Changeset 13364


Ignore:
Timestamp:
2006-11-29T14:02:56+13:00 (16 years ago)
Author:
nzdl
Message:

Updated Slovak interface, many thanks to Tomas Fiala.

Location:
trunk/gsdl/macros
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/gsdl/macros/slovak.dm

  r13071 r13364  
  206206
  207207_textpagetitle_ [l=sk] {Digitálna knižnica Greenstone}  # Updated 7-Oct-2006 by tomasfiala
  208 # -- Missing translation: _textadmin_
  209 # -- Missing translation: _textabgs_
  210 # -- Missing translation: _textgsdocs_
   208_textadmin_ [l=sk] {Správcovská stránka }  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
   209_textabgs_ [l=sk] {O Greenstone}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
   210_textgsdocs_ [l=sk] {Dokumentácia Greenstone}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
  211211
  212212_textdescradmin_ [l=sk] {Umožňuje pridávať nových používateľov, manažovať kolekcie a poskytuje technické informácie o inštalácií.}  # Updated 7-Oct-2006 by tomasfiala
  213213
  214 _textdescrgogreenstone_ [l=sk] {Prináša informácie o softvéry Greenstone a projekte digitálnej knižnice Nového Zélandu.}  # Updated 7-Oct-2006 by tomasfiala
  215 
  216 # -- Missing translation: _textdescrgodocs_
   214_textdescrgogreenstone_ [l=sk] {Prináša informácie o softvéri Greenstone a projekte digitálnej knižnice Nového Zélandu.}  # Updated 28-Nov-2006 by tomasfiala
   215
   216_textdescrgodocs_ [l=sk] {Príručka Greenstone}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
  217217
  218218#####################################################################
   
  222222
  223223_textgli_ [l=sk] {Knihovnícke rozhranie}  # Updated 7-Oct-2006 by tomasfiala
  224 # -- Missing translation: _textdescrgli_
   224_textdescrgli_ [l=sk] {Umožňuje vytvárať, upravovať a mazať zbierky}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
  225225
  226226package collector
  227227
  228228_textcollector_ [l=sk] {Zberateľ}  # Updated 7-Oct-2006 by tomasfiala
  229 # -- Missing translation: _textdescrcollector_
   229_textdescrcollector_ [l=sk] {Používanie knihovníckeho rozhrania je praktickejšie a vhodnejšie.}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
  230230
  231231package depositor
  232232
  233 # -- Missing translation: _textdepositor_
  234 # -- Missing translation: _textdescrdepositor_
   233_textdepositor_ [l=sk] {Depozit}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
   234_textdescrdepositor_ [l=sk] {Umožňuje pridať dokumenty do existujúcich zbierok}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
  235235
  236236package gti
   
  437437_textnostem_ [l=sk] {zhodovať sa musí celé slovo}  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
  438438_textaccentdiffs_ [l=sk] {Rozdielnosť:}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
  439 # -- Missing translation: _textignoreaccents_
  440 # -- Missing translation: _textmatchaccents_
   439_textignoreaccents_ [l=sk] {ignorovať dĺžne}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
   440_textmatchaccents_ [l=sk] {dĺžne sa musia zhodovať}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
  441441
  442442_textprefop_ [l=sk] {Vyhľadaj _maxdocoption_ záznamov s _hitsperpageoption_ na jednej strane.}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
   
  598598<p>Pri tvorbe dotazov si m&#244;&#382;ete vybra&#357; medzi jednoduch&#253;m a roz&#353;&#237;ren&#253;m vyh&#318;ad&#225;van&#237;m. Roz&#353;&#237;ren&#233; vyh&#318;ad&#225;vanie V&#225;m umo&#382;&#328;uje kombinova&#357; oper&#225;tori & (pre "A"), | (pre "ALEBO"), and ! (pre "NIE&#8220;)<p>Okno na vyh&#318;ad&#225;vanie je mo&#382;n&#233; roz&#353;&#237;ri&#357; na po&#382;adovan&#250; ve&#318;kos&#357; a vyh&#318;ad&#225;va&#357; pod&#318;a ve&#318;k&#233;ho po&#269;tu slov.<p>Sp&#244;sob porovn&#225;vania textu pri vyh&#318;ad&#225;van&#237; sa riadi dvoma p&#225;rmi tla&#269;idiel. Prv&#225; dvojica tla&#269;idiel (ozna&#269;en&#225; "VE&#317;K&#201;, mal&#233; p&#237;smen&#225;"), ur&#269;uje &#269;i mus&#237; s&#250;hlasi&#357; ve&#318;kos&#357; p&#237;smen. Druh&#225; dvojica znakov ("koncovky znakov") ur&#269;uje &#269;i bud&#250; v angli&#269;tine ignorovan&#233; koncovky znakov.<p>Napr&#237;klad, ak s&#250; zapnut&#233; tla&#269;idl&#225; <i>ignoruj ve&#318;kos&#357; znakov</i> a  <i>ignoruj koncovky slov</i>, bude dotaz <p><ul><kbd>African building</kbd></ul><p>spracovan&#253; rovnako ako<p><ul><kbd>africa builds</kbd></ul><p>preto&#382;e ve&#318;k&#233; p&#237;smeno v slove "African" bude zmenen&#233; na mal&#233; a zo slov "African a "building" bud&#250; odstr&#225;nen&#233; koncovky "n" a "ing".<p>Funkcia hist&#243;rie dotazov V&#225;m umo&#382;&#328;uje pozrie&#357; si v&#353;etky vyh&#318;ad&#225;van&#233; term&#237;ny a jednoducho ich vyladi&#357;.<p>Po&#269;et zobrazen&#253;ch vyh&#318;adan&#253;ch v&#253;sledkov na jednej strane je mo&#382;n&#233; zmeni&#357; v nastaveniach.}  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
  599599
  600 # -- Missing translation: _textcasefoldprefs_
  601 # -- Missing translation: _textstemprefs_
  602 # -- Missing translation: _textaccentfoldprefs_
   600_textcasefoldprefs_ [l=sk] {Pri vyh&#318;ad&#225;van&#237; v texte je mo&#382;n&#233; zapn&#250;&#357;, alebo vypn&#250;&#357; zhodu ve&#318;k&#253;ch/mal&#253;ch p&#237;smen. Napr&#237;klad, po zapnut&#237; "_preferences:textignorecase_", <i>snail farming</i> bude syst&#233;m ch&#225;pa&#357; rovnako ako <i>Snail Farming</i> a <i>SNAIL FARMING</i>.}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
   601_textstemprefs_ [l=sk] {Tla&#269;idlami je mo&#382;n&#233; zapn&#250;&#357;, alebo vypn&#250;&#357; ignorovanie koncoviek slov. Napr&#237;klad, ak je zapnut&#233; "_preferences:textstem_", <i>snail farming</i> bude syst&#233;m ch&#225;pa&#357; rovnako ako <i>snails farm</i> a <i>snail farmer</i>. T&#225;to funkcia funguje spo&#318;ahlivo len pri textoch v anglickom jazyku. _selectstemoptionsprefs_}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
   602_textaccentfoldprefs_ [l=sk] {Dve tla&#269;idl&#225; ur&#269;uj&#250; &#269;i sa m&#225; pri vyh&#318;ad&#225;van&#237; prihliada&#357; na diakritiku term&#237;nov. Napr&#237;klad ak je zapnut&#233; "_preferences:textignoreaccents_", <i>f&#233;d&#233;ration</i> bude syst&#233;m ch&#225;pa&#357; rovnako ako <i>fed&#233;ration</i> a <i>federation</i>.}  # Updated 21-Oct-2006 by tomasfiala
  603603 
  604604_textstemoptionsprefs_ [l=sk] {Bude lep&#353;ie ak pou&#382;ijete krat&#353;&#237; vyh&#318;ad&#225;vac&#237; term&#237;n (op&#237;san&#253; vy&#353;&#353;ie) v "_texthelpquerytermstitle_".}  # Updated 6-Oct-2006 by tomasfiala
 • trunk/gsdl/macros/slovak2.dm

  r13295 r13364  
  3535}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  3636
  37 _textgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je drahokam (podobne ako tento softvér), pochádza z Nového Zélandu. V tradičnej spoločnosti Maurov to bol najviac cenenÃœ predmet, ktorÃœ do seba mohol prijaÅ¥ a udrÅŸaÅ¥ <i>wairua</i>, teda "ducha", alebo "ÅŸivotnú silu". Greenstone predstavuje tradičné spoločenské hodnoty, preto je symbolom projektu verejne prístupnej digitálnej kniÅŸnice. Jeho lesk je milostivÃœ, jeho priesvitnosÅ¥ vzneÅ¡ená; jeho pevnosÅ¥ smelá a jeho ostré hrany spravodlivé. VyrezávanÃœ kameň, ktorÃœ vidíte v logu Greenstone je, <i>patu</i> - bojová zbraň. Je to rodinné dedičstvo zakladajúcich členov Greenstone. V bojoch muÅŸa proti muÅŸovi sú argumenty <i>patu</i> veÄŸmi rÃœchle a zdrvujúce. Veríme, ÅŸe tieto vlastnosti sa prenášajú aj na náš program, ostrosÅ¥ <i>patu</i> v naÅ¡om softvéry symbolizuje rozhranie naÅ¡ej technológie. </p>}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  38 
  39 _textaboutgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je softvér na vytváranie a šírenie digitálnych zbierok, prináša nové spÃŽsoby zverejňovania a sprístupňovania informácií <p>Greenstone je softvér na vytváranie a šírenie digitálnych zbierok, prináša nové spÃŽsoby zverejňovania a sprístupňovania informácií prostredníctvom internetu a CD-ROM. Greenstone je produkt <b>New Zealand Digital Library Project</b> vytvorenÃœ na <b>Univerzite
  40 Waikato</b> a distribuovanÃœ <b>UNESCO</b> s podporou organizácie <b>Human Info NGO</b>.  Je to voÄŸne prístupnÃœ softvér s otvorenÃœm kódom, ktorÃœ je dostupnÃœ na <a
   37_textgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je drahokam (podobne ako tento softv&#233;r), poch&#225;dza z Nov&#233;ho Z&#233;landu. V tradi&#269;nej spolo&#269;nosti Maurov to bol najviac cenen&#253; predmet, ktor&#253; do seba mohol prija&#357; a udr&#382;a&#357; <i>wairua</i>, teda "ducha", alebo "&#382;ivotn&#250; silu". Greenstone predstavuje tradi&#269;n&#233; spolo&#269;ensk&#233; hodnoty, preto je symbolom projektu verejne pr&#237;stupnej digit&#225;lnej kni&#382;nice. Jeho lesk je milostiv&#253;, jeho priesvitnos&#357; vzne&#353;en&#225;; jeho pevnos&#357; smel&#225; a jeho ostr&#233; hrany spravodliv&#233;. Vyrez&#225;van&#253; kame&#328;, ktor&#253; vid&#237;te v logu Greenstone je, <i>patu</i> - bojov&#225; zbra&#328;. Je to rodinn&#233; dedi&#269;stvo zakladaj&#250;cich &#269;lenov Greenstone. V bojoch mu&#382;a proti mu&#382;ovi s&#250; argumenty <i>patu</i> ve&#318;mi r&#253;chle a zdrvuj&#250;ce. Ver&#237;me, &#382;e tieto vlastnosti sa pren&#225;&#353;aj&#250; aj na n&#225;&#353; program, ostros&#357; <i>patu</i> symbolizuje rozhranie na&#353;ej technol&#243;gie.</p>}  # Updated 28-Nov-2006 by tomasfiala
   38
   39_textaboutgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je softv&#233;r na vytv&#225;ranie a &#353;&#237;renie digit&#225;lnych zbierok, prin&#225;&#353;a nov&#233; sp&#244;soby zverej&#328;ovania a spr&#237;stup&#328;ovania inform&#225;ci&#237; prostredn&#237;ctvom internetu a CD-ROM. Greenstone je produkt <b>New Zealand Digital Library Project</b> vytvoren&#253; na <b>Univerzite
   40Waikato</b> a distribuovan&#253; <b>UNESCO</b> s podporou organiz&#225;cie <b>Human Info NGO</b>.  Je to vo&#318;ne pr&#237;stupn&#253; softv&#233;r s otvoren&#253;m k&#243;dom, ktor&#253; je dostupn&#253; na <a
  4141href="http://greenstone.org">http://greenstone.org</a> pod podmienkami GNU General Public License. </p>
  4242
  43 <p>CieÄŸom softvéru je podporiÅ¥ vytváranie digitálnych kniÅŸníc v kniÅŸniciach, univerzitách a v ostatnÃœch verejnÃœch inÅ¡titúciách. Veríme, ÅŸe tento softvér prispeje k lepÅ¡iemu šíreniu informácií vo verejnej sfére.</p>
  44 
  45 <p>Tento softvér chce poskytnúť pouşívateÄŸom nástroje na vytvorenie vlastnÃœch digitálnych zbierok (a to predovÅ¡etkÃœm pouşívateÄŸom z univerzít, kniÅŸníc a ďalším organizáciám vo verejnej správe). V členskÃœch Å¡tátoch UNESCO, ale aj v rozvojovÃœch krajinách majú digitálne kniÅŸnice veÄŸkÃœ vÃœznam pri šírení informácií v oblastiach vedy, kultúry a vzdelávania. Veríme, ÅŸe tento projekt podporí efektívne vyuÅŸitie digitálnych kniÅŸníc a ich úlohu zdieÄŸaÅ¥ a rozÅ¡irovaÅ¥ informácie v spoločnosti.
  46 
  47 <p>Tento softvér vznikol na základe medzinárodnej spolupráce, ktorá začala v auguste 2000 medzi troma organizáciami.</p>
   43<p>Cie&#318;om softv&#233;ru je podpori&#357; vytv&#225;ranie digit&#225;lnych kni&#382;n&#237;c v kni&#382;niciach, univerzit&#225;ch a v ostatn&#253;ch verejn&#253;ch in&#353;tit&#250;ci&#225;ch. Ver&#237;me, &#382;e tento softv&#233;r prispeje k lep&#353;iemu &#353;&#237;reniu inform&#225;ci&#237; vo verejnej sf&#233;re.</p>
   44
   45<p>Tento softv&#233;r chce poskytn&#250;&#357; pou&#382;&#237;vate&#318;om n&#225;stroje na vytvorenie vlastn&#253;ch digit&#225;lnych zbierok (a to predov&#353;etk&#253;m pou&#382;&#237;vate&#318;om z univerz&#237;t, kni&#382;n&#237;c a &#271;al&#353;&#237;m organiz&#225;ci&#225;m vo verejnej spr&#225;ve). V &#269;lensk&#253;ch &#353;t&#225;toch UNESCO, ale aj v rozvojov&#253;ch krajin&#225;ch maj&#250; digit&#225;lne kni&#382;nice ve&#318;k&#253; v&#253;znam pri &#353;&#237;ren&#237; inform&#225;ci&#237; v oblastiach vedy, kult&#250;ry a vzdel&#225;vania. Ver&#237;me, &#382;e tento projekt podpor&#237; efekt&#237;vne vyu&#382;itie digit&#225;lnych kni&#382;n&#237;c a ich &#250;lohu zdie&#318;a&#357; a roz&#353;irova&#357; inform&#225;cie v spolo&#269;nosti.
   46
   47<p>Tento softv&#233;r vznikol na z&#225;klade medzin&#225;rodnej spolupr&#225;ce, ktor&#225; za&#269;ala v auguste 2000 medzi troma organiz&#225;ciami.</p>
  4848
  4949<p><a href="http://nzdl.org"><b>New Zealand Digital Library Project na univerzite Waikato</b></a>
  50 <br>Kde Greenstone vznikol za podpory novozélandského národného sekretariátu pre UNESCO (ako súčasÅ¥ príspevku Nového Zélandu do UNESCO).</p>
   50<br>Kde Greenstone vznikol za podpory novoz&#233;landsk&#233;ho n&#225;rodn&#233;ho sekretari&#225;tu pre UNESCO (ako s&#250;&#269;as&#357; pr&#237;spevku Nov&#233;ho Z&#233;landu do UNESCO).</p>
  5151
  5252<p>
   
  5555<a href="http://www.unesco.org"><b>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</b></a>
  5656<br>
  57 CieÄŸom UNESCO je rozÅ¡irovanie informácií pre vedu, vzdelávanie a kultúru. HlavnÃœm bodom medzivládneho programu „Informácie pre vÅ¡etkÃœch“ je dostupnosÅ¥ tÃœchto informácií v rozvojovÃœch krajinách.
   57Cie&#318;om UNESCO je roz&#353;irovanie inform&#225;ci&#237; pre vedu, vzdel&#225;vanie a kult&#250;ru. Hlavn&#253;m bodom medzivl&#225;dneho programu &#8222;Inform&#225;cie pre v&#353;etk&#253;ch&#8220; je dostupnos&#357; t&#253;chto inform&#225;ci&#237; v rozvojov&#253;ch krajin&#225;ch.
  5858</p>
  5959
  6060<p>
  6161<a href="http://humaninfo.org"><img alt="Human Info logo" src="_httpimg_/ghproj2.jpg" class="logo"></a>
  62 Tento projekt v spolupráci s agentúrami UN a NGO si vďaka digitalizácií a sprístupňovaniu digitálnych dokumentov v krajinách tretieho sveta získal svetové uznanie.
  63 <br>
  64 <a href="http://humaninfo.org"><b>The Human Info NGO</b></a>
  65 </p>
  66 }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   62<a href="http://humaninfo.org"><b>The Human Info NGO</b></a><br>
   63Tento projekt v spolupr&#225;ci s agent&#250;rami UN a NGO si v&#271;aka digitaliz&#225;cii a spr&#237;stup&#328;ovaniu digit&#225;lnych dokumentov v krajin&#225;ch tretieho sveta z&#237;skal svetov&#233; uznanie.}  # Updated 28-Nov-2006 by tomasfiala
  6764
  6865
   
  126123_textmustbelongtogroup_ [l=sk] {Pre prístup k tejto stránke patriÅ¥ k uşívateÄŸskej skupine "_cgiargug_".}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  127124
  128 # -- Missing translation: _textmessageinvalid_
   125_textmessageinvalid_ [l=sk] {Pre zobrazenie str&#225;nky mus&#237;te by&#357; prihl&#225;sen&#253;.<br>
   126_If_(_cgiargug_,[_textmustbelongtogroup_]<br>) Pros&#237;m vlo&#382;te va&#353;e meno a heslo.}  # Updated 25-Nov-2006 by tomasfiala
  129127
  130128_textmessagefailed_ [l=sk] {Neznámy uşívateÄŸ, alebo neplatné heslo.}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  210208_textsrce_ [l=sk] {Zdrojové dáta}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  211209_textconf_ [l=sk] {KonfigurovaÅ¥ zbierku}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  212 _textbild_ [l=sk] {_wizard:textbild_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  213 _textview_ [l=sk] {_wizard:textview_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  214210_textdel_ [l=sk] {VymazaÅ¥ zbierku}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  215211_textexpt_ [l=sk] {Export zbierky}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  216 _textbildsuc_ [l=sk] {_wizard:textbildsuc_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  217 _textviewbildsummary_ [l=sk] {_wizard:textviewbildsummary_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  218212
  219213_textdownloadingfiles_ [l=sk] {SÅ¥ahujem súbory ...}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  230224_textwec_ [l=sk] {pracuj s existujúcou, pridaj dáta, alebo vymaÅŸ. }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  231225
  232 _textcb3_ [l=sk] {PozmeňovaÅ¥ a budovaÅ¥ zbierky digitálnej kniÅŸnice mÃŽÅŸu len prihlásenÃœ pouşívatelia. TÃœmto spÃŽsobom softvér digitálnej kniÅŸnice chráni VaÅ¡e dáta pred neoprávnenou manipuláciou. Poznámka : Z bezpečnostnÃœch dÃŽvodov budete zo systému automaticky odhlásenÃœ po tridsiatich minútach, potom vás systém vyzve k opÀtovnému prihláseniu. Po prihlásení mÃŽÅŸete pokračovaÅ¥ tam kde ste prestali.}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   226_textcb3_ [l=sk] {Pozme&#328;ova&#357; a budova&#357; zbierky digit&#225;lnej kni&#382;nice m&#244;&#382;u len prihl&#225;sen&#237; pou&#382;&#237;vatelia. T&#253;mto sp&#244;sobom softv&#233;r digit&#225;lnej kni&#382;nice chr&#225;ni Va&#353;e d&#225;ta pred neopr&#225;vnenou manipul&#225;ciou. Pozn&#225;mka : Z bezpe&#269;nostn&#253;ch d&#244;vodov budete zo syst&#233;mu automaticky odhl&#225;sen&#253; po tridsiatich min&#250;tach, potom v&#225;s syst&#233;m vyzve k op&#228;tovn&#233;mu prihl&#225;seniu. Po prihl&#225;sen&#237; m&#244;&#382;ete pokra&#269;ova&#357; tam kde ste prestali.}  # Updated 27-Nov-2006 by tomasfiala
  233227
  234228_textcb4_ [l=sk] {VloÅŸte svoje meno a heslo.}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  258252
  259253_textcnmbs_ [l=sk] {Názov zbierky musí byÅ¥ stanovenÃœ}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  260 _texteambs_ [l=sk] {Zadajte svoju emalovú adresu}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   254_texteambs_ [l=sk] {Zadajte svoju emailov&#250; adresu}  # Updated 25-Nov-2006 by tomasfiala
  261255_textpsea_ [l=sk] {Napíšte emailovú adresu vo formáte : pouşívateÄŸ@doména}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  262256_textdocmbs_ [l=sk] {Zbierka musí byÅ¥ popísaná }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  299293_textreset_ [l=sk] {Reset }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  300294
  301 _textbild1_ [l=sk] {_wizard:textbild1_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  302 
  303 _textbild2_ [l=sk] {_wizard:textbild2_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  304 
  305 _textstopbuild_ [l=sk] {_wizard:textstopbuild_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  306 
  307 _textbild3_ [l=sk] {_wizard:textbild3_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  308 
  309 _textbuildcancelled_ [l=sk] {_wizard:textbuildcancelled_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  310 
  311 _textbildcancel1_ [l=sk] {_wizard:textbildcancel1_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  312 
  313 
  314 _textbsupdate1_ [l=sk] {_wizard:textbsupdate1_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  315 _textbsupdate2_ [l=sk] {_wizard:textbsupdate2_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  316 _textseconds_ [l=sk] {_wizard:textseconds_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  317 
  318 
  319 _textfailmsg11_ [l=sk] {_wizard:textfailmsg11_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  320 _textfailmsg21_ [l=sk] {_wizard:textfailmsg21_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  321 _textblcont_ [l=sk] {_wizard:textblcont_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  322295
  323296_texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagecollector_" target=_top>reÅ¡tartujte ZberateÄŸa</a> a skúste znova. }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  324297
  325 _textfailmsg31_ [l=sk] {_wizard:textfailmsg31_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  326 _textfailmsg41_ [l=sk] {_wizard:textfailmsg41_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  327 _textfailmsg71_ [l=sk] {_wizard:textfailmsg71_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  328298
  329299_textretcoll_ [l=sk] {SpÀť }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  362332
  363333
  364 _textdepositorblurb_ [l=sk] {<p>Doplńte nasledujúce informácie a kliknite na _textintro_.</p>}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  365 
  366 _textbsupdate1_ [l=sk] {_wizard:textbsupdate1_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  367 _textbsupdate2_ [l=sk] {_wizard:textbsupdate2_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  368 _textseconds_ [l=sk] {_wizard:textseconds_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   334_textdepositorblurb_ [l=sk] {<p>Dopl&#328;te nasleduj&#250;ce inform&#225;cie a kliknite na _textintro_.</p>}  # Updated 25-Nov-2006 by tomasfiala
  369335
  370336_textcaec_ [l=sk] {Pridávam k existujúcej zbierke}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  371337_textbild_ [l=sk] {Do depozitu}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  372338_textintro_ [l=sk] {Vyber súbor}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  373 _textbildsuc_ [l=sk] {_wizard:textbildsuc_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  374 _textviewbildsummary_ [l=sk] {_wizard:textviewbildsummary_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  375339_textselect_ [l=sk] {Vyber zbierku}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  376340_textmeta_ [l=sk] {DoplniÅ¥ metadáta}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  377 _textview_ [l=sk] {_wizard:textview_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  378 _textbild1_ [l=sk] {_wizard:textbild1_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  379 
  380 _textbild2_ [l=sk] {_wizard:textbild2_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  381 
  382 _textstopbuild_ [l=sk] {_wizard:textstopbuild_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  383 
  384 _textbild3_ [l=sk] {_wizard:textbild3_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  385 
  386 _textbuildcancelled_ [l=sk] {_wizard:textbuildcancelled_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  387 
  388 _textbildcancel1_ [l=sk] {_wizard:textbildcancel1_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  389 
  390 _textfailmsg11_ [l=sk] {_wizard:textfailmsg11_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  391 _textfailmsg21_ [l=sk] {_wizard:textfailmsg21_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  392 _textblcont_ [l=sk] {_wizard:textblcont_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  393341
  394342_texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagedepositor_" target=_top>ReÅ¡tartujte Depozit</a> a skúste znova.}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  395343
  396 _textfailmsg31_ [l=sk] {_wizard:textfailmsg31_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  397 _textfailmsg41_ [l=sk] {_wizard:textfailmsg41_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  398 _textfailmsg71_ [l=sk] {_wizard:textfailmsg71_}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  399344
  400345_textretcoll_ [l=sk] {Návrat do Depozitu}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  447392_textreport_ [l=sk] {Prajeme si, aby tento softvér fungoval správne. Prípadné chyby zasielajte na adresu <a href="mailto:greenstone@cs.waikato.ac.nz">greenstone@cs.waikato.ac.nz</a>}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  448393
  449 _textgs3title_ [l=sk] {v dielach}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   394_textgs3title_ [l=sk] {verzie}  # Updated 25-Nov-2006 by tomasfiala
  450395_textgs3_ [l=sk] {Verzia softvéru Greenstone 3 ponúka všetky funkcie a vÜhody verzie Greenstone 2.
  451396Softvér je napísanÜ v jazyku Java a funguje kompiláciou nezávislÜch zásuvnÜch modulov komunikujúcich v jazyku XML. Dokumentácia a testovacie verzie Greenstone 3 sú dostupné na stránke <a href="http://www.greenstone.org/greenstone3.html"> Greenstone 3</a>.
   
  458403}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  459404
  460 _textaboutgslong_ [l=sk] {o softvéry Greenstone}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   405_textaboutgslong_ [l=sk] {o softv&#233;ri Greenstone}  # Updated 28-Nov-2006 by tomasfiala
  461406
  462407######################################################################
   
  475420_textgroups_ [l=sk] {skupiny}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  476421_textcomment_ [l=sk] {komentár}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  477 # -- Missing translation: _textadduser_
   422_textadduser_ [l=sk] {pridaj nov&#233;ho pou&#382;&#237;vate&#318;a}  # Updated 25-Nov-2006 by tomasfiala
  478423_textedituser_ [l=sk] {editovaÅ¥}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  479424_textdeleteuser_ [l=sk] {vymazaÅ¥}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  743688
  744689_textgtitranslatingchunk_ [l=sk] {Prekladám <i>_1_</i>}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  745 _textgtiupdatingchunk_ [l=sk] {Aktuakizujem <i>_1_</i>}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   690_textgtiupdatingchunk_ [l=sk] {Aktualizujem <i>_1_</i>}  # Updated 25-Nov-2006 by tomasfiala
  746691_textgtisubmit_ [l=sk] {ODOSLAÅ€}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  747692
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.