source: trunk/gsdl/macros/slovak2.dm@ 13364

Last change on this file since 13364 was 13364, checked in by nzdl, 18 years ago

Updated Slovak interface, many thanks to Tomas Fiala.

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 48.3 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2######################################################################
3#
4# Language text and icon macros
5# -- this file contains text that is of less importance
6######################################################################
7
8
9######################################################################
10# 'home' page
11package home
12######################################################################
13
14#------------------------------------------------------------
15# text macros
16#------------------------------------------------------------
17
18_documents_ [l=sk] {dokumenty.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
19_lastupdate_ [l=sk] {Naposledy aktualizované} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
20_ago_ [l=sk] {dňami.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
21_colnotbuilt_ [l=sk] {Zbierka sa nevybudovala.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
22
23### taken from here
24
25_textpoem_ [l=sk] {<br><h2>Kia papapounamu te moana</h2>
26
27<p>kia hora te marino,
28<br>kia tere te karohirohi,
29<br>kia papapounamu te moana
30<p>nech ťa obklopí mier a pokoj,
31<br>nech si v teplej letnej hmle
32<br>nech oceán tvojich ciest cestuje tak ğahko ako vyleštenÜ greenstone.
33
34
35} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
36
37_textgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je drahokam (podobne ako tento softv&#233;r), poch&#225;dza z Nov&#233;ho Z&#233;landu. V tradi&#269;nej spolo&#269;nosti Maurov to bol najviac cenen&#253; predmet, ktor&#253; do seba mohol prija&#357; a udr&#382;a&#357; <i>wairua</i>, teda "ducha", alebo "&#382;ivotn&#250; silu". Greenstone predstavuje tradi&#269;n&#233; spolo&#269;ensk&#233; hodnoty, preto je symbolom projektu verejne pr&#237;stupnej digit&#225;lnej kni&#382;nice. Jeho lesk je milostiv&#253;, jeho priesvitnos&#357; vzne&#353;en&#225;; jeho pevnos&#357; smel&#225; a jeho ostr&#233; hrany spravodliv&#233;. Vyrez&#225;van&#253; kame&#328;, ktor&#253; vid&#237;te v logu Greenstone je, <i>patu</i> - bojov&#225; zbra&#328;. Je to rodinn&#233; dedi&#269;stvo zakladaj&#250;cich &#269;lenov Greenstone. V bojoch mu&#382;a proti mu&#382;ovi s&#250; argumenty <i>patu</i> ve&#318;mi r&#253;chle a zdrvuj&#250;ce. Ver&#237;me, &#382;e tieto vlastnosti sa pren&#225;&#353;aj&#250; aj na n&#225;&#353; program, ostros&#357; <i>patu</i> symbolizuje rozhranie na&#353;ej technol&#243;gie.</p>} # Updated 28-Nov-2006 by tomasfiala
38
39_textaboutgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je softv&#233;r na vytv&#225;ranie a &#353;&#237;renie digit&#225;lnych zbierok, prin&#225;&#353;a nov&#233; sp&#244;soby zverej&#328;ovania a spr&#237;stup&#328;ovania inform&#225;ci&#237; prostredn&#237;ctvom internetu a CD-ROM. Greenstone je produkt <b>New Zealand Digital Library Project</b> vytvoren&#253; na <b>Univerzite
40Waikato</b> a distribuovan&#253; <b>UNESCO</b> s podporou organiz&#225;cie <b>Human Info NGO</b>. Je to vo&#318;ne pr&#237;stupn&#253; softv&#233;r s otvoren&#253;m k&#243;dom, ktor&#253; je dostupn&#253; na <a
41href="http://greenstone.org">http://greenstone.org</a> pod podmienkami GNU General Public License. </p>
42
43<p>Cie&#318;om softv&#233;ru je podpori&#357; vytv&#225;ranie digit&#225;lnych kni&#382;n&#237;c v kni&#382;niciach, univerzit&#225;ch a v ostatn&#253;ch verejn&#253;ch in&#353;tit&#250;ci&#225;ch. Ver&#237;me, &#382;e tento softv&#233;r prispeje k lep&#353;iemu &#353;&#237;reniu inform&#225;ci&#237; vo verejnej sf&#233;re.</p>
44
45<p>Tento softv&#233;r chce poskytn&#250;&#357; pou&#382;&#237;vate&#318;om n&#225;stroje na vytvorenie vlastn&#253;ch digit&#225;lnych zbierok (a to predov&#353;etk&#253;m pou&#382;&#237;vate&#318;om z univerz&#237;t, kni&#382;n&#237;c a &#271;al&#353;&#237;m organiz&#225;ci&#225;m vo verejnej spr&#225;ve). V &#269;lensk&#253;ch &#353;t&#225;toch UNESCO, ale aj v rozvojov&#253;ch krajin&#225;ch maj&#250; digit&#225;lne kni&#382;nice ve&#318;k&#253; v&#253;znam pri &#353;&#237;ren&#237; inform&#225;ci&#237; v oblastiach vedy, kult&#250;ry a vzdel&#225;vania. Ver&#237;me, &#382;e tento projekt podpor&#237; efekt&#237;vne vyu&#382;itie digit&#225;lnych kni&#382;n&#237;c a ich &#250;lohu zdie&#318;a&#357; a roz&#353;irova&#357; inform&#225;cie v spolo&#269;nosti.
46
47<p>Tento softv&#233;r vznikol na z&#225;klade medzin&#225;rodnej spolupr&#225;ce, ktor&#225; za&#269;ala v auguste 2000 medzi troma organiz&#225;ciami.</p>
48
49<p><a href="http://nzdl.org"><b>New Zealand Digital Library Project na univerzite Waikato</b></a>
50<br>Kde Greenstone vznikol za podpory novoz&#233;landsk&#233;ho n&#225;rodn&#233;ho sekretari&#225;tu pre UNESCO (ako s&#250;&#269;as&#357; pr&#237;spevku Nov&#233;ho Z&#233;landu do UNESCO).</p>
51
52<p>
53<a href="http://www.unesco.org"><img alt="UNESCO logo" src="_httpimg_/unesco.gif"
54class="logo"></a>
55<a href="http://www.unesco.org"><b>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</b></a>
56<br>
57Cie&#318;om UNESCO je roz&#353;irovanie inform&#225;ci&#237; pre vedu, vzdel&#225;vanie a kult&#250;ru. Hlavn&#253;m bodom medzivl&#225;dneho programu &#8222;Inform&#225;cie pre v&#353;etk&#253;ch&#8220; je dostupnos&#357; t&#253;chto inform&#225;ci&#237; v rozvojov&#253;ch krajin&#225;ch.
58</p>
59
60<p>
61<a href="http://humaninfo.org"><img alt="Human Info logo" src="_httpimg_/ghproj2.jpg" class="logo"></a>
62<a href="http://humaninfo.org"><b>The Human Info NGO</b></a><br>
63Tento projekt v spolupr&#225;ci s agent&#250;rami UN a NGO si v&#271;aka digitaliz&#225;cii a spr&#237;stup&#328;ovaniu digit&#225;lnych dokumentov v krajin&#225;ch tretieho sveta z&#237;skal svetov&#233; uznanie.} # Updated 28-Nov-2006 by tomasfiala
64
65
66_textdescrselcol_ [l=sk] {vyber zbierku} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
67
68
69######################################################################
70# home help page
71package homehelp
72######################################################################
73
74
75#------------------------------------------------------------
76# text macros
77#------------------------------------------------------------
78
79_text4buts_ [l=sk] {Na domovskej stránke sa nachádza niekoğko tlačidiel.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
80
81_textnocollections_ [l=sk] {<p>V súčasnosti inštalácia Greenstone neobsahuje şiadne zbierky. Na ich vytvorenie mÎşete <ul><li>pouşiť<a href="_httppagecollector_">Zberateğa</a><li>. Ak máte Greenstone CD-ROM, mÎşete z neho jednotlivé zbierky nainštalovať.</ul>} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
82
83_text1coll_ [l=sk] {Inštalácia Greenstone obsahuje 1 zbierku} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
84
85_textmorecolls_ [l=sk] {Inštalácia Greenstone obsahuje _1_ zbierok} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
86
87######################################################################
88# external link package
89package extlink
90######################################################################
91
92
93#------------------------------------------------------------
94# text macros
95#------------------------------------------------------------
96
97_textextlink_ [l=sk] {ExternÜ odkaz} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
98_textlinknotfound_ [l=sk] {InternÜ odkaz sa nenašiel} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
99
100_textextlinkcontent_ [l=sk] {VyznačenÜ odkaz je externÜ. Ak ho chcete zobraziť, mÎşete ísť<a href="_nexturl_">dopredu</a> na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouşite tlačidlo "spÀť" vo vašom prehliadači. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
101
102_textlinknotfoundcontent_ [l=sk] {InternÜ odkaz neexistuje. Pravdepodobne nastala chyba v zdrojovej zbierke. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouşite tlačidlo "spÀť" vo vašom prehliadači. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
103
104# should have arguments of collection, collectionname and link
105_foundintcontent_ [l=sk] {<h3>Odkaz na zbierku "_2_"</h3><p>ZvolenÜ odkaz pre zbierku "_collectionname_" je externÜ (spája zbierky "_2_"). Ak chcete zobraziť tento odkaz v zbierke "_2_" mÎşete ísť <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargcl_&d=_3_">dopredu</a>na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouşite tlačidlo "spÀť" vo vašom prehliadači.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
106
107
108######################################################################
109# authentication page
110package authen
111######################################################################
112
113
114#------------------------------------------------------------
115# text macros
116#------------------------------------------------------------
117
118_textGSDLtitle_ [l=sk] {Digitálna knişnica Greenstone} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
119
120_textusername_ [l=sk] {meno} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
121_textpassword_ [l=sk] {heslo} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
122
123_textmustbelongtogroup_ [l=sk] {Pre prístup k tejto stránke patriť k uşívateğskej skupine "_cgiargug_".} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
124
125_textmessageinvalid_ [l=sk] {Pre zobrazenie str&#225;nky mus&#237;te by&#357; prihl&#225;sen&#253;.<br>
126_If_(_cgiargug_,[_textmustbelongtogroup_]<br>) Pros&#237;m vlo&#382;te va&#353;e meno a heslo.} # Updated 25-Nov-2006 by tomasfiala
127
128_textmessagefailed_ [l=sk] {Neznámy uşívateğ, alebo neplatné heslo.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
129
130_textmessagedisabled_ [l=sk] {Prepáčte, ale váš účet je zrušenÜ. Kontaktujte správcu stránky.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
131
132_textmessagepermissiondenied_ [l=sk] {Prepáčte, ale nemáte právo vstúpiť na tieto stránky.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
133
134_textmessagestalekey_ [l=sk] {Neplatná adresa ! Prosím zadajte svoje heslo pre vstup na tieto stránky.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
135
136
137######################################################################
138# 'docs' page
139package docs
140######################################################################
141
142
143#------------------------------------------------------------
144# text macros
145#------------------------------------------------------------
146
147_textnodocumentation_ [l=sk] {<p>Inštalácia Greenstone neobsahuje şiadnu dokumentáciu. Pravdepodobné príčiny : <ol><li>Zvolili ste kompaktnú inštaláciu Greenstone (CD-ROM).<li>Greenstone bol inštalovanÜ z webovej distribúcie.</ol> Dokumentáciu si mÎşete pozrieť v priečinku <i>docs</i> na inštalačnom CD-ROM, alebo na <a
148href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
149
150_textuserguide_ [l=sk] {Návod pre pouşívateğa} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
151_textinstallerguide_ [l=sk] {Inštalácia (návod) } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
152_textdeveloperguide_ [l=sk] {VÜvojárov návod} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
153_textpaperguide_ [l=sk] {Od dokumentu k zbierke} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
154_textorganizerguide_ [l=sk] {Pouşívam Organizer} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
155
156_textgsdocstitle_ [l=sk] {dokumentácia } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
157
158######################################################################
159# collectoraction
160package wizard
161
162_textbild_ [l=sk] {Vybuduj zbierku} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
163_textbildsuc_ [l=sk] {Zbierka bola úspešne vybudovaná.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
164_textviewbildsummary_ [l=sk] {Na stránke <a href="_httppagex_(bsummary)" target=_top>si mÎşete pozrieť správu o vybudovaní zbierky</a>.
165} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
166_textview_ [l=sk] {Ukáş zbierku} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
167
168_textbild1_ [l=sk] {Zbierka sa buduje, to mÎşe trvať nejakÜ čas. Proces budovania mÎşete sledovať v riadku dole.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
169
170_textbild2_ [l=sk] {Proces budovania zbierky mÎşete prerušiť kliknutím sem. <br>Zbierka na ktorej pracujete zostane nezmenená. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
171
172_textstopbuild_ [l=sk] {zastaviť proces budovania} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
173
174_textbild3_ [l=sk] {Ak opustíte túto stránku (a nezrušíte proces budovania) zbierka bude sa vybuduje sama.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
175
176_textbuildcancelled_ [l=sk] {Proces budovania bol zrušenÜ.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
177
178_textbildcancel1_ [l=sk] {Proces budovania bol zrušenÜ. Pouşite şlté tlačidlá dolu na vykonanie potrebnÜch zmien a opÀť spustite proces budovania. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
179
180_textbsupdate1_ [l=sk] {Priebeh vÜstavby bude aktualizovanÜ za 1 sekundu} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
181_textbsupdate2_ [l=sk] {Priebeh vÜstavby bude aktualizovanÜ za} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
182_textseconds_ [l=sk] {sekúnd} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
183
184_textfailmsg11_ [l=sk] {Zbierku nebolo moÅŸné vybudovaÅ¥, pretoÅŸe neobsahuje ÅŸiadne dáta. Uistite sa, ÅŸe aspoň jeden z adresárov, alebo súborov z ktorÃœch chcete vybudovaÅ¥ novú zbierku obsahuje <i>data</i>, ktoré vie Greenstone spracovaÅ¥.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
185
186_textfailmsg21_ [l=sk] {Zbierku nebolo moşné vytvoriť (chyba import.pl).} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
187_textfailmsg31_ [l=sk] {Zbierku nebolo moşné vytvoriť (chyba buildcol.pl).} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
188_textfailmsg41_ [l=sk] {Zbierka bola úspešne vybudovaná, ale nemohla byť nainštalovaná.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
189_textfailmsg71_ [l=sk] {Počas pokusu vybudovať zbierku nastala neočakávaná chyba.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
190
191
192_textblcont_ [l=sk] {Správa o vybudovaní obsahuje tieto informácie:} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
193
194######################################################################
195# collectoraction
196package collector
197######################################################################
198
199
200
201#------------------------------------------------------------
202# text macros
203#------------------------------------------------------------
204
205_textdefaultstructure_ [l=sk] {prednastavená štruktúra} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
206_textmore_ [l=sk] {viac} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
207_textinfo_ [l=sk] {O zbierke} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
208_textsrce_ [l=sk] {Zdrojové dáta} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
209_textconf_ [l=sk] {Konfigurovať zbierku} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
210_textdel_ [l=sk] {Vymazať zbierku} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
211_textexpt_ [l=sk] {Export zbierky} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
212
213_textdownloadingfiles_ [l=sk] {Sťahujem súbory ...} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
214_textimportingcollection_ [l=sk] {Import zbierky ...} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
215_textbuildingcollection_ [l=sk] {Budujem zbierku ...} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
216_textcreatingcollection_ [l=sk] {vytváram zbierku ...} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
217
218_textcollectorblurb_ [l=sk] {<i><br>Pri vytváraní a šírení informácií prostredníctvom zbierok dodrşujte autorskÜ zákon. Vşdy si overte, či dokument ku ktorému máte prístup mÎşete šíriť ďalej.<br>Uvedomte si hodnotu a silu informácií, ktoré sa chystáte zverejniť, snaşte sa aby rešpektovali etické a morálne hodnoty.</i>} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
219
220_textcb1_ [l=sk] {Zberateğ Vám pomÎşe nové zbierky vytvárať, mazať, upravovať, alebo zlučovať.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
221
222_textcb2_ [l=sk] {Najprv sa musíte rozhodnúť či} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
223_textcnc_ [l=sk] {vytvoriť novú zbierku} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
224_textwec_ [l=sk] {pracuj s existujúcou, pridaj dáta, alebo vymaş. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
225
226_textcb3_ [l=sk] {Pozme&#328;ova&#357; a budova&#357; zbierky digit&#225;lnej kni&#382;nice m&#244;&#382;u len prihl&#225;sen&#237; pou&#382;&#237;vatelia. T&#253;mto sp&#244;sobom softv&#233;r digit&#225;lnej kni&#382;nice chr&#225;ni Va&#353;e d&#225;ta pred neopr&#225;vnenou manipul&#225;ciou. Pozn&#225;mka : Z bezpe&#269;nostn&#253;ch d&#244;vodov budete zo syst&#233;mu automaticky odhl&#225;sen&#253; po tridsiatich min&#250;tach, potom v&#225;s syst&#233;m vyzve k op&#228;tovn&#233;mu prihl&#225;seniu. Po prihl&#225;sen&#237; m&#244;&#382;ete pokra&#269;ova&#357; tam kde ste prestali.} # Updated 27-Nov-2006 by tomasfiala
227
228_textcb4_ [l=sk] {VloÅŸte svoje meno a heslo.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
229
230_textfsc_ [l=sk] {Najprv si vyberte zbierku s ktorou chcete pracovať (V zozname sa nezobrazia zbierky chránené proti zápisu).} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
231
232_textwtc_ [l=sk] {S vami vybratou zbierkou mÃŽÅŸete} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
233_textamd_ [l=sk] {Pridaj ďalšie dáta a aktualizuj zbierku} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
234_textetc_ [l=sk] {Uprav konfiguračnÜ súbor a vybuduj zbierku} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
235_textdtc_ [l=sk] {Vymazať celú kolekciu} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
236_textetcfcd_ [l=sk] {Export zbierky na samoinštalačnÜ CD-ROM Windows} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
237_textcaec_ [l=sk] {Upravujem existujúcu zbierku} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
238_textnwec_ [l=sk] {Ŝiadnu zo zbierok nie je moşné upravovať. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
239_textcianc_ [l=sk] {Vytváram novú zbierku} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
240_texttsosn_ [l=sk] {Postupnosť krokov potrebnÜch na vytvorenie novej zbierky digitálnej knişnice je :} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
241_textsin_ [l=sk] {Zadajte názov (a pridruşené informácie)} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
242_textswts_ [l=sk] {Zadaj cestu zdrojovÜch dát} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
243_textatco_ [l=sk] {Upraviť nastavenia (len pre skúsenÜch pouşívateğov)} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
244_textbtc_ [l=sk] {"Vybuduj" zbierku (pozri niÅŸÅ¡ie)} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
245_textpvyh_ [l=sk] {Prezrieť si svoju prácu.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
246
247_texttfsiw_ [l=sk] {V štvrtom kroku počítač samostatne indexuje a spája všetky potrebné informácie. Najprv však tieto informácie musíte zadať. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
248
249_textadab_ [l=sk] {Diagram Vám pomÎşe sledovať priebeh procesu. Kliknutím na zelené tlačidlo pokračujete v procese. Počas procesu sa budú tlačidlá meniť na şlté. Kliknutím na şlté tlačidlo v diagrame sa vrátite na predchádzajúcu stranu. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
250
251_textwyar_ [l=sk] {Ak chcete spustiť proces budovania novej zbierky stlačte zelené tlačidlo "O zbierke".} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
252
253_textcnmbs_ [l=sk] {Názov zbierky musí byť stanovenÜ} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
254_texteambs_ [l=sk] {Zadajte svoju emailov&#250; adresu} # Updated 25-Nov-2006 by tomasfiala
255_textpsea_ [l=sk] {Napíšte emailovú adresu vo formáte : pouşívateğ@doména} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
256_textdocmbs_ [l=sk] {Zbierka musí byť popísaná } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
257
258_textwcanc_ [l=sk] {Pri tvorbe novej zbierky digitálnej knişnice je potrebné vyplniť niekoğko údajov o zdrojovÜch dokumentoch. Lišta (dole) ukazuje priebeh operácie spracovania strán.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
259
260_texttfc_ [l=sk] {Názov zbierky} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
261
262_texttctiasp_ [l=sk] {Prostredníctvom názvu zbierky systém digitálnej knişnice identifikuje jej obsah.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
263
264_textcea_ [l=sk] {Emailová adresa:} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
265
266_textteas_ [l=sk] {V prípade akÜchkoğvek problémov, bude Greenstone zasielať správy o chybách na vami zadanú emailovú adresu. Emailovú adresu píšte v tvare : <tt>meno@doména</tt>.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
267
268_textatc_ [l=sk] {O tejto zbierke:} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
269
270_texttiasd_ [l=sk] {Tieto informácie o zbierke sa zobrazia na jej prvej strane.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
271
272_textypits_ [l=sk] {Proces vÜstavby mÎşete sledovať prostredníctvom šípky (dole). Pre začatie stlačte zelené tlačidlo "Zdrojové dáta".} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
273
274_srcebadsources_ [l=sk] {<p>Vstupné zdroje sú nedostupné ( _iconcross_ ).<p>Príčinou mÎşu byť:<ul><li>neexistujúci súbor, FTP, alebo URL<li>nepripojenie sa na internet<li>Firewall</ul><p>Ak túto URL vidíte vo vašom prehliadači, mÎşe ísť o kópiu v pamÀti Vášho počítača. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
275
276_textymbyco_ [l=sk] {<p>Svoju zbierku mÎşete vybudovať <ul><li>Od začiatku<dl><dd>Nová zbierka mÎşe obsahovať html dokumenty (.htm, .html), textové dokumenty (.txt, .text), dokumenty MS Word (.doc), dokumenty PDF (.pdf), alebo emailové dokumenty vo formáte "m-box" (.mbx).</dd></dl><li>Z existujúcej zbierky<dl><dd>Súbory vo vašej novej zbierke musia byť rovnakého typu ako ste pouşili pri tvorbe predchádzajúcej zbierky.</dd></dl>
277</ul>} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
278
279_textbtco_ [l=sk] {Vybuduj kolekciu } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
280_textand_ [l=sk] {Pridaj nové dáta} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
281_textad_ [l=sk] {Pridávam dáta:} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
282
283_texttftysb_ [l=sk] {Súbory, ktoré ste určili (dole) budú začlenené do zbierky. Uistite sa, şe tieto súbory uş v zbierke nie sú.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
284
285_textis_ [l=sk] {Vstupné zdroje :} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
286
287_textddd1_ [l=sk] {<p>Na presné určenie súborov, ktoré sa majú stiahnuÅ¥ mÃŽÅŸete pouÅŸiÅ¥ protokoly file:// a ftp://. <p> Ak pouşívate protokol http:// záleşí na URL či sa vám stiahne webová stránka, alebo súbor. Ak sa vám stiahne webová stránka, stiahnu sa s ňou aj webové linky a stránky na ktoré linky smerujú. (PokiaÄŸ sa nachádzajú na jednom webovom sídle, pod jednou URL). <p>Pri pouÅŸití : file:// or ftp:// sa vám stiahne celÃœ adresár aj s podadresármi.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
288
289_textddd2_ [l=sk] {<p>Kliknite na jedno zo zelenÜch tlačidiel. Ak ste pokročilí pouşívateğ mÎşete editovať nastavenia zbierky. Alebo choďte priamo budovateğského rozhrania. ZapamÀtajte si, şe sa kedykoğvek mÎşete vrátiť k predchádzajúcej fáze stlačením zeleného tlačidla. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
290
291_textconf1_ [l=sk] {<p>Vybudovanie a dizajn vašej zbierky je ovplyvnené konfiguračnÜm súborom. Skúsení pouşívatelia ho mÎşu editovať a meniť jeho nastavenia.<center><p><b>Ak nie ste skúsenÜ pouşívateğ, choďte na spodok stránky.</b></center> Pre zmenu nastavení, editujte dáta dole. Pre návrat k pÎvodnÜm nastaveniam kliknite na "Reset".} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
292
293_textreset_ [l=sk] {Reset } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
294
295
296_texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagecollector_" target=_top>reštartujte Zberateğa</a> a skúste znova. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
297
298
299_textretcoll_ [l=sk] {SpÀť } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
300
301_textdelperm_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirname_ nemohla byť vymazaná. Pravdepodobné príčiny : <ul> <li> Greenstone nie je oprávnenÜ vymazať priečinok _gsdlhome_/collect/_cgiargbc1dirname_.<br> Moşno budete musieť priečinok zbierky _cgiargbc1dirname_ zmazať manuálne.</li><li>Greenstone nemÎşe spustiť program _gsdlhome_/bin/script/delcol.pl. Uistite sa, şe súbor je moşné čítať a spustiť.</li>
302</ul>} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
303
304_textdelinv_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirname_ je chránená, alebo nefunkčná. Vaša operácia bola zrušená. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
305
306_textdelsuc_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirname_ bola úspešne zmazaná.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
307
308_textclonefail_ [l=sk] {Zbierka _cgiargclonecol_ nemohla byť vyklonovaná. Moşné príčiny : <ul> <li> Zbierka _cgiargclonecol_ neexistuje.<li> Zbierka _cgiargclonecol_ nemá konfiguračnÜ súbor collect.cfg <li> Greenstone nemá právo čítať súbor collect.cfg</ul>} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
309
310_textcolerr_ [l=sk] {Chyba ZberateÄŸa.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
311
312_texttmpfail_ [l=sk] {Zberateğ nedokázal prečítať, alebo zapísať dáta do priečinku Temporary. Moşné príčiny sú : <ul><li> Greenstone nemá oprávnenie čítať/zapisovať priečinok _gsdlhome_/tmp.</ul>} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
313
314_textmkcolfail_ [l=sk] {Zberateğ nedokázal vytvoriť potrebnú štruktúru priečinku (chyba mkcol.pl). Pravdepodobné príčiny : <ul>Greenstone nemá oprávnenie zapisovať do priečinku _gsdlhome_/tmp.<li> Chyba perl skriptov mkcol.pl. </ul>} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
315
316_textnocontent_ [l=sk] {Chyba Zberateğa: nová zbierka nebola pomenovaná. Reštartujte Zberateğa. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
317
318_textrestart_ [l=sk] {Reštartuj Zberateğa.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
319
320_textreloaderror_ [l=sk] {Pri budovaní novej kolekcie nastala chyba. Greenstone mohlo zmiasť pouşívanie tlačidiel "spať" a "obnov" vo vašom prehliadači (snaşte sa počas budovania zbierky minimalizovať pouşívanie tÜchto tlačidiel). Teraz reštartujte Zberateğa. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
321
322_textexptsuc_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirname_ bola úspešne exportovaná do adresára _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirname_.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
323
324_textexptfail_ [l=sk] {<p>Export zbierky _cgiargbc1dirname_ zlyhal. <p>Pravdepodobne ste nenainštalovali túto funkciu.<ul> <li>Ak ste inštalovali Greenstone z CD-ROM, funkcia Export sa nenainštalovala, pokiağ ste počas inštalácie nezvolili "Vlastnú" (Custom) inštaláciu. Funkciu je moşné doinštalovať opÀtovnÜm spustením inštalácie. <li>Ak ste inštalovali Greenstone z webovej distribúcie, musíte si stiahnuť inštalačnÜ súbor a doinštalovať potrebnú funkciu. Pre ďalšie informácie navštívte <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a> alebo píšte na <a
325 href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</ul>
326} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
327
328######################################################################
329# depositoraction
330package depositor
331######################################################################
332
333
334_textdepositorblurb_ [l=sk] {<p>Dopl&#328;te nasleduj&#250;ce inform&#225;cie a kliknite na _textintro_.</p>} # Updated 25-Nov-2006 by tomasfiala
335
336_textcaec_ [l=sk] {Pridávam k existujúcej zbierke} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
337_textbild_ [l=sk] {Do depozitu} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
338_textintro_ [l=sk] {Vyber súbor} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
339_textselect_ [l=sk] {Vyber zbierku} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
340_textmeta_ [l=sk] {Doplniť metadáta} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
341
342_texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagedepositor_" target=_top>Reštartujte Depozit</a> a skúste znova.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
343
344
345_textretcoll_ [l=sk] {Návrat do Depozitu} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
346
347_texttmpfail_ [l=sk] {Depozit nedokázal zapísať, alebo prečítať súbor/priečinok Temp. Pravdepodobne Greenstone nemÎşe :<ul>
348<li>zapisovať/čítať priečinok _gsdlhome_/tmp.</ul>} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
349
350
351######################################################################
352# 'gsdl' page
353package gsdl
354######################################################################
355
356
357#------------------------------------------------------------
358# text macros
359#------------------------------------------------------------
360
361
362_textgreenstone1_ [l=sk] {Greenstone je softvér prostredníctvom, ktorého je moÅŸné vytváraÅ¥ a spravovaÅ¥ digitálne zbierky. Prináša novÃœ spÃŽsob organizovania a sprístupňovania informácií na internete, alebo CD-ROM. Greenstone je produktom New Zeland Digital Library Project, Univerzity Waikato, distribuovanÃœ v spolupráci s UNESCO a Human info NGO. Je to voÄŸne dostupnÃœ softvér pod podmienkami GNU General Public Licence. <i>http://greenstone.org</i>} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
363
364_textgreenstone2_ [l=sk] {Webová stránka digitálnej knişnice Nového Zélandu (<a
365href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) obsahuje príklady zbierok vytvorenÜch prostredníctvom softvéru Greenstone. Zbierky na stránke demonštrujú rÎzne vyhğadávacie techniky, moşnosti prehliadania a sú v rÎznych jazykoch. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
366
367_textplatformtitle_ [l=sk] {platforma} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
368_textgreenstone3_ [l=sk] {Greenstone je schopnÜ pracovať pod systémami Windows, Unix a Mac OS X. ZdrojovÜ kód programu je plne prístupnÜ s moşnosťou editácie pod Microsoft C++, alebo gcc. Greenstone pracuje s voğne dostupnÜm softvérom : Apache Webserver a PERL.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
369
370_textgreenstone4_ [l=sk] {Najrozmanitejšie zbierky digitálnych dokumentov na CD-ROM boli vytvorené softvérom Greenstone. Napríklad zbierka <i>Humanity Development Library</i> obsahuje 1230 rÎznych publikácií od oblasti účtovníctva aş po problematiku čistoty vody. Hardvérové nároky na spustenie tÜchto zbierok sú minimálne. Prístup k informáciám je zabezpečenÜ vyhğadávaním a prehliadaním podğa rÎznych kategórií. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
371
372_textcustomisationtitle_ [l=sk] {prispÃŽsobenie} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
373_textgreenstone5_ [l=sk] {Funkcie Greenstone je moşné ğahko prispÎsobiť a rozšíriť. Metadátové prvky sa dajú podğa aktuálnych potrieb jednoducho vytvárať, editovať a upravovať. Greenstone disponuje jednoduchÜm pouşívateğskÜm rozhraním, ktoré je ğahko upravovateğné prostredníctvom macro súborov napísanÜch v jednoduchom jazyku.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
374
375_textdocumentationtitle_ [l=sk] {dokumentácia} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
376_textdocuments_ [l=sk] {Je dostupná aj rozsiahla dokumentácia Greenstone.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
377
378#_textthreedocs_ {There are three documents that explain the Greenstone system:}
379#_textinstall_ {The Greenstone Digital Library Software Installer's Guide}
380#_textuser_ {The Greenstone Digital Library Software User's Guide}
381#_textdevelop_ {The Greenstone Digital Library Software Developer's Guide}
382
383_textmailinglisttitle_ [l=sk] {diskusná skupina} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
384_textmailinglist_ [l=sk] {Na zabezpečenie komunikácie o Greenstone vznikla diskusná skupina do ktorej sa mÎşete prihlásiť na <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a>.
385
386Pre zasielanie správ do skupiny je potrebné správu adresovať na adresu <a
387href="mailto:[email protected]"
388>[email protected]</a>.
389} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
390
391_textbugstitle_ [l=sk] {chyby} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
392_textreport_ [l=sk] {Prajeme si, aby tento softvér fungoval správne. Prípadné chyby zasielajte na adresu <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
393
394_textgs3title_ [l=sk] {verzie} # Updated 25-Nov-2006 by tomasfiala
395_textgs3_ [l=sk] {Verzia softvéru Greenstone 3 ponúka všetky funkcie a vÜhody verzie Greenstone 2.
396Softvér je napísanÜ v jazyku Java a funguje kompiláciou nezávislÜch zásuvnÜch modulov komunikujúcich v jazyku XML. Dokumentácia a testovacie verzie Greenstone 3 sú dostupné na stránke <a href="http://www.greenstone.org/greenstone3.html"> Greenstone 3</a>.
397} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
398
399_textcreditstitle_ [l=sk] {autori} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
400
401_textwhoswho_ [l=sk] {Softvér Greenstone je vÜsledkom spoločnej práce : Rodger McNab a Stefan Boddie (principal architects and implementors). Ďalej k vytvoreniu prispeli : David Bainbridge, George
402Buchanan, Hong Chen, Michael Dewsnip, Katherine Don, Elke Duncker, Carl Gutwin, Geoff Holmes, Dana McKay, John McPherson, Craig Nevill-Manning, Dynal Patel, Gordon Paynter, Bernhard Pfahringer, Todd Reed, Bill Rogers, John Thompson, Stuart Yeates, členovia projektu New Zealand Digital Library : Mark Apperley, Sally Jo Cunningham, Matt Jones, Steve Jones, Te Taka Keegan, Michel Loots, Malika Mahoui, Gary Marsden, Dave Nichols a Lloyd Smith.
403} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
404
405_textaboutgslong_ [l=sk] {o softv&#233;ri Greenstone} # Updated 28-Nov-2006 by tomasfiala
406
407######################################################################
408# 'users' page
409package userslistusers
410######################################################################
411
412
413#------------------------------------------------------------
414# text macros
415#------------------------------------------------------------
416
417_textlocu_ [l=sk] {Zoznam pouşívateğov} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
418_textuser_ [l=sk] {pouşívateğ} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
419_textas_ [l=sk] {stav účtu} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
420_textgroups_ [l=sk] {skupiny} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
421_textcomment_ [l=sk] {komentár} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
422_textadduser_ [l=sk] {pridaj nov&#233;ho pou&#382;&#237;vate&#318;a} # Updated 25-Nov-2006 by tomasfiala
423_textedituser_ [l=sk] {editovať} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
424_textdeleteuser_ [l=sk] {vymazať} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
425
426
427######################################################################
428# 'users' page
429package usersedituser
430######################################################################
431
432
433#------------------------------------------------------------
434# text macros
435#------------------------------------------------------------
436
437
438_textedituser_ [l=sk] {Zmeniť pouşívateğské nastavenia} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
439_textadduser_ [l=sk] {Pridať nového pouşívateğa} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
440
441_textaboutusername_ [l=sk] {Pouşívateğské meno musí byť dlhé od 2 do 30 znakov a mÎşe obsahovať znaky '.', a '_'.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
442
443_textaboutpassword_ [l=sk] {Heslo musí byť dlhé 3 aş 8 znakov a mÎşe sa skladať zo znakov ASCII.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
444
445_textoldpass_ [l=sk] {Ak zostane toto pole prázdne bude zachované staré heslo.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
446_textenabled_ [l=sk] {zapnuté} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
447_textdisabled_ [l=sk] {vypnuté} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
448
449_textaboutgroups_ [l=sk] {Jednotlivé slová oddeğujte čiarkou a nedávajte medzi ne medzery.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
450
451
452######################################################################
453# 'users' page
454package usersdeleteuser
455######################################################################
456
457
458#------------------------------------------------------------
459# text macros
460#------------------------------------------------------------
461
462_textdeleteuser_ [l=sk] {Vymazať pouşívateğa} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
463_textremwarn_ [l=sk] {Ste si istÜ, şe chcete zmazať pouşívateğa <b>_cgiargumun_</b>?} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
464
465
466######################################################################
467# 'users' page
468package userschangepasswd
469######################################################################
470
471
472#------------------------------------------------------------
473# text macros
474#------------------------------------------------------------
475
476_textchangepw_ [l=sk] {Zmeniť heslo} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
477_textoldpw_ [l=sk] {staré heslo} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
478_textnewpw_ [l=sk] {nové heslo} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
479_textretype_ [l=sk] {napíšte ešte raz nové heslo} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
480
481
482######################################################################
483# 'users' page
484package userschangepasswdok
485######################################################################
486
487
488#------------------------------------------------------------
489# text macros
490#------------------------------------------------------------
491
492_textsuccess_ [l=sk] {Vaše heslo bolo úspešne zmenené.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
493
494
495######################################################################
496# 'users' page
497package users
498######################################################################
499
500
501#------------------------------------------------------------
502# text macros
503#------------------------------------------------------------
504
505_textinvalidusername_ [l=sk] {Neplatné pouşívateğské meno.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
506_textinvalidpassword_ [l=sk] {Neplatné heslo.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
507_textemptypassword_ [l=sk] {Vloşte počiatočné heslo pre tohto pouşívateğa.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
508_textuserexists_ [l=sk] {Tento pouşívateğ uş existuje, zvoğte iné pouşívateğské meno.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
509
510_textusernameempty_ [l=sk] {Vloşte svoje pouşívateğské meno.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
511_textpasswordempty_ [l=sk] {Vloşte svoje staré heslo.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
512_textnewpass1empty_ [l=sk] {Vloşte nové heslo a napíšte ho znova.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
513_textnewpassmismatch_ [l=sk] {Nové heslá sa nezhodujú.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
514_textnewinvalidpassword_ [l=sk] {Vloşili ste nesprávne heslo.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
515_textfailed_ [l=sk] {Nesprávne pouşívateğské heslo, alebo meno.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
516
517
518######################################################################
519# 'status' pages
520package status
521######################################################################
522
523
524#------------------------------------------------------------
525# text macros
526#------------------------------------------------------------
527
528
529_textversion_ [l=sk] {Verzia Greenstone} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
530_textframebrowser_ [l=sk] {Na zobrazenie musíte mať povolené rámce. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
531_textusermanage_ [l=sk] {Manaşment pouşívateğov} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
532_textlistusers_ [l=sk] {listuj v pouşívateğoch} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
533_textaddusers_ [l=sk] {pridaj nového pouşívateğa} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
534_textchangepasswd_ [l=sk] {zmeniť heslo} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
535_textinfo_ [l=sk] {Technické informácie} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
536_textgeneral_ [l=sk] {hlavná} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
537_textarguments_ [l=sk] {argumenty} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
538_textactions_ [l=sk] {akcie} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
539_textbrowsers_ [l=sk] {prehliadače} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
540_textprotocols_ [l=sk] {protokoly} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
541_textconfigfiles_ [l=sk] {Súbory s nastaveniami} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
542_textlogs_ [l=sk] {správy} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
543_textusagelog_ [l=sk] {správa o pouşívaní} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
544_textinitlog_ [l=sk] {init správa } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
545_texterrorlog_ [l=sk] {správa o chybách} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
546_textadminhome_ [l=sk] {administrátorská stránka} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
547_textreturnhome_ [l=sk] {Domov} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
548_titlewelcome_ [l=sk] {Administrácia} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
549_textmaas_ [l=sk] {MoÅŸné správcovské a administrátorské sluÅŸby zahŕňajú :} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
550_textvol_ [l=sk] {ukáş on-line správy} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
551_textcmuc_ [l=sk] {vytvor, spravuj a aktualizuj zbierky} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
552_textati_ [l=sk] {technické informácie CGI argumenty} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
553
554_texttsaa_ [l=sk] {Tieto sluşby sú prístupné prostredníctvom navigačnej lišty na ğavej strane stránky.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
555
556_textcolstat_ [l=sk] {Stav zbierky} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
557
558_textcwoa_ [l=sk] {Zbierky sa zobrazia v "zapnutom" stave len ak bude funkčnÜ build.cfg súbor v adresári zbierky. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
559
560_textcafi_ [l=sk] {kliknite na<i>info</i> aby sa zobrazili informácie o zbierke} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
561_textcctv_ [l=sk] {kliknite <i>na zbierku</i> aby sa zobrazila zbierka} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
562_textsubc_ [l=sk] {Odoslať zmeny} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
563_texteom_ [l=sk] {Chyba pri otváraní main.cfg} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
564_textftum_ [l=sk] {Aktualizácia main.cfg zlyhala} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
565_textmus_ [l=sk] {aktualizácia main.cfg prebehla úspešne} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
566
567
568######################################################################
569# 'bsummary' pages
570package bsummary
571######################################################################
572
573
574#------------------------------------------------------------
575# text macros
576#------------------------------------------------------------
577
578_textbsummary_ [l=sk] {Správa o vybudovaní zbierky "_collectionname_"} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
579_textflog_ [l=sk] {Správa o chybách v zbierke "_collectionname_"} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
580_textilog_ [l=sk] {Správa o importe zbierky "_collectionname_"} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
581
582############################################################################
583#
584# This stuff is only used by the usability (SEND FEEDBACK) stuff
585#
586############################################################################
587package Global
588
589# old cusab button
590_linktextusab_ [l=sk] {Poslať spÀtnú vÀzbu} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
591
592_greenstoneusabilitytext_ [l=sk] {Pouşívateğnosť webovÜch stránok} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
593
594_textwhy_ [l=sk] {<p>Poslaním tejto správy nás upozorníte, şe prehliadanú stránku povaşujete za náročnú.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
595_textextraforform_ [l=sk] {Nemusíte vyplniť celÜ formulár - kaşdá informácia uşitočná. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
596_textprivacybasic_ [l=sk] {<p>Správa bude obsahovať informácie len o navštívenÜch stránkach Greenstone a technológií, ktorú ste pri ich prehliadaní pouşili. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
597_textstillsend_ [l=sk] {Skutočne chcete poslať túto správu ?} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
598
599_texterror_ [l=sk] {chyba} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
600_textyes_ [l=sk] {Áno} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
601_textno_ [l=sk] {Nie} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
602_textclosewindow_ [l=sk] {Zavri okno} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
603_textabout_ [l=sk] {O} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
604_textprivacy_ [l=sk] {Súkromie} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
605_textsend_ [l=sk] {Poslať} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
606_textdontsend_ [l=sk] {Neposielaj } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
607_textoptionally_ [l=sk] {Nepovinné } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
608
609_textunderdev_ [l=sk] {Prehğad detailov bude prístupnÜ v definitívnej verzií. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
610
611_textviewdetails_ [l=sk] {Ukáş detaily správy} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
612_textmoredetails_ [l=sk] {Viac detailov} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
613_texttrackreport_ [l=sk] {Sledovať túto správu} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
614_textcharacterise_ [l=sk] {O akÜ problém ide} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
615_textseverity_ [l=sk] {Ako váşny je problém} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
616
617_textbadrender_ [l=sk] {Stránka nevyzerá dobre} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
618_textcontenterror_ [l=sk] {Chyba obsahu} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
619_textstrangebehaviour_ [l=sk] {Divné správanie} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
620_textunexpected_ [l=sk] {Stalo sa niečo neočakávané. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
621_textfunctionality_ [l=sk] {ŀaşko pouşívateğné} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
622_textother_ [l=sk] {Ostatné} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
623
624_textcritical_ [l=sk] {Kritická} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
625_textmajor_ [l=sk] {Váşne} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
626_textmedium_ [l=sk] {Stredné} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
627_textminor_ [l=sk] {ĜahkÜ} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
628_texttrivial_ [l=sk] {BezvÜznamnÜ} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
629
630_textwhatdoing_ [l=sk] {Čo ste sa pokúšali urobiť ?} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
631_textwhatexpected_ [l=sk] {Čo ste očakávali, ÅŸe sa stane ?} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
632_textwhathappened_ [l=sk] {Čo sa stalo ?} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
633
634_cannotfindcgierror_ [l=sk] {<h2>Prepáčte !</h2>NemÎşem nájsť program pre "_linktextusab_".} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
635
636_textusabbanner_ [l=sk] {Greenstone koru-style banner} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
637
638
639######################################################################
640# GTI text strings
641package gti
642######################################################################
643
644
645#------------------------------------------------------------
646# text macros
647#------------------------------------------------------------
648
649_textgtierror_ [l=sk] {Vyskytla sa chyba} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
650
651_textgtihome_ [l=sk] {Prostredníctvom tÜchto stránok je moşné :
652<ul>
653<li>prekladať časti Greenstone do nového jazyka
654<li>aktualizovať existujúce preklady
655<li>opravovať chyby v existujúcich prekladoch
656</ul>
657Prekladanie sa realizuje prostredníctvom webového rozhrania, alebo dokumentu vo formáte XLS. Prekladá sa vşdy celá fráza, pričom sa vynechávajú značky HTML a slová označené (_takto_) .
658<p>
659Kaşdá stránka prekladateğského rozhrania sa končí s tlačidlom _textgtisubmit_. Ak ho stlačíte, zmeny sa okamşite prejavia na inštalácií nzdl.org.
660} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
661
662_textgtiselecttlc_ [l=sk] {ZvoÄŸte svoj jazyk} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
663
664_textgtiselecttfk_ [l=sk] {Zvoğte súbor s ktorÜm chcete pracovať} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
665
666_textgticoredm_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone (Jadro)} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
667_textgtiauxdm_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone (Pomocné)} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
668_textgtiglidict_ [l=sk] {Slovník GLI} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
669_textgtiglihelp_ [l=sk] {Pomoc pre GLI} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
670_textgtiperlmodules_ [l=sk] {moduly Perl} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
671_textgtitutorials_ [l=sk] {Cvičenia} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
672_textgtigreenorg_ [l=sk] {Greenstone.org} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
673
674_textgtienter_ [l=sk] {Vstúp} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
675
676_textgticorrectexistingtranslations_ [l=sk] {Oprav existujúci preklad} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
677_textgtidownloadtargetfile_ [l=sk] {Stiahni súbor} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
678_textgtiviewtargetfileinaction_ [l=sk] {Zobraz aktualizovanÜ súbor} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
679
680_textgtinumchunksmatchingquery_ [l=sk] {Počet textovÃœch reÅ¥azcov spĺňajúcich poÅŸiadavku} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
681
682_textgtinumchunkstranslated_ [l=sk] {preloşené} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
683_textgtinumchunksrequiringupdating_ [l=sk] {Z tÜchto je potrebné _1_ aktualizovať.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
684_textgtinumchunksrequiringtranslation_ [l=sk] {počet zostávajúcich prekladov} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
685
686_textgtienterquery_ [l=sk] {Vloş slovo alebo frázu z časti textu, ktorÜ chceš opraviť. } # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
687_textgtifind_ [l=sk] {Nájdi} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
688
689_textgtitranslatingchunk_ [l=sk] {Prekladám <i>_1_</i>} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
690_textgtiupdatingchunk_ [l=sk] {Aktualizujem <i>_1_</i>} # Updated 25-Nov-2006 by tomasfiala
691_textgtisubmit_ [l=sk] {ODOSLAÅ€} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
692
693_textgtilastupdated_ [l=sk] {Naposledy aktualizované} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
694
695_textgtitranslationfilecomplete_ [l=sk] {Ďakujeme za vykonanie aktualizácie ! <p>Kópiu aktualizovaného súboru si mÃŽÅŸete stiahnuÅ¥ ak kliknete na odkaz hore. Súbor bude zahrnutÃœ do nasledujúcej distribúcie Greenstone.} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
696
697
698############
699# gli page
700############
701package gli
702
703_textglilong_ [l=sk] {knihovnícke rozhranie Greenstone} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
704_textglihelp_ [l=sk] {<p>Knihovnícke rozhranie Greenstone (Greenstone Librarian Interface – GLI) umoşňuje prístup k jednoduchému rozhraniu v ktorom je moÅŸné jednotlivé zbierky budovaÅ¥ a upravovaÅ¥. </p>
705
706<p>GLI pracuje v spojení so softvérom Greenstone a predpokladá, şe softvér je nainštalovanÜ v jednom z podpriečinkov inštalácie Greenstone.</p>
707
708<h4>Pouşívanie GLI pod operačnÜm systémom Windows</h4>
709
710Pre spustenie knihovníckeho rozhrania pod operačnÜm systémom Windows je potrebné nájsť inštaláciu Greenstone. Štandardne by sa mala nachádzať v <i>Štart</i> / <i>Programy</i> / <i>Greenstone Digital Library</i> / <i>Librarian Interface</i>.
711
712<h4>Spustenie GLI pod Unix</h4>
713
714Pre spustenie pod systémom Unix, choďte do adresára <i>gli</i> a spustite <i>gli.sh</i>.
715
716<h4>Spustenie GLI pod Mac OS X</h4>
717V prehliadači choďte cestou <i>Applications</i> / <i>Greenstone</i> / <i>GLI</i>.
718} # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.