Changeset 19737 for gli


Ignore:
Timestamp:
06/04/09 16:55:56 (12 years ago)
Author:
ak19
Message:

Bugfix in branches that hadn't been executed so far: can't call return on a function that returns a value. Also made glilang a parameter, since findjava.sh is now almost duplicated for the GS2 installation folder as well, which can't be using glilang. Now the variable is called gslang inside the findjava.sh script.

Location:
gli/trunk
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gli/trunk/client-gli.sh

  r19403 r19737  
  8686# call the script with source, so that we have the variables it sets ($javapath)
  8787exit_status=0
  88 source ./findjava.sh
   88source ./findjava.sh $glilang
  8989exit_status=$?
  9090if [ "$exit_status" -eq 1 ]; then
 • gli/trunk/findjava.sh

  r19403 r19737  
  1010
  1111    if [ "x$JAVA_HOME" = "x" -o ! -f "$JAVA_HOME/bin/java" ]; then
  12     return no_java "$MIN_DISPLAY_VERSION"
   12    no_java "$MIN_DISPLAY_VERSION"
   13    return $?
  1314    else
  1415    # There is a JAVA_HOME already set, we're going to try using that
   
  1718    # Print a warning that we're going to use whatever JAVA_HOME is set (fingers crossed)
  1819    echo
  19     if [ "x$glilang" = "x" -o "$glilang" = "en" ]; then
   20    if [ "x$gslang" = "x" -o "$gslang" = "en" ]; then
  2021        echo "***************************************************************************"
  2122        echo "WARNING: "
   
  3637
  3738    echo
  38     if [ "$glilang" = "es" ]; then
   39    if [ "$gslang" = "es" ]; then
  3940    echo "No se pudo localizar una versión apropiada de Java. Usted deberá "
  4041    echo "instalar un Ambiente de Ejecución Java (versión $MINIMUM_DISPLAY_VERSION o superior) "
  4142    echo "antes de correr la Interfaz de la $PROGNAME."
  42     elif [ "$glilang" = "fr" ]; then
   43    elif [ "$gslang" = "fr" ]; then
  4344    echo "Une version adéquate de Java n'a pas pu être localisée."
  4445    echo "Vous devez installer un Java Runtime Environment (version $MINIMUM_DISPLAY_VERSION ou"
   
  4647    echo "Si vous avez Java installé sur votre ordinateur veuillez vérifier la variable"
  4748    echo "d'environnement JAVA_HOME."
  48     elif [ "$glilang" = "ru" ]; then
   49    elif [ "$gslang" = "ru" ]; then
  4950    echo "îÅ ÕÄÁÌÏÓØ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÍÅÓÔÏÎÁÈÏÖÄÅÎÉÅ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÊ ×ÅÒÓÉÉ Java."
  5051    echo "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ Java Runtime Environment (×ÅÒÓÉÀ $MINIMUM_DISPLAY_VERSION ÉÌÉ ×ÙÛÅ)"
   
  7980        if [ "$?" = "0" ]; then
  8081       
  81             if [ "$glilang" = "es" ]; then
   82            if [ "$gslang" = "es" ]; then
  8283                echo "La versión del Ambiente de Ejecución Java (JRE por sus siglas en "
  8384                echo "inglés) que usted tiene instalada es demasiado vieja para ejecutar "
   
  8586                echo "una nueva versión del Ambiente de Ejecución Java (versión $MIN_DISPLAY_VERSION o "
  8687                echo "posterior) y ejecute nuevamente este guión."
  87             elif [ "$glilang" = "fr" ]; then
   88            elif [ "$gslang" = "fr" ]; then
  8889                echo "La version de Java Runtime Environment que vous avez installée est"
  8990                echo "trop vielle pour faire fonctionner $PROGNAME."
  9091                echo "Veuillez installer une nouvelle version du JRE (version $MIN_DISPLAY_VERSION ou plus"
  9192                echo "récente) et redémarrez le script."
  92             elif [ "$glilang" = "ru" ]; then
   93            elif [ "$gslang" = "ru" ]; then
  9394                echo "÷ÅÒÓÉÑ Java Runtime Environment, ËÏÔÏÒÕÀ ÷Ù ÕÓÔÁÎÏ×ÉÌÉ, ÏÞÅÎØ ÓÔÁÒÁ,"
  9495                echo "ÞÔÏÂÙ ÕÐÒÁ×ÌÑÔØ ÂÉÂÌÉÏÔÅÞÎÙÍ $PROGNAME. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, "
   
  103104       
  104105        else
  105         return no_java "$MIN_DISPLAY_VERSION"
   106        no_java "$MIN_DISPLAY_VERSION"
   107        return $?
  106108        fi
  107109   
   
  117119# Some users may set this line manually
  118120#JAVA_HOME=
  119 
   121gslang=$1
  120122MINIMUM_JAVA_VERSION=1.4.0_00
  121123MIN_DISPLAY_VERSION=1.4
 • gli/trunk/gli.sh

  r19403 r19737  
  8282# call the script with source, so that we have the variables it sets ($javapath)
  8383exit_status=0
  84 source ./findjava.sh
   84source ./findjava.sh $glilang
  8585exit_status=$?
  8686if [ "$exit_status" -eq 1 ]; then
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.