source: main/trunk/greenstone3/web/sites/localsite/collect/lucene-jdbm-demo/resources/collectionConfig_pl.properties@ 30795

Last change on this file since 30795 was 30795, checked in by kjdon, 5 years ago

translations for lucene jdbm demo strings

File size: 427 bytes
Line 
1name:Przykładowa kolekcja
2description:To jest przykładowa kolekcja stworzona dla Greenstone3 - oprogramowania do tworzenia bibliotek cyfrowych. Kolekcja zawiera niewielki podzbiór (11 ksią
3ÅŒek) z Humanity Development Library. Do indeksowania uÅŒyte zostało Lucene, a do obsługi bazy metadanych wykorzystywany jest JDBM.
4shortDescription:Przykładowa kolekcja wykorzystują
5ca Lucene do indeksowania i JDBM do bazy danych.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.