source: trunk/gsdl/macros/kazakh2.dm@ 10107

Last change on this file since 10107 was 10107, checked in by mdewsnip, 19 years ago

The language code for Kazakh was incorrect -- should have been "kk", not "kz" (which is the country code).

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 55.8 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2######################################################################
3#
4# Kazakh Language text and icon macros
5# -- this file contains text that is of less importance
6######################################################################
7
8
9
10######################################################################
11# 'home' page
12package home
13######################################################################
14
15#------------------------------------------------------------
16# text macros
17#------------------------------------------------------------
18
19_documents_ [l=kk] {құжаттар. }
20# -- Missing translation: _lastupdate_
21_ago_ [l=kk] {күМ бұрыМ.}
22_colnotbuilt_ [l=kk] {КПллекцОя құрылЌаЎы.}
23
24# -- Missing translation: _textpagetitle_
25_textadmin_ [l=kk] {АЎЌОМОстратОвтік бет}
26# -- Missing translation: _textabgs_
27# -- Missing translation: _textgsdocs_
28
29_textimagegli_ [l=kk] {Жаңа кПллекцОяМы жасауЎа, түрлеМЎіруЎе МеЌесе қПсуЎа жәМе алып тастауЎа көрсетілетіМ көЌек }
30
31# -- Missing translation: _textimagecollector_
32
33# -- Missing translation: _textimagetranslator_
34
35# -- Missing translation: _textimageadmin_
36
37_textimagegogreenstone_ [l=kk] {Сізге Greenstone прПграЌЌалық жабЎығы ЌеМ ЖаңазелаМЎОя ЊОфрлық Кітапх
38аМасы жәМе ПМың қайЎа жасалғаМЎығы ЌеМ қайЎа ПрМаласқаМЎығы жайлы әңгіЌелейЎі}
39
40_textimagegodocs_ [l=kk] {Greenstone басшылығы}
41
42_textpoem_ [l=kk] {<br><h2>Kia papapounamu te moana</h2>
43
44<p>kia hora te marino,
45<br>kia tere te karohirohi,
46<br>kia papapounamu te moana
47<p>сізЎі бейбітшілік пеМ тыМыштық қПршасыМ,
48<p>сіз әрқашаМ жазЎың жылы құшағыМЎа бПлыңыз,
49<br>сізЎің Ќұх
50Оттағы саях
51атыңызЎың сулары, Greenstone-Мің сүргілеМгеМ қырыМЎай тегіс бПлсыМ.}
52
53_textgreenstone_ [l=kk] {<p>
54<i>Greenstone</i> - ЖаңазелаМЎОяЎа табылғаМ (Псы прПграЌЌалық жабЎыққа ұқсас) жартылай бағалы тас. МаПрОлерЎің Ўәстүрлі қПғаЌыМЎа Пл ең қыЌбатты еЎі. Ол рух
55ы МеЌесе өЌір күші бПлып табылатыМ <i> wairua-Мы,</i> жұтып жәМе ұстай алатыМ жәМе Ўәстүрлік МаЌыс пеМ қаЌтылғаМ, бұл ПМы жалпы қПлЎаМуға арМалғаМ цОфрлық кітапх
56аМа жПбасы өМіЌіМе тПлық сай келетіМ эЌблеЌа етеЎі. ОМың жылтырлығы қайырыЌЎылықты; ПМың тұМықтығы – аЎалЎықты; ПМың крутОзМасы – батырлықты; ал өткір қыры - әЎіл төрелікті білЎіреЎі. Greenstone цОфрлы кітапх
57аМасы прПграЌЌалық жабЎығы эЌблеЌасы ретіМЎе қПлЎаМылаЎы. КесетіМ бөлігі – Пл <i>patu</i> МеЌесе күресуші клуб жәМе бізЎің жПба ЌүшелеріМің біреуіМің жаМұясыМЎа ерекше қастер тұтатыМ Мәрсесі. Жекпе-жекте ПМың реакцОясы өте жылЎаЌ, өте Ўәл жәМе Мақты аяқталғаМ. Бізге жПғарыЎа айтылғаМ қасОеттерЎің барлығы бізЎің прПграЌЌалық жабЎыққа қатысты Ўеп ал брОтваМың өткір жағы - <i>patu,</i> бізЎің тех
58МПлПгОяларЎың шеткі шебіМЎе тұрғаМыЌызЎың сОЌвПлы Ўеп Пйлау ұМайЎы. }
59
60_textaboutgreenstone_ [l=kk] {<p> Greenstone – кітапх
61аМалық кПллекцОяМы қалыптастырып, таратуға арМалғаМ прПграЌЌалық жабЎық. Бұл жүйеЎе жұЌыс істеу сізге ақпараттарЎы ұйыЌЎастыру ЌеМ ПМы ИМтерМет желісіМЎе МеЌесе CD-ROM-Ўа жарОялауЎың жаңа тәсілі. Greenstone ВайкатП УМОверсОтетіМЎе ЖаңазелаМЎОялық ЊОфрлы Кітапх
62аМа жПбасы ауқыЌыМЎа жасалғаМ жәМе ЮНЕСКО ЌеМ Info NGO қПлЎауыЌеМ таратылуЎа. Ол еркіМ таратылатыМ прПграЌЌалық жабЎық ПМы <a href="http://greenstone.org"> http://greenstone.org </a> аЎресіМеМ GNU лОцеМзОясыМа сәйкес алуға бПлаЎы.
63
64<br>ПрПграЌЌалық жабЎықтың Ќақсаты, қПлЎаМушыларға, әсіресе уМОверсОтеттерЎе, кітапх
65аМаларЎа жәМе басқа қызЌет көрсетуші ЌекеЌелерЎе ПларЎың жеке ЊОфрлы кітапх
66аМаларыМ қалыптастыру ЌүЌкіМЎігіМ беру. ЊОфрлы Кітапх
67аМалар ЮНЕСКО ауқыЌыМЎа ғылыЌ, біліЌ беру жәМе ЌәЎеМОет саласыМЎа ЎүМОе жүзі бПйыМша әр түрлі ЌекеЌелерЌеМ қарыЌ қатыМас жасап ақпараттарЎы алып, таратуЎы раЎОкалЎы түрлеМЎіреЎі. Біз бұл прПграЌЌалық жабЎық ЊОфрлы Кітапх
68аМаларЎы, ақпараттарЎы қПлЎаМып Пларға көпшіліктің қПлы жететіМЎей етіп ПрМаластыру ЌүЌкіМЎігіМ беруге әсер етеЎі.
69
70<br>Бұл прПграЌЌалық жабЎық 2000 жылы таЌызЎа ПрМатылғаМ үш жақты х
71алықаралық өзара тОіЌЎі қатыМас МәтОжесіМЎе жасалғаМ өМіЌ ретіМЎе таратылаЎы.
72
73<table border="0">
74<tr valign="top">
75<td>
76<a href="http://nzdl.org"><b> New Zealand Digital Library Project at the University of Waikato </b></a>
77<br>
78Greenstone прПграЌЌалық жабЎығы Псы жПбаЎаМ өскеМ жәМе Пл ЖаңазелаМЎОяМың байлаМыстар жөМіМЎегі ұлттық кПЌОссОясыМың қПсалқы кПЌОссОясыЌеМ ЮНЕСКО үшіМ қПлЎаМылғаМ ЮНЕСКО жПбасыМа ЖаңазелаМЎОяМың қПсқаМ үлес бөлігі ретіМЎе.
79</td>
80<td></td>
81</tr>
82<tr valign="top">
83<td>
84<a href="http://www.unesco.org"><b>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization </b></a>
85<br> ҒылыЌО, біліЌ беру жәМе ЌәЎеМО ақпарЎы ЎүМОе жүзіМЎе тарату жәМе әсіресе ЎаЌушы елЎерЎе ПғаМ еркіМ еМу ЮНЕСКО-Мың басты Ќақсаты жәМе Пл “Барлығы үшіМ ақпарат” үкіЌетаралық жПба шеңберіМЎе қарастырылып сәйкесіМше ақпараттарға еМу, байлаМыс тех
86МПлПгОялары ПсыМЎа ЌаңызЎы құрал ретіМЎе белгілеМгеМ.
87</td>
88<td><a href="http://www.unesco.org"><img src="_httpimg_/unesco.gif"
89border="0"></a></td>
90</tr>
91<tr valign="top">
92<td>
93<a href="http://humaninfo.org"><b>The Human Info NGO, based in Antwerp, Belgium </b></a>
94<br>
95Бұл жПба БҰҰ агеМттіктері ЌеМ басқаЎа үкіЌеттік еЌес ұйыЌЎарЌеМ жұЌыс істейЎі жәМе цОфрлы құжаттар саласыМЎа ЎүМОе жүзілік беЎелі бар, аЎаЌзат ЎаЌуыМа қызықты жәМе еркіМ қПл жеткізілеЎі, ЎаЌушы елЎер үшіМ тегіМ.
96</td>
97<td><a href="http://humaninfo.org"><img src="_httpimg_/ghproj2.jpg" border="0"></a></td>
98</tr>
99</table>
100}
101
102#------------------------------------------------------------
103# icons
104#------------------------------------------------------------
105
106# -- Missing translation: selcolgr
107# -- Missing translation: _httpiconselcolgr_
108# -- Missing translation: _widthselcolgr_
109# -- Missing translation: _heightselcolgr_
110# -- Missing translation: _altselcolgr_
111
112
113# -- Missing translation: cgli
114# -- Missing translation: _httpiconcgliof_
115# -- Missing translation: _httpiconcglion_
116# -- Missing translation: _widthcgli_
117
118# -- Missing translation: ccol
119# -- Missing translation: _httpiconccolof_
120# -- Missing translation: _httpiconccolon_
121# -- Missing translation: _widthccol_
122
123# -- Missing translation: ctrans
124# -- Missing translation: _httpiconctransof_
125# -- Missing translation: _httpiconctranson_
126# -- Missing translation: _widthctrans_
127
128# -- Missing translation: cadmin
129# -- Missing translation: _httpiconcadminof_
130# -- Missing translation: _httpiconcadminon_
131# -- Missing translation: _widthcadmin_
132
133# -- Missing translation: cabgs
134# -- Missing translation: _httpiconcabgsof_
135# -- Missing translation: _httpiconcabgson_
136# -- Missing translation: _widthcabgs_
137
138# -- Missing translation: cgsdoc
139# -- Missing translation: _httpiconcgsdocof_
140# -- Missing translation: _httpiconcgsdocon_
141# -- Missing translation: _widthcgsdoc_
142
143
144######################################################################
145# home help page
146package homehelp
147######################################################################
148
149
150#------------------------------------------------------------
151# text macros
152#------------------------------------------------------------
153
154_text4buts_ [l=kk] {ОсыМЎа жәМе бұЎаМ былай үй бетіМЎе 4 кМПпка қПлЎаМылаЎы}
155
156# -- Missing translation: _textnocollections_
157
158_text1coll_ [l=kk] {Greenstone-Мің Псы ПрМатылыЌыМЎа 1 кПллекцОя бар}
159
160_textmorecolls_ [l=kk] {Greenstone-Мің Псы ПрМатылыЌыМЎа _1_ кПллекцОя бар}
161
162######################################################################
163# external link package
164package extlink
165######################################################################
166
167
168#------------------------------------------------------------
169# text macros
170#------------------------------------------------------------
171
172_textextlink_ [l=kk] {Сыртқы сілтеЌе}
173# -- Missing translation: _textlinknotfound_
174
175_textextlinkcontent_ [l=kk] {<p>СізЎің таңЎағаМ сілтеЌеңіз, қазір таңЎалғаМ кПллекцОяларға қарағаМЎа сыртқы бПлып табылаЎы. Егер сіз Псы сілтеЌе бПйыМша барғыңыз келсе жәМе сізЎің браузеріңіз ИМтерМет желісіМе еМе алатыМ бПлса, сіз <a href="_nexturl_"> ПЎаМ кейіМ Псы бетке көше аласыз </a>; бПлЌаса "back/артқа" кМПпкасыМ алЎыңғыға қайта Пралу үшіМ өз браузеріңізЎе қПлЎаМыңыз.}
176
177# -- Missing translation: _textlinknotfoundcontent_
178
179# should have arguments of collection, collectionname and link
180_foundintcontent_ [l=kk] {" _2 _ " кПллекцОясыМа сілтеЌе
181Сіз таңЎағаМ, сілтеЌе " _collectionname _ " кПллекцОясыМа сыртқы бПлаЎы (Пл " _2 _ " кПллекцОясыЌеМ байлаМыстырылаЎы). Егер сіз Псы сілтеЌе бПйыМша " _2 _ " кПллекцОясыМа көшкіңіз келсе, ПМЎа сіз <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargcl_&d=_3_"> бұЎаМ әрі Псы бетке бара аласыз </a>; бПлЌаса өз браузеріңізЎегі "back/артқа" кМПпкасыМ алЎыңғы құжатқа қайтып Пралу үшіМ пайЎалаМыңыз. }
182
183
184#------------------------------------------------------------
185# icons
186#------------------------------------------------------------
187
188
189
190######################################################################
191# authentication page
192package authen
193######################################################################
194
195
196#------------------------------------------------------------
197# text macros
198#------------------------------------------------------------
199
200_textGSDLtitle_ [l=kk] {Greenstone ЊОфрлы Кітапх
201аМасы}
202
203_textusername_ [l=kk] {ҚПлЎаМушы аты}
204_textpassword_ [l=kk] {ПарПль}
205
206_textmustbelongtogroup_ [l=kk] {Көңіл ауЎарыңыз, бұл бетке еМу үшіМ сіз "_cgiargug_" тПбыМа жатуыңыз қажет}
207
208_textmessageinvalid_ [l=kk] {Сіз сұрағаМ бет автПрОзацОялауЎы талап етеЎі.
209_If_(_cgiargug_,[_textmustbelongtogroup_]<br>) Greenstone-ға еМу үшіМ өзіңізЎің қПлЎаМушылық атыңызЎы жәМе парПліңізЎі еМгізіңіз. }
210
211_textmessagefailed_ [l=kk] {ҚПлЎаМушы аты МеЌесе парПль Ўұрыс еМгізілЌегеМ.}
212
213_textmessagedisabled_ [l=kk] {Кешіріңіз, сізЎің есептік жазуыңызға блПк қПйылғаМ Псы сайттың Web-шеберіЌеМ байлаМысыңыз.}
214
215_textmessagepermissiondenied_ [l=kk] {Кешіріңіз сіз сұрағаМ бетке еМуге қажетті өкілеттілігіңіз жПқ.}
216
217_textmessagestalekey_ [l=kk] {Сіз жүріп өткеМ сілтеЌе жаңартылғаМ. СұрағаМ бетіңізге еМу үшіМ парПльЎі еМгізіңіз.}
218
219
220######################################################################
221# 'docs' page
222package docs
223######################################################################
224
225
226#------------------------------------------------------------
227# text macros
228#------------------------------------------------------------
229
230_textnodocumentation_ [l=kk] {<br>
231Greenstone-Мің бұл ПрМатылыЌыМЎа ешқаМЎай құжат жПқ. МұМың бПлатыМ себептері:
2321. Greenstone ықшаЌЎы ПрМату параЌетріМ қПлЎаМып CD-ROM-МаМ ПрМатылғаМ.
2332. Greenstone ИМтерМет желісі арқылы жүктелгеМ ЎОстрОбутОвтерЎі қПлЎаМып ПрМатылғаМ.
234Бұл жағЎайларЎың қай-қайсысыМЎа бПлЌасыМ сіз құжаттарЎы docs ЎОректПрОіМеМ CD-ROM-Ўағы ПрМатылыЌыМаМ МеЌесе <a href=" http://www.greenstone.org "> http://www.greenstone.org. </a> сайтыМаМ таба аласыз}
235
236_textuserguide_ [l=kk] {ҚПлЎаМушыға арМалғаМ Мұсқау}
237# -- Missing translation: _textinstallerguide_
238_textdeveloperguide_ [l=kk] {Жасаушыға арМалғаМ Мұсқау}
239# -- Missing translation: _textpaperguide_
240# -- Missing translation: _textorganizerguide_
241
242#------------------------------------------------------------
243# icons
244#------------------------------------------------------------
245
246# -- Missing translation: gsdocsgr
247# -- Missing translation: _httpicongsdocsgr_
248# -- Missing translation: _widthgsdocsgr_
249# -- Missing translation: _heightgsdocsgr_
250
251
252######################################################################
253# collectoraction
254package collector
255######################################################################
256
257
258#------------------------------------------------------------
259# text macros
260#------------------------------------------------------------
261
262# -- Missing translation: _textdefaultstructure_
263_textmore_ [l=kk] {Көбірек}
264# -- Missing translation: _textcollector_
265_textinfo_ [l=kk] {КПллекцОя туралы ақпарат}
266_textsrce_ [l=kk] {МәліЌеттер бұлағы}
267_textconf_ [l=kk] {КПллекцОяларЎы кПМфОгурацОялау}
268_textbild_ [l=kk] {Қалыптастыру}
269_textview_ [l=kk] {қарау}
270_textdel_ [l=kk] {кПллекцОяларЎы алып тастау}
271# -- Missing translation: _textexpt_
272
273# -- Missing translation: _textdownloadingfiles_
274# -- Missing translation: _textimportingcollection_
275# -- Missing translation: _textbuildingcollection_
276# -- Missing translation: _textcreatingcollection_
277
278# -- Missing translation: _textcollectorblurb_
279
280_textcb1_ [l=kk] {КПллектПр сізге жаңа кПллекцОяларЎы жасап, барларыМ қПсып жетілЎіріп МеЌесе өзгертуге, МеЌесе ПларЎы ЌүлЎе алып тастауға көЌектесеЎі. БұМы істеу үшіМ сізге бірқатар Web-беттерЎеМ өтіп Плар сұрағаМ ақпараттарЎы беруіңіз керек. }
281
282_textcb2_ [l=kk] {Ең алЎыЌеМ сіз, Ме істейтіМЎігіңізЎі шешуіңіз керек:}
283_textcnc_ [l=kk] {жаңа кПллекцОя жасау}
284_textwec_ [l=kk] {бар кПллекцОяларЌеМ жұЌыс жасау, қПсу МеЌесе алып тастау.}
285
286_textcb3_ [l=kk] {ЖаңаМы жасау МеЌесе барыМ ЌПЎОфОкацОялау жағЎайыМЎа, сізге автПрОзацОялау прПцеЎурасы арқылы өту керек. Бұл сізЎі сізЎің кПЌпьютерге басқаларЎың еМуіМеМ жәМе сізЎің ақпараттарыңызЎы өзгертуЎеМ сақтайЎы. Назар ауЎарыңызЎар: қауіпсізЎікті сақтау ЌақсатыМЎа сіз автПЌатты түрЎе тіркелесіз, сіз автПрОзацОялау прПцеЎурасыМ өтуіңіз керек. Егер Псылай бПлса қПбалжыЌаңыз! – СізЎі еМуге қайтаЎаМ шақыраЎы – сіз сПл тПқтағаМ жеріңізЎеМ жалғастыра аласыз.
287}
288
289_textcb4_ [l=kk] {Greenstone үшіМ өзіңізЎің қПлЎаМушылық атыңызЎы жәМе парПліңізЎі еМгізіңізЎе растау кМПпкасыМ басыңыз. }
290
291_textfsc_ [l=kk] {АлЎыЌеМ сіз жұЌыс істейЌіМ ЎегеМ кПллекцОяларЎы көрсетіңіз (жазуЎаМ қПрғалғаМ кПллекцОялар бұл тізіЌЎе пайЎа бПлЌайЎы). }
292
293_textwtc_ [l=kk] {ТаңЎалғаМ кПллекцОяЌеМ сіз келесі аЌалЎар жасай аласыз:}
294_textamd_ [l=kk] {ҚПсыЌша ЌатерОалЎарЎы қПсып жәМе кПллекцОяМы қайта қалыптастыра аласыз}
295_textetc_ [l=kk] {КПМфОгурацОялық файлЎарЎы түзетіп кПлекцОяМы қайта қалыптастыра аласыз }
296_textdtc_ [l=kk] {КПллекцОяМы тПлығыЌеМ алып тастай аласыз}
297_textetcfcd_ [l=kk] {КПллекцОяМы өзі ПрМатылатыМ Windows CD-ROM-ға жазу үшіМ экспПрттау}
298# -- Missing translation: _textcaec_
299_textnwec_ [l=kk] {ЖазуЎы қПлЎайтыМ ешбір кПллекцОяға өзгерту үшіМ еМуге бПлЌайЎы }
300# -- Missing translation: _textcianc_
301_texttsosn_ [l=kk] {Жаңа ЊОфрлы Кітапх
302аМаМың кПллекцОясыМ жасауға қажет қаЎаЌЎар тізбегі:}
303_textsin_ [l=kk] {АтыМ көрсетіңіз (жәМе байлаМысқаМ ақпаратты)}
304_textswts_ [l=kk] {КПллекцОя құрылатыМ ЌәліЌеттер бұлағыМ көрсетіңіз}
305_textatco_ [l=kk] {КПМфОгурацОя ПпцОяларыМ түзету (тек тәжірОбелі қПлЎаМушылар үшіМ)}
306_textbtc_ [l=kk] {"қалыптастыру" кПллекцОяМы (төЌеММеМ қара)}
307_textpvyh_ [l=kk] {ӚзіңізЎің қПлыңызбеМ істегеМ жұЌыс МәтОжесіМе ЌақтаМышпеМ қараңыз.}
308
309_texttfsiw_ [l=kk] {ТөртіМші қаЎаЌ – бұл сізЎің кПЌпьютеріңізЎің жұЌысы. "Қалыптастыру" үрЎісіМЎе кПЌпьютер барлық ОМЎекстерЎі жасап, кез-келгеМ басқа ақпараттарЎы бірге жОМайЎы. Бірақ сіз ең алЎыЌеМ ақпараттарЎы аМықтап алуыңыз қажет. }
310
311_textadab_ [l=kk] {ТөЌеМЎе, сізЎің қай кезеңЎе жүргеМіңізЎі аМықтайтыМ ЎОаграЌЌа пайЎа бПлаЎы. Жасыл кМПпкаМы – сіз прПграЌЌаМың ПрыМЎалу тізбегіМ жалғастыру үшіМ басасыз. ҮрЎістің жүруіМе байлаМысты кМПпка түсі сарыға өзгереЎі. Сіз алЎыңғы бетке ЎОаграЌЌаЎағы сәйкес сары кМПпкаға басып Прала аласыз. }
312
313_textwyar_ [l=kk] {ӚзіңізЎің цОфрлы кітапх
314аМалық кПллекцОяңызЎы жасауЎы бастау үшіМ “кПллекцОя ақпараттары” жасыл кМПпкасыМ басыңыз!}
315
316_textcnmbs_ [l=kk] {КПллекцОя аты аМықталғаМ бПлу керек}
317_texteambs_ [l=kk] {Email аЎрес көрсетілгеМ бПлу керек}
318_textpsea_ [l=kk] {email аЎресті келесі түрЎе: usename@domain көрсетіңіз}
319_textdocmbs_ [l=kk] {КПллекцОя сОпаттаЌасыМ беріңіз}
320
321_textwcanc_ [l=kk] {Жаңа кПллекцОяМы жасағаМЎа, сіз алЎыЌеМ бастапқы ЌәліЌеттер жайлы азЎағаМ ақпарат беруіңіз керек. Бұл үрЎіс КПллектПр бақылайтыМ Web-беттер қатары ретіМЎе құрылыЌЎалғаМ. Беттің төЌеМ жағыМЎа сізге беттер қатарыМ үрЎістің аяқталғаМыМа ЎейіМ көрсетеЎі. }
322
323# -- Missing translation: _texttfc_
324
325_texttctiasp_ [l=kk] {КПллекцОя тақырыбы – кПллекцОя ЌазЌұМыМ ОМЎексацОялау үшіМ цОфрлы кітапх
326аМаМың барлық жеріМЎе қПлЎаМылатыМ қысқа фраза. Мысалы Тақырып: "Computer Science Technical Reports" жәМе "Humanity Development Library" }
327
328_textcea_ [l=kk] {БайлаМыс аЎресі email:}
329
330_textteas_ [l=kk] {Бұл электрПМЎық аЎрес байлаМыстың кПллекцОя үшіМ біріМші МүктесіМ аМықтайЎы. Егер Greenstone прПграЌЌалық жабЎығы прПблеЌаМы аМықтаса, ЎОагМПстОкалық х
331абарлаЌа Псы аЎреске жіберілеЎі. ЭлектрПМЎық аЎресті ПМың тПлық фПрЌасыМЎа еМгізіңіз: name@domain. }
332
333_textatc_ [l=kk] {КПллекцОя жайлы:}
334
335_texttiasd_ [l=kk] {Бұл – Мұсқау ЌәліЌеттерЎің кПллекцОяға еМгізілу прОМцОпіМ сОпаттайЎы. Бұл ақпарат кПллекцОяМы ұсыМғаМ кезЎе біріМші бетте пайЎа бПлаЎы. }
336
337_textypits_ [l=kk] {СізЎің прПцестегі пПзОцОяңыз төЌеМЎегі стрелкаЌеМ белгілеМгеМ – бұл жағЎайЎа "кезеңЎер" кПллекцОя ЌәліЌеттері. Жалғастыру үшіМ "source data/бастапқы ЌәліЌеттер" жасыл кМПпкасыМ басыңыз. }
338
339_srcebadsources_ [l=kk] {Сіз көрсеткеМ бұлақтарЎың бір МеЌесе ПЎаМ көбіМе қПл жеткізіле алЌайЎы (төЌеМЎе белгілеМгеМ _iconcross_).
340<p>Бұл келесі себептерге байлаМысты:
341<ul>
342<li>FTP файлы,сайт МеЌесе URL жПқ.
343<li>Ең алЎыЌеМ сіз өзіңізЎің ИМтерМет-қызЌет прПвайЎеріңізбеМ dial up байлаМыс ПрМатуыңыз керек.
344<li>Сіз желілік қПрғаМыс жүйесі – firewall арқылы URL-ға қатыМас жасап көресіз (Істің ЌәМі ЌыМаЎа әЎетте сіз қПлЎаМушы атыМ жәМе парПльЎі ОМтерМетке еМу үшіМ еМгізуіңіз керек бПлатыМ).
345</ul>
346<p>Егер бұл – сіз өз браузеріңізЎеМ көре алатыМ URL бПлса, ПМЎа Пл жергілікті кэш-көшірЌеЎеМ шығуы ЌүЌкіМ. ӚкіМішке Прай, бізЎің айМалау үрЎісі үшіМ жергілікті кэш-көшірЌелер көріМбейЎі. Бұл жағЎайЎа біз, ең алЎыЌеМ сізЎеМ беттерЎі браузеріңізЎі пайЎалаМып жүктеуЎі сұрайЌыз.}
347
348# -- Missing translation: _textymbyco_
349
350_textbtco_ [l=kk] {КПллекцОя құрылғаМ }
351_textand_ [l=kk] {Жаңа ЌәліЌеттерЎі қПсу}
352_textad_ [l=kk] {ҚПсыЌша ЌәліЌеттер:}
353
354_texttftysb_ [l=kk] {<p> сіз төЌеМЎе көрсететіМ файлЎар кПллекцОяға қПсылаЎы. Сіз кПллекцОяЎа бар ЀайлЎарЎы қайта аМықтап жатпағаМыңызға көз жеткізіңіз: әйтпесе екі бірЎей көшірЌе еМЎірілуі ЌүЌкіМ. ЀайлЎар ПларЎың жПлЎарыМың тПлық атыЌеМ ОЎеМтОфОкацОялаМуы, Web-беттер ПларЎың абсПлюттік Web-аЎрестеріЌеМ берілуі керек.
355}
356
357# -- Missing translation: _textis_
358
359# -- Missing translation: _textddd1_
360
361_textddd2_ [l=kk] {<p> Жасыл кМПпкаларЎың біріМ басыңыз. Егер сіз – тәжірОбелі қПлЎаМушы бПлсаңыз, ПМЎа сізЎің кПллекцОя параЌетрлеріМ түзеткіңіз келуі ЌүЌкіМ. Сізге балаЌа ретіМЎе бірЎеМ қалыптастыру кезеңіМе көшу ұсыМылаЎы. ЕсіңізЎе бПлсыМ, сіз қайтаЎаМ ертеректегі кезеңге Прала аласыз, Пл үшіМ сәйкес сары кМПпкаМы басуыңыз қажет. }
362
363_textconf1_ [l=kk] {<p> СізЎің кПллекцОяларыңызЎы қалыптастыру ЌеМ ұсыМу арМайы “кПМфОгурацОялар файлыМЎағы” сОпаттаЌаларЌеМ басқарылаЎы. ТәжірОбелі қПлЎаМушылар кПМфОгурацОяларЎың күйіМе келтірулеріМің параЌетрлеріМ өзгерткісі келуі ЌүЌкіМ.
364<center><p><b> Егер сіз жаңаЎаМ үйреМіп жүргеМ қПлЎаМушы бПлсаңыз, жәй ғаМа беттің төЌеМгі жағыМа барыңыз.</b></center>
365<p> КПМфОгурацОяларЎың күйіМе келтірулері параЌетрлеріМ өзгерту үшіМ, төЌеМЎе пайЎа бПлатыМ ЌәліЌеттерЎі түзетіңіз. Егер қате жіберсеңіз “Тазалау” кМПпкасыМ басып кПМфОгурацОяларЎың күйіМе келтірулеріМің бастапқы параЌетрлеріМ қалпыМа келтіресіз. }
366
367# -- Missing translation: _textreset_
368
369_textbild1_ [l=kk] {<p> ЕМЎі кПллекцОя қалыптастырылуЎа: бұл біраз уақытты алаЎы. ТөЌеМЎе, қалыптастыру үрЎісіМің жағЎай жПлыМЎа, Псы аЌалЎың ПрыМЎалу үрЎісі жайлы ЌәліЌет берілгеМ. }
370
371# -- Missing translation: _textbild2_
372
373_textstopbuild_ [l=kk] {ҚалыптастыруЎы тПқтату}
374
375_textbild3_ [l=kk] {<p> Егер сіз Псы бетті қалЎырсаңыз (жәМе Ўе қалыптастыру үрЎісіМеМ “ҚалыптастыруЎы тПқтату” кМПпкасыЌеМ бас тартпасаңыз), кПллекцОя 0алыптасуы жал5астырылып, үрЎіс сәтті аяқталғаММаМ кейіМ ПрМатылаЎы. }
376
377_textbuildcancelled_ [l=kk] {ҚалыптастыруЎаМ бас тарту}
378
379# -- Missing translation: _textbildcancel1_
380
381_textbsupdate1_ [l=kk] {Қалыптастыру статусы 1 секуМЎтаМ кейіМ жаңараЎы}
382# -- Missing translation: _textbsupdate2_
383_textseconds_ [l=kk] {кейіМ жаңараЎы }
384_textbildsuc_ [l=kk] {КПллекцОяМы қалыптастыру сәтті аяқталЎы.}
385
386_textviewbildsummary_ [l=kk] {Осы кПллекцОяМың <a href="_httppagex_(bsummary)&c=_cgiargbc1dirname_" target=_top> қалыптастыру үрЎісіМің резюЌесіМ </a> тПлық зерттеу үшіМ қПлЎаМа аласыз. }
387
388_textfailmsg11_ [l=kk] {<p>КПллекцОя құрылЌаЎы себебі ПМЎа ешқаМЎай ЌәліЌет жПқ. Greenstone өңЎей алатыМ файлЎар тОпіМің жәМе каталПгтарыМың ең бПлЌағаМЎа біреуі сіз аМықтағаМ бастапқы ЌәліЌеттер <I> бетіМЎе </i>, бар екеМЎігіМе көзіңізЎі жеткізіңіз. }
389
390# -- Missing translation: _textfailmsg21_
391_textblcont_ [l=kk] {ҚалыптастыруЎы тіркеу файлыМЎа келесі ақпараттар бар:}
392
393_texttryagain_ [l=kk] {Ғапу етіңіз, <a href="_httppagecollector_" target=_top> кПллектПрЎы қайта жіберіңіз </a>жәМе қайта әрекет жасаңыз. }
394
395_textfailmsg31_ [l=kk] {КПллекцОя қалыптастырылЌаЎы(жаңылыс buildcol.pl).}
396_textfailmsg41_ [l=kk] {КПллекцОя сәтті қалыптастырылЎы, бірақ ПрМатылЌаЎы.}
397_textfailmsg71_ [l=kk] {КПллекцОяМы қалыптастыру кезіМЎе белгісіз Мәрсе бПлЎы}
398_textretcoll_ [l=kk] {КПллектПрға Пралу}
399
400_textdelperm_ [l=kk] {<p> Кейбір бөліктері МеЌесе барлық _cgiargbc1dirname_ кПллекцОя алыМып тасталыМа алЌаЎы. МүЌкіМ себептер:
401<ul>
402<li> Greenstone-Мің gsdlhome_/collect/_cgiargbc1dirname_ ЎОректПрОіМ алып тастауға рұқсаты жПқ.
403<br> Бұл каталПгты өзіңізЎің кПЌпьютеріңізЎеМ қПлЌеМ жасау режОЌіМЎе алыптастауға тырысып көріңіз. }
404
405_textdelinv_ [l=kk] {КПллекцОя _cgiargbc1dirname_ қПрғалғаМ МеЌесе зақыЌЎаМғаМ. Алып тастау үрЎісіМеМ бас тартылЎы. }
406
407_textdelsuc_ [l=kk] {КПллекцОя _cgiargbc1dirname_ сәтті алып тасталыМЎы.}
408
409_textclonefail_ [l=kk] {КПллекцОя ЎублОкатыМ жасау ЌүЌкіМ еЌес _cgiargclonecol_. МүЌкіМ бПлатыМ себептер:
410<ul>
411<li> КПллекцОя _cgiargclonecol_ жПқ
412<li> _cgiargclonecol_ кПллекцОясыМың collect.cfg кПМфОгурацОялық файлы жПқ
413<li> Greenstone-Мің collect.cfg кПМфОгурацОялық файлыМ Пқуға рұқсаты жПқ</ul>}
414
415_textcolerr_ [l=kk] {КПллектПра қатесі.}
416
417_texttmpfail_ [l=kk] {Уақытша файлға МеЌесе каталПгқа Пқу МеЌесе жазу кезіМЎе КПллектПр жаңылысы бПлЎы. МүЌкіМ жағЎайлар:
418<ul>
419<li> Greenstone-Мің _gsdlhome_/tmp ЎОректПрОіМе Пқу\жазуға еМу құқығы жПқ. </ul>}
420
421_textmkcolfail_ [l=kk] {Жаңа кПллекцОяға қажет ЎОректОвалық құрылыЌ жасау кезіМЎе КПллектПрЎа жаңылысу бПлЎы (жаңылысу mkcol.pl). МүЌкіМ себептер:
422<ul>
423<li> Greenstone-Мің _gsdlhome_/tmp ЎОректПрОіМе жазу құқығы жПқ.
424<li> mkcol.pl perl-скрОпт қатесі.
425</ul>}
426
427_textnocontent_ [l=kk] {КПллектПр қатесі: жаңа кПллекцОя үшіМ ешқаМЎай ат берілЌегеМ. КПллектПрЎы қайта жіберіп көріңіз. }
428
429_textrestart_ [l=kk] {КПллектПрЎы қайта жіберу}
430
431_textreloaderror_ [l=kk] {Жаңа кПллекцОяМы жасау кезіМЎе қате пайЎа бПлЎы. Бұл сізЎің браузеріңізЎің "reload/қайтажүктеу" жәМе "back/артқа" кМПпкаларыМЎағы жаңылыстарға байлаМысты бПлуы ЌүЌкіМ (бұл кМПпкаларЎы кПллектПр көЌегіЌеМ кПллекцОялар жасағаМЎа пайЎалаМбауға тырысыңыз). КПллектПрЎы қайтаЎаМ жібергеМ Ўұрыс. }
432
433_textexptsuc_ [l=kk] {_cgiargbc1dirname_ кПллекцОясы _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirname_ ЎОректПрОясыМа сәтті экспПртталЎы. }
434
435_textexptfail_ [l=kk] {КПллекцОяМы _cgiargbc1dirname_ экспПрттауЎағы жаңылыс.
436Бұл Greenstone-Мің "Export Collection/ кПллекцОяМы экспПртау" фуМкцОясыМ қПлЎауЎың қажетті кПЌпПМеМттеріМсіз ПрМатылғаМЎығыМаМ бПлуы ЌүЌкіМ.
437<ul>
438<li> Егер сіз Greenstone-ÐŽÑ‹ CD-ROM-МаМ ПрМатқаМ бПлсаңыз жәМе "Custom/ТаңЎаЌалы" ПрМату кезіМЎе таңЎалЌағаМ бПлса бұл кПЌпПМеМттер ПрМатылЌайЎы. Сіз ОМсталляцОялау үрЎісіМ қайта жүргізіп ПМы қПса аласыз.
439<li> Егер сіз Greenstone-ÐŽÑ– web-ЎОстрОбутОвтерЎеМ ПрМатқаМ бПлсаңыз, ПМЎа сізге экспПрттау фуМкцОясыМ қаЌтаЌасыз ететіМ қПсыЌша пакетті жүктеп жәМе ПрМатуыңыз керек. <a href="http://www.greenstone.org"> http://www.greenstone.org сайтыМа еМіңіз </a> МеЌесе электрПМЎық пПшта бПйыМша сұраМыЌ жіберіңіз <a href="mailto:[email protected]">
440[email protected] </a> сПМЎа бұЎаМ арғы Мұсқаулар аласыз. }
441
442#------------------------------------------------------------
443# icons
444#------------------------------------------------------------
445
446## "КПллектПр" ## green_title ## h_colect ##
447_httpiconhcolect_ [l=kk] {_httpimg_/kz/h\_colect.gif}
448
449## "КПллекцОялар\nақпараты" ## collector_bar_button ## info ##
450_httpicongcinfoof_ [l=kk] {_httpimg_/kz/gcinfoof.gif}
451_httpicongcinfoon_ [l=kk] {_httpimg_/kz/gcinfoon.gif}
452_httpiconycinfoof_ [l=kk] {_httpimg_/kz/ycinfoof.gif}
453_httpiconycinfoon_ [l=kk] {_httpimg_/kz/ycinfoon.gif}
454_httpiconncinfoof_ [l=kk] {_httpimg_/kz/ncinfoof.gif}
455
456## "бастапқы\nЌәліЌеттер" ## collector_bar_button ## srce ##
457_httpicongcsrceof_ [l=kk] {_httpimg_/kz/gcsrceof.gif}
458_httpicongcsrceon_ [l=kk] {_httpimg_/kz/gcsrceon.gif}
459_httpiconycsrceof_ [l=kk] {_httpimg_/kz/ycsrceof.gif}
460_httpiconycsrceon_ [l=kk] {_httpimg_/kz/ycsrceon.gif}
461_httpiconncsrceof_ [l=kk] {_httpimg_/kz/ncsrceof.gif}
462
463## "кПллекцОя\nкПМфОгурацОясы" ## collector_bar_button ## conf ##
464_httpicongcconfof_ [l=kk] {_httpimg_/kz/gcconfof.gif}
465_httpicongcconfon_ [l=kk] {_httpimg_/kz/gcconfon.gif}
466_httpiconycconfof_ [l=kk] {_httpimg_/kz/ycconfof.gif}
467_httpiconycconfon_ [l=kk] {_httpimg_/kz/ycconfon.gif}
468_httpiconncconfof_ [l=kk] {_httpimg_/kz/ncconfof.gif}
469
470## "кПллекцОяМы\nқалыптастыру" ## collector_bar_button ## bild ##
471_httpicongcbildof_ [l=kk] {_httpimg_/kz/gcbildof.gif}
472_httpicongcbildon_ [l=kk] {_httpimg_/kz/gcbildon.gif}
473_httpiconycbildof_ [l=kk] {_httpimg_/kz/ycbildof.gif}
474_httpiconycbildon_ [l=kk] {_httpimg_/kz/ycbildon.gif}
475_httpiconncbildof_ [l=kk] {_httpimg_/kz/ncbildof.gif}
476
477## "кПллекцОяМы\nқарау" ## collector_bar_button ## view ##
478_httpicongcviewof_ [l=kk] {_httpimg_/kz/gcviewof.gif}
479_httpicongcviewon_ [l=kk] {_httpimg_/kz/gcviewon.gif}
480_httpiconycviewof_ [l=kk] {_httpimg_/kz/ycviewof.gif}
481_httpiconycviewon_ [l=kk] {_httpimg_/kz/ycviewon.gif}
482_httpiconncviewof_ [l=kk] {_httpimg_/kz/ncviewof.gif}
483
484## "кПллекцОяМы\nалып тастау" ## collector_bar_button ## del ##
485_httpicongcdelof_ [l=kk] {_httpimg_/kz/gcdelof.gif}
486_httpicongcdelon_ [l=kk] {_httpimg_/kz/gcdelon.gif}
487
488## "кПллекцОяМы\nэкспПртау" ## collector_bar_button ## expt ##
489_httpicongcexptof_ [l=kk] {_httpimg_/kz/gcexptof.gif}
490_httpicongcexpton_ [l=kk] {_httpimg_/kz/gcexpton.gif}
491
492
493######################################################################
494# 'gsdl' page
495package gsdl
496######################################################################
497
498
499#------------------------------------------------------------
500# text macros
501#------------------------------------------------------------
502
503
504_textgreenstone1_ [l=kk] {Greenstone – цОфрлы кітапх
505аМалық кПллекцОяларға қызЌеМ көрсету ЌеМ жаңа кПллекцОяларЎы қалыптастыруға арМалғаМ прПграЌЌалық жабЎық. Ол ИМтерМет МеЌесе CD-ROM-ЎарЎа ақпараттарЎы ұйыЌЎастыру ЌеМ жарОялауЎың жаңа тәсіліМ қаЌтаЌасыз етеЎі. Greenstone ВайкатП уМОверсОтетіМің жаМыМЎа New Zealand Digital Library Project жПбасы бПйыМша жасалыМып ЮНЕСКО ЌеМ Human info үкіЌеттік еЌес ұйыЌыМың қПлЎауыЌеМ таратылғаМ. Ол тегіМ таратылатыМ прПграЌЌалық жабЎық <i><a href="http://greenstone.org"> http://greenstone.org аЎресіМЎе </a></i> GNU шартыМа сәйкес ПрМаласқаМ.}
506
507_textgreenstone2_ [l=kk] {ЖаңазелаМЎОя ЊОфрлы Кітапх
508аМасыМың Веб-сайтыМЎа (<a href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) Greenstone прПграЌЌасыЌеМ жасалғаМ кПллекцОяларЎың көптегеМ ЌысалЎары бар жәМе Пларға еркіМ еМуге бПлаЎы. Олар арап, қытай, фраМцуз, ОспаМ, ағылшыМ жәМе ЌаПрО тілЎеріМЎегі кПллекцОяларЎаМ тұрып ізЎеуЎің әртүрлі варОаМттарыМ көрсетеЎі. БұЎаМ басқа Ќузыкалық кПллекцОяларЎа берілгеМ. }
509
510# -- Missing translation: _textplatformtitle_
511_textgreenstone3_ [l=kk] {Greenstone жұЌыс істеу үшіМ Windows жәМе Unix аясыМЎа ПрМатылуы керек. ДОстрОбутОвте Windows пеМ Linux жасалыЌЎарыМЎа қПлЎаМуға ЎайыМ тПптаЌалар бар. Ол Microsoft C++ МеЌесе GCC ты қПлЎаМып кПпОляцОялаМа алатыМ ЎайыМ бастапқы прПграЌЌаЎаМ тұраЎы. Greenstone еркіМ таратылатыМ: Apache Webserver жәМе PERL прПграЌЌаларыЌеМ жұЌыс істей алаЎы. ҚПлЎаМушы ОМтерфейсі Web-браузерЎі: әЎетте Netscape Navigator МеЌесе Internet Explorer-ÐŽÑ– қПлЎаМаты. }
512
513_textgreenstone4_ [l=kk] {Құжаттық кПллекцОяларЎың көпшілігі Greenstone-ÐŽÑ– қПлЎаМып CD-ROM-Ўа таратылаЎы. Мысалы <i> Humanity Development Library</i>Ўе 1 230 жарОалаМыЌ бар. Ол аппараттық ең аз талаптар жағЎайыМЎа жұЌыс істейЎі. Ақпараттарға ізЎеу прПцеЎураларыМ пайЎалаМып, тақырыптарЎы , айЎарларЎы қарауға бПлаЎы. }
514
515# -- Missing translation: _textcustomisationtitle_
516_textgreenstone5_ [l=kk] {Greenstone ЌаксОЌальЎы кеңейтіліп, күйіМе келтірілетіМ етіп арМайы жасалғаМ. МетаЌәліЌеттерЎің фПрЌаттары ЌеМ жаңа құжаттар прПграЌЌаға "plugins/қПсыЌшалар жазу арқылы берілеЎі(Perl тіліМЎе). ОсығаМ ұқсас құрылыЌЎарЎы қарайтыМ ЌетаЌәліЌеттер "classifiers/классОфОкатПрларЎы" жасалыМа алаЎы. ҚПлЎаМушы ОМтерфейсіМің сыртқы түріМ қарапайыЌ ЌакрПтілЎе жазылғаМ “ЌакрПстар”-ÐŽÑ‹ қПлЎаМып өзгертуге бПлаЎы. Corba прПтПкПлы агеМттерге (Ќысалы Java-Ўа) құжаттар кПллекцОясыЌеМ байлаМысқаМ барлық құралЎарЎы қПлЎаМу ЌүЌкіМЎігіМ береЎі. C++ жәМе Perl тіліМЎе жазылғаМ бастапқы прПграЌЌаларЎы ЌПЎОфОкацОялауға бПлаЎы. }
517
518# -- Missing translation: _textdocumentationtitle_
519# -- Missing translation: _textdocuments_
520
521#_textthreedocs_ {There are three documents that explain the Greenstone system:}
522#_textinstall_ {The Greenstone Digital Library Software Installer's Guide}
523#_textuser_ {The Greenstone Digital Library Software User's Guide}
524#_textdevelop_ {The Greenstone Digital Library Software Developer's Guide}
525
526# -- Missing translation: _textmailinglisttitle_
527_textmailinglist_ [l=kk] {Greenstone цОфрлық кітапх
528аМасыМың прПграЌЌалық жабЎығыМ талқылауға арМалғаМ жіберулер тізіЌі бар. Greenstone-Мің белсеМЎі қПлЎаМушылары Псы тізіЌге жәМе талқылауларға қПсылулары керек.Жазылу үшіМ электрПМЎық пПшта жіберіңіз <a href="mailto:[email protected]?subject=subscribe">[email protected]?subject=subscribe</a>. ХарбарларПыңызЎы <a href="mailto:[email protected]">[email protected] АЎресі бПйыМша жіберіңізЎер</a>. }
529
530# -- Missing translation: _textbugstitle_
531_textreport_ [l=kk] {Біз өзіЌізЎің прПграЌЌалық жабЎық жұЌысыМың сізге еш қПлайсызЎық туЎырЌайтыМЎығыМа сеМіЌЎі бПлғыЌыз келеЎі. Сіз Greenstone-Ўе жұЌыс істегеМЎе байқағаМ қателеріңізбеМ туыМЎағаМ сұрақтарыңызЎы <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> аЎресіМе х
532абарлаңыз}
533
534# -- Missing translation: _textgs3title_
535# -- Missing translation: _textgs3_
536
537# -- Missing translation: _textcreditstitle_
538
539_textwhoswho_ [l=kk] {Greenstone прПграЌЌасы көптегеМ аЎаЌЎарЎың бірлескеМ еңбегіМің жеЌісі. РПЎжер МакНаб О СтэфаМ БПЎЎО прОМцОпОальЎы жасаушылар. ДэвОЎ БэйМбрОЎж, ДжПрЎж БучаМаМ, ХПМг ЧеМ,Эльке ДаМкер, Карл ГутвОМ, Джеф ХПлЌс, ДжПМ МакЀерсПМ, Крейг НэвОлл-МэйМОМг, ГПрЎПМ ПайМтер, БерМх
540арЎ ЀарОМгер, ТПЎЎ РОЎ, БОлл РПЎжерс О Стюарт Иатс баға жетпес үлес қПсты. ЖаңазелаМЎОялық цОфрлы кітапх
541аМа жПбасыМың басқа Ќүшелері бүкіл жүйеМің ЎОзайМіМ жасаЎы: Марк Апперлей, СаллО ДжП КаММОМгеЌ, СтОв ДжПМс, Тэ Така КОгаМ, Майкл Лутс, МалОка Мах
542ПуО О ЛлПйЎ СЌОт.
543Біз сПМЎай-ақ GNU лОцеМзОясыМың әсеріМе түсетіМ пакеттерЎі жасаушыларға өз алғысыЌызЎы айтаЌыз: MG, GDBM, PDFTOHTML, WGET, WVWARE О XLHTML. }
544
545
546#------------------------------------------------------------
547# icons
548#------------------------------------------------------------
549
550
551## "Greenstone прПграЌЌалық жабЎығы жайлы" ## green_bar_left_aligned ## abgsgr ##
552_httpiconabgsgr_ [l=kk] {_httpimg_/kz/abgsgr.gif}
553_widthabgsgr_ [l=kk] {_pagewidth_}
554_heightabgsgr_ [l=kk] {17}
555
556
557######################################################################
558# 'users' page
559package userslistusers
560######################################################################
561
562
563#------------------------------------------------------------
564# text macros
565#------------------------------------------------------------
566
567_textlocu_ [l=kk] {АғыЌЎағы қПлЎаМушылар тізіЌі}
568_textuser_ [l=kk] {ҚПлЎаМушы}
569_textas_ [l=kk] {Есеп картПчкасыМың жағЎайы}
570_textgroups_ [l=kk] {тПптар}
571_textcomment_ [l=kk] {кПЌЌеМтарОлер}
572_textadduser_ [l=kk] {жаңа қПлЎаМушыМы қПсу}
573_textedituser_ [l=kk] {түзету}
574_textdeleteuser_ [l=kk] {алып тастау}
575
576
577######################################################################
578# 'users' page
579package usersedituser
580######################################################################
581
582
583#------------------------------------------------------------
584# text macros
585#------------------------------------------------------------
586
587
588_textedituser_ [l=kk] {ҚПлЎаМушы жайлы ақпаратты түзету}
589_textadduser_ [l=kk] {Жаңа қПлЎаМушыМы қПсу}
590
591_textaboutusername_ [l=kk] {ҚПлЎаМушы атыМың ұзыМЎығы 2-30 сОЌвПл аралығыМЎа бПлуы қажет. Ол әріптік-цОфрлы сОЌвПлЎар, '.', жәМе '_' белгілеріМеМ тұраЎы. }
592
593_textaboutpassword_ [l=kk] {ПарПль 3 теМ 8 сОЌвПлПвға ЎейіМ. ПарПль ретіМЎе әЎеттегі басылатыМ ASCII сОЌвПлЎар қПлЎаМыла алаЎы. }
594
595_textoldpass_ [l=kk] {Егер берілгеМ алаң бПс бПлса ПМЎа ескі парПль қПлЎаМылаЎы.}
596_textenabled_ [l=kk] {рұқсат етілгеМ }
597_textdisabled_ [l=kk] {тыйыЌ салыМғаМ}
598
599_textaboutgroups_ [l=kk] {ТПптар – үтір арқылы бөліМгеМ тізіЌ, үтірЎеМ кейіМ прПбел қПйылЌайЎы! }
600
601
602######################################################################
603# 'users' page
604package usersdeleteuser
605######################################################################
606
607
608#------------------------------------------------------------
609# text macros
610#------------------------------------------------------------
611
612_textdeleteuser_ [l=kk] {ҚПлЎаМушыМы алып тастау}
613_textremwarn_ [l=kk] {Сіз шыМыЌеМеМ қПлЎаМушы _cgiargumun_ ÐŽÑ– түпкілікті алып тастайсыз ба?}
614
615
616######################################################################
617# 'users' page
618package userschangepasswd
619######################################################################
620
621
622#------------------------------------------------------------
623# text macros
624#------------------------------------------------------------
625
626_textchangepw_ [l=kk] {ПарПльЎі өзгерту}
627_textoldpw_ [l=kk] {Ескі парПль}
628_textnewpw_ [l=kk] {Жаңа парПль}
629_textretype_ [l=kk] {Жаңа парПльЎі қайталап еМгізіңіз}
630
631
632######################################################################
633# 'users' page
634package userschangepasswdok
635######################################################################
636
637
638#------------------------------------------------------------
639# text macros
640#------------------------------------------------------------
641
642_textsuccess_ [l=kk] {СізЎің парПліңіз сәтті өзгертілЎі.}
643
644
645######################################################################
646# 'users' page
647package users
648######################################################################
649
650
651#------------------------------------------------------------
652# text macros
653#------------------------------------------------------------
654
655_textinvalidusername_ [l=kk] {НеверМПе ОЌя пПльзПвателя.}
656_textinvalidpassword_ [l=kk] {Қате парПль.}
657_textemptypassword_ [l=kk] {Осы қПлЎаМушыға арМалғаМ бастапқы парПльЎі еМгізіңіз}
658_textuserexists_ [l=kk] {МұМЎай атты қПлЎаМушы бар, қПлЎаМушы атыМ өзгертіңіз.}
659
660_textusernameempty_ [l=kk] {ӚзіңізЎің жаңа парПліңізЎі еМгізіңіз жәМе ПМы тағыЎа бір растаңыз.}
661# -- Missing translation: _textpasswordempty_
662# -- Missing translation: _textnewpass1empty_
663_textnewpassmismatch_ [l=kk] {СізЎің парПліңізЎің әртүрі еМгізілгеМ.}
664_textnewinvalidpassword_ [l=kk] {СізЎің қПлЎаМушылық атыңыз МеЌесе парПліңіз Ўұрыс еМгізілЌегеМ.}
665# -- Missing translation: _textfailed_
666
667
668######################################################################
669# 'status' pages
670package status
671######################################################################
672
673
674#------------------------------------------------------------
675# text macros
676#------------------------------------------------------------
677
678
679_textversion_ [l=kk] {Greenstone жасалыЌы}
680_textframebrowser_ [l=kk] {ІшіМЎегілерЎі қарау үшіМ сізЎің браузеріңізге фрейЌЎерЎі қПлЎау рұқсатыМ ПрМатуыңыз керек. }
681_textusermanage_ [l=kk] {ҚПлЎаМушыларЎы басқару}
682_textlistusers_ [l=kk] {ҚПлЎаМушылар тізіЌі}
683_textaddusers_ [l=kk] {Жаңа қПлЎаМушыларЎы қПсу}
684_textchangepasswd_ [l=kk] {ПарПльЎі өзгерту}
685_textinfo_ [l=kk] {Тех
686МОческалық ақпарат}
687_textgeneral_ [l=kk] {Жалпы}
688_textarguments_ [l=kk] {аргуЌеМттер}
689_textactions_ [l=kk] {аЌалЎар}
690_textbrowsers_ [l=kk] {қараулар}
691_textprotocols_ [l=kk] {прПтПкПлЎар}
692_textconfigfiles_ [l=kk] {КПМфОгурацОялар файлы}
693_textlogs_ [l=kk] {Тіркеу}
694_textusagelog_ [l=kk] {ҚПлЎаМушылық тіркеу}
695# -- Missing translation: _textinitlog_
696_texterrorlog_ [l=kk] {тіркеу қатесі}
697_textadminhome_ [l=kk] {АЎЌОМОстратПрЎың үй беті}
698_textreturnhome_ [l=kk] {Greenstone-Мің үй беті}
699_titlewelcome_ [l=kk] {АЎЌОМОстрацОялау }
700_textmaas_ [l=kk] {АЎЌОМОстратПр ЌеМ кПллекцОя ұстаушыМың қПл жететіМ қызЌеттері:}
701_textvol_ [l=kk] {on-line тіркеуіМ қарау}
702_textcmuc_ [l=kk] {кПллекцОяМы жасау, қПлЎау жәМе жаңарту}
703# -- Missing translation: _textati_
704
705_texttsaa_ [l=kk] {Бұл қызЌеттерге беттің сПлЎ жағыМЎағы МавОгацОялық Ќәзір арқылы қПл жеткізуге бПлаЎы. }
706
707_textcolstat_ [l=kk] {КПллекцОО Статусы}
708
709_textcwoa_ [l=kk] {КПллекцОялар егер ПларЎың build.cfg файлы бПлса ПМЎа Плар”ПрыМЎалатыМ” бПлып пайЎа бПлаЎы егер builddate алаңы (т.e > 0), кПллекцОяМың ОМЎекстік каталПгіМЎе бПлса ( қалыптастыру каталПгы еЌес). }
710
711_textcafi_ [l=kk] {<i> abbrev. </i> бассаңыз кПллекцОя жайлы ЌәліЌет аласыз }
712_textcctv_ [l=kk] {<i> collection </i> бассаңыз кПллекцОяМы қарай аласыз}
713_textsubc_ [l=kk] {ӚзгертулерЎі растаңыз}
714_texteom_ [l=kk] {main.cfg ашқаМЎағы қате}
715_textftum_ [l=kk] {main.cfg жаңатуЎа жаңылыс}
716_textmus_ [l=kk] {main.cfg жаңартылуы сәтті аяқталЎы}
717
718
719######################################################################
720# 'bsummary' pages
721package bsummary
722######################################################################
723
724
725#------------------------------------------------------------
726# text macros
727#------------------------------------------------------------
728
729_textbsummary_ [l=kk] {КПллекцОяМы қалыптастыру прПцесіМің резюЌесі _collectionname_ }
730_textflog_ [l=kk] {ЖаңылыстарЎы тіркеу файлы _collectionname_ кПллекцОяларыМа арМалғаМ}
731
732
733############################################################################
734#
735# This stuff is only used by the usability (I'd like to Complain) stuff
736#
737############################################################################
738package Global
739
740# -- Missing translation: _greenstoneusabilitytext_
741
742# -- Missing translation: _textwhy_
743# -- Missing translation: _textextraforform_
744# -- Missing translation: _textprivacybasic_
745# -- Missing translation: _textstillsend_
746
747# -- Missing translation: _texterror_
748# -- Missing translation: _textyes_
749# -- Missing translation: _textno_
750# -- Missing translation: _textclosewindow_
751# -- Missing translation: _textabout_
752# -- Missing translation: _textprivacy_
753# -- Missing translation: _textsend_
754# -- Missing translation: _textdontsend_
755# -- Missing translation: _textoptionally_
756
757# -- Missing translation: _textunderdev_
758
759# -- Missing translation: _textviewdetails_
760# -- Missing translation: _textmoredetails_
761# -- Missing translation: _texttrackreport_
762# -- Missing translation: _textcharacterise_
763# -- Missing translation: _textseverity_
764
765# -- Missing translation: _textbadrender_
766# -- Missing translation: _textcontenterror_
767# -- Missing translation: _textstrangebehaviour_
768# -- Missing translation: _textunexpected_
769# -- Missing translation: _textfunctionality_
770# -- Missing translation: _textother_
771
772# -- Missing translation: _textcritical_
773# -- Missing translation: _textmajor_
774# -- Missing translation: _textmedium_
775# -- Missing translation: _textminor_
776# -- Missing translation: _texttrivial_
777
778# -- Missing translation: _textwhatdoing_
779# -- Missing translation: _textwhatexpected_
780# -- Missing translation: _textwhathappened_
781
782# -- Missing translation: _cannotfindcgierror_
783
784# -- Missing translation: _textusabbanner_
785
786
787######################################################################
788# GTI text strings
789package gti
790######################################################################
791
792
793#------------------------------------------------------------
794# text macros
795#------------------------------------------------------------
796
797# -- Missing translation: _textgti_
798
799# -- Missing translation: _textgtierror_
800
801# -- Missing translation: _textgtihome_
802
803# -- Missing translation: _textgtiselecttlc_
804
805# -- Missing translation: _textgtiselecttfk_
806
807# -- Missing translation: _textgticoredm_
808# -- Missing translation: _textgtiauxdm_
809# -- Missing translation: _textgtiglidict_
810# -- Missing translation: _textgtiperlmodules_
811# -- Missing translation: _textgtigreenorg_
812
813# -- Missing translation: _textgtienter_
814
815# -- Missing translation: _textgticorrectexistingtranslations_
816# -- Missing translation: _textgtidownloadtargetfile_
817# -- Missing translation: _textgtiviewtargetfileinaction_
818
819# -- Missing translation: _textgtinumchunksmatchingquery_
820
821# -- Missing translation: _textgtinumchunkstranslated_
822# -- Missing translation: _textgtinumchunksrequiringupdating_
823# -- Missing translation: _textgtinumchunksrequiringtranslation_
824
825# -- Missing translation: _textgtienterquery_
826# -- Missing translation: _textgtifind_
827
828# -- Missing translation: _textgtitranslatingchunk_
829# -- Missing translation: _textgtiupdatingchunk_
830# -- Missing translation: _textgtisubmit_
831
832# -- Missing translation: _textgtilastupdated_
833
834# -- Missing translation: _textgtitranslationfilecomplete_
835
836
837############
838# gli page
839############
840package gli
841
842# -- Missing translation: _textgli_
843# -- Missing translation: _textglihelp_
844
845#------------------------------------------------------------
846# icons
847#------------------------------------------------------------
848
849
850# -- Missing translation: gligr
851# -- Missing translation: _httpicongligr_
852# -- Missing translation: _widthgligr_
853# -- Missing translation: _heightgligr_
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.