬ "ބެކް" ފޚތް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރީގެ ލޚޔުމފށް ÞƒÞªÞ–Þ«Þ‡ÞŠÞˆÞ­.}
85
86
87######################################################################
88# authentication page
89package authen
90######################################################################
91
92
93#------------------------------------------------------------
94# text macros
95#------------------------------------------------------------
96
97_textGSDLtitle_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ}
98
99_textusername_ [l=dv] {ޔޫސފރނޭމް}
100_textpassword_ [l=dv] {ޕާސްވޯޑް}
101
102_textmustbelongtogroup_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ބޭނުންކުރުމފށް ތޚޔފފފރާތުން "_cgiargug_" ÞŽÞ°ÞƒÞ«Þ•Þ§Þ‡Þš Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ¬ÞƒÞšÞˆÞ§Þ‚Þ° Þ–Þ¬Þ€Þ­Þ‚Þ°Þ†ÞŠÞ‚Þ° މފޢުލޫމާތފށްޓފކފއޚ Þ‹Þ¬Þ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞšÞ‚Þ°}
103
104_textmessageinvalid_ [l=dv] {<br>) ތޚޔފފފރާތުގެ ގްރީންސްޓޯން ޔޫސފރ ނޭމް Þ‡ÞŠÞ‹Þš}
105
106_textmessagefailed_ [l=dv] {ޔޫސފރނޭމް ނުވފތފ ޕާސްވޯޑް ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…
107ެއްނޫން}
108
109_textmessagedisabled_ [l=dv] {Þ‰Þ§ÞŠÞ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‡Þ°ÞˆÞ§. ތޚޔފފފރާތުގެ Þ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‡ÞªÞ‚Þ°Þ“Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް Þ€Þ¬Þ‹ÞšÞŠÞŠÞ‡Þš. ވެބްމާސްޓާރ Þ‡Þ§Þ‡Þš ގުޅ
110ުއްވުން އެދެން.}
111
112_textmessagepermissiondenied_ [l=dv] {Þ‰Þ§ÞŠÞ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‡Þ°ÞˆÞ§. Þ‰Þš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ބޭނުންކުރުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ ތޚޔފފފރާތފށް ނުވޭ}
113
114_textmessagestalekey_ [l=dv] {ތޚޔފ ބޭނުންވާ ލޚންކް Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª އފޖފލު Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞˆÞ¬ÞŠÞŠÞ‡Þš. ތޚޔފފފރާތުގެ ޕާސްވޯޑް އފލުން Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ“ÞŠÞƒ ކުރުން އެދެން}
115
116
117######################################################################
118# 'docs' page
119package docs
120######################################################################
121
122
123#------------------------------------------------------------
124# text macros
125#------------------------------------------------------------
126
127_textnodocumentation_ [l=dv] {<p>Þ‰Þš ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޮލޭޝފންގފއޚ އެއްވެސް ޑޮކޚއުމެންޓޭޝފނެއް Þ‚ÞªÞ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­. މީގެ ސފބފބުތެރޭގފއޚ:This Greenstone <ol> <li>ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލް Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞ‡ÞšÞ‰ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© ސީ.ޑީ.-ރޮމެއް ބޭނުންކޮށްގެން ސީޑީއފކުންނެވެ. <li>ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލް Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡Þš Þ‡Þ¬ÞˆÞŠÞ‚Þ© Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“ÞŠÞƒÞ‚Þ¬Þ“Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞƒÞš ޑޚސްޓްރޚބޚއުޓފރެއް މެދުވެރޚކޮށް </ol>Þ‰Þš ދެގޮތުންކުރެ ގޮތެއް އޚހްތޚޔާރުކުރޚނފމފވެސް Þ‰Þš ޑޮކޚއުމެންޓޭޝފން ދެން ލޚބޭނީ <i>docs</i>ން ނުވފތފ href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>ގްރީންސްޓޯންގެ ސީޑީ-ރޮމް Þ‘ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ°Þ“ÞŠÞƒÞªÞ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬directory of a Greenstone CD-ROM or by visiting <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>.}
128
129_textuserguide_ [l=dv] {ޔޫސފރ ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ‘Þ°}
130_textinstallerguide_ [l=dv] {އޚންސްޓާލްކުރފން ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ‘Þ°}
131_textdeveloperguide_ [l=dv] {ޑޚވެލޮޕްރފސް ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ‘Þ°}
132_textpaperguide_ [l=dv] {Þ†ÞŠÞƒÞªÞ‹Þ§Þ€ÞªÞ‚Þ° ކފލެކްޝފނފށް}
133_textorganizerguide_ [l=dv] {Þ‡Þ¯ÞŽÞŠÞ‚ÞŠÞ‡ÞšÞ’Þ§ ބޭނުންކުރުން}
134
135_textgsdocstitle_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯންގެ ލޚޔެކޚޔުންތފއް}
136
137######################################################################
138# collectoraction
139package wizard
140
141_textbild_ [l=dv] {ކފލެކްޝާން ތފއްޔާރުކުރޭ}
142_textbildsuc_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ†Þ§Þ‰ÞšÞ”Þ§Þ„ÞªÞ†ÞŠÞ‰Þ§Þ‡Þš އެކު ތފއްޔާރުވެއްޖެ}
143_textviewbildsummary_ [l=dv] {އޚތުރު މފޢުލޫމާތު ހޯދުމފށް މޚކފލެކްޝފންގެ ބޚލްޑް ސފމފރީ ބެލޚދާނެއެވެ <a href="_httppagex_(bsummary)" target=_top> d }
144_textview_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ބެލުމފށް}
145
146_textbild1_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުވފނީ: މޚކފމފށް ވފގުތުކޮޅ
147Þ¬Þ‡Þ°Þ‚ÞŠÞŽÞ§ÞŠÞ§Þ‚Þ¬. ތޚރީގފއޚއެވާ ތފއްޔާރުކުރެވޭގޮތުގެ ސްޓޭޓފސް ރޮނގުން މފސފއްކފތްކުރޚއފށްދާގޮތް ފެންނާނެއެވެ. }
148
149_textbild2_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުން ހުއްޓާލުމފށް މޚތފނފށް ކްލޚކް ކޮށްލާ. <br> Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª މފސފއްކފތް Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ°Þ‹Þ§ ކފލެކްޝފނފށް އެއްވެސް ބފދފލެއް ނާންނާނެ}
150
151_textstopbuild_ [l=dv] {ތފއްޔާރުކުތުން ހުއްޓާ}
152
153_textbild3_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ދޫކޮށްލފއޚފޚނފމފ (Þ‡ÞŠÞ‹Þš ތފއްޔާރުކުރާ މފރުހފލާ "ހުއްޓާލާ" ފޚތް ބޭނުންކޮށްގެން ކެންސފލްނުކުރާނފމފ) ކފލެކްޝފންތފއްޔާރުން ކުރޚއފށް ދާނެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ†Þ§Þ‰ÞšÞ”Þ§Þ„Þ§Þ‡ÞšÞ‡Þ¬Þ†Þ© ÞŠÞªÞƒÞšÞ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ކފލެކްޝފން އޚންސްޓޯލް ކުރެވޭނެއެވެ.}
154
155_textbuildcancelled_ [l=dv] {ތފއްޔާރުކުރުން ކެންސފލްކުރެވޚފފއޚ }
156
157_textbildcancel1_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުން ކެންސފލްކުރެވޚފފއޚ. ކފލެކްޝފނފށް އުނޚއޚތުރު ÞŽÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ނުވފތފ ތފއްޔާރުކުރާ ޕްރޯސފސް އފލުން ފފށފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ތޚރީގފއޚއެވާ ރީނދޫ ފޚތްތފއް ބޭނުންކުރާށެވެ.}
158
159_textbsupdate1_ [l=dv] {ސްޓޭޓފސް Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° ސޚކުންތެއްގެ ތެރޭގފއޚ ތފއްޔާރުކުރފނީ}
160_textbsupdate2_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގެ ސްޓޭޓާސް Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° }
161_textseconds_ [l=dv] {ސޚކުންތު}
162
163_textfailmsg11_ [l=dv] {އެއްވެސް ޑާޓާ އެއް ނެތފތީ ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރެއް ނުކުރެވުނު. ސޯސް (Þ‘ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ°Þ“ÞŠÞƒÞ©Þ‡Þ¬Þ‡Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ) ޑާޓާ ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš ތފނުން Þ‰ÞŠÞ‹ÞªÞˆÞ¬ÞŽÞ¬Þ‚Þ° އެއް ފޯލްޑފރ ނުވފތފ ފފއޚލް Þ€ÞªÞƒÞšÞ†ÞŠÞ‚Þ° ކފށފވފރުކުރާށެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެއީ ގްރީންސްޓޯންގފއޚ ޕްރޯސފސްކުރެވޭކފހފލފ ފފއޚލްއެއްތޯ ކފށފވފރުކުރާށެވެ. }
164
165_textfailmsg21_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރެއްނުކުރެވުނު (Þ‡ÞšÞ‰Þ°Þ•Þ¯Þ“Þ° ފފއޚލް ފެއޚލް ވީ)}
166_textfailmsg31_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރެއްނުކުރެވުނު( ބޚލްޑް ފފއޚލް ފެއޚލް ވީ)}
167_textfailmsg41_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ†Þ§Þ‰ÞšÞ”Þ§Þ„ÞªÞ†ÞŠÞ‰Þ§Þ‡Þš އެކު ތފއްޔާރުކުރެވުނު Þ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‰ÞŠÞ†Þª އޚންސްޓޯލްއެއް ނުކުރެވުނު}
168_textfailmsg71_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގފއޚ މފއްސފލފއެއް Þ–Þ¬Þ€ÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬}
169
170
171_textblcont_ [l=dv] {ތފއްޔާރީ ލޮގްގފއޚ Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚ÞšÞˆÞš މފއުލޫމާތު ހުންނާނެ}
172
173######################################################################
174# collectoraction
175package collector
176######################################################################
177
178
179
180#------------------------------------------------------------
181# text macros
182#------------------------------------------------------------
183
184_textdefaultstructure_ [l=dv] {ތފއްޔާރީ Þ‡Þ®Þ‚ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ‘Þª}
185_textmore_ [l=dv] {އޚތުރފށް}
186_textinfo_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންގެ މފޢުލާމާތު}
187_textsrce_ [l=dv] {ސޯސް ޑޭޓާ}
188_textconf_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ†Þ®Þ‚Þ°ÞŠÞšÞŽÞŠÞƒÞ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°}
189_textdel_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ފޮހެލުމފށް}
190_textexpt_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން އެކްސްޕޯޓް ކުރުން}
191
192_textdownloadingfiles_ [l=dv] {ފފއޚލްތފއް ޑފއުންލޯޑް Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ©}
193_textimportingcollection_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ‡ÞšÞ‰Þ°Þ•Þ¯Þ“Þ° Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ©}
194_textbuildingcollection_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުވފމުންދފނީ...}
195_textcreatingcollection_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން އުފެއްދުން}
196
197_textcollectorblurb_ [l=dv] {<i>ކފޑޚއފށް ވުރެ ގފލފމުގެ ބާރު ÞŽÞŠÞ‹ÞŠÞˆÞ§Þ‚Þ¬! <br>މފއުލޫމާތުގެ ކފލެކްޝފން Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§ Þ‡Þ§Þ‡Þ°Þ‰ÞªÞ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ވޚސްނފންޖެހޭ މފސްއޫލޚއްޔފތުތފކެއް Þ‡Þ¬Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞš. Þ€Þ§Þ‚Þ«Þ‚Þ© ގޮތުން Þ†Þ®Þ•Þ©ÞƒÞŠÞ‡ÞšÞ“Þ° އާ ބެހޭ ކފންތފއްތފއް ހުންނާނެ: ކފލެކްޝފނފކފށް އެކްސެސް ލޚބުނފސް Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެންމެންނފކފށް އެކްސެސް ނުދެވޭނެ. އޚޖްތޚމާއީ ކފންތފއްތފއް: އެ ޖފމާއފތެއްގެ އާދފކާދފއފށް ހުރުމފތްތެރޚކޮށް ހޚތފންޖެހޭ. ސުލޫކީ މޚންގފޑުތފއް: Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° . އެއްޗޚއްސފކީ އާއްމުންނފށް އެއްގޮތފކފށްވެސް އެކްސެސް Þ‹Þ¬ÞˆÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ°ÞˆÞ§Þ‚Þ¬ އެއްޗޚއްސެއް ނޫން. މފއުލޫމާތުގެ Þ„Þ§ÞƒÞ§Þ‡Þš މެދު ވޚސްނާ ހޚކްމފތާއޚ އެކު ބޭނުން ކުރޭ. <br> </i> }
198
199_textcb1_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރ އާ ކފލެކްޝފންތފއް Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§ ، ބފދފލުގެނެސް، އޚތުރުކޮށް، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ފޮހެލފން އެހީވޭ. Þ‰Þš ގޮތފށް މފސފއްކފތް ކުރުމފށް ދެން Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ޕޭޖްތފކުން ބޭނުންވާ މފއުލޫމާތު ހޯދާނޭ}
200
201_textcb2_ [l=dv] {ފުރފތފމފ، Þ†ÞŠÞ‘ÞŠÞ‡ÞŠÞ…
202ÞŠÞ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€Þ­Þ‚Þ©}
203_textcnc_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފނެއް Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§}
204_textwec_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš ކފލެކްޝފނފކާއޚ އެކު މފސފއްކފތް ކުރުން، އެއީ އޚތުރފށް ޑޭޓާ ލުން ނުވފތފ ޑޚލީޓް ކުރުން}
205
206_textcb3_ [l=dv] {ޑޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ކފލެކްޝފން Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§ ބފދފލުކުރުމފށް ސފއޚން Þ‡ÞšÞ‚Þ° Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€Þ­. އެއީ އެހެން މީހުން Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒ އފށް ލޮގްއޚންވެ މފއުލޫމާތު ބފދފލުކުރެވޭ ގޮތް ނުހެދުމފށް. ނޯޓް: ސފލާމފތީ ÞŠÞšÞ”ÞŠÞˆÞŠÞ…
207ެއްގެ ގޮތުން 30 Þ‰ÞšÞ‚Þ¬Þ“Þ° ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‚Þ° ލޮގްއފއުޓް ވާނެ. މހެން ވޚއފސް ހާސްނުވޭ! އފލުން ލޮގްއޚން ވުމފށް Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•Þ‡ÞšÞ“ÞŠÞƒÞ‡ÞšÞ‚Þ° Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†Þ§Þ‚Þ¬ Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° މފސފއްކފތް Þ‚ÞšÞ‰ÞªÞ‚Þ° ހޚސާބުން ކުރޚއފށް ގެންދެވޭނެ.}
208
209_textcb4_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ޔޫސފރނޭމް Þ‡ÞŠÞ‹Þš ޕާސްވޯޑް Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ“ÞŠÞƒ ކުރޭ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސފއޚން Þ‡ÞšÞ‚Þ° ފޚތފއް އޮބާލާ.}
210
211_textfsc_ [l=dv] {މފސފއްކފތްކުރފން ތޚބޭނުންވާ ކފލެކްޝފން ފުރފތފމފ Þ‚ÞŠÞŽÞ§ (ÞƒÞŠÞ‡ÞšÞ“Þ° ޕްރޮޓެކްޓް Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞƒÞš ކފލެކްޝފން މޚލޚސްޓުން ނުފެންނާނެ)}
212
213_textwtc_ [l=dv] {Þ‚ÞŠÞŽÞ§ ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ ކފލެކްޝފންއޚން، }
214_textamd_ [l=dv] {އޚތުރު ޑޭޓާ އެއްކޮށް ކފލެކްޝފން އފލުން ތފއްޔާރުކުރޭ}
215_textetc_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންގެ ކޮންފޚގފރޭޝފން ފފއޚލްއފށް ބފދފލުގެނެސް އފލުން ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރޭ}
216_textdtc_ [l=dv] {މުޅ
217Þš ކފލެކްޝފން ފުހެލާ}
218_textetcfcd_ [l=dv] {ސީޑީއފކފށް ކފލެކްޝފން އެޅ
219ުމފށް އެކްސްޕޯޓް ކުރޭ}
220_textcaec_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš ކފލެކްޝފނެއް ބފދފލުކުރުން}
221_textnwec_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންތފކފށް ބފދފލެއް ނުގެނެވޭ}
222_textcianc_ [l=dv] {އާ ކފލެކްޝފނެއް އުފެއްދުން}
223_texttsosn_ [l=dv] {ޑޚޖޚޓފލް ކފލެކްޝފންއެއް އުފެއްދުމފށް Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞ© ކފންތފއްތފއް: }
224_textsin_ [l=dv] {އޭގެ Þ‚ÞŠÞ‰Þ§Þ‡Þš (އެއާގުޅ
225Þ­ މފޢުލޫމާތު) Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ­}
226_textswts_ [l=dv] {ސޯސް ޑޭޓާ ލޚބުނު ތފން Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ­}
227_textatco_ [l=dv] {ކޮންފޚގފރޭޝފން ބފދފލުކުރފން (އެޑްވާންސްޑް ކޮށް ބޭނުން ކުރާ ބޭފުޅ
228ުންނފށް)}
229_textbtc_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން "ބޮޑުކުރުން" (ތޚރޚ ބފލާލާ)}
230_textpvyh_ [l=dv] {Þ‹ÞšÞ”ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬Þ‡Þ°ÞˆÞš މފސފއްކފތް ÞŠÞŠÞ€ÞªÞƒÞ§Þ‡Þ¬Þ†Þª ބފލާލާ}
231
232_texttfsiw_ [l=dv] {Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞ‡ÞšÞ‚Þ° Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ މފސފއްކފތެއް ކުރާނީ ހފތފރުވފނފ މފރްހފލާގފއޚ. "Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§" Þ‡ÞšÞƒÞª Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞ‡ÞšÞ‚Þ° Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ އޚންޑެކްސްތފއް Þ€ÞŠÞ‹Þ§ Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ މފއުލޫމާތެއް ހޯދާ. Þ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‰ÞŠÞ†Þª ފުރފތފމފ އެބޭނުންވާ މފއުލޫމާތެއް Þ†ÞŠÞ‘ÞŠÞ‡ÞŠÞ…
233Þ§.}
234
235_textadab_ [l=dv] {Þ‰Þš ކފލެކްޝފނގފއޚ މޚހާރުތޚޔފހުރެވުނު ހޚސާބު ބފލާލުމފށް.ފެހޚކުލފއޚގެ ފޚތް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރޚއފށް ދެވޭނެއެވެ. ކުރޚއފށް ދާވފރފކފށް ފޚތްތފއް ރީނދޫކުލފއފށް ބފދފލުވާނެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° ބެލޚ ޞފފުހާއފކފށް އޚއާދފވުމފށް އެޕޭޖާ ގުޅ
236Þ­ ރީނދޫ ފޚތފށް އޮބާލާށެވެ.}
237
238_textwyar_ [l=dv] {އާ ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ކފލެކްޝފން Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ތފއްޔާރުވުމުން، ÞŠÞ¬Þ€Þš "ކފލެކްޝފންގެ މފއުލޫމާތު" Þ„ÞŠÞ“ÞŠÞ‚Þ° އފށް ކްލޚކް ކޮށްލާ}
239
240_textcnmbs_ [l=dv] {ކފލެކްޝފނފށް Þ‚ÞŠÞ‰Þ¬Þ‡Þ° ދޭންވާނެ}
241_texteambs_ [l=dv] {އީމެއޚލް އެޑްރެހެއް Þ†ÞŠÞ‚Þ‘ÞŠÞ‡Þ¬Þ…
242ÞšÞŠÞŠÞ‡Þš އޮންނާންވާނެ}
243_textpsea_ [l=dv] {އީމެއޚލް އެޑްރެސް އެޑްރެސް މޚގޮތފށް ދެއްވާ: ޔޫސފރނޭމް@ޑޮމޭން}
244_textdocmbs_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ގެ Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ° ދޭންވާނެ }
245
246_textwcanc_ [l=dv] {އާ ކެލެކްޝފނެއް Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹Þ§Þ‡ÞšÞƒÞª Þ‰ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ‘Þª Þ‘Þ§Þ“Þ§Þ‡Þ§Þ‡Þš ބެހޭ ގޮތުން އޚތުރު މފއުލޫމާތު ބޭނުންވާނެ. Þ‰Þš މޚސފއްކފތް ކުރުމފށްޓފކފއޚ އފތުރާލެވޚފފއޚވާނީ ވެބް ޕޭޖް ތފކެއް. ތޚރީގފއޚވާ Þ„Þ§Þ‡ÞšÞ‚Þ° ÞŠÞªÞƒÞšÞ€ÞŠÞ‰ÞŠ ކުރެވުނު ޕޭޖް ގެ Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†Þ§Þ‚Þ¬.}
247
248_texttfc_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންގެ ސުރުހީ}
249
250_texttctiasp_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ގެ Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠÞ†Þ© ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީގެ Þ‡Þ¬Þ†Þš ހޚސާބުތފކުގފއޚ އެ ކފލެކްޝފންގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ތފކެތޚ ހާމފކޮށްދޚނުމފށް ބޭނުންކުރެވޭ Þ†ÞªÞƒÞš އޚބާރާތެކެވެ. މޚސާލފކފށް "Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒ ޢޚލްމުގެ ÞŠÞŠÞ‚Þ°Þ‚Þ© ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“Þª" Þ‡ÞŠÞ‹Þš "Þ€ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚ÞšÞ“Þ© ޑޚވެލޮޕްމފންޓް ލފއޚބްރފރީ"}
251
252_textcea_ [l=dv] {އީމެއޚލް އެޑްރެސް}
253
254_textteas_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރއފށް މފއްސފލފއެއް ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ ޑފޔފގްނޯސްޓޚކް ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“Þ¬Þ‡Þ° Þ‰Þš އީ.މެއޚލް އެޑްރެހފށް ފޮނުވޭނެ.. އީ.މެއޚލް އެޑްރެސް ފުރޚހފމފއފށް ބފޔާންކޮށްދޚނުން އެދެން: <tt>name@domain</tt>}
255
256_textatc_ [l=dv] {Þ‰Þš ކފލެކްޝފންގެ ތފޢާރފފު}
257
258_texttiasd_ [l=dv] {Þ‰Þš ލޚޔުމފކީ ކފލެކްޝފންގފއޚ އެކުލެވޚފފއޚވާ މފއުލޫމާތު Þ†ÞŠÞ‘ÞŠÞ‡ÞŠÞ…
259Þ§ ލޚޔުމެއް. ކފލެކްޝފން ފުރފތފމފ ދފއްކާލެވޭއޚރު މޚލޚޔުން ފެންނާނެ.}
260
261_textypits_ [l=dv] {ސީކުއފންގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ހޚސާބު Þ‡ÞŠÞ‚Þ°ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ¬Þ‚Þ© ތޚރީގފއޚ އޮތް ތީރފކުން. Þ‰ÞšÞŠÞŠÞ€ÞŠÞƒÞª "މފއުލޫމާތު އެއްކުރާ:"ސްޓޭޖްގފއޚ، ކުރޚއފށް ދޚއުމފށް "Þ‰ÞŠÞ‡Þš ޑޭޓާ: Þ„ÞŠÞ“ÞŠÞ‚Þ° އފށް ފޚއްތާލާ}
262
263_srcebadsources_ [l=dv] {ތޚ ބޭނުންވާ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ•ÞªÞ“Þ° ސޯސްއެށް މޚވފގުތފކުގެ ނެތް. (ތޚރީގފއޚ _iconcross_ ފާހފގފކޮށްފފއޚ)<p> މޚގޮތފށް Þ‰ÞšÞ†ÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ ސފބފބުތފކުގެތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ©<ul> <li> ބޭނުންވާ ފފއޚލް، އެފް.ޓީ.ޕ. ނުވފތފ ޔޫ.އާރ.އެލް. ނެތުން<li> ތޚޔފފފރާތުގެ Þ‡ÞŠÞ‡Þš.އެސް.ޕީ. Þ‡Þ§Þ‡Þš ނުގުޅ
264Þš ހުރުން<li> ފފޔފރވޯލް އެއް ލެވޚފފއޚވާ ޔޫ.އާރ.އެލް.އެއް ބޭނުންކުރުމފށް މފސފއްކފތް ކުރެވުން (ޔޫސފރ ނޭމް އެއް ނުވފތފ ޕާސްވޯޑްއެއް Þ–ÞŠÞ€ÞŠÞ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬)</ul><p> Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ° ތޚޔފގެންދާ Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞŠÞ‡Þš Þ‰Þš ޔޫ.އާރ. އެލް. ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚ÞŠÞ‰ÞŠ އެ Þ‚ÞŠÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ‡Þ¬Þ‹Þ¬Þ‚Þ© ލޯކފލް ކޮށް ÞƒÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ ކޮޕީއފކފށް ÞˆÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ© އެކފށީގެންވާ Þ†ÞŠÞ‰Þ¬Þ†Þ¬ÞˆÞ¬. ނފމފވެސް ލޯކފލްކޮށް ÞƒÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ކޮޕީ Þ‡ÞŠÞ…
265ÞªÞŽÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°ÞŽÞ¬ Þ‰ÞªÞ‰ÞšÞƒÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ°ÞŽ ޕްރޯސްއފށް Þ‚ÞŠÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ‚ÞªÞŽÞ¬Þ‚Þ¬ÞˆÞ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ވީމާ Þ‰ÞšÞŠÞŠÞ‹ÞŠ ހާލފތުތފކުގފއޚ ތޚޔފފފރާތުގެ Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒ }
266
267_textymbyco_ [l=dv] {<p>ކފލެކްޝފން ބޚނާކުރުމފށް މޚއޚންގޮތެއް އޚހްތޚޔާރުކުރެވޚދާނެ. <ul> <li>ޑޚފޯލްޓް Þ‡Þ®Þ‚ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ‘Þª <dl><dd>Þ‰Þš Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފންގފއޚ Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚ÞšÞˆÞš ފޯމެޓުންކުރެ ފޯމެޓެއްގެ Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ°Þ“Þ¬Þ‡Þ° Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬: HTML, Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ޓެކްސްޓް, "m-box" email, PDF, RTF, MS Word, PostScript, PowerPoint, Excel, ތފސްވީރު, CDS/ISIS. </dd></dl> <li>Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš އެހެން ކފލެކްޝފނެއް <dl><dd>Þ‰Þš Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފންގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚Þ© Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞªÞ€ÞªÞƒÞš ކފލެކްޝފންގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ބާވފތުގެ Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ° Þ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚ÞšThe files in your new </dd></dl> </ul>}
268
269_textbtco_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ„ÞšÞ‚Þ§ Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞ©}
270_textand_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þª ޑޭޓާ އެއްކުރޭ}
271_textad_ [l=dv] {ޑޭޓާ އޚތުރުކުރފނީ}
272
273_texttftysb_ [l=dv] {Þ†ÞŠÞ‘ÞŠÞ‡ÞŠÞ…
274ÞªÞ‡Þ°ÞˆÞ§ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ ފފއޚލްތފއް ކފލެކްޝފނފއް އެއްކުރެވޭނެ. Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ކފލެކްޝފންގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ފފއޚލް އފލުން Þ†ÞŠÞ‘ÞŠÞ‚Þ§Þ…
275ÞŠÞ‚Þ° ސފމާލުވުން އެދެން. އެހެންނޫނީ ފފއޚލްގެ ދެ ކޮޕީ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚Þ§Þ‚Þ¬. ފފއޚލްސް ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ§Þ‚Þ© ÞŠÞªÞƒÞšÞ€ÞŠÞ‰ÞŠ ޕާތް Þ‚ÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ°ØŒ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ވެބްސފއޚޓް ÞŠÞªÞƒÞšÞ€ÞŠÞ‰ÞŠ ވެބް އެޑްރެސްއޚން}
276
277_textis_ [l=dv] {Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ•ÞšÞ“Þ° ސޯސް}
278
279_textddd1_ [l=dv] {<p>ފފއޚލްއެއް Þ†ÞŠÞ‘ÞŠÞ‡Þ¬Þ…
280ުމފށް file:// or ftp:// ބޭނުންކޮށްފޚއްޔާ އެފފއޚލް ޑފއުންލޯޑް ކުރެވޭނެ/ <p> http://ބޭނުންކޮށްފޚއްޔާ ޔޫއާރްއެލް Þ‡ÞŠÞ‡ÞšÞ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ ވެބް ޕޭޖެއް ނުވފތފ ފފއޚލް އެއްގެ ލޚސްޓް ލޚބޚދާނެ. ވެބް Þ•Þ­Þ–Þ¬Þ‡Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ އެ ވެބްސފއޚޓްތގެ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ޕޭޖްތފކފށް ޑފއުންލޯޑް ކުރެވޭނެ. <p>Þ‰Þš ގޮތފށް ފޯލްޑފރ އެއްގެ ލޮކޭޝފން Þ‹Þ©ÞŠÞšÞ‡Þ°Þ”Þ§ Þ‡Þ­ÞŽÞŠÞ‡ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ފފއޚލްސްތފކެއް ޑފއުންލޯޑްކުރެވޭނެ. <p>"އޚތުރު" ސޯސފސް ގެ Þ„ÞŠÞ“ÞŠÞ‚Þ° އފށް ފޚއްތާލުމުން އޚތުރު Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ•ÞªÞ“Þ° ބޮކްސްތފއް ލޚބޭނެ}
281
282_textddd2_ [l=dv] {ÞŠÞ¬Þ€Þš ފޚތްތފކުން ފޚތފކފށް އޮބާލާ. މޚއފށް ފފރޚތފ ފފރާތެއްނފމފ ކފލެކްޝފން ކޮންފޚގފރޭޝފން އެޖފސްޓުކޮށްލެވޚފާނެ. އެހެން Þ‚Þ«Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ އފސްލު ތފއްޔާރުކުރާ މފރުހފލާއފށް ދޭ. ރީނދޫ ފޚތްތފއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރީގެ ސްޓޭޖފކށް Þ‡ÞšÞ‡Þ§Þ‹ÞŠÞˆÞ¬ÞˆÞ­Þ‚Þ¬}
283
284_textconf1_ [l=dv] {<p>ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމާއޚ ހުށފހެޅ
285ުން Þ„ÞšÞ‚Þ§ÞˆÞ¬ÞŽÞ¬Þ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© ޚާއްސފ "ކޮންފޚގފރޭޝފން ފފއޚލް"Þ‡ÞŠÞ†Þ§. މޚކފމފށް ބޮޑފށް ފފރޚތފ ފފރާތްތފކުން ކޮންގފރޭޝފން ސެޓޚންގްތފއް ބފދފލުކުރެވޚދާނެ. <center><p><b>ތޚޔފއީ މޚއފށް އެހާ ފފރޚތފ ފފރާތެއް Þ‚Þ«Þ‚Þ°Þ‰ÞŠ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ÞŽÞ¬ ތޚރޚއފށް Þ‹Þ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬.</b></center> <p>ކޮންފޚގފރޭޝފން ސެޓޚންގ ބފދފލުކުރފންބޭނުންމފ ތޚރީގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ޑާޓާތފއް Þ‡Þ¬Þ‘ÞšÞ“Þ°Þ†ÞªÞƒÞ­. ކުށެއް Þ–Þ¬Þ€ÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ "ރީސްޓާޓް" އފށް އޮބާލުމުންފެށޚއޚތު Þ€ÞªÞƒÞš ކޮންފޚގފރޭޝފން ސެޓޚންގފށް ބފދފލުވާނެ.}
286
287_textreset_ [l=dv] {ރީސެޓް}
288
289
290_texttryagain_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރ އފލު ފެށުމފށް އެދެން <a href="_httppagecollector_" target=_top> </a> Þ‡ÞŠÞ‹Þš އޚތުރފށް މފސފއްކފތްކޮށްލާ.}
291
292
293_textretcoll_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރ އފށް Þ‡ÞŠÞ‚Þ„ÞªÞƒÞ§ Þ‡ÞšÞ‡Þ§Þ‹ÞŠÞˆÞ­}
294
295_textdelperm_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ނުވފތފ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ _cgiargbc1dirname_ކފލެކްޝފން ފުހެނުލެވާ. މީގެ ސފބފބުތފކފކީ: <ul><li>ގްރީންސްޓޯން އފށް _gsdlhome_/collect/_cgiargbc1dirname_ Þ‰Þš ފފއޚލް ފުހެލުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ ނެތުން.<br> Þ‰Þš Þ‘ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ°Þ“ÞŠÞƒÞ© މެނުއފލް ކޮށް ފުހެލފނޚކޮށް _cgiargbc1dirname_ ކފލެކްޝފން Þ‰Þš Þ†Þ®Þ‰Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞªÞ‚Þ° Þ‡ÞªÞ‚ÞšÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬. <li/> }
296
297_textdelinv_ [l=dv] {_cgiargbc1dirname_ ކފލެކްޝފންވފނީ ÞƒÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡Þª Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠ. ފުހެލުން ކެންސފލްކުރެވޚފފ[}
298
299_textdelsuc_ [l=dv] {_cgiargbc1dirname_ ކފލްކްޝފން ފޮހެލެވޚއްޖެ }
300
301_textclonefail_ [l=dv] {އެ _cgiargclonecol_ ކފލެކްޝފން ކްލޯންއެށް ނުކުރެވުނު. Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞš ތޚރީގފއޚމޚވާ ސފބފބފކާ ހުރެ ކފމފށް ވެދާނެ: <ul> <li>އެ_cgiargclonecol_އެއީ ނެތް ކފލެކްޝފނެއް <li>އެ _cgiargclonecol_ކފލެކްޝފންގފއޚ.collect.cfg ކޮންފޚގފރޭޝފން ފފއޚލް ނެތުން <li>ގްރީންސްޓޯންއފށް collect.cfg ކޮންފޚގފރޭޝފން ފފއޚލް Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ ނެތުން </ul>}
302
303_textcolerr_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރ މފއްސފލފއެއް}
304
305_texttmpfail_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރ މފސފއްކފތެއް Þ‚ÞªÞ†ÞªÞƒÞš. މީގެ ސފބފބފކީ: <ul> <li>ގްރީންސްޓޯންއފށް _gsdlhome_/tmp އފށް އެކްސެސްއެށް ނެތް</ul> }
306
307_textmkcolfail_ [l=dv] {Þ‰Þš Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފންގެ Þ‘ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ°Þ“Þ°ÞƒÞ© Þ‡Þ®Þ‚ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ‘Þª ކފލެކްޓފރއފށް އުފެއްދޭގޮތެއް Þ‚ÞªÞˆÞš (mkcol.pl failed) ސފބފބުތފކުގެ ތެރޭގފއޚ:<ul><li> _gsdlhome_ ޓެމްޕް ޑފއޚރެކްޓްރީއފށް ލޚއުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ ގްރީންސްޓޯނފށް ނެތުން<li> އެމްކޮލް.ޕީއެލް. ޕފރލް ސްކްރޚޕްޓްގެ މފއްސފލފ</ul>}
308
309_textnocontent_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރގެ ކުށެއް:Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފނފށް Þ‚ÞŠÞ‰Þ¬Þ‡Þ° Þ‹Þ©ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞ‚ÞªÞˆÞ­. ކފލެކްޓފރ ފެށުމފށް އފލުން މފސފއްކފތްކޮށްލާ}
310
311_textrestart_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރ އފލުން ÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ“Þ§}
312
313_textreloaderror_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގފއޚ ކުށެއް Þ–Þ¬Þ€ÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬. ބްރފއުސފރގެ "ރީލޯޑް" ނުވފތފ "ބެކް" ފޚތް ބޭނުންކުރުމުން ގްރީންސްޓޯނފށް މޚތފފާތު ÞˆÞŠÞ†ÞšÞ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš އޮޅ
314ުންއެރީކފމފށްވުން އެކފށީގެންވޭ (ކފލެކްޓފރ ބޭނުންކޮށްގެން ކފލެކްޝފނެއް ތފއްޔާރުކުރާއޚރު އެ ފޮތްތފއް ބޭނުންކުރުމުން ދުރުހެލޚވުން އެދެން).ކފލެކްޓފރ އފލުން ފފށފންފެނޭ}
315
316_textexptsuc_ [l=dv] {_cgiargbc1dirname_ ކފލެކްޝފން _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirname_ ޑފއޚރެކްޓފރީއފށް އެކްސްޕޯޓް Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬}
317
318_textexptfail_ [l=dv] {<p> _cgiargbc1dirname_ އެކްސްޕޯޓެއް ނުކުރެވުނު. <p>Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞš ސފބފބެއްކފމުގފއޚ ލފފާކުރެވެނީ ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލްކުރުމުގފއޚ "ސީޑީއފށް އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ފފންކްޝފން ނުލފއޚ އޚންސްޓޯލްކުރުމެވެ. <ul> <li>އޚންސްޓޯލްކުރީ ގްރީންސްޓޯންގެ 2.70އފށްވުރެ ކުރީގެ ވފރޝފނެއް Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ Þ‰Þš ކޮމްޕޯނފންޓްތފއް އޚންސްޓޯލްވާލީ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš "ކފސްޓފމް" އޚންސްޓޯލެއްގެ ތެރެއޚން. އފލުން އޚންސްޓޯލްކުރުމފށް ޖެއްސުމުން އެބފއޚތފއް އޚތުރުކުރެވޚދާނެ. <li>ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލްކުރީ ވެބް ވފރޝފނފކުންނފމފ އޚތުރު ޕެކޭޖެއް ޑފއުންލޯޑްކޮށް އޚންސްޓޯލްކުރފން ޖެހޭ. <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a> އފށް ޒޚޔާރފތްކޮށްލފއްވާ. އޚތުރު މފޢުލޫމާތު Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ މެއޚލޚންގް ލޚސްޓފކީ <a </ul> }
319
320######################################################################
321# depositoraction
322package depositor
323######################################################################
324
325
326_textdepositorblurb_ [l=dv] {<p> Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚ÞšÞˆÞš ފފއޚލްގެ މފޢުލޫމާތު Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ° އެދެން. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ތޚރީގފއޚއެވާ _textintro_ އފށް އޮބާލާ </p>}
327
328_textcaec_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš ކފލެކްޝފނފށް އެއްކޮށްލާ}
329_textbild_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡ÞšÞ“ÞŠÞ‰Þ° Þ‘ÞšÞ•Þ®Þ’ÞšÞ“Þ° ކޮށްލާ}
330_textintro_ [l=dv] {ފފއޚލް ސޚލެކްޓް Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‡Þ°ÞˆÞ§ }
331_textconfirm_ [l=dv] {ކފށފވފރުކުރުން}
332_textselect_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ€ÞšÞ”Þ§ÞƒÞªÞ†ÞªÞƒÞ­}
333_textmeta_ [l=dv] {Þ‰Þ¬Þ“ÞŠÞ‘Þ­Þ“Þ§ Þ†ÞšÞ”ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ© }
334_textselectoption_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ€ÞšÞ”Þ§ÞƒÞªÞ†ÞªÞƒÞ­...}
335
336_texttryagain_ [l=dv] {ޑޚޕޮސޚޓފރ <a href="_httppagedepositor_" target=_top> </a> ރީސްޓާޓްކުރުން އެދެން. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އފލުން މފސފއްކފތްކޮށްލާ.}
337
338_textselectcol_ [l=dv] {އާ Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ°Þ“Þ° ލާން ބޭނުންވާ ކފލެކްޝފން Þ€ÞšÞ”Þ§ÞƒÞªÞ†ÞªÞƒÞ­}
339_textfilename_ [l=dv] {ފފއޚލް Þ‚ÞŠÞ‚Þ°}
340_textfilesize_ [l=dv] {ފފއޚލް ސފއޚޒް }
341
342_textretcoll_ [l=dv] {Þ‘ÞšÞ•Þ®Þ’ÞšÞ“ÞŠÞƒ އފށް Þ‡ÞŠÞ„ÞªÞƒÞ§ ދޭ}
343
344
345_texttmpfail_ [l=dv] {ވފގުތީ ފފއޚލްއފކުން ކޚޔުމފށް ނުވފތފ ފފއޚލފށް ލޚއުމފށް ޑޚޕޮސޚޓފރ ނުކުޅ
346ެދުން. ސފބފބެއްކފމުގފއޚ ބެލެވެނީ:<ul> <li> ގްރީންސްޓޯންއފށް _gsdlhome_/tmp Þ‘ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ°Þ“ÞŠÞƒÞ© Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‚Þ°/ލޚޔުން (ރީޑް/ÞƒÞŠÞ‡ÞšÞ“Þ°) Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠÞ‚ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. </ul>}
347
348
349######################################################################
350# 'gsdl' page
351package gsdl
352######################################################################
353
354
355#------------------------------------------------------------
356# text macros
357#------------------------------------------------------------
358
359
360_textgreenstone1_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރއފކީ ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ކފލެކްޝފންސް ބފލފހފއްޓާ އާ ކފލެކްޝފން އުފެއްދުމފށް ބޭނުން ކުރާ ސޮފްޓްވެއފރއެއް. އާގޮތފކފށް މފއުލޫމާތު ރާވާ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“ÞŠÞ‚Þ¬Þ“Þ° ނުވފތފ ސީޑީގފއޚ ޗާޕްލކުރާނެގޮތް މފގުފފހޚކޮށްދޭ. ގްރީންސްޓޯން Þ‡ÞªÞŠÞ¬Þ‹ÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© Þ‚ÞšÞ‡Þª ޒޚލފންޑް ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދފށުން. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‰ÞšÞ‡Þ© ޔުނެސްކޯ Þ‡Þ§Þ‡Þš Þ€ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ° Þ‡ÞšÞ‚Þ°ÞŠÞ¯ Þ–ÞŠÞ‰ÞšÞ‡Þ°Þ”Þ§ ގެ Þ‡Þ¬Þ€Þ©ÞŽÞŠÞ‡Þš. Þ‰ÞšÞ‡Þ© Þ‡Þ¯Þ•ÞŠÞ‚Þ° ސޯސް ސޮފްޓްވެއފރއެއް. }
361
362_textgreenstone2_ [l=dv] {Þ‚ÞšÞ‡Þª ޒޚލފންޑް ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ސޮފްޓްވެއފރ ވެބްސފއޚޓްގފއޚ (<a href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) ގްރީންސްޓޯން ބޭނުންކޮށްގެން Þ‡ÞªÞŠÞ¬Þ‡Þ°Þ‹ÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ ތފފާތު މޚސާލުތފއް ބފލާލެވެން ހުންނާނެ. ސޮފްޓްވެއފރގެ ތފފާތު ފފންކްޝފންސްތފއް ދފއްކާލފދޭނެ. މޚގޮތުން ސފރޗް Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބްރފއުސް ކުރުމުގެ ތފފާތު ގޮތްތފއް ދފއްކާލާނެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އފރފބޚ، Þ—ÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ©Þ’Þ°ØŒ ފްރެންޗް، Þ‰ÞŠÞ‡Þ¯ÞƒÞ©ØŒ ސްޕެނޚޝް Þ‡ÞŠÞ‹Þš އޚގޚރޭސޚބފހުގެ ކފލެކްޝފންތފއް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­. Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° Þ‰ÞšÞ‡ÞªÞ’ÞšÞ†Þ° ކފލެކްޝފންތފއްވެސް Þ€ÞšÞ‰ÞšÞ‚Þ­. }
363
364_textplatformtitle_ [l=dv] {Þ–ÞŠÞŽÞŠÞ€ÞŠ}
365_textgreenstone3_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ވޚންޑޯސް، ޔުނޚކްސް Þ‡ÞŠÞ‹Þš މެކް Þ‡Þ®ÞŠÞŠÞƒÞ­Þ“ÞšÞ‚Þ°ÞŽÞ° ސޚސްޓފމްގފއޚ މފސފއްކފތް ކުރާނެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‰ÞšÞ”Þ§ ގުޅ
366ÞªÞŠÞŠÞ‡Þš Þ€ÞªÞƒÞš ސޮފްޓްވެއފރ ތފކާއޚ އެކުވެސް މފސފއްކފތް ކުރާނެ. ޔޫސފރ އޚންޓފފޭސް ގެ ގޮތުގފއޚ އާއްމުކޮށް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ© މޮޒޚއްލާ ÞŠÞŠÞ”ÞŠÞƒ ފޮކްސް ނުވފތފ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“ÞŠÞ‚Þ¬Þ“Þ° އެކްސްޕްލޯރފރ.}
367
368_textgreenstone4_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރ ބޭނުންކޮށްގެން ވފރފށް ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ލޚޔުންތފކުގެ ކފލްކްޝފން ސީޑީ-ރޮމް ބޭނުންކޮށްގެން ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. މޚސާލފކފށް<i>Humanity Development Library</i> ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ‡Þ¬Þ†Þš ދާއޚރާތފކުން ޝާއޚއުކުރެވޚފފއޚވާ 1230 Þ‡ÞŠÞ‡ÞšÞ“ÞŠÞ‰Þ° Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰Þš ކފލެކްޝފންތފކފކީ ތފރފށްހީވފމުން Þ‡ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ހފއުމުތފކުގފއޚވެސް ވފރފށް Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒ ޓެކްނޮލޮޖީގެ Þ‡Þ¬Þ€Þ©ÞŽÞŠÞ‡Þš ބެލުމާއޚ Þ†ÞšÞ”ÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ ފފސާހެލޚބޚފފއޚވާ ވފސީލފތެކެވެ. Þ‰Þš މފޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތުން ކފލެކްޝފން "ހޯދުން"، Þ‰Þ§Þ‡Þ°Þ‹Þ§Þ‡ÞšÞ‚Þ° ބެލުމާއޚ، ސުރުހީއޚން ބެލުމާއޚ، މުއްސފސާއޚން ބެލުމާއޚ، Þ‰ÞšÞŠÞŠÞ‹ÞŠ ގޮތްގޮތް އޚޚްތޚޔާރުކުރެވޚދާނެއެވެ. }
369
370_textcustomisationtitle_ [l=dv] {އފމޚއްލފވފންތފ ކުރުން}
371_textgreenstone5_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން Þ„ÞŠÞ‡Þ°Þ“ÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© ވފރފށްބޮޑފށް ފުޅ
372ާކުރެވޭގޮތފށް Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‡Þ¬Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ބޭނުންތފކފށް ފފސެހފކފމާއޚއެކު ބފދފލުކޮށްލެވޭނޭ ގޮތފކފށެވެ. Þ‡ÞŠÞ‡Þª ޑޮކޚއުމެންޓްތފކާއޚ Þ‰Þ¬Þ“ÞŠÞ‘Þ§Þ“Þ§ ފޭޑޚތފއް "ޕްލފގްއޚންސް" (ޕާރލްގފއ) ގެ Þ’ÞŠÞƒÞ©Þ‡Þ§Þ‡ÞšÞ‚Þ° ބޭނުންކުރެވޭނޭ ގޮތް ފޯރުކޮށްދެވޚފފއޚވެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ހފމފމޚގޮތފށް Þ‰Þ¬Þ“ÞŠÞ‘Þ§Þ“Þ§ ހޯދުމުގެ ÞŠÞ­Þ‘Þš ބޭނުންކުރުމފށް "ކްލެސޚފފޔފރސް" ލޚޔެވޚދާނެއެވެ. ބޭނުންކުރާފފރާތްތފކފށް ގްރީންސްޓޯން އޚންޓފރފޭސް ފެންނފގޮތް "މެކްރޯސް" ގެ Þ’ÞŠÞƒÞ©Þ‡Þ°Þ”Þ§Þ‡ÞšÞ‚Þ° Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ މެކްރޯ Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠ ބޭނުންކޮށްގެން ބފދފލުގެނެވޚދާނެއެވެ. ކޮބްރާ ޕްރޮޓޮކޯލް ގެ Þ’ÞŠÞƒÞšÞ‡Þ°Þ”Þ§Þ‡ÞšÞ‚Þ° އެޖެންޓުންނފށް (މޚސާލފކފށް Þ–Þ§ÞˆÞ§ÞŽÞŠÞ‡Þš) Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°Þ“Þª ކފލެކްޝފންގެ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ވފސީލފތެއް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. އފދޚ، ސޯސް ކޯޑް، ސީ.++ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ޕާރލް ބޭނުންކޮށްގެން އޚތުރު ބފދފލުތފއް ގެނެވޭނެއެވެ.}
373
374_textdocumentationtitle_ [l=dv] {ލޚޔެކޚޔުންތފއް}
375_textdocuments_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސްޕްވެއފރގެ ތފފްސީލް ލޚޔެކޚޔުންތފއް ލޚބެން Þ‡Þ¬Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞš}
376
377#_textthreedocs_ {There are three documents that explain the Greenstone system:}
378#_textinstall_ {The Greenstone Digital Library Software Installer's Guide}
379#_textuser_ {The Greenstone Digital Library Software User's Guide}
380#_textdevelop_ {The Greenstone Digital Library Software Developer's Guide}
381
382_textmailinglisttitle_ [l=dv] {މެއޚލޚންގ ލޚސްޓު}
383_textmailinglist_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ސޮފްޓްވެއފރ Þ‡Þ§Þ‡Þš ބެހޭގޮތުން މފޝްވފރާކޮށް ހޚޔާލުބފދފލުކުރުމފށް މެއޚލޚންގ ލޚސްޓެއް ތފއްޔާރުކުރެވޚފފއޚވެއެވެ. ގްރީންސްޓޯން ބޭނުންކުރާ ފފރާތްތފކުން Þ‰Þš މެއޚލޚންގ ލޚސްޓާ ގުޅ
384Þš މޚތފނުގފއޚ ދެކެވޭ ވާހފކފތފކުގފއޚ Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ¬ÞƒÞšÞˆÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ© Þ‡Þ¬Þ‹Þ¬ÞˆÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° ÞˆÞ§Þ†ÞŠÞ‰Þ¬Þ†Þ¬ÞˆÞ¬. މެއޚލޚންގ ލޚސްޓުގފއޚ ބފއޚވެރޚވުމފށް <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a> ޒޚޔާރފތްކޮށްލާށެވެ.Þ‰Þš މެއޚލޚންގ ލޚސްޓފށް މެސެޖެއް ÞŠÞ®Þ‚ÞªÞˆÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ <a href="mailto:[email protected]" >[email protected]</a> ފޮނުވާށެވެ.}
385
386_textbugstitle_ [l=dv] {މފއްސފލފތފއް}
387_textreport_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞ¬Þ‰Þ¬Þ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© Þ‰Þš ސޮފްޓްވެއފރ Þ‡ÞŠÞ†Þ© ތޚޔފފފރާތފށް މފއްސފލފއފކާ ނުލާ ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗފކފށް ހުދުން. އެއްވެސް މފއްސފލފއެއް Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ¬Þ‡Þ°Þ–Þ¬Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ މެއޚލޚންގް ލޚސްޓު <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users"></a> އފށް މފއްސފލފ ހުށފހެޅ
388ުން އެދެން.}
389
390_textgs3title_ [l=dv] {މފސފއްކފތްތފއް}
391_textgs3_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން 3 Þ‡ÞŠÞ†Þ© ގްރީންސްޓޯން 2 ގެ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ§Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚ÞšÞˆÞš ބފއޚތފއް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‰Þš ވފރޝފން Þ‰ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© މޚބފއޚތފއް (މޚސާލފކފށް ތފފާތު ބފސް ބޭނުންކުރެވުން، ތފފާތު ޕްލެޓްފޯމްތފކުގެ ބޭނުންކުރެވުން، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބޭނުންވާ ތފފާތުގޮތްތފކފށް Þ„ÞŠÞ‡Þ°Þ“ÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞªÞ‚Þ°) Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° އފލުން ÞŠÞŠÞƒÞªÞ‰Þ§Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ކުރީގެ ވފރޝފންގެ ފީޗފރސްތފއް ހޚމެނޚފފއޚވާއޚރު، Þ†ÞªÞƒÞšÞŽÞ¬ ކފލެކްޝފންތފއްވެސް Þ‰Þš ވފރޝފންގފއޚ މފއްސފލފއެއް ނެތޚ ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. Þ‰Þš ތފއްޔާރުކުރެވޚފފއޚވފނީ Þ–Þ§ÞˆÞ§ÞŽÞŠÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ÞŠÞŠÞƒÞªÞ‰Þ§Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© ÞˆÞŠÞ†ÞšÞˆÞŠÞ†Þš މޮޑޚއުލްތފކެއްގެ ވޚއުގފއެއްގެގޮތުގފއޚ އެކްސް.އެމް.އެލް. ބޭނުންކޮށްގެން Þ‡Þ¬Þ‡Þ°Þ„ÞŠÞ‡Þš Þ‡ÞŠÞ‚Þ¬Þ‡Þ°Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‡Þš މުއާމފލާތުކުރެވޭނޭ ގޮތފށެވެ. Þ‡Þ¬Þ€Þ¬Þ‚Þ°Þ†ÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ° Þ‰Þš ÞƒÞŠÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞ¬Þ‚Þ© ވފކޚވފކޚބފއޚތފކެއްގޮތުގފއޚ ކފމުގފއޚވާތީ ތފފާތު ސފރވާތފކުގފއޚވެސް ފފސޭހފކފމާއޚއެކު ބޭނުންކުރެވޭގޮތފށެވެ. Þ‰Þš ގޮތފށް ÞŠÞŠÞƒÞªÞ‰Þ§Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ° ގްރީންސްޓޯން އޚތުރފށް ފުޅ
392ާކުރުމުގެ ފުރުސފތު ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. Þ‰Þš Þ‡ÞŠÞ‡Þª ވާރޝފން Þ‡Þ§Þ‡Þš ގުޅ
393ÞªÞ‚Þ°Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔެކޚއުންތފކާއޚ ގްރީންސްޓޯން 3 ގެ ތފހުލީލީ ވފރޝފންތފއް <a href="http://www.greenstone.org/greenstone3-home">Greenstone 3 home page</a> ޑފއުންލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ.}
394
395_textcreditstitle_ [l=dv] {ޝުކުރު}
396
397_textwhoswho_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރ Þ‡ÞŠÞ†Þ© ވފރފށް ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ފފރާތްތފކެއް ގުޅ
398ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ މފސފއްކފތެއްގެ ނފތީޖާއެކެވެ. Þ‡ÞšÞ‡Þ§Þ‚Þ° ÞˆÞšÞ“ÞŠÞ‚Þ° Þ‡ÞŠÞ†Þ© Þ‰Þš ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބާނީއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ÞƒÞ®Þ–ÞŠÞƒ މެކްނެބް Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސްޓީފފން ބޯޑީ Þ‡ÞŠÞ†Þ© މޚމފސފއްކފތުގެ އޚސް މޭސްތެރޚން Þ‡ÞŠÞ‹Þš އފމފލީ މފސފއްކފތްކުރޚ ފފރާތްތފކެވެ. Þ‡Þ¬Þ€Þ¬Þ‚ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° އެހީތެރޚންގެ ތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ©:_contributorlist_ ނޚއުޒޚލެންޑް ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރޚ ޕްރޮޖެކްޓްގެ Þ‡Þ¬Þ€Þ¬Þ‚ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° Þ‰Þ¬Þ‚Þ°Þ„ÞŠÞƒÞªÞ‚Þ°ÞŽÞ¬ ފފރާތުން Þ‰Þš ސޚސްޓފމް Þ‘ÞšÞ’ÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ހޚތްވފރާއޚ އޚރުޝާދު ލޚބޚފފއޚވެއެވެ._inspirationlist_ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ޖީ.އެން.ޔޫ. ލފއޚސެންސްޑް ޕެކޭޖފށް އެހީތެރޚކފން ފޯރުކޮށްދީފފއޚވާ އެންމެހާ ފފރާތްތފކފށް _gnupackagelist_މޚފުރުސފތުގފއޚ ޝުކުރުއފދާކުރފމެވެ. }
399
400_textaboutgslong_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރއާއޚ ބެހޭ ގޮތުން}
401
402######################################################################
403# 'users' page
404package userslistusers
405######################################################################
406
407
408#------------------------------------------------------------
409# text macros
410#------------------------------------------------------------
411
412_textlocu_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ބޭނުން ކުރާ ފފރާތްތފކުގެ(ޔޫސފރސް) ލޚސްޓް}
413_textuser_ [l=dv] {ބޭނުންކުރާ ފފރާތް(ޔޫސފރ)}
414_textas_ [l=dv] {Þ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‡ÞªÞ‚Þ°Þ“Þ§Þ‡ÞšÞ„Þ¬Þ€Þ­}
415_textgroups_ [l=dv] {ގްރޫޕްތފއް}
416_textcomment_ [l=dv] {ހޚޔާލުފާޅ
417ުކުރުމފށް}
418_textadduser_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þª ޔޫސފރއެއް އެޑް ކުރޭ}
419_textedituser_ [l=dv] {ބފދފލުގެނޭ}
420_textdeleteuser_ [l=dv] {ފޮހެލާ}
421
422
423######################################################################
424# 'users' page
425package usersedituser
426######################################################################
427
428
429#------------------------------------------------------------
430# text macros
431#------------------------------------------------------------
432
433
434_textedituser_ [l=dv] {ޔޫސފރގެ މފއުލޫމާތު ބފދފލުކުރޭ}
435_textadduser_ [l=dv] {އާ ޔޫސފރއެއް އެއްކުރޭ}
436
437_textaboutusername_ [l=dv] {ޔޫސފރނޭމްސް ވާންވާނީ 2 Þ†Þ§Þ‡Þš 30 Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞŽÞ¬ ތެރޭގެ Þ‹ÞšÞŽÞªÞ‰ÞšÞ‚Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އފލްފާނޚއުމފރޚކް އފކުރުތފކުގެ ތެރެއޚން '.' Þ‡ÞŠÞ‹Þš '_' ބޭނުންކުރެވޚދާޏެ}
438
439_textaboutpassword_ [l=dv] {ޕާސްވާޑްތފއް ވާންވާނީ 3 Þ†Þ§Þ‡Þš 128 Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞŽÞ¬ ތެރޭގެ Þ‹ÞšÞŽÞªÞ‰ÞšÞ‚Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš. އެސްކީގެ Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ އފކުރުތފއް ބެހެއްޓީދާނެ}
440
441_textoldpass_ [l=dv] {Þ‰Þš ފީލްޑް ހުސްކޮށްބާއްވފއޚފޚއްޔާ ކުރީގެ ޕާސްވާޑް ބޭނުންކުރެވޭނެ}
442_textenabled_ [l=dv] {Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡Þš}
443_textdisabled_ [l=dv] {ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް Þ€Þ¬Þ‹ÞšÞŠÞŠÞ‡Þš}
444
445_textaboutgroups_ [l=dv] {ގްރޫޕްސްތފއް ÞˆÞŠÞ†ÞšÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© ކޮމާ Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° ވީމާ އެއްވެސް ހުސް Þ–Þ§ÞŽÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ކޮމާގެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‚Þ° ނުބާއްވާ }
446_textavailablegroups_ [l=dv] {ތފއްޔާރީ ގްރޫޕްތފކުގެ ތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ© އެޑްމޚނޚސްޓްރޭޓފރ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ރޚމޯޓްކޮށް ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގފއޚ ލފއޚބްރޭރޚއފން އޚންޓފރފޭސް ނުވފތފ ޑޚޕޮސޚޓފރ ބޭނުންކުރުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ Þ‹Þ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞˆÞ§ ގްރޫޕުތފއް:<ul> <li><b>އެޑްމޚނޚސްޓްރޭޓފރު</b>: ކޮންފޚގފރޭޝފން Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބޭނުންކުރާ ފފރާތްތފކުގެ އެކފއުންޓްތފކުގެ އެކްސެސް Þ‡Þ§Þ‡Þš ބފދފލުކުރުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ <li><b>ޕފރސފނފލް ކފލެކްޝފންސް Þ‡Þ¬Þ‘ÞšÞ“ÞŠÞƒ</b>: އފމޚއްލފ Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ <li><b><collection-name>-collection-editor</b>:އުނޚއޚތުރުގެނފއުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ. މޚސާލފކފށް، ރޚޕޯޓްސް-ކފލެކްޓފރ-Þ‡Þ¬Þ‘ÞšÞ“ÞŠÞƒ ކފލެކްޝފން "ކފލެކްޝފންގެ Þ‚ÞŠÞ‚Þ°" ތފއްޔާރުކުރުމާއޚ<li><b>all-collections-editor</b>: އފމޚއްލފ Þ‡ÞŠÞ‹Þš އާއްމުކޮށްހުރޚހާ Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކޮށް Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ކފލެކްޝފންތފކފށް އުނޚއޚތުރުކުރުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ކފލެކްޓފރ ބެނުންކުރުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ ލޚބޚފފއެވެ. Also gives permission to use the Collector. </ul>}
447
448
449######################################################################
450# 'users' page
451package usersdeleteuser
452######################################################################
453
454
455#------------------------------------------------------------
456# text macros
457#------------------------------------------------------------
458
459_textdeleteuser_ [l=dv] {ޔޫސފރއެއް ފޮހެލާ}
460_textremwarn_ [l=dv] {Þ‰Þš ޔޫސފރ އެއްކޮށް ފޮހެލފން ބޭނުންތފ <b>_cgiargumun_</b>?}
461
462
463######################################################################
464# 'users' page
465package userschangepasswd
466######################################################################
467
468
469#------------------------------------------------------------
470# text macros
471#------------------------------------------------------------
472
473_textchangepw_ [l=dv] {ޕާސްވާޑް ބފދފލުކުރޭ}
474_textoldpw_ [l=dv] {ކުރީގެ ޕާސްވާޑް}
475_textnewpw_ [l=dv] {އާ ޕާސްވާޑް}
476_textretype_ [l=dv] {އފލުން އާ ޕާސްވާޑް ބޭނުންކުރޭ}
477
478
479######################################################################
480# 'users' page
481package userschangepasswdok
482######################################################################
483
484
485#------------------------------------------------------------
486# text macros
487#------------------------------------------------------------
488
489_textsuccess_ [l=dv] {ޕާސްވާޑް Þ†Þ§Þ‰ÞšÞ”Þ§Þ„ÞªÞ†ÞŠÞ‰Þ§Þ‡ÞšÞ‡Þ¬Þ†Þª ބފދފލުކުރެވޚއްޖެ}
490
491
492######################################################################
493# 'users' page
494package users
495######################################################################
496
497
498#------------------------------------------------------------
499# text macros
500#------------------------------------------------------------
501
502_textinvalidusername_ [l=dv] {ޔޫސފރނޭމް ÞƒÞŠÞŽÞŠÞ…
503ޭއްނޫން}
504_textinvalidpassword_ [l=dv] {ޕާސްވާޑް ÞƒÞŠÞŽÞŠÞ…
505ޭއްނޫން}
506_textemptypassword_ [l=dv] {Þ‰Þš ބޭނުންކުރާ ފފރާތފއް ޕާސްވާޑްއެއް Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ“ÞŠÞƒ Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‡Þ°ÞˆÞ§}
507_textuserexists_ [l=dv] {ތީ މޚހާރުވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ޔޫސފރނޭމް، އާ Þ‚ÞŠÞ‰Þ¬Þ‡Þ° ބޭނުންކުރޭ}
508
509_textusernameempty_ [l=dv] {ތފޔފފފރާތުގެ ޔޫސފރނޭމް ބޭނުންކުރޭ}
510_textpasswordempty_ [l=dv] {ކުރީގެ ޕާސްވާޑް ބޭނުންކުރޭ}
511_textnewpass1empty_ [l=dv] {އާ ޕާސްވާޑް ޖެހުމފށް ÞŠÞŠÞ€Þª އފލުން Þ“ÞŠÞ‡ÞšÞ•Þ°Þ†ÞªÞƒÞ­}
512_textnewpassmismatch_ [l=dv] {Þ‹Þ¬ÞŠÞŠÞ€ÞŠÞƒÞª Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚ÞªÞ†ÞªÞƒÞš އާ ޕާސްވާޑް އެއްގޮތެއް ނޫން}
513_textnewinvalidpassword_ [l=dv] {Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ ޕާސްވާޑފކީ ÞƒÞŠÞŽÞŠÞ…
514ު ޕާސްވާޑެއްނޫން}
515_textfailed_ [l=dv] {ޔޫސފރނޭމް ނުވފތފ ޕާސްވާޑް ÞƒÞŠÞŽÞŠÞ…
516ެއްނޫން}
517
518
519######################################################################
520# 'status' pages
521package status
522######################################################################
523
524
525#------------------------------------------------------------
526# text macros
527#------------------------------------------------------------
528
529
530_textversion_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ވފރޝާން Þ‚ÞŠÞ‰Þ°Þ„ÞŠÞƒ}
531_textframebrowser_ [l=dv] {Þ‰Þš ބެލުމފށް ފްރޭމްސް ބެލޭކފހފލފ ބްރފއުސފރއެއް ބޭނުން ކުރުން އެދެން}
532_textusermanage_ [l=dv] {ޔޫސފރ Þ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ–Þ°Þ‰ÞŠÞ‚Þ°Þ“Þ°}
533_textlistusers_ [l=dv] {ޔޫސފރސް ލޚސްޓް ކުރޭ}
534_textaddusers_ [l=dv] {އާ ޔޫސފރއެއް އެއްކުރޭ}
535_textchangepasswd_ [l=dv] {ޕާސްވާޑް ބފދފލުކުރޭ}
536_textinfo_ [l=dv] {ޓެކްނޚކފލް މފއުލޫމާތު}
537_textgeneral_ [l=dv] {އާއްމުގޮތެއްގފއޚ}
538_textarguments_ [l=dv] {އާގޚއުމފންޓްސް}
539_textactions_ [l=dv] {ހފރފކާތްތފއް}
540_textbrowsers_ [l=dv] {ބްރފއޚސފރސް}
541_textprotocols_ [l=dv] {ޕްރޮޓޮކޯލްސް}
542_textconfigfiles_ [l=dv] {ކޮންފޚގފރޭޝފންސް ފފއޚލް }
543_textlogs_ [l=dv] {ލޮގްސް}
544_textusagelog_ [l=dv] {Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ Þ‰ÞšÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞƒÞªÞŽÞ¬ ލޮގް}
545_textinitlog_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡Þš.އެން.Þ‡ÞŠÞ‡Þš.ޓީ. ލޮގް}
546_texterrorlog_ [l=dv] {މފއްސފލފތފކުގެ ފފއޚލް }
547_textadminhome_ [l=dv] {Þ‡Þ¬Þ‘Þ°Þ‰ÞšÞ‚Þ° ހޯމް}
548_textreturnhome_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ހޯމް}
549_titlewelcome_ [l=dv] {އެޑްމޚނޚސްޓްރޭޝފން }
550_textmaas_ [l=dv] {ބެލެހެއްޓުމުގެ ހޚދފމފތްތފކުގެ ތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ©:}
551_textvol_ [l=dv] {އޮންލފއޚންކޮށް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ÞˆÞŠÞƒÞª ބފލާލާ}
552_textcmuc_ [l=dv] {ތފއްޔާރުކޮށް، ބފލފހފއްޓާ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ކފލެކްޝފންސް Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° ކުރޭ}
553_textati_ [l=dv] {ޓެކްނޚކފލް އޚންފޮމޭޝފންއފށް އެކްސެސް ކުރޭ}
554
555_texttsaa_ [l=dv] {Þ‰Þš ހޚދްމފތްތފއް Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ© ޕޭޖްގެ ވފއފތް ފފރާތުގފއޚވާ ސފއޚޑް ނެވޚގޭޝފން ބާރ ބޭނުންކޮށްގެން}
556
557_textcolstat_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންތފކުގެ ހާލފތު}
558
559_textcwoa_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންތފއް "ÞƒÞŠÞ‚ÞšÞ‚Þ°ÞŽ" Þ†ÞŠÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ފެންނާނީ އޭގެ build.cfg ފފއޚލް އޮތޚއްޔާ، ÞƒÞ©Þ‘Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞ­Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ ސފއްހފ ބޚލްޑްޑޭޓް ފީލްޑެއް އޮތްނފމފ (އެއީ <0)، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ކފލެކްޝފންގެ އޚންޑެކްސް Þ‘ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ°Þ“Þ°ÞƒÞ©ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ}
560
561_textcafi_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންގެ މފއުލޫމާތު ހޯދުމފށް <i>abbrev.</i> ކްލޚކް ކޮށްލފއްވާ}
562_textcctv_ [l=dv] {ކފލެކްޝފންއެއް ބފލާލުމފށް <i>collection</i> އފށް ކްލޚކް ކޮށްލފއްވާ}
563_textsubc_ [l=dv] {ބފދފލުތފއް ހުށފހފޅ
564Þ§}
565_texteom_ [l=dv] {ހުޅ
566ÞªÞˆÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš މފއްސފލފއެއް main.cfg}
567_textftum_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ°Þ‡Þ¬Þ‡Þ° ނުކުރެވޭ main.cfg}
568_textmus_ [l=dv] {Þ†Þ§Þ‰ÞšÞ”Þ§Þ„ÞªÞ†ÞŠÞ‰Þ§Þ‡Þš އެކު Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬ main.cfg}
569
570
571######################################################################
572# 'bsummary' pages
573package bsummary
574######################################################################
575
576
577#------------------------------------------------------------
578# text macros
579#------------------------------------------------------------
580
581_textbsummary_ [l=dv] {ހުލާސާއެއް Þ‡ÞªÞŠÞŠÞ‡Þ°Þ‹ÞŠÞ‚Þ°ÞˆÞ© "_collectionname_" ކފލެކްޝފނފށް}
582_textflog_ [l=dv] {Þ‰Þš "_collectionname_" ކފލެކްޝފންގެ ފެއޚލް ލޮގް}
583_textilog_ [l=dv] {Þ‰Þš "_collectionname_" ކފލެކްޝފންގެ Þ‡ÞšÞ‰Þ°Þ•Þ¯Þ“Þ° ލޮގް}
584
585############################################################################
586#
587# This stuff is only used by the usability (SEND FEEDBACK) stuff
588#
589############################################################################
590package Global
591
592# old cusab button
593_linktextusab_ [l=dv] {ފީޑްބެކް ފޮނުވާ }
594
595_greenstoneusabilitytext_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ€ÞšÞŠÞªÞ‚Þ°}
596
597_textwhy_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“Þ° ފޮނުވުމުން Þ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ© ބފލފން Þ‡ÞªÞ‹ÞŠÞŽÞ«ÞˆÞš ވެބް ޕޭޖް ÞŠÞ¬Þ‚ÞšÞ‡Þ°Þ–Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þ°<p>}
598_textextraforform_ [l=dv] {ފޯމް ފުރާކފށް ނުޖެހޭ. ކޮންމެ މފއުލޫމާތެއްވެސް އެހީވެދޭ.}
599_textprivacybasic_ [l=dv] {<p>ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚Þ© Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ°Þ‹Þ§ ގްރީންސްޓޯން ވެބްޕޭޖްގެ މފޢުލޫމާތު Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެ ބޭނުންކުރެވޭ ޓެކްނޮލޮޖީއާއޚ ބެހޭގޮތުން.}
600_textstillsend_ [l=dv] {އފދޚވެސް Þ‰Þš ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“Þ° ÞŠÞ®Þ‚ÞªÞˆÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންތފ؟}
601
602_texterror_ [l=dv] {ކުށެއް}
603_textyes_ [l=dv] {އާ}
604_textno_ [l=dv] {ނޫން}
605_textclosewindow_ [l=dv] {ÞˆÞšÞ‚Þ°Þ‘Þ¯ ލފއްޕާލާ}
606_textabout_ [l=dv] {ތފއާރުފް}
607_textprivacy_ [l=dv] {އފމޚއްލފ ÞƒÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡Þª ތެރޚކފން}
608_textsend_ [l=dv] {ފޮނުވާ}
609_textdontsend_ [l=dv] {ނުފޮނުވާ}
610_textoptionally_ [l=dv] {އޚޚްތޚޔާރީ}
611
612_textunderdev_ [l=dv] {ފފއޚނފލް ވާރޝފންގފއޚ އޚތުރު ތފފްސީލް އޮންނާނެ}
613
614_textviewdetails_ [l=dv] {ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“Þ°ÞŽÞ¬ ތފފްސީލްތފއް ބފލާލާ}
615_textmoredetails_ [l=dv] {އޚތުރު ތފފްސީލް}
616_texttrackreport_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞƒÞšÞ•Þ¯Þ“Þ° ޓްރެކް ކުރޭ}
617_textcharacterise_ [l=dv] {އެއީ ކޮންކފހފލފ މފއްސފލފއެއްތފ}
618_textseverity_ [l=dv] {Þ†ÞšÞ€Þ§ ބޮޑު މފއްސފލފއެއް}
619
620_textbadrender_ [l=dv] {ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ© އފއޚބުގޮތފކފށް}
621_textcontenterror_ [l=dv] {މފއުލޫމާތުގެ ކުށެއް}
622_textstrangebehaviour_ [l=dv] {Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ”Þ§ ޚޚލާފު ހފރފކާތްތފކެއް}
623_textunexpected_ [l=dv] {އފންސާޒާކުރެވޚފފއޚނުވާ މފއްސފލފއެއް Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ¬Þ‡Þ–Þ¬}
624_textfunctionality_ [l=dv] {Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° Þ‡ÞªÞ‹ÞŠÞŽÞ«}
625_textother_ [l=dv] {އެހެން}
626
627_textcritical_ [l=dv] {Þ‰ÞªÞ€ÞšÞ‡Þ°Þ‰Þª ޚާލފތު}
628_textmajor_ [l=dv] {ސީރޚއފސް}
629_textmedium_ [l=dv] {Þ‰Þ¬Þ‹ÞªÞ‰ÞšÞ‚Þ°}
630_textminor_ [l=dv] {Þ†ÞªÞ‘ÞŠ}
631_texttrivial_ [l=dv] {Þ†ÞªÞ‘ÞŠ Þ†ÞŠÞ‰Þ¬Þ‡Þ°}
632
633_textwhatdoing_ [l=dv] {Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° އުޅ
634ުނީ ކޮންކފމެއްތފ؟}
635_textwhatexpected_ [l=dv] {ކޮންގޮތެއްވާނެ ކފމފށް ހީކުރީ؟}
636_textwhathappened_ [l=dv] {އފސްލުވީ Þ†ÞšÞ€ÞšÞ‚Þ¬Þ‡Þ°ØŸ}
637
638_cannotfindcgierror_ [l=dv] {<h2>މާފްކުރޭ!</h2> "_linktextusab_"ގެ ސފރވފރ ޕްރޮގްރާމް ނުފެނުނު. }
639
640_textusabbanner_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން Þ„Þ¬Þ‚ÞŠÞƒ}
641
642
643######################################################################
644# GTI text strings
645package gti
646######################################################################
647
648
649#------------------------------------------------------------
650# text macros
651#------------------------------------------------------------
652
653_textgtierror_ [l=dv] {މފއްސފލފއެއް Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ¬Þ‡Þ°Þ–Þ¬}
654
655_textgtihome_ [l=dv] {Þ‰Þš ޞފފުޙާތފއް ބޭނުންކޮށްގެން ގްރީންސްޓޯންގެ އެކޚބފސްތފއް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް އޚތުރުކުރެވޭނެއެވެ. Þ‰Þš ބޭނުންކޮށްގެން <ul><li>ގްރީންސްޓޯންގެ ތޚބާގެ އފމޚއްލފ ބފހފށް ތފރުޖފމާކުރެވޚދާނެއެވެ. <li>އޚނގޚރޭސޚ Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ އޚންޓފރފޭސް ބފދފލުވެއޖެނފމފ (މޚސާލފކފށް ގްރީންސްޓޯންގެ ވފސީއްލފތފއް)، Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš އެހެން Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ އޚންޓފރފޭސްއެއް Þ‡Þ¬Þ‡Þ§Þ‡Þš އެއްގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. <li>Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš ތފރުޖފމާއެއްގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ކުއްތފއް ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…
656ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. </ul> ވެބް ޕޭޖްތފކެއް ތޚޔފ ފފރާތފށް ހުށފހެޅ
657ޭނެއެވެ. ކޮންމެ Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš ތފރުޖފމާކުރާނޭ އޚބާރާތެއް ވާނެއެވެ. މޚކފންކުރޚއފށް ގެންދާނީ ކޮންމެ އޚބާރާތފކުން ތފރުޖފމާކުރފމުންނެވެ. ވފރފށް ÞŽÞšÞ‚ÞŠ އޚބާރާތްތފކުގފއޚ އެޗް.ޓީ.އެމް.އެލް. ކޮމާންޑުތފއް ހުންނާނއެވެ. ތފރުޖފމާކުރުމުގފއޚ Þ‰Þš ކޮމާންޑުތފކފށް އެއްވެސް ބފދފލެއް ނުގެންނާށެވެ. ތޚރީ ÞƒÞ®Þ‚ÞŽÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° ބފސް ވފށާލެވޚފފއޚވާނފމފ (_މޚގޮތފށް_) މޚބފއޚތފއްވެސް ތފރުޖފމާ ނުކުރާށެވެ (Þ‰ÞšÞ‡Þ© ގްރީންސްޓޯންގެ މެކްރޯ ނފންތފކެވެ). <p>Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ އޚންޓފރފޭސެއް އޚސްލާހުކުރފނީނފމފ Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ތފރުޖފމާކުރެވޚފފއޚވފ އޚބާރާތފއް ތފރުޖފމާކުރުމފށް ހުށފނޭޅ
658ޭނެއެވެ. Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ހާލފތުތފކުގފއޚ ތފރުޖފމާއެއް Þ€ÞªÞƒÞš ކފމުގފއޚވޚޔފސް އޚނގޚރޭސޚ އޚބާރާތް ބފދުލުވެދޭނެއެވެ. Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ°ÞˆÞ¬Þ‡Þ°Þ–Þ¬Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ އެންމެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ ތފރުޖފމާ ހުށފހެޅ
659ޭނެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš މޚބފއޚތފއް ޗެކުކުރުމފށްފފހު ބފދފލުކުރފންޖެހެނީނފމފ ބފދފލުކުރާށެވެ. <p>ތފރުޖފމާއެއް އޚސްލާހުކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ "Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš ތފރުޖފމާ ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ…
660ުކުރުމފށް" Þ‰Þš ފެސޚލޚޓީ އޚހްތޚޔާރުކުރާށެވެ.<p>ކޮންމެ ÞžÞŠÞŠÞªÞ™Þ§Þ‡Þ¬Þ‡Þ° Þ‚ÞšÞ‰Þ­Þ‚Þ© a "_textgtisubmit_" ފޚތފކުންނެވެ. Þ‰Þš ފޚތފށް އޮބާލުމުން، ގްރީންސްޓޯންގެ nzdl.org ގެ ÞˆÞŠÞ†Þš އޚންސްޓޮލޭޝފނފކފށް ވފގުތުން އެ ބފދފލުގެނެވޭނެއެވެ. Þ‰Þš ސފއޚޓފށް އެކްސެސްކުރުމފށް ކޮނެމް ޞފފުޙާއެއްގފއޚވެސް Þ‰Þš ފޚތް ފެންނާން އޮންނާނެއެވެ.}
661
662_textgtiselecttlc_ [l=dv] {އފމޚއްލފ ބފސް Þ€ÞšÞ”Þ§ÞƒÞªÞ†ÞªÞƒÞ­}
663
664#for status page
665_textgtiviewstatus_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ތފރުޖފމާކުރެވޭ ބފސްތފކުގެ ހާލފތު ބފލފން ކްލޚކް ކޮށްލފއްވާ }
666_textgtiviewstatusbutton_ [l=dv] {ޙާލފތު ބފލާލާ}
667_textgtistatustable_ [l=dv] {ބފސްތފކފށް ތފރުޖފމާކުރފން ފެށޚފފއޚ ލޚޔުންތފކުގެ ހާލފތު}
668_textgtilanguage_ [l=dv] {ބފސް}
669_textgtitotalnumberoftranslations_ [l=dv] {މުޅ
670ÞšÞ‡Þ¬Þ†Þª ތފރުޖފމާ Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª}
671
672_textgtiselecttfk_ [l=dv] {މފސފއްކފތް Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ ފފއޚލް Þ€ÞšÞ”Þ§ÞƒÞªÞ†ÞªÞƒÞ­}
673
674_textgticoredm_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން އޚންޓފފޭސް(Þ‰ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ‘Þª)}
675_textgtiauxdm_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން އޚންޓފފޭސް(އޚތުރު)}
676_textgtiglidict_ [l=dv] {ޖީއެލްއފއޚ ބފސްފޮތް}
677_textgtiglihelp_ [l=dv] {ޖީއެލްއފއޚ އެހީ}
678_textgtiperlmodules_ [l=dv] {ޕފރލް މޮޑޚއުލްސް}
679_textgtitutorials_ [l=dv] {ޓޚއުޓޯރޚއފލް ފޚލާވފޅ
680ުތފއް}
681_textgtigreenorg_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން. އޯގް}
682_textgtigs3interface_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން 3 އޚންޓފފޭސް}
683
684#for greenstone manuals
685_textgtidevmanual_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ޑޚވެލފޕޯސްގެ އފތްމފތީ ފޮތް}
686_textgtiinstallmanual_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލް ކުރާ މީހުންގެ އފތްމފތީ ފޮތް}
687_textgtipapermanual_ [l=dv] {Þ†ÞŠÞƒÞªÞ‹Þ§Þ€ÞªÞ‚Þ° ކފލެކްޝފނފކފށް ބފދފލުކުރފމފށް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠ ގްރީންސްޓޯން މެނުއފލް}
688_textgtiusermanual_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ބޭނުންކުރާފފރާތްތފކުގެ އފތްމފތީ ފޮތް}
689
690_textgtienter_ [l=dv] {Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ“ÞŠÞƒ}
691
692_textgticorrectexistingtranslations_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ތފރުޖފމާކުރެވޚފފއޚވާ ލޚޔުންތފއް ÞƒÞŠÞŽÞŠÞ…
693ުކުރުން}
694_textgtidownloadtargetfile_ [l=dv] {ފފއޚލް ޑފއުންލޯޑް ކުރުން}
695_textgtiviewtargetfileinaction_ [l=dv] {މޚފފއޚލް ހފރފކާތްތެރޚވާތފން ބފލާލާ}
696_textgtitranslatefileoffline_ [l=dv] {މޚފފއޚލް އޯފްލފއޚން ކޮށް ތފރުޖފމާކުރޭ}
697
698_textgtinumchunksmatchingquery_ [l=dv] {Þ†ÞªÞƒÞš Þ†ÞªÞ‡ÞŠÞƒÞ©Þ‡Þ§Þ‡Þš Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ§ ލޚޔުންތފއް}
699
700_textgtinumchunkstranslated_ [l=dv] {ތފރުޖފމާކުރެވޚފފއޚވާ ލޚޔުންތފއް}
701_textgtinumchunksrequiringupdating_ [l=dv] {މީގެ ތެރެއޚން _1_ Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€Þ­}
702_textgtinumchunksrequiringtranslation_ [l=dv] {ތފރުޖފމާކުރފން Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުންތފއް}
703
704#for status page
705_textgtinumchunkstranslated2_ [l=dv] {ތފރުޖފމާކުރެވުނު Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª}
706_textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=dv] {ތފރުޖފމާކުރފންޖެހޭ ލޚޔުންތފކުގެ ތެރެއޚން Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° ޖެހޭ Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª}
707_textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=dv] {ތފރުޖފމާކުރފން Þ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުންތފކުގެ Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª}
708
709_textgtienterquery_ [l=dv] {ÞƒÞŠÞŽÞŠÞ…
710ÞªÞ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ ލޚޔުމުގެ Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° ނުވފތފ އޚބާރާތެއް ބޭނުންކުރޭ}
711_textgtifind_ [l=dv] {ހޯދާ}
712
713_textgtitranslatingchunk_ [l=dv] {ތފރުޖފމާކުރފމުންދާ ލޚޔުމުގެ Þ„ÞŠÞ‡Þš <i>_1_</i>}
714_textgtiupdatingchunk_ [l=dv] {ލޚޔުންމުގެ Þ‡Þ¬Þ‡Þ°Þ„ÞŠÞ‡Þš Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ© <i>_1_</i>}
715_textgtisubmit_ [l=dv] {ހުށފހފޅ
716Þ§}
717
718_textgtilastupdated_ [l=dv] {އެންމެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‚Þ° ބފދފލުގެނފއޚ}
719
720_textgtitranslationfilecomplete_ [l=dv] {Þ‰Þš ފފއޚލް Þ‡ÞŠÞ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ° ކުރީތީ ޝުކުރޚއްޔާ -- Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ‰Þš ފފއޚލް ÞˆÞŠÞ‚Þ© ÞŠÞªÞƒÞšÞ€ÞŠÞ‰ÞŠÞˆÞ¬ÞŠÞŠÞ‡Þš <p> މފތީގފއޚވާ ލޚންކް ބޭނުންކޮށްގެން މޚފފއޚލް ގެ ކޮޕީ ޑފއުންލޯޑް ކުރެވޭނެ، Þ‡ÞŠÞ‹Þš މޚފފއޚލް ގްރީންސްޓޯންގެ އާ ރޚލީސްތފކުގފއޚ މުސްތފގްބފލްގފއޚ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚Þ§Þ‚Þ¬.}
721
722_textgtiofflinetranslation_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯންގެ Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš އޮފްލފއޚންކޮށް ތފރުޖފމާކުރެވޚދާނެއެވެ. މޚކފމފށް ބޭނުންކުރާނީ މފއޚކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް ސްޕްރެޑްޝީޓެކެވެ. މޚގޮތުން:<ol> <li>މޚފފއޚލް ޑފއުންލޯޑްކުރުން <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=work&e=_compressedoptions_"> </a> ބާކީ Þ€ÞªÞƒÞš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ މފސފއްކފތފކފށް, ނުވފތފ މޚފފއޚލް <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=all&e=_compressedoptions_"> </a> Þ‰Þš މޮޑޚއުލްގފއޚ ބޭނުންކޮށްފފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ސްޓރޚންގްތފކފކފށް.<li>ޑފއުންލޯޑްކުރެވުނު ފފއޚލް މފއޚކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލްގފއޚ (އފީސް 2003އެކްސް.ޕީ. ނުވފތފ އެއފށްވުރެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ ވފރޝފނެއްގފއޚ) ހުޅ
723ުވާ Þ‡ÞŠÞ‹Þš މފއޚކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް ވާރކްބުކް(.xls) ÞŠÞ¯Þ‰Þ¬Þ“Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš ސޭވްކުރޭ. <li>ތފރުޖފމާކުރާ ބފސްތފއް Þ‹Þ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠ ގޮޅ
724ޚތފކުގފއޚ Þ“ÞŠÞ‡ÞšÞ•Þ°Þ†ÞªÞƒÞ­ <li>Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ބފއޚތފކެއް (ސްޓރޚންގްތފއް) ތފރުޖފމާކޮށް Þ‚ÞšÞ‰ÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ°ØŒ .xls ފފއޚލް <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>އފށް އީ.މެއޚލްކޮށްދެއްވާށެވެ. </ol>}
725
726
727
728############
729# gli page
730############
731package gli
732
733_textglilong_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯންގެ ލފއޚބްރޭރޚއފން އޚންޓފފޭސް}
734_textglihelp_ [l=dv] {<p>ގްރީންސްޓޯން ލފއޚބްރޭރޚއފން އޚންޓފރފޭސް (ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš) ބޭނުންކޮށްގެން ގްރީންސްޓޯންގެ ފފންކްޝފނފލޚޓީ "Þ•Þ®Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“Þ° Þ‡ÞŠÞ‹Þš ކްލޚކް" އޚންޓފރފޭސެއްގެ ގޮތުގފއޚ ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. މޚގޮތުން Þ‡Þ¬Þ†Þš ލޚޔުންތފއް ކފލެކްޓް ކޮށް، އޚމްޕޯޓްކޮށް، Þ‰Þ¬Þ“ÞŠÞ‘Þ­Þ“Þ§ އެސފއޚންކޮށް، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ގްރީންސްޓޯން ކފލެކްޝފނެއްގެ ގޮތުގފއޚ ތފއްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ.</p> <p>ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. ކުރޚއފށް Þ‹ÞŠÞ‚Þ© ގްރީންސްޓޯނާއޚ ގުޅ
735ޚގެންކފމާއޚ، ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. ގްރީންސްޓޮންގެ ސފބްޑފއޚރެކްޓފރީއެއްގފއޚ އޚންސްޓޯލްކޮށްފފއޚ ވުން ލާޒޚމުކުރާކފން މފއޫލޫމާތފށްޓފކފއޚ Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞˆÞŠÞ‰Þ¬ÞˆÞ¬. ގްރީންސްޓޯންގެ Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ޑފއުންލޯޑްކުރޚނފމފ، ނުވފތފ ގްރީންސްޓޯން ސީޑީ.ރޮމް Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° އޚންސްޓޯލްކުރޚމފ Þ‰ÞšÞ†ÞŠÞ‚Þ° ހުންނާނީ މޚގޮތފށެވެ. </p> <h4>ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. ވޚންޑޯސްގފއޚ ކުރޚއފށްގެންދޚއުމފށް </h4> ލފއޚބްރޭރޚއފން އޚންޓފރފޭސް ވޚންޑޯސްގފއޚ ކުރޚއފށް ގެންދޚއުމފށް <i>Start</i>Þ‰Þ¬Þ‚ÞšÞ‡ÞªÞŽÞ¬<i>Programs</i> ސެކްޝފނުން <i>Greenstone Digital Library</i> އޚހްތޚޔާރުކުރޭ، Þ‡ÞŠÞ‹Þš <i>Librarian Interface</i>އޚހްތޚޔާރުކުރޭ<h4>ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. ޔުނޚކްސްގފއޚ ކުރޚއފށްގެންދޚއުމފށް </h4>ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. ޔުނޚކްސްގފ ކުރޚއފށް ގެންދޚއުމފށް ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޮލޭޝފންގފއޚ<i>gli</i> ޑފއޚރެކްޓފރީއފށް ބފދފލުކުރޭ. Þ‡ÞŠÞ‹Þ® ސްކްރޚޕްޓް <i>gli.sh</i> ފފށާ. <h4>ޖީ.އެލް.Þ‡ÞŠÞ‡Þš. މެކް އޯ.އެސް.ÞŽÞŠÞ‡Þš ކުރޚއފށްގެންދޚއުމފށް </h4>ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‘ÞŠÞƒ ÞŽÞŠÞ‡Þš <i>Applications</i>Þ‡ÞŠÞ‹Þš <i>Greenstone</i> (ގްރީންސްޓޯން އޚންސްޓޯލްކުރީ އޮޓޯ ލޮކޭޝފނފށްނފމފ) ހޯދާ، Þ‡ÞŠÞ‹Þš <i>GLI</i> އެޕްލޚކޭޝފން ލޯންޗުކުރޭ.}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.