Changeset 14766


Ignore:
Timestamp:
2007-11-05T12:39:35+13:00 (15 years ago)
Author:
anna
Message:

Updated Arabic translations in Perl Modules. Many thanks to Usama Salama.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gsdl/trunk/perllib/strings_ar.properties

  r14669 r14766  
  7676لف
  7777
  78 # -- Missing translation: scripts.xml
   78scripts.xml:تنتج Ù
   79علوÙ
   80ات في ؎كل Ù
   81لف XML ، ؚدون ؎كل عرض "جÙ
   82يل" و لكن ؚتوفر تفاصيل أكثر  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  7983
  8084scripts.listall:عرض الخيارات لكل العناصر الÙ
  8185عروفة حول  # Updated 7-Oct-2007 by kkhalafala
  82 scripts.describeall:ÎíÇÑÇÊ ÇáÚÑÖ áßá ÇáãæÇÏ ÇáãÚÑæÝÉ.  # Updated 10-Oct-2007 by usamasa
   86scripts.describeall:خيارات العرض لكل الÙ
   87واد الÙ
   88عروفة.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  8389
  8490scripts.both_old_options:تحذير: لÙ
   
  127133وعة".  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
  128134
  129 buildcol.copying_back_cached_build:ÅÚÇÏÉ ÇáØÈÇÚÉ áÜ cached build  # Updated 10-Oct-2007 by usamasa
  130 
  131 buildcol.create_images:ÍÇæá Ãä ÊäÔíÁ ÕæÑ ÊáÞÇÆíÉ ááãÌãæÚÉ. æåÐÇ íÚÊãÏ Úáì ÈÑäÇãÌ Gimp ÇáãËÈÊ Úáì ÈÑäÇãÌ Perl ßí íÓãÍ ÈÇáßÊÇÈÉ áå.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
   135buildcol.copying_back_cached_build:إعادة الطؚاعة لـ cached build  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
   136
   137buildcol.create_images:حاول أن تن؎يء صور تلقا؊ية للÙ
   138جÙ
   139وعة. وهذا يعتÙ
   140د على ؚرناÙ
   141ج Gimp الÙ
   142ثؚت على ؚرناÙ
   143ج Perl كي يسÙ
   144Ø­ ؚالكتاؚة له.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  132145
  133146buildcol.debug:طؚاعة الÙ
   
  148161لفات الإجراءات التي ف؎لت  # Updated 7-Oct-2007 by kkhalafala
  149162
  150 # -- Missing translation: buildcol.index
   163buildcol.index:ك؎اف للؚناء (إذا لÙ
   164 ÙŠØ­Ø¯Ø¯ سوف يتÙ
   165 ØšÙ†Ø§Ø¡ كل الك؎افات في Ù
   166لف الإعداد  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  151167
  152168buildcol.incremental:تك؎يف الوثا؊ق التي لÙ
   
  163179ية.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  164180
  165 # -- Missing translation: buildcol.keepold
   181buildcol.keepold:لن تحطÙ
   182 Ø§Ù„Ù
   183حتويات الحالية لدليل الؚناء  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  166184
  167185buildcol.maxdocs:العدد الأقصي للوثا؊ق للؚناء.
  168 buildcol.maxnumeric:ÃÞÕì ÚÏÏ ÍÑæÝ áßáãÉ íãßä Ãä íßæä Ýí ÞÇãæÓ ÇáßÔÇÝ. ÇáÃÑÞÇã ÇáßÈíÑÉ ÊäÞÓã Åáì ÚÏÉ ßáãÇÊ ááÊßÔíÝ. Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá: áæ ßÇä ÃÞÕì ÚÏÏ ÍÑæÝ åæ 4 ÝÅä "1342663" ÓæÝ ÊäÞÓã Åáì "1342" æ "663".  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
   186buildcol.maxnumeric:أقصى عدد حروف لكلÙ
   187Ø© يÙ
   188كن أن يكون في قاÙ
   189وس الك؎اف. الأرقاÙ
   190 Ø§Ù„كؚيرة تنقسÙ
   191 Ø¥Ù„Ù‰ عدة كلÙ
   192ات للتك؎يف. على سؚيل الÙ
   193ثال: لو كان أقصى عدد حروف هو 4 فإن "1342663" سوف تنقسÙ
   194 Ø¥Ù„Ù‰ "1342" و "663".  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  169195buildcol.mode:اجزاء عÙ
  170196لية الؚناء للÙ
   
  178204 ØªÙˆÙ„يد الصور الإفتراضية.
  179205
  180 # -- Missing translation: buildcol.no_image_script
  181 
  182 buildcol.no_strip_html:áÇ ÊÞæã ÈÅÒÇáÉ ÚáÇãÇÊ HTML ãä ÇáäÕ ÇáãßÔÝ (ÊÓÊÎÏã ÝÞØ ãÚ ãÌãæÚÇÊ mgpp).  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
   206buildcol.no_image_script:تحذير: الصور تجعل النص غير Ù
   207وجود: %s  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
   208
   209buildcol.no_strip_html:لا تقوÙ
   210 ØšØ¥Ø²Ø§Ù„Ø© علاÙ
   211ات HTML Ù
   212ن النص الÙ
   213ك؎ف (تستخدÙ
   214 ÙÙ‚Ø· Ù
   215ع Ù
   216جÙ
   217وعات mgpp).  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  183218
  184219buildcol.no_text:لا تضغط النص.هذا الخيار Ù
   
  199234buildcol.sections_index_document_metadata.always:اضف كل الÙ
  200235خصص
  201 buildcol.sections_index_document_metadata.unless_section_metadata_exists:ÃÖÝ ãíÊÇÏÇÊÇ ÇáãÓÊæì ÝÞØ ÅÐÇ áã íßä åäÇß ãíÊÇÏÇÊÇ ÞÓã ãÐßÑæÉ áåÐÇ ÇáÇÓã.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
   236buildcol.sections_index_document_metadata.unless_section_metadata_exists:أضف Ù
   237يتاداتا الÙ
   238ستوى فقط إذا لÙ
   239 ÙŠÙƒÙ† هناك Ù
   240يتاداتا قسÙ
   241 Ù
   242ذكروة لهذا الاسÙ
   243.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  202244
  203245buildcol.out:إسÙ
   
  239281# -- classinfo.pl --
  240282
  241 # -- Missing translation: classinfo.collection
   283classinfo.collection:إعطاء Ù
   284جÙ
   285وعة أسÙ
   286ا سوف يجعل Ù
   287لف classinfo.pl ين؞ر في collect/collection-
  242288
  243289classinfo.desc:طؚاعة الÙ
   
  304350نه
  305351downloadfrom.download_mode.Web:ؚروتوكول نقل النص الت؎عؚي
  306 downloadfrom.download_mode.MediaWiki:ãæÞÚ MediaWiki  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa
   352downloadfrom.download_mode.MediaWiki:Ù
   353وقع MediaWiki  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  307354downloadfrom.download_mode.OAI:Ù
  308355ؚادرة الأر؎ؚف الÙ
   
  330377وذج التحÙ
  331378يل
  332 downloadinfo.collection:ÅÚØÇÁ ÇáãÌãæÚÉ ÇÓã ÓíäÔíÁ ãáÝ download.pl ÝÇäÙÑ ÃæáÇ Ýí ðcollect/collection-name/perllib/downloaders . áæ ßÇä ÇáÈÑäÇãÌ ÛíÑ ãæÌæÏ åäÇß ÓæÝ íÈÍË Ýí Ïáíá perllib/downloaders ÇáÚÇã.  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa
   379downloadinfo.collection:إعطاء الÙ
   380جÙ
   381وعة اسÙ
   382 Ø³ÙŠÙ†ØŽÙŠØ¡ Ù
   383لف download.pl فان؞ر أولا في ًcollect/collection-name/perllib/downloaders . لو كان الؚرناÙ
   384ج غير Ù
   385وجود هناك سوف يؚحث في دليل perllib/downloaders العاÙ
   386.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  333387downloadinfo.params:[خيارات] [نÙ
  334388وذج-التنزيل]
   
  361415وعة  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  362416
  363 # -- Missing translation: explode.document_prefix
   417explode.document_prefix:ؚاد؊ة لÙ
   418واقع الوثيقة ( للإستخداÙ
   419 Ù
   420ع document_field option).  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  364421
  365422explode.document_suffix:لاحقة لÙ
   
  368425ع  document_field option).  # Updated 7-Oct-2007 by kkhalafala
  369426
  370 # -- Missing translation: explode.encoding
   427explode.encoding:الترÙ
   428يز للإستخداÙ
   429 Ø¹Ù†Ø¯ قراءة Ù
   430لف قاعدة الؚيانات  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  371431explode.metadata_set:Ù
  372432عيار واصفات الؚيانات (إسÙ
   
  388448# -- exportcol.pl --
  389449
  390 # -- Missing translation: exportcol.out
   450exportcol.out:إسÙ
   451 Ù
   452لف أو أي Ù
   453عالجة لطؚاعة حالة الÙ
   454خرجات .  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  391455exportcol.cddir:إسÙ
  392456 Ø§Ù„Ù
   
  398462Ø© إؚدأ عند تثؚيت القرص الÙ
  399463ضغوط.
  400 exportcol.desc:ÈÑãÌÉ PERL ÊÓÊÎÏã áÊÕÏíÑ æÇÍÏÉ Ãæ ÃßËÑ ãä ÇáãÌãæÚÇÊ Åáì ÞÑÕ ãÏãÌ Ýí ÈíÆÉ Windows.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
   464exportcol.desc:ؚرÙ
   465جة PERL تستخدÙ
   466 Ù„تصدير واحدة أو أكثر Ù
   467ن الÙ
   468جÙ
   469وعات إلى قرص Ù
   470دÙ
   471ج في ؚي؊ة Windows.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  401472exportcol.noinstall:إن؎اء قرص Ù
  402473دÙ
   
  419490جÙ
  420491وعة في %s.
  421 # -- Missing translation: exportcol.coll_dirs_not_found
   492exportcol.coll_dirs_not_found:تجاهل الÙ
   493جÙ
   494وعات غير الصالحة %s: لا يوجد واحد Ù
   495ن الÙ
   496جلدات التالية:
  422497exportcol.fail:exportcol.pl ف؎ل:
  423498exportcol.no_valid_colls:لÙ
   
  433508 ÙŠØªÙ
  434509 Ø¥Ù†ØŽØ§Ø¡ %s.
  435 exportcol.instructions:áÅäÔÇÁ ÞÑÕ ãÏãÌ ÐÇÊí ÇáÊÔÛíá æÇáÊËÈíÊ Ýí ÈíÆÉ Windows¡ ÇäÓÎ ãÍÊæÇíÊ åÐÇ ÇáãÌáÏ Åáì ÇáÞÑÕ ÇáãÏãÌ.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
   510exportcol.instructions:لإن؎اء قرص Ù
   511دÙ
   512ج ذاتي الت؎غيل والتثؚيت في ؚي؊ة Windows، انسخ Ù
   513حتوايت هذا الÙ
   514جلد إلى القرص الÙ
   515دÙ
   516ج.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  436517exportcol.non_exist_files:واحد أو أكثر Ù
  437518ن الÙ
   
  445526وعات الÙ
  446527صدرة (%s) هي في %s.
  447 exportcol.export_coll_not_installed:æÙíÝÉ ÇáÊÕÏíÑ Åáì ÞÑÕ ãÏãÌ áã Êßä ãËÈÊÉ.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
   528exportcol.export_coll_not_installed:و؞يفة التصدير إلى قرص Ù
   529دÙ
   530ج لÙ
   531 ØªÙƒÙ† Ù
   532ثؚتة.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  448533
  449534# -- import.pl --
  450535
  451 import.archivedir:ÍíË ÓÊäÊåí ÇáãæÇÏ ÇáãÍæáÉ.  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
   536import.archivedir:حيث ستنتهي الÙ
   537واد الÙ
   538حولة.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  452539
  453540import.manifest:Ù
   
  483570
  484571import.debug:طؚاعة النص الÙ
  485 Ø³ØªÙˆØ±Ø¯ إلي STDOUT.
  486 
  487 # -- Missing translation: import.desc
  488 
  489 # -- Missing translation: import.faillog
  490 
  491 import.groupsize:ÚÏÏ ÇáæËÇÆÞ ÇáãÓÊæÑÏÉ áãÌãæÚÉ Ýí ãáÝ XML æÇÍÏ  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
   572ستورد إلي STDOUT.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
   573
   574import.desc:نص PERL الذي يستخدÙ
   575 Ù„إستيراد الÙ
   576لفات في هي؊ة أر؎يف قرينستون إستعدادا لؚنا؊ها.
   577
   578import.faillog:Ù
   579دونة Ù
   580لفات الإجراءات الفا؎لة، تتضÙ
   581ن هذه الÙ
   582دونة اسÙ
   583اء Ù
   584لفات الإجراءات التي ف؎لت
   585
   586import.groupsize:عدد الوثا؊ق الÙ
   587ستوردة لÙ
   588جÙ
   589وعة في Ù
   590لف XML واحد  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  492591
  493592import.gzip:استخدÙ
   
  506605لفات الأر؎يف الحالية. تعين  -keepold.  # Updated 7-Oct-2007 by kkhalafala
  507606
  508 # -- Missing translation: import.keepold
   607import.keepold:لن تحطÙ
   608 Ø§Ù„Ù
   609حتويات الحالية في دليل الأر؎يف  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  509610
  510611import.maxdocs:العدد الأقصي للوثا؊ق للإستيراد.
   
  525626 Ø¹Ù†Ø¯ توليد Ù
  526627حددات فريدة لآي وثيقة.
  527 # -- Missing translation: import.OIDtype.hash
  528 
  529 import.OIDtype.incremental:ÇÓÊÎÏã ÚÏÇÏ æËíÞÉ ÈÓíØ. åí ÃÓÑÚ ÈßËíÑ ãä "hash"¡ æáßä áÇ ÊÍÏÏ äÝÓ ÇáãÍÏÏÇÊ áäÝÓ ÚÏÇÏ ÇáæËíÞÉ¡ æßÐáß áÇ íãßä ÅÖÇÝÉ æËÇÆÞ ÌÏíÏÉ ááÃÑÔíÝÇÊ ÇáãæÌæÏÉ.  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
   628import.OIDtype.hash:Ù
   629زج Ù
   630حتويات الÙ
   631لف.سوف تؚقي Ù
   632عرفات الوثيقة كÙ
   633ا هي في كل Ù
   634رة يتÙ
   635 ÙÙŠÙ‡Ø§ إستيراد الÙ
   636جÙ
   637وعة  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
   638
   639import.OIDtype.incremental:استخدÙ
   640 Ø¹Ø¯Ø§Ø¯ وثيقة ؚسيط. هي أسرع ؚكثير Ù
   641ن "hash"، ولكن لا تحدد نفس الÙ
   642حددات لنفس عداد الوثيقة، وكذلك لا يÙ
   643كن إضافة وثا؊ق جديدة للأر؎يفات الÙ
   644وجودة.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  530645
  531646import.OIDtype.assigned:استخدÙ
   
  597712Ø© groupsize > 1.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  598713
  599 import.statsfile:ÇÓã ÇáãáÝ Ãæ ÇáÊÚÇãá áØÈÇÚÉ ÅÍÕÇÁÇÊ ÇáÊÕÏíÑ áÜ.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
  600 
  601 import.stats_backup:ÓæÝ íØÈÚ ÇáÍÇáÇÊ áÜ STDERR ÈÏáÇð.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
   714import.statsfile:اسÙ
   715 Ø§Ù„Ù
   716لف أو التعاÙ
   717ل لطؚاعة إحصاءات التصدير لـ.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
   718
   719import.stats_backup:سوف يطؚع الحالات لـ STDERR ؚدلاً.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  602720
  603721import.verbosity:ضؚط كÙ
   
  620738دونة الأخطاء %s
  621739
  622 export.cannot_sort:ÊÍÐíÑ: ãáÝ export.pl áÇ íãßäå ÊÑÊíÈ ÇáæËÇÆÞ ÚäÏãÇ ÊæÖÚ Ýí ãÌãæÚÇÊ> 1. ÎíÇÑ ÇáÊÑÊíÈ ÓæÝ íÊã ÊÌÇåáå.  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
   740export.cannot_sort:تحذير: Ù
   741لف export.pl لا يÙ
   742كنه ترتيؚ الوثا؊ق عندÙ
   743ا توضع في Ù
   744جÙ
   745وعات> 1. خيار الترتيؚ سوف يتÙ
   746 ØªØ¬Ø§Ù‡Ù„Ù‡.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  623747
  624748export.collectdir:Ù
   
  631755
  632756export.debug:طؚاعة النص الÙ
  633 Ø³ØªÙˆØ±Ø¯ إلي STDOUT.
   757ستورد إلي STDOUT.(لإستيراد GA)  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  634758
  635759export.desc:نص PERL الÙ
   
  643767 Ø§Ù„نوافذ.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  644768
  645 export.faillog:ÝÔá Ýí ÇÓã ãáÝ ÇáÓÌá. åÐÇ ÇáÓÌá íÓÊÞÈá ÃÓãÇÁ Ãí ãáÝÇÊ ÊÝÔá ÚãáíÉ ÊÔÛíáåÇ. (Default: collectdir/collname/etc/fail.log)  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
   769export.faillog:ف؎ل في اسÙ
   770 Ù
   771لف السجل. هذا السجل يستقؚل أسÙ
   772اء أي Ù
   773لفات تف؎ل عÙ
   774لية ت؎غيلها. (Default: collectdir/collname/etc/fail.log)  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  646775
  647776export.groupsize:العدد الأدني للوثا؊ق / صفحة.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  648777
  649 export.gzip:ÇÓÊÎÏã gzip áÖÛØ æËÇÆÞ xml (áÇ ÊäÓ Ãä ÊÖãä ZIPPlug Ýí ÞÇÆãÉ ÈÑÇãÌß ÇáãÖãäÉ ÚäÏ ÇáÈäÇÁ ãä æËÇÆÞ ãÖÛæØÉ).  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa
   778export.gzip:استخدÙ
   779 gzip لضغط وثا؊ق xml (لا تنس أن تضÙ
   780ن ZIPPlug في قا؊Ù
   781Ø© ؚراÙ
   782جك الÙ
   783ضÙ
   784نة عند الؚناء Ù
   785ن وثا؊ق Ù
   786ضغوطة).  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  650787
  651788export.importdir:حيث توجد الÙ
  652789واد الأصلية  # Updated 8-Oct-2007 by kkhalafala
  653790
  654 export.keepold:áä ÊÏãÑ ÇáãÍÊæì ÇáÍÇáí ÇáãæÌæÏ Ýí Ïáíá ÇáÊÕÏíÑ.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
   791export.keepold:لن تدÙ
   792ر الÙ
   793حتوى الحالي الÙ
   794وجود في دليل التصدير.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  655795
  656796export.maxdocs:العدد الأقصي للوثا؊ق للتصدير.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  657797
  658 export.listall:ÇÚÑÖ ßÇÝÉ ÊÑßíÈÇÊ ÇáãÊÇÍÉ ãÚ ÇáÃãÑ save as  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
   798export.listall:اعرض كافة تركيؚات الÙ
   799تاحة Ù
   800ع الأÙ
   801ر save as  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  659802
  660803export.saveas:نسق تصدير الوثا؊ق.
   
  662805export.saveas.DSpace:هي؊ة أر؎يف DSpace .
  663806
  664 # -- Missing translation: export.saveas.METS
   807export.saveas.METS:هي؊ة  METS التي تستخدÙ
   808 Ø³Ù
   809ات قرينستون.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  665810
  666811export.saveas.GA:نسق أر؎يف قرينستون
   
  668813export.saveas.MARCXML:MARC XML هي؊ة (إصدارة MARC 21)  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  669814
  670 export.saveas_version:ÕÇÍáÉ ÍÇáíÇ ãÚ 'saveas METS' ÝÞØ¡ ÇáÎíÇÑÇÊ åí 'greenstone'¡ áÜ Greenstone METSK Ãæ 'fedora' áÜ Fedora METS.  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
  671 
  672 export.out:ÇÓã ÇáãáÝ Ãæ ÇáÅÌÑÇÁ ÇáÐí ÓÊØÈÚ ÍÇáÉ ÇáãÎÑÌÇÊ Úáíå.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
   815export.saveas_version:صاحلة حاليا Ù
   816ع 'saveas METS' فقط، الخيارات هي 'greenstone'، لـ Greenstone METSK أو 'fedora' لـ Fedora METS.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
   817
   818export.out:اسÙ
   819 Ø§Ù„Ù
   820لف أو الإجراء الذي ستطؚع حالة الÙ
   821خرجات عليه.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  673822
  674823export.params:[خيارات] إسÙ
   
  689838سار التصدير...
  690839
  691 export.sortmeta:ÑÊÈ ÇáæËÇÆÞ åÌÇÆíÇð ÈÈíÇäÇÊ ãíÊÇÏÇÊÇ ÇáÈäÇÁ, æåÐÇ áíä íÊã áæ ßÇä groupsize > 1.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
  692 
  693 export.statsfile:ÇÓã ÇáãáÝ Ãæ ØÈÇÚÉ ÇáÅÍÕÇÁÇÊ ÇáãÕÏÑÉ Åáíå.  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa
   840export.sortmeta:رتؚ الوثا؊ق هجا؊ياً ؚؚيانات Ù
   841يتاداتا الؚناء, وهذا لين يتÙ
   842 Ù„Ùˆ كان groupsize > 1.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
   843
   844export.statsfile:اسÙ
   845 Ø§Ù„Ù
   846لف أو طؚاعة الإحصاءات الÙ
   847صدرة إليه.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  694848
  695849export.stats_backup:سيتÙ
   
  708862وعة.
  709863
  710 mkcol.bad_name_cvs:ÎØÃ: áÇ íãßä Ãä ÊÓãì ÇáãÌãæÚÉ ÈÇÓã CVS áÃä åÐÇ ÞÏ íÊÏÇÎá ãÚ ÇáÃÏáÉ ÇáãäÔÃÉ ÈæÇÓØÉ äÙÇã CVS versioning .  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
  711 
  712 mkcol.bad_name_modelcol:ÎØÃ: áÇ íãßä Ãä ÊÓãì ãÌãæÚÉ ÈÇáÇÓã modelcol áÃä åÐÇ ÇáÇÓã íÎÊÕ ÈãÌãæÚÉ model .  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
   864mkcol.bad_name_cvs:خطأ: لا يÙ
   865كن أن تسÙ
   866ى الÙ
   867جÙ
   868وعة ؚاسÙ
   869 CVS لأن هذا قد يتداخل Ù
   870ع الأدلة الÙ
   871ن؎أة ؚواسطة ن؞اÙ
   872 CVS versioning .  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
   873
   874mkcol.bad_name_modelcol:خطأ: لا يÙ
   875كن أن تسÙ
   876ى Ù
   877جÙ
   878وعة ؚالاسÙ
   879 modelcol لأن هذا الاسÙ
   880 ÙŠØ®ØªØµ ØšÙ
   881جÙ
   882وعة model .  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  713883
  714884mkcol.cannot_find_modelcol:خطأ: لÙ
   
  803973وعة
  804974
  805 mkcol.plugin:áÇÓÊÎÏÇã Perl plugin module (ÑÈãÇ ÊÌÏ plugins ãÊÚÏÏÉ).  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
   975mkcol.plugin:لاستخداÙ
   976 Perl plugin module (رؚÙ
   977ا تجد plugins Ù
   978تعددة).  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  806979
  807980mkcol.public:لو كان لهذه الÙ
   
  8601033 perllib/plugouts .
  8611034
  862 # -- Missing translation: pluginfo.desc
   1035pluginfo.desc:طؚاعة Ù
   1036علوÙ
   1037ات حول Ù
   1038قاؚس  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  8631039
  8641040pluginfo.general_options:الخيارات العاÙ
   
  8931069لف الإعداد collect.cfg .
  8941070
  895 # -- Missing translation: pluginfo.specific_options
   1071pluginfo.specific_options:الخيارات الÙ
   1072خصصة Ù
   1073عرفة ضÙ
   1074ن plugout و هي Ù
   1075تاحة فقط لـ plugout.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  8961076
  8971077
   
  9061086.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
  9071087
  908 plugoutinfo.desc:ØÈÇÚÉ ãÚáæãÇÊ Úä ÅäåÇÁ ÇáÈÑäÇãÌ.  # Updated 10-Oct-2007 by usamasa
   1088plugoutinfo.desc:طؚاعة Ù
   1089علوÙ
   1090ات عن إنهاء الؚرناÙ
   1091ج.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  9091092
  9101093plugoutinfo.general_options:الخيارات العاÙ
   
  9201103ات
  9211104
  922 # -- Missing translation: plugoutinfo.no_plugout_name
  923 
  924 # -- Missing translation: plugoutinfo.option_types
   1105plugoutinfo.no_plugout_name:خطأ: يجؚ إعطاء إسÙ
   1106  plugout .  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
   1107
   1108plugoutinfo.option_types:Plugouts رؚÙ
   1109ا تأخذ نوعين Ù
   1110ن الخيارات.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  9251111
  9261112plugoutinfo.params:[خيارات] plugout-name
  9271113
  928 plugoutinfo.passing_options:ÇáÎíÇÑÇÊ íãßä ÊÎØíåÇ Úä ØÑíÞ ãáÝ ÇáÎÕÇÆÕ collect.cfg.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
   1114plugoutinfo.passing_options:الخيارات يÙ
   1115كن تخطيها عن طريق Ù
   1116لف الخصا؊ص collect.cfg.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  9291117
  9301118plugoutinfo.specific_options:الخيارات الÙ
   
  9411129MARCXMLPlugout.desc:MARC xml هي؊ة.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  9421130
  943 METSPlugout.desc:METS ÈÇÓÊÎÏÇã ÎÕÇÆÕ Greenstone  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
   1131METSPlugout.desc:METS ؚاستخداÙ
   1132 Ø®ØµØ§ØŠØµ Greenstone  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  9441133
  9451134BasPlugout.desc:Base class for all the export plugouts.
   
  9541143ج Greenstone : METS، أو fedora لـ Fedora METS.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
  9551144
  956 BasPlugout.group_size:ÚÏÏ ÇáæËÇÆÞ áãÌãæÚÉ ÏÇÎá ãáÝ XML æÇÍÏ.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
   1145BasPlugout.group_size:عدد الوثا؊ق لÙ
   1146جÙ
   1147وعة داخل Ù
   1148لف XML واحد.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  9571149
  9581150BasPlugout.output_info:الإ؎ارة لكيان الÙ
   
  9741166خرجt. 0=لا؎يء, 3=كثير.
  9751167
  976 # -- Missing translation: BasPlugout.gzip_output
   1168BasPlugout.gzip_output:أستخدÙ
   1169 gzip لضغط وثا؊ق xml الناتجة ( لا تنسي ان تضÙ
   1170ن الÙ
   1171قاؚس ZIPPlug في قا؊Ù
   1172Ø© الÙ
   1173قاؚس  عند ؚناء الوثا؊ق
  9771174
  9781175BasPlugout.xslt_file:تحويل وثيقة عن طريق XSLT في الÙ
   
  9941191لف PDF .  # Updated 8-Oct-2007 by kkhalafala
  9951192
  996 METSPlugout.xslt_txt:Íæá ãáÝ METS doctxt.xml Ðæ XSLT Ýí ÍÞá ÇáÇÓã.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
  997 
  998 METSPlugout.xslt_mets:ÊÍæíá ãáÝÇÊ docmets.xml ÇáÎÇÕÉ ÈÜ METS ãÚ ÇáÜ XSLT Ýí ÇáãáÝ ÇáãÓãì.  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
   1193METSPlugout.xslt_txt:حول Ù
   1194لف METS doctxt.xml ذو XSLT في حقل الاسÙ
   1195.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
   1196
   1197METSPlugout.xslt_mets:تحويل Ù
   1198لفات docmets.xml الخاصة ØšÙ€ METS Ù
   1199ع الـ XSLT في الÙ
   1200لف الÙ
   1201سÙ
   1202ى.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  9991203
  10001204#
   
  10021206#
  10031207
  1004 # -- Missing translation: AllList.desc
   1208AllList.desc:إن؎اء قا؊Ù
   1209Ø© واحدة ؚكل الوثا؊ق . تستخدÙ
   1210 ØšÙ
   1211زود oai.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  10051212
  10061213AZCompactList.allvalues:استخدÙ
   
  10271234AZCompactList.freqsort:أفرز ؚالعقد دون الفرز الألفؚا؊ي.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  10281235
  1029 # -- Missing translation: AZCompactList.maxcompact
   1236AZCompactList.maxcompact:الحد الاقصى لعدد الصور ت؞هر في الفن التصويري في اي وقت Ù
   1237ن الاوقات  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  10301238
  10311239AZCompactList.metadata:حقل واصفات ؚيانات وحيد أو قا؊Ù
   
  10371245 Ø£ÙˆÙ„ نوع
  10381246
  1039 # -- Missing translation: AZCompactList.mincompact
   1247AZCompactList.mincompact:العدد الأدني للوثا؊ق / صفحة.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  10401248
  10411249AZCompactList.mingroup:القيÙ
   
  10451253ي  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  10461254
  1047 # -- Missing translation: AZCompactList.minnesting
   1255AZCompactList.minnesting:القيÙ
   1256Ø© الصغري التي تسؚؚ ؚتحويل قا؊Ù
   1257Ø© إلي قا؊Ù
   1258Ø© Ù
   1259تداخلة  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  10481260
  10491261AZCompactList.recopt:Ù
   
  10541266ن؞Ù
  10551267Ø©.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  1056 # -- Missing translation: AZCompactList.sort
  1057 
  1058 # -- Missing translation: AZCompactSectionList.desc
  1059 
  1060 AZList.desc:ÈÑäÇãÌ ááÊÕäíÝ íÑÊÈ åÌÇÆíÇ (Ã-í æ a-z æ A-Z æ 0-9). æíäÊÌ åÐÇ ÇáÈÑäÇãÌ ÞÇÆãÉ åÌÇÆíÉ ÈÇáæËÇÆÞ ÇáãÑÊÈÉ ÊÍÊ ßá ÍÑÝ.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
   1268AZCompactList.sort:حقل واصفات الؚيانات لفرز ورقة العقد ؚها.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
   1269
   1270AZCompactSectionList.desc:AZCompactList يصنف الأقساÙ
   1271 Ø¯ÙˆÙ† الوثا؊ق. يتÙ
   1272 ÙØ±Ø² وفقا لÙ
   1273ستوي واصفة ؚيانات القسÙ
   1274.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
   1275
   1276AZList.desc:ؚرناÙ
   1277ج للتصنيف يرتؚ هجا؊يا (Ø£-ي و a-z و A-Z و 0-9). وينتج هذا الؚرناÙ
   1278ج قا؊Ù
   1279Ø© هجا؊ية ؚالوثا؊ق الÙ
   1280رتؚة تحت كل حرف.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  10611281
  10621282AZList.metadata:حقل واصفات ؚيانات واحد أو قا؊Ù
   
  10791299Ø© واصفات الؚيانات ستدرج.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  10801300
  1081 AZSectionList.desc:ÇáÊäæÚ Ýí ÇáÞÇÆãÉ ÇáåÌÇÆíÉ ÈÊÕäíÝ ÇáÃÞÓÇã ÝÖáÇ Úä ÇáæËÇÆÞ. ÊÑÊÈ ÇáãÏÇÎá ÈãíÊÇÏÇÊÇ ãÓÊæì ÇáÞÓã  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
   1301AZSectionList.desc:التنوع في القا؊Ù
   1302Ø© الهجا؊ية ؚتصنيف الأقساÙ
   1303 ÙØ¶Ù„ا عن الوثا؊ق. ترتؚ الÙ
   1304داخل ØšÙ
   1305يتاداتا Ù
   1306ستوى القسÙ
   1307  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  10821308
  10831309BasClas.bad_general_option:الÙ
   
  11231349ن السنة فقط.
  11241350
  1125 DateList.desc:ÈÑäÇãÌ ÇáãÕäÝ ááÊÑÊíÈ ÈÇáÊÇÑíÎ. íÞæã ÊáÞÇÆíÇð ÈÇáÊÑÊíÈ ÈÍÞá ÇáãíÊÇÏÇÊÇ ÇáÎÇÕ ÈÇáÊÇÑíÎ. ÊÕÇÛ ÇáÊæÇÑíÎ Ýí ÕæÑÉ yyyymmdd Ãæ yyyy-mm-dd.  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa
   1351DateList.desc:ؚرناÙ
   1352ج الÙ
   1353صنف للترتيؚ ؚالتاريخ. يقوÙ
   1354 ØªÙ„قا؊ياً ؚالترتيؚ ؚحقل الÙ
   1355يتاداتا الخاص ؚالتاريخ. تصاغ التواريخ في صورة yyyymmdd أو yyyy-mm-dd.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  11261356
  11271357DateList.metadata:واصفات الؚيانات التي تتضÙ
   
  11561386ة الوثيقة.
  11571387
  1158 # -- Missing translation: DateList.sort
   1388DateList.sort:حقل واصفات ؚيانات إضافي يستخدÙ
   1389 Ù„لفرز في حالة ت؎اؚه وثيقتين في نفس التاريخ.
  11591390
  11601391GenericList.always_bookshelf_last_level:أن؎؊ رف كتاؚ حتي إذا كان هناك عنصر واحد في  في كل Ù
   
  11721403ع؞Ù
  11731404 Ù‚درات azcompactlist ، ولكن ؚافضل يونيكود ، واصفات ؚيانات وقدرات الفرز.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  1174 # -- Missing translation: GenericList.metadata
  1175 # -- Missing translation: GenericList.partition_name_length
  1176 GenericList.partition_size_within_level:ÚÏÏ ÇáãæÇÏ Ýí ßá ÞÓã (íãßä ÇáÍÕæá ÚáíåÇ ÝÞØ ÚäÏãÇ partition_type_within_level ãÖÈæØ Úáì 'constant_size').  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
   1405GenericList.metadata:حقول واصفات الؚيانات تستخدÙ
   1406 Ù„لتصنيف. استخدÙ
   1407 "/" لفصل الÙ
   1408ستويات الهرÙ
   1409ية و ";" لفصل حقول واصفات الؚينات في كل Ù
   1410ستوي  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
   1411GenericList.partition_name_length:طول اسÙ
   1412 Ø§Ù„قطاع ; إفتراضيا Ù
   1413تغير الطول Ù
   1414ن 1 الي 3 Ù
   1415حارف و يتوقف هذا علي Ù
   1416دي الحوجة الي تÙ
   1417يز ؚداية القطاع Ù
   1418ن نهايته. يستخدÙ
   1419 Ù‡Ø°Ø§ الخيار فقط عند تعين partition_type_within_level الي 'constant_size'.
   1420GenericList.partition_size_within_level:عدد الÙ
   1421واد في كل قسÙ
   1422 (يÙ
   1423كن الحصول عليها فقط عندÙ
   1424ا partition_type_within_level Ù
   1425ضؚوط على 'constant_size').  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  11771426GenericList.partition_type_within_level:تحديد التقسيÙ
  11781427 Ø§Ù„قطاعي : اÙ
  11791428ا 'per_letter',
  1180 GenericList.sort_leaf_nodes_using:ÍÞæá ÇáãíÊÇÏÇÊÇ ÇáãÓÊÎÏãÉ áÊÑÊíÈ ÇáÃæÑÇÞ. ÇÓÊÎÏã '|' ßí ÊÝÕá Èíä ãÌãæÚÇÊ ÇáãíÊÇÏÇÊÇ ßí íßæä ÇáÊÑÊíÈ ãÖÈæØ. æ ';' ááÝÕá ÍÞæá ÇáãíÊÇÏÇÊÇ Ýí ÍÞá ãÌãæÚÉ Úáì ÍÏÉ.  # Updated 10-Oct-2007 by usamasa
   1429GenericList.sort_leaf_nodes_using:حقول الÙ
   1430يتاداتا الÙ
   1431ستخدÙ
   1432Ø© لترتيؚ الأوراق. استخدÙ
   1433 '|' كي تفصل ؚين Ù
   1434جÙ
   1435وعات الÙ
   1436يتاداتا كي يكون الترتيؚ Ù
   1437ضؚوط. و ';' للفصل حقول الÙ
   1438يتاداتا في حقل Ù
   1439جÙ
   1440وعة على حدة.
   1441  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  11811442GenericList.use_hlist_for:حقول الÙ
  11821443يتاداتا تستخدÙ
   
  11981459يلي  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  11991460
  1200 # -- Missing translation: Hierarchy.desc
   1461Hierarchy.desc:Ù
   1462صنف الÙ
   1463قاؚس لتوليد التصنيف الهرÙ
   1464ي. هذا يÙ
   1465كن ان يستند علي واصفات ؚيانات Ù
   1466هيكلة ، او يÙ
   1467كن استخداÙ
   1468 Ù‡ÙŠÙƒÙ„ Ù
   1469لف تكÙ
   1470يلي (hfile - استخداÙ
   1471 Ø§Ù„خيار).  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  12011472
  12021473Hierarchy.documents_last:عرض عقد الوثيقة ؚعد عقد الÙ
  12031474صنف  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  12041475
  1205 # -- Missing translation: Hierarchy.hfile
  1206 
  1207 # -- Missing translation: Hierarchy.hlist_at_top
   1476Hierarchy.hfile:استخداÙ
   1477 Ù
   1478لف هيكل التصنيف الÙ
   1479حدد.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
   1480
   1481Hierarchy.hlist_at_top:عرض الÙ
   1482ستوي الأول للتصنيف أفقيا.
  12081483
  12091484Hierarchy.reverse_sort:فرز العقد في ترتيؚ عكسي (يستخدÙ
   
  12111486ع -sort).  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  12121487
  1213 Hierarchy.separator:ÊÚÈíÑ ãÚÊÇÏ íÓÊÎÏã ááÝÇÕá¡ ÅÐÇ ßäÊ ÊÓÊÎÏã ãíÊÇÏÇÊÇ ãåíßáÉ.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
  1214 
  1215 # -- Missing translation: Hierarchy.sort
  1216 
  1217 # -- Missing translation: Hierarchy.suppressfirstlevel
   1488Hierarchy.separator:تعؚير Ù
   1489عتاد يستخدÙ
   1490 Ù„لفاصل، إذا كنت تستخدÙ
   1491 Ù
   1492يتاداتا Ù
   1493هيكلة.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
   1494
   1495Hierarchy.sort:حقل واصفات الؚيانات الÙ
   1496ستخدÙ
   1497 Ù„فرز العقد.لن تفرز الأوراق إذا لÙ
   1498 ÙŠØªÙ
   1499 ØªØ¹ÙŠÙ†Ù‡Ø§.
   1500
   1501Hierarchy.suppressfirstlevel:تجاهل الجزء الأول Ù
   1502ن قيÙ
   1503Ø© واصفات الؚيانات. و هذا Ù
   1504فيد لواصفات الؚيانات التي يكون العنصر الأول فيها Ù
   1505؎ترك. Ù
   1506ثل Ù
   1507ثل إستيراد دليل في gsdlsourcefilename.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  12181508
  12191509Hierarchy.suppresslastlevel:تجاهل الجزء الأخير Ù
   
  12261516لف.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  12271517
  1228 HTML.desc:íäÔíÁ ÊÕäíÝ ÝÇÑÛ æåæ ÚÈÇÑÉ Úä ÑÇÈØÉ áÕÝÍÉ ÅäÊÑäÊ.  # Updated 10-Oct-2007 by usamasa
   1518HTML.desc:ين؎يء تصنيف فارغ وهو عؚارة عن راؚطة لصفحة إنترنت.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  12291519
  12301520HTML.url:رؚط عنوان صفحة الÙ
  12311521وارد لصفحة الوؚ إلي.
  12321522
  1233 # -- Missing translation: List.desc
   1523List.desc:Ù
   1524قاؚس Ù
   1525صنف قا؊Ù
   1526Ø© ؚسيطة  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  12341527
  12351528List.metadata:حقل واصفات ؚيانات وحيد أو قا؊Ù
   
  12501543Ø©.  # Updated 7-Oct-2007 by kkhalafala
  12511544
  1252 List.sort:ÍÞá ÇáãíÊÇÏÇÊÇ ááÊÑÊíÈ. ÇÓÊÎÏã '-sort nosort' áæ ßäÊ áÇ ÊÑíÏ ÊÑÊíÈ.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
   1545List.sort:حقل الÙ
   1546يتاداتا للترتيؚ. استخدÙ
   1547 '-sort nosort' لو كنت لا تريد ترتيؚ.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  12531548
  12541549Phind.desc:Ù
   
  12621557ي.
  12631558
  1264 # -- Missing translation: Phind.min_occurs
   1559Phind.min_occurs:الحد الادنى لعدد الÙ
   1560رات التي يجؚ ان ت؞هر العؚارة في النص الÙ
   1561راد ادراجها في الجÙ
   1562له الهرÙ
   1563يه.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  12651564
  12661565Phind.savephrases:ذا تÙ
   
  12981597لة.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  12991598
  1300 # -- Missing translation: Phind.thesaurus
   1599Phind.thesaurus:إسÙ
   1600 Ø§Ù„Ù
   1601كنز الÙ
   1602ستخدÙ
   1603 ÙÙŠ نسق Phind في دليل الÙ
   1604جÙ
   1605وعة etc .  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  13011606
  13021607Phind.title:يستخدÙ
   
  13131618عدلة حديثا.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  13141619
  1315 # -- Missing translation: RecentDocumentsList.include_docs_added_since
  1316 
  1317 # -- Missing translation: RecentDocumentsList.include_most_recently_added
  1318 
  1319 # -- Missing translation: RecentDocumentsList.sort
   1620RecentDocumentsList.include_docs_added_since:يتضÙ
   1621ن فقط الوثا؊ق الÙ
   1622عدلة أو الÙ
   1623ضافة ؚعد التاريخ الÙ
   1624حدد  (في هي؊ة  yyyymmdd أو yyyy-mm-dd ).
   1625
   1626RecentDocumentsList.include_most_recently_added:يتضÙ
   1627ن فقط الوثا؊ق الÙ
   1628عدلة أو الÙ
   1629ضافة ؚعد التاريخ الÙ
   1630حدد  (في هي؊ة  yyyymmdd أو yyyy-mm-dd ).  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
   1631
   1632RecentDocumentsList.sort:قا؊Ù
   1633Ø© واصفات الؚيانات للفرز .إذا لÙ
   1634 ØªØ­Ø¯Ø¯ ، سوف يتÙ
   1635 Ø§Ù„فرز ؚاريخ الإضافة / التعدي  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  13201636
  13211637SectionList.desc:نفس قا؊Ù
   
  13671683ز (%%) .  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  13681684
  1369 Collage.bgcolor:áæä ÇáÎáÝíÉ ÇáÎÇÕÉ ÈãÌãæÚÉ ÇááæÍÇÊ¡ ÇÎÊÑ ÑÞã íÚÈÑ Úä Çááæä (Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá #008000 ÓæÝ ÊÚØí äÊíÌÉ Çááæä ÇáÃÎÖÑ).  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
  1370 
  1371 # -- Missing translation: Collage.buttonname
   1685Collage.bgcolor:لون الخلفية الخاصة ØšÙ
   1686جÙ
   1687وعة اللوحات، اختر رقÙ
   1688 ÙŠØ¹ØšØ± عن اللون (على سؚيل الÙ
   1689ثال #008000 سوف تعطي نتيجة اللون الأخضر).  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
   1690
   1691Collage.buttonname:إسÙ
   1692 Ø§Ù„Ù
   1693صنف في ال؎ا؎ة و في عÙ
   1694ود التجوال. القيÙ
   1695Ø© الإفتراضية هي عنصر واصفات الؚيانات الÙ
   1696خصصة Ù
   1697ع الإسÙ
   1698  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  13721699
  13731700Collage.refreshDelay:الترتيؚ، ؚالجزء Ù
   
  13981725تصفح  ويتصرف على هذا الاساس.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  13991726
  1400 Collage.imageMustNotHave:ãÓÊÎÏã áÅÎÝÇÁ ÇáÕæÑ ÇáÊí áÇ íÌÈ Ãä ÊÙåÑ Ýí ÇáãÌãæÚÉ¡ ãËá ÕæÑ ÇáÃÒÑÇÑ ÇáÊí Êßæä ÔÑíØ ÇáÊÕÝÍ.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
  1401 
  1402 # -- Missing translation: Collage.caption
   1727Collage.imageMustNotHave:Ù
   1728ستخدÙ
   1729 Ù„إخفاء الصور التي لا يجؚ أن ت؞هر في الÙ
   1730جÙ
   1731وعة، Ù
   1732ثل صور الأزرار التي تكون ؎ريط التصفح.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
   1733
   1734Collage.caption:لقطات إختياريه  تعرض أسفل   Ø§Ù„فن التصويري  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  14031735
  14041736
   
  14451777تدادات التالية: .gif, .jpg, .jpeg, .png or .css .
  14461778
  1447 # -- Missing translation: BasPlug.associate_ext
   1779BasPlug.associate_ext:تتسؚؚ في ان يتÙ
   1780 ØªØ¬Ù‡ÙŠØ² الÙ
   1781لفات التي لها  نفس اسÙ
   1782 Ø§Ù„وثيقة ؚواسطة الÙ
   1783قاؚس و ان يتÙ
   1784 Ø¥Ù„حاق اسÙ
   1785 Ø£Ù
   1786تداد الÙ
   1787لف Ù
   1788ن قا؊Ù
   1789Ø© Ù
   1790فصولة ؚفاصلة وفقا للÙ
   1791ضÙ
   1792ون الÙ
   1793ستخدÙ
   1794 Ù
   1795ع الوثيقة التي يجري تجهيزها ؚدلا Ù
   1796ن ان تعالج ؚوصفها قا؊Ù
   1797Ø© Ù
   1798نفصلة  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  14481799
  14491800BasPlug.could_not_extract_encoding:تحذير: لا يÙ
   
  15061857ختصرات.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  15071858
  1508 BasPlug.done_acronym_markup:ÊäÝíÐ ãÎÊÕÇÑÊ áÛÉ ÇáÊÑãíÒ  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
   1859BasPlug.done_acronym_markup:تنفيذ Ù
   1860ختصارت لغة الترÙ
   1861يز  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  15091862
  15101863BasPlug.done_email_extract:تÙ
   
  15191872ن نص
  15201873
  1521 BasPlug.extract_acronyms:ÇÓÊÎáÕ ÇáãÎÊÕÑÇÊ ãä ÇáäÕ æÇÌÚáåÇ ãíÊÇÏÇÊÇ  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
   1874BasPlug.extract_acronyms:استخلص الÙ
   1875ختصرات Ù
   1876ن النص واجعلها Ù
   1877يتاداتا  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  15221878
  15231879BasPlug.extract_email:إستخلاص عناوين الؚريد الإلكتروني كواصفات ؚيانات.
   
  15431899BasPlug.extracting:إستخلاص
  15441900
  1545 BasPlug.extracting_acronyms:ÇÓÊÎáÇÕ ÇáãÎÊÕÑÇÊ  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
   1901BasPlug.extracting_acronyms:استخلاص الÙ
   1902ختصرات  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  15461903
  15471904BasPlug.extract_keyphrases:إستخلاص الجÙ
   
  16642021  '(?i).html?\$' يضاهي  كل الوثا؊ق التي تنتهي Øš .htm أو .html (حالة-غير حساسة).
  16652022
  1666 # -- Missing translation: BasPlug.read_denied
   2023BasPlug.read_denied:غير Ù
   2024سÙ
   2025وح  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  16672026
  16682027BasPlug.separate_cjk:أح؎ر Ù
   
  17032062تعددة كلها تقرأ.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  17042063
  1705 # -- Missing translation: BookPlug.desc
  1706 
  1707 # -- Missing translation: ConvertToPlug.apply_fribidi
   2064BookPlug.desc:يخلق وثيقة Ù
   2065تعددة الÙ
   2066ستويات  Ù
   2067ن وثيقة تتضÙ
   2068ن <<toc>> Ù
   2069ستوى الÙ
   2070Ù
   2071يزات. واصفات الؚيانات  لكل قسÙ
   2072 Ù
   2073أخوذ Ù
   2074ن أي Ù
   2075Ù
   2076يزات اخرى على نفس الخط ، كÙ
   2077ا . <<TOC>>. Ù
   2078ثال <<عنوان>>xxxx<</عنوان>> تعين واصفة ؚيانات العنوان. كل ØŽØŠ آخر ؚين Ù
   2079Ù
   2080يزات قا؊Ù
   2081Ø© الÙ
   2082حتويات يعاÙ
   2083ل كنص ؚسيط ؚلغة تا؎ير النص الفا؊ق ( Ù
   2084ثال، لن تتÙ
   2085 Ù
   2086عالجة رواؚط html او أي ØŽØŠ Ù
   2087ن Ù
   2088ادة Ù
   2089قاؚس HTMLPlug ). Ù
   2090ا عدا الÙ
   2091لفات التي لها الإÙ
   2092تداد .hb ؚصورة إفتراضية (يÙ
   2093كن تغير هذا ؚاضافة Ù
   2094لف يحÙ
   2095ل نفس الإسÙ
   2096 ÙÙŠ خيار  -process_exp ولكن الÙ
   2097لفات التي لها الإÙ
   2098تداد  .jpg تعتؚر صورة غلاف (Ù
   2099لفات jpg يتÙ
   2100 ØºÙ„قها ؚواسطة هذا الÙ
   2101قاؚس). BookPlug هو تؚسيط (و Ø¥Ù
   2102تداد) لÙ
   2103قاؚس HBPlug الÙ
   2104ستخدÙ
   2105 ÙÙŠ Ù
   2106جÙ
   2107وعات الÙ
   2108كتؚة الإنسانية.يعتؚر BookPlug هو الأسرع لانه يتوقع ان تكون الÙ
   2109لفات الÙ
   2110دخلة أن؞ف (Ù
   2111دخلات Ù
   2112جÙ
   2113وعات  HDL تتضÙ
   2114ن الكثير Ù
   2115ن Ù
   2116Ù
   2117يزات html حول <<TOC>> , تستخدÙ
   2118 Ù
   2119Ù
   2120يزات <<I>> لتÙ
   2121يز الصور و ؚؚساطة تأخد كل النص ؚين Ù
   2122Ù
   2123يزات <<TOC>> و ؚداية النص كواصفة ؚيانات العنوان). إذا كنت تقوÙ
   2124 ØšØªØ£ØŽÙŠØ± وثا؊ق لتعرض ؚنفس اسلوؚ Ù
   2125جÙ
   2126وعات HDL استخدÙ
   2127 Ù‡Ø°Ø§ الÙ
   2128قاؚس ؚدلا Ù
   2129ن HBPlug.
   2130
   2131ConvertToPlug.apply_fribidi:ت؎غيل "fribidi" ؚرناÙ
   2132ج خوارزÙ
   2133ية اليونيكود ثنا؊ي الإتجاه علي Ù
   2134لف Ù
   2135حول (نص Ù
   2136ن اليÙ
   2137ين الي اليسار).  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  17082138ConvertToPlug.convert_to:Plugin converts to TEXT or HTML or various types of Image (e.g. JPEG, GIF, PNG).
  17092139ConvertToPlug.convert_to.auto:تلقا؊يا قÙ
   
  17272157قاؚس كÙ
  17282158ا wordplug ، pptplug ، psplug ، rtfplug
  1729 ConvertToPlug.keep_original_filename:ÇÍÊÝÙ ÈÇÓã ÇáãáÝ ÇáÃÕáí ááãáÝÇÊ ÇáãÊÚáÞÉ¡ æßÐáß ááãÍæáÉ Åáì .doc æ.pdf æåßÐÇ.  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa
   2159ConvertToPlug.keep_original_filename:احتف؞ ؚاسÙ
   2160 Ø§Ù„Ù
   2161لف الأصلي للÙ
   2162لفات الÙ
   2163تعلقة، وكذلك للÙ
   2164حولة إلى .doc و.pdf وهكذا.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  17302165ConvertToPlug.use_strings:áæ ãÌãæÚÉ¡ ÓæÝ íÊã ÇÓÊÑÌÇÚ ÇÓØÑ æÙíÝíÉ áÇÓÊÎáÇÕ ÇáäÕ áæ ÝÔáÊ ÚãáíÉ ÇáÊÍæíá.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
  17312166
   
  17662201ع هذا الخيار، فان الن؞اÙ
  17672202
  1768 DSpacePlug.first_inorder_mime:íÓÊÎÏã åÐÇ áÊÍÏíÏ ãÔÛá ÇáÈíÇäÇÊ ÇáÃæáí áæËíÞÉ ãÌãæÚÉ DSpace. ãÚ åÐÇ ÇáÎíÇÑ¡ ÓæÝ íÊÚÇãá ÇáäÙÇã ÃäæÇÚ æËÇÆÞ MIME ÈÇáÊÑÊíÈ ááÈÍË Úä ÇáãÔÛá ÇáÃæáí ÇáãÊÇÍ.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
   2203DSpacePlug.first_inorder_mime:يستخدÙ
   2204 Ù‡Ø°Ø§ لتحديد Ù
   2205؎غل الؚيانات الأولي لوثيقة Ù
   2206جÙ
   2207وعة DSpace. Ù
   2208ع هذا الخيار، سوف يتعاÙ
   2209ل الن؞اÙ
   2210 Ø£Ù†ÙˆØ§Ø¹ وثا؊ق MIME ؚالترتيؚ للؚحث عن الÙ
   2211؎غل الأولي الÙ
   2212تاح.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  17692213DSpacePlug.only_first_doc:يستخدÙ
  17702214 Ù‡Ø°Ø§ لتعريف الرافد الاؚتدا؊ي لؚيانات Ù
   
  18032247ايكروسوفت اكسل (95 و 97 إصدارات).  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  18042248
  1805 # -- Missing translation: FOXPlug.desc
  1806 
  1807 # -- Missing translation: GAPlug.desc
  1808 
  1809 GISBasPlug.extract_placenames:ÇÓÊÎáÇÕ ÇáÃãÇßä ãä ÇáäÕ æÇáãÌãæÚÉ ßãíÊÇÏÇÊÇ. ÊÊØáÈ ÇãÊÏÇÏ GIS áÈÑäÇãÌ Greenstone.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
   2249FOXPlug.desc:Ù
   2250قاؚس لÙ
   2251عالجة Ù
   2252لف Foxbase dbt . يوفر هذا الÙ
   2253قاؚس الو؞يفة الأساسية لقراءة  dbt و Ù
   2254لفات dbf و Ù
   2255عالجة كل تسجيلة. هذا الÙ
   2256قاؚس
   2257
   2258GAPlug.desc:يعالج وثا؊ق قرينستون في هي؊ة xml .علÙ
   2259ا ؚان هذا الÙ
   2260قاؚس ليس له فحص صيغة  (رغÙ
   2261 Ø§Ù† وحدات الÙ
   2262عرؚ اللغوي لـ XML::تختؚر الجيدة التركيؚ). Ù
   2263ن
   2264
   2265GISBasPlug.extract_placenames:استخلاص الأÙ
   2266اكن Ù
   2267ن النص والÙ
   2268جÙ
   2269وعة كÙ
   2270يتاداتا. تتطلؚ اÙ
   2271تداد GIS لؚرناÙ
   2272ج Greenstone.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  18102273
  18112274GISBasPlug.gazetteer:Gazetteer يستخلص أسÙ
   
  18142277تداد GIS في قرينستون.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  18152278
  1816 GISBasPlug.place_list:ÚäÏ ÇÓÊÎáÇÕ ÇáÃãÇßä¡ Öãä ÞÇÆãÉ ÇáÃãÇßä Ýí ÈÏÇíÉ ÇáæËíÞÉ. æåÐÇ íÍÊÇÌ Åáì ÇãÊÏÇÏ GIS áÈÑäÇãÌ Greenstone.  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa
  1817 
  1818 # -- Missing translation: GMLPlug.desc
  1819 
  1820 HBPlug.desc:ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÐí íÞæã ÈÇáÚãá Úáì ãÌáÏ ßÊÈ ÈÕíÛÉ HTML. æåÐÇ ÇáÈÑäÇãÌ íÓÊÎÏã ãä ÞÈá ãÌãæÚÇÊ ãßÊÈÉ ÇáÅäÓÇäíÇÊ Humanity Library æáÇ íÊÚÇã ãÚ ÇáÑãæÒ ÇáãÏÎáÉ æáÇ ASCII. åÐÇ ÇáÈÑäÇãÌ íÚãí ÃÓÑÚ¡ æáßä äæÏ åäÇ ÊÔÌíÚ ÇáäÇÓ áßí ÊäÔíÁ ãÌãæÚÇÊåã ÈÇÓÊÎÏÇã HBSPlug ÈÏáÇ ãä ;-)\n\nUse HBSPlug ÅÐÇ ÇäÔÃÊ ãÌãæÚÉ ÌÏíÏÉ æ ÃÚÏÏÊ ãáÝÇÊ ãËá ãÌãæÚÇÊ ãßÊÈÉ ÇáÅäÓÇäíÇÊ. HBSPlug íÞÈá ßá ÑãæÒ ÇáÅÏÎÇá æáßä íÊØáÈ Ãä Êßæä ÇáãáÝÇÊ ÇáãÑãÒÉ ÎÇáíÉ ãä ÇáÃÎØÇÁ ãËá Ýí ãÌãæÚÇÊ ãßÊÈÉ ÇáÅäÓÇäíÇÊ  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
   2279GISBasPlug.place_list:عند استخلاص الأÙ
   2280اكن، ضÙ
   2281ن قا؊Ù
   2282Ø© الأÙ
   2283اكن في ؚداية الوثيقة. وهذا يحتاج إلى اÙ
   2284تداد GIS لؚرناÙ
   2285ج Greenstone.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
   2286
   2287GMLPlug.desc:الÙ
   2288قاؚس الذي يعالج االوثا؊ق في هي؊ة GML . Ù
   2289ن الÙ
   2290فترض ان تكون كل Ù
   2291Ù
   2292يزات gml في حالة حروف صغيرة.
   2293
   2294HBPlug.desc:الؚرناÙ
   2295ج الذي يقوÙ
   2296 ØšØ§Ù„عÙ
   2297ل على Ù
   2298جلد كتؚ ؚصيغة HTML. وهذا الؚرناÙ
   2299ج يستخدÙ
   2300 Ù
   2301ن Ù‚ØšÙ„ Ù
   2302جÙ
   2303وعات Ù
   2304كتؚة الإنسانيات Humanity Library ولا يتعاÙ
   2305 Ù
   2306ع الرÙ
   2307وز الÙ
   2308دخلة ولا ASCII. هذا الؚرناÙ
   2309ج يعÙ
   2310ي أسرع، ولكن نود هنا ت؎جيع الناس لكي تن؎يء Ù
   2311جÙ
   2312وعاتهÙ
   2313 ØšØ§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù
   2314 HBSPlug ؚدلا Ù
   2315ن ;-)\n\nUse HBSPlug إذا ان؎أت Ù
   2316جÙ
   2317وعة جديدة و أعددت Ù
   2318لفات Ù
   2319ثل Ù
   2320جÙ
   2321وعات Ù
   2322كتؚة الإنسانيات. HBSPlug يقؚل كل رÙ
   2323وز الإدخال ولكن يتطلؚ أن تكون الÙ
   2324لفات الÙ
   2325رÙ
   2326زة خالية Ù
   2327ن الأخطاء Ù
   2328ثل في Ù
   2329جÙ
   2330وعات Ù
   2331كتؚة الإنسانيات  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  18212332
  18222333HTMLPlug.assoc_files:التعؚيرات الÙ
   
  18302341لفات النصوص الت؎عؚية
  18312342
  1832 HTMLPlug.description_tags:ÊÞÓíã ÇáæËíÞÉ Åáì ÃÞÓÇã ÝÑÚíÉ ÚäÏ ãßÇä ÚáÇãÉ <Section>. ÈíäãÇ ÅÐÇ áä íßæä åäÇß Ãí ÊÃËíÑ áæ ßÊÈ '-keep_head' .  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
   2343HTMLPlug.description_tags:تقسيÙ
   2344 Ø§Ù„وثيقة إلى أقساÙ
   2345 ÙØ±Ø¹ÙŠØ© عند Ù
   2346كان علاÙ
   2347Ø© <Section>. ؚينÙ
   2348ا إذا لن يكون هناك أي تأثير لو كتؚ '-keep_head' .  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  18332349
  18342350HTMLPlug.extract_style:إستخلاص Ù
   
  18592375لفات النصوص الت؎عؚية.
  18602376
  1861 # -- Missing translation: HTMLPlug.metadata_fields
   2377HTMLPlug.metadata_fields:قا؊Ù
   2378Ø© حقول واصفات ؚيانات Ù
   2379فصولة ؚفاصلة لÙ
   2380حاولة إستخلاص. تسÙ
   2381Ø­ للÙ
   2382ستخدÙ
   2383ين ؚتعريف قا؊Ù
   2384Ø© Ù
   2385فصولة ؚفاصلة لحقول واصفات
  18622386
  18632387HTMLPlug.no_metadata:لا تحاول إستخلاص آي واصفات ؚيانات Ù
   
  18752399كسوره).  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  18762400
  1877 # -- Missing translation: HTMLPlug.rename_assoc_files
  1878 
  1879 # -- Missing translation: HTMLPlug.sectionalise_using_h_tags
   2401HTMLPlug.rename_assoc_files:إعادة تسÙ
   2402ية الÙ
   2403لفات الÙ
   2404لحقة ؚالوثا؊ق (Ù
   2405ثال،صور). أيضا أن؎؊ هيكل أدلة ضحل (Ù
   2406فيد فيÙ
   2407ا يتعلق ؚإن؎اء Ù
   2408جÙ
   2409وعات
   2410
   2411HTMLPlug.sectionalise_using_h_tags:تلقا؊يا أن؎؊ وثيقة Ù
   2412جزاة ؚاستخداÙ
   2413 Ù
   2414Ù
   2415يزات  h1, h2, ... hX .  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  18802416
  18812417HTMLPlug.title_sub:إستؚدال التعؚير لتعديل سلسلة نصية Ù
   
  19112447ن  n ؚايت.
  19122448
  1913 # -- Missing translation: ImagePlug.noscaleup
   2449ImagePlug.noscaleup:لا تقيس الصور الصغيرة عند إن؎اء Ù
   2450ختصر صور  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  19142451
  19152452ImagePlug.screenviewsize:إذا تÙ
   
  19182455 Ø§Ù„؎ا؎ة ، عرض ال؎ا؎ة و إرتفاع ال؎ا؎ة.
  19192456
  1920 # -- Missing translation: ImagePlug.screenviewtype
   2457ImagePlug.screenviewtype:إذا تÙ
   2458 ØªØ¹ÙŠÙ† -screenviewsize ،سوف يعين هذا نوع ؎ا؎ة عرض الصورة.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  19212459
  19222460ImagePlug.thumbnailsize:إن؎اء Ù
   
  19272465ختصر صورة في هي؊ة 's'.  # Updated 7-Oct-2007 by kkhalafala
  19282466
  1929 # -- Missing translation: IndexPlug.desc
   2467IndexPlug.desc:هذا Ù
   2468قاؚس غير Ù
   2469تكرر يعالج Ù
   2470لف index.txt . Ù
   2471لف index.txt يجؚ ان يتضÙ
   2472ن قا؊Ù
   2473Ø© ؚالÙ
   2474لفات و التي ستدرج في الÙ
   2475جÙ
   2476وعة Ù
   2477تؚوعة
  19302478
  19312479ISISPlug.desc:يعالج هذا الÙ
   
  19672515 ÙŠØªØ·Ø§ØšÙ‚ Ù
  19682516ع جذر العنصر).  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  1969 # -- Missing translation: LOMPlug.check_timestamp
   2517LOMPlug.check_timestamp:افحص تواريخ الÙ
   2518لفات الÙ
   2519نزلة ساؚقا، وقÙ
   2520 ØšØªÙ†Ø²ÙŠÙ„ الÙ
   2521لف الأحدث فقط.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  19702522LOMPlug.download_srcdocs:تنزيل Ù
  19712523صدر الوثيقة إذا تÙ
   
  19862538MARCXMLPlug.desc:MARCXML plugin.  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
  19872539
  1988 # -- Missing translation: MARCXMLPlug.metadata_mapping_file
  1989 
  1990 # -- Missing translation: MediaWikiPlug.desc
  1991 
  1992 # -- Missing translation: MediaWikiPlug.show_toc
   2540MARCXMLPlug.metadata_mapping_file:اسÙ
   2541 Ø§Ù„Ù
   2542لف الذي يضÙ
   2543 ØªÙØ§ØµÙŠÙ„ الخرا؊ط لقيÙ
   2544 Ù
   2545ارك الي اسÙ
   2546اء واصفات ؚيانات في قرينستون.افتراضيا إلي  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
   2547
   2548MediaWikiPlug.desc:Ù
   2549قاؚس لاستيراد صفحات الويؚ لـ MediaWiki  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
   2550
   2551MediaWikiPlug.show_toc:أضف الي صفحة حول الÙ
   2552جÙ
   2553وعة 'جدول الÙ
   2554حتويات' في الصفة الر؊يسة لÙ
   2555وقع MediaWiki .
  19932556
  19942557MediaWikiPlug.delete_toc:حذف قسÙ
   
  20192582Ø© MediaWikiلـ  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  20202583
  2021 MediaWikiPlug.delete_searchbox:ÇÍÐÝ ÇáÞÓã ÇáÎÇÕ ÈãÑÈÚ ÇáÈÍË. íÍÊÇÌ Åáì ÊÍÏíÏ ÈÑãÌÉ Perl Ýí searchbox_div_exp ÈÃÓÝá.  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa
  2022 
  2023 MediaWikiPlug.searchbox_div_id:ÊÚÈíÑ áÛÉ Perl ãÚÑæÝ áßí íÖÇåí ãÑÈÚ ÇáÈÍË. ÇáÞíãÉ ÇáÊáÞÇÆíÉ ÊÖÇåí ÕÝÍÇÊ MediaWiki ÇáãÚÊÇÏÉ.  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
  2024 
  2025 # -- Missing translation: MediaWikiPlug.remove_title_suffix_exp
  2026 
  2027 # -- Missing translation: MetadataCSVPlug.desc
   2584MediaWikiPlug.delete_searchbox:احذف القسÙ
   2585 Ø§Ù„خاص ØšÙ
   2586رؚع الؚحث. يحتاج إلى تحديد ؚرÙ
   2587جة Perl في searchbox_div_exp ؚأسفل.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
   2588
   2589MediaWikiPlug.searchbox_div_id:تعؚير لغة Perl Ù
   2590عروف لكي يضاهي Ù
   2591رؚع الؚحث. القيÙ
   2592Ø© التلقا؊ية تضاهي صفحات MediaWiki الÙ
   2593عتادة.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
   2594
   2595MediaWikiPlug.remove_title_suffix_exp:تعؚير Ù
   2596نت؞Ù
   2597 Ù„Ù€ Perl لتقليÙ
   2598 Ø§Ù„عنوان الÙ
   2599ستخرج. علي سؚيل الÙ
   2600ثال، \\s-(.+) سوف
   2601
   2602MetadataCSVPlug.desc:Ù
   2603قاؚس لقا؊Ù
   2604Ø© Ù
   2605فصولة ؚفاصلة لقيÙ
   2606 ÙˆØ§ØµÙØ§Øª الؚيانات .حقل اسÙ
   2607 Ø§Ù„Ù
   2608لف في Ù
   2609لف CSV ليحدد الي أي وثيقة تنتÙ
   2610ي واصفات الؚيانات.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  20282611
  20292612MetadataPass.desc:ؚجانؚ الف؊ة الأساس لـ BasPlug الذي يدعÙ
   
  20562639يتاداتا في نص الوثيقة، إلا إذا كانت هذه الوثيقة ليست نصية.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
  20572640
  2058 # -- Missing translation: NULPlug.remove_namespace_for_text
   2641NULPlug.remove_namespace_for_text:حذف اسÙ
   2642 Ø§Ù„Ù
   2643ساحة Ù
   2644ن اسÙ
   2645اء واصفات الؚيانات في نص وثيقة  (إذا تÙ
   2646 ØªØ¹ÙŠÙ† add_metadata_as_text ).  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  20592647
  20602648OAIPlug.desc:الÙ
   
  20662654ثال (eg. bitrate)  # Updated 7-Oct-2007 by kkhalafala
  20672655
  2068 OggVorbisPlug.desc:ÈÑäÇãÌ áÊÕÏíÑ ãáÝÇÊ ÇáÕæÊ ãä äæÚ Ogg Vorbis.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
   2656OggVorbisPlug.desc:ؚرناÙ
   2657ج لتصدير Ù
   2658لفات الصوت Ù
   2659ن نوع Ogg Vorbis.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  20692660
  20702661OpenDocumentPlug.desc:Ù
   
  20832674ليات.
  20842675
  2085 # -- Missing translation: PagedImgPlug.documenttype
  2086 # -- Missing translation: PagedImgPlug.documenttype.paged
   2676PagedImgPlug.documenttype:حدد نوع الوثيقة (تستخدÙ
   2677 Ù„لعرض)  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
   2678PagedImgPlug.documenttype.paged:صفحات الوثا؊ق ؚها أسهÙ
   2679 ØªØ§Ù„ÙŠ و Ù‚ØšÙ„ و Ù
   2680رؚع  'إلي صفحة X'  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  20872681PagedImgPlug.documenttype.hierarchy:الوثا؊ق الهرÙ
  20882682ية تتضÙ
   
  20942688 ØªØ±Ùˆ يسه الصفحة (التي لا تحتوي على صورة) لكل وثيقة.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  20952689
  2096 # -- Missing translation: PagedImgPlug.screenview
  2097 
  2098 # -- Missing translation: PagedImgPlug.screenviewsize
  2099 
  2100 PagedImgPlug.screenviewtype:'ÇÓÊÎÏÇã ÕæÑÉ ÇáÔÇÔÉ Ýí ÇáÊäÓíÞ '.  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
   2690PagedImgPlug.screenview:إنتاج صورة ؚ؎هد ؎ا؎ة لكل صورة، وتعين واصفات ؚيانات لل؎ا؎ة ، حجÙ
   2691 Ø§Ù„؎ا؎ة،عرض ال؎ا؎ة و إرتفاع ال؎ا؎ة.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
   2692
   2693PagedImgPlug.screenviewsize:إن؎اء صور ØšÙ
   2694؎هد ؎ا؎ة ؚحجÙ
   2695 nxn.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
   2696
   2697PagedImgPlug.screenviewtype:'استخداÙ
   2698 ØµÙˆØ±Ø© ال؎ا؎ة في التنسيق '.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  21012699
  21022700PagedImgPlug.thumbnail:إن؎اء Ù
  21032701ختصر صورة لكل صورة  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  21042702
  2105 PDFPlug.allowimagesonly:ÇÓãÍ ááãáÝÇÊ ãä äæÚ PDF. ÊÌäÈ ÇáÍÇÌÉ Åáì Ãä Êßæä ãÌãæÚÉ ãÚÞÏÉ. ÝÞØ useful with convert_to html .  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
   2703PDFPlug.allowimagesonly:اسÙ
   2704Ø­ للÙ
   2705لفات Ù
   2706ن نوع PDF. تجنؚ الحاجة إلى أن تكون Ù
   2707جÙ
   2708وعة Ù
   2709عقدة. فقط useful with convert_to html .  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  21062710PDFPlug.complex:إن؎اء ناتج أكثر تعقيدا. Ù
  21072711ع هذا الخيار حدد ناتج html سيؚدو أكثر ؎ؚها لÙ
   
  21182722خفي.هذا يفيد فقط في حالة تعين خيار -complex .  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  21192723
  2120 PDFPlug.noimages:áÇ ÊÍÇæá Ãä ÊÓÊÎáÕ ÇáÕæÑ ãä ãáÝÇÊ PDF.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
   2724PDFPlug.noimages:لا تحاول أن تستخلص الصور Ù
   2725ن Ù
   2726لفات PDF.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  21212727
  21222728PDFPlug.use_sections:إن؎اء قسÙ
   
  21262732لف PDF .  # Updated 8-Oct-2007 by kkhalafala
  21272733
  2128 # -- Missing translation: PDFPlug.zoom
   2734PDFPlug.zoom:العاÙ
   2735ل الذي يستخدÙ
   2736 Ù„تكؚير ناتج PDF  (و هذا يفيد فقط إذا تÙ
   2737 ØªØ¹ÙŠÙ† -complex ).  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  21292738
  21302739PPTPlug.desc:Ù
   
  22362845دخلة الي قطاعات.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  22372846
  2238 # -- Missing translation: StructuredHTMLPlug.desc
   2847StructuredHTMLPlug.desc:Ù
   2848قاؚس لعÙ
   2849لية هيكلة وثا؊ق HTML ، و تقسيÙ
   2850ها الي أقساÙ
   2851 Ø¹Ù„ÙŠ اساس اسلوؚ الÙ
   2852علوÙ
   2853ات.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  22392854
  22402855StructuredHTMLPlug.delete_toc:حذف أي جدول Ù
   
  22452860حول. تحدد الأساليؚ لهذا الإجراء في خيار  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  22462861
  2247 # -- Missing translation: StructuredHTMLPlug.title_header
   2862StructuredHTMLPlug.title_header:يÙ
   2863كن للÙ
   2864ستخدÙ
   2865 ØªØ­Ø¯ÙŠØ¯ أساليؚ ترويسة العنوان  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  22482866
  22492867StructuredHTMLPlug.level1_header:يÙ
   
  22682886ساوي لـ <h3>).  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  22692887
  2270 # -- Missing translation: StructuredHTMLPlug.toc_header
  2271 
  2272 TEXTPlug.desc:íäÔíÁ æËíÞÉ ÈÓíØÉ ãä ãÓÊæì æÇÍÏ. íÖíÝ ÍÞá ãíÊÇÏÇÊÇ ÎÇÕ ÈÇáÚäæÇä Ýí Ãæá ÓØÑ ãä ÇáäÕ (ÈØæá 100 ÍÑÝ ÈÍÏ ÃÞÕì).  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa
   2888StructuredHTMLPlug.toc_header:يÙ
   2889كن للÙ
   2890ستخدÙ
   2891 ØªØ­Ø¯ÙŠØ¯ أساليؚ لجدول الÙ
   2892حتويات ، قا؊Ù
   2893Ø© الأ؎كال الخ.لإزالتها عند تحديد delete_toc  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
   2894
   2895TEXTPlug.desc:ين؎يء وثيقة ؚسيطة Ù
   2896ن Ù
   2897ستوى واحد. يضيف حقل Ù
   2898يتاداتا خاص ؚالعنوان في أول سطر Ù
   2899ن النص (ؚطول 100 حرف ؚحد أقصى).  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  22732900
  22742901TEXTPlug.title_sub:إستؚدال التعؚير لتعديل سلسلة نصية Ù
   
  22772904ثال، ؚواسطة  PSPlug لإزاحة "صفحة 1"
  22782905
  2279 UnknownPlug.assoc_field:ÇÓã ÍÞá ãíÊÇÏÇÊÇ ÇáÐí ÓíÍãá ÇÓã ÇáãáÝÇÊ ÇáãÑÊÈØÉ.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
   2906UnknownPlug.assoc_field:اسÙ
   2907 Ø­Ù‚Ù„ Ù
   2908يتاداتا الذي سيحÙ
   2909ل اسÙ
   2910 Ø§Ù„Ù
   2911لفات الÙ
   2912رتؚطة.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  22802913
  22812914UnknownPlug.desc:هذا Ù
   
  23032936رونة.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  23042937
  2305 UnknownPlug.srcicon:ÍÏÏ ÇÓã ãÇßÑæ (ÈÏæä ÔÑØÉ ÓÝáíÉ) áÊÓÊÎÏãåÇ ãÚ ÇáãíÊÇÏÇÊÇ ÇáãÍÏÏÉ.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
   2938UnknownPlug.srcicon:حدد اسÙ
   2939 Ù
   2940اكرو (ؚدون ؎رطة سفلية) لتستخدÙ
   2941ها Ù
   2942ع الÙ
   2943يتاداتا الÙ
   2944حددة.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  23062945
  23072946MP3Plug.desc:Ù
   
  23242963ج  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  23252964
  2326 MP3Plug.metadata_fields:ÞÇÆãÉÈÍÞæá ÇáãíÊÇÏÇÊÇ ãÝÕæáÉ ÈÚáÇãÉ ÝÇÕáÉ (¡). ÇÓÊÎÏã "\*"\ áÇÓÊÑÌÇÚ ßÇÝÉ ÇáÍÞæá.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
   2965MP3Plug.metadata_fields:قا؊Ù
   2966ةؚحقول الÙ
   2967يتاداتا Ù
   2968فصولة ؚعلاÙ
   2969Ø© فاصلة (،). استخدÙ
   2970 "\*"\ لاسترجاع كافة الحقول.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  23272971
  23282972W3ImgPlug.aggressiveness:Ù
   
  23332977لف, Ù
  23342978سار, ALT نص فقط.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  2335 # -- Missing translation: W3ImgPlug.aggressiveness.2
   2979W3ImgPlug.aggressiveness.2:كل ال  1, زا؊دا اللقطة حيث توفرت.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  23362980W3ImgPlug.aggressiveness.3:كل ال  2, زا؊دا ؚالقرؚ Ù
  23372981ن الفقرات حيث توفرت.  # Updated 7-Oct-2007 by kkhalafala
   
  23412985W3ImgPlug.aggressiveness.6:كل ال  4, زا؊دا الÙ
  23422986راجع النصية حيث توفرت.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  2343 # -- Missing translation: W3ImgPlug.aggressiveness.7
  2344 W3ImgPlug.aggressiveness.8:ßá ÇáÓÈÚÉ¡ ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì ÊßÑÇÑ ÇáÇÞÊÈÇÓ¡ æÇÓã ÇáãáÝ¡ æ ÅáÎ (ÅÈÑÇÒ ÇáäÊÇÆÌ ÇáÃßËÑ ÇÑÊÈÇØÇð).  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
   2987W3ImgPlug.aggressiveness.7:كل ال  6ؚإ؎تراك  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
   2988W3ImgPlug.aggressiveness.8:كل السؚعة، ؚالإضافة إلى تكرار الاقتؚاس، واسÙ
   2989 Ø§Ù„Ù
   2990لف، و إلخ (إؚراز النتا؊ج الأكثر ارتؚاطاً).  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  23452991W3ImgPlug.aggressiveness.9:كل ال  1, زا؊دا النص الكاÙ
  23462992ل لÙ
  23472993صدر الصفحة.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  23482994
  2349 # -- Missing translation: W3ImgPlug.caption_length
   2995W3ImgPlug.caption_length:لطول الأقصي للقطات (Ù
   2996حارف)  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  23502997
  23512998W3ImgPlug.convert_params:Ù
   
  23563003ختصرات الصور.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  23573004
  2358 W3ImgPlug.desc:ÈÑäÇãÌ áÇÓÊÎáÇÕ ÇáÕæÑ æÑÈØ ÇáäÕæÕ ãä ÕÝÍÇÊ ÇáÅäÊÑäÊ.  # Updated 26-Sep-2007 by usamasa
   3005W3ImgPlug.desc:ؚرناÙ
   3006ج لاستخلاص الصور ورؚط النصوص Ù
   3007ن صفحات الإنترنت.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  23593008
  23603009W3ImgPlug.document_text:إضافة نص صورة كـ وثيقة: نص (خلاف ذلك حقل واصفات ؚياناتindexedtext ).  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  23613010
  2362 # -- Missing translation: W3ImgPlug.index_pages
   3011W3ImgPlug.index_pages:تك؎يف صفحات Ù
   3012ع الصور. ؚخلاف الا؎ارة في صفحات Ù
   3013وقع الÙ
   3014صدر  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  23633015
  23643016W3ImgPlug.max_near_text:العدد الأقصي لÙ
  23653017حارف قرؚ صور للإستخلاص  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  23663018
  2367 W3ImgPlug.min_height:Pixels. ÊÎá Úä ÇáÕæÑ ÇáÃÞá ãä åÐÇ  # Updated 1-Oct-2007 by usamasa
   3019W3ImgPlug.min_height:Pixels. تخل عن الصور الأقل Ù
   3020ن هذا  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  23683021
  23693022W3ImgPlug.min_near_text:العدد الأدني لÙ
   
  23833036وحد الأصلي).  # Updated 7-Oct-2007 by kkhalafala
  23843037
  2385 W3ImgPlug.smallpage_threshold:ÇáÕæÑ ÇáÊí Ýí ÇáÕÝÍÇÊ ÃÕÛÑ ãä åÐå ÈÇáÜ(bytes)¡ ÓæÝ ÊÍÊæí ÇáÕÝÍÉ Úáì ÅÖÇÝÉ ãíÊÇÏÇÊÇ áßá ãä (ÇáÚäæÇä - ÇáßáãÇÊ ÇáãÝÊÇÍíÉ - ... ÅáÎ)  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
   3038W3ImgPlug.smallpage_threshold:الصور التي في الصفحات أصغر Ù
   3039ن هذه ؚالـ(bytes)، سوف تحتوي الصفحة على إضافة Ù
   3040يتاداتا لكل Ù
   3041ن (العنوان - الكلÙ
   3042ات الÙ
   3043فتاحية - ... إلخ)  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  23863044
  23873045W3ImgPlug.textrefs_threshold:ؚداية للإ؎ارات النصية .القيÙ
   
  23953053ن العرض و الإرتفاع.  # Updated 11-Oct-2007 by kkhalafala
  23963054
  2397 # -- Missing translation: WordPlug.desc
   3055WordPlug.desc:Ù
   3056قاؚس لإستيراد Ù
   3057لفات .DOC.  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  23983058
  23993059WordPlug.windows_scripting:استخدÙ
  24003060  MicroSoft Windows scripting technology (Visual
  24013061
  2402 WordPlug.metadata_fields:áÇÓÊÑÌÇÚ ÇáãíÊÇÏÇÊÇ ãä æËíÞÉ HTML ãÍæáÉ ÈÈÑäÇãÌ VB scripting. ÊÓãÍ ááãÓÊÎÏã ÈÊÚÑíÝ ÞÇÆãÉ ÍÞæá ÇáãíÊÇÏÇÊÇ ÇáãÝÕæáÉ ÈÝÇÕáÉ áãÍÇæáÉ ÇÓÊÎáÇÕåÇ. ÇÓÊÎÏã 'tag<tagname>' ááãÍÊæì ÇáÎÇÕ ÈÃæá <tagname>.  # Updated 10-Oct-2007 by usamasa
  2403 
  2404 # -- Missing translation: XMLPlug.desc
   3062WordPlug.metadata_fields:لاسترجاع الÙ
   3063يتاداتا Ù
   3064ن وثيقة HTML Ù
   3065حولة ؚؚرناÙ
   3066ج VB scripting. تسÙ
   3067Ø­ للÙ
   3068ستخدÙ
   3069 ØšØªØ¹Ø±ÙŠÙ قا؊Ù
   3070Ø© حقول الÙ
   3071يتاداتا الÙ
   3072فصولة ؚفاصلة لÙ
   3073حاولة استخلاصها. استخدÙ
   3074 'tag<tagname>' للÙ
   3075حتوى الخاص ؚأول <tagname>.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
   3076
   3077XMLPlug.desc:الف؊ة الأساس لÙ
   3078قاؚس XML  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
  24053079
  24063080XMLPlug.xslt:تحويل الثيقة الÙ
   
  24183092وعة ، علي سؚيل الÙ
  24193093ثال
  2420 ZIPPlug.desc:ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÐí íÊÚÇãá ãÚ ÇáãÏÎáÇÊ ÇáãÖÛæØÉ Ãæ ÇáãÄÑÔÝÉ íÞæã ÍÇáíÇ ÈÇáÊÚÇãá ãÚ ÇáÇãÊÏÇÏÇÊ :\ngzip (.gz, .z, .tgz, .taz)\nbzip (.bz)\nbzip2 (.bz2)\nzip (.zip .jar)\ntar (.tar)\n\n æåÐÇ ÇáÈÑäÇãÌ íÚÊãÏ Úáì ÇáãÑÇÝÞ ÇáÊÇáíÉ (Ýí ÍÇáÉ ãÍÇæáÉ ÊÔÛíá äÙÇã ÇáÑÏ): \ngunzip (áÜgzip)\nbunzip (áÜbzip)\nbunzip2 \nunzip (áÜzip)\ntar (áÜtar)  # Updated 10-Oct-2007 by usamasa
   3094ZIPPlug.desc:الؚرناÙ
   3095ج الذي يتعاÙ
   3096ل Ù
   3097ع الÙ
   3098دخلات الÙ
   3099ضغوطة أو الÙ
   3100؀ر؎فة يقوÙ
   3101 Ø­Ø§Ù„يا ؚالتعاÙ
   3102ل Ù
   3103ع الاÙ
   3104تدادات :\ngzip (.gz, .z, .tgz, .taz)\nbzip (.bz)\nbzip2 (.bz2)\nzip (.zip .jar)\ntar (.tar)\n\n وهذا الؚرناÙ
   3105ج يعتÙ
   3106د على الÙ
   3107رافق التالية (في حالة Ù
   3108حاولة ت؎غيل ن؞اÙ
   3109 Ø§Ù„رد): \ngunzip (لـgzip)\nbunzip (لـbzip)\nbunzip2 \nunzip (لـzip)\ntar (لـtar)  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  24213110
  24223111#
   
  24273116اذج التنزيل
  24283117
  2429 MediaWikiDownload.desc:ÈÑÇäÇãÌ ÝÑÚí ááÊÍãíá ãä ãæÇÞÚ MediaWiki  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
  2430 MediaWikiDownload.reject_filetype:ÊÌÇåá ÞÇÆãÉ url¡ ÇÝÕá ÈÝÇÕáÉ (¡)¡ Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá: *cgi-bin*,*.ppt ÊÚäí ÊÌÇåá ÇáÑæÇÈØ ÇáÊí ÊÍÊæí Úáì ßá ãä 'cgi-bin' Ãæ '.ppt'.  # Updated 2-Oct-2007 by usamasa
  2431 MediaWikiDownload.reject_filetype_disp:ÊÌÇåá ÚäæÇä URL¡ ãÝÕæáÉ ÈÚáÇãÉ ÝÇÕáÉ  # Updated 21-Sep-2007 by usamasa
   3118MediaWikiDownload.desc:ؚراناÙ
   3119ج فرعي للتحÙ
   3120يل Ù
   3121ن Ù
   3122واقع MediaWiki  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
   3123MediaWikiDownload.reject_filetype:تجاهل قا؊Ù
   3124Ø© url، افصل ؚفاصلة (،)، على سؚيل الÙ
   3125ثال: *cgi-bin*,*.ppt تعني تجاهل الرواؚط التي تحتوي على كل Ù
   3126ن 'cgi-bin' أو '.ppt'.  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
   3127MediaWikiDownload.reject_filetype_disp:تجاهل عنوان URL، Ù
   3128فصولة ؚعلاÙ
   3129Ø© فاصلة  # Updated 5-Nov-2007 by usamasa
  24323130MediaWikiDownload.exclude_directories:قا؊Ù
  24333131Ø© الأدلة الÙ
   
  26723370طلوؚ
  26733371
  2674 # -- Missing translation: plugout.could_not_find_plugout
   3372plugout.could_not_find_plugout:خطأ: لÙ
   3373 ÙŠØªÙ
   3374 Ø§Ù„عثور علي plugout \"%s\"  # Updated 17-Oct-2007 by kkhalafala
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.