Changeset 13677


Ignore:
Timestamp:
2007-01-18T13:27:20+13:00 (17 years ago)
Author:
nzdl
Message:

Updated translations, thanks to vankhang

Location:
trunk/gsdl/macros
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/gsdl/macros/vietnamese.dm

  r13488 r13677  
  2727_textsignin_ [l=vi] {đăng nhập}
  2828
  29 _textdefaultcontent_ [l=vi] {KhÃŽng tìm thấy trang yêu cầu. Vui lòng sá»­ dụng nút 'back' trên trình duyệt của bạn hoặc nút Trang chủ phía trên
  30 Ä‘ể quay lại Greenstone Digital Library.}
   29_textdefaultcontent_ [l=vi] {KhÃŽng tìm thấy trang yêu cầu. Vui lòng sá»­ dụng nút 'back' trên trình duyệt hoặc nút Trang chủ phía trên
   30để quay lại Greenstone Digital Library.}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  3131
  3232_textdefaulttitle_ [l=vi] {Lỗi GSDL }
   
  5151_textdescrpref_ [l=vi] {Thuộc tính}
  5252_textdescrgreenstone_ [l=vi] {Phần mềm thư viện số Greenstone}
  53 _textdescrusab_ [l=vi] {Bạn có khó khăn trong quá trình sá»­ dụng?}
   53_textdescrusab_ [l=vi] {Gặp khó khăn trong quá trình sá»­ dụng?}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  5454
  5555
   
  9696_textKeyword_ [l=vi] {Từ khóa}  # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
  9797_labelKeyword_ [l=vi] {Từ khóa}
  98 _textHowto_ [l=vi] {Cách để}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  99 _labelHowto_ [l=vi] {Cách để}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   98_textHowto_ [l=vi] {Cách thá»±c hiện}  # Updated 13-Dec-2006 by vankhang
   99_labelHowto_ [l=vi] {Cách thá»±c hiện}  # Updated 13-Dec-2006 by vankhang
  100100
  101101# Miscellaneous Greenstone metadata
   
  187187_textpagetitle_ [l=vi] {Phần mềm thư viện số Greenstone}
  188188
  189 _textnocollections_ [l=vi] {KhÃŽng có sẵn bộ sÆ°u tập hợp lệ (nghÄ©a là bộ sÆ°u tập được xây dá»±ng và đã được phổ biến)}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   189_textnocollections_ [l=vi] {KhÃŽng có sẵn bộ sÆ°u tập hợp lệ (nghÄ©a là khÃŽng tìm được bộ sÆ°u tập được xây dá»±ng và đã được phổ biến)}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  190190
  191191_textadmin_ [l=vi] {Trang quản trị}
   
  243243
  244244_textsubcols2_ [l=vi] {</blockquote>
  245 Bạn có thể kiểm tra (và thay thế) những bộ sÆ°u tập con mà bạn sá»­ dụng trên trang Thuộc tính.}
   245Người dùng có thể kiểm tra (và thay thế) những bộ sÆ°u tập con được sá»­ dụng trên trang Thuộc tính.}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  246246
  247247_titleabout_ [l=vi] {giới thiệu}
   
  289289_textEXPANDTEXT_ [l=vi] {Mở rộng văn bản}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  290290
  291 _textCONTRACTCONTENTS_ [l=vi] {Liên hệ\nội dung}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   291_textCONTRACTCONTENTS_ [l=vi] {Liên hệ nội dung}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  292292
  293293_textDETACH_ [l=vi] {Mở cửa\nsổ mới}
   
  295295_textEXPANDCONTENTS_ [l=vi] {Mở rộng nội dung}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  296296
  297 _textCONTRACT_ [l=vi] {Liên hệ\ntài liệu}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
   297_textCONTRACT_ [l=vi] {Liên hệ tài liệu}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  298298
  299299_textHIGHLIGHT_ [l=vi] {TÃŽ màu}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
   
  380380sử dụng loại truy vấn _querytypeselection_}
  381381
  382 _textadvancedmgppsearch_ [l=vi] {Search _indexselection_ _If_(_jselection_,of _jselection_ )_If_(_gselection_,at _gselection_ level )_If_(_nselection_,in _nselection_ language ) and display results in _formquerytypeadvancedselection_ order}  # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
  383 
  384 _textadvancedlucenesearch_ [l=vi] {Search _indexselection__If_(_jselection_, of _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level)_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_\,) for }  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   382_textadvancedmgppsearch_ [l=vi] {Tìm kiếm _indexselection_ _If_(_jselection_, của _jselection_ )_If_(_gselection_, tại _gselection_ level )_If_(_nselection_, trong _nselection_ language ) và hiển thị kết quả theo thứ tá»± _formquerytypeadvancedselection_ }  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
   383
   384_textadvancedlucenesearch_ [l=vi] {Tìm kiếm _indexselection__If_(_jselection_, của _jselection_)_If_(_gselection_, tại _gselection_ level)_If_(_nselection_, trong _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sắp xếp kết quả tìm được theo _sfselection_\,) để }  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  385385
  386386_textformsimplesearch_ [l=vi] {Tìm kiếm _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, sắp xếp kết quả theo by _sfselection_\,) for _formquerytypesimpleselection_ of}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  387387
  388 _textformadvancedsearchmgpp_ [l=vi] {Search _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,at _gformselection_ level )_If_(_nselection_,in _nselection_ language )and display results in _formquerytypeadvancedselection_ order }  # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
  389 
  390 _textformadvancedsearchlucene_ [l=vi] {Search _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  at _gformselection_ level)_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, sorting results by _sfselection_\,) for}  # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
  391 
  392 _textnojsformwarning_ [l=vi] {Cảnh báo: Javascript bị tắt hoạt động trên trình duyệt của bạn. <br>Để sá»­ dụng mẫu tìm kiếm, vui lòng bật lại nó.}
   388_textformadvancedsearchmgpp_ [l=vi] {Tìm kiếm _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,tại _gformselection_ level )_If_(_nselection_, trong _nselection_ language )và hiển thị kết quả theo thứ tá»± _formquerytypeadvancedselection_}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
   389
   390_textformadvancedsearchlucene_ [l=vi] {Tìm kiếm _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  tại _gformselection_ level)_If_(_nselection_, trong _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, sắp xếp kết quả tìm được theo _sfselection_\,) để}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
   391
   392_textnojsformwarning_ [l=vi] {Cảnh báo: Javascript bị tắt hoạt động trên trình duyệt. <br>Để sá»­ dụng mẫu tìm kiếm, vui lòng bật lại nó.}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  393393_textdatesearch_ [l=vi] {Bộ sưu tập này có thể tìm kiếm các tài liệu theo một phạm vi ngày hoặc các tài liệu mà chứa một ngày cụ thể. Đây là một tùy chọn của tìm kiếm.}
  394394_textstartdate_ [l=vi] {Ngày bắt đầu:}
   
  426426#------------------------------------------------------------
  427427
  428 _textprefschanged_ [l=vi] {Các thuộc tính đã được thiết lập nhÆ° sau.
  429 KhÃŽng sá»­ dụng nút "back" trên trình duyệt - Nó sẜ hủy bỏ các thiết lập đã làm!
  430 Thay  vào đó, nhấn một trong các nút trên thanh truy xuất bên trên.
  431 }
   428_textprefschanged_ [l=vi] {Các thuộc tính đã được thiết lập nhÆ° bên dưới. Người dùng khÃŽng nên sá»­ dụng nút "Back" trên trình duyệt vì nhÆ° vậy thì các thiết lập thuộc tính trước đó sẜ mất tác dụng.  Có thể nhấn một trong các nút trên thanh chức năng bên trên.}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  432429_textsetprefs_ [l=vi] {Thiết lập thuộc tính}
  433430_textsearchprefs_ [l=vi] {Thuộc tính tìm kiếm}
   
  436433_textpreferences_ [l=vi] {Thuộc tính}
  437434_textcasediffs_ [l=vi] {Phân biệt chữ hoa chữ thường:}
  438 _textignorecase_ [l=vi] {bỏ qua sá»± phân biệt chữ hoa chữ thường}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  439 _textmatchcase_ [l=vi] {chữ hoa/thường phải khớp từng cặp}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
   435_textignorecase_ [l=vi] {KhÃŽng phân biệt}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
   436_textmatchcase_ [l=vi] {Chữ hoa/chữ thường phải trùng khớp với nhau}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  440437_textwordends_ [l=vi] {Hậu tố của từ:}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  441 _textstem_ [l=vi] {bỏ qua các hậu tố của từ}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  442 _textnostem_ [l=vi] {toàn bộ từ phải khớp}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
   438_textstem_ [l=vi] {Bỏ qua các hậu tố của từ}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
   439_textnostem_ [l=vi] {Toàn bộ từ phải khớp}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  443440_textaccentdiffs_ [l=vi] {Khác nhau về trọng âm:}  # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
  444 _textignoreaccents_ [l=vi] {ignore accents}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   441_textignoreaccents_ [l=vi] {bỏ qua chức năng đánh dấu trọng âm}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  445442_textmatchaccents_ [l=vi] {kết hợp với dấu nhấn âm}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  446443
   
  453450_textall_ [l=vi] {tất cả}
  454451_textquerymode_ [l=vi] {Cách truy vấn:}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  455 _textsimplemode_ [l=vi] {cách truy vấn đơn giản}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  456 _textadvancedmode_ [l=vi] {chế độ truy vấn nâng cao (cho phép thá»±c hiện câu truy vấn bằng các toán tá»­ liên kết kiểu logic &, |, !)}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
   452_textsimplemode_ [l=vi] {Truy vấn đơn giản}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
   453_textadvancedmode_ [l=vi] {Truy vấn nâng cao (cho phép thá»±c hiện câu truy vấn bằng các toán tá»­ liên kết kiểu logic &, |, !)}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  457454_textlinkinterm_ [l=vi] {thÃŽng qua trang trung gian}
  458455_textlinkdirect_ [l=vi] {đi theo hướng đó}
   
  467464_textsearchtype_ [l=vi] {Kiểu truy vấn:}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  468465_textformsearchtype_ [l=vi] {with _formnumfieldoption_ fields}  # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
  469 _textplainsearchtype_ [l=vi] {bình thường với_boxsizeoption_hộp truy vấn}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  470 _textregularbox_ [l=vi] {dòng đơn}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  471 _textlargebox_ [l=vi] {rộng lớn}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   466_textplainsearchtype_ [l=vi] {Hộp truy vấn _boxsizeoption_}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
   467_textregularbox_ [l=vi] {Một dòng}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
   468_textlargebox_ [l=vi] {Nhiều dòng}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  472469
  473470_textrelateddocdisplay_ [l=vi] {hiển thị các tài liệu liên quan}
  474471_textsearchhistory_ [l=vi] {Tìm kiếm trước đó:}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  475472_textnohistory_ [l=vi] {KhÃŽng có kết quả tìm kiếm trước đó}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  476 _texthistorydisplay_ [l=vi] {hiển thị _historynumrecords_ mẫu tin tìm kiếm trước đó}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  477 _textnohistorydisplay_ [l=vi] {khÃŽng hiển thị chức năng tìm kiếm trước đó}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
   473_texthistorydisplay_ [l=vi] {Hiển thị _historynumrecords_ mẫu tin tìm kiếm trước đó}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
   474_textnohistorydisplay_ [l=vi] {KhÃŽng hiển thị chức năng tìm kiếm trước đó}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  478475
  479476
   
  514511# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
  515512# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
  516 _textdefaulthelp_ [l=vi] {tìm tài liệu theo _1_ bằng cách nhấn vào nút _2_}  # Updated 6-Dec-2006 by nghiadoan
  517 
  518 _textSearchhelp_ [l=vi] {tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút _labelSearch_}  # Updated 6-Dec-2006 by nghiadoan
  519 _textTohelp_ [l=vi] {tìm tài liệu theo trường Đến bằng cách nhấn vào the nút _labelTo_}  # Updated 6-Dec-2006 by nghiadoan
   513_textdefaulthelp_ [l=vi] {Tìm tài liệu theo _1_ bằng cách nhấn vào nút _2_}  # Updated 13-Dec-2006 by vankhang
   514
   515_textSearchhelp_ [l=vi] {Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút _labelSearch_}  # Updated 13-Dec-2006 by vankhang
   516_textTohelp_ [l=vi] {Tìm tài liệu theo trường Đến bằng cách nhấn vào the nút _labelTo_}  # Updated 13-Dec-2006 by vankhang
  520517_textFromhelp_ [l=vi] {tìm nhà xuất bản bằng các trường trên giao diện bằng cách nhấn vào nút _labelFrom_}  # Updated 6-Dec-2006 by nghiadoan
  521 _textBrowsehelp_ [l=vi] {tìm tài liệu}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  522 _textAcronymhelp_ [l=vi] {tìm tài liệu dá»±a theo các Thuật ngữ viết tắt bằng cách nhấn vào nút _labelAcronym_}  # Updated 6-Dec-2006 by nghiadoan
   518_textBrowsehelp_ [l=vi] {Tìm tài liệu}  # Updated 13-Dec-2006 by vankhang
   519_textAcronymhelp_ [l=vi] {Tìm tài liệu dá»±a theo các Thuật ngữ viết tắt bằng cách nhấn vào nút _labelAcronym_}  # Updated 13-Dec-2006 by vankhang
  523520_textPhrasehelp_ [l=vi] {tìm thành ngữ xuất hiện trong tài liệu bằng cách nhấn vào nút _labelPhrase_ . Cách này dùng để tìm các thuật ngữ phind}  # Updated 6-Dec-2006 by nghiadoan
  524521
   
  527524_textreadingdocs_ [l=vi] {Cách đọc các tài liệu}
  528525
  529 _texthelpreadingdocs_ [l=vi] {<p>- Bạn biết được bạn đã tìm thấy quyển sách mà bạn muốn nhờ vào tá»±a hoặc ảnh bìa của nó. Trong một số bộ sÆ°u tập những minh
  530 họa này được đi kÚm với bảng mục lục, một số khác chỉ chứa số
  531 của trang cùng với với một hộp thoại mà cho phép bạn chọn một trang mới và
  532 Ä‘i tiếp hoặc quay trở lại. Trong bảng mục lục, phần tiêu đề hiện tại đang đứng được in đậm và bảng mục lục có thể được mở rộng - nhấn chuột trên thÆ° mục để mở
  533 hoặc đóng chúng; nhấn chuột vào biểu tượng cuốn sách mở ở bên trên để đóng nó.</p>
  534 
  535 <p>Phần bên dưới là nội dung của phần hiện hành. Khi bạn đọc qua nó, có nhiều
  536 mÅ©i tên ở dưới đáy trang cho bạn sang phần kế tiếp hoặc quay trở lại phần trước đó.</p>
  537 
  538 <p>Phía dưới tiêu đề hoặc bức hình có một số nút. Nút <i>Mở văn bản</i> sẜ mở rộng
  539 toàn bộ nội dung thÆ° mục hiện hành hoặc toàn bộ nội dung cuốn sách hiện hành.
  540 Nếu tài liệu quá lớn, nó có thể tốn nhiều thời gian và bộ nhớ. Nút <i>Mở nội dung</i> sẜ
  541 mở rộng toàn bộ nội dung của bảng, giúp bạn thấy tên tất cả các chÆ°Æ¡ng, các
  542 thÆ° mục con (subsections). Nút <i>Mở cá»­a sổ mới</i> có tác dụng mở ra cá»­a sổ mới. (Phần này có
  543 cÃŽng dụng trong việc mở ra tài liệu cùng một lúc để đọc hoặc so sánh). Cuối cùng, khi
  544 bạn tìm kiếm với các từ, các từ đó sẜ được tÃŽ sáng. Nhấn chuột vào nút <i>KhÃŽng tÃŽ màu</i> để
  545 xoá các phần tÃŽ sáng.</p>
  546 }
   526_texthelpreadingdocs_ [l=vi] {<p>- Xác định quyển sách mà người dùng muốn tìm dá»±a vào tá»±a sách hoặc ảnh bìa của nó. Trong một số bộ sÆ°u tập những hình minh họa này được đi kÚm với bảng mục lục, một số khác chỉ chứa số của trang của sách cùng với với một hộp thoại. Người dùng nhập vào số trang muốn xem trong hộp thoại và đi tiếp hoặc quay trở lại trang đã xem. Trong bảng mục lục, phần tiêu đề được in đậm và bảng mục lục có thể được mở rộng các thành phần cấp con của nó bằng cách nhấn chuột trên thÆ° mục để mở hoặc đóng chúng; nhấn chuột vào biểu tượng cuốn sách mở ở bên trên để đóng nó.</p>
   527
   528<p>Phía bên dưới là nội dung của mục được chọn. Sau khi đọc xong, người dùng có thể chuyển sang phần kế tiếp hoặc quay trở lại trang trước đây bằng các nút mÅ©i tên di chuyển ở bên dưới..</p>
   529
   530<p>Phía dưới tiêu đề hoặc hình ảnh có một số nút. Nút <i>Mở văn bản</i> sẜ mở rộng
   531toàn bộ nội dung thÆ° mục hoặc nội dung quyển sách hiện hành.
   532Nếu tài liệu quá lớn, có thể phải đợi một ít thời gian. Nút <i>Mở nội dung</i> sẜ
   533mở rộng toàn bộ nội dung của bảng, giúp người dùng thấy tên tất cả các chÆ°Æ¡ng, các
   534thÆ° mục con (subsections). Nút <i>Mở cá»­a sổ mới</i> có tác dụng mở ra cá»­a sổ mới. (Chức năng này giúp người dùng dá»
   535 dàng đọc và so sánh các tài liệu với nhau). Cuối cùng, khi
   536bạn tìm kiếm với các từ, các từ đó sẜ được tÃŽ một vệt sáng. Nhấn chuột vào nút <i>KhÃŽng tÃŽ màu</i> để
   537xoá các phần tÃŽ một vệt sáng.</p>
   538}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  547539
  548540# help about the icons
   
  560552
  561553_texthelpsearching_ [l=vi] {<p>
  562   Từ trang tìm kiếm, bạn có thể làm câu truy vấn theo các bước đơn giản sau:<p>
   554  Từ trang tìm kiếm, có thể thá»±c hiện câu truy vấn theo các bước đơn giản sau:<p>
  563555 
  564   <ol><li>Xác định các mục bạn muốn tìm.
  565       <li>Bạn muốn tìm tất cả các từ hay chỉ một số từ.
  566       <li>Nhập vào những từ bạn muốn tìm.
   556  <ol><li>Xác định các mục cần tìm.
   557      <li>Tìm tất cả các từ hay chỉ một số từ.
   558      <li>Nhập vào những từ cần tìm kiếm
  567559      <li>Nhấn chuột vào nút <i>Bắt đầu tìm kiếm</i>.
  568560  </ol>
  569561
  570 <p>Khi bạn thá»±c hiện câu truy vấn, tên của 20 tài liệu phù hợp yêu cầu
  571 sẜ được trình bày. Ở cuối mỗi trang sẜ có nút để cho bạn chuyển
  572 sang trang kế cÅ©ng chứa tối đa 20 tài liệu. Từ vị trí đó bạn sẜ tìm thấy
  573 các nút để bạn chuyển sang trang tiếp theo hoặc trở về trang đầu, cứ
   562<p>Khi thá»±c hiện câu truy vấn, tên của 20 tài liệu phù hợp yêu cầu
   563sẜ được trình bày. Ở cuối mỗi trang sẜ có nút để cho người dùng chuyển
   564sang trang kế cÅ©ng chứa tối đa 20 tài liệu. Từ vị trí đó người dùng sẜ tìm thấy
   565các nút để người dùng chuyển sang trang tiếp theo hoặc trở về trang đầu, cứ
  574566tiếp tục như thế để xem kết quả. Nhấn lên tên của bất kì một tài liệu nào hoặc
  575567nút nhỏ bên cạnh nó để xem nội dung.
  576568
  577 <p>Tối đa 100 kết quả được trình bày trong số kết quả trả về. Bạn có
   569<p>Tối đa 100 kết quả được trình bày trong số kết quả trả về. Người dùng có
  578570thể thay đổi con số này bằng nhấn lên nút <i>các thuộc tính</i> phía trên cùng
  579571của trang. <p>
  580 }  # Updated 6-Dec-2006 by nghiadoan
   572}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  581573
  582574_texthelpquerytermstitle_ [l=vi] {Các điều kiện tìm kiếm}
  583 _texthelpqueryterms_ [l=vi] {<p>Bất kÃœ khi nào bạn đánh vào hộp truy vấn được xem nhÆ° là một danh sách
  584 các từ gọi là “từ khóa”. Mỗi điều kiện là một từ chứa các chữ alphabet hay
  585 chữ số. Các từ phải được cách ra bằng khoảng trắng. Bất cứ các dấu chấm câu, chấm phẩy, gạch ngang, v.v.. cÅ©ng đều được xem nhÆ° là khoảng
  586 trắng. Bạn sẜ khÃŽng thể tìm những từ khóa có chứa dấu chấm.
  587 
  588 <p>Ta có câu truy vấn sau<p>
   575_texthelpqueryterms_ [l=vi] {<p>Người dùng nhập danh sách các từ được định nghÄ©a là “từ khóa” cần tìm kiếm vào hộp truy vấn. Mỗi điều kiện tìm kiếm chỉ chứa các kí tá»± alphabet hay chữ số. Các từ phải được cách ra bằng khoảng trắng. Bất cứ các dấu chấm câu, chấm phẩy, gạch ngang, v.v.. cÅ©ng đều được xem nhÆ° là khoảng
   576trắng. KhÃŽng thể tìm những từ khóa có chứa dấu chấm.
   577
   578<p>Câu truy vấn sau<p>
  589579    <ul><kbd>Agro-forestry in the Pacific Islands: Systems for Sustainability (1993)</kbd></ul>
  590580      <p>sẜ tÆ°Æ¡ng đương với<p>
  591581      <ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands  Systems for Sustainability  1993 </kbd></ul><p>
  592 }
   582}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  593583
  594584_texthelpmgppsearching_ [l=vi] {Để bộ sÆ°u tập xây dá»±ng MGPP,  một số tùy chọn được cung cấp sẵn.
   
  613603
  614604<ul>
  615   <li>Loại truy vấn thứ nhất là tìm <b>tất cả</b> các từ trong hộp hội thoại tìm kiếm. Tài
  616 liệu được tìm thấy có thể là các ChÆ°Æ¡ng hoặc Tên sách chứa tất cả các từ tìm kiếm.
  617 Những tài liệu nào thỏa điều kiện tìm kiếm sẜ được trình bày.<p>
  618 
  619   <li>Loại thứ hai là chỉ tìm <b>một số</b> từ trong một loạt từ mà bạn đã gõ vào có trong tài
  620 liệu bạn đang tìm. Những tài liệu nào có thỏa điều kiện tìm kiếm hÆ¡n cả sẜ được hiển thị. Các tài liệu được tìm thấy sẜ được sắp xếp theo độ phù hợp của chúng đối với yêu cầu. DÃŽ phù hợp này được xác định dá»±a trên
  621 
   605  <li>Loại truy vấn thứ nhất là tìm <b>Tất cả</b> các từ trong hộp thoại tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm sẜ tìm từ đã nhập vào so với các từ trong tài liệu (thường tìm ở ChÆ°Æ¡ng và Nhan đề). Những tài liệu nào thỏa điều kiện tìm kiếm sẜ được trình bày theo thứ tá»± alphabe.<p>
   606
   607  <li>Loại thứ hai là chỉ tìm <b>một số</b> từ trong một loạt từ mà bạn đã nhập liệu. Những tài liệu nào thỏa điều kiện tìm kiếm hÆ¡n cả sẜ được hiển thị. Các tài liệu được tìm thấy sẜ được sắp xếp theo độ phù hợp của chúng đối với yêu cầu tìm kiếm. Độ phù hợp này được xác định dá»±a trên:
  622608      <p><ul>
  623          <li> Tài liệu nào chứa càng nhiều các từ tìm kiếm trong hộp hội thoại thì kết quả càng chính xác.
   609         <li> Tài liệu nào chứa càng nhiều các từ tìm kiếm trong hộp thoại thì kết quả càng chính xác.
  624610         <li> Các từ ít thÃŽng dụng quan trọng hÆ¡n các từ thÃŽng dụng
  625611         <li> Tài liệu có nội dung ngắn dá»
   
  628614</ul>
  629615 
  630 <p>Người sá»­ dụng có thể chọn những cách tìm kiếm mà họ thích - Chọn cả
  631 một câu hoặc ngay cả một đoạn. Nếu bạn xác định chỉ gõ vào một từ thì các
   616<p>Chọn cách tìm kiếm thích hợp - Chọn tìm theo câu văn hoặc tìm theo đoạn văn. Nếu người dùng xác định chỉ gõ vào một từ thì các
  632617kết quả được sắp thứ tự theo số lần xuất hiện từ cần tìm kiếm trong mỗi tài liệu.<p>
  633 }
  634 
  635 _texthelpadvancedsearchtitle_ [l=vi] {Tìm kiếm nâng cao sá»­ dụng _1_ search phÆ°Æ¡ng tiện}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   618}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
   619
   620_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=vi] {Tìm kiếm nâng cao sá»­ dụng phÆ°Æ¡ng tiện tìm kiếm _1_}  # Updated 13-Dec-2006 by vankhang
  636621
  637622_texthelpadvancedsearch_ [l=vi] {<p> Nếu chọn chức năng truy vấn năng cao, các tùy chọn tìm kiếm sẜ khÃŽng khác nhau nhiều.}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   
  646631}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  647632
  648 _texthelpadvsearchmgpp_ [l=vi] {Tìm kiếm nâng cao trong bộ sÆ°u tập MGPP sá»­ dụng các toán tá»­ logic. _texthelpbooleansearch_<p> Kết quả có thể hiển thị theo thứ tá»± hàng, mÃŽ tả cho một vài tìm kiếm theo <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>, hoặc theo thứ tá»± "natural"(hoặc theo "build"). Đây là thứ tá»± mà tài liệu cung cấp trong suốt tiến trình tạo bộ sÆ°u tập. <p> Các tóan tá»­ nâng cao bao gồm NEARx và WITHINx. NEARx dùng để chỉ định khoảng cách tối đa (x từ) giữa 2 thuật ngữ truy vấn được kết hợp. WITHINx chỉ định thuật ngữ thứ 2 sẜ xuất hiện x từ <i>sau</i> thuật ngữ thứ nhất. TÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° cách sá»­ dụng NEAR nhÆ°ng trong phần này thì quan trọng thứ tá»± hÆ¡n. Khoảng cách mặc định là 20.}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  649 
  650 _texthelpadvancedsearchextra_ [l=vi] {Chú Ãœ: Các phép toàn này sẜ được bỏ qua nếu bạn đang tìm kiếm theo dạng câu truy vấn đơn giản.}  # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
   633_texthelpadvsearchmgpp_ [l=vi] {Tìm kiếm nâng cao trong bộ sÆ°u tập MGPP sá»­ dụng các toán tá»­ logic. _texthelpbooleansearch_<p> Kết quả có thể hiển thị theo thứ tá»± hàng, mÃŽ tả cho một vài tìm kiếm theo <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>, hoặc theo thứ tá»± "natural"(hoặc theo "build"). Đây là thứ tá»± mà tài liệu cung cấp trong suốt tiến trình tạo bộ sÆ°u tập. <p> Các toán tá»­ nâng cao bao gồm NEARx và WITHINx. NEARx dùng để chỉ định khoảng cách tối đa (x từ) giữa 2 thuật ngữ truy vấn được kết hợp. WITHINx chỉ định thuật ngữ thứ 2 sẜ xuất hiện x từ <i>sau</i> thuật ngữ thứ nhất. TÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° cách sá»­ dụng NEAR nhÆ°ng trong phần này thì quan trọng thứ tá»± hÆ¡n. Khoảng cách mặc định là 20.}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
   634
   635_texthelpadvancedsearchextra_ [l=vi] {Chú Ãœ: Các phép toàn này sẜ được bỏ qua nếu thá»±c hiện tìm kiếm theo dạng câu truy vấn đơn giản.}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  651636
  652637_texthelpadvsearchlucene_ [l=vi] {Tìm kiếm nâng cao trong bộ sưu tập Lucene sử dụng các toán tử logic._texthelpbooleansearch_
   
  655640_texthelpformsearchtitle_ [l=vi] {Trường tìm kiếm}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  656641
  657 _texthelpformsearch_ [l=vi] {<p>Trường tìm kiếm cung cấp khả năng tìm kiếm kết hợp giữa các mục. Cho ví dụ, một người có thể thá»±c hiện tìm kiếm Nhan đề là "Smith" VÀ chủ đề "snail farming". Trong chức năng tìm kiếm đơn giản, chÆ°Æ¡ng trình sẜ thá»±c hiện việc tìm kiếm riêng lẻ từng dòng trên giao diện, kết hợp theo phép toán VÀ (khi chọn tìm "Tất cả") hoặc phép toán Hoặc (khi tìm theo "Một Vài"). Các thuật ngữ ở bên trong các trường cÅ©ng được kết hợp theo qui tắc tÆ°Æ¡ng tá»±. Trong chức năng tìm kiếm nâng cao, người dùng chỉ định việc sá»­ dụng các toán tá»­ VÀ/HOẶC/KHÔNG trong các danh sách sổ xuống để kết hợp giữa các trường để thá»±c hiện tìm kiếm, ngoài ra, còn có thể kết hợp cả việc sá»­ dụng các toán tá»­ logic.}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   642_texthelpformsearch_ [l=vi] {<p>Trường tìm kiếm cung cấp khả năng tìm kết hợp giữa các mục. Cho ví dụ, một người có thể thá»±c hiện tìm kiếm Nhan đề là "Smith" VÀ chủ đề "snail farming". Trong chức năng tìm kiếm đơn giản, chÆ°Æ¡ng trình sẜ thá»±c hiện việc tìm kiếm riêng lẻ từng dòng trên giao diện, kết hợp theo phép toán VÀ (khi chọn tìm "Tất cả") hoặc phép toán Hoặc (khi tìm theo "Một Vài"). Các thuật ngữ ở bên trong các trường cÅ©ng được kết hợp theo qui tắc tÆ°Æ¡ng tá»±. Trong chức năng tìm kiếm nâng cao, người dùng chỉ định việc sá»­ dụng các toán tá»­ VÀ/HOẶC/KHÔNG trong các danh sách sổ xuống để kết hợp giữa các trường thá»±c hiện tìm kiếm. Ngoài ra, còn có thể kết hợp cả việc sá»­ dụng các toán tá»­ logic.}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  658643
  659644_texthelpformstemming_ [l=vi] {Hộp "fold" và "stem" cho phép chỉ định khi The "fold" and "stem" boxes allow you to specify whether the terms inside that field are casefolded or stemmed. These are both switched off by default for advanced form searching.}  # Updated 4-Dec-2006 by vankhang
   
  661646_textdatesearch_ [l=vi] {Tìm kiếm theo ngày tháng}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  662647
  663 _texthelpdatesearch_ [l=vi] {Tìm kiếm theo ngày tháng cho phép bạn tìm các tài liệu thỏa mãn các từ khóa và nằm trong một khaỏng thời gian nào đó. Bạn có thể tìm các tài liệu trong một năm hay trong một khoảng thời gian nhiều năm. LÆ°u Ãœ rằng bạn khÃŽng cần phải có từ khóa nào cả - bạn có thể chỉ tìm kiếm theo ngày tháng, hay ngược lại, bạn khÃŽng nhất thiết phải sá»­ dụng ngày tháng trong quá trình tìm kiếm, nếu bạn khÃŽng chỉ rõ ngày tháng thi việc tìm kiếm sẜ giống nhÆ° khi chức năng tìm kiếm bằng ngày tháng khÃŽng tồn tại. <p>
  664 }
   648_texthelpdatesearch_ [l=vi] {Tìm kiếm theo ngày tháng cho phép người dùng tìm các tài liệu thỏa mãn các từ khóa và nằm trong một khaỏng thời gian nào đó. Người dùng có thể tìm các tài liệu trong một năm hay trong một khoảng thời gian nhiều năm. LÆ°u Ãœ rằng người dùng khÃŽng cần phải có từ khóa nào cả - có thể chỉ tìm kiếm theo ngày tháng, hay ngược lại, khÃŽng nhất thiết phải sá»­ dụng ngày tháng trong quá trình tìm kiếm. Nếu người dùng khÃŽng chỉ rõ ngày tháng thi việc tìm kiếm sẜ giống nhÆ° khi chức năng tìm kiếm bằng ngày tháng khÃŽng tồn tại. <p>
   649}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  665650
  666651_texthelpdatehowtotitle_ [l=vi] {Cách sử dụng chức năng này:}
   
  685670
  686671_texthelpdateresultstitle_ [l=vi] {Cách quá trình tìm kiếm được thực hiện}
  687 _texthelpdateresults_ [l=vi] {Nói chung, khi tìm kiếm các văn bản về nam 1903, ta sẜ khÃŽng có các tài liệu viết vào năm 1903, mà chỉ có các tài liệu viết về năm 1903. Tuy nhiên, kết quả sẜ là các văn bản mà ngày tháng của nó (ví dụ 1899-1911) có chứa 1903 và cả những văn bản mà nội dung có ghi tên thế kỉ mà năm 1903 thuộc về (ví dụ thế kỉ 20). Có nghÄ©a là. Đối với một số văn bản, ngày tháng bạn cần tìm khÃŽng xuất hiện trá»±c tiếp trên văn bản. Đối với tìm kiếm trong một khoảng thời gian, tất cả những nguyên tắc trên được áp dụng cho từng ngày trong khoảng thời gian đó.
   672_texthelpdateresults_ [l=vi] {Nói chung, khi tìm kiếm các văn bản liên quan đến năm 1903, sẜ khÃŽng tìm được các tài liệu viết vào năm 1903, mà chỉ có các tài liệu viết về năm 1903. Tuy nhiên, kết quả sẜ là các văn bản mà ngày tháng của nó (ví dụ 1899-1911) có chứa 1903 và cả những văn bản mà nội dung có ghi tên thế kỉ mà năm 1903 thuộc về (ví dụ thế kỉ 20). Có nghÄ©a là. Đối với một số văn bản, ngày tháng cần tìm khÃŽng xuất hiện trá»±c tiếp trên văn bản. Đối với tìm kiếm trong một khoảng thời gian, tất cả những nguyên tắc trên được áp dụng cho từng ngày trong khoảng thời gian đó.
  688673<p>
  689 }
   674}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  690675
  691676_textchangeprefs_ [l=vi] {Thay đổi những thuộc tính}
  692677
  693 _texthelppreferences_ [l=vi] {<p>Khi bạn nhấn chuột lên nút <i>Thuộc tính</i> ở phía trên của trang, bạn sẜ có thể thay đổi một vài đặc điểm của giao diện cho phù hợp với yêu cầu riêng của bạn.
  694 }
   678_texthelppreferences_ [l=vi] {<p>Khi người dùng nhấn chuột lên nút <i>Thuộc tính</i> ở phía trên của trang, người dùng sẜ có thể thay đổi một vài đặc điểm của giao diện cho phù hợp với cá nhân.}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  695679
  696680_texthelpcollectionprefstitle_ [l=vi] {Thuộc tính Bộ sưu tập}
  697 _texthelpcollectionprefs_ [l=vi] {Một số bộ sÆ°u tập gộp từ nhiều bộ sÆ°u tập nhỏ hÆ¡n mà ta có thể tìm kiếm
  698 Ä‘á»™c lập hoặc kết hợp lại làm một. Khi đó, bạn có thể chọn những bộ sÆ°u tập con bạn muốn vào trang tìm kiếm của bạn dùng trang Thuộc tính.
  699 }
   681_texthelpcollectionprefs_ [l=vi] {Một số bộ sÆ°u tập được kết hợp từ nhiều bộ sÆ°u tập nhỏ hÆ¡n. Người dùng có thể thá»±c hiện tìm kiếm chúng một cách độc lập hoặc kết hợp là một. Vì vậy, trang Thuộc tính cho phép người dùng thêm các bộ sÆ°u tập con vào kết quả tìm kiếm.
   682}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  700683
  701684_texthelplanguageprefstitle_ [l=vi] {Thuộc tính ngÃŽn ngữ}
  702 _texthelplanguageprefs_ [l=vi] {Mỗi bộ sÆ°u tập  đều có ngÃŽn ngữ thể hiện riêng, nhÆ°ng bạn vẫn có thể chuyển
  703 sang ngÃŽn ngữ khác nếu thích. Bạn có thể thay đổi cách mã hoá mà phần mềm. ThÃŽng thường Greenstone sẜ chọn một cách thích hợp nhÆ°ng một số trình duyệt sẜ hoạt động tốt hÆ¡n khi chuyển sang một loại mã hóa khác.
  704 Greenstone đã sá»­ dụng để đưa dữ liệu ra ngoài dùng cho việc tìm kiếm.
  705 Tất cả các bộ sÆ°u tập đều cho phép bạn chuyển từ giao diện đồ họa dạng chuẩn thành văn bản. Điều này đặc biệt hữu ích cho gặp khó khăn trong việc đọc dữ liệu, người dùng có thể điều chỉnh phÃŽng chữ lớn hÆ¡n hoặc chuyển văn bản sang dạng âm thanh
  706 }
   685_texthelplanguageprefs_ [l=vi] {Mỗi bộ sÆ°u tập đều có ngÃŽn ngữ thể hiện riêng, nhÆ°ng vẫn có thể chuyển sang ngÃŽn ngữ khác. Bạn có thể thay đổi cách mã hoá mà Greenstone sá»­ dụng để hiển thị ra trình duyệt trong việc tìm kiếm. Thường thì mặc định Greenstone sẜ chọn một cách thích hợp nhất, nhÆ°ng một số trình duyệt khác sẜ hoạt động tốt hÆ¡n đối với một số loại mã hóa khác nhau.. Tất cả các bộ sÆ°u tập đều cho phép người dùng chuyển từ giao diện đồ họa dạng chuẩn sang dạng văn bản. Nếu gặp khó khăn trong việc đọc dữ liệu, người dùng có thể điều chỉnh kích thước chữ lớn hÆ¡n hoặc chuyển văn bản sang dạng âm thanh.}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  707686
  708687_texthelppresentationprefstitle_ [l=vi] {Thuộc tính trình bày}
  709 _texthelppresentationprefs_ [l=vi] {Tùy thuộc vào từng bộ sÆ°u tập mà bạn có cách lá»±a chọn khác nhau
  710 
  711 <p>Các bộ sÆ°u tập được trình trên trang Web sẜ cho phép bạn tắt
  712 thanh điều khiển của Greenstone trên đầu mỗi trang tài liệu, để khi bạn tìm đến đúng trang web cần tìm dưới dạng khÃŽng có thanh điều khiển Greenstone, bạn phải bấm vào nút “back” để quay trở lại trạng thái tìm kiếm ban đầu.
  713 Bộ sÆ°u tập này cÅ©ng cho phép bạn tắt những cảnh báo khi nhấn vào liên kết thoát khỏi bộ
  714 tài liệu của ThÆ° viện và ngay với chính trên trang web đó. Trên một số tài liệu trình bày trên web, bạn
  715 có thể chọn sá»­ dụng liên kết trá»±c tiếp từ URL hay sá»­ dụng bản sao của nó có trong thÆ° viện số.
  716 }
   688_texthelppresentationprefs_ [l=vi] {Tùy thuộc vào từng bộ sÆ°u tập, người dùng có thể chọn các thuộc tính trình bày khác nhau.
   689
   690<p>Người dùng cần tắt thanh điều khiển của Greenstone trên đầu mỗi trang tài liệu để chuyển sang một trang web khác hiển thị kết quả tìm kiếm. Muốn thá»±c hiện một tìm kiếm mới,  phải bấm vào nút “back” để quay trở lại trang ban đầu. Bộ sÆ°u tập này cÅ©ng cho phép tắt những cảnh báo khi người dùng nhấn vào liên kết thoát khỏi ThÆ° viện tài liệu số. Ở một số bộ sÆ°u tập dạng web, người dùng có thể nhấn trá»±c tiếp vào các liên kết URL từ kết quả tìm kiếm để xem tài liệu gốc hoặc sá»­ dụng bản sao của nó có trong thÆ° viện số.
   691}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  717692
  718693_texthelpsearchprefstitle_ [l=vi] {Các thuộc tính tìm kiếm}
  719 _texthelpsearchprefs_ [l=vi] {<p>Có hai cặp nút điều khiển văn bản trong tìm kiếm mà bạn có thể làm. Cặp nút đầu
  720 tiên cho phép tìm kiếm có phân biệt chữ hoa với chữ thường. Cặp nút tiếp theo cho phép
  721 tìm kiếm có bỏ qua phần hậu tố của từ hay khÃŽng. Nó có thể cho phép kích thước hộp truy vấn lớn
  722 hÆ¡n bình thường để bạn có thể thá»±c hiện tìm kiếm theo đoạn văn.
  723 
  724 <p>Ví dụ nếu bạn chọn nút <i>bỏ qua phân biệt hoa thường</i> và <i>bỏ qua phần cuối của từ</i> thì
   694_texthelpsearchprefs_ [l=vi] {<p>Có hai cặp nút điều khiển loại văn bản thích hợp trong tìm kiếm. Cặp nút đầu tiên cho phép tìm kiếm có phân biệt chữ hoa với chữ thường. Cặp nút tiếp theo cho phép tìm kiếm có bỏ qua phần hậu tố của từ hay khÃŽng. Nó có thể cho phép kích thước hộp truy vấn nhiều dòng hÆ¡n bình thường để bạn có thể thá»±c hiện tìm kiếm theo đoạn văn.
   695
   696<p>Ví dụ nếu người dùng chọn nút <i>bỏ qua phân biệt hoa/thường</i> và <i>bỏ qua phần cuối của từ</i> thì
  725697câu truy vấn <p>
  726698      <ul><kbd>African building</kbd></ul>
   
  730702được bỏ đi khỏi “African” và “building” (tương tự, “s” cũng được bỏ khỏi “builds”).
  731703
  732 <p>Bạn có thể chuyển đến chế độ tìm kiếm mở rộng để kết hợp các điều kiền
  733 tìm kiếm sá»­ dụng AND (&), OR(|), và NOT(!). Điều này cho phép bạn tăng độ
  734 chính xác các câu truy vấn mà bạn muốn tìm. Bạn cÅ©ng có thể đổi sá»­ dụng tính năng tìm kiếm phía trước để hiển thị một vài câu truy vấn trước đó, và do đó giúp bạn có thể chỉnh sá»­a các câu truy
  735 vấn này để có câu truy vấn mới một cách dá»
  736  dàng. Cuối cùng, bạn có thể điều khiển số kết quả trả về
  737 và số dòng được hiển thị mỗi lần trên màn hình.
  738 }  # Updated 6-Dec-2006 by nghiadoan
   704<p>Người dùng có thể chuyển đến chế độ tìm kiếm mở rộng để kết hợp các điều kiền tìm kiếm sá»­ dụng AND (&), OR(|), và NOT(!). Điều này giúp tăng độ chính xác các câu truy vấn muốn tìm. Có thể xem lại một vài câu truy vấn trước đó đã thá»±c hiện. Điều này giúp người dùng có thể chỉnh sá»­a các câu này thành các câu truy vấn mới một cách dá»
   705 dàng. Cuối cùng, có thể điều khiển số kết quả trả về và số dòng được hiển thị mỗi lần trên màn hình.}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  739706
  740707_textcasefoldprefs_ [l=vi] {Hai nút cho phép thá»±c hiện chuyển sang chữ hoa hoặc chữ thường khi tìm kiếm. Ví dụ: nếu "_preferences:textignorecase_" được chọn, <i>snail farming</i> sẜ được xem nhÆ° là <i>Snail Farming</i> và <i>SNAIL FARMING</i>.}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   
  745712 dàng và chính xác.}  # Updated 4-Dec-2006 by vankhang
  746713
  747 _textsearchtypeprefsplain_ [l=vi] {Có thể chọn một hộp truy vấn lớn để nhập vào những đoạn văn bản cần tìm. Sá»­ dụng hộp truy vấn giúp tìm kiếm nhanh một số lượng lớn từ ngữ.}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   714_textsearchtypeprefsplain_ [l=vi] {Có thể chọn một hộp truy vấn nhiều dòng để nhập vào những đoạn văn bản cần tìm. Sá»­ dụng hộp truy vấn giúp tìm kiếm nhanh một số lượng lớn từ ngữ.}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  748715
  749716_textsearchtypeprefsform_ [l=vi] {Có thể thay đổi số lượng các trường hiển thị trong trang Tìm kiếm.}  # Updated 4-Dec-2006 by vankhang
   
  763730_texthelpscopetitle_ [l=vi] {Phạm vi câu truy vấn}
  764731_texthelpscope_ [l=vi] {<p>
  765 Trong hầu hết các bộ sÆ°u tập bạn có thể lá»±a chọn các danh mục tìm kiếm khác nhau.
  766 Tìm kiếm theo danh mục tác giả, tên sách hoặc theo từng chÆ°Æ¡ng, từng đoạn. Nói chung
  767 kết quả thỏa điều kiện nhất sẜ được trả ra bất kể là bạn đã tìm kiếm theo cách nào.
   732Trong hầu hết các bộ sÆ°u tập người dùng có thể lá»±a chọn các danh mục tìm kiếm khác nhau. Ví dụ:  Có bộ sÆ°u tập chỉ cho tìm kiếm theo danh mục tác giả, tên sách hoặc có bộ sÆ°u tập lại cho phép tìm theo ChÆ°Æ¡ng, theo Đoạn. Nói chung, kết quả thỏa điều kiện nhất sẜ được hiển thị, khÃŽng phụ thuộc vào danh mục tìm kiếm mà người dùng đã chọn.
  768733<p>Nếu tài liệu là sách thì sẜ được mở ra ở nÆ¡i thích hợp.
  769 }  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   734}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
 • trunk/gsdl/macros/vietnamese2.dm

  r13488 r13677  
  4040_textaboutgreenstone_ [l=vi] {<p>Greenstone là một bộ phần mềm dùng  để xây dá»±ng và phân phối các bộ sÆ°u tập thÆ° viện số. Nó cung cấp một phÆ°Æ¡ng pháp mới để tổ chức và xuất bản thÃŽng tin trên Internet hoặc trên CD-ROM. Greenstone là sản phẩm của dá»± án <b>New Zealand Digital Library</b> của trường đại học <b>University of Waikato</b>, được phát triển và  phân phối với sá»± tham gia của <b>UNESCO</b> và <b>Human Info NGO</b>. Đây là phần mềm mã nguồn mở được cung cấp trên <a href="http://greenstone.org">http://greenstone.org</a> theo thoả thuận đăng kí GNU General Public License.
  4141
  42 <p>Mục tiêu của phần mềm là cung cấp cho người sá»­ dụng, đặc biệt là các trường đại học, các thÆ° viện hoặc trong các trụ sở cÃŽng cộng xây dá»±ng các thÆ° viện số riêng của họ. Các thÆ° viện số làm thay đổi nhanh chóng cách thức thÃŽng tin được thu thập và phổ biến trong các thành viên của UNESCO và các trụ sở giáo dục, khoa học và văn hóa trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển. Chúng tÃŽi hy vọng rằng phần mềm thÆ° viện số này sẜ gia tăng hiệu quả trong việc chia sẻ thÃŽng tin và cÃŽng bố rộng rãi chúng.
  43 
  44 
  45 <p>Phần mềm này được phát triển và phân phối dưới sá»± hợp tác hiệu qủa giữa ba bên vào tháng 8 năm 2000.
   42<p>Mục tiêu của phần mềm là cung cấp cho người sá»­ dụng, đặc biệt là các trường đại học, các thÆ° viện hoặc trong các trụ sở cÃŽng cộng xây dá»±ng các thÆ° viện số riêng của họ. Các thÆ° viện số làm thay đổi nhanh chóng cách thức thÃŽng tin được thu thập và phổ biến trong các thành viên của UNESCO và các cÆ¡ quan trong lÄ©nh vá»±c giáo dục, khoa học và văn hóa trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển. Chúng tÃŽi hy vọng rằng phần mềm thÆ° viện số này sẜ gia tăng hiệu quả trong việc chia sẻ thÃŽng tin và cÃŽng bố rộng rãi chúng.
   43
   44
   45<p>Phần mềm này được phát triển và phân phối dưới sá»± hợp tác hiệu quả giữa ba đơn vị vào tháng 8 năm 2000.
  4646
  4747<table border="0">
   
  5050<a href="http://nzdl.org"><b>New Zealand Digital Library Project at the University of Waikato</b></a>
  5151<br>
  52 Phần mềm Greenstone được mở rộng từ dá»± án này và Ãœ tưởng ban đầu của dá»± án được phát triển bởi Communication Sub-Commission của New Zealand National Commission cho UNESCO nhÆ° là một phần đóng ghóp của New Zealand cho các chÆ°Æ¡ng trình của UNESCO.
   52Phần mềm Greenstone được mở rộng từ dá»± án này và Ãœ tưởng ban đầu của dá»± án được phát triển bởi Communication Sub-Commission của New Zealand National Commission cho UNESCO nhÆ° là một phần đóng góp của New Zealand cho các chÆ°Æ¡ng trình của UNESCO.
  5353</td>
  5454<td></td>
   
  6767<a href="http://humaninfo.org"><b>The Human Info NGO, based in Antwerp, Belgium</b></a>
  6868<br>
  69 ÄÃ¢y là dá»± án hợp tác với các cÆ¡ quan UN & NGOs. Nó đã xây dá»±ng được tiếng vang trên khắp thế giới trong việc số hoá và phổ biến các tài liệu liên quan đến sá»± phát triển của nhân loại.
   69Dá»± án này hợp tác với các cÆ¡ quan UN & NGOs. Đây là hai tổ chức này nổi tiếng trên thế giới trong việc số hoá và phổ biến các tài liệu liên quan đến sá»± phát triển của nhân loại.
  7070</td>
  7171<td><a href="http://humaninfo.org"><img alt="Human Info logo" src="_httpimg_/ghproj2.jpg" border="0"></a></td>
  7272</tr>
  7373</table>
  74 }
   74}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  7575
  7676
   
  112112
  113113_textextlink_ [l=vi] {Liên kết bên ngoài}
  114 _textlinknotfound_ [l=vi] {Liên kết bên trong khÃŽng tìm thấy}
   114_textlinknotfound_ [l=vi] {Liên kết bên trong khÃŽng tìm thấy}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  115115
  116116_textextlinkcontent_ [l=vi] {Liên kết bạn chọn là bên ngoài đối với bộ sưu tập hiện tại của bạn.
   
  129129<p>Liên kết bạn chọn nằm bên ngoài bộ sưu tập "_collectionname_".
  130130    Nếu bạn muốn xem liên kết này trong bộ sÆ°u tập "_collectionname_" bạn có thể <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargcl_&d=_3_">đi tiếp</a>
  131     đến trang này; mặt khác sá»­ dụng nút "back" trên trình duyệt của bạn để trở về tài liệu trước.   
  132 }
   131    đến trang này; mặt khác sá»­ dụng nút "back" trên trình duyệt của bạn để trở về tài liệu trước.
   132</p>
   133}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  133134
  134135
   
  150151_textmustbelongtogroup_ [l=vi] {Chú Ãœ rằng bạn phải thuộc nhóm quản trị mới truy xuất được trang này.}
  151152
  152 _textmessageinvalid_ [l=vi] {Trang bạn yêu cầu đòi hỏi bạn phải đăng nhập.<br>
   153_textmessageinvalid_ [l=vi] {Người dùng cần đăng nhập mới có thể truy xuất được trang thÃŽng tin này.<br>
  153154_If_(_cgiargug_,[_textmustbelongtogroup_]<br>)
  154 Xin bạn vui lòng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.}
   155Vui lòng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  155156
  156157_textmessagefailed_ [l=vi] {Tên đăng nhập của bạn hoặc mật khẩu bị sai.}
   
  175176_textnodocumentation_ [l=vi] {<p>Bản cài đặt này khÃŽng chứa bất kỳ một tài liệu hướng dẫn nào. Điều này có thể do:
  176177<ol>
  177  <li>Greenstone được cài đặt từ CD-ROM có sá»­ dụng một thoả thuận cài đặt.
   178 <li>Greenstone được cài đặt từ CD-ROM.
  178179 <li>Greenstone được cài đặt từ một điểm phân phối trên mạng Internet.
  179180</ol>
  180 Trong trường hợp này bạn có thể lấy tài liệu từ thÆ° mục <i>docs</i> của đĩa CD-ROM Greenstone hoặc bằng cách truy cập địa <a
   181Trong trường hợp này bạn có thể lấy tài liệu từ thÆ° mục <i>docs</i> của đĩa CD-ROM Greenstone hoặc bằng cách truy cập địa chỉ<a
  181182href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>.
  182 }
   183}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  183184
  184185_textuserguide_ [l=vi] {Tài liệu hướng dẫn sử dụng}
   
  466467_texttmpfail_ [l=vi] {Hệ thống truyền dữ liệu bị lỗi khi đọc hoặc ghi lên một tập tin hoặc thư mục tạm. Các nguyên nhân có thể xảy ra:
  467468<ul>
  468 <li> Greenstone khÃŽng cấp quyền đọc/ghi cho the _gsdlhome_/tmp
  469      thÆ° mục.
  470 </ul>
  471 }  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   469<li> Greenstone khÃŽng cấp quyền đọc/ghi cho thÆ° mục _gsdlhome_/tmp.
   470</ul>
   471}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  472472
  473473
   
  483483
  484484
  485 _textgreenstone1_ [l=vi] {Greenstone là một bộ phần mềm dùng  để xây dá»±ng và phân phối các digital library collections. Nó cung cấp một phÆ°Æ¡ng pháp mới để tổ chức và xuất bản thÃŽng tin trên Internet hoặc trên CD-ROM. Greenstone là sản phẩm của dá»± án New Zealand Digital Library của trường đại học University of Waikato, được phát triển và  phân phối với sá»± tham gia của UNESCO và Human Info NGO. Đây là phần mềm mã nguồn mở được cung cấp trên <i>http://greenstone.org</i> theo thoả thuận của GNU General Public License.
  486 }
  487 
  488 _textgreenstone2_ [l=vi] {Địa chỉ trang web của New Zealand Digital Library (<a
  489 href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) chứa nhiều bộ sÆ°u tập mẫu, tất cả chúng được tạo với phần mềm Greenstone, cái mà được cÃŽng bố rộng rãi cho bạn nghiên cứu. Tất cả các bộ sÆ°u tập mẫu được minh hoạ bằng nhiều ví dụ khác nhau về tìm kiếm và hiển thị các tùy chọn và bao gồm nhiều bộ sÆ°u tập bằng tiếng Arabic, Chinese, French, Maori và Spanish cÅ©ng nhÆ° tiếng English. CÅ©ng có cả các bộ sÆ°u tập về âm nhạc.
  490 }
   485_textgreenstone1_ [l=vi] {Greenstone là một bộ phần mềm dùng để xây dá»±ng và phân phối các bộ sÆ°u tập tài liệu số. Nó cung cấp một phÆ°Æ¡ng pháp mới để tổ chức và xuất bản thÃŽng tin trên Internet hoặc trên CD-ROM. Greenstone là sản phẩm của dá»± án ThÆ° viện số New Zealand của trường đại học Waikato, được phát triển và  phân phối với sá»± tham gia của UNESCO và Human Info NGO. Đây là phần mềm mã nguồn mở được cung cấp trên <i>http://greenstone.org</i> theo thoả thuận của GNU General Public License.
   486}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
   487
   488_textgreenstone2_ [l=vi] {Địa chỉ trang web của New Zealand Digital Library (http://nzdl.org) chứa nhiều bộ sÆ°u tập mẫu, tất cả chúng được tạo với phần mềm Greenstone. Các bộ sÆ°u tập này được cÃŽng bố rộng rãi cho bạn nghiên cứu. Tất cả chúng được minh hoạ bằng nhiều ví dụ khác nhau về cách tìm kiếm và hiển thị các tùy chọn. Trang web này chứa đựng nhiều bộ sÆ°u tập bằng tiếng Arabic, Chinese, French, Maori và Spanish cÅ©ng nhÆ° tiếng English. Ngoài ra còn có các bộ sÆ°u tập về âm nhạc.}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  491489
  492490_textplatformtitle_ [l=vi] {cấu hình nền}
  493 _textgreenstone3_ [l=vi] {Greenstone chạy trên Windows, Unix và Mac OS X. Việc phân phối bao gồm các bản cài đặt cho tất cả các phiên bản của Windows, Linux và Mac OS X. Nó cÅ©ng cung cấp toàn bộ source code của hệ thống để người sá»­ dụng có thể biên dịch lại bằng Microsoft C++ hoặc gcc. Phần mềm đi kÚm với Greenstone cÅ©ng đều miá»
  494 n phí, ví dụ nhÆ° Apache Webserver và PERL. Giao diện người sá»­ dụng dùng một Web browser điển hình là Netscape Navigator hoặc Internet Explorer.
  495 }
  496 
  497 _textgreenstone4_ [l=vi] {Nhiều bộ sÆ°u tập tài liệu được cung cấp trên CD-ROM cho việc sá»­ dụng phần mềm Greenstone. Ví dụ,  <i>Humanity Development</i> chứa 1.230 tài liệu từ kế toán tài chính cho đến vấn đề an toàn nguồn nước. Nó chạy trên các máy tính cấu hình thấp chăẳng hạn nhÆ° những cái thường dùng ở các nước đang phát triển. ThÃŽng tin có thể được truy xuất bằng cách tìm kiếm, trình duyệt dá»±a trên chủ đề, tên tiêu đề, tên tổ chức xuất bản, danh sách các gợi Ãœ hoặc xem bìa sách một cách tùy Ãœ.
  498 }
   491_textgreenstone3_ [l=vi] {Greenstone tÆ°Æ¡ng thích với hệ điều hành Windows, Unix và Mac OS X. Việc phân phối bao gồm các bản cài đặt cho tất cả các phiên bản của Windows, Linux và Mac OS X. Nó cÅ©ng cung cấp toàn bộ source code của hệ thống để người sá»­ dụng có thể biên dịch lại bằng Microsoft C++ hoặc gcc. Phần mềm đi kÚm với Greenstone cÅ©ng đều miá»
   492n phí, ví dụ nhÆ° Apache Webserver và PERL. Người sá»­ dụng có thể dùng các trình duyệt Web điển hình là Netscape Navigator hoặc Internet Explorer.
   493}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
   494
   495_textgreenstone4_ [l=vi] {Có nhiều đĩa CD_ROM chứa sẵn các bộ sÆ°u tập tài liệu để phục vụ cho phần mềm Greenstone. Ví dụ,  <i>Humanity Development</i> chứa 1.230 tài liệu từ kế toán tài chính cho đến vấn đề an toàn nguồn nước. Nó chạy trên các máy tính cấu hình thấp chẳng hạn nhÆ° những cái thường dùng ở các nước đang phát triển. ThÃŽng tin có thể được truy xuất bằng cách tìm kiếm, trình duyệt dá»±a trên chủ đề, tên tiêu đề, tên tổ chức xuất bản, danh sách các gợi Ãœ hoặc xem bìa sách một cách tùy Ãœ.
   496}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  499497
  500498_textcustomisationtitle_ [l=vi] {tùy chỉnh}
  501499_textgreenstone5_ [l=vi] {Greenstone được thiết kế để dá»
  502  mở rộng và chỉnh sá»­a. Các định dạng mới của một tài liệu và metadata được cung cấp bằng cách viết “plugins” (trong Perl). TÆ°Æ¡ng tá»±, việc duyệt cấu trúc của metadata có thể thá»±c hiện bằng cách viết “classifiers”. Giao diện người sá»­ dụng có thể được thay thế bằng cách viết các “macros”. Giao thức Corba cho phép các chÆ°Æ¡ng trình thÃŽng minh (ví dụ trong Java) sá»­ dụng tất cả các tiện ích đi kÚm với bộ sÆ°u tập. Cuối cùng, source code bằng C++ và Perl được cung cấp miá»
   500 nâng cấp và chỉnh sá»­a. Các định dạng mới của một tài liệu và metadata được cung cấp bằng cách viết “plugins” (trong Perl). TÆ°Æ¡ng tá»±, việc duyệt cấu trúc của metadata có thể thá»±c hiện bằng cách viết “classifiers”. Giao diện người sá»­ dụng có thể được thay thế bằng cách viết các “macros”. Giao thức Corba cho phép các chÆ°Æ¡ng trình thÃŽng minh (ví dụ trong Java) sá»­ dụng tất cả các tiện ích đi kÚm với bộ sÆ°u tập. Cuối cùng, source code bằng C++ và Perl được cung cấp miá»
  503501n phí và cho phép sửa đổi.
  504 }
   502}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  505503
  506504_textdocumentationtitle_ [l=vi] {tài liệu}
  507 _textdocuments_ [l=vi] {Tài liệu viết thêm cho phần mềm Greenstone là hợp pháp.}
   505_textdocuments_ [l=vi] {Tài liệu viết thêm cho phần mềm Greenstone thì khá phổ biến.}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  508506
  509507#_textthreedocs_ {There are three documents that explain the Greenstone system:}
   
  513511
  514512_textmailinglisttitle_ [l=vi] {danh sách địa chỉ mail}
  515 _textmailinglist_ [l=vi] {Có một danh sách những địa chỉ nhận thÃŽng tin thường xuyên mà mục đích chính là để thảo luận về phần mềm thÆ° viện số Greenstone. Những người sá»­ dụng của Greenstone nên năng động tham gia nhận thÃŽng tin thường xuyên và tích cá»±c tham gia thảo luận. Để đăng kÃœ, truy cập địa chỉ<a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a>. Để gá»­i thÃŽng tin đến nhóm gá»­i qua địa chỉ này <a
  516 href="mailto:[email protected]"
   513_textmailinglist_ [l=vi] {Có một danh sách những địa chỉ nhận thÃŽng tin thường xuyên mà mục đích chính là để thảo luận về phần mềm thÆ° viện số Greenstone. Những người sá»­ dụng của Greenstone có thể đăng kÃœ vào danh sách này và tham gia vào các buổi thảo luận.
   514Để đăng kÃœ, truy cập địa chỉ <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a>.Để gá»­i thÃŽng tin đến nhóm,  sá»­ dụng địa chỉ này [email protected]
  517515>[email protected]</a>.
  518 }
   516}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  519517
  520518_textbugstitle_ [l=vi] {lỗi}
   
  524522
  525523_textgs3title_ [l=vi] {cÃŽng việc}
  526 _textgs3_ [l=vi] {Greenstone 3 là một thiết kế và cài đặt lại nó chứa tất cả các tính năng tiên tiến của Greenstone 2 (phiên bản hiện tại). Nó kết hợp tất cả các đặc điểm của hệ thống đã tồn tại và tÆ°Æ¡ng thích với tất cả các hệ thống trước, đó là nó có thể xây dá»±ng và chạy trên các bộ sÆ°u tập đã có mà khÃŽng phải chỉnh sá»­a. Nó được viết bằng Java và được xây dá»±ng nhÆ° một thành phần mạng độc lập sá»­ dụng XML để truyền thÃŽng. Những tính năng này giúp Greenstone gia tăng tính khả chuyển và mở rộng. Phiên bản mới được mong đợi đưa vào sá»­ dụng thá»±c tế vào ngày 23 tháng 12 năm 2003. Ý tưởng thiết kế ban đầu của hệ thống được phác thảo trên "The design of Greenstone 3: An agent based dynamic digital library" (<a href="http://www.greenstone.org/manuals/gs3design.pdf">PDF</a>).
  527 }
  528 
  529 _textcreditstitle_ [l=vi] {ghi nhận}
  530 
  531 _textwhoswho_ [l=vi] {Phần mềm Greenstone là một kết hợp hiệu quả giữa nhiều người. Rodger McNab và Stefan Boddie là những kiến trúc sÆ° và người thá»±c hiện chính. Những người cộng tác thá»±c hiện bao gồm: David Bainbridge, George Buchanan, Michael Dewsnip, Katherine Don, Hong Chen, Elke Duncker, Carl Gutwin, Geoff Holmes, John McPherson, Craig Nevill-Manning, Dynal Patel, Gordon Paynter, Bernhard Pfahringer, Todd Reed, Bill Rogers, John Thompson, and Stuart Yeates. Một số thành viên khác của dá»± án New Zealand Digital Library đã cung cấp lời khuyên và Ãœ tưởng trong thiết kế của hệ thống: Mark Apperley, Sally Jo Cunningham, Matt Jones, Steve Jones, Te Taka Keegan, Michel Loots, Malika Mahoui, Gary Marsden, Dave Nichols and Lloyd Smith. Chúng tÃŽi cÅ©ng muốn cảm Æ¡n tất cả những người đã góp phần đưa các gói có bản quyền của GNU vào trong bản phân phối này: MG, GDBM, PDFTOHTML, WGET, WVWARE and XLHTML.
  532 }
   524_textgs3_ [l=vi] {Greenstone 3 là một phiên bản được thiết kế và cài đặt lại, chứa tất cả các tính năng tiên tiến của Greenstone 2 (phiên bản hiện tại). Nó kết hợp tất cả các đặc điểm của hệ thống đã tồn tại và tÆ°Æ¡ng thích với tất cả các hệ thống trước: có thể xây dá»±ng và chạy trên các bộ sÆ°u tập đã có mà khÃŽng phải chỉnh sá»­a. Greenstone 3 được viết bằng Java và được xây dá»±ng nhÆ° một thành phần mạng độc lập sá»­ dụng XML để truyền thÃŽng. Những tính năng này giúp Greenstone phát triển tính khả chuyển và mở rộng. Phiên bản mới được đưa vào sá»­ dụng thá»±c tế vào ngày 23 tháng 12 năm 2003. Ý tưởng thiết kế ban đầu của hệ thống được phác thảo trên "The design of Greenstone 3: An agent based dynamic digital library"(<a href="http://www.greenstone.org/manuals/gs3design.pdf">PDF</a>).
   525}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
   526
   527_textcreditstitle_ [l=vi] {Danh sách tác giả
   528}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
   529
   530_textwhoswho_ [l=vi] {Phần mềm Greenstone là kết quả nỗ lá»±c của nhiều người. Rodger McNab và Stefan Boddie là những kiến trúc sÆ° và người thá»±c hiện chính. Những người cộng tác thá»±c hiện bao gồm: David Bainbridge, George Buchanan, Michael Dewsnip, Katherine Don, Hong Chen, Elke Duncker, Carl Gutwin, Geoff Holmes, John McPherson, Craig Nevill-Manning, Dynal Patel, Gordon Paynter, Bernhard Pfahringer, Todd Reed, Bill Rogers, John Thompson, và Stuart Yeates. Một số thành viên khác của dá»± án New Zealand Digital Library đã cung cấp lời khuyên và Ãœ tưởng trong thiết kế của hệ thống: Mark Apperley, Sally Jo Cunningham, Matt Jones, Steve Jones, Te Taka Keegan, Michel Loots, Malika Mahoui, Gary Marsden, Dave Nichols and Lloyd Smith. Chúng tÃŽi cÅ©ng muốn cảm Æ¡n tất cả những người đã góp phần đưa các gói có bản quyền của GNU vào trong bản phân phối này: MG, GDBM, PDFTOHTML, WGET, WVWARE and XLHTML.
   531}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  533532
  534533_textaboutgslong_ [l=vi] {giới thiệu về phần mềm greenstone}
   
  690689_textcolstat_ [l=vi] {Tình trạng bộ sưu tập}
  691690
  692 _textcwoa_ [l=vi] {Các bộ sÆ°u tập sẜ chỉ xuất hiện nhÆ° là “đang chạy” nếu các tập tin build.cfg tồn tại, có thể đọc, chứa trường ngày xây dá»±ng hợp lệ và nằm trong thÆ° mục quản lÃœ của bộ sÆ°u tập.
  693 }
   691_textcwoa_ [l=vi] {Các bộ sÆ°u tập sẜ được kích hoạt nếu các tập tin build.cfg tồn tại, các tập tin này cho phép đọc, và trường ngày xây dá»±ng của bộ sÆ°u tập là hợp lệ và nằm trong thÆ° mục quản lÃœ của bộ sÆ°u tập.
   692}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  694693
  695694_textcafi_ [l=vi] {nhấn vào <i>abbrev.</i> để xem thÃŽng tin chi tiết của một bộ sÆ°u tập.}
   
  712711
  713712_textbsummary_ [l=vi] {Tóm tắt quá trình xây dá»±ng bộ sÆ°u tập "_collectionname_"}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  714 _textflog_ [l=vi] {Ghi nhật kÃœ thất bại cho bộ sÆ°u tập _collectionname_}
   713_textflog_ [l=vi] {Ghi nhật kÃœ cho bộ sÆ°u tập _collectionname_ bị thất bại}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  715714_textilog_ [l=vi] {Nhập khẩu bản ghi"_collectionname" cho bộ sÆ°u tập}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  716715
   
  729728_textwhy_ [l=vi] {<p>Quá trình gá»­i báo cáo gặp sá»± cố hoặc thất bại.}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  730729_textextraforform_ [l=vi] {Bạn khÃŽng phải điền vào mẫu -- bất kỳ thÃŽng tin giúp đỡ.}
  731 _textprivacybasic_ [l=vi] {<p>Báo cáo sẜ chỉ chứa các thÃŽng tin về trang web Greenstone bạn đang xem và kỹ thuật bạn đang sá»­ dụng để xem nó (và bất cứ thÃŽng tin bạn cung cấp).}
   730_textprivacybasic_ [l=vi] {<p>Báo cáo chỉ chứa các thÃŽng tin về trang web Greenstone và kỹ thuật mà người sá»­ dụng đang dùng để xem nó (và bất cứ thÃŽng tin mà bạn cung cấp).}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  732731_textstillsend_ [l=vi] {Bạn vẫn muốn gá»­i báo cáo này?}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  733732
  734733_texterror_ [l=vi] {lỗi}
  735 _textyes_ [l=vi] {Muốn}
   734_textyes_ [l=vi] {Đồng Ãœ}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  736735_textno_ [l=vi] {KhÃŽng}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  737 _textclosewindow_ [l=vi] {Đóng cá»­a sổ}
   736_textclosewindow_ [l=vi] {Đóng cá»­a sổ}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  738737_textabout_ [l=vi] {Giới thiệu}
  739738_textprivacy_ [l=vi] {Riêng tư}
   
  744743_textunderdev_ [l=vi] {Các chi tiết sẜ được xem trước trong phiên bản cuối cùng.}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  745744
  746 _textviewdetails_ [l=vi] {Xem báo cáo chi tiết}
   745_textviewdetails_ [l=vi] {Xem chi tiết báo cáo }  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  747746_textmoredetails_ [l=vi] {Chi tiết hÆ¡n}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  748747_texttrackreport_ [l=vi] {Theo dõi báo cáo này}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  749 _textcharacterise_ [l=vi] {Vấn đề gặp phải là gì?}
  750 _textseverity_ [l=vi] {Mức độ nghiêm trọng nhÆ° thế nào}
   748_textcharacterise_ [l=vi] {Vấn đề gặp phải là gì?}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
   749_textseverity_ [l=vi] {Mức độ nghiêm trọng của vấn đề}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  751750 
  752751_textbadrender_ [l=vi] {Trang bị lỗi.}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  753752_textcontenterror_ [l=vi] {Lỗi nội dung}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  754753_textstrangebehaviour_ [l=vi] {Hoạt động một cách kì lạ}  # Updated 5-Dec-2006 by nghiadoan
  755 _textunexpected_ [l=vi] {Một việc khÃŽng mong đợi đã xảy ra}
   754_textunexpected_ [l=vi] {Xảy ra lỗi}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  756755_textfunctionality_ [l=vi] {Khó sá»­ dụng}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  757756_textother_ [l=vi] {Những vấn đề khác}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  758757
  759 _textcritical_ [l=vi] {Nhận xét}
   758_textcritical_ [l=vi] {Nhận xét}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  760759_textmajor_ [l=vi] {Quan trọng}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  761 _textmedium_ [l=vi] {Bình thường}
  762 _textminor_ [l=vi] {Thứ yếu}
   760_textmedium_ [l=vi] {Bình thường}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
   761_textminor_ [l=vi] {Thứ yếu}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  763762_texttrivial_ [l=vi] {Hiển nhiên}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  764763
  765 _textwhatdoing_ [l=vi] {Bạn đang định làm gì?}
   764_textwhatdoing_ [l=vi] {Bạn định làm gì?}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  766765_textwhatexpected_ [l=vi] {Bạn mong đợi cái gì sẜ xảy ra?}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  767 _textwhathappened_ [l=vi] {Điều gì thật sá»± xảy ra?}
   766_textwhathappened_ [l=vi] {Vấn đề gì thá»±c sá»± xảy ra?}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  768767
  769768_cannotfindcgierror_ [l=vi] {<h2>Lỗi!</h2> KhÃŽng tìm thấy chÆ°Æ¡ng trình chủ cho nút "_linktextusab_".}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
   
  786785_textgtihome_ [l=vi] {Những trang bên dưới giúp phát triển bộ sÆ°u tập Greenstone theo nhiều ngÃŽn ngữ khác nhau. Người dùng có thể:
  787786<ul>
  788   <li>dịch từng phần của Greenstone sang một ngÃŽn ngữ mới
  789 <li> cập nhật lại giao diện với một ngÃŽn ngữ đã tồn tại khi giao diện bằng tiếng Anh bị thay đổi (eg. Đối với khả năng mới của Greenstone )
  790   <li>chỉnh sá»­a lỗi ở bản dịch đã có.
   787  <li>Dịch từng phần của Greenstone sang một ngÃŽn ngữ mới
   788  <li> Cập nhật lại giao diện với một ngÃŽn ngữ đã tồn tại khi giao diện bằng tiếng Anh bị thay đổi (eg. Đối với khả năng mới của Greenstone )
   789  <li>Chỉnh sá»­a lỗi ở bản dịch đã có.
  791790</ul>
  792791
  793792Một loạt các nội dung trong trang web sẜ được hiển thị, mỗi nội dung là một từ hoặc cụm từ cần dịch.
  794793Tiến hành dịch sang ngÃŽn ngữ khác theo từng đoạn văn.
  795 Nhiều đoạn văn bản chứa đựng các lệnh định dạng theo kiểu HTML thì khÃŽng cần phải dịch và giữ nguyên chúng. Những từ đi kÚm với các dấu gạch dưới (ví dụ nhÆ° _this_) thì khÃŽng cần dịch.
   794Nhiều đoạn văn bản chứa đựng các lệnh định dạng theo kiểu HTML thì khÃŽng cần phải dịch và giữ nguyên chúng. Những từ đi kÚm với các dấu gạch dưới (ví dụ: _this_) thì khÃŽng cần dịch.
  796795<p>
  797796Nếu đang thá»±c hiện cập nhật ngÃŽn ngữ cho giao diện, người dùng sẜ khÃŽng thể thấy ngay được kết quả đã dịch. ĐÎi khi một nội dung đã được dịch nhÆ°ng trên giao diện vẫn thấy hiển thị bằng tiếng Anh. Trong trường hợp này cần kiểm tra và cập nhật lại bản dịch hiện tại.
   
  800799<p>
  801800Kết thúc mỗi trang là nút “_textgtisubmit _”. Khi nhấn nút này, các thay đổi ngay lập tức sẜ khởi tạo một bộ Greenstone tại nzdl.org. Mỗi trang được cung cấp một nút để truy cập vào địa chỉ này.
  802 }  # Updated 6-Dec-2006 by vankhang
   801}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  803802
  804803_textgtiselecttlc_ [l=vi] {Vui lòng chọn ngÃŽn ngữ}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.