Changeset 14277


Ignore:
Timestamp:
2007-07-29T14:06:06+12:00 (17 years ago)
Author:
oranfry
Message:

Updated Vietnamese GLI. Many thanks to Cao Minh Kiem.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gli/trunk/classes/dictionary_vi.properties

  r14259 r14277  
  22#
  33#***** AboutDialog *****
  4 AboutDialog.Acknowledgement:Lời cảm Æ¡n các chÆ°Æ¡ng trình, cụm chÆ°Æ¡ng trình độc quyền hoặc lớp chÆ°Æ¡ng trình...   # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   4AboutDialog.Acknowledgement:Lời cảm Æ¡n các chÆ°Æ¡ng trình, cụm chÆ°Æ¡ng trình độc quyền hoặc lớp chÆ°Æ¡ng trình...  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  55AboutDialog.Date:(Tháng 5/2007)  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  66AboutDialog.Item0:'Xerces Java 1' của Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  4545Autofilter.Set_Tooltip:Bổ sung bộ lọc này vào cột  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  4646Autofilter.Table_Header_Tooltip:Lọc theo {0}  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  47 Autofilter.Title:Siêu dữ liệu lọc tá»± động   # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   47Autofilter.Title:Siêu dữ liệu lọc tá»± động  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  4848Autofilter.eqeq:bằng  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  4949Autofilter.!eq:khÃŽng bằng  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  8383CDM.BuildTypeManager.Change:Thay đổi...  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  8484CDM.BuildTypeManager.Change_Tooltip:Thay đổi Bộ lập chỉ mục mà sÆ°u tập sá»­ dụng  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  85 CDM.ClassifierManager.Add:Bổ sung Bộ phân lớp   # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  86 CDM.ClassifierManager.Add_Tooltip:Sá»­ dụng Bộ phân lớp chọn cho sÆ°u tập này    # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   85CDM.ClassifierManager.Add:Bổ sung Bộ phân lớp  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   86CDM.ClassifierManager.Add_Tooltip:Sá»­ dụng Bộ phân lớp chọn cho sÆ°u tập này  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  8787CDM.ClassifierManager.Assigned:Bộ phân lớp được gán  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  8888CDM.ClassifierManager.Classifier:Chọn Bộ phân lớp  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  118118CDM.FormatManager.MessageBox:Kiểm soát hợp lệ XML  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  119119CDM.FormatManager.MessageBox_Tooltip:ThÃŽng báo kiểm soát hợp lệ khuÃŽn mẫu  XML  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  120 CDM.General.Access:SÆ°u tập này cần truy cập được một cách cÃŽng cộng   # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   120CDM.General.Access:SÆ°u tập này cần truy cập được một cách cÃŽng cộng  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  121121CDM.General.Browser_Title:Chọn một ảnh  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  122122CDM.General.Collection_Extra:MÃŽ tả sÆ°u tập:  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  134134CDM.General.Image_Copy_Failed:Lỗi xuất hiện đã cản trở ảnh mà bạn chọn được sao chép.\nHãy thá»­ sao chép thủ cÃŽng ảnh này: \n{0}\n đến thÆ° mục chứa ảnh của SÆ°u tập  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  135135CDM.General.Image_Filter:Ảnh (gifs, jpgs and pngs)  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  136 CDM.GUI.Classifiers:Duyệt Bộ phân loại  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   136CDM.GUI.Classifiers:Bộ phân lớp Duyệt xem  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  137137CDM.GUI.Formats:Đặc tính định dạng  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  138 CDM.GUI.General:Tổng quát  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   138CDM.GUI.General:Phần chung  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  139139CDM.GUI.Indexes:Chỉ mục tìm tim  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  140140CDM.GUI.Macros:Macro riêng của sÆ°u tập  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  160160CDM.IndexManager.Edit_Index_Tooltip:Sá»­a chỉ mục được chọn  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  161161CDM.IndexManager.New_Index:Chỉ mục mới  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  162 CDM.IndexManager.New_Index_Tooltip:Bỏ sung chỉ mục mới  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   162CDM.IndexManager.New_Index_Tooltip:Bổ sung chỉ mục mới  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  163163CDM.IndexManager.Remove_Index:Xoá chỉ mục  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  164164CDM.IndexManager.Remove_Index_Tooltip:Xoá chỉ mục được chọn  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  218218CDM.PlugInManager.PlugIn_Str:plugin  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  219219CDM.PlugInManager.PlugIn_XML_Parse_Failed:KhÃŽng thể xác định được đối số cho {0}\nplugin. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng plugin này cung cấp \n -xml flag bằng cách chạy chÆ°Æ¡ng trình pluginfo.pl được mÃŽ tả trong \nphần 2.1 của Tài liệu cho người phát triển hệ thống (Greenstone Developers Guide).  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  220 CDM.PluginManager.Plugin_List_XML_Parse_Failed:KhÃŽng lấy được danh mục Plugin bằng pluginfo.pl -listall.    # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   220CDM.PluginManager.Plugin_List_XML_Parse_Failed:KhÃŽng lấy được danh mục Plugin bằng pluginfo.pl -listall.  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  221221CDM.PluginManager.Plugin_Suggestion_Prompt:KhÃŽng có plugin nào trong sÆ°u tập này xá»­ lÃœ tệp "{0}". Những plugin sau có thể được sá»­ dụng để xá»­ lÃœ tệp này. Bạn có thể bổ sung nó vào sÆ°u tập ngay bây giờ bằng cách chọn và kích chuột nút Bổ sung. (LÆ°u Ãœ, bạn có thể thay đổi danh mục plugin bất cứ lúc nào bằng cách chuyển đến "Plugin Tài liệu" trên mục Thiết kế.)  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  222222CDM.PlugInManager.Remove:Xoá Plugin  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  227227CDM.SearchMetadataManager.Type_index:Chỉ mục  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  228228CDM.SearchMetadataManager.Type_level:Mức độ  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  229 CDM.SearchMetadataManager.Type_partition:Phần đoạn  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  230 CDM.SearchMetadataManager.Type_language:Phần đoạn ngÃŽn ngữ  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   229CDM.SearchMetadataManager.Type_partition:Phân đoạn  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
   230CDM.SearchMetadataManager.Type_language:Phân đoạn ngÃŽn ngữ  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  231231CDM.SubcollectionManager.Add:Bổ sung bộ lọc  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  232232CDM.SubcollectionManager.Add_Tooltip:Bổ sung bộ lọc được chọn vào sÆ°u tập  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  238238CDM.SubcollectionManager.Inclusive:Chúng ta làm gì với các tệp trùng khớp?  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  239239CDM.SubcollectionManager.Language_Controls:Gán ngÃŽn ngữ  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  240 CDM.SubcollectionManager.Match:Biểu thức thÃŽng thường trùng khớp với:   # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   240CDM.SubcollectionManager.Match:Biểu thức thÃŽng thường trùng khớp với:  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  241241CDM.SubcollectionManager.Match_Tooltip:Một biểu thức thÃŽng thường xác định tài liệu trong sÆ°u tập con  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  242242CDM.SubcollectionManager.Name:Tên bộ lọc sÆ°u tập con:  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  243243CDM.SubcollectionManager.Name_Tooltip:Tên của bộ lọc sÆ°u tập con mới  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  244 CDM.SubcollectionManager.Partitions_Disabled:Tiện ích này hiện đang bị mất tác dụng vì bạn đang hoạt động trong chế độ [0-Current Mode]. Nó chỉ có thể truy nhập được ở chế độ {1-Systems} và {2-Expert}. Sá»­ dụng "Hồ sÆ¡"->"Thuộc tính" để thay đổi chế độ hoạt động  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   244CDM.SubcollectionManager.Partitions_Disabled:Tiện ích này hiện đang bị mất tác dụng vì bạn đang hoạt động trong chế độ {0-Current Mode}. Nó chỉ có thể truy nhập được ở chế độ {1-Systems} và {2-Expert}. Sá»­ dụng "Hồ sÆ¡"->"Thuộc tính" để thay đổi chế độ hoạt động  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  245245CDM.SubcollectionManager.Remove:Xoá Bộ lọc  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  246246CDM.SubcollectionManager.Remove_Tooltip:Xoá bộ lọc được chọn khỏi danh mục  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  251251CDM.SubcollectionManager.Subcollection_Controls:Định nghÄ©a Bộ lọc  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  252252CDM.SubcollectionManager.Subindex_Controls:Gán Phân đoạn  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  253 CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex:Bổ sung phần đoạn  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   253CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex:Bổ sung phân đoạn  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  254254CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex_Tooltip:Bổ sung phân đoạn được nêu vào sÆ°u tập  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  255255CDM.SubcollectionIndexManager.Default_Partition_Indicator:[Phân đoạn mặc định]  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  271271CDM.TranslationManager.Language:NgÃŽn ngữ của phần dịch  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  272272CDM.TranslationManager.Language_Column:NgÃŽn ngữ  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  273 CDM.TranslationManager.Language_Tooltip:NgÃŽn ngữ đang được dịch sang   # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   273CDM.TranslationManager.Language_Tooltip:NgÃŽn ngữ đang được dịch sang  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  274274CDM.TranslationManager.Remove:Xoá phần dịch  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  275 CDM.TranslationManager.Remove_Tooltip:Xoá phần dịch được chọn khỏi sÆ°u tập   # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   275CDM.TranslationManager.Remove_Tooltip:Xoá phần dịch được chọn khỏi sÆ°u tập  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  276276CDM.TranslationManager.Replace:Thay thế phần dịch  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  277277CDM.TranslationManager.Replace_Tooltip:Cập nhật phần dịch được chọn  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  289289Collection.Stop:Dừng  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  290290Collection.Stop_Tooltip:Dừng sao tệp tin  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  291 Collection.Workspace:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>KhÃŽng gian làm việc</FONT></STRONG></HTML>  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   291Collection.Workspace:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Vùng làm việc</FONT></STRONG></HTML>  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  292292#**********************
  293293#
   
  342342CreatePane.Import_Progress:Quá trình nhập vào  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  343343CreatePane.Minimal_Build:Xây dá»±ng lại tối thiểu  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  344 CreatePane.Minimal_Build_Tooltip:Nhanh hÆ¡n vì chỉ những phần cần thiết của quá trình xây dá»±ng sÆ°u tập mới bị tác động   # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   344CreatePane.Minimal_Build_Tooltip:Nhanh hÆ¡n vì chỉ những phần cần thiết của quá trình xây dá»±ng sÆ°u tập mới bị tác động  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  345345CreatePane.Minimal_Build_Not_Required:KhÃŽng cần thiết phải xây dá»±ng lại vì bạn khÃŽng bổ sung thêm dữ liệu vào sÆ°u tập, \nhiệu đính siêu dữ liệu, hoặc thay đổi lá»±a chọn trong mục Thiết kế. \n(Để xây dá»±ng lại, chọn "Xây dá»±ng lại hoàn toàn" và bấm nút "Xây dá»±ng sÆ°u tập".)  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  346 CreatePane.Log:Nhật kÃœ thÃŽng báo   # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   346CreatePane.Log:Nhật kÃœ thÃŽng báo  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  347347CreatePane.Log_Tooltip:Xem đầu ra từ những thá»­ nghiệm tạo lập sÆ°u tập trước đây  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  348348CreatePane.Mode_All:tất cả  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  357357Dates.Tue:Thứ Ba  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  358358Dates.Wed:Thứ TÆ°  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  359 Dates.Thu:Thứ Năm   # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   359Dates.Thu:Thứ Năm  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  360360Dates.Fri:Thứ Sáy  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  361361Dates.Sat:Thứ Bảy  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  391391#
  392392#***** DirectoryLevelMetadata *****
  393 DirectoryLevelMetadata.Message:Bạn phải gán siêu dữ liệu 'Mức thÆ° mục' vào thÆ° mục được chọn. Siêu dữliệu nhÆ° thế sẜ được tá»± động truyền xuống mức thÆ° mục con tới các tệp và thÆ° mục con trongthÆ° mục này. Những siêu dữ liệu nhÆ° vậy khÃŽng thể bị xoá khỏi thÆ° mục con mà chỉ có thể được thay thế. Để tiếp tục thao tác này, bấm phím 'OK'.  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   393DirectoryLevelMetadata.Message:Bạn phải gán siêu dữ liệu 'Mức thÆ° mục' vào thÆ° mục được chọn. Siêu dữ liệu nhÆ° thế sẜ được tá»± động truyền xuống mức thÆ° mục con tới các tệp và thÆ° mục con trongthÆ° mục này. Những siêu dữ liệu nhÆ° vậy khÃŽng thể bị xoá khỏi thÆ° mục con mà chỉ có thể được thay thế. Để tiếp tục thao tác này, bấm phím 'OK'.  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  394394DirectoryLevelMetadata.Title:Chuẩn bị bổ sung siêu dữ liệu mức thÆ° mục  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  395395
   
  399399DOWNLOAD.MODE.Root:Download_Root  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  400400DOWNLOAD.MODE.WebDownload:Web  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  401 # -- Missing translation: DOWNLOAD.MODE.MediaWikiDownload
   401DOWNLOAD.MODE.MediaWikiDownload:MediaWiki  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  402402DOWNLOAD.MODE.OAIDownload:OAI  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  403403DOWNLOAD.MODE.ZDownload:Z39.50  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  404 DOWNLOAD.MODE.SRWDownload:SRW  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   404DOWNLOAD.MODE.SRWDownload:Dịch vụ tìm kiếm trên Web  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  405405
  406406Download.ServerInformation:ThÃŽng tin máy chủ  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  412412EnrichPane.AutoMessage:Yếu tố này, {0}, thuộc về tập siêu dữ liệu của Greenstone. Bộ siêu dữ liệu này là những dữ liệu có thể được triết rút một cách tá»± động. Để kiểm tra siêu dữ liệu {0} nào có thể triết rút được, tạo lập sÆ°u tập bằng sá»­ dụng thá»±c đơn 'Tạo lập'.  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  413413EnrichPane.ExistingValues:Giá trị hiện tại cho {0}  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  414 EnrichPane.InheritedMetadataSelected:Phần tá»­ siêu dữ liệu này được kế thừa từ thÆ° mục ở mức trên và khÃŽng thể bị xoá. Bạn có thể đến thÆ° mục thá»±c tế đang chứa siêu dữ liệu bằng cách kích chuột vào biểu tượng ở đầu hàng.    # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   414EnrichPane.InheritedMetadataSelected:Phần tá»­ siêu dữ liệu này được kế thừa từ thÆ° mục ở mức trên và khÃŽng thể bị xoá. Bạn có thể đến thÆ° mục thá»±c tế đang chứa siêu dữ liệu bằng cách kích chuột vào biểu tượng ở đầu hàng.  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  415415EnrichPane.InheritedMetadata_Tooltip:Kích chuột vào biểu tượng để đến thÆ° mục nÆ¡i những phần tá»­ siêu dữ liệu kế thừa được gán  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  416416EnrichPane.ManageMetadataSets:Quản trị bộ siêu dữ liệu...  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  439439#****** WriteCDImagePrompt *******
  440440WriteCDImagePrompt.CD_Name:Tên CD/DVD  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  441 WriteCDImagePrompt.Export:Ghi ảnh CD/DVD  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  442 WriteCDImagePrompt.Export_Tooltip:Ghi các sÆ°u tập được chọn nhÆ° một ảnh CD/DVD Windows  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   441WriteCDImagePrompt.Export:Xuất dữ liệu cho CD/DVD  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
   442WriteCDImagePrompt.Export_Tooltip:Ghi các sÆ°u tập được chọn thành dữ liệu cho CD/DVD Windows  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  443443WriteCDImagePrompt.Failed_Export:KhÃŽng xuất ra được các sÆ°u tập ({0}).  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  444444WriteCDImagePrompt.Failed_Title:Xuất bị lỗi  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  445445WriteCDImagePrompt.Install:CD/DVD sẜ cài đặt một số tệp tin khi sá»­ dụng (nhanh hÆ¡n)  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  446 WriteCDImagePrompt.Install_Tooltip:Tạo lập đĩa CD-ROM tá»± cài đặt có thể cài đặt được phần mềm máy chủ GSDL (và các tệp tin của bộ sÆ°u tập) lên máy chủ.   # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   446WriteCDImagePrompt.Install_Tooltip:Tạo lập đĩa CD-ROM tá»± cài đặt có thể cài đặt được phần mềm máy chủ GSDL (và các tệp tin của bộ sÆ°u tập) lên máy chủ.  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  447447WriteCDImagePrompt.NoInstall:CD/DVD sẜ khÃŽng cài đặt tệp tin nào khi sá»­ dụng  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  448448WriteCDImagePrompt.NoInstall_Tooltip:Tạo lập đĩa CD-ROM có thể chạy được trá»±c tiếp trên đĩa mà khÃŽng cần cài đặt gì thêm lên máy chủ.  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  449 WriteCDImagePrompt.Instructions:Xuất ra một hoặc một số sÆ°u tập lên đĩa CDROM tá»± cài đặt (mặc dù điều này có thể hoạt động trên mọi hệ điều hành,  đĩa CD-ROM được tạo ra chỉ chạy trên Windows).  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   449WriteCDImagePrompt.Instructions:Xuất ra một hoặc một số sÆ°u tập cho đĩa CDROM tá»± cài đặt (mặc dù điều này có thể hoạt động trên mọi hệ điều hành, đĩa CD-ROM được tạo ra chỉ chạy trên Windows).  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  450450WriteCDImagePrompt.Progress_Label:Đang sao tệp tin. Xin hãy chờ một chút...  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  451451WriteCDImagePrompt.Size_Label:Kích thước ước lượng:  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  453453WriteCDImagePrompt.Successful_Title:Xuất ra hoàn thành  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  454454WriteCDImagePrompt.Title:Xuất Sưu tập lên CD/DVD
  455   # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  456455#************************
  457456#
   
  470469ExportAsPrompt.Successful_ExportMany:Các sÆ°u tập -- {0} -- đã được xuất ra.  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  471470ExportAsPrompt.Successful_Details:Các tệp được xuất đến: {1}  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  472 ExportAsPrompt.Successful_Title:Xuất ra hoàn thành   # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   471ExportAsPrompt.Successful_Title:Xuất ra hoàn thành  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  473472ExportAsPrompt.Title:Xuất các sÆ°u tập  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  474473ExportAsPrompt.SaveAs:Xuất ra đến  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  526525FileAssociationDialog.Add:Bổ sung  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  527526FileAssociationDialog.Add_Tooltip:Sá»­ dụng ứng dụng này để xem tập tin dạng này  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  528 FileAssociationDialog.Batch_File:Tệp tin theo mẻ  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   527FileAssociationDialog.Batch_File:Tệp tin theo lÃŽ  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  529528FileAssociationDialog.Browse:Duyệt  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  530529FileAssociationDialog.Browse_Tooltip:Lá»±a chọn ứng dụng để sá»­ dụng trong vùng của bạn  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  555554Filter.2:Tệp văn bản  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  556555Filter.3:Ảnh  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  557 Filter.All_Files:Mọi tệp  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   556Filter.All_Files:Mọi dạng tệp  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  558557Filter.Filter_Tree:Cho xem tệp  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  559558Filter.Invalid_Pattern:<HTML><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>KhuÃŽn mẫu bạn nhập vÚo cho tệp lọc khÃŽng hợp lệ.<BR>Hảy thá»­ sá»­ dụng cú pháp thÃŽng thường với <BR>* cho kÃœ tá»± đại diện.</FONT></HTML>  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  573572General.Apply_Tooltip:Áp dụng thiết lập hiện tại nhÆ°ng khÃŽng thoát ra khỏi hộp thoại  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  574573General.Browse:Duyệt...  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  575 General.Cancel:Huá»·  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  576 General.Cancel_Tooltip:Huá»· thay đổi (nhÆ°ng khÃŽng làm lại những gì đã áp dụng)   # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  577 General.Close:Đóng  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   574General.Cancel:Huá»·...  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
   575General.Cancel_Tooltip:Huá»· thay đổi (nhÆ°ng khÃŽng làm lại những gì đã áp dụng)  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   576General.Close:Đóng...  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  578577General.Close_Tooltip:Đóng hộp thoại này  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  579578General.Edit:Hiệu đính giá trị  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  594593General.View:Xem giá trị  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  595594General.Warning:Cảnh báo  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  596 General.Yes:Yes  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   595General.Yes:Đồng Ãœ  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  597596#****************************
  598597#
   
  602601GShell.BadPluginOptions:Lỗi đối số xuất hiện trong Plugin {0}.  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  603602GShell.BadClassifierOptions:Lỗi đối số xuất hiện trong Bộ phân lớp {0}.  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  604 GShell.Build.Auxilary:Tạo lập tệp trợ giúp và dọn dẹp...  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   603GShell.Build.Auxilary:Tạo lập tệp phụ trợ và dọn dẹp...  # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
  605604GShell.Build.BuildBegun1:************Bắt đầu xây dá»±ng*************  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  606605GShell.Build.BuildCancelled:***************  Bị huá»· bỏ  ****************  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  653652#***** HELP *****
  654653Help.Contents:Mục lục  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  655 Help.Title:Trang trợ giúp của Giao diện  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   654Help.Title:Trang hướng dẫn của Giao diện  # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
  656655#****************************
  657656#
   
  695694Menu.Expand:Mở thÆ° mục  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  696695Menu.Explode_Metadata_Database:Mở bung CSDL siêu dữ liệu  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  697 Menu.File:Tệp  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   696Menu.File:Hồ sÆ¡  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  698697Menu.File_Associations:Tệp đính kÚm....  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  699 Menu.File_CDimage:Ghi ảnh CD/DVD....  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  700 Menu.File_Close:Đóng  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   698Menu.File_CDimage:Xuất dữ liệu cho CD/DVD....  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
   699Menu.File_Close:Đóng...  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  701700Menu.File_Delete:Xoá...  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  702701Menu.File_Exit:Thoát ra  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  703 Menu.File_ExportAs:xuất ra...  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   702Menu.File_ExportAs:Xuất ra ...  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  704703Menu.File_New:Mới...  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  705704Menu.File_Open:Mở...  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  706705Menu.File_Options:Thuộc tính ...  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  707 Menu.File_Save:LÆ°u  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  708 Menu.Help:Trợ giúp  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   706Menu.File_Save:LÆ°u...  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
   707Menu.Help:Hướng dẫn  # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
  709708Menu.Help_About:Giới thiệu...  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  710709Menu.Metadata_View:Siêu dữ liệu được gán cho {0}  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  798797MissingEXEC_GS3.Title:KhÃŽng thấy Địa chỉ ThÆ° viện Greenstone 3  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  799798#***** Missing GLIServer *****
  800 MissingGLIServer.Message:Cảnh báo! Bạn khÃŽng thể làm việc được với bộ sÆ°u tập mới bên trong giao diện trừ khi bạn thÃŽng báo địa chỉ của Greenstone "gliserver" script từ xa. Bạn có thể nhập điều này ngay bây giờ trong trường văn bản dưới đây, hoặc sau này vào mục Tùy chọn ... (Preferences) và chọn Liên kết (Connection tab). Ghi nhớ rằng một URL hợp lệ bắt đầu bằng giao thức "http://" và có thể sẜ kết thúc bằng "gliserver".  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   799MissingGLIServer.Message:Cảnh báo! Bạn khÃŽng thể làm việc được với bộ sÆ°u tập mới bên trong giao diện trừ khi bạn thÃŽng báo địa chỉ của Greenstone "gliserver" script từ xa. Bạn có thể nhập điều này ngay bây giờ trong trường văn bản dưới đây, hoặc sau này vào mục "Thuộc tính"(Preferences) và chọn Liên kết (Connection tab). Ghi nhớ rằng một URL hợp lệ bắt đầu bằng giao thức "http://" và có thể sẜ kết thúc bằng "gliserver".  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  801800MissingGLIServer.Title:KhÃŽng thấy địa chỉ GLIServer  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  802801#***** Missing GSDL *****
   
  880879Preferences.Connection.Use_Proxy:Có sá»­ dụng kết nối Proxy khÃŽng?  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  881880Preferences.General:Phần chung  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  882 Preferences.General_Tooltip:Thiết lập một số thuộc tín chung  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   881Preferences.General_Tooltip:Thiết lập một số thuộc tính chung  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  883882Preferences.General.Email:Email của người sá»­ dụng  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  884883Preferences.General.Email_Tooltip:Địa chỉ email được tá»± động sá»­ dụng cho sÆ°u tập được tạo bằng giao diện  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  938937SaveCollectionBox.File_Name:Tên tệp tin:  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  939938SaveCollectionBox.Files_Of_Type:Tệp tin thuộc dạng:  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  940 SaveCollectionBox.Look_In:Xem:   # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   939SaveCollectionBox.Look_In:Xem:  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  941940#**********************
  942941#
   
  10011000GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Title:Nhan đề bộ siêu dữ liệu:  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  10021001GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Namespace:Namespace của bộ siêu dữ liệu:  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  1003 GEMS.NewMetadataSetPrompt.New_Metadata:-- New Metadata Set --  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   1002GEMS.NewMetadataSetPrompt.New_Metadata:-- Bộ siêu dữ liệu mới --  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  10041003GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error_Message:Bộ siêu dữ liêu mới phải có nhan đề  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  10051004GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error:KhÃŽng có nhan đề được chọn  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   
  10071006GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error:KhÃŽng có Namespace được nêu  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  10081007GEMS.SelectedLanguage:Bổ sung thuộc tính về ngÃŽn ngữ:  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  1009 GEMS.Language:--Choose Language--  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
   1008GEMS.Language:--Chọn ngÃŽn ngữ--  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  10101009GEMS.LanguageDependent:Thuộc tính phụ thuộc ngÃŽn ngữ  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
  10111010GEMS.Attribute_Table:Các thuộc tính  # Updated 17-Jul-2007 by Cao Minh Kiem
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.