Ignore:
Timestamp:
2011-05-11T19:41:48+12:00 (13 years ago)
Author:
anna
Message:

Complete Dhivehi translation of the Auxiliary module. Many thanks to Fathmath Shiham.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/dhivehi2.dm

  r23819 r24013  
  102102_textmustbelongtogroup_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ބޭނުންކުރުމފށް ތޚޔފފފރާތުން "_cgiargug_" ÞŽÞ°ÞƒÞ«Þ•Þ§Þ‡Þš Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ¬ÞƒÞšÞˆÞ§Þ‚Þ° Þ–Þ¬Þ€Þ­Þ‚Þ°Þ†ÞŠÞ‚Þ° މފޢުލޫމާތފށްޓފކފއޚ Þ‹Þ¬Þ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞšÞ‚Þ°} 
  103103
  104 _textmessageinvalid_ [l=dv] {ތޚޔފ އެދޚލފއްވާ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ބޭނުންކުރުމފށް ސފއޚން Þ‡ÞšÞ‚Þ° Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€Þ­.  <br> _If_(_cgiargug_,[_textmustbelongtogroup_]<br>) ތޚޔފފފރާތުގެ ގްރީންސްޓޯން ޔޫސފރ ނޭމް Þ‡ÞŠÞ‹Þš ޕާސްވޯޑް ބޭނުންކުރުން އެދެން.} 
   104_textmessageinvalid_ [l=dv] {<br>) ތޚޔފފފރާތުގެ ގްރީންސްޓޯން ޔޫސފރ ނޭމް Þ‡ÞŠÞ‹Þš}
  105105
  106106_textmessagefailed_ [l=dv] {ޔޫސފރނޭމް ނުވފތފ ޕާސްވޯޑް ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ
   
  188188_textconf_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ†Þ®Þ‚Þ°ÞŠÞšÞŽÞŠÞƒÞ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ°} 
  189189_textdel_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން ފޮހެލުމފށް} 
  190 
   190_textexpt_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން އެކްސްޕޯޓް ކުރުން} 
  191191
  192192_textdownloadingfiles_ [l=dv] {ފފއޚލްތފއް ޑފއުންލޯޑް Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ©} 
   
  256256_textatc_ [l=dv] {Þ‰Þš ކފލެކްޝފންގެ ތފޢާރފފު} 
  257257
  258 
   258_texttiasd_ [l=dv] {Þ‰Þš ލޚޔުމފކީ ކފލެކްޝފންގފއޚ އެކުލެވޚފފއޚވާ މފއުލޫމާތު Þ†ÞŠÞ‘ÞŠÞ‡ÞŠÞ
   259Þ§ ލޚޔުމެއް. ކފލެކްޝފން ފުރފތފމފ ދފއްކާލެވޭއޚރު މޚލޚޔުން ފެންނާނެ.} 
  259260
  260261_textypits_ [l=dv] {ސީކުއފންގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ހޚސާބު Þ‡ÞŠÞ‚Þ°ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ¬Þ‚Þ© ތޚރީގފއޚ އޮތް ތީރފކުން. Þ‰ÞšÞŠÞŠÞ€ÞŠÞƒÞª "މފއުލޫމާތު އެއްކުރާ:"ސްޓޭޖްގފއޚ، ކުރޚއފށް ދޚއުމފށް "Þ‰ÞŠÞ‡Þš ޑޭޓާ: Þ„ÞŠÞ“ÞŠÞ‚Þ° އފށް ފޚއްތާލާ} 
   
  270271_textad_ [l=dv] {ޑޭޓާ އޚތުރުކުރފނީ} 
  271272
  272 
   273_texttftysb_ [l=dv] {Þ†ÞŠÞ‘ÞŠÞ‡ÞŠÞ
   274ÞªÞ‡Þ°ÞˆÞ§ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ ފފއޚލްތފއް ކފލެކްޝފނފއް އެއްކުރެވޭނެ. Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª ކފލެކްޝފންގފއޚ Þ€ÞªÞƒÞš ފފއޚލް އފލުން Þ†ÞŠÞ‘ÞŠÞ‚Þ§Þ
   275ÞŠÞ‚Þ° ސފމާލުވުން އެދެން. އެހެންނޫނީ ފފއޚލްގެ ދެ ކޮޕީ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚Þ§Þ‚Þ¬. ފފއޚލްސް ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ†ÞªÞƒÞ§Þ‚Þ© ÞŠÞªÞƒÞšÞ€ÞŠÞ‰ÞŠ ޕާތް Þ‚ÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ°ØŒ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ވެބްސފއޚޓް ÞŠÞªÞƒÞšÞ€ÞŠÞ‰ÞŠ ވެބް އެޑްރެސްއޚން} 
  273276
  274277_textis_ [l=dv] {Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ•ÞšÞ“Þ° ސޯސް} 
   
  285288
  286289
  287 _texttryagain_ [l=dv] { Þ†ÞŠÞÞ¬Þ†Þ°Þ“ÞŠÞƒ އފލު ފެށުމފށް އެދެން <a href="_httppagecollector_" target=_top> </a> Þ‡ÞŠÞ‹Þš އޚތުރފށް މފސފއްކފތްކޮށްލާ.} 
   290_texttryagain_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރ އފލު ފެށުމފށް އެދެން <a href="_httppagecollector_" target=_top> </a> Þ‡ÞŠÞ‹Þš އޚތުރފށް މފސފއްކފތްކޮށްލާ.} 
  288291
  289292
   
  300303_textcolerr_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރ މފއްސފލފއެއް} 
  301304
  302 
   305_texttmpfail_ [l=dv] {ކފލެކްޓފރ މފސފއްކފތެއް Þ‚ÞªÞ†ÞªÞƒÞš. މީގެ ސފބފބފކީ: <ul> <li>ގްރީންސްޓޯންއފށް  _gsdlhome_/tmp އފށް އެކްސެސްއެށް ނެތް</ul>  } 
  303306
  304307_textmkcolfail_ [l=dv] {Þ‰Þš Þ‡ÞŠÞ‡Þª ކފލެކްޝފންގެ Þ‘ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞ¬Þ†Þ°Þ“Þ°ÞƒÞ© Þ‡Þ®Þ‚ÞšÞŽÞŠÞ‚Þ‘Þª ކފލެކްޓފރއފށް އުފެއްދޭގޮތެއް Þ‚ÞªÞˆÞš (mkcol.pl failed) ސފބފބުތފކުގެ ތެރޭގފއޚ:<ul><li> _gsdlhome_ ޓެމްޕް ޑފއޚރެކްޓްރީއފށް ލޚއުމުގެ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹ÞŠ ގްރީންސްޓޯނފށް ނެތުން<li> އެމްކޮލް.ޕީއެލް. ޕފރލް ސްކްރޚޕްޓްގެ މފއްސފލފ</ul>} 
   
  325328_textcaec_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ€Þ§ÞƒÞª Þ€ÞªÞƒÞš ކފލެކްޝފނފށް އެއްކޮށްލާ} 
  326329_textbild_ [l=dv] {Þ‡ÞŠÞ‡ÞšÞ“ÞŠÞ‰Þ° Þ‘ÞšÞ•Þ®Þ’ÞšÞ“Þ° ކޮށްލާ} 
  327 
   330_textintro_ [l=dv] {ފފއޚލް ސޚލެކްޓް Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‡Þ°ÞˆÞ§ } 
  328331_textconfirm_ [l=dv] {ކފށފވފރުކުރުން} 
  329332_textselect_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ€ÞšÞ”Þ§ÞƒÞªÞ†ÞªÞƒÞ­} 
   
  357360_textgreenstone1_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ސޮފްޓްވެއފރއފކީ ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ކފލެކްޝފންސް ބފލފހފއްޓާ އާ ކފލެކްޝފން އުފެއްދުމފށް ބޭނުން ކުރާ ސޮފްޓްވެއފރއެއް. އާގޮތފކފށް މފއުލޫމާތު ރާވާ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ“ÞŠÞ‚Þ¬Þ“Þ° ނުވފތފ ސީޑީގފއޚ ޗާޕްލކުރާނެގޮތް މފގުފފހޚކޮށްދޭ. ގްރީންސްޓޯން Þ‡ÞªÞŠÞ¬Þ‹ÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© Þ‚ÞšÞ‡Þª ޒޚލފންޑް ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދފށުން. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‰ÞšÞ‡Þ© ޔުނެސްކޯ Þ‡Þ§Þ‡Þš Þ€ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ° Þ‡ÞšÞ‚Þ°ÞŠÞ¯ Þ–ÞŠÞ‰ÞšÞ‡Þ°Þ”Þ§ ގެ Þ‡Þ¬Þ€Þ©ÞŽÞŠÞ‡Þš. Þ‰ÞšÞ‡Þ© Þ‡Þ¯Þ•ÞŠÞ‚Þ° ސޯސް ސޮފްޓްވެއފރއެއް. } 
  358361
  359 
   362_textgreenstone2_ [l=dv] {Þ‚ÞšÞ‡Þª ޒޚލފންޑް ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ސޮފްޓްވެއފރ ވެބްސފއޚޓްގފއޚ (<a href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) ގްރީންސްޓޯން ބޭނުންކޮށްގެން Þ‡ÞªÞŠÞ¬Þ‡Þ°Þ‹ÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ ތފފާތު މޚސާލުތފއް ބފލާލެވެން ހުންނާނެ. ސޮފްޓްވެއފރގެ ތފފާތު ފފންކްޝފންސްތފއް ދފއްކާލފދޭނެ. މޚގޮތުން ސފރޗް Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބްރފއުސް ކުރުމުގެ ތފފާތު ގޮތްތފއް ދފއްކާލާނެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އފރފބޚ، Þ—ÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ©Þ’Þ°ØŒ ފްރެންޗް، Þ‰ÞŠÞ‡Þ¯ÞƒÞ©ØŒ ސްޕެނޚޝް Þ‡ÞŠÞ‹Þš އޚގޚރޭސޚބފހުގެ ކފލެކްޝފންތފއް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­. Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° Þ‰ÞšÞ‡ÞªÞ’ÞšÞ†Þ° ކފލެކްޝފންތފއްވެސް Þ€ÞšÞ‰ÞšÞ‚Þ­.  } 
  360363
  361364_textplatformtitle_ [l=dv] {Þ–ÞŠÞŽÞŠÞ€ÞŠ} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.