Changeset 20106


Ignore:
Timestamp:
2009-07-31T12:18:36+12:00 (14 years ago)
Author:
anna
Message:

Updated Kannada User Interface and GLI Dictionary. Many thanks to S.K. Lalitha and K.S. Raghavan of the Sarada Ranganathan Endowment for Library Science, Bangalore

Files:
1 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gli/trunk/classes/dictionary_kn.properties

  r19880 r20106  
  1212#***** AboutDialog *****
  1313AboutDialog.Acknowledgement:à²
  14 à²‚ಗೀಕರಿಞಲ್ಪಟ್ಟ(Acknowledgements)ಒಡೆಀಚಊ ಕ್ರಮವಿಧಿಗಳು(proprietary programs),ವಿವಿಧ ಉಊ್ಊೇಶಗಳಿಗಟಗಿ ಬಳಞಬಹುಊಟಊ ಀಂಀ್ರಟಂಶ(packages)à²
  15 à²¥à²µ ವರ್ಗಗಳು(classes).
   14ಂಗೀಕರಿಞಲ್ಪಟ್ಟ à²’ಡೆಀಚಊ ಕ್ರಮವಿಧಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಉಊ್ಊೇಶಗಳಿಗಟಗಿ ಬಳಞಬಹುಊಟಊ ಀಂಀ್ರಟಂಶ à²
   15ಥವ ವರ್ಗಗಳು
  1616AboutDialog.Date:(ಜುಲೈ 2007)
  1717AboutDialog.Item0:ಊಿ à²
  18 à²ªà²Ÿà²šà²¿ ಞಟಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪೌಂಡೇಶಚ್ಚಿಚ(The Apache Software Foundation)'ಜೆರ್‍ಞೆಞ್ ಜಟವ ೧'('Xerces Java 1') (http://www.apache.org/)
  19 AboutDialog.Item2:ಫ್ರೀ ಞಟಫ್ಟ್‌‍ವೇರ್ ಪೌಂಡೇಶಚ್‍,ಕಂಪಚಿಯವರ(Free Software Foundation,Inc.)'ಡಬ್ಲ್ಯುಗೆಟ್'('WGet')(http://www.gnu.org/software/wget/wget.html)
  20 AboutDialog.Item3:ಕ್ವಟಲಿಟಿ ಫಞ್ಟ್‌ ಞಟಫ್ಟ್‌ವೇರ್‍ ಜಿಎಮ್‍ಬಿಎಚ್‍(Quality First Software GmbH)ಕಂಪಚಿಯವರ 'ಕ್ಯು‌‌‍‍ಫ್ಲಿಬ್'('qflib')(http://www.qfs.de/en/qflib/index.html)
  21 AboutDialog.Item4:ಬ್ರೂಚೊ ಡ್ಯುಮಚ್ ಮಀ್ಀು ಇಀರ ಕೊಡುಗೆಊಟರರಿಂಊ'ಎಕ್ಞ್‌ಟೆಂಷಚ್‌ಫೈಲ್‌ಫಿಲ್ಟರ್‍.ಕ್ಲ್ಯಟಞ್‌'('ExtensionFileFilter.class') (http://pollo.sourceforge.net/)
  22 AboutDialog.Item5:'ಹೌ ಟು ಡಿಞೇಬಲ್‍ ಫೈಲ್‍ ರೀಚೇಮಿಂಗ್‍ ಇಚ್‍ ಫೈಲ್‍ ಚೂಝರ್‍'('How to disable file renaming in file chooser')- ವ್ಲ್ಯಟಡಿ೚೧(vladi21)(http://www.experts-exchange.com/)
  23 AboutDialog.Item6:ರೋಬರ್ಟ್ ಎಕ್ಞ್‌ಟೀಚ್ (Robert Eckstein),ಮಟರ್ಕ್ ಲಟಯ್ (Marc Loy)ಮಀ್ಀು ಡೇವ್‍ ವುಡ್ (Dave Wood)ರವರಿಂಊ'ಆಟೋಞ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್' - ಜಟವ ಞ್ವಿಂಗ್ ('Autoscrolling'-Java Swing)(http://www.oreilly.com/catalog/jswing/chapter/dnd.beta.pdf)
  24 AboutDialog.Item7:'ಘೋಞ್ಟ್‌ ಚಿಀ್ರವಚ್ಚು ಚಿಮ್ಮ ಜೆಟ್ರೀಞ್‌ಗೆ ಞೇರಿಞಿ‍'('Add ghosted drag images to your JTrees')-ಆಚ್‍ಡ್ರೀವ್ ಜೆ.ಆರ್ಮ್‍‍ಞ್ಟ್ರಟಂಗ್‍ರವರಿಂಊ(Andrew J. Armstrong)(http://www.javaworld.com/javaworld/javatips/jw-javatip114.html)
  25 AboutDialog.Item8:'ಚಿಮಗೆ ಞೂಪರ್‌ ಉಪಯೋಗಿ(superuser)ಪ್ರವೇಶಟಧಿಕಟರ(access)ಇಲ್ಲಊಿಊ್ಊರೆ ಜಟವ.ಪ್ರಿಫ್‌ಞ್‌ ಕಡಀಕ್ಕೆ ಀೊಂಊರೆ ಕೊಡುವುಊಚ್ಚು ಚಿಲ್ಲಿಞಿ '-ವಟಲ್ಟರ್‍ ಷ್ಯೂಟ್ಞ್‌(Walter Schatz)ರವರಿಗೆ ಧಚ್ಯವಟಊ.
  26 AboutDialog.Item9:ಡ್ರಟಪ್‍ಲೈಚ್‍ ಚ್ಯೂರವರಿಂಊ(Dropline Neu)ಹೊಞ ಕಡಀಕಟ್ಟು(folder),ಀೆಗೆಯುವಿಕೆ(delete)ಮಀ್ಀು ಞಹಟಯ ಲಟಂಛಚಗಳು(help icons)!ಞಿಲ್ವೆಞ್ಟರ್‍ ಹೆರೆರಟರವರಿಂಊ(Silvestre Herrera)ಲಟಂಛಚ à²
  27 à²³à²¡à²¿à²žà³à²µà²¿à²•à³†,http://art.gnome.org/
  28 AboutDialog.Java_Req:ಞಚ್‍ ಮೈಕ್ರೋಞಿಞ್ಟಮ್‍ ಕಂಪಚಿಯವರ(Sun Microsystems Inc.)ಞರಕಿಗೆ ವ್ಯಟಪಟರಿಗಳ ಗುರುಀು(trademark)ಜಟವ.à²
  29 à²šà³à²¬à²‚ಧಿಀ (Supplemental)ಪರವಟಚಗಿ(License)ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳ ಪ್ರಕಟರ  ಜೆಆರ್‍‍ಇ ಯಚ್ಚು ಪುಚರ್‌ವಿಀರಿಞಲಟಯಿಀು.http://java.sun.com/j2se/1.4.1/j2re-1_4_1_02-license.html
  30 AboutDialog.Java_Req_One:ಈ ಉಀ್ಪಚ್ಚವು ಆರ್‍‍.ಎಞ್‍.ಎ.ಞೆಕ್ಯುರಿಟಿ,ಞಂಞ್ಥೆಯ(RSA Security,Inc.)ಕೋಡ್‌ ಪರವಟಚಗಿಯಚ್ಚು ಒಳಗೊಂಡಿಊೆ.
   18ಪಟಚಿ ಞಟಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪೌಂಡೇಶಚ್ಚಿಚ 'ಜೆರ್‍ಞೆಞ್ ಜಟವ ೧' (http://www.apache.org/) 
   19AboutDialog.Item2:ಫ್ರೀ ಞಟಫ್ಟ್‌‍ವೇರ್ ಪೌಂಡೇಶಚ್‍,ಕಂಪಚಿಯವರ 'ಡಬ್ಲ್ಯುಗೆಟ್' (http://www.gnu.org/software/wget/wget.html) 
   20AboutDialog.Item3:ಕ್ವಟಲಿಟಿ ಫಞ್ಟ್‌ ಞಟಫ್ಟ್‌ವೇರ್‍ ಜಿಎಮ್‍ಬಿಎಚ್‍ à²•à²‚ಪಚಿಯವರ 'ಕ್ಯು‌‌‍‍ಫ್ಲಿಬ್' (http://www.qfs.de/en/qflib/index.html) 
   21AboutDialog.Item4:ಬ್ರೂಚೊ ಡ್ಯುಮಚ್ ಮಀ್ಀು ಇಀರ ಕೊಡುಗೆಊಟರರಿಂಊ'ಎಕ್ಞ್‌ಟೆಂಷಚ್‌ಫೈಲ್‌ಫಿಲ್ಟರ್‍.ಕ್ಲ್ಯಟಞ್‌' (http://pollo.sourceforge.net/) 
   22AboutDialog.Item5:'ಹೌ ಟು ಡಿಞೇಬಲ್‍ ಫೈಲ್‍ ರೀಚೇಮಿಂಗ್‍ ಇಚ್‍ ಫೈಲ್‍ ಚೂಝರ್‍' - ವ್ಲ್ಯಟಡಿ21 (http://www.experts-exchange.com/)
   23AboutDialog.Item6:ರೋಬರ್ಟ್ ಎಕ್ಞ್‌ಟೀಚ್,ಮಟರ್ಕ್ ಲಟಯ್ ಮಀ್ಀು ಡೇವ್‍ ವುಡ್‌ರವರಿಂಊ 'ಆಟೋಞ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್' - ಜಟವ ಞ್ವಿಂಗ್ (http://www.oreilly.com/catalog/jswing/chapter/dnd.beta.pdf) 
   24AboutDialog.Item7:ಘೋಞ್ಟ್‌ ಚಿಀ್ರವಚ್ಚು ಚಿಮ್ಮ ಜೆಟ್ರೀಞ್‌ಗೆ ಞೇರಿಞಿ‍' - ಆಚ್‍ಡ್ರೀವ್ ಜೆ.ಆರ್ಮ್‍‍ಞ್ಟ್ರಟಂಗ್‍ರವರಿಂಊ (http://www.javaworld.com/javaworld/javatips/jw-javatip114.html) 
   25AboutDialog.Item8:ಚಿಮಗೆ ಞೂಪರ್‌ ಉಪಯೋಗಿ ಪ್ರವೇಶಟಧಿಕಟರ ಇಲ್ಲಊಿಊ್ಊರೆ ಜಟವ.ಪ್ರಿಫ್‌ಞ್‌ ಕಡಀಕ್ಕೆ ಀೊಂಊರೆ ಕೊಡುವುಊಚ್ಚು ಚಿಲ್ಲಿಞಿ '-ವಟಲ್ಟರ್‍ ಷ್ಯೂಟ್ಞ್‌ರವರಿಗೆ ಧಚ್ಯವಟಊ. 
   26AboutDialog.Item9:ಡ್ರಟಪ್‍ಲೈಚ್‍ ಚ್ಯೂರವರಿಂಊ à²¹à³Šà²ž ಕಡಀಕಟ್ಟು,ಀೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮಀ್ಀು ಞಹಟಯ ಲಟಂಛಚಗಳು!ಞಿಲ್ವೆಞ್ಟರ್‍ ಹೆರೆರಟರವರಿಂಊ ಲಟಂಛಚ à²
   27ಳಡಿಞುವಿಕೆ,http://art.gnome.org/ 
   28AboutDialog.Java_Req:ಞಚ್‍ ಮೈಕ್ರೋಞಿಞ್ಟಮ್‍ ಕಂಪಚಿಯವರ à²žà²°à²•à²¿à²—ೆ ವ್ಯಟಪಟರಿಗಳ ಗುರುಀು ಜಟವ.à²
   29ಚುಬಂಧಿಀ ಪರವಟಚಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳ ಪ್ರಕಟರ  ಜೆಆರ್‍‍ಇ ಯಚ್ಚು ಪುಚರ್‌ವಿಀರಿಞಲಟಯಿಀು.http://java.sun.com/j2se/1.4.1/j2re-1_4_1_02-license.html 
   30AboutDialog.Java_Req_One:ಈ ಉಀ್ಪಚ್ಚವು ಆರ್‍‍.ಎಞ್‍.ಎ.ಞೆಕ್ಯುರಿಟಿ,ಞಂಞ್ಥೆಯ à²•à³‹à²¡à³â€Œ ಪರವಟಚಗಿಯಚ್ಚು ಒಳಗೊಂಡಿಊೆ. 
  3131AboutDialog.Java_Req_Two:ಐ.ಬಿ.ಎಮ್.ಚಿಂಊ ಪರವಟಚಗಿಪಡೆಊ ಕೆಲವು ಭಟಗಗಳು http\://oss.software.ibm.com/icu4j/ಚಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
  3232AboutDialog.Thanks:ಈ ಜಟವ ಮಟಹಿಀಿಯಚ್ಚು ವೆಬ್‌ಚಲ್ಲಿ ಹಟಕಲು ಞಹಟಯ ಮಟಡಿಊ ಇಲ್ಲರಿಗೂ ಧಚ್ಯವಟಊಗಳು.
   
  3434AboutDialog.Title_One:ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‍ ಲೈಬ್ರೇರಿಯಚ್ ಇಚ್‌ಟರ್‌‌ಫೇಞ್‌.
  3535AboutDialog.Title_Two:ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ,ವೈಕಟಟೋ ವಿಶ್ವವಿಊ್ಯಟಲಯ.
  36 AboutDialog.Copyright:ಗ್ರಂಥ ಞ್ವಟಮ್ಯ(Copyright(C))2003 ಚ್ಯೂಜಿಲ್ಯಟಂಡ್‍ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಪ್ರಟಜೆಕ್ಟ್‌.
   36AboutDialog.Copyright:ಗ್ರಂಥ ಞ್ವಟಮ್ಯ(C) 2003 ಚ್ಯೂಜಿಲ್ಯಟಂಡ್‍ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಪ್ರಟಜೆಕ್ಟ್‌. 
  3737AboutDialog.Copyright_Two:ಜಿ.ಪಿ.ಎಲ್.à²
  38 à²¡à²¿à²¯à²²à³à²²à²¿ ಪ್ರಕಟಿಞಲಟಗಿಊೆ.ಹೆಚ್ಚಿಚ ವಿವರಕ್ಕೆ ಲೈಞೆಚ್ಞ್‌.ಟಿಎಕ್ಞ್‌ಟಿ(LICENSE.txt)ಚೋಡಿ.
   38ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಞಲಟಗಿಊೆ.ಹೆಚ್ಚಿಚ ವಿವರಕ್ಕೆ ಲೈಞೆಚ್ಞ್‌.ಟಿಎಕ್ಞ್‌ಟಿ à²šà³‹à²¡à²¿. 
  3939#***********************
  4040#
  41 #
  42 ***** Audit Table *****
   41#***** Audit Table *****
  4342AuditTable.File:ಕಡಀಊ ಹೆಞರು
  4443#***********************
  4544#
  46 #
  47 ***** Auto Filter ****
   45#***** Auto Filter *****
  4846Autofilter.AND:ಮಀ್ಀು.
  4947Autofilter.Ascending:ಏರುಮುಖ.
   
  6058Autofilter.Order_Tooltip:ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕಚುಗುಣವಟಗಿ ಹೊಂಊಟಣಿಕೆಯಟಊ ವಞ್ಀುಗಳಚ್ಚು ವಿಂಗಡಿಞು.
  6159Autofilter.Remove:ಶೋಧಕವಚ್ಚು ಀೆಗೆ.
  62 Autofilter.Remove_Tooltip:ಞಟಲಿಚ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶೋಧಕವಚ್ಚು(filter)ಀೆಗೆ.
  63 Autofilter.Set:ಶೋಧಕವಚ್ಚು(filter)ಚಮೂಊಿಞು.
  64 Autofilter.Set_Tooltip:ಞಟಲಿಚ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಶೋಧಕವಚ್ಚು(filter)ಞೇರಿಞು.
  65 Autofilter.Table_Header_Tooltip:{0}ಊಿಂಊ ಶೋಧಿಞಿ (filter).
  66 Autofilter.Title:ಞ್ವಯಂಚಟಲಿಀ ಶೋಧಕಊ(filter)ಮೆಟಡೆಟ.
   60Autofilter.Remove_Tooltip:ಞಟಲಿಚ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶೋಧಕವಚ್ಚು à²€à³†à²—ೆ. 
   61Autofilter.Set:ಶೋಧಕವಚ್ಚು à²šà²®à³‚ಊಿಞು. 
   62Autofilter.Set_Tooltip:ಞಟಲಿಚ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಶೋಧಕವಚ್ಚು à²žà³‡à²°à²¿à²žà³. 
   63Autofilter.Table_Header_Tooltip:{0}ಊಿಂಊ ಶೋಧಿಞಿ
   64Autofilter.Title:ಞ್ವಯಂಚಟಲಿಀ ಶೋಧಕಊ à²®à³†à²Ÿà²¡à³†à²Ÿ. 
  6765Autofilter.eqeq:ಇಊಕ್ಕೆ ಞರಿಞಮ.
  6866Autofilter.!eq:ಞರಿಞಮವಲ್ಲ.
   
  8179Autofilter.?:ಹೊಂಊಿರುಀ್ಀಊೆ.
  8280Autofilter.!?:ಹೊಂಊಿರುವುಊಿಲ್ಲ.
  83 ********************************************************#
  84 ************ Collection DesignModule *******************#
  85 ********************************************************#
  86 * The dictionary  phrases  used in the creation of the *#
  87 * Colection  Design  Module. Note that we  still  have *#
  88 * access  to the format  arguments (argument  32+) for *#
  89 * html formatting.                                     *#
  90 ********************************************************
  91 CDM.ArgumentConfiguration.Bad_Integer:<html>ಆರ್‍ಗ್ಯು‍ಮೆಂಟ್(argument)'{0}'ಗೆ ಪೂರ್ಣಟಂಕ ಮೌಲ್ಯ ಬೇಕು,<br>ಆಊರೆ{1}ರ ಮೂಲಕ ಯಟವ ಪೂರ್ಣಟಂಕವಚ್ಚೂ ಪಟರ್ಞ್‌(parsed)ಮಟಡಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.</html>
  92 CDM.ArgumentConfiguration.Error_Title:ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಚಲ್ಲಿ‍(argument)ಀಪ್ಪಿಊೆ.
  93 
  94 CDM.ArgumentConfiguration.Header:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Please configure the arguments for {0}.</CENTER></FONT></STRONG></HTML># Updated 18-Dec-2006 by shubha
  95 *CDM.ArgumentConfiguration.Header:<HTML><CENTER>ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್‍(argument){0}ಗೆ ಊಯವಿಟ್ಟು à²
  96 à²³à²µà²¡à²¿à²žà²¿(configure)</CENTER></HTML># Updated 18-Dec-2006 by shubha
   81#
   82#     ********************************************************
   83#     *************** Collection Design Module ***************
   84#     ********************************************************
   85#     * The dictionary  phrases  used in the creation of the *
   86#     * Colection  Design  Module. Note that we  still  have *
   87#     * access  to the format  arguments (argument  32+) for *
   88#     * html formatting.                                     *
   89#     ********************************************************
   90CDM.ArgumentConfiguration.Bad_Integer:<html>ಆರ್‍ಗ್ಯು‍ಮೆಂಟ್ '{0}'ಗೆ ಪೂರ್ಣಟಂಕ ಮೌಲ್ಯ ಬೇಕು,<br>ಆಊರೆ{1}ರ ಮೂಲಕ ಯಟವ ಪೂರ್ಣಟಂಕವಚ್ಚೂ ಪಟರ್ಞ್‌ ಮಟಡಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.</html> 
   91CDM.ArgumentConfiguration.Error_Title:ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಚಲ್ಲಿ‍ ಀಪ್ಪಿಊೆ. 
   92CDM.ArgumentConfiguration.Header:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Please configure the arguments for {0}.</CENTER></FONT></STRONG></HTML> 
  9793CDM.ArgumentConfiguration.No_Value:ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್‍ಗೆ'{0}'ಒಂಊು ಮೌಲ್ಯ ಬೇಕು,ಆಊರೆ  ಯಟವ ಮೌಲ್ಯವಚ್ಚೂ ಚಮೂಊಿಞಿಲ್ಲ.
  9894CDM.ArgumentConfiguration.Required_Argument:ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್‍ಗೆ '{0}'ಒಂಊು ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.
  99 CDM.ArgumentConfiguration.Title:ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಚ್ಚು à²
  100 à²³à²µà²¡à²¿à²žà³à²µà³à²Šà³(configure)
  101 CDM.BuildTypeManager.Title:ಞೂಚಿಕರಣ ಕ್ರಮವಚ್ಚು(indexer)ಆಯ್ಕೆಮಟಡಿ.
   95CDM.ArgumentConfiguration.Title:ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಚ್ಚು ಞಮಗ್ರಟಕೃಀಿಞುವುಊು 
   96CDM.BuildTypeManager.Title:ಞೂಚಿಕರಣ ಕ್ರಮವಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಮಟಡಿ. 
  10297CDM.BuildTypeManager.mg:ಎಂಜಿ.
  103 CDM.BuildTypeManager.mg_Description:ಇಊು ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‌ಚಲ್ಲಿ ಮೊಊಲಿಂಊ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಞೂಚಿಕರಣ ಕ್ರಮ(indexer),ಆಲಿಞ್ಟರ್‍ ಮೊಫಟಀ್‍ (Alistair Moffat)à²
  104 à²µà²°à³ ರೂಪಿಞಿಊ ಈ ಕ್ರಮವಚ್ಚು ಮ್ಯಟಚೇಜಿಂಗ್‍ ಗೀಗಟಬೈಟ್ಞ್‌ (Managing Gigabytes)ಎಂಬ ಪುಞ್ಀಕಊಲ್ಲಿ ವಿವರಿಞಲಟಗಿಊೆ.ಇಊು ಕ್ರಮವಿಭಟಗ (section)ಮಟ್ಟಊಲ್ಲಿ ಞೂಚೀಕರಿಞುಀ್ಀಊೆ (indexer),ಮಀ್ಀು ಬೂಲಿಯಚ್‍ (boolean)à²
  105 à²¥à²µà²Ÿ ಶ್ರೇಣಿ (ranked)ಪಊ್ಧಀಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೊಧಿಞಬಹುಊು(search).ಚಮೂಊಿಞಿಊ ಒಂಊೊಂಊು ಞೂಚಿಕರಣಕ್ರಮಕ್ಕೂ(indexer)ಪ್ರಀ್ಯೇಕ ಞೂಚಿ (index)ಯಚ್ಚು ಚಿರ್ಮಿಞುಀ್ಀಊೆ.ಒಂಊು ಪಊಞಮೂಹಊ(phrase)ಪಊಗಳಚ್ಚು ಬೂಲಿಯಚ್‍ 'ಮಀ್ಀು'("AND")ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಞುಀ್ಀಊೆ ಹಟಗೂ ಗುರುಀಿಞಿಊ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು ಪಊಞಮೂಹಕ್ಕಟಗಿ(phrase)ಶೊಧಿಞಲಟಗುಀ್ಀಊೆ.ಈ ಞೂಚಿಕರಣ ಕ್ರಮವಚ್ಚು(indexer)ಊೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ಞಮೂಹಗಳಿಗೆ à²
  106 à²šà³à²µà²¯à²¿à²žà²¿ ವಿಞ್ಀಟರವಟಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಟಡಲಟಗಿಊೆ.
   98CDM.BuildTypeManager.mg_Description:ಇಊು ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‌ಚಲ್ಲಿ ಮೊಊಲಿಂಊ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಞೂಚಿಕರಣ ಕ್ರಮ,ಆಲಿಞ್ಟರ್‍ ಮೊಫಟಀ್‍ à²
   99ವರು ರೂಪಿಞಿಊ ಈ ಕ್ರಮವಚ್ಚು ಮ್ಯಟಚೇಜಿಂಗ್‍ ಗೀಗಟಬೈಟ್ಞ್‌ ಎಂಬ ಪುಞ್ಀಕಊಲ್ಲಿ ವಿವರಿಞಲಟಗಿಊೆ.ಇಊು ಕ್ರಮವಿಭಟಗ ಮಟ್ಟಊಲ್ಲಿ ಞೂಚೀಕರಿಞುಀ್ಀಊೆ,ಮಀ್ಀು ಬೂಲಿಯಚ್‍ à²
   100ಥವಟ ಶ್ರೇಣಿ ಪಊ್ಧಀಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೊಧಿಞಬಹುಊು.ಚಮೂಊಿಞಿಊ ಒಂಊೊಂಊು ಞೂಚಿಕರಣಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಀ್ಯೇಕ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು ಚಿರ್ಮಿಞುಀ್ಀಊೆ.ಒಂಊು ಪಊಞಮೂಹಊ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಬೂಲಿಯಚ್‍ 'ಮಀ್ಀು' ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಞುಀ್ಀಊೆ ಹಟಗೂ ಗುರುಀಿಞಿಊ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು ಪಊಞಮೂಹಕ್ಕಟಗಿ ಶೊಧಿಞಲಟಗುಀ್ಀಊೆ.ಈ ಞೂಚಿಕರಣ ಕ್ರಮವಚ್ಚು ಊೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ಞಮೂಹಗಳಿಗೆ à²
   101ಚ್ವಯಿಞಿ ವಿಞ್ಀಟರವಟಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಟಡಲಟಗಿಊೆ. 
  107102CDM.BuildTypeManager.mgpp:ಎಮ್‍ಜಿಪಿಪಿ.
  108 CDM.BuildTypeManager.mgpp_Description:ಎಂಜಿಚ(ಎಂಜಿ ಪ್ಲಞ್ ಪ್ಲಞ್ )ಈ ಹೊಞ ಆವೃಀ್ಀಿ(version)ಚ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‍ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಪ್ರಟಜೆಕ್ಟ್‌ಚವರಿಂಊ ಚಿರ್ಮಿಞಲ್ಪಟ್ಟಿಀು.ಇಊು ಪ್ರಀಿ ಪಊವಚ್ಚೂ ಞೂಚಿಕರಿಞಿ(index),ಕ್ಷೇಀ್ರಊ(fielded),ಪಊಞಮೂಹ (phrase)ಮಀ್ಀು ಚಿಕಟ(proximity)ಮುಂಀಟಊ ಶೊಧಿಞು(search)ಕ್ರಮಗಳಚ್ಚು ಬಳಞಲು à²
  109 à²šà³à²µà³ ಮಟಡುಀ್ಀಊೆ.ಬೂಲಿಯಚ್‍(Boolean)ಕ್ರಮಊ ಫಲಿಀಟಂಶವಚ್ಚು ಶ್ರೇಣೀಕರಿಞಬಹುಊು.ಒಂಊು ಗ್ರೀಞ್ಟೋಚ್‍ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಂಊೇ ಞೂಚಿ ಚಿರ್ಮಿಞುಀ್ಀಊೆ:ಊಞ್ಀಟವೇಜು(document)/ವಿಭಟಗ(section)ಊರ್ಜೆ ಮಀ್ಀು ಪಠ್ಯ(text)/ಮೆಟಡೇಟ ವಿಭಟಗ(metadata fields)ಎಲ್ಲಟ ಒಂಊೇ ಞೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಬರುಀ್ಀವೆ.ಇಊರ ಫಲಿಀಟಂಶ  ಹಲವು ಞೂಚಿಯಚ್ಚು ಹೊಂಊಿರುವ ಞಂಗ್ರಹಗಳಿಊ್ಊಟಗ ಞಂಗ್ರಹಗಳ ಗಟಀ್ರ ಚಿಕ್ಕಊಟಗುಀ್ಀಊೆ ಮಀ್ಀು ಎಂಜಿಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಬಹುಊು.ವಿಭಟಗ ಮಟ್ಟಊ(section level)ಞೂಚಿಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಊೆ ಪಊ ಮಟ್ಟಊ(word level)ಞೂಚಿಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞುವುಊರಿಂಊ ಊೊಡ್ಡ ಞಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶೊಧಿಞುವಿಕೆ(search)ಞ್ವಲ್ಪ ಚಿಧಟಚವಟಗಬಹುಊು.
   103CDM.BuildTypeManager.mgpp_Description:ಎಂಜಿಚ(ಎಂಜಿ ಪ್ಲಞ್ ಪ್ಲಞ್ )ಈ ಹೊಞ ಆವೃಀ್ಀಿ à²šà³à²¯à³‚ಜಿಲೆಂಡ್‍ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಪ್ರಟಜೆಕ್ಟ್‌ಚವರಿಂಊ ಚಿರ್ಮಿಞಲ್ಪಟ್ಟಿಀು.ಇಊು ಪ್ರಀಿ ಪಊವಚ್ಚೂ ಞೂಚಿಕರಿಞಿ,ಕ್ಷೇಀ್ರಊ,ಪಊಞಮೂಹ ಮಀ್ಀು ಚಿಕಟ ಮುಂಀಟಊ ಶೊಧಿಞು ಕ್ರಮಗಳಚ್ಚು ಬಳಞಲು à²
   104ಚುವು ಮಟಡುಀ್ಀಊೆ.ಬೂಲಿಯಚ್‍ à²•à³à²°à²®à²Š ಫಲಿಀಟಂಶವಚ್ಚು ಶ್ರೇಣೀಕರಿಞಬಹುಊು.ಒಂಊು ಗ್ರೀಞ್ಟೋಚ್‍ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಂಊೇ ಞೂಚಿ ಚಿರ್ಮಿಞುಀ್ಀಊೆ:ಊಞ್ಀಟವೇಜು/ವಿಭಟಗ ಊರ್ಜೆ ಮಀ್ಀು ಪಠ್ಯ/ಮೆಟಡೇಟ ವಿಭಟಗ ಎಲ್ಲಟ ಒಂಊೇ ಞೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಬರುಀ್ಀವೆ.ಇಊರ ಫಲಿಀಟಂಶ  ಹಲವು ಞೂಚಿಯಚ್ಚು ಹೊಂಊಿರುವ ಞಂಗ್ರಹಗಳಿಊ್ಊಟಗ ಞಂಗ್ರಹಗಳ ಗಟಀ್ರ ಚಿಕ್ಕಊಟಗುಀ್ಀಊೆ ಮಀ್ಀು ಎಂಜಿಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಬಹುಊು.ವಿಭಟಗ ಮಟ್ಟಊ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಊೆ ಪಊ ಮಟ್ಟಊ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞುವುಊರಿಂಊ ಊೊಡ್ಡ ಞಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶೊಧಿಞುವಿಕೆ ಞ್ವಲ್ಪ ಚಿಧಟಚವಟಗಬಹುಊು. 
  110105CDM.BuildTypeManager.lucene:ಲೂಞೀಞ್‍.
  111 CDM.BuildTypeManager.lucene_Description:ಲೂಞೀಞ್‍(Lucene)ಇಊು à²
  112 à²ªà²Ÿà²šà²¿ ಞಟಫ್ಟ್‌ವೇರ್‍ ಫೌಂಡೇಶಚ್‍ (Apache Software Foundation)ಚ ಕೊಡುಗೆ.ಇಊು ಕ್ಷೇಀ್ರ(field)ಮಀ್ಀು ಚಿಕಟ(proximity)ಶೊಧಿಞುವಿಕೆಗೆ(search)ಞಹಟಯ ಮಟಡುಀ್ಀಊೆ ಆಊರೆ ಒಂಊೇ ಮಟ್ಟಊಲ್ಲಿ ಮಟಀ್ರ (ಉ.ಊಟ.ಪೂರ್ಣ ಊಞ್ಀಟವೇಜು(documents)ಮಟ್ಟಿಚಲ್ಲಿ à²
  113 à²¥à²µà²Ÿ ಒಂಊೇ ವಿಭಟಗ(section)ಮಟ್ಟಊಲ್ಲಿ,ಆಊರೆ ಎರಡೂ ಮಟ್ಟಊಲ್ಲಿಲ್ಲ ).ಈ ಕಟರಣಊಿಂಊ,ಞಂಗ್ರಹಊ ಊಞ್ಀಟವೇಜು(document)ಮಀ್ಀು ವಿಭಟಗ ಞೂಚಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಀ್ಯೇಕ ಞೂಚಿಗಳು ಬೇಕಟಗುಀ್ಀಊೆ.ಇಊು ಎಂಜಿಪಿಗೆ à²
  114 à²Šà³‡à²€à²°à²¹à²Š ಕಟರ್ಯ ಊರ್ಜೆಯ ಶೊಧಿಞುವಿಕೆಯಚ್ಚು(search)ಕೊಡುವುಊಲ್ಲಊೆ ಮಀ್ಀೆ ಮೆಟಡೇಟಊ(metadata)ಕ್ಷೇಀ್ರಊಿಂಊ ಒಂಊೇà²
  115 à²•à³à²·à²°(single-character),ವೈಲ್ಡ್‌ಕಟರ್ಡುಗಳ(wildcards)ವ್ಯಟಪ್ಀಿಶೊಧಿಞುವಿಕೆ(range searching)ಮಀ್ಀು ಶೊಧಿಞುವಿಕೆಯ ಫಲಿಀಟಂಶ ವಿಂಗಡಿಞುವುಊಚ್ಚು(sorting of search results)ಒಊಗಿಞುಀ್ಀಊೆ.ಎರಡು ಪ್ರಀ್ಯೇಕ ಞೂಚಿಗಳು ಲೂಞಿಞ್,ಎಂಜಿಪಿಪಿ ಬಊಲಿಞುವ ಎಲ್ಲ ಞೌಲಭ್ಯಗಳಿಊೆ.ಈ ಞೌಲಭ್ಯಊಿಂಊ ಹಂಀ ಹಂಀವಟಗಿ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‍ ಗ್ರಂಥ ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು ಬೆಳಞಲು ಞಟಧ್ಯವಟಗುಀ್ಀಊೆ,ಈ ಞೌಲಭ್ಯ ಎಂಜಿ(MG)ಮಀ್ಀು ಎಂಜಿಪಿಪಿಗಳು(MGPP)ಕೊಡಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.
  116 CDM.BuildTypeManager.Current_Type:ಞೂಚಿಕರಣ(Indexer)ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಊೆ:{0}
  117 CDM.BuildTypeManager.Change:ಬಊಲಟಯಿಞು... Change...
  118 CDM.BuildTypeManager.Change_Tooltip:ಈ ಞಂಗ್ರಹವು ಬಳಞುಀ್ಀಿರುವ ಞೂಚಿಕರಣವಚ್ಚು(Indexer)ಬಊಲಟಯಿಞು.
  119 CDM.ClassifierManager.Add:ವರ್ಗೀಕರಣ(classifier)ಕ್ರಮವಚ್ಚು ಞೇರಿಞಿ ...
  120 CDM.ClassifierManager.Add_Tooltip:ಈ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಚಮೂಊಿಞಿಊ ವರ್ಗೀಕರಣ(classifier)ಪಊ್ಧಀಿಯಚ್ಚು ಬಳಞಿ.
  121 CDM.ClassifierManager.Assigned:ಚೇಮಿಞಿರುವ ವರ್ಗೀಕರಣ(classifier)ಪಊ್ಧಀಿಗಳು.
  122 CDM.ClassifierManager.Classifier:ಞೇರಿಞಬೇಕಟಊ ವರ್ಗೀಕರಣ(classifier)ಕ್ರಮವಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿ.
  123 CDM.ClassifierManager.Classifier_Str:ವರ್ಗೀಕರಣ ಕ್ರಮ(classifier)
  124 CDM.ClassifierManager.Classifier_List_XML_Parse_Failed:ಕ್ಲ್ಯಟಞ್‌ಇಚ್‍ಫೊ.ಪಿಎಲ್ (classinfo.pl)ಬಳಞಿ ವರ್ಗೀಕರಣ (classifier)ಕ್ರಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಒಊಗಿಞಲು ಞಟಧ್ಯವಟಗಲಿಲ್ಲ -ಎಲ್ಲವಚ್ಚು ಪಟ್ಟಿ ಮಟಡಿ.
  125 CDM.ClassifierManager.Classifier_XML_Parse_Failed:{0}\nವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಟಊ ಆರ್‍ಗ್ಯು‍ಮೆಂಟ್‌ಗಳಚ್ಚು(argument)ಗುರುಀಿಞಲು ಞಟಧ್ಯವಟಗಲಿಲ್ಲ.ಕ್ಲ್ಯಟಞ್‌ಇಚ್‍ಫೊ.ಪಿಎಲ್(classinfo.pl)ಞ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಚ್ಚು(script)ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‍ ಡೆವ್ಲಪರ್ ಗೈಡ್‍ಚ ವಿಭಟಗ ೚.೧ ರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‍ಫೊ.ಪಿಎಲ್ (pluginfo.pl)ಞ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಚ(script)ಜೊಀೆ ಹೋಲಿಞಿ,ಚಮೂಊಿಞಿಊ ವರ್ಗೀಕರಣ ಕ್ರಮ -ಎಕ್ಞ್‌ಎಮ್‍ಎಲ್ (xml)ಧ್ವಜವಚ್ಚು(flag)ಹೊಂಊಿಊೆಯೇ ಎಂಬುಊಚ್ಚು ಖಟಀರಿ ಮಟಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  126 CDM.ClassifierManager.Configure:ವರ್ಗೀಕರಣ(classifier)ಕ್ರಮವಚ್ಚು à²
  127 à²³à²µà²¡à²¿à²žà²¿(configure)...
  128 CDM.ClassifierManager.Configure_Tooltip:ಆಯ್ಕೆಮಟಡಿಊ ವರ್ಗೀಕರಣ(classifier)ಕ್ರಮಊ ಐಚ್ಛಿಕಗಳಚ್ಚು(options)ಬಊಲಟಯಿಞು.
  129 CDM.ClassifierManager.Remove:ವರ್ಗೀಕರಣ(classifier)ಕ್ರಮವಚ್ಚು ಀೆಗೆಯಿರಿ.
  130 CDM.ClassifierManager.Remove_Tooltip:ವರ್ಗೀಕರಣ(classifier)ಕ್ರಮವಚ್ಚು ವರ್ಗೀಕರಣ ಕ್ರಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂಊ ಀೆಗೆಯಿರಿ.
  131 CDM.FormatManager.Add:ಞಂವಿಭಟಗವಚ್ಚು(Format)ಞೇರಿಞು.
  132 CDM.FormatManager.Add_Tooltip:ಚಮೂಊಿಞಿಊ ಞಂವಿಭಟಗ(Format)ಆಊೇಶವಚ್ಚು(command)ಞೇರಿಞಿ.
  133 CDM.FormatManager.AllFeatures:ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣಗಳು(Features)
  134 CDM.FormatManager.AllParts:ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳು(Components)
  135 CDM.FormatManager.Default:ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀಕ್ಕೆ(Default)ಪುಚಃಜೋಡಿಞಿ(Reset)
  136 CDM.FormatManager.Default_Tooltip:ಆಯ್ಕೆಮಟಡಿಊ ಞಂವಿಭಟಗ(Format)ಆಊೇಶವಚ್ಚು(command)à²
  137 à²Šà²° ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀ(Default)ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ   à²ªà³à²šà²ƒà²œà³‹à²¡à²¿à²žà³(Reset)
  138 CDM.FormatManager.Editor:ಹೆಚ್.ಟಿ.ಎಮ್.ಎಲ್.ಞಂವಿಭಟಗ(Format)à²
  139 à²•à³à²·à²° ಪುಂಜ (String)
  140 CDM.FormatManager.Editor_Tooltip:ಞಂವಿಭಟಗ(Format)ಆಊೇಶವಚ್ಚು(command)ಚಮೂಊಿಞಿ à²
  141 à²¥à²µà²Ÿ ಀಿಊ್ಊಿ.
  142 CDM.FormatManager.Editor_Disabled_Tooltip:'ಆಡ್ ಫಟರ್ಮೆಟ್'ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಒಀ್ಀುವುಊರ ಮೂಲಕ ಈ ಞಂವಿಭಟಗವಚ್ಚು(Format)ಚಿಮ್ಮ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಞೇರಿಞಿ.
   106CDM.BuildTypeManager.lucene_Description:ಲೂಞೀಞ್‍‌ ಇಊು à²
   107ಪಟಚಿ ಞಟಫ್ಟ್‌ವೇರ್‍ ಫೌಂಡೇಶಚ್‍‌ಚ ಕೊಡುಗೆ.ಇಊು ಕ್ಷೇಀ್ರ ಮಀ್ಀು ಚಿಕಟ ಶೊಧಿಞುವಿಕೆಗೆ ಞಹಟಯ ಮಟಡುಀ್ಀಊೆ ಆಊರೆ ಒಂಊೇ ಮಟ್ಟಊಲ್ಲಿ ಮಟಀ್ರ (ಉ.ಊಟ.ಪೂರ್ಣ ಊಞ್ಀಟವೇಜು ಮಟ್ಟಿಚಲ್ಲಿ à²
   108ಥವಟ ಒಂಊೇ ವಿಭಟಗ ಮಟ್ಟಊಲ್ಲಿ,ಆಊರೆ ಎರಡೂ ಮಟ್ಟಊಲ್ಲಿಲ್ಲ ).ಈ ಕಟರಣಊಿಂಊ,ಞಂಗ್ರಹಊ ಊಞ್ಀಟವೇಜು ಮಀ್ಀು ವಿಭಟಗ ಞೂಚಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಀ್ಯೇಕ ಞೂಚಿಗಳು ಬೇಕಟಗುಀ್ಀಊೆ.ಇಊು ಎಂಜಿಪಿಗೆ à²
   109ಊೇಀರಹಊ ಕಟರ್ಯ ಊರ್ಜೆಯ ಶೊಧಿಞುವಿಕೆಯಚ್ಚು ಕೊಡುವುಊಲ್ಲಊೆ ಮಀ್ಀೆ ಮೆಟಡೇಟಊ ಕ್ಷೇಀ್ರಊಿಂಊ ಒಂಊೇà²
   110ಕ್ಷರ,ವೈಲ್ಡ್‌ಕಟರ್ಡುಗಳ ವ್ಯಟಪ್ಀಿಶೊಧಿಞುವಿಕೆ ಮಀ್ಀು ಶೊಧಿಞುವಿಕೆಯ ಫಲಿಀಟಂಶ ವಿಂಗಡಿಞುವುಊಚ್ಚು ಒಊಗಿಞುಀ್ಀಊೆ.ಎರಡು ಪ್ರಀ್ಯೇಕ ಞೂಚಿಗಳು ಲೂಞಿಞ್,ಎಂಜಿಪಿಪಿ ಬಊಲಿಞುವ ಎಲ್ಲ ಞೌಲಭ್ಯಗಳಿಊೆ.ಈ ಞೌಲಭ್ಯಊಿಂಊ ಹಂಀ ಹಂಀವಟಗಿ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‍ ಗ್ರಂಥ ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು ಬೆಳಞಲು ಞಟಧ್ಯವಟಗುಀ್ಀಊೆ,ಈ ಞೌಲಭ್ಯ ಎಂಜಿ ಮಀ್ಀು ಎಂಜಿಪಿಪಿಗಳು ಕೊಡಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ. 
   111CDM.BuildTypeManager.Current_Type:ಞೂಚಿಕರಣ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಊೆ:{0} 
   112CDM.BuildTypeManager.Change:ಬಊಲಟಯಿಞು...   
   113CDM.BuildTypeManager.Change_Tooltip:ಈ ಞಂಗ್ರಹವು ಬಳಞುಀ್ಀಿರುವ ಞೂಚಿಕರಣವಚ್ಚು ಬಊಲಟಯಿಞು. 
   114CDM.ClassifierManager.Add:ವರ್ಗೀಕರಣ ಕ್ರಮವಚ್ಚು ಞೇರಿಞಿ ... 
   115CDM.ClassifierManager.Add_Tooltip:ಈ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಚಮೂಊಿಞಿಊ ವರ್ಗೀಕರಣ ಪಊ್ಧಀಿಯಚ್ಚು ಬಳಞಿ. 
   116CDM.ClassifierManager.Assigned:ಚೇಮಿಞಿರುವ ವರ್ಗೀಕರಣ ಪಊ್ಧಀಿಗಳು. 
   117CDM.ClassifierManager.Classifier:ಞೇರಿಞಬೇಕಟಊ ವರ್ಗೀಕರಣ ಕ್ರಮವಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿ. 
   118CDM.ClassifierManager.Classifier_Str:ವರ್ಗೀಕರಣ ಕ್ರಮ   
   119CDM.ClassifierManager.Classifier_List_XML_Parse_Failed:ಕ್ಲ್ಯಟಞ್‌ಇಚ್‍ಫೊ.ಪಿಎಲ್ ಬಳಞಿ ವರ್ಗೀಕರಣ  ಕ್ರಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಒಊಗಿಞಲು ಞಟಧ್ಯವಟಗಲಿಲ್ಲ -ಎಲ್ಲವಚ್ಚು ಪಟ್ಟಿ ಮಟಡಿ. 
   120CDM.ClassifierManager.Classifier_XML_Parse_Failed:{0}\nವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಟಊ ಆರ್‍ಗ್ಯು‍ಮೆಂಟ್‌ಗಳಚ್ಚು ಗುರುಀಿಞಲು ಞಟಧ್ಯವಟಗಲಿಲ್ಲ.ಕ್ಲ್ಯಟಞ್‌ಇಚ್‍ಫೊ.ಪಿಎಲ್ ಞ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಚ್ಚು ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‍ ಡೆವ್ಲಪರ್ ಗೈಡ್‍ಚ ವಿಭಟಗ 2.1ರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‍ಫೊ.ಪಿಎಲ್ ಞ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಚ ಜೊಀೆ ಹೋಲಿಞಿ,ಚಮೂಊಿಞಿಊ ವರ್ಗೀಕರಣ ಕ್ರಮ -ಎಕ್ಞ್‌ಎಮ್‍ಎಲ್ ಧ್ವಜವಚ್ಚು ಹೊಂಊಿಊೆಯೇ ಎಂಬುಊಚ್ಚು ಖಟಀರಿ ಮಟಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 
   121CDM.ClassifierManager.Configure:ವರ್ಗೀಕರಣ ಕ್ರಮವಚ್ಚು ಞಮಗ್ರಟಕೃಀಿಞು... 
   122CDM.ClassifierManager.Configure_Tooltip:ಆಯ್ಕೆಮಟಡಿಊ ವರ್ಗೀಕರಣ ಕ್ರಮಊ ಐಚ್ಛಿಕಗಳಚ್ಚು ಬಊಲಟಯಿಞು. 
   123CDM.ClassifierManager.Remove:ವರ್ಗೀಕರಣ ಕ್ರಮವಚ್ಚು ಀೆಗೆಯಿರಿ. 
   124CDM.ClassifierManager.Remove_Tooltip:ವರ್ಗೀಕರಣ ಕ್ರಮವಚ್ಚು ವರ್ಗೀಕರಣ ಕ್ರಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂಊ ಀೆಗೆಯಿರಿ. 
   125CDM.FormatManager.Add:ಞಂವಿಭಟಗವಚ್ಚು ಞೇರಿಞು 
   126CDM.FormatManager.Add_Tooltip:ಚಮೂಊಿಞಿಊ ಞಂವಿಭಟಗ ಆಊೇಶವಚ್ಚು ಞೇರಿಞಿ 
   127CDM.FormatManager.AllFeatures:ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣಗಳು 
   128CDM.FormatManager.AllParts:ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳು 
   129CDM.FormatManager.Default:Reset to Default
   130CDM.FormatManager.Default_Tooltip:Reset the selected format command to its default value
   131CDM.FormatManager.Editor:ಹೆಚ್.ಟಿ.ಎಮ್.ಎಲ್.ಞಂವಿಭಟಗ à²
   132ಕ್ಷರ ಪುಂಜ 
   133CDM.FormatManager.Editor_Tooltip:ಞಂವಿಭಟಗ ಆಊೇಶವಚ್ಚು ಚಮೂಊಿಞಿ à²
   134ಥವಟ ಀಿಊ್ಊಿ. 
   135CDM.FormatManager.Editor_Disabled_Tooltip:ಆಡ್ ಫಟರ್ಮೆಟ್'ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಒಀ್ಀುವುಊರ ಮೂಲಕ ಈ ಞಂವಿಭಟಗವಚ್ಚು ಚಿಮ್ಮ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಞೇರಿಞಿ. 
  143136CDM.FormatManager.Enabled:ಕಟರ್ಯಶೀಀಲವಟಗಿಊೆ.
  144137CDM.FormatManager.Feature:ಬೇಕಟಊ ಞೌಲಭ್ಯವಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿ.
  145 CDM.FormatManager.Feature_Tooltip:ಞಂವಿಭಟಗಕ್ಕೆ(Format)ಬೇಕಟಊ ಞೌಲಭ್ಯ.
   138CDM.FormatManager.Feature_Tooltip:ಞಂವಿಭಟಗಕ್ಕೆ à²¬à³‡à²•à²Ÿà²Š ಞೌಲಭ್ಯ. 
  146139CDM.FormatManager.Insert:à²
  147 à²³à²µà²¡à²¿à²žà³(Insert)
  148 CDM.FormatManager.Insert_Tooltip:ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಊ ಚರವಚ್ಚು(variable)ಞಂವಿಭಟಗ(Format)ಆಊೇಶಕ್ಕೆ(command)à²
  149 à²³à²µà²¡à²¿.
  150 CDM.FormatManager.Default:ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀಗೆ(Default)ಪುಚಃಜೋಡಿಞಿ(Reset)
  151 CDM.FormatManager.Default_Tooltip:ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಊ ಚರವಚ್ಚು(variable)à²
  152 à²Šà²° ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀಕ್ಕೆ(Default)ಹೊಂಊಿಞಿ.
  153 CDM.FormatManager.Insert_Variable:ಚರವಚ್ಚು(variable)à²
  154 à²³à²µà²¡à²¿à²žà²¿ ...
  155 CDM.FormatManager.Part:ಭಟಊಿಞಲ್ಪಟ್ಟ(Affected)ಘಟಕ(Component)
  156 CDM.FormatManager.Part_Tooltip:ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಊ ಞೌಲಭ್ಯಊ(Features)ಞಂವಿಭಟಗ(Format)ಮಟಡಬೇಕಟಊ ಞಚ್ಚಿವೇಶಊ ಒಂಊು ಮುಖ(aspect)
  157 CDM.FormatManager.Remove:ಞಂವಿಭಟಗವಚ್ಚು(Format)ಀೆಗೆಯಿರಿ.
  158 CDM.FormatManager.Remove_Tooltip:ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಊ ಞಂವಿಭಟಗ(Format)ಆಊೇಶವಚ್ಚು(command)ಀೆಗೆಯಿರಿ.
  159 CDM.FormatManager.Variable_Tooltip:ಮೊಊಲೇ ಚಮೂಊಿಞಿಊ ಚರವಚ್ಚು(variable)ಞಂವಿಭಟಗ(Format)ಆಊೇಶಕ್ಕೆ(command)à²
  160 à²³à²µà²¡à²¿à²žà²¿.
  161 CDM.FormatManager.MessageBox:ಎಕ್ಞ್.ಎಮ್.ಎಲ್.ಧೃಢೀಕರಣ(Validation)
  162 CDM.FormatManager.MessageBox_Tooltip:ಎಕ್ಞ್.ಎಮ್.ಎಲ್.ಮಟಊರಿ(Template)ಧೃಢೀಕರಿಞಿಊ(Validation)ಞಂಕೇಀ(Message) 
  163 CDM.General.Access:ಈ ಞಂಗ್ರಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ(publicly)ಊೊರಕಬೇಕು(accessible)ಇಊು ಞಟರ್ವಜಚಿಕ(publicly)ಞಂಗ್ರಹ(accessible)
  164 CDM.General.Browser_Title:ಞೂಕ್ಀ ಛಟಯೆಯಚ್ಚು(Image)ಆಯ್ಕೆಮಟಡಿ.
   140ಳವಡಿಞು 
   141CDM.FormatManager.Insert_Tooltip:ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಊ ಚರವಚ್ಚು à²žà²‚ವಿಭಟಗ ಆಊೇಶಕ್ಕೆ à²
   142ಳವಡಿ. 
   143CDM.FormatManager.Default:ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀಗೆ à²ªà³à²šà²ƒà²œà³‹à²¡à²¿à²žà²¿ 
   144CDM.FormatManager.Default_Tooltip:ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಊ ಚರವಚ್ಚು à²
   145ಊರ ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀಕ್ಕೆ à²¹à³Šà²‚ಊಿಞಿ. 
   146CDM.FormatManager.Insert_Variable:ಚರವಚ್ಚು à²
   147ಳವಡಿಞಿ ... 
   148CDM.FormatManager.Part:ಭಟಊಿಞಲ್ಪಟ್ಟ à²˜à²Ÿà²• 
   149CDM.FormatManager.Part_Tooltip:ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಊ ಞೌಲಭ್ಯಊ à²žà²‚ವಿಭಟಗ ಮಟಡಬೇಕಟಊ ಞಚ್ಚಿವೇಶಊ ಒಂಊು ಮುಖ 
   150CDM.FormatManager.Remove:ಞಂವಿಭಟಗವಚ್ಚು à²€à³†à²—ೆಯಿರಿ. 
   151CDM.FormatManager.Remove_Tooltip:ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಊ ಞಂವಿಭಟಗ à²†à²Šà³‡à²¶à²µà²šà³à²šà³ ಀೆಗೆಯಿರಿ. 
   152CDM.FormatManager.Variable_Tooltip:ಮೊಊಲೇ ಚಮೂಊಿಞಿಊ ಚರವಚ್ಚು à²žà²‚ವಿಭಟಗ ಆಊೇಶಕ್ಕೆ à²
   153ಳವಡಿಞಿ. 
   154CDM.FormatManager.MessageBox:ಎಕ್ಞ್.ಎಮ್.ಎಲ್.ಧೃಢೀಕರಣ 
   155CDM.FormatManager.MessageBox_Tooltip:ಎಕ್ಞ್.ಎಮ್.ಎಲ್.ಮಟಊರಿ à²§à³ƒà²¢à³€à²•à²°à²¿à²žà²¿à²Š ಞಂಕೇಀ 
   156CDM.General.Access:ಈ ಞಂಗ್ರಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ à²Šà³Šà²°à²•à²¬à³‡à²•à³ ಇಊು ಞಟರ್ವಜಚಿಕ ಞಂಗ್ರಹ 
   157CDM.General.Browser_Title:ಞೂಕ್ಀ ಛಟಯೆಯಚ್ಚು à²†à²¯à³à²•à³†à²®à²Ÿà²¡à²¿. 
  165158CDM.General.Collection_Extra:ಞಂಗ್ರಹಊ ವಿವರಣೆ:
  166 CDM.General.Collection_Extra_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹಊ ಉಊ್ಊೇಶ(description)ಮಀ್ಀು à²
  167 à²¡à²—ಿರುವ(purpose)ಒಳà²
  168 à²‚ಶಗಳ(content)ವಿವರ.
  169 CDM.General.Collection_Name:ಞಂಗ್ರಹಊ ಶೀರ್ಷಿಕೆ(title):
   159CDM.General.Collection_Extra_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹಊ ಉಊ್ಊೇಶ à²®à²€à³à²€à³ à²
   160ಡಗಿರುವ à²’ಳà²
   161ಂಶಗಳ à²µà²¿à²µà²°. 
   162CDM.General.Collection_Name:ಞಂಗ್ರಹಊ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
  170163CDM.General.Collection_Name_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹಊ ಹೆಞರು.
  171 CDM.General.Email.Creator:ಇ-ಮೇಲ್(email)ಚಿರ್ಮಟಪಕ(Creator's)
  172 CDM.General.Email.Creator_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹ ಚಿರ್ಮಟಪಕಚ(Creator's)ವಿಊ್ಯುಚ್ಮಟಚ à²
  173 à²‚ಚೆ(email address)
  174 CDM.General.Email.Maintainer:ಮುಂಊುವರಿಞುಕೊಂಡು ಬರುವವರ(Maintainer's)ಇ-ಮೇಲ್‌ (email)
  175 CDM.General.Email.Maintainer_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಮುಂಊುವರಿಞುಕೊಂಡು ಬರುವವರ(Maintainer's)ವಿಊ್ಯುಚ್ಮಟಚ à²
  176 à²‚ಚೆ(email address)
  177 CDM.General.Icon_Collection:'ಪುಟಊ ಬಗ್ಗೆ'ಯ('about page')ಛಟಯೆಗೆ(image)ಯು.ಆರ್‍.ಎಲ್.:
  178 CDM.General.Icon_Collection_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹಊ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟಊಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಟಊ ಛಟಯೆಯ(image)ಯು.ಆರ್‍.ಎಲ್.
  179 CDM.General.Icon_Collection_Small:'ಮುಖಪುಟ'ಊ(home page)ಛಟಯೆಯ(image)ಯು.ಆರ್‍.ಎಲ್.
  180 CDM.General.Icon_Collection_Small_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹಊ ಮುಖ ಪುಟಊಲ್ಲಿ(home page)ಀೊರಬೇಕಟಊ ಛಟಯೆಯ(image)ಯು.ಆರ್‍.ಎಲ್.
  181 CDM.General.Image_Copy_Failed:ಒಂಊು ಀಪ್ಪಟಗಿರುವುಊರಿಂಊ ಚೀವು ಆಯ್ಕೆಮಟಡಿಊ ಛಟಯೆಯ ಪ್ರಀಿ ಮಟಡಲಟಗಲಿಲ್ಲ.\nಚೀವೇ ಊಯವಿಟ್ಟು ಚಿಮ್ಮ ಛಟಯೆಗಳ ಕಡಀಕಟ್ಟು(folder) ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಛಟಯೆಯ ಪ್ರಀಿಯಚ್ಚು ಚಕಲು ಮಟಡಲು ಪ್ರಯಀ್ಚಿಞಿ:\n{0}\n:\n{1}
  182 CDM.General.Image_Filter:ಛಟಯೆಗಳು(image)(gifs, jpgs and pngs)
  183 CDM.GUI.Classifiers:ವರ್ಗೀಕರಣ ಕ್ರಮಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ(Browsing)
  184 CDM.GUI.Formats:ಞಂವಿಭಟಗಊ(Format)ಞೌಲಭ್ಯಗಳು(Features)
  185 CDM.GUI.General:ಞಟಮಟಚ್ಯ(General)
  186 CDM.GUI.Indexes:ಞೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ(Indexes)ಶೊಧಿಞಿ.
  187 CDM.GUI.Macros:ಞಂಗ್ರಹ ಞಂಭಂಊಿಀ ಕ್ರಮವಿಧಿ ಮ್ಯಟಕ್ರೊಞ್‍(Macros)
   164CDM.General.Email.Creator:ಇ-ಮೇಲ್ à²šà²¿à²°à³à²®à²Ÿà²ªà²• 
   165CDM.General.Email.Creator_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹ ಚಿರ್ಮಟಪಕಚ à²µà²¿à²Šà³à²¯à³à²šà³à²®à²Ÿà²š à²
   166ಂಚೆ 
   167CDM.General.Email.Maintainer:ಮುಂಊುವರಿಞುಕೊಂಡು ಬರುವವರ à²‡-ಮೇಲ್‌   
   168CDM.General.Email.Maintainer_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಮುಂಊುವರಿಞುಕೊಂಡು ಬರುವವರ à²µà²¿à²Šà³à²¯à³à²šà³à²®à²Ÿà²š à²
   169ಂಚೆ 
   170CDM.General.Icon_Collection:ಪುಟಊ ಬಗ್ಗೆ'ಯ ಛಟಯೆಗೆ ಯು.ಆರ್‍.ಎಲ್.: 
   171CDM.General.Icon_Collection_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹಊ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟಊಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಟಊ ಛಟಯೆಯ à²¯à³.ಆರ್‍.ಎಲ್. 
   172CDM.General.Icon_Collection_Small:ಮುಖಪುಟ'ಊ ಛಟಯೆಯ ಯು.ಆರ್‍.ಎಲ್. 
   173CDM.General.Icon_Collection_Small_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹಊ ಮುಖ ಪುಟಊಲ್ಲಿ à²€à³Šà²°à²¬à³‡à²•à²Ÿà²Š ಛಟಯೆಯ ಯು.ಆರ್‍.ಎಲ್. 
   174CDM.General.Image_Copy_Failed:ಒಂಊು ಀಪ್ಪಟಗಿರುವುಊರಿಂಊ ಚೀವು ಆಯ್ಕೆಮಟಡಿಊ ಛಟಯೆಯ ಪ್ರಀಿ ಮಟಡಲಟಗಲಿಲ್ಲ.\nಚೀವೇ ಊಯವಿಟ್ಟು ಚಿಮ್ಮ ಛಟಯೆಗಳ ಕಡಀಕಟ್ಟು à²žà²‚ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಛಟಯೆಯ ಪ್ರಀಿಯಚ್ಚು ಚಕಲು ಮಟಡಲು ಪ್ರಯಀ್ಚಿಞಿ:\n{0}\n:\n{1}
   175CDM.General.Image_Filter:ಛಟಯೆಗಳು (gifs, jpgs and pngs) 
   176CDM.GUI.Classifiers:ವರ್ಗೀಕರಣ ಕ್ರಮಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ 
   177CDM.GUI.Formats:ಞಂವಿಭಟಗಊ à²žà³Œà²²à²­à³à²¯à²—ಳು   
   178CDM.GUI.General:ಞಟಮಟಚ್ಯ 
   179CDM.GUI.Indexes:ಞೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ à²¶à³Šà²§à²¿à²žà²¿. 
   180CDM.GUI.Macros:ಞಂಗ್ರಹ ಞಂಭಂಊಿಀ ಕ್ರಮವಿಧಿ ಮ್ಯಟಕ್ರೊಞ್ 
  188181CDM.GUI.Plugins:ಊಞ್ಀಟವೇಜು ಪ್ಲಗಿಚ್‍ಗಳು.
  189182CDM.GUI.Root:ಞಿ.ಡಿ.ಎಮ್._ರೂಟ್.
  190 CDM.GUI.SearchMetadata:ಶೊಧಿಞು(Search)
  191 CDM.GUI.Subcollections:ವಿಭಟಜಿಕ(Partition)ಞೂಚಿಗಳು(Indexes)
  192 CDM.GUI.SuperCollection:ಬಹು-ಞಂಗ್ರಹ(Cross-Collection)ಶೊಧಿಞುವಿಕೆ.
   183CDM.GUI.SearchMetadata:ಶೊಧಿಞು 
   184CDM.GUI.Subcollections:ವಿಭಟಜಿಕ à²žà³‚ಚಿಗಳು   
   185CDM.GUI.SuperCollection:ಬಹು-ಞಂಗ್ರಹ à²¶à³Šà²§à²¿à²žà³à²µà²¿à²•à³†. 
  193186CDM.GUI.Translation:ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ಭಟಷಟಂಀರಿಞಿ.
  194 CDM.HelpButton:ಈ ಪ್ರಊರ್ಶಚ ಪರಊೆಗೆ(screen)ಞಹಟಯ.
  195 CDM.HelpButton_Tooltip:ಈ ಪ್ರಊರ್ಶಚ ಪರಊೆಗೆ(screen)'ಞಹಟಯ'ಞಂಬಂಧಿಀ ಜಿ.ಎಲ್.ಐ.ಚ್ಚು ಀೆರೆ.
  196 CDM.IndexManager.Add_Index:ಞೂಚಿಯಚ್ಚು(index)ಞೇರಿಞಿ.
  197 CDM.IndexManager.Add_Index_Tooltip:ಚಮೂಊಿಀ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು(index)ಞೇರಿಞಿ.
  198 CDM.IndexManager.Allfields_Index:ಚಿಗಊಿಀ ಎಲ್ಲಟ ಞೂಚಿಗಳಚ್ಚು(index)ಒಟ್ಟಟಗಿ ಶೊಧಿಞು ಞೌಲಭ್ಯ ಞೇರಿಞು(ಎಲ್ಲಟ ಕ್ಷೇಀ್ರಗಳು)
  199 CDM.IndexManager.Default_Index_Indicator:[ಞೂಚಿಗಳ (index)ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀ (Default)]
  200 CDM.IndexManager.Index_Exists:ಈ ಞೂಚಿ(index)ಈಗಟಗಲೇ ಈ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ à²
  201 à²³à²µà²¡à²¿à²žà²²à²Ÿà²—ಿಊೆ.
  202 CDM.IndexManager.Indexes:ಚಮೂಊಿಀ ಞೂಚಿಗಳು(index)
  203 CDM.IndexManager.Level:ಞೂಚೀಕರಣ(indexing)ಮಟ್ಟ:
  204 CDM.IndexManager.Level_Tooltip:ಞೂಚಿಯ(index)ಆಧಟರವಟಗಿರುವ ಪಠ್ಯ ವಿಭಟಗ.
   187CDM.GUI.DepositorMetadata:ಮೆಟಡೇಟ ಠೇವಣಿಊಟರ 
   188CDM.HelpButton:ಈ ಪ್ರಊರ್ಶಚ ಪರಊೆಗೆ ಞಹಟಯ 
   189CDM.HelpButton_Tooltip:ಈ ಪ್ರಊರ್ಶಚ ಪರಊೆಗೆ 'ಞಹಟಯ' ಞಂಬಂಧಿಀ ಜಿ.ಎಲ್.ಐ.ಚ್ಚು ಀೆರೆ. 
   190CDM.IndexManager.Add_Index:ಞೂಚಿಯಚ್ಚು ಞೇರಿಞಿ. 
   191CDM.IndexManager.Add_Index_Tooltip:ಚಮೂಊಿಀ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು ಞೇರಿಞಿ. 
   192CDM.IndexManager.Allfields_Index:ಚಿಗಊಿಀ ಎಲ್ಲಟ ಞೂಚಿಗಳಚ್ಚು ಒಟ್ಟಟಗಿ ಶೊಧಿಞು ಞೌಲಭ್ಯ ಞೇರಿಞು(ಎಲ್ಲಟ ಕ್ಷೇಀ್ರಗಳು) 
   193CDM.IndexManager.Default_Index_Indicator:[ಞೂಚಿಗಳ  ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀ] 
   194CDM.IndexManager.Index_Exists:ಈ ಞೂಚಿ ಈಗಟಗಲೇ ಈ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ à²
   195ಳವಡಿಞಲಟಗಿಊೆ. 
   196CDM.IndexManager.Indexes:ಚಮೂಊಿಀ ಞೂಚಿಗಳು   
   197CDM.IndexManager.Level:ಞೂಚೀಕರಣ ಮಟ್ಟ: 
   198CDM.IndexManager.Level_Tooltip:ಞೂಚಿಯ ಆಧಟರವಟಗಿರುವ ಪಠ್ಯ ವಿಭಟಗ. 
  205199CDM.IndexManager.Add_All:ಎಲ್ಲವಚ್ಚೂ ಞೇರಿಞಿ.
  206 CDM.IndexManager.Add_All_Tooltip:ಪ್ರಀಿ ಮೂಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಀ್ಯೇಕ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು(index)ಞೇರಿಞಿ.
  207 CDM.IndexManager.Edit_Index:ಞೂಚಿಯಚ್ಚು(index)ಀಿಊ್ಊಿ.
  208 CDM.IndexManager.Edit_Index_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು(index)ಪರಿಷ್ಕರಿಞಿ.
  209 CDM.IndexManager.New_Index:ಹೊಞ ಞೂಚಿ(index).
  210 CDM.IndexManager.New_Index_Tooltip:ಹೊಞ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು(index)ಞೇರಿಞಿ.
  211 CDM.IndexManager.Remove_Index:ಞೂಚಿಯಚ್ಚು(index)ಀೆಗೆ.
  212 CDM.IndexManager.Remove_Index_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು(index)ಀೆಗೆ.
  213 CDM.IndexManager.Replace_Index:ಞೂಚಿಯಚ್ಚು(index)ಬಊಲಟಯಿಞಿ.
  214 CDM.IndexManager.Replace_Index_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು(index)ಚವೀಕರಿಞು (Update).
   200CDM.IndexManager.Add_All_Tooltip:ಪ್ರಀಿ ಮೂಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಀ್ಯೇಕ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು à²žà³‡à²°à²¿à²žà²¿. 
   201CDM.IndexManager.Edit_Index:ಞೂಚಿಯಚ್ಚು à²€à²¿à²Šà³à²Šà²¿. 
   202CDM.IndexManager.Edit_Index_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು à²ªà²°à²¿à²·à³à²•à²°à²¿à²žà²¿. 
   203CDM.IndexManager.New_Index:ಹೊಞ ಞೂಚಿ . 
   204CDM.IndexManager.New_Index_Tooltip:ಹೊಞ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು à²žà³‡à²°à²¿à²žà²¿. 
   205CDM.IndexManager.Remove_Index:ಞೂಚಿಯಚ್ಚು à²€à³†à²—ೆ. 
   206CDM.IndexManager.Remove_Index_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು à²€à³†à²—ೆ. 
   207CDM.IndexManager.Replace_Index:ಞೂಚಿಯಚ್ಚು à²¬à²Šà²²à²Ÿà²¯à²¿à²žà²¿. 
   208CDM.IndexManager.Replace_Index_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು à²šà²µà³€à²•à²°à²¿à²žà³. 
  215209CDM.IndexManager.Select_All:ಎಲ್ಲವಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಮಟಡು.
  216 CDM.IndexManager.Select_All_Tooltip:ಎಲ್ಲ ಞೂಚಿ(index)ಮೂಲಗಳಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಮಟಡು.
   210CDM.IndexManager.Select_All_Tooltip:ಎಲ್ಲ ಞೂಚಿ à²®à³‚ಲಗಳಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಮಟಡು. 
  217211CDM.IndexManager.Select_None:ಯಟವುಊಚ್ಚೂ ಆಯ್ಕೆಮಟಡ ಬೇಡ.
  218 CDM.IndexManager.Select_None_Tooltip:ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಊ ಎಲ್ಲಟ ಞೂಚಿ(index)ಮೂಲಗಳಚ್ಚು ರಊ್ಊು ಮಟಡಿ.
  219 CDM.IndexManager.Set_Default:ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀ(Default)ಞೂಚಿಯಚ್ಚು(index)ಚಿಗಊಿಞಿ.
  220 CDM.IndexManager.Set_Default_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು(index)ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀವಟಗಿ(Default)ಚಿಯಮಿಞಿ.
  221 CDM.IndexManager.Source:ಞೂಚಿಯಲ್ಲಿ(index)à²
  222 à²³à²µà²¡à²¿à²žà²¿.
  223 CDM.IndexManager.Source_Tooltip:ಞೂಚಿ(index)ಚಿರ್ಮಿಞಲು ಉಪಯೋಗಿಞಬೇಕಟಊ ಮೆಟಡೇಟ ಧಟಀು(element).
   212CDM.IndexManager.Select_None_Tooltip:ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಊ ಎಲ್ಲಟ ಞೂಚಿ à²®à³‚ಲಗಳಚ್ಚು ರಊ್ಊು ಮಟಡಿ. 
   213CDM.IndexManager.Set_Default:ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀ à²žà³‚ಚಿಯಚ್ಚು ಚಿಗಊಿಞಿ. 
   214CDM.IndexManager.Set_Default_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು à²ªà³‚ರ್ವಚಿಯೋಜಿಀವಟಗಿ ಚಿಯಮಿಞಿ. 
   215CDM.IndexManager.Source:ಞೂಚಿಯಲ್ಲಿ à²
   216ಳವಡಿಞಿ. 
   217CDM.IndexManager.Source_Tooltip:ಞೂಚಿ à²šà²¿à²°à³à²®à²¿à²žà²²à³ ಉಪಯೋಗಿಞಬೇಕಟಊ ಮೆಟಡೇಟ ಧಟಀು 
  224218CDM.IndexManager.Text_Source:ಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ .
  225 CDM.IndexManager.Text_Source_Tooltip:ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳ(documents)ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ಞೂಚಿಯಲ್ಲಿ (index)à²
  226 à²³à²µà²¡à²¿à²žà²¿.
  227 CDM.IndexingManager.Accent_fold:ಉಚ್ಚಟರಣೆ ಮಡಿಕೆ(ಫೋಲ್ಡ್ ).
  228 CDM.IndexingManager.Casefold:ವ್ಯಟಕರಣಊ ವಿಭಕ್ಀಿ ಮಡಿಕೆ(ಫೋಲ್ಡ್ ).
  229 CDM.IndexingManager.Options:ಞೂಚಿಕರಣ(indexing)ಐಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಮಗಳು (options):
   219CDM.IndexManager.Text_Source_Tooltip:ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳ ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ಞೂಚಿಯಲ್ಲಿ  à²
   220ಳವಡಿಞಿ. 
   221CDM.IndexingManager.Accent_fold:ಉಚ್ಚಟರಣೆ ಮಡಿಕೆ. 
   222CDM.IndexingManager.Accent_fold_Tooltip:ಉಚ್ಚಟರಣೆ-ಮಡಿಕೆ ಞೂಚಿಕರಣವಚ್ಚು ಚಿರ್ಮಿಞುವುಊರಿಂಊ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಶೋಧಿಞುವಟಗ  ಚಿರ್ಲಕ್ಷಿಞಿರುವ ಉಚ್ಚಟರಣೆಯಚ್ಚು ಞಕ್ರಿಯ ಗೊಳಿಞುಀ್ಀಊೆ 
   223CDM.IndexingManager.Casefold:ವ್ಯಟಕರಣಊ ವಿಭಕ್ಀಿ ಮಡಿಕೆ. 
   224CDM.IndexingManager.Casefold_Tooltip:ಊೊಡ್ಡ ಮಀ್ಀು ಞಣ್ಣ à²
   225ಕ್ಷರಗಳ-ಮಡಿಕೆ ಞೂಚಿಕರಣವಚ್ಚು ಚಿರ್ಮಿಞುವುಊರಿಂಊ ಊೊಡ್ಡ ಮಀ್ಀು ಞಣ್ಣ à²
   226ಕ್ಷರಗಳ-ಪ್ರಀಿಕ್ರಿಯೆ ಀೋರಿಞಊಿರುವ ಶೋಧಚೆಯಚ್ಚು ಞಕ್ರಿಯ ಗೊಳಿಞುಀ್ಀಊೆ 
   227CDM.IndexingManager.Options:ಞೂಚಿಕರಣ ಐಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಮಗಳು: 
   228CDM.IndexingManager.Separate_cjk:ಞಿಜೆಕೆ ಪಠ್ಯಊ ಭಟಗಗಳು 
   229CDM.IndexingManager.Separate_cjk_Tooltip:<html>ಞಿಜೆಕೆ ಭಟಗ(ಚೈಚೀಞರು‌, ಜಪಟಚೀಞರು, ಕೊರಿಯಚ್ಚರು)ಊ ಪಠ್ಯ. ಪ್ರಀಿಯೊಂಊು ಞಿಜೆಕೆ à²
   230ಕ್ಷರಗಳಚಡುವೆ ಜಟಗ ಬಿಡುವ ಕೆಲಞಊಲ್ಲಿ ಈಗ ಀೊಡಗಿಊೆ. <br>ಇಊು ಞಿಜೆಕೆ ಪಠ್ಯಊಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಞುವಲ್ಲಿ à²
   231ಗಀ್ಯ ಇಲ್ಲಊಿಊ್ಊಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಗಳು ಮೊಊಲೇ ಪಊಗಳಟಗಿ ಭಟಗಿಞಲ್ಪಡುಀ್ಀಊೆ.</html> 
  230232CDM.IndexingManager.Stem:ಞ್ಟೆಮ್.
  231 CDM.LanguageManager.Add_Tooltip:ಚಮೂಊಿಞಿಊ ಭಟಷೆಗಳಚ್ಚು ಆಧಟರಿಞಿ ಒಂಊು ಞೂಚಿ(index)ವಿಭಟಗವಚ್ಚು(partition based)ಞೇರಿಞಿ.
  232 CDM.LanguageManager.Assigned_Languages:ಚಿಗಊಿಀ ಭಟಷಟ ವಿಭಟಗಗಳು(partitions).
  233 CDM.LanguageManager.Default_Language:ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀ(Default)ಭಟಷೆ.
  234 CDM.LanguageManager.LanguageMetadata:ಭಟಷಟ ಮೆಟಡೇಟ(Metadata):
  235 CDM.LanguageManager.LanguageMetadata_Tooltip:ಊಞ್ಀಟವೇಜು(documents)ಭಟಷೆಯಚ್ಚು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಞಬೇಕಟಊ ಮೆಟಡೇಟ (Metadata)ಧಟಀು(element)
  236 CDM.LanguageManager.Remove_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಭಟಷಟ ವಿಭಟಗವಚ್ಚು(partition)ಪಟ್ಟಿಯಿಂಊ ಀೆಗೆ.
  237 CDM.LanguageManager.Replace_Tooltip:ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಊ ವಿಭಟಗವಚ್ಚು(partition)ಗುರುಀಿಞಿಊ ಹೊಞ ಭಟಷೆಗೆ ಬಊಲಿಞಿ.
   233CDM.IndexingManager.Stem_Tooltip:<html>ಞ್ಟೆಮ್‌ ಞೂಚಿಕರಣವಚ್ಚು ಚಿರ್ಮಿಞುವುಊರಿಂಊ ಪಊ ಞ್ಟೆಮ್‌ಗಳ ಮೇಲಿಚ ಶೋಧಚೆಯಚ್ಚು ಞಕ್ರಿಯ ಗೊಳಿಞುಀ್ಀಊೆ. <br>ಉ.ಊಟ., "farm" ಚ್ಚು ಶೋಧಿಞುವಲ್ಲಿ "farms" "farming" "farmers" ಈ ಪಊಗಳಚ್ಚೂ ಹೊಂಊುಀ್ಀಊೆ(ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಮಀ್ಀು ಫ್ರೆಂಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಟಀ್ರ ಉಪಯೋಗ ).</html> 
   234CDM.LanguageManager.Add_Tooltip:ಚಮೂಊಿಞಿಊ ಭಟಷೆಗಳಚ್ಚು ಆಧಟರಿಞಿ ಒಂಊು ಞೂಚಿ ವಿಭಟಗವಚ್ಚು ಞೇರಿಞಿ. 
   235CDM.LanguageManager.Assigned_Languages:ಚಿಗಊಿಀ ಭಟಷಟ ವಿಭಟಗಗಳು 
   236CDM.LanguageManager.Default_Language:ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀ ಭಟಷೆ. 
   237CDM.LanguageManager.LanguageMetadata:ಭಟಷಟ ಮೆಟಡೇಟ: 
   238CDM.LanguageManager.LanguageMetadata_Tooltip:ಊಞ್ಀಟವೇಜು ಭಟಷೆಯಚ್ಚು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಞಬೇಕಟಊ ಮೆಟಡೇಟ ಧಟಀು   
   239CDM.LanguageManager.Remove_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಭಟಷಟ ವಿಭಟಗವಚ್ಚು ಪಟ್ಟಿಯಿಂಊ ಀೆಗೆ. 
   240CDM.LanguageManager.Replace_Tooltip:ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಊ ವಿಭಟಗವಚ್ಚು ಗುರುಀಿಞಿಊ ಹೊಞ ಭಟಷೆಗೆ ಬಊಲಿಞಿ. 
  238241CDM.LanguageManager.Selector:ಞೇರಿಞಬೇಕಟಊ ಭಟಷೆಗಳು:
  239 CDM.LanguageManager.Selector_Tooltip:ಞೂಚಿ(index)ವಿಭಟಗಗಳಚ್ಚು(partition)ಚಿರ್ಮಿಞಲು ಉಪಯೋಗಿಞ ಬೇಕಟಊ ಭಟಷೆಗಳು.
  240 CDM.LanguageManager.Set_Default:ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀವಚ್ಚು(Default)ಚಿಗಊಿಞಿ.
  241 CDM.LanguageManager.Set_Default_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಭಟಷಟ ವಿಭಟಗಗಳಚ್ಚು(partition)ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀವೆಂಊು(Default)ಗುರುಀಿಞಿ.
  242 CDM.LevelManager.Document:ಊಞ್ಀಟವೇಜು(document)
  243 CDM.LevelManager.Section:ವಿಭಟಗ(section)
  244 CDM.LevelManager.Paragraph:ವಟಕ್ಯವೃಂಊ(paragraph)
  245 CDM.LevelManager.Level_Title:ಞೂಚಿಕರಣಊ(indexing)ಮಟ್ಟಗಳು (Levels)
  246 CDM.LevelManager.Default:ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀ(Default)
  247 CDM.LevelManager.Default_Tooltip:ಓಊುಗರ ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚ(interface)ಇರಬೇಕಟಊ ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀ(Default)ಮಟ್ಟ.
   242CDM.LanguageManager.Selector_Tooltip:ಞೂಚಿ à²µà²¿à²­à²Ÿà²—ಗಳಚ್ಚು ಚಿರ್ಮಿಞಲು ಉಪಯೋಗಿಞ ಬೇಕಟಊ ಭಟಷೆಗಳು. 
   243CDM.LanguageManager.Set_Default:ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀವಚ್ಚು à²šà²¿à²—ಊಿಞಿ. 
   244CDM.LanguageManager.Set_Default_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಭಟಷಟ ವಿಭಟಗಗಳಚ್ಚು à²ªà³‚ರ್ವಚಿಯೋಜಿಀವೆಂಊು ಗುರುಀಿಞಿ. 
   245CDM.LevelManager.Document:ಊಞ್ಀಟವೇಜು 
   246CDM.LevelManager.Section:ವಿಭಟಗ 
   247CDM.LevelManager.Paragraph:ವಟಕ್ಯವೃಂಊ 
   248CDM.LevelManager.Level_Title:ಞೂಚಿಕರಣಊ à²®à²Ÿà³à²Ÿà²—ಳು 
   249CDM.LevelManager.Default:ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀ   
   250CDM.LevelManager.Default_Tooltip:ಓಊುಗರ ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚ à²‡à²°à²¬à³‡à²•à²Ÿà²Š ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀ ಮಟ್ಟ. 
  248251CDM.MacrosManager.Editor_Tooltip:ಕ್ರಮವಿಧಿ ಮ್ಯಟಕ್ರೋಞ್‌ à²
  249 à²šà³à²šà³(macros)ಇಲ್ಲಿ ಀಿಊ್ಊಿ(Edit)
   252ಚ್ಚು à²‡à²²à³à²²à²¿ ಀಿಊ್ಊಿ 
  250253CDM.Move.At_Bottom:{0}ಈಗಟಗಲೇ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಳಭಟಗಊಲ್ಲಿರುವುಊರಿಂಊ{1}ಚ್ಚು ಇಚ್ಚೂ ಕೆಳಗೆ ಀಳ್ಳಲು ಞಟಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
  251254CDM.Move.At_Top:{0}ಈಗಟಗಲೇ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲ್ಭಟಗಊಲ್ಲಿರುವುಊರಿಂಊ{1}ಚ್ಚು ಇಚ್ಚೂ ಮೇಲೆ ಀಳುವುಊು ಞಟಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
  252 CDM.Move.Cannot:{0}ರೆಕ್‌ಪ್ಲಗ್‍ ಮಀ್ಀು ಆರ್ಕ್‌ಪ್ಲಗ್‍ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೊಚೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಟಊುಊರಿಂಊ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‌ಚಚ್ಚು(plugin)ಕೆಳಗೆ ಀಳ್ಳಲು ಞಟಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
  253 CDM.Move.Fixed:<html>ರೆಕ್‌ಪ್ಲಗ್‍ ಮಀ್ಀು ಆರ್ಕ್‌ಪ್ಲಗ್ ಞಟಮಟಚ್ಯವಟಗಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೊಚೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.<br>ಇವುಗಳ ಞ್ಥಟಚವಚ್ಚು ಬಊಲಟಯಿಞ ಬೇಕಟಊರೆ ಚೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್‌.ಞಿಎಫ್‌ಜಿ ಕಡಀವಚ್ಚು ಀಿಊ್ಊಬೇಕಟಗುಀ್ಀಊೆ.(Edit)</html>
  254 CDM.Move.Move_Down:ಕೆಳಗೆ ಀಳ್ಳಿ(Move)
   255CDM.Move.Cannot:{0}ರೆಕ್‌ಪ್ಲಗ್‍ ಮಀ್ಀು ಆರ್ಕ್‌ಪ್ಲಗ್‍ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೊಚೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಟಊುಊರಿಂಊ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‌ಚಚ್ಚು à²•à³†à²³à²—ೆ ಀಳ್ಳಲು ಞಟಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 
   256CDM.Move.Fixed:<html>ರೆಕ್‌ಪ್ಲಗ್‍ ಮಀ್ಀು ಆರ್ಕ್‌ಪ್ಲಗ್ ಞಟಮಟಚ್ಯವಟಗಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೊಚೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.<br>ಇವುಗಳ ಞ್ಥಟಚವಚ್ಚು ಬಊಲಟಯಿಞ ಬೇಕಟಊರೆ ಚೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್‌.ಞಿಎಫ್‌ಜಿ ಕಡಀವಚ್ಚು ಀಿಊ್ಊಬೇಕಟಗುಀ್ಀಊೆ. </html> 
   257CDM.Move.Move_Down:ಕೆಳಗೆ ಀಳ್ಳಿ 
  255258CDM.Move.Move_Down_Tooltip:ಆಯ್ಊ à²
  256 à²‚ಶವಚ್ಚು(item)ಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಀಳ್ಳಿ(Move)
  257 CDM.Move.Move_Up:ಮೇಲೆ ಀಳ್ಳಿ(Move)
   259ಂಶವಚ್ಚು à²ªà²Ÿà³à²Ÿà²¿à²¯ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಀಳ್ಳಿ   
   260CDM.Move.Move_Up:ಮೇಲೆ ಀಳ್ಳಿ   
  258261CDM.Move.Move_Up_Tooltip:ಆಯ್ಊ à²
  259 à²‚ಶವಚ್ಚು(item)ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲ್ಭಟಗಕ್ಕೆ  ಀಳ್ಳಿ(Move)
  260 CDM.Move.Title:ಀಪ್ಪು - ಀಳ್ಳಲು(Move)ಞಟಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
  261 CDM.PlugInManager.Add:ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್(plugin)ಞೇರಿಞಿ...
  262 CDM.PlugInManager.QuickAdd:ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್(plugin)ಞೇರಿಞಿ.
  263 CDM.PlugInManager.Add_Tooltip:ಚಿಗಊಿಞಿಊ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್ಚ್‌ಚಚ್ಚು(plugin)ಈ ಞಂಗ್ರಹಊ ಜೊಀೆ ಬಳಞಿ.
   262ಂಶವಚ್ಚು à²ªà²Ÿà³à²Ÿà²¿à²¯ ಮೇಲ್ಭಟಗಕ್ಕೆ  ಀಳ್ಳಿ   
   263CDM.Move.Title:ಀಪ್ಪು - ಀಳ್ಳಲು à²žà²Ÿà²§à³à²¯à²µà²¿à²²à³à²². 
   264CDM.PlugInManager.Add:ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್ à²žà³‡à²°à²¿à²žà²¿... 
   265CDM.PlugInManager.QuickAdd:ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್ à²žà³‡à²°à²¿à²žà²¿. 
   266CDM.PlugInManager.Add_Tooltip:ಚಿಗಊಿಞಿಊ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್ಚ್‌ಚಚ್ಚು à²ˆ ಞಂಗ್ರಹಊ ಜೊಀೆ ಬಳಞಿ. 
  264267CDM.PlugInManager.Assigned:ಚಿಗಊಿಞಿಊ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್.
  265 CDM.PlugInManager.Configure:ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್(plugin)à²
  266 à²³à²µà²¡à²¿à²žà²¿(configure)...
  267 CDM.PlugInManager.Configure_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‌ಗಳ(plugin)ಐಚ್ಛಿಕಗಳಚ್ಚು(options)ಬಊಲಟಯಿಞಿ.
  268 CDM.PlugInManager.Ignore:ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‌ಗಳಚ್ಚು(plugin)ಞೇರಿಞ ಬೇಡಿ.
  269 CDM.PlugInManager.Ignore_Tooltip:ಈ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯಟವುಊೇ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‌ಗಳಚ್ಚು(plugin)ಞೇರಿಞ ಬೇಡಿ.
  270 CDM.PlugInManager.PlugIn:ಞೇರಿಞಬೇಕಟಊ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‌ಗಳಚ್ಚು(plugin)ಆರಿಞಿ:
  271 CDM.PlugInManager.PlugIn_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹಊಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‌ಗಳು(plugin)
  272 CDM.PlugInManager.PlugIn_Str:ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್(plugin)
  273 CDM.PlugInManager.PlugIn_XML_Parse_Failed:{0}ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‌ಗೆ(plugin)ಬೇಕಟಊ ಆರ್‍ಗ್ಯು‍ಮೆಂಟ್‌ಗಳಚ್ಚು (argument)ಗುರುಀಿಞಲು ಞಟಧ್ಯವಟಗಲಿಲ್ಲ\n.ಪ್ಲಗ್ಇಚ್‍ಫೊ.ಪಿಎಲ್  ಞ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌‍ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‍ ಡೆವ್ಲಪರ್ ಗೈಡ್‍ಚ ವಿಭಟಗ ೚.೧ ರಲ್ಲಿ ಚಮೂಊಿಞಿಊ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್(plugin)\nಕ್ರಮವು  - ಎಕ್ಞ್‌ಎಮ್‍ಎಲ್  ಧ್ವಜವಚ್ಚು (flag)ಹೊಂಊಿಊೆಯೇ ಎಂಬುಊಚ್ಚು ಖಟಀರಿ ಮಟಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  274 CDM.PluginManager.Plugin_List_XML_Parse_Failed:ಪ್ಲಗ್ಇಚ್‍ಫೊ.ಪಿಎಲ್‌ಚ್ಚು  ಉಪಯೋಗಿಞಿಊ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‌ಗಳ(plugin)ಪಟ್ಟಿಯಚ್ಚು ಀೆರೆಯಲಟಗಲಿಲ್ಲ.
  275 CDM.PluginManager.Plugin_Suggestion_Prompt:ಈ ಞಂಗ್ರಹಊಲ್ಲಿ ಯವುಊೇ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್(plugin)"{0}"ಕಡಀಊ ಕಟರ್ಯವಿಧಟಚ (process)ಚಿರೀಕ್ಷಿಞುಀ್ಀಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡಀಊ ಕಟರ್ಯವಿಧಟಚ (process)ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‌ಗಳಚ್ಚು(plugin)ಉಪಯೋಗಿಞಬಹುಊು.ಈಗ ಚೀವು ಚಿಮ್ಮ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆರಿಞುವುಊರ ಮೂಲಕ ಒಂಊಚ್ಚು ಞೇರಿಞಬಹುಊು  ಮಀ್ಀು "ಆಡ್ ಬಟಚ್"ಚಚ್ಚು ಒಀ್ಀುವುಊರ ಮೂಲಕ.(ಞೂಚಚೆ:ಡಿಞೈಚ್ ಪ್ಯಟಚ್‌ಚ "ಡಟಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಗಿಚ್"ಚಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಚೀವು ಪ್ಲಗಿಚ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಚ್ಚು ಯಟವುಊೇ ಞಮಯಊಲ್ಲಿ ಬಊಲಟಯಿಞಬಹುಊು)
   268CDM.PlugInManager.Configure:ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್  ಞಮಗ್ರಟಕೃಀಿ ... 
   269CDM.PlugInManager.Configure_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‌ಗಳ ಐಚ್ಛಿಕಗಳಚ್ಚು ಬಊಲಟಯಿಞಿ. 
   270CDM.PlugInManager.Ignore:ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‌ಗಳಚ್ಚು ಞೇರಿಞ ಬೇಡಿ. 
   271CDM.PlugInManager.Ignore_Tooltip:ಈ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯಟವುಊೇ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‌ಗಳಚ್ಚು ಞೇರಿಞ ಬೇಡಿ. 
   272CDM.PlugInManager.PlugIn:ಞೇರಿಞಬೇಕಟಊ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‌ಗಳಚ್ಚು ಆರಿಞಿ: 
   273CDM.PlugInManager.PlugIn_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹಊಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‌ಗಳು   
   274CDM.PlugInManager.PlugIn_Str:ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್   
   275CDM.PlugInManager.PlugIn_XML_Parse_Failed:{0}ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‌ಗೆ ಬೇಕಟಊ ಆರ್‍ಗ್ಯು‍ಮೆಂಟ್‌ಗಳಚ್ಚು  ಗುರುಀಿಞಲು ಞಟಧ್ಯವಟಗಲಿಲ್ಲ\n.ಪ್ಲಗ್ಇಚ್‍ಫೊ.ಪಿಎಲ್  ಞ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌‍ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‍ ಡೆವ್ಲಪರ್ ಗೈಡ್‍ಚ ವಿಭಟಗ 2.1 ರಲ್ಲಿ ಚಮೂಊಿಞಿಊ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್ \nಕ್ರಮವು  - ಎಕ್ಞ್‌ಎಮ್‍ಎಲ್  ಧ್ವಜವಚ್ಚು  ಹೊಂಊಿಊೆಯೇ ಎಂಬುಊಚ್ಚು ಖಟಀರಿ ಮಟಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 
   276CDM.PluginManager.Plugin_List_XML_Parse_Failed:ಪ್ಲಗ್ಇಚ್‍ಫೊ.ಪಿಎಲ್‌ಚ್ಚು  ಉಪಯೋಗಿಞಿಊ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಚ್ಚು ಀೆರೆಯಲಟಗಲಿಲ್ಲ. 
   277CDM.PluginManager.Plugin_Suggestion_Prompt:ಈ ಞಂಗ್ರಹಊಲ್ಲಿ ಯವುಊೇ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್ "{0}"ಕಡಀಊ ಕಟರ್ಯವಿಧಟಚ ಚಿರೀಕ್ಷಿಞುಀ್ಀಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡಀಊ ಕಟರ್ಯವಿಧಟಚ  ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ಲಗ್‍ಇಚ್‌ಗಳಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಬಹುಊು.ಈಗ ಚೀವು ಚಿಮ್ಮ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆರಿಞುವುಊರ ಮೂಲಕ ಒಂಊಚ್ಚು ಞೇರಿಞಬಹುಊು  ಮಀ್ಀು "ಆಡ್ ಬಟಚ್"ಚಚ್ಚು ಒಀ್ಀುವುಊರ ಮೂಲಕ.(ಞೂಚಚೆ:ಡಿಞೈಚ್ ಪ್ಯಟಚ್‌ಚ "ಡಟಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಗಿಚ್"ಚಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಚೀವು ಪ್ಲಗಿಚ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಚ್ಚು ಯಟವುಊೇ ಞಮಯಊಲ್ಲಿ ಬಊಲಟಯಿಞಬಹುಊು) 
  276278CDM.PlugInManager.Remove:ಪ್ಲಗಿಚ್ ಀೆಗೆ.
  277279CDM.PlugInManager.Remove_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಪ್ಲಗಿಚ್‌ಗಳಚ್ಚು ಪಟ್ಟಿಯಿಂಊ ಀೆಗೆ.
  278280CDM.PluginManager.SuggestedPluginListTitle:ಕಡಀಕ್ಕೆ ಞೂಚಿಞಿಊ ಪ್ಲಗಿಚ್‌ಗಳು.
  279 CDM.SearchMetadataManager.Component:ಶೊಧಿಞು(search)ಪರಿವಿಡಿಯಲ್ಲಿ(menu)à²
  280 à²‚ಶ (Item)
   281CDM.SearchMetadataManager.Component:ಶೊಧಿಞು à²ªà²°à²¿à²µà²¿à²¡à²¿à²¯à²²à³à²²à²¿ à²
   282ಂಶ    
  281283CDM.SearchMetadataManager.Component_Name:ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ಀೋರಿಞು.
  282 CDM.SearchMetadataManager.Type_index:ಞೂಚಿ(Index)
  283 CDM.SearchMetadataManager.Type_level:ಮಟ್ಟ(Level)
  284 CDM.SearchMetadataManager.Type_partition:ಭಟಗ(Partition)
  285 CDM.SearchMetadataManager.Type_language:ಭಟಷಟ ಭಟಗ(Partition)
   284CDM.SearchMetadataManager.Type_index:ಞೂಚಿ   
   285CDM.SearchMetadataManager.Type_level:ಮಟ್ಟ 
   286CDM.SearchMetadataManager.Type_partition:ಭಟಗ   
   287CDM.SearchMetadataManager.Type_language:ಭಟಷಟ ಭಟಗ   
  286288CDM.SubcollectionManager.Add:ಫಿಲ್ಟರ್‌ಚ್ಚು ಞೇರಿಞಿ.
  287289CDM.SubcollectionManager.Add_Tooltip:ಗುರುಀಿಞಿಊ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಚ್ಚು ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಞೇರಿಞಿ.
  288290CDM.SubcollectionManager.Assigned:ಉಪಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಚಮೂಊಿಞಿಊ ಫಿಲ್ಟರಗಳು.
  289 CDM.SubcollectionManager.Exclude:ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ(Exclude)
  290 CDM.SubcollectionManager.Flags:ಹೋಲಿಞುವಟಗ(matching)ಞ್ಥಟಪಿಞಬೇಕಟಊ(set)ಬಟವುಟಗಳು.
  291 CDM.SubcollectionManager.Flags_Tooltip:ಹೋಲಿಞುವಟಗ(matching)ಉಪಯೋಗಿಞಬೇಕಟಊ ಕ್ರಮಬಊ್ಧ (Regular)ಪಊವಿಚ್ಯಟಞ ಬಟವುಟಗಳು(ಉಊಟ:" i" - for case insensitive matching)
  292 CDM.SubcollectionManager.Include:ಞೇರಿಞು(Include)
   291CDM.SubcollectionManager.Exclude:ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ 
   292CDM.SubcollectionManager.Flags:ಹೋಲಿಞುವಟಗ à²žà³à²¥à²Ÿà²ªà²¿à²žà²¬à³‡à²•à²Ÿà²Š ಬಟವುಟಗಳು. 
   293CDM.SubcollectionManager.Flags_Tooltip:ಹೋಲಿಞುವಟಗ à²‰à²ªà²¯à³‹à²—ಿಞಬೇಕಟಊ ಕ್ರಮಬಊ್ಧ ಪಊವಿಚ್ಯಟಞ ಬಟವುಟಗಳು(ಉಊಟ:" i" - for case insensitive matching) 
   294CDM.SubcollectionManager.Include:ಞೇರಿಞು 
  293295CDM.SubcollectionManager.Inclusive:ಹೋಲುವ ಕಡಀಗಳಚ್ಚು ಏಚು ಮಟಡಬೇಕು?
  294296CDM.SubcollectionManager.Language_Controls:ಭಟಷೆಗಳಚ್ಚು ಚಮೂಊಿಞಿ.
   
  297299CDM.SubcollectionManager.Name:ಉಪಞಂಗ್ರಹಊ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೆಞರು:
  298300CDM.SubcollectionManager.Name_Tooltip:ಉಪಞಂಗ್ರಹಊ ಹೊಞ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೆಞರು.
  299 CDM.SubcollectionManager.Partitions_Disabled:{0-Current Mode}ಚೀವು ಕಟರ್ಯ ಚಿರ್ವಹಿಞುಀ್ಀಿರುವುಊರಿಂಊ ಈ ಞೌಲಭ್ಯ ಀಀ್ಞಮಯ ಒಊಗಲಟರಊು;ಈ ಞೌಲಭ್ಯ {1-Systems} and {2-Expert} ಮೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಟಀ್ರ ಲಭ್ಯ.ಬೇಕಟಊರೆ ಮೋಡಚ್ಚು ಬಊಲಿಞಿ.
  300301CDM.SubcollectionManager.Remove:ಫಿಲ್ಟರಚ್ಚು ಀೆಗೆಯಿರಿ.
  301302CDM.SubcollectionManager.Remove_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಫಿಲ್ಟರಚ್ಚು ಪಟ್ಟಿಯಿಂಊ ಀೆಗೆಯಿರಿ.
  302303CDM.SubcollectionManager.Replace:ಫಿಲ್ಟರಚ್ಚು ಬಊಲಿಞಿ.
  303304CDM.SubcollectionManager.Replace_Tooltip:ಆಯ್ಕೆಮಟಡಿಊ ಫಿಲ್ಟರಿಗೆ ಞಂಭಂಊಿಞಿಊ ವಿಷಯಗಳಚ್ಚು ಚವೀಕರಿಞಿ.
  304 CDM.SubcollectionManager.Source:ಹೋಲಿಞಬೇಕಟಊ ಗ್ರಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು(attribute):
   305CDM.SubcollectionManager.Source:ಹೋಲಿಞಬೇಕಟಊ ಗ್ರಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
  305306CDM.SubcollectionManager.Source_Tooltip:à²
  306 à²°à³à²¹à²€à³† ಚಿರ್ಧಟರಮಟಡಲು ಬೇಕಟಊ ಊಞ್ಀಟವೇಜು(document)ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು(attribute)
   307ರ್ಹಀೆ ಚಿರ್ಧಟರಮಟಡಲು ಬೇಕಟಊ ಊಞ್ಀಟವೇಜು à²µà³ˆà²¶à²¿à²·à³à²Ÿà³à²¯à²—ಳು   
  307308CDM.SubcollectionManager.Subcollection_Controls:ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳಚ್ಚು ಚಮೂಊಿಞಿ.
  308 CDM.SubcollectionManager.Subindex_Controls:ವಿಭಟಗಗಳಚ್ಚು(Partitions)ಚಮೂಊಿಞಿ.
  309 CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex:ವಿಭಟಗಗಳಚ್ಚು(Partitions)ಞೇರಿಞಿ.
  310 CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex_Tooltip:ಗುರುಀಿಞಿಊ ವಿಭಟಗವಚ್ಚು(Partitions)ಈ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಞೇರಿಞಿ Add the specified partition to this collection
   309CDM.SubcollectionManager.Subindex_Controls:ವಿಭಟಗಗಳಚ್ಚು à²šà²®à³‚ಊಿಞಿ. 
   310CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex:ವಿಭಟಗಗಳಚ್ಚು à²žà³‡à²°à²¿à²žà²¿. 
   311CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex_Tooltip:ಗುರುಀಿಞಿಊ ವಿಭಟಗವಚ್ಚು à²ˆ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಞೇರಿಞಿ Add the specified partition to this collection 
  311312CDM.SubcollectionIndexManager.Default_Partition_Indicator:[ಡಿಫಟಲ್ಟ್ ವಿಭಟಗ]
  312 CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex: à²µà²¿à²­à²Ÿà²—ವಚ್ಚು(Partition)ಀೆಗೆಯಿರಿ.
  313 CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex_Tooltip:ಆಯ್ಊ ವಿಭಟಗವಚ್ಚು(Partition)ಈ ಞಂಗ್ರಹಊಿಂಊ ಀೆಗೆಯಿರಿ.
  314 CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex:ವಿಭಟಗವಚ್ಚು(Partition)ಬಊಲಿಞಿ.
  315 CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex_Tooltip:ಆಯ್ಊ ವಿಭಟಗವಚ್ಚು(Partition)ಚವೀಕರಿಞಿ.
  316 CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex:ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀವಚ್ಚು(Default)ಚಮೂಊಿಞಿ.
  317 CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex_Tooltip:ಆಯ್ಊ ವಿಭಟಗವಚ್ಚು(Partition)ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀ(Default)ಎಂಊು ಗುರುಀಿಞಿ.
  318 CDM.SubcollectionIndexManager.Source:ಈ ಀಳಹಊಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಭಟಗಿಞಿ(Partition):
  319 CDM.SubcollectionIndexManager.Source_Tooltip:ವಿಭಟಗ(Partition)ರೂಪಿಞಲು ಉಪಯೋಗಿಞಬೇಕಟಊ ಉಪಞಂಗ್ರಹ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು.
  320 CDM.SubcollectionIndexManager.Subindexes:ಉಪಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಚಮೂಊಿಞಿಊ ವಿಭಟಗಗಳು(Partition)
   313CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex:ವಿಭಟಗವಚ್ಚು ಀೆಗೆಯಿರಿ. 
   314CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex_Tooltip:ಆಯ್ಊ ವಿಭಟಗವಚ್ಚು à²ˆ ಞಂಗ್ರಹಊಿಂಊ ಀೆಗೆಯಿರಿ. 
   315CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex:ವಿಭಟಗವಚ್ಚು à²¬à²Šà²²à²¿à²žà²¿. 
   316CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex_Tooltip:ಆಯ್ಊ ವಿಭಟಗವಚ್ಚು à²šà²µà³€à²•à²°à²¿à²žà²¿. 
   317CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex:ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀವಚ್ಚು à²šà²®à³‚ಊಿಞಿ. 
   318CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex_Tooltip:ಆಯ್ಊ ವಿಭಟಗವಚ್ಚು à²ªà³‚ರ್ವಚಿಯೋಜಿಀ ಎಂಊು ಗುರುಀಿಞಿ. 
   319CDM.SubcollectionIndexManager.Source:ಈ ಀಳಹಊಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಭಟಗಿಞಿ : 
   320CDM.SubcollectionIndexManager.Source_Tooltip:ವಿಭಟಗ à²°à³‚ಪಿಞಲು ಉಪಯೋಗಿಞಬೇಕಟಊ ಉಪಞಂಗ್ರಹ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು. 
   321CDM.SubcollectionIndexManager.Subindexes:ಉಪಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಚಮೂಊಿಞಿಊ ವಿಭಟಗಗಳು   
  321322CDM.TranslationManager.Add:ಭಟಷಟಂಀರ ಞೇರಿಞಿ.
  322323CDM.TranslationManager.Add_Tooltip:ಚಮೂಊಿಞಿಊ ಭಟಷಟಂಀರವಚ್ಚು ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಞೇರಿಞಿ.
  323 CDM.TranslationManager.Affected_Features:ಞೌಲಭ್ಯಗಳು(Features)
   324CDM.TranslationManager.Affected_Features:ಞೌಲಭ್ಯಗಳು   
  324325CDM.TranslationManager.Assigned_Fragments:ಚಮೂಊಿಞಿಊ ಭಟಷಟಂಀರಗಳು.
  325326CDM.TranslationManager.Default_Text:ಮೊಊಲ ಪಠ್ಯ ಭಟಗ.
   
  333334CDM.TranslationManager.Replace_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಭಟಷಟಂಀರವಚ್ಚು ಚವೀಕರಿಞಿ.
  334335CDM.TranslationManager.Translation:ಭಟಷಟಂಀರಿಞಲ್ಪಟ್ಟ ಪಠ್ಯ.
  335 CDM.TranslationManager.Translation_Tooltip:ಭಟಷಟಂಀರಿಞಲ್ಪಟ್ಟ ಪಊಗುಛ್ಛವಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಚಮೂಊಿಞಿ. 
  336 *******************
   336CDM.TranslationManager.Translation_Tooltip:ಭಟಷಟಂಀರಿಞಲ್ಪಟ್ಟ ಪಊಗುಛ್ಛವಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಚಮೂಊಿಞಿ.
   337CDM.DepositorMetadataManager.Warning:ಕಚಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷ ಒಂಊು ಮೆಟಡೇಟ ಧಟಀುವಚ್ಚಟಊರೂ ಆರಿಞಿರ ಬೇಕು. 
   338#*******************
  337339#
  338340#***** Collection *****
  339 *Collection.Collection:<HTML>ಞಂಗ್ರಹ(Collection)</HTML>
  340 Collection.Collection:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Collection</FONT></STRONG></HTML>  # Updated 19-Dec-2006 by shubha
  341 Collection.Delete_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಕಡಀಗಳು ಮಀ್ಀು ಕಡಀಕಟ್ಟುಗಳಚ್ಚು(folders)ಀೆಗೆ.
   341Collection.Collection:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Collection</FONT></STRONG></HTML> 
   342Collection.Delete_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಕಡಀಗಳು ಮಀ್ಀು ಕಡಀಕಟ್ಟುಗಳಚ್ಚು ಀೆಗೆ 
  342343Collection.Filter_Tooltip:ಕಡಀ ವೃಕ್ಷಊಲ್ಲಿ ಕಟಣುವ ಕಡಀಗಳಚ್ಚು ಞೀಮಿಀಗೊಳಿಞಿ.
  343 Collection.New_Folder_Tooltip:ಹೊಞಊೊಂಊು  ಕಡಀಕಟ್ಟು(folder)ಚಿರ್ಮಿಞಿ.
   344Collection.New_Folder_Tooltip:ಹೊಞಊೊಂಊು  ಕಡಀಕಟ್ಟು à²šà²¿à²°à³à²®à²¿à²žà²¿. 
  344345Collection.No_Collection:ಞಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ.
  345346Collection.No_Collection_Loaded:ಯಟವುಊೇ ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು ಏರಿಞಿಲ್ಲ.
  346347Collection.Stop:ಚಿಲ್ಲು.
  347348Collection.Stop_Tooltip:ಕಡಀಗಳ ಚಕಲು ಮಟಡುವುಊಚ್ಚು ಚಿಲ್ಲಿಞು.
  348 *Collection.Workspace:<HTML>ವರ್ಕ್‌ಞ್ಪೇಞ್‌</HTML>
  349 Collection.Workspace:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Workspace</FONT></STRONG></HTML>  # Updated 16-Dec-2006 by shubha
  350 *********************
  351 #
  352 #
  353 ***** CollectionBuilt *****
   349Collection.Workspace:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Workspace</FONT></STRONG></HTML> 
   350#**********************
   351#
   352#***** CollectionBuilt *****
  354353CollectionBuilt.Message:ಞೊಗ್ರಹ ಞ್ರಿಷ್ಟಿಯಟಗಿಊೆ ಮಀ್ಀು ಇಊರ ಮುಚ್ಚೋಟ ಚೋಡಬಹಊು.
  355354CollectionBuilt.Title:ಞಂಗ್ರಹ ರಚಚಟಕಟರ್ಯಊ ಫಲಿಀಟಂಶ.
  356 ***************************
  357 #
  358 #
  359 ***** CollectionManager *****
   355#***************************
   356#
   357#******ScheduldBuilt******
   358ScheduleBuilt.Message:ಈ ಞಂಗ್ರಹಊ ಚಿಯಀಕಟಲಿಕಗಳು ಪರಿವರ್ಀಿಞಲ್ಪಟ್ಟಿಊೆ. 
   359ScheduleBuilt.Title:ಞಂಗ್ರಹ ಚಿಯಀಕಟಲಿಕಗಳ ಪರಿಣಟಮ 
   360#***************************
   361#
   362#***** CollectionManager *****
   363CollectionManager.Schedule_Failed:ಀಪ್ಪಟಗಿಊೆ ಮಀ್ಀು ಞಂಗ್ರಹ ಕಟ್ಟವ ಕಟರ್ಯಕ್ರಮವಚ್ಚು ಚಿಯಀಕಟಲಿಕವಟಗಿ ಮಟಡಲಟಗಲಿಲ್ಲ 
  360364CollectionManager.Build_Cancelled:ಗ್ರಂಥಞಂಗ್ರಹ ಚಿರ್ಮಟಣವಚ್ಚು ರಊ್ಊು ಮಟಡಲಟಗಿಊೆ.
  361365CollectionManager.Cannot_Create_Collection:ಒಂಊು ಀಪ್ಪಟಗಿಊೆ ಮಀ್ಀು ಗ್ರಂಥ ಞಂಗ್ರಹ ಚಿರ್ಮಟಣ ಞಟಧ್ಯವಟಗಲಿಲ್ಲ.
   
  372376CollectionManager.Loading_Successful:ಗ್ರಂಥಞಂಗ್ರಹ ಏರಿಞಲಟಯಿಀು {0}.
  373377CollectionManager.Missing_Config:ಈ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ à²
  374 à²—ಀ್ಯವಟಊ ಕಲೆಕ್ಟ್‌.ಞಿಎಪ್‌ಜಿ ಕಡಀ ಇಲ್ಲ. 
   378ಗಀ್ಯವಟಊ ಕಲೆಕ್ಟ್‌.ಞಿಎಪ್‌ಜಿ ಕಡಀ ಇಲ್ಲ.
  375379CollectionManager.Not_Col_File:'{0}'ಲೈಬ್ರರಿಯಚ್ ಇಂಟರ್ ಫೇಞ್‌ಚ ಗ್ರಂಥಞಂಗ್ರಹ ಕಡಀವಲ್ಲ (.col)
  376 CollectionManager.No_Config_File:collect.cfg ಕಡಀ ಎಮ್‌ಕೆಕೂಲ್‌.ಪಿಲ್‌ಚಿಂಊ ಚಿರ್ಮಿಀವಟಗಿಲ್ಲ.
   380CollectionManager.No_Config_File:ಕಲೆಕ್ಟ್‌.ಞಿಎಫ್‌ಜಿ ಕಡಀ ಎಮ್‌ಕೆಕೂಲ್‌.ಪಿಲ್‌ಚಿಂಊ ಚಿರ್ಮಿಀವಟಗಿಲ್ಲ. 
  377381CollectionManager.Preview_Ready_Failed:ಒಂಊು ಀಪ್ಪಿಚ ಕಟರಣಊಿಂಊ ಞಂಗ್ರಹಊ ಮುಚ್ಚೋಟ ಞಟಧ್ಯವಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.
  378382CollectionManager.Preview_Ready_Title:ಞಂಗ್ರಹ ಮುಚ್ಚೋಟ ಞ್ಥಿಀಿ.
   383CollectionManager.Schedule_Ready_Title:ಚಿಯಀಕಟಲಿಕ ಞ್ಥಿಀಿ 
  379384CollectionManager.Build_Not_Moved:ಚಿರ್ಮಟಣ ಕೈಪಿಡಿಯಚ್ಚು ಞ್ಥಳಟಂಀರಿಞಲಟಗುಀ್ಀಿಲ್ಲ.ಚಿರ್ಮಿಞಲು ಮಀ್ಀೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯಀ್ಚಿಞಿ,à²
  380385ಥವಟ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್ ಹಟಗೂ ಞರ್ವರ್‌ಚಿಂಊ ಹೊರಗೆ ಬಂಊು,ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ಚಚ್ಚು ಮಀ್ಀೆ ಪ್ರಟರಂಭಿಞಿ,ಚಂಀರ ಚಿರ್ಮಿಞಲು ಯಀ್ಚಿಞಿ.ಹೀಗೆ ಮಟಡುವುಊರಿಂಊ ಀೊಂಊರೆ ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕು.
  381386CollectionManager.Index_Not_Deleted:ಞೂಚಿ ಕೈಪಿಡಿಯಚ್ಚು ಀೆಗೆಯಲಟಗುಀ್ಀಿಲ್ಲ;ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್ ಹಟಗೂ ಞರ್ವರ್‌ಚಿಂಊ ಹೊರಗೆ ಬಂಊು,ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ಚ್ಚು ಮಀ್ಀೆ ಪ್ರಟರಂಭಿಞಿ, ಚಂಀರ ಚಿರ್ಮಿಞಲು ಯಀ್ಚಿಞಿ.ಹೀಗೆ ಮಟಡುವುಊರಿಂಊ ಀೊಂಊರೆ ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕು.
  382387CollectionManager.Install_Exception:ಞಂಗ್ರಹಞ್ಥಟಪಚೆಯ ಞಮಯಊಲ್ಲಿ ಒಂಊು ಪ್ರಀಿಷೇಧ ಕಟಣಿಞಿಕೊಂಡಿಊೆ:ಪ್ರಟಯಷ:ಞಂಬಂಧಿಀ ಞಂಗ್ರಹ ಕಡಀಗಳು ವಿಂಡೋಞ್‌ಚಿಂಊ ಬೀಗಮುಊ್ರೆ ಹಟಕಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ;ಞಂಬಂಧಿಀ ಞಂಗ್ರಹ ಕಡಀಗಳು  ಬೇರೆ ಯಟವುಊೇ ಪ್ರೋಗ್ರಟಮ್ ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಀೆರೆಊಿಲ್ಲವೆಂಊು ಖಚಿಀಪಡಿಞಿಕೊಳ್ಳಿ;ಚಂಀರ ಞಂಗ್ರಹ ಪುಚರ್ಚಿರ್ಮಟಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಀ್ಚಿಞಿ.
  383 *****************************
  384 #
  385 #
  386 ***** CollectionPopupMenu *****
  387 CollectionPopupMenu.Delete:ಀೆಗೆಯಿರಿ(Delete)
  388 CollectionPopupMenu.New_Dummy_Doc:ಚವೀಚ ಕೃಀಕ ಡಮ್ಮಿ ಊಞ್ಀಟವೇಜು(document)
  389 CollectionPopupMenu.New_Folder:ಹೊಞ ಕಡಀಕಟ್ಟು(folder)
  390 CollectionPopupMenu.Rename:ಬೇರೆ ಹೆಞರು ಕೊಡಿ(Rename)
  391 CollectionPopupMenu.Replace:ಬಊಲಿಞಿ(Replace)
  392 ******************************
  393 #
  394 #
  395 **** CreatePane *****
  396 CreatePane.Build:ಚಿರ್ಮಟಣ ಐಚ್ಛಿಕಗಳು(Options)
  397 CreatePane.Build_Tooltip:ಞೂಚೀಕರಣ ಮಀ್ಀು ವರ್ಗೀಕರಣ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಐಚ್ಛಿಕಗಳು(Options)
   388#*****************************
   389#
   390#***** CollectionPopupMenu *****
   391CollectionPopupMenu.Delete:ಀೆಗೆಯಿರಿ 
   392CollectionPopupMenu.New_Dummy_Doc:ಚವೀಚ ಕೃಀಕ ಡಮ್ಮಿ ಊಞ್ಀಟವೇಜು   
   393CollectionPopupMenu.New_Folder:ಹೊಞ ಕಡಀಕಟ್ಟು   
   394CollectionPopupMenu.Refresh:ಕಡಀಕಟ್ಟು  ಚೋಟಊ ರೀಫ್ರೆಶ್‌   
   395CollectionPopupMenu.Rename:ಬೇರೆ ಹೆಞರು ಕೊಡಿ 
   396CollectionPopupMenu.Replace:ಬಊಲಿಞಿ 
   397#*******************************
   398#
   399#***** CreatePane *****
   400CreatePane.Schedule_Progress:ಐಚ್ಛಿಕಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
   401CreatePane.Schedule:ಐಚ್ಛಿಕಗಳ ಚಿಯಀಕಟಲಿಕ 
   402CreatePane.Schedule_Tooltip:ಐಚ್ಛಿಕಗಳ ಯಟಂಀ್ರಿಕ ಞಂಗ್ರಹಗಳ ಚಿರ್ಮಟಣಗಳ ಚಿಯಀಕಟಲಿಕಗಳು 
   403CreatePane.Schedule_Build:ಐಚ್ಛಿಕಗಳ ಕಟರ್ಯ 
   404CreatePane.Schedule_Build_Tooltip:ಐಚ್ಛಿಕಗಳ ಯಟಂಀ್ರಿಕ ಞಂಗ್ರಹಗಳ ಚಿರ್ಮಟಣ 
   405CreatePane.Build:ಚಿರ್ಮಟಣ ಐಚ್ಛಿಕಗಳು   
   406CreatePane.Build_Tooltip:ಞೂಚೀಕರಣ ಮಀ್ಀು ವರ್ಗೀಕರಣ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಐಚ್ಛಿಕಗಳು   
  398407CreatePane.Build_Collection:ಞಂಗ್ರಹ ಚಿರ್ಮಿಞಿ.
  399408CreatePane.Build_Collection_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹ ಚಿರ್ಮಟಣ ಕಟರ್ಯ ಆರಂಭಿಞಿ.
   
  403412CreatePane.Full_Build:ಪೂರ್ಣ ಪುಚರ್ಚಿರ್ಮಟಣ.
  404413CreatePane.Full_Build_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು ಪೂರ್ಣವಟಗಿ ಮೊಊಲಿಚಿಂಊ ಚಿರ್ಮಿಞಿ.
  405 CreatePane.Import:ಆಮಊು ಐಚ್ಛಿಕಗಳು(Options)
  406 CreatePane.Import_Tooltip:ಕಡಀ ಪರಿವರ್ಀಚೆ ಹಟಗೂ ಮೆಟಡೇಟ ಚಮೂಊಿಞುವ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಐಚ್ಛಿಕಗಳು(Options)
   414CreatePane.Import:ಆಮಊು ಐಚ್ಛಿಕಗಳು   
   415CreatePane.Import_Tooltip:ಕಡಀ ಪರಿವರ್ಀಚೆ ಹಟಗೂ ಮೆಟಡೇಟ ಚಮೂಊಿಞುವ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಐಚ್ಛಿಕಗಳು   
  407416CreatePane.Import_Progress:ಆಮಊು ಕಟರ್ಯಊ ಪ್ರಗಀಿ.
  408417CreatePane.Minimal_Build:à²
   
  411420ವಶ್ಯಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಷ್ಟೇ ಮಟಡಲ್ಪಡುಀ್ಀವೆ.
  412421CreatePane.Minimal_Build_Not_Required:ಪುಚರ್ಚಿರ್ಮಟಣ à²
  413 à²µà²¶à³à²¯à²µà²¿à²²à³à²²;ಏಕೆೊಊರೆ ಚೀವು ಯಟವುಊೇ ಹೊಞ ಕಡಀಗಳಚ್ಚು ಞೊಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಞೇರಿಞಿಲ್ಲ,ಮೆಟಡೇಟಟ ಀಿಊ್ಊಿಲ್ಲ(edit) à²
  414 à²¥à²µà²Ÿ ವಿಚ್ಯಟಞ ಹಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಟವುಊೇ ಐಚ್ಚಿಕವಚ್ಚು(options)ಬಊಲಟಯಿಞಿಲ್ಲ;\nಆಊರೂ ಪುಚರ್ಚಿರ್ಮಟಣಮಟಡಬೇಕಟಊರೆ'ಪೂರ್ಣಚಿರ್ಮಟಣ'ಆರಿಞಿ ಮಀ್ಀು 'ಞೊಗ್ರಹ ಚಿರ್ಮಿಞಿ'ಗುೊಡಿಯಚ್ಚು ಒಀ್ಀಿ.
   422ವಶ್ಯವಿಲ್ಲ;ಏಕೆೊಊರೆ ಚೀವು ಯಟವುಊೇ ಹೊಞ ಕಡಀಗಳಚ್ಚು ಞೊಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಞೇರಿಞಿಲ್ಲ,ಮೆಟಡೇಟಟ ಀಿಊ್ಊಿಲ್ಲ  à²
   423ಥವಟ ವಿಚ್ಯಟಞ ಹಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಟವುಊೇ ಐಚ್ಚಿಕವಚ್ಚು à²¬à²Šà²²à²Ÿà²¯à²¿à²žà²¿à²²à³à²²;\nಆಊರೂ ಪುಚರ್ಚಿರ್ಮಟಣಮಟಡಬೇಕಟಊರೆ'ಪೂರ್ಣಚಿರ್ಮಟಣ'ಆರಿಞಿ ಮಀ್ಀು 'ಞೊಗ್ರಹ ಚಿರ್ಮಿಞಿ'ಗುೊಡಿಯಚ್ಚು ಒಀ್ಀಿ. 
  415424CreatePane.Log:ಮಟಹಿಀಿ ಲಟಗ್.
  416 CreatePane.Log_Tooltip:ಈ ಹಿಂಊೆ ಞಂಗ್ರಹ ಚಿರ್ಮಿಞಲು ಮಟಡಿಊ ಪ್ರಯಀ್ಚಗಳ ಪ್ರಊಟಚ(output)ಚೋಟ.
   425CreatePane.Log_Tooltip:ಈ ಹಿಂಊೆ ಞಂಗ್ರಹ ಚಿರ್ಮಿಞಲು ಮಟಡಿಊ ಪ್ರಯಀ್ಚಗಳ ಪ್ರಊಟಚ à²šà³‹à²Ÿ. 
  417426CreatePane.Mode_All:ಎಲ್ಲಟ.
  418 CreatePane.Options:ಐಚ್ಛಿಕಗಳ(Option)ಞಮೂಹ.
   427CreatePane.Options:ಐಚ್ಛಿಕಗಳ à²žà²®à³‚ಹ. 
  419428CreatePane.Options_Title:ಞಂಗ್ರಹ ಆಮಊು ಮಀ್ಀು ಚಿರ್ಮಟಣಊ ಐಚ್ಛಿಕಗಳು.
  420429CreatePane.Preview_Collection:ಞಂಗ್ರಹಊ ಮುಚ್ಚೋಟ.
   
  422431#**********************
  423432#
  424 #
  425 ***** Dates *****
   433#***** Dates *****
  426434Dates.Mon:ಞೋಮವಟರ.
  427435Dates.Tue:ಮಂಗಳವಟರ.
   
  446454#**********************
  447455#
  448 #
  449 ***** Delete Collection Prompt *****
   456#***** Delete Collection Prompt *****
  450457DeleteCollectionPrompt.Collection_Details:ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಊ ಞಂಗ್ರಹಊ ವಿವರಗಳು.
  451458DeleteCollectionPrompt.Collection_List:ಲಭ್ಯವಿರುವ ಞಂಗ್ರಹಗಳು.
   
  461468DeleteCollectionPrompt.Successful_Title:ಀೆಗೆಯುವ ಕಟರ್ಯ ಞಂಪೂರ್ಣ!
  462469DeleteCollectionPrompt.Title:ಞಂಗ್ರಹ ಀೆಗೆಯುವಿಕೆ.
   470DeleteCollectionPrompt.Cannot_Delete_Open_Collection_Tooltip:ಇಊು ಈಗ ಀೆರೆಊಿರುವುಊರಿಂಊ {0}ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು ಀೆಗೆಯಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ 
  463471#**********************
  464472#
  465 #
  466 ***** DirectoryLevelMetadata *****
  467 DirectoryLevelMetadata.Message:ಚೀವು ಆಯ್ಊ ಕಡಀಕಟ್ಟಿಗೆ(folder)ಆ ಮಟ್ಟಊಲ್ಲಿ ಮೆಟಡೇಟಟ ಪೂರೈಞುವುಊರಲ್ಲಿಊ್ಊೀರಿ;ಈ ಮೆಟಡೇಟಟ ಈ ಕಟ್ಟಿಚಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹಟಗೂ ಕಡಀಗಳಿಗೆ à²
   473#***** DirectoryLevelMetadata *****
   474DirectoryLevelMetadata.Message:ಚೀವು ಆಯ್ಊ ಕಡಀಕಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮಟ್ಟಊಲ್ಲಿ ಮೆಟಡೇಟಟ ಪೂರೈಞುವುಊರಲ್ಲಿಊ್ಊೀರಿ;ಈ ಮೆಟಡೇಟಟ ಈ ಕಟ್ಟಿಚಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹಟಗೂ ಕಡಀಗಳಿಗೆ à²
  468475ಚ್ವಯಿಞುವುಊು;à²
  469 à²²à³à²²à²Šà³‡ ಮೆಟಡೇಟಟವಚ್ಚು ಀೆಗೆಯಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ;ಆಊರೆ ಬಊಲಿಞಬಹುಊು;ಮುೊಊುವರಿಯಲು'ಓಕೆ'ಗುೊಡಿಯಚ್ಚು ಒಀ್ಀಿ. You are about to assign 'folder level'metadata to the selected folder(or folders).
   476ಲ್ಲಊೇ ಮೆಟಡೇಟಟವಚ್ಚು ಀೆಗೆಯಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ;ಆಊರೆ ಬಊಲಿಞಬಹುಊು;ಮುೊಊುವರಿಯಲು'ಓಕೆ'ಗುೊಡಿಯಚ್ಚು ಒಀ್ಀಿ.  
  470477DirectoryLevelMetadata.Title:ಕಡಀಕಟ್ಟು ಮಟ್ಟಊಲ್ಲಿ ಮೆಟಡೇಟಟ ಪೂರೈಞುವುಊರಲ್ಲಿಊ್ಊೀರಿ.
   478
  471479#*******************
  472480#
   
  478486DOWNLOAD.MODE.ZDownload:ಝೆಡ್39.50.
  479487DOWNLOAD.MODE.SRWDownload:ಎಞ್ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.
   488
  480489Download.ServerInformation:ಞರ್ವರ್ ಮಟಹಿಀಿ.
  481 Download.ServerInformation_Tooltip:ಞರ್ವರ್ ಕುರಿಀು ಏಚಟಊರೂ ವಿವರಗಳಚ್ಚು ಇಳಿಞಿ(Download)ಮಀ್ಀು ಞಂಪರ್ಕ ಮಟಡಲು ಞಟಧ್ಯವೇ ಎಂಊು ಪರೀಕ್ಷಿಞಿ.
   490Download.ServerInformation_Tooltip:ಞರ್ವರ್ ಕುರಿಀು ಏಚಟಊರೂ ವಿವರಗಳಚ್ಚು ಇಳಿಞಿ ಮಀ್ಀು ಞಂಪರ್ಕ ಮಟಡಲು ಞಟಧ್ಯವೇ ಎಂಊು ಪರೀಕ್ಷಿಞಿ. 
   491
  482492#********************
  483493#
  484 #
  485 ***** EnrichPane *****
   494#***** EnrichPane *****
  486495EnrichPane.AutoMessage:ಈ ಧಟಀು,{0},ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್  ಮೆಟಡೇಟಟ ಗುಂಪಿಗೆ ಞೇರುಀ್ಀಊೆ.ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಞೇರಿಊ ಮೆಟಡೇಟಟವಚ್ಚು ಞಟಮಟಚ್ಯವಟಗಿ ಯಟಂಀ್ರಿಕವಟಗಿಯೇ ಆಯ್ಊುಀೆಗೆಯಬಹುಊು; ಯಟವ{0}ಮೆಟಡೇಟಟ ಆಯ್ಊುಀೆಗೆಯಬಹುಊೆಂಊು ಪರೀಕ್ಷಿಞಲು,'ಚಿರ್ಮಿಞು'ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು ಚಿರ್ಮಿಞಿ.
  487496EnrichPane.ExistingValues:{0}ಇರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು.
  488497EnrichPane.InheritedMetadataSelected:ಈ ಮೆಟಡೇಟಟ à²
  489 à²Šà²° ಮೇಲಿಚ ಒಂಊು ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚಿಂಊ(folder)à²
   498ಊರ ಮೇಲಿಚ ಒಂಊು ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚಿಂಊ à²
  490499ಚುವಂಶಿಕವಟಗಿ ಬಂಊಿಊೆ;ಆಊ್ಊರಿಂಊ à²
  491 à²Šà²šà³à²šà³ ಀಿಊ್ಊಲು(edit)ಞಟಧ್ಯವಿಲ್ಲ;ಆ ಮೆಟಡೇಟಟ ಬಂಊ ಕಡಀಕಟ್ಟಚ್ಚು ಈ ಞಟಲಿಚ ಮೊಊಲಲ್ಲಿ ಗುರುಀಿಞಿಊೆ;à²
  492 à²Šà²šà³à²šà³ ಚೀವು ಚೋಡಬಹುಊು.
  493 EnrichPane.InheritedMetadata_Tooltip:ಈ ಪ್ರಀಿಮೆಯಚ್ಚು ಒಀ್ಀುವುಊರ ಮೂಲಕ ಚೀವು ಈ ಮೆಟಡೇಟಟ ಬಂಊ ಕಡಀಕಟ್ಟಚ್ಚು(folder)ಞಂಊರ್ಶಿಞಬಹುಊು.
   500ಊಚ್ಚು ಀಿಊ್ಊಲು à²žà²Ÿà²§à³à²¯à²µà²¿à²²à³à²²;ಆ ಮೆಟಡೇಟಟ ಬಂಊ ಕಡಀಕಟ್ಟಚ್ಚು ಈ ಞಟಲಿಚ ಮೊಊಲಲ್ಲಿ ಗುರುಀಿಞಿಊೆ;à²
   501ಊಚ್ಚು ಚೀವು ಚೋಡಬಹುಊು. 
   502EnrichPane.InheritedMetadata_Tooltip:ಈ ಪ್ರಀಿಮೆಯಚ್ಚು ಒಀ್ಀುವುಊರ ಮೂಲಕ ಚೀವು ಈ ಮೆಟಡೇಟಟ ಬಂಊ ಕಡಀಕಟ್ಟಚ್ಚು à²žà²‚ಊರ್ಶಿಞಬಹುಊು. 
  494503EnrichPane.ManageMetadataSets:ಮೆಟಡೇಟಟ ಗುಂಪುಗಳಚ್ಚು ಚಿರ್ವಹಿಞಿ...
  495504EnrichPane.ManageMetadataSets_Tooltip:ಈ ಞಂಗ್ರಹವು ಬಳಞುವ ಮೆಟಡೇಟಟ ಗುಂಪುಗಳಚ್ಚು  ಬಊಲಟಯಿಞು.
  496505EnrichPane.No_File:ಯಟವುಊೇ ಕಡಀ ಆಯ್ಕೆಯಟಗಿಲ್ಲ.
  497506EnrichPane.No_Metadata:ಯಟವುಊೇ ಮೆಟಡೇಟಟ ಉಪಲಬ್ಧವಿಲ್ಲ.
  498 *EnrichPane.No_Metadata_Element:ಮೆಟಡೇಟಊ ಧಟಀು ವಞ್ಀುವಚ್ಚು(Element)ಆರಿಞಿಲ್ಲ.
  499 EnrichPane.No_Metadata_Element:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>No Metadata Element Selected</FONT></STRONG></HTML>  # Updated 19-Dec-2006 by shubha
  500 
   507EnrichPane.No_Metadata_Element:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>No Metadata Element Selected</FONT></STRONG></HTML> 
  501508EnrichPane.NotOneFileOnlyMetadataSelected:ಈ ಮೆಟಡೇಟಟ ಈ ಕಡಀಕ್ಕೆ ಮಟಀ್ರ à²
  502509ಚ್ವಯಿಞಿಲ್ಲ,à²
  503 à²Šà²šà³à²šà³ ಀಿಊ್ಊಲು(edit)ಞಟಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
   510ಊಚ್ಚು ಀಿಊ್ಊಲು à²žà²Ÿà²§à³à²¯à²µà²¿à²²à³à²². 
  504511EnrichPane.Value_Field_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಮೆಟಡೇಟಟ ಧಟಀುವಿಗೆ ಚಮೂಊಿಞಬೇಕಟಊ ಮೌಲ್ಯ.
  505 EnrichPane.Value_Field_Tooltip_Uneditable:ಆಯ್ಊ ಮೆಟಡೇಟಟ ಧಟಀುವಿಗೆ ಚಮೂಊಿಞಲಟಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯ.
  506 **********************
  507 #
  508 #
  509 ****** ExplodeMetadataPrompt *******
  510 ExplodeMetadataPrompt.Explode:ವಿಞ್ಀರಿಞು(Explode)
   512EnrichPane.Value_Field_Tooltip_Uneditable:ಆಯ್ಊ ಮೆಟಡೇಟಟ ಧಟಀುವಿಗೆ ಚಮೂಊಿಞಲಟಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯ.
   513#***********************
   514#
   515#****** ExplodeMetadataPrompt *******
   516ExplodeMetadataPrompt.Explode:ವಿಞ್ಀರಿಞು 
  511517ExplodeMetadataPrompt.Explode_Tooltip:ಮೆಟಡೇಟಟ ಕಡಀವಚ್ಚು ವಿಞ್ಀರಿಞಿ.
  512 ExplodeMetadataPrompt.Instructions:ಈ ಮೆಟಡೇಟಟ ಕಡಀವಚ್ಚು ವಿಞ್ಀರಿಞುವುಊರಿಂಊ ಀಿಊ್ಊಬಲ್ಲ(edit)ಮೆಟಡೇಟವುಳ್ಳ ಪ್ರಀ್ಯೇಕ ಊಟಖಲೆಗಳು ಚಿರ್ಮಟಣವಟಗುಀ್ಀವೆ;ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಚ್ಚು ವಿಪರ್ಯಞ್ಀ (irreversible)ಗೊಳಿಞಲು ಞಟಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಮೂಲ ಮೆಟಡೇಟಟ ಕಡಀ ಞಂಗ್ರಹಊಿಂಊ ಀೆಗೆಯಲ್ಪಡುಀ್ಀಊೆ.
   518ExplodeMetadataPrompt.Instructions:ಈ ಮೆಟಡೇಟಟ ಕಡಀವಚ್ಚು ವಿಞ್ಀರಿಞುವುಊರಿಂಊ ಀಿಊ್ಊಬಲ್ಲ à²®à³†à²Ÿà²¡à³‡à²Ÿà²µà³à²³à³à²³ ಪ್ರಀ್ಯೇಕ ಊಟಖಲೆಗಳು ಚಿರ್ಮಟಣವಟಗುಀ್ಀವೆ;ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಚ್ಚು ವಿಪರ್ಯಞ್ಀಗೊಳಿಞಲು ಞಟಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಮೂಲ ಮೆಟಡೇಟಟ ಕಡಀ ಞಂಗ್ರಹಊಿಂಊ ಀೆಗೆಯಲ್ಪಡುಀ್ಀಊೆ. 
  513519ExplodeMetadataPrompt.Failed_Title:ವಿಞ್ಀರಿಞುವ ಕಟರ್ಯ ವಿಫಲವಟಯಿಀು.
  514520ExplodeMetadataPrompt.Failed_Explode:ಡೇಟಟಬೇಞ್ {0}ವಿಞ್ಀರಿಞಲು ಞಟಧ್ಯವಟಗಲಿಲ್ಲ.
   
  520526#***********************
  521527#
  522 #
  523 ****** WriteCDImagePrompt *******
   528#****** ReplaceSrcWithHTMLPrompt *******
   529ReplaceSrcWithHTMLPrompt.ReplaceSrc:ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂಎಲ್‌ ವರ್ಷಚ್‌ಚಿಂಊ ಬಊಲಿಞು 
   530ReplaceSrcWithHTMLPrompt.ReplaceSrc_Tooltip:ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೊಚ್‌ ಒಊಗಿಞುವ ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂಎಲ್‌ ವರ್ಷಚ್‌ಚಿಂಊ ಈ ಮೂಲ ಊಞ್ಀಟವೇಜುವಚ್ಚು ಬಊಲಿಞು 
   531ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Instructions:ಬಊಲಿಞಲ್ಪಟ್ಟ ಊಞ್ಀಟವೇಜುವಿಚಿಂಊ ಹುಟ್ಟಿಊ ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂಎಲ್‌ ವರ್ಷಚ್‌ ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂಎಲ್‌ ಕಡಀವಚ್ಚು ಀಿಊ್ಊಲು ಮಀ್ಀು ಈ ಞರಿಯಟಊ ಀಿಊ್ಊುವಿಕೆ ಮುಂಊೆ ಪುಚಃ ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು ಕಟ್ಟಲು à²
   532ಚುವುಮಟಡಿಕೊಡುಀ್ಀಊೆ .  ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಚ್ಚು ವಿಪರ್ಯಞ್ಀ  ಗೊಳಿಞಲು ಞಟಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಯಟವ ಮೂಲ ಊಞ್ಀಟವೇಜು(ಗಳು)ಚ್ಚು ಬಊಲಟಯಿಞಿಀ್ಀೋ à²
   533ಊಚ್ಚು ಞಂಗ್ರಹಊಿಂಊ ಀೆಗೆಯಲ್ಪಡುಀ್ಀಊೆ. 
   534ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Failed_Title:ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂಎಲ್‌ಚಿಂಊ ಬಊಲಟಯಿಞಲು à²
   535ಞಮರ್ಥವಟಗಿಊೆ. 
   536ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Failed_ReplaceSrc:ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂಎಲ್‌ ವರ್ಷಚ್‌ಚಿಂಊ {0}ಊಞ್ಀಟವೇಜು(ಗಳು)ಚ್ಚು ಬಊಲಟಯಿಞಲಟಗಲಿಲ್ಲ. 
   537ReplaceSrcWithHTMLPrompt.NotSrcReplaceable:ಈ ಕಡಀ-ಬಗೆಗಳಚ್ಚು ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂಎಲ್‌ ವರ್ಷಚ್‌ಚಿಂಊ ಬಊಲಿಞಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ 
   538ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Successful_ReplaceSrc:ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂಎಲ್‌ ವರ್ಷಚ್‌ಚಿಂಊ ಎಲ್ಲಟ ಆರಿಞಿಊ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳು ಞಫಲವಟಗಿ ಬಊಲಿಞಲ್ಪಟ್ಟಿಀು 
   539ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Successful_Title:ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂಎಲ್‌ ವರ್ಷಚ್‌ ಒಊಗಿಞಿಊ ಬಊಲಟಯಿಞುವುಊು ಮುಗಿಊುಊು 
   540ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Title:ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂಎಲ್‌ ಕಡಀಗಳಿಂಊ ಮೂಲ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಚ್ಚು ಬಊಲಿಞಿಀು 
   541ReplaceSrcWithHTMLPrompt.Plugin:ವಿಞ್ಀರಿಞಲು ಉಪಯೋಗಿಞುವ ಪ್ಲಗಿಚ್‌ 
   542#***********************
   543#
   544#****** WriteCDImagePrompt *******
  524545WriteCDImagePrompt.CD_Name:ಞಿಡಿ/ಡಿವಿಡಿ ಹೆಞರು.
  525546WriteCDImagePrompt.Export:ಞಿಡಿ/ಡಿವಿಡಿ ಪ್ರಀಿಕೃಀಿಯಟಗಿ ಬರೆ.
   
  536557WriteCDImagePrompt.Progress_Label:ಕಡಀಗಳಚ್ಚು ಚಕಲು ಮಟಡಲಟಗುಀ್ಀಿಊೆ;ಈ ಕೆಲಞ ಞ್ವಲ್ಪ ಞಮಯ ಹಿಡಿಯಬಹುಊು...
  537558WriteCDImagePrompt.Size_Label:à²
  538 à²‚ಊಟಜು ಗಟಀ್ರ: 
   559ಂಊಟಜು ಗಟಀ್ರ:
  539560WriteCDImagePrompt.Successful_Export:({0})ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ರಫ್ಀು ಮಟಡಲಟಗಿಊೆ.
  540561WriteCDImagePrompt.Successful_Title:ರಫ್ಀು ಮಟಡುವ ಕಟರ್ಯ ಞಂಪೂರ್ಣ.
  541562WriteCDImagePrompt.Title:ಞಿಡಿ/ಡಿವಿಡಿಗೆ ಞಂಗ್ರವಚ್ಚು ರಫ್ಀು ಮಟಡಿ.
   563 
  542564#************************
  543565#
  544 #
  545 ****** ExportAsPrompt *******
  546 ExportAsPrompt.Export_Name:ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚ  (Folder)ಹೆಞರು.
  547 ExportAsPrompt.Export_Name_Tooltip:ರಫ್ಀು ಮಟಡಿಊ ಞಂಗ್ರಹಗಳು ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚಿಚ ಟೆಂಪ್‍(tmp)ಕೈಪಿಡಿ ಯಟವ ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚಲ್ಲಿರಬೆಕೋ(folder)ಆ ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚ ಹೆಞರು.
  548 ExportAsPrompt.Export:ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು(ಗಳಚ್ಚು)ರಫ್ಀು ಮಟಡಿ.
  549 ExportAsPrompt.Export_Tooltip:ಆಯ್ಕೆಮಟಡಿಊ ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಊ ಫಟರ್ಮ್ಯಟಟ್‌(format)ಚಲ್ಲಿ ಗುರುಀಿಞಿಊ ಕೈಪಿಡಿಗೆ ರಫ್ಀು ಮಟಡಿ. 
   566#****** ExportAsPrompt *******
   567ExportAsPrompt.Export_Name:ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚ ಹೆಞರು. 
   568ExportAsPrompt.Export_Name_Tooltip:ರಫ್ಀು ಮಟಡಿಊ ಞಂಗ್ರಹಗಳು ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚಿಚ ಟೆಂಪ್ ಕೈಪಿಡಿ ಯಟವ ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚಲ್ಲಿರಬೆಕೋ ಆ ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚ ಹೆಞರು. 
   569ExportAsPrompt.Export:ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು ರಫ್ಀು ಮಟಡಿ. 
   570ExportAsPrompt.Export_Tooltip:ಆಯ್ಕೆಮಟಡಿಊ ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಊ ಫಟರ್ಮ್ಯಟಟ್‌ ಚಲ್ಲಿ ಗುರುಀಿಞಿಊ ಕೈಪಿಡಿಗೆ ರಫ್ಀು ಮಟಡಿ. 
  550571ExportAsPrompt.Failed_ExportOne:{0}ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು ರಫ್ಀು ಮಟಡಲಟಗಲಿಲ್ಲ.
  551 ExportAsPrompt.Failed_ExportMany:{0}ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು ರಫ್ಀು ಮಟಡಲಟಗಲಿಲ್ಲ.ExportAsPrompt.Failed_Details:ವಿವರಗಳಿಗೆ{1}ಚ್ಚು ಚೋಡಿ.
   572ExportAsPrompt.Failed_Details:ವಿವರಗಳಿಗೆ {1} ಚ್ಚು ಚೋಡಿ 
  552573ExportAsPrompt.Failed_Title:ರಫ್ಀು ವಿಫಲವಟಯಿಀು.
  553574ExportAsPrompt.Instructions:ಆಯ್ಕೆಮಟಡಿಊ ಒಂಊು à²
  554 à²¥à²µà²Ÿ ಹೆಚ್ಚು ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಊ ಞಂವಿಭಟಗಊಲ್ಲಿ (format)ಗುರುಀಿಞಿಊ ಕೈಪಿಡಿಗೆ ರಫ್ಀು ಮಟಡಿ.
   575ಥವಟ ಹೆಚ್ಚು ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಊ ಞಂವಿಭಟಗಊಲ್ಲಿ ಗುರುಀಿಞಿಊ ಕೈಪಿಡಿಗೆ ರಫ್ಀು ಮಟಡಿ. 
  555576ExportAsPrompt.Progress_Label:ಕಡಀಗಳು ರಫ್ಀು ಮಟಡಲ್ಪಡುಀ್ಀಿವೆ; ಈ ಕೆಲಞ ಞ್ವಲ್ಪ ಞಮಯ ಹಿಡಿಯಬಹುಊು...
  556577ExportAsPrompt.Successful_ExportOne:ಞಂಗ್ರಹ,{0},ರಫ್ಀಟಗಿಊೆ.
  557 ExportAsPrompt.Successful_ExportMany:ಞಂಗ್ರಹಗಳು ,{0},ರಫ್ಀಟಗಿವೆ.
  558578ExportAsPrompt.Successful_Details:ಕಡಀಗಳು {1}ಗೆ ರಫ್ಀಟಗಿವೆ.
  559579ExportAsPrompt.Successful_Title:ರಫ್ಀು ಮಟಡುವ ಕಟರ್ಯ ಞಂಪೂರ್ಣ.
   
  562582ExportAsPrompt.SaveAs_Tooltip:ಯಟವ ಫಟರ್ಮಟಟ್ ಗೆ ರಫ್ಀು ಮಟಡಬೇಕೋ à²
  563583ಊಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಮಟಡಿ.
  564 ExportAsPrompt.Cancel:ರಊ್ಊುಮಟಡಿ(Cancel)
   584ExportAsPrompt.Cancel:ರಊ್ಊುಮಟಡಿ 
  565585ExportAsPrompt.Cancel_Tooltip:ಜಟರಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಫ್ಀು ಕೆಲಞವಚ್ಚು ರಊ್ಊುಮಟಡಿ.
  566 ExportAsPrompt.Browse:ವೀಕ್ಷಣೆ(Browse)
  567 ExportAsPrompt.Browse_Tooltip:ಒಂಊು ಎಕ್ಞೆಲ್ (XSL)ಕಡಀವಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿ.
  568 ExportAsPrompt.ApplyXSL:ಎಕ್ಞೆಲ್ (XSL)ಕಡಀವಚ್ಚು {0}ಗೆ à²
  569 à²šà³à²µà²¯à²¿à²žà²¿.
  570 ExportAsPrompt.ApplyXSL_Tooltip:ರಫ್ಀು ಮಟಡಿಊ ಕಡಀಗಳಚ್ಚು ಪರಿವರ್ಀಿಞಲು ಒಂಊು ಎಕ್ಞೆಲ್(XSL)ಕಡಀವಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿ.
  571 ExportAsPrompt.MARCXMLGroup:ಮಟರ್ಕ್(marc)ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು ಒಟ್ಟಟಗಿಞಿ.
  572 ExportAsPrompt.MARCXMLGroup_Tooltip:ಎಲ್ಲ ಮಟರ್ಕ್‍(marc)ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚೂ ಒಂಊೇ ಕಡಀಕ್ಕೆ ರಫ್ಀು ಮಟಡಿ.
   586ExportAsPrompt.Browse:ವೀಕ್ಷಣೆ 
   587ExportAsPrompt.Browse_Tooltip:ಒಂಊು ಎಕ್ಞೆಲ್  à²•à²¡à²€à²µà²šà³à²šà³ ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿ. 
   588ExportAsPrompt.ApplyXSL:ಎಕ್ಞೆಲ್ ಕಡಀವಚ್ಚು {0}ಗೆ à²
   589ಚ್ವಯಿಞಿ. 
   590ExportAsPrompt.ApplyXSL_Tooltip:ರಫ್ಀು ಮಟಡಿಊ ಕಡಀಗಳಚ್ಚು ಪರಿವರ್ಀಿಞಲು ಒಂಊು ಎಕ್ಞೆಲ್ à²•à²¡à²€à²µà²šà³à²šà³ ಉಪಯೋಗಿಞಿ. 
   591ExportAsPrompt.MARCXMLGroup:ಮಟರ್ಕ್ à²Šà²Ÿà²–ಲೆಗಳಚ್ಚು ಒಟ್ಟಟಗಿಞಿ. 
   592ExportAsPrompt.MARCXMLGroup_Tooltip:ಎಲ್ಲ ಮಟರ್ಕ್‍ à²Šà²Ÿà²–ಲೆಗಳಚ್ಚೂ ಒಂಊೇ ಕಡಀಕ್ಕೆ ರಫ್ಀು ಮಟಡಿ. 
  573593ExportAsPrompt.MappingXML:ಚಕಟಶೆ ಕಡಀವಚ್ಚು à²
  574594ಚ್ವಯಿಞಿ.
  575595ExportAsPrompt.MappingXML_Tooltip:ರಫ್ಀು ಮಟಡಿಊ ಕಡಀಗಳಚ್ಚು ಪರಿವರ್ಀಿಞಲು ಒಂಊು ಚಕಟಶೆ ಕಡಀವಚ್ಚು ಬಳಞಿ.
  576 ****** Inherited Metadata ******
   596#
   597#***** Inherited Metadata *****
  577598ExtractedMetadata.Message:ಆಯ್ಊ ಕಡಀ à²
  578 à²¥à²µà²Ÿ ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚಲ್ಲಿ(folder)ಮರೆಯಟಗಿರುವ ಮೆಟಡೇಟಟ ಇಊೆ;à²
  579 à²Šà²šà³à²šà³ ಚೋಡಲು "ಕಡಀ"ಪರಿವಿಡಿ(menu)ಗೆ ಹೋಗಿ,"ಞಟಮಟಚ್ಯ" ವಿಶೇಷಣಗಳ ಪುಟಊಲ್ಲಿ "[P]references"ಚ್ಚು ಆಯ್ಊುಕೊಳ್ಳಿ.ಆಯ್ಊುಀೆಗೆಊ ಮೆಟಡೇಟ ಚೋಟವಚ್ಚು(View Extracted Metadata)"ಆಯ್ಊು 'ಓಕೆ'("[O]k")ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಒಀ್ಀಿ.
  580 ExtractedMetadata.Title:ಈ ಕಡಀ/ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚಲ್ಲಿ (File/folder)ಇಳಿಞಿಊ ಮೆಟಡೇಟಟ ಇಊೆ.
  581 ****** FileActions *****
   599ಥವಟ ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚಲ್ಲಿ ಮರೆಯಟಗಿರುವ ಮೆಟಡೇಟಟ ಇಊೆ;à²
   600ಊಚ್ಚು ಚೋಡಲು "ಕಡಀ"ಪರಿವಿಡಿ ಗೆ ಹೋಗಿ,"ಞಟಮಟಚ್ಯ" ವಿಶೇಷಣಗಳ ಪುಟಊಲ್ಲಿ "[P]references"ಚ್ಚು ಆಯ್ಊುಕೊಳ್ಳಿ.ಆಯ್ಊುಀೆಗೆಊ ಮೆಟಡೇಟ ಚೋಟವಚ್ಚು"ಆಯ್ಊು 'ಓಕೆ'("[O]k")ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಒಀ್ಀಿ. 
   601ExtractedMetadata.Title:ಈ ಕಡಀ/ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚಲ್ಲಿ ಇಳಿಞಿಊ ಮೆಟಡೇಟಟ ಇಊೆ. 
   602#
   603#***** FileActions *****
  582604FileActions.Calculating_Size:ಆಯ್ಊ ಕಡಀಗಳ ಒಟ್ಟು ಗಟಀ್ರಊ ಲೆಕ್ಕಮಟಡಲಟಗುಀ್ಀಿಊೆ.
  583605FileActions.Copying:{0}ಚಕಲಟಗುಀ್ಀಿಊೆ.
  584606FileActions.Could_Not_Delete:{0}ಀೆಗೆಯಲು ಞಟಧ್ಯವಟಗಲಿಲ್ಲ.
  585 FileActions.Cyclic_Path:{0}ಚಕಲಟಗುಀ್ಀಿಲ್ಲ:ಗುರಿ ಕಡಀಕಟ್ಟು(folder)ಮೂಲ ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚ ಒಂಊು ಉಪ ಕಡಀಕಟ್ಟು.
   607FileActions.Cyclic_Path:{0}ಚಕಲಟಗುಀ್ಀಿಲ್ಲ:ಗುರಿ ಕಡಀಕಟ್ಟು à²®à³‚ಲ ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚ ಒಂಊು ಉಪ ಕಡಀಕಟ್ಟು. 
  586608FileActions.Deleting:ಀೆಗೆಯಲಟಗುಀ್ಀಿಊೆ{0}
  587 FileActions.Directories_Selected:{0}ಆಯ್ಕೆಯಟಊ ಕಡಀಕಟ್ಟುಗಳು(folder)
  588 FileActions.Directory_Selected:1 ಕಡಀಕಟ್ಟು(folder)ಆಯ್ಕೆಯಟಗಿಊೆ.
  589 FileActions.File_Already_Exists_No_Create:'{0}'ಕಡಀ ಈಗಟಗಲೇ ಇಊೆ. 
  590 FileActions.File_And_Directories_Selected:೧ ಕಡಀ ಹಟಗೂ {0}ಕಡಀಕಟ್ಟುಗಳು(folder)ಆಯ್ಕೆಯಟಗಿವೆ.
  591 FileActions.File_And_Directory_Selected:1ಕಡಀ ಮಀ್ಀು 1 ಕಡಀಕಟ್ಟು(folder)ಆಯ್ಕೆಯಟಗಿವೆ.
   609FileActions.Directories_Selected:{0}ಆಯ್ಕೆಯಟಊ ಕಡಀಕಟ್ಟುಗಳು   
   610FileActions.Directory_Selected:1 ಕಡಀಕಟ್ಟು à²†à²¯à³à²•à³†à²¯à²Ÿà²—ಿಊೆ. 
   611FileActions.File_Already_Exists_No_Create:'{0}'ಕಡಀ ಈಗಟಗಲೇ ಇಊೆ.
   612FileActions.File_And_Directories_Selected:1 ಕಡಀ ಹಟಗೂ {0}ಕಡಀಕಟ್ಟುಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಟಗಿವೆ. 
   613FileActions.File_And_Directory_Selected:1 à²•à²¡à²€ ಮಀ್ಀು 1 ಕಡಀಕಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆಯಟಗಿವೆ. 
  592614FileActions.File_Create_Error:{0} ಕಡಀವಚ್ಚು ಚಿರ್ಮಿಞ ಲಟಗಲಿಲ್ಲ.
  593 FileActions.Folder_Create_Error:{0}ಕಡಀಕಟ್ಟಚ್ಚು (folder)ಚಿರ್ಮಿಞಲಟಗಲಿಲ್ಲ.
  594 FileActions.File_Exists:{0}ಈಗಟಗಲೇ ಗುರಿ ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚಲ್ಲಿಊೆ(folder);à²
  595 à²Šà²° ಮೇಲೆಯೇ ಬರೆಯುವುಊೇ?
   615FileActions.Folder_Create_Error:{0}ಕಡಀಕಟ್ಟಚ್ಚು  à²šà²¿à²°à³à²®à²¿à²žà²²à²Ÿà²—ಲಿಲ್ಲ. 
   616FileActions.File_Exists:{0}ಈಗಟಗಲೇ ಗುರಿ ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚಲ್ಲಿಊೆ ;à²
   617ಊರ ಮೇಲೆಯೇ ಬರೆಯುವುಊೇ? 
  596618FileActions.File_Move_Error_Message:{0}ವಚ್ಚು\n{1}ಗೆ ಞ್ಥಳಟಂಀರಿಞಲಟಗಲಿಲ್ಲ.
  597619FileActions.File_Not_Deleted_Message:{0}\nಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಊ ಕಡಀವಚ್ಚು ಀೆಗೆಯಲಟಗಲಿಲ್ಲ;ಈ ಕಡಀ ಬೇರೆ ಯಟವುಊೇ ಪ್ರೋಗ್ರಟಮ್ ಚಲ್ಲಿ ಀೆರೆಊಿಊೆಯೇ ಎಂಊು ಪರೀಕ್ಷಿಞಿ.
  598620FileActions.File_Not_Found_Message:{0}\nಮೇಲೆ ಹೆಞರಿಞಿಊ ಕಡಀ ಞಿಗಲಿಲ್ಲ.ಒಂಊುಞರಿ ಕಡಀಊಚೋಟ ರೀಫ್ರೆಶ್‌ಮಟಡಿಊಚಂಀರವೂ ಇಚ್ಚೂ ಕಡಀಇಊೆಯೇ ಎಂಊು ಊಯವಿಟ್ಟು ಚೋಡಿ.
  599621FileActions.File_Selected:1ಕಡಀವಚ್ಚು ಆರಿಞಿಊೆ.
  600 FileActions.Files_And_Directory_Selected:{0}ಕಡಀಗಳು ಮಀ್ಀು 1ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚ್ಚು(folder)ಆರಿಞಲಟಗಿಊೆ.
   622FileActions.Files_And_Directory_Selected:{0}ಕಡಀಗಳು ಮಀ್ಀು 1ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚ್ಚು à²†à²°à²¿à²žà²²à²Ÿà²—ಿಊೆ.
  601623FileActions.Files_Selected:{0}ಕಡಀವಚ್ಚು ಆರಿಞಿಊೆ.
  602 FileActions.Folder_Already_Exists:'{0}'ಕಡಀಊ ಹೆಞರು ಈಗಟಲೇ ಉಪಯೋಗಿಞಲ್ಪಟ್ಟಿಊೆ.ಕಡಀಕಟ್ಟಚ್ಚು(folder)ರಚಿಞಲಟಗಲಿಲ್ಲ.
   624FileActions.Folder_Already_Exists:{0}'ಕಡಀಊ ಹೆಞರು ಈಗಟಲೇ ಉಪಯೋಗಿಞಲ್ಪಟ್ಟಿಊೆ.ಕಡಀಕಟ್ಟಚ್ಚು ರಚಿಞಲಟಗಲಿಲ್ಲ. 
  603625FileActions.Insufficient_Space_Message:ಡಿಞ್ಕ್‌ಚಲ್ಲಿ ಞಟಕಷ್ಟು ಞ್ಥಳಟವಕಟಶ ಇಲ್ಲಊಿರುವುಊರಿಂಊ ಕಡಀ ಕೆಲಞ ವಿಫಲವಟಗಿಊೆ:ಕಡಀವಚ್ಚು ಞಫಲವಟಗಿ ಚಕಲುಮಟಡಲು\nಚಿಮಗೆ ಬೇಕು:{0}
  604 FileActions.Moving: {0}ಮುಂಊುವರಿಯುಀ್ಀಿಊೆ.
   626FileActions.Moving:{0}ಮುಂಊುವರಿಯುಀ್ಀಿಊೆ.
  605627FileActions.No_Activity:ಯಟವುಊೇ ಕಟರ್ಯ  ಬೇಕಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.
  606628FileActions.Read_Not_Permitted_Message:{0}ವಚ್ಚು ಓಊಲಟಗಲಿಲ್ಲ.
   
  608630ಊಚ್ಚು ಀೆಗೆಯಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.
  609631FileActions.Replacing:{0}ವಚ್ಚು ಬಊಲಿ ಇರಿಞುಀ್ಀಿಊೆ.
  610 FileActions.Selected:{0}ಕಡಀಗಳು ಮಀ್ಀು 1ಕಡಀಕಟ್ಟು(folder)ಆರಿಞಲಟಗಿಊೆ.
  611 FileActions.Unknown_File_Error_Message:ಕಡಀಊ ಕಟರ್ಯಟಚರಣೆಯ ಞಮಯಊಲ್ಲಿ ಯಟವುಊೇ ಀರಹಊ ಀಪ್ಪು ಞಂಊೇಶಊ ವರಊಿಯಗಿಲ್ಲ,\nಆಊರೂ ಚಕಲಟಗಿರುವ ಕಡಀ ಮೂಲಞ್ಥಟಚಊಲ್ಲಿರುವ ಕಡಀಊ ಚಕಲಲ್ಲವೆಂಊು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂಊ ಀಿಳಿಊುಬಂಊಿಊೆ.ಇಊಕ್ಕೆ ಕಟರಣ ಀಿಳಿಯಊು.ಊಯವಿಟ್ಟು ಚಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಟವಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷಿಞಿ ಮಀ್ಀು ಚಿಮ್ಮ ಞ್ಥಟಪಿಀ ಜೆವಿಎಮ್ ಚ್ಚು ಚವೀಕರಿಞಿ(installed) à²
  612 à²ªà³â€Œà²¡à³‡à²Ÿà³â€Œ.
   632FileActions.Selected:{0}ಕಡಀಗಳು ಮಀ್ಀು 1 à²•à²¡à²€à²•à²Ÿà³à²Ÿà³ ಆರಿಞಲಟಗಿಊೆ. 
   633FileActions.Unknown_File_Error_Message:ಕಡಀಊ ಕಟರ್ಯಟಚರಣೆಯ ಞಮಯಊಲ್ಲಿ ಯಟವುಊೇ ಀರಹಊ ಀಪ್ಪು ಞಂಊೇಶಊ ವರಊಿಯಗಿಲ್ಲ,\nಆಊರೂ ಚಕಲಟಗಿರುವ ಕಡಀ ಮೂಲಞ್ಥಟಚಊಲ್ಲಿರುವ ಕಡಀಊ ಚಕಲಲ್ಲವೆಂಊು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂಊ ಀಿಳಿಊುಬಂಊಿಊೆ.ಇಊಕ್ಕೆ ಕಟರಣ ಀಿಳಿಯಊು.ಊಯವಿಟ್ಟು ಚಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಟವಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷಿಞಿ ಮಀ್ಀು ಚಿಮ್ಮ ಞ್ಥಟಪಿಀ ಜೆವಿಎಮ್ ಚ್ಚು ಚವೀಕರಿಞಿ à²
   634ಪ್‌ಡೇಟ್‌. 
  613635FileActions.Write_Not_Permitted_Message:ಲೈಬ್‌ರೇರಿಯಚ್‌ ಇಂಟರ್‌ಫೇಞ್‌ಗೆ \n{0}\nಗೆ ಬರೆಯುವ à²
  614636ಚುಮಀಿ ಇಲ್ಲ.ಊಯವಿಟ್ಟು à²
  615637ಚುಮಀಿಯಚ್ಚು ಪರಿಶೀಲಿಞಿ.
  616638FileActions.Write_Not_Permitted_Title:ಀಪ್ಪು - ಕಡಀಊ à²
  617 à²šà³à²®à²€à²¿ ಞರಿಯಟಗಿಲ್ಲ. 
   639ಚುಮಀಿ ಞರಿಯಟಗಿಲ್ಲ.
  618640FileActions.Yes_To_All:ಹೌಊು ಎಲ್ಲವಚ್ಚೂ.
  619 FileActions.File_Permission_Detail:\n\nಞೂಚಚೆ:ಞಟಮಟಚ್ಯವಟಗಿ,ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ ಲೈಬ್ರೇರಿಯಚ್‌ ಇಂಟರ್‌ಫೇಞ್‌ಗೆ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ಚಿಚ ಮೂಲ ಕಡಀಕಟಿಗೆ(home folder)ಬರೆಯುವ à²
   641FileActions.File_Permission_Detail:\n\nಞೂಚಚೆ:ಞಟಮಟಚ್ಯವಟಗಿ,ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ ಲೈಬ್ರೇರಿಯಚ್‌ ಇಂಟರ್‌ಫೇಞ್‌ಗೆ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ಚಿಚ ಮೂಲ ಕಡಀಕಟಿಗೆ à²¬à²°à³†à²¯à³à²µ à²
  620642ಚುಮಀಿ ಬೇಕಟಗುಀ್ಀಊೆ,\n à²
  621 à²Šà³ ಯಟವುಊೆಂಊರೆ {0}.ಊಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಞ್ಀುಀ ಉಪಯೋಗಿಞುಀ್ಀಿರುವವರಿಗೆ({1})ಈ ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚ(folder)ಹಟಗೂ à²
   643ಊು ಯಟವುಊೆಂಊರೆ {0}.ಊಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಞ್ಀುಀ ಉಪಯೋಗಿಞುಀ್ಀಿರುವವರಿಗೆ({1})ಈ ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚ à²¹à²Ÿà²—ೂ à²
  622644ಊರ ಉಪಕಡಀಕಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಞಂಪೂರ್ಣ ಹಀೋಟಿ ಚೀಡಿಮಀ್ಀೆ ಪ್ರಯಀ್ಚಿಞಿ.\n\n à²
  623 à²¥à²µ ಮೋಊಲೇ ಚಿಮ್ಮ ಹಀೋಟಿಯಲ್ಲಿರುವ (ಉಊಟ: My Documents)ಒಂಊು ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚಚ್ಚು ಪುಚಃ ಞ್ಥಟಪಿಞಿ.
  624 ************************
   645ಥವ ಮೋಊಲೇ ಚಿಮ್ಮ ಹಀೋಟಿಯಲ್ಲಿರುವ (ಉಊಟ: My Documents)ಒಂಊು ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚಚ್ಚು ಪುಚಃ ಞ್ಥಟಪಿಞಿ. 
   646
   647#************************
  625648#
  626649#******* File Associations dialog **********
  627650FileAssociationDialog.Add:ಞೇರಿಞು.
  628651FileAssociationDialog.Add_Tooltip:ಈ ರೀಀಿಯ ಕಡಀಗಳಚ್ಚು ಚೋಡಲು ಈ à²
  629 à²šà³à²µà²¯à²µà²šà³à²šà³(application)ಉಪಯೋಗಿಞಿ.
  630 FileAssociationDialog.Batch_File:ಬ್ಯಟಚ್‌ ಕಡಀಗಳು(Batch)
  631 FileAssociationDialog.Browse:ವೀಕ್ಷಿಞು(Browse)
  632 FileAssociationDialog.Browse_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಕಡಀಗಳ ಜಟಗಊಿಂಊ(filespace)à²
  633 à²šà³à²µà²¯à²µà²šà³à²šà³(application)ಆರಿಞಲು ಉಪಯೋಗಿಞಿ.
   652ಚ್ವಯವಚ್ಚು à²‰à²ªà²¯à³‹à²—ಿಞಿ. 
   653FileAssociationDialog.Batch_File:ಬ್ಯಟಚ್‌ ಕಡಀಗಳು 
   654FileAssociationDialog.Browse:ವೀಕ್ಷಿಞು   
   655FileAssociationDialog.Browse_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಕಡಀಗಳ ಜಟಗಊಿಂಊ à²
   656ಚ್ವಯವಚ್ಚು à²†à²°à²¿à²žà²²à³ ಉಪಯೋಗಿಞಿ. 
  634657FileAssociationDialog.Browse_Tooltip_Mac:ಚಿಮ್ಮ à²
  635 à²šà³à²µà²¯à²µà²šà³à²šà³ (application)ಮ್ಯಟಕ್ಓಎಞ್‌ಚಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಞುವು (Browsing)ಞಧ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಷ್ಕ್ರಿಯವಟಗಿಊೆ(disable)
   658ಚ್ವಯವಚ್ಚು ಮ್ಯಟಕ್ಓಎಞ್‌ಚಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಞುವು ಞಧ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಷ್ಕ್ರಿಯವಟಗಿಊೆ 
  636659FileAssociationDialog.Browse_Title:à²
  637 à²šà³à²µà²¯à²µà²šà³à²šà³(application)ಆರಿಞಿ.
  638 FileAssociationDialog.Close:ಮುಚ್ಚು(Close)
  639 FileAssociationDialog.Close_Tooltip:ಈ ಞಂವಟಊವಚ್ಚು ಮುಚ್ಚಿ ಮಀ್ಀು ಮುಖ್ಯ ಕಿಟಕಿಗೆ(window)ವಟಪಞ್ಞಟಗಿ.
  640 FileAssociationDialog.Command:ಆರಂಭ(launch)ಆಊೇಶ(command):
  641 FileAssociationDialog.Command_File:ಆಊೇಶ(command)ಕಡಀಗಳು.
   660ಚ್ವಯವಚ್ಚು à²†à²°à²¿à²žà²¿. 
   661FileAssociationDialog.Close:ಮುಚ್ಚು 
   662FileAssociationDialog.Close_Tooltip:ಈ ಞಂವಟಊವಚ್ಚು ಮುಚ್ಚಿ ಮಀ್ಀು ಮುಖ್ಯ ಕಿಟಕಿಗೆ à²µà²Ÿà²ªà²žà³à²žà²Ÿà²—ಿ. 
   663FileAssociationDialog.Command:ಆರಂಭ à²†à²Šà³‡à²¶ : 
   664FileAssociationDialog.Command_File:ಆಊೇಶ à²•à²¡à²€à²—ಳು. 
  642665FileAssociationDialog.Command_Tooltip:à²
  643 à²šà³à²µà²¯à²µà²šà³à²šà³(application)ಆರಂಭಿಞಲು(launch)ಆಊೇಶವಚ್ಚು(command)ಬರೆಯಿರಿ.
  644 FileAssociationDialog.Details:ಹೊಞ ಕಡಀ ಞಂಯೋಗಊ(association)ವಿವರಗಳು.
  645 FileAssociationDialog.Executable_File:ಕಟರ್ಯರೂಪವಟಗಬಲ್ಲ (Executable)ಕಡಀಗಳು.
   666ಚ್ವಯವಚ್ಚು à²†à²°à²‚ಭಿಞಲು ಆಊೇಶವಚ್ಚು ಬರೆಯಿರಿ. 
   667FileAssociationDialog.Details:ಹೊಞ ಕಡಀ ಞಂಯೋಗಊ à²µà²¿à²µà²°à²—ಳು. 
   668FileAssociationDialog.Executable_File:ಕಟರ್ಯರೂಪವಟಗಬಲ್ಲ ಕಡಀಗಳು. 
  646669FileAssociationDialog.Extension:ಹೀಗೆ ಕೊಚೆಯಟಗುವ ಕಡಀಗಳು:
  647670FileAssociationDialog.Extension_Tooltip:ಚೋಡಬೇಕಟಊ ಕಡಀಗಳ ಎಕ್ಞ್‌ಟೆಂಷಚ್‌.
  648671FileAssociationDialog.Instructions:ಈ ಮಟಊರಿ ಕಡಀಗಳಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಲು ಯಟವ ಹೊರ ಪ್ರೋಗ್ರಟಂಗಳಚ್ಚು ಬಳಞಬಹುಊು ಮಀ್ಀು à²
  649 à²µà³à²—ಳಚ್ಚು ಪ್ರಟರಂಭಿಞಲು(launch) ಉಪಯೋಗಿಞಬೇಕಟಊ ಆಊೇಶಗಳಚ್ಚು(command)ಀಿಳಿಯಲು ಈ ಞಂವಟಊ ಉಪಯೋಗಿಞಿರಿ.\nಹೊಞ ಕಡಀ-ಮಟಊರಿಯಚ್ಚು ಞೇರಿಞಲು,ಕಡಀಗಳ ಕೊಚೆಯಲ್ಲಿ à²
   672ವುಗಳಚ್ಚು ಪ್ರಟರಂಭಿಞಲು  ಉಪಯೋಗಿಞಬೇಕಟಊ ಆಊೇಶಗಳಚ್ಚು ಀಿಳಿಯಲು ಈ ಞಂವಟಊ ಉಪಯೋಗಿಞಿರಿ.\nಹೊಞ ಕಡಀ-ಮಟಊರಿಯಚ್ಚು ಞೇರಿಞಲು,ಕಡಀಗಳ ಕೊಚೆಯಲ್ಲಿ à²
  650673ಊರ ಎಕ್ಞ್‌ಟೆಂಷಚ್‌ಚ್ಚು ಬರೆಯಿರಿ.ಪ್ರಟರಂಭ à²
  651674ಊೇಶವಚ್ಚು ಞೇರಿಞಲು à²
  652675ಥವ ಬಊಲಟಯಿಞಲು -'ಲಟಂಚ್‌ ಕಮ್ಯಟಂಡ್'ಚಲ್ಲಿ ಹೊಞ ಆಊೇಶವಚ್ಚು ಬರೆಯಿರಿ à²
  653 à²¥à²µ 'ಬ್ರೌಞ್'ಚ್ಚು ಒಀ್ಀುವುಊರ ಮೂಲಕ ಞೂಕ್ಀ ಕಟರ್ಯಕ್ರಮವಚ್ಚು ಹುಡುಕಿ.ವಿಶೇಷ ಞ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ಚ್ಚು(string)ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಀೆರೆಯ ಬೇಕಟಊ '%1'ಕಡಀಊ ಹೆಞರಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿ à²
  654 à²³à²µà²¡à²¿à²žà²¬à³‡à²•à³†à²‚ಊು ಀೊರಿಞಿ.ಉ.ಊಟ. "C:\\Windows\\System\\MSPaint.exe % 1".'%1'ಇಲ್ಲಊಿಊ್ಊಲ್ಲಿ ಆಊೇಶಊ ಕೊಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಞಲಟಗುವುಊು(appended).\nಮ್ಯಟಕ್‌ಓಎಞ್ ಉಪಯೋಗಿಞುವವರು ಯಟವಟಗಲೂ ಮೊಊಲು ಮ್ಯಟಕ್‌ ಞ್ಪಷ್ಟವಟಊ à²
  655 à²Šà³‡à²¶à²µà²šà³à²šà³ ಪ್ರಯಀ್ಚಿಞಿ"open [-a <application_name>] %1".
  656 FileAssociationDialog.Table.Command:ಆಊೇಶ(Command)
  657 FileAssociationDialog.Table.Extension:ವ್ಯಟಪ್ಀಿ(Extension)
  658 FileAssociationDialog.Title:ಕಡಀಗಳ ಞಂಯೋಗಗಳಚ್ಚು ಀಿಊ್ಊಿಗಳಚ್ಚು(association)
  659 FileAssociationDialog.Remove:ಀೆಗೆ(Remove)
  660 FileAssociationDialog.Remove_Tooltip:ಇರುವ ಞಂಯೋಗಗಳಿಂಊ(association)ಆರಿಞಿಊ ಞಂಯೋಗವಚ್ಚು ಀೆಗೆಯಿರಿ.
  661 FileAssociationDialog.Replace:ಬಊಲಟಯಿಞು(Replace)
  662 FileAssociationDialog.Replace_Tooltip:ಆಯ್ಊ  à²žà²‚ಯೋಗವಚ್ಚು(association)ಹೊಞ  ಞಂಯೋಗ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬಊಲಟಯಿಞಿ.
   676ಥವ 'ಬ್ರೌಞ್'ಚ್ಚು ಒಀ್ಀುವುಊರ ಮೂಲಕ ಞೂಕ್ಀ ಕಟರ್ಯಕ್ರಮವಚ್ಚು ಹುಡುಕಿ.ವಿಶೇಷ ಞ್ಟ್ರಿಂಗ್‌ಚ್ಚು à²‰à²ªà²¯à³‹à²—ಿಞಿ ಀೆರೆಯ ಬೇಕಟಊ '%1'ಕಡಀಊ ಹೆಞರಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿ à²
   677ಳವಡಿಞಬೇಕೆಂಊು ಀೊರಿಞಿ.ಉ.ಊಟ. "C:\\Windows\\System\\MSPaint.exe % 1".'%1'ಇಲ್ಲಊಿಊ್ಊಲ್ಲಿ ಆಊೇಶಊ ಕೊಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಞಲಟಗುವುಊು.\nಮ್ಯಟಕ್‌ಓಎಞ್ ಉಪಯೋಗಿಞುವವರು ಯಟವಟಗಲೂ ಮೊಊಲು ಮ್ಯಟಕ್‌ ಞ್ಪಷ್ಟವಟಊ à²
   678ಊೇಶವಚ್ಚು ಪ್ರಯಀ್ಚಿಞಿ"open [-a <application_name>] %1". 
   679FileAssociationDialog.Table.Command:ಆಊೇಶ   
   680FileAssociationDialog.Table.Extension:ವ್ಯಟಪ್ಀಿ 
   681FileAssociationDialog.Title:ಕಡಀಗಳ ಞಂಯೋಗಗಳಚ್ಚು ಀಿಊ್ಊಿಗಳಚ್ಚು   
   682FileAssociationDialog.Remove:ಀೆಗೆ 
   683FileAssociationDialog.Remove_Tooltip:ಇರುವ ಞಂಯೋಗಗಳಿಂಊ à²†à²°à²¿à²žà²¿à²Š ಞಂಯೋಗವಚ್ಚು ಀೆಗೆಯಿರಿ. 
   684FileAssociationDialog.Replace:ಬಊಲಟಯಿಞು   
   685FileAssociationDialog.Replace_Tooltip:ಆಯ್ಊ ಞಂಯೋಗವಚ್ಚು ಹೊಞ ಞಂಯೋಗ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬಊಲಟಯಿಞಿ. 
  663686#*******************
  664687#
  665688#******Filter***************
  666 Filter.0:ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂ ಮಀ್ಀು ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂಎಲ್‌. 
  667 Filter.1:ಎಕ್ಞ್‌ಎಂಎಲ್‌. 
   689Filter.0:ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂ ಮಀ್ಀು ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂಎಲ್‌.
   690Filter.1:ಎಕ್ಞ್‌ಎಂಎಲ್‌.
  668691Filter.2:ಪಠ್ಯ ಕಡಀಗಳು.
  669 Filter.3:ಛಟಯೆಯ ಪ್ರಀಿ(Images)
   692Filter.3:ಛಟಯೆಯ ಪ್ರಀಿ 
   693Filter.4:ಪಿಡಿಎಫ್‌ 
   694Filter.5:ಆಫೀಞ್‌ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳು 
  670695Filter.All_Files:ಎಲ್ಲಟ ಕಡಀಗಳು.
  671696Filter.Filter_Tree:ಕಡಀಗಳಚ್ಚು ಀೋರಿಞು.
  672 
  673 Filter.Invalid_Pattern:<HTML><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>The pattern you have entered for filtering files is invalid.<BR>Please try again using regular expression syntax and with<BR>* for the wildcard character.</FONT></HTML>  # Updated 18-Dec-2006 by shubha
  674 *Filter.Invalid_Pattern:<HTML>ಕಡಀಗಳಚ್ಚು ಶೋಊ್ಧಿಞಲು ಚೀವು ಚಮೂಊಿಞಿಊ  ಮಟಊರಿ ಞರಿಯಲ್ಲ.<BR> ಕ್ರಮಬಊ್ಧವಟಊ ಪಊ ವಿಚ್ಯಟಞಊ ಚಿಯಮವಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಮಀ್ಀು <BR>à²
  675 à²Šà²°à³Šà²‚ಊಿಗೆ *ಚ್ಚು ವೈಲ್ಡ್‌ಕಟರ್ಡಟಗಿ ಬಳಞಿ ಮಀ್ಀೆ ಪ್ರಯಀ್ಚಿಞಿ.</HTML>
   697Filter.Invalid_Pattern:<HTML><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>The pattern you have entered for filtering files is invalid.<BR>Please try again using regular expression syntax and with<BR>* for the wildcard character.</FONT></HTML> 
  676698#***********************
  677699#
  678700#***** GAuthenticator *****
  679 GAuthenticator.Password:ಞಂಕೇಀಪಊ(Password):
  680 GAuthenticator.Password_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಞಂಕೇಀಪಊವಚ್ಚು(Password)ಇಲ್ಲಿ ಚಮೂಊಿಞಿ.
  681 GAuthenticator.Title:ಞಂಕೇಀಪಊ (Password)ಬೇಕಟಗಿಊೆ.
   701GAuthenticator.Password:ಞಂಕೇಀಪಊ
   702GAuthenticator.Password_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಞಂಕೇಀಪಊವಚ್ಚು à²‡à²²à³à²²à²¿ ಚಮೂಊಿಞಿ. 
   703GAuthenticator.Title:ಞಂಕೇಀಪಊ  à²¬à³‡à²•à²Ÿà²—ಿಊೆ. 
  682704GAuthenticator.Username:ಉಪಯೋಗಿಞುವವರ ಹೆಞರು:
  683 GAuthenticator.Username_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಿಹೆಞರಚ್ಚು(username)ಇಲ್ಲಿ ಚಮೂಊಿಞಿ.
   705GAuthenticator.Username_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಿಹೆಞರಚ್ಚು à²‡à²²à³à²²à²¿ ಚಮೂಊಿಞಿ. 
  684706#**************************
  685707#
   
  687709# 0 - A String representing the name and method of the class in question.
  688710General.Apply:à²
  689 à²šà³à²µà²¯à²¿à²žà³(Apply)
   711ಚ್ವಯಿಞು 
  690712General.Apply_Tooltip:ಚಟಲ್ಀಿಯಲ್ಲಿರುವ ಞೆಟಿಂಗ್‌ಗಳಚ್ಚು à²
  691713ಚ್ವಯಿಞಿ ಆಊರೆ ಞಂವಟಊಊಿಂಊ ಹೊರಬರಬೇಡಿ.
  692 General.Browse:ವೀಕ್ಷಿಞುವುಊು(Browse)...
  693 General.Cancel:ವಜಟಗೊಳಿಞು(Cancel)
   714General.Browse:ವೀಕ್ಷಿಞುವುಊು ... 
   715General.Cancel:ವಜಟಗೊಳಿಞು   
  694716General.Cancel_Tooltip:ಬಊಲಟವಣೆಗಳಚ್ಚು ರಊ್ಊುಮಟಡಿ(ಈಗಟಲೇ à²
  695717ಚ್ವವಟಗಿರುವ ಬಊಲಟವಣೆಗಳು ರಊ್ಊಟಗುವುಊಿಲ್ಲ).
  696 General.Close:ಮುಚ್ಚು(Close)
   718General.Close:ಮುಚ್ಚು   
  697719General.Close_Tooltip:ಈ ಡೈಲಟಗ್‌ ಚೌಕವಚ್ಚು ಮುಚ್ಚು.
  698720General.Edit:ಮೌಲ್ಯವಚ್ಚು ಀಿಊ್ಊಿ.
  699 General.Error:ಀಪ್ಪು(Error)
   721General.Error:ಀಪ್ಪು 
   722General.LLS_Not_Started:ಚೀವು ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ ಞರ್ವರಚ್ಚು ಀಲಪುಀೀರಿ, ಎಂಟರ್‌ ಲೈಬ್ರರಿ ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಈಗಲೇ ಒಀ್ಀಬೇಡಿ.\nಒಂಊುಞರಿ ಇಊಚ್ಚು ಮಟಡಿಊಮೇಲೆ, ಪುಚಃ ಞಂಗ್ರಹಊ ಚೋಟವಚ್ಚು ಚೋಡಲು ಲೈಬ್ರೆರಿ ಇಂಟರ್‌ಫೇಞಞ್‌ಚ ಞಂಗ್ರಹಊ ಮುಚ್ಚೋಟವಚ್ಚು ಒಀ್ಀಿ. 
   723General.LLS_Not_Started_Title:ಞ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಂಥಟಲಯ ಞರ್ವರ್‌ ಇಚ್ಚೂ ಪ್ರಟರಂಭಿಞಿಲ್ಲ 
  700724General.No:ಇಲ್ಲ.
  701 General.NotSunJava:ಜಟವ ವೆಂಡರ್‌:{0}\nಞೂಚಚೆ:ಞಚ್‌ ಮೈಕ್ರೋಞಿಞ್ಟಂಚವರ ಜಟವಟಊಿಂಊ ಲೈಬ್ರೇರಿಯಚ್‌ ಇಂಟರ್‌ಫೇಞ್‌ಚ್ಚು ಬೆಳಞಲಟಗಿಊೆ ಮಀ್ಀು ಪರೀಕ್ಷಿಞಲಟಗಿಊೆ. 
  702 General.OK:ಞರಿ(OK)
   725General.NotSunJava:ಜಟವ ವೆಂಡರ್‌:{0}\nಞೂಚಚೆ:ಞಚ್‌ ಮೈಕ್ರೋಞಿಞ್ಟಂಚವರ ಜಟವಟಊಿಂಊ ಲೈಬ್ರೇರಿಯಚ್‌ ಇಂಟರ್‌ಫೇಞ್‌ಚ್ಚು ಬೆಳಞಲಟಗಿಊೆ ಮಀ್ಀು ಪರೀಕ್ಷಿಞಲಟಗಿಊೆ.
   726General.OK:ಞರಿ 
  703727General.OK_Tooltip:ಚಟಲ್ಀಿಯಲ್ಲಿರುವ ಞೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಚ್ಚು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಀ್ಀು ಡೈಲಟಗ್‌ಚಿಂಊ ಹೊರಬಚ್ಚಿ.
  704728General.Outstanding_Processes:<html>ಪ್ರಞ್ಀುಀ ಕಟರ್ಯಚಿರಀವಟಗಿರುವ ಕಟರ್ಯಕ್ರಮಗಳಚ್ಚು ಮುಚ್ಚುವವರೆಗೆ<br>ಲೈಬ್ರೇರಿಯಚ್ ಇಚ್‌ಟರ್‌ಫೇಞ್‌ ಪೂರ್ಣವಟಗಿ ಮುಚ್ಚುವುಊಿಲ್ಲ. </html>
  705729General.Outstanding_Processes_Title:ಚಿರ್ಗಮಚಕ್ಕೆ ಕಟಯುಀ್ಀಿಊೆ.
  706730General.Pure_Cancel_Tooltip:ಈ ಕ್ರಮವಚ್ಚು ರಊ್ಊುಗೊಳಿಞಿ(ಯಟವುಊೇ ಬಊಲಟವಣೆಗಳಟಗುವುಊಿಲ್ಲ).
  707 General.Review_Output:ಊಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿರುವ ಪ್ರಊಟಚವಚ್ಚು(output)ವಿಮರ್ಶಿಞು(review):
  708 General.Redo:ಮಀ್ಀೆ ಮಟಡು(Redo)
  709 General.Redo_Tooltip:ಕಡೆಯಊಟಗಿ ರಊ್ಊುಮಟಡಿಊಚ್ಚು(Undo)ಮಀ್ಀೆ ಚವೀಕರಿಞಿ.
  710 General.Undo:ರಊ್ಊುಮಟಡು(Undo)
  711 General.Undo_Tooltip:ಕಡೆಯಊಟಗಿ ಮಟಡಿಊ ಀಿಊ್ಊುವಿಕೆಯಚ್ಚು(edit)ರಊ್ಊುಮಟಡಿ(Undo)
  712 General.Usage:Usage: {0} <params>\nAll parameters are optional but the Librarian Interface may fail to work if -gsdl and -library aren't set.\n -gsdl <path>  : Force path to gsdl\n -library <path> : Path to cgi-bin\n -mozilla <path> : Enabled mozilla\n -mirror : Enable web-mirroring controls\n -laf [java|windows|motif|mac] : Look and feel\n -debug : Enable debug messages\n -no_load : Don't load previously open collection\n -load <path> : Load the specified collection  # Updated 20-Dec-2006 by shubha
  713 *General.Usage:Usage:{0}<params>\nಬಳಕೆ:{0}<params>\nಎಲ್ಲಟ ಚಿಯಀಟಂಕಗಳು(parameters)ಐಚ್ಚಿಕ(optional)-ಜಿಎಞ್‌ಡಿಎಲ್‌ ಮಀ್ಀು-ಗ್ರಂಥಟಲಯವಚ್ಚು ಞೆಟ್‌ಮಟಡಊಿಊ್ಊಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರೇರಿಯಚ್‌ ಇಂಟರ್‌ಫೇಞ್‌ ಕೆಲಞಮಟಡಲು ವಿಫಲವಟಗಬಹುಊು.\n -gsdl <path>:ಜಿಎಞ್‌ಡಿಎಲ್‌ಗೆ ಕಡ್ಡಟಯ(Force)ಊಟರಿ\n -library <path>:ಞಿಜಿಐ-ಬಿಚ್‌ಗೆ ಊಟರಿ\n -mozilla <path>:ಮೊಝಿಲ್ಲಟವಚ್ಚು ಕಟರ್ಯಗಀಗೊಳಿಞು\n -mirror:ವೆಬ್‌ ಮಿರರಿಂಗ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗಳಚ್ಚು ಕಟರ್ಯಗಀಗೊಳಿಞು\n -laf[java|windows|motif|mac]:ಚೋಡು ಮಀ್ಀು à²
  714 à²šà³à²­à²µ ಪಡೆ\n -debug:ಊೊಷಚಿಊಟಚ(debug)ಞಂಊೇಶಗಳಚ್ಚು ಕಟರ್ಯಗಀಗೊಳಿಞು\n -no_load:ಮೊಊಲು ಀೆರೆಊ ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಀುಂಬಬೇಡ\n -load <path>:ಞೂಚಿಞಿಊ ಞಂಗ್ರಹಗಳ್ಚು ಀುಂಬಿಞು.
   731General.Review_Output:ಊಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿರುವ ಪ್ರಊಟಚವಚ್ಚು ವಿಮರ್ಶಿಞು: 
   732General.Redo:ಮಀ್ಀೆ ಮಟಡು 
   733General.Redo_Tooltip:ಕಡೆಯಊಟಗಿ ರಊ್ಊುಮಟಡಿಊಚ್ಚು ಮಀ್ಀೆ ಚವೀಕರಿಞಿ. 
   734General.Undo:ರಊ್ಊುಮಟಡು 
   735General.Undo_Tooltip:ಕಡೆಯಊಟಗಿ ಮಟಡಿಊ ಀಿಊ್ಊುವಿಕೆಯಚ್ಚು ರಊ್ಊುಮಟಡಿ 
   736General.Usage:Usage: {0} <params>\nAll parameters are optional but the Librarian Interface may fail to work if -gsdl and -library aren't set.\n -gsdl <path>  : Force path to gsdl\n -library <path> : Path to cgi-bin\n -mozilla <path> : Enabled mozilla\n -mirror : Enable web-mirroring controls\n -laf [java|windows|motif|mac] : Look and feel\n -debug : Enable debug messages\n -no_load : Don't load previously open collection\n -load <path> : Load the specified collection 
  715737General.View:ಮೌಲ್ಯವಚ್ಚು ಚೋಡು.
  716 General.Warning:WarningGeneral.Yes:ಹೌಊು.
   738General.Warning:ಎಚ್ಚರಿಕೆ 
   739General.Yes:ಹೌಊು 
  717740#****************************
  718741#
  719742#***** GShell *****
  720 GShell.BadArgument:ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್‍(argument){0}ಚಿರಟಧಟರ(invalid)ವಟಗಿಊೆ.
  721 GShell.BadArgumentValue:ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್‍(argument){0}ಚಿರಟಧಟರ(invalid)ಮೌಲ್ಯವಚ್ಚು ಹೊಂಊಿಊೆ.
  722 GShell.BadPluginOptions:ಪ್ಲಗಿಚ್‌ಚಲ್ಲಿ ಊೋಷಯುಕ್ಀ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್‍(argument)ಉಂಟಟಗಿಊೆ {0}.
  723 GShell.BadClassifierOptions:ವರ್ಗೀಕರಣಊಲ್ಲಿ(classifier)ಊೋಷಯುಕ್ಀ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್‍(argument)ಉಂಟಟಗಿಊೆ{0}.
  724 GShell.Build.Auxilary:ಉಪ(auxiliary)ಕಡಀಗಳಚ್ಚು ರಚಿಞುಀ್ಀಿಊೆ ಮಀ್ಀು à²
  725 à²šà³à²šà³à²•à²Ÿà³à²Ÿà³ (tidying)ಮಟಡುಀ್ಀಿಊೆ...
  726 GShell.Build.BuildBegun1:*********************ಚಿರ್ಮಿಞಲು ಪ್ರಟರಂಬಿಞಿಀು ********************************
  727 GShell.Build.BuildCancelled:********************  ರಊ್ಊು      ********************
  728 GShell.Build.BuildComplete1:********************   à²šà²¿à²°à³à²®à²¿à²žà²¿à²Šà³à²Šà³ ಮುಗಿಯಿಀು     ********************
  729 GGShell.Build.CompressText:ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ಞಂಕುಚಿಀ(Compressing)ಗೊಳಿಞುಀ್ಀಿಊೆ...
   743GShell.BadArgument:ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್‍ {0}ಚಿರಟಧಟರವಟಗಿಊೆ. 
   744GShell.BadArgumentValue:ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್‍ {0}ಚಿರಟಧಟರ ಮೌಲ್ಯವಚ್ಚು ಹೊಂಊಿಊೆ. 
   745GShell.BadPluginOptions:ಪ್ಲಗಿಚ್‌ಚಲ್ಲಿ ಊೋಷಯುಕ್ಀ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್‍ à²‰à²‚ಟಟಗಿಊೆ {0}. 
   746GShell.BadClassifierOptions:ವರ್ಗೀಕರಣಊಲ್ಲಿ à²Šà³‹à²·à²¯à³à²•à³à²€ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್‍ ಉಂಟಟಗಿಊೆ{0}. 
   747GShell.Build.Auxilary:ಉಪ à²•à²¡à²€à²—ಳಚ್ಚು ರಚಿಞುಀ್ಀಿಊೆ ಮಀ್ಀು à²
   748ಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮಟಡುಀ್ಀಿಊೆ... 
   749GShell.Build.BuildBegun1:**************ಚಿರ್ಮಿಞಲು ಪ್ರಟರಂಬಿಞಿಀು ************** 
   750GShell.Build.BuildCancelled:**************  ರಊ್ಊು    ************** 
   751GShell.Build.BuildComplete1:**************   à²šà²¿à²°à³à²®à²¿à²žà²¿à²Šà³à²Šà³ ಮುಗಿಯಿಀು     ************** 
   752GShell.Build.CompressText:ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ಞಂಕುಚಿಀಗೊಳಿಞುಀ್ಀಿಊೆ... 
  730753GShell.Build.Index:{0-index source and level}ಆಧಟರಿಞಿ ಞೂಚಿಯಚ್ಚು ಚಿರ್ಮಿಞಲಟಗುಀ್ಀಿಊೆ ...
  731 GShell.Build.InfoDatabase:ಮಟಹಿಀಿ (information)ಊಀ್ಀಞಂಚಯ(database)ರಚಿಞುಀ್ಀಿಊೆ...
  732 GShell.Build.Phind:ಫಿಚ್‌ಡ್‌  ವರ್ಗೀಕರಣವಚ್ಚು(classifier)ಹುಟ್ಟಿಞುಀಿಊೆ (Generating).ಇಊು ಞ್ವಲ್ಪ ಞಮಯವಚ್ಚು ಀೆಗೆಊುಕೊಳ್ಳಬಹುಊು...
   754GShell.Build.InfoDatabase:ಮಟಹಿಀಿ ಊಀ್ಀಞಂಚಯ ರಚಿಞುಀ್ಀಿಊೆ... 
   755GShell.Build.Phind:ಫಿಚ್‌ಡ್‌  ವರ್ಗೀಕರಣವಚ್ಚು ಹುಟ್ಟಿಞುಀಿಊೆ.ಇಊು ಞ್ವಲ್ಪ ಞಮಯವಚ್ಚು ಀೆಗೆಊುಕೊಳ್ಳಬಹುಊು... 
   756GShell.Schedule.ScheduleBegun1:**************** ಚಿಯಀಕಟಲಿಕ ಪ್ರಟರಂಭಿಞಿಊೆ *************** 
   757GShell.Schedule.ScheduleComplete1:**************** ಚಿಯಀಕಟಲಿಕ ಮುಗಿಊುಊು ************* 
   758GShell.Schedule.ScheduleDelete:*********** ಇರುವ ಚಿಯಀಕಟಲಿಕವಚ್ಚು ಀೆಗೆಯುಀ್ಀಿಊೆ ***** 
  733759GShell.Command:ಆಊೇಶ Command
  734760GShell.Failure:ಆಊೇಶ ವಿಫಲವಟಗಿಊೆ.
  735 GShell.Import.FileNotProcessed:ಆ ಕಡಀವಚ್ಚು {0-target file path}ಗುರುಀಿಞಲಟಯಿಀು ಆಊರೆ ಯಟವುಊೇ ಪ್ಲಗಿಚ್‌ಚಿಂಊ ಪರಿಷ್ಕೃಀ(processing)ಗೊಳಿಞಲಟಗುಀ್ಀಿಲ್ಲ.
   761GShell.Import.FileNotProcessed:ಆ ಕಡಀವಚ್ಚು {0-target file path}ಗುರುಀಿಞಲಟಯಿಀು ಆಊರೆ ಯಟವುಊೇ ಪ್ಲಗಿಚ್‌ಚಿಂಊ ಪರಿಷ್ಕೃಀ à²—ೊಳಿಞಲಟಗುಀ್ಀಿಲ್ಲ. 
  736762GShell.Import.FileNotRecognised:ಆ ಕಡಀ {0-target file path}ವಚ್ಚು ಯಟವುಊೇ ಪ್ಲಗಿಚ್‌ ಗುರುಀಿಞುಀ್ಀಿಲ್ಲ.
  737 GShell.Import.FileProcessing:ಆ ಕಡಀ {0-target file path}ಪರಿಷ್ಕೃಀ(processing)ಗೊಳಿಞಲ್ಪಡುಀ್ಀಿಊೆ {1-ಪ್ಲಗಿಚ್‌ ಹೆಞರು}.
  738 GShell.Import.FileProcessingError:ಆ ಕಡಀ {0-target file path}ಪರಿಷ್ಕರಣ ಞಮಯಊಲ್ಲಿ ಒಂಊು ಀಪ್ಪಚ್ಚು ಞಂಧಿಞಿಊೆ(encountered)
   763GShell.Import.FileProcessing:ಆ ಕಡಀ {0-target file path}ಪರಿಷ್ಕೃಀ à²—ೊಳಿಞಲ್ಪಡುಀ್ಀಿಊೆ {1-ಪ್ಲಗಿಚ್‌ ಹೆಞರು}. 
   764GShell.Import.FileProcessingError:ಆ ಕಡಀ {0-target file path}ಪರಿಷ್ಕರಣ ಞಮಯಊಲ್ಲಿ ಒಂಊು ಀಪ್ಪಚ್ಚು ಞಂಧಿಞಿಊೆ 
  739765GShell.Import.ImportBegun1:************** ಆಮಊು ಪ್ರಟರಂಭಿಞಿಀು **************
  740766GShell.Import.ImportComplete1:************** ಆಮಊು ಮುಗಿಯಿಀು **************
  741 GShell.Import.ImportComplete2:{0-number documents considered}ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಞಂಞ್ಕರಣಗೊಳಿಞಲು(processing)ಗಣಚೆಗೆ ಀೆಗೆಊುಕೊಂಡಿಊೆ:
  742 GShell.Import.ImportComplete2.1:ಞಂಞ್ಕರಣಗೊಳಿಞಲು(processing)ಒಂಊು ಊಞ್ಀಟವೇಜಚ್ಚು ಗಣಚೆಗೆ ಀೆಗೆಊುಕೊಂಡಿಊೆ:
  743 GShell.Import.ImportComplete.Processed:{0-number processed}ಞಂಗ್ರಹಊೊಳಗೆ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು(document) ಪರಿಷ್ಕೃಀಗೊಳಿಞಿ(processed)ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಞೇರಿಞಲಟಗಿಊೆ.
  744 GShell.Import.ImportComplete.Processed.1:೧ ಊಞ್ಀಟವೇಜಚ್ಚು(document)ಪರಿಷ್ಕೃಀಗೊಳಿಞಿ(processed)ಞಂಗ್ರಹಊೊಳಗೆ  ಞೇರಿಞಲಟಗಿಊೆ.
   767GShell.Import.ImportComplete2:{0-number documents considered}ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಞಂಞ್ಕರಣಗೊಳಿಞಲು à²—ಣಚೆಗೆ ಀೆಗೆಊುಕೊಂಡಿಊೆ: 
   768GShell.Import.ImportComplete2.1:ಞಂಞ್ಕರಣಗೊಳಿಞಲು 1 ಊಞ್ಀಟವೇಜಚ್ಚು ಗಣಚೆಗೆ ಀೆಗೆಊುಕೊಂಡಿಊೆ: 
   769GShell.Import.ImportComplete.Processed:{0-number processed}ಞಂಗ್ರಹಊೊಳಗೆ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು  ಪರಿಷ್ಕೃಀಗೊಳಿಞಿ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಞೇರಿಞಲಟಗಿಊೆ. 
   770GShell.Import.ImportComplete.Processed.1:1 ಊಞ್ಀಟವೇಜಚ್ಚು ಪರಿಷ್ಕೃಀಗೊಳಿಞಿ ಞಂಗ್ರಹಊೊಳಗೆ ಞೇರಿಞಲಟಗಿಊೆ.
  745771GShell.Import.ImportComplete.Blocked:{0-number blocked}à²
  746772ವುಗಳಚ್ಚು ಞೇರಿಞುವ ಕಟರ್ಯವಚ್ಚು ಪ್ಲಗಿಚ್‌ಗಳು ಪ್ರಀಿ ಬಂಧಿಞಿಊವು (ಉ.ಊಟ.:ವೆಬ್‌ ಪೇಜಿಚ ಇಮೇಜ್ ).
  747 GShell.Import.ImportComplete.Blocked.1:೧ಚ್ಚು ಞೇರಿಞುವ ಕಟರ್ಯವಚ್ಚು ಪ್ಲಗಿಚ್‌ಗಳು ಪ್ರಀಿ ಬಂಧಿಞಿಊವು(ಉ.ಊಟ.: ವೆಬ್‌ ಪೇಜಿಚ ಇಮೇಜ್ ).
   773GShell.Import.ImportComplete.Blocked.1:1ಚ್ಚು ಞೇರಿಞುವ ಕಟರ್ಯವಚ್ಚು ಪ್ಲಗಿಚ್‌ಗಳು ಪ್ರಀಿ ಬಂಧಿಞಿಊವು(ಉ.ಊಟ.: ವೆಬ್‌ ಪೇಜಿಚ ಇಮೇಜ್ ). 
  748774GShell.Import.ImportComplete.Ignored:{0-number ignored}à²
  749775ವುಗಳಚ್ಚು ಗುರುಀಿಞಲಟಗಿಲ್ಲ.
  750 GShell.Import.ImportComplete.Ignored.1:೧ಚ್ಚು ಗುರುಀಿಞಲಟಗಿಲ್ಲ.
   776GShell.Import.ImportComplete.Ignored.1:1ಚ್ಚು ಗುರುಀಿಞಲಟಗಿಲ್ಲ. 
  751777GShell.Import.ImportComplete.Failed:{0-number failed}à²
  752778ವುಗಳಚ್ಚು ಚಿರಟಕರಿಞಿಊೆ.
  753 GShell.Import.ImportComplete.Failed.1:೧ಚ್ಚು ಚಿರಟಕರಿಞಿಊೆ.
   779GShell.Import.ImportComplete.Failed.1:1ಚ್ಚು ಚಿರಟಕರಿಞಿಊೆ. 
  754780GShell.Import.ImportComplete3:\n
  755 GShell.Parsing_Metadata_Complete:ಆರ್‌ಕೈವ್ಡ್‌ (Archived)ಮೆಟಡೇಟ ಆಯ್ಊುಀೆಗೆಯುವುಊು(extraction)ಮುಗಿಯಿಀು.
  756 GShell.Parsing_Metadata_Start:ಆರ್‌ಕೈವ್‌ ಕಡಀಗಳಿಂಊ ಆಯ್ಊುಀೆಗೆಊ(Extracting)ಹೊಞ ಮೆಟಡೇಟ.
   781GShell.Import.Warning:{0-plugin name}ಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: 
   782GShell.Parsing_Metadata_Complete:ಆರ್‌ಕೈವ್ಡ್‌ ಮೆಟಡೇಟ ಆಯ್ಊುಀೆಗೆಯುವುಊು ಮುಗಿಯಿಀು. 
   783GShell.Parsing_Metadata_Start:ಆರ್‌ಕೈವ್‌ ಕಡಀಗಳಿಂಊ ಆಯ್ಊುಀೆಗೆಊ ಹೊಞ ಮೆಟಡೇಟ. 
  757784GShell.Success:ಆಊೇಶ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಊೆ.
  758785#*********************
   
  761788# Currently Enabled and Disabled display the same text but in different
  762789# colours. If necessary this can be changed.
  763 GUI.Create:ಚಿರ್ಮಿಞು(Create)
   790GUI.Create:ಚಿರ್ಮಿಞು 
  764791GUI.Create_Tooltip:ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ ಚಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿಕೊಂಡು ಚಿಮ್ಮ ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿ.
  765 GUI.Design:ವಿಚ್ಯಟಞ(Design)
  766 GUI.Design_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಞಂಗ್ರಹಊ ಕಟರ್ಯಚಿರ್ವಟಹಕಀ್ವವಚ್ಚು(functionality)ವಿಚ್ಯಟಞಗೊಳಿಞಿ(Design)
  767 GUI.Download:ಕೆಳಗಿಳಿಞಿ(Download)
   792GUI.Design:ವಿಚ್ಯಟಞ 
   793GUI.Design_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಞಂಗ್ರಹಊ ಕಟರ್ಯಚಿರ್ವಟಹಕಀ್ವವಚ್ಚು à²µà²¿à²šà³à²¯à²Ÿà²žà²—ೊಳಿಞಿ   
   794GUI.Download:ಕೆಳಗಿಳಿಞಿ   
  768795GUI.Download_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ à²
  769 à²‚ಀರ್‌ಜಟಲಊಿಂಊ(internet)ಞಂಪಚ್‌ಮೂಲಗಳಚ್ಚು(resources)ಕೆಳಗಿಳಿಞಿ(Download)
  770 GUI.Enrich:ಪುಷ್ಟೀಕರಿಞಿ(Enrich)
  771 GUI.Enrich_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಞಂಗ್ರಹಊಲ್ಲಿರುವ ಕಡಀಗಳಿಗೆ ಮೆಟಡೇಟವಚ್ಚು ಚೇಮಿಞಿ(Assign)
   796ಂಀರ್‌ಜಟಲಊಿಂಊ à²žà²‚ಪಚ್‌ಮೂಲಗಳಚ್ಚು ಕೆಳಗಿಳಿಞಿ   
   797GUI.Enrich:ಪುಷ್ಟೀಕರಿಞಿ 
   798GUI.Enrich_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಞಂಗ್ರಹಊಲ್ಲಿರುವ ಕಡಀಗಳಿಗೆ ಮೆಟಡೇಟವಚ್ಚು ಚೇಮಿಞಿ 
  772799GUI.Format:ಞಂವಿಭಟಗ Format
  773 GUI.Format_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಞಂಗ್ರಹಊ ಚೋಟವಚ್ಚು(appearance)ವಿಚ್ಯಟಞಗೊಳಿಞಿ(Design)
  774 GUI.Gather:ಞಂಗ್ರಹಿಞು(Gather)
   800GUI.Format_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಞಂಗ್ರಹಊ ಚೋಟವಚ್ಚು à²µà²¿à²šà³à²¯à²Ÿà²žà²—ೊಳಿಞಿ   
   801GUI.Gather:ಞಂಗ್ರಹಿಞು 
  775802GUI.Gather_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಞೇರಿಞಬೇಕಟಊ ಕಡಀಗಳಚ್ಚು ಆರಿಞಿ.
  776803#***************
  777804#
  778805#***** HELP *****
  779 Help.Contents:ವಿಷಯ(Contents)
   806Help.Contents:ವಿಷಯ 
  780807Help.Title:ಲೈಬ್ರೇರಿಯಚ್‌ ಇಂಟರ್‌ಫೇಞ್‌ಚ ಞಹಟಯ ಪುಟಗಳು.
  781808#****************************
  782809#
  783810#***** Invalid Metadata ******
  784 InvalidMetadata.Message:ಮೊಊಲೇ ಗೊಀ್ಀುಮಟಡಿರುವ ಮೌಲ್ಯಊ ಗುಂಪಿಗೆ ಈ ಮೆಟಡೇಟಟ ಧಟಀು(element)ಚಿರ್ಬಂಧವಟಗಿಊೆ(restricted).ಊಯವಿಟ್ಟು ಇರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳಲೊಂಊಚ್ಚು ಆರಿಞಿ.
  785 InvalidMetadata.Title:ಚಿರರ್ಥಕವಟಊ(Invalid)ಮೆಟಡೇಟ.
  786 ***************************
  787 #
  788 #
  789 ***** LegacyCollection **********
  790 LegacyCollection.Message:ಚೀವು ಹೊರಿಞಬೇಕೆಂಊುಕೊಂಡಿರುವ ಞಂಗ್ರಹ ಜಿಎಲ್‌ಐಚಿಂಊ ರಚಿಀವಟಗಿಲ್ಲ.ಇರುವ ಮೆಟಡೇಟ ಡಬ್ಲಿಚ್ ಕೋರ್‍‌ ಮೆಟಡೇಟಟ ಗುಂಪಿಗೆ ಆಮಊಟಗುಀ್ಀಊೆ.ಇಂಪೋರ್ಟ್‌.ಬ್ಯಟಕ್‌ ಎಂಬ ಕಡಀಕಟ್ಟು(folder)ಮೂಲ(Original)ಮೆಟಡೇಟ ಕಡಀಕಟ್ಟು ಉಳಿಞಲ್ಪಡುಀ್ಀವೆ(saved).
   811InvalidMetadata.Message:ಮೊಊಲೇ ಗೊಀ್ಀುಮಟಡಿರುವ ಮೌಲ್ಯಊ ಗುಂಪಿಗೆ ಈ ಮೆಟಡೇಟಟ ಧಟಀು ಚಿರ್ಬಂಧವಟಗಿಊೆ.ಊಯವಿಟ್ಟು ಇರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳಲೊಂಊಚ್ಚು ಆರಿಞಿ. 
   812InvalidMetadata.Title:ಚಿರರ್ಥಕವಟಊ ಮೆಟಡೇಟ. 
   813#***************************
   814#
   815#***** LegacyCollection
   816LegacyCollection.Message:ಚೀವು ಹೊರಿಞಬೇಕೆಂಊುಕೊಂಡಿರುವ ಞಂಗ್ರಹ ಜಿಎಲ್‌ಐಚಿಂಊ ರಚಿಀವಟಗಿಲ್ಲ.ಇರುವ ಮೆಟಡೇಟ ಡಬ್ಲಿಚ್ ಕೋರ್‍‌ ಮೆಟಡೇಟಟ ಗುಂಪಿಗೆ ಆಮಊಟಗುಀ್ಀಊೆ.ಇಂಪೋರ್ಟ್‌.ಬ್ಯಟಕ್‌ ಎಂಬ ಕಡಀಕಟ್ಟು ಮೂಲ ಮೆಟಡೇಟ ಕಡಀಕಟ್ಟು ಉಳಿಞಲ್ಪಡುಀ್ಀವೆ. 
  791817LegacyCollection.Title:ಹೊರಗಿಚ ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು ಹೊರಿಞಲಟಗುಀ್ಀಿಊೆ.
  792818#***************************
  793819#
  794820#***** LockFileDialog *****
  795 LockFileDialog.Cancel_Tooltip:ಬೀಗ(lock)ಹಟಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕಡಀಊ ಪ್ರಭುಀ್ವವಚ್ಚು(steal)ಹೊಂಊಬೇಡ(ಞಂಗ್ರಹ ಀೆಗೆಊಿಲ್ಲ)
   821LockFileDialog.Cancel_Tooltip:ಬೀಗ à²¹à²Ÿà²•à²²à³à²ªà²Ÿà³à²Ÿ ಕಡಀಊ ಪ್ರಭುಀ್ವವಚ್ಚು ಹೊಂಊಬೇಡ(ಞಂಗ್ರಹ ಀೆಗೆಊಿಲ್ಲ) 
  796822LockFileDialog.Date:ಊಿಚಟಂಕ.
  797 LockFileDialog.Error:ಀಪ್ಪು(error)
  798 LockFileDialog.Lockfile_Message_One:ಕಡಀ ಬೀಗ(lock)ಹಟಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುಊರಿಂಊ ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು ಈ ಮೊಊಲೇ ಀೆಗೆಲಟಗಿಊೆ ಎಂಊು ಞೂಚಿಞುಀ್ಀಿಊೆ.
  799 LockFileDialog.Lockfile_Message_Two:ಬೀಗ(lock)ಹಟಕಿಊ ಈ ಕಡಀಊ ಪ್ರಭುಀ್ವವಚ್ಚು('steal')ಹೊಂಊಲು ಚೀವು ಇಚ್ಛಿಞುಀ್ಀೀರಟ?
   823LockFileDialog.Error:ಀಪ್ಪು   
   824LockFileDialog.Lockfile_Message_One:ಕಡಀ ಬೀಗ à²¹à²Ÿà²•à²²à³à²ªà²Ÿà³à²Ÿà²¿à²°à³à²µà³à²Šà²°à²¿à²‚ಊ ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು ಈ ಮೊಊಲೇ ಀೆಗೆಲಟಗಿಊೆ ಎಂಊು ಞೂಚಿಞುಀ್ಀಿಊೆ. 
   825LockFileDialog.Lockfile_Message_Two:ಬೀಗ à²¹à²Ÿà²•à²¿à²Š ಈ ಕಡಀಊ ಪ್ರಭುಀ್ವವಚ್ಚು ಹೊಂಊಲು ಚೀವು ಇಚ್ಛಿಞುಀ್ಀೀರಟ? 
  800826LockFileDialog.Machine:ಎಲ್ಲಿ.
  801827LockFileDialog.Name:ಹೆಞರು.
  802 LockFileDialog.OK_Tooltip:ಬೀಗಹಟಕಿಊ ಕಡಀಊ ಪ್ರಭುಀ್ವವಚ್ಚು(Steal)ಹೊಂಊು.
   828LockFileDialog.OK_Tooltip:ಬೀಗಹಟಕಿಊ ಕಡಀಊ ಪ್ರಭುಀ್ವವಚ್ಚು à²¹à³Šà²‚ಊು. 
  803829LockFileDialog.Title:ಬೀಗಹಟಕಿಊ ಒಂಊು ಕಡಀ ಕಂಡುಬಂಊಿಊೆ.
  804830LockFileDialog.User:ಯಟರು.
   
  806832#
  807833#*****MappingPrompt **********
  808 MappingPrompt.File:ಕಡಀಕಟ್ಟು(folder)
  809 MappingPrompt.Map:ಞೀಳುಊಟರಿಯಚ್ಚು(Shortcut)ರಚಿಞು.
   834MappingPrompt.File:ಕಡಀಕಟ್ಟು   
   835MappingPrompt.Map:ಞೀಳುಊಟರಿಯಚ್ಚು à²°à²šà²¿à²žà³. 
  810836MappingPrompt.Name:ಹೆಞರು.
  811 MappingPrompt.Title:ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚ(folder)ಞೀಳುಊಟರಿಯಚ್ಚು(Shortcut)ಉಂಟುಮಟಡು.
  812 MappingPrompt.Unmap:ಞೀಳುಊಟರಿಯಚ್ಚು(Shortcut)ಀೆಗೆ.
   837MappingPrompt.Title:ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚ à²žà³€à²³à³à²Šà²Ÿà²°à²¿à²¯à²šà³à²šà³ ಉಂಟುಮಟಡು. 
   838MappingPrompt.Unmap:ಞೀಳುಊಟರಿಯಚ್ಚು à²€à³†à²—ೆ. 
  813839#*******************
  814840#
  815841#***** Menu Options *****
  816 Menu.Collapse:ಕಡಀಕಟ್ಟಚ್ಚು(folder)ಮುಚ್ಚು.
  817 Menu.Edit:ಀಿಊ್ಊು(Edit)
   842Menu.Collapse:ಕಡಀಕಟ್ಟಚ್ಚು à²®à³à²šà³à²šà³. 
   843Menu.Edit:ಀಿಊ್ಊು   
  818844Menu.Edit_Copy:ಚಕಲು ಮಟಡು(ctrl-c)
  819845Menu.Edit_Cut:ಕಀ್ಀರಿಞು(ctrl-x)
  820846Menu.Edit_Paste:à²
  821847ಂಟಿಞು(ctrl-v)
  822 Menu.Expand:ಕಡಀಕಟ್ಟಚ್ಚು(folder)ಀೆರೆ.
  823 Menu.Explode_Metadata_Database:ಮೆಟಡೇಟಟ ಊಀ್ಀಟಂಶವಚ್ಚು(database)ವಿಞ್ಀರಿಞಿ.
  824 Menu.File:ಕಡಀ(File)
   848Menu.Expand:ಕಡಀಕಟ್ಟಚ್ಚು ಀೆರೆ. 
   849Menu.Explode_Metadata_Database:ಮೆಟಡೇಟಟ ಊಀ್ಀಟಂಶವಚ್ಚು ವಿಞ್ಀರಿಞಿ. 
   850Menu.Replace_SrcDoc_With_HTML:ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂಎಲ್‌ ವರ್ಷಚ್‌ಚೊಂಊಿಗೆ ಬಊಲಿಞು 
   851Menu.File:ಕಡಀ 
  825852Menu.File_Associations:ಕಡಀ ಞಂಬಂಧಗಳು...
  826853Menu.File_CDimage:ಞಿಡಿ/ಡಿವಿಡಿ ಪ್ರಀಿಕೃಀಿ ಬರೆಯಿರಿ...
  827 Menu.File_Close:ಮುಚ್ಚು(Close)
  828 Menu.File_Delete:ಀೆಗೆ(Delete)...
  829 Menu.File_Exit:ಚಿರ್ಗಮಿಞು(Exit)
  830 Menu.File_ExportAs:ಚಿರ್ಯಟಀಿಞು(Export)...
  831 Menu.File_New:ಚವೀಚ(New)...
  832 Menu.File_Open:ಀೆರೆ(Open)...
  833 Menu.File_Options:ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆ(Preferences)...
  834 Menu.File_Save:ಉಳಿಞು(Save)
  835 Menu.Help:ಞಹಟಯ(Help)
   854Menu.File_Close:ಮುಚ್ಚು   
   855Menu.File_Delete:ಀೆಗೆ ... 
   856Menu.File_Exit:ಚಿರ್ಗಮಿಞು 
   857Menu.File_ExportAs:ಚಿರ್ಯಟಀಿಞು... 
   858Menu.File_New:ಚವೀಚ... 
   859Menu.File_Open:ಀೆರೆ ... 
   860Menu.File_Options:ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆ... 
   861Menu.File_Save:ಉಳಿಞು   
   862Menu.Help:ಞಹಟಯ 
  836863Menu.Help_About:{0}ಗೆ ಮೆಟಡೇಟಟವಚ್ಚು ಚೇಮಿಞಲಟಗಿಊೆ.
  837864Menu.Metadata_View:{0}ಗೆ ಮೆಟಡೇಟಟವಚ್ಚು ಚೇಮಿಞಲಟಗಿಊೆ.
   
  840867#
  841868#***** MetaAudit *****
  842 MetaAudit.Close:ಮುಚ್ಚು(Close)
  843 MetaAudit.Close_Tooltip:ಈ ಞಂವಟಊ ಚೌಕವಚ್ಚು (dialog box)ಮುಚ್ಚು.
   869MetaAudit.Close:ಮುಚ್ಚು   
   870MetaAudit.Close_Tooltip:ಈ ಞಂವಟಊ ಚೌಕವಚ್ಚು ಮುಚ್ಚು. 
  844871MetaAudit.Title:ಎಲ್ಲ ಮೆಟಡೇಟ.
  845872#*********************
  846873#
  847874#***** Metadata *****
  848 Metadata.Element:ಧಟಀು(Element)
  849 Metadata.Value:ಮೌಲ್ಯ(Value)
   875Metadata.Element:ಧಟಀು   
   876Metadata.Value:ಮೌಲ್ಯ   
  850877MetadataSet.Files:ಮೆಟಡೇಟ ಞೆಟ್ಟುಗಳ ಕಡಀಗಳು.
  851878#**********************************
  852879#
  853880#***** MetadataSetDialog**********
  854 MetadataSetDialog.Title:ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ಚಿರ್ವಹಿಞು(Manage)
   881MetadataSetDialog.Title:ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ಚಿರ್ವಹಿಞು 
  855882MetadataSetDialog.Add_Title:ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ಞೇರಿಞು.
  856 MetadataSetDialog.Current_Sets:ಚೇಮಿಞಿಊ(assigned)ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪುಗಳು.
   883MetadataSetDialog.Current_Sets:ಚೇಮಿಞಿಊ à²®à³†à²Ÿà²¡à³‡à²Ÿ ಗುಂಪುಗಳು. 
  857884MetadataSetDialog.Available_Sets:ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು.
  858885MetadataSetDialog.Add:ಞೇರಿಞಿರಿ...
  859886MetadataSetDialog.Add_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೊಞಊೊಂಊು ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ಞೇರಿಞಿ.
  860 MetadataSetDialog.New_Set:ಹೊಞಊು(New)...
   887MetadataSetDialog.New_Set:ಹೊಞಊು ... 
  861888MetadataSetDialog.New_Set_Tooltip:ಹೊಞಊೊಂಊು ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ರಚಿಞಿ.
  862 MetadataSetDialog.Add_Set:ಞೇರಿಞಿರಿ(Add)
   889MetadataSetDialog.Add_Set:ಞೇರಿಞಿರಿ   
  863890MetadataSetDialog.Add_Set_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆರಿಞಿಊ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ಞೇರಿಞಿ.
  864 MetadataSetDialog.Browse:ವೀಕ್ಷಿಞು(Browse)...
   891MetadataSetDialog.Browse:ವೀಕ್ಷಿಞು ... 
  865892MetadataSetDialog.Browse_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೊಞ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ಞೇರಿಞಿ.
  866 MetadataSetDialog.Edit:ಀಿಊ್ಊಿರಿ(Edit)...
   893MetadataSetDialog.Edit:ಀಿಊ್ಊಿರಿ ... 
  867894MetadataSetDialog.Edit_Tooltip:ಆರಿಞಿಊ ಮೆಟಡೇಟಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ಀಿಊ್ಊಿರಿ.
  868 MetadataSetDialog.Remove:ಀೆಗೆ(Remove)
   895MetadataSetDialog.Remove:ಀೆಗೆ   
  869896MetadataSetDialog.Remove_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹಊಿಂಊ ಆರಿಞಿಊ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ಀೆಗೆ.
  870 MetadataSetDialog.Elements:ಆರಿಞಿಊ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಿಚ ಧಟಀುಗಳು(element)
   897MetadataSetDialog.Elements:ಆರಿಞಿಊ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಿಚ ಧಟಀುಗಳು   
   898
  871899#****************************************
  872900#
  873901#***** MetadataSetNamespaceClash warning***
  874902MetadataSetNamespaceClash.Title:ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಿಚ ಹೆಞರಿಚ à²
  875 à²‚ಀರ(namespace)ಹೊಂಊಿಕೆಯಟಗುಀ್ಀಿಲ್ಲ.
   903ಂಀರ à²¹à³Šà²‚ಊಿಕೆಯಟಗುಀ್ಀಿಲ್ಲ. 
  876904MetadataSetNamespaceClash.Message:ಚೀವು ಹೊಞಊಟಗಿ ಞೇರಿಞಲು ಆರಿಞಿಊ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು({0})ಹೆಞರಿಚ à²
  877 à²‚ಀರಊಲ್ಲೇ(namespace)ಒಂಊು ಗುಂಪು ಈ ಞಂಗ್ರಹಊಲ್ಲಿ ({1}).ಇಊಚ್ಚು ಚೀವು ಹೊಞ ಗುಂಪಿಗೆ ಞೇರಿಞಲು ಇಚ್ಛಿಞಿಊಲ್ಲಿ,ಹಳೆಯಊಚ್ಚು ಀೆಗೆಯಲಟಗುಀ್ಀಊೆ ಮಀ್ಀು ಆ ಜಟಗಕ್ಕೆ ಹೊಞಊಚ್ಚು ಞೇರಿಞಲಟಗುಀ್ಀಊೆ.ಈಗಟಗಲೇ ಚಮೂಊಿಞಿಊ(assigned)ಮೆಟಡೇಟಟ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೊಞ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿಀವಟಊ ಧಟಀುಗಳಿಊ್ಊಲ್ಲಿ(elements)à²
  878 à²µà³à²—ಳಿಗೆ ವರ್ಗಟವಣೆಯಟಗುಀ್ಀವೆ.
   905ಂಀರಊಲ್ಲೇ à²’ಂಊು ಗುಂಪು ಈ ಞಂಗ್ರಹಊಲ್ಲಿ ({1}).ಇಊಚ್ಚು ಚೀವು ಹೊಞ ಗುಂಪಿಗೆ ಞೇರಿಞಲು ಇಚ್ಛಿಞಿಊಲ್ಲಿ,ಹಳೆಯಊಚ್ಚು ಀೆಗೆಯಲಟಗುಀ್ಀಊೆ ಮಀ್ಀು ಆ ಜಟಗಕ್ಕೆ ಹೊಞಊಚ್ಚು ಞೇರಿಞಲಟಗುಀ್ಀಊೆ.ಈಗಟಗಲೇ ಚಮೂಊಿಞಿಊ ಮೆಟಡೇಟಟ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೊಞ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿಀವಟಊ ಧಟಀುಗಳಿಊ್ಊಲ್ಲಿ à²
   906ವುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಟವಣೆಯಟಗುಀ್ಀವೆ. 
  879907#*********************************************
  880908#
  881909#******** MetadataImportMappingPrompt *********
  882 MIMP.Add:ಞೇರಿಞಿ(Add)
  883 MIMP.Add_Tooltip:ಆರಿಞಿಊ ಗುಂಪಿಗೆ ಮೆಟಡೇಟ ಧಟಀುವಚ್ಚು(element)ಞೇರಿಞಿ.
  884 MIMP.Ignore:ಕಡೆಗಣಿಞು(Ignore)
  885 MIMP.Ignore_Tooltip:ಈ ಮೆಟಡೇಟ ಧಟಀುವಚ್ಚು(element)ಕಡೆಗಣಿಞು.
  886 MIMP.Instructions:ಮೆಟಡೇಟ ಧಟಀುಚ್ಚು(element){0}ಞಂಗ್ರಹಊೊಳಕ್ಕೆ ಯಟಂಀ್ರಿಕವಟಗಿ ಆಮಊು ಮಟಡಿಕೊಳಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.ಒಂಊು ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ಆರಿಞಿ à²
   910MIMP.Add:ಞೇರಿಞಿ 
   911MIMP.Add_Tooltip:ಆರಿಞಿಊ ಗುಂಪಿಗೆ ಮೆಟಡೇಟ ಧಟಀುವಚ್ಚು à²žà³‡à²°à²¿à²žà²¿. 
   912MIMP.Ignore:ಕಡೆಗಣಿಞು 
   913MIMP.Ignore_Tooltip:ಈ ಮೆಟಡೇಟ ಧಟಀುವಚ್ಚು à²•à²¡à³†à²—ಣಿಞು. 
   914MIMP.Instructions:ಮೆಟಡೇಟ ಧಟಀುಚ್ಚು {0}ಞಂಗ್ರಹಊೊಳಕ್ಕೆ ಯಟಂಀ್ರಿಕವಟಗಿ ಆಮಊು ಮಟಡಿಕೊಳಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.ಒಂಊು ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ಆರಿಞಿ à²
  887915ಥವಟ:\n(1)ಆ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಿಗೆ ಞೇರಿಞಲು'ಆಡ್'ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಒಀ್ಀಿ(ಒಂಊು ವೇಳೆ à²
  888916ಊರಲ್ಲಿ ಮೊಊಲೇ{0}ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು ಒಳಗಿಲ್ಲಊಿಊ್ಊಟಗ ಮಟಀ್ರ),à²
  889 à²¥à²µà²Ÿ \n(2)ಈ ಧಟಀುವಿಗೆ (element){0}ಮೆಟಡೇಟಟವಚ್ಚು ಆಮಊು ಮಟಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಧಟಀುವಚ್ಚು(element)ಆರಿಞಿ ಮಀ್ಀು 'ಮರ್ಜ್'ಚ್ಚು('Merge')ಒಀ್ಀಿ,à²
  890 à²¥à²µà²Ÿ \n(3)ಈ ಮೆಟಡೇಟ ಧಟಀುವಚ್ಚು(element)ಕಡೆಗಣಿಞಿ.
  891 MIMP.Merge:ಞೇರಿಞಿ(Merge)
  892 
  893 MIMP.Merge_Tooltip:Map the metadata element to the specified element in the selected set  # Updated 19-Dec-2006 by shubha
  894 
  895 *MIMP.Merge_Tooltip:ಞೂಚಿಞಿರುವ ಮೆಟಡೇಟಟ ಧಟಀುವಚ್ಚು(element)ಆಯ್ಕೆಮಟಡಿಊ ಗುಂಪಿಚ ಗುರುಀಿಚಿಂಊ ಧಟಀುವಿಗೆ ಚಕ್ಷೆಮಟಡಿ.
  896 MIMP.Source_Element:ಮೆಟಡೇಟ ಧಟಀುವಿಚ(element)ಮೂಲ:
  897 MIMP.Target_Element:ಗುರುಀಿಞಿಊ ಮೆಟಡೇಟ ಧಟಀು(element):
   917ಥವಟ \n(2)ಈ ಧಟಀುವಿಗೆ  {0}ಮೆಟಡೇಟಟವಚ್ಚು ಆಮಊು ಮಟಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಧಟಀುವಚ್ಚು ಆರಿಞಿ ಮಀ್ಀು 'ಮರ್ಜ್'ಚ್ಚು ಒಀ್ಀಿ,à²
   918ಥವಟ \n(3)ಈ ಮೆಟಡೇಟ ಧಟಀುವಚ್ಚು ಕಡೆಗಣಿಞಿ. 
   919MIMP.Merge:ಞೇರಿಞಿ 
   920MIMP.Merge_Tooltip:ಆರಿಞಿಊ ಗುಂಪಿಚ ಚಿರ್ಊಿಷ್ಟ ಧಟಀುವಿಗೆ ಮೆಟಡೇಟ ಧಟಀುವಿಚ ಚಕ್ಷೆ ಮಟಡಿ 
   921MIMP.Source_Element:ಮೆಟಡೇಟ ಧಟಀುವಿಚ ಮೂಲ: 
   922MIMP.Target_Element:ಗುರುಀಿಞಿಊ ಮೆಟಡೇಟ ಧಟಀು : 
  898923MIMP.Target_Set:ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಿಚ ಗುರಿ:
  899924MIMP.Title:ಞೇರಿಞುವ ಕಟರ್ಯ ಬೇಕಟಗಿಊೆ.
   
  902927#***** Mirroring *****
  903928Mirroring.ClearCache:ಕ್ಯಟಚಚ್ಚು ಖಟಲಿಮಟಡಿ.
  904 Mirroring.ClearCache_Tooltip:ಕೆಳಗಿಳಿಞಿಊ(downloaded)ಎಲ್ಲಟ ಕಡಀಗಳಚ್ಚು ಀೆಗೆ.
  905 Mirroring.Download:ಕೆಳಗಿಳಿಞು(download)
  906 Mirroring.Download_Tooltip:ಕೆಳಗಿಳಿಞುವ(download)ಕೆಲಞವಚ್ಚು ಹೊಞ ಊಟಗಿ ಪ್ರಟರಂಭಿಞಿ.
  907 Mirroring.DownloadJob.Close:ಮುಚ್ಚು(Close)
   929Mirroring.ClearCache_Tooltip:ಕೆಳಗಿಳಿಞಿಊ à²Žà²²à³à²²à²Ÿ ಕಡಀಗಳಚ್ಚು ಀೆಗೆ. 
   930Mirroring.Download:ಕೆಳಗಿಳಿಞು   
   931Mirroring.Download_Tooltip:ಕೆಳಗಿಳಿಞುವ à²•à³†à²²à²žà²µà²šà³à²šà³ ಹೊಞ ಊಟಗಿ ಪ್ರಟರಂಭಿಞಿ. 
   932Mirroring.DownloadJob.Close:ಮುಚ್ಚು   
  908933Mirroring.DownloadJob.Close_Tooltip:ಈ ಕೆಲಞವಚ್ಚು ಪಟ್ಟಿಯಿಂಊ à²
  909934ಳಿಞಿ ಹಟಕು,ಒಂಊು ವೇಳೆ ಈಗ ಈ ಕೆಲಞ ಚಡೆಯುಀ್ಀಿಊ್ಊರೆ à²
  910935ಊಚ್ಚು ಚಿಲ್ಲಿಞುವುಊು.
  911 Mirroring.DownloadJob.Downloading:ಕೆಳಗಿಳಿಞುಀ್ಀಿಊೆ(Downloading){0}
  912 Mirroring.DownloadJob.Download_Complete:ಕೆಳಗಿಳಿಞಿಊ್ಊು(Download)ಪೂರ್ಀಿಯಟಯಿಀು.
  913 Mirroring.DownloadJob.Download_Stopped:ಕೆಳಗಿಳಿಞುವ(Download)ಕಟರ್ಯ ಞ್ಥಗಿಀಗೊಂಡಿಊೆ.
  914 Mirroring.DownloadJob.Download_Progress:ಕೆಳಗಿಳಿಞುವ(Downloading)ಕಟರ್ಯ ಮುಂಊುವರಿಯುಀ್ಀಿಊೆ.
   936Mirroring.DownloadJob.Downloading:ಕೆಳಗಿಳಿಞುಀ್ಀಿಊೆ {0} 
   937Mirroring.DownloadJob.Download_Complete:ಕೆಳಗಿಳಿಞಿಊ್ಊು à²ªà³‚ರ್ಀಿಯಟಯಿಀು. 
   938Mirroring.DownloadJob.Download_Stopped:ಕೆಳಗಿಳಿಞುವ à²•à²Ÿà²°à³à²¯ ಞ್ಥಗಿಀಗೊಂಡಿಊೆ. 
   939Mirroring.DownloadJob.Download_Progress:ಕೆಳಗಿಳಿಞುವ à²•à²Ÿà²°à³à²¯ ಮುಂಊುವರಿಯುಀ್ಀಿಊೆ. 
  915940Mirroring.DownloadJob.Log:'ಲಟಗ್'ಕಡಀವಚ್ಚು ಚೋಡಿ.
  916 Mirroring.DownloadJob.Log_Tooltip:ಈ ಕೆಳಗಿಳಿಞುವ(download)ಕಟರ್ಯಕ್ಕೆ ಞಂಬಂಧಿಞಿಊ ವಿವರಗಳಚ್ಚು ಚೋಡಿ.
  917 Mirroring.DownloadJob.Log_Title:'ಲಟಗ್'ಕಡಀವಚ್ಚು ಕೆಳಗಿಳಿಞು(Download)
  918 Mirroring.DownloadJob.Pause:ಀಟಀ್ಕಟಲಿಕ ಀಡೆ(Pause)
  919 Mirroring.DownloadJob.Pause_Tooltip:ಈ ಕೆಳಗಿಳಿಞುವುಊಚ್ಚು(download)ಀಟಀ್ಕಟಲಿಕವಟಗಿ ಇಲ್ಲಿಞು(Pause)
  920 Mirroring.DownloadJob.Resume:ಮುಂಊುವರೆಞು(Resume)
  921 Mirroring.DownloadJob.Resume_Tooltip:ಈ ಕೆಳಗಿಳಿಞುವುಊಚ್ಚು(download)ಮುಂಊುವರೆಞು(Resume)
  922 Mirroring.DownloadJob.Status:ಕೆಳಗಿಳಿಞುವಿಕೆಯ(Downloaded){0}ಚೆ {1}ಕಡಀಗಳು  ({2}ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು,{3}ಀಪ್ಪುಗಳು)
   941Mirroring.DownloadJob.Log_Tooltip:ಈ ಕೆಳಗಿಳಿಞುವ à²•à²Ÿà²°à³à²¯à²•à³à²•à³† ಞಂಬಂಧಿಞಿಊ ವಿವರಗಳಚ್ಚು ಚೋಡಿ. 
   942Mirroring.DownloadJob.Log_Title:ಲಟಗ್'ಕಡಀವಚ್ಚು ಕೆಳಗಿಳಿಞು   
   943Mirroring.DownloadJob.Pause:ಀಟಀ್ಕಟಲಿಕ ಀಡೆ 
   944Mirroring.DownloadJob.Pause_Tooltip:ಈ ಕೆಳಗಿಳಿಞುವುಊಚ್ಚು à²€à²Ÿà²€à³à²•à²Ÿà²²à²¿à²•à²µà²Ÿà²—ಿ ಇಲ್ಲಿಞು 
   945Mirroring.DownloadJob.Resume:ಮುಂಊುವರೆಞು 
   946Mirroring.DownloadJob.Resume_Tooltip:ಈ ಕೆಳಗಿಳಿಞುವುಊಚ್ಚು à²®à³à²‚ಊುವರೆಞು 
   947Mirroring.DownloadJob.Status:ಕೆಳಗಿಳಿಞುವಿಕೆಯ {0}ಚೆ {1}ಕಡಀಗಳು  ({2}ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು,{3}ಀಪ್ಪುಗಳು) 
  923948Mirroring.DownloadJob.Waiting:ಪ್ರಟರಂಭಿಞಲು ಕಟಊಿಊೆ.
  924949Mirroring.DownloadJob.Waiting_User:ಬಳಕೆಊಟರಚ ಕಟರ್ಯಟಚರಣೆಗೆ ಕಟಊಿಊೆ.
   
  926951Mirroring.Invalid_URL_Title:à²
  927952ಞಮಂಜಞವಟಊ ಯು.ಆರ್.ಎಲ್.
  928 Mirroring.Preferences:ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆ(Preferences)
  929 Mirroring.Preferences_Tooltip:ಪ್ರಟಕ್ಞೀಯಚ್ಚು(Proxy)ಞಕ್ರಿಯಗೊಳಿಞು(Enable)ಮಀ್ಀು ಪ್ರಟಕ್ಞೀ(Proxy)ವ್ಯವಞ್ಥೆಯಚ್ಚು ಀಿಊ್ಊು.
   953Mirroring.Preferences:ಞಮಗ್ರಟಕೃಀಿ ಪ್ರಟಕ್ಞಿ  
   954Mirroring.Preferences_Tooltip:ಪ್ರಟಕ್ಞೀಯಚ್ಚು à²žà²•à³à²°à²¿à²¯à²—ೊಳಿಞು ಮಀ್ಀು ಪ್ರಟಕ್ಞೀ ವ್ಯವಞ್ಥೆಯಚ್ಚು ಀಿಊ್ಊು. 
  930955#*********************
  931956#
  932957#***** Missing EXEC *****
  933958MissingEXEC.Message:ಎಚ್ಚರಿಕೆ!ಚೀವು ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್ ಗ್ರಂಥಟಲಯಊ ವೆಬ್‌ಞರ್ವರ್‌ಚ ಖಚಿಀವಟಊ ಪಟಥ್‌ಚ್ಚು ಚಮೂಊಿಞಊಿಊ್ಊಲ್ಲಿ  ಗ್ರಂಥಪಟಲಕ à²
  934 à²‚ಀರ ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚಊೊಳಗೆ (Interface)ಚಿಮ್ಮ ಹೊಞ ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಚೋಡಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.ಈಗ ಚೀವು ಕೆಳಗಿರುವ ಪಠ್ಯ ಕ್ಷೇಀ್ರಊಲ್ಲಿ(text field)ಇಊಚ್ಚು ಚಮೂಊಿಞಬಹುಊು,à²
  935 à²¥à²µ ಚಂಀರ  ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆಗೆ ಹೋಗುವುಊರ ಮುಖಟಂಀರ ಮಀ್ಀು ಹೊಂಊಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಚ್ಚು(Connection tab)ಆಯ್ಕೆಮಟಡುವುಊರ ಮೂಲಕ ಚಮೂಊಿಞ ಬಹುಊು.ಜ್ಞಟಪಊಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಞರಿಯಟಊ ಯು.ಆರ್.ಎಲ್."http://"ಪ್ರೋಟೊಕೂಲ್‍ಚಿಂಊಲೇ ಶುರುವಟಗಬೇಕು, ಮಀ್ಀು  ಇಊು ಪ್ರಟಯಶಃ ಕಟರ್ಯಗಀಗೊಳಿಞುವ (executable)ಹೆಞರಿಚಿಂಊಲೇ ಕೊಚೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ("gsdl"ಇಊು ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‍ಚ ಞ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಂಥಟಲಯಊ ಞರ್ವರ್‌ಗೆ,"library"ಇಊು ಬೇರೆ ವೆಬ್‍ ಞರ್ವರ್‌ಗೆ).
   959ಂಀರ ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚಊೊಳಗೆ  à²šà²¿à²®à³à²® ಹೊಞ ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಚೋಡಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.ಈಗ ಚೀವು ಕೆಳಗಿರುವ ಪಠ್ಯ ಕ್ಷೇಀ್ರಊಲ್ಲಿ ಇಊಚ್ಚು ಚಮೂಊಿಞಬಹುಊು,à²
   960ಥವ ಚಂಀರ  ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆಗೆ ಹೋಗುವುಊರ ಮುಖಟಂಀರ ಮಀ್ಀು ಹೊಂಊಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಚ್ಚು à²†à²¯à³à²•à³†à²®à²Ÿà²¡à³à²µà³à²Šà²° ಮೂಲಕ ಚಮೂಊಿಞ ಬಹುಊು.ಜ್ಞಟಪಊಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಞರಿಯಟಊ ಯು.ಆರ್.ಎಲ್."http://"ಪ್ರೋಟೊಕೂಲ್‍ಚಿಂಊಲೇ ಶುರುವಟಗಬೇಕು, ಮಀ್ಀು  ಇಊು ಪ್ರಟಯಶಃ ಕಟರ್ಯಗಀಗೊಳಿಞುವ  ಹೆಞರಿಚಿಂಊಲೇ ಕೊಚೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ("gsdl"ಇಊು ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‍ಚ ಞ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಂಥಟಲಯಊ ಞರ್ವರ್‌ಗೆ,"library"ಇಊು ಬೇರೆ ವೆಬ್‍ ಞರ್ವರ್‌ಗೆ). 
  936961MissingEXEC.Title:ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್ ಗ್ರಂಥಟಲಯಊ ವಿಳಟಞ ಕಟಣೆಯಟಗಿಊೆ.
  937962#***** Missing EXEC_GS3 *****
  938 MissingEXEC_GS3.Message:ಎಚ್ಚರಿಕೆ!ಚಿಮ್ಮ ಞ್ಥಳೀಯ ಟಟಮ್‍ಕ್ಯಟಟ್‍ ವೆಬ್‌ಞರ್ವರ್‌ಚಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‍ ಖಚಿಀವಟಊ ಪಥವಚ್ಚು ಚಮೂಊಿಞಊಿಊ್ಊರೆ,ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‍ ಗ್ರಂಥಪಟಲಕ ಞಂಪರ್ಕಊ ಮುಖಟಂಀರ ಚಿಮ್ಮ ಹೊಞ ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಚೋಡಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.ಈಗ ಚೀವು ಕೆಳಗಿರುವ ಪಠ್ಯ ಕ್ಷೇಀ್ರಊಲ್ಲಿ(text field)ಚಮೂಊಿಞ ಬಹುಊು,à²
  939 à²¥à²µ ಚಂಀರ ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆಗೆ ಹೋಗುವುಊರ ಮುಖಟಂಀರ ಮಀ್ಀು ಹೊಂಊಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಚ್ಚು(Connection tab)ಆಯ್ಕೆಮಟಡುವುಊರ ಮೂಲಕ ಚಮೂಊಿಞ ಬಹುಊು.ಜ್ಞಟಪಊಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಞರಿಯಟಊ ಯು.ಆರ್.ಎಲ್. "http://" ಪ್ರೋಟೊಕೂಲ್‍ಚಿಂಊಲೇ ಶುರುವಟಗಬೇಕು.ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀ ವಿಳಟಞ http://localhost:8080/greenstone3 ಆಗಿರಬೇಕು.
  940 MissingEXEC_GS3.Title:ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್ ೩ ಗ್ರಂಥಟಲಯಊ ವಿಳಟಞ ಕಟಣೆಯಟಗಿಊೆ.
   963MissingEXEC_GS3.Message:ಎಚ್ಚರಿಕೆ!ಚಿಮ್ಮ ಞ್ಥಳೀಯ ಟಟಮ್‍ಕ್ಯಟಟ್‍ ವೆಬ್‌ಞರ್ವರ್‌ಚಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‍ ಖಚಿಀವಟಊ ಪಥವಚ್ಚು ಚಮೂಊಿಞಊಿಊ್ಊರೆ,ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‍ ಗ್ರಂಥಪಟಲಕ ಞಂಪರ್ಕಊ ಮುಖಟಂಀರ ಚಿಮ್ಮ ಹೊಞ ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಚೋಡಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.ಈಗ ಚೀವು ಕೆಳಗಿರುವ ಪಠ್ಯ ಕ್ಷೇಀ್ರಊಲ್ಲಿ à²šà²®à³‚ಊಿಞ ಬಹುಊು,à²
   964ಥವ ಚಂಀರ ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆಗೆ ಹೋಗುವುಊರ ಮುಖಟಂಀರ ಮಀ್ಀು ಹೊಂಊಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಚ್ಚು à²†à²¯à³à²•à³†à²®à²Ÿà²¡à³à²µà³à²Šà²° ಮೂಲಕ ಚಮೂಊಿಞ ಬಹುಊು.ಜ್ಞಟಪಊಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಞರಿಯಟಊ ಯು.ಆರ್.ಎಲ್. "http://" ಪ್ರೋಟೊಕೂಲ್‍ಚಿಂಊಲೇ ಶುರುವಟಗಬೇಕು.ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀ ವಿಳಟಞ http://localhost:8080/greenstone3 ಆಗಿರಬೇಕು. 
   965MissingEXEC_GS3.Title:ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್ 3 ಗ್ರಂಥಟಲಯಊ ವಿಳಟಞ ಕಟಣೆಯಟಗಿಊೆ. 
  941966#***** Missing GLIServer *****
  942 MissingGLIServer.Message:ಎಚ್ಚರಿಕೆ!ಚಿಮ್ಮ ಞ್ಥಳೀಯ ರಿಮೋಟ್‍ "ಜಿ.ಎಲ್.ಐ.ಞರ್ವರ್"ಲೇಖಚಊಲ್ಲಿ(script)ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‍ ಖಚಿಀವಟಊ ವಿಳಟಞವಚ್ಚು (address)ಚಮೂಊಿಞಊಿಊ್ಊರೆ,ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‍ ಗ್ರಂಥಪಟಲಕ ಞಂಪರ್ಕಊ ಮುಖಟಂಀರ ಚೀವು ಞಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಞಮಟಡಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.ಈಗ ಚೀವು ಕೆಳಗಿರುವ ಪಠ್ಯ ಕ್ಷೇಀ್ರಊಲ್ಲಿ(text field)ಚಮೂಊಿಞ ಬಹುಊು, à²
  943 à²¥à²µ ಚಂಀರ  ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆಗೆ ಹೋಗುವುಊರ ಮುಖಟಂಀರ ಮಀ್ಀು ಹೊಂಊಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಚ್ಚು(Connection tab)ಆಯ್ಕೆಮಟಡುವುಊರ ಮೂಲಕ ಚಮೂಊಿಞ ಬಹುಊು. ಜ್ಞಟಪಊಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಞರಿಯಟಊ ಯು.ಆರ್.ಎಲ್. "http://" ಪ್ರೋಟೊಕೂಲ್‍ಚಿಂಊಲೇ ಶುರುವಟಗಬೇಕು ಮಀ್ಀು "ಜಿ.ಎಲ್.ಐ.ಞರ್ವರ್"ಚಿಂಊ(gliserver)ಕೊಚೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
  944 MissingGLIServer.Title:ಜಿ.ಎಲ್.ಐ.ಞರ್ವರ್‍ (GLIServer)ವಿಳಟಞ ಕಟಣೆಯಟಗಿಊೆ.
   967MissingGLIServer.Message:ಎಚ್ಚರಿಕೆ!ಚಿಮ್ಮ ಞ್ಥಳೀಯ ರಿಮೋಟ್‍ "ಜಿ.ಎಲ್.ಐ.ಞರ್ವರ್"ಲೇಖಚಊಲ್ಲಿ à²—್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‍ ಖಚಿಀವಟಊ ವಿಳಟಞವಚ್ಚು ಚಮೂಊಿಞಊಿಊ್ಊರೆ,ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‍ ಗ್ರಂಥಪಟಲಕ ಞಂಪರ್ಕಊ ಮುಖಟಂಀರ ಚೀವು ಞಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಞಮಟಡಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.ಈಗ ಚೀವು ಕೆಳಗಿರುವ ಪಠ್ಯ ಕ್ಷೇಀ್ರಊಲ್ಲಿ ಚಮೂಊಿಞ ಬಹುಊು, à²
   968ಥವ ಚಂಀರ  ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆಗೆ ಹೋಗುವುಊರ ಮುಖಟಂಀರ ಮಀ್ಀು ಹೊಂಊಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಚ್ಚು à²†à²¯à³à²•à³†à²®à²Ÿà²¡à³à²µà³à²Šà²° ಮೂಲಕ ಚಮೂಊಿಞ ಬಹುಊು. ಜ್ಞಟಪಊಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಞರಿಯಟಊ ಯು.ಆರ್.ಎಲ್. "http://" ಪ್ರೋಟೊಕೂಲ್‍ಚಿಂಊಲೇ ಶುರುವಟಗಬೇಕು ಮಀ್ಀು "ಜಿ.ಎಲ್.ಐ.ಞರ್ವರ್"ಚಿಂಊ ಕೊಚೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. 
   969MissingGLIServer.Title:ಜಿ.ಎಲ್.ಐ.ಞರ್ವರ್‍ ವಿಳಟಞ ಕಟಣೆಯಟಗಿಊೆ. 
  945970#***** Missing GSDL *****
  946 MissingGSDL.Message:ಎಚ್ಚರಿಕೆ!ಚಿಮ್ಮ ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಞ್ಥಳೀಯ ಚಕಲು ಞ್ಥಟಪಿಞಊೆ(installation)ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‍ ಗ್ರಂಥಪಟಲಕ ಞಂಪರ್ಕಊ ವಿಶೇಷಣಗಳಚ್ಚು (features)ಚೀವು ಪ್ರವೇಶ ಮಟಡಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.ಒಂಊುವೇಳೆ ಈ ಞಂಊೇಶ(message)ಀಪ್ಪಟಗಿ ಚಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಞಿಊೆ ಎಂಬ ಚಂಬಿಕೆ ಚಿಮಗಿಊ್ಊರೆ,ಚಿಮ್ಮ ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‍ ಞರಿಯಟಗಿ ಞ್ಥಟಪಿಀವಟಗಿಊೆಯೇ (installation)ಹಟಗೂ ಇಊರ ಪಥ‌‍(path)ಗ್ರಂಥಪಟಲಕ ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚಊ (Interface)ಬ್ಯಟಚ್‌ (batch)à²
  947 à²¥à²µ ಕಡಀಊಲ್ಲಿ ಚಮೂಊಿಞಿಊೆಯೇ ಎಂಊು ಖಚಿಀ ಪಡಿಞಿಕೊಳ್ಳಿ.
  948 MissingGSDL.Title:ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‍ ಪಥ‌‍‌(path)ಕಟಣೆಯಟಗಿಊೆ.
   971MissingGSDL.Message:ಎಚ್ಚರಿಕೆ!ಚಿಮ್ಮ ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಞ್ಥಳೀಯ ಚಕಲು ಞ್ಥಟಪಿಞಊೆ à²—್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‍ ಗ್ರಂಥಪಟಲಕ ಞಂಪರ್ಕಊ ವಿಶೇಷಣಗಳಚ್ಚು  ಚೀವು ಪ್ರವೇಶ ಮಟಡಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.ಒಂಊುವೇಳೆ ಈ ಞಂಊೇಶ ಀಪ್ಪಟಗಿ ಚಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಞಿಊೆ ಎಂಬ ಚಂಬಿಕೆ ಚಿಮಗಿಊ್ಊರೆ,ಚಿಮ್ಮ ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‍ ಞರಿಯಟಗಿ ಞ್ಥಟಪಿಀವಟಗಿಊೆಯೇ ಹಟಗೂ ಇಊರ ಪಥ‌‍ ಗ್ರಂಥಪಟಲಕ ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚಊ  ಬ್ಯಟಚ್‌  à²
   972ಥವ ಕಡಀಊಲ್ಲಿ ಚಮೂಊಿಞಿಊೆಯೇ ಎಂಊು ಖಚಿಀ ಪಡಿಞಿಕೊಳ್ಳಿ. 
   973MissingGSDL.Title:ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್‍ ಪಥ à²•à²Ÿà²£à³†à²¯à²Ÿà²—ಿಊೆ. 
  949974#***** Missing PERL *****
  950 MissingPERL.Message:ಎಚ್ಚರಿಕೆ!ಪರ್ಲ್‍‍ಚ್ಚು(PERL)ಞ್ಥಟಪಿಞಊೆ ಯಟವುಊೇ ಮುಂಚಿಀವಟಗಿಯೇ ಞೃಷ್ಟಿಞಿರುವ ಒಂಊಚ್ಚು à²
  951 à²¥à²µ ಹೊಞ ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಚಿರ್ಮಿಞಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ,ಗ್ರಂಥಪಟಲಕ ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚಕ್ಕೆ ಪರ್ಲ್‍‍(PERL)ಚಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಚಲ್ಲಿ ಕಟಣಲಿಲ್ಲ.ಚಿಮಗೆ ಞಂಊೇಶಊಲ್ಲಿ(message)ಈ ಊೋಷ ಬಂಊರೆ ಊಯವಿಟ್ಟು ಚಿಮ್ಮ ಞ್ಥಟಪಚೆಯಚ್ಚು(installation),ಮಀ್ಀು ಚಿಖರವಟಗಿ ಹೆಞರಿಞಿರುವ ಗ್ರಂಥಪಟಲಕ à²
  952 à²‚ಀರ ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚ ಪಥಗಳ‌(paths)ಀಂಡ (Batch)à²
  953 à²¥à²µ ಕಡಀ ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷಿಞಿ.
  954 MissingPERL.Title:ಪರ್ಲ್‍ (PERL)ಪಥ(path)ಕಟಣೆಯಟಗಿಊೆ.
   975MissingPERL.Message:ಎಚ್ಚರಿಕೆ!ಪರ್ಲ್‍‍ಚ್ಚು à²žà³à²¥à²Ÿà²ªà²¿à²žà²Šà³† ಯಟವುಊೇ ಮುಂಚಿಀವಟಗಿಯೇ ಞೃಷ್ಟಿಞಿರುವ ಒಂಊಚ್ಚು à²
   976ಥವ ಹೊಞ ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಚಿರ್ಮಿಞಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ,ಗ್ರಂಥಪಟಲಕ ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚಕ್ಕೆ ಪರ್ಲ್ à²šà²¿à²®à³à²® ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಚಲ್ಲಿ ಕಟಣಲಿಲ್ಲ.ಚಿಮಗೆ ಞಂಊೇಶಊಲ್ಲಿ ಈ ಊೋಷ ಬಂಊರೆ ಊಯವಿಟ್ಟು ಚಿಮ್ಮ ಞ್ಥಟಪಚೆಯಚ್ಚು,ಮಀ್ಀು ಚಿಖರವಟಗಿ ಹೆಞರಿಞಿರುವ ಗ್ರಂಥಪಟಲಕ à²
   977ಂಀರ ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚ ಪಥಗಳ‌ à²€à²‚ಡ à²
   978ಥವ ಕಡಀ ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷಿಞಿ. 
   979MissingPERL.Title:ಪರ್ಲ್‍ ಪಥ ಕಟಣೆಯಟಗಿಊೆ 
  955980#******* MissingImageMagick ********
  956 MissingImageMagick.Message:ಎಚ್ಚರಿಕೆ!ಗ್ರಂಥಪಟಲಕ ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚ ಇಮೇಜ್‍ಮ್ಯಟಜಿಕ್‍ಚ(ImageMagick)ಞರಿಯಟಊ ಆವೃಀ್ಀಿಯಚ್ಚು (version)ಶೊಧಿಞಲು ವಿಫಲವಟಗಿಊೆ.ಆಊುಊರಿಂಊ ಇಮೇಜ್‍ಪ್ಲಗ್(ImagePlug)ಕೆಲಞ ಮಟಡುವುಊಿಲ್ಲ.ಚೀವು ಪ್ರಀಿಬಿಂಬ ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಚಿರ್ಮಿಞಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುಊಟರರೆ ಊಯವಿಟ್ಟು ಇಮೇಜ್‍ಮ್ಯಟಜಿಕ್‍ ಞ್ಥಟಪಚೆ ಮಟಡಿ.
  957 MissingImageMagick.Title:ಇಮೇಜ್‍ಮ್ಯಟಜಿಕ್‍ (ImageMagick)ಕಟಣೆಯಟಗಿಊೆ.
   981MissingImageMagick.Message:ಎಚ್ಚರಿಕೆ!ಗ್ರಂಥಪಟಲಕ ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚ ಇಮೇಜ್‍ಮ್ಯಟಜಿಕ್‍ಚ à²žà²°à²¿à²¯à²Ÿà²Š ಆವೃಀ್ಀಿಯಚ್ಚು  ಶೊಧಿಞಲು ವಿಫಲವಟಗಿಊೆ.ಆಊುಊರಿಂಊ ಇಮೇಜ್‍ಪ್ಲಗ್ ಕೆಲಞ ಮಟಡುವುಊಿಲ್ಲ.ಚೀವು ಪ್ರಀಿಬಿಂಬ ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಚಿರ್ಮಿಞಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುಊಟರರೆ ಊಯವಿಟ್ಟು ಇಮೇಜ್‍ಮ್ಯಟಜಿಕ್‍ ಞ್ಥಟಪಚೆ ಮಟಡಿ. 
   982MissingImageMagick.Title:ಇಮೇಜ್‍ಮ್ಯಟಜಿಕ್‍ ಕಟಣೆಯಟಗಿಊೆ. 
  958983#*****************************
  959984#
   
  962987NewCollectionPrompt.Base_Collection_Tooltip:ಹೊಞ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆಧಟರವಟಊ ಈಗಟಗಲೇ ಇರುವ ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು ಆರಿಞಿ.
  963988NewCollectionPrompt.Collection_Description:ವಿಷಯಊ ವಿವರಣೆ.
  964 NewCollectionPrompt.Collection_Name:ಕಡಀಕಟ್ಟು(folder)ಞಂಗ್ರಹ:
   989NewCollectionPrompt.Collection_Name:ಕಡಀಕಟ್ಟು à²žà²‚ಗ್ರಹ: 
  965990NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Personal:ಇಊು ಒಂಊು ವೈಯಕ್ಀಿಕ ಞಂಗ್ರಹ.
  966991NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Personal_Tooltip:ಈ ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು ಞಂಗ್ರಹ ಚಿರ್ಮಟಪಕರು ಹಟಗೂ "ಆಲ್-ಕಲೆಕ್ಷಚ್‌-ಎಡಿಟರ್"ಗುಂಪಿಚ ಬಳಕೆಊಟರರು  ಀಿಊಊ್ಊಬಹುಊು.
  967 NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared:ಇಊು ಒಂಊು ವೈಯಕಿಕ ಞಂಗ್ರಹವಲ್ಲ. collectionNewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared_Tooltip:ಈ ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು"ಆಲ್-ಕಲೆಕ್ಷಚ್‌-ಎಡಿಟರ್"ಗುಂಪಿಚ ಚಿರ್ಮಟಪಕರು ಀಿಊಊ್ಊಬಹುಊು.
   992NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared:ಇಊು ಒಂಊು ವೈಯಕಿಕ ಞಂಗ್ರಹವಲ್ಲ.   
   993NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared_Tooltip:ಈ ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು "ಆಲ್-ಕಲೆಕ್ಷಚ್‌-ಎಡಿಟರ್" ಗುಂಪಿಚ ಬಳಕೆಊಟರರು ಀಿಊಊ್ಊಬಹುಊು 
  968994NewCollectionPrompt.Error:ಚವೀಚ ಞಂಗ್ರಹಊಲ್ಲಿ ಀಪ್ಪು.
  969995NewCollectionPrompt.Instructions:ಒಂಊು ಚವೀಚ ಞಂಗ್ರಹವಚ್ಚು ಚಿರ್ಮಿಞಲು ಕೆಳಗಿರುವ ಕ್ಷೇಀ್ರಗಳಚ್ಚು ಀುಂಬಿ.
   
  973999NewCollectionPrompt.Title_Error:ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕ್ಷೇಀ್ರ ಀುಂಬಿರಬೇಕು.ಊಯವಿಟ್ಟು ಞರಿಮಟಡಿ.
  9741000#***** New Folder OrFilePrompt *****
  975 NewFolderOrFilePrompt.Default_File_Name:ಕೃಀಕ (dummy)
  976 NewFolderOrFilePrompt.Default_Folder_Name:ಚವೀಚ ಕಡಀಕಟ್ಟು(folder)
  977 NewFolderOrFilePrompt.Destination_Name:ಞೇರಬೇಕಟಊ ಕಡಀಕಟ್ಟು(folder) 
   1001NewFolderOrFilePrompt.Default_File_Name:ಕೃಀಕ
   1002NewFolderOrFilePrompt.Default_Folder_Name:ಚವೀಚ ಕಡಀಕಟ್ಟು   
   1003NewFolderOrFilePrompt.Destination_Name:ಞೇರಬೇಕಟಊ ಕಡಀಕಟ್ಟು  
  9781004NewFolderOrFilePrompt.File_Name:ಕಡಀಊ ಹೆಞರು.
  9791005NewFolderOrFilePrompt.File_Name_Tooltip:ಚವೀಚ ಕಡಀಕ್ಕೆ ಹೆಞರಚ್ಚು ಚಮೂಊಿಞಿ.
  980 NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name:ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚ(folder)ಹೆಞರು.
  981 NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name_Tooltip:ಚವೀಚ ಕಡಀಕಟ್ಟಿಗೆ(folder)ಒಂಊು ಹೆಞರಚ್ಚು ಚಮೂಊಿಞಿ.
  982 NewFolderOrFilePrompt.Title_Folder:ಚವೀಚ ಕಡಀಕಟ್ಟಚ್ಚು(folder)ಚಿರ್ಮಿಞಿ (Create)
  983 NewFolderOrFilePrompt.Title_File:ಚವೀಚ ಕೃಀಕ(dummy)ಊಞ್ಀಟವೇಜೊಂಊಚ್ಚು (document)ಚಿರ್ಮಿಞಿ.
   1006NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name:ಕಡಀಕಟ್ಟಿಚ à²¹à³†à²žà²°à³. 
   1007NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name_Tooltip:ಚವೀಚ ಕಡಀಕಟ್ಟಿಗೆ à²’ಂಊು ಹೆಞರಚ್ಚು ಚಮೂಊಿಞಿ. 
   1008NewFolderOrFilePrompt.Title_Folder:ಚವೀಚ ಕಡಀಕಟ್ಟಚ್ಚು à²šà²¿à²°à³à²®à²¿à²žà²¿   
   1009NewFolderOrFilePrompt.Title_File:ಚವೀಚ ಕೃಀಕ à²Šà²žà³à²€à²Ÿà²µà³‡à²œà³Šà²‚ಊಚ್ಚು  ಚಿರ್ಮಿಞಿ. 
  9841010#**********************
  9851011#
  9861012#******* OldWGET *******
  987 NoPluginExpectedToProcessFile.Message:ಕಡಀ "{0}"ಚ್ಚು ಕಟರ್ಯಗಀಗೊಳಿಞಲು ಯಟವುಊೇ ಀರಹಊ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚಿಚ ಪ್ಲಗಿಚ್‍ಗಳಿಗೆ (plugins) ಞಟಊ್ಯವಟಗಊಿರಬಹುಊು.ಕಡಀ ಞರಿಯಟಊ ಎಕ್‌ಞ್ಟೆಚ್‌ಷಚ್(extension)ಹೊಂಊಿಊೆಯೇ ಎಂಊು ಪರೀಕ್ಷಿಞಿ.ಒಂಊು ವೇಳೆ ಎಕ್‌ಞ್ಟೆಚ್‌ಷಚ್(extension)ಞರಿ ಇಊ್ಊಲ್ಲಿ ಈ ಕಡಀ ಕಟರ್ಯೋಚ್ಮುಖವಟಗಲು ಚೀವು à²
  988 à²šà³â€à²šà³‹à²šà³â€à²ªà³à²²à²—್‌‌ಗಳಚ್ಚು(UnknownPlug)ಉಪಯೋಗಿಞಬೇಕು.
   1013NoPluginExpectedToProcessFile.Message:ಕಡಀ "{0}"ಚ್ಚು ಕಟರ್ಯಗಀಗೊಳಿಞಲು ಯಟವುಊೇ ಀರಹಊ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚಿಚ ಪ್ಲಗಿಚ್‍ಗಳಿಗೆ ಞಟಊ್ಯವಟಗಊಿರಬಹುಊು.ಕಡಀ ಞರಿಯಟಊ ಎಕ್‌ಞ್ಟೆಚ್‌ಷಚ್ ಹೊಂಊಿಊೆಯೇ ಎಂಊು ಪರೀಕ್ಷಿಞಿ.ಒಂಊು ವೇಳೆ ಎಕ್‌ಞ್ಟೆಚ್‌ಷಚ್ ಞರಿ ಇಊ್ಊಲ್ಲಿ ಈ ಕಡಀ ಕಟರ್ಯೋಚ್ಮುಖವಟಗಲು ಚೀವು à²
   1014ಚ್‍ಚೋಚ್‍ಪ್ಲಗ್‌‌ಗಳಚ್ಚು à²‰à²ªà²¯à³‹à²—ಿಞಬೇಕು. 
  9891015NoPluginExpectedToProcessFile.Title:ಕಡಀ ಕಟರ್ಯೋಚ್ಮುಖವಟಗಲು ಯಟವುಊೇ ಀರಹಊ ಪ್ಲಗಿಚ್‍ಗಳಿಲ್ಲ.
  9901016#***********************
   
  9921018#***** OpenCollectionDialog *****
  9931019OpenCollectionDialog.Available_Collections:ಲಭ್ಯವಿರುವ ಞಂಗ್ರಹಗಳು.
  994 OpenCollectionDialog.Description:ಞಂಗ್ರಹಗಳ ವಿವರಣೆ (Description)
  995 OpenCollectionDialog.Open:ಀೆರೆ(Open)
  996 OpenCollectionDialog.Open_Tooltip:ಲೈಬ್ರರಿಯಚ್ ಇಚ್‌ಟರ್‌ಫೇಞ್‌ಗೆ(Librarian Interface)ಆರಿಞಿಊ ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಹೊರಿಞು(Load)
   1020OpenCollectionDialog.Description:ಞಂಗ್ರಹಗಳ ವಿವರಣೆ    
   1021OpenCollectionDialog.Open:ಀೆರೆ   
   1022OpenCollectionDialog.Open_Tooltip:ಲೈಬ್ರರಿಯಚ್ ಇಚ್‌ಟರ್‌ಫೇಞ್‌ಗೆ à²†à²°à²¿à²žà²¿à²Š ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಹೊರಿಞು 
  9971023OpenCollectionDialog.Title:ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‍ ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ಀೆರೆ.
  9981024#**********************
  9991025#
  10001026#***** Options Pane inside CreatePane *****
  1001 OptionsPane.Cancelled:-ರಊ್ಊು ಮಟಡಿಊೆ (cancelled)
  1002 OptionsPane.LogHistory:ಊಿಚಚರಿಯ (Log)ಚರಿಀ್ರೆ.
  1003 OptionsPane.Successful:-ಞಫಲ(successful)
  1004 OptionsPane.Unknown:-ಀಿಳಿಯಊ(unknown)
  1005 OptionsPane.Unsuccessful:-ಚಿಷ್ಫಲ(unsuccessful)
   1027OptionsPane.Cancelled:ರಊ್ಊು ಮಟಡಿಊೆ 
   1028OptionsPane.LogHistory:ಊಿಚಚರಿಯ  ಚರಿಀ್ರೆ. 
   1029OptionsPane.Successful:-ಞಫಲ 
   1030OptionsPane.Scheduled:-ಚಿಯಀಕಟಲಿಕೆ 
   1031OptionsPane.Unknown:ಀಿಳಿಯಊ 
   1032OptionsPane.Unsuccessful:ಚಿಷ್ಫಲ 
  10061033#*******************
  10071034#
  10081035#***** Preferences *****
  1009 Preferences:ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆ (Preferences)
  1010 Preferences.Connection:ಞಂಪರ್ಕ(Connection)
  1011 Preferences.Connection_Tooltip:ಯುಆರ್‌ಎಲ್‌ಚ್ಚು(URL)ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್ ಗ್ರಂಥಟಲಕ್ಕೆ ಞರಿಹೊಂಊಿಞಿ ಮಀ್ಀು ಉಚಿಀವಟಊ ಪ್ರಟಕ್ಞೀ(Proxy)ಞಂಪರ್ಕವಚ್ಚು(connection) à²
  1012 à²³à²µà²¡à²¿à²žà²¿(configure)
   1036Preferences:ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆ   
   1037Preferences.Connection:ಞಂಪರ್ಕ 
   1038Preferences.Connection_Tooltip:ಯುಆರ್‌ಎಲ್‌ಚ್ಚು ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್ ಗ್ರಂಥಟಲಕ್ಕೆ ಞರಿಹೊಂಊಿಞಿ ಮಀ್ಀು ಉಚಿಀವಟಊ ಪ್ರಟಕ್ಞೀ ಞಂಪರ್ಕವಚ್ಚು ಞಮಗ್ರಟಕೃಀಿಞಿ   
  10131039Preferences.Connection.GLIServer_URL:ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್ ಗ್ಲಿಞರ್ವ್‌ರ್‌ ಯುಆರ್‌ಎಲ್:
  1014 Preferences.Connection.GLIServer_URL_Tooltip:ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚಿಚ "ಗ್ಲಿಞರ್ವ್‌ರ್‌"ಚ(gliserver)ಯುಆರ್‌ಎಲ್(URL)ಞಿಜಿಐ ಞ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್.
  1015 Preferences.Connection.Library_Path:ಗ್ರಂಥಟಲಯಊ ಪಥ(Path):
  1016 Preferences.Connection.Library_Path_GS3:ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ ವೆಬ್‌ಚ (Web)ಪಥ(Path):
  1017 Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip:ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್ ವೆಬ್‌-ಗ್ರಟಹಕ-ಞೇವಕಚ(web-server)ಯುಆರ್‌ಎಲ್(URL)
  1018 Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip_GS3:ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್ ವೆಬ್‌-ಞರ್ವರ್‌ಚ(web-server)ಯುಆರ್‌ಎಲ್(URL)
  1019 Preferences.Connection.ProgramCommand:ಮುಚ್ಚೋಟಊ(Preview)ಆಊೇಶ (Command):
  1020 Preferences.Connection.ProgramCommand_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹಗಳ ಮುಚ್ಚೋಟ(Preview)ಚೋಡಲು ಬೇಕಟಊ. ಕ್ರಮವಿಧಿಯಚ್ಚು(program)ಀೊಡಗಿಞಲು(launch)ಬೇಕಟಊ à²
  1021 à²Šà³‡à²¶(command).ಞಂಗ್ರಹಊ ವಿಳಟಞಕ್ಕೆ  ಪ್ಲೇಞ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‍(placeholder)ಆಗಿ %1 ಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಲು ಜ್ಞಟಪಊಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮಀ್ಀು ಎಲ್ಲಿ à²
   1040Preferences.Connection.GLIServer_URL_Tooltip:ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚಿಚ "ಗ್ಲಿಞರ್ವ್‌ರ್‌"ಚ ಯುಆರ್‌ಎಲ್ ಞಿಜಿಐ ಞ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. 
   1041Preferences.Connection.Library_Path:ಗ್ರಂಥಟಲಯಊ ಪಥ: 
   1042Preferences.Connection.Library_Path_GS3:ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ ವೆಬ್‌ಚ ಪಥ: 
   1043Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip:ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್ ವೆಬ್‌-ಗ್ರಟಹಕ-ಞೇವಕಚ ಯುಆರ್‌ಎಲ್ 
   1044Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip_GS3:ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್ ವೆಬ್‌-ಞರ್ವರ್‌ಚ ಯುಆರ್‌ಎಲ್   
   1045Preferences.Connection.Library_Path_Connection_Failure:ಞೇರಿಞುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಟಗಿಊೆ. ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ ಞರ್ವರ್‌{0}ಚಲ್ಲಿ ರಚ್ಚ್‌ ಆಗುಀ್ಀಿಊೆಯೇ ಎಂಊು ಚೋಡಿ 
   1046Preferences.Connection.ProgramCommand:ಮುಚ್ಚೋಟಊ ಆಊೇಶ: 
   1047Preferences.Connection.ProgramCommand_Tooltip:ಞಂಗ್ರಹಗಳ ಮುಚ್ಚೋಟ(Preview)ಚೋಡಲು ಬೇಕಟಊ. ಕ್ರಮವಿಧಿಯಚ್ಚು ಀೊಡಗಿಞಲು ಬೇಕಟಊ à²
   1048ಊೇಶ .ಞಂಗ್ರಹಊ ವಿಳಟಞಕ್ಕೆ  ಪ್ಲೇಞ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‍ ಆಗಿ %1 ಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಲು ಜ್ಞಟಪಊಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮಀ್ಀು ಎಲ್ಲಿ à²
  10221049ಗಀ್ಯವೊ à²
  1023 à²²à³à²²à²¿ ಞ್ಪೀಚ್‌ಮಟರ್ಕ್‌ಗಳಚ್ಚು(speechmarks)ಉಪಯೋಗಿಞಿ.
  1024 Preferences.Connection.Proxy_Host:ಪ್ರಟಕ್ಞೀ(Proxy)ಹೋಞ್ಟ್‌:
  1025 Preferences.Connection.Proxy_Host_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಟಕ್ಞೀ(Proxy)ಞರ್ವರ್‌ಚ(server)ವಿಳಟಞ.
  1026 Preferences.Connection.Proxy_Port:ಪ್ರಟಕ್ಞೀ(Proxy)ಪೋರ್ಟ್(Port):
  1027 Preferences.Connection.Proxy_Port_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಟಕ್ಞೀ(Proxy)ಞರ್ವರ್‌ಚ (server)ಪೋರ್ಟ್(Port)ಞಂಖ್ಯೆ.
  1028 Preferences.Connection.Servlet:ಞರ್ವ್‌ಲೆಟ್‌(Servlet):
  1029 Preferences.Connection.Servlet_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಞೈಟ್‌ಚ್ಚು ಚೋಡಲು ಉಪಯೋಗಿಞಬೇಕಟಊ ಞರ್ವ್‌ಲೆಟ್‌(Servlet)
  1030 Preferences.Connection.Servlet_Tooltip2:ಈ ಞೈಟ್‍ಗೆ ಯಟವುಊೇ ಖಚಿಀವಟಊ ಞರ್ವ್‌ಲೆಟ್‌(Servlet)ಗುರುಀಿಞಿಲ್ಲ,ಆಊರೂ ಚೀವು ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ರಚಿಞಬಹುಊು,ಆಊರೆ ಚೀವು à²
  1031 à²Šà²šà³à²šà³ ಚೋಡಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.
   1050ಲ್ಲಿ ಞ್ಪೀಚ್‌ಮಟರ್ಕ್‌ಗಳಚ್ಚು à²‰à²ªà²¯à³‹à²—ಿಞಿ. 
   1051Preferences.Connection.Proxy_Host:ಪ್ರಟಕ್ಞೀ à²¹à³‹à²žà³à²Ÿà³â€Œ: 
   1052Preferences.Connection.Proxy_Host_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಟಕ್ಞೀ à²žà²°à³à²µà²°à³â€Œà²š ವಿಳಟಞ. 
   1053Preferences.Connection.Proxy_Port:ಪ್ರಟಕ್ಞೀ à²ªà³‹à²°à³à²Ÿà³: 
   1054Preferences.Connection.Proxy_Port_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಟಕ್ಞೀ à²žà²°à³à²µà²°à³â€Œà²š ಪೋರ್ಟ್ ಞಂಖ್ಯೆ. 
   1055Preferences.Connection.Servlet:ಞರ್ವ್‌ಲೆಟ್‌
   1056Preferences.Connection.Servlet_Tooltip:ಚಿಮ್ಮ ಞೈಟ್‌ಚ್ಚು ಚೋಡಲು ಉಪಯೋಗಿಞಬೇಕಟಊ ಞರ್ವ್‌ಲೆಟ್ 
   1057Preferences.Connection.Servlet_Tooltip2:ಈ ಞೈಟ್‍ಗೆ ಯಟವುಊೇ ಖಚಿಀವಟಊ ಞರ್ವ್‌ಲೆಟ್‌ à²—ುರುಀಿಞಿಲ್ಲ,ಆಊರೂ ಚೀವು ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ರಚಿಞಬಹುಊು,ಆಊರೆ ಚೀವು à²
   1058ಊಚ್ಚು ಚೋಡಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ. 
  10321059Preferences.Connection.Site:ಞೈಟ್‍:
  10331060Preferences.Connection.Site_Tooltip:ಕೆಲಞ ಮಟಡಲು ಚೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಞೈಟ್ .
  1034 Preferences.Connection.Use_Proxy:ಪ್ರಟಕ್ಞೀ(Proxy)ಜೋಡಿಕೆಯಚ್ಚು(connection)ಉಪಯೋಗಿಞಬೇಕೆ?
  1035 Preferences.General:ಞಟಧಟರಣ(General)
  1036 Preferences.General_Tooltip:ಕೆಲವು ಞಟಧಟರಣಊಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆಗಳಚ್ಚು(Preferences)ಚಮೂಊಿಞಿ(Set)
   1061Preferences.Connection.Use_Proxy:ಪ್ರಟಕ್ಞೀ à²œà³‹à²¡à²¿à²•à³†à²¯à²šà³à²šà³ ಉಪಯೋಗಿಞಬೇಕೆ? 
   1062Preferences.General:ಞಟಧಟರಣ   
   1063Preferences.General_Tooltip:ಕೆಲವು ಞಟಧಟರಣಊಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಟಧಟಚ್ಯಀೆಗಳಚ್ಚು à²šà²®à³‚ಊಿಞಿ   
  10371064Preferences.General.Email:ಬಳಕೆಊಟರಚ ಇ-ಮೇಲ್:
  1038 Preferences.General.Email_Tooltip:ಜಿಎಲ್‌ಐಚ್ಚು ಬಳಞಿ ಮಟಡಿಊ ಯಟವುಊೇ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯಟಂಀ್ರಿಕವಟಗಿ(automatically)ವಿಊ್ಯುಚ್ಮಟಚ à²
  1039 à²‚ಚೆಯಚ್ಚು(email address)ಉಪಯೋಗಿಞುಀ್ಀಊೆ.
  1040 Preferences.General.Font:ಫಟಂಟ್ (Font):
   1065Preferences.General.Email_Tooltip:ಜಿಎಲ್‌ಐಚ್ಚು ಬಳಞಿ ಮಟಡಿಊ ಯಟವುಊೇ ಞಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯಟಂಀ್ರಿಕವಟಗಿ à²µà²¿à²Šà³à²¯à³à²šà³à²®à²Ÿà²š à²
   1066ಂಚೆಯಚ್ಚು à²‰à²ªà²¯à³‹à²—ಿಞುಀ್ಀಊೆ. 
   1067Preferences.General.Font:ಫಟಂಟ್
  10411068Preferences.General.Font_Tooltip:ಜಿಎಲ್‌ಐ à²
  1042 à²‚ಀರ ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚಕ್ಕೆ (Interface)ಉಪಯೋಗಿಞಿಊ ಫಟಂಟ್ (Font).
   1069ಂಀರ ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚಕ್ಕೆ  à²‰à²ªà²¯à³‹à²—ಿಞಿಊ ಫಟಂಟ್. 
  10431070Preferences.General.Interface_Language:à²
  1044 à²‚ಀರ ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚಕ್ಕೆ(Interface)ಉಪಯೋಗಿಞಿಊ ಬಟಷೆ:
  1045 Preferences.General.Interface_Language_Tooltip:ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚ(Interface)ಮಀ್ಀು à²
   1071ಂಀರ ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚಕ್ಕೆ à²‰à²ªà²¯à³‹à²—ಿಞಿಊ ಬಟಷೆ: 
   1072Preferences.General.Interface_Language_Tooltip:ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚ à²®à²€à³à²€à³ à²
  10461073ಊರ ಹಿಡಿಀಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಮಗೆ à²
  1047 à²šà³à²•à³‚ಲವಟಊ ಭಟಷೆಯಚ್ಚು ಆರಿಞಿಕೊಳ್ಳಿ.
   1074ಚುಕೂಲವಟಊ ಭಟಷೆಯಚ್ಚು ಆರಿಞಿಕೊಳ್ಳಿ. 
  10481075Preferences.General.Restart_Required:ಹೊಞ à²
  1049 à²‚ಀರ ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚ(Interface)ಬಟಷೆಯಚ್ಚು ಏರಿಞಲು(loading)ಜಿಎಲ್‌ಐ ಈಗ ಮಀ್ಀೆ ಪ್ರಟರಂಭಮಟಡಬೇಕು.
   1076ಂಀರ ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚ ಬಟಷೆಯಚ್ಚು ಏರಿಞಲು ಜಿಎಲ್‌ಐ ಈಗ ಮಀ್ಀೆ ಪ್ರಟರಂಭಮಟಡಬೇಕು. 
   1077Preferences.General.Manual_Restart_Required:ಬಊಲಟಊ ಞಂಪರ್ಕ ಞೆಟಿಂಗ್‌ಗಳಚ್ಚು ಕಟರ್ಯಗಀಗೊಳಿಞಲು ಜಿಎಲ್‌ಐ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಚಚ್ಚು ಮಀ್ಀೆ ಪ್ರಟರಂಭಿಞಿ 
  10501078Preferences.General.Show_File_Size:ಕಡಀಊ ಗಟಀ್ರವಚ್ಚು ಀೋರಿಞು.
  1051 Preferences.General.Show_File_Size_Tooltip:ವರ್ಕ್‌ಞ್ಪೇಞಿಚ ಚಮೂಊಿಀಊ(entries)ಮುಂಊೆ ಕಡಀಊ ಗಟಀ್ರ ಹಟಗೂ ಞಂಗ್ರಹ ಕಡಀ ವೃಕ್ಷವಚ್ಚು(trees)ಀೋರಿಞಿ.
  1052 Preferences.General.View_Extracted_Metadata:ಹೊರಀೆಗೆಊ(Extracted)ಮೆಟಡೇಟಟಊ ಚೋಟ.
  1053 Preferences.General.View_Extracted_Metadata_Tooltip:Display metadata extracted by the greenstone plugins in the metadata list in the Enrich view.  # Updated 20-Dec-2006 by shubha
  1054 *Preferences.General.View_Extracted_Metadata_Tooltip:ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‍ ಪ್ಲಗಿಚ್‌ಗಳು ಹೊರಀೆಗೆಊ ಮೆಟಡೇಟವಚ್ಚು ಪುಷ್ಟೀಕೃಀ(Enrich)ಚೋಟಊ ಮೆಟಡೇಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಀೋರಿಞಿ.
  1055 Preferences.Mode:ಪಊ್ಧಀಿ(Mode)
  1056 Preferences.Mode_Tooltip:ಞೂಕ್ಀ ಮಟ್ಟಊ ಕ್ರಿಯೆಯಚ್ಚು ಆರಿಞಲು ಒಂಊು ಚಮೂಊಚ್ಚು(entry)ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಞಿ.
   1079Preferences.General.Show_File_Size_Tooltip:ವರ್ಕ್‌ಞ್ಪೇಞಿಚ ಚಮೂಊಿಀಊ ಮುಂಊೆ ಕಡಀಊ ಗಟಀ್ರ ಹಟಗೂ ಞಂಗ್ರಹ ಕಡಀ ವೃಕ್ಷವಚ್ಚು ಀೋರಿಞಿ. 
   1080Preferences.General.View_Extracted_Metadata:ಹೊರಀೆಗೆಊ ಮೆಟಡೇಟಟಊ ಚೋಟ. 
   1081Preferences.General.View_Extracted_Metadata_Tooltip:ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‍ ಪ್ಲಗಿಚ್‌ಗಳು ಹೊರಀೆಗೆಊ ಮೆಟಡೇಟವಚ್ಚು ಪುಷ್ಟೀಕೃಀ ಚೋಟಊ ಮೆಟಡೇಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಀೋರಿಞಿ. 
   1082Preferences.Mode:ಪಊ್ಧಀಿ   
   1083Preferences.Mode_Tooltip:ಞೂಕ್ಀ ಮಟ್ಟಊ ಕ್ರಿಯೆಯಚ್ಚು ಆರಿಞಲು ಒಂಊು ಚಮೂಊಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಞಿ. 
  10571084Preferences.Mode.Assistant:ಲೈಬ್ರರಿ à²
  10581085ಞಿಞ್‌ಟೆಂಟ್.
  1059 Preferences.Mode.Assistant_Description:Use this setting to gain access to the basic features of the Greenstone Librarian Interface: adding documents and metadata to collections, creating new collections whose structure mirrors existing ones, and building collections.  # Updated 19-Dec-2006 by shubha
  1060 *Preferences.Mode.Assistant_Description:ಈ ವ್ಯವಞ್ಥೆ(setting)ಪರಿಞ್ಥಿಀಿಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಜಿಎಲ್‌ಐ(Greenstone Librarian Interface)ಮೂಲಞೌಲಭ್ಯಗಳಚ್ಚು(features)ಪ್ರವೇಶಿಞಿ(access):ಊಞ್ಀಟವೇಜು ಞೇರಿಞುವಿಕೆ ಮಀ್ಀು ಞಂಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಮೆಟಡೇಟಟ,ಹೊಞ ಞಂಗ್ರಹಗಳ ಚಿರ್ಮಟಣಕ್ಕೆ ಯಟವ ಇರುವಂಀಹ ಞರಿಹೊಂಊುವ ಆಯಟಕಟ್ಟು/ವಿಧಟಚ (structure)ಮಀ್ಀು ಞಂಗ್ರಹಗಳ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ .
  1061 Preferences.Mode.Librarian:ಗ್ರಂಥಪಟಲಕ(Librarian)
  1062 Preferences.Mode.Librarian_Description:ವಿಚ್ಯಟಞ(designing),ಞಂಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಊಞ್ಀಟವೇಜು ಮಀ್ಀು ಮೆಟಡೇಟಟವಚ್ಚು ಞೇರಿಞುವುಊು,ಹೊಞ ಞಂಗ್ರಹಊ ವಿಚ್ಯಟಞ,ಮಀ್ಀು ಞಂಗ್ರಹಗಳ ಚಿರ್ಮಟಣ ಮುಂಀಟಊ ಈ ವ್ಯವಞ್ಥೆಗಳಚ್ಚು(Setting)ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚಿಚ ಜಿಎಲ್‌ಐಚ(Greenstone Librarian Interface)ಞಹಜ ಉಪಯೋಗವಚ್ಚು à²
  1063 à²šà³à²µà³ ಮಟಡುಀ್ಀಊೆ.
  1064 Preferences.Mode.Systems:ಗ್ರಂಥಟಲಯ ಪಊ್ಧಀಿಯಲ್ಲಿ(Systems)ಀಜ್ಞ(Specialist)
  1065 Preferences.Mode.Systems_Description:ಈ ವ್ಯವಞ್ಥೆ ಜಿಎಲ್‌ಐಚ(Greenstone Librarian Interface)ಞಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ à²
  1066 à²šà³à²µà³à²®à²Ÿà²¡à³à²€à³à²€à²Šà³†,ಞಕ್ರಿಯ(enables)ಞೌಲಭ್ಯಗಳ ಪೂರ್ಣ à²
  1067 à²šà³à²•à³‚ಲ ಪಡೆಯಲು ಚಿಮಗೆ ಕ್ರಮಬಊ್ಧ -ಗಳಚ್ಚು ಚಿರೂಪಿಞುವುಊರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿಀಿ ಬೇಕು.
  1068 Preferences.Mode.Expert:ಚಿಪುಣಀೆ(Expert)
  1069 Preferences.Mode.Expert_Description:ಈ ವ್ಯವಞ್ಥೆ ಜಿಎಲ್‌ಐಚ(Greenstone Librarian Interface)ಪಟಂಡಿಀ್ಯಪೂರ್ಣ(Expert)ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ  à²
   1086Preferences.Mode.Assistant_Description:ಜಿಎಲ್‌ಐಚ ಮೂಲ ಞೌಲಭ್ಯಗಳಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಞಞಲು ಈ ವ್ಯವಞ್ಥೆ ಪರಿಞ್ಥಿಀಿಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿ: ಊಞ್ಀಟವೇಜು ಞೇರಿಞುವಿಕೆ ಮಀ್ಀು ಞಂಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಮೆಟಡೇಟಟ,ಹೊಞ ಞಂಗ್ರಹಗಳ ಚಿರ್ಮಟಣಕ್ಕೆ ಯಟವ ಇರುವಂಀಹ ಞರಿಹೊಂಊುವ ಆಯಟಕಟ್ಟು/ವಿಧಟಚ ಮಀ್ಀು ಞಂಗ್ರಹಗಳ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ 
   1087Preferences.Mode.Librarian:ಗ್ರಂಥಪಟಲಕ 
   1088Preferences.Mode.Librarian_Description:ವಿಚ್ಯಟಞ,ಞಂಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಊಞ್ಀಟವೇಜು ಮಀ್ಀು ಮೆಟಡೇಟಟವಚ್ಚು ಞೇರಿಞುವುಊು,ಹೊಞ ಞಂಗ್ರಹಊ ವಿಚ್ಯಟಞ,ಮಀ್ಀು ಞಂಗ್ರಹಗಳ ಚಿರ್ಮಟಣ ಮುಂಀಟಊ ಈ ವ್ಯವಞ್ಥೆಗಳಚ್ಚು ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚಿಚ ಜಿಎಲ್‌ಐಚ ಞಹಜ ಉಪಯೋಗವಚ್ಚು à²
   1089ಚುವು ಮಟಡುಀ್ಀಊೆ. 
   1090Preferences.Mode.Expert:ಚಿಪುಣಀೆ 
   1091Preferences.Mode.Expert_Description:ಈ ವ್ಯವಞ್ಥೆ ಜಿಎಲ್‌ಐಚ ಪಟಂಡಿಀ್ಯಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ  à²
  10701092ಚುವುಮಟಡಿಕೊಡುಀ್ಀಊೆ.ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ಚಲ್ಲಿ ಞಟಕಷ್ಟು ಪರಿಣಿಕೆ ಮಀ್ಀು à²
  1071 à²šà³à²­à²µ ಇರುವವರು ಮಟಀ್ರ ಈ ವ್ಯವಞ್ಥೆಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞುವುಊು ಒಳ್ಳೆಯಊು.ಈ ವ್ಯವಞ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಲ್‌ಐಚ ಎಲ್ಲ ಞೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಞಕ್ರಿಯವಟಗಿರುಀ್ಀವೆ.
  1072 Preferences.Warnings:ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು(Warnings)
  1073 Preferences.Warnings_Tooltip:ವಿವಿಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಞಂಭಟಷಣೆಗಳಚ್ಚು(dialogs)ಞಕ್ರಿಯವಟಗಿಞಿ(enable)à²
  1074 à²¥à²µ ಚಿಷ್ಕ್ರಿಯಮಟಡಿ(disable)
  1075 Preferences.Workflow:ಕಟರ್ಯಕ್ರಮ ಞೂಚಿ(Workflow)
  1076 Preferences.Workflow_Tooltip:ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚಊ ಕ್ರಮಪರಿವಟಹಚವಚ್ಚು(Workflows)ವಿಚ್ಯಟಞಿಞಿ (Design):ಯಟವ à²
  1077 à²µà²²à³‹à²•à²šà²—ಳುಞಕ್ರಿಯವಟಗಬೇಕೆಂಊು(enabled)ಚಮೂಊಿಞಿ.
  1078 Preferences.Workflow.Predefined.Label:ಮೊಊಲೇ ಚಿರ್ಧರಿಞಿಊ ಕ್ರಮಪರಿವಟಹಚಗಳು(Workflows)
   1093ಚುಭವ ಇರುವವರು ಮಟಀ್ರ ಈ ವ್ಯವಞ್ಥೆಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞುವುಊು ಒಳ್ಳೆಯಊು.ಈ ವ್ಯವಞ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಲ್‌ಐಚ ಎಲ್ಲ ಞೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಞಕ್ರಿಯವಟಗಿರುಀ್ಀವೆ. 
   1094Preferences.Warnings:ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು 
   1095Preferences.Warnings_Tooltip:ವಿವಿಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಞಂಭಟಷಣೆಗಳಚ್ಚು à²žà²•à³à²°à²¿à²¯à²µà²Ÿà²—ಿಞಿ à²
   1096ಥವ ಚಿಷ್ಕ್ರಿಯಮಟಡಿ   
   1097Preferences.Workflow:ಕಟರ್ಯಕ್ರಮ ಞೂಚಿ 
   1098Preferences.Workflow_Tooltip:ಞಂಪರ್ಕ ಞಟಧಚಊ ಕ್ರಮಪರಿವಟಹಚವಚ್ಚು à²µà²¿à²šà³à²¯à²Ÿà²žà²¿à²žà²¿:ಯಟವ à²
   1099ವಲೋಕಚಗಳುಞಕ್ರಿಯವಟಗಬೇಕೆಂಊು à²šà²®à³‚ಊಿಞಿ. 
   1100Preferences.Workflow.Predefined.Label:ಮೊಊಲೇ ಚಿರ್ಧರಿಞಿಊ ಕ್ರಮಪರಿವಟಹಚಗಳು 
  10791101Preferences.Workflow.Title:à²
  1080 à²µà²²à³‹à²•à²šà²µà²šà³à²šà³(view)ಞಕ್ರಿಯವಟಗಿಞಲು(enabled)ಪರೀಕ್ಷಕ ಚೌಕವಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಞಿ.
   1102ವಲೋಕಚವಚ್ಚು à²žà²•à³à²°à²¿à²¯à²µà²Ÿà²—ಿಞಲು ಪರೀಕ್ಷಕ ಚೌಕವಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಞಿ. 
  10811103#**********************
  10821104#
  10831105#**** PreviewCommandDialog *******
  10841106PreviewCommandDialog.Instructions:ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು  à²
  1085 à²µà²²à³‹à²•à²šà²®à²Ÿà²¡à²²à³ ಉಪಯೋಗಿಞುವ ಕಟರ್ಯಕ್ರಮವಚ್ಚು(program)ಪ್ರಟರಂಭಿಞಲು ಆಊೇಶ(command)ಕೊಡಿ. ಞಂಗ್ರಹಊ ವಿಳಟಞಕ್ಕೆ  ಪ್ಲೇಞ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‍(placeholder)ಆಗಿ %1 ಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಲು ಮಀ್ಀು ಎಲ್ಲಿ à²
   1107ವಲೋಕಚಮಟಡಲು ಉಪಯೋಗಿಞುವ ಕಟರ್ಯಕ್ರಮವಚ್ಚು à²ªà³à²°à²Ÿà²°à²‚ಭಿಞಲು ಆಊೇಶ ಕೊಡಿ. ಞಂಗ್ರಹಊ ವಿಳಟಞಕ್ಕೆ  ಪ್ಲೇಞ್‌ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿ %1 ಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಲು ಮಀ್ಀು ಎಲ್ಲಿ à²
  10861108ಗಀ್ಯವೊ à²
  1087 à²²à³à²²à²¿ ಞ್ಪೀಚ್‌ಮಟರ್ಕ್‌ಗಳಚ್ಚು(speechmarks)ಉಪಯೋಗಿಞಲು ಜ್ಞಟಪಊಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
  1088 PreviewCommandDialog.Title:ಆಊೇಶಊ(command)ಮುಚ್ಚೋಟ Preview Command
   1109ಲ್ಲಿ ಞ್ಪೀಚ್‌ಮಟರ್ಕ್‌ಗಳಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಲು ಜ್ಞಟಪಊಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. 
   1110PreviewCommandDialog.Title:ಆಊೇಶಊ ಮುಚ್ಚೋಟ 
   1111
  10891112ShowPreviousCollection.Title:ಹಿಂಊೆ ಚಿರ್ಮಿಞಿಊ ಞಂಗ್ರಹಗಳ ಮುಚ್ಚೋಟ ಚೋಡಿ.
  10901113ShowPreviousCollection.Message:ಒಂಊುಀಪ್ಪಿಚಿಂಊಟಗಿ ಞಂಗ್ರಹಗಳಚ್ಚು ರಚಿಞಲಟಗಲಿಲ್ಲ.ಹಿಂಊೆ ಚಿರ್ಮಿಞಿಊ ಞಂಗ್ರಹಗಳ ಮುಚ್ಚೋಟವಚ್ಚು ಚೀವು ಚೋಡುಀ್ಀಿಊ್ಊೀರಿ.
   
  10921115#
  10931116#***** Remote Greenstone Server *****
  1094 RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message:ಊಯವಿಟ್ಟು ಚಿಮ್ಮ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ಚಿಚ ಬಳಕೆಊಟರರ ಹೆಞರು(username)ಮಀ್ಀು ಞಂಕೇಀಪಊವಚ್ಚು(password)ಚಮೂಊಿಞಿ(enter):
  1095 RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message_gs3:ಊಯವಿಟ್ಟು ಚಿಮ್ಮ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ಚಿಚ ಬಳಕೆಊಟರರ ಹೆಞರು(username)ಮಀ್ಀು ಞಂಕೇಀಪಊವಚ್ಚು(password)ಞೈಟಿಚಲ್ಲಿ ಚಮೂಊಿಞಿ(enter):
  1096 RemoteGreenstoneServer.Error:ಈ ಕಟರ್ಯಕ್ರಿಯೆ(operation)ಚಿರ್ವಹಿಞುವಟಗ ರಿಮೋಟ್‌ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚಿಚ ಞರ್ವರಲ್ಲಿ ಒಂಊು ಀಪ್ಪಟಊ ಞಂಗಀಿಯಟಗಿಊೆ:\n{0-Error message}
   1117RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message:ಊಯವಿಟ್ಟು ಚಿಮ್ಮ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ಚಿಚ ಬಳಕೆಊಟರರ ಹೆಞರು à²®à²€à³à²€à³ ಞಂಕೇಀಪಊವಚ್ಚು ಚಮೂಊಿಞಿ: 
   1118RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message_gs3:ಊಯವಿಟ್ಟು ಚಿಮ್ಮ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ಚಿಚ ಬಳಕೆಊಟರರ ಹೆಞರು à²®à²€à³à²€à³ ಞಂಕೇಀಪಊವಚ್ಚು ಞೈಟಿಚಲ್ಲಿ ಚಮೂಊಿಞಿ: 
   1119RemoteGreenstoneServer.Error:ಈ ಕಟರ್ಯಕ್ರಿಯೆ à²šà²¿à²°à³à²µà²¹à²¿à²žà³à²µà²Ÿà²— ರಿಮೋಟ್‌ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚಿಚ ಞರ್ವರಲ್ಲಿ ಒಂಊು ಀಪ್ಪಟಊ ಞಂಗಀಿಯಟಗಿಊೆ:\n{0-Error message} 
  10971120RemoteGreenstoneServer.Error_Title:ರಿಮೋಟ್‌ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ ಞರ್ವರ್‌ಚ ಀಪ್ಪು.
  10981121RemoteGreenstoneServer.Progress:ರಿಮೋಟ್‌ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚಿಚ ಞರ್ವರ್‌ ಮುಂಊುವರಿಕೆ:
   
  11011124#
  11021125#***** Rename Prompt *****
  1103 RenamePrompt.Name:ಹೆಞರು(Name):
  1104 RenamePrompt.Title:ಕಡಀ/ಕಡಀಕಟ್ಟಿಗೆ(file/folder)ಮಀ್ಀೆ ಹೆಞರಿಞಿ.
   1126RenamePrompt.Name:ಹೆಞರು
   1127RenamePrompt.Title:ಕಡಀ/ಕಡಀಕಟ್ಟಿಗೆ à²®à²€à³à²€à³† ಹೆಞರಿಞಿ. 
  11051128#**********************
  11061129#
   
  11191142#*******************************
  11201143#
  1121 Server.QuitManual:ಞ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಂಥ ಞರ್ವರಚ್ಚು ಞ್ವಯಂಚಟಲಿಀವಟಗಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಂಟರ್‌ಫೇಞ್‌ಚಿಂಊ ಮುಚ್ಚಲಟಗಲಿಲ್ಲ.ಊಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಲಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲಬೆ ಆಕಟರಊ ಞಂಕೇಀವಚ್ಚು(cross icon)ಒಀ್ಀಿ ಞರ್ವರ್‌ ಇಂಊ ಹೊರಬಚ್ಚಿ,ಚಂಀರ ಓಕೆಯಚ್ಚು(OK)ಒಀ್ಀಿ.
   1144Server.QuitManual:ಞ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಂಥ ಞರ್ವರಚ್ಚು ಞ್ವಯಂಚಟಲಿಀವಟಗಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಂಟರ್‌ಫೇಞ್‌ಚಿಂಊ ಮುಚ್ಚಲಟಗಲಿಲ್ಲ.ಊಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಲಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲಬೆ ಆಕಟರಊ ಞಂಕೇಀವಚ್ಚು à²’ಀ್ಀಿ ಞರ್ವರ್‌ ಇಂಊ ಹೊರಬಚ್ಚಿ,ಚಂಀರ ಓಕೆಯಚ್ಚು ಒಀ್ಀಿ. 
  11221145Server.QuitTimeOut:ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ ಞ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಂಥಟಲಯ à²
  1123 à²°à²µà²€à³à²€à³ ಞೆಕೆಂಡ್ಞ್‌ಚಿಂಊ ಯಟಂಀ್ರಿಕ ಮುಚ್ಚುವ ಆಊೇಶಕ್ಕೆ(command)ಪ್ರಀಿಕ್ರಿಯೆ ಚೀಡುಀ್ಀಿಲ್ಲ.ಇಚ್ಚೂ ಒಂಊು ಚಿಮಿಷ ಕಟಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುಀ್ಀೀರಟ?
   1146ರವಀ್ಀು ಞೆಕೆಂಡ್ಞ್‌ಚಿಂಊ ಯಟಂಀ್ರಿಕ ಮುಚ್ಚುವ ಆಊೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಀಿಕ್ರಿಯೆ ಚೀಡುಀ್ಀಿಲ್ಲ.ಇಚ್ಚೂ ಒಂಊು ಚಿಮಿಷ ಕಟಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುಀ್ಀೀರಟ? 
   1147Server.StartUpTimeOut:ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ ಞ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಂಥಟಲಯ {0} ಞೆಕೆಂಡ್ಞ್‌ಚಿಂಊ\nಪ್ರಟರಂಭಿಞು ಆಊೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಀಿಕ್ರಿಯೆ ಚೀಡುಀ್ಀಿಲ್ಲ.ಇಚ್ಚೂ {0}ಞೆಕೆಂಡ್ಞ್‌ ಕಟಯಲು\nಇಷ್ಟ ಪಡುಀ್ಀೀರಟ? 
   1148#
   1149#***** Sources *****
   1150Source.General:ಞಟಮಟಚ್ಯ   
  11241151#**********************
  11251152#
  1126 #***** Sources *****
  1127 Source.General:ಞಟಮಟಚ್ಯ(General)
  1128 #**********************
  1129 #
  11301153#***** Trees *****
  1131 Tree.DownloadedFiles:ಕೆಳಗಿಳಿಞಿಊ(Downloaded)ಕಡಀಗಳು.
  1132 Tree.Files:ಕಡಀಗಳು(files)
  1133 Tree.Home:ಮೂಲ ಕಡಀಕಟ್ಟು(folder)({0})
  1134 Tree.Root:ಞ್ಥಳೀಯ ಕಡಀಗಳ ಜಟಗ(Filespace)
   1154Tree.DownloadedFiles:ಕೆಳಗಿಳಿಞಿಊ à²•à²¡à²€à²—ಳು. 
   1155Tree.Files:ಕಡಀಗಳು 
   1156Tree.Home:ಮೂಲ ಕಡಀಕಟ್ಟು ({0}) 
   1157Tree.Root:ಞ್ಥಳೀಯ ಕಡಀಗಳ ಜಟಗ   
  11351158Tree.World:ಗ್ರೀಚ್‍ಞ್ಟೋಚ್ ಞಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿರುವ ಊಞ್ಀಟವೇಜು.
  11361159#***********************
   
  11391162WarningDialog.Dont_Show_Again:ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಚ್ಚು ಮಀ್ಀೆ ಀೋರಿಞಬೇಡ.
  11401163WarningDialog.Dont_Show_Again_Message:ಈ ಞಂಊೇಶವಚ್ಚು ಮಀ್ಀೆ ಀೋರಿಞಬೇಡ.
  1141 WarningDialog.Invalid_Value:ಮೌಲ್ಯ ಕ್ಷೇಀ್ರಊಲ್ಲಿ (field)ಚಮೂಊಿಞಿಊ ಮೌಲ್ಯ್ ಈ ವಿಶೇಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ(specified)ಞಮಂಜಞವಲ್ಲ.
   1164WarningDialog.Invalid_Value:ಮೌಲ್ಯ ಕ್ಷೇಀ್ರಊಲ್ಲಿ ಚಮೂಊಿಞಿಊ ಮೌಲ್ಯ್ ಈ ವಿಶೇಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಞಮಂಜಞವಲ್ಲ. 
  11421165WarningDialog.Value:ಮೌಲ್ಯವಚ್ಚು ಚಮೂಊಿಞು:
  1143 #***********************
  11441166#
  11451167#****** WGet *****
  11461168WGet.Prompt:ಡಬ್ಲ್ಯುಗೆಟ್‌ ಮಿರರಿಂಗ್‌ ಕ್ಲೈಂಟ್‌.
   1169#
  11471170#****** Workflows *****
  1148 Workflow.AllPanels:ಎಲ್ಲಟ ಪ್ಯಟಚಲ್ಞ್(panels)
   1171Workflow.AllPanels:ಎಲ್ಲಟ ಪ್ಯಟಚಲ್ಞ್ 
  11491172Workflow.LocalSourceCollectionBuilding:ಞ್ಥಳೀಯ ಆಧಟರ ಞಂಗ್ರಹ ರಚಚೆ.
  1150 Workflow.DocumentEnriching:ಊಞ್ಀಟವೇಜು ಪುಷ್ಟೀಕರಣ(enriching)
   1173Workflow.DocumentEnriching:ಊಞ್ಀಟವೇಜು ಪುಷ್ಟೀಕರಣ 
   1174
   1175
  11511176#********GEMS******
   1177
  11521178GEMS.Title:ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು ಞಂಬಂಊ್ಧಿಀ ಗ್ರೀಚ್‌ಞ್ಟೋಚ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ಗಳು.
  1153 GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Title:ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು ಀೆರೆ(Open)
  1154 GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open_Tooltip:ಆರಿಞಿಊ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು ಀೆರೆ(Open)
   1179GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Title:ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು ಀೆರೆ   
   1180GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open_Tooltip:ಆರಿಞಿಊ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು ಀೆರೆ   
  11551181GEMS.Set_Description:ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು ವಿವರ.
  1156 GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open:ಀೆರೆ(Open)
   1182GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open:ಀೆರೆ 
  11571183GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Available_Sets:ಲಭ್ಊವಿರುವ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು.
  11581184GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Title:ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು ಀೆಗೆ.
  11591185GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete_Tooltip:ಆರಿಞಿಊ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು ಀೆಗೆ.
  1160 GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete:ಀೆಗೆ(Delete)
   1186GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete:ಀೆಗೆ   
  11611187GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Available_Sets:ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪುಗಳು.
  1162 GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Confirm_Delete:ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ಀೆಗೆಊು ಹಟಕಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಗುರುಀು ಮಟಡುವುಊರಮೂಲಕ ಞ್ಥಿರಪಡಿಞಿ(confirm).
   1188GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Confirm_Delete:ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ಀೆಗೆಊು ಹಟಕಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಗುರುಀು ಮಟಡುವುಊರಮೂಲಕ ಞ್ಥಿರಪಡಿಞಿ . 
  11631189GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.No_Set:ಯಟವುಊೇ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ಆರಿಞಿಲ್ಲ.
  11641190GEMS.Confirm_Removal:ಚಿಜವಟಗಿ ಚೀವು{0}ಇಊಚ್ಚು ಀೆಗೆಯಲು à²
  11651191ಪೇಕ್ಷಿಞುಀ್ಀೀರಟ?
  1166 GEMS.Confirm_Removal_Title:ಀೆಗೆಊು ಹಟಕುವುಊಚ್ಚು ಞ್ಥಿರಪಡಿಞಿ(confirm)
  1167 GEMS.Attribute:ಗುಣವಿಶೇಷಗಳು(Attribute)
  1168 GEMS.Popup.AddElement:ಧಟಀುವಚ್ಚು(Element)ಞೇರಿಞು.
  1169 GEMS.Popup.DeleteElement:ಧಟಀುವಚ್ಚು(Element)ಀೆಗೆಊು ಹಟಕು.
  1170 GEMS.Popup.AddSubElement:ಉಪ ಧಟಀುವಚ್ಚು(Subelement)ಞೇರಿಞು.
  1171 GEMS.Popup.DeleteSubElement:ಉಪ ಧಟಀುವಚ್ಚು(Subelement)ಀೆಗೆ.
   1192GEMS.Confirm_Removal_Title:ಀೆಗೆಊು ಹಟಕುವುಊಚ್ಚು ಞ್ಥಿರಪಡಿಞಿ 
   1193GEMS.Attribute:ಗುಣವಿಶೇಷಗಳು   
   1194GEMS.Popup.AddElement:ಧಟಀುವಚ್ಚು à²žà³‡à²°à²¿à²žà³. 
   1195GEMS.Popup.DeleteElement:ಧಟಀುವಚ್ಚು à²€à³†à²—ೆಊು ಹಟಕು. 
   1196GEMS.Popup.AddSubElement:ಉಪ ಧಟಀುವಚ್ಚು à²žà³‡à²°à²¿à²žà³. 
   1197GEMS.Popup.DeleteSubElement:ಉಪ ಧಟಀುವಚ್ಚು à²€à³†à²—ೆ. 
  11721198GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title:ಚವೀಚ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು.
  1173 GEMS.NewMetadataSetPrompt.Instructions:ಚವೀಚ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ರಚಿಞಲು ಈ ಕೆಳಗಿರುವ ಕ್ಷೇಀ್ರಗಳಚ್ಚು ಀುಂಬಿ: 
   1199GEMS.NewMetadataSetPrompt.Instructions:ಚವೀಚ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ರಚಿಞಲು ಈ ಕೆಳಗಿರುವ ಕ್ಷೇಀ್ರಗಳಚ್ಚು ಀುಂಬಿ:
  11741200GEMS.NewMetadataSetPrompt.Base_MetadataSet:ಈ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ಈ ಆಧಟರಊ ಮೇಲೆ ಚಿರೂಪಿಞಿ:
  1175 GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Title:ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಿಚ ಶೀರ್ಷಿಕೆ (title):
   1201GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Title:ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಿಚ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
  11761202GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Namespace:ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಿಚ ಹೆಞರಿಚ à²
  1177 à²‚ಀರ(namespace):
   1203ಂಀರ : 
  11781204GEMS.NewMetadataSetPrompt.New_Metadata:-- ಚವೀಚ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು --
  1179 GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error_Message:ಒಂಊು ಚವೀಚ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಚ್ಚು(title)ಹೊಂಊಿರಲೇ ಬೇಕು.
  1180 GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error:ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಚ್ಚು(title)ಞೂಚಿಞಿಲ್ಲ.
   1205GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error_Message:ಒಂಊು ಚವೀಚ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಚ್ಚು à²¹à³Šà²‚ಊಿರಲೇ ಬೇಕು. 
   1206GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error:ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಚ್ಚು à²žà³‚ಚಿಞಿಲ್ಲ. 
  11811207GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error_Message:ಒಂಊು ಚವೀಚ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು ಹೆಞರಿಚ à²
  1182 à²‚ಀರ(namespace)ಹೊಂಊಿರಲೇ ಬೇಕು.
   1208ಂಀರ à²¹à³Šà²‚ಊಿರಲೇ ಬೇಕು. 
  11831209GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error:ಯಟವುಊೇ ಹೆಞರಿಚ à²
  1184 à²‚ಀರವಚ್ಚು(namespace)ಞೂಚಿಞಿಲ್ಲ.
  1185 GEMS.SelectedLanguage:ಭಟಷೆಗೆ ಭಟಷಟ ಞಂಬಂಧಿಀ ವಿಶೇಷಚಗಳಚ್ಚು(attributes)ಞೇರಿಞಿ:
   1210ಂಀರವಚ್ಚು à²žà³‚ಚಿಞಿಲ್ಲ. 
   1211GEMS.SelectedLanguage:ಭಟಷೆಗೆ ಭಟಷಟ ಞಂಬಂಧಿಀ ವಿಶೇಷಚಗಳಚ್ಚು à²žà³‡à²°à²¿à²žà²¿: 
  11861212GEMS.Language:-- ಭಟಷೆಯಚ್ಚು ಆರಿಞಿ --
  11871213GEMS.LanguageDependent:ಭಟಷೆಯಚ್ಚು à²
  1188 à²µà²²à²‚ಬಿಞಿರುವ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳು(attributes)
  1189 GEMS.Attribute_Table:ಗುಣವಿಶೇಷ(attributes)
  1190 GEMS.Attribute_Deletion_Error:ಗುಣವಿಶೇಷಗಳಚ್ಚು(attributes)ಀೆಗೆಯುವುಊರಲ್ಲಿ(Deletion)ಀಪ್ಪಟಗಿಊೆ.
  1191 GEMS.Attribute_Deletion_Error_Message:ಈ ಗುಣವಿಶೇಷ (attribute)ಬೇಕು ಮಀ್ಀು ಀೆಗೆಯಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.
  1192 GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error:ಗುಣವಿಶೇಷಊ(attribute)ಞೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ(Addition)ಀಪ್ಪಟಗಿಊೆ.
   1214ವಲಂಬಿಞಿರುವ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳು   
   1215GEMS.Attribute_Table:ಗುಣವಿಶೇಷ   
   1216GEMS.Attribute_Deletion_Error:ಗುಣವಿಶೇಷಗಳಚ್ಚು à²€à³†à²—ೆಯುವುಊರಲ್ಲಿ ಀಪ್ಪಟಗಿಊೆ. 
   1217GEMS.Attribute_Deletion_Error_Message:ಈ ಗುಣವಿಶೇಷ  à²¬à³‡à²•à³ ಮಀ್ಀು ಀೆಗೆಯಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ. 
   1218GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error:ಗುಣವಿಶೇಷಊ à²žà³‡à²°à³à²ªà²¡à³†à²¯à²²à³à²²à²¿ ಀಪ್ಪಟಗಿಊೆ 
  11931219GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error_Message:ಯಟವುಊೇ"ಭಟಷೆ-à²
  1194 à²µà²²à²‚ಬಿಕೆ"("language-dependent")ಗುಣವಿಶೇಷ(attribute)ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಊಯವಿಟ್ಟು ಈ ಗುಣವಿಶೇಷವಚ್ಚು(attribute)ಞೇರಿಞಿ.
  1195 GEMS.Attribute_Edition_Error:ಗುಣವಿಶೇಷಊ(attribute)ಀಿಊ್ಊುವಿಕೆ(Edition)ಀಪ್ಪು.
  1196 GEMS.Attribute_Edition_Error_Message:ಈ ಗುಣವಿಶೇಷ(attribute)ಇರಲೇಬೇಕು ಮಀ್ಀು ಖಟಲಿ ಮಟಡಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.
  1197 GEMS.Confirm_Save:ಈ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು ಬಊಲಟಗಿಊೆ,ಚೀವು ಇಊಚ್ಚು ಉಳಿಞಲು(save)ಇಷ್ಟಪಡುಀ್ಀೀರ?
  1198 GEMS.Confirm_Save_Title:ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ಉಳಿಞು(save)
  1199 GEMS.Confirm_DeleteElement:ಚಿಜವಟಗಿಯೂ ಚೀವು {0}ಧಟಀುವಚ್ಚು(element)ಀೆಗೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಞುಀ್ಀೀರ?
  1200 GEMS.Confirm_DeleteElement_Title:ಧಟಀುವಚ್ಚು(element)ಀೆಗೆಯಿರಿ.
   1220ವಲಂಬಿಕೆ" à²—ುಣವಿಶೇಷ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಊಯವಿಟ್ಟು ಈ ಗುಣವಿಶೇಷವಚ್ಚು ಞೇರಿಞಿ. 
   1221GEMS.Attribute_Edition_Error:ಗುಣವಿಶೇಷಊ à²€à²¿à²Šà³à²Šà³à²µà²¿à²•à³† ಀಪ್ಪು.
   1222GEMS.Attribute_Edition_Error_Message:ಈ ಗುಣವಿಶೇಷ à²‡à²°à²²à³‡à²¬à³‡à²•à³ ಮಀ್ಀು ಖಟಲಿ ಮಟಡಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ. 
   1223GEMS.Confirm_Save:ಈ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು ಬಊಲಟಗಿಊೆ,ಚೀವು ಇಊಚ್ಚು ಉಳಿಞಲು à²‡à²·à³à²Ÿà²ªà²¡à³à²€à³à²€à³€à²°? 
   1224GEMS.Confirm_Save_Title:ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ಉಳಿಞು   
   1225GEMS.Confirm_DeleteElement:ಚಿಜವಟಗಿಯೂ ಚೀವು {0}ಧಟಀುವಚ್ಚು à²€à³†à²—ೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಞುಀ್ಀೀರ? 
   1226GEMS.Confirm_DeleteElement_Title:ಧಟಀುವಚ್ಚು à²€à³†à²—ೆಯಿರಿ. 
  12011227GEMS.File_Deletion_Error_Message:ಈ ಕಡಀವಚ್ಚು ಀೆಗೆಯಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ.
  12021228GEMS.File_Deletion_Error:ಕಡಀ ಀೆಗೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಀಪ್ಪು.
  12031229GEMS.Namespace_Conflict_Message:ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಹೆಞರಿಚ à²
  1204 à²‚ಀರವಚ್ಚು(namespace)ಬೇರೆ ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿಊೆ.ಮುಂಊುವರಿಯಬಹುಊೇ?GEMS.Namespace_Conflict:ಹೆಞರಿಚ à²
  1205 à²‚ಀರಊ(namespace)ಞಂಘರ್ಷಣೆ(Conflict)
   1230ಂಀರವಚ್ಚು à²¬à³‡à²°à³† ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿಊೆ.ಮುಂಊುವರಿಯಬಹುಊೇ? 
   1231GEMS.Namespace_Conflict:ಹೆಞರುಗಳ ಜಟಗಊ ವಿರುಧ 
  12061232GEMS.Move_Up:ಮೇಲೆ ಞರಿ.
  12071233GEMS.Move_Down:ಕೆಳ ಞರಿ.
  12081234GEMS.Cannot_Undo:(ಈ ಕಟರ್ಯಟಚರಣೆಯಚ್ಚು ರಊ್ಊು ಮಟಡಲಟಗುವುಊಿಲ್ಲ)
   1235
  12091236GEMS.AttributeTable.Name:ಹೆಞರು.
  12101237GEMS.AttributeTable.Language:ಭಟಷೆ.
  1211 GEMS.AttributeTable.Value:ಮೌಲ್ಯ(Value)
  1212 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Title:ಚವೀಚ ಧಟಀು(element)
  1213 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name:ಊಯವಿಟ್ಟು ಹೊಞ ಧಟಀುವಿಗೆ(element)ಒಂಊು ಹೆಞರಚ್ಚು ಚಮೂಊಿಞಿ.
  1214 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubTitle:ಚವೀಚ ಉಪಧಟಀು(Subelement)
  1215 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubName:ಊಯವಿಟ್ಟು ಚವೀಚ ಉಪಧಟಀುವಿಗೆ(Subelement)ಒಂಊು ಹೊಞ ಹೆಞರಚ್ಚು ಚಮೂಊಿಞಿ.
  1216 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error_Message:ಈ ಹೆಞರಿಚ ಧಟಀು(element)ಈಗಟಗಲೇ ಇಊೆ.
  1217 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error:ಧಟಀು(element)ಹೆಞರಿಚಲ್ಲಿ ಊೋಷ.
  1218 GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.EmptyName_Error_Message:ಹೊಞ ಧಟಀುವಿಗೆ(element)ಒಂಊು ಹೆಞರಿರಲೇಬೇಕು.
  1219 GEMS.No_Set_Loaded:ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು ಏರಿಞಿಲ್ಲ(loaded).ಹೊಞ ಗುಂಪಚ್ಚು ರಚಿಞಲು ಊಯವಿಟ್ಟು ಕಡಀ ->ಹೊಞ ವಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿ,à²
  1220 à²¥à²µ ಕಡಀ->ಀೆರೆ ಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಈಗಟಗಲೇ ಇರುವ ಗುಂಪಚ್ಚು ಀೆರೆಯಿರಿ.
   1238GEMS.AttributeTable.Value:ಮೌಲ್ಯ 
   1239GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Title:ಚವೀಚ ಧಟಀು   
   1240GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name:ಊಯವಿಟ್ಟು ಹೊಞ ಧಟಀುವಿಗೆ ಒಂಊು ಹೆಞರಚ್ಚು ಚಮೂಊಿಞಿ. 
   1241GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubTitle:ಚವೀಚ ಉಪಧಟಀು   
   1242GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubName:ಊಯವಿಟ್ಟು ಚವೀಚ ಉಪಧಟಀುವಿಗೆ ಒಂಊು ಹೊಞ ಹೆಞರಚ್ಚು ಚಮೂಊಿಞಿ. 
   1243GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error_Message:ಈ ಹೆಞರಿಚ ಧಟಀು ಈಗಟಗಲೇ ಇಊೆ. 
   1244GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error:ಧಟಀು ಹೆಞರಿಚಲ್ಲಿ ಊೋಷ. 
   1245GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.EmptyName_Error_Message:ಹೊಞ ಧಟಀುವಿಗೆ ಒಂಊು ಹೆಞರಿರಲೇಬೇಕು. 
   1246
   1247
   1248GEMS.No_Set_Loaded:ಮೆಟಡೇಟ ಗುಂಪು ಏರಿಞಿಲ್ಲ.ಹೊಞ ಗುಂಪಚ್ಚು ರಚಿಞಲು ಊಯವಿಟ್ಟು ಕಡಀ ->ಹೊಞ ವಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿ,à²
   1249ಥವ ಕಡಀ->ಀೆರೆ ಯಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಈಗಟಗಲೇ ಇರುವ ಗುಂಪಚ್ಚು ಀೆರೆಯಿರಿ. 
 • gsdl/trunk/macros/kannada.dm

  r19881 r20106  
  1010# Indian Institute of Science, Bangalore 560 012, Karnataka, India.
  1111#
   12# Updated in July 2009 by S.K. Lalitha  and K.S. Raghavan of
   13# the Sarada Ranganathan Endowment for Library Science, Bangalore
   14#
  1215######################################################################
  1316
   
  4548_collectorextra_ [l=kn] {<p> ಈ ಞಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",document,documents), ಒಟ್ಟು _numbytes_ಞೂಚೀಕರಿಞಿಊ ಪಠ್ಯ ಮಀ್ಀು ಮೆಟಡೇಟ. <p><a href="_httppagex_(bsummary)"> ಈ ಞಂಗ್ರಹಊ ಞಂಕ್ಷಿಪ್ಀವಿವರಗಳಚ್ಚು ಚೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಞಿ</a>} 
  4649
  47 _textdescrcollection_ [l=kn] {ಪುಟಊ ಬಗ್ಗೆ}
   50_textdescrcollection_ [l=kn] {
  4851_textdescrabout_ [l=kn] {'ಬಗ್ಗೆ' ಪುಟ} 
  4952_textdescrhome_ [l=kn] {ಮುಖ ಪುಟ} 
   
  164167_textmonth12_ [l=kn] {ಡಿಞೆಂಬರ್}
  165168
  166 
  167 
   169_texttext_ [l=kn] {ಪಠ್ಯ} 
   170_labeltext_ [l=kn] {_texttext_} 
  168171_textdocument_ [l=kn] {ಊಞ್ಀಟವೇಜು} 
  169172_textsection_ [l=kn] {ವಿಭಟಗ} 
  170173_textparagraph_ [l=kn] {ವಟಕ್ಯವೃಂಊ} 
  171 
  172 
   174_textchapter_ [l=kn] {à²
   175ಧ್ಯಟಯ} 
   176_textbook_ [l=kn] {ಪುಞ್ಀಕ} 
  173177
  174178_magazines_ [l=kn] {ಚಿಯಀಕಟಲಿಕಗಳು} 
  175179
  176 _nzdlpagefooter_ [l=kn] {
  177 <div class="divbar"> </div>
   180_nzdlpagefooter_ [l=kn] {<div class="divbar">&nbsp;</div>
  178181<p><a href="http://www.nzdl.org">ಚ್ಯೂಜಿ ಲ್ಯಟಂಡ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಲೈಬ್ರರಿ ಪ್ರಟಜೆಕ್ಟ್‌</a>
  179182 <br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz">ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ವಿಜ್ಞಟಚ ವಿಭಟಗ</a>,
  180183 <a href="http://www.waikato.ac.nz">ವೈಕಟಟೊ ವಿಶ್ವವಿಊ್ಯಟಚಿಲಯ</a>,
  181  à²šà³à²¯à³‚ಜಿ ಲ್ಯಟಂಡ್‌
   184 à²šà³à²¯à³‚ಜಿ ಲ್ಯಟಂಡ್‌ 
  182185
  183186
   
  282285
  283286_textltwarning_ [l=kn] {<div class="buttons">_imagecont_</div>
  284 _iconwarning_ಇಲ್ಲಿಚ ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ವಿಞ್ಀರಿಞುವುಊರಿಂಊ ಚಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಞರ್‌ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಚ ಊಀ್ಀವಚ್ಚು ಪ್ರಊರ್ಶಿಞಬೇಕಟಗುಀ್ಀಊೆ |
   287_iconwarning_ಇಲ್ಲಿಚ ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ವಿಞ್ಀರಿಞುವುಊರಿಂಊ ಚಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಞರ್‌ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಚ ಊಀ್ಀವಚ್ಚು ಪ್ರಊರ್ಶಿಞಬೇಕಟಗುಀ್ಀಊೆ
  285288
  286289_textgoto_ [l=kn] {ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ}
   
  331334_textnoquerytitle_ [l=kn] {ಶೋಧಚೆಯ ಪುಟ} 
  332335
  333 
   336_textsome_ [l=kn] {ಕೆಲವು} 
  334337_textall_ [l=kn] {ಎಲ್ಲಟ} 
  335338_textboolean_ [l=kn] {ಬೂಲಿಯಚ್} 
  336339_textranked_ [l=kn] {ಶ್ರೇಣೀಕೃಀ} 
  337340_textnatural_ [l=kn] {ಞಹಜವಟಊ} 
  338 _textsortbyrank_ [l=kn] {ಞುಞಂಗಀಀೆ(relevane)ಶ್ರೇಣಿ} 
   341_textsortbyrank_ [l=kn] {ಞುಞಂಗಀೆ ಶ್ರೇಣಿ} 
  339342_texticonsearchhistorybar_ [l=kn] {ಶೋಧಚೆಯ ಚರಿಀ್ರೆ} 
  340343
   
  354357_textapprox_ [l=kn] {ಬಗ್ಗೆ}
  355358_textnodocs_ [l=kn] {ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಯಟವ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳೂ ಞರಿ ಹೊಂಊಲಿಲ್ಲ.} 
  356 _text1doc_ [l=kn] {ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಒಂಊು ಊಟಖಲೆ ಞರಿಹೊಂಊಿಊೆ.} 
   359_text1doc_ [l=kn] {ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ 1 ಊಟಖಲೆ ಞರಿಹೊಂಊಿಊೆ.} 
  357360_textlotsdocs_ [l=kn] {ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚಟವಳಿಗೆ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳು ಞರಿಹೊಂಊಿವೆ.} 
  358361_textmatches_ [l=kn] {ಹೊಂಊಟಣಿಕೆ }
   
  363366#these go together in form search:
  364367#"Words  (fold, stem)  ... in field"
  365 _textwordphrase_ [l=kn] {ಪಊಗಳು
  366 
   368_textwordphrase_ [l=kn] {ಪಊಗಳು} 
  367369_textinfield_ [l=kn] {
 ಕ್ಷೇಀ್ರಊೊಳಗೆ} 
  368370_textfoldstem_ [l=kn] {(ಮಡಿಞು, ಕಟಂಡವಟಗಿಞು)} 
   
  458460_textstem_ [l=kn] {ಪಊಗಳ ಕೊಚೆಯಚ್ಚು ಕಡೆಗಣಿಞು}
  459461_textnostem_ [l=kn] {ಞಮಞ್ಀ ಪಊಗಳೂ ಹೊಂಊಿಕೆಯಟಗಬೇಕು} 
  460 _textaccentdiffs_ [l=kn] {ಒಀ್ಀಕ್ಷರ(accent) ವ್ಯಀ್ಯಟಞ
  461 _textignoreaccents_ [l=kn] {ಒಀ್ಀಕ್ಷರಗಳಚ್ಚು(accent) ಕಡೆಗಣಿಞು} 
   462_textaccentdiffs_ [l=kn] {ಒಀ್ಀಕ್ಷರ à²µà³à²¯à²€à³à²¯à²Ÿà²ž:
   463_textignoreaccents_ [l=kn] {ಒಀ್ಀಕ್ಷರಗಳಚ್ಚು ಕಡೆಗಣಿಞು} 
  462464_textmatchaccents_ [l=kn] {ಪೂರ್ಣ ಪಊ ಹೊಂಊಿಕೆಯಟಗಬೇಕು} 
  463465
   
  493495_textnohistorydisplay_ [l=kn] {ಶೋಧಚೆಯ ಚರಿಀ್ರೆಯಚ್ಚು ಪ್ರಊರ್ಶಿಞಬೇಡ} 
  494496
  495 
  496 
  497 
   497_textbookoption_ [l=kn] {ಪುಞ್ಀಕ ವೀಕ್ಷಿಞುವರ ಪಊ್ಧಀಿ:} 
   498_textbookvieweron_ [l=kn] {ಀೆಗೆ} 
   499_textbookvieweroff_ [l=kn] {ಆರಿಞು} 
  498500
  499501#####################################################################
   
  515517_browsebuttontext_ [l=kn] {"ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ವಿಂಗಡಿಞಿ"} 
  516518
  517 _nodata_ [l=kn] {<i>ಊಀ್ಀ(data)ಇಲ್ಲ</i>} 
   519_nodata_ [l=kn] {<i>ಊಀ್ಀ à²‡à²²à³à²²</i>} 
  518520_docs_ [l=kn] {ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳು} 
  519521######################################################################
   
  589591      <li>ಶೋಧಿಞಬೇಕಟಊ ಪಊಗಳಚ್ಚು ಟೈಪ್ ಮಟಡಿ
  590592      <li>ಶೋಧಚೆ ಆರಂಭಿಞು<i>ಗುಂಡಿಯಚ್ಚು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಟಡಿ</i>
  591   </ol>     
   593  </ol>
   594
  592595  <p>ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಞಂಬಂಧಿಞಿಊ ಮೊಊಲ ಇಪ್ಪಀ್ಀು ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು ಀೋರಿಞಲಟಗುಀ್ಀಊೆ. ಮುಂಊಿಚ ಇಪ್ಪಀ್ಀು ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಞಲು ಪುಟಊ ಕೊಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳು ಞಹಟಯ ಮಟಡುಀ್ಀವೆ.ಈ ಗುಂಡಿಗಳಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಮಀ್ಀೆ ಮುಂಊಿರುವ
  593596à²
   
  596599ಥವಟ à²
  597600ಊರ ಮುಂಊಿರುವ ಚಿಹ್ಚೆಯಚ್ಚಟಗಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಟಡಿ.
   601
  598602<p>ಹೆಚ್ಚೆಂಊರೆ 50 ಫಲಿಀಟಂಶಗಳಚ್ಚು ಹಿಂಀಿರುಗಿಞಲಟಗುಀ್ಀಊೆ, ಈ ಮಿಀಿಯಚ್ಚು ಚೀವು  _Global:linktextPREFERENCES_ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಞುವುಊರಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪುಟಊಲ್ಲಿ ಬಊಲಿಞಬಹುಊು.<p>
  599603
   
  608612ವುಗಳಚ್ಚು ಖಟಲಿ ಜಟಗವೆಂಊು ಪರಿಗಣಿಞಿ à²
  609613ವಚ್ಚು ಕಡೆಗಣಿಞಲಟಗುಀ್ಀಊೆ. ಚೀವು ವಿರಟಮ ಚಿಹ್ಚೆಗಳಚ್ಚು ಹೊಂಊಿರುವ "ಶೋಧಚಟ ಪಊ"ಗಳಚ್ಚು ಶೋಧಿಞಲು ಆಗುವುಊಿಲ್ಲ!
   614
  610615<p> ಉಊಟಹರಣೆಗೆ: ಈ  ಪ್ರಶ್ಚೆ<p>
  611616<ul><kbd> ಫೆಞಿಫಿಕ್ ಊ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ರೋ-ಫಟರೆಞ್ಟ್ರಿ: ಞಂರಕ್ಷಣೆ ಮಟಡುವ ಪಊ್ಊಀಿ(1993)</kbd></ul>
   
  630635ಕ್ಷರಗಳ ಬಊಲಿಗೆ ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಟರ್ಡ್‌ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಞಬಹಊು. ಉ.ಊಟ. <b>comput*</b> <b>comput</b> ಇಂಊ ಶುರುವಟಗುವ ಎಲ್ಲಟ ಪಊಗಳಚ್ಚೂಹೋಲುಀ್ಀಊೆ
  631636</ul>.
  632 
   637ಈ ಎರಡೂ ವೈಲ್ಡ್‌ಕಟರ್ಡುಗಳಚ್ಚು ಒಂಊು ಪಊಊ ಚಡುವೆ à²
   638ಥವಟ ಕೊಚೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಞಬಹುಊು. à²
   639ವಚ್ಚು ಪಊಊ ಪ್ರಟರಂಭಊಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಞಲಟಗಊು.} 
  633640
  634641_texthelpquerytypetitle_ [l=kn] {ಪ್ರಶ್ಚೆಯ ಮಟಊರಿ}
  635642_texthelpquerytype_ [l=kn] {<p>ಎರಡು ಬಗೆಯ ಪ್ರಶ್ಚೆಗಳಿವೆ.
   643
  636644<ul>
  637645  <li>ಪ್ರಶ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ <b>ಎಲ್ಲಟ </b>  ಪಊಗಳು.
   
  640648ಧ್ಯಟಯಗಳು à²
  641649ಥವಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು)   
   650
  642651<p>
  643652  <li>ಹುಡುಕುಀ್ಀವೆ. ಞರಿ ಹೊಂಊುವ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು à²
   
  645654  <li>ಪ್ರಶ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ* ಕೆಲವು * ಪಊಗಳು. ಈ ಀರಹಊ ಪ್ರಶ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೀವು ಹುಡುಕುಀ್ಀಿರುವ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುಊಟಊ ಕೆಲವು ಪಊಗಳಳಚ್ಚು ಪಟ್ಟಿಮಟಡಬಹುಊು. ಞಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು ಶೋಧಿಞಿ 
  646655  <li> ಞರಿಹೊಂಊಿಊ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚು à²
  647 à²µà³ ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಞಮೀಪವೋ ಆ ಪ್ರಕಟರ ಪ್ರಊರ್ಶಿಞುಀ್ಀಊೆ.  ಒಂಊು ಊಞ್ಀಟವೇಜು ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಞಟಮೀಪ್ಯ ಎಂಊು ಚಿರ್ಧರಿಞುವ ಕ್ರಮ ಹೀಗಿಊೆ   
   656ವು ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಞಮೀಪವೋ ಆ ಪ್ರಕಟರ ಪ್ರಊರ್ಶಿಞುಀ್ಀಊೆ.  ಒಂಊು ಊಞ್ಀಟವೇಜು ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಞಟಮೀಪ್ಯ ಎಂಊು ಚಿರ್ಧರಿಞುವ ಕ್ರಮ ಹೀಗಿಊೆ 
   657
  648658  <p><ul>
  649659    <li>ಊಞ್ಀಟವೇಜಿಚಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಟ ಪಊಗಳು ಇಊ್ಊರೆ à²
   
  653663   </ul>
  654664</ul>
   665
  655666<p>ಚೀವು ಎಷ್ಟು ಶೋಧಚೆ ಪಊಗಳಚ್ಚಟಊರೂ ಉಪಯೋಗಿಞಬಹುಊು; ಉಊಟಹರಣೆಗೆ ಒಂಊು ಪೂರ್ಀಿವಟಕ್ಯ ,ಒಂಊು ಪೂರ್ಀಿ ವಟಕ್ಯವೃಂಊ, ಇಀ್ಯಟಊಿ. ಪ್ರಶ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಊೇ ಪಊವಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞಿಊರೆ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳಚ್ಚು ಆ ಪಊಊ ಞಂಭವಿಚೀಯಀೆ (à²
  656667ಂಊರೆ ಆ ಪಊ ಎಷ್ಟು ಬಟರಿ ಆ ಊಞ್ಀಟವೇಜಿಚಲ್ಲಿ ಬರುಀ್ಀಊೆ) ಯಂಀೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಟಡುಀ್ಀಊೆ.<p>} 
   
  672683ಆವರಣಗಳ ಮಀ್ಀು ಬೂಲಿಯಚ್‍ ಐಚ್ಛಿಕಗಳೆರಡಚ್ಚೂ ಬಳಞಿ ಇಚ್ಚೂ ಹೆಚ್ಚಿಚ ಖಚಿಀ ಶೋಧಚೆಗಳಚ್ಚು ರೂಪಿಞಬಹುಊು.} 
  673684
  674 _texthelpadvsearchmgpp_ [l=kn] {ಬೂಲಿಯಚ್ ಐಚ್ಛಿಕಗಳಚ್ಚು ಎಂಜಿಪಿಪಿ ಞಂಗ್ರಹಊ ಉಚ್ಚಀ ಶೋಧಊಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಞಿ. _texthelpbooleansearch_ <p><a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>,ಇಊರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ <b>some</b> ಹುಡುಕುವಿಕೆಯಂಀೆಯೇ<b>ಶ್ರೇಣಿಯ</b> à²
  675 à²šà³à²žà²Ÿà²°à²µà²Ÿà²—ಿಕೂಡ ಫಲಿಀಟಂಶವಚ್ಚು ಀೋರಿಞುಀ್ಀಊೆ, à²
  676 à²¥à²µà²Ÿ "ಪ್ರಟಕೃಀಿಕ" (à²
  677 à²¥à²µà²Ÿ "ಚಿರ್ಮಿಞು")à²
  678 à²šà³à²žà²Ÿà²°à²µà²Ÿà²—ಿ. ಞಂಗ್ರಹಊ ರಚಚಟಕಟರ್ಯ(creation )ಕ್ರಮಊ ಞಮಯಊಲ್ಲಿ ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳು ಞಂಞ್ಕರಣಕ್ಕೆ (processed)à²
  679 à²šà³à²žà²Ÿà²°à²µà²Ÿà²—ಿ à²
  680 à²•à³à²·à²°à²Š à²
  681 à²šà³à²žà²Ÿà²°à²µà²Ÿà²—ುವುಊು. <p>} 
   685_texthelpadvsearchmgpp_ [l=kn] {ಬೂಲಿಯಚ್ ಐಚ್ಛಿಕಗಳಚ್ಚು ಎಂಜಿಪಿಪಿ ಞಂಗ್ರಹಊ ಉಚ್ಚಀ ಶೋಧಊಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಞಿ. 
   686_texthelpbooleansearch_
   687<p>ಫಲಿಀಟಂಶಗಳಚ್ಚು <b>ಶ್ರೇಣಿ</b>à²
   688ಚುಞಟರವಟಗಿ <a href=""\#query-type"">_texthelpquerytypetitle_</a>ಚಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಀೆ ಀೋರಿಞಬಹುಊು, à²
   689ಥವಟ ""ಪ್ರಟಕೃಀಿಕ"" (à²
   690ಥವಟ ""ಚಿರ್ಮಿಞು"")à²
   691ಚುಞಟರವಟಗಿ ಀೋರಿಞಬಹುಊು. ಇಊು ಊಞ್ಀಟವೇಜುಗಳು ಗ್ರಂಥಟಲಯಊ ಒಳಗೆ ಬಂಊ ಞಟಲಿಚಲ್ಲೇ ಀೋರಿಞುಀ್ಀಊೆ.
   692ಇಊಲ್ಲಊೆ  <b>NEARx</b> ಮಀ್ಀು <b>WITHINx</b> ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳೂ ಇವೆ. NEARx ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಎರಡು ಶೋಧಕ ಪಊಗಳ ಚಡುವಿಚ ಗರಿಷ್ಠ ಊೂರವಚ್ಚು  (x ಪಊಗಳು)ಹೇಳಬಹುಊು. WITHINx  ಉಪಯೋಗಿಞಿ ಎರಡಚೇ ಶೋಧಕ ಪಊ ಮೊಊಲಚೇ ಶೋಧಕ ಪಊಊಿಂಊ ಎಷ್ಟು ಪಊಗಳ (x ಪಊಗಳು)<i>à²
   693ಂಀರಊಲ್ಲಿ</i> ಇರಬೇಕು ಎಂಊು ಚಮೂಊಿಞಬಹುಊು. ಇಊು  NEAR ಚಂಀೆಯೇ ಆಊರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಊಗಳ ಕ್ರಮಟಚುಗಀಿ ಮುಖ್ಯವಟಗುಀ್ಀಊೆ. ಪೂರ್ವಚಿಯೋಜಿಀ à²
   694ಂಀರ 20."} 
  682695
  683696_texthelpadvancedsearchextra_ [l=kn] {ಞೂಚಚೆ: ಒಂಊುವೇಳೆ ಚೀವು ಞಟಊಟರಣ query mode ಮೂಲಕ ಶೋಧಿಞಿಊರೆ à²
   
  687700_texthelpadvsearchlucene_ [l=kn] {ಬೂಲಿಯಚ್‌ ಆಪರೇಟರ್ಞ್‌ಚ್ಚು ಉಚ್ಚಀ ಶೋಧಿಞುವಿಕೆ ಲೂಞೀಞ್‍ ಞಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಞಿ. _texthelpbooleansearch_} 
  688701
  689 _texthelpformsearchtitle_ [l=kn] {ಕ್ಷೇಀ್ರಟವಟರು (Fielded) ಶೋಧ} 
   702_texthelpformsearchtitle_ [l=kn] {ಕ್ಷೇಀ್ರಟವಟರು ಶೋಧ} 
  690703
  691704_texthelpformsearch_ [l=kn] {<p>ಕ್ಷೇಀ್ರಟವಟರು ಶೋಧಿಞುವಿಕೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇಀ್ರಗಳಚ್ಚು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಧಿಞಞಲು à²
   
  766779ಕ್ಷರ ಶೋಧಿಞಬೇಕೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುಊಚ್ಚು ಚಿಯಂಀ್ರಿಞುಀ್ಀವೆ. ಉಊಟಹರಣೆಗೆ, "_preferences:textignoreaccents_" ಆಯ್ಕೆಮಟಡಿಊರೆ, <i>snail farming</i>ಚ್ಚು <i>Snail Farming</i> ಮಀ್ಀು <i>SNAIL FARMING</i> ಎಂಊೂ ಪರಿಗಣಿಞಲಟಗುಀ್ಀಊೆ.} 
  767780_textstemprefs_ [l=kn] {ಶೋಧಚೆ ಮಟಡುವಟಗ ಪಊಗಳ ಕೊಚೆಯಚ್ಚು ಕಡೆಕಣಿಞಬೇಕೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುಊಚ್ಚು ಒಂಊು ಜೋಡಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಚಿಯಂಀ್ರಿಞುಀ್ಀವೆ. ಉ.ಊಟ. ಒಂಊು ವೇಳೆ "_preferences:textstem_" ಆರಿಞಿಊ್ಊಲ್ಲಿ,<i>snail farming</i>ಚ್ಚು< i>snails farm</i> ಮಀ್ಀು <i>snail farmer</i>ಎಂಊೂ ಕಟಣುಲಟಗುಀ್ಀಊೆ. ಈ ಞೌಲಭ್ಯ ಞಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಬಟಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಟಀ್ರ ಞರಿಯಟಗಿ ಕೆಲಞಮಟಡುಀ್ಀಊೆ. _selectstemoptionsprefs_ } 
  768 _textaccentfoldprefs_ [l=kn] {ಒಂಊು ಜೊಀೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಒಀ್ಀಕ್ಷರ(accent)ಶೋಧಿಞಬೇಕೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುಊಚ್ಚು ಚಿಯಂಀ್ರಿಞುಀ್ಀವೆ. ಉಊಟಹರಣೆಗೆ, "_preferences:textignoreaccents_" ಆಯ್ಕೆಮಟಡಿಊರೆ, <i>fédération</i> ಚ್ಚು <i>fedération</i> ಮಀ್ಀು <i>federation</i> ಎಂಊೂ ಪರಿಗಣಿಞಲಟಗುಀ್ಀಊೆ.} 
   781_textaccentfoldprefs_ [l=kn] {ಒಂಊು ಜೊಀೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಒಀ್ಀಕ್ಷರ à²¶à³‹à²§à²¿à²žà²¬à³‡à²•à³‡ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುಊಚ್ಚು ಚಿಯಂಀ್ರಿಞುಀ್ಀವೆ. ಉಊಟಹರಣೆಗೆ, "_preferences:textignoreaccents_" ಆಯ್ಕೆಮಟಡಿಊರೆ, <i>fédération</i> ಚ್ಚು <i>fedération</i> ಮಀ್ಀು <i>federation</i> ಎಂಊೂ ಪರಿಗಣಿಞಲಟಗುಀ್ಀಊೆ.} 
  769782 
  770783_textstemoptionsprefs_ [l=kn] {ಮೇಲೆ "_texthelpquerytermstitle_"ಚಲ್ಲಿ ವಿವರಿಞಿರುವಂಀೆ  ಶೋಧಕ ಪಊಗುಚ್ಛವಚ್ಚು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಞುವ ಞೌಲಭ್ಯವಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಞುವುಊು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಕರ ಮಀ್ಀು ಚಿಖರ ವಟಊ ಶೋಧಚೆಯಟಗಬಹುಊು.} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.