Changeset 17986


Ignore:
Timestamp:
2008-12-01T11:29:45+13:00 (15 years ago)
Author:
kjdon
Message:

changed CVS to SVN

Location:
gli/trunk
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gli/trunk/READMEen.txt

  r6626 r17986  
  4141
  4242If you have downloaded the Greenstone source distribution, or you have
  43 obtained the GLI via CVS, you will have the source code (Java) of the
   43obtained the GLI via SVN, you will have the source code (Java) of the
  4444Librarian Interface. Compiling it requires a suitable version of the Java
  4545Software Development Kit (version 1.4.0 or newer). You can download one
 • gli/trunk/READMEes.txt

  r6903 r17986  
  4444
  4545Si usted ha bajado la versión con el código fuente de Greenstone o ha
  46 obtenido la GLI por medio de CVS, entonces tendrá el código fuente
   46obtenido la GLI por medio de SVN, entonces tendrá el código fuente
  4747(Java) de la Interfaz de la Biblioteca Digital. Para compilarlo se necesita
  4848una versión adecuada del Kit de Desarrollo de Software Java (versión
 • gli/trunk/READMEfr.txt

  r6902 r17986  
  4040
  4141Si vous avez téléchargé la distribution source de Greenstone, ou si vous
  42 avez obtenu Greenstone à travers CVS, alors vous avez le code source (Java)
   42avez obtenu Greenstone à travers SVN, alors vous avez le code source (Java)
  4343de Librarian Interface. Le compiler requière une version adéquate de Java
  4444Software Development Kit (version 1.4.0 ou supérieure). Vous pouvez le
 • gli/trunk/READMEru.txt-cp1251

  r6734 r17986  
  4242
  4343Åñëè Âû çàãðóçèëè èñòî÷íèê äèñòðèáóòèâà Greenstone èëè æå ðàñïîëàãàåòå GLI
  44 îò CVS, òî Âû ðàñïîëàãàåòå èñõîäíîé ïðîãðàììîé Java èíòåðôåéñà áèáëèîòåêè.
   44îò SVN, òî Âû ðàñïîëàãàåòå èñõîäíîé ïðîãðàììîé Java èíòåðôåéñà áèáëèîòåêè.
  4545Êîìïèëÿöèÿ åž òðåáóåò ïîäõîäÿùåé âåðñèè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Java
  4646Software Development Kit (âåðñèÿ 1.4.0 èëè áîëåå íîâàÿ). Âû ìîæåòå çàãðóçèòü
 • gli/trunk/READMEru.txt-koi8-r

  r6733 r17986  
  4242
  4343åÓÌÉ ÷Ù ÚÁÇÒÕÚÉÌÉ ÉÓÔÏÞÎÉË ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ×Á Greenstone ÉÌÉ ÖÅ ÒÁÓÐÏÌÁÇÁÅÔÅ GLI
  44 ÏÔ CVS, ÔÏ ÷Ù ÒÁÓÐÏÌÁÇÁÅÔÅ ÉÓÈÏÄÎÏÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ Java ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÁ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ.
   44ÏÔ SVN, ÔÏ ÷Ù ÒÁÓÐÏÌÁÇÁÅÔÅ ÉÓÈÏÄÎÏÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ Java ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÁ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ.
  4545ëÏÍÐÉÌÑÃÉÑ Å£ ÔÒÅÂÕÅÔ ÐÏÄÈÏÄÑÝÅÊ ×ÅÒÓÉÉ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏÇÏ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÑ Java
  4646Software Development Kit (×ÅÒÓÉÑ 1.4.0 ÉÌÉ ÂÏÌÅÅ ÎÏ×ÁÑ). ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.