Changeset 22100


Ignore:
Timestamp:
2010-05-18T14:07:39+12:00 (14 years ago)
Author:
anna
Message:

Updated Armenian translations. Many thanks to Tigran Zargaryan

Location:
main/trunk/greenstone2/macros
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/armenian.dm

  r18430 r22100  
  2727_textsignin_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„}
  2828
   29_texttruncated_ [l=hy] {[Õ°Õ¡Õ¿Õ¡Õ®]} 
   30
  2931_textdefaultcontent_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŸÕžÕ² Õ§Õ»Õš Õ¹Õ« Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ: Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Ö„
  3032Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ« 'Õ°Õ¥Õ¿' Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš Õ¯Õ¡ÕŽ Տ՞ւն Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš` ՟երաՀաՌնալ՞ւ
   
  4547_collectorextra_ [l=hy] {<p>Ô±ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ _numdocs_ _If_("_numdocs_" հա՟ա՜ար "1",փա՜տաթ՞ւղթ,/եր/), ÕšÕ¶Õ€Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶Õš _numbytes_.
  4648<p><a href="_httppagex_(bsummary)">ՍեղՎիր </a> Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծՎան հաՎաՌ՞տագր՞ւթյ՞ւն՚ Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€:
  47 }
   49} 
  4850
  4951_textdescrcollection_ [l=hy] {}
   
  6062
  6163_textSearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ} 
  62 _labelSearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ}
   64_labelSearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ} 
  6365
  6466# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
  6567_textTitle_ [l=hy] {Վերնագիր} 
  66 _labelTitle_ [l=hy] {Վերնագրեր Ô±-Ֆ}
   68_labelTitle_ [l=hy] {Վերնագրեր Ô±-Ֆ} 
  6769_textCreator_ [l=hy] {Ստեղծ՞ղ} 
  68 _labelCreator_ [l=hy] {Հեղինակներ Ô±-Ֆ}
   70_labelCreator_ [l=hy] {Հեղինակներ Ô±-Ֆ} 
  6971_textSubject_ [l=hy] {ԱՌարկա} 
  7072_labelSubject_ [l=hy] {ԱՌարկաներ}
   
  115117_textAcronym_ [l=hy] {Ô±Õ¯Ö€ÕžÕ¶Õ«ÕŽ} 
  116118_labelAcronym_ [l=hy] {Ô±Ö„Ö€ÕžÕ¶Õ«ÕŽÕ¶Õ¥Ö€}
   119_textAuthor_ [l=hy] {Հեղինակ} 
   120_textAuthors_ [l=hy] {Հեղինակներ} 
  117121
  118122# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
   
  140144_texticonmsword_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ Մայքր՞՜՞ֆթ ÕˆÖ‚ÕžÖ€Õ€ փա՜տաթ՞ւղթ՚:}
  141145_texticonmp3_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ MP3 փա՜տաթ՞ւղթ՚}
  142 _texticonpdf_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PDF փա՜տաթ՞ւղթ՚}
  143 _texticonps_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PostScript փա՜տաթ՞ւղթ՚}
  144 _texticonppt_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PowerPoint փա՜տաթ՞ւղթ՚}
  145 _texticonrtf_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ RTF փա՜տաթ՞ւղթ՚}
  146 _texticonxls_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ Մայքր՞՜՞ֆթ Էք՜ել  փա՜տաթ՞ւղթ՚}
   146_texticonpdf_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PDF փա՜տաթ՞ւղթ՚} 
   147_texticonps_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PostScript փա՜տաթ՞ւղթ՚} 
   148_texticonppt_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PowerPoint փա՜տաթ՞ւղթ՚} 
   149_texticonrtf_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ RTF փա՜տաթ՞ւղթ՚} 
   150_texticonxls_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ Մայքր՞՜՞ֆթ Էք՜ել  փա՜տաթ՞ւղթ՚} 
   151_texticonogg_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬   Ogg Vorbis  փա՜տաթ՞ւղթ՚} 
   152_texticonrmvideo_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ իրական հաղ՞րՀաՎիջ՞ցի փա՜տաթ՞ւղթ՚} 
  147153
  148154_page_ [l=hy] {Õ§Õ»}
  149155_pages_ [l=hy] {էջեր}
  150156_of_ [l=hy] {ից}
  151 _vol_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ¿ÕžÖ€}
   157_vol_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ¿ÕžÖ€} 
  152158_num_ [l=hy] {Õ€ÕŽ.}
  153159
   
  166172_textmonth12_ [l=hy] {ÔŽÕ¥Õ¯Õ¿Õ¥ÕŽÕ¢Õ¥Ö€}
  167173
   174_texttext_ [l=hy] {տեք՜տ} 
   175
  168176_textdocument_ [l=hy] {Փա՜տաթ՞ւղթ}
  169177_textsection_ [l=hy] {Ô²Õ¡ÕªÕ«Õ¶}
  170178_textparagraph_ [l=hy] {Պարագրաֆ}
   179_textchapter_ [l=hy] {Ô³Õ¬ÕžÖ‚Õ­} 
   180_textbook_ [l=hy] {Գիրք} 
  171181
  172182_magazines_ [l=hy] {ԱՎ՜ագրեր}
   
  191201_textpagetitle_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶} 
  192202
  193 
  194 
   203_textnocollections_ [l=hy] {Չկան իրական (այ՜ինքն, կաՌ՞ւց՟ած և հանրային) ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€} 
   204
   205_textadmin_ [l=hy] {ԿաՌա՟արՎան Õ§Õ»} 
   206_textabgs_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւնի Վա՜ին} 
   207_textgsdocs_ [l=hy] {Գրին՜թ՞նի փա՜տաթղթեր} 
  195208
  196209_textdescradmin_ [l=hy] {Ô¹ÕžÖ‚ÕµÕ¬ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ ա՟ելացնել Õ¶ÕžÖ€ Ö
   
  200213
  201214
  202 
  203 
   215_textdescrgodocs_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւնի Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶} 
  204216
  205217#####################################################################
   
  208220package gli
  209221
   222_textgli_ [l=hy] {Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ« ÕŽÕ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ} 
  210223_textdescrgli_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՜տեղծել՞ւ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€, Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ Õ¯Õ¡ÕŽ ա՟ելացնել Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղներին, Õ¯Õ¡ÕŽ հեՌացնել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰
  211224
   
  214227
  215228_textcollector_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹} 
   229_textdescrcollector_ [l=hy] {Սա Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ« Վիջերե՜ին, և Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ նպատակների Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ÖƒÕžÕ­Õ¡Ö€Õ¥Õ¶Õš պետք Õ§ Ö
   230Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ« Վիջերե՜՚} 
  216231
  217232package depositor
  218233
   234_textdepositor_ [l=hy] {Õ†Õ¥Ö€Õ€Õ¶ÕžÕ²Õš} 
  219235_textdescrdepositor_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ա՟ելացնել՞ւ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶ փա՜տաթղթեր։
  220236
   
  223239
  224240_textgti_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶Õ«Õ¹Õ« ÕŽÕ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ} 
   241_textdescrtranslator_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ±Õ¥ÕŠ ÕºÕ¡Õ°Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Գրին՜թ՞՞ւնի Վիջերե՜ի Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚ Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš թարՎաց՟ած} 
   242
  225243
  226244######################################################################
   
  289307
  290308_textEXPANDTEXT_ [l=hy] {ԞՆԎԌԱÕ
  291 Õ†ÔµÔŒ\nՏԵՔՍՏԞ}
   309Õ†ÔµÔŒ\nՏԵՔՍՏԞ} 
  292310
  293311_textCONTRACTCONTENTS_ [l=hy] {ՍԵՂՄԵԌ\nÔ²ÕˆÕŽÔ±Õ†ÔŽÔ±Ô¿ÕˆÕ’Ô¹Õ
  294 ÕˆÕ’Õ†Ôž}
   312ÕˆÕ’Õ†Ôž} 
  295313
  296314_textDETACH_ [l=hy] {ԱՌԱՆՁՆԱՑՆԵԌ}
   
  298316_textEXPANDCONTENTS_ [l=hy] {ԞՆԎԌԱÕ
  299317Õ†ÔµÔŒ\nÔ²ÕˆÕŽÔ±Õ†ÔŽÔ±Ô¿ÕˆÕ’Ô¹Õ
  300 ÕˆÕ’Õ†Ôž}
  301 
  302 _textCONTRACT_ [l=hy] {ՍԵՂՄԵԌ ՏԵՔՍՏԞ}
  303 
  304 _textHIGHLIGHT_ [l=hy] {ԳՈՒՆԱՓՈԜՈՒՄ}
  305 
  306 _textNOHIGHLIGHT_ [l=hy] {ՉԳՈՒՆԱՓՈԜԵԌ}
  307 
   318ÕˆÕ’Õ†Ôž} 
   319
   320_textCONTRACT_ [l=hy] {ՍԵՂՄԵԌ ՏԵՔՍՏԞ} 
   321
   322_textHIGHLIGHT_ [l=hy] {ԳՈՒՆԱՓՈԜՈՒՄ} 
   323
   324_textNOHIGHLIGHT_ [l=hy] {ՉԳՈՒՆԱՓՈԜԵԌ} 
   325
   326_textPRINT_ [l=hy] {Տպել} 
   327
   328_textnextsearchresult_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õš} 
   329_textprevsearchresult_ [l=hy] {Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õš} 
   330
   331# macros for printing page
   332_textreturnoriginal_ [l=hy] {ÕŽÕ¥Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ«Ö€ Õ¢Õ¶Ö
   333րինակ Õ§Õ»Õ«Õ¶} 
   334_textprintpage_ [l=hy] {Տպել Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õš} 
   335_textshowcontents_ [l=hy] {Ց՞ւյց Õ¿ÕžÖ‚Ö€ Õ¢ÕžÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš} 
   336_texthidecontents_ [l=hy] {Թաքցր՞ւ Õ¢Õ¡ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš} 
  308337
  309338######################################################################
   
  328357_textranked_ [l=hy] {Õ£Õ¶Õ¡Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®}
  329358_textnatural_ [l=hy] {Õ¢Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶}
  330 #_textsome_ {_If_(_cgiargb_,ranked,some)}
  331 #_textall_ {_If_(_cgiargb_,boolean,all)}
  332 #_textformsome_ {_If_(_cgiargb_,ranked,some)}
  333 #_textformall_ {_If_(_cgiargb_,natural,all)}
   359_textsortbyrank_ [l=hy] {Õ¯Õ¡Ö€Ö‡ÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ քաշ} 
  334360_texticonsearchhistorybar_ [l=hy] {ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
  335361
   
  353379_textmatches_ [l=hy] {ՀաՎապատա՜խան՞ւՎ Õ§}
  354380_textbeginsearch_ [l=hy] {Սկ՜իր ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš}
  355 _textrunquery_ [l=hy] {Կատարիր հարց՞ւՎ՚}
  356 _textclearform_ [l=hy] {Մաքրիր Õ±Ö‡Õš}
   381_textrunquery_ [l=hy] {Կատարիր հարց՞ւՎ՚} 
   382_textclearform_ [l=hy] {Մաքրիր Õ±Ö‡Õš} 
  357383
  358384#these go together in form search:
  359 #"Word or phrase  (fold, stem)  ... in field"
  360 _textwordphrase_ [l=hy] {Ô²Õ¡ÕŒ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶}
  361 _textinfield_ [l=hy] {
 Õ€Õ¡Õ·Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ}
  362 _textfoldstem_ [l=hy] {(՜եղՎիչ, Õ£Õ¬Õ­Õ«Õ¯)}
  363 
  364 _textadvquery_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕŽ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ արա հարց՞ւՎ՚ ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¡Õ¯Õ«ÕžÖ€Õ¥Õ¶}
  365 _textallfields_ [l=hy] {Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õš}
   385#"Words  (fold, stem)  ... in field"
   386_textwordphrase_ [l=hy] {ԲաՌեր
   387
   388_textinfield_ [l=hy] {
 Õ€Õ¡Õ·Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ} 
   389
   390
   391_textfoldstem_ [l=hy] {(՜եղՎիչ, Õ£Õ¬Õ­Õ«Õ¯)} 
   392
   393_textadvquery_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕŽ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ արա հարց՞ւՎ՚ ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¡Õ¯Õ«ÕžÖ€Õ¥Õ¶} 
   394_textallfields_ [l=hy] {Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õš} 
  366395_texttextonly_ [l=hy] {ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ տեք՜տ}
  367 _textand_ [l=hy] {և}
  368 _textor_ [l=hy] {Õ¯Õ¡ÕŽ}
  369 _textandnot_ [l=hy] {և ÕžÕ¹}
   396_textand_ [l=hy] {և} 
   397_textor_ [l=hy] {Õ¯Õ¡ÕŽ} 
   398_textandnot_ [l=hy] {և ÕžÕ¹} 
  370399
  371400# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
   
  373402# unset
  374403
  375 _textsimplesearch_ [l=hy] {Փնտրիր _indexselection_ _If_(_jselection_, of _jselection_) _If_(_gselection_,  _gselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯) _If_(_nselection_, in _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÖ‚ÕŽ) ÕžÖ€Õš ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ _querytypeselection_ բաՌեր}
   404# the space after "level" (before the right bracket) is required, otherwise no space between "Search" and "in"
   405
   406_textsimplesearch_ [l=hy] {Փնտրիր _indexselection_ _If_(_jselection_, of _jselection_) _If_(_gselection_,  _gselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯) _If_(_nselection_, in _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÖ‚ÕŽ) ÕžÖ€Õš ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ _querytypeselection_ բաՌեր} 
   407
  376408
  377409_textadvancedsearch_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ _indexselection_ _If_(_jselection_, of _jselection_) _If_(_gselection_, at _gselection_ level)_If_(_nselection_,  _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕ« ÕŽÕ¥Õ») Ö
  378 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ _querytypeselection_ հարց՞ւՎ՚}
   410Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ _querytypeselection_ հարց՞ւՎ՚} 
  379411
  380412_textadvancedmgppsearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶Õ«Ö€ _indexselection_ _If_(_jselection_,of _jselection_ )_If_(_gselection_,՜րան՞ւՎ _gselection_ level )_If_(_nselection_,in _nselection_ language ) և արտածիր Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õš _formquerytypeadvancedselection_ order} 
   
  382414_textadvancedlucenesearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶Õ«Ö€ _indexselection_ _If_(_jselection_,of _jselection_ )_If_(_gselection_,at _gselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯ )_If_(_nselection_,in _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÖ‚ÕŽ )Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€} 
  383415
  384 _textformsimplesearch_ [l=hy] {Փնտրիր _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÖ‚ÕŽ) _formquerytypesimpleselection_ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}
  385 
  386 _textformadvancedsearch_ [l=hy] {Փնտրիր _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,at _gformselection_ level )_If_(_nselection_,in _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚ )և արտածիր Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õš _formquerytypeadvancedselection_ Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢}
   416
   417# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in"
   418
   419_textformsimplesearch_ [l=hy] {Փնտրիր _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÖ‚ÕŽ) _formquerytypesimpleselection_ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€} 
   420
   421
   422_textformadvancedsearchmgpp_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ_If_(_jselection_, ներ՜՞ւՎ _jselection_)_If_(_gformselection_, այ՜տեղ _gformselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯ )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚), և արտածիր Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õš _formquerytypeadvancedselection_ Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢, Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€} 
   423
   424_textformadvancedsearchlucene_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ _If_(_jselection_, ներ՜՞ւՎ _jselection_)_If_(_gformselection_, այ՜տեղ _gformselection_ ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¯ )_If_(_nselection_, ներ՜՞ւՎ _nselection_ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚)_If_(_sfselection_,\, Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õ« տե՜ակա՟՞ր՞ւՎ ՚՜տ _sfselection_\,) Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€} 
  387425
  388426
   
  393431_textbc_ [l=hy] {B.C.E.}
  394432_textad_ [l=hy] {C.E.}
  395 _textexplaineras_ [l=hy] {C.E. և B.C.E Õ¡ÕµÕ¬ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¶ ÕŽ.Õ©. և ÕŽ.Õ©.Õ¡ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ հաՎապատա՜խանաբար: Ô±ÕµÕœ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕŽÕ·Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©Õ¡ÕµÕ«Õ¶ աՌ՞ւՎ՞՟ խտրական՞ւթյ՞ւնից ÕŠÕ¥Ö€Õ® Õ¥Õ¶, և հաՎապատ՜խան՞ւՎ Õ¥Õ¶ "Ԟնթացիկ Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶" և "Մինչ ՚նթացիկ Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶Õš"}
   433_textexplaineras_ [l=hy] {C.E. և B.C.E Õ¡ÕµÕ¬ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¶ ÕŽ.Õ©. և ÕŽ.Õ©.Õ¡ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ հաՎապատա՜խանաբար: Ô±ÕµÕœ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕŽÕ·Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©Õ¡ÕµÕ«Õ¶ աՌ՞ւՎ՞՟ խտրական՞ւթյ՞ւնից ÕŠÕ¥Ö€Õ® Õ¥Õ¶, և հաՎապատ՜խան՞ւՎ Õ¥Õ¶ "Ԟնթացիկ Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶" և "Մինչ ՚նթացիկ Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶Õš"} 
  396434
  397435_textstemon_ [l=hy] {(անտե՜ել բաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš)}
   
  400438
  401439#text macros for search history
  402 _textnohistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ¹Õ§}
   440_textnohistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ¹Õ§} 
  403441_texthresult_ [l=hy] {Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„}
  404442_texthresults_ [l=hy] {Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€}
   
  433471_textpreferences_ [l=hy] {Õ†Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
  434472_textcasediffs_ [l=hy] {ÔŽÕ¥ÕºÖ„Õ¥Ö€Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€:}
  435 _textignorecase_ [l=hy] {անտե՜իր Õ€Õ¥ÕºÖ„Õ¥Ö€Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš}
  436 _textmatchcase_ [l=hy] {ÕŸÕ¥Ö€Õ«Õ¶/՜տ՞րին Õ€Õ¥ÕºÖ„Õš պետք Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ«}
  437 _textwordends_ [l=hy] {ԲաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€:}
  438 _textstem_ [l=hy] {անտե՜իր բաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš}
  439 _textnostem_ [l=hy] {բաՌ՚ Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»ÕžÕŸÕ«Õ¶ պետք Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ«}
   473_textignorecase_ [l=hy] {անտե՜իր Õ€Õ¥ÕºÖ„Õ¥Ö€Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš} 
   474_textmatchcase_ [l=hy] {ÕŸÕ¥Ö€Õ«Õ¶/՜տ՞րին Õ€Õ¥ÕºÖ„Õš պետք Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ«} 
   475_textwordends_ [l=hy] {ԲաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€:} 
   476_textstem_ [l=hy] {անտե՜իր բաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš} 
   477_textnostem_ [l=hy] {բաՌ՚ Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»ÕžÕŸÕ«Õ¶ պետք Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ«} 
   478_textaccentdiffs_ [l=hy] {Շեշտերի  Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€.} 
   479_textignoreaccents_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ·ÕŸÕ« չաՌնել Õ·Õ¥Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õš} 
   480_textmatchaccents_ [l=hy] {Õ·Õ¥Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õš պետք Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ¥Õ¶ } 
   481
  440482_textprefop_ [l=hy] {ÕŽÕ¥Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ«Ö€ _maxdocoption_ քանակին, հաՎապատա՜խանաբար _hitsperpageoption_ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„ ÕŽÕ¥Õ¯ Õ§Õ»ÕžÖ‚ÕŽ:}
  441483_textextlink_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արտաքին ՞՜տայնի էջերին}
   
  445487_textformat_ [l=hy] {Միջերե՜ի Ö†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¿:}
  446488_textall_ [l=hy] {Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»Õš}
  447 _textquerymode_ [l=hy] {ՀարցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯:}
  448 _textsimplemode_ [l=hy] {ÕºÕ¡Ö€ÕŠ հարցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯}
   489_textquerymode_ [l=hy] {ՀարցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯:} 
   490_textsimplemode_ [l=hy] {ÕºÕ¡Ö€ÕŠ հարցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯} 
  449491_textadvancedmode_ [l=hy] {խ՞րաց՟ած հարցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯ (Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¢ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ !, &, |, և փակագծերի Ö
  450 Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŽÕ¡ÕŽÕ¢)}
   492Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŽÕ¡ÕŽÕ¢)} 
  451493_textlinkinterm_ [l=hy] {ÕŽÕ«Õ»Õ¡Õ¶Õ¯ÕµÕ¡Õ¬ Õ§Õ»Õ« ÕŽÕ«Õ»ÕžÕŸ}
  452494_textlinkdirect_ [l=hy] {ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¡Õ¯Õ« Õ£Õ¶Õ¡ Õ¡ÕµÕ¶Õ¿Õ¥Õ²}
   
  459501<br>}
  460502
   503_textsearchtype_ [l=hy] {ՀարցՎան ÕžÕ³.} 
   504_textformsearchtype_ [l=hy] {Կց՟ած Õ§ _formnumfieldoption_ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¥Õ¿ } 
   505
   506_textplainsearchtype_ [l=hy] {Õ†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¬ _boxsizeoption_ հացՎան ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ« Õ°Õ¥Õ¿} 
   507_textregularbox_ [l=hy] {ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¿ÕžÕ²} 
   508_textlargebox_ [l=hy] {Õ¬Õ¡ÕµÕ¶} 
   509
  461510_textrelateddocdisplay_ [l=hy] {արտածիր Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® փա՜տաթղթեր՚}
  462 _textsearchhistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶:}
  463 _textnohistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶ աՌկա Õ¹Õ§}
  464 _texthistorydisplay_ [l=hy] {արտածիր _historynumrecords_ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ գրաՌ՞ւՎներ՚}
  465 _textnohistorydisplay_ [l=hy] {ÕŽÕ« արտածիր ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš}
  466 
  467 #_texttypesearch_ {Type of search:}
  468 #_texttextsearch_ {text search}
  469 _textformsearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ ձև:}
  470 _textplainsearch_ [l=hy] {Ô±ÕŠÕ¡Õ¿ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ:}
  471 _textqueryboxsize_ [l=hy] {ՀարցՎան ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶Õ« Õ¹Õ¡ÖƒÕš:}
  472 _textregbox_ [l=hy] {Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÕ¶Õ¡ÕŸÕžÖ€ հարցՎան ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶}
  473 _textbigbox_ [l=hy] {հարցՎան ÕŽÕ¥Õ® ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶}
  474 _textformtype_ [l=hy] {Տե՜ակի ձև}
  475 _textsimple_ [l=hy] {ÕºÕ¡Ö€ÕŠ}
  476 _textadvanced_ [l=hy] {խ՞րաց՟ած}
  477 
  478 # used in "with 4 fields" in the form search box
  479 _textwith_ [l=hy] {Õ°Õ¥Õ¿}
  480 _textfields_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€}
  481 
   511_textsearchhistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶:} 
   512_textnohistory_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶ աՌկա Õ¹Õ§} 
   513_texthistorydisplay_ [l=hy] {արտածիր _historynumrecords_ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ գրաՌ՞ւՎներ՚} 
   514_textnohistorydisplay_ [l=hy] {ÕŽÕ« արտածիր ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš} 
   515
   516_textbookoption_ [l=hy] {Գրքի Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ ձև.} 
   517_textbookvieweron_ [l=hy] {Վիաց՟ած} 
   518_textbookvieweroff_ [l=hy] {Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® } 
   519
   520# html options
   521_textdoclayout_ [l=hy] {Փա՜տաթղթի Õ§Õ»Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš } 
   522_textlayoutnavbar_ [l=hy] {Õ†Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ ց՞ւցանակ՚ ÕŸÕ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ Õ§} 
   523_textlayoutnonavbar_ [l=hy] {Õ¹Õ¯Õ¡ Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ ց՞ւցանակ} 
   524
   525_texttermhighlight_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ« ÕšÕ¶Õ€Õ£Õ®ÕžÖ‚ÕŽ} 
   526_texttermhighlighton_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ€Õ£Õ®Õ«Ö€ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€} 
   527_texttermhighlightoff_ [l=hy] {Մի ÕšÕ¶Õ€Õ£Õ®Õ«Ö€ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš} 
  482528
  483529#####################################################################
   
  495541_textany_ [l=hy] {Õ¯Õ¡ÕŽÕ¡ÕµÕ¡Õ¯Õ¡Õ¶}
  496542_textwords_ [l=hy] {բաՌեր}
  497 _textleaveblank_ [l=hy] {Õ©ÕžÕ² Õ¡ÕµÕœ ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õš Õ€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¯, Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ փա՜տաթղթեր՚ ՜տանալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€}
   543_textleaveblank_ [l=hy] {Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ փա՜տաթղթեր՚ ՜տանալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡ÕµÕœ ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õš Õ€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ Õ©ÕžÕ²} 
  498544
  499545_browsebuttontext_ [l=hy] {"Տե՜ակա՟՞րիր փա՜տաթղթեր՚"}
   
  555601փա՜տաթղթեր՚, Õ¯Õ¡ÕŽ ՎիանգաՎից Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¬ Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ փա՜տաթ՞ւղթ): ÕŽÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕºÕ¥Õœ, երբ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õœ
  556602ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ, ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŸÕžÕ² բաՌեր՚ Õ¶Õ¥Ö€Õ¯ÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶ Õ¬Õ«Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ: ՍեղՎիր <i>չներկել</i> ՜ա Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€:</p>
  557 }
   603} 
  558604
  559605# help about the icons
   
  572618_texthelpsearching_ [l=hy] {<p>
  573619  Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ պատ՞ւհանից, կատարիր հետևյալ Ö„Õ¡ÕµÕ¬Õ¥Ö€Õš:<p>
  574  
   620
  575621  <ol><li>ÕˆÖ€ÕžÕ·Õ«Ö€ Õ©Õ¥ Õ«Õ¶Õ¹ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õœ ÕžÖ‚ÕŠÕžÖ‚ÕŽ փնտրել
  576622      <li>Հ՜տակեցր՞ւ, ÕžÖ‚ÕŠÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õœ փնտրել ՚՜տ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ©Õ¥ ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ ÕžÖ€ÕžÕ· բաՌերի:
   
  584630<p>Ô±ÕŽÕ¥Õ¶Õ¡Õ·Õ¡Õ¿Õš Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ§ 100 փա՜տաթ՞ւղթ Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬: ÔµÕ©Õ¥ Õ¡ÕµÕœ Õ©Õ«ÕŸÕš ցանկան՞ւՎ եք ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬, Õ¡ÕºÕ¡ ՜եղՎեք
  585631  <i>Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€</i> Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš, ÕžÖ€Õš Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ§Õ»Õ« ÕŸÕ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ:<p>
  586 }
   632} 
  587633
  588634_texthelpquerytermstitle_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
   
  593639      <p>Õ¯Õ¬Õ«Õ¶Õ« Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš, Õ«Õ¶Õ¹<p>
  594640      <ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands  Systems for Sustainability  1993 </kbd></ul><p>
  595 }
   641} 
  596642
  597643_texthelpmgppsearching_ [l=hy] {MGPP Ö
   
  645691նախաՀա՜՞ւթյ՞ւն Õ¯Õ¡ÕŽ Õ§Õ¬ Õ¬Ö€Õ«ÕŸ պարագրաֆ: Õ¥Õ©Õ¥ նշեք ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ ÕŽÕ¥Õ¯ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶, փա՜տաթղթեր՚
  646692կՀա՜ակարգ՟են ՚՜տ Õ€Ö€Õ¡ Õ°Õ¡Õ¶Õ€Õ«ÕºÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡Õ³Õ¡Õ­Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶: <p>
  647 }
   693} 
  648694
  649695_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=hy] {Ԝ՞րաց՟ած ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ} 
   
  679725
  680726
   727_texthelpadvancedsearchextra_ [l=hy] {Õ†Õ·ÕžÖ‚ÕŽ.  Ô±ÕµÕœ Ö
   728ÕºÕ¥Ö€Õ¡Õ¿ÕžÖ€Õ¶Õ¥Ö€Õš անտե՜՟՞ւՎ Õ¥Õ¶ Õ¥Õ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ եք ÕºÕ¡Ö€ÕŠ հարցՎան Õ¥Õ²Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÕŸÖ‰} 
   729
  681730_texthelpadvsearchlucene_ [l=hy] {Ԝ՞րաց՟ած ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš Lucene Ö
  682731Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ¢ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶ Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Ö‰ _texthelpbooleansearch_
  683732
  684 _textdatesearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ ՚՜տ ԱՎ՜աթ՟երի}
   733
   734_texthelpformsearchtitle_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ՚՜տ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ«} 
   735
   736_texthelpformsearch_ [l=hy] {<p>Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš ՚՜տ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ ÕŽÕ«Õ¡ÕŸÕžÖ€Õ¥Õ¬ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš ՚՜տ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ«Ö‰ Օրինակ, Õ«Õ¶Õ¹ ÕžÖ€ ÕŽÕ¥Õ¯Õš Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ ÕŸÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ "Smith" ÕŽÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚ÕŽ և"snail farming" Ԝ՞րագր՞ւՎ։ ÕŠÕ¡Ö€ÕŠ հարցՎան ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ ձևաթղթի ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¥Õ¡Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ Õ¿ÕžÕ² Հր՜և՞ր՟՞ւՎ Õ§ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ ՜՞՟՞րական Õ¿ÕžÕ²Õ¡ÕµÕ«Õ¶ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Ձևաթղթի Õ¡Õ¶Õ°Õ¡Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿ÕžÕ²Õ¥Ö€Õš Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶ Ö
   737Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ԵՎ (Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ»Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€) Õ¯Õ¡ÕŽ ԿԱՄ (ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¡Õ¯Õ« ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€)։ ÔŽÕ¡Õ·Õ¿Õ« ներ՜ի Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶ÕºÕ¥Õœ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶ Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶ Õ±Ö‡ÕžÕŸÖ‰ ÔžÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ±Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ Õ€ÕžÖ‚ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ« ÕŽÕ¥Õ» Վա՜նա՟՞րեցնել ԵՎ/ԿԱՄ/ՈՉ տարբեր հաՎակց՞ւՎներ Ö
   738Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ բաց՟՞ղ ցանկեր՚ և Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ« ներ՜՞ւՎ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ Ö
   739Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ Ô²ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡Õ¶Ö€Õ¡Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ« Ö
   740ÕºÕ¥Ö€Õ¡Õ¿ÕžÖ€Õ¶Õ¥Ö€Ö‰} 
   741
   742_texthelpformstemming_ [l=hy] {"՜եղՎ՟ած" և "աՌանցքային" ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Վա՜նա՟՞րեցնել Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ Õ¡ÕµÕ€ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ« ներ՜ի Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš ՜եղՎ՟ած Õ€Õ¥ÕºÖ„Õ« Õ©Õ¥ աՌանցքային Õ€Õ¥ÕºÖ„Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ են։ Ԝ՞րաց՟ած ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡ÕµÕœ երկ՞ւ՜ն Õ§Õ¬  ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ լՌակյաց Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® են։ } 
   743
   744_textdatesearch_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ ՚՜տ ԱՎ՜աթ՟երի} 
  685745
  686746_texthelpdatesearch_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš ՚՜տ Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ©ÕŸÕ¥Ö€Õ« Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬ Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕ¶ փա՜տաթղթեր՚, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„
   
  731791_texthelpcollectionprefstitle_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
  732792_texthelpcollectionprefs_ [l=hy] {ÕˆÖ€ÕžÕ· Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€, ՞ր՞նցից ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ÕžÖ‚ÕŽ կարելի Õ§ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕ¥Õ¬ Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ­ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ, Õ¯Õ¡ÕŽ կարելի Õ§ փնտրել ÕžÕ²Õ» Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶: Õ†Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ էջից Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Õ¬, Õ©Õ¥ ÕžÖ€ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš ÕšÕ¶Õ€Õ£Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ»:
  733 }
   793} 
  734794
  735795_texthelplanguageprefstitle_ [l=hy] {ԌեՊ՟ական Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
   
  737797գտակար Õ§ տե՜՞ղական Õ­Õ¡Õ¶Õ£Õ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ ՞ւնեց՞ղ ՎարՀկանց Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, երբ պետք Õ§ Ö
  738798Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ պա՜տաՌային Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ տաՌատե՜ակներ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ±Õ¡ÕµÕ¶Õ« ՜ինթեՊատ՞րներ:
  739 }
   799} 
  740800
  741801_texthelppresentationprefstitle_ [l=hy] {ՆերկայացՎան Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
   
  752812“ՓնտրՎան արՀյ՞ւնքներ” էջից Õ¿Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¡Õ¯Õ«ÕžÖ€Õ¥Õ¶ Õ€Õ¥ÕºÕ« Õ€Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ պաշարի ՞ր՜իչի ÕŸÖ€Õ¡
  753813Õ©Õ¥ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ§Õ»Õ« ÕºÕ¡Õ¿Õ³Õ¥Õ¶Õ« ÕŸÖ€Õ¡:
  754 }
   814} 
  755815
  756816_texthelpsearchprefstitle_ [l=hy] {Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€}
   
  778838քիչ Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­ÕŸÕ¡Õ® Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš: ÕŽÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕºÕ¥Õœ, ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ կարելի Õ§ ՟երահ՜կել
  779839ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ±ÕŸÕ¡Õ® ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš:
  780 }
   840
   841
   842_textcasefoldprefs_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŠÕžÖ‚ÕµÕ£Õš կաՌա՟ար՞ւՎ Õ§ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ ÕŸÕ¥Ö€Õ«Õ¶ և ՜տ՞րին ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš պետք Õ§ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ¥Õ¶Ö‰ Օրինակ՝   Õ¥Õ©Õ¥ "_preferences:textignorecase_" ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§, Õ¡ÕºÕ¡<i>snail farming</i> Õ¯Õ€Õ«Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕ« Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš Õ«Õ¶Õ¹ <i>Snail Farming</i> և <i>SNAIL FARMING</i>։} 
   843_textstemprefs_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŠÕžÖ‚ÕµÕ£Õš ՟երահ՜կ՞ւՎ Õ§ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ անտե՜ել բաՌերի ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ©Õ¥ ÕžÕ¹Ö‰ Օրինակ, Õ¥Õ©Õ¥ ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ "_preferences:textstem_", <i>snail farming</i> Õ¯ÕŽÕ¥Õ¯Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Õ¶ÕŸÕ«  Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš Õ«Õ¶Õ¹ <i>snails farm</i> և <i>snail farmer</i>։ Սա Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡Õ¶Õ£Õ¬Õ¡Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚ տեք՜տերի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ _selectstemoptionsprefs_} 
   844_textaccentfoldprefs_ [l=hy] {Ô¿ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŠÕžÖ‚ÕµÕ£Õš ՟երահ՜կ՞ւՎ Õ§ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„ Õ·Õ¥Õ·Õ¿ÕŸÕ¡Õ® և Õ¹Õ·Õ¥Õ·Õ¿ÕŸÕ¡Õ® տաՌեր՚ պետք Õ§ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶Õ¥Õ¶Ö‰ Օրինակ՝   Õ¥Õ©Õ¥ "_preferences:textignoreaccents_" ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ <i>fédération</i> Õ¯Õ€Õ«Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕ« Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õš Õ«Õ¶Õ¹  <i>fedération</i> և <i>federation</i>} 
   845 
   846_textstemoptionsprefs_ [l=hy] {Ô¿Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ°Õ¡Ö€ÕŽÕ¡Ö€ և ճշգրիտ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ Ö
   847Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ ÖƒÕ¡Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Ö€ÕŽÕ«Õ¶Õ« Õ°Õ¡Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš, ÕžÖ€Õš Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ ÕŸÕ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ  "_texthelpquerytermstitle_"  ÕŽÕ¥Õ»Ö‰} 
   848
   849_textsearchtypeprefsplain_ [l=hy] {Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ§ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬ հարցՎան Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯, Õ¡ÕµÕ¶ÕºÕ¥Õœ, ÕžÖ€ կարելի Õ¬Õ«Õ¶Õ« իրականացնել պարագրաֆային ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Սա ÕŠÕ¡Ö€ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¬Õ«ÕžÖ€Õ¥Õ¶ արագ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ տեք՜տի Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õ¶Õ¥Ö€Ö‰ } 
   850
   851_textsearchtypeprefsform_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ±Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ ց՞ւյց Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õ« Ö„Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕšÖ‰} 
   852
   853_textsearchtypeprefsboth_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ տե՜ակ՚ «ն՞րՎալ» ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ և «Հաշտի» ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕŽÕ«Õ»Ö‡Ö‰
   854<ul>
   855<li>Ս՞՟՞րական ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶ Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ հարցՎան ÕŽÕ¥Õ¯ ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Ö‰ _textsearchtypeprefsplain_</li>
   856<li>Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš ՚՜տ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ« Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ հարցՎան ÕŽÕ« քանի ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€, ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ€ÕµÕžÖ‚Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ց՞ւցիչի տարբեր Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ« հարցՎաՎբ։ Սա Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ÕžÖ€ÕžÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ ՎիանգաՎից ÕŽÕ« քանի Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽÖ‰
   857_textsearchtypeprefsform_ </li>
   858</ul>                                                                                                                                                               } 
   859
   860
  781861
  782862_texttanumbrowseoptions_ [l=hy] {ԱՌկա Õ¥Õ¶ _numbrowseoptions_ եղանակներ Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŽÕ¥Õ» Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€: }
   
  792872<p>ÔµÕ©Õ¥ փա՜տաթղթեր՚ գրքեր Õ¥Õ¶, նրանք կբաց՟են հաՎապատա՜խան Õ¿Õ¥Õ²ÕžÖ‚ÕŽ:
  793873
  794 
  795 }
   874
 • main/trunk/greenstone2/macros/armenian2.dm

  r18430 r22100  
  2020_ago_ [l=hy] {Ö
  2121ր աՌաջ} 
  22 
  23 
  24 
   22_colnotbuilt_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÖ„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ կաՌ՞ւց՟ած Õ¹Õ§ } 
   23
   24### taken from here
   25
   26_textpoem_ [l=hy] {<br><h2>Kia papapounamu te moana</h2>
   27
   28<p>kia hora te marino,
   29<br>kia tere te karohirohi,
   30<br>kia papapounamu te moana
   31
   32<p> Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ Õ­Õ¡Õ²Õ¡Õ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš և լՌ՞ւթյ՞ւն՚ շրջապատել Ö„Õ¥ÕŠ
   33<br>Ô¿Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ Õ€ÕžÖ‚ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ աՎաՌ՟ա ՎաՌախ՞ւղի Õ»Õ¥Ö€ÕŽÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ»
   34<br> Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ Ö„Õž Õ³Õ¡Õ¶Õ¡ÕºÕ¡Ö€Õ°ÕžÖ€Õ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Ö
   35՟կիան՞՜՚ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ այնքան հարթ, ÕžÖ€Ö„Õ¡Õ¶ Õ°Õ²Õ¯ÕŸÕ¡Õ® Õ¯Õ¡Õ¶Õ¡Õ¹ Ö„Õ¡Ö€Õš} 
  2536
  2637_textgreenstone_ [l=hy] {<p>Գրին՜թ՞՞ւն՚ Õ€Õ¡ կի՜աթանկարժեք քար Õ§, ÕžÖ€Õš (Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ և Õ¡ÕµÕœ Õ®Ö€Õ¡Õ£Ö€Õ¡Õ·Õ¡Ö€Õš) ՜կՊբնա՟՞ր՟ել Õ§ Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ«Õ¡ÕµÕžÖ‚ÕŽÖ‰Ô±ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ„Õ¡ÕžÖ€Õ«Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡ÕµÕ¶Ö„ÕžÖ‚ÕŽ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Ö€Õ±Ö€ Õ£Õ¶Õ¡Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õ¶ է։այն Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ աբ՜՞րբացնել և ÕºÕ¡Õ°Õ¥Õ¬ <i>ÕŸÕ¡ÕµÖ€ÕžÖ‚Õ¡Õ¶ (wairua)</i>,
   
  3243
  3344
  34 
  35 
  36 
  37 
   45_textaboutgreenstone_ [l=hy] {<p>Greenstone -Õš ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕŽÕ¡Õ¶ փաթեթ Õ§ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծՎան և Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Õ€Õ¡Õ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õš Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ§ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕŽÕ¡Õ¶ և Õ€Ö€Õ¡ Õ¿ÕºÕ¡Õ£Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ՀաՎացանց՞ւՎ Õ¯Õ¡ÕŽ արտաքի Õ°Õ«Õ·ÕžÕ² ՜արքերի ÕŸÖ€Õ¡Ö‰ Greenstone -Õš Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§
   46<b>New Zealand Digital Library Project</b>  <b>
   47Waikato</b> ՀաՎալ՜արանի կ՞ղՎից  և Պարգաց՟ել  և  Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ¢Õ¡Õ·Õ­ÕŸÕ¥Õ¬ Õ§ Õ¡ÕµÕœ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« աջակց՞ւթյաՎբ <b>UNESCO</b> և <b>Human Info NGO</b>։ Սա բաց Õ¯ÕžÕ€ÕžÕŸ ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§, հա՜անելի <a href="http://greenstone.org">http://greenstone.org</a> -ից  GNU Õ€Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ հանրային Õ¡Ö€Õ¿ÕžÕ¶Õ¡Õ£Ö€Õ« Õ¶Õ¥Ö€Ö„ÕžÖ‰
   48</p>
   49<p> ÔŸÖ€Õ¡Õ£Ö€Õ« Õ¶ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ¯Õ¶ Õ§ Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕ¥Õ¬ Ö
   50Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶, Õ°Õ¡Õ¿Õ¯Õ¡ÕºÕ¥Õœ հաՎալ՜արաններ՞ւՎ, Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ և Õ¡ÕµÕ¬ հա՜արակական ծաՌայ՞ւթյան կաՌ՞ւյցներ՞ւՎ, կաՌ՞ւցել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ իրենց ՜եփական Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰ Ô¹ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ°Õ«ÕŽÕ¶ÕžÕŸÕ«Õ¶ ÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš հա՜անելի՞ւթյան ÕŽÕžÕ€Õ¥Õ¬Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰ Մենք հ՞ւ՜՞՟ ենք, ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕœ ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕš Õ¯Ö
   51ÕªÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ« Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ«  ՜տեղծՎան՚։
   52
   53<p>Ô±ÕµÕœ  ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕš Պարգաց՟ած և Õ¢Õ¡Õ·Õ­ÕŸÕ¡Õ® Õ§ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŠÕ£Õ¡ÕµÕ«Õ¶
   54ÕŽÕ«Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŸÕ¡Õ®  ջանք Õ°Õ«ÕŽÕ¶Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ®   2000-Õ« Ö
   55գ՞՜տ՞՜ին երեք Վա՜նակից երկրների ÕŽÕ«Õ»Ö‡Ö‰
   56</p>
   57
   58<p>
   59<a href="http://nzdl.org"><b>Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ«Õ¡ÕµÕ« Ô¹ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ« ÔŸÖ€Õ¡Õ£Õ«Ö€  Waikato</b></a>-Õ« հաՎալ՜արան՞ւՎ ։
   60<br>
   61Greenstone ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕš  աՌաջացել Õ§ Õ¡ÕµÕœ նախագծից, և Õ¡ÕµÕœ նախաձեՌն՞ւթյ՞ւն՚ ՜տ՞րագր՟ել Õ§
   62Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ«Õ¡ÕµÕ« Õ
   63ՈՒՆԵՍԿՕ-Õ« Ô¿Õ¡ÕºÕ«  Õ¥Õ¶Õ©Õ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ±Õ¶Õ¡ÕªÕžÕ²ÕžÕŸÕ« կ՞ղՎից ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ 
   64Õ¶Õ¥Ö€Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ
   65ՈՒՆԵՍԿՕ-Õ« Õ®Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚ÕŽÖ‰
   66</p>
   67
   68<p>
   69<a href="http://www.unesco.org"><img alt="UNESCO logo" src="_httpimg_/unesco.gif"
   70class="logo"></a>
   71<a href="http://www.unesco.org"><b>Միացյալ Õ¡ÕŠÕ£Õ¥Ö€Õ« կրթական, Õ£Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶  և  Õ„Õ·Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶</b></a>
   72<br>
   73Կրթական, Õ£Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ և ÕŽÕ·Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ» Õ¡Õ·Õ­Õ¡Ö€Õ°ÕžÖ‚ÕŽ
   74և Õ°Õ¡Õ¿Õ¯Õ¡ÕºÕ¥Õœ Պարգաց՞ղ Õ¥Ö€Õ¯Ö€Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ
   75Õ£Õ¬Õ­Õ¡ÕŸÕžÖ€Õ¶ Õ§  UNESCO-Õ« նպատակների Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, և ՜ա հա՜տատ՟ած Õ§ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ «Տեղեկատ՟՞ւթյ՞ւն բ՞լ՞րին» Õ®Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚ÕŽÖ‰
   76</p>
   77
   78<p>
   79<a href="http://humaninfo.org"><img alt="Human Info logo" src="_httpimg_/ghproj2.jpg" class="logo"></a>
   80<a href="http://humaninfo.org"><b>Human Info NGO-Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ¯Õ¡ÕµÕŸÕ¡Õ® Õ§ Ô±Õ¶Õ¿Ö€ÕŸÕ¥Ö€ÕºÕ¥Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ, Բելգիա։</b></a>
   81<br>
   82Ô±ÕµÕœ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ«Õ®Õš  Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՄԱԿ-Õ« Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« և Õ¡ÕµÕ¬ ՀԿ-ների հետ։.
   83</p>
   84
   85
   86
   87_textdescrselcol_ [l=hy] {ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶} 
  3888
  3989
   
  4898#------------------------------------------------------------
  4999
  50 
  51 
  52 
  53 
  54 
  55 
  56 
   100_text4buts_ [l=hy] {Ô¿Õ¡Õ¶ 4 լրաց՞ւցիչ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€ Õ¿Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ§Õ»ÕžÖ‚ÕŽ} 
   101
   102_textnocollections_ [l=hy] {<p> Õ†Õ¥Ö€Õ¯Õ¡ÕµÕžÖ‚ÕŽÕœ Õ¹Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¡ÕµÕœ Greenstone-Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ հա՜անելի  Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Ö‰ 
   103ÔŽÕžÖ‚Ö„ կարղ եք նաև ա՟ելացնել ÕžÖ€ÕžÕ· Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Ö‰
   104<ul><li>Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Ö„ <a href="_httppagecollector_"> Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹ </a> կաՌ՞ւցել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€
   105<li>ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö„  Greenstone-Õ« արտաքին Õ°Õ«Õ·ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ՜արք Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš այՀտեղից։} 
   106
   107_text1coll_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ Greenstone Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš  ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ 1 Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚} 
   108
   109_textmorecolls_ [l=hy] {Greenstone -Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš  ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ _1_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚} 
  57110
  58111######################################################################
   
  66119#------------------------------------------------------------
  67120
  68 
  69 
  70 
  71 
  72 
  73 
   121_textextlink_ [l=hy] {Արտաքին Õ¯Õ¡Õº } 
   122_textlinknotfound_ [l=hy] {Ներքին Õ¯Õ¡ÕºÕš Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ¹Õ§ } 
   123
   124_textextlinkcontent_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕºÕš ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ եք արտաքին Õ§ ձեր ներկա ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ® ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰
   125ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ ՀեՌև՜ ցանկան՞ւՎ եք տե՜նել Õ¡ÕµÕœ Õ¯Õ¡ÕºÕš և ձեր Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õš ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ ÕžÖ‚Õ¶Õ« Ցանց , Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք  <a href="_nexturl_">Õ£Õ¶Õ¡Õ¬ աՌաջ</a>Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õš, Õ¯Õ¡ÕŽ Ö
   126Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Ö„ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ« «հետ» Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš  ՟երաՀաՌնալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ փա՜տաթղթին։ } 
   127
   128_textlinknotfoundcontent_ [l=hy] {Մեր ՟երահ՜կ՞ղ՞ւթյ՞ւնից Õ€ÕžÖ‚Ö€Õœ պատճաՌներ՞՟ ներքին Õ¯Õ¡ÕºÕš ÕžÖ€Õš Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ եք Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ«Ö‰ Սա Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Ö€ ÕºÕ¡ÕµÕŽÕ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ ՜կՊբնական Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ÕµÕžÖ‚ÕŽ աՌկա ՜խչալ՞՟։ Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ«Ö€ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ« «հետ» Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš  ՟երաՀաՌնալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€  Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ փա՜տաթղթին։ } 
  74129
  75130# should have arguments of collection, collectionname and link
  76 
   131_foundintcontent_ [l=hy] {<h3>Õ¯Õ¡Õº Õ€Õ¥ÕºÕ« "_2_" collection</h3>
   132
   133<p>Ձեր ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ® Õ¯Õ¡ÕºÕš արտաքին Õ§  "_collectionname_" Õ°Õ¥Õ¿ ( Õ¡ÕµÕ¶ Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® Õ§  "_2_" Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¥Õ¿)
   134ÔµÕ©Õ¥ ցանկան՞ւՎ եք տե՜նել  Õ¯Õ¡ÕºÕš "_2_" Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ«  ÕŽÕ¥Õ»  Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargcl_&d=_3_"> Õ£Õ¶Õ¡Õ¬ աՌաջ Õ€Õ¥ÕºÕ« Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õš, Õ¯Õ¡ÕŽ Ö
   135Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Ö„ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ« «հետ» Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš ՟երաՀաՌնալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¶Õ¡Õ­ÕžÖ€Õ€ փա՜տաթղթին։} 
  77136
  78137
   
  91150_textusername_ [l=hy] {Ö
  92151Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ} 
  93 
  94 
  95 
   152_textpassword_ [l=hy] {Õ£Õ¡Õ²Õ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡ÕŒ} 
   153
   154_textmustbelongtogroup_ [l=hy] {Նկատի աՌեք ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ պետք Õ§ պատկանեք  "_cgiargug_" Õ­ÕŽÕ¢Õ«Õ¶ Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ» ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€} 
  96155
  97156_textmessageinvalid_ [l=hy] {Ձեր կ՞ղՎից աՌաջարկ՟՞ղ Õ§Õ»Õš ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ գրանց՞ւՎ։<br>
   
  100159Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš և գաղտնաբաՌ՚։} 
  101160
  102 
  103 
  104 
  105 
  106 
  107 
  108 
   161_textmessagefailed_ [l=hy] {Ձեր Ö
   162Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¯Õ¡ÕŽ գաղտնաբաՌ՚ ՜խալ է։} 
   163
   164_textmessagedisabled_ [l=hy] {Կներեք,  ձեր Õ°Õ¡Õ·Õ«ÕŸÕš Õ¡Ö€Õ£Õ¥Õ¬Õ¡ÖƒÕ¡Õ¯ÕŸÕ¡Õ® է։ ԜնՀր՞ւՎ ենք Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕœ կայք  ցանցային ÕŸÕ¡Ö€ÕºÕ¥Õ¿Õ« հետ։} 
   165
   166_textmessagepermissiondenied_ [l=hy] {Կներեք Õ€ÕžÖ‚Ö„  Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ» ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö„Ö‰} 
   167
   168_textmessagestalekey_ [l=hy] {Õ€Õ²ÕžÖ‚ÕŽÕš ÕžÖ€Õ«Õ¶ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ°Õ«ÕŽÕ¡ Õ°Õ¥Õ¿Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ եք հնացած է։
   169ԜնՀր՞ւՎ ենք, ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ ձեր գաղտնաբաՌ՚  Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õ«Õ¶ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
  109170
  110171
   
  119180#------------------------------------------------------------
  120181
  121 
   182_textnodocumentation_ [l=hy] {"<p> Greenstone Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ¹Õ« ներաՌ՞ւՎ  ÕžÕ¹ ÕŽÕ« փա՜տաթղթաբան՞ւթյ՞ւն։ Սա Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ հետևյալ պատճաՌ՞՟.
   183<ol>
   184<li> Greenstone  Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§  CD-ROM-ից, Ö
   185Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ  ՜եղՎ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽÖ‰
   186Greenstone  Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¥Õ¬ Õ§ հաՎացանց՞ւՎ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ¯Õ¡ÕµÕŸÕ¡Õ®Õš ներբեՌնել՞՟ 
   187</ol>
   188Ô±ÕŽÕ¥Õ¶ Õ€Õ¡ÕºÖ„ÕžÖ‚ÕŽ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք ՜տանալ փա՜տաթղթեր նաև  Greenstone CD-ROM  <i>docs</i> քարտարանից Õ¯Õ¡ÕŽ այցելել՞՟    <a
   189href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>.
   1900"  } 
  122191
  123192_textuserguide_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« ՞ւղեց՞ւյց} 
  124 
   193_textinstallerguide_ [l=hy] {ՏեղաՀր՞ղի ՞ւղեց՞ւյց  } 
  125194_textdeveloperguide_ [l=hy] {Õ†Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®ÕžÕ²Õ« ՞ւղեց՞ւյց} 
  126 
  127 
  128 
  129 
   195_textpaperguide_ [l=hy] {Թղթից Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ } 
   196_textorganizerguide_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕ«Õ¹Õ« Ö
   197Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽÕšÖ‰    ՝} 
   198
   199_textgsdocstitle_ [l=hy] {greenstone փա՜տաթղթաբան՞ւթյ՞ւն } 
  130200
  131201######################################################################
   
  134204
  135205_textbild_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւց՞ւՎ} 
  136 
  137 
  138 
  139 
  140 
  141 
  142 
   206_textbildsuc_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ կաՌ՞ւց՟ել Õ§} 
   207_textviewbildsummary_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք  <a href="_httppagex_(bsummary)" target=_top> Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ կաՌ՞ւցՎան Õ¡ÕŽÖƒÕžÖƒÕžÖ‚ÕŽÕš </a> Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¥Õ¿Õ¡Õ£Õ¡ ՎանրաՎա՜ների Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰
   208
   209_textview_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶} 
   210
   211_textbild1_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ«ÕŽÕ¡ կաՌ՞ւց՟՞ւՎ Õ§. ՜ա կտևի ÕžÖ€ÕžÕ· ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Ö‰  Õ¶Õ¥Ö€Ö„Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ աՌկա «ԿաՌ՞ւցՎան Հր՞ւթյան» Õ£Õ«Õ®Õš Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÕ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Վա՜ին։} 
   212
   213_textbild2_ [l=hy] {Կանգնեցնել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€  կաՌ՞ւցՎան պր՞ցե՜՚ ցանկացած ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯  ՜եղՎեք այ՜տեղ։
   214<br> Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶, ÕžÖ€Õ« ÕŸÖ€Õ¡ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ  եք, Õ¯ÕŽÕ¶Õ¡ Õ¡Õ¶ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ ։} 
  143215
  144216_textstopbuild_ [l=hy] {կանգնեցնել կաՌ՞ւց՞ւՎ՚} 
  145217
  146 
  147 
  148 
  149 
  150 
  151 
  152 
  153 
  154 
  155 
  156 
   218_textbild3_ [l=hy] {ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ€ÕžÖ‚Ö€Õœ գաք Õ¡ÕµÕœ էջից (և չեք ՀաՀարեցրել կաՌ՞ւցՎան գ՞րծ՚նթաց՚  "կանգնեցնել կաՌ՞ւց՞ւՎ՚" Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ« Վիջ՞ց՞՟) Õ¡ÕºÕ¡ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¯Õ·Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ« կաՌ՞ւց՟ել և Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ² ա՟արտից Õ°Õ¥Õ¿Õž Õ¯Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ«Ö‰} 
   219
   220_textbuildcancelled_ [l=hy] {ԿաՌ՞ւց՞ւՎ՚ ՀաՀարեց՟ած է։} 
   221
   222_textbildcancel1_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւցՎան գ՞րծ՚նթաց՚ ÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® է։ Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ«Ö€ ներքևի Õ€Õ¥Õ²Õ«Õ¶ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ÕµÕžÖ‚ÕŽ ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¯Õ¡ÕŽ ՟եր՜կ՜իր կաՌ՞ւցՎան գ՞րծ՚նթաց՚։ } 
   223
   224_textbsupdate1_ [l=hy] {ԿաՌ՞ւՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õ« թարՎաց՞ւՎ 1 ÕŸÕ¡ÕµÖ€Õ¯ÕµÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ} 
   225_textbsupdate2_ [l=hy] {ԿաՌ՞ւցՎան ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õ« թարՎաց՞ւՎ } 
   226_textseconds_ [l=hy] {Վայրկյաններ} 
   227
   228_textfailmsg11_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² կաՌ՞ւց՟ել քանի ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕ¶ ÕžÕ¹ ÕŽÕ« Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬ Õ¹Õ« ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Õ€Õ¡ÕŽÕžÕŠÕŸÕ¥Ö„ ÕžÖ€ ֆայլերից Õ¯Õ¡ÕŽ թղթապանակներից աՌն՟աՊն ÕŽÕ¥Õ¯Õš, ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€Õ¥Õ¬ եք <i>՜կՊբնական
   229Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬ </i> Õ§Õ»ÕžÖ‚ÕŽ ÕŸÖ€Õ¡ Õ£ÕžÖ€ÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ‚Õ¶Õ« և Գրին՜թ՞նի կ՞ղՎից ÕŽÕ·Õ¡Õ¯ÕŸÕžÕ² տե՜ակներին  Õ§ ÕºÕ¡Õ¿Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰} 
  157230
  158231_textfailmsg21_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¿Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ¹Õ§ կաՌ՞ւցել (import.pl չկայացա՟)։} 
  159232_textfailmsg31_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ¹Õ§ կաՌ՞ւցել (buildcol.pl չկայացա՟)։} 
  160 
  161 
   233_textfailmsg41_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ կաՌ՞ւց՟ել Õ§, ՜ակայն Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¥Õ¬} 
   234_textfailmsg71_ [l=hy] {Ան՜պա՜ելի ՜խալ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ« ՞ւնեցել ձեր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ՜տեղծել՞ւ ՚նթացք՞ւՎ} 
  162235
  163236
   
  176249
  177250_textdefaultstructure_ [l=hy] {լՌակյաց կաՌ՞ւց՟ածք} 
  178 
   251_textmore_ [l=hy] {Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ«Õ¶} 
  179252_textinfo_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶} 
  180 
  181 
  182 _textbild_ [l=hy] {_wizard:textbild_} 
  183 
   253_textsrce_ [l=hy] {ՍկՊբնաղբյ՞ւրային Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Ö‰} 
   254_textconf_ [l=hy] {Ձևա՟՞րել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶} 
  184255_textdel_ [l=hy] {ՀեՌացնել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Ö‰} 
  185 
  186 _textbildsuc_ [l=hy] {_wizard:textbildsuc_} 
  187 
  188 
  189 
   256_textexpt_ [l=hy] {Արտահանել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Ö‰} 
   257
   258_textdownloadingfiles_ [l=hy] {Ֆայլերի ներբեՌն՞ւՎ} 
  190259_textimportingcollection_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¶Õ¥Ö€ÕŽÕžÖ‚Õ®ÕžÖ‚ÕŽ ...} 
  191 
   260_textbuildingcollection_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւց՞ւՎ ...} 
  192261_textcreatingcollection_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծ՞ւՎ } 
  193262
  194 
   263_textcollectorblurb_ [l=hy] {<i>Ô³Ö€Õ«Õ¹Õš Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ°ÕŠÕžÖ€ Õ§ քան ՜՞ւր՚։ <br>Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« կաՌ՞ւց՞ւՎ՚ և Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®ÕžÖ‚ÕŽÕš Õ¯Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ պատա՜խանատ՟՞ւթյ՞ւն, ՞ր՞նց Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք ցանկանալ անՀրաՀաՌնալ ՜կ՜ել՞ւց աՌաջ։ Ô¿Õ¡Õ¶  Õ°Õ¥Õ²Õ«Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ«Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ« Ö
   264րինական Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¶Õ¥Ö€. փա՜տաթ՞ւղթեր ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¹Õ« Õ¶Õ·Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ , ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք Õ¡Õ¶ÕºÕ¡ÕµÕŽÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¡Õ¬ Õ€Ö€Õ¡Õ¶Ö„ ÕžÖ‚Ö€Õ«Õ·Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶Ö‰ Ô¿Õ¡Õ¶ ՜՞ցիալական հարցեր. Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš պետք Õ§ հարգեն Õ¡ÕµÕ¶ Õ°Õ¡Õ¶Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶Õ¶ Õ¡ÕŸÕ¡Õ¶Õ€ÕžÖ‚ÕµÕ©Õ¶Õ¥Ö€Õš , ÕžÖ€ÕžÖ‚ÕŽ ՜տեղծ՟ել Õ¥Õ¶ Õ¡ÕµÕ€  փա՜տաթղթեր՚։ ÔµÕŸ Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¢Õ¡Ö€ÕžÕµÕ¡Õ¯Õ¡Õ¶ հարցեր. ÕžÖ€ÕžÕ· Õ¶ÕµÕžÖ‚Õ©Õ¥Ö€ ÕºÕ¡Ö€ÕŠÕ¡ÕºÕ¥Õœ պետք Õ§ հա՜անելի Õ¹Õ€Õ¡Ö€Õ±ÕŸÕ¥Õ¶  ÕžÖ‚Ö€Õ«Õ·Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶Ö‰  <br> Եղիր ÕŠÕ£Õ¡ÕµÕžÖ‚Õ¶  Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕžÖ‚ÕªÕ« և Ö
   265Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ«Ö€ Õ¡ÕµÕ¶ իՎա՜տ՞ւն Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÕŸÖ‰  </i> } 
  195266
  196267_textcb1_ [l=hy] {Ô¿ÕžÖ‚Õ¿Õ¡Õ¯Õ«Õ¹Õš Ö
   
  198269
  199270_textcb2_ [l=hy] {Նախ և աՌաջ ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Ö„ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„} 
  200 
  201 
   271_textcnc_ [l=hy] {՜տեղծիր Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚} 
   272_textwec_ [l=hy] {աշխատանք Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղի Õ°Õ¥Õ¿, Õ€Ö€Õ¡Õ¶ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« ա՟ելաց՞ւՎ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ»Õ¶Õ»Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ¡ÕµÕ¶} 
  202273
  203274_textcb3_ [l=hy] {Ô¹ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¯Õ¡ÕŽ կաՌ՞ւցՎան Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ պետք Õ§ գրանց՟եք։Սա անհրաժեշտ Õ§ ՁեՊ ÕºÕ¡Õ·Õ¿ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ այլ՞ց կ՞ղՎից Ձեր Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¹Õ« Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õš փ՞փ՞խել՞ւց։Նկատի ՞ւնեցեք, ÕžÖ€ Õ¡Õ¶ÕŸÕ¿Õ¡Õ¶Õ£ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ նկատաՌ՞ւՎներից Õ¥Õ¬Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¥Ö„ հաՎակարգից Ձեր գրանց՞ւՎից 30 Ö€ÕžÕºÕ¥ անց։ ÔµÕ©Õ¥ ՜ա ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°Õ« ÕŽÕ«Ö„ անհանգ՜տացեք՝ ÔŽÕžÖ‚Ö„ ն՞րից Õ¯Õ°Ö€Õ¡ÕŸÕ«Ö€ÕŸÕ¥Ö„ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ և Õ¯Õ·Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Ö„ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¡Õ¶Ö„Õš այնտեղից ÕžÖ€Õ¿Õ¥Õ² ÕžÖ€ Õ¯Õ¡Õ¶Õ£ եք աՌել։} 
  204275
  205 
  206 
  207 
  208 
  209 
  210 
  211 
  212 
  213 
   276_textcb4_ [l=hy] {ԜնՀր՞ւենք ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ Greenstone Ö„Õž Ö
   277Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš և գաղտնաբաՌ՚ և ՜եղՎեք Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš գրանց՟ել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€} 
   278
   279_textfsc_ [l=hy] {Նախ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Ö„ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶, ÕžÖ€Õ« Õ°Õ¥Õ¿ ÕžÖ‚ÕŠÕžÖ‚ÕŽ եք Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¥Õ¬ ( գրել՞ւց ÕºÕ¡Õ·Õ¿ÕºÕ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš  Õ¹Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶ÕŸÕ« Õ¡ÕµÕœ ց՞ւցակ՞ւՎ)} 
   280
   281_textwtc_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ€Õš ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ եք Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք} 
   282_textamd_ [l=hy] {Ա՟ելացնել Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€ և ՟երակաՌ՞ւցել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶} 
   283_textetc_ [l=hy] {ԜՎբագրել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւցՎան Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš և ՟երակաՌ՞ւցիր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Ö‰} 
   284_textdtc_ [l=hy] {Ջնջել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢Ö‰} 
   285_textetcfcd_ [l=hy] {Արտահանել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ«Õ¶Ö„Õ¶Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕžÕ²  Windows CD-ROM ՜արքի ÕŸÖ€Õ¡ Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
  214286_textcaec_ [l=hy] {ԱՌկա Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚ÕŽ} 
  215 
  216 
  217 
  218 
  219 
  220 
  221 
  222 
  223 
  224 
   287_textnwec_ [l=hy] {Ô³Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ աՌկա Õ¹Õ¥Õ¶ ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€} 
   288_textcianc_ [l=hy] {Õ†ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծ՞ւՎ} 
   289_texttsosn_ [l=hy] {Քայլերի Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¶ÕžÖ€ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ ՜տեղծել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ հետևյալն Õ¥Õ¶ } 
   290_textsin_ [l=hy] {Նշել Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš (և Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš)} 
   291_textswts_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ¯ նշեք ՞րտեղից Õ§ Õ£Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Ö€Õš } 
   292_textatco_ [l=hy] {ՀաՎապատա՜խանեցնել Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€Õš (ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ բարձրակարգ Ö
   293Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€)} 
   294_textbtc_ [l=hy] {'ԿաՌ՞ւցել'' Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ (Õ¿Õ¥Õœ Õ¶Õ¥Ö€Ö„Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ)} 
   295_textpvyh_ [l=hy] {Õ€ÕºÕ¡Ö€Õ¿ÕžÖ€Õ¥Õ¶ Õ€Õ«Õ¿Õ¥Ö„ ձեր Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¡Õ¶Ö„Õš } 
   296
   297_texttfsiw_ [l=hy] {Õ‰ÕžÖ€Ö€ÕžÖ€Õ€ քայլն Õ§ , ÕžÖ€Õ¿Õ¥Õ² Õ§ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ«Õ¹Õš Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ» Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¡Õ¶Ö„ÕšÖ‰ «ԿաՌ՞ւցել» գ՞րծ՚նթաց՞ւՎ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ«Õ¹Õš  ՜տեղծ՞ւՎ Õ§ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ ց՞ւցիչներ՚ և  ÕŽÕ¥Õ¯Õ¿Õ¥Õ²ÕžÖ‚ÕŽ ցանկացած Õ¡ÕµÕ¬ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶, ÕžÖ€Õ¶ անհրաժեշտ Õ§ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Բայց Õ¶Õ¡Õ­ Õ€ÕžÖ‚Ö„ պետք Õ§ Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Ö„ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰} 
  225298
  226299_textadab_ [l=hy] {Ստ՞րև Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ®ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ€Õ«Õ¡Õ£Ö€Õ¡ÕŽ, ÕžÖ€Õš Õ¯Ö
   
  229302_textwyar_ [l=hy] {Երբ ÕžÖ€ պատրա՜տ Õ¥Õœ, ՜եղՎիր Õ¯Õ¡Õ¶Õ¡Õ¹ Õ£ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õ« "collection information" կ՞ճակ՚՝ Õ¶ÕžÖ€ Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծ՞ւՎ՚ ՜կ՜ել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
  230303
  231 
  232 
   304_textcnmbs_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš պետք Õ§ Õ¶Õ·ÕŸÕ« } 
   305_texteambs_ [l=hy] {Ô·Õ¬Õ¥Õ¯Õ¿Ö€ÕžÕ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ հա՜ցեն պետք Õ§ Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ«Õ¶Õ«} 
  233306_textpsea_ [l=hy] {Ճշտեք Õ§Õ¬. փ՞՜տի հա՜ցեն Õ¡ÕµÕœ ձևաչափ՞՟՝ username@domain} 
  234307_textdocmbs_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš պետք Õ§ ÕžÖ€ÕžÕ·ÕŸÕ«Ö‰} 
  235308
  236 
  237 
  238 
  239 
  240 
  241 
  242 
  243 
  244 
   309_textwcanc_ [l=hy] {Երբ Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ եք ՜տեղծ՞ւՎ Õ€ÕžÖ‚Ö„ կարիք ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö„ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ ÕžÖ€ÕžÕ· Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶  ՜կՊբնական Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Վա՜ին ։ Ô±ÕµÕœ գ՞րծ՚նթաց՚ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕŸÕ¡Õ® Õ§ կայքի էջերի Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ տե՜ք՞՟՝ Õ²Õ¥Õ¯Õ¡ÕŸÕ¡Ö€ÕŸÕžÕ² Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¹Õ« կ՞ղՎից։ Ô·Õ»Õ« ներքևի ց՞ւցանակ՚ ց՞ւց Õ§ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ էջերի Õ°Õ¥Ö€Õ©Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰ } 
   310
   311_texttfc_ [l=hy] {Վերնագիր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
   312
   313_texttctiasp_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Õ«Ö€Õš կարճ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ§ Ö
   314Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŸÕ¡Õ® Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ» Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®Ö„ÕžÖ‚ÕŽ Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¥Õ¿  հա՜տատել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Օրինակ՝ «ՀաՎակարգչային Õ£Õ«Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Õ­Õ¶Õ«Õ¯Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ տեղեկագրեր» և «ՄարՀկային ԶարգացՎան ԳրաՀարան»։} 
   315
   316_textcea_ [l=hy] {Ô¿Õ¡ÕºÕ« Õ§Õ¬Õ¥Õ¯Õ¿Ö€ÕžÕ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ հա՜ցե} 
   317
   318_textteas_ [l=hy] {Ô·Õ¬Õ¥Õ¯Õ¿Ö€ÕžÕ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ հա՜ցեն ճշգրիտ ÕžÖ€ÕžÕ·ÕžÖ‚ÕŽ Õ§  Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¥Õ¬ÕžÖ‚ աՌաջին Õ¯Õ¥Õ¿Õš Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ ÔµÕ©Õ¥ Greenstone ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕš  Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ­Õ¶Õ€Õ«Ö€, Õ¡ÕºÕ¡ Õ¡Õ·Õ­ÕžÖ€ÕžÕ·Õ«Õ¹ Õ°Õ¡Õ²ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ§ ÕžÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¡ÕµÕ€ հա՜ցեին։ Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ Õ§Õ¬Õ¥Õ¯Õ¿Ö€ÕžÕ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ հա՜ցեն Õ¡ÕµÕœ Õ±Ö‡ÕžÕŸÖ‰
   319<tt>name@domain</tt>.} 
  245320
  246321_textatc_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Վա՜ին} 
  247322
  248 
   323_texttiasd_ [l=hy] {Սա  ÕºÕ¶Õ€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ , ÕžÖ€Õš Õ¶Õ¯Õ¡Ö€Õ£Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ կաՌա՟արՎան ՜կՊբ՞ւնքներ՚, Õ©Õ¥ Õ«Õ¶Õ¹ Õ§ ներաՌ՟ած Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŽÕ¥Õ»Ö‰ Ô±ÕµÕ¶ Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ աՌաջին Õ§Õ»Õ«Õ¶ , երբ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ներկայաց՟ած է։} 
  249324
  250325_textypits_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ Õ·Õ¡Ö€Ö„ÕžÖ‚ÕŽ Ձեր Õ€Õ«Ö€Ö„Õš ց՞ւյց Õ§ Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¶Õ¥Ö€Ö„Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ աՌկա ՜լաք՞՟՝ Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬ Õ€Õ¥ÕºÖ„ÕžÖ‚ÕŽ "Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Վա՜ին" ÖƒÕžÖ‚Õ¬ÕžÖ‚ÕŽÖ‰Õ‡Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ ՜եղՎեք
   
  265340Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ÕšÖ‰} 
  266341
  267 
   342_textymbyco_ [l=hy] {<p>ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք Õ°Õ«ÕŽÕ¶Õ¡Õ€Ö€Õ¥Õ¬ ձեր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ«ÕŽÕ¶ÕŸÕ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ¯Õ¡ÕŽ
   343<li> ԌՌակյաց կաՌ՞ւց՟ածքի ÕŸÖ€Õ¡
   344<dl><dd> Õ†ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ փա՜տաթղթեր հետևյալ ձևաչափեր՞՟՝ HTML, Õ¡ÕŠÕ¡Õ¿ տեք՜տ, "m-box" email, PDF, RTF, MS Word, PostScript, PowerPoint,
   345Excel, նկարներ, CDS/ISIS. </dd></dl>
   346<li>  Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŸÖ€Õ¡
   347<dl><dd> Ô¹Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš ձեր Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŽÕ¥Õ» պետք Õ§ Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¶ Õ³Õ«Õ·Õ¿ Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶  ձևի Õ«Õ¶Õ¹ Õ¡Ö€Õ€Õ¥Õ¶  Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶  ՞ւնեց՞ղի ÕŽÕ¥Õ» են։ </dd></dl>
   348</dd></dl>} 
  268349
  269350_textbtco_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ Õ°Õ«ÕŽÕ¶ÕŸÕ¡Õ®} 
   
  274355րինակ։ Õ–Õ¡ÕµÕ¬Õ¥Ö€Õš Õ¢Õ¶ÕžÖ‚Õ©Õ¡Õ£Ö€ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ իրենց Õ¬Ö€Õ«ÕŸ ÕžÖ‚Õ²Õ«ÕžÕŸ, ՞՜տայնի Õ§Õ»Õ¥Ö€Õš իրենց բացարձակ Ո՜տայնի հա՜ցե՞՟։} 
  275356
  276 
  277 
  278 
  279 
  280 
   357_textis_ [l=hy] {ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¶Õ¥Ö€Ö‰} 
   358
   359_textddd1_ [l=hy] {<p> ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Ö
   360Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ եք  file:// Õ¯Õ¡ÕŽ ftp:// Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš կ՞նկրետացնել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, Õ¡ÕºÕ¡ Õ¡ÕµÕ€ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš կբեՌնաթափ՟ի։  <p> ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Ö
   361Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ եք http:// Õ€Õ¡ Õ¯Õ¡Õ­ÕŸÕ¡Õ® Õ§ Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ„  URL Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ Õ§ Õ¶ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¬ ցանցային Õ§Õ» Õ¯Õ¡ÕŽ ֆայլերի ցանկ  ձեր Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ ÔµÕ©Õ¥ Õ§Õ» Õ§ , Õ¡ÕºÕ¡ Õ¡ÕµÕ€ Õ§Õ»Õš կբեՌնաթափ՟ի և այ՜պի՜՞՟ Õ¯Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¶ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ§Õ»Õ¥Ö€Õš ՞ր՞նց Õ°Õ¥Õ¿ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® Õ§ և Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ§Õ»Õ¥Ö€Õš, ÕžÖ€ Õ¯Õ¡ÕºÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶ Հրանց. Õ¡ÕµÕ¶ ÕºÕ¡ÕµÕŽÕ¡Õ¶ÕžÕŸ , ÕžÖ€ Õ€Ö€Õ¡Õ¶Ö„ Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ URL-ÕžÕŸ Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¯Õ¡ÕµÖ„ÕžÖ‚ÕŽÖ‰  <p> ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Ö
   362Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ եք  file:// Õ¯Õ¡ÕŽ ftp:// Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš Õ¯Õ¡ÕŽ ՞ւղեց՞ւյց՚ Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ եք URL-Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ http:// ÕžÖ€Õš ÕžÖ‚Õ²Õ²ÕžÖ€Õ€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ€Õ¥ÕºÕ« ֆայլերի ցանկի, Õ¡ÕºÕ¡ Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶ Õ«Õ¶Õ¹ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ« ÕŽÕ¥Õ» և Õ¡ÕŽÕ¥Õ¶ Õ«Õ¶Õ¹ Õ¥Õ¶Õ©Õ¡- Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ կներաՌ՟ի Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŽÕ¥Õ»Ö‰ <p>ՍեղՎեք "Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ¡Õ²Õ¢ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€''  Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš ՜տանալ՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ·Õ¡Õ¿ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ« ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Ö‰
   363
   364
   365
   366_textddd2_ [l=hy] {<p> ՍեղՎիր Õ¯Õ¡Õ¶Õ¡Õ¹ կ՞ճակներից ÕŽÕ¥Õ¯ÕšÖ‰ ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ բարձրակարգ Ö
   367Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ² եք Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ ցանկանաք Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡ÕŸÕžÖ€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« տե՜ք՚։  ÕˆÖ€ÕºÕ¥Õœ Õ¡ÕµÕ¬ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¡Õ¶Ö„ Õ£Õ¶Õ¡ ÕžÖ‚Õ²Õ«Õ² Õ€Õ¥ÕºÕ« կաՌ՞ւցՎան ÖƒÕžÖ‚Õ¬Ö‰ Հիշեք, Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÕŽÕ«Õ·Õ¿ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք  ՟երաՀաՌնալ Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« ÕŸÕ¡Õ² ÖƒÕžÖ‚Õ¬Õ«Õ¶ ՜եղՎել՞՟ Õ€Ö€Õ¡ Õ€Õ¥Õ²Õ«Õ¶ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯ÕšÖ‰} 
  281368
  282369_textconf1_ [l=hy] {<p>Ձեր Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կաՌ՞ւց՞ւՎ՚ և ներկայաց՞ւՎ՚ ՟երահ՜կ՟՞ւՎ Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ¯ ֆայլի կ՞ղՎից։ Õ“ÕžÖ€Õ±ÕŸÕ¡Õ® Ö
   
  291378
  292379
  293 
  294 
  295 
  296 _textstopbuild_ [l=hy] {_wizard:textstopbuild_} 
  297 
  298 
  299 
  300 
  301 
  302 _textbildcancel1_ [l=hy] {_wizard:textbildcancel1_} 
  303 
  304 
  305 
  306 _textbsupdate2_ [l=hy] {_wizard:textbsupdate2_} 
  307 _textseconds_ [l=hy] {_wizard:textseconds_} 
  308 
  309 
  310 
  311 _textfailmsg21_ [l=hy] {_wizard:textfailmsg21_} 
  312 
  313 
  314380_texttryagain_ [l=hy] {ԜնՀր՟՞ւՎ Õ§ <a href="_httppagecollector_" target=_top>՟երաբեՌնա՟՞րել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õš</a>
  315381և ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¥Õ¬ ն՞րից։
  316382
  317383
  318 _textfailmsg31_ [l=hy] {_wizard:textfailmsg31_} 
  319 
  320 _textfailmsg71_ [l=hy] {_wizard:textfailmsg71_} 
  321 
  322 
  323 
  324 
   384
   385_textretcoll_ [l=hy] {ՎերաՀաՌնալ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õ«Õ¶} 
   386
   387_textdelperm_ [l=hy] { _cgiargbc1dirname_ հա՟աքած՞ւից ÕŽÕ« քանի՜՚ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€Õš  Õ¹Õ¥Õ¶ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ»Õ¶Õ»ÕŸÕ¥Õ¬ ։ Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ պատճաՌներն են։  <ul>  <li>Greenstone-Õš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ«  Õ»Õ¶Õ»Õ¥Õ¬ÕžÖ‚  __gsdlhome_/collect/_cgiargbc1dirname_ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕšÖ‰<br> ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ կարիք ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Ö„ ձեՌք՞՟ հեՌացնել՞ւ Õ¡ÕµÕœ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ _cgiargbc1dirname_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« հեՌաց՞ւՎ՚ հաՎակարգչից։ </li> <li>Greenstone-Õš Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ _gsdlhome_/bin/script/delcol.pl  Õ®Ö€Õ¡Õ£Õ«Ö€ÕšÖ‰  Õ€Õ¡ÕŽÕžÕŠÕŸÕ¥Ö„, ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕœ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš ՚նթերց՟՞ղ և Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕžÕ² է։</li>
   388</ul>} 
  325389
  326390_textdelinv_ [l=hy] {_cgiargbc1dirname_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ÕºÕ¡Õ·Õ¿ÕºÕ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ§ Õ¯Õ¡ÕŽ ՜խալ է։ Õ‹Õ¶Õ»Õ¥Õ¬Õš Õ¹Õ¥Õ²Õ¡Ö€Õ¯ÕŸÕ¡Õ® է։} 
   
  336400
  337401
  338 
  339 
  340 
   402_textcolerr_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õ« ՜խալ} 
   403
   404_texttmpfail_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õš Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¬ Õ¯Õ¡ÕŽ գրել ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡ÕŸÕžÖ€ թղթապանակից։ Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ պատճաՌներն Õ¥Õ¶. 
   405<ul>
   406<li> Greenstone -Õš Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ« Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¬ÕžÖ‚/Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ¡Ö€Õ¿ÕžÕ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ _gsdlhome_/tmp Ö„Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰
   407</ul>} 
  341408
  342409_textmkcolfail_ [l=hy] {Ô¿ÕžÖ‚Õ¿Õ¡Õ¯Õ«Õ¹Õ«Õ¶ Õ¹Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕŸÕ¥Õ® ՜տեղծել Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« կ՞ղՎից ÕºÕ¡Õ°Õ¡Õ¶Õ»ÕŸÕžÕ² Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ« կաՌ՞ւց՟ածք՚ (mkcol.pl failed). Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ պատճաՌներն են՝
   
  348415
  349416
  350 
  351 
  352 
  353 
  354 
   417_textnocontent_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õ« ՜խալ. Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶ Õ¹Õ« Õ¶Õ·ÕŸÕ¡Õ® Õ“ÕžÖ€Õ±Õ«Ö€ ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õš ՜կՊբից։} 
   418
   419_textrestart_ [l=hy] {ՎերաբեՌնա՟՞րել Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹ÕšÖ‰} 
   420
   421_textreloaderror_ [l=hy] {Õ†ÕžÖ€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ՜տեղծՎան ՚նթացք՞ւՎ ՜խալ Õ§ Õ¿Õ¥Õ²Õ« ՞ւնեցել։ Սա Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°Õ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕ¶ պատճաՌ՞՟, ÕžÖ€ Greenstone-Õš Õ·ÖƒÕžÕ©ÕŸÕ¥Õ¬ Õ§ " ՟երաբեՌն՞ւՎ'' Õ¯Õ¡ÕŽ «հետ» Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õ« Ö
   422գտագ՞րծ՞ւՎից։ (ԜնՀր՞ւ ենք ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¥Ö„ խ՞ւ՜ափել Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õ« Վիջ՞ց՞՟ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ®ÕžÖ‚ ՜տեղծել՞ւ ՚նթացք՞ւՎ Õ¡ÕµÕœ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš Ö
   423գտագ՞րծել՞ւց)։ Ԝ՞րհ՞ւրՀ ենք Õ¿Õ¡Õ¬Õ«Õœ աշխատեցնեք Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ«Õ¹Õš ն՞րից։} 
  355424
  356425_textexptsuc_ [l=hy] {_cgiargbc1dirname_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡Õ¶ÕŸÕ¥Õ¬ Õ§ _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirname_ Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰
  357426
  358427
  359 
   428_textexptfail_ [l=hy] {<p>Չի Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕŸÕžÖ‚ÕŽ արտահանել  _cgiargbc1dirname_  Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Ö‰ Սա Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ§ ,ÕžÖ€ Õ¬Õ«Õ¶Õ« Õ¡ÕµÕ¶ պատճաՌ՞՟ ,ÕžÖ€ Greenstone-Õš Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§ աՌանց "Արտահանել Õ€Õ¥ÕºÕ«  CD-ROM" գ՞րծաՌ՞ւյթի։  .
   429<ul> 
   430<li> ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€Õ¥Õ¬ եք  Greenstone-Õ«  2.70w Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« ÕŸÕ¡Õ² Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯Õš CD-ROM-ից Õ¡ÕµÕœ Õ¢Õ¡Õ²Õ¡Õ€Ö€Õ«Õ¹Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¹Õ¥Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕ« Õ¥Õ©Õ¥ "ÕŠÕ¡Õ¿ÕŸÕ«Ö€ÕŸÕ¡Õ®" Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ չեք ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Հրանց։ Ô¿Õ¡Ö€ÕžÕ² եք ա՟ելացնել Հրանց ՟երաաշխատեցնել՞՟ Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕšÖ‰
   431
   432<li> ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€Õ¥Õ¬ եք Greenstone-Õš ինտերնետից բեՌնաթափ՟ած Ö
   433րինակից Õ€ÕžÖ‚Ö„ կարիք Õ¯ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Ö„ ներբեՌնել՞ւ և Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ լրաց՞ւցիչ փաթեթ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡ÕµÕœ գ՞րծաՌ՞ւթ՚։ ԜնՀր՞ւՎ ենք այցելեք <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a> Õ¯Õ¡ÕŽ
   434 <a
   435 href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">the mailing list</a> Õ°Õ¥Õ¿Õ¡Õ£Õ¡ ՎանրաՎա՜ների Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€
   436
   437</ul>
   438
  360439
  361440######################################################################
   
  364443######################################################################
  365444
   445
  366446_textdepositorblurb_ [l=hy] {<p> ÕƒÕ·Õ£Ö€Õ¿ÕžÖ€Õ¥Õ¶ Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ·Õ¥Ö„ հետևյալ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš և ՜եղՎեք _textintro_ . </p>} 
  367447
  368 
  369 
  370 
  371 
  372 
  373 
  374 
  375 
  376 
  377 
  378 
  379 _textview_ [l=hy] {_wizard:textview_} 
  380 
  381 
  382 
  383 
  384 
  385 
  386 
  387 
  388 _textbuildcancelled_ [l=hy] {_wizard:textbuildcancelled_} 
  389 
  390 
  391 
  392 
  393 
  394 
   448_textcaec_ [l=hy] {Ա՟ելաց՞ւՎ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ«Õ¶Ö‰} 
   449_textbild_ [l=hy] {ÔŽÕ¥ÕºÕžÕŠÕ«Õ¿ Õ¡Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¶ÕµÕžÖ‚Õ©Õš} 
   450_textintro_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš} 
   451_textconfirm_ [l=hy] {Հա՜տատ՞ւՎ } 
   452_textselect_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬  Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚} 
   453_textmeta_ [l=hy] {Նշել ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰} 
   454_textselectoption_ [l=hy] {ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ ...    } 
  395455
  396456_texttryagain_ [l=hy] {ԜնՀր՟՞ւՎ Õ§ <a href="_httppagedepositor_" target=_top>ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ Õ€Õ¥ÕºÕžÕŠÕ«Õ¿Õ¡Ö€Õš և </a>ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¥Õ¬ ն՞րից։
   
  398458
  399459
  400 
  401 _textfailmsg41_ [l=hy] {_wizard:textfailmsg41_} 
  402 
  403 
  404 
  405 
  406 
   460_textselectcol_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Õ¬ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶,  ÕžÖ€Õ« ÕŽÕ¥Õ» ցանկան՞ւՎ եք ա՟ելացնել Õ¶ÕžÖ€ փա՜տաաթ՞ւղթ } 
   461_textfilename_ [l=hy] {Ֆայլի  Õ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ} 
   462_textfilesize_ [l=hy] {Ֆայլի չափ} 
   463
   464_textretcoll_ [l=hy] {ՎերաՀաՌնալ Õ€Õ¥ÕºÕžÕŠÕ«Õ¿Õ¡Ö€Õ«Õ¶} 
   465
   466
   467_texttmpfail_ [l=hy] {"ÔŽÕ¥ÕºÕžÕŠÕ«Õ¿ÕžÖ€Õš Õ¹Õ« Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ²Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ  Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¬  Õ¯Õ¡ÕŽ գրել ÕªÕ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡ÕŸÕžÖ€ ֆայլից Õ¯Õ¡ÕŽ թղթապանակից։ Õ€Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ պատճաՌներն Õ¥Õ¶.
   468<ul>
   469<li>  Greenstone-Õš Õ¹ÕžÖ‚Õ¶Õ« Õ¯Õ¡Ö€Õ€Õ¡Õ¬ÕžÖ‚/Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶  _gsdlhome_/tmp Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ
   470</ul>"  } 
  407471
  408472
   
  435499
  436500
  437 
  438 
  439 
  440 
  441 
  442 
   501_textgreenstone4_ [l=hy] {Շատ փա՜տաթղթային Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ¯Õ¡ÕµÕŸÕ¡Õ® Õ¥Õ¶  CD-ROM -Õ« ÕŸÖ€Õ¡ Ö
   502Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Greenstone -Õ« ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕšÖ‰ Օրինակի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€,  <i>Humanity Development Library</i>-Õš ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ Õ§ 1,230 Õ°Ö€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ հաշ՟ապահ՞ւթյ՞ւնից ÕŽÕ«Õ¹Ö‡ ջրի ÕŽÕ¡Ö„Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö‰ Ô±ÕµÕ¶ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¶ÕŸÕ¡ÕŠÕ¡Õ£ÕžÖ‚ÕµÕ¶ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕžÕ²Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ°ÕŠÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« կիրաՌՎաՎբ, ÕžÖ€ÕžÕ¶Õ«Ö„ Õ¢Õ¶ÕžÖ€ÕžÕ· Õ¥Õ¶ Պարգաց՞ղ երկրների Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Տեղեկատ՟՞ւթյ՞ւն՚ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ հա՜անելի Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ ÖƒÕ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Վիջ՞ց՞՟ Õ€Õ«Õ¿ÕŸÕ¥Õ¬ÕžÕŸ ՚՜տ Õ©Õ¥ÕŽÕ¡ÕµÕ«,  Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ՚՜տ ÕŸÕ¥Ö€Õ¶Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö€Õ«, Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ՚՜տ Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¯Õ¥Ö€ÕºÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶, Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÕŸ  Õ«Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ Õ¡Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÕŸ և գրքի Õ¯Õ¡ÕŠÕŽÕ¥Ö€Õ« ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ€Õ«Õ¿ÕžÖ‚ÕŽÕžÕŸÖ‰ } 
   503
   504_textcustomisationtitle_ [l=hy] {ÕŠÕ¡Õ¿ÕŸÕ«Ö€Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ« պահանջների Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ} 
   505_textgreenstone5_ [l=hy] {Greenstone -Õš Õ°Õ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ¯ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®ÕŸÕ¡Õ® Õ§ ՞րպե՜Պի Õ¬Õ«Õ¶Õ« խի՜տ Õ³Õ¯ÕžÖ‚Õ¶ և Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŸÕžÕ²Ö‰ Õ†ÕžÖ€ փա՜տաթ՞ւղթ՚ և
   506ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ« Õ±Ö‡Õ¡Õ¹Õ¡ÖƒÕ¥Ö€Õš հարՎարեց՟ած Õ¥Õ¶ "plugins" (Perl Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÕŸ) Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Վիջ՞ց՞՟։ Õ†ÕŽÕ¡Õ¶Õ¡ÕºÕ¥Õœ , Õ¶ÕžÖ€ ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ«  Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ կաՌ՞ւց՟ածք՚
   507Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ Õ¶Õ¥Ö€Õ€Ö€ÕŸÕ¥Õ¬ "Հա՜ակարգիչներ'' Õ£Ö€Õ¥Õ¬ÕžÕŸÖ‰ Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Վիջերե՜ի Õ€Õ«Õ¿Õ«Ö€-և-ÕŠÕ£Õ¡ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶Õš կարելի Õ§ հա՜նել Ö
   508Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ÕºÕ¡Ö€ÕŠ ÕŽÕ¡Õ¯Ö€ÕžÕ¶Õ¥Ö€Ö‰ Corba Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ±Õ¡ÕµÕ¶Õ¡Õ£Õ«Ö€Õš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¡Õ¯Õ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶ (Java-Õ« ÕŽÕ¥Õ») Ö
   509Õ£Õ¿ÕŸÕ¥Õ¬  Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ փա՜տաթղթային Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¥Õ¿ ÕŽÕ«Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŸÕ¡Õ®  հնարա՟՞ր՞ւթյ՞ւններից։ ÕŽÕ¥Ö€Õ»Õ¡ÕºÕ¥Õœ, ՜կՊբնական Õ¯ÕžÕ€Õš Õ£Ö€ÕŸÕ¡Õ® C++ և Perl-ÕžÕŸ , ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ§ և հա՜անելի Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
   510
   511_textdocumentationtitle_ [l=hy] {Փա՜տաթղթաբան՞ւթյ՞ւն} 
  443512_textdocuments_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¯Õ¡ ÕšÕ¶Õ€Õ¡Ö€Õ±Õ¡Õ¯ ձեՌնարկ։} 
  444513
   
  448517#_textdevelop_ {The Greenstone Digital Library Software Developer's Guide}
  449518
  450 
   519_textmailinglisttitle_ [l=hy] {Õ¶Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ§Õ»} 
  451520_textmailinglist_ [l=hy] {Ô³ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ‚Õ¶Õ« Գրին՜թ՞՞ւն Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« Ö„Õ¶Õ¶Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õ« Õ­ÕžÖ‚ÕŽÕ¢Ö‰ Ô±Õ¯Õ¿Õ«ÕŸ Վա՜նակիցներ՚ պետք Õ§ աջակցեն Վա՜նակցել՞՟ Ö„Õ¶Õ¶Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶Ö‰Ô²Õ¡ÕªÕ¡Õ¶ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ£Ö€ÕŸÕ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, այցելեք  <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a>.
  452521
   
  456525
  457526
  458 
  459 
  460 
  461 
  462 
  463 
  464 
  465 
  466 
   527_textbugstitle_ [l=hy] {Սխալներ} 
   528_textreport_ [l=hy] {Մենք ցանկան՞ւՎ ենք  Õ°Õ¡ÕŽÕžÕŠÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕœ ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕš Õ¬Õ¡ÕŸ Õ§ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ ձեր Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰  ԜնՀր՞ւՎ ենք Õ°Õ¡Õ²ÕžÖ€Õ€Õ¥Ö„ ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕžÖ‚Ö€ ՜խալ՚ <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">փ՞՜տային ց՞ւցակին</a>} 
   529
   530_textgs3title_ [l=hy] {աշխատանքի ÕŽÕ¥Õ» } 
   531_textgs3_ [l=hy] {«Greenstone 3»-Õš Õ€Õ¡ Õ¶ÕžÖ€ÕžÕŸÕ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®ÕŸÕ¡Õ® Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£ Õ§, ÕžÖ€Õš ÕºÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬  Õ§ Greenstone 2-Õ« Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ աՌա՟ել՞ւթյ՞ւններ՚ (՚նթացիկ տարբերակ) -Ö
   532րինակի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, Õ¡ÕµÕ¶ Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚ Õ§ և Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕ¡ÕºÕ¬Õ¡Õ¿Ö†ÕžÖ€ÕŽ . Õ°Õ¥Õ·Õ¿ Õ±Ö‡Õ¡ÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬Õ«Ö‰ ÔŽÕ¡ Վիացն՞ւՎ Õ§ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ աՌանձնահատկ՞ւթյ՞ւններ՚ և Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¬Õ«ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ÕšÖ‰ Ô±ÕµÕ¶ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ§ կաՌ՞ւցել և աշխատեցնել Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš աՌանց ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ«Ö‰ Ô³Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÕŸ  Java ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŸÕ¡ÕµÖ€ÕžÖ‚ÕŽ, Õ¡ÕµÕ¶ կաՌ՞ւց՟ած Õ§ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ Õ¡Õ¶Õ¯Õ¡Õ­ ÕŽÕžÕ€ÕžÖ‚Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õ« ցանց, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„ հաղ՞րՀակց՟՞ւՎ Õ¥Õ¶ Ö
   533Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ  XML, այ՜պի՜՞՟ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¢Õ¡Õ·Õ­ÕŸÕ¡Õ® ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕŸÕ¡ÕµÖ€ÕžÖ‚ÕŽ և Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¿Õ¡Ö€Õ¡Õ®ÕŸÕ¡Õ® Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¬ տարբեր կայանների ÕŸÖ€Õ¡Ö‰ Ô±ÕµÕœ ÕŽÕžÕ€ÕžÖ‚Õ¬ÕµÕ¡Ö€ Õ±Ö‡Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚ÕŽÕš Վեծացն՞ւՎ Õ§ Greenstone-Õ« Õ³Õ¯ÕžÖ‚Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš և ÕšÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¯Õ¶ÕšÖ‰ «Greenstone 3»-Õ«  փա՜տաթղթաբան՞ւթյ՞ւն՚  և  ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¡Ö€Õ¡Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ©ÕžÕ²Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€Õš կարելի Õ§ բեՌնաթափել <a href="http://www.greenstone.org/greenstone3.html">Greenstone 3 home page</a>.-ից ։?} 
   534
   535_textcreditstitle_ [l=hy] {երախտիքներ} 
   536
   537_textwhoswho_ [l=hy] {Greenstone ծրագրային Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽÕš ÕŽÕ¥Õ¯ Վիա՜նական ջանք Õ§ Õ·Õ¡Õ¿ ÕŽÕ¡Ö€Õ€Õ¯Õ¡Õ¶ ÕŽÕ«Õ»Ö‡Ö‰  Rodger McNab և  Stefan Boddie- Õš Õ²Õ¥Õ¯Õ¡ÕŸÕ¡Ö€ ճարտարապետներն Õ¥Õ¶ և Õ¶Õ¥Ö€Õ€Õ¶ÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€Õ¶ են։ Աջակց՞ւթյ՞ւններ Õ¥Õ¶ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¥Õ¬ ÔŽÕ¥ÕµÕŸÕ«Õ€  Բեինբրիջի , Õ‹ÕžÖ€Õ»
   538Ô²Õ¡Õ¹Õ¡Õ¶Õ¡Õ¶Õ« ,Õ€ÕžÕ¶Õ£ Չեն , Մայքլ Ԏե՞ւ՜նիփ, Քեթրին ÔŽÕžÕ¶ , Ô·Õ¬Õ¯Õ¥  ÔŽÕ¡Õ¶Õ¯Õ¥Ö€, Կարլ  Ô³Õ¡Õ©ÕŸÕ«Õ¶ , Ô³Õ¥ÕžÖ† Õ€ÕžÕ¬ÕŽÕ¥Õœ, ÔŽÕ¡Õ¶Õ¡ Մաքքի, Õ‹ÕžÕ¶
   539Õ„ÕšÖ„ Ֆեր՜՞ն, Քրեիգ  Õ†Õ¥ÕŸÕ«Õ¬ -Մեննինգ, ÔŽÕ«Õ¶Õ¡Õ¬ Փաթել, Ô³ÕžÖ€Õ€ÕžÕ¶  Փայնթեր,Ô²Õ¥Ö€Õ¶Õ°Õ¡Ö€Õ€ Ֆահրինգ, Տ՞ՀՀ
   540ՌեՀՀ , Ô²Õ«Õ¬Õ¬  Ռ՞ջջեր՜, Õ‹ÕžÕ¶ Թ՞Վփ՜՞ն,և Ստյ՞ւարտ Õ
   541Õ¥Õ©Õ¥Ö€Õœ կ՞ղՎից։ Õ†ÕžÖ€ Ô¶Õ¥Õ¬Õ¡Õ¶Õ€Õ«Õ¡ÕµÕ« Ô¹ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡Õ£Õ®Õ«  Õ¡ÕµÕ¬ Õ¡Õ¶Õ€Õ¡ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ Õ¡ÕºÕ¡Õ°ÕžÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶  Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ« Õ­ÕžÖ€Õ°Ö€Õ€Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ և ՞ւղեկց՞ւՎ՝ Մարկ Ապերլի, Õ‹Õž Ô¿ÕžÕ¶Õ«Õ¶Õ£Õ°Õ¥ÕŽ,  Մաթ Õ‹ÕžÕ¶Õœ, Սթի՟ Õ‹ÕžÕ¶Õœ, Տե Տակա Ô¿Õ«Õ£Õ¡Õ¶,  Մայքլ Ԍ՞ւթ՜, Մալիկա Õ„Õ¡Õ°ÕžÕµÕ«Ö‰, Գերի ՄարՀ՜՞ն, ÔŽÕ¥ÕµÕŸ Õ†Õ«Õ¯ÕžÕ¬Õœ  և Ԍլ՞յՀ ՍՎիթ։ Մենք Õ¯ÕžÖ‚ÕŠÕ¥Õ«Õ¶Ö„ Õ¥Ö€Õ¡Õ­Õ¿Õ¡Õ£Õ«Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ°Õ¡ÕµÕ¿Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ նրանց, ÕžÕŸÖ„Õ¥Ö€ Õ¶Õ¥Ö€Õ€Ö€ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¶ ՞ւնեցել GNU-Õ¡Ö€Õ¿ÕžÕ¶Õ¡Õ£Ö€Õ« ÖƒÕ¡Õ©Õ¥Õ©Õ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ ներաՌել՞՟ նաև տարած՞ւՎ՚՝ MG, GDBM, PDFTOHTML, PERL, WGET, WVWARE և  XLHTML։} 
  467542
  468543_textaboutgslong_ [l=hy] {գրին՜թ՞՞ւն ծրագրաշարի Վա՜ին} 
   
  478553#------------------------------------------------------------
  479554
  480 
   555_textlocu_ [l=hy] {Ԟնթացիկ Ö
   556Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€Õ«  ց՞ւցակ} 
  481557_textuser_ [l=hy] {Ö
  482558Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²} 
  483 
   559_textas_ [l=hy] {Õ€Õ¡Õ·ÕŸÕ«  Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯} 
  484560_textgroups_ [l=hy] {Õ­ÕŽÕ¢Õ¥Ö€} 
  485 
  486 
  487 
   561_textcomment_ [l=hy] {Õ„Õ¥Õ¯Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶} 
   562_textadduser_ [l=hy] {Ա՟ելացնել Õ¶ÕžÖ€ Ö
   563Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²} 
   564_textedituser_ [l=hy] {ԜՎբագրել } 
  488565_textdeleteuser_ [l=hy] {հեՌացնել} 
  489566
   
  502579_textedituser_ [l=hy] {ԜՎբագրել Ö
  503580Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õš} 
  504 
  505 
  506 
  507 
  508 
  509 
  510 
  511 
   581_textadduser_ [l=hy] {Ա՟ելացր՞ւ Õ¶ÕžÖ€ Ö
   582Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²} 
   583
   584_textaboutusername_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš պետք Õ§ Õ¬Õ«Õ¶Õ« 2 և 30 Õ¥Ö€Õ¯Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ նիշերի Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ ÔŽÖ€Õ¡Õ¶Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ տաՌաթ՟ային նիշեր, '.', և  '_'.} 
   585
   586_textaboutpassword_ [l=hy] {ԳաղտնաբաՌ՚ պետք Õ§ Õ¬Õ«Õ¶Õ« 3 և 128 Õ¥Ö€Õ¯Õ¡Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ նիշերի Õ¿Õ«Ö€ÕžÖ‚ÕµÕ©ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ ÔŽÖ€Õ¡Õ¶Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õ¶ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ ցանկացած Õ¶ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¬ Õ¿ÕºÕŸÕžÕ²  ASCII նիշեր} 
   587
   588_textoldpass_ [l=hy] {ÔµÕ©Õ¥ Õ¡ÕµÕœ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õš Õ€Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¯ Õ§, Õ°Õ«Õ¶ գաղտնաբաՌ՚ Õ¯ÕºÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶ÕŸÕ« } 
   589_textenabled_ [l=hy] {Ô¹ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§} 
  512590_textdisabled_ [l=hy] {կա՜եց՟ած Õ§} 
  513591
  514 
   592_textaboutgroups_ [l=hy] {Ԝ՞ւՎբ՚  ՜տ՞րակետներ՞՟ Õ¢Õ¡ÕªÕ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ® ց՞ւցակ Õ§, ՜տ՞րակետներից Õ°Õ¥Õ¿Õž բացատ ÕŽÕ« Õ©ÕžÕ²Õ¥Ö„Ö‰} 
   593_textavailablegroups_ [l=hy] {Õ†Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¥Õœ ՜ահՎան՟ած Õ­ÕŽÕ¢Õ¥Ö€Õš ներաՌ՞ւՎ Õ¥Õ¶ կաՌա՟արչի և ÕžÖ‚Ö€Õ«Õ·Õ¶Õ¥Ö€Õ«, ÕžÕŸÖ„Õ¥Ö€ ՜ահՎան՞ւՎ Õ¥Õ¶ իրա՟ա՜՞ւթյ՞ւններ տարածական Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« կաՌ՞ւցՎան Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰Ö
   594Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ  Ô³Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ« Վիջերե՜՚ Õ¯Õ¡ÕŽ ÔŽÕ¥ÕºÕžÕŠÕ«Õ¿Õ¡Ö€ÕšÖ‰
   595<ul>
   596<li><b>կաՌա՟արիչ</b>.  Տալի՜ Õ§ Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ և ÖƒÕžÖƒÕžÕ­Õ¥Õ¬ Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ձևատե՜ք՚ և Ö
   597Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ°Õ¡Õ·Õ«ÕŸÕšÖ‰
   598<li><b>Õ¡Õ¶Õ±Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶-Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ -Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Õ«Ö€ </b>. Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՜տեղծել  Õ¶ÕžÖ€ Õ¡Õ¶Õ±Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚ ։
   599<li><b><collection-name>-collection-editor</b>. Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ՜տեղծել և Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Ö€Õ¥Õ¬ "Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚-Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶" Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ , Ö
   600րինակ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ¥Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€-Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚- Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Õ«Ö€Ö‰
   601<li><b>Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€-Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€-Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Õ«Ö€r</b>. Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÖ‚ÕŽ Õ§  ՜տեղծել Õ¶ÕžÖ€ Õ¡Õ¶Õ±Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶  և Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ և Õ­ÕŽÕ¢Õ¡Õ£Ö€Õ¥Õ¬  <b>Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€</b> Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰
   602</ul>} 
  515603
  516604
   
  527615_textdeleteuser_ [l=hy] {ՀեՌացնել Ö
  528616Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ«Õ¶} 
  529 
   617_textremwarn_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ«Ö€ÕžÕžÖ„ ցանկան՞ւՎ եք ÕŽÕ·Õ¡Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ հեՌացնել Õ¡ÕµÕœ Ö
   618Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ«Õ¶  <b>_cgiargumun_</b>} 
  530619
  531620
   
  540629#------------------------------------------------------------
  541630
  542 
  543 
   631_textchangepw_ [l=hy] {Õ“ÕžÕ­Õ¥Ö„ գաղտնաբաՌ՚ } 
   632_textoldpw_ [l=hy] {Հին Õ£Õ¡Õ²Õ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡ÕŒ} 
  544633_textnewpw_ [l=hy] {Õ¶ÕžÖ€ Õ£Õ¡Õ²Õ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¡ÕŒ} 
  545634_textretype_ [l=hy] {ն՞րից ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ արեք գաղտնաբաՌ՚} 
   
  570659
  571660_textinvalidusername_ [l=hy] {Սխալ Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Ö‰} 
  572 
   661_textinvalidpassword_ [l=hy] {ԳաղտնաբաՌ՚ ՜խալ Õ§} 
  573662_textemptypassword_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ արեք Õ¡ÕµÕœ Ö
  574663Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« ՜կՊբնական գաղտնաբաՌ՚։} 
  575 
  576 
  577 
   664_textuserexists_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ Ö
   665Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õš Õ¡Ö€Õ€Õ¥Õ¶ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ‚Õ¶Õ«, ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ ÕŽÕ¥Õ¯ ÕžÖ‚Ö€Õ«Õ· Ö
   666Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶} 
   667
   668_textusernameempty_ [l=hy] {ԜնՀր՞ւՎ ենք, ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ ձեր Ö
   669Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ«  Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õš} 
  578670_textpasswordempty_ [l=hy] {Պետք Õ§ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ անեք Õ°Õ«Õ¶ գաղտնաբաՌ՚։} 
  579 
   671_textnewpass1empty_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ ձեր Õ¶ÕžÖ€ գաղտնաբաՌ՚, ՞րից Õ°Õ¥Õ¿Õž ÕŸÕ¥Ö€Õ¡Õ¿ÕºÕ¥Ö„ Õ¡ÕµÕ¶} 
  580672_textnewpassmismatch_ [l=hy] {Ձեր Õ¶ÕžÖ€ գաղտնաբաՌի Õ¥Ö€Õ¯ÕžÖ‚ Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€Õš Õ¹Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰} 
  581673_textnewinvalidpassword_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ եք արել ՜խալ գաղտնաբաՌ։} 
   
  594686
  595687
  596 
  597 
   688_textversion_ [l=hy] {Greenstone տարբարակի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Õš} 
   689_textframebrowser_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ պետք Õ§ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Ö„ Õ·Ö€Õ»Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš Õ©ÕžÖ‚ÕµÕ¬Õ¡Õ¿Ö€ÕžÕ² Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯ ՜ա Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
  598690_textusermanage_ [l=hy] {Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²Õ« կաՌա՟ար՞ւՎ} 
  599 
   691_textlistusers_ [l=hy] {Õ©ÕŸÕ¡Ö€Õ¯Õ«Ö€ Ö
   692Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ¶Õ¥Ö€Õ«Õ¶} 
  600693_textaddusers_ [l=hy] {ա՟ելացր՞ւ Õ¶ÕžÖ€ Ö
  601694Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²} 
  602 
  603 
   695_textchangepasswd_ [l=hy] {Õ“ÕžÕ­Õ¥Õ¬ գաղտնաբաՌ՚} 
   696_textinfo_ [l=hy] {Տեխնիկական  Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶} 
  604697_textgeneral_ [l=hy] {ÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€} 
  605698_textarguments_ [l=hy] {փա՜տարկներ} 
  606699_textactions_ [l=hy] {Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€} 
  607 
   700_textbrowsers_ [l=hy] {Õ€Õ«Õ¿Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö€} 
  608701_textprotocols_ [l=hy] {Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ±Õ¡ÕµÕ¶Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö€} 
  609702_textconfigfiles_ [l=hy] {Ձևա՟՞րՎան ֆայլեր} 
   
  611704_textusagelog_ [l=hy] {Ö
  612705Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŽÕ¡Õ¶ գրանց՞ւՎներ} 
  613 
  614 
   706_textinitlog_ [l=hy] {init log} 
   707_texterrorlog_ [l=hy] {՜խալի գրանց՞ւՎ } 
  615708_textadminhome_ [l=hy] {աՀՎինի՜տրատ՞րի Õ§Õ»} 
  616709_textreturnhome_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն Õ¿Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ§Õ»} 
  617 
  618 
  619 
  620 
  621 
  622 
  623 
  624 
  625 
   710_titlewelcome_ [l=hy] {Õ‚Õ¥Õ¯Õ¡ÕŸÕ¡Ö€ÕžÖ‚ÕŽ} 
   711_textmaas_ [l=hy] {ԿաՌա՟արՎան և ՞ւղեկցՎան ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« ծաՌայ՞ւթյ՞ւններ՚ ներաՌ՟ած Õ¥Õ¶ } 
   712_textvol_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ աՌցանց գրանց՞ւՎներ՚} 
   713_textcmuc_ [l=hy] {Ստեղծել, ÕºÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ և ն՞րացնել Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶ } 
   714_textati_ [l=hy] {ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬  Õ¿Õ¥Õ­Õ¶Õ«Õ¯Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶  ինչպի՜իք Õ¥Õ¶ Ö
   715րինակ CGI Õ¡Ö€Õ£ÕžÖ‚ÕŽÕ¥Õ¶Õ¿Õ¶Õ¥Ö€Õš } 
   716
   717_texttsaa_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ ծաՌայ՞ւթյ՞ւններ՚ հա՜անելի Õ¥Õ¶ Ö
   718Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ  Õ§Õ»Õ« Õ±Õ¡Õ­Õ¡Õ¯ÕžÕ²ÕŽÕµÕ¡Õ¶ Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ ց՞ւցանակ՚ } 
   719
   720_textcolstat_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯ } 
  626721
  627722_textcwoa_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õš կերևան "Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕžÕ²" Õ¥Õ©Õ¥ Հրանց build.cfg Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õ¥Ö€Õš Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶, կարՀաց՟՞ղ Õ¥Õ¶, ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ ՜տեղծՎան աՎ՜աթ՟ի Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õš իրական Õ§ ( > 0), և Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« ինՀեք՜ի Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ (այ՜ինքն Õ¹Õ¥Õ¶ Õ£Õ¿Õ¶ÕŸÕžÖ‚ÕŽ կաՌացՎան Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ)։} 
  628723
  629 
  630 
   724_textcafi_ [l=hy] {ՍեղՎեք  <i>abbrev.</i> Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Վա՜ին Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ } 
   725_textcctv_ [l=hy] {՜եղՎաք <i> Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Õ¥Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚</i> Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶} 
  631726_textsubc_ [l=hy] {Հա՜տատեք ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õš} 
  632727_texteom_ [l=hy] {Սխալ main.cfg բացելի՜։} 
  633 
  634 
   728_textftum_ [l=hy] {main.cfg ն՞րաց՞ւՎ՚ ձախ՞ղ՟եց։} 
   729_textmus_ [l=hy] {main.cfg Õ°Õ¡Õ»ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡ÕŽÕ¢ թարՎաց՟ել Õ§} 
  635730
  636731
   
  646741
  647742_textbsummary_ [l=hy] {ԿաՌ՞ւցիր "_collectionname_" Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« հաՎաՌ՞տագր՞ւթյ՞ւն՚։} 
  648 
  649 
   743_textflog_ [l=hy] {ԳրանցՎան Õ±Õ¡Õ­ÕžÕ²ÕžÖ‚ÕŽ _collectionname_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€} 
   744_textilog_ [l=hy] {Õ†Õ¥Ö€ÕŽÕžÖ‚Õ®Õ¥Ö„ գրանց՞ւՎ՚ _collectionname_ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
  650745
  651746############################################################################
   
  657752
  658753# old cusab button
  659 
  660 
  661 
   754_linktextusab_ [l=hy] {ÕˆÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯ÕŽÕ¡Õ¶ կարծիք } 
   755
   756_greenstoneusabilitytext_ [l=hy] {Greenstone- Õ« Ö
   757Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡Ö€ÕŽÕ¡Ö€Õ¡ÕŸÕ¥Õ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš } 
  662758
  663759_textwhy_ [l=hy] {<p>ÕˆÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ¥Õ¿ÕŸÕžÕŽÕ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš ÕŽÕ« Վիջ՞ց Õ§ տեղեկացնել՞ւ, ÕžÖ€ Õ¡ÕµÕœ Õ¯Õ¡ÕµÖ„Õš Õ¢Õ¡Ö€Õ€ Õ§ Õ¯Õ¡ÕŽ հիա՜թափեցն՞ղ։
  664760
  665 
  666 
  667 
  668 
  669 
  670 
   761_textextraforform_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ չպետք Õ§ լրացնե՜ Õ±Ö‡Õ¡Õ¹Õ¡ÖƒÕš -- ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¯Ö
   762Õ£Õ¶Õ«} 
   763_textprivacybasic_ [l=hy] {<p>ԳրաՌ՞ւՎ՚ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ ÕŽÕ«Õ¡ÕµÕ¶ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Greenstone-Õ« ցանցային Õ§Õ»Õ« Վա՜ին ,ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ€Õ«Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ էիք, և Õ¿Õ¥Õ­Õ¶ÕžÕ¬ÕžÕ£Õ«Õ¡Õ¶, ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Ö
   764Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÖ‚ÕŽ եք Õ€Õ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ (Õ£ÕžÖ‚ÕŽÕ¡Ö€Õ¡Õ® ցանկացած Ö
   765ÕªÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ€ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¿Ö€Õ¡ÕŽÕ¡Õ€Ö€Õ¥Ö„)} 
   766_textstillsend_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ€Õ¥ÕŒ ցանկան՞ւ՞Վ եք ÕžÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯Õ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡Õ²ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ£Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš} 
   767
   768_texterror_ [l=hy] {Սխալ } 
   769_textyes_ [l=hy] {Õ¡ÕµÕž } 
  671770_textno_ [l=hy] {Ոչ} 
  672 
  673 
   771_textclosewindow_ [l=hy] {Փակել ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶Õš } 
   772_textabout_ [l=hy] {Մա՜ին } 
  674773_textprivacy_ [l=hy] {Մա՜նա՟՞ր} 
  675 
  676 
   774_textsend_ [l=hy] {Ուղարկել } 
   775_textdontsend_ [l=hy] {Մի ÕžÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯Õ«Ö€} 
  677776_textoptionally_ [l=hy] {Ոչ ÕºÕ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ€Õ«Ö€} 
  678777
  679778_textunderdev_ [l=hy] {Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ€Õ«Õ¿ÕŽÕ¡Õ¶ ՎանրաՎա՜ներ՚ ÕŽÕ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ« Õ¯Õ¬Õ«Õ¶Õ¥Õ¶ ÕŸÕ¥Ö€Õ»Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰} 
  680779
  681 
   780_textviewdetails_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ¥Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ՎանրաՎա՜ներ՚։} 
  682781_textmoredetails_ [l=hy] {ՄանրաՎա՜ներ} 
  683782_texttrackreport_ [l=hy] {Հ՜կեք Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ¥Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš} 
  684 
  685 
   783_textcharacterise_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ տե՜ակի Õ­Õ¶Õ€Õ«Ö€ Õ§ Õ€Õ¡} 
   784_textseverity_ [l=hy] {Ինքան ÕŸÕ¡Õ¿Õ¶ Õ§ Õ­Õ¶Õ€Õ«Ö€Õš } 
  686785 
  687786_textbadrender_ [l=hy] {Ô·Õ»Õš Õ€Õ«Õ¿ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ¿Õ¡Ö€ÕžÖ€Õ«Õ¶Õ¡Õ¯} 
   
  689788_textstrangebehaviour_ [l=hy] {ՏարÖ
  690789րինակ ÕºÕ¡Õ°ÕŸÕ¡Õ®Ö„} 
  691 
   790_textunexpected_ [l=hy] {Ô»Õ¶Õ¹ ÕžÖ€ ան՜պա՜ելի Õ¢Õ¡Õ¶ Õ§ ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°Õ¥Õ¬ } 
  692791_textfunctionality_ [l=hy] {ÔŽÕªÕŸÕ¡Ö€ Õ§ Ö
  693792Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬} 
  694 
  695 
  696 
   793_textother_ [l=hy] {Ô±ÕµÕ¬ } 
   794
   795_textcritical_ [l=hy] {ÔŸÕ¡ÕµÖ€Õ¡Õ°Õ¥Õ²} 
  697796_textmajor_ [l=hy] {Ԍ՞ւրջ} 
  698 
  699 
   797_textmedium_ [l=hy] {Միջին } 
   798_textminor_ [l=hy] {Ô±Õ¶Õ¶Õ·Õ¡Õ¶} 
  700799_texttrivial_ [l=hy] {Ô±Õ¶Õ¶Õ·Õ¡Õ¶} 
  701800
  702 
   801_textwhatdoing_ [l=hy] {Ի՞նչ էիք Õ€ÕžÖ‚Ö„ ÖƒÕžÖ€Õ±ÕžÖ‚ÕŽ անել։} 
  703802_textwhatexpected_ [l=hy] {Ի՞նչ եք Õ¡Õ¯Õ¶Õ¯Õ¡Õ¬ÕžÖ‚ÕŽ ÕžÖ€ Õ¿Õ¥Õ²Õ« Õ¯ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Ö‰} 
  704 
   803_textwhathappened_ [l=hy] {Ին՞չ Õ§ ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ°Õ¥Õ¬ Õ«Ö€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰} 
  705804
  706805_cannotfindcgierror_ [l=hy] {<h2>Õ‘Õ¡ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥ÕŽ!<h2>Õ‰Õ¥ÕŽ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬ ՜եր՟երային Õ®Ö€Õ¡Õ£Õ«Ö€Õš "_linktextusab_" Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
  707806
  708 
   807_textusabbanner_ [l=hy] {Greenstone-Õ« koru-ÕžÕ³Õ« Õ¶Õ·Õ¡Õ¶} 
  709808
  710809
   
  721820_textgtierror_ [l=hy] {Õ€Õ¡ÕµÕ¿Õ¶Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕŸÕ¥Õ¬ Õ§ ՜խալ} 
  722821
  723 
  724 
  725 
  726 
  727 
   822_textgtihome_ [l=hy] {Ô±ÕµÕœ Õ§Õ»Õš Ö
   823Õ£Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ±Õ¥ÕŠ Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€Õ¥Õ¬Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ Greenstone-Õ« Õ¢Õ¡ÕŠÕŽÕ¡Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕ¡Õ¯Õ¡Õ¶ աջակց՞ւթյ՞ւ՞ն՚։ Õ•Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ Õ€Ö€Õ¡Õ¶Ö„, Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¯Õ¡Ö€ÕžÕ² եք
   824<ul>Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ Greenstone-Õ« Վա՜եր՚ Õ¶ÕžÖ€ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕžÕŸÖ‰
   825<li>թարՎացնել Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕ«  Վիջերե՜՚ երբ անգլերեն Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕ« Վիջերե՜՚  ÖƒÕžÕ­ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ (ա՜ենք Õ¶ÕžÖ€ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€)։
   826<li> ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¥Õ¬ ՜խալներ՚ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ»Ö‰
   827</ul>
   828
   829ՁեՊ կներկայաց՟ի ցանցային էջերի Õ°Õ¡Õ»ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶, ՞ր՞նցից ÕµÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€Õš  ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö‰
   830ÔŽÕžÖ‚Ö„ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ եք Õ¬Õ¥ÕŠÕŸÕ« Վիջերե՜՚ Õ€Õ¡Ö€Õ±ÕŸÕ¡Õ® Õ¡ÕŒ Õ€Õ¡Ö€Õ±ÕŸÕ¡Õ®Ö‰
   831Շատ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ ÕºÕ¡Ö€ÕžÖ‚Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ HTML Ö†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¿Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Ö€Õ¡ÕŽÕ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€. Õ€ÕžÖ‚Ö„ չպետք Õ§ ÖƒÕžÖ€Õ±Õ¥Ö„ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ ՜ա, Õ¡ÕµÕ¬  ÕºÕ¡Õ°ÕºÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬  Õ€Ö€Õ¡Õ¶Ö„ անձեՌնաՎխելի Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕŸÕ¡Õ® Õ¿Õ¡Ö€Õ¢Õ¥Ö€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ ԲաՌեր՚, ÕžÖ€ÕžÕ¶Ö„  Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ¥Õ¶ ÕšÕ¶Õ£Õ®ÕŽÕ¡Õ¶ նշանների ÕŽÕ«Õ»Ö‡ ( Õ¶ÕŽÕ¡Õ¶ _ ՜րան_)  Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶ÕºÕ¥Õœ չպետք Õ§ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕŸÕ¥Õ¶ (ÔŽÖ€Õ¡Õ¶Ö„  Greenstone "ÕŽÕ¡Õ¯Ö€Õž" Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ¶ Õ¥Õ¶)
   832<p>
   833ÔµÕ©Õ¥ Õ€ÕžÖ‚Ö„ թարՎացն՞ւՎ եք Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ¬Õ¥ÕŠÕ« Վիջերե՜՚, Õ±Õ¥ÕŠ Õ¹Õ¥Õ¶ ներկայաց՟ի Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ ՞ր՞նց Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¡Ö€Õ€Õ¥Õ¶ Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕžÖ‚Õ¶Õ«Ö‰
   834ÔµÖ€Õ¢Õ¥ÕŽÕ¶ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¡Ö€Õ€Õ¥Õ¶ Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ§, բայց անգլերեն տեք՜տ՚ Հրանից Õ°Õ¥Õ¿Õž ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕŸÕ¥Õ¬ է։ Ô±ÕµÕœ Õ€Õ¥ÕºÖ„ÕžÖ‚ÕŽ ՚նթացիկ  Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ և Õ€ÕžÖ‚Ö„ պետք Õ§ ՜տ՞ւգեք և թարՎացնեք Õ¡ÕµÕ¶, Õ¥Õ©Õ¥ Õ€Õ¡ անհրաժեշտ Õ§ ։
   835<p>
   836ÕˆÖ‚Õ²Õ²Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ Õ¡ÕµÕ¶ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš, ÕžÖ€Õ¶ Õ¡Ö€Õ€Õ¥Õ¶ թարՎաց՟ած Õ§ Õ¥Õ²Õ¥Õ¬ Ö
   837Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Ö„ "Ուղղել Õ£ÕžÕµÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ՞ւնեց՞ղ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš" Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš, ÕžÖ€Õš հա՜անելի Õ§ Greenstone-Õ« Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Վա՜երի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰
   838<p>
   839Õ
   840ÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ Õ§Õ» Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¿ÕŸÕžÖ‚ÕŽ Õ§ "_textgtisubmit_" Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯ÕžÕŸÖ‰ Երբ Õ€ÕžÖ‚Ö„ ՜եղՎ՞ւՎ եք ՜ա, ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ Õ¥Õ¡ Õ¡Õ¶ÕŽÕ«Õ»Õ¡ÕºÕ¥Õœ Õ¯Õ¡Õ¿Ö€ÕŸÕžÖ‚ÕŽ nzdl.org կայքի Գրին՜թ՞՞ին Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Õ¯Õ¡Ö€Õ£ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Õ
   841ÕžÖ‚Ö€Õ¡Ö„Õ¡Õ¶Õ¹ÕµÕžÖ‚Ö€ Õ§Õ»ÕžÖ‚ÕŽ Õ¡ÕµÕœ Õ¯ÕžÕ³Õ¡Õ¯Õš աՌկա Õ§ կայք ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ£Ö‚Ö€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰} 
   842
   843_textgtiselecttlc_ [l=hy] {ÔžÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Ö„ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚Õ¶Ö‰} 
   844
   845#for status page
   846_textgtiviewstatus_ [l=hy] {ՍեղՎեք ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ ՚նթացիկ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õš Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ } 
   847_textgtiviewstatusbutton_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ Վիճակ՚} 
   848_textgtistatustable_ [l=hy] {Ԟնթացիկ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯Õš Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ¬Õ¥ÕŠÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€} 
   849_textgtilanguage_ [l=hy] {ԌեՊ՞ւ} 
   850_textgtitotalnumberoftranslations_ [l=hy] {Ô¹Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕšÕ¶Õ€Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚Ö€ Ö„Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õš} 
   851
   852_textgtiselecttfk_ [l=hy] {ԜնՀր՞ւՎ Õ¥ÕŽ ÕšÕ¶Õ¿Ö€Õ¥Ö„ Õ¡Õ·Õ­Õ¡Õ¿Õ¥Õ¬ÕžÖ‚ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš} 
  728853
  729854_textgticoredm_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւնի ÕŽÕ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ (Õ°Õ«ÕŽÕ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶)} 
  730855_textgtiauxdm_ [l=hy] {Գրին՜թ՞՞ւն ÕŽÕ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ (Õ¥Ö€Õ¯Ö€ÕžÖ€Õ€Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶)} 
  731 
   856_textgtiglidict_ [l=hy] {GLI  ԲաՌարան } 
  732857_textgtiglihelp_ [l=hy] {GLI Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶} 
  733 
   858_textgtiperlmodules_ [l=hy] {Perl ÕŽÕžÕ€ÕžÖ‚Õ¬Õ¶Õ¥Ö€Õš} 
  734859_textgtitutorials_ [l=hy] {Ու՜՞ւց՞ղական ÕŸÕ¡Ö€ÕªÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€} 
  735860_textgtigreenorg_ [l=hy] {Greenstone.org} 
  736 
  737 
   861_textgtigs3interface_ [l=hy] {Greenstone 3 Õ„Õ«Õ»Õ¥Ö€Õ¥Õœ} 
   862
   863#for greenstone manuals
   864_textgtidevmanual_ [l=hy] {Greenstone Զարգացն՞ղների ձեՌնարկ։} 
   865_textgtiinstallmanual_ [l=hy] {Greenstone-Õ« Õ¿Õ¥Õ²Õ¡Õ€Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ ձեՌնարկ } 
   866_textgtipapermanual_ [l=hy] {Greenstone-Õ« ձեՌնարկ «Թղթից Õ€Õ¥ÕºÕ« հա՟աքած՞ւ»} 
   867_textgtiusermanual_ [l=hy] {Greenstone Õ•Õ£Õ¿ÕŸÕžÕ²Õ« ձեՌնարկ } 
   868
   869_textgtienter_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„ } 
  738870
  739871_textgticorrectexistingtranslations_ [l=hy] {Ուղղիր աՌկա Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš} 
  740 
  741 
  742 
  743 
  744 
  745 
  746 
  747 
  748 
  749 
   872_textgtidownloadtargetfile_ [l=hy] {ԲեՌնաթափիր Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš} 
   873_textgtiviewtargetfileinaction_ [l=hy] {ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ Õ¡ÕµÕœ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš Õ£ÕžÖ€Õ®ÕžÕ²ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ ÕŽÕ¥Õ»Ö‰} 
   874_textgtitranslatefileoffline_ [l=hy] {Ô¹Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¡ÕµÕœ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš ցանցից Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ } 
   875
   876_textgtinumchunksmatchingquery_ [l=hy] {ՀարցՎան՚ Õ°Õ¡ÕŽÕšÕ¶Õ¯Õ¶ÕžÕ² տեք՜տի Վա՜երի քանակ } 
   877
   878_textgtinumchunkstranslated_ [l=hy] {Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ } 
   879_textgtinumchunksrequiringupdating_ [l=hy] {Սրանցից 1 թարՎացՎան կարիք ÕžÖ‚Õ¶Õ«} 
   880_textgtinumchunksrequiringtranslation_ [l=hy] {Õ¹Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€} 
   881
   882#for status page
   883_textgtinumchunkstranslated2_ [l=hy] {Ô¿Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« քանակ} 
   884_textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=hy] {Õ‰Õ¡Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« քանակ } 
   885_textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=hy] {Ô¹Õ¡ÕºÖ€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÕŽÕ« Ö„Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ ÕŽÕ¶ÕžÖ‚ÕŽ Õ§ } 
   886
   887_textgtienterquery_ [l=hy] {Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ¥Ö„ Õ¢Õ¡ÕŒ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¡Ö€Õ¿Õ¡Õ°Õ¡ÕµÕ¿ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶  տեք՜տի Õ¡ÕµÕ¶ հատ՟ածից ÕžÖ€Õš ցանկան՞ւՎ եք ÕžÖ‚Õ²Õ²Õ¥Õ¬ } 
  750888_textgtifind_ [l=hy] {ԳՏԻՐ} 
  751889
  752890_textgtitranslatingchunk_ [l=hy] {Տեք՜տի Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õ« Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ <i>_1_</i>} 
  753 
  754 
   891_textgtiupdatingchunk_ [l=hy] {Տեք՜տի Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õ« թարՎաց՞ւՎ <i>_1_</i>} 
   892_textgtisubmit_ [l=hy] {Գրանցել} 
  755893
  756894_textgtilastupdated_ [l=hy] {Վերջին թարՎաց՞ւՎ} 
   
  758896_textgtitranslationfilecomplete_ [l=hy] {Õ‡Õ¶ÕžÖ€Õ°Õ¡Õ¯Õ¡Õ¬ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ¡ÕµÕœ Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš թարՎացնել՞ւ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰ Ô±ÕµÕ¶ Õ°Õ«ÕŽÕ¡ Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ է։ <p>Ô¿Õ¡Ö€ÕžÕ² Õ¥Õœ բեՌնաթափել Õ¡ÕµÕœ ֆայլի ÕºÕ¡Õ¿Õ³Õ¥Õ¶Õš, Ö
  759897Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ ÕŸÕ¥Ö€Ö‡ÕžÖ‚ÕŽ Õ¢Õ¥Ö€ÕŸÕ¡Õ® Õ¯Õ¡ÕºÕš, և Õ¡ÕµÕ¶ Õ¶ÕžÖ‚ÕµÕ¶ÕºÕ¥Õœ Õ¯ÕšÕ¶Õ€Õ£Ö€Õ¯ÕŸÕ« Գրին՜թ՞՞ւնի Õ°Õ¥Õ¿Õ¡Õ£Õ¡ Õ©ÕžÕ²Õ¡Ö€Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÕ¶Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽÖ‰} 
   898
   899_textgtiofflinetranslation_ [l=hy] {ÔŽÕžÖ‚Ö„ կարղ եք Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶Õ¥Õ¬ Greenstone-Õ« Õ¡ÕµÕœ Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®Õš ցանցից Õ¡Õ¶Õ»Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ® ÕŸÕ«Õ³Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽ Ö
   900Õ£Õ¿Õ¡Õ£ÕžÖ€Õ®Õ¥Õ¬ÕžÕŸ  Microsoft Excel աղյ՞ւ՜ակ՞՟ ՜տեղծ՟ած Ö†Õ¡ÕµÕ¬ÕšÖ‰
   901<ol>
   902<li> ԲեՌնաթափիր Õ¯Õ¡ÕŽ <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=work&e=_compressedoptions_">Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš</a> Վնացած աշխատանքի Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€, Õ¯Õ¡ÕŽ <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=all&e=_compressedoptions_">Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš </a> Õ¡ÕµÕœ ÕŽÕžÕ€ÕžÖ‚Õ¬Õ« Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ¿ÕžÕ²Õ¥Ö€Õ« Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€Ö‰
   903<li>Բացիր բեՌնաթափ՟ած Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš Microsoft Excel-ÕžÖ‚ÕŽ (Office 2003/XP Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¡ÕŸÕ¥Õ¬Õ« Õ¶ÕžÖ€ տարբերակ Õ§ անհրաժեշտ) ևհիշիր ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ Microsoft Excel workbook (.xls) Ö†ÕžÖ€ÕŽÕ¡Õ¿ÕžÕŸÖ‰
   904<li> Õ„ÕžÖ‚Õ¿Ö„Õ¡Õ£Ö€Õ«Ö€ Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš նախատե՜՟ած ÕŸÕ¡Õ¶Õ€Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰
   905<li> Երբ Õ€ÕžÖ‚Ö„ Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ¿Õ¥Õ¬Õ¥Ö„ Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ¿ÕžÕ²Õ¥Ö€Õ« Õ©Õ¡Ö€Õ£ÕŽÕ¡Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õš Õ§Õ¬ փ՞՜տ՞՟ ÕžÖ‚Õ²Õ¡Ö€Õ¯Õ«Ö€ .xls Ö†Õ¡ÕµÕ¬Õš Õ¡ÕµÕœ հա՜ցե՞՟ <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>.
   906</ol>} 
   907
  760908
  761909
   
  765913package gli
  766914
  767 
   915_textglilong_ [l=hy] {greenstone-Õ« Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Վիջերե՜։} 
  768916_textglihelp_ [l=hy] {<p>Գրին՜թ՞՞ւնի Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ¡ÕŸÕ¡Ö€Õ« Վիջերե՜՚ (ԳԳՄ) Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ§ ՚նձեՌ՞ւՎ ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Õ¶Õ¡Õ¬ Õ°Õ¥Õ·Õ¿ ÕŽÕžÖ‚Õ¿Ö„ Õ€Õ¥ÕºÕ« Գրին՜թ՞՞ւնի ֆ՞ւնկցի՞նալ Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€ÕšÖ‰ Սա Õ°Õ¶Õ¡Ö€Õ¡ÕŸÕžÖ€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ Õ§ ՚նձեՌ՞ւՎ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¥Õ¬ փա՜տաթղթերի Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ¶Õ¥Ö€, Õ¶Õ¥Ö€ÕŽÕžÖ‚Õ®Õ¥Õ¬ Õ¯Õ¡ÕŽ Õ¶Õ·Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¥Õ¬ ÕŽÕ¥Õ¿Õ¡Õ¿ÕŸÕµÕ¡Õ¬Õ¶Õ¥Ö€, և կաՌ՞ւցել Õ€Ö€Õ¡Õ¶Ö„ ÕžÖ€ÕºÕ¥Õœ Գրին՜թ՞՞ւնի Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Ö‰</p>
  769917
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.