Ignore:
Timestamp:
2007-01-18T13:31:17+13:00 (17 years ago)
Author:
nzdl
Message:

Updated translations, many thanks to tomasfiala

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/gsdl/macros/slovak2.dm

  r13364 r13679  
  3535}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  3636
  37 _textgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je drahokam (podobne ako tento softv&#233;r), poch&#225;dza z Nov&#233;ho Z&#233;landu. V tradi&#269;nej spolo&#269;nosti Maurov to bol najviac cenen&#253; predmet, ktor&#253; do seba mohol prija&#357; a udr&#382;a&#357; <i>wairua</i>, teda "ducha", alebo "&#382;ivotn&#250; silu". Greenstone predstavuje tradi&#269;n&#233; spolo&#269;ensk&#233; hodnoty, preto je symbolom projektu verejne pr&#237;stupnej digit&#225;lnej kni&#382;nice. Jeho lesk je milostiv&#253;, jeho priesvitnos&#357; vzne&#353;en&#225;; jeho pevnos&#357; smel&#225; a jeho ostr&#233; hrany spravodliv&#233;. Vyrez&#225;van&#253; kame&#328;, ktor&#253; vid&#237;te v logu Greenstone je, <i>patu</i> - bojov&#225; zbra&#328;. Je to rodinn&#233; dedi&#269;stvo zakladaj&#250;cich &#269;lenov Greenstone. V bojoch mu&#382;a proti mu&#382;ovi s&#250; argumenty <i>patu</i> ve&#318;mi r&#253;chle a zdrvuj&#250;ce. Ver&#237;me, &#382;e tieto vlastnosti sa pren&#225;&#353;aj&#250; aj na n&#225;&#353; program, ostros&#357; <i>patu</i> symbolizuje rozhranie na&#353;ej technol&#243;gie.</p>}  # Updated 28-Nov-2006 by tomasfiala
   37_textgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je drahokam (podobne ako tento softv&#233;r), poch&#225;dza z Nov&#233;ho Z&#233;landu. V tradi&#269;nej spolo&#269;nosti Maurov to bol najviac cenen&#253; predmet, ktor&#253; do seba mohol prija&#357; a udr&#382;a&#357; <i>wairua</i>, teda "ducha", alebo "&#382;ivotn&#250; silu". Greenstone predstavuje tradi&#269;n&#233; spolo&#269;ensk&#233; hodnoty, preto je symbolom projektu verejne pr&#237;stupnej digit&#225;lnej kni&#382;nice. Jeho lesk je milostiv&#253;, jeho priesvitnos&#357; vzne&#353;en&#225;; jeho pevnos&#357; smel&#225; a jeho ostr&#233; hrany spravodliv&#233;. Vyrez&#225;van&#253; kame&#328;, ktor&#253; vid&#237;te v logu Greenstone je, <i>patu</i>, bojov&#225; zbra&#328;. Je to rodinn&#233; dedi&#269;stvo zakladaj&#250;cich &#269;lenov Greenstone. V bojoch mu&#382;a proti mu&#382;ovi s&#250; argumenty <i>patu</i> ve&#318;mi r&#253;chle a zdrvuj&#250;ce. Ver&#237;me, &#382;e tieto vlastnosti sa pren&#225;&#353;aj&#250; aj na n&#225;&#353; program, ostros&#357; <i>patu</i> symbolizuje rozhranie na&#353;ej technol&#243;gie.</p>}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
  3838
  3939_textaboutgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je softv&#233;r na vytv&#225;ranie a &#353;&#237;renie digit&#225;lnych zbierok, prin&#225;&#353;a nov&#233; sp&#244;soby zverej&#328;ovania a spr&#237;stup&#328;ovania inform&#225;ci&#237; prostredn&#237;ctvom internetu a CD-ROM. Greenstone je produkt <b>New Zealand Digital Library Project</b> vytvoren&#253; na <b>Univerzite
   
  121121_textpassword_ [l=sk] {heslo}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  122122
  123 _textmustbelongtogroup_ [l=sk] {Pre prístup k tejto stránke patriÅ¥ k uşívateÄŸskej skupine "_cgiargug_".}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   123_textmustbelongtogroup_ [l=sk] {Pre pr&#237;stup k tejto str&#225;nke mus&#237;te patri&#357; k u&#382;&#237;vate&#318;skej skupine "_cgiargug_".}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
  124124
  125125_textmessageinvalid_ [l=sk] {Pre zobrazenie str&#225;nky mus&#237;te by&#357; prihl&#225;sen&#253;.<br>
   
  216216_textcreatingcollection_ [l=sk] {vytváram zbierku ...}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  217217
  218 _textcollectorblurb_ [l=sk] {<i><br>Pri vytváraní a šírení informácií prostredníctvom zbierok dodrÅŸujte autorskÃœ zákon. VÅŸdy si overte, či dokument ku ktorému máte prístup mÃŽÅŸete šíriÅ¥ ďalej.<br>Uvedomte si hodnotu a silu informácií, ktoré sa chystáte zverejniÅ¥, snaÅŸte sa aby reÅ¡pektovali etické a morálne hodnoty.</i>}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   218_textcollectorblurb_ [l=sk] {<i><br>Pri vytv&#225;ran&#237; a &#353;&#237;ren&#237; inform&#225;ci&#237; prostredn&#237;ctvom zbierok dodr&#382;ujte autorsk&#253; z&#225;kon. V&#382;dy si overte, &#269;i dokument, ku ktor&#233;mu m&#225;te pr&#237;stup m&#244;&#382;ete &#353;&#237;ri&#357; &#271;alej.<br>Uvedomte si hodnotu a silu inform&#225;ci&#237;, ktor&#233; sa chyst&#225;te zverejni&#357;, sna&#382;te sa, aby re&#353;pektovali etick&#233; a mor&#225;lne hodnoty.</i>}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
  219219
  220220_textcb1_ [l=sk] {ZberateÄŸ Vám pomÃŽÅŸe nové zbierky vytváraÅ¥, mazaÅ¥, upravovaÅ¥, alebo zlučovaÅ¥.}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  224224_textwec_ [l=sk] {pracuj s existujúcou, pridaj dáta, alebo vymaÅŸ. }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  225225
  226 _textcb3_ [l=sk] {Pozme&#328;ova&#357; a budova&#357; zbierky digit&#225;lnej kni&#382;nice m&#244;&#382;u len prihl&#225;sen&#237; pou&#382;&#237;vatelia. T&#253;mto sp&#244;sobom softv&#233;r digit&#225;lnej kni&#382;nice chr&#225;ni Va&#353;e d&#225;ta pred neopr&#225;vnenou manipul&#225;ciou. Pozn&#225;mka : Z bezpe&#269;nostn&#253;ch d&#244;vodov budete zo syst&#233;mu automaticky odhl&#225;sen&#253; po tridsiatich min&#250;tach, potom v&#225;s syst&#233;m vyzve k op&#228;tovn&#233;mu prihl&#225;seniu. Po prihl&#225;sen&#237; m&#244;&#382;ete pokra&#269;ova&#357; tam kde ste prestali.}  # Updated 27-Nov-2006 by tomasfiala
   226_textcb3_ [l=sk] {Pozme&#328;ova&#357; a budova&#357; zbierky digit&#225;lnej kni&#382;nice m&#244;&#382;u len prihl&#225;sen&#237; pou&#382;&#237;vatelia. T&#253;mto sp&#244;sobom softv&#233;r digit&#225;lnej kni&#382;nice chr&#225;ni Va&#353;e d&#225;ta pred neopr&#225;vnenou manipul&#225;ciou. Pozn&#225;mka : Z bezpe&#269;nostn&#253;ch d&#244;vodov budete zo syst&#233;mu automaticky odhl&#225;sen&#253; po tridsiatich min&#250;tach, potom V&#225;s syst&#233;m vyzve k op&#228;tovn&#233;mu prihl&#225;seniu. Po prihl&#225;sen&#237; m&#244;&#382;ete pokra&#269;ova&#357; tam, kde ste prestali.}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
  227227
  228228_textcb4_ [l=sk] {VloÅŸte svoje meno a heslo.}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  362362_textgreenstone1_ [l=sk] {Greenstone je softvér prostredníctvom, ktorého je moÅŸné vytváraÅ¥ a spravovaÅ¥ digitálne zbierky. Prináša novÃœ spÃŽsob organizovania a sprístupňovania informácií na internete, alebo CD-ROM. Greenstone je produktom New Zeland Digital Library Project, Univerzity Waikato, distribuovanÃœ v spolupráci s UNESCO  a Human info NGO. Je to voÄŸne dostupnÃœ softvér pod podmienkami GNU General Public Licence. <i>http://greenstone.org</i>}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  363363
  364 _textgreenstone2_ [l=sk] {Webová stránka digitálnej kniÅŸnice Nového Zélandu (<a
  365 href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) obsahuje príklady zbierok vytvorenÃœch prostredníctvom softvéru Greenstone. Zbierky na stránke demonÅ¡trujú rÃŽzne vyhÄŸadávacie techniky, moÅŸnosti prehliadania a sú v rÃŽznych jazykoch. }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   364_textgreenstone2_ [l=sk] {Webov&#225; str&#225;nka digit&#225;lnej kni&#382;nice Nov&#233;ho Z&#233;landu (<a
   365href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) obsahuje pr&#237;klady zbierok, vytvoren&#253;ch prostredn&#237;ctvom softv&#233;ru Greenstone. Zbierky na str&#225;nke demon&#353;truj&#250; r&#244;zne vyh&#318;ad&#225;vacie techniky, mo&#382;nosti prehliadania a s&#250; v r&#244;znych jazykoch. }  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
  366366
  367367_textplatformtitle_ [l=sk] {platforma}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  368368_textgreenstone3_ [l=sk] {Greenstone je schopnÃœ pracovaÅ¥ pod systémami Windows, Unix a Mac OS X. ZdrojovÃœ kód programu je plne prístupnÃœ s moÅŸnosÅ¥ou editácie pod Microsoft C++, alebo gcc. Greenstone pracuje s voÄŸne dostupnÃœm softvérom : Apache Webserver a PERL.}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  369369
  370 _textgreenstone4_ [l=sk] {NajrozmanitejÅ¡ie zbierky digitálnych dokumentov na CD-ROM boli vytvorené softvérom Greenstone. Napríklad zbierka <i>Humanity Development Library</i> obsahuje 1230 rÃŽznych publikácií od oblasti účtovníctva aÅŸ po problematiku čistoty vody. Hardvérové nároky na spustenie tÃœchto zbierok sú minimálne. Prístup k informáciám je zabezpečenÃœ vyhÄŸadávaním a prehliadaním podÄŸa rÃŽznych kategórií.   }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   370_textgreenstone4_ [l=sk] {Najrozmanitej&#353;ie zbierky digit&#225;lnych dokumentov na CD-ROM boli vytvoren&#233; softv&#233;rom Greenstone. Napr&#237;klad zbierka <i>Humanity Development Library</i> obsahuje 1230 r&#244;znych publik&#225;ci&#237;, od oblasti &#250;&#269;tovn&#237;ctva, a&#382; po problematiku &#269;istoty vody. Hardv&#233;rov&#233; n&#225;roky na spustenie t&#253;chto zbierok s&#250; minim&#225;lne. Pr&#237;stup k inform&#225;ci&#225;m je zabezpe&#269;en&#253; vyh&#318;ad&#225;van&#237;m a prehliadan&#237;m pod&#318;a r&#244;znych kateg&#243;ri&#237;.}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
  371371
  372372_textcustomisationtitle_ [l=sk] {prispÃŽsobenie}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  381381#_textdevelop_ {The Greenstone Digital Library Software Developer's Guide}
  382382
  383 _textmailinglisttitle_ [l=sk] {diskusná skupina}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  384 _textmailinglist_ [l=sk] {Na zabezpečenie komunikácie o Greenstone vznikla diskusná skupina do ktorej sa mÃŽÅŸete prihlásiÅ¥ na <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a>.
  385 
  386 Pre zasielanie správ do skupiny je potrebné správu adresovaÅ¥ na adresu <a
   383_textmailinglisttitle_ [l=sk] {diskusn&#225; skupina}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
   384_textmailinglist_ [l=sk] {Na zabezpe&#269;enie komunik&#225;cie o Greenstone vznikla diskusn&#225; skupina, do ktorej sa m&#244;&#382;ete prihl&#225;si&#357; na <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a>.
   385
   386Pre zasielanie spr&#225;v do skupiny je potrebn&#233; spr&#225;vu adresova&#357; na adresu: <a
  387387href="mailto:[email protected]"
  388 >[email protected]</a>.
  389 }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   388>[email protected]</a>.}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
  390389
  391390_textbugstitle_ [l=sk] {chyby}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  552551_textati_ [l=sk] {technické informácie CGI argumenty}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  553552
  554 _texttsaa_ [l=sk] {Tieto sluÅŸby sú prístupné prostredníctvom navigačnej liÅ¡ty na ÄŸavej strane stránky.}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   553_texttsaa_ [l=sk] {Tieto slu&#382;by s&#250; pr&#237;stupn&#233; prostredn&#237;ctvom naviga&#269;nej li&#353;ty, na &#318;avej strane str&#225;nky.}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
  555554
  556555_textcolstat_ [l=sk] {Stav zbierky}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  557556
  558 _textcwoa_ [l=sk] {Zbierky sa zobrazia v  "zapnutom" stave len ak bude funkčnÃœ build.cfg súbor v adresári zbierky. }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  559 
  560 _textcafi_ [l=sk] {kliknite na<i>info</i> aby sa zobrazili informácie o zbierke}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   557_textcwoa_ [l=sk] {Zbierky sa zobrazia v  "zapnutom" stave, len ak bude funk&#269;n&#253; build.cfg s&#250;bor v adres&#225;ri zbierky.}  # Updated 8-Jan-2007 by tomasfiala
   558
   559_textcafi_ [l=sk] {kliknite na<i>info</i>, aby sa zobrazili inform&#225;cie o zbierke}  # Updated 8-Jan-2007 by tomasfiala
  561560_textcctv_ [l=sk] {kliknite <i>na zbierku</i> aby sa zobrazila zbierka}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  562561_textsubc_ [l=sk] {OdoslaÅ¥ zmeny}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.