Changeset 14287


Ignore:
Timestamp:
2007-08-01T09:55:54+12:00 (17 years ago)
Author:
anna
Message:

Updated translations. Many thanks to Cao Minh Kiem and Van Khang.

Location:
gsdl/trunk/macros
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gsdl/trunk/macros/vietnamese.dm

  r13677 r14287  
  4848_textdescrabout_ [l=vi] {Giới thiệu}
  4949_textdescrhome_ [l=vi] {Trang chủ}
  50 _textdescrhelp_ [l=vi] {Giúp đỡ}
   50_textdescrhelp_ [l=vi] {Hướng dẫn}  # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
  5151_textdescrpref_ [l=vi] {Thuộc tính}
  5252_textdescrgreenstone_ [l=vi] {Phần mềm thư viện số Greenstone}
   
  6262_textTitle_ [l=vi] {Nhan đề}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  6363_labelTitle_ [l=vi] {Nhan đề}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  64 _textCreator_ [l=vi] {Người tạo}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   64_textCreator_ [l=vi] {Tác giả}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  6565_labelCreator_ [l=vi] {Tác giả}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  6666_textSubject_ [l=vi] {Chủ đề}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   
  8585_labelLanguage_ [l=vi] {NgÎn ngữ}
  8686_textRelation_ [l=vi] {Quan hệ}  # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
  87 _labelRelation_ [l=vi] {Mối quan hệ}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   87_labelRelation_ [l=vi] {Quan hệ}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  8888_textCoverage_ [l=vi] {Mức độ bao phủ}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  8989_labelCoverage_ [l=vi] {Mức độ bao phủ}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  9090_textRights_ [l=vi] {Quyền}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  91 _labelRights_ [l=vi] {Đúng}  # Updated 29-Nov-2006 by vankhang
   91_labelRights_ [l=vi] {Quyền}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  9292
  9393# DLS metadata set
   
  120120_textdescrIdentifier_ [l=vi] {Tìm theo sá»± nhận dạng tài nguyên}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  121121_textdescrSource_ [l=vi] {Trình duyệt theo tên gốc của tập tin}
  122 _textdescrTo_ [l=vi] {Trình duyệt theo trừơng NÆ¡i chứa}
   122_textdescrTo_ [l=vi] {Trình duyệt theo trường NÆ¡i chứa}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  123123_textdescrFrom_ [l=vi] {Trình duyệt theo trường Nguồn gốc}
  124124_textdescrCollage_ [l=vi] {Trình duyệt theo nghệ thuật tạo ảnh}
   
  150150
  151151_textmonth00_ [l=vi] {}
  152 _textmonth01_ [l=vi] {Tháng một}
  153 _textmonth02_ [l=vi] {Tháng hai}
  154 _textmonth03_ [l=vi] {Tháng ba}
  155 _textmonth04_ [l=vi] {Tháng tÆ°}
  156 _textmonth05_ [l=vi] {Tháng năm}
  157 _textmonth06_ [l=vi] {Tháng sáu}
  158 _textmonth07_ [l=vi] {Tháng bảy}
  159 _textmonth08_ [l=vi] {Tháng tám}
  160 _textmonth09_ [l=vi] {Tháng chín}
  161 _textmonth10_ [l=vi] {Tháng mười}
  162 _textmonth11_ [l=vi] {Tháng mười một}
  163 _textmonth12_ [l=vi] {Tháng mười hai}
   152_textmonth01_ [l=vi] {Tháng Một}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
   153_textmonth02_ [l=vi] {Tháng Hai}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
   154_textmonth03_ [l=vi] {Tháng Ba}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
   155_textmonth04_ [l=vi] {Tháng TÆ°}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
   156_textmonth05_ [l=vi] {Tháng Năm}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
   157_textmonth06_ [l=vi] {Tháng Sáu}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
   158_textmonth07_ [l=vi] {Tháng Bảy}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
   159_textmonth08_ [l=vi] {Tháng Tám}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
   160_textmonth09_ [l=vi] {Tháng Chín}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
   161_textmonth10_ [l=vi] {Tháng Mười}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
   162_textmonth11_ [l=vi] {Tháng Mười một}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
   163_textmonth12_ [l=vi] {Tháng Mười hai}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  164164
  165165_textdocument_ [l=vi] {Tài liệu}
   
  167167_textparagraph_ [l=vi] {Đoạn văn bản}
  168168
  169 _magazines_ [l=vi] {Tạp trí}
  170 
  171 _nzdlpagefooter_ [l=vi] {<div class="divbar">&nbsp;</div>
   169_magazines_ [l=vi] {Tạp chí}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
   170
   171_nzdlpagefooter_ [l=vi] {<div class="divbar"> </div>
  172172<p><a href="http://www.nzdl.org">New Zealand Digital Library Project</a>
  173173<br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz/cs">Department of Computer Science</a>,
  174174<a href="http://www.waikato.ac.nz">University of Waikato</a>,
  175 New Zealand}
   175New Zealand}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  176176
  177177_linktextHOME_ [l=vi] {Trang chủ}
  178 _linktextHELP_ [l=vi] {Giúp đỡ}
   178_linktextHELP_ [l=vi] {Hướng dẫn}  # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
  179179_linktextPREFERENCES_ [l=vi] {Thuộc tính}
  180180
   
  240240
  241241_textsubcols1_ [l=vi] {<p>Bộ sưu tập hoàn chỉnh bao gồm _1_ bộ sưu tập con.
  242 Những bộ sÆ°u tập đẵ hoàn chỉnh là: <blockquote>}
   242Những bộ sÆ°u tập đã hoàn chỉnh là: <blockquote>}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  243243
  244244_textsubcols2_ [l=vi] {</blockquote>
   
  330330_textsome_ [l=vi] {một số}
  331331_textall_ [l=vi] {tất cả các}
  332 _textboolean_ [l=vi] {chân trị}
   332_textboolean_ [l=vi] {Kết hợp Boole}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  333333_textranked_ [l=vi] {được xếp hạng thứ}
  334334_textnatural_ [l=vi] {tự nhiên}
   
  361361_textwordphrase_ [l=vi] {Từ hoặc cụm từ}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  362362_textinfield_ [l=vi] {... trong trường}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  363 _textfoldstem_ [l=vi] {(fold, stem)}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
   363_textfoldstem_ [l=vi] {(Chuyển chữ, Gốc từ)}  # Updated 27-Jul-2007 by kiemcm
  364364
  365365_textadvquery_ [l=vi] {Hoặc nhập trá»±c tiếp câu truy vấn:}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
   
  374374# unset
  375375
  376 _textsimplesearch_ [l=vi] {Tìm kiếm _indexselection_ _If_(_hselection_, _hselection_) _If_(_jselection_, _textjselect_) _If_(_gselection_, at _gselection_ level) _If_(_nselection_, in _nselection_ language)
  377 có chứa _querytypeselection_ từ}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   376_textsimplesearch_ [l=vi] {Tìm kiếm trong _indexselection_ _If_(_jselection_, of _jselection_) _If_(_gselection_, tại _gselection_ level) _If_(_nselection_, trong _nselection_ language)có chứa _querytypeselection_ từ _If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sắp xếp kết quả theo _sfselection_)}}  # Updated 27-Jul-2007 by kiemcm
  378377
  379378_textadvancedsearch_ [l=vi] {Tìm kiếm _If_(_hselection_, _hselection_, _defaultindextext_) _If_(_jselection_,_textjselect_) _If_(_gselection_, at _gselection_ level)_If_(_nselection_, in _nselection_ language)
   
  384383_textadvancedlucenesearch_ [l=vi] {Tìm kiếm _indexselection__If_(_jselection_, của _jselection_)_If_(_gselection_, tại _gselection_ level)_If_(_nselection_, trong _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sắp xếp kết quả tìm được theo _sfselection_\,) để }  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  385384
  386 _textformsimplesearch_ [l=vi] {Tìm kiếm _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, sắp xếp kết quả theo by _sfselection_\,) for _formquerytypesimpleselection_ of}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
   385_textformsimplesearch_ [l=vi] {Tìm kiếm _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,tại _gformselection_ level )_If_(_nselection_, trong _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, sắp xếp kết quả tìm được theo _sfselection_\,) cho _formquerytypesimpleselection_ của}  # Updated 27-Jul-2007 by kiemcm
  387386
  388387_textformadvancedsearchmgpp_ [l=vi] {Tìm kiếm _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,tại _gformselection_ level )_If_(_nselection_, trong _nselection_ language )và hiển thị kết quả theo thứ tá»± _formquerytypeadvancedselection_}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
   
  408407_texthallwords_ [l=vi] {tất cả các từ}
  409408_texthsomewords_ [l=vi] {một số từ}
  410 _texthboolean_ [l=vi] {chân trị}
  411 _texthranked_ [l=vi] {đựơc xếp thứ}
   409_texthboolean_ [l=vi] {Kết hợp boole}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
   410_texthranked_ [l=vi] {được xếp hạng}  # Updated 18-Jul-2007 by kiemcm
  412411_texthcaseon_ [l=vi] {phân biệt chữ hoa, chữ thường}
  413 _texthcaseoff_ [l=vi] {casefolded}
   412_texthcaseoff_ [l=vi] {chuyển chữ hoa-thường}  # Updated 27-Jul-2007 by kiemcm
  414413_texthstemon_ [l=vi] {stemmed}
  415414_texthstemoff_ [l=vi] {unstemmed}
   
  506505#------------------------------------------------------------
  507506
  508 _textHelp_ [l=vi] {Giúp đỡ}
   507_textHelp_ [l=vi] {Hướng dẫn}  # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
  509508
  510509# Macros giving a brief help message for navigation bar access buttons
   
  573572
  574573_texthelpquerytermstitle_ [l=vi] {Các điều kiện tìm kiếm}
  575 _texthelpqueryterms_ [l=vi] {<p>Người dùng nhập danh sách các từ được định nghÄ©a là “từ khóa” cần tìm kiếm vào hộp truy vấn. Mỗi điều kiện tìm kiếm chỉ chứa các kí tá»± alphabet hay chữ số. Các từ phải được cách ra bằng khoảng trắng. Bất cứ các dấu chấm câu, chấm phẩy, gạch ngang, v.v.. cÅ©ng đều được xem nhÆ° là khoảng
  576 trắng. KhÃŽng thể tìm những từ khóa có chứa dấu chấm.
   574_texthelpqueryterms_ [l=vi] {<p>Người dùng nhập danh sách các từ được định nghÄ©a là “từ khóa” cần tìm kiếm vào hộp truy vấn. Mỗi điều kiện tìm kiếm chỉ chứa các kí tá»± alphabet hay chữ số. Các từ phải được cách ra bằng khoảng trắng. Bất cứ các dấu chấm câu, chấm phẩy, gạch ngang, v.v.. cÅ©ng đều được xem nhÆ° là khoảng trắng. KhÃŽng thể tìm những từ khóa có chứa dấu chấm.
  577575
  578576<p>Câu truy vấn sau<p>
   
  580578      <p>sẜ tÆ°Æ¡ng đương với<p>
  581579      <ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands  Systems for Sustainability  1993 </kbd></ul><p>
  582 }  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
   580}  # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
  583581
  584582_texthelpmgppsearching_ [l=vi] {Để bộ sÆ°u tập xây dá»±ng MGPP,  một số tùy chọn được cung cấp sẵn.
   
  626624}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  627625
  628 _texthelpbooleansearch_ [l=vi] {Kiểu tìm kiếm theo <b>logic</b> cho phép kết hợp các thuật ngữ sá»­ dụng kÃœ tá»± & ("và"), | ("hoặc"), và ! ("phủ định"), sá»­ dụng dấu ngoặc đơn để nhóm các thành phần. Toán tá»± mặc định là | (để thá»±c hiện "hoặc").
   626_texthelpbooleansearch_ [l=vi] {Kiểu tìm kiếm theo <b>logic</b> cho phép kết hợp các thuật ngữ bằng toán tá»­ Boole với các kÃœ hiệu & ("và" "AND"), | ("hoặc" "OR" ), và ! ("khÃŽng" "NOT"), sá»­ dụng dấu ngoặc đơn để nhóm các thành phần. Toán tá»± mặc định là | (để thá»±c hiện "hoặc").
  629627<p>
  630 Ví dụ: <b> snail & farming</b> sẜ thá»±c hiện tìm tất cả các tài liệu có chứa cả hai b>snail</b> VÀ <b>farming</b>, khi chọn <b>snail | farming</b> thì sẜ thá»±c hiện tìm kiếm những tài liệu hoặc có chứa <b>snail</b> HOẶC <b>farming</b>.
  631 }  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   628Ví dụ: <b> snail & farming</b> sẜ thá»±c hiện tìm tất cả các tài liệu có chứa đồng thời cả hai thuật ngữ <b>snail</b> VÀ <b>farming</b>; khi chọn <b>snail | farming</b> thì sẜ thá»±c hiện tìm kiếm những tài liệu hoặc có chứa hoặc <b>snail</b> hoặc <b>farming</b> hoặc cả hai thuật ngữ.
   629}  # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
  632630
  633631_texthelpadvsearchmgpp_ [l=vi] {Tìm kiếm nâng cao trong bộ sÆ°u tập MGPP sá»­ dụng các toán tá»­ logic. _texthelpbooleansearch_<p> Kết quả có thể hiển thị theo thứ tá»± hàng, mÃŽ tả cho một vài tìm kiếm theo <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>, hoặc theo thứ tá»± "natural"(hoặc theo "build"). Đây là thứ tá»± mà tài liệu cung cấp trong suốt tiến trình tạo bộ sÆ°u tập. <p> Các toán tá»­ nâng cao bao gồm NEARx và WITHINx. NEARx dùng để chỉ định khoảng cách tối đa (x từ) giữa 2 thuật ngữ truy vấn được kết hợp. WITHINx chỉ định thuật ngữ thứ 2 sẜ xuất hiện x từ <i>sau</i> thuật ngữ thứ nhất. TÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° cách sá»­ dụng NEAR nhÆ°ng trong phần này thì quan trọng thứ tá»± hÆ¡n. Khoảng cách mặc định là 20.}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
   
  642640_texthelpformsearch_ [l=vi] {<p>Trường tìm kiếm cung cấp khả năng tìm kết hợp giữa các mục. Cho ví dụ, một người có thể thá»±c hiện tìm kiếm Nhan đề là "Smith" VÀ chủ đề "snail farming". Trong chức năng tìm kiếm đơn giản, chÆ°Æ¡ng trình sẜ thá»±c hiện việc tìm kiếm riêng lẻ từng dòng trên giao diện, kết hợp theo phép toán VÀ (khi chọn tìm "Tất cả") hoặc phép toán Hoặc (khi tìm theo "Một Vài"). Các thuật ngữ ở bên trong các trường cÅ©ng được kết hợp theo qui tắc tÆ°Æ¡ng tá»±. Trong chức năng tìm kiếm nâng cao, người dùng chỉ định việc sá»­ dụng các toán tá»­ VÀ/HOẶC/KHÔNG trong các danh sách sổ xuống để kết hợp giữa các trường thá»±c hiện tìm kiếm. Ngoài ra, còn có thể kết hợp cả việc sá»­ dụng các toán tá»­ logic.}  # Updated 14-Dec-2006 by vankhang
  643641
  644 _texthelpformstemming_ [l=vi] {Hộp "fold" và "stem" cho phép chỉ định khi The "fold" and "stem" boxes allow you to specify whether the terms inside that field are casefolded or stemmed. These are both switched off by default for advanced form searching.}  # Updated 4-Dec-2006 by vankhang
   642_texthelpformstemming_ [l=vi] {Hộp (Chuyển chữ, Gốc từ) cho phép chỉ định rằng : khi "Chuyển chữ" được kích chọn, chÆ°Æ¡ng trình sẜ tá»± động chuyển đảo thuật ngữ trong hộp câu hỏi thanh chữ hoa hoặc ngược lại, và khi "Gốc từ" được chọn, hệ thống sẜ coi thuật ngữ trong hộp câu hỏi là gốc từ để so sánh và thá»±c hiện tìm theo gốc từ đó (nói cách khác đây là việc gán kÃœ hiệu chặt cụt (truncation mark) vào cuối từ). Mặc định, hai hộp kích chọn này ở dạng khÃŽng được chọn trong biểu mẫu tìm kiếm nâng cao.}  # Updated 27-Jul-2007 by kiemcm
  645643
  646644_textdatesearch_ [l=vi] {Tìm kiếm theo ngày tháng}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
 • gsdl/trunk/macros/vietnamese2.dm

  r13677 r14287  
  727727
  728728_textwhy_ [l=vi] {<p>Quá trình gá»­i báo cáo gặp sá»± cố hoặc thất bại.}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
  729 _textextraforform_ [l=vi] {Bạn khÃŽng phải điền vào mẫu -- bất kỳ thÃŽng tin giúp đỡ.}
   729_textextraforform_ [l=vi] {Bạn khÃŽng phải điền vào mẫu -- bất kỳ thÃŽng tin hướng dẫn nào.}  # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
  730730_textprivacybasic_ [l=vi] {<p>Báo cáo chỉ chứa các thÃŽng tin về trang web Greenstone và kỹ thuật mà người sá»­ dụng đang dùng để xem nó (và bất cứ thÃŽng tin mà bạn cung cấp).}  # Updated 13-Dec-2006 by nghiadoan
  731731_textstillsend_ [l=vi] {Bạn vẫn muốn gá»­i báo cáo này?}  # Updated 8-Dec-2006 by vankhang
   
  803803_textgtiselecttlc_ [l=vi] {Vui lòng chọn ngÃŽn ngữ}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  804804
   805#for status page
   806_textgtiviewstatus_ [l=vi] {Kích chuột để xem tình trạng dịch hiện tại cho mọi ngÃŽn ngữ}  # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
   807_textgtiviewstatusbutton_ [l=vi] {XEM TRẠNG THÁI}  # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
   808_textgtistatustable_ [l=vi] {Trạng thái bản địa hiện tại của tất cả các ngÃŽn ngữ}  # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
   809_textgtilanguage_ [l=vi] {NgÃŽn ngữ}  # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
   810_textgtitotalnumberoftranslations_ [l=vi] {Tổng số mục bản địa}  # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
   811
  805812_textgtiselecttfk_ [l=vi] {Vui lòng chọn một tập tin để làm việc với}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  806813
   
  812819_textgtitutorials_ [l=vi] {Bài tập hướng dẫn}  # Updated 5-Dec-2006 by nghiadoan
  813820_textgtigreenorg_ [l=vi] {Tập tin Greenstone.org}  # Updated 5-Dec-2006 by nghiadoan
   821_textgtigs3core_ [l=vi] {Giao diện Greenstone3}  # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
   822
   823#for greenstone manuals
   824_textgtidevmanual_ [l=vi] {Tài liệu hướng dẫn phát triển Greenstone}  # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
   825_textgtiinstallmanual_ [l=vi] {Tài liệu hướng dẫn cài đặt Greenstone}  # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
   826_textgtipapermanual_ [l=vi] {Tài liệu hướng dẫn tạo bộ sÆ°u tập số từ giấy}  # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
   827_textgtiusermanual_ [l=vi] {Tài liệu hướng dẫn sá»­ dụng Greenstone}  # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
  814828
  815829_textgtienter_ [l=vi] {Đồng Ãœ}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   
  818832_textgtidownloadtargetfile_ [l=vi] {Tải tập tin}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  819833_textgtiviewtargetfileinaction_ [l=vi] {Xem tập tin}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   834_textgtitranslatefileoffline_ [l=vi] {Dịch tệp tin này theo cách khÃŽng trá»±c tuyến}  # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
  820835
  821836_textgtinumchunksmatchingquery_ [l=vi] {Số của đoạn văn bản riêng biệt thỏa với câu truy vấn}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   
  825840_textgtinumchunksrequiringtranslation_ [l=vi] {Bản dịch còn lại}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  826841
   842#for status page
   843_textgtinumchunkstranslated2_ [l=vi] {số mục Việt hoá đã làm}  # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
   844_textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=vi] {số mục bản địa yêu cầu cập nhật}  # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
   845_textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=vi] {số mục bản địa chÆ°a thá»±c hiện}  # Updated 6-Jul-2007 by nghiadoan
   846
  827847_textgtienterquery_ [l=vi] {Nhập vào một từ hoặc một thuật ngữ }  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
  828848_textgtifind_ [l=vi] {Tìm kiếm}  # Updated 5-Dec-2006 by nghiadoan
   
  835855
  836856_textgtitranslationfilecomplete_ [l=vi] {Tập tin này  được cập nhật xong. Có thể tải về tập tin này bằng liên kết bên dưới, và có thể thêm vào bộ sÆ°u tập Greenstone trong tÆ°Æ¡ng lai.}  # Updated 5-Dec-2006 by vankhang
   857
   858_textgtiofflinetranslation_ [l=vi] {Bạn có thể dịch phần này của Greenstone theo phÆ°Æ¡ng thức khÃŽng trá»±c tuyến bằng cách sá»­ dụng tệp Microsoft Excel riêng biệt:
   859
   860<ol>
   861<li>Tải xuống <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&e=_compressedoptions_">tệp tin này </a>.
   862<li>Mở ra bằng Microsoft Excel và lÆ°u lại dưới dạng Microsoft Excel workbook (.xls) format.
   863<li>Nhập những đoạn được dịch và o các hộp thoại có sẵn.
   864<li>Khi kết thúc việc dịch, gá»­i (e-mail) tệp tin trên MS Excel .xls đến <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>.
   865</ol>
   866}  # Updated 19-Jul-2007 by kiemcm
   867
  837868
  838869
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.