source: main/trunk/greenstone2/macros/mongolian2.dm@ 31975

Last change on this file since 31975 was 28888, checked in by ak19, 7 years ago

First security commit. 1. Introducing the new securitools.h and .cpp files, which port the functions necessary to implement security in Greenstone from OWASP-ESAPI for Java, since OWASP's C++ version is largely not yet implemented, even though their code compiles. The newly added runtime-src/packages/security which contains OWASP ESAPI for C++ will therefore be removed again shortly. 2. receptionist.cpp now sets various web-encoded variants for each cgiarg macro, such as HTML entity encoded, attr encoded, javascript encoded (and css encoded variants). These are now used in the macro files based on which variant is suited to the context. 3. This commit further contains the minimum changes to protect the c, d, and p cgi variables.

  • Property svn:mime-type set to text/plain
File size: 66.1 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2######################################################################
3#
4# Mongolian Language text and icon macros
5# -- this file contains text that is of less importance
6# -- to translate when creating a new interface language
7######################################################################
8
9
10
11######################################################################
12# 'home' page
13package home
14######################################################################
15
16#------------------------------------------------------------
17# text macros
18#------------------------------------------------------------
19
20_documents_ [l=mn] {БОчОг барОЌтууЎ}
21_lastupdate_ [l=mn] {СүүлЎ шОМэчлэгЎсэМ}
22_ago_ [l=mn] {өЎрОйМ өЌМө.}
23_colnotbuilt_ [l=mn] {Њуглуулга х
24ОйгЎсэМгүй.}
25
26### taken from here
27
28_textpoem_ [l=mn] {<br><h2>Kia papapounamu te moana</h2>
29
30<p>kia hora te marino,
31<br>kia tere te karohirohi,
32<br>kia papapounamu te moana
33
34<p>эМх
35 тайваМ, аЌар аЌгалаМ чаЌайг х
36үрээлэг,
37<br>ээлтэй зуМы урОМ ЎулааМЎ чО аЌьЎраг,
38<br>эцэс төгсгөлгүй гэЌээр ЎалайЎ х
39Ойх
40 аялал чОМь өөлж зассаМ эрЎэМОйМ greenstone шОг тПлОгПр байг.}
41
42_textgreenstone_ [l=mn] {<p>Greenstone гэЎэг Мь КОМэ ЗелаМЎаЎ байЎаг үМэт чулууМы Мэр ÑŽÐŒ.
43ТэМЎх
44ОйМ уугуул МаПрОчууЎыМ х
45увьЎ эМэ чулуу х
46аЌгОйМ үМэт эрЎэМэ
47бөгөөЎ бүх
48 бПЎОсППс Ўээр үМэлэгЎЎэг байжээ. Уг чулуу Мь аЌьЎралыМ
49х
50үчМОй сүМс бПлсПМ <i>вайруа</i> х
51эЌээх
52 бПЎОсыг өөрөөсөө ялгаруулаМ,
53х
54аЎгалж байЎаг гэж үзЎэг учраас эМэх
55Ò¯Ò¯ ПлПМ МОйтОйМ электрПМ МПЌыМ
56саМгОйМ бэлэг тэЌЎэг бПлгПМ х
57эрэглэсэМ бОлээ. Сайх
58аМ х
59элбэр Мь
60өгөөЌөр саМг, туМгалаг байЎал Мь үМэМч байЎлыг, бөх
61 бат Мь эр зПрОгОйг,
62х
63урц өМцөг Мь шуЎарга ёсыг бэлгэЎсэМ. Greenstone ДОжОтал НПЌыМ
64СаМгОйМ ПрПграЌЌыМ ЛПгПМЎ ПрсПМ Ќуруй х
65эсэг Мь <i>patu</i> буюу
66зПЎППМы бПрППх
67Пй бөгөөЎ төслОйМ Мэг гОшүүМОй ЌааМь гэр бүлОйМ
68улаЌжлагЎаМ ОрсэМ өв ÑŽÐŒ. ГарЎаМ тулааМы үеЎ эМэ бПрППх
69ПйМы
70цПх
71Олт Ќаш түргэМ, ПМПвчтПй бөгөөЎ х
72үчтэй байЎаг. Яг л эЎгээр Мь
73бОЎМОй прПграЌ х
74аМгаЌжОЎ байвал зПх
75Ох
76 үзүүлэлтүүЎ байсаМ бөгөөЎ
77<i>пату</i>Мы х
78урц үзүүр Мь ЌаМай ЎэвшОлтэт тех
79МПлПгОйг Олэрх
80Ойлж
81байгаа ÑŽÐŒ.}
82
83_textaboutgreenstone_ [l=mn] {<p>Greenstone бПл ЎОжОтал МПЌыМ саМгОйМ цуглуулгыг х
84Ойх
85 түүМОйг түгээх
86
87зПрОулалт бүх
88Ой прПграЌЌ х
89аМгаЌж ÑŽÐŒ. ЭМэ Мь ЌэЎээллОйг цэгцлэх
90 түүМОйг
91Internet эсвэл CD-ROM ашОглаМ МОйтэЎ түгээх
92 бПлПЌжОйг ПлгПЎПг. Greenstone Мь
93<b>КОМэ ЗеалаМЎыМ ДОжОтал НПЌыМ СаМ</b> төслөөр <b>Waikato-гыМ Их
94 СургуульЎ бүтээгЎсэМ</b>, ба <b>UNESCO</b> бПлПМ the <b>Human Info ТББ</b>-Ñ‹Ðœ ПрПлцППтПйгППр МОйтОйМ х
95үртээл бПлсПМ. ЭМэ Мь Мээлттэй эх
96 бүх
97Ой прПграЌ ба Ўараах
98 х
99аягМаас GNU буюу НОйтОйМ ЕрөМх
100Ой ЛОцеМзОйМ Ўагуу авч бПлМП <a
101href="http://greenstone.org">http://greenstone.org</a>.
102
103<p>ЭМэ прПграЌЌ Мь х
104эрэглэгчЎОйг ялаМгуяа Их
105, ДээЎ СургуулОуЎ,
106МПЌыМ саМгууЎ бПлПМ бусаЎ МОйтэЎ үйлчОлЎэг бПлПвсрПлыМ байгууллагууЎыг
107чаЎавх
108Ожуулах
109, өөрсЎОйМ ЎОжОтал МПЌыМ саМг бОй бПлгПх
110ПЎ Мь туслалцаа, ЎэЌжлэг бПлПх
111 зПрОлгППр бүтээгЎсэМ. ДОжОтал МПЌыМ саМгууЎ Мь Ўэлх
112ОйМ Ўах
113ОМы х
114эЌжээМЎ тэр ЎуМЎаа х
115өгжОж буй ПрМууЎаЎ UNESCO-гОйМ үйл ажОллагаагаа явуулЎаг ПлПМ МОйт, х
116аЌтраМ ажОллаЎаг бПлПвсрПл, шОМжлэх
117 ух
118ааМ,
119сПёлыМ байгууллагууЎаЎ ЌэЎээлэл түгээх
120, ЌэЎээлэл Плж авах
121 тал Ўээр өөрчлөлт шОМэчлэлт х
122Ойж байМа.
123ЭМэх
124Ò¯Ò¯ прПграЌЌ Мь ЎОжОтал МПЌыМ саМгууЎыг ЌэЎээлэл х
125арОлцаМ сПлОлцПх
126
127ПлПМ МОйтэЎ ЌэЎээллОйг х
128үртээх
129 зэрэгт үр Мөлөө бүх
130Ой ЎэЌжлэг бПлМП гэЎэгт бОЎ Отгэж байМа.
131
132<p>2000 ПМы 8-р сарЎ х
133ПлбПгЎПх
134 гурваМ талыМ х
135аЌтыМ ажОллагааМы үр ЎүМЎ бүтээгЎэж МОйтОйМ х
136үртээл бПлсПМ.</p>
137
138<p>
139<a href="http://nzdl.org"><b>Waikato-Ñ‹Ðœ Ох
140 сургууль Ўах
141ь КОМэ ЗеалаМЎыМ ДОжОтал НПЌыМ СаМгОйМ Төсөл</b></a>
142<br>
143Greenstone прПграЌЌ Мь эМэ төслөөр бүтээгЎсэМ бөгөөЎ улЌаар КОМэ ЗеалаМЎыМ ҮМЎэсМОй ХПрППМы х
144аръяа ХарОлцаа ХПлбППМы ДэЎ ХПрППгППр UNESCO-Ñ‹Ðœ х
145өтөлбөрт КОМэ ЗеалаМЎыМ талыМ Пруулж буй х
146увь МэЌэр гэЎэг утгаар батлагЎсаМ бПлМП.
147</p>
148<p>
149<a href="http://www.unesco.org"><b>НҮБ-Ñ‹Ðœ БПлПвсрПл, КОМжлэх
150 Ух
151ааМ, СПёлыМ Байгууллага</b></a>
152<br>
153Дэлх
154Ой Ўах
155ОМЎ бПлПврПл, шОМжлэх
156 ух
157ааМ бПлПМ сПёлыМ ЌэЎээллОйг түгээМ Ўэлгэрүүлэх
158ОйМ сацуу ялаМгуяа түүМОйг х
159өгжОж буй улс ПрМууЎаЎ Олүү бПлПЌжтПй бПлгПх
160 Мь
161UNESCO-гОйМ үМЎсэМ зПрОлгыМ төвЎ байЎаг бөгөөЎ эМэ Мь бүх
162Ой л х
163өтөлбөрүүЎыМ засгОйМ газар х
164ППрПМЎыМ ЌэЎээлэлЎ ПрсМППр тусгалаа ПлЎПг ба үүМОй х
165үрээМЎ ЌэЎээлэл х
166арОлцааМы шОМэлэг тех
167МПлПгО Мь чух
168ал х
169эрэгсэл бПлПх
170 юЌ.
171</p>
172
173<p>
174
175<a href="http://humaninfo.org"><img src="_httpimg_/ghproj2.jpg" class="logo"></a>
176<a href="http://humaninfo.org"><b>The Human Info ТББ, БельгО улсыМ АМтвэрф х
177Пт</b></a>
178<br>
179ЭМэ төсөл Мь НҮБ-Ñ‹Ðœ байгууллагууЎ бПлПМ бусаЎ ТөрОйМ Бус БайгууллагууЎтай х
180аЌтраМ ажОллаЎаг бөгөөЎ Ўэлх
181Ой Ўах
182ОМЎ х
183үЌүүМОй х
184өгжлОйМ ашОг сПМОрх
185ПлЎ МОйцүүлэМ бОчОг барОЌтыМ х
186өтлөлтОйг ЎОжОтал тех
187МПлПгОЎ буулгах
188 ЌөМ үүМОйг ПлПМ МОйтэЎ х
189үртээЌжтэй бПлгПх
190, х
191өгжОж буй улс үМЎэстМүүЎэЎ үМэгүй, х
192арОМ бусЎаЎ Мь зарЎлаа Мөх
193өх
194 бПлПлцППтПйгППр тараах
195.
196</p>}
197
198
199_textdescrselcol_ [l=mn] {цуглуулгыг сПМгПх
200}
201
202
203######################################################################
204# home help page
205package homehelp
206######################################################################
207
208
209#------------------------------------------------------------
210# text macros
211#------------------------------------------------------------
212
213_text4buts_ [l=mn] {Эх
214 х
215ууЎсаМЎ Ўах
216ОМ ЎөрвөМ тПвчлуур байгаа бПлМП}
217
218_textnocollections_ [l=mn] {<p>Greenstone-ы эМэ ОМсталлЎ ПЎППгППр цуглуулга байх
219гүй байМа.
220Њуглуулга МэЌж Пруулах
221ыг х
222үсвэл
223<ul><li>Use <a href="_httppagecollector_">Њуглуулагч</a> КОМэ цугуулга х
224Ойх
225
226 <li>Хэрвээ таМЎ Greenstone cd-rom байгаа бПл цуглуулгыг cd-rom-МППс ОМсталл х
227Ойж бПлМП.
228</ul>}
229
230_text1coll_ [l=mn] {Greenstone-Ой эМэ ОМсталлЎ 1 цуглуулга байМа}
231
232_textmorecolls_ [l=mn] {Greenstone-Ой ОМсталл _1_ цуглуулга агуулсаМ байМа}
233
234######################################################################
235# external link package
236package extlink
237######################################################################
238
239
240#------------------------------------------------------------
241# text macros
242#------------------------------------------------------------
243
244_textextlink_ [l=mn] {ГаЎааЎ х
245ПлбППс}
246_textlinknotfound_ [l=mn] {ДПтППЎ х
247ПлбППс ПлЎсПМгүй}
248
249_textextlinkcontent_ [l=mn] {ТаМы сПМгПсПМ х
250ПлбППс таМы ПЎПП сПМгППЎ байгаа бүх
251 цуглуулгууЎаас гаЎМа байМа.
252х
253эрэв та ПЎПП ч гэсэМ эМэ х
254ПлбППсыг х
255арах
256ыг х
257үсэж байгаа бПлПМ таМы браузер ВэбЎ
258Мэвтэрч байгаа бПл , та <a href="_nexturl_">уг х
259ууЎас</a> руу ПрМП уу; эсвэл
260браузер Ўээрх
261 "буцах
262" тПвчОйг Ўарж өЌМөх
263 бОчОг барОЌтыг х
264арж бПлМП.}
265
266_textlinknotfoundcontent_ [l=mn] {бОЎМОй х
267яМалтаас х
268этэрсМОй улЌаас, таМы сПМгПсПМ ОМтерМэт х
269ПлбППс
270байх
271гүй байМа. ЭМэ Мь эх
272 цуглуулгаМ Ўах
273ь алЎааМаас шалтгаалсаМ байж бПлМП.
274Браузер Ўах
275ь "буцах
276" тПвчОйг Ўарж өЌМөх
277 бОчОг барОЌтыг х
278арМа уу.}
279
280# should have arguments of collection, collectionname and link
281_foundintcontent_ [l=mn] {<h3>"_2_" цуглуулга руу х
282ПлбПгЎ</h3>
283
284<p> ТаМы сПМгПсПМ х
285ПлбППс "_collectionname_" цуглуулгаас
286гаЎМа байМа. (эМэ Мь х
287арОМ "_2_" цуглуулгаЎ х
288ПлбПгЎПж байМа.).
289х
290эрэв та "_2_" цуглуулга Ўах
291ь эМэх
292үү х
293ПлбППсыг х
294арах
295ыг х
296үсвэл та
297<a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargclUrlsafe_&d=_3_">уг х
298ууЎас</a> руу ПрМП уу;
299эсвэл браузер Ўээрх
300 "буцах
301" тПвчОйг Ўарж өЌМөх
302 бОчОг барОЌтыг х
303арж бПлМП.}
304
305
306######################################################################
307# authentication page
308package authen
309######################################################################
310
311
312#------------------------------------------------------------
313# text macros
314#------------------------------------------------------------
315
316_textGSDLtitle_ [l=mn] {Greenstone ЎОжОтал МПЌыМ саМ}
317
318_textusername_ [l=mn] {х
319эрэглэгчОйМ Мэр}
320_textpassword_ [l=mn] {Мууц үг}
321
322_textmustbelongtogroup_ [l=mn] {ЭМэ х
323ууЎсаМЎ Мэвтрэх
324ОйМ тулЎ та "_cgiargugHtmlsafe_" бүлгОйМх
325 байх
326 ёстПй гэЎгОйг аМх
327аарМа уу.}
328
329_textmessageinvalid_ [l=mn] {ЭМэ х
330ууЎсыг Мээх
331ОйМ тулЎ та бүртгүүлэх
332 шаарЎлагатай.<br>
333_If_(_cgiargug_,[_textmustbelongtogroup_]<br>) Greenstone
334Ўэх
335 х
336эрэглэгчОйМ Мэр бПлПМ Мууц үгээ ПруулМа уу.}
337
338_textmessagefailed_ [l=mn] {ТаМы х
339эрэглэгчОйМ Мэр эсвэл Мууц үг буруу байМа}
340
341_textmessagedisabled_ [l=mn] {Уучлаарай, таМы х
342аяг х
343үчОМгүй бПлсПМ байМа. ЭМэ сайтыМ вэбЌастерт х
344аМЎаМа уу.}
345
346_textmessagepermissiondenied_ [l=mn] {Уучлаарай, та эМэ х
347ууЎаст Мэвтрэх
348 зөвшөөрөл аваагүй байМа.}
349
350_textmessagestalekey_ [l=mn] {ТаМы х
351эрэглэсэМ лОМк х
352аЌгаалагЎсаМ байМа.
353ЭМэ х
354ууЎсаМЎ Мэвтрэх
355ОйМ тулЎ Мууц үгээ ПруулМа уу.}
356
357
358######################################################################
359# 'docs' page
360package docs
361######################################################################
362
363
364#------------------------------------------------------------
365# text macros
366#------------------------------------------------------------
367
368_textnodocumentation_ [l=mn] {<p>ЭМэх
369Ò¯Ò¯ Greenstone-Ðœ ОМсталл Мь яЌар МэгэМ барОЌт бОчОг агуулЎаггүй.
370шалтгааМ Мь:
371<ol>
372 <li>Greenstone-г шах
373саМ ОМсталл ашОглаМ CD-ROM-с ОМсталл х
374ОйсэМ.
375 <li>Greenstone Мь ОМтерМэтээс татаж авсаМ газраас ОМсталл
376 х
377ОйгЎсэМ.
378</ol>
379Аль ч тПх
380ОПлЎПлЎ та <i>docs</i>Greenstone CD-ROM -Ñ‹Ðœ ЎОректПрППс
381юЌуу <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>.
382вэб х
383ууЎасМаас барОЌт бОчгОйг авч бПлМП.}
384
385_textuserguide_ [l=mn] {ХэрэглэгчОйМ гарыМ авлага}
386_textinstallerguide_ [l=mn] {ИМсталл х
387Ойх
388 зааварчОлгаа}
389_textdeveloperguide_ [l=mn] {ХэрэглэгчОйМ гарыМ авлага}
390_textpaperguide_ [l=mn] {ЊаасаМ бОчОг барОЌтМаас цуглуулга руу}
391_textorganizerguide_ [l=mn] {ЗПх
392ОПМ байгуулагчОйг х
393эрэглэх
394 тух
395ай}
396
397_textgsdocstitle_ [l=mn] {greenstone бОчОг х
398эргОйМ х
399өтлөлт}
400
401######################################################################
402# collectoraction
403package wizard
404
405_textbild_ [l=mn] {Њуглуулга үүсгэх
406}
407_textbildsuc_ [l=mn] {Њуглуулга аЌжОлттай үүслээ.}
408_textviewbildsummary_ [l=mn] {Та эМэх
409Ò¯Ò¯ цуглуулгыг үүсгэсэМ талаарх
410 ЌэЎээллОйг<a href="_httppagex_(bsummary)&c=_cgiargbc1dirnameUrlsafe_" target=_top>үзэж бПлМП</a>}
411_textview_ [l=mn] {Њуглуулга үзэх
412}
413
414_textbild1_ [l=mn] {Њуглуулга үүсгэж эх
415эллээ: х
416эсэг х
417угацаа шаарЎагЎаМа. Үүсгэх
418 явц аль шатаМЎаа явааг ЎППрх
419О зураасаас х
420арМа уу.}
421
422_textbild2_ [l=mn] {Үүсгэх
423 ажОллагааг зПгсППё гэвэл эМЎ ЎарМа уу.
424<br>АжОллаж буй цуглуулга таМь х
425эвээрээ байМа.}
426
427_textstopbuild_ [l=mn] {үүсгэх
428 ажОллагааг зПгсППх
429}
430
431_textbild3_ [l=mn] {Хэрэв та эМэх
432үү х
433ууЎсыг Прх
434ОМ гарвал (ЌөМ "зПгсППх
435" тПвчлуурыг Ўараагүй бПл) цуглуулга үүсгэх
436 ажОллагаа үргэлжлэМ явагЎах
437 бПлМП}
438
439_textbuildcancelled_ [l=mn] {Үүсгэх
440 ажОллагаа зПгсППгЎлПП}
441
442_textbildcancel1_ [l=mn] {Њуглуулга үүсгэх
443 ажОллагаа зПгсППглПП. ЊуглуулгаЎаа засвар х
444Ойх
445 бПл шар тПвчлуурууЎыг ЎарМа уу эсвэл үүсгэх
446 ажОллагаагаа Ўах
447ОМ эх
448лүүлМэ үү.}
449
450_textbsupdate1_ [l=mn] {Үүсгэх
451 байЎал 1 секуМЎэЎ шОМэчлэгЎэМэ}
452_textbsupdate2_ [l=mn] {шОМэчлэгЎэх
453 байЎал}
454_textseconds_ [l=mn] {секуМЎ}
455
456_textfailmsg11_ [l=mn] {ӚгөгЎөл байх
457гүй учраас цуглуулга үүсч чаЎах
458гүй.}
459
460_textfailmsg21_ [l=mn] {Њуглуулга үүсгэх
461 бПлПЌжгүй байМа (import.pl ажОлсаМгүй)}
462_textfailmsg31_ [l=mn] {Њуглуулга үүсгэх
463 бПлПЌжгүй байМа (buildcol.pl ажОлсаМгүй).}
464_textfailmsg41_ [l=mn] {Њуглуулга аЌжОлттай үүссэМ бПлПвч ОМстПл х
465Ойж бПлПх
466гүй байМа.}
467_textfailmsg71_ [l=mn] {Њуглуулга үүсгэх
468 явцах
469 үл ЌэЎэгЎэх
470 алЎаа гарлаа}
471
472
473_textblcont_ [l=mn] {ҮүсгэсэМ лПг файл Ўараах
474 ЌэЎээллОйг агуулж байМа:}
475
476######################################################################
477# collectoraction
478package collector
479######################################################################
480
481
482
483#------------------------------------------------------------
484# text macros
485#------------------------------------------------------------
486
487_textdefaultstructure_ [l=mn] {стаМЎарт бүтэц}
488_textmore_ [l=mn] {Олүү}
489_textinfo_ [l=mn] {цуглуулгыМ тух
490ай ЌэЎээлэл}
491_textsrce_ [l=mn] {эх
492 өгөгЎөл}
493_textconf_ [l=mn] {цуглуулгыг тПх
494Оруулах
495}
496_textdel_ [l=mn] {Њуглуулга устгах
497}
498_textexpt_ [l=mn] {Њуглуулгыг бэлэМ бПлгПж гаргах
499}
500
501_textdownloadingfiles_ [l=mn] {ЀайлууЎыг татаж байМа}
502_textimportingcollection_ [l=mn] {Њуглуулгыг Пруулж байМа}
503_textbuildingcollection_ [l=mn] {Њуглуулгыг үүсгэж байМа ...}
504_textcreatingcollection_ [l=mn] {цуглуулгыг үүсгэж байМа ...}
505
506_textcollectorblurb_ [l=mn] {<i>Үзэг сэлэЌМээс ч Олүү х
507үчтэй!
508<br>Та эх
509лэх
510ээсээ өЌМө ЌэЎээллОйМ цуглуулга х
511Ойх
512 бПлПМ түгээх
513 үүрэг
514х
515арОуцлагыг өөртөө х
516үлээх
517Ойг х
518үсэж бПлПх
519 ÑŽÐŒ. ЗПх
520ОПгчОйМ эрх
521ээр
522х
523аЌгаалагЎсаМ х
524ууль зүйМ асууЎлууЎ байМа: бОчОг барОЌтаМЎ Мэвтэрч
525үзэж чаЎаж байМа гэЎэг Мь тэЎгээрОйг бусЎаЎ ЎаЌжуулж бПлМП гэсэМ
526үг бОш ÑŽÐŒ. НОйгЌОйМ асууЎлууЎ ч байМа: цуглуулга Мь тух
527айМ бОчОг
528барОЌтыМ үМЎэс бПлсПМ МОйгЌОйМ ёс заМшОл, улаЌжлалыг х
529үМЎэтгэсэМ
530байх
531 х
532эрэгтэй. МөМ ёс суртах
533ууМы асууЎлууЎ ч байМа: зарОЌ зүйлсэЎ
534х
535үМ бүх
536эМ Мэвтрэх
537 шаарЎлагагүй байЎаг.
538<br>МэЎээллОйМ х
539үчОМ чаЎлыг ЌэЎэрч түүМОйг ух
540аалаг х
541эрэглэ.
542</i>}
543
544_textcb1_ [l=mn] {Њуглуулагч Мь шОМээр цуглуулга х
545Ойх
546, ПЎПП байгаа цуглуулгыг
547өөрчлөх
548 буюу МэЌэлт Пруулах
549 бПлПМ цуглуулгыг устгах
550аЎ таМЎ
551тусалМа. ЭЎгээр үйлЎлүүЎОйг х
552Ойх
553ОйМ тулЎ та цуврал вэб х
554ууЎсууЎыМ
555зааврыг ЎагаМ явах
556 бөгөөЎ шаарЎлагатай ЌэЎээллүүЎОйг таМаас асууМа.}
557
558_textcb2_ [l=mn] {Эх
559лээЎ, яЌар үйлЎэл х
560Ойх
561ээ шОйЎМэ Ò¯Ò¯}
562_textcnc_ [l=mn] {шОМэ цуглуулга бүрЎүүлэх
563}
564_textwec_ [l=mn] {ПЎПП ажОллаж байгаа х
565эсэгтээ ЌэЎээлэл МэЌж Пруулах
566 буюу устгах
567}
568
569_textcb3_ [l=mn] {ЭлектрПМ МПЌыМ саМгОйМ цуглуулгыг х
570Ойх
571 буюу өөрчлөх
572ОйМ тулЎ та
573бүртгүүлэх
574 ёстПй. ИМгэсМээр бусаЎ х
575үЌүүс таМы кПЌпьютерт ПрПх
576
577бПлППЎ ЌэЎээллОйг өөрчлөх
578өөс х
579аЌгаалМа. АМх
580ааруулга: аюулгүй
581байЎлыМ үүЎМээс ПрсМППс х
582Пйш 30 ЌОМутыМ Ўараа Мэг уЎаа та автПЌатаар
583гарах
584 бПлМП. ИМгэсэМ тПх
585ОПлЎПлЎ та саМаа зПвПх
586 х
587эрэггүй!- та Ўах
588ОМ Прж
589гарсаМ х
590эсгээсээ үргэлжлүүлж бПлМП.}
591
592_textcb4_ [l=mn] {Greenstone-ы х
593эрэглэгчОйМ Мэр, Мууц үгээ ПруулааЎ ПрПх
594 гэсэМ тПвчОйг ЎарМа уу.}
595
596_textfsc_ [l=mn] {Эх
597лээЎ ажОллах
598 гэж байгаа цуглуулгаа сПМгПМП уу (бОчлэгээс х
599аЌгаалагЎсаМ
600цуглуулгууЎ эМэ жагсаалтаЎ гарч Орэх
601гүй).}
602
603_textwtc_ [l=mn] {СПМгПсПМ цуглуулгаараа та}
604_textamd_ [l=mn] {ӚгөгЎөл МэЌж Пруулах
605 бПлПМ цуглуулгыг Ўах
606ОМ х
607Ойх
608}
609_textetc_ [l=mn] {ЊуглуулгыМ тПх
610ОруулгыМ файлыг өөрчлөх
611, цуглуулгыг Ўах
612ОМ х
613Ойх
614}
615_textdtc_ [l=mn] {Њуглуулгыг бүх
616элЎ Мь арОлгах
617}
618_textetcfcd_ [l=mn] {CD-ROM-МППс Windows-Ñ‹Ðœ ПрчОМЎ өөрОйгөө ОМсталл х
619Ойх
620 бПлПЌжтПйгППр цуглуулгыг экспПртлПх
621}
622_textcaec_ [l=mn] {ОЎПП байгаа цуглуулгыг өөрчлөж байМа}
623_textnwec_ [l=mn] {Засвар х
624Ойх
625 бПлПЌжтПй цуглуулга байх
626гүй байМа.}
627_textcianc_ [l=mn] {КОМэ цуглуулга үүсгэх
628}
629_texttsosn_ [l=mn] {КОМэ ЎОжОтал МПЌыМ саМгОйМ цуглуулга бүрЎүүлэх
630эЎ х
631эрэгтэй алх
632аЌууЎыМ Ўараалал Мь:}
633_textsin_ [l=mn] {НэрОйг Мь ПруулМа уу (ЌөМ х
634ПлбПгЎПх
635 ЌэЎээлэл)}
636_textswts_ [l=mn] {Эх
637 ЌэЎээлэл х
638ааМаас ОрсМОйг тПЎПрх
639ПйлМП уу}
640_textatco_ [l=mn] {Ӛөрчлөлт х
641Ойх
642 сПМгПлтууЎыг тПх
643Оруулах
644 (зөвх
645Ó©Ðœ эрх
646 бүх
647Ой х
648эрэглэгчЎэЎ)}
649_textbtc_ [l=mn] {Њуглуулга үүсгэМэ Ò¯Ò¯ (ЎППрППс х
650арМа уу)}
651_textpvyh_ [l=mn] {ӚөрОйМ бүтээлОйг х
652арах
653}
654
655_texttfsiw_ [l=mn] {Дөрөв Ўэх
656 шатаМЎ кПЌпьютер бүх
657 үйлЎлОйг гүйцэтгэМэ. Њуглуулгыг "х
658Ойх
659"
660явцаЎ кПЌпьютер бүх
661Ой л ОМЎексОйг бОчОж бусаЎ х
662эрэгцээт ЌэЎээлэлтэй х
663аЌт цуглуулЎаг.
664Гэх
665Ўээ та эх
666эМЎ Мь ЌэЎээллээ тПЎПрх
667Пй Пруулах
668 х
669эрэгтэй.}
670
671_textadab_ [l=mn] {ДППрх
672О ЎОаграЌууЎ Мь х
673ааМа байгаагаа тПЎПрх
674Пй ЌэЎэх
675эЎ таМь тусалМа. НПгППМ тПвч Мь таМыг зөв Ўарааллаар үргэлжлүүлэх
676эЎ зПрОулагЎсаМ. Та ЎарааллыМ Ўагуу явах
677аЎ тПвчМы өМгө шар бПлж өөрчлөгЎөМө. Та ЎОаграЌ Ўах
678ь тух
679айМ шар тПвчОйг Ўарж өЌМөх
680 х
681ууЎас руугаа Прж бПлМП.}
682
683_textwyar_ [l=mn] {Та бэлэМ бПлсМых
684ПП Ўараа шОМэ ЎОжОтал МПЌыМ саМгОйМ цуглуулгаа
685бүрЎүүлж эх
686лэх
687ОйМ тулЎ "цуглуулгыМ ЌэЎээлэл" гэсэМ МПгППМ тПвчОйг ЎарМа уу!}
688
689_textcnmbs_ [l=mn] {ЊуглуулгыМ МэрОйг ПруулсаМ байх
690 ёстПй}
691_texteambs_ [l=mn] {И-Ќэйл х
692аяг заагЎсаМ байх
693 шаарЎлагатай}
694_textpsea_ [l=mn] {ХэрэглэгчОйМ Мэр@ЎПЌэйМ х
695элбэрээр О-Ќэйл х
696аягОйг ПруулМа уу}
697_textdocmbs_ [l=mn] {ЊуглуулгыМ тайлбар тПЎПрх
698ПйлПгЎсПМ байх
699 шаарЎлагатай.}
700
701_textwcanc_ [l=mn] {КОМэ цуглуулга бүрЎүүлэх
702ээсээ өЌМө та эх
703 ЌэЎээллОйМ
704тух
705ай зарОЌ ЌэЎээлэлтэй байх
706 х
707эрэгтэй. ЭМэ үйлЎэл Мь Вэб
708х
709ууЎасМууЎыМ цуврал х
710элбэрОйМ бүтэцтэй бөгөөЎ цуглуулагчОйМ
711х
712яМалтаЎ байЎаг. ХууЎасМы төгсгөлЎ байгаа талбар Мь бөглөх
713 х
714эрэгтэй
715х
716ууЎасМууЎыМ Ўарааллыг х
717аруулМа.}
718
719_texttfc_ [l=mn] {ЊуглуулгыМ гарчОг:}
720
721_texttctiasp_ [l=mn] {ЊуглуулгыМ Мэр гэЎэг Мь цуглуулгыМ агуулаЌжОйг тПЎПрх
722ПйлПх
723ыМ
724тулЎ ЎОжОтал МПЌыМ саМЎ х
725эрэглэгЎэж буй бПгОМП өгүүлбэр ÑŽÐŒ.}
726
727_textcea_ [l=mn] {ХарОлцах
728 О-Ќэйл х
729аяг:}
730
731_textteas_ [l=mn] {ЭМэх
732Ò¯Ò¯ О-Ќэйл х
733аяг Мь цуглуулгыМ х
734увьЎ х
735ПлбПгЎПх
736 эх
737МОй цэгОйг тэЌЎэглэж өгЎөг.
738Хэрэв Greenstone прПграЌЌ асууЎалтай тулгарвал, ПМПшОлгППМы ЌэЎээлэл эМэ х
739аяг руу ОлгээгЎэМэ.
740О-Ќэйл х
741аягаа бүтМээр Мь ПруулМа уу:
742<tt>name@domain</tt>.}
743
744_textatc_ [l=mn] {ЭМэ цуглуулгыМ тух
745ай}
746
747_texttiasd_ [l=mn] {ЭМэ ЌэЎээлэл Мь цуглуулгаМЎ юу агуулагЎаж байгааг ерөМх
748ОйЎ Мь тПЎПрх
749ПйлсПМ бПлМП.
750ЭМэ Мь цуглуулгыМ эх
751МОй Мүүр х
752ууЎсаМЎ байрлаЎаг.}
753
754_textypits_ [l=mn] {Дараалал Ўах
755ь таМы байрлал ЎППр байгаа суЌаар Олэрх
756ОйлэгЎэх
757
758бөгөөЎ тух
759айМ тПх
760ОПлЎПлЎ "цуглуугыМ ЌэЎээлэл" х
761ууЎасМаа байМа.
762Њааш үргэлжлүүлэх
763ОйМ тулЎ МПгППМ өМгөтэй "эх
764 сурвалжОйМ өгөгЎөл"
765тПвч Ўээр ЎарМа уу.}
766
767_srcebadsources_ [l=mn] {ТаМы сПМгПсПМ Мэг буюу х
768эЎ х
769эЎэМ ПрПлтууЎыМ эх
770 ПрПх
771 бПлПЌжгүй байМа. (_iconcross_ гэж ЎППр тэЌЎэглэгЎсэМ)
772<p>КалтгааМ Мь
773<ul>
774<li>Тух
775айМ файл, FTP сайт эсвэл URL алга.
776<li>Та эх
777лээЎ өөрОйМ ISP-руу х
778ПлбПгЎПх
779 х
780эрэгтэй.
781<li>Та firewall х
782аЌгаалалтыМ арЎаас URL-ÐŽ Мэвтрэх
783Ойг ПрПлЎПж байМа. (ЭМэ тПх
784ОПлЎПлЎ та ОМтерМэтэЎ Мэвтрэх
785 х
786эрэглэгчОйМ Мэр бПлПМ Мууц үгтэй байх
787 х
788эрэгтэй).
789</ul>
790
791<p>Хэрвээ эМэ URL -г та өөрОйМ браузерт х
792арж байгаа бПл ЌагаЎгүй эМэ Мь таМы кПЌпьютер Ўээр х
793аЎгалагЎчОх
794саМ х
795уулбар байж бПлПх
796 ÑŽÐŒ. ХараЌсалтай Мь эМэх
797үү х
798аЎгалагЎсаМ х
799уулбарууЎ Мь бОЎМОй х
800яМалтаЎ х
801аЌрагЎах
802гүй байгаа бПлМП. ИйЌЎ таМыг юуМы түрүүМЎ өөрОйМ браузерээ ашОглаМ х
803ууЎсууЎаа татаж авах
804ыг саМал бПлгПж байМа.}
805
806_textymbyco_ [l=mn] {<p>Та өөрОйМ цуглуулгаа үүсгэх
807 ÑŽÐŒ уу эсвэл
808<ul>
809<li>СтаМЎарт бүтэц
810<dl><dd>КОМэ цуглуулгаЎ html барОЌт (.htm, .html), эМгОйМ текст барОЌтууЎ
811(.txt, .text), MS Word барОЌтууЎ (.doc), PDF барОЌтууЎ (.pdf) эсвэл "m-box"
812фПрЌатыМ ОЌэйл барОЌтууЎ (.mbx) байж бПлМП.</dd></dl>
813<li>ОЎПП байгаа цуглуулга
814<dl><dd>Үүсгэж буй шОМэ цуглуулга Ўах
815ь файлууЎ Мь ПЎПП байгааг үүсгэх
816эЎ
817х
818эрэглэсэМтэй яг ОжОл төрлОйМх
819 байМа.</dd></dl>
820</ul>}
821
822_textbtco_ [l=mn] {Њуглуулгыг ЎППрх
823О жОшээМЎ тулгуурлаМ үүсгэ}
824_textand_ [l=mn] {КОМэ өгөгЎөл Пруулах
825}
826_textad_ [l=mn] {ӚгөгЎөл МэЌэх
827}
828
829_texttftysb_ [l=mn] {ТаМы ЎППр Пруулах
830 файлууЎ цуглуулгаМЎ МэЌэгЎэх
831 бПлМП. ЊуглуулгаМЎ
832МэгэМт ПруулчОх
833саМ файлаа Ўах
834ОМ МэЌж ПруулсаМ эсэх
835ээ аМх
836аараарай: эс бөгөөс
837Мэг файлыМ ОжОлх
838эМ х
839Пёр х
840увОлбар ПрПх
841 бПлМП. ЀайлууЎ Мь х
842аЎгалагЎсаМ х
843аяг,
844вэб х
845ууЎасМууЎыМ вэб х
846аяг зэргээр таМОгЎах
847 бПлМП.}
848
849_textis_ [l=mn] {Эх
850 сурвалжууЎ Пруулах
851:}
852
853_textddd1_ [l=mn] {<p>ЀайлыМ заЌыг зааж өгөх
854ÐŽÓ©Ó© file:// эсвэл ftp:// гэж өгсөМ бПл тэр
855файлыг татаж авах
856 бПлМП.
857
858<p>Хэрвээ та http:// -Ойг х
859эрэглэвэл, эМэ Мь URL таМы браузерт
860эМгОйМ вэб х
861ууЎас эсвэл файлыМ жагсаалтыМ алОйг Мь гаргаж
862буйгаас х
863аЌаарМа. Хэрэв х
864ууЎас бПл тэрх
865үү х
866ууЎсыг татаж авах
867
868бөгөөЎ түүМтэй х
869ПлбПгЎПх
870 бүх
871 х
872ууЎсууЎ, тэЎгээр х
873ууЎсууЎтай
874х
875ПлбПгЎПх
876 бүх
877 х
878ууЎсууЎыг ч ЌөМ аЎОл татаж авч бПлМП.
879
880<p>Хэрэв та фПлЎер юЌуу ЎОректПрыг ПМцгПйлПМ заах
881 үүЎМээс
882file:// эсвэл ftp:// гэж х
883эрэглэЎэг, эсвэл файлууЎыМ жагсаалтыг
884х
885өтлөх
886 http:// URL-г өгсөМ тПх
887ОПлЎПлЎ фПлЎер Ўэх
888О бүх
889 зүйл бПлПМ
890түүМОй ЎэЎ фПлЎерүүЎ Мь бүгЎ цуглуулгаЎ агуулагЎах
891 бПлМП.
892
893<p>Илүү ЌэЎээлэл Пруулах
894 бПл "Олүү эх
895 сурвалжууЎ"
896гэсэМ тПвчОйг ЎарМа уу.}
897
898_textddd2_ [l=mn] {<p>НПгППМ тПвчМууЎыМ аль МэгОйг Мь ЎарМа уу. Хэрэв та эрх
899 бүх
900Ой
901х
902эрэглэгч бПл цуглуулгыМ х
903элбэрОйг тПх
904Оруулж бПлМП.
905Эсвэл шууЎ х
906Ойх
907 үе шатаМЎ Мь Прж бПлМП. Кар тПвчОйг
908ЎарааЎ өЌМөх
909 үе шатууЎаЎ ПчОж бПлМП гэЎгОйг саМаарай.}
910
911_textconf1_ [l=mn] {<p>Тусгай "тПх
912ОруулгыМ файл" Ñ‹Ðœ тПх
913ОргПП Мь таМы цуглуулга х
914Ойх
915 бПлПМ
916таМОлцуулах
917 үйлЎлОйг зПх
918Оцуулж байЎаг. Эрх
919 бүх
920Ой х
921эрэглэгчОЎ
922тПх
923ОргППМууЎыг өөрчОлж бПлМП.
924
925<center><p><b>х
926эрэв та эрх
927 бүх
928Ой х
929эрэглэгч бОш бПл, х
930ууЎасМы ЎППЎ тал руу ПчМП уу.
931</b></center>
932
933<p>ТПх
934ОргППг өөрчлөх
935Ó©ÐŽ, ЎППр байгаа өгөгЎлОйг засаарай.
936Хэрвээ та алЎаа гаргах
937 ÑŽÐŒ бПл, "Эх
938лүүлэх
939" тПвчОйг Ўарж тПх
940ОргППМы аМх
941Мы х
942увОлбарыг Ўах
943ОМ гаргаж бПлМП.}
944
945_textreset_ [l=mn] {Эх
946лүүлэх
947}
948
949
950_texttryagain_ [l=mn] {<a href="_httppagecollector_" target=_top>ЊуглуулагчОйг Ўах
951ОМ эх
952лүүлээЎ</a>
953Ўах
954ОМ Мэг ПрПлЎлПгП х
955ОйМэ үү.}
956
957
958_textretcoll_ [l=mn] {Њуглуулагч руу буцах
959}
960
961_textdelperm_ [l=mn] {ЗарОЌ буюу бүх
962 _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ цуглуулгыг арОлгах
963
964бПлПЌжгүй байМа. КалтгааМ Мь:
965<ul> <li> Greenstone Мь <li>Greenstone тух
966айМ _gsdlhome_/collect/_cgiargbc1dirnameHtmlsafe_
967ЎОректПрыг устгах
968 эрх
969ггүй байМа.<br>
970_cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ цуглуулгыг эМэ кПЌпьютерээс арОлгах
971 үйлЎлОйг бүрэМ х
972Ойх
973ОйМ тулЎ
974та эМэх
975Ò¯Ò¯ ЎОректПрыг гар ажОллагаагаар устгаМа. </li>
976<li>Greenstone _gsdlhome_/bin/script/delcol.pl. прПграЌЌыг ажОллуулах
977 бПлПЌжгүй байМа.
978ЭМэ файл Мь уМшОгЎах
979уйц буюу гүйцэтгэгЎэх
980үйц эсэх
981Ойг шалгаМа уу. </li>
982</ul>}
983
984_textdelinv_ [l=mn] {_cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ цуглуулга Мь х
985аЌгаалагЎсаМ, эсвэл х
986үчОМгүй байМа. УстгасаМгүй.}
987
988_textdelsuc_ [l=mn] {_cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ цуглуулгыг аЌжОлттай устгалаа.}
989
990_textclonefail_ [l=mn] {_cgiargclonecolHtmlsafe_ цуглуулга х
991увОлагЎсаМгүй. КалтгааМ Мь:
992<ul>
993<li>_cgiargclonecolHtmlsafe_ цуглуулга байх
994гүй байМа.
995<li>_cgiargclonecolHtmlsafe_ цуглуулгаМЎ collect.cfg гэЎэг өөрчлөлт х
996Ойх
997 файл алга байМа.
998<li> Greenstone collect.cfg файлыг уМшОх
999 эрх
1000гүй байМа.
1001</ul>}
1002
1003_textcolerr_ [l=mn] {ЊуглуулагчОйМ алЎаа.}
1004
1005_texttmpfail_ [l=mn] {Њуглуулагч түр файл эсвэл ЎОректПрОйг уМшОх
1006 эсвэл бОчОх
1007 үйлЎлОйг гүйцэтгэж чаЎсаМгүй.
1008ҮүМОй байж бПлПх
1009 шалтгааМ Мь :
1010<ul>
1011<li> Greenstone _gsdlhome_/tmp ЎОрект зПрОулсаМ уМшОх
1012/бОчОх
1013
1014 эрх
1015 байх
1016гүй байМа.
1017</ul>}
1018
1019_textmkcolfail_ [l=mn] {КОМэ цуглуулгаЎ шаарЎлагатай ЎОректПрыМ бүтцОйг бүрЎүүлэх
1020 гэсэМ
1021цуглуулагч аЌжОлтгүй бПллПП. (mkcol.pl аЌжОлтгүй бПллПП). КалтгааМ Мь:
1022<ul>
1023<li> Greenstone _gsdlhome_/tmp ЎОректПр луу бОчОх
1024 эрх
1025гүй байМа.
1026 <li> mkcol.pl perl script -М алЎаа.
1027</ul>}
1028
1029_textnocontent_ [l=mn] {ЊуглуулагчОйМ алЎаа: шОМэ цуглуулгаЎ Мэр байх
1030гүй байМа. ЊуглуулагчОйг эх
1031Мээс Мь Ўах
1032ОМ эх
1033лүүлМэ үү.}
1034
1035_textrestart_ [l=mn] {ЊуглуулагчОйг Ўах
1036ОМ эх
1037лүүлэх
1038}
1039
1040_textreloaderror_ [l=mn] {КОМэ цуглуулгыг бүрЎүүлэх
1041 явцаЎ алЎаа гарлаа. Greenstone таМы браузерыМ
1042"Ўах
1043ОМ ачаалах
1044" буюу "буцах
1045" (цуглуулагчаар цуглуулга үүсгэх
1046 явцаЎ эМэ тПвчОйг
1047х
1048эрэглэх
1049ээс зайлсх
1050ОйМэ Ò¯Ò¯) тПвчлуурууЎыг аМЎуурсМаас үүссэМ байж бПлПх
1051 юЌ.
1052ЊуглуулагчОйг эх
1053Мээс Мь Ўах
1054ОМ эх
1055лүүлэх
1056Ойг таМЎ зөвлөж байМа.}
1057
1058_textexptsuc_ [l=mn] {_cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ цуглуулгыг _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ ЎОректПр луу
1059аЌжОлттай Прууллаа.}
1060
1061_textexptfail_ [l=mn] {<p>_cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ цуглуулгыг бОчОх
1062ээр бэлЎэх
1063 үйл явц аЌжОлтгүй бПллПП.
1064
1065<p>ЭМэ Мь Greenstone-г "Њуглуулга экспПртлПх
1066" гэсэМ үйлЎлОйг
1067х
1068аМгах
1069аЎ шаарЎлагатай бүрЎүүлэлтгүйгээр ОМсталл х
1070ОйсэМтэй х
1071ПлбППтПй.
1072<ul>
1073
1074<li>Хэрэв та Greenstone-г CD-ROM-ППс ОМсталл х
1075ОйсэМ бПл "Custom" ОМсталлыМ үеЎ
1076х
1077эрэв тэЎМОйг сПМгППгүй бПл эЎгээр бүрЎүүлэлтүүЎ Мь ОМсталл х
1078ОйгЎэх
1079гүй.
1080ИМталлыМ прПцессыг Ўах
1081ОМ эх
1082лүүлэх
1083 заЌаар тэЎгээрОйг ОМсталлЎ МэЌж Пруулж
1084бПлМП.
1085<li>Хэрэв та Greenstone-г вэбээс ОМсталл х
1086ОйсэМ бПл эМэх
1087үү үйлЎлОйг
1088ОЎэвх
1089жүүлэх
1090ОйМ тулЎ МэЌэлт багцууЎыг татаж авч, ОМсталл х
1091Ойх
1092 х
1093эрэгтэй.
1094НэЌэлт ЌэЎээлэл авах
1095ыг х
1096үсвэл <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>
1097вэб х
1098ууЎсаМЎ х
1099аМЎах
1100 буюу <a href="mailto:greenstone@cs.waikato.ac.nz">greenstone@cs.waikato.ac.nz</a>
1101х
1102аягаар О-Ќэйл ОлгээМэ Ò¯Ò¯.
1103
1104</ul>}
1105
1106######################################################################
1107# depositoraction
1108package depositor
1109######################################################################
1110
1111
1112_textdepositorblurb_ [l=mn] {<p> Дараах
1113 файлыМ ЌэЎээллОйг ПруулааЎ ЎППрх
1114О файлыг сПМгПМП уу.</p>}
1115
1116_textcaec_ [l=mn] {ҮүсгэгЎсэМ цуглуулга руу МэЌж байМа}
1117_textbild_ [l=mn] {ХаЎгалах
1118 зүйл}
1119_textintro_ [l=mn] {Ѐайлаа сПМгП}
1120_textconfirm_ [l=mn] {Баталгаажуулалт}
1121_textselect_ [l=mn] {Њуглуулга сПМгПх
1122}
1123_textmeta_ [l=mn] {Metadata Пруулах
1124}
1125
1126
1127_texttryagain_ [l=mn] {Please <a href="_httppagedepositor_" target=_top>restart the depositor</a>
1128and try again.}
1129
1130_textselectcol_ [l=mn] {КОМээр барОЌт Пруулах
1131 цуглуулгаа сПМгПМП уу.}
1132_textfilename_ [l=mn] {ЀайлыМ Мэр}
1133_textfilesize_ [l=mn] {ЀайлыМ х
1134эЌжээ}
1135
1136_textretcoll_ [l=mn] {Буцах
1137}
1138
1139
1140_texttmpfail_ [l=mn] {The depositor failed to read from or write to a temporary file or
1141directory. Possible causes are:
1142<ul>
1143<li> Greenstone does not have read/write access to the _gsdlhome_/tmp
1144 directory.
1145</ul>}
1146
1147
1148######################################################################
1149# 'gsdl' page
1150package gsdl
1151######################################################################
1152
1153
1154#------------------------------------------------------------
1155# text macros
1156#------------------------------------------------------------
1157
1158
1159_textgreenstone1_ [l=mn] {Greenstone Мь ЎОжОтал МПЌыМ саМгыМ прПграЌ ба ЌөМ шОМээр цуглуулга үүсгэх
1160
1161бПлПЌжтПй прПграЌЌ х
1162аМгаЌж ÑŽÐŒ. ЭМэ Мь ЌэЎээллОйг эЌх
1163лэМ цэгцэлж түүМОйгээ
1164ОМтерМэтээр эсвэл CD-ROM -ППр ЎаЌжуулаМ бусЎаЎ х
1165үртээх
1166 бПлПЌжОйг ПлгПЎПг.
1167Greenstone Мь КОМэ ЗеалаМЎыМ НПЌыМ СаМгОйМ төслөөр Waikato-гОйМ Ох
1168 сургуульЎ х
1169ОйгЎсэМ UNESCO бПлПМ Human Info ТББ-тай х
1170аЌтраМ ажОлласМы ЎүМЎ МОйтОйМ х
1171үртээл бПлсПМ.
1172ЭМэ бПл Мээлттэй-прПграЌЌ бөгөөЎ Ўараах
1173 х
1174аягаар <i>http://greenstone.org</i> х
1175аМЎаМ
1176GNU НОйтОйМ ЕрөМх
1177Ой ЛОцеМз-ОйМ Мөх
1178цлОйМ ЎППр авах
1179аЎ бПлПЌжтПй.}
1180
1181_textgreenstone2_ [l=mn] {КОМэ ЗеалаМЎыМ ДОжОтал НПЌыМ СаМгОйМ вэб х
1182ууЎас Мь (<a
1183href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) бөгөөЎ Greenstone -ы прПграЌЌаар х
1184ОйгЎсэМ
1185цуглуулгыМ ПлПМ яМзыМ жОшээг агуулЎаг тул та түүМОйг чөлөөтэй суЎалж бПлПх
1186 юЌ.
1187ТэЎгээр жОшээМүүЎ Мь Араб, ХятаЎ, ЀраМц, МаурО бПлПМ ИспаМО тэгээЎ АМглО зэрэг
1188зэрэг х
1189эл Ўээрх
1190О цуглуулгыг агуулЎаг ба х
1191увОлбарыг х
1192эрх
1193эМ үзэх
1194, саМЎ х
1195эрх
1196эМ
1197х
1198айлт х
1199Ойх
1200 зэрэг зүйлсОйМ ПлПМ яМзыМ х
1201увОлбарыг агуулЎаг. МөМ зарОЌ х
1202өгжЌОйМ цуглуулгыг ч та Плж бПлМП.}
1203
1204_textplatformtitle_ [l=mn] {platform}
1205_textgreenstone3_ [l=mn] {Greenstone Мь Windows, Unix бПлПМ Mac үйлЎлОйМ сОстеЌүүЎ Ўээр ажОллаЎаг. НОйтэЎ түгээсэМ х
1206увОлбар Мь
1207Windows, бПлПМ Linux ЌөМ Mac X үйлЎлОйМ сОстеЌОйМ бүх
1208Ой л х
1209увОлбарт тПх
1210ОрсПМ х
1211эрэглэх
1212эЎ х
1213ялбар бОМарууЎыг агуулЎаг.
1214МөМ МОкрПсПфт C++ эсвэл gcc х
1215эрэглэМ Ўээр Мь ажОллаж бПлПМ бүх
1216эл бүтэМ source code агуулЎаг.
1217Greenstone Мь Apache Webserver бПлПМ PERL-тэй зПх
1218ОцПж ажОллаЎаг
1219ХэрэглэгчОйМ ОМтерфэйс Мь гПлчлПМ Netscape Navigator эсвэл Internet Explorer х
1220эрэглэЎэг.}
1221
1222_textgreenstone4_ [l=mn] {ОлПМ бОчОг барОЌтыМ цуглуулга Greenstone-Ой прПграЌЌыг ашОглаж х
1223ОйсэМ
1224CD-ROM -ППр ПлПМ МОйтэЎ х
1225үрсэМ. ЖОшээ Мь, <i>ХүЌүүМлОгОйМ ХөгжлОйМ НПЌыМ СаМ</i> Мь
1226МягтлаМ бПЎПх
1227 бүртгэлээс авах
1228уулааЎ усМы арОуМ цэвэр х
1229үртэл 1,230 х
1230эвлэлОйг агуулсаМ байЎаг.
1231ЭМэ Мь Ох
1232эМх
1233О х
1234өгжОж буй улс ПрПМЎ байЎаг х
1235үчОМ чаЎал Ќуутай кПЌпьютер Ўээр ч ажОллаЎаг.
1236АгуулагЎсаМ ЌэЎээллОйг Мэр, сэЎэв, байгууллага, аМгОлагЎсаМ жагсаалт зэргээр Мь х
1237айх
1238, татаж үзэх
1239 бПлПМ
1240МПЌыМ МүүрОйг Мь шууЎ жагсааМ х
1241арах
1242 зэргээр ЌэЎээллОйг эрж үзэж бПлМП.}
1243
1244_textcustomisationtitle_ [l=mn] {х
1245увОйМ тПх
1246ОргПП}
1247_textgreenstone5_ [l=mn] {Greenstone сОстеЌОйг өргөтгөх
1248 бПлПМ х
1249увОйМ тПх
1250ОргПП х
1251Ойх
1252 Ќаш өргөМ
1253бПлПЌжтПйгППр х
1254ОйсэМ байМа. КОМэ барОЌт бПлПМ Ќета-өгөгЎөлүүЎОйМ
1255фПрЌатууЎыг "plugin" бОчээЎ (Perl х
1256элээр) тПх
1257ОруулсаМ. МөМ шОМэ
1258Ќета-өгөгЎөл гүйлгэМ х
1259арах
1260 бүтцүүЎОйг "аМгОлагч" бОчээЎ л х
1261эрэглэх
1262
1263бПлПЌжтПй. ХэрэглэгчОйМ х
1264арч ЌэЎрэх
1265 ОМтерфэйсОйг эМгОйМ ЌакрП
1266х
1267эл ашОглаМ бОчсэМ "ЌакрП" ашОглаМ өөрчлөх
1268 бПлПЌжтПй. КПрба
1269прПтПкПлыМ туслаЌжтайгаар агеМтууЎ (Java гэх
1270 Ќэт) барОЌттай
1271х
1272ПлбППтПй бүх
1273 л төрлОйМ бПлПЌжууЎыг ашОглаж бПлМП. Эцэст Мь,
1274өөрчлөлт Пруулах
1275аар бПл C++ бПлПМ Perl х
1276элээр бОчсэМ эх
1277 кПЎ Мь
1278байгаа.}
1279
1280_textdocumentationtitle_ [l=mn] {бОчОг х
1281эргОйМ х
1282өтлөлт}
1283_textdocuments_ [l=mn] {Greenstone-Ой прПграЌЌ х
1284аМгаЌжОМЎ МэЌэлт бОчОг х
1285эргОйМ х
1286өтлөлт бПлПЌжтПй.}
1287
1288#_textthreedocs_ {There are three documents that explain the Greenstone system:}
1289#_textinstall_ {The Greenstone Digital Library Software Installer's Guide}
1290#_textuser_ {The Greenstone Digital Library Software User's Guide}
1291#_textdevelop_ {The Greenstone Digital Library Software Developer's Guide}
1292
1293_textmailinglisttitle_ [l=mn] {О-Ќэйл х
1294аягОйМ жагсаалт}
1295_textmailinglist_ [l=mn] {Greenstone-Ой ЎОжОтал МПЌыМ саМгыМ прПграЌЌЎ тух
1296ай аМх
1297Мы х
1298элэлцүүлэгт
1299зПрОулсаМ О-ЌэйлыМ жагсаалт байЎаг. Greenstone-Ой ОЎэвх
1300тэМ х
1301эрэглэгчОЎ
1302О-ЌэйлыМ жагсаалтаМЎ бүртгүүлэМ прПграЌЌыМ тух
1303ай х
1304элэлцэМ өөрОйМ саМал бПЎПл, х
1305увь МэЌрОйг Пруулж бПлМП.
1306ҮүМЎ бүртгүүлэх
1307ОйМ тулЎ Ўараах
1308 х
1309аяг руу х
1310аМЎах
1311 х
1312эрэгтэй, <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a>.
1313
1314ЖагсаалтаМЎ бүртгүүлсэМ х
1315эрэглэгчОЎ рүү зах
1316Оа, ЌэЎээ Олгээх
1317ОйМ тулЎ эМэ х
1318аяг руу бОчээрэй <a
1319href="mailto:greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz"
1320>greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz</a>.}
1321
1322_textbugstitle_ [l=mn] {сОстеЌОйМ гажОг}
1323_textreport_ [l=mn] {ЭМэх
1324Ò¯Ò¯ прПграЌЌ х
1325эвОйМ ажОллаж байгаа эсэх
1326 тух
1327ай ЌэЎээллОйг бПлПМ алЎаа ЎПгПлЎлыМ талаар бОЎэМЎ
1328Ўараах
1329 х
1330аягаар ЌэЎээлМэ Ò¯Ò¯. <a href="mailto:greenstone@cs.waikato.ac.nz">greenstone@cs.waikato.ac.nz</a>}
1331
1332_textgs3title_ [l=mn] {ажОлЎ}
1333_textgs3_ [l=mn] {Greenstone 3 гэЎэг Мь Greenstone 2 (ПЎППгОйМ х
1334увОлбар) -Ñ‹Ðœ
1335бүх
1336Ой л Ўавуу талууЎыг шОМгээсэМ Ўах
1337ОМ бПлПвсруулагЎаж,
1338сайжруулагЎсаМ х
1339увОлбар-жОшээ Мь: ПлПМ х
1340элМОй сПМгПлттПй,
1341ПлПМ төрлОйМ үйлЎлОйМ сОстеЌ, ПрчОМЎ ажОллаЎаг бПлПМ өөрчлөМ
1342зПх
1343ОПМ байгуулах
1344аЎ туйлыМ бПлПЌжтПй. МөМ түүМчлэМ урьЎМы
1345х
1346увОлбарууЎтай зПх
1347ОцПМ ажОллаЎаг: эМэ Мь урьЎ х
1348ОйгЎсэМ
1349байсаМ цуглуулгыг яЌар МэгэМ өөрчлөлтгүйгээр Ўах
1350ОМ х
1351Ойж
1352ажОллуулж бПлМП гэсэМ үг ÑŽÐŒ. Java х
1353элээр бОчОгЎсэМ ба эМэ
1354Мь бОе бОеэ ЎаасаМ х
1355ППрПМЎПП XML-ээр х
1356арьцЎаг ЌПЎулууЎыМ
1357сүлжээ х
1358элбэрээр бүтэцлэгЎсэМ: ИйЌээс эМэ Мь МОйтэЎ түгээсэМ
1359х
1360увОлбараараа ажОллаж байгаа бөгөөЎ х
1361эрэгтэй тПх
1362ОПлЎПлЎ
1363өөр серверүүЎэЎ түгээгЎэх
1364 бПлПЌжтПй. ЭМэх
1365Ò¯Ò¯ Мэг стаМЎартыг
1366барОЌталсаМ загвар Мь Greenstone-ыг өргөМ х
1367эрэглээтэй Олүү
1368х
1369эрэглэх
1370эЎ ÐŽÓ©Ñ…
1371Ó©ÐŒ бПлгПж байМа. Greenstone 3-Ñ‹Ðœ бОчОг х
1372эрэг
1373х
1374өтлөлтОйМ бПлПМ туршОлтыМ х
1375увОлбарууЎыг
1376<a href="http://www.greenstone.org/greenstone3.html">Greenstone 3 home page</a> гэсэМ х
1377аягаар Прж татаж авч бПлМП.}
1378
1379_textcreditstitle_ [l=mn] {сОстеЌОйМ бүтээгчОЎ}
1380
1381_textwhoswho_ [l=mn] {Greenstone-Ой прПграЌЌ х
1382аМгаЌж Мь ПлПМ х
1383үМОй х
1384үчОМ чарЌайлт, х
1385аЌтыМ ажОллагааМы үр ЎүМЎ бүтсэМ.
1386Rodger McNab бПлПМ Stefan Boddie Мар Мь гПл үМЎсэМ бүтцОйг х
1387ОйсэМ ÑŽÐŒ.
1388ӚөрсЎОйМ х
1389увь МэЌрОйг ПруулсаМ х
1390үЌүүс David Bainbridge, George
1391Buchanan, Hong Chen, Michael Dewsnip, Katherine Don, Elke Duncker, Carl Gutwin, Geoff Holmes, Dana McKay, John
1392McPherson, Craig Nevill-Manning, Dynal Patel, Gordon Paynter, Bernhard Pfahringer, Todd
1393Reed, Bill Rogers, John Thompson, and Stuart Yeates. КОМэ ЗеалаМЎыМ ДОжОтал НПЌыМ СаМгОйМ ЎППр Мэр бүх
1394Ой гОшүүЎ
1395сОстеЌОйМ бүтцОйг сайжруулах
1396ал өөрсЎОйМ сэтгэл зүрх
1397Ойг гаргаМ тусалсаМ: Mark Apperley, Sally Jo Cunningham, Matt Jones, Steve Jones, Te Taka
1398Keegan, Michel Loots, Malika Mahoui, Gary Marsden, Dave Nichols and Lloyd Smith. МөМ бОЎ Ўараах
1399 багцыг түгээх
1400эЎ гүМ туслалцаа үзүүлсэМ х
1401үЌүүст ч таларх
1402лаа Олэрх
1403Ойлье. GNU-лОцеМзтэй багц:MG, GDBM, PDFTOHTML, PERL, WGET, WVWARE бПлПМ XLHTML}
1404
1405_textaboutgslong_ [l=mn] {greenstone прПграЌЌ х
1406аМгаЌжОйМ тух
1407ай}
1408
1409######################################################################
1410# 'users' page
1411package userslistusers
1412######################################################################
1413
1414
1415#------------------------------------------------------------
1416# text macros
1417#------------------------------------------------------------
1418
1419_textlocu_ [l=mn] {ХэрэглэгчЎОйМ жагсаалт}
1420_textuser_ [l=mn] {х
1421эрэглэгч}
1422_textas_ [l=mn] {х
1423аягОйМ статус}
1424_textgroups_ [l=mn] {бүлгүүЎ}
1425_textcomment_ [l=mn] {тайлбар}
1426_textadduser_ [l=mn] {шОМэ х
1427эрэглэгч МэЌэх
1428}
1429_textedituser_ [l=mn] {өөрчлөх
1430}
1431_textdeleteuser_ [l=mn] {устгах
1432}
1433
1434
1435######################################################################
1436# 'users' page
1437package usersedituser
1438######################################################################
1439
1440
1441#------------------------------------------------------------
1442# text macros
1443#------------------------------------------------------------
1444
1445
1446_textedituser_ [l=mn] {ХэрэглэгчОйМ ЌэЎээллОйг өөрчлөх
1447}
1448_textadduser_ [l=mn] {КОМэ х
1449эрэглэгч МэЌэх
1450}
1451
1452_textaboutusername_ [l=mn] {ХэрэглэгчОйМ Мэр 2-30 тэЌЎэгтээс бүрЎсэМ байх
1453 ёстПй бөгөөЎ үсэг
1454тПП бПлПМ '.', '_' гэсэМ тэЌЎэгтүүЎОйг агуулсаМ байж бПлМП.}
1455
1456_textaboutpassword_ [l=mn] {Нууц үг 3-8 тэЌЎэгтээс бүрЎсэМ байх
1457 ёстПй бөгөөЎ эМгОйМ х
1458эвлэгЎэх
1459
1460бПлПЌж бүх
1461Ой ASCII тэЌЎэгтүүЎОйг агуулсаМ байж бПлМП.}
1462
1463_textoldpass_ [l=mn] {Хэрэв эМэ зайг х
1464ППсПМ үлЎээвэл х
1465уучОМ Мууц үг таМь х
1466эвээрээ х
1467аЎгалагЎах
1468 бПлМП.}
1469_textenabled_ [l=mn] {ОЎэвх
1470ОжсэМ}
1471_textdisabled_ [l=mn] {х
1472үчОМгүй бПлгПсПМ}
1473
1474_textaboutgroups_ [l=mn] {БүлгүүЎ Мь таслалаар тусгаарлагЎсаМ жагсаалт бөгөөЎ таслалууЎыМ арЎ зай авах
1475гүй.}
1476
1477
1478
1479######################################################################
1480# 'users' page
1481package usersdeleteuser
1482######################################################################
1483
1484
1485#------------------------------------------------------------
1486# text macros
1487#------------------------------------------------------------
1488
1489_textdeleteuser_ [l=mn] {ХэрэглэгчОйг устгах
1490}
1491_textremwarn_ [l=mn] {Та <b>_cgiargumunHtmlsafe_</b> х
1492эрэглэгчОйг арОлгах
1493ыг х
1494үсч байМа уу?}
1495
1496
1497######################################################################
1498# 'users' page
1499package userschangepasswd
1500######################################################################
1501
1502
1503#------------------------------------------------------------
1504# text macros
1505#------------------------------------------------------------
1506
1507_textchangepw_ [l=mn] {Нууц үгОйг өөрчлөх
1508}
1509_textoldpw_ [l=mn] {х
1510уучОМ Мууц үг}
1511_textnewpw_ [l=mn] {КОМэ Мууц үг}
1512_textretype_ [l=mn] {шОМэ Мууц үгээ Ўах
1513ОМ бОчМэ Ò¯Ò¯}
1514
1515
1516######################################################################
1517# 'users' page
1518package userschangepasswdok
1519######################################################################
1520
1521
1522#------------------------------------------------------------
1523# text macros
1524#------------------------------------------------------------
1525
1526_textsuccess_ [l=mn] {ТаМы Мууц үгОйг аЌжОлттай өөрчОллөө.}
1527
1528
1529######################################################################
1530# 'users' page
1531package users
1532######################################################################
1533
1534
1535#------------------------------------------------------------
1536# text macros
1537#------------------------------------------------------------
1538
1539_textinvalidusername_ [l=mn] {ХэрэглэгчОйМ Мэр буруу байМа.}
1540_textinvalidpassword_ [l=mn] {Нууц үг буруу байМа.}
1541_textemptypassword_ [l=mn] {ХэрэглэгчОйМ аМх
1542Мы Мууц үгээ ПруулМа уу}
1543_textuserexists_ [l=mn] {ЭМэ Мэр сПМгПгЎсПМ байгаа тул та х
1544эрэглэгчОйМ өөр Мэр ПруулМа уу}
1545
1546_textusernameempty_ [l=mn] {ХэрэглэгчОйМ Мэрээ бОчМэ Ò¯Ò¯}
1547_textpasswordempty_ [l=mn] {Та х
1548уучОМ Мууц үгээ Пруулах
1549 шаарЎлагатай}
1550_textnewpass1empty_ [l=mn] {КОМэ Мууц үгээ ПруулааЎ Ўараа Мь Ўах
1551ОМ бОчМэ Ò¯Ò¯}
1552_textnewpassmismatch_ [l=mn] {КОМэ Мууц үгОйМ х
1553Пёр х
1554элбэр х
1555ППрПМЎПП тПх
1556ОрПх
1557гүй байМа}
1558_textnewinvalidpassword_ [l=mn] {Та тПх
1559ОрПх
1560гүй Мууц үг ПруулсаМ байМа}
1561_textfailed_ [l=mn] {ТаМы х
1562эрэглэгчОйМ Мэр юЌуу Мууц үг таМь буруу байМа}
1563
1564
1565######################################################################
1566# 'status' pages
1567package status
1568######################################################################
1569
1570
1571#------------------------------------------------------------
1572# text macros
1573#------------------------------------------------------------
1574
1575
1576_textversion_ [l=mn] {Greenstone х
1577увОлбарыМ Ўугаар}
1578_textframebrowser_ [l=mn] {Та үүМОйг х
1579арах
1580Ñ‹Ðœ тулЎ frame браузертай байх
1581 шаарЎлагатай}
1582_textusermanage_ [l=mn] {ХэрэглэгчОйМ ЌеМежЌеМт}
1583_textlistusers_ [l=mn] {х
1584эрэглэгчЎОйг жагсаалт}
1585_textaddusers_ [l=mn] {шОМэ х
1586эрэглэгч МэЌэх
1587}
1588_textchangepasswd_ [l=mn] {Мууц үгээ сПлОх
1589}
1590_textinfo_ [l=mn] {Тех
1591МОкОйМ ЌэЎээлэл}
1592_textgeneral_ [l=mn] {ерөМх
1593Ой}
1594_textarguments_ [l=mn] {аргуЌеМт}
1595_textactions_ [l=mn] {үйлЎлүүЎ}
1596_textbrowsers_ [l=mn] {браузерууЎ}
1597_textprotocols_ [l=mn] {прПтПкПлууЎ}
1598_textconfigfiles_ [l=mn] {ТПх
1599ОргППМы файлууЎ}
1600_textlogs_ [l=mn] {ТэЌЎэглэлүүЎ}
1601_textusagelog_ [l=mn] {х
1602эрэглэсэМ тэЌЎэглэл}
1603_textinitlog_ [l=mn] {аМх
1604Мы тэЌЎэглэл}
1605_texterrorlog_ [l=mn] {алЎааМы тэЌЎэглэл}
1606_textadminhome_ [l=mn] {аЎЌОМы х
1607ууЎас}
1608_textreturnhome_ [l=mn] {Greenstone эх
1609лэл х
1610ууЎас}
1611_titlewelcome_ [l=mn] {УЎОрЎлага}
1612_textmaas_ [l=mn] {Хэрэглэж бПлПх
1613 засвар бПлПМ зПх
1614ОПМ байгуулалтыМ үйлчОлгээМүүЎ Мь}
1615_textvol_ [l=mn] {ПМлайМ тэЌЎэглэлОйг х
1616арах
1617}
1618_textcmuc_ [l=mn] {цуглуулгыг үүсгэх
1619, авах
1620 бПлПМ шОМэчлэх
1621}
1622_textati_ [l=mn] {CGI аргуЌеМт гэх
1623 Ќэт тех
1624МОкОйМ ЌэЎээлэлЎ х
1625аМЎах
1626}
1627
1628_texttsaa_ [l=mn] {ЭЎгээр үйлчОлгээМүүЎэЎ Мэвтрэх
1629ОйМ тулЎ х
1630ууЎасМы зүүМ гар талЎ байгаа тПвчМууЎыг ашОглаМа.}
1631
1632_textcolstat_ [l=mn] {ЊуглуулгыМ статус}
1633
1634_textcwoa_ [l=mn] {build.cfg файл Мь байгаа, уМшОх
1635 бПлПЌжтПй, үүсгэсэМ ПгМППМы
1636талбар Мь х
1637үчОМтэй (Ó©,х
1638. >0), ЌөМ цуглуулгыМ эх
1639лэлОйМ каталПгт
1640байгаа зэрэг тПх
1641ОПлЎлууЎаЎ л "ажОллаж байгаа" х
1642эЌээМ
1643х
1644арагЎаМа.}
1645
1646_textcafi_ [l=mn] {<i>тПвчлПл</i> Ўээр Ўарж цуглуулгыМ ЌэЎээллОйг х
1647арМа уу}
1648_textcctv_ [l=mn] {<i>цуглуулга</i> Ўээр Ўарж цуглуугыг х
1649арМа уу}
1650_textsubc_ [l=mn] {ӚөрчлөлтүүЎОйг бүртгэх
1651}
1652_texteom_ [l=mn] {main.cfg файлыг Мээх
1653эЎ алЎаа гарлаа}
1654_textftum_ [l=mn] {main.cfg файлыМ шОМэчлэлт аЌжОлтгүй бПллПП}
1655_textmus_ [l=mn] {main.cfg файлыг аЌжОлттай шОМэчОллээ}
1656
1657
1658######################################################################
1659# 'bsummary' pages
1660package bsummary
1661######################################################################
1662
1663
1664#------------------------------------------------------------
1665# text macros
1666#------------------------------------------------------------
1667
1668_textbsummary_ [l=mn] {_collectionname_ цуглуулгаЎ зПрОулаМ тПвчлПл үүсгэМэ Ò¯Ò¯}
1669_textflog_ [l=mn] {_collectionname_ цуглуулгыМ алЎааМы тэЌЎэглэл}
1670_textilog_ [l=mn] {"_collectionname_ " цуглуулгыМ х
1671увьЎ тэЌЎэглэл Пруулах
1672 }
1673
1674############################################################################
1675#
1676# This stuff is only used by the usability (SEND FEEDBACK) stuff
1677#
1678############################################################################
1679package Global
1680
1681# old cusab button
1682_linktextusab_ [l=mn] {СаМалаа явуулах
1683}
1684
1685_greenstoneusabilitytext_ [l=mn] {Greenstone сОстеЌОйМ х
1686эрэглээ}
1687
1688_textwhy_ [l=mn] {<p>Та эМэ вэб х
1689ууЎсыг үзэх
1690эЎ х
1691эцүү эсвэл х
1692үМЎрэлтэй байсаМ тул эМэ ЌэЎээг Олгээж байМа гэсэМ үг ÑŽÐŒ.}
1693_textextraforform_ [l=mn] {Та Ќаягт бөглөх
1694 шаарЎлагагүй - яЌар ч ЌэЎээлэл х
1695эрэгцээтэй.}
1696_textprivacybasic_ [l=mn] {ЭМэ тайлаМЎ таМы үзэж байсаМ Greenstone вэб х
1697ууЎас бПлПМ түүМОйг үзэх
1698эЎ х
1699эрэглэсэМ тех
1700МПлПгОйМ тух
1701ай ЌэЎээллОйг х
1702аЎгалМа. (таМы ПруулсаМ ЌэЎээллОйг бас х
1703аЎгалМа)}
1704_textstillsend_ [l=mn] {Та эМэ тайлаМг Олгээх
1705Ойг х
1706үсэж байМа уу?}
1707
1708_texterror_ [l=mn] {алЎаа}
1709_textyes_ [l=mn] {ТОйЌ}
1710_textno_ [l=mn] {Үгүй}
1711_textclosewindow_ [l=mn] {ЊПМх
1712ыг х
1713аах
1714}
1715_textabout_ [l=mn] {Тух
1716ай}
1717_textprivacy_ [l=mn] {Нууц}
1718_textsend_ [l=mn] {Илгээх
1719}
1720_textdontsend_ [l=mn] {Бүү Олгээ}
1721_textoptionally_ [l=mn] {Албагүй}
1722
1723_textunderdev_ [l=mn] {СүүлОйМ х
1724увОлбар Ўээр МарОйвчОлсаМ ЌэЎээллүүЎОйг урьЎчОлсаМ байЎлаар Мь х
1725арж бПлМП}
1726
1727_textviewdetails_ [l=mn] {МэЎээллОйг ЎэлгэрэМгүйгээр х
1728арах
1729}
1730_textmoredetails_ [l=mn] {ДэлгэрэМгүй}
1731_texttrackreport_ [l=mn] {ЭМэ ЌэЎээллОйг шалгах
1732}
1733_textcharacterise_ [l=mn] {ЭМэ яЌар төрлОйМ асууЎал вэ}
1734_textseverity_ [l=mn] {АсууЎал х
1735эр МПцтПй вэ}
1736
1737_textbadrender_ [l=mn] {ХууЎас х
1738эвОйМ бус х
1739арагЎаж байМа}
1740_textcontenterror_ [l=mn] {АгуулгыМ алЎаа}
1741_textstrangebehaviour_ [l=mn] {Үл ЌэЎэгЎэх
1742 шОМж тэЌЎэг}
1743_textunexpected_ [l=mn] {ЯЌар МэгэМ гэМэтОйМ зүйл тПх
1744ОПлЎлПП}
1745_textfunctionality_ [l=mn] {Хэрэглэх
1746эЎ төвөгтэй}
1747_textother_ [l=mn] {БусаЎ}
1748
1749_textcritical_ [l=mn] {НПцтПй}
1750_textmajor_ [l=mn] {НПцтПй}
1751_textmedium_ [l=mn] {ДуМЎ зэрэг}
1752_textminor_ [l=mn] {Бага}
1753_texttrivial_ [l=mn] {ЯлОЌгүй}
1754
1755_textwhatdoing_ [l=mn] {Та юу х
1756Ойх
1757ээр ПрПлЎПж байсаМ бэ?}
1758_textwhatexpected_ [l=mn] {Та юу тПх
1759ОПлЎПМП гэж х
1760үлээж байсаМ бэ?}
1761_textwhathappened_ [l=mn] {Яг юу бПлсПМ бэ?}
1762
1763_cannotfindcgierror_ [l=mn] {<h2>Уучлаарай!</h2> "_linktextusab_" тПвчОМЎ х
1764аргалзах
1765 прПграЌЌыг ПлсПМгүй.}
1766
1767_textusabbanner_ [l=mn] {Greenstone-ы koru х
1768элбэрОйМ баММер}
1769
1770
1771######################################################################
1772# GTI text strings
1773package gti
1774######################################################################
1775
1776
1777#------------------------------------------------------------
1778# text macros
1779#------------------------------------------------------------
1780
1781_textgtierror_ [l=mn] {АлЎаа гарлаа}
1782
1783_textgtihome_ [l=mn] {ЭЎгээр х
1784ууЎас Мь таМьЎ Greenstone ПлПМ х
1785элтэй ажОллах
1786 ажОллагааг сайжруулах
1787аЎ тусалМа. ЭЎгээрОйг ашОгласМаар та
1788<ul>
1789 <li>Greenstone х
1790эсгүүЎОйг шОМэ х
1791эл рүү х
1792өрвүүлэх
1793
1794 <li>АМглО х
1795элэМЎ өөрчлөлт гарах
1796аЎ тух
1797айМ ПрчуулагЎсаМ х
1798элэМЎ засвар х
1799Ойх
1800
1801 <li>ПрчуулагЎсаМ х
1802эсэгт засвар х
1803Ойх
1804
1805</ul>
1806You will be presented with a series of web pages, each containing
1807a phrase to translate.
1808You proceed by translating the language interface phrase by phrase.
1809Many phrases contain HTML formatting commands: you should not
1810attempt to translate these but preserve them intact in the translated
1811version. Words flanked by underscores (like _this_) should not be
1812translated either (they're Greenstone "macro" names).
1813<p>
1814If you are updating an existing language interface you will not be presented
1815with phrases for which a translation already exists. Sometimes a translation
1816exists but the English text has since been changed. In this case the current
1817translation will be provided and you should check and update this if necessary.
1818<p>
1819To correct a translation that has already been updated, use the "Correct existing translations" facility available for each part of Greenstone.
1820<p>
1821Each page ends with a "_textgtisubmit_" button. When you press it, changes are
1822made immediately to a separate Greenstone installation at nzdl.org. A button
1823is provided on each page to access this site.}
1824
1825_textgtiselecttlc_ [l=mn] {Хэлээ сПМгПМП уу}
1826
1827#for status page
1828_textgtiviewstatus_ [l=mn] {Бүх
1829 х
1830элМОй х
1831увьЎ ПрчуулгыМ явцыг х
1832арах
1833Ñ‹Ðœ тулЎ эМЎ Ўар.}
1834_textgtiviewstatusbutton_ [l=mn] {ТӚЛВИЙГ ХАРАХ}
1835_textgtistatustable_ [l=mn] {Бүх
1836 х
1837элМОй ПрчуулгыМ явцыМ жагсаалт.}
1838_textgtilanguage_ [l=mn] {Хэл}
1839_textgtitotalnumberoftranslations_ [l=mn] {НОйт ПрчуулгыМ тПП.}
1840
1841_textgtiselecttfk_ [l=mn] {АжОллах
1842 файлаа сПМгПМП уу}
1843
1844_textgticoredm_ [l=mn] {Greenstone Interface (Core)}
1845_textgtiauxdm_ [l=mn] {Greenstone Interface (Auxiliary)}
1846_textgtiglidict_ [l=mn] {GLI үгсОйМ саМ}
1847_textgtiglihelp_ [l=mn] {GLI туслаЌж}
1848_textgtiperlmodules_ [l=mn] {Perl Modules}
1849_textgtitutorials_ [l=mn] {ЖОшээ ЎасгалууЎ}
1850_textgtigreenorg_ [l=mn] {Greenstone.org}
1851_textgtigs3core_ [l=mn] {Greenstone3 ИМтерфэйс(Default)}
1852
1853#for greenstone manuals
1854_textgtidevmanual_ [l=mn] {Greenstone ХөгжүүлэгчЎОйМ ГарыМ Авлага}
1855_textgtiinstallmanual_ [l=mn] {Greenstone Суулгах
1856 ГарыМ авлага}
1857
1858_textgtiusermanual_ [l=mn] {Greenstone ХэрэглэгчОйМ ГарыМ Авлага}
1859
1860_textgtienter_ [l=mn] {ОРУУЛ}
1861
1862_textgticorrectexistingtranslations_ [l=mn] {Орчуулга засах
1863}
1864_textgtidownloadtargetfile_ [l=mn] {Ѐайл татаж авах
1865}
1866_textgtiviewtargetfileinaction_ [l=mn] {ЭМэ файлыг үйлЎэл Ўээр Мь х
1867арах
1868}
1869_textgtitranslatefileoffline_ [l=mn] {ЭМэ файлыг offline гПрОЌПМЎ Прчуулах
1870.}
1871
1872_textgtinumchunksmatchingquery_ [l=mn] {ХайлтаМЎ тПх
1873ОрсПМ үгОйМ тПП}
1874
1875_textgtinumchunkstranslated_ [l=mn] {Прчуулга Ўууслаа}
1876_textgtinumchunksrequiringupdating_ [l=mn] {ЭЎгээрээс, _1_ Мь шОМэчлэгЎэх
1877 шаарЎлагтай}
1878_textgtinumchunksrequiringtranslation_ [l=mn] {Прчуулга үлЎсэМ}
1879
1880#for status page
1881_textgtinumchunkstranslated2_ [l=mn] {ХОйгЎэж ЎууссаМ ПрчуулгыМ тПП}
1882_textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=mn] {Сайжруулах
1883 шаарЎлагатай ПрчуулгыМ тПП}
1884_textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=mn] {ОрчуулагЎаагүй х
1885эсгОйМ тПП}
1886
1887_textgtienterquery_ [l=mn] {Засвар х
1888Ойх
1889 өгүүлбэр эсвэл текстээсээ үг ПруулМа уу}
1890_textgtifind_ [l=mn] {ХАЙХ}
1891
1892_textgtitranslatingchunk_ [l=mn] {<i>_1_</i> текстОйг Прчуулж байМа}
1893_textgtiupdatingchunk_ [l=mn] {<i>_1_</i> текстОйг шОМэчлэж байМа}
1894_textgtisubmit_ [l=mn] {Оруулах
1895}
1896
1897_textgtilastupdated_ [l=mn] {СүүлЎ шОМэчлэгЎсэМ}
1898
1899_textgtitranslationfilecomplete_ [l=mn] {ЭМэ файлыг сайжруулсаМЎ таМь таларх
1900алаа! <p> ДППрх
1901О х
1902ПлбППсППр ПрППЎ эМэ файлыг татаМ авч бПлМП, түүМчлэМ уг файл прПграЌыМ ЎараагыМ х
1903увОлбарт ПрПх
1904 бПлМП.}
1905
1906_textgtiofflinetranslation_ [l=mn] {Та Greenstone-ОйМ эМэ х
1907эсгОйг Microsoft Excel файл х
1908эрэглэМ offline гПрОЌПМЎ Прчуулж бПлМП: <ol>
1909<li>ЭМэ файлыг <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&e=_compressedoptions_">татаж ав</a>.
1910<li>Татаж авсаМ файлыг Microsoft Excel х
1911эрэглэМ Мээж(Office 2003/XP эсвэл х
1912аЌгОйМ сүүлОйМ х
1913увОлбарыг х
1914эрэглэМэ) Microsoft Excel workbook (.xls) фПрЌатаар х
1915аЎгалах
1916.
1917<li>ТПх
1918ОрПх
1919 МүЎэМЎ Прчуулгаа бОчОх
1920.
1921<li>БүгЎОйг Прчуулж ЎууссаМы Ўараа .xls файлаа Ўараах
1922 х
1923аяг руу Олгээх
1924 <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>.
1925</ol>}
1926
1927
1928
1929############
1930# gli page
1931############
1932package gli
1933
1934_textglilong_ [l=mn] {greenstone-Ой МПЌыМ саМчыМ ОМтерфэйс}
1935_textglihelp_ [l=mn] {Greenstone-Ой НПЌыМ СаМчОйМ ИМтерфэйс (GLI) Мь таМыг Greenstone-Ойг
1936х
1937эрэглэх
1938эЎ Олүү х
1939ялбар бПлгПЎПг. МөМ тПЎПрх
1940Пй х
1941эЌжээМОй ЌатерОалыг цуглуулах
1942, татаж авах
1943 эсвэл Ќета-өгөгЎлөөр тэЌЎэглэх
1944 assign metadata, бПлПМ Greenstone-Ой цуглуулга х
1945Ойх
1946 бПлПЌжОйг ПлгПЎПг.
1947 <p>
1948GLI Мь Greenstone-тэй х
1949ПлбПгЎПж ажОллаЎаг гэЎгОйг аМх
1950аарах
1951 х
1952эрэгтэй ба
1953эМэ Мь Greenstone-Ой ОМсталлыМ ЎэЎ ЎОректПрОЎ сууЎаг. Хэрвээ та
1954Greenstone-Ой аль Мэг х
1955увОлбарыг татаж авсаМ, эсвэл Greenstone-Ой
1956CD-ROM-МППс суулгасаМ тПх
1957ОПлЎПлЎ
1958
1959
1960<h4>GLI -Ойг Windows-ОйМ ПрчОМЎ ажОллуулах
1961</h4>
1962
1963Windows-Ñ‹Ðœ ПрчОМЎ МПЌыМ саМчОйМ ОМтерфэйсОйг <i>Greenstone-ОйМ ДОжОтал НПЌыМ СаМ </i> -г <i>Programs</i> х
1964эсгээс <i>Start</i> цэс рүү Прж <i>НПЌыМ СаМчыМ ИМтерфэйс</i> гэЎгээс сПМгПж ажОллуулМа.
1965
1966
1967<h4>GLI -г Unix-Ñ‹Ðœ ПрчОМЎ ажОллуулах
1968аЎ</h4>
1969
1970GLI-г Unix-Ñ‹Ðœ ПрчОМЎ ажОллуулах
1971Ñ‹Ðœ тулЎ өөрОйМ Greenstone-Ой ОМсталлыМ ЎОректПрОйг <i>gli</i> руу сПлОПЎ
1972<i>gli.sh</i> скрОптОйг уМшуулМа.
1973
1974<h4>GLI-ыг МакОМтПш ҮйлЎлОйМ сОстеЌЎ ажОллуулах
1975 X</h4>
1976
1977Finder-т <i>Applications</i> then <i>Greenstone</i> татаж ПруулМа.
1978(Хэрэв та Greenstone-Ойг эх
1979 буюу default гэсэМ байрлалЎ суулгасаМ бПл), Ўараа Мь <i>GLI</i> -г уМшуулМа.}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.