Changeset 24051


Ignore:
Timestamp:
2011-05-19T13:32:45+12:00 (13 years ago)
Author:
anna
Message:

Complete Dhivehi translation of Greenstone Core Interface. Many thanks to Fathmath Shiham.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/dhivehi.dm

  r23299 r24051  
  4949_textsignin_ [l=dv] {ލޮގޚން   } 
  5050
  51 
   51_texttruncated_ [l=dv] {[Þ†ÞªÞƒÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡Þš]} 
  5252
  5353_textdefaultcontent_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ¬Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞš ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ ހޯދޭގޮތް Þ‚ÞªÞˆÞšÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީއފށް އެނބުރޚދޚއުމފށް Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞŠÞ‡Þš އޮތް ފފހފތފށް ފޚތފށް އޮބާލފއޚގެން ނުވފތފ މފތީގފއޚއެވޭ ފފށާޞފފުހާ ފޚތފށް އޮބާލފއޚގެން    } 
   
  5555_textdefaulttitle_ [l=dv] {ޖީ.އެސް.ޑީ.އެލް. ގެ މފއްސފލފ   } 
  5656
  57 _textbadcollection_ [l=dv] {"("_cvariable_") Þ‰ÞšÞ‚ÞŠÞ‚Þ° Þ†ÞšÞ”Þ§ ކފލެކްޝފންއެއް ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ސޚސްޓފމުގފއޚ އޚންސްޓޯލްކޮށްފފއޚ ނުވެއެވެ."
   57_textbadcollection_ [l=dv] {("_cvariable_") Þ‰ÞšÞ‚ÞŠÞ‚Þ° Þ†ÞšÞ”Þ§ ކފލެކްޝފންއެއް ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ސޚސްޓފމުގފއޚ އޚންސްޓޯލްކޮށްފފއޚ ނުވެއެވެ.   } 
  5858
  5959_textselectpage_ [l=dv] {ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ Þ‚ÞŠÞŽÞ§  } 
   
  6363# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
  6464# macro will always be set to another value)
  65 _collectorextra_ [l=dv] {"މޚކފލެކްޝފންގފއޚ _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",document,documents), a total of _numbytes_ ގެ Þ‰Þ¬Þ“ÞŠÞ‘Þ§Þ“Þ§ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰Þš ކފލެކްޝފންގެ ތފއްޔާރުކުރޚ ހުލާސާ ބފލފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ މޚފޚތފށް އޮބާލާ <p><a href="_httppagex_(bsummary)">"    } 
   65_collectorextra_ [l=dv] {މޚކފލެކްޝފންގފއޚ _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",document,documents), a total of _numbytes_ ގެ Þ‰Þ¬Þ“ÞŠÞ‘Þ§Þ“Þ§ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰Þš ކފލެކްޝފންގެ ތފއްޔާރުކުރޚ ހުލާސާ ބފލފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ މޚފޚތފށް އޮބާލާ <p><a href="_httppagex_(bsummary)">  } 
  6666
  6767_textdescrcollection_ [l=dv] {}
   
  7070_textdescrhelp_ [l=dv] {އެހީގެ ސފފުހާ   } 
  7171_textdescrpref_ [l=dv] {އޚޚްތޚޔާރީ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€ÞŠ   } 
   72_textdescrlogin_ [l=dv] {ލޮގްއޚން ޕޭޖް  } 
   73_textdescrlogout_ [l=dv] {_cgiargun_ ލޮގްއފއުޓް ކުރޭ  } 
   74
  7275_textdescrgreenstone_ [l=dv] {ގްރީންސްޓޯން ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބުރފރީ ސޮފްޓްވެއފރ } 
  7376_textdescrusab_ [l=dv] {Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ° ތުރާވީ ކޮންބފއޚތފކެއް  } 
   
  167170_texticonrtf_ [l=dv] {އާރ.ޓީ.އެފް. Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰Þ¬Þ‚Þ°Þ“Þ° ބެލުމފށް   } 
  168171_texticonxls_ [l=dv] {މފއޚކްރޮސޮފްޓް އެކްސެލް ÞŽÞŠÞ‡ÞšÞ€ÞªÞƒÞš ލޚޔުމފށް ބެލުމފށް  } 
  169 
  170 
   172_texticonogg_ [l=dv] {އޮގް ވޯބޚސް Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ°Þ“Þ° ބފލާލާ} 
   173_texticonrmvideo_ [l=dv] {ރޚއފލް Þ‰Þ©Þ‘ÞšÞ‡Þ§ Þ‘Þ®Þ†ÞšÞ‡ÞªÞ‰ÞŠÞ‚Þ°Þ“Þ° ބފލާލާ} 
  171174
  172175_page_ [l=dv] {ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§ } 
   
  206209_linktextHELP_ [l=dv] {އެހީހޯދުމފށް } 
  207210_linktextPREFERENCES_ [l=dv] {ހފވާލާތފއް  } 
   211_linktextLOGIN_ [l=dv] {ލޮގްއޚން    } 
   212_linktextLOGGEDIN_ [l=dv] {(ލޮގްއޚން ÞˆÞ¬ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© _cgiargun_)   } 
   213_linktextLOGOUT_ [l=dv] {ލޮގްއފއުޓް   } 
  208214
  209215
   
  355361# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
  356362# any matches
  357 _textquerytitle_ [l=dv] {"_If_(_thislast_,results _thisfirst_ - _thislast_ for query: _cgiargq_,No matches for query: _cgiargq_)"   } 
   363_textquerytitle_ [l=dv] {_If_(_thislast_,results _thisfirst_ - _thislast_ for query: _cgiargq_,No matches for query: _cgiargq_)
  358364_textnoquerytitle_ [l=dv] {ހޯދާ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§    } 
  359365
   
  372378_textusequery_ [l=dv] {Þ‰Þš އޚބާރާތް ބޭނުންކުރޭ   } 
  373379_textfreqmsg1_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ Þ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª    } 
  374 _textpostprocess_ [l=dv] {"_If_(_quotedquery_,<br><i>post-processed to find _quotedquery_</i> )"    } 
   380_textpostprocess_ [l=dv] {_If_(_quotedquery_,<br><i>post-processed to find _quotedquery_</i> )  } 
  375381_textinvalidquery_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš ގޮތް Þ‚ÞªÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ
  376382Þª  } 
   
  394400_textwordphrase_ [l=dv] {ބފސްތފއް   } 
  395401_textinfield_ [l=dv] {Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‡Þš  } 
  396 
  397 
   402_textfieldphrase_ [l=dv] {ފީލްޑް} 
   403_textinwords_ [l=dv] {ބފސްތފކުން} 
  398404_textfoldstem_ [l=dv] {(ފފށްޖެހުން، ކުރުކޮށްލުން)    } 
  399405
   
  412418# the space after "level" (before the right bracket) is required, otherwise no space between "Search" and "in"
  413419
  414 _textsimplesearch_ [l=dv] {"Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރާނީ _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_) for _querytypeselection_ of the words"  } 
  415 
  416 
  417 _textadvancedsearch_ [l=dv] {"Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš  _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language) using _querytypeselection_ query ބޭނުންކުރޭ"   } 
  418 
  419 _textadvancedmgppsearch_ [l=dv] {"Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރާނީ_indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), and display results in _formquerytypeadvancedselection_ order"   } 
  420 
  421 _textadvancedlucenesearch_ [l=dv] {"Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރާނީ _indexselection_Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ_(_jselection_, associated with _jselection_)_Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ_(_gselection_, at _gselection_ level )_Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ__(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_\,) ؟؟؟ "   
  422 
   420_textsimplesearch_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރާނީ _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_) for _querytypeselection_ of the words    } 
   421_textsimplesqlsearch_ [l=dv] {ހޯދާ  _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sqlsfselection_) for _querytypeselection_ of the words} 
   422
   423_textadvancedsearch_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš  _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language) using _querytypeselection_ query ބޭނުންކުރޭ
   424
   425_textadvancedmgppsearch_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރާނީ_indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), and display results in _formquerytypeadvancedselection_ order
   426
   427_textadvancedlucenesearch_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރާނީ _indexselection_Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ_(_jselection_, associated with _jselection_)_Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ_(_gselection_, at _gselection_ level )_Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ__(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sfselection_\,) ؟؟؟
   428_textadvancedsqlsearch_ [l=dv] {(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, at _gselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sorting results by _sqlsfselection_\,) Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ _indexselection_ Þ‡ÞšÞ‚Þ° ހޯދާ} 
  423429
  424430# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in"
  425431
  426 _textformsimplesearch_ [l=dv] {"ހޯދާ __If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނފތީޖާތފއް  _formquerytypeadvancedselection_ ތފރުތީބުކުރޭ "
  427 
  428 
  429 _textformadvancedsearchmgpp_ [l=dv] {"ހޯދާ _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނފތީޖާތފއް  _formquerytypeadvancedselection_ ތފއްކފއޚދީ"
  430 
  431 _textformadvancedsearchlucene_ [l=dv] {"ހޯދާ __If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނފތީޖާތފއް  _formquerytypeadvancedselection_ ތފރުތީބުކުރޭ "
  432 
   432_textformsimplesearch_ [l=dv] {ހޯދާ __If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނފތީޖާތފއް  _formquerytypeadvancedselection_ ތފރުތީބުކުރޭ
   433_textformsimplesearchsql_ [l=dv] {ހޯދާ  _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, sorting results by _sqlsfselection_\,) އެއފށް } 
   434
   435_textformadvancedsearchmgpp_ [l=dv] {ހޯދާ _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language), Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނފތީޖާތފއް  _formquerytypeadvancedselection_ ތފއްކފއޚދީ
   436
   437_textformadvancedsearchlucene_ [l=dv] {ހޯދާ __If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\, Þ‡ÞŠÞ‹Þš ނފތީޖާތފއް  _formquerytypeadvancedselection_ ތފރުތީބުކުރޭ
   438_textformadvancedsearchsql_ [l=dv] { _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ level )_If_(_nselection_, inހޯދާ  _nselection_ language)_If_(_sqlsfselection_,\, sorting results by _sqlsfselection_\,) އެއފށް  } 
  433439
  434440_textnojsformwarning_ [l=dv] {Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ’Þ§ÞƒÞª: ތޚބާގެ ވެބް Þ„Þ°ÞƒÞŠÞ‡ÞªÞ’ÞŠÞƒÞŽÞŠÞ‡Þš ޖާވފސްކްރޚޕްޓު ބޭނުންނުކުރެވޭގޮތފއް Þ€ÞŠÞ‹Þ§ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ފޯމު ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުމފށް ޖާވާސްކްރޚޕްޓް ބޭނުންކުރެވޭހެން ބފދފލުކޮށްލާށެވެ  } 
   
  438444_textbc_ [l=dv] {ބީ.ސީ.އީ.    } 
  439445_textad_ [l=dv] {ސީ.އީ. } 
  440 _textexplaineras_ [l=dv] {"ސީ.އީ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބީ.ސީ.އީ. Þ‰ÞšÞ‡Þ© އޭ.ޑީ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބީ.ސީ. ގެ ބފދފލުގފއޚ ބޭނުންކުރާ ދެލފފްޒެވެ. Þ‰Þš ލފފްޒުތފކފކީ ކޮންމެ ސފގާފފތފކފށްވެސް ގުÞ
  441 Þ­Þ‚Þ­Þ€Þ¬Þ‚Þ° ބޭނުންކުރެވޭ ލފފްޒްތފކެކެވެ. ސީ.އީ. Þ‡ÞŠÞ†Þ© "Þ†Þ®Þ‰ÞŠÞ‚Þ° އީރާ" ނުވފތފ Þ‰ÞšÞ’ÞŠÞ‰Þ§Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬. ބީ.ސީ. Þ‡ÞŠÞ†Þ© "Þ„ÞšÞŠÞ¯ Þ†Þ®Þ‰ÞŠÞ‚Þ° އީރާ" ނުވފތފ ކުރީ Þ’ÞŠÞ‰Þ§Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬.
   446_textexplaineras_ [l=dv] {ސީ.އީ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބީ.ސީ.އީ. Þ‰ÞšÞ‡Þ© އޭ.ޑީ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš ބީ.ސީ. ގެ ބފދފލުގފއޚ ބޭނުންކުރާ ދެލފފްޒެވެ. Þ‰Þš ލފފްޒުތފކފކީ ކޮންމެ ސފގާފފތފކފށްވެސް ގުÞ
   447ޭނޭހެން ބޭނުންކުރެވޭ ލފފްޒްތފކެކެވެ. ސީ.އީ. Þ‡ÞŠÞ†Þ© "Þ†Þ®Þ‰ÞŠÞ‚Þ° އީރާ" ނުވފތފ Þ‰ÞšÞ’ÞŠÞ‰Þ§Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬. ބީ.ސީ. Þ‡ÞŠÞ†Þ© "Þ„ÞšÞŠÞ¯ Þ†Þ®Þ‰ÞŠÞ‚Þ° އީރާ" ނުވފތފ ކުރީ Þ’ÞŠÞ‰Þ§Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬.
  442448
  443449_textstemon_ [l=dv] {ބފސްނޚމޭގޮތް އެއްގޮތްނުވޚޔފސް ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ
   
  509515_textsearchtype_ [l=dv] {ހޯދާ ގޮތް  } 
  510516_textformsearchtype_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞŠÞ‚Þ© _formnumfieldoption_ ފީލްޑްތފކުންނެވެ.    } 
  511 
   517_textsqlformsearchtype_ [l=dv] {އެސް.Þ†ÞšÞ‡Þª.އެލް ފީލްޑްގފއޚ _sqlformnumfieldoption_ ފީލްޑްވޭ } 
  512518_textplainsearchtype_ [l=dv] {Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬  _boxsizeoption_ ހޯދާގޮÞ
  513519Þš  } 
   
  586592_textreadingdocs_ [l=dv] {ލޚޔުންތފއް Þ†ÞšÞ”Þ§Þ‚Þ­ ގޮތް    } 
  587593
  588 _texthelpreadingdocs_ [l=dv] {"<p>ÞˆÞŠÞ†Þš ފޮތެއް ނުވފތފ ލޚޔުމފކފށް ދެވުމުން މފތޚން ވާތްފފރާތުގފއޚ Þ€ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ތފސްވީރުތފކުން އެ ލޚޔުމުގެ ބާވފތް އެނގެން އޮންނާނެއެވެ. Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ކފލެކްޝފންތފކުގފއޚ އެ ލޚޔުމުގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ބފއޚތފކުގެ ތާވފލެއް ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ° އޮންނާނެއެވެ. Þ‰Þš ތާވފލުގފއޚ އެވފގުތފކު ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ°Þ‡Þ®Þ‚Þ° ސެކްޝފން Þ€Þ¬Þ‘ÞšÞ‚Þ°ÞŽÞ° Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚Þ§Þ‚Þ© ÞŠÞŠÞˆÞ§ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬ Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‰Þš ތާވފލްއޚތުރފށް ތފފްޞީލްކުރެވޭނެއެވެ. -- ފޯލްޑފރު އފއޚކޮނފށް އޮބާލުމުން Þ‡Þ¬Þ„ÞŠÞ‡Þš ހުÞ
   594_texthelpreadingdocs_ [l=dv] {<p>ÞˆÞŠÞ†Þš ފޮތެއް ނުވފތފ ލޚޔުމފކފށް ދެވުމުން މފތޚން ވާތްފފރާތުގފއޚ Þ€ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ތފސްވީރުތފކުން އެ ލޚޔުމުގެ ބާވފތް އެނގެން އޮންނާނެއެވެ. Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ކފލެކްޝފންތފކުގފއޚ އެ ލޚޔުމުގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ބފއޚތފކުގެ ތާވފލެއް ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ° އޮންނާނެއެވެ. Þ‰Þš ތާވފލުގފއޚ އެވފގުތފކު ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ°Þ‡Þ®Þ‚Þ° ސެކްޝފން Þ€Þ¬Þ‘ÞšÞ‚Þ°ÞŽÞ° Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ‚Þ§Þ‚Þ© ÞŠÞŠÞˆÞ§ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬ Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ‰Þš ތާވފލްއޚތުރފށް ތފފްޞީލްކުރެވޭނެއެވެ. -- ފޯލްޑފރު އފއޚކޮނފށް އޮބާލުމުން Þ‡Þ¬Þ„ÞŠÞ‡Þš ހުÞ
  589595ުވާ/ލފއްޕާލެވޭނެއެވެ؛ މފތީގފއޚ އޮތް ފޮތުގެ އފއޚކޮނފށް އޮބާލުމުން Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš ލފއްޕާލެވޭނެއެވެ.</p><p>ދފށުރޮނގު Þ‹ÞŠÞ‰Þ§ÞŠÞŠÞ‡Þš ތޚރީގފއޚއެވފނީ މޚސެކްޝފންގެ ލޚޔުންކޮÞ
  590596ެވެ. Þ‡Þ¬Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ†ÞšÞ”ÞŠÞ‡ÞšÞ‚ÞšÞ‰ÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ° ތޚރީގފއޚ އެވާ ތީރުތފއް ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން ސެކްޝފންތފކފށް ދެވޭނެއެވެ.</p><p>ސުރުހީ ނުވފތފ ބޭރުސފފުހާ Þ‡ÞšÞ‰Þ­Þ–ÞªÞŽÞ¬ ތޚރީގފއޚއެވފނީ އޚތުރު ފޚތްތފކެކެވެ. މޚތފނުން <i>_document:textEXPANDTEXT_</i> އޮބާލުމުން އޚތުރފށް ތފފްޞީލް ކޮށް ލޚޔުންކޮÞ
  591597ުބފލާލެވޭނެއެވެ. ލޚޔުމފކީ ބޮޑުލޚޔުމެއްނފމފ، ބޭނުންކުރުމފށް ގޚނފވފގުތުތފކެއް ނުވފތފ އޚތުރު Þ‰Þ¬Þ‰ÞŠÞƒÞ© Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ© އެކފށީގެންވާކފމެކެވެ! <i>_document:textEXPANDCONTENTS_</i> މޚފޚތފށް އޮބާލުމުން ހޚމެނޭބފއޚތފކުގެ ތާވފލް އޚތުރފށް ތފފްޞީލްކޮށްލެވޭނެއެވެ. މޚގޮތފށް ހެދުމުން ޗެޕްޓފރތފކުގެ ނުވފތފ ސފބްސެކްޝފންތފއް އޚތުރފށްބފލާލެވޭނެއެވެ.<i>_document:textDETACH_</i> އފށް އޮބާލުމުން Þ‡ÞŠÞ‡Þª ބްރފއުސފރ ÞˆÞšÞ‚Þ°Þ‘Þ¯Þ‡Þ¬Þ‡Þ° ހުÞ
  592 ÞªÞˆÞ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މީގެ އޚތުރުން ބފސްތފކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުމުން އެބފސްތފއް ހފއޚލފއޚޓްކުރެވޚފފއޚ ހުންނާނެއެވެ. ހފއޚލފއޚޓްކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞªÞˆÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ <i>_document:textNOHIGHLIGHT_</i> މޚފޚތފށް އޮބާލާށެވެ.</p>"   
   598ުވޭނެއެވެ. މީގެ އޚތުރުން ބފސްތފކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުމުން އެބފސްތފއް ހފއޚލފއޚޓްކުރެވޚފފއޚ ހުންނާނެއެވެ. ހފއޚލފއޚޓްކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞªÞˆÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ <i>_document:textNOHIGHLIGHT_</i> މޚފޚތފށް އޮބާލާށެވެ.</p>
  593599
  594600# help about the icons
   
  609615_texthelpsearchingtitle_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ބފސްތފއް ހޯދާނޭގޮތް } 
  610616
  611 _texthelpsearching_ [l=dv] {"ހޯދާ ސފފުހާގފއޚ ތޚރީގފއޚވާހެން ހޯދުމުގެ އޚބާރާތް ލޚޔެވޚފާނެއެވެ.Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އފއޚޓފމްތފއް Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°.Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ބފސްތފކެއްތޯ ނުވފތފ ވފކޚބފސްތފކެއްތޯ Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°.Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ ބފސފއްތފއް ޓފއޚޕުކުރުމފށްފފހު "ހޯދާ" Þ‰Þš ފޚތފށް އޮބާލާ.މޚގޮތފށް ހޯދުމުން ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞˆÞ¬ÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ‡Þ¬Þ‡Þ§Þ‡Þš ގާތްކުރާ 20 ލޚޔުން Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬. މޚތފނުން، އޚތުރު ލޚޔުން ހުރޚކފމފށްވފނީނފމފ އެ ސފފުހާތފކފށް ދޚއުމފށް ފޚތްތފކެއްވާނެއެވެ. Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞˆÞ¬ÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ© 50 ލޚޔުމެވެ. Þ‰ÞšÞ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª ބފދފލުކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ©Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ  މޚސފފުހާގެ މފތީގފއޚއެވާ _ސ_ ފޚތފއް އޮބާލާ"   
   617_texthelpsearching_ [l=dv] {ހޯދާ ސފފުހާގފއޚ ތޚރީގފއޚވާހެން ހޯދުމުގެ އޚބާރާތް ލޚޔެވޚފާނެއެވެ.Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އފއޚޓފމްތފއް Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°.Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ބފސްތފކެއްތޯ ނުވފތފ ވފކޚބފސްތފކެއްތޯ Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°.Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ ބފސފއްތފއް ޓފއޚޕުކުރުމފށްފފހު "ހޯދާ" Þ‰Þš ފޚތފށް އޮބާލާ.މޚގޮތފށް ހޯދުމުން ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞˆÞ¬ÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ‡Þ¬Þ‡Þ§Þ‡Þš ގާތްކުރާ 20 ލޚޔުން Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬. މޚތފނުން، އޚތުރު ލޚޔުން ހުރޚކފމފށްވފނީނފމފ އެ ސފފުހާތފކފށް ދޚއުމފށް ފޚތްތފކެއްވާނެއެވެ. Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞˆÞ¬ÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ© 50 ލޚޔުމެވެ. Þ‰ÞšÞ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª ބފދފލުކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ©Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ  މޚސފފުހާގެ މފތީގފއޚއެވާ _ސ_ ފޚތފއް އޮބާލާ
  612618
  613619_texthelpquerytermstitle_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އޚބާރާތް } 
  614 _texthelpqueryterms_ [l=dv] {"ހޯދާ ގޮÞ
   620_texthelpqueryterms_ [l=dv] {ހޯދާ ގޮÞ
  615621Þ©ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ“ÞŠÞ‡ÞšÞ•ÞªÞ†ÞªÞƒÞ§ އޚބާރާތްތފއް ބެލެވޭނީ ބފސްތފކުގެ ލޚސްޓެއްގެ ގޮތުގފއޚ ނުވފތފ "ހޯދާ Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°" މޚގޮތފށެވެ. އޚބާރާތފކީ އފކުރުތފކެއްގެ މފއްޗފށް Þ„ÞšÞ‚Þ§ÞˆÞ¬ÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ އެންމެ ލފފުޒެކެވެ، ނުވފތފ Þ‡Þ¬Þ†ÞªÞŽÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ§ ލފފުޒުތފކެކެވެ. ލފފުޒުތފކެއްނފމފ ހޯދާނީ ("...") ކޮމާކޯÞ
  616 Þš ބޭނުންކޮށްގެނެވެ. ކޮންމެ އޚބާރާތެއްގެ ނފތީޖާހޯދުމފށް Þ€Þ¯Þ‹Þ§Þ‡ÞšÞƒÞª އެއް އޚބާރާތާއޚ Þ‡ÞŠÞ‚Þ¬Þ‡Þ° އޚބާރާތެއް ވފކޚކޮށްދެނީ ދޫކުރެވޭ ހުސް Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬. އެހެން ނޚޝާންތފކެއް (މޚސާލފކފށް ކޮމާ) Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ މޚވެސް ބފލާނީ ދެލފފްޒު ÞˆÞŠÞ†ÞšÞ†ÞªÞƒÞ§ ނޚޝާނެއްގެ ގޮތުގފއެވެ. މޚފފދފއެއްވެސް ނޚޝާނެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދޭނޭގޮތް Þ‰Þš ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީގފއޚ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ–Þ¬Þ€ÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞ‚ÞªÞˆÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.މޚސާލފކފށް، <ul>ހޯދާއޚބާރާތުގެ ގޮތުގފއޚ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް: އފވފސް Þ‚ÞŠÞ’ÞŠÞƒÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° (1993) <ul/> މޚގޮތފށް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰Þ§Þ‡Þš <ul>ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް އފވފސް Þ‚ÞŠÞ’ÞŠÞƒÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° 1993 <ul/> މޚއޚބާރާތާއޚ ހޯދާ ނފތީޖާތފކުގފއޚ ތފފާތެއް ނުހުންނާނެއެވެ.
  617 
  618 _texthelpmgppsearching_ [l=dv] {"އެމް.ޖީ.ޕީ.ޕީ. ބޭނުންކޮށްގެން ތފއްޔާރުކުރާ ކފލެކްޝފންތފކުގފއޚ ތފކެތޚ ހޯދުމފށް އޚތުރު ގޮތްތފކެއް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންކުރާ އޚބާރާތެއްގެ ފފހފތުގފއޚ * ބޭނުންކުރުމުން * Þ‡Þ§Þ‡Þš ހފމފއފށް Þ€ÞªÞƒÞš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬Þ‡Þ° Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ތފކެތޚ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬./× ބޭނުންކުރުމުން ހޯދުމުގެ ތެރޭގފއޚ ބފސްބފހފށް ދޭންވީ އފހފންމޚއްޔފތު ބުނެދެއެވެ. މޚސާލު Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞª/10 އޚލްމު މޚގޮތފށް Þ–ÞŠÞ€ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° އެއްޗެތޚ ހޯދުމުން Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞª މޚލފފްޒފށް އޚލމު މޚދެލފފުޒުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ސްޓާފުން ބެލޚޔފސް ރީތޚވުމފކީ ނުކުރާން އޮތްކފމެއް ނޫން."   
  619 
  620 _texthelplucenesearching_ [l=dv] {"ލޫސީން ބޭނުންކޮށްގެން ތފއްޔާރުކުރާ ކފލެކްޝފންތފކުގފއޚ ތފކެތޚ ހޯދުމފށް އޚތުރު ގޮތްތފކެއް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬Þ‡Þ°/ÞŠÞšÞ‡Þ°Þ”Þ¬Þ‡Þ° ތފފާތުވެދާނޭ ހާލފތު ތފކުގފއޚ ވފއޚލްޑްކާޑެއްގެ ގޮތުގފއޚ ؟ Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚސާލު، މ؟ލފސް ހޯދާދޭތފކެތީގެ ތެރޭގފއޚ މާލފސް Þ‡ÞŠÞ‹Þš މފލފސް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.ގޚނފއފކުރުތފކެއް އުނޚކޮށްވެސް Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ Þ†ÞªÞƒÞ©Þ„ÞŠÞ”ÞŠÞ†Þ§Þ‡Þš އެކު * ބޭނުންކުރުމުން އެ ބފސްކުރު Þ†ÞªÞƒÞš ހޚސާބފށް Þ€ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ބފސްތފއް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞ§Þ‚Þ­ ކފމފށެވެ. މޚސާލު Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡Þª* Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° Þ–ÞŠÞ€ÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ° ކޮމްޕޚއުޓފރު، Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ‰ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞªÞ‚Þ°ØŒ ކޮމްމޚއުޓފރުތފކުން، މޚކފހފލފ ވފރފށް ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ބފސް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.Þ‰Þš ދެ ވފއޚލްޑްކާޑުވެސް ބޭނުންކުރެވޭނީ Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ މެދުތެރެއޚން ނުވފތފ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ†Þ®Þ
  621 ÞªÞŽÞŠÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬."   
   622Þš ބޭނުންކޮށްގެނެވެ. ކޮންމެ އޚބާރާތެއްގެ ނފތީޖާހޯދުމފށް Þ€Þ¯Þ‹Þ§Þ‡ÞšÞƒÞª އެއް އޚބާރާތާއޚ Þ‡ÞŠÞ‚Þ¬Þ‡Þ° އޚބާރާތެއް ވފކޚކޮށްދެނީ ދޫކުރެވޭ ހުސް Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°Þ‚Þ¬ÞˆÞ¬. އެހެން ނޚޝާންތފކެއް (މޚސާލފކފށް ކޮމާ) Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ މޚވެސް ބފލާނީ ދެލފފްޒު ÞˆÞŠÞ†ÞšÞ†ÞªÞƒÞ§ ނޚޝާނެއްގެ ގޮތުގފއެވެ. މޚފފދފއެއްވެސް ނޚޝާނެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދޭނޭގޮތް Þ‰Þš ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީގފއޚ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ–Þ¬Þ€ÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞ‚ÞªÞˆÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.މޚސާލފކފށް، <ul>ހޯދާއޚބާރާތުގެ ގޮތުގފއޚ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް: އފވފސް Þ‚ÞŠÞ’ÞŠÞƒÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° (1993) <ul/> މޚގޮތފށް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰Þ§Þ‡Þš <ul>ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް އފވފސް Þ‚ÞŠÞ’ÞŠÞƒÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° 1993 <ul/> މޚއޚބާރާތާއޚ ހޯދާ ނފތީޖާތފކުގފއޚ ތފފާތެއް ނުހުންނާނެއެވެ.
   623
   624_texthelpmgppsearching_ [l=dv] {އެމް.ޖީ.ޕީ.ޕީ. ބޭނުންކޮށްގެން ތފއްޔާރުކުރާ ކފލެކްޝފންތފކުގފއޚ ތފކެތޚ ހޯދުމފށް އޚތުރު ގޮތްތފކެއް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންކުރާ އޚބާރާތެއްގެ ފފހފތުގފއޚ * ބޭނުންކުރުމުން * Þ‡Þ§Þ‡Þš ހފމފއފށް Þ€ÞªÞƒÞš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬Þ‡Þ° Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ތފކެތޚ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬./× ބޭނުންކުރުމުން ހޯދުމުގެ ތެރޭގފއޚ ބފސްބފހފށް ދޭންވީ އފހފންމޚއްޔފތު ބުނެދެއެވެ. މޚސާލު Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞª/10 އޚލްމު މޚގޮތފށް Þ–ÞŠÞ€ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° އެއްޗެތޚ ހޯދުމުން Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞª މޚލފފްޒފށް އޚލމު މޚދެލފފުޒުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ސްޓާފުން ބެލޚޔފސް ރީތޚވުމފކީ ނުކުރާން އޮތްކފމެއް ނޫން.
   625
   626_texthelplucenesearching_ [l=dv] {ލޫސީން ބޭނުންކޮށްގެން ތފއްޔާރުކުރާ ކފލެކްޝފންތފކުގފއޚ ތފކެތޚ ހޯދުމފށް އޚތުރު ގޮތްތފކެއް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ¬Þ‡Þ°/ÞŠÞšÞ‡Þ°Þ”Þ¬Þ‡Þ° ތފފާތުވެދާނޭ ހާލފތު ތފކުގފއޚ ވފއޚލްޑްކާޑެއްގެ ގޮތުގފއޚ ؟ Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚސާލު، މ؟ލފސް ހޯދާދޭތފކެތީގެ ތެރޭގފއޚ މާލފސް Þ‡ÞŠÞ‹Þš މފލފސް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.ގޚނފއފކުރުތފކެއް އުނޚކޮށްވެސް Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ Þ†ÞªÞƒÞ©Þ„ÞŠÞ”ÞŠÞ†Þ§Þ‡Þš އެކު * ބޭނުންކުރުމުން އެ ބފސްކުރު Þ†ÞªÞƒÞš ހޚސާބފށް Þ€ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠ ބފސްތފއް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞ§Þ‚Þ­ ކފމފށެވެ. މޚސާލު Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ•ÞšÞ‡Þª* Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° Þ–ÞŠÞ€ÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ° ކޮމްޕޚއުޓފރު، Þ†Þ®Þ‰Þ°Þ‰ÞšÞ‡ÞªÞ“ÞŠÞƒÞªÞ‚Þ°ØŒ ކޮމްމޚއުޓފރުތފކުން، މޚކފހފލފ ވފރފށް ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ބފސް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.Þ‰Þš ދެ ވފއޚލްޑްކާޑުވެސް ބޭނުންކުރެވޭނީ Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ މެދުތެރެއޚން ނުވފތފ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ†Þ®Þ
   627ÞªÞŽÞŠÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬.
  622628
  623629_texthelpquerytypetitle_ [l=dv] {ހޯދާ ބފއޚތފއް  } 
  624 _texthelpquerytype_ [l=dv] {"ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރެވޭނޭ ތފފާތު ދެގޮތެއް ވެއެވެ. ތެކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš <b>Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§</b> ބފސްތފއް. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ބފސްތފއް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފކެވެ. މޚގޮތުން ހޯދޭތފކެތޚ ލޚސްޓްކުރެވޭނީ ތފއްޔާރުކުރޚ ތފރުތީބުންނެވެ.ތެކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš <b>Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ°</b> ބފސްތފއް. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš ބފސްތފކުންކުރެ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ބފސް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފއްވެސް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚގޮތުން ހޯދޭތފކެތޚ ލޚސްޓްކުރެވޭނީ Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš އޚބާރާތާ އެންމެ ގާތްކުރާ ލޚޔުންތފކުގެ ތފރުތީބުންނެވެ. މޚގޮތުން ގާތްކުރާ ނޚސްބފތް ބެލޚފފއޚވފނީ:Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš ބފސްތފއް ލޚޔުންތފކުގފއޚ ތފކުރާރުވާ މޚންވފރު؛ހޯދފންބޭނުންކުރޚ ބފސްތފކފކީ ނޚސްބފތުން އެލޚޔުމފކފށް އެހާ އާންމުބފސްތފކެއްގފއޚ ނުވާ ލޚޔުންތފކފށް އޚސްކފންދީގެން؛ކުރު ލޚޔުންތފއް Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ§ Þ‰ÞšÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞƒÞª Þ‹ÞšÞŽÞª ލޚޔުންތފކފށްވުރެ ބޮޑުވާނެއެވެ.<p> Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ކޚތފންމެ ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ބފސްތފކެއްވެސް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬ -- ޖުމްލފއެއް ނުވފތފ ޕެރެގުރާފެއްވެސް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. އެންމެ Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° ބޭނުންކޮށްގެން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŠÞšÞ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ނޚތީޖާ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© އެބފސް Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ° ތފކުރާރުވާ ލޚޔުންތފކުގެ ތފރުތީބުންނެވެ. <p/>"   
   630_texthelpquerytype_ [l=dv] {ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންކުރެވޭނޭ ތފފާތު ދެގޮތެއް ވެއެވެ. ތެކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš <b>Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§</b> ބފސްތފއް. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ބފސްތފއް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފކެވެ. މޚގޮތުން ހޯދޭތފކެތޚ ލޚސްޓްކުރެވޭނީ ތފއްޔާރުކުރޚ ތފރުތީބުންނެވެ.ތެކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš <b>Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ°</b> ބފސްތފއް. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš ބފސްތފކުންކުރެ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ° ބފސް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފއްވެސް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚގޮތުން ހޯދޭތފކެތޚ ލޚސްޓްކުރެވޭނީ Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš އޚބާރާތާ އެންމެ ގާތްކުރާ ލޚޔުންތފކުގެ ތފރުތީބުންނެވެ. މޚގޮތުން ގާތްކުރާ ނޚސްބފތް ބެލޚފފއޚވފނީ:Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞš ބފސްތފއް ލޚޔުންތފކުގފއޚ ތފކުރާރުވާ މޚންވފރު؛ހޯދފންބޭނުންކުރޚ ބފސްތފކފކީ ނޚސްބފތުން އެލޚޔުމފކފށް އެހާ އާންމުބފސްތފކެއްގފއޚ ނުވާ ލޚޔުންތފކފށް އޚސްކފންދީގެން؛ކުރު ލޚޔުންތފއް Þ‹ÞšÞ‰Þ§ÞˆÞ§ Þ‰ÞšÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞƒÞª Þ‹ÞšÞŽÞª ލޚޔުންތފކފށްވުރެ ބޮޑުވާނެއެވެ.<p> Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ކޚތފންމެ ÞŽÞšÞ‚ÞŠ ބފސްތފކެއްވެސް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬ -- ޖުމްލފއެއް ނުވފތފ ޕެރެގުރާފެއްވެސް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. އެންމެ Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° ބޭނުންކޮށްގެން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŠÞšÞ‚ÞŠÞ‰ÞŠ ނޚތީޖާ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© އެބފސް Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ÞŽÞšÞ‚ÞŠÞ‡ÞšÞ‚Þ° ތފކުރާރުވާ ލޚޔުންތފކުގެ ތފރުތީބުންނެވެ. <p/>
  625631
  626632_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=dv] {_1_ ސާރޗް Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ–ÞšÞ‚Þ° ބޭނުންކޮށްގެން އޚތުރފށް ހޯދުމފށް    } 
   
  630636_texthelpadvsearchmg_ [l=dv] {އެމް.ޖީ. ÞŽÞŠÞ‡Þš އޚތުރފށް ހޯދުމުން ބޫލޚއފން ނުވފތފ ÞƒÞ­Þ‚Þ°Þ†ÞšÞ‚Þ°ÞŽ މޚދެގޮތުންކުރެ ގޮތެއް އޚހްތޚޔާރުކުރެވޭނެއެވެ.    } 
  631637
  632 _texthelpbooleansearch_ [l=dv] {"Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ Þ‡Þ¬Þ†Þš އޚބާރާތް/ބފސްތފއް ބޫލޚއފން ބޭނުންކޮށް އެކުލފވާލެވޚދާނެއެވެ. & - (Þ‡ÞŠÞ‹Þš)، | - (ނުވފތފ)، ! (Þ‚ÞªÞ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚Þ§)، ގްރޫޕް ކުރުމފށް ބްރެކެޓް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚސާލު: ކުކުÞ
   638_texthelpbooleansearch_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންވާ Þ‡Þ¬Þ†Þš އޚބާރާތް/ބފސްތފއް ބޫލޚއފން ބޭނުންކޮށް އެކުލފވާލެވޚދާނެއެވެ. & - (Þ‡ÞŠÞ‹Þš)، | - (ނުވފތފ)، ! (Þ‚ÞªÞ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚Þ§)، ގްރޫޕް ކުރުމފށް ބްރެކެޓް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚސާލު: ކުކުÞ
  633639Þª & Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘Þª - Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° ޖެހުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© މޚދެބފސް Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފކެވެ. ނފމފވެސް - ކުކުÞ
  634640Þª | Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘Þª - Þ‰ÞšÞ€Þ¬Þ‚Þ° ޖެހުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© Þ‰ÞšÞ‹Þ¬Þ„ÞŠÞ€ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­ ލޚޔުންތފކެވެ. ކުކުÞ
   
  638644ުރފށް)، ނުވފތފ ކުކުÞ
  639645Þª | ދޫނޚސޫފާސޫފޚ | ބުÞ
  640 Þ§ !ÞŽÞ¬ÞƒÞš"   
  641 
  642 _texthelpadvsearchmgpp_ [l=dv] {"އެމް.ޖީ.ޕީ.ޕީ. ÞŽÞŠÞ‡Þš އޚތުރފށް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޫލޚއފން Þ‡Þ®Þ•ÞŠÞƒÞ­Þ“ÞŠÞƒÞ’Þ° ބޭނުންކުރާނެއެވެ. _texthelpbooleansearch_ނފތީޖާތފއް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© ހޯދުމފށް ބޭނުންކުރާ އޚބާރާތްތފކުން އޚސްކފންދޭ ތފރުތީބުންނެވެ. ނުވފތފ "ގުދުރފތީ" (ނުވފތފ "ތފއްޔާރުކުރާ") ތފރުތީބުންނެވެ. ÞŠÞŠÞ€ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ‰ÞšÞ„ÞªÞ‚Þ¬ÞˆÞªÞ‚Þª ތފރުތީބފކީ ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގފއޚ ލޚޔެކޚޔުންތފއް ޕްރޯސފސްކުރޚ ތފރުތީބެވެ.އޚތުރު Þ‡Þ®Þ•ÞŠÞƒÞ­Þ“ÞŠÞƒÞªÞŽÞ¬ ތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ© Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞš Þ‡ÞŠÞ‹Þš ދެމެދުން Þ‰ÞšÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬."ކފއޚރޚ×" Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ© Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠ Þ‹Þ¬Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° ދޭތެރޭގފއޚ އޚތުރު Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ°/ބފސްތފކެއް ހުރުން Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ
  643 ÞªÞ†ÞŠÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ހާމފކުރާށެވެ."ދެމެދުން×" ބފޔާންކޮށްދެނީ Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންކުރާ Þ‹Þ¬Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° ދޭތެރޭ ހުރުމފށް ބޭނުންންވާ ބފސްތފކުގެ މފތީ Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þ¬ÞˆÞ¬."   
   646Þ§ !ÞŽÞ¬ÞƒÞš
   647
   648_texthelpadvsearchmgpp_ [l=dv] {އެމް.ޖީ.ޕީ.ޕީ. ÞŽÞŠÞ‡Þš އޚތުރފށް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ބޫލޚއފން Þ‡Þ®Þ•ÞŠÞƒÞ­Þ“ÞŠÞƒÞ’Þ° ބޭނުންކުރާނެއެވެ. _texthelpbooleansearch_ނފތީޖާތފއް Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ© ހޯދުމފށް ބޭނުންކުރާ އޚބާރާތްތފކުން އޚސްކފންދޭ ތފރުތީބުންނެވެ. ނުވފތފ "ގުދުރފތީ" (ނުވފތފ "ތފއްޔާރުކުރާ") ތފރުތީބުންނެވެ. ÞŠÞŠÞ€ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ‰ÞšÞ„ÞªÞ‚Þ¬ÞˆÞªÞ‚Þª ތފރުތީބފކީ ކފލެކްޝފން ތފއްޔާރުކުރުމުގފއޚ ލޚޔެކޚޔުންތފއް ޕްރޯސފސްކުރޚ ތފރުތީބެވެ.އޚތުރު Þ‡Þ®Þ•ÞŠÞƒÞ­Þ“ÞŠÞƒÞªÞŽÞ¬ ތެރޭގފއޚ Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ¬Þ‚Þ© Þ†ÞŠÞ‡ÞšÞƒÞš Þ‡ÞŠÞ‹Þš ދެމެދުން Þ‰ÞšÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬."ކފއޚރޚ×" Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‚Þ© Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠ Þ‹Þ¬Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° ދޭތެރޭގފއޚ އޚތުރު Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ°/ބފސްތފކެއް ހުރުން Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ÞƒÞŠÞ‚ÞŽÞŠÞ
   649ÞªÞ†ÞŠÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ހާމފކުރާށެވެ."ދެމެދުން×" ބފޔާންކޮށްދެނީ Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° ބޭނުންކުރާ Þ‹Þ¬Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° ދޭތެރޭ ހުރުމފށް ބޭނުންންވާ ބފސްތފކުގެ މފތީ Þ‡ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þ¬ÞˆÞ¬.
  644650
  645651_texthelpadvancedsearchextra_ [l=dv] {ނޯޓު: Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ€Þ¯Þ‹Þ§Þ‰Þ¯Þ‘Þ°ÞŽÞŠÞ‡Þš Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ Þ‰Þš އޮޕފރޭޓފރތފއް ÞŠÞ§Þ€ÞŠÞŽÞŠÞ‚ÞªÞ†ÞªÞƒÞ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.    } 
   
  649655_texthelpformsearchtitle_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ€Þ¬Þ‚Þ° ހޯދާ    } 
  650656
  651 _texthelpformsearch_ [l=dv] {"Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ€Þ¬Þ‚Þ° ހޯދުމުން ތފފާތު Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ މފޢުލޫމާތު އެއްކޮށްގެން ހޯދުމުގެ ފުރުސފތު ދެވެއެވެ. މޚސާލު: 'ސުމޚތު' ސުރުޚީގފއޚ Þ–ÞŠÞ€Þ§ "Þ‡ÞŠÞ‹Þš" "ބފރފބޮލުގެ Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞˆÞ¬ÞƒÞšÞ†ÞŠÞ‚Þ°" މާއްދާ ÞŽÞŠÞ‡Þš ލޚޔެ ހޯދުމުން Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ‰Þš ދެ Þ„ÞŠÞ‡Þš އެއްކޮށް "Þ‡ÞŠÞ‹Þš" (Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ހޯދުމފށް) "ނުވފތފ" (ބފއެއްތފކެތޚ ހޯދުމފށް) ބޭނުންކޮށް ނފތީޖާ ނެރޭނެއެވެ. ޚާއްސފ Þ‰Þ¯Þ‘ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ތފފާތު ގޮތްގޮތފށް "Þ‡ÞŠÞ‹Þš/ނުވފތފ/ނުލފއޚ" Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬."   
  652 
  653 _texthelpformstemming_ [l=dv] {""ފޯލްޑް" Þ‡ÞŠÞ‹Þš "ކުރުކުރުމުގެ" ގޮÞ
  654 Þš ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފީލްޑް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދާތފކެތޚ ހޯދފއޚދޭންވީގޮތް Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰Þš ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ގެ އފސްލުގފއޚ ހުންނާނީ Þ‰Þš ދެ Þ„ÞŠÞ‡Þš ކފނޑާލާފފއެވެ."   
   657_texthelpformsearch_ [l=dv] {Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ„ÞŠÞ‡Þš Þ€ÞšÞ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ€Þ¬Þ‚Þ° ހޯދުމުން ތފފާތު Þ„ÞŠÞ‡ÞšÞ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ މފޢުލޫމާތު އެއްކޮށްގެން ހޯދުމުގެ ފުރުސފތު ދެވެއެވެ. މޚސާލު: 'ސުމޚތު' ސުރުޚީގފއޚ Þ–ÞŠÞ€Þ§ "Þ‡ÞŠÞ‹Þš" "ބފރފބޮލުގެ Þ‹ÞŠÞ‚Þ‘ÞªÞˆÞ¬ÞƒÞšÞ†ÞŠÞ‚Þ°" މާއްދާ ÞŽÞŠÞ‡Þš ލޚޔެ ހޯދުމުން Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ‰Þš ދެ Þ„ÞŠÞ‡Þš އެއްކޮށް "Þ‡ÞŠÞ‹Þš" (Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ހޯދުމފށް) "ނުވފތފ" (ބފއެއްތފކެތޚ ހޯދުމފށް) ބޭނުންކޮށް ނފތީޖާ ނެރޭނެއެވެ. ޚާއްސފ Þ‰Þ¯Þ‘ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ތފފާތު ގޮތްގޮތފށް "Þ‡ÞŠÞ‹Þš/ނުވފތފ/ނުލފއޚ" Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.
   658
   659_texthelpformstemming_ [l=dv] {ފޯލްޑް" Þ‡ÞŠÞ‹Þš "ކުރުކުރުމުގެ" ގޮÞ
   660Þš ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފީލްޑް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދާތފކެތޚ ހޯދފއޚދޭންވީގޮތް Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞšÞ‹Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‰Þš ޑޚޖޚޓފލް ލފއޚބްރފރީ ގެ އފސްލުގފއޚ ހުންނާނީ Þ‰Þš ދެ Þ„ÞŠÞ‡Þš ކފނޑާލާފފއެވެ.
  655661
  656662_textdatesearch_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞŠÞ‚Þ© މޚތާރީޚްގެ  } 
   
  659665
  660666_texthelpdatehowtotitle_ [l=dv] {Þ‰Þš ÞŠÞ©Þ—ÞŠÞƒ ބޭނުންކުރާނޭގޮތް   } 
  661 _texthelpdatehowto_ [l=dv] {"ÞˆÞŠÞ†ÞšÞ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ލޚޔުމެއް ހޯދުމފށް:އާދފއޚގފއޚވެސް ތފކެތޚހޯދފން ބޭނުންކުރާގޮތފށް ކުރޚއފށް ގެންދާށެވެ.ފފށާ ތާރީޚް، Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންވާ Þ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞª ޓފއޚޕުކުރާށެވެ.Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ Þ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞŠÞ†Þ© "Þ†Þ®Þ‰ÞŠÞ‚Þ° އީރާ" (ބީ.ސީ.) Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ ބީ.ސީ.އީ. އޚޚްތޚޔާރުކުރާށެވެ. ހޯދާ އޚބާރާތް އެހެނޚހެންވެސް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ§Þ‡Þš އެއްގޮތފށް ފށާށެވެ. <p>Þ‡ÞŠÞ‹Þš ÞˆÞŠÞ†Þš އފހފރުތފކފކފށް ޚާއްސފކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ އެހެނޚހެންވެސް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ§Þ‡Þš އެއްގޮތފށް އޚބާރާތްކުރާށެވެ. <p/>Þ‡ÞŠÞ‹Þš އފހފރުތފއް ފފށފންބޭނުންވާ ތާރީޚް "ފފށާ (ނުވފތފ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš) ތާރީޚް" ÞŽÞŠÞ‡Þš ޓފއޚޕުކުރާށެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އެންމެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞª "Þ‚ÞšÞ‚Þ°Þ‰Þ§ ތާރީޚް" Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‡Þš ޓފއޚޕުކުރާށެވެ."
   667_texthelpdatehowto_ [l=dv] {ÞˆÞŠÞ†ÞšÞ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ލޚޔުމެއް ހޯދުމފށް:އާދފއޚގފއޚވެސް ތފކެތޚހޯދފން ބޭނުންކުރާގޮތފށް ކުރޚއފށް ގެންދާށެވެ.ފފށާ ތާރީޚް، Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‡Þš ބޭނުންވާ Þ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞª ޓފއޚޕުކުރާށެވެ.Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ Þ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞŠÞ†Þ© "Þ†Þ®Þ‰ÞŠÞ‚Þ° އީރާ" (ބީ.ސީ.) Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ ބީ.ސީ.އީ. އޚޚްތޚޔާރުކުރާށެވެ. ހޯދާ އޚބާރާތް އެހެނޚހެންވެސް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ§Þ‡Þš އެއްގޮތފށް ފށާށެވެ. <p>Þ‡ÞŠÞ‹Þš ÞˆÞŠÞ†Þš އފހފރުތފކފކފށް ޚާއްސފކުރފން Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠØŒ އެހެނޚހެންވެސް Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞŠÞ†Þ§Þ‡Þš އެއްގޮތފށް އޚބާރާތްކުރާށެވެ. <p/>Þ‡ÞŠÞ‹Þš އފހފރުތފއް ފފށފންބޭނުންވާ ތާރީޚް "ފފށާ (ނުވފތފ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš) ތާރީޚް" ÞŽÞŠÞ‡Þš ޓފއޚޕުކުރާށެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš Þ€ÞšÞ‰ÞŠÞ‚ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އެންމެ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞ‡ÞŠÞ€ÞŠÞƒÞª "Þ‚ÞšÞ‚Þ°Þ‰Þ§ ތާރީޚް" Þ‰ÞšÞ„ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞŠÞ‡Þš ޓފއޚޕުކުރާށެވެ.
  662668
  663669_texthelpdateresultstitle_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ ތފކެތީ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ނފތީޖާހޯދާގޮތް  } 
   
  672678
  673679_texthelplanguageprefstitle_ [l=dv] {ބޭނުންވާ ބފސް  } 
  674 _texthelplanguageprefs_ [l=dv] {"ކޮންމެ ކފލެކްޝފނފކފށް ޚާއްސފ Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ–Þ¬Þ€ÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ނފމފވެސް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ އެހެން ބފހފކފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެހެން Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ†Þ¯Þ‘ÞšÞ‚Þ°ÞŽ ސްކީމްއފކފށްވެސް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ --Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ކފލެކްޝފނފކުންވެސް ތފސްވީރުހޚމެނޭގޮތފށް ނުވފތފ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš ލޚޔުންކޮÞ
  675 Þª ފެންނފގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. "
   680_texthelplanguageprefs_ [l=dv] {ކޮންމެ ކފލެކްޝފނފކފށް ޚާއްސފ Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ° Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ–Þ¬Þ€ÞšÞŠÞŠÞ‡ÞšÞˆÞ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. ނފމފވެސް Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ އެހެން ބފހފކފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އެހެން Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ†Þ¯Þ‘ÞšÞ‚Þ°ÞŽ ސްކީމްއފކފށްވެސް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ --Þ€ÞªÞƒÞšÞ€Þ§ ކފލެކްޝފނފކުންވެސް ތފސްވީރުހޚމެނޭގޮތފށް ނުވފތފ Þ€ÞŠÞ‰ÞŠÞ‡Þ¬Þ†ÞŠÞ‚Þš ލޚޔުންކޮÞ
   681Þª ފެންނފގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ.
  676682
  677683_texthelppresentationprefstitle_ [l=dv] {ދފއްކުވފއޚދޭންވީގޮތުގ އޚޚްތޚޔާރީ ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§   } 
  678 _texthelppresentationprefs_ [l=dv] {"Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ° ÞŽÞ¬Þ‚Þ°Þ‹ÞŠÞˆÞ§ Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ބާވފތުން، އެތފކެތޚ ފެންނފގޮތް ދެތޚންގޮތފކފށް ބފދފލުކުރުމުގެ އޚޚުތޚޔާރުލޚބޭނެއެވެ.ވެބްޕޭޖުތފކުން އެކުލެވޚފފއޚވާ ތފކެތޚ Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ސފފުހާގެ މފތީގފއޚވާ ގްރީންސްޓޯންގެ ނެވޚގޭޝފން ބާރ ނުފެންނފގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. މޚގޮތފށް ހެދުމުން ސީދާ ވެބްޕޭޖފށް ގެންގޮސްދޭނެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އޚތުރފށް Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ "ފފހފތފށް" Þ‰Þš ފޚތފއް އޮބާށެވެ. Þ‰Þš ބފއޚތފކުން ގްރީންސްޓޯންގެ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ’Þ§ÞƒÞª ނޯޓުތފއްވެސް ނާރާގޮތފށް ހެދޭނެއެވެ. ......" 
   684_texthelppresentationprefs_ [l=dv] {Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞŠÞ‰ÞªÞ‚Þ° ÞŽÞ¬Þ‚Þ°Þ‹ÞŠÞˆÞ§ Þ„ÞŠÞ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ބާވފތުން، އެތފކެތޚ ފެންނފގޮތް ދެތޚންގޮތފކފށް ބފދފލުކުރުމުގެ އޚޚުތޚޔާރުލޚބޭނެއެވެ.ވެބްޕޭޖުތފކުން އެކުލެވޚފފއޚވާ ތފކެތޚ Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ސފފުހާގެ މފތީގފއޚވާ ގްރީންސްޓޯންގެ ނެވޚގޭޝފން ބާރ ނުފެންނފގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. މޚގޮތފށް ހެދުމުން ސީދާ ވެބްޕޭޖފށް ގެންގޮސްދޭނެއެވެ. Þ‡ÞŠÞ‹Þš އޚތުރފށް Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ° Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§Þ‚ÞŠÞ‰ÞŠ "ފފހފތފށް" Þ‰Þš ފޚތފއް އޮބާށެވެ. Þ‰Þš ބފއޚތފކުން ގްރީންސްޓޯންގެ Þ‡ÞšÞ‚Þ°Þ’Þ§ÞƒÞª ނޯޓުތފއްވެސް ނާރާގޮތފށް ހެދޭނެއެވެ. ......
  679685
  680686_texthelpsearchprefstitle_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ ގޮތް    } 
  681 _texthelpsearchprefs_ [l=dv] {"ހޯދާގޮތް، "މފތީދފރފޖފއޚގެ" ހޯދުމފކފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. މޚގޮތފށް ބފދފލުކުރުމުން ތފފާތު އޚބާރާތް، & (Þ‡ÞŠÞ‹Þš)، | (ނުވފތފ)، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ! (ނުލފއޚ)، ނުވފތފ ބުރެކެޓް ބޭނުންކޮށްގެން، ގުÞ
  682 ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° ހޯދުމުގެ ފުރުޞފތުލޚބޭނެއެވެ. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އެއްޗާގާތްކުރާ ނފތީޖާ ލޚބުގެ ފުރޞފތު ބޮޑުވާނެއެވެ.<p>_selectsearchtypeprefs_ <p>_selectwordmodificationprefs_ <p>ކުރީގެ ހޯދޚތފކެތޚ، Þ‰Þš ÞŠÞ©Þ—ÞŠÞƒ އޮންކުރުމުން، ހޯދުމުގެ މފސފއްކފތްތފކފށް Þ‰ÞŠÞŽÞªÞŠÞŠÞ€ÞšÞˆÞ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‡Þ¬Þ‡Þ°Þ—Þ¬Þ‡Þ° Þ†ÞªÞ‘ÞŠ ބފދފލެއްގެންސް ހޯދާލުމުގފއޚ ވފގުތުސފލާމފތްވާނެއެވެ.<p>ހޯދުމުގެ ނފތީޖާގފއޚ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ°ÞˆÞ© މޚންވފރާއޚ، ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° ފެންނފންވީވފރުވެސް Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ އޚޚްތޚޔާރު ލޚބޭނެއެވެ."
  683 
  684 _textcasefoldprefs_ [l=dv] {"ހޯދުމުގފއޚ، ކެޕޚޓފލް Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ§Þ‡Þš ސޚންމފލް Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞŽÞ¬ އެއްގޮތްތޯ ނުވފތފނޫންތޯ ނޚންމުމފށްވެސް މޚކފމފށް ހާއްސފފޚތްތފކފކުން Þ†ÞŠÞ‚Þ‘ÞŠÞ‡Þ¬Þ
  685 Þ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚސާލފކފށް،"_preferences:textignorecase_" ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުމުން snail farming   SNAIL FARMING މޚދެގޮތފށްވެސް ހޯދާދޭނެއެވެ."   
  686 _textstemprefs_ [l=dv] {"ހޯދުމުގފއޚ، Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬Þ„ÞŠÞ‡Þš Þ‡ÞªÞ‚ÞšÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ° ނުވފތފނުކުރުން މޚކފމފށް ޚާއްސފ ދެފޚތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޚދާނެއެވެ. މޚސާލފކފށް "_preferences:textstem_" ފާހފގފކޮށްފފއޚވާނފމފ ސްނެއޚލް ފާމް Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސްނެއޚލް ÞŠÞ§Þ‰ÞŠÞƒ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސްނެއޚލް ÞŠÞ§Þ‰ÞšÞ‚Þ°ÞŽ Þ‰Þš ހުރޚހާގޮތފށްވެސް ހޯދާދޭނެއެވެ. މޚވފގުތު Þ‰Þš ÞŠÞ©Þ—ÞŠÞƒ ބޭނުންކުރެވެނީ އޚނގޚރޭސޚ Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ ލޚޔެކުޔުމާއެކީގފއެވެ."   
  687 _textaccentfoldprefs_ [l=dv] {"ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠ ދޚމާވާގޮތފށް ހޯދުމުގެ އޚޚްތޚޔާރު ލޚބޭނެއެވެ. މޚސާލފކފށް، "_preferences:textignoreaccents_" Þ‰Þš ކޮންޓްރޯލް ސެލެކްޓް ކޮށްފފއޚވާނފމފ، <i>fédération</i>، <i>fedération</i> Þ‡ÞŠÞ‹Þš <i>federation</i> Þ‰Þš ހުރޚހާގޮތފކފށް ލޚޔެފފއޚވާ ބފސްތފއްވެސް ބފލާނީ Þ‡Þ¬Þ‡Þ°Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ÞŽÞ®ÞŽÞªÞŽÞŠÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬." 
   687_texthelpsearchprefs_ [l=dv] {ހޯދާގޮތް، "މފތީދފރފޖފއޚގެ" ހޯދުމފކފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. މޚގޮތފށް ބފދފލުކުރުމުން ތފފާތު އޚބާރާތް، & (Þ‡ÞŠÞ‹Þš)، | (ނުވފތފ)، Þ‡ÞŠÞ‹Þš ! (ނުލފއޚ)، ނުވފތފ ބުރެކެޓް ބޭނުންކޮށްގެން، ގުÞ
   688ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬Þ‚Þ° ހޯދުމުގެ ފުރުޞފތުލޚބޭނެއެވެ. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ އެއްޗާގާތްކުރާ ނފތީޖާ ލޚބުގެ ފުރޞފތު ބޮޑުވާނެއެވެ.<p>_selectsearchtypeprefs_ <p>_selectwordmodificationprefs_ <p>ކުރީގެ ހޯދޚތފކެތޚ، Þ‰Þš ÞŠÞ©Þ—ÞŠÞƒ އޮންކުރުމުން، ހޯދުމުގެ މފސފއްކފތްތފކފށް Þ‰ÞŠÞŽÞªÞŠÞŠÞ€ÞšÞˆÞ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ†ÞªÞƒÞšÞ‚Þ° Þ€Þ¯Þ‹ÞšÞ‡Þ¬Þ‡Þ°Þ—Þ¬Þ‡Þ° Þ†ÞªÞ‘ÞŠ ބފދފލެއްގެންސް ހޯދާލުމުގފއޚ ވފގުތުސފލާމފތްވާނެއެވެ.<p>ހޯދުމުގެ ނފތީޖާގފއޚ Þ‹ÞŠÞ‡Þ°Þ†ÞªÞˆÞŠÞ‡ÞšÞ‹Þ­Þ‚Þ°ÞˆÞ© މޚންވފރާއޚ، ÞžÞŠÞŠÞªÞ€Þ§Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞ‚Þ° ފެންނފންވީވފރުވެސް Þ„ÞŠÞ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ އޚޚްތޚޔާރު ލޚބޭނެއެވެ.
   689
   690_textcasefoldprefs_ [l=dv] {ހޯދުމުގފއޚ، ކެޕޚޓފލް Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞ§Þ‡Þš ސޚންމފލް Þ‡ÞŠÞ†ÞªÞƒÞªÞŽÞ¬ އެއްގޮތްތޯ ނުވފތފނޫންތޯ ނޚންމުމފށްވެސް މޚކފމފށް ހާއްސފފޚތްތފކފކުން Þ†ÞŠÞ‚Þ‘ÞŠÞ‡Þ¬Þ
   691ޭނެއެވެ. މޚސާލފކފށް،"_preferences:textignorecase_" ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުމުން snail farming   SNAIL FARMING މޚދެގޮތފށްވެސް ހޯދާދޭނެއެވެ.
   692_textstemprefs_ [l=dv] {ހޯދުމުގފއޚ، Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ ÞŠÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬Þ„ÞŠÞ‡Þš Þ‡ÞªÞ‚ÞšÞ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ° ނުވފތފނުކުރުން މޚކފމފށް ޚާއްސފ ދެފޚތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޚދާނެއެވެ. މޚސާލފކފށް "_preferences:textstem_" ފާހފގފކޮށްފފއޚވާނފމފ ސްނެއޚލް ފާމް Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސްނެއޚލް ÞŠÞ§Þ‰ÞŠÞƒ Þ‡ÞŠÞ‹Þš ސްނެއޚލް ÞŠÞ§Þ‰ÞšÞ‚Þ°ÞŽ Þ‰Þš ހުރޚހާގޮތފށްވެސް ހޯދާދޭނެއެވެ. މޚވފގުތު Þ‰Þš ÞŠÞ©Þ—ÞŠÞƒ ބޭނުންކުރެވެނީ އޚނގޚރޭސޚ Þ„ÞŠÞ€ÞªÞŽÞ¬ ލޚޔެކުޔުމާއެކީގފއެވެ.
   693_textaccentfoldprefs_ [l=dv] {ތފކެތޚ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš Þ„ÞŠÞ€ÞªÞƒÞªÞˆÞŠ ދޚމާވާގޮތފށް ހޯދުމުގެ އޚޚްތޚޔާރު ލޚބޭނެއެވެ. މޚސާލފކފށް، "_preferences:textignoreaccents_" Þ‰Þš ކޮންޓްރޯލް ސެލެކްޓް ކޮށްފފއޚވާނފމފ، <i>fédération</i>، <i>fedération</i> Þ‡ÞŠÞ‹Þš <i>federation</i> Þ‰Þš ހުރޚހާގޮތފކފށް ލޚޔެފފއޚވާ ބފސްތފއްވެސް ބފލާނީ Þ‡Þ¬Þ‡Þ°Þ„ÞŠÞ€Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ ÞŽÞ®ÞŽÞªÞŽÞŠÞ‡Þ¬ÞˆÞ¬.
  688694 
  689695_textstemoptionsprefs_ [l=dv] {ހޯދާ އޚބާރާތްކުރުކުރުމފށް މފތީގފއޚ ބުނެދެވުނު ގޮތް ފފސޭހފވާނޭކފމފށް ބެލެވެއެވެ.  } 
   
  694700_textsearchtypeprefsform_ [l=dv] {Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ ބފއޚތފކުގެ Þ¢ÞŠÞ‹ÞŠÞ‹Þª ފޯމުން ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ  } 
  695701
  696 _textsearchtypeprefsboth_ [l=dv] {"ކފލެކްޝފން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ§ ގޮތް "Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬" ހޯދުން، ނުވފތފ "ބފއޚތފކުން" ހޯދާގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. <li> Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ފެންނާނީ އެންމެ ހޯދާ ގޮÞ
   702_textsearchtypeprefsboth_ [l=dv] {ކފލެކްޝފން Þ€Þ¯Þ‹ÞŠÞ‚Þ°Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ§ ގޮތް "Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬" ހޯދުން، ނުވފތފ "ބފއޚތފކުން" ހޯދާގޮތފށް ބފދފލުކުރެވޚދާނެއެވެ. <li> Þ‡Þ§Þ‹ÞŠÞ‡ÞšÞŽÞ¬ Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ފެންނާނީ އެންމެ ހޯދާ ގޮÞ
  697703ÞšÞ‡Þ¬Þ†Þ¬ÞˆÞ¬. _textsearchtypeprefsplain_ </li><li>ބފއޚތފކުން Þ€Þ¯Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞŠÞ‡Þš ދެތޚން ބާވފތުގެ ހޯދާގޮÞ
  698704Þš ÞŠÞ¬Þ‚Þ°Þ‚ÞŠÞ‚Þ° އޮންނާނެއެވެ. Þ‰ÞšÞ‡ÞšÞ‚Þ° ކޮންމެ ގޮÞ
  699 ÞšÞ‡ÞŠÞ†ÞªÞ‚ ތފފާތު ބފޔފކފށް ހޯދުން Þ‡ÞŠÞ‰Þ§Þ’ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ‡Þ¬Þ†Þš ބފއޚތފކފށް ބޭނުންކޮށްގެން Þ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŠÞŠÞ€ÞŠÞƒÞ§ ހޯދޭނެއެވެ. _textsearchtypeprefsform_ </li>
   705ÞšÞ‡ÞŠÞ†ÞªÞ‚ ތފފާތު ބފޔފކފށް ހޯދުން Þ‡ÞŠÞ‰Þ§Þ’ÞªÞ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞ­Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. މޚގޮތފށް ބޭނުންކުރުމުން Þ‡Þ¬Þ†Þš ބފއޚތފކފށް ބޭނުންކޮށްގެން Þ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŠÞŠÞ€ÞŠÞƒÞ§ ހޯދޭނެއެވެ. _textsearchtypeprefsform_ </li>
  700706
  701707
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.