source: main/trunk/greenstone2/macros/slovak2.dm@ 30042

Last change on this file since 30042 was 30042, checked in by ak19, 8 years ago

Slovak language core and auxiliary modules of GS2 Interface. Many thanks to Tomáš Fiala (Tomas Fiala).

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 40.1 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2######################################################################
3#
4# Language text and icon macros
5# -- this file contains text that is of less importance
6######################################################################
7
8
9######################################################################
10# 'home' page
11package home
12######################################################################
13
14#------------------------------------------------------------
15# text macros
16#------------------------------------------------------------
17
18_documents_ [l=sk] {dokumenty.}
19_lastupdate_ [l=sk] {Naposledy aktualizované}
20_ago_ [l=sk] {dňami.}
21_colnotbuilt_ [l=sk] {Zbierka sa nevybudovala.}
22
23### taken from here
24
25_textpoem_ [l=sk] {<br><h2>Kia papapounamu te moana</h2>
26
27<p>kia hora te marino,
28<br>kia tere te karohirohi,
29<br>kia papapounamu te moana
30<p>nech ťa obklopí mier a pokoj,
31<br>nech si v teplej letnej hmle
32<br>nech oceán tvojich ciest cestuje tak ğahko ako vyleštenÜ greenstone.
33
34
35}
36
37_textgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je drahokam (podobne ako tento softvér), pochádza z Nového Zélandu. V tradičnej spoločnosti Maurov to bol najviac cenenÃœ predmet, ktorÃœ do seba mohol prijaÅ¥ a udrÅŸaÅ¥ <i>wairua</i>, teda "ducha", alebo "ÅŸivotnú silu". Greenstone predstavuje tradičné spoločenské hodnoty, preto je symbolom projektu verejne prístupnej digitálnej kniÅŸnice. Jeho lesk je milostivÃœ, jeho priesvitnosÅ¥ vzneÅ¡ená; jeho pevnosÅ¥ smelá a jeho ostré hrany spravodlivé. VyrezávanÃœ kameň, ktorÃœ vidíte v logu Greenstone je, <i>patu</i>, bojová zbraň. Je to rodinné dedičstvo zakladajúcich členov Greenstone. V bojoch muÅŸa proti muÅŸovi sú argumenty <i>patu</i> veÄŸmi rÃœchle a zdrvujúce. Veríme, ÅŸe tieto vlastnosti sa prenášajú aj na náš program, ostrosÅ¥ <i>patu</i> symbolizuje rozhranie naÅ¡ej technológie.</p>}
38
39_textaboutgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je softvér na vytváranie a šírenie digitálnych zbierok, prináša nové spÃŽsoby zverejňovania a sprístupňovania informácií prostredníctvom internetu a CD-ROM. Greenstone je produkt <b>New Zealand Digital Library Project</b> vytvorenÃœ na <b>Univerzite Waikato</b> a distribuovanÃœ <b>UNESCO</b> s podporou organizácie <b>Human Info NGO</b>. Je to voÄŸne prístupnÃœ softvér s otvorenÃœm kódom, ktorÃœ je dostupnÃœ na <a
40href="http://greenstone.org">http://greenstone.org</a> pod podmienkami GNU General Public License. </p>
41
42<p>Cieğom softvéru je podporiť vytváranie digitálnych knişníc v knişniciach, univerzitách a v ostatnÜch verejnÜch inštitúciách. Veríme, şe tento softvér prispeje k lepšiemu šíreniu informácií vo verejnej sfére.</p>
43
44<p>Tento softvér chce poskytnúť pouşívateğom nástroje na vytvorenie vlastnÜch digitálnych zbierok (a to predovšetkÜm pouşívateğom z univerzít, knişníc a ďalším organizáciám vo verejnej správe). V členskÜch štátoch UNESCO, ale aj v rozvojovÜch krajinách majú digitálne knişnice veğkÜ vÜznam pri šírení informácií v oblastiach vedy, kultúry a vzdelávania. Veríme, şe tento projekt podporí efektívne vyuşitie digitálnych knişníc a ich úlohu zdieğať a rozširovať informácie v spoločnosti.
45
46<p>Tento softvér vznikol na základe medzinárodnej spolupráce, ktorá začala v auguste 2000 medzi troma organizáciami.</p>
47
48<p><a href="http://nzdl.org"><b>New Zealand Digital Library Project na univerzite Waikato</b></a>
49<br>Kde Greenstone vznikol za podpory novozélandského národného sekretariátu pre UNESCO (ako súčasť príspevku Nového Zélandu do UNESCO).</p>
50
51<p>
52<a href="http://www.unesco.org"><img alt="UNESCO logo" src="_httpimg_/unesco.gif"
53class="logo"></a>
54<a href="http://www.unesco.org"><b>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</b></a>
55<br>
56CieÄŸom UNESCO je rozÅ¡irovanie informácií pre vedu, vzdelávanie a kultúru. HlavnÃœm bodom medzivládneho programu „Informácie pre vÅ¡etkÃœch“ je dostupnosÅ¥ tÃœchto informácií v rozvojovÃœch krajinách.
57</p>
58
59<p>
60<a href="http://humaninfo.org"><img alt="Human Info logo" src="_httpimg_/ghproj2.jpg" class="logo"></a>
61<a href="http://humaninfo.org"><b>The Human Info NGO</b></a><br>
62Tento projekt v spolupráci s agentúrami UN a NGO si vďaka digitalizácii a sprístupňovaniu digitálnych dokumentov v krajinách tretieho sveta získal svetové uznanie.}
63
64
65_textdescrselcol_ [l=sk] {vyber zbierku}
66
67
68######################################################################
69# home help page
70package homehelp
71######################################################################
72
73
74#------------------------------------------------------------
75# text macros
76#------------------------------------------------------------
77
78_text4buts_ [l=sk] {Na domovskej stránke sa nachádza niekoğko tlačidiel.}
79
80_textnocollections_ [l=sk] {<p>V súčasnosti inštalácia Greenstone neobsahuje şiadne zbierky. Na ich vytvorenie mÎşete <ul><li>pouşiť<a href="_httppagecollector_">Zberateğa</a><li>. Ak máte Greenstone CD-ROM, mÎşete z neho jednotlivé zbierky nainštalovať.</ul>}
81
82_text1coll_ [l=sk] {Inštalácia Greenstone obsahuje 1 zbierku}
83
84_textmorecolls_ [l=sk] {Inštalácia Greenstone obsahuje _1_ zbierok}
85
86######################################################################
87# external link package
88package extlink
89######################################################################
90
91
92#------------------------------------------------------------
93# text macros
94#------------------------------------------------------------
95
96_textextlink_ [l=sk] {ExternÜ odkaz}
97_textlinknotfound_ [l=sk] {InternÜ odkaz sa nenašiel}
98
99_textextlinkcontent_ [l=sk] {VyznačenÜ odkaz je externÜ. Ak ho chcete zobraziť, mÎşete ísť<a href="_nexturl_">dopredu</a> na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouşite tlačidlo "spÀť" vo vašom prehliadači. }
100
101_textlinknotfoundcontent_ [l=sk] {InternÜ odkaz neexistuje. Pravdepodobne nastala chyba v zdrojovej zbierke. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouşite tlačidlo "spÀť" vo vašom prehliadači. }
102
103# should have arguments of collection, collectionname and link
104_foundintcontent_ [l=sk] {<h3>Odkaz na zbierku "_2_"</h3>
105
106<p>ZvolenÜ odkaz pre zbierku "_collectionname_" je externÜ (spája zbierky "_2_"). Ak
107chcete zobraziť tento odkaz v zbierke "_2_" mÎşete ísť <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargclUrlsafe_&d=_3_">dopredu</a>na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouşite tlačidlo "spÀť" vo vašom prehliadači.}
108
109
110######################################################################
111# authentication page
112package authen
113######################################################################
114
115
116#------------------------------------------------------------
117# text macros
118#------------------------------------------------------------
119
120_textGSDLtitle_ [l=sk] {Digitálna knişnica Greenstone}
121
122_textusername_ [l=sk] {meno}
123_textpassword_ [l=sk] {heslo}
124
125_textmustbelongtogroup_ [l=sk] {Pre prístup k tejto stránke musíte patriť k uşívateğskej skupine "_cgiargugHtmlsafe_".}
126
127_textmessageinvalid_ [l=sk] {Pre zobrazenie stránky musíte byť prihlásenÜ.<br>
128_If_(_cgiargug_,[_textmustbelongtogroup_]<br>) Prosím vloşte vaše meno a heslo.}
129
130_textmessagefailed_ [l=sk] {Neznámy uşívateğ, alebo neplatné heslo.}
131
132_textmessagedisabled_ [l=sk] {Prepáčte, ale váš účet je zrušenÜ. Kontaktujte správcu stránky.}
133
134_textmessagepermissiondenied_ [l=sk] {Prepáčte, ale nemáte právo vstúpiť na tieto stránky.}
135
136_textmessagestalekey_ [l=sk] {Neplatná adresa ! Prosím zadajte svoje heslo pre vstup na tieto stránky.}
137
138
139######################################################################
140# 'docs' page
141package docs
142######################################################################
143
144
145#------------------------------------------------------------
146# text macros
147#------------------------------------------------------------
148
149_textnodocumentation_ [l=sk] {<p>Inštalácia Greenstone neobsahuje şiadnu dokumentáciu. Pravdepodobné príčiny : <ol><li>Zvolili ste kompaktnú inštaláciu Greenstone (CD-ROM).<li>Greenstone bol inštalovanÜ z webovej distribúcie.</ol> Dokumentáciu si mÎşete pozrieť v priečinku <i>docs</i> na inštalačnom CD-ROM, alebo na <a
150href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>.}
151
152_textuserguide_ [l=sk] {Návod pre pouşívateğa}
153_textinstallerguide_ [l=sk] {Inštalácia (návod) }
154_textdeveloperguide_ [l=sk] {VÜvojárov návod}
155_textpaperguide_ [l=sk] {Od dokumentu k zbierke}
156_textorganizerguide_ [l=sk] {Pouşívam Organizer}
157
158_textgsdocstitle_ [l=sk] {dokumentácia }
159
160######################################################################
161# collectoraction
162package wizard
163
164_textbild_ [l=sk] {Vybuduj zbierku}
165_textbildsuc_ [l=sk] {Zbierka bola úspešne vybudovaná.}
166_textviewbildsummary_ [l=sk] {Na stránke <a href="_httppagex_(bsummary)" target=_top>si mÎşete pozrieť správu o vybudovaní zbierky</a>.
167}
168_textview_ [l=sk] {Ukáş zbierku}
169
170_textbild1_ [l=sk] {Zbierka sa buduje, to mÎşe trvať nejakÜ čas. Proces budovania mÎşete sledovať v riadku dole.}
171
172_textbild2_ [l=sk] {Proces budovania zbierky mÎşete prerušiť kliknutím sem. <br>Zbierka, na ktorej pracujete zostane nezmenená. }
173
174_textstopbuild_ [l=sk] {zastaviť proces budovania}
175
176_textbild3_ [l=sk] {Ak opustíte túto stránku (a nezrušíte proces budovania) zbierka bude sa vybuduje sama.}
177
178_textbuildcancelled_ [l=sk] {Proces budovania bol zrušenÜ.}
179
180_textbildcancel1_ [l=sk] {Proces budovania bol zrušenÜ. Pouşite şlté tlačidlá dolu na vykonanie potrebnÜch zmien a opÀť spustite proces budovania. }
181
182_textbsupdate1_ [l=sk] {Priebeh vÜstavby bude aktualizovanÜ za 1 sekundu}
183_textbsupdate2_ [l=sk] {Priebeh vÜstavby bude aktualizovanÜ za}
184_textseconds_ [l=sk] {sekúnd}
185
186_textfailmsg11_ [l=sk] {Zbierku nebolo moÅŸné vybudovaÅ¥, pretoÅŸe neobsahuje ÅŸiadne dáta. Uistite sa, ÅŸe aspoň jeden z adresárov, alebo súborov z ktorÃœch chcete vybudovaÅ¥ novú zbierku obsahuje <i>data</i>, ktoré vie Greenstone spracovaÅ¥.}
187
188_textfailmsg21_ [l=sk] {Zbierku nebolo moşné vytvoriť (chyba import.pl).}
189_textfailmsg31_ [l=sk] {Zbierku nebolo moşné vytvoriť (chyba buildcol.pl).}
190_textfailmsg41_ [l=sk] {Zbierka bola úspešne vybudovaná, ale nemohla byť nainštalovaná.}
191_textfailmsg71_ [l=sk] {Počas pokusu vybudovať zbierku nastala neočakávaná chyba.}
192
193
194_textblcont_ [l=sk] {Správa o vybudovaní obsahuje tieto informácie:}
195
196######################################################################
197# collectoraction
198package collector
199######################################################################
200
201
202
203#------------------------------------------------------------
204# text macros
205#------------------------------------------------------------
206
207_textdefaultstructure_ [l=sk] {prednastavená štruktúra}
208_textmore_ [l=sk] {viac}
209_textinfo_ [l=sk] {O zbierke}
210_textsrce_ [l=sk] {Zdrojové dáta}
211_textconf_ [l=sk] {Konfigurovať zbierku}
212_textdel_ [l=sk] {Vymazať zbierku}
213_textexpt_ [l=sk] {Export zbierky}
214
215_textdownloadingfiles_ [l=sk] {Sťahujem súbory ...}
216_textimportingcollection_ [l=sk] {Import zbierky ...}
217_textbuildingcollection_ [l=sk] {Budujem zbierku ...}
218_textcreatingcollection_ [l=sk] {vytváram zbierku ...}
219
220_textcollectorblurb_ [l=sk] {<i><br>Pri vytváraní a šírení informácií prostredníctvom zbierok dodrşujte autorskÜ zákon. Vşdy si overte, či dokument, ku ktorému máte prístup mÎşete šíriť ďalej.<br>Uvedomte si hodnotu a silu informácií, ktoré sa chystáte zverejniť, snaşte sa, aby rešpektovali etické a morálne hodnoty.</i>}
221
222_textcb1_ [l=sk] {Zberateğ Vám pomÎşe nové zbierky vytvárať, mazať, upravovať, alebo zlučovať.}
223
224_textcb2_ [l=sk] {Najprv sa musíte rozhodnúť či}
225_textcnc_ [l=sk] {vytvoriť novú zbierku}
226_textwec_ [l=sk] {pracuj s existujúcou, pridaj dáta, alebo vymaş. }
227
228_textcb3_ [l=sk] {PozmeňovaÅ¥ a budovaÅ¥ zbierky digitálnej kniÅŸnice mÃŽÅŸu len prihlásení pouşívatelia. TÃœmto spÃŽsobom softvér digitálnej kniÅŸnice chráni VaÅ¡e dáta pred neoprávnenou manipuláciou. Poznámka : Z bezpečnostnÃœch dÃŽvodov budete zo systému automaticky odhlásenÃœ po tridsiatich minútach, potom Vás systém vyzve k opÀtovnému prihláseniu. Po prihlásení mÃŽÅŸete pokračovaÅ¥ tam, kde ste prestali.}
229
230_textcb4_ [l=sk] {VloÅŸte svoje meno a heslo.}
231
232_textfsc_ [l=sk] {Najprv si vyberte zbierku s ktorou chcete pracovať (V zozname sa nezobrazia zbierky chránené proti zápisu).}
233
234_textwtc_ [l=sk] {S vami vybratou zbierkou mÃŽÅŸete}
235_textamd_ [l=sk] {Pridaj ďalšie dáta a aktualizuj zbierku}
236_textetc_ [l=sk] {Uprav konfiguračnÜ súbor a vybuduj zbierku}
237_textdtc_ [l=sk] {Vymazať celú kolekciu}
238_textetcfcd_ [l=sk] {Export zbierky na samoinštalačnÜ CD-ROM Windows}
239_textcaec_ [l=sk] {Upravujem existujúcu zbierku}
240_textnwec_ [l=sk] {Ŝiadnu zo zbierok nie je moşné upravovať. }
241_textcianc_ [l=sk] {Vytváram novú zbierku}
242_texttsosn_ [l=sk] {Postupnosť krokov potrebnÜch na vytvorenie novej zbierky digitálnej knişnice je :}
243_textsin_ [l=sk] {Zadajte názov (a pridruşené informácie)}
244_textswts_ [l=sk] {Zadaj cestu zdrojovÜch dát}
245_textatco_ [l=sk] {Upraviť nastavenia (len pre skúsenÜch pouşívateğov)}
246_textbtc_ [l=sk] {"Vybuduj" zbierku (pozri niÅŸÅ¡ie)}
247_textpvyh_ [l=sk] {Prezrieť si svoju prácu.}
248
249_texttfsiw_ [l=sk] {V štvrtom kroku počítač samostatne indexuje a spája všetky potrebné informácie. Najprv však tieto informácie musíte zadať. }
250
251_textadab_ [l=sk] {Diagram Vám pomÎşe sledovať priebeh procesu. Kliknutím na zelené tlačidlo pokračujete v procese. Počas procesu sa budú tlačidlá meniť na şlté. Kliknutím na şlté tlačidlo v diagrame sa vrátite na predchádzajúcu stranu. }
252
253_textwyar_ [l=sk] {Ak chcete spustiť proces budovania novej zbierky stlačte zelené tlačidlo "O zbierke".}
254
255_textcnmbs_ [l=sk] {Názov zbierky musí byť stanovenÜ}
256_texteambs_ [l=sk] {Zadajte svoju emailovú adresu}
257_textpsea_ [l=sk] {Napíšte emailovú adresu vo formáte : pouşívateğ@doména}
258_textdocmbs_ [l=sk] {Zbierka musí byť popísaná }
259
260_textwcanc_ [l=sk] {Pri tvorbe novej zbierky digitálnej knişnice je potrebné vyplniť niekoğko údajov o zdrojovÜch dokumentoch. Lišta (dole) ukazuje priebeh operácie spracovania strán.}
261
262_texttfc_ [l=sk] {Názov zbierky}
263
264_texttctiasp_ [l=sk] {Prostredníctvom názvu zbierky systém digitálnej knişnice identifikuje jej obsah.}
265
266_textcea_ [l=sk] {Emailová adresa:}
267
268_textteas_ [l=sk] {V prípade akÜchkoğvek problémov, bude Greenstone zasielať správy o chybách na vami zadanú emailovú adresu. Emailovú adresu píšte v tvare : <tt>meno@doména</tt>.}
269
270_textatc_ [l=sk] {O tejto zbierke:}
271
272_texttiasd_ [l=sk] {Tieto informácie o zbierke sa zobrazia na jej prvej strane.}
273
274_textypits_ [l=sk] {Proces vÜstavby mÎşete sledovať prostredníctvom šípky (dole). Pre začatie stlačte zelené tlačidlo "Zdrojové dáta".}
275
276_srcebadsources_ [l=sk] {<p>Vstupné zdroje sú nedostupné ( _iconcross_ ).<p>Príčinou mÎşu byť:<ul><li>neexistujúci súbor, FTP, alebo URL<li>nepripojenie sa na internet<li>Firewall</ul><p>Ak túto URL vidíte vo vašom prehliadači, mÎşe ísť o kópiu v pamÀti Vášho počítača. }
277
278_textymbyco_ [l=sk] {<p>Svoju zbierku mÎşete vybudovať <ul><li>Od začiatku<dl><dd>Nová zbierka mÎşe obsahovať dokumenty nasledujúcich formátov : HTML, čistÜ text, "m-box" email, PDF, RTF, MS Word, PostScript, PowerPoint, Excel, obrázky, CDS/ISIS. </dd></dl><li>Z existujúcej zbierky<dl><dd>Súbory vo vašej novej zbierke musia byť rovnakého typu ako ste pouşili pri tvorbe predchádzajúcej zbierky.</dd></dl> </ul>}
279
280_textbtco_ [l=sk] {Vybuduj kolekciu }
281_textand_ [l=sk] {Pridaj nové dáta}
282_textad_ [l=sk] {Pridávam dáta:}
283
284_texttftysb_ [l=sk] {Súbory, ktoré ste určili (dole) budú začlenené do zbierky. Uistite sa, şe tieto súbory uş v zbierke nie sú.}
285
286_textis_ [l=sk] {Vstupné zdroje :}
287
288_textddd1_ [l=sk] {<p>Na presné určenie súborov, ktoré sa majú stiahnuÅ¥ mÃŽÅŸete pouÅŸiÅ¥ protokoly file:// a ftp://. <p> Ak pouşívate protokol http:// záleşí na URL či sa vám stiahne webová stránka, alebo súbor. Ak sa vám stiahne webová stránka, stiahnu sa s ňou aj webové linky a stránky na ktoré linky smerujú. (PokiaÄŸ sa nachádzajú na jednom webovom sídle, pod jednou URL). <p>Pri pouÅŸití : file:// or ftp:// sa vám stiahne celÃœ adresár aj s podadresármi.}
289
290_textddd2_ [l=sk] {<p>Kliknite na jedno zo zelenÜch tlačidiel. Ak ste pokročilí pouşívateğ mÎşete editovať nastavenia zbierky. Alebo choďte priamo budovateğského rozhrania. ZapamÀtajte si, şe sa kedykoğvek mÎşete vrátiť k predchádzajúcej fáze stlačením zeleného tlačidla.}
291
292_textconf1_ [l=sk] {<p>Vybudovanie a dizajn vašej zbierky je ovplyvnené konfiguračnÜm súborom. Skúsení pouşívatelia ho mÎşu editovať a meniť jeho nastavenia.<center><p><b>Ak nie ste skúsenÜ pouşívateğ, choďte na spodok stránky.</b></center> Pre zmenu nastavení, editujte dáta dole. Pre návrat k pÎvodnÜm nastaveniam kliknite na "Reset."}
293
294_textreset_ [l=sk] {Reset }
295
296
297_texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagecollector_" target=_top>reštartujte Zberateğa</a> a skúste znova. }
298
299
300_textretcoll_ [l=sk] {SpÀť }
301
302_textdelperm_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ nemohla byť vymazaná. Pravdepodobné príčiny : <ul> <li> Greenstone nie je oprávnenÜ vymazať priečinok _gsdlhome_/collect/_cgiargbc1dirnameHtmlsafe_.<br> Moşno budete musieť priečinok zbierky _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ zmazať manuálne.</li><li>Greenstone nemÎşe spustiť program _gsdlhome_/bin/script/delcol.pl. Uistite sa, şe súbor je moşné čítať a spustiť.</li>
303</ul>}
304
305_textdelinv_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ je chránená, alebo nefunkčná. Vaša operácia bola zrušená. }
306
307_textdelsuc_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ bola úspešne zmazaná.}
308
309_textclonefail_ [l=sk] {Zbierka _cgiargclonecolHtmlsafe_ nemohla byť vyklonovaná. Moşné príčiny : <ul> <li> Zbierka _cgiargclonecolHtmlsafe_ neexistuje.<li> Zbierka _cgiargclonecolHtmlsafe_ nemá konfiguračnÜ súbor collect.cfg <li> Greenstone nemá právo čítať súbor collect.cfg</ul>}
310
311_textcolerr_ [l=sk] {Chyba ZberateÄŸa.}
312
313_texttmpfail_ [l=sk] {Zberateğ nedokázal prečítať, alebo zapísať dáta do priečinku Temporary. Moşné príčiny sú : <ul><li> Greenstone nemá oprávnenie čítať/zapisovať priečinok _gsdlhome_/tmp.</ul>}
314
315_textmkcolfail_ [l=sk] {Zberateğ nedokázal vytvoriť potrebnú štruktúru priečinku (chyba mkcol.pl). Pravdepodobné príčiny : <ul>Greenstone nemá oprávnenie zapisovať do priečinku _gsdlhome_/tmp.<li> Chyba perl skriptov mkcol.pl.</ul>}
316
317_textnocontent_ [l=sk] {Chyba Zberateğa: nová zbierka nebola pomenovaná. Reštartujte Zberateğa. }
318
319_textrestart_ [l=sk] {Reštartuj Zberateğa.}
320
321_textreloaderror_ [l=sk] {Pri budovaní novej kolekcie nastala chyba. Greenstone mohlo zmiasť pouşívanie tlačidiel "spať" a "obnov" vo vašom prehliadači (snaşte sa počas budovania zbierky minimalizovať pouşívanie tÜchto tlačidiel). Teraz reštartujte Zberateğa.}
322
323_textexptsuc_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ bola úspešne exportovaná do adresára _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirnameHtmlsafe_.}
324
325_textexptfail_ [l=sk] {<p>Export zbierky _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ zlyhal. <p>Pravdepodobne ste nenainštalovali túto funkciu.<ul> <li>Ak ste inštalovali Greenstone z CD-ROM (skoršiu verziu ako 2.70w), funkcia Export sa nenainštalovala, pokiağ ste počas inštalácie nezvolili "Vlastnú" (Custom) inštaláciu. Funkciu je moşné doinštalovať opÀtovnÜm spustením inštalácie. <li>Ak ste inštalovali Greenstone z webovej distribúcie, musíte si stiahnuť inštalačnÜ súbor a doinštalovať potrebnú funkciu. Pre ďalšie informácie navštívte <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a> a <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">diskusnú skupinu.</a></ul> }
326
327######################################################################
328# depositoraction
329package depositor
330######################################################################
331
332
333_textdepositorblurb_ [l=sk] {<p>Dopl&#328;te nasleduj&#250;ce inform&#225;cie a kliknite na _textintro_.</p>}
334
335_textcaec_ [l=sk] {Pridávam k existujúcej zbierke}
336_textbild_ [l=sk] {Do depozitu}
337_textintro_ [l=sk] {Vyber súbor}
338_textconfirm_ [l=sk] {Potvrdenie}
339_textselect_ [l=sk] {Vyber zbierku}
340_textmeta_ [l=sk] {Doplniť metadáta}
341_textselectoption_ [l=sk] {vyberte zbierku ...}
342
343_texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagedepositor_" target=_top>Reštartujte Depozit</a> a skúste znova.}
344
345_textselectcol_ [l=sk] {Vyberte zbierku do ktorej chcete pridať novÜ dokument.}
346_textfilename_ [l=sk] {Súbor}
347_textfilesize_ [l=sk] {Veğkosť súboru}
348
349_textretcoll_ [l=sk] {Návrat do Depozitu}
350
351
352_texttmpfail_ [l=sk] {Depozit nedokázal zapísať, alebo prečítať súbor/priečinok Temp. Pravdepodobne Greenstone nemÎşe :<ul>
353<li>zapisovať/čítať priečinok _gsdlhome_/tmp.</ul>}
354
355
356######################################################################
357# 'gsdl' page
358package gsdl
359######################################################################
360
361
362#------------------------------------------------------------
363# text macros
364#------------------------------------------------------------
365
366
367_textgreenstone1_ [l=sk] {Greenstone je softvér prostredníctvom, ktorého je moÅŸné vytváraÅ¥ a spravovaÅ¥ digitálne zbierky. Prináša novÃœ spÃŽsob organizovania a sprístupňovania informácií na internete, alebo CD-ROM. Greenstone je produktom New Zeland Digital Library Project, Univerzity Waikato, distribuovanÃœ v spolupráci s UNESCO a Human info NGO. Je to voÄŸne dostupnÃœ softvér pod podmienkami GNU General Public Licence. <i>http://greenstone.org</i>}
368
369_textgreenstone2_ [l=sk] {Webová stránka digitálnej knişnice Nového Zélandu (<a
370href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) obsahuje príklady zbierok, vytvorenÜch prostredníctvom softvéru Greenstone. Zbierky na stránke demonštrujú rÎzne vyhğadávacie techniky, moşnosti prehliadania a sú v rÎznych jazykoch.}
371
372_textplatformtitle_ [l=sk] {platforma}
373_textgreenstone3_ [l=sk] {Greenstone je schopnÃœ pracovaÅ¥ pod systémami Windows, Unix a Mac OS X. Distribúcia zahŕňa kódy do vÅ¡etkÃœch verzií Windows, Linux a Mac OS X, zároveň obsahuje zdrojovÃœ kód systému s moÅŸnosÅ¥ou editácie pod Microsoft C++, alebo gcc. Greenstone pracuje s voÄŸne dostupnÃœm softvérom : Apache Webserver a PERL. PouşívateÄŸské rozhranie vyuşíva internetovÃœ prehliadač, napr. Mozillu Firefox alebo Internet Explorer. }
374
375_textgreenstone4_ [l=sk] {Najrozmanitejšie zbierky digitálnych dokumentov na CD-ROM boli vytvorené softvérom Greenstone. Napríklad zbierka <i>Humanity Development Library</i> obsahuje 1230 rÎznych publikácií, od oblasti účtovníctva, aş po problematiku čistoty vody. Hardvérové nároky na spustenie tÜchto zbierok sú minimálne. Prístup k informáciám je zabezpečenÜ vyhğadávaním a prehliadaním podğa rÎznych kategórií.}
376
377_textcustomisationtitle_ [l=sk] {prispÃŽsobenie}
378_textgreenstone5_ [l=sk] {Funkcie Greenstone je moşné ğahko prispÎsobiť a rozšíriť. Metadátové prvky sa dajú podğa aktuálnych potrieb jednoducho vytvárať, editovať a upravovať. Greenstone disponuje jednoduchÜm pouşívateğskÜm rozhraním, ktoré je ğahko upravovateğné prostredníctvom macro súborov napísanÜch v jednoduchom jazyku.}
379
380_textdocumentationtitle_ [l=sk] {dokumentácia}
381_textdocuments_ [l=sk] {Je dostupná aj rozsiahla dokumentácia Greenstone.}
382
383#_textthreedocs_ {There are three documents that explain the Greenstone system:}
384#_textinstall_ {The Greenstone Digital Library Software Installer's Guide}
385#_textuser_ {The Greenstone Digital Library Software User's Guide}
386#_textdevelop_ {The Greenstone Digital Library Software Developer's Guide}
387
388_textmailinglisttitle_ [l=sk] {diskusná skupina}
389_textmailinglist_ [l=sk] {Na zabezpečenie komunikácie o Greenstone vznikla diskusná skupina, do ktorej sa mÎşete prihlásiť na <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a>.
390
391Pre zasielanie správ do skupiny je potrebné správu adresovať na adresu: <a
392href="mailto:greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz"
393>greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz</a>.}
394
395_textbugstitle_ [l=sk] {chyby}
396_textreport_ [l=sk] {Prajeme si, aby Vám tento softvér vyhovoval. Prípadné chyby zasielajte <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">do diskusnej skupiny</a>.}
397
398_textgs3title_ [l=sk] {verzie}
399_textgs3_ [l=sk] {Verzia softvéru Greenstone 3 predstavuje kompletnÜ redizajn pričom ponúka všetky funkcie a vÜhody verzie Greenstone 2 - napríklad viacjazyčnosť, multiplatformovosť a vysokú mieru konfigurovateğnosti. Systém je spÀtne kompatibilnÜ, to znamená şe všetky existujúce zbierky je moşné spustiť bez ďalších zmien. Softvér je napísanÜ v jazyku Java a funguje kompiláciou nezávislÜch zásuvnÜch modulov komunikujúcich v jazyku XML. Modulárny dizajn zvyšuje flexibilitu a rozsah Greenstone. Dokumentácia a testovacie verzie Greenstone 3 sú dostupné na stránke <a href="http://www.greenstone.org/greenstone3-home">Greenstone 3</a>. }
400
401_textcreditstitle_ [l=sk] {autori}
402
403_textwhoswho_ [l=sk] {Softvér Greenstone je vÜsledkom spoločnej práce skupiny ğudí. Zakladateğmi projektu boli Ian Witten, Rodger McNab a Stefan Boddie. Ďalej k vytvoreniu prispeli : _contributorlist_ Ďalší členovia projektu New Zealand Digital Library, ktorí poskytli inšpiráciu v dizajne systému : _inspirationlist_ Radi by sme sa poďakovali aj prispievateğom do GNU-licencovanÜch balíkov zahrnutÜch v tejto distribúcii: _gnupackagelist_ }
404
405_textaboutgslong_ [l=sk] {o softvéri Greenstone}
406
407######################################################################
408# 'users' page
409package userslistusers
410######################################################################
411
412
413#------------------------------------------------------------
414# text macros
415#------------------------------------------------------------
416
417_textlocu_ [l=sk] {Zoznam pouşívateğov}
418_textuser_ [l=sk] {pouşívateğ}
419_textas_ [l=sk] {stav účtu}
420_textgroups_ [l=sk] {skupiny}
421_textcomment_ [l=sk] {komentár}
422_textadduser_ [l=sk] {pridaj nového pouşívateğa}
423_textedituser_ [l=sk] {editovať}
424_textdeleteuser_ [l=sk] {vymazať}
425
426
427######################################################################
428# 'users' page
429package usersedituser
430######################################################################
431
432
433#------------------------------------------------------------
434# text macros
435#------------------------------------------------------------
436
437
438_textedituser_ [l=sk] {Zmeniť pouşívateğské nastavenia}
439_textadduser_ [l=sk] {Pridať nového pouşívateğa}
440
441_textaboutusername_ [l=sk] {Pouşívateğské meno musí byť dlhé od 2 do 30 znakov a mÎşe obsahovať znaky '.', a '_'.}
442
443_textaboutpassword_ [l=sk] {Heslo musí byť dlhé 3 aş 128 znakov a mÎşe sa skladať zo znakov ASCII.}
444
445_textoldpass_ [l=sk] {Ak zostane toto pole prázdne bude zachované staré heslo.}
446_textenabled_ [l=sk] {zapnuté}
447_textdisabled_ [l=sk] {vypnuté}
448
449_textaboutgroups_ [l=sk] {Jednotlivé slová oddeğujte čiarkou a nedávajte medzi ne medzery.}
450_textavailablegroups_ [l=sk] {Predefinované skupiny zahŕňajú administrátora spolu s ďalšími skupinami, ktoré sú potrebné k vzdialenému budovaniu zbierok prostredníctvom Knihovníckeho rozhrania Deposita:<ul><li><b>administrátor</b>: Deleguje práva k prístupu a zmene konfigurácie systému a pouşívateÄŸskÃœch účtov.<li><b>personal-collections-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu novÃœch osobnÃœch zbierok konktrétneho pouşívateÄŸa.<li><b><collection-name>-collection-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu a editovaniu konkretnej zbierky "nazovzbrieky-meno". <li><b>all-collections-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu a editovaniu <b>vÅ¡etkÃœch</b> zbierok a udeÄŸuje prístup k pouşívaniu ZberateÄŸa.</ul> }
451
452
453######################################################################
454# 'users' page
455package usersdeleteuser
456######################################################################
457
458
459#------------------------------------------------------------
460# text macros
461#------------------------------------------------------------
462
463_textdeleteuser_ [l=sk] {Vymazať pouşívateğa}
464_textremwarn_ [l=sk] {Ste si istÜ, şe chcete zmazať pouşívateğa <b>_cgiargumunHtmlsafe_</b>?}
465
466
467######################################################################
468# 'users' page
469package userschangepasswd
470######################################################################
471
472
473#------------------------------------------------------------
474# text macros
475#------------------------------------------------------------
476
477_textchangepw_ [l=sk] {Zmeniť heslo}
478_textoldpw_ [l=sk] {staré heslo}
479_textnewpw_ [l=sk] {nové heslo}
480_textretype_ [l=sk] {napíšte ešte raz nové heslo}
481
482
483######################################################################
484# 'users' page
485package userschangepasswdok
486######################################################################
487
488
489#------------------------------------------------------------
490# text macros
491#------------------------------------------------------------
492
493_textsuccess_ [l=sk] {Vaše heslo bolo úspešne zmenené.}
494
495
496######################################################################
497# 'users' page
498package users
499######################################################################
500
501
502#------------------------------------------------------------
503# text macros
504#------------------------------------------------------------
505
506_textinvalidusername_ [l=sk] {Neplatné pouşívateğské meno.}
507_textinvalidpassword_ [l=sk] {Neplatné heslo.}
508_textemptypassword_ [l=sk] {Vloşte počiatočné heslo pre tohto pouşívateğa.}
509_textuserexists_ [l=sk] {Tento pouşívateğ uş existuje, zvoğte iné pouşívateğské meno.}
510
511_textusernameempty_ [l=sk] {Vloşte svoje pouşívateğské meno.}
512_textpasswordempty_ [l=sk] {Vloşte svoje staré heslo.}
513_textnewpass1empty_ [l=sk] {Vloşte nové heslo a napíšte ho znova.}
514_textnewpassmismatch_ [l=sk] {Nové heslá sa nezhodujú.}
515_textnewinvalidpassword_ [l=sk] {Vloşili ste nesprávne heslo.}
516_textfailed_ [l=sk] {Nesprávne pouşívateğské heslo, alebo meno.}
517
518
519######################################################################
520# 'status' pages
521package status
522######################################################################
523
524
525#------------------------------------------------------------
526# text macros
527#------------------------------------------------------------
528
529
530_textversion_ [l=sk] {Verzia Greenstone}
531_textframebrowser_ [l=sk] {Na zobrazenie musíte mať povolené rámce. }
532_textusermanage_ [l=sk] {Manaşment pouşívateğov}
533_textlistusers_ [l=sk] {listuj v pouşívateğoch}
534_textaddusers_ [l=sk] {pridaj nového pouşívateğa}
535_textchangepasswd_ [l=sk] {zmeniť heslo}
536_textinfo_ [l=sk] {Technické informácie}
537_textgeneral_ [l=sk] {hlavná}
538_textarguments_ [l=sk] {argumenty}
539_textactions_ [l=sk] {akcie}
540_textbrowsers_ [l=sk] {prehliadače}
541_textprotocols_ [l=sk] {protokoly}
542_textconfigfiles_ [l=sk] {Súbory s nastaveniami}
543_textlogs_ [l=sk] {správy}
544_textusagelog_ [l=sk] {správa o pouşívaní}
545_textinitlog_ [l=sk] {init správa }
546_texterrorlog_ [l=sk] {správa o chybách}
547_textadminhome_ [l=sk] {administrátorská stránka}
548_textreturnhome_ [l=sk] {Domov}
549_titlewelcome_ [l=sk] {Administrácia}
550_textmaas_ [l=sk] {MoÅŸné správcovské a administrátorské sluÅŸby zahŕňajú :}
551_textvol_ [l=sk] {ukáş on-line správy}
552_textcmuc_ [l=sk] {vytvor, spravuj a aktualizuj zbierky}
553_textati_ [l=sk] {technické informácie CGI argumenty}
554
555_texttsaa_ [l=sk] {Tieto sluşby sú prístupné prostredníctvom navigačnej lišty, na ğavej strane stránky.}
556
557_textcolstat_ [l=sk] {Stav zbierky}
558
559_textcwoa_ [l=sk] {Zbierky sa zobrazia v "zapnutom" stave, len ak bude funk&#269;n&#253; build.cfg s&#250;bor v adres&#225;ri zbierky.}
560
561_textcafi_ [l=sk] {kliknite na<i>info</i>, aby sa zobrazili inform&#225;cie o zbierke}
562_textcctv_ [l=sk] {kliknite <i>na zbierku</i> aby sa zobrazila zbierka}
563_textsubc_ [l=sk] {Odoslať zmeny}
564_texteom_ [l=sk] {Chyba pri otváraní main.cfg}
565_textftum_ [l=sk] {Aktualizácia main.cfg zlyhala}
566_textmus_ [l=sk] {aktualizácia main.cfg prebehla úspešne}
567
568
569######################################################################
570# 'bsummary' pages
571package bsummary
572######################################################################
573
574
575#------------------------------------------------------------
576# text macros
577#------------------------------------------------------------
578
579_textbsummary_ [l=sk] {Správa o vybudovaní zbierky "_collectionname_"}
580_textflog_ [l=sk] {Správa o chybách v zbierke "_collectionname_"}
581_textilog_ [l=sk] {Správa o importe zbierky "_collectionname_"}
582
583############################################################################
584#
585# This stuff is only used by the usability (SEND FEEDBACK) stuff
586#
587############################################################################
588package Global
589
590# old cusab button
591_linktextusab_ [l=sk] {Poslať spÀtnú vÀzbu}
592
593_greenstoneusabilitytext_ [l=sk] {Pouşívateğnosť webovÜch stránok}
594
595_textwhy_ [l=sk] {<p>Poslaním tejto správy nás upozorníte, şe prehliadanú stránku povaşujete za náročnú.}
596_textextraforform_ [l=sk] {Nemusíte vyplniť celÜ formulár - kaşdá informácia uşitočná. }
597_textprivacybasic_ [l=sk] {<p>Správa bude obsahovať informácie len o navštívenÜch stránkach Greenstone a technológií, ktorú ste pri ich prehliadaní pouşili.}
598_textstillsend_ [l=sk] {Skutočne chcete poslať túto správu ?}
599
600_texterror_ [l=sk] {chyba}
601_textyes_ [l=sk] {Áno}
602_textno_ [l=sk] {Nie}
603_textclosewindow_ [l=sk] {Zavri okno}
604_textabout_ [l=sk] {O}
605_textprivacy_ [l=sk] {Súkromie}
606_textsend_ [l=sk] {Poslať}
607_textdontsend_ [l=sk] {Neposielaj }
608_textoptionally_ [l=sk] {Nepovinné }
609
610_textunderdev_ [l=sk] {Prehğad detailov bude prístupnÜ v definitívnej verzií.}
611
612_textviewdetails_ [l=sk] {Ukáş detaily správy}
613_textmoredetails_ [l=sk] {Viac detailov}
614_texttrackreport_ [l=sk] {Sledovať túto správu}
615_textcharacterise_ [l=sk] {O akÜ problém ide}
616_textseverity_ [l=sk] {Ako váşny je problém}
617
618_textbadrender_ [l=sk] {Stránka nevyzerá dobre}
619_textcontenterror_ [l=sk] {Chyba obsahu}
620_textstrangebehaviour_ [l=sk] {Divné správanie}
621_textunexpected_ [l=sk] {Stalo sa niečo neočakávané. }
622_textfunctionality_ [l=sk] {ŀaşko pouşívateğné}
623_textother_ [l=sk] {Ostatné}
624
625_textcritical_ [l=sk] {Kritická}
626_textmajor_ [l=sk] {Váşne}
627_textmedium_ [l=sk] {Stredné}
628_textminor_ [l=sk] {ĜahkÜ}
629_texttrivial_ [l=sk] {BezvÜznamnÜ}
630
631_textwhatdoing_ [l=sk] {Čo ste sa pokúšali urobiť ?}
632_textwhatexpected_ [l=sk] {Čo ste očakávali, ÅŸe sa stane ?}
633_textwhathappened_ [l=sk] {Čo sa stalo ?}
634
635_cannotfindcgierror_ [l=sk] {<h2>Prepáčte !</h2>NemÎşem nájsť program pre "_linktextusab_".}
636
637_textusabbanner_ [l=sk] {Greenstone koru-style banner}
638
639
640######################################################################
641# GTI text strings
642package gti
643######################################################################
644
645
646#------------------------------------------------------------
647# text macros
648#------------------------------------------------------------
649
650_textgtierror_ [l=sk] {Vyskytla sa chyba}
651
652_textgtihome_ [l=sk] {Prostredníctvom tÜchto stránok je moşné:
653<ul>
654<li>prekladať časti Greenstone do nového jazyka
655<li>aktualizovať existujúce preklady
656<li>opravovať chyby v existujúcich prekladoch
657</ul>
658Prekladanie sa realizuje prostredníctvom webového rozhrania, alebo dokumentu vo formáte XLS. Prekladá sa vşdy celá fráza, pričom sa vynechávajú značky HTML a slová označené (_takto_).
659<p>
660Kaşdá stránka prekladateğského rozhrania sa končí s tlačidlom _textgtisubmit_. Ak ho stlačíte, zmeny sa okamşite prejavia na inštalácií nzdl.org.
661}
662
663_textgtiselecttlc_ [l=sk] {ZvoÄŸte svoj jazyk}
664
665#for status page
666_textgtiviewstatus_ [l=sk] {Ukáş stav prekladov pre všetky jazyky}
667_textgtiviewstatusbutton_ [l=sk] {ZOBRAZ STAV}
668_textgtistatustable_ [l=sk] {Zoznam stavu prekladov pre všetky jazyky}
669_textgtilanguage_ [l=sk] {Jazyk}
670_textgtitotalnumberoftranslations_ [l=sk] {CelkovÜ počet prekladov}
671
672_textgtiselecttfk_ [l=sk] {Zvoğte súbor s ktorÜm chcete pracovať}
673
674_textgticoredm_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone (Jadro)}
675_textgtiauxdm_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone (Pomocné)}
676_textgtiglidict_ [l=sk] {Slovník GLI}
677_textgtiglihelp_ [l=sk] {Pomoc pre GLI}
678_textgtiperlmodules_ [l=sk] {moduly Perl}
679_textgtitutorials_ [l=sk] {Cvičenia}
680_textgtigreenorg_ [l=sk] {Greenstone.org}
681_textgtigs3interface_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone 3}
682_textgtigsinstaller_ [l=sk] {Greenstone inštalátor}
683
684#for greenstone manuals
685_textgtidevmanual_ [l=sk] {VÜvojárska príručka Greenstone}
686_textgtiinstallmanual_ [l=sk] {InštalačnÜ manuál Greenstone}
687_textgtipapermanual_ [l=sk] {Greenstone príručka pre "Paper to Collection"}
688_textgtiusermanual_ [l=sk] {Pouşívateğská príručka Greenstone}
689
690_textgtienter_ [l=sk] {Vstúp}
691
692_textgticorrectexistingtranslations_ [l=sk] {Oprav existujúci preklad}
693_textgtidownloadtargetfile_ [l=sk] {Stiahni súbor}
694_textgtiviewtargetfileinaction_ [l=sk] {Zobraz aktualizovanÜ súbor}
695_textgtitranslatefileoffline_ [l=sk] {Preloş tento súbor offline}
696
697_textgtinumchunksmatchingquery_ [l=sk] {Počet textovÃœch reÅ¥azcov spĺňajúcich poÅŸiadavku}
698
699_textgtinumchunkstranslated_ [l=sk] {preloşené}
700_textgtinumchunksrequiringupdating_ [l=sk] {Z tÜchto je potrebné _1_ aktualizovať.}
701_textgtinumchunksrequiringtranslation_ [l=sk] {počet zostávajúcich prekladov}
702
703#for status page
704_textgtinumchunkstranslated2_ [l=sk] {počet dokončenÜch prekladov}
705_textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=sk] {počet prekladov, ktoré je potrebné aktualizovať}
706_textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=sk] {zostáva ešte preloşiť}
707
708_textgtienterquery_ [l=sk] {Vloş slovo alebo frázu z časti textu, ktorÜ chceš opraviť. }
709_textgtifind_ [l=sk] {Nájdi}
710
711_textgtitranslatingchunk_ [l=sk] {Prekladám <i>_1_</i>}
712_textgtiupdatingchunk_ [l=sk] {Aktualizujem <i>_1_</i>}
713_textgtisubmit_ [l=sk] {ODOSLAÅ€}
714
715_textgtilastupdated_ [l=sk] {Naposledy aktualizované}
716
717_textgtitranslationfilecomplete_ [l=sk] {Ďakujeme za vykonanie aktualizácie! <p>Kópiu aktualizovaného súboru si mÃŽÅŸete stiahnuÅ¥ ak kliknete na odkaz hore. Súbor bude zahrnutÃœ do nasledujúcej distribúcie Greenstone.}
718
719_textgtiofflinetranslation_ [l=sk] {Túto časť Greenstone mÎşete preloşiť prostredníctvom Excel súboru: <ol><li>Stiahnuť <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=work&e=_compressedoptions_">súbor nepreloşenÜch prekladov</a>, alebo <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=all&e=_compressedoptions_">kompletnÜ preklad</a>. StiahnutÜ súbor otvorte Microsoft Excel (Office 2003/XP, alebo novším) a uloşte ako Microsoft Excel (.xls). <li>Preklad vloşte do zodpovedajúcich polí. <li>Po skončení prekladu zašlite .xls súbor na <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>.</ol>}
720
721
722
723############
724# gli page
725############
726package gli
727
728_textglilong_ [l=sk] {knihovnícke rozhranie Greenstone}
729_textglihelp_ [l=sk] {<p>Knihovnícke rozhranie Greenstone (Greenstone Librarian Interface – GLI) umoşňuje prístup k jednoduchému rozhraniu v ktorom je moÅŸné jednotlivé zbierky budovaÅ¥ a upravovaÅ¥. </p>
730
731<p>GLI pracuje v spojení so softvérom Greenstone a predpokladá, şe softvér je nainštalovanÜ v jednom z podpriečinkov inštalácie Greenstone.</p>
732
733<h4>Pouşívanie GLI pod operačnÜm systémom Windows</h4>
734
735Pre spustenie knihovníckeho rozhrania pod operačnÜm systémom Windows je potrebné nájsť inštaláciu Greenstone. Štandardne by sa mala nachádzať v <i>Štart</i> / <i>Programy</i> / <i>Greenstone Digital Library</i> / <i>Librarian Interface</i>.
736
737<h4>Spustenie GLI pod Unix</h4>
738
739Pre spustenie pod systémom Unix, choďte do adresára <i>gli</i> a spustite <i>gli.sh</i>.
740
741<h4>Spustenie GLI pod Mac OS X</h4>
742V prehliadači choďte cestou <i>Applications</i> / <i>Greenstone</i> / <i>GLI</i>.
743}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.