source: trunk/gsdl/macros/kazakh2.dm@ 10749

Last change on this file since 10749 was 10749, checked in by mdewsnip, 18 years ago

Updated Kazakh interface, many thanks to Bolatbek Amanbekov.

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 65.0 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2######################################################################
3#
4# Kazakh Language text and icon macros
5# -- this file contains text that is of less importance
6######################################################################
7
8
9
10######################################################################
11# 'home' page
12package home
13######################################################################
14
15#------------------------------------------------------------
16# text macros
17#------------------------------------------------------------
18
19_documents_ [l=kk] {құжаттар}
20_lastupdate_ [l=kk] {СПңғы жаңарту}
21_ago_ [l=kk] {күМі бұрыМ.}
22_colnotbuilt_ [l=kk] {ЖОМақ құрылЌаЎы.}
23
24_textpagetitle_ [l=kk] {Greenstone саМЎық кітапх
25аМасы}
26_textadmin_ [l=kk] {АЎЌОМОстратОвтік парақ}
27_textabgs_ [l=kk] {Greenstone туралы}
28_textgsdocs_ [l=kk] {Greenstone құжаттаЌасы}
29
30_textimagegli_ [l=kk] {Жаңа ЖОМақты жасау, өзгерту, тПлықтыру МеЌесе жПюыМа көЌек}
31
32_textimagecollector_ [l=kk] {Кітапх
33аМалық ОМтерфейстеМ бұрыМ құрылғаМЎықтаМ, көптегеМ ағыЌЎағы Ќақсаттар үшіМ кітапх
34аМалық ОМтерфейсті КПллектПр ПрМыМа пайЎалаМу жөМ. }
35
36_textimagetranslator_ [l=kk] {Greenstone ОМтерфейсіМің қазіргі көптілЎі МұсқаларыМ пайЎалаМуға көЌектесеЎі}
37
38_textimageadmin_ [l=kk] {Жаңа қПлЎаМушыларЎы қатарға қПсуға, ЖОМақтарЎы жүйеге біріктеуге, Greenstone-Мың ПрМатылуыМа қатысты тех
39МОкалық ақпаратты алуға ЌүЌкіМЎік береЎі.}
40
41_textimagegogreenstone_ [l=kk] {Greenstone бағЎарлаЌа жабЎығы жәМе ЖаңазелаМЎОя СаМЎық Кітапх
42аМа жПбасы туралы әңгіЌелейЎі.}
43
44_textimagegodocs_ [l=kk] {Greenstone Мұсқауы}
45
46_textpoem_ [l=kk] {<br><h2>Kia papapounamu te moana</h2>
47
48<p>kia hora te marino,
49<br>kia tere te karohirohi,
50<br>kia papapounamu te moana
51<p>СізЎі бейбітшілік пеМ тыМыштық қПршасыМ,
52<p>Сіз әрқашаМ жазЎың жылы құшағыМЎа бПлыңыз,
53<br>СізЎің Ќұх
54Оттағы саях
55атыңызЎың сулары, Greenstone-Мің сүргілеМгеМ қырыМЎай тегіс бПлсыМ.}
56
57_textgreenstone_ [l=kk] {<p>
58<i>Greenstone</i> - ЖаңазелаМЎОяЎа табылғаМ (Псы бағЎарлаЌа жабЎығыМа ұқсас) жартылай бағалы тас. МаПрОлерЎің Ўәстүрлі қПғаЌыМЎа Пл ең қыЌбатты. Ол рух
59 МеЌесе өЌір күші бПлып табылатыМ <i> wairua</i>-Мы жұтып жәМе ұстай алаЎы. Дәстүрлік МаЌысты көрсететіМ, бұл ПМы жалпы қПлЎаМуға арМалғаМ саМЎық кітапх
60аМа жПбасы өМіЌіМе тПлық сай келетіМ эЌблеЌа. ОМың жылтырлығы қайырыЌЎылықты, тұМықтығы – аЎалЎықты, құлаЌасы – батырлықты, ал өткір қыры - әЎіл төрелікті білЎіреЎі. Greenstone саМЎық кітапх
61аМа бағЎарлаЌа жабЎығы эЌблеЌасы ретіМЎе қПлЎаМылаЎы. КесетіМ бөлігі – Пл <i>patu</i> МеЌесе арпалыстағы шуЌақ секілЎі, бізЎің ЖПба жасаушылар біреуіМің жаМұясыМЎа ерекше қастер тұтатыМ Мәрсесі. Жекпе-жекте ПМың реакцОясы өте жылЎаЌ, өте Ўәл жәМе Мақты. ЖПғарыЎа айтылғаМ қасОеттерЎің барлығы бізЎің бағЎарЌа жабЎығыМа қатысты, ал ұстараМың өткір жағы - <i>patu</i>, тех
62МПлПгОяларыЌызЎың Пзық сОЌвПлы Ўеп өзіЌіз түсіМеЌіз. }
63
64_textaboutgreenstone_ [l=kk] {<p> Greenstone – кітапх
65аМа ЖОМақтарыМ құрастыруға, таратуға арМалғаМ бағЎарлаЌалық жабЎығы. БағЎарлаЌаЌеМ жұЌыс істеу Сіз үшіМ құжат реттеу ЌеМ ақпарат ұйыЌЎастыруЎың жаңа тәсілі, ИМтерМет-жүйесі ЌеМ CD-ROM-Ўа ЌұМы жарОялауЎың жаңа жПлы. Greenstone ВайкатП уМОверсОтеті жаМыМЎа New Zealand Digital Library Project жПбасы бПйыМша ЎаярлаМып ЮНЕСКО жәМе Human info үкіЌеттік еЌес ұйыЌы қПлЎауыЌеМ таратылаЎы. Бұл бағЎарлаЌа жабЎығы <i><a href="http://greenstone.org"> http://greenstone.org </a></i> ЌекеМ-жайы арқылы GNU шартыМа сай, тегіМ таратылаЎы.
66
67<br>БағЎарлаЌа жабЎығыМың Ќақсаты - қПлЎаМушыларға, әсіресе уМОверсОтеттерЎе, кітапх
68аМаларЎа жәМе басқа қызЌет көрсетуші ЌекеЌелерЎе ПларЎың жеке СаМЎық кітапх
69аМаларыМ құру ЌүЌкіМЎігіМе қПл жеткізу. СаМЎық Кітапх
70аМа ЮНЕСКО ауқыЌыМЎа ғылыЌ, біліЌ беру жәМе ЌәЎеМОет саласыМЎа ЎүМОе жүзі бПйыМша әр түрлі ЌекеЌелерЌеМ қарыЌ-қатыМас жасап, ақпараттарЎы алып, таратуЎы түбірлі түрлеМЎіреЎі. Бұл бағЎарлаЌа жабЎығы СаМЎық Кітапх
71аМаларЎы, ақпараттарЎы қПлЎаМып Пларға көпшіліктің қПлы жететіМЎей етіп ПрМаластыру ЌүЌкіМЎігіМ береЎі Ўеп үЌіттеМеЌіз.
72
73<br>Бұл бағЎарлаЌа жабЎығы 2000 жылы таЌызЎа қабылЎаМғаМ үш жақты х
74алықаралық өзара тОіЌЎі қатыМас МәтОжесіМЎе туғаМ өМіЌ ретіМЎе таратылаЎы.
75
76<table border="0">
77<tr valign="top">
78<td>
79<a href="http://nzdl.org"><b> New Zealand Digital Library Project at the University of Waikato </b></a>
80<br>
81Greenstone бағЎарлаЌа жПбасыМың ауқыЌы кеңейіп, бұл бастаЌа ЖаңазелаМЎОя Ұлттық кПЌОссОяМың байлаМыстар жөМіМЎегі қПсалқы кПЌОссОясыМЎа қПлЎау тауып, ЮНЕСКО бағЎарлаЌалары үшіМ ЖаңазелаМЎОяМың қПсқаМ үлесі ретіМЎе есептелеЎі.
82</td>
83<td></td>
84</tr>
85<tr valign="top">
86<td>
87<a href="http://www.unesco.org"><b>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization </b></a>
88<br> ҒылыЌО, біліЌ беру жәМе ЌәЎеМО ақпараттарЎы ЎүМОе жүзіМЎе тарату жәМе әсіресе ЎаЌушы елЎерЎің ПғаМ еркіМ қПл жеткізуіМе жПл ашу - ЮНЕСКО-Мың Мегізгі Ќақсаты. Бұл "Ашық ақпарат" үкіЌетаралық жПба шеңберіМЎе қарастырылаЎы. СПМЎықтаМ, ақпаратқа қПл жеткізу жәМе байлаМыс тех
89МПлПгОялар ЌаңызЎы құрал ретіМЎе белгілеМгеМ.
90</td>
91<td><a href="http://www.unesco.org"><img src="_httpimg_/unesco.gif"
92border="0"></a></td>
93</tr>
94<tr valign="top">
95<td>
96<a href="http://humaninfo.org"><b>The Human Info NGO, based in Antwerp, Belgium </b></a>
97<br>
98Бұл жПба БҰҰ агеМствПларыЌеМ жәМе басқа Ўа үкіЌеттік еЌес ұйыЌЎарыЌеМ жұЌыс жасауЎа. СаМЎық құжаттар саласыМЎа ЎүМОежүзілік беЎелі бар бұл жПба аЎаЌзат ЎаЌуыМа ЌүЎЎелілік таМытаЎы. ДаЌушы елЎер үшіМ тегіМ таратылаЎы.
99</td>
100<td><a href="http://humaninfo.org"><img src="_httpimg_/ghproj2.jpg" border="0"></a></td>
101</tr>
102</table>}
103
104#------------------------------------------------------------
105# icons
106#------------------------------------------------------------
107
108## "ЖОМақты таңЎаңыз" ## green_bar_left_aligned ## selcolgr ##
109_httpiconselcolgr_ [l=kk] {_httpimg_/kk/selcolgr.gif}
110_widthselcolgr_ [l=kk] {537}
111_heightselcolgr_ [l=kk] {17}
112# -- Missing translation: _altselcolgr_
113
114
115## "Кітапх
116аМалық\nОМтерфейс" ## home_page_button ## cgli ##
117_httpiconcgliof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/cgliof.gif}
118_httpiconcglion_ [l=kk] {_httpimg_/kk/cglion.gif}
119_widthcgli_ [l=kk] {100}
120
121## "КПллектПр" ## home_page_button ## ccol ##
122_httpiconccolof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/ccolof.gif}
123_httpiconccolon_ [l=kk] {_httpimg_/kk/ccolon.gif}
124_widthccol_ [l=kk] {100}
125
126## "АуЎарЌашы\n(траМслятПр)" ## home_page_button ## ctrans ##
127_httpiconctransof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/ctransof.gif}
128_httpiconctranson_ [l=kk] {_httpimg_/kk/ctranson.gif}
129_widthctrans_ [l=kk] {100}
130
131## "АЎЌОМОстратОвтік\nпарақ" ## home_page_button ## cadmin ##
132_httpiconcadminof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/cadminof.gif}
133_httpiconcadminon_ [l=kk] {_httpimg_/kk/cadminon.gif}
134_widthcadmin_ [l=kk] {100}
135
136## "Greenstone туралы" ## home_page_button ## cabgs ##
137_httpiconcabgsof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/cabgsof.gif}
138_httpiconcabgson_ [l=kk] {_httpimg_/kk/cabgson.gif}
139_widthcabgs_ [l=kk] {100}
140
141## "Greenstone\nқұжаттаЌасы" ## home_page_button ## cgsdoc ##
142_httpiconcgsdocof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/cgsdocof.gif}
143_httpiconcgsdocon_ [l=kk] {_httpimg_/kk/cgsdocon.gif}
144_widthcgsdoc_ [l=kk] {100}
145
146
147######################################################################
148# home help page
149package homehelp
150######################################################################
151
152
153#------------------------------------------------------------
154# text macros
155#------------------------------------------------------------
156
157_text4buts_ [l=kk] {ОсыМЎа жәМе бұЎаМ былай бастапқы парақта 4 батырЌа қПлЎаМылаЎы}
158
159_textnocollections_ [l=kk] {<p> Қазіргі уақытта бұл Greenstone ПрМатылыЌыМЎа қПлЎаМылатыМ ешбір ЖОМақ жПқ. Кейбір ЖОМақтарЎы қПсу үшіМ Сіз - <ul><li> жаңа ЖОМақ құру үшіМ <href = "_httppagecollector _ ">КПллектПрЎы</a> пайЎалаМыңыз <li> Greenstone CD-ROM-ы бПлса, CD-ROM-МаМ ЖОМақ ПрМата аласыз
160</ul>}
161
162_text1coll_ [l=kk] {Greenstone ПрМатылыЌыМЎа 1 ЖОМақ бар}
163
164_textmorecolls_ [l=kk] {Greenstone ПрМатылыЌыМЎа _1_ ЖОМақ бар}
165
166######################################################################
167# external link package
168package extlink
169######################################################################
170
171
172#------------------------------------------------------------
173# text macros
174#------------------------------------------------------------
175
176_textextlink_ [l=kk] {Сыртқы сілтеЌе}
177_textlinknotfound_ [l=kk] {Ішкі сілтеЌе табылғаМ жПқ}
178
179_textextlinkcontent_ [l=kk] {<p>ТаңЎағаМ сілтеЌеңіз кез келгеМ қазір таңЎалғаМ ЖОМақ үшіМ сыртқы. Егер Сіз бұл сілтеЌе бПйыМша ауысқыңыз келсе жәМе Ўе браузеріңізЎің ИМтерМет жүйесіМе қПсылу ЌүЌкіМЎігі бПлса, ПйЎағыЎай <a href="_nexturl_"> парағыМа ауыса беріңіз </a>; МеЌесе алЎыңғы құжатқа қайта Пралу үшіМ, "back/артқа" батырЌасыМ басыңыз.}
180
181_textlinknotfoundcontent_ [l=kk] {БізЎің бақылауыЌызЎаМ тыс себептерЎеМ, Сіз таңЎағаМ ішкі сілтеЌе жПқ. МүЌкіМ бұл бастапқы ЖОМақтың қатесіМе байлаМысты шығар. АлЎыңғы құжатқа қайта Пралу үшіМ "back" батырЌасыМ қПлЎаМыңыз.}
182
183# should have arguments of collection, collectionname and link
184_foundintcontent_ [l=kk] {" _2 _ " ЖОМаққа сілтеЌе.
185Сіз таңЎағаМ сілтеЌе " _collectionname _ " ЖОМағы үшіМ сыртқы (" _2 _ " ЖОМағыЌеМ байлаМыс ПрМатаЎы). Егер Сіз бұл сілтеЌе бПйыМша " _2 _ " ЖОМаққа ауысқыңыз келсе, ПйЎағыЎай <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargcl_&d=_3_"> параққа ауыса беріңіз </a>; МеЌесе алЎыңғы құжатқа қайта Пралу үшіМ, браузеріңізЎегі "back/артқа" батырЌасыМ басыңыз.}
186
187
188#------------------------------------------------------------
189# icons
190#------------------------------------------------------------
191
192
193
194######################################################################
195# authentication page
196package authen
197######################################################################
198
199
200#------------------------------------------------------------
201# text macros
202#------------------------------------------------------------
203
204_textGSDLtitle_ [l=kk] {Greenstone СаМЎық Кітапх
205аМасы}
206
207_textusername_ [l=kk] {ҚПлЎаМушы аты}
208_textpassword_ [l=kk] {ПарПль}
209
210_textmustbelongtogroup_ [l=kk] {Назар ауЎарыңыз, бұл параққа кіру үшіМ Сіз "_cgiargug_" тПбыМа жатуыңыз қажет.}
211
212_textmessageinvalid_ [l=kk] {Сіз сұрағаМ парақ автПрОзацОялауЎы талап етеЎі.
213_If_(_cgiargug_,[_textmustbelongtogroup_]<br>) Greenstone-ға кіру үшіМ өзіңізЎің қПлЎаМатыМ атыңызЎы жәМе парПліңізЎі теріңіз. }
214
215_textmessagefailed_ [l=kk] {ҚПлЎаМушы аты МеЌесе парПль Ўұрыс терілЌегеМ.}
216
217_textmessagedisabled_ [l=kk] {Кешіріңіз, СізЎің ЌәліЌет жазбаңызға тОыЌ салулы. Осы сайттың Web-шеберіЌеМ байлаМысыңыз.}
218
219_textmessagepermissiondenied_ [l=kk] {Кешіріңіз, Сіз сұрағаМ параққа кіру үшіМ қажетті өкілеттілігіңіз жПқ.}
220
221_textmessagestalekey_ [l=kk] {Сіз басып шыққаМ сілтеЌе жаңартылЎы. СұрағаМ парағыңызға кіру үшіМ парПльЎі еМгізіңіз.}
222
223
224######################################################################
225# 'docs' page
226package docs
227######################################################################
228
229
230#------------------------------------------------------------
231# text macros
232#------------------------------------------------------------
233
234_textnodocumentation_ [l=kk] {<br>
235Бұл Greenstone ПрМатылыЌыМЎа ешқаМЎай құжат берілгеМ еЌес. МүЌкіМ себептері:
2361. Greenstone ықшаЌЎы ПрМату параЌетріМ қПлЎаМып CD-ROM-МаМ ПрМатылғаМ.
2372. Greenstone ИМтерМет жүйесі арқылы жүктелгеМ ЎОстрОбутОвтерЎі қПлЎаМып ПрМатылғаМ.
238ДегеМЌеМ Ўе, Сіз құжаттарЎы CD-ROM-Мың docs ЎОректПрОйіМеМ МеЌесе <a href=" http://www.greenstone.org "> http://www.greenstone.org </a> сайтыМаМ таба аласыз.}
239
240_textuserguide_ [l=kk] {ҚПлЎаМушыға арМалғаМ Мұсқау}
241_textinstallerguide_ [l=kk] {ИМсталляцОялауға арМалғаМ Мұсқау}
242_textdeveloperguide_ [l=kk] {Жасаушыға арМалғаМ Мұсқау}
243_textpaperguide_ [l=kk] {"ҚағазЎаМ ЖОМаққа" Мұсқауы}
244_textorganizerguide_ [l=kk] {ОргаМайзерЎі қПлЎаМу}
245
246#------------------------------------------------------------
247# icons
248#------------------------------------------------------------
249
250## "greenstone құжаты" ## green_bar_left_aligned ## gsdocsgr ##
251_httpicongsdocsgr_ [l=kk] {_httpimg_/kk/gsdocsgr.gif}
252_widthgsdocsgr_ [l=kk] {_pagewidth_}
253_heightgsdocsgr_ [l=kk] {17}
254
255
256######################################################################
257# collectoraction
258package collector
259######################################################################
260
261
262#------------------------------------------------------------
263# text macros
264#------------------------------------------------------------
265
266_textdefaultstructure_ [l=kk] {ҮМсіз құрылыЌ}
267_textmore_ [l=kk] {ТПлығырақ}
268_textcollector_ [l=kk] {КПллектПр}
269_textinfo_ [l=kk] {ЖОМақ туралы ЌәліЌет}
270_textsrce_ [l=kk] {Деректер көзі}
271_textconf_ [l=kk] {ЖОМақты кПМфОгурацОялау}
272_textbild_ [l=kk] {Қалыптасу}
273_textview_ [l=kk] {қарау}
274_textdel_ [l=kk] {ЖОМақты жПю}
275_textexpt_ [l=kk] {ЭкспПртталатыМ ЖОМақ}
276
277_textdownloadingfiles_ [l=kk] {ЀайлЎарЎы қабылЎау...}
278_textimportingcollection_ [l=kk] {ЖОМақты ОЌпПрттау...}
279_textbuildingcollection_ [l=kk] {ЖОМақты құру...}
280_textcreatingcollection_ [l=kk] {ЖОМақты құру...}
281
282_textcollectorblurb_ [l=kk] {<i>ҚалаЌ қылыштаМ Ќықтырақ!
283<br> Ақпараттық ЖОМақтарЎы құру жәМе тарату жауапкершілікті талап етеЎі. Сіз ЌұМы бастаЌастаМ бұрыМ түсіМуіңіз керек.
284РесЌО басылыЌЎарға автПрлық құқықтар: Сізге берілгеМ рұқсат бұл құжаттарЎы басқа біреуге беруге ЌүЌкіМЎігіМ шектейЎі.
285ӘлеуЌеттік МПрЌалары: ЖОМақтар құжатты ұсыМғаМ қПғаЌ сұраМысыМа сай бПлу керек.
286ЭтОкалық МПрЌалары: кейбір МәрселерЌеМ басқаларЎың қПлЎаМуыМа рұқсат берілЌейЎі.
287<br> Ақпарат күшіМе сақ бПлыңыз, ПйлаМып пайЎалаМыңыз.
288</i>
289}
290
291_textcb1_ [l=kk] {КПллектПр Сізге жаңа ЖОМақтарЎы жасауға, барларыМ қПсып жетілЎіруге, өзгертуге МеЌесе ПларЎы ЌүлЎе жПюға көЌектесеЎі. Бұл ЌүЌкіМЎіктерЎі пайЎалаМу үшіМ, Сіз бірқатар Web-парақтарЎың сұраМысыМ қаМағаттарЎыру ЌақсатыМЎа қажетті ақпарат беруіңіз керек.}
292
293_textcb2_ [l=kk] {Ең алЎыЌеМ Ме істейтіңізЎі шешуіңіз керек:}
294_textcnc_ [l=kk] {жаңа ЖОМақты құру}
295_textwec_ [l=kk] {ЖОМақпеМ жұЌыс бастау, ЌәліЌет қПсу МеЌесе жПю.}
296
297_textcb3_ [l=kk] {ЖаңаМы құру МеЌесе барыМ ЌПЎОфОкацОялау үшіМ, Сіз автПрОзацОялау прПцеЎурасыМаМ өту керексіз. Бұл кПЌпьютеріңізге басқаларЎың кіріп, СізЎің ақпараттарыңызЎы өзгертуЎеМ МеЌесе жПюЎаМ сақтайЎы. Назар ауЎарыңыз: қауіпсізЎікті сақтау ЌақсатыМЎа Сіз автПЌатты түрЎе тіркелесіз, ал 30 ЌОМут асқаММаМ кейіМ Сіз автПрОзацОялау прПцеЎурасыМаМ қайтаЎаМ өтуіңіз қажет. Осы жағЎайға ұшырасаңыз - сабырлық сақтаңыз! – СізЎі кіруге қайтаЎаМ шақыраЎы – Сіз сПл тПқтағаМ жеріңізЎеМ жұЌысыңызЎы жалғастыра аласыз. }
298
299_textcb4_ [l=kk] {ӚзіңізЎің Greenstone қПлЎаМушылық атыңызЎы жәМе парПліңізЎі теріп, растау батырЌасыМ басыңыз.}
300
301_textfsc_ [l=kk] {АлЎыЌеМ Сіз жұЌыс істегіңіз келетіМ ЖОМақтарЎы белгілеңіз (жазуЎаМ қПрғалғаМ ЖОМақтар бұл тізіЌЎе пайЎа бПлЌайЎы).}
302
303_textwtc_ [l=kk] {ТаңЎалғаМ ЖОМақпеМ Сіз келесі аЌалЎар жасай аласыз:}
304_textamd_ [l=kk] {ҚПсыЌша құжаттарЎы қПсу жәМе ЖОМақты қайта қалыптастыру}
305_textetc_ [l=kk] {КПМфОгурацОялық файлЎарЎы түзетіп, ЖОМақты қайта қалыптастыру}
306_textdtc_ [l=kk] {ЖОМақты тПлық жПю}
307_textetcfcd_ [l=kk] {ЖОМақты өзі ПрМатылатыМ Windows CD-ROM-ға жазу үшіМ экспПрттау}
308_textcaec_ [l=kk] {БұрыММаМ құрылғаМ ЖОМақты өзгерту.}
309_textnwec_ [l=kk] {Жазу рұқсаты берілгеМ ешбір ЖОМаққа қПл жеткізу ЌүЌкіМ еЌес}
310_textcianc_ [l=kk] {Жаңа ЖОМақты құру.}
311_texttsosn_ [l=kk] {Жаңа саМЎық Кітапх
312аМа ЖОМағыМ жасауға қажет қаЎаЌЎар тізбегі:}
313_textsin_ [l=kk] {АтыңызЎы (жәМе қПсыЌша ЌәліЌетті) көрсетіңіз }
314_textswts_ [l=kk] {ЖОМақ құрайтыМ Ўеректер көзіМ көрсетіңіз}
315_textatco_ [l=kk] {КПМфОгурацОя ЌүЌкіМЎіктеріМ өзгерту (тек тәжірОбелі қПлЎаМушылар үшіМ)}
316_textbtc_ [l=kk] {ЖОМақты "қалыптастыру" (төЌеММеМ қара)}
317_textpvyh_ [l=kk] {СізЎің қПлЌеМ жасағаМ еМбегіңізЎі ЌақтаМышпеМ қараңыз.}
318
319_texttfsiw_ [l=kk] {ТөртіМші қаЎаЌ – кПЌпьютеріңізЎің жұЌысы. "Қалыптастыру" үрЎісі барысыМЎа кПЌпьютер барлық ОМЎекстерЎі жасақтап, сПМыЌеМ қатар кезЎесетіМ басқа Ўа ақпараттарЎы жОМақтайЎы. Сіз тек керегіМ аМықтауыңыз қажет.}
320
321_textadab_ [l=kk] {ТөЌеМЎе СізЎің қай кезеңЎе жүргеМіңізЎі аМықтайтыМ ЎОаграЌЌа пайЎа бПлаЎы. Жасыл батырЌасыМ бағЎарлаЌаМың ПрыМЎалу тізбегіМ жалғастыру үшіМ басасыз. ҮрЎістің жүруіМе байлаМысты батырЌаМың түсі сарыға өзгереЎі. АлЎыңғы параққа Пралу үшіМ ЎОаграЌЌаЎағы сәйкес сары батырЌасыМ баса аласыз. }
322
323_textwyar_ [l=kk] {СаМЎық Кітапх
324аМа ЖОМағыМ жасауЎы бастау үшіМ "ЖОМақ ЌәліЌеттері" атты жасыл батырЌасыМ басыңыз!}
325
326_textcnmbs_ [l=kk] {ЖОМақтың аты аМықталуы тОіс}
327_texteambs_ [l=kk] {E-mail ЌекеМ-жайыМың көрсетілуі тОіс}
328_textpsea_ [l=kk] {Е-mail ЌекеМ-жайыМ usename@domain үлгісі сОяқты көрсетіңіз}
329_textdocmbs_ [l=kk] {ЖОМақ сОпаттаЌасыМ беріңіз}
330
331_textwcanc_ [l=kk] {ЖаңаЎаМ ЖОМақ құрастырғаМЎа, Сіз алЎыЌеМ бастапқы ЌәліЌеттер жайлы азЎағаМ ақпарат еңгізуіңіз қажет. Бұл этап КПллектПр бақылайтыМ Web-парақтар қатары құрылыЌыМ жасақтау үшіМ керек. Парақтың төЌеМгі жағыМЎа Сіз парақтар қатарыМ үрЎіс аяқталғаМыМа ЎейіМ көре аласыз.}
332
333_texttfc_ [l=kk] {ЖОМақ атауы}
334
335_texttctiasp_ [l=kk] {ЖОМақ тақырыбы – ЌазЌұМыМ ОМЎексацОялау үшіМ саМЎық кітапх
336аМаМың барлық жеріМЎе қПлЎаМылатыМ түйіМ фраза. Мысалы тақырып: "Computer Science Technical Reports" жәМе "Humanity Development Library"}
337
338_textcea_ [l=kk] {БайлаМыс e-mail:}
339
340_textteas_ [l=kk] {Бұл электрПМЎық ЌекеМ-жай ЖОМақпеМ байлаМыс ПрМатуЎағы алғашқы МүктесіМ аМықтайЎы. Егер Greenstone бағЎарлаЌалық жабЎығы прПблеЌаМы аМықтаса, ЎОагМПстОкалық х
341абарлаЌа көрсетілгеМ ЌекеМ-жайға жіберілеЎі. ЭлектрПМЎық ЌекеМ-жайЎы name@domain үлгісіМе сай көрсетіңіз.}
342
343_textatc_ [l=kk] {ЖОМақ туралы:}
344
345_texttiasd_ [l=kk] {Бұл Мұсқау ЌәліЌеттерЎің ЖОМаққа еМгізілу прОМцОпіМ сОпаттайЎы. МұМы ЖОМақты ұсыМғаМ кезЎе біріМші парақтаМ көре аласыз.}
346
347_textypits_ [l=kk] {ПрПцесс барысыМЎағы СізЎің ПрМыңыз төЌеМЎе стрелкаЌеМ бейМелеМгеМ – ЖОМақ ЌәліЌеттері "кезеңЎеріМ" білЎіргеМі. Жасыл "Source data/бастапқы ЌәліЌеттер" батырЌасыМ жалғастыру үшіМ басыңыз.}
348
349_srcebadsources_ [l=kk] {Сіз көрсеткеМ Ўерек көзЎерЎің біреуіМе МеЌесе ПЎаМ Ўа басқаларыМа қПл жеткізуге ЌүЌкіМЎік жПк (төЌеМЎе белгілеМгеМ _iconcross_).
350<p>Бұл келесі себептерге байлаМысты:
351<ul>
352<li>FTP файлЎың, сайттың МеЌесе URL-ÐŽÑ‹Ò£ жПқтығы.
353<li>Ең алЎыЌеМ Сіз өзіңізЎің ИМтерМет-қызЌет прПвайЎеріңізбеМ dial-up байлаМыс ПрМатуыңыз керек.
354<li>Сіз желілік қПрғаМыс жүйесі – firewall арқылы URL-ға қатыМас жасап көресіз (істің ЌәМі ИМтерМетке кіргеМЎегі сОяқты қПлЎаМушы атыМ жәМе парПльЎі еМгізу).
355</ul>
356<p>Егер бұл Сіз өз браузеріңізЎеМ көре алатыМ URL бПлса, ПМЎа Пл жергілікті кэш-көшірЌеЎеМ шығуы ЌүЌкіМ. ӚкіМішке Прай, бізЎің айМалау үрЎісі үшіМ жергілікті кэш-көшірЌелер көріМбейЎі. Бұл жағЎайЎа біз, ең алЎыЌеМ СізЎеМ веб-парақтарЎы браузеріңізЎі пайЎалаМып жүктеуЎі сұрайЌыз.}
357
358_textymbyco_ [l=kk] {<p> Сіз өз ЖОМағыңызЎы МегізЎеле аласыз МеЌесе:
359<ul>
360<li> ҮМсіз құрылыЌ <dl><dd> Жаңа ЖОМақ HTML (.htm.html) құжаттарыМ, (.txt.text) қарапайыЌ ЌәтіМ құжатыМ, MS Word (.doc) құжатыМ, PDF (.pdf) құжатыМ МеЌесе "m-box" (.mbx) электрПМЎық ЌекеМ-жай фПрЌатыМЎағы құжаттарыМ сақтауы ЌүЌкіМ</dd></dl>
361<li> БұрыММаМ құрылғаМ ЖОМақ
362<dl><dd> СізЎің жаңа ЖОМағыңызЎа файлЎар бұрыММаМ құрылғаМ ЖОМақта қПлЎаМылғаМ файлЎар тОпіЌеМ сәйкес бПлу керек </dd> </dl>
363</ul>}
364
365_textbtco_ [l=kk] {ЖОМақ құрылЎы}
366_textand_ [l=kk] {Жаңа ЌәліЌеттерЎі қПсу}
367_textad_ [l=kk] {ҚПсыЌша ЌәліЌеттер:}
368
369_texttftysb_ [l=kk] {<p> ТөЌеМЎе белгілеМетіМ файлЎарыңыз ЖОМаққа қПсылаЎы. ЖОМақта кезЎесетіМ файлЎарЌеМ шатастырып алЌастырЌау үшіМ, тексергеМіңіз жөМ. Әйтпесе екі бірЎей көшірЌе ЖОМаққа қПсылуы ЌүЌкіМ. ЀайлЎар тПлық атыЌеМ жәМе ПрМаласқаМ ПрМыЌеМ, Web-парақтар абсПлюттік Web-ЌекеМ жайыЌеМ ОЎеМтОфОкацОялаМуы керек.}
370
371_textis_ [l=kk] {Кіру Ўерек көзЎері:}
372
373_textddd1_ [l=kk] {<p> Егер Сіз file:// МеЌесе ftp:// файлЎы аМықтау үшіМ қПлЎаМсаңыз, бұл файл қабылЎаМаЎы.
374
375<p> http:// қПлЎаМу браузерЎі пайЎалаМуЎағы веб-парақтарЎың МеЌесе файлЎар тізіЌіМің кәЎіЌгі бейМелеуіМ беретіМ URL-ға байлаМысты бПлаЎы. Егер парақ бПлса - Пл қабылЎаМаЎы, Ўәл сПлай байлаМыс сілтеЌелері бар қалғаМ парақтарЌеМ Ўе жұЌыс істейЎі.
376
377<p> Егер Сіз file:// МеЌесе ftp:// папкаМы я ЎОректПрОяМы аМықтау үшіМ қПлЎаМсаңыз МеЌесе файлЎар тізіЌіМ беретіМ http:// URL-ÐŽÑ– еМгізсеңіз, папкаларЎа жәМе ішкі папкаларЎа ПрМаласқаМЎарЎың барлығы ЖОМаққа қПсылаЎы.
378
379<p> ҚПсыЌша кіру алаңЎарыМ алу үшіМ, "more sources" батырЌасыМ басыңыз.}
380
381_textddd2_ [l=kk] {<p> Жасыл батырЌаларыМың біріМ басыңыз. Егер Сіз – тәжірОбелі қПлЎаМушы бПлсаңыз, ПМЎа Сіз ЖОМақ параЌетрлеріМ түзеткіңіз келуі ЌүЌкіМ. Сізге балаЌа ретіМЎе бірЎеМ қалыптастыру кезеңіМе көшу ұсыМылаЎы. ЕсіңізЎе бПлсыМ, Сіз қайтаЎаМ ертеректегі кезеңге Прала аласыз, Пл үшіМ сәйкес сары батырЌаМы басуыңыз қажет.}
382
383_textconf1_ [l=kk] {<p> ЖОМағыңызЎы қалыптастыру ЌеМ ұсыМу арМайы "кПМфОгурацОялар файлыМЎағы" сОпаттаЌаларЌеМ басқарылаЎы. ТәжірОбелі қПлЎаМушылар кПМфОгурацОяларЎың ИкеЌЎеу параЌетрлеріМ өзгерткісі келуі ЌүЌкіМ.
384<center><p><b> Егер Сіз жаңаЎаМ үйреМіп келе жатқаМ қПлЎаМушы бПлсаңыз, парақтың төЌеМгі жағыМа түсіңіз.</b></center>
385<p> КПМфОгурацОяларЎың ИкеЌЎеу параЌетрлеріМ өзгерту үшіМ, төЌеМЎе пайЎа бПлатыМ ЌәліЌеттерЎі түзетіңіз. Егер қате жіберсеңіз, бастапқы ИкеЌЎеу кПМфОгурацОялық параЌетрлеріМ қалпыМа келтіру үшіМ, "Тазалау" батырЌасыМ басыңыз.}
386
387_textreset_ [l=kk] {ҚайтаЎаМ ПрМату}
388
389_textbild1_ [l=kk] {<p> ЖОМақ қалыптастырылуЎа: бұл біраз уақытты алу ЌүЌкіМ. ТөЌеМЎе, қалыптастыру үрЎісіМің жағЎай жПлыМЎа аЌалЎың ПрыМЎалу үрЎісі жайлы ЌәліЌет берілгеМ.}
390
391_textbild2_ [l=kk] {Жаңа құру үрЎісіМ кез-келгеМ уақытта тПқтату үшіМ бұл жерге шертіңіз.
392<br> Сіз жұЌыс жасап жатқаМ ЖОМағыңыз өзгеріссіз қалаЎы.}
393
394_textstopbuild_ [l=kk] {ҚалыптастыруЎы тПқтату}
395
396_textbild3_ [l=kk] {<p> Егер Сіз Псы парақтаМ кетсеңіз (қалыптастыру үрЎісіМ "ҚалыптастыруЎы тПқтату" батырЌасыЌеМ тПқтатпай), қалыптасу үрЎісі жалғаса беріп, үрЎіс сәтті аяқталғаММаМ кейіМ ЖОМақ ПрМатылаЎы.}
397
398_textbuildcancelled_ [l=kk] {ҚалыптастыруЎаМ бас тарту}
399
400_textbildcancel1_ [l=kk] {ЖОМақты құру үрЎісі тПқтатылғаМ. СізЎің ЖОМағыңызға өзгеріс еМгізу үшіМ МеЌесе құру үрЎісіМ қайта бастау үшіМ, төЌеМЎе ПрМаласқаМ сары батырЌаларЎы қПлЎаМыңыз.}
401
402_textbsupdate1_ [l=kk] {Қалыптастыру статусы 1 секуМЎтаМ кейіМ жаңараЎы}
403_textbsupdate2_ [l=kk] {Құру статусыМың жаңаруы.}
404_textseconds_ [l=kk] {секуМЎ}
405_textbildsuc_ [l=kk] {ЖОМақ қалыптасуы сәтті аяқталЎы.}
406
407_textviewbildsummary_ [l=kk] { <a href="_httppagex_(bsummary)&c=_cgiargbc1dirname_" target=_top> ЖОМақтың қалыптасу үрЎісіМің резюЌесіМ </a> қарап, тПлығырақ таМыса аласыз.}
408
409_textfailmsg11_ [l=kk] {<p>ЖОМақ құрылЌаЎы, себебі ешқаМЎай ЌәліЌет еМгізілгеМ еЌес. Greenstone өңЎей алатыМ файлЎар МеЌесе каталПгтары <i>бастапқы ЌәліЌеттер</i> парағыМЎа жасақталғаМыМ жәМе ПларЎың Greenstone файлЎар түріМе жататыМыМ қайта тексеріңіз.}
410
411_textfailmsg21_ [l=kk] {ЖОМақты құру ЌүЌкіМ еЌес (сәтсіз import.pl).}
412_textblcont_ [l=kk] {ҚалыптастыруЎы тіркеу файлы келесі ақпаратты қаЌтығаМ:}
413
414_texttryagain_ [l=kk] {<a href="_httppagecollector_" target=_top> КПллектПрыМ қайтаЎаМ жіберіп </a> жаңаЎаМ әрекет жасап көріңіз.}
415
416_textfailmsg31_ [l=kk] {ЖОМақ қалыптаспаЎы (buildcol.pl жаңылысы).}
417_textfailmsg41_ [l=kk] {ЖОМақ сәтті қалыптасты, бірақ ПрМатылғаМ еЌес.}
418_textfailmsg71_ [l=kk] {ЖОМақ қалыптасуы кезіМЎе белгісіз жағЎайға ұшыраЎы}
419_textretcoll_ [l=kk] {КПллектПрға Пралу}
420
421_textdelperm_ [l=kk] {<p> Кейбір бөліктер МеЌесе барлық _cgiargbc1dirname_ ЖОМағы жПйыла алЌаЎы. МүЌкіМ себептері:
422<ul>
423<li> Greenstone-Мың gsdlhome_/collect/_cgiargbc1dirname_ ЎОректПрОйіМ жПюға рұқсат жПқ.
424<br> Бұл каталПгты өзіңізЎің кПЌпьютеріңізЎеМ қПлЌеМ жасау режОЌіМЎе жПйып көріңіз. }
425
426_textdelinv_ [l=kk] {_cgiargbc1dirname_ ЖОМағы қПрғалғаМ МеЌесе зақыЌЎаМғаМ. ЖПю үрЎісіМеМ бас тартылЎы.}
427
428_textdelsuc_ [l=kk] {_cgiargbc1dirname_ ЖОМағы сәтті жПйылЎы.}
429
430_textclonefail_ [l=kk] {_cgiargclonecol_ ЖОМақ ЎублОкатыМ жасау ЌүЌкіМ еЌес. МұМың ЌүЌкіМ себептері:
431<ul>
432<li> _cgiargclonecol_ жОМақтың жПқтығы
433<li> _cgiargclonecol_ жОМақтың collect.cfg кПМфОгурацОялық файлЎың жПқтығы
434<li> Greenstone-Мің collect.cfg кПМфОгурацОялық файлЎы Пқу рұқсатыМың жПқтығы</ul>}
435
436_textcolerr_ [l=kk] {КПллектПр қатесі.}
437
438_texttmpfail_ [l=kk] {Уақытша файл МеЌесе каталПг ішіМе жазу/Пқу барысыМЎа КПллектПр жаңылысқа ұшыраЎы. МүЌкіМ себептері:
439<ul>
440<li> _gsdlhome_/tmp ЎОректПрОйіМе Greenstone-Мың жазу/Пқуға құқысы берілгеМ еЌес. </ul>}
441
442_textmkcolfail_ [l=kk] {Жаңа ЖОМаққа қажет ЎОректОвалық құрылыЌ жасау кезіМЎе КПллектПр жаңылысқа ұшыраЎы (mkcol.pl жаңылысы). МүЌкіМ себептері:
443<ul>
444<li> Greenstone-Мің _gsdlhome_/tmp ЎОректПрОйіМе жазу құқығы берілгеМ еЌес.
445<li> mkcol.pl perl-скрОптің қатесі.
446</ul>}
447
448_textnocontent_ [l=kk] {КПллектПр қатесі: жаңа ЖОМаққа ешқаМЎай атау берілЌегеМ. КПллектПрЎы қайта жіберіп көріңіз.}
449
450_textrestart_ [l=kk] {КПллектПрЎы қайтаЎаМ қПсу}
451
452_textreloaderror_ [l=kk] {Жаңа ЖОМақты жасау барысыМЎа қате пайЎа бПлЎы. Бұл браузеріңізЎің "reload/қайтажүктеу" жәМе "back/артқа" батырЌаларыМ қате басуЎаМ бПлуы ЌүЌкіМ (Осы батырЌаларЎы кПллектПр көЌегіЌеМ ЖОМақтар жасағаМЎа пайЎалаМбауға тырысыңыз). КПллектПр қайта жіберілуі жөМ.}
453
454_textexptsuc_ [l=kk] {_cgiargbc1dirname_ ЖОМағы _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirname_ ЎОректПрОясыМа сәтті еМгізілЎі.}
455
456_textexptfail_ [l=kk] { _cgiargbc1dirname_ ЖОМағыМ экспПрттау барысыМЎағы жаңылыс.
457Бұл Greenstone-Мің "Export Collection/ ЖОМақты экспПрттау" фуМкцОясыМ қПлЎауЎың қажетті кПЌпПМеМттеріМсіз ПрМатылғаМЎығыМаМ бПлуы ЌүЌкіМ.
458<ul>
459<li> Егер Сіз Greenstone-ÐŽÑ‹ CD-ROM-МаМ ПрМатқаМ бПлсаңыз жәМе ПрМату кезіМЎе "Custom/ТаңЎаЌалы"-ЎаМ бұл кПЌпПМеМттер таңЎалЌағаМ бПлса, Плар ПрМатылЌайЎы. ОрМату үшіМ Сізге ОМсталляцОялау үрЎісіМ басыМаМ қайталау керек.
460<li> Егер Сіз Greenstone-ÐŽÑ– web-ЎОстрОбутОвтеМ ПрМатқаМ бПлсаңыз, ПМЎа Сізге экспПрттау фуМкцОясыМ қаЌтаЌасыз ететіМ қПсыЌша пакетті жүктеп қайтаЎаМ ПрМатуыңыз керек. Қажетті МұсқауларЎы <a href="http://www.greenstone.org"> http://www.greenstone.org</a> сайтыМаМ МеЌесе <a href="mailto:[email protected]"> [email protected] </a> электрПМЎық ЌекеМ-жай арқылы алуға бПлаЎы. }
461
462#------------------------------------------------------------
463# icons
464#------------------------------------------------------------
465
466## "КПллектПр" ## green_title ## h_colect ##
467_httpiconhcolect_ [l=kk] {_httpimg_/kk/h\_colect.gif}
468
469## "ЖОМақ\nЌәліЌеттері" ## collector_bar_button ## info ##
470_httpicongcinfoof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/gcinfoof.gif}
471_httpicongcinfoon_ [l=kk] {_httpimg_/kk/gcinfoon.gif}
472_httpiconycinfoof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/ycinfoof.gif}
473_httpiconycinfoon_ [l=kk] {_httpimg_/kk/ycinfoon.gif}
474_httpiconncinfoof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/ncinfoof.gif}
475
476## "Бастапқы\nЌәліЌетер" ## collector_bar_button ## srce ##
477_httpicongcsrceof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/gcsrceof.gif}
478_httpicongcsrceon_ [l=kk] {_httpimg_/kk/gcsrceon.gif}
479_httpiconycsrceof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/ycsrceof.gif}
480_httpiconycsrceon_ [l=kk] {_httpimg_/kk/ycsrceon.gif}
481_httpiconncsrceof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/ncsrceof.gif}
482
483## "ЖОМақ\nкПМфОгурацОясы" ## collector_bar_button ## conf ##
484_httpicongcconfof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/gcconfof.gif}
485_httpicongcconfon_ [l=kk] {_httpimg_/kk/gcconfon.gif}
486_httpiconycconfof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/ycconfof.gif}
487_httpiconycconfon_ [l=kk] {_httpimg_/kk/ycconfon.gif}
488_httpiconncconfof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/ncconfof.gif}
489
490## "ЖОМақты\nқалыптастыру" ## collector_bar_button ## bild ##
491_httpicongcbildof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/gcbildof.gif}
492_httpicongcbildon_ [l=kk] {_httpimg_/kk/gcbildon.gif}
493_httpiconycbildof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/ycbildof.gif}
494_httpiconycbildon_ [l=kk] {_httpimg_/kk/ycbildon.gif}
495_httpiconncbildof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/ncbildof.gif}
496
497## "ЖОМақты\nқарау" ## collector_bar_button ## view ##
498_httpicongcviewof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/gcviewof.gif}
499_httpicongcviewon_ [l=kk] {_httpimg_/kk/gcviewon.gif}
500_httpiconycviewof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/ycviewof.gif}
501_httpiconycviewon_ [l=kk] {_httpimg_/kk/ycviewon.gif}
502_httpiconncviewof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/ncviewof.gif}
503
504## "ЖОМақты\nжПю" ## collector_bar_button ## del ##
505_httpicongcdelof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/gcdelof.gif}
506_httpicongcdelon_ [l=kk] {_httpimg_/kk/gcdelon.gif}
507
508## "ЖОМақты\nэкспПрттау" ## collector_bar_button ## expt ##
509_httpicongcexptof_ [l=kk] {_httpimg_/kk/gcexptof.gif}
510_httpicongcexpton_ [l=kk] {_httpimg_/kk/gcexpton.gif}
511
512
513######################################################################
514# 'gsdl' page
515package gsdl
516######################################################################
517
518
519#------------------------------------------------------------
520# text macros
521#------------------------------------------------------------
522
523
524_textgreenstone1_ [l=kk] {Greenstone – саМЎық кітапх
525аМа ЖОМақтарға қызЌет көрсетуге жәМе жаңа ЖОМақтарЎы құруға арМалғаМ бағЎарлаЌа жабЎығы. Бұл ИМтерМет жәМе CD-ROM-ЎарЎа ақпараттарЎы ұйыЌЎастыру ЌеМ жарОялауЎың жаңа тәсілі. Greenstone ВайкатП уМОверсОтеті жаМыМЎа New Zealand Digital Library Project жПбасы бПйыМша ЎаярлаМып ЮНЕСКО жәМе Human info үкіЌеттік еЌес ұйыЌы қПлЎауыЌеМ таратылаЎы. Бұл бағЎарлаЌа жабЎығы <i><a href="http://greenstone.org"> http://greenstone.org </a></i> ЌекеМ-жайы арқылы GNU шартыМа сай, тегіМ таратылаЎы.}
526
527_textgreenstone2_ [l=kk] {ЖаңаЗелаМЎОя саМЎық Кітапх
528аМасыМың Веб-сайтыМа (<a href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) кіргеМ кез келгеМ ИМтерМет-қПлЎаМушы Greenstone бағЎарлаЌасыЌеМ жасақталғаМ ЖОМақтарЎың көптегеМ ЌысалЎарыЌеМ таМыса алаЎы. Араб, қытай, фраМцуз, ОспаМ, ағылшыМ, ЌаПрО тілЎеріМЎе ЎаярлаМғаМ ЖОМақтар ІзЎеуЎің жәМе ҚарауЎың түрлі МұсқаларыМ бейМелейЎі. СПМыЌеМ қатар Ќузыкалық ЖОМақтар Ўа берілгеМ.}
529
530_textplatformtitle_ [l=kk] {ПлатфПрЌа}
531_textgreenstone3_ [l=kk] {Greenstone Windows жәМе Unix жүйелеріМЎе ПрМатылаЎы. Greenstone ЎОстрОбутОві Windows, Linux жәМе Mac OS X түрлі МұсқаларыМ қПлЎаМуға ЎайыМ тПптаЌаларЎы қаЌтОЎы. СПМыЌеМ қатар, Microsoft C++ жәМе GCC көЌегіЌеМ құрылатыМ ЎайыМ бастапқы бағЎарлаЌаМы Ўа қаЌтОЎы. Greenstone еркіМ таратылатыМ: Apache Webserver жәМе PERL бағЎарлаЌаларЌеМ жұЌыс істей алаЎы. ҚПлЎаМушы ОМтерфейсі Web-браузерЎі: әЎетте Netscape Navigator МеЌесе Internet Explorer-ÐŽÑ– қПлЎаМаЎы.}
532
533_textgreenstone4_ [l=kk] {ЭлектрПМЎық құжаттар тПптаЌасыМың көпшілігі Greenstone бағЎарлаЌасыМ қПлЎаМу арқылы CD-ROM-ЌеМ таратылаЎы. Мысалы, <i> Humanity Development Library</i> 1230 жарОялауЎы қаЌтОЎы. Ол ЌОМОЌалЎы аппараттық талаптарыМ талап ететіМ жағЎайыМЎа жұЌыс істей алаЎы, бұл ЎаЌушы елЎер үшіМ қалыпты жағЎай. ІзЎеу прПцеЎураларыМ пайЎалаМа Птырып, тақырыптар, ұйыЌЎар бПйыМша, жаМ-жақты реттелгеМ тізіЌЎері ЌеМ кітаптар бейМелеріМ қарауға бПлаЎы.}
534
535_textcustomisationtitle_ [l=kk] {ИкеЌЎеу}
536_textgreenstone5_ [l=kk] {Greenstone бағЎарлаЌасы әр түрлі ОкеЌЎеуліктерге бағытталғаМ. МетаЌәліЌеттерЎің фПрЌаттары ЌеМ жаңа құжаттар бағЎарлаЌаға "plugins/қПсыЌшалар" жазу арқылы берілеЎі (Perl бағЎарлаЌа тіліМЎе). СПл сОяқты, ішкі құрылыЌыМ бақылайтыМ жаңа ЌетаЌәліЌеттер "classifiers/классОфОкатПрлар" жазу арқылы жасалыМаЎы. ҚПлЎаМушы ОМтерфейс бейМесіМ қарапайыЌ ЌакрПтілЎе жазылғаМ "ЌакрПстар" арқылы өзгертуге бПлаЎы. Corba прПтПкПлы бағЎарлаЌалық агеМттерге (Ќысалы Java-Ўа) құжаттар ЖОМағыЌеМ байлаМысқаМ барлық құралЎарЎы қПлЎаМу ЌүЌкіМЎігіМ береЎі. C++ жәМе Perl тіліМЎе жазылғаМ бастапқы бағЎарлаЌа Ўа ЌПЎОфОкацОялауға бағытталғаМ.}
537
538_textdocumentationtitle_ [l=kk] {ҚұжаттаЌа}
539_textdocuments_ [l=kk] {Greenstone бағЎарлаЌа жабЎығы бПйыМша кеңейтілгеМ құжаттаЌаға рұқсат}
540
541#_textthreedocs_ {There are three documents that explain the Greenstone system:}
542#_textinstall_ {The Greenstone Digital Library Software Installer's Guide}
543#_textuser_ {The Greenstone Digital Library Software User's Guide}
544#_textdevelop_ {The Greenstone Digital Library Software Developer's Guide}
545
546_textmailinglisttitle_ [l=kk] {жіберу тізіЌі }
547_textmailinglist_ [l=kk] {Greenstone саМЎық кітапх
548аМа бағЎарлаЌа жабЎығыМ талқылау үшіМ жіберу тізіЌі қарастырылғаМ. Greenstone-Мің белсеМЎі қПлЎаМушылары Псы тізіЌге қПсылып, талқылауға араласа алаЎы. Бұл ЌүЌкіМЎік Pathfinder Library System арМайы берілгеМ х
549Пст арқылы пайЎа бПлЎы (КПлПраЎП штатыМЎағы Grand Junction қаласы (ДжПМ КаЌпбелл, <a href="[email protected]">[email protected]</a>). ТізіЌге қПсылу үшіМ <ul>subscribe greenstone </ul> (тақырыпты Ўа, атыңызЎы Ўа, ешМәрсеМі көрсетпей) электрПМЎық х
550абарлаЌа <a href="mailto:[email protected]"> [email protected] </a> ЌекеМ-жайыМа жіберіңіз. ХабарлараңызЎы <a href="mailto: [email protected]"> [email protected].</a> ЌекеМ-жайыМа қПса жіберіңіз}
551
552_textbugstitle_ [l=kk] {Қателер}
553_textreport_ [l=kk] {Біз ЎаярлағаМ бағЎарлаЌа жабЎығыЌеМ жұЌыс Сізге еш қПлайсызЎық туЎырЌайтыМЎығыМа сеМіЌЎі бПлғыЌыз келеЎі. Егер Greenstone бағЎарлаЌасыЌеМ жұЌыс барысыМЎа қателік байқасаңыз, туыМЎағаМ сұрақтарыңызЎы <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> ЌекеМ-жайыМа жіберіңіз.}
554
555_textgs3title_ [l=kk] {жұЌыс барысыМЎа}
556_textgs3_ [l=kk] {Greenstone 3 ЎОзайМы ЌеМ құрал-жабЎықтаушысы тПлығыЌеМ өзгертілгеМ, ЎегеМЌеМ Ўе Пл Greenstone 2 (Псы версОясы) барлық артықшылықтарыМ сақтағаМ. КөптілЎі, көпплатфПрЌалы жәМе жПғары үйлесіЌЎілігіЌеМ ерекшелеМеЎі. Ол бар жүйеМің құралЎарыМ қПсып, кері тіркеушілікті қаЌтОЎы. ЯғМО, еш ЌПЎОфОкацОялаусыз ЖОМақтарЎы құрастыра Птырып, еңгізе алаЎы. Java-Ўа жазылып, XML-ÐŽÑ‹ пайЎалаМып әсерлесетіМ тәуелсіз ЌПЎульЎер сұлбасы сОяқты құрылыЌЎалғаМ. Сөйтіп, ЎОстрОбутОв түріМЎе ПрыМЎалып, берілгеМ талап бПйыМша әртүрлі сервер арқылы тарала алаЎы. Бұл ЌПЎульЎік шешіЌ Greenstone-Мың ОкеЌЎілігі ЌеМ кеңейтілеМуіМ арттыраЎы. ТәжірОбелік қПлЎаМуға бұл жаңа версОя 2003 жылЎың 23 желтПқсаМыМЎа ұсыМылаЎы Ўеп ұйғарылғаМ. ЖүйеМің бастапқы ЎОзайМы "The design of Greenstone 3: An agent based dynamic digital library"-Ўе сОпатталғаМ. (еМгізу үшіМ - <a href="http://www.greenstone.org/manuals/gs3design.pdf">PDF</a>).
557}
558
559_textcreditstitle_ [l=kk] {КреЎОттер}
560
561_textwhoswho_ [l=kk] {Greenstone бағЎарлаЌасы - көптегеМ аЎаЌЎарЎың бірлескеМ еңбегіМің жеЌісі. РПЎжер МакНаб пеМ СтэфаМ БПЎЎО Мегізгі жасаушылар. ДэвОЎ БэйМбрОЎж, ДжПрЎж БучаМаМ, ХПМг ЧеМ,Эльке ДаМкер, Карл ГутвОМ, Джеф ХПлЌс, ДжПМ МакЀерсПМ, Крейг НэвОлл-МэйМОМг, ГПрЎПМ ПайМтер, БерМх
562арЎ ЀарОМгер, ТПЎЎ РОЎ, БОлл РПЎжерс О Стюарт Иатс - Ўаярлауға үлкеМ үлес қПсқаМ азаЌаттар. ЖаңазелаМЎОялық саМЎық кітапх
563аМа жПбасы жасаушыларЎың тағы бір тПбы: Марк Апперлей, СаллО ДжП КаММОМгеЌ, СтОв ДжПМс, Тэ Така КОгаМ, Майкл Лутс, МалОка Мах
564ПуО О ЛлПйЎ СЌОт - бүкіл бағЎарлаЌа жүйеМің ЎОзайМіМ жасаЎы.
565Біз сПМЎай-ақ GNU лОцеМзОясы қаЌтОтың бағЎарлаЌа пакеттерЎі: MG, GDBM, PDFTOHTML, WGET, WVWARE О XLHTML - жасаушыларға өз алғысыЌызЎы білЎіреЌіз.}
566
567
568#------------------------------------------------------------
569# icons
570#------------------------------------------------------------
571
572
573## "Greenstone бағЎарлаЌа жабЎығы туралы" ## green_bar_left_aligned ## abgsgr ##
574_httpiconabgsgr_ [l=kk] {_httpimg_/kk/abgsgr.gif}
575_widthabgsgr_ [l=kk] {_pagewidth_}
576_heightabgsgr_ [l=kk] {17}
577
578
579######################################################################
580# 'users' page
581package userslistusers
582######################################################################
583
584
585#------------------------------------------------------------
586# text macros
587#------------------------------------------------------------
588
589_textlocu_ [l=kk] {АғыЌЎағы қПлЎаМушыларЎың тізіЌі}
590_textuser_ [l=kk] {қПлЎаМушы
591}
592_textas_ [l=kk] {МәліЌет жазбасыМың жай-күйі}
593_textgroups_ [l=kk] {тПптар}
594_textcomment_ [l=kk] {кПЌЌеМтарОй}
595_textadduser_ [l=kk] {Жаңа қПлЎаМушыМы қПсу}
596_textedituser_ [l=kk] {реЎакцОялау}
597_textdeleteuser_ [l=kk] {жПю}
598
599
600######################################################################
601# 'users' page
602package usersedituser
603######################################################################
604
605
606#------------------------------------------------------------
607# text macros
608#------------------------------------------------------------
609
610
611_textedituser_ [l=kk] {ҚПлЎаМушы жайлы ақпаратты түзету}
612_textadduser_ [l=kk] {Жаңа қПлЎаМушыМы қПсу}
613
614_textaboutusername_ [l=kk] {ҚПлЎаМушы атыМың ұзыМЎығы 2-30 сОЌвПл аралығыМЎа бПлуы қажет. Ол әріптік-цОфрлы сОЌвПлЎар, '.', жәМе '_' белгілеріМеМ тұраЎы. }
615
616_textaboutpassword_ [l=kk] {ПарПль 3 теМ 8 сОЌвПлПвға ЎейіМ. ПарПль ретіМЎе әЎеттегі басылатыМ ASCII сОЌвПлЎар қПлЎаМыла алаЎы. }
617
618_textoldpass_ [l=kk] {Егер берілгеМ алаң бПс бПлса ПМЎа ескі парПль қПлЎаМылаЎы.}
619_textenabled_ [l=kk] {рұқсат етілгеМ }
620_textdisabled_ [l=kk] {тыйыЌ салыМғаМ}
621
622_textaboutgroups_ [l=kk] {ТПптар – үтір арқылы бөліМгеМ тізіЌ, үтірЎеМ кейіМ прПбел қПйылЌайЎы! }
623
624
625######################################################################
626# 'users' page
627package usersdeleteuser
628######################################################################
629
630
631#------------------------------------------------------------
632# text macros
633#------------------------------------------------------------
634
635_textdeleteuser_ [l=kk] {ҚПлЎаМушыМы алып тастау}
636_textremwarn_ [l=kk] {Сіз шыМыЌеМеМ қПлЎаМушы _cgiargumun_ ÐŽÑ– түпкілікті алып тастайсыз ба?}
637
638
639######################################################################
640# 'users' page
641package userschangepasswd
642######################################################################
643
644
645#------------------------------------------------------------
646# text macros
647#------------------------------------------------------------
648
649_textchangepw_ [l=kk] {ПарПльЎі өзгерту}
650_textoldpw_ [l=kk] {Ескі парПль}
651_textnewpw_ [l=kk] {Жаңа парПль}
652_textretype_ [l=kk] {Жаңа парПльЎі қайталап еМгізіңіз}
653
654
655######################################################################
656# 'users' page
657package userschangepasswdok
658######################################################################
659
660
661#------------------------------------------------------------
662# text macros
663#------------------------------------------------------------
664
665_textsuccess_ [l=kk] {СізЎің парПліңіз сәтті өзгертілЎі.}
666
667
668######################################################################
669# 'users' page
670package users
671######################################################################
672
673
674#------------------------------------------------------------
675# text macros
676#------------------------------------------------------------
677
678_textinvalidusername_ [l=kk] {ҚПлЎаМушы аты - қате}
679_textinvalidpassword_ [l=kk] {Қате парПль.}
680_textemptypassword_ [l=kk] {Осы қПлЎаМушыға арМалғаМ бастапқы парПльЎі еМгізіңіз}
681_textuserexists_ [l=kk] {МұМЎай атты қПлЎаМушы бұрыММаМ бар, басқаға өзгертіңіз}
682
683_textusernameempty_ [l=kk] {Жаңа парПліңізЎі еМгізіп, ПМы растаңыз}
684_textpasswordempty_ [l=kk] {Ескі парПліңізЎі еМгізуіңіз керек}
685_textnewpass1empty_ [l=kk] {Жаңа парПліңізЎі еМгізіңіз, ПЎаМ кейіМ ПМы қайталап басыңыз}
686_textnewpassmismatch_ [l=kk] {СізЎің жаңа парПліңізЎің түрлі Мұсқалары еМгізілЎі}
687_textnewinvalidpassword_ [l=kk] {СізЎің қПлЎаМушы атыңыз МеЌесе парПліңіз Ўұрыс еМгізілЌегеМ.}
688_textfailed_ [l=kk] {ҚПлЎаМушы аты МеЌесе парПль Ўұрыс терілЌегеМ.}
689
690
691######################################################################
692# 'status' pages
693package status
694######################################################################
695
696
697#------------------------------------------------------------
698# text macros
699#------------------------------------------------------------
700
701
702_textversion_ [l=kk] {Greenstone Мұсқасы}
703_textframebrowser_ [l=kk] {МұМың ішіМЎегіМі қарау үшіМ браузеріңізге фрейЌЎерЎі қПлЎаМу рұқсатыМ ПрМатуыңыз қажет.}
704_textusermanage_ [l=kk] {ҚПлЎаМушыларЎы басқару}
705_textlistusers_ [l=kk] {ҚПлЎаМушылар тізіЌі}
706_textaddusers_ [l=kk] {Жаңа қПлЎаМушыМы қПсу}
707_textchangepasswd_ [l=kk] {ПарПльЎі өзгерту}
708_textinfo_ [l=kk] {Тех
709МОкалық ақпарат}
710_textgeneral_ [l=kk] {Жалпы}
711_textarguments_ [l=kk] {аргуЌеМттер}
712_textactions_ [l=kk] {әрекеттер}
713_textbrowsers_ [l=kk] {қараулар}
714_textprotocols_ [l=kk] {прПтПкПлЎары}
715_textconfigfiles_ [l=kk] {КПМфОгурацОя файлы}
716_textlogs_ [l=kk] {Тіркелу}
717_textusagelog_ [l=kk] {қПлЎаМушы тіркеуі}
718_textinitlog_ [l=kk] {Тіркелу басы}
719_texterrorlog_ [l=kk] {тіркеу қатесі}
720_textadminhome_ [l=kk] {аЎЌОМОстратПрЎың бастапқы парағы}
721_textreturnhome_ [l=kk] {Greenstone-Мің веб-парағы}
722_titlewelcome_ [l=kk] {АЎЌОМОстрацОялау}
723_textmaas_ [l=kk] {АЎЌОМОстратПр ЌеМ ЖОМақ ұстаушыМың қызЌет ЌүЌкіМЎігіМе жатаЎы:}
724_textvol_ [l=kk] {on-line тіркеуіМ қарау}
725_textcmuc_ [l=kk] {ЖОМақты жасау, қПлЎау жәМе жаңарту}
726_textati_ [l=kk] {CGI параЌетрлі тех
727МОкалық ақпаратқа рұқсат}
728
729_texttsaa_ [l=kk] {Бұл қызЌеттерге парақтың сПл жағыМЎағы МавОгацОялық ЌеМю арқылы қПл жеткізуге бПлаЎы.}
730
731_textcolstat_ [l=kk] {ЖОМақ статусы}
732
733_textcwoa_ [l=kk] {ЖОМақтар, егер ПларЎың build.cfg файлы бПлса, builddate алаңшасы қажетті ЌүЌкіМЎігіМ қаЌтып (яғМО > 0) ОМЎекстік каталПгіМЎе табылса (яғМО қалыптастыру каталПгы ЕМЕС), ЖОМақтар "ПрыМЎалатыМ" бПлып пайЎа бПлаЎы.}
734
735_textcafi_ [l=kk] {ЖОМақ туралы ЌәліЌет алу үшіМ <i> abbrev. </i> басыңыз}
736_textcctv_ [l=kk] {ЖОМақты қарау үшіМ <i> collection </i> басыңыз}
737_textsubc_ [l=kk] {ӚзгертулерЎі растаңыз}
738_texteom_ [l=kk] {main.cfg-ÐŽÑ‹ ашу қатесі}
739_textftum_ [l=kk] {main.cfg жаңарту барысыМЎағы жаңылыс}
740_textmus_ [l=kk] {main.cfg жаңартылуы сәтті аяқталЎы}
741
742
743######################################################################
744# 'bsummary' pages
745package bsummary
746######################################################################
747
748
749#------------------------------------------------------------
750# text macros
751#------------------------------------------------------------
752
753_textbsummary_ [l=kk] {_collectionname_ ЖОМақтың қалыптасу прПцесс резюЌесі}
754_textflog_ [l=kk] {_collectionname_ ЖОМақтарыМа арМалғаМ жаңылыстар тіркеу файлы}
755
756
757############################################################################
758#
759# This stuff is only used by the usability (I'd like to Complain) stuff
760#
761############################################################################
762package Global
763
764_greenstoneusabilitytext_ [l=kk] {Greenstone қПлЎаМылуы}
765
766_textwhy_ [l=kk] {<p> Бұл х
767абарлаЌаМы жіберу - қарауы қОыМ веб-парақты тапқаМыңызЎы көрсететіМ белгі.}
768_textextraforform_ [l=kk] {Сіз бұл фПрЌаМы тПлтырЌауыңыз керек - кез-келгеМ ақпарат көЌектесеЎі.}
769_textprivacybasic_ [l=kk] {<p>The report will contain only information about the Greenstone web page you were viewing, and the technology you were using to view it (plus any optional information you provide).; <p> Бұл х
770абарлаЌа тек қаМа Greenstone веб-парағы туралы, яғМО Сіз қарастырғаМ, жәМе ПМы қарау үшіМ Сіз қПлЎаМғаМ тех
771МПлПгОя туралы (сПМыЌеМ бірге Сіз ұсыМатыМ кез-келгеМ қПсыЌша ЌәліЌет), ақпарат берЌек. }
772_textstillsend_ [l=kk] {Сіз бұл х
773абарлаЌаМы әлі Ўе жібергіңіз келе Ќе?}
774
775_texterror_ [l=kk] {Қате}
776_textyes_ [l=kk] {Иә}
777_textno_ [l=kk] {ЖПқ}
778_textclosewindow_ [l=kk] {ТерезеМі жабу}
779_textabout_ [l=kk] {туралы}
780_textprivacy_ [l=kk] {ҚұпОя}
781_textsend_ [l=kk] {Жіберу}
782_textdontsend_ [l=kk] {ЖіберЌеу}
783_textoptionally_ [l=kk] {Ерікті}
784
785_textunderdev_ [l=kk] {АлЎыМ ала тПлық қарау қПрытыМЎы жПбаЎа ЌүЌкіМ бПлаЎы}
786
787_textviewdetails_ [l=kk] {Қарау туралы тПлық х
788абарлаЌа}
789_textmoredetails_ [l=kk] {БарыМша аМықтық}
790_texttrackreport_ [l=kk] {Бұл х
791абарлаЌаМы қаЎағалау}
792_textcharacterise_ [l=kk] {Бұл қаМЎай прПблеЌа }
793_textseverity_ [l=kk] {ПрПблеЌа қаМшалықты күрЎелі}
794
795_textbadrender_ [l=kk] {Парақ түсіМіксіз}
796_textcontenterror_ [l=kk] {МазЌұМ қатесі}
797_textstrangebehaviour_ [l=kk] {Таңғаларлық жайт}
798_textunexpected_ [l=kk] {КүтпегеМ жайт}
799_textfunctionality_ [l=kk] {ПайЎалаМу қОыМ}
800_textother_ [l=kk] {Басқа}
801
802_textcritical_ [l=kk] {Қауіпті сәт}
803_textmajor_ [l=kk] {Байыпты}
804_textmedium_ [l=kk] {Орташа}
805_textminor_ [l=kk] {ЫқшаЌ}
806_texttrivial_ [l=kk] {ТрОвОалЎық}
807
808_textwhatdoing_ [l=kk] {Сіз Ме істеп көрЎіңіз?}
809_textwhatexpected_ [l=kk] {Сіз күткеМЎей бПлЎы Ќа?}
810_textwhathappened_ [l=kk] {КыМ ЌәМіМЎе Ме бПлЎы?}
811
812_cannotfindcgierror_ [l=kk] {<h2>ӚкіМішке Прай</h2>, "I\\'d Like to Complain" батырЌасыМа арМалғаМ \\ 't серверлік бағЎарлаЌаМы табу ЌүЌкіМ еЌес }
813
814_textusabbanner_ [l=kk] {Greenstone koru-стОліМЎегі баММер }
815
816
817######################################################################
818# GTI text strings
819package gti
820######################################################################
821
822
823#------------------------------------------------------------
824# text macros
825#------------------------------------------------------------
826
827# -- Missing translation: _textgti_
828
829# -- Missing translation: _textgtierror_
830
831# -- Missing translation: _textgtihome_
832
833# -- Missing translation: _textgtiselecttlc_
834
835# -- Missing translation: _textgtiselecttfk_
836
837# -- Missing translation: _textgticoredm_
838# -- Missing translation: _textgtiauxdm_
839# -- Missing translation: _textgtiglidict_
840# -- Missing translation: _textgtiperlmodules_
841# -- Missing translation: _textgtigreenorg_
842
843# -- Missing translation: _textgtienter_
844
845# -- Missing translation: _textgticorrectexistingtranslations_
846# -- Missing translation: _textgtidownloadtargetfile_
847# -- Missing translation: _textgtiviewtargetfileinaction_
848
849# -- Missing translation: _textgtinumchunksmatchingquery_
850
851# -- Missing translation: _textgtinumchunkstranslated_
852# -- Missing translation: _textgtinumchunksrequiringupdating_
853# -- Missing translation: _textgtinumchunksrequiringtranslation_
854
855# -- Missing translation: _textgtienterquery_
856# -- Missing translation: _textgtifind_
857
858# -- Missing translation: _textgtitranslatingchunk_
859# -- Missing translation: _textgtiupdatingchunk_
860# -- Missing translation: _textgtisubmit_
861
862# -- Missing translation: _textgtilastupdated_
863
864# -- Missing translation: _textgtitranslationfilecomplete_
865
866
867############
868# gli page
869############
870package gli
871
872_textgli_ [l=kk] {Кітапх
873аМалық ОМтерфейс}
874_textglihelp_ [l=kk] {Greenstone (GLI) кітапх
875аМалық ОМтерфейсі Сізге Greenstone-Мың фуМкцОПМалЎық ЌүЌкіМЎіктеріМ пайЎалаМуға кең жПл ашаЎы - көрсетіңіз Ўе шертіңіз. Бұл Сізге құжаттарЎы іріктеп жОМақтауға, ОЌпПрттауға МеЌесе ЌетаЌәліЌеттерге бағыт беру арқылы іріктеп ПларЎы Greenstone ЖОМағыМа ПрМаластыруға көЌектесеЎі.
876Назар ауЎарыңыз, GLI Greenstone-ЌеМ байлаМысты. Ол Greenstone-ÐŽÑ– ПрМатқаМ кезЎе, ішкі ЎОректПрОяЎа ПрМаласқаМ Ўеп ұйғарылғаМ. Егер Сіз Greenstone-ÐŽÑ‹ ЎОстрОбутОвтеріМің біреуіМеМ МеЌесе CD-ROM-МаМ алып ПрМатсаңыз, ПМың ЌәМісі бар.
877
878 <h4>GLI-ÐŽÑ– Windows-Ўа жіберу</h4>
879 Windows-таМ кітапх
880аМалық ОМтерфейсті Старт ЌеМюіМің БағЎарлаЌалар бөліЌіМеМ Greenstone-Мың саМЎық кітапх
881аМасыМ таңЎап, кітапх
882аМалық ОМтерфейсті көрсету арқылы жіберіңіз.
883
884<h4>GLI-ÐŽÑ– Unix-те жіберу</h4>
885Unix ішіМеМ GLI-ÐŽÑ– жіберу үшіМ ПрМатқаМ Greenstone-ыңызЎаМ gli ЎОректПрОясыМ өзгертіңіз, ПЎаМ кейіМ gli.sh скрОптіМе барыңыз.}
886
887#------------------------------------------------------------
888# icons
889#------------------------------------------------------------
890
891
892## "Greenstone кітапх
893аМалық ОМтерфейсі" ## green_bar_left_aligned ## gligr ##
894_httpicongligr_ [l=kk] {_httpimg_/kk/gligr.gif}
895_widthgligr_ [l=kk] {_pagewidth_}
896_heightgligr_ [l=kk] {17}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.