source: trunk/gli/gli4gs3.sh@ 12287

Last change on this file since 12287 was 12287, checked in by kjdon, 18 years ago

Made these POSIX compliant (I think) based on patch and comments sent in by James Strother.
changed [ a == b] to [a = b], = "" to = "x", removed popd and pushd. changed source to .

  • Property svn:executable set to *
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 12.9 KB
Line 
1#!/bin/sh
2glilang=en
3
4echo
5if [ "$glilang" = "es" ]; then
6 echo "Interfaz de la Biblioteca Digital Greenstone (Greenstone Librarian Interface - GLI)"
7 echo "Copyright (C) 2005, New Zealand Digital Library Project, University Of Waikato"
8 echo "La Interfaz de la Biblioteca Digital Greenstone NO INCLUYE ABSOLUTAMENTE NINGUNA GARANTÍA."
9 echo "Para mayor información vea los términos de la licencia en LICENSE.txt"
10 echo "Este es un software abierto, por lo que lo invitamos a que lo distribuya de forma gratuita"
11elif [ "$glilang" = "fr" ]; then
12 echo "Interface du Bibliothécaire Greenstone (Greenstone Librarian Interface - GLI)"
13 echo "Copyright (C) 2005, New Zealand Digital Library Project, University Of Waikato"
14 echo "GLI est fourni sans AUCUNE GARANTIE; pour des détails, voir LICENSE.txt"
15 echo "Ceci est un logiciel libre, et vous êtes invité à le redistribuer"
16elif [ "$glilang" = "ru" ]; then
17 echo "âÉÂÌÉÏÔÅÞÎÙÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ Greenstone (Greenstone Librarian Interface - GLI)"
18 echo "Copyright (C) 2005, New Zealand Digital Library Project, University Of Waikato"
19 echo "âéç ÎÅ ÄÁÅÔ áâóïìàôîï îéëáëéè çáòáîôéê; ÄÅÔÁÌÉ ÓÍ. × ÔÅËÓÔÅ LICENSE.TXT"
20 echo "üÔÏ - Ó×ÏÂÏÄÎÏ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÅÍÏÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏÅ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅ É ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÑÔØ ÅÇÏ"
21else
22 echo "Greenstone Librarian Interface (GLI)"
23 echo "Copyright (C) 2005, New Zealand Digital Library Project, University Of Waikato"
24 echo "GLI comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details see LICENSE.txt"
25 echo "This is free software, and you are welcome to redistribute it"
26fi
27echo
28
29## -------- Run the Greenstone Librarian Interface --------
30
31# This script must be run from within the directory in which it lives
32thisdir=`pwd`
33if [ ! -f "${thisdir}/gli4gs3.sh" ]; then
34 if [ "$glilang" = "es" ]; then
35 echo "Este guión deberá ejecutarse desde el directorio en el que reside."
36 elif [ "$glilang" = "fr" ]; then
37 echo "Ce script doit être exécuté à partir du répertoire dans lequel il se trouve."
38 elif [ "$glilang" = "ru" ]; then
39 echo "üÔÏÔ ÓËÒÉÐÔ ÄÏÌÖÅÎ ÂÙÔØ ×ÚÑÔ ÉÚ ÄÉÒÅËÔÏÒÉÉ, × ËÏÔÏÒÏÊ ÏÎ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎ"
40 else
41 echo "This script must be run from the directory in which it resides."
42 fi
43 exit 1
44fi
45
46
47## ---- Determine GSDL3HOME ----
48## may be already set or manually entered here
49gsdl3path=$gsdl3path
50
51# Some users may set the above line manually
52if [ "x$gsdl3path" = "x" ]; then
53 # Check the environment variable first
54 if [ "x$GSDL3SRCHOME" != "x" ]; then
55 gsdl3path=$GSDL3SRCHOME
56
57 # If it is not set, assume that the GLI is installed as a subdirectory of Greenstone 3
58 else
59 gsdl3path=`(cd .. && pwd)`
60 fi
61fi
62
63# Check that the Greenstone 3 installation looks OK
64if [ "$glilang" = "es" ]; then
65 echo "Revisando GSDL3: $gsdl3path"
66elif [ "$glilang" = "fr" ]; then
67 echo "Vérification de GSDL3: $gsdl3path"
68elif [ "$glilang" = "ru" ]; then
69 echo "ðÒÏ×ÅÒËÁ GSDL3: $gsdl3path"
70else
71 echo "Checking GSDL3: $gsdl3path"
72fi
73if [ ! -f "${gsdl3path}/gs3-setup.sh" ] ; then
74 echo
75 if [ "$glilang" = "es" ]; then
76 echo "No se pudo encontrar la instalación de Greenstone 3 o está incompleta."
77 echo "Trate de reinstalar Greenstone 3 y a continuación ejecute nuevamente"
78 echo "este guión."
79 elif [ "$glilang" = "fr" ]; then
80 echo "L'installation de Greenstone 3 est introuvable ou incomplète."
81 echo "Essayez de réinstaller Greenstone 3 et exécutez ce script à nouveau."
82 elif [ "$glilang" = "ru" ]; then
83 echo "éÎÓÔÁÌÌÑÃÉÑ Greenstone 3 ÎÅ ÂÙÌÁ ÎÁÊÄÅÎÁ ÉÌÉ ÏÎÁ ÎÅÐÏÌÎÁ."
84 echo "ðÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÐÏ×ÔÏÒÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ Greenstone 3, Á ÚÁÔÅÍ ××ÅÓÔÉ ÜÔÏÔ ÓËÒÉÐÔ ÓÎÏ×Á."
85 else
86 echo "The Greenstone 3 installation could not be found, or is incomplete."
87 echo "Try reinstalling Greenstone 3 then running this script again."
88 fi
89 exit 1
90fi
91
92# Setup Greenstone 3, unless it has already been done
93if [ "x$GSDL3HOME" = "x" -o "x$GSDL3SRCHOME" = "x" ]; then
94 cd "$gsdl3path"
95 . gs3-setup.sh
96 cd "$thisdir"
97fi
98
99
100## ---- Determine GSDLHOME ----
101## may be already set, or manually entered here.
102gsdlpath=$gsdlpath
103
104# Some users may set the above line manually
105if [ "x$gsdlpath" = "x" ]; then
106 # Check the environment variable first
107 if [ "x$GSDLHOME" != "x" ]; then
108 gsdlpath=$GSDLHOME
109
110 # If it is not set, assume that the gs2build subdirectory of Greenstone 3 exists
111 else
112 gsdlpath=$GSDL3SRCHOME/gs2build
113 fi
114fi
115
116# Check that the Greenstone installation looks OK
117if [ "$glilang" = "es" ]; then
118 echo "Revisando GSDL: $gsdlpath"
119elif [ "$glilang" = "fr" ]; then
120 echo "Vérification de GSDL: $gsdlpath"
121elif [ "$glilang" = "ru" ]; then
122 echo "ðÒÏ×ÅÒËÁ GSDL: $gsdlpath"
123else
124 echo "Checking GSDL: $gsdlpath"
125fi
126if [ ! -f "${gsdlpath}/setup.bash" ] ; then
127 echo
128 if [ "$glilang" = "es" ]; then
129 echo "No se pudo encontrar la instalación de Greenstone o está incompleta."
130 echo "Trate de reinstalar Greenstone y a continuación ejecute nuevamente"
131 echo "este guión."
132 elif [ "$glilang" = "fr" ]; then
133 echo "L'installation de Greenstone est introuvable ou incomplète."
134 echo "Essayez de réinstaller Greenstone et exécutez ce script à nouveau."
135 elif [ "$glilang" = "ru" ]; then
136 echo "éÎÓÔÁÌÌÑÃÉÑ Greenstone ÎÅ ÂÙÌÁ ÎÁÊÄÅÎÁ ÉÌÉ ÏÎÁ ÎÅÐÏÌÎÁ."
137 echo "ðÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÐÏ×ÔÏÒÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ Greenstone, Á ÚÁÔÅÍ ××ÅÓÔÉ ÜÔÏÔ ÓËÒÉÐÔ ÓÎÏ×Á."
138 else
139 echo "The Greenstone installation could not be found, or is incomplete."
140 echo "Try reinstalling Greenstone then running this script again."
141 fi
142 exit 1
143fi
144
145# Setup Greenstone, unless it has already been done
146if [ "x$GSDLHOME" = "x" ]; then
147 cd "$gsdlpath"
148 . setup.bash
149 cd "$thisdir"
150fi
151
152
153## ---- Check Perl exists ----
154perlpath=
155
156# Some users may set the above line manually
157if [ "x$perlpath" = "x" ]; then
158 # Check if Perl is on the search path
159 perlpath=`which perl 2> /dev/null`
160fi
161
162# Check that a Perl executable has been found
163if [ "$glilang" = "es" ]; then
164 echo "Revisando Perl: $perlpath"
165elif [ "$glilang" = "fr" ]; then
166 echo "Vérification de Perl: $perlpath"
167elif [ "$glilang" = "ru" ]; then
168 echo "ðÒÏ×ÅÒËÁ Perl: $perlpath"
169else
170 echo "Checking Perl: $perlpath"
171fi
172if [ ! -x "$perlpath" ] ; then
173 echo
174 if [ "$glilang" = "es" ]; then
175 echo "La Interfaz de la Biblioteca Digital Greenstone requiere Perl para "
176 echo "poder operar, pero éste no aparece en su sistema. Por favor asegúrese "
177 echo "de que Perl está instalado y se encuentra en su ruta de búsqueda. A "
178 echo "continuación ejecute nuevamente este guión."
179 elif [ "$glilang" = "fr" ]; then
180 echo "Greenstone Librarian Interface nécessite perl pour son fonctionnement,"
181 echo "mais perl n'a pas pu être détecté dans votre système. Veuillez vous "
182 echo "assurer que perl est installé et est spécifié dans votre chemin de "
183 echo "recherche, puis redémarrez ce script."
184 elif [ "$glilang" = "ru" ]; then
185 echo "âÉÂÌÉÏÔÅÞÎÙÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ Greenstone ÔÒÅÂÕÅÔ Perl, ÞÔÏÂÙ ÉÍÅÔØ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ"
186 echo "ÒÁÂÏÔÁÔØ, ÎÏ Perl ÎÅ ÂÙÌ × ×ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÅ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÔ×ÅÒÄÉÔÅ, ÞÔÏ "
187 echo "Perl ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎ É ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ÎÁ ×ÁÛÅÍ ÐÕÔÉ ÐÏÉÓËÁ, ÚÁÔÅÍ ÐÏ×ÔÏÒÎÏ××ÅÄÉÔÅ"
188 echo "ÜÔÏÔ ÓËÒÉÐÔ."
189 else
190 echo "The Greenstone Librarian Interface requires perl in order to operate,"
191 echo "but perl could not be detected on your system. Please ensure that perl"
192 echo "is installed and is on your search path, then rerun this script."
193 fi
194 exit 1
195fi
196
197
198## ---- Check Java exists ----
199javapath=
200
201# Some users may set the above line manually
202if [ "x$javapath" = "x" ]; then
203
204 # If it is set, use the JAVA_HOME environment variable
205 if [ "x$JAVA_HOME" != "x" ]; then
206 javapath="$JAVA_HOME/bin/java"
207
208 # Check if Java is on the search path
209 else
210 javapath=`which java 2> /dev/null`
211 fi
212fi
213
214# Check that a Java executable has been found
215if [ "$glilang" = "es" ]; then
216 echo "Revisando Java: $javapath"
217elif [ "$glilang" = "fr" ]; then
218 echo "Vérification de Java: $javapath"
219elif [ "$glilang" = "ru" ]; then
220 echo "ðÒÏ×ÅÒËÁ Java: $javapath"
221else
222 echo "Checking Java: $javapath"
223fi
224if [ ! -x "$javapath" ]; then
225 echo
226 if [ "$glilang" = "es" ]; then
227 echo "No se pudo localizar una versión apropiada de Java. Usted deberá "
228 echo "instalar un Ambiente de Ejecución Java (versión 1.4 o superior) "
229 echo "antes de correr la Interfaz de la Biblioteca Digital Greenstone."
230 elif [ "$glilang" = "fr" ]; then
231 echo "Une version adéquate de Java n'a pas pu être localisée."
232 echo "Vous devez installer un Java Runtime Environment (version 1.4 ou"
233 echo "supérieur) avant de démarrer Greenstone Librarian Interface."
234 elif [ "$glilang" = "ru" ]; then
235 echo "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÍÅÓÔÏÎÁÈÏÖÄÅÎÉÅ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÊ ×ÅÒÓÉÉ Java."
236 echo "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ Java Runtime Environment (×ÅÒÓÉÀ 1.4 ÉÌÉ ×ÙÛÅ)"
237 echo "ÐÅÒÅÄ ××ÏÄÏÍ ÂÉÂÌÉÏÔÅÞÎÏÇÏ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÁ Greenstone."
238 else
239 echo "Failed to locate an appropriate version of Java. You must install a"
240 echo "Java Runtime Environment (version 1.4 or greater) before running the"
241 echo "Greenstone Librarian Interface."
242 fi
243 exit 1
244fi
245
246
247## -- Check the version of Java is new enough (1.4.0 or higher) to run the GLI --
248`$javapath -classpath . CheckJavaVersion > /dev/null`
249if [ $? -ne 2 ] ; then
250 echo
251 if [ "$glilang" = "es" ]; then
252 echo "La versión del Ambiente de Ejecución Java (JRE por sus siglas en "
253 echo "inglés) que usted tiene instalada es demasiado vieja para ejecutar "
254 echo "la Interfaz de la Biblioteca Digital Greenstone. Por favor instale "
255 echo "una nueva versión del Ambiente de Ejecución Java (versión 1.4 o "
256 echo "posterior) y ejecute nuevamente este guión."
257 elif [ "$glilang" = "fr" ]; then
258 echo "La version de Java Runtime Environment que vous avez installée est"
259 echo "trop vielle pour faire fonctionner Greenstone Librarian Interface."
260 echo "Veuillez installer une nouvelle version du JRE (version 1.4 ou plus"
261 echo "récente) et redémarrez le script."
262 elif [ "$glilang" = "ru" ]; then
263 echo "÷ÅÒÓÉÑ Java Runtime Environment, ËÏÔÏÒÕÀ ÷Ù ÕÓÔÁÎÏ×ÉÌÉ, ÏÞÅÎØ ÓÔÁÒÁ,"
264 echo "ÞÔÏÂÙ ÕÐÒÁ×ÌÑÔØ ÂÉÂÌÉÏÔÅÞÎÙÍ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÏÍ Greenstone. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, "
265 echo "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔÅ ÎÏ×ÕÀ ×ÅÒÓÉÀ JRE (×ÅÒÓÉÀ 1.4 ÉÌÉ ÂÏÌÅÅ ÎÏ×ÕÀ) É"
266 echo "ÐÅÒÅÕÓÔÁÎÏ×ÉÔÅ ÜÔÏÔ ÓËÒÉÐÔ"
267 else
268 echo "The version of the Java Runtime Environment you have installed is too"
269 echo "old to run the Greenstone Librarian Interface. Please install a new"
270 echo "version of the JRE (version 1.4 or newer) and rerun this script."
271 fi
272 exit 1
273fi
274
275## ---- Set wgetpath manually if you don't want to use the default Greenstone version -----
276wgetpath=
277
278## ---- Check that the GLI has been compiled ----
279if [ ! -f "classes/org/greenstone/gatherer/GathererProg.class" ] && [ ! -f "GLI.jar" ]; then
280 echo
281 if [ "$glilang" = "es" ]; then
282 echo "Usted necesita compilar la Interfaz de la Biblioteca Digital Greenstone"
283 echo "(por medio de makegli.sh) antes de ejecutar este guión."
284 elif [ "$glilang" = "fr" ]; then
285 echo "Vous devez compiler le Greenstone Interface (en utilisant makegli.sh)"
286 echo "avant d'exécuter ce script."
287 elif [ "$glilang" = "ru" ]; then
288 echo "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÔØ ÂÉÂÌÉÏÔÅÞÎÙÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ Greenstone"
289 echo "(ÉÓÐÏÌØÚÕÑ makegli.sh) ÐÅÒÅÄ ××ÏÄÏÍ ÜÔÏÇÏ ÓËÒÉÐÔÁ"
290 else
291 echo "You need to compile the Greenstone Librarian Interface (using makegli.sh)"
292 echo "before running this script."
293 fi
294 exit 1
295fi
296
297## ---- Finally, run the GLI ----
298echo
299if [ "$glilang" = "es" ]; then
300 echo "Ejecutando la Interfaz de la Biblioteca Digital Greenstone..."
301elif [ "$glilang" = "fr" ]; then
302 echo "Exécution de Greenstone Librarian Interface"
303elif [ "$glilang" = "ru" ]; then
304 echo "ôÅËÕÝÉÊ ÂÉÂÌÉÏÔÅÞÎÙÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ Greenstone..."
305else
306 echo "Running the Greenstone Librarian Interface..."
307fi
308
309stop_gli=0
310while [ "$stop_gli" = "0" ] ; do
311
312# Other arguments you can provide to GLI to work around memory limitations, or debug
313# -Xms<number>M To set minimum memory (by default 32MB)
314# -Xmx<number>M To set maximum memory (by default the nearest 2^n to the total remaining physical memory)
315# -verbose:gc To set garbage collection messages
316# -Xincgc For incremental garbage collection (significantly slows performance)
317# -Xprof Function call profiling
318# -Xloggc:<file> Write garbage collection log
319
320 $javapath -Xmx128M -classpath classes/:GLI.jar:lib/apache.jar:lib/qfslib.jar org.greenstone.gatherer.GathererProg -gsdl $GSDLHOME -gsdl3 $GSDL3HOME -gsdl3src $GSDL3SRCHOME -wget $wgetpath $*
321 exit_status=$?
322
323 if [ "$exit_status" != "2" ] ; then
324 stop_gli=1
325 else
326 echo
327 if [ "$glilang" = "es" ]; then
328 echo "Restarting/Ejecutando la Interfaz de la Biblioteca Digital Greenstone..."
329 elif [ "$glilang" = "fr" ]; then
330 echo "Restarting/Exécution de Greenstone Librarian Interface"
331 elif [ "$glilang" = "ru" ]; then
332 echo "Restarting/ôÅËÕÝÉÊ ÂÉÂÌÉÏÔÅÞÎÙÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ Greenstone..."
333 else
334 echo "Restarting the Greenstone Librarian Interface..."
335 fi
336
337 fi
338done
339
340if [ "$glilang" = "es" ]; then
341 echo "¡Hecho!"
342elif [ "$glilang" = "fr" ]; then
343 echo "Terminé!"
344elif [ "$glilang" = "ru" ]; then
345 echo "÷ÙÐÏÌÎÅÎÏ!"
346else
347 echo "Done!"
348fi
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.