Changeset 26581


Ignore:
Timestamp:
2012-12-13T12:10:25+13:00 (11 years ago)
Author:
kjdon
Message:

translations were all in interface_basic_xx.properties files. I wrote a script to split these files into the 4 main interface files, default, default2, basic, basic2, and put the right strings in each. Done based on key only. No check whether values for the same keys in different files antually matched. They will all need to be checked by translators.

Location:
main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes
Files:
144 added
48 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_ar.properties

  r26546 r26581  
  1 home_b=الر؊يسية
  2 pref_b=الخيارات
  3 help_b=Ù
  4 Ø³Ø§Ø¹Ø¯Ø©
  5 about_t=تعريف
  6 texticonpdf=عرض وثيقة Ù
  7 Ù† نوع PDF
  8 texticonps=عرض وثيقة Ù
  9 Ù† نوع PostScrip
  10 texticonrtf=عرض وثيقة Ù
  11 Ù† نوع RTF
  12 texticonmsword=عرض وثيقة Ù
  13 Ù† نوع Microsoft Word
  14 texticonppt=عرض وثيقة Ù
  15 Ù† نوع PowerPoint
  16 texticonxls=عرض وثيقة Ù
  17 Ù† نوع  Excel
  181gsdl=ؚرناÙ
  192ج الÙ
  203كتؚة الرقÙ
  214ية Greenstone
   5home_b=الر؊يسية
   6help_b=Ù
   7ساعدة
   8pref_b=الخيارات
  229home_tip=الصفحة الر؊يسية
  2310help_tip=صفحة الÙ
  2411ساعدة
  2512pref_tip=تغيير الخيارات
  26 home_t=الصفحة الر؊يسية
  27 home.aboutgs=عن ؚرناÙ
  28ʯ Greenstone
  2913aboutpage=عن هذه الÙ
  3014جÙ
  3115وعة
  32 about.howtofind=كيف تجد الÙ
  33 Ø¹Ù„ÙˆÙ
  34 Ø§Øª في Ù
  35 Ø¬Ù
  36 ÙˆØ¹Ø© {0}
   16query.wordcount=عدد الإصاؚات:
   17query.nodocsmatch=لا توجد وثا؊ق تطاؚق الؚحث
   18query.onedocsmatch=وثيقة واحدة تطاؚق الؚحث
   19query.results=النتا؊ج
   20query.matches=الÙ
   21طاؚقات
  3722pref.searchpref=خيارات الؚحث
  3823pref.prespref=خيارات العرض
   
  4429pref.all=كل
  4530pref.set_prefs=ضؚط الخيارات
  46 query.wordcount=عدد الإصاؚات:
  47 query.nodocsmatch=لا توجد وثا؊ق تطاؚق الؚحث
  48 query.onedocsmatch=وثيقة واحدة تطاؚق الؚحث
  49 query.matches=الÙ
  50 Ø·Ø§ØšÙ‚ات
  51 query.results=النتا؊ج
  52 document.gotopage=اذهؚ إلى الصفحة
  5331doc.expand_doc_b=تÙ
  5432ديد<br />النص
   
  7250doc.detach_page_b=نافذة جديدة
  7351doc.detach_page_tip=افتح هذه الصفحة في نافذة جديدة
  74 param.sortBy.1=Ù
  75 ØµÙ†Ù
  76 param.sortBy.0=الطؚيعية
  77 param.fqf=... في حقل
  78 param.fqf.all=كل الحقول
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_bg.properties

  r26483 r26581  
   1gsdl=ГрОйМстПуМ цОфрПва бОблОПтека
  12help_b=ППЌПщ
  2 texticonrtf=ВОжте RTF ЎПкуЌеМт
  3 gsdl=ГрОйМстПуМ цОфрПва бОблОПтека
  43home_tip=НачалП
  5 home_t=НачалП
   4query.wordcount=ДуЌО:
   5query.matches=СъПтветствОя
  66pref.searchpref=ПреЎпПчОтаМОя за търсеМе
  77pref.prespref=ПреЎпПчОтаМОя за презеМтацОята
  88pref.interfacelang=ЕзОк Ма ОМтерфейса:
  9 query.wordcount=ДуЌО:
  10 query.matches=СъПтветствОя
  119doc.contract_doc_tip=ППкажО текст саЌП за ОзбраМата секцОя
  1210doc.contract_contents_b=?затвПрО съЎържаМОетП?
  1311doc.contract_contents_tip=ЗатвПрО съЎържаМОетП
  1412doc.detach_page_b=ОТКАЧИ
  15 param.fqf.all=всОчкО пПлета
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_bn.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=àŠšàŠ¿àŠ‰àŠœàŠ¿àŠ²à§àŠ¯àŠŸàŠšà§àŠ¡ àŠ¡àŠ¿àŠœàŠ¿àŠŸàŠŸàŠ² àŠ²àŠŸàŠ‡àŠ¬à§àŠ°à§‡àŠ°à§€ àŠžàŠ«àŠŸàŠ“à§ŸàŠŸàŠ°
  12home_b=àŠ¹à§‹àŠ® / àŠ—à§ƒàŠ¹
   3help_b=àŠžàŠŸàŠ¹àŠŸàŠ¯à§àŠ¯
  24pref_b=àŠªàŠ›àŠšà§àŠŠ
  3 help_b=àŠžàŠŸàŠ¹àŠŸàŠ¯à§àŠ¯
  4 about_t=àŠªàŠŸàŠ€àŠŸàŠŸàŠ¿àŠ° àŠžàŠ®à§àŠªàŠ°à§àŠ•à§‡ àŠœàŠŸàŠšà§àŠš
  5 texticonpdf=àŠªàŠ¿àŠ¡àŠ¿àŠàŠ« àŠ«àŠŸàŠ‡àŠ²àŠŸàŠ¿ àŠŠà§‡àŠ–à§àŠš
  6 texticonps=àŠªà§‹àŠžà§àŠŸàŠ•à§àŠ°àŠ¿àŠªà§àŠŸ àŠ«àŠŸàŠ‡àŠ²àŠŸàŠ¿ àŠŠà§‡àŠ–à§àŠš
  7 texticonrtf=àŠ†àŠ°àŠŸàŠ¿àŠàŠ« àŠ«àŠŸàŠ‡àŠ²àŠŸàŠ¿ àŠŠà§‡àŠ–à§àŠš
  8 texticonmsword=àŠ®àŠŸàŠ‡àŠ•à§àŠ°à§‹àŠžàŠ«àŠŸ àŠ“à§ŸàŠŸàŠ°à§àŠ¡ àŠ«àŠŸàŠ‡àŠ²àŠŸàŠ¿ àŠŠà§‡àŠ–à§àŠš
  9 texticonppt=àŠªàŠŸàŠ“à§ŸàŠŸàŠ° àŠªà§Ÿà§‡àŠšà§àŠŸ àŠ«àŠŸàŠ‡àŠ²àŠŸàŠ¿ àŠŠà§‡àŠ–à§àŠš
  10 texticonxls=àŠ®àŠŸàŠ‡àŠ•à§àŠ°à§‹àŠžàŠ«àŠŸ àŠàŠ•àŠžà§‡àŠ² àŠ«àŠŸàŠ‡àŠ²àŠŸàŠ¿ àŠŠà§‡àŠ–à§àŠš
  11 gsdl=àŠšàŠ¿àŠ‰àŠœàŠ¿àŠ²à§àŠ¯àŠŸàŠšà§àŠ¡ àŠ¡àŠ¿àŠœàŠ¿àŠŸàŠŸàŠ² àŠ²àŠŸàŠ‡àŠ¬à§àŠ°à§‡àŠ°à§€ àŠžàŠ«àŠŸàŠ“à§ŸàŠŸàŠ°
  125home_tip=àŠ¶à§àŠ°à§àŠ° àŠªàŠŸàŠ€àŠŸ
  136help_tip=àŠžàŠŸàŠ¹àŠŸàŠ¯à§àŠ¯àŠ°  àŠœàŠšà§àŠ¯ àŠàŠ‡ àŠªàŠŸàŠ€àŠŸàŠŸàŠ¿ àŠŠà§‡àŠ–à§àŠš
  147pref_tip=àŠ†àŠªàŠšàŠŸàŠ° àŠªàŠ›àŠšà§àŠŠ àŠªàŠ°àŠ¿àŠ¬àŠ°à§àŠ€àŠš àŠ¹àŠšà§àŠ›à§‡
  15 home_t=àŠ¶à§àŠ°à§àŠ° àŠªàŠŸàŠ€àŠŸ
  168aboutpage=àŠàŠ‡ àŠžàŠ‚àŠ—à§àŠ°àŠ¹ àŠžàŠ®à§àŠ¬àŠšà§àŠ§à§‡
  17 about.howtofind=àŠ•àŠ¿ àŠ•àŠ°à§‡ àŠžwàŠ—à§àŠ°àŠ¹ àŠ¥à§‡àŠ•à§‡ àŠ€àŠ¥àŠ¯ àŠ–àŠà§àŠœàŠ€à§‡ àŠ¹à§Ÿ {0} àŠžwàŠ—à§àŠ°àŠ¹
   9query.wordcount=àŠ¶àŠ¬à§àŠŠ àŠ—àŠ£àŠšàŠŸ àŠƒ
   10query.nodocsmatch=àŠ•à§‹àŠš àŠšàŠ¥àŠ¿ àŠªà§àŠ°àŠ¶à§àŠšà§‡àŠ° àŠžàŠŸàŠ¥à§‡ àŠ®àŠ¿àŠ²à§‡àŠ›à§‡ àŠšàŠŸà¥€
   11query.onedocsmatch=àŠàŠ•àŠŸàŠ¿ àŠšàŠ¥àŠ¿ àŠªà§àŠ°àŠ¶à§àŠšà§‡àŠ° àŠžàŠŸàŠ¥à§‡ àŠ®àŠ¿àŠ²à§‡àŠ›à§‡à¥€
   12query.results=àŠ«àŠ²àŠŸàŠ«àŠ²àŠ—à§àŠ²àŠ¿
   13query.matches=àŠ®à§‡àŠ²à§‡
  1814pref.searchpref=àŠªàŠ›àŠšà§àŠŠ àŠ–àŠà§‹àŠœàŠŸ
  1915pref.prespref=àŠ‰àŠªàŠžà§àŠ¥àŠŸàŠªàŠšà§‡àŠ° àŠªàŠ›àŠšà§àŠŠ
   
  2218pref.all=àŠžàŠ¬àŠ•àŠ¿àŠ›à§
  2319pref.set_prefs=àŠªàŠ›àŠšà§àŠŠ àŠ àŠ¿àŠ• àŠ•àŠ°àŠŸ
  24 query.wordcount=àŠ¶àŠ¬à§àŠŠ àŠ—àŠ£àŠšàŠŸ àŠƒ
  25 query.nodocsmatch=àŠ•à§‹àŠš àŠšàŠ¥àŠ¿ àŠªà§àŠ°àŠ¶à§àŠšà§‡àŠ° àŠžàŠŸàŠ¥à§‡ àŠ®àŠ¿àŠ²à§‡àŠ›à§‡ àŠšàŠŸà¥€
  26 query.onedocsmatch=àŠàŠ•àŠŸàŠ¿ àŠšàŠ¥àŠ¿ àŠªà§àŠ°àŠ¶à§àŠšà§‡àŠ° àŠžàŠŸàŠ¥à§‡ àŠ®àŠ¿àŠ²à§‡àŠ›à§‡à¥€
  27 query.matches=àŠ®à§‡àŠ²à§‡
  28 query.results=àŠ«àŠ²àŠŸàŠ«àŠ²àŠ—à§àŠ²àŠ¿
  29 document.gotopage=àŠªàŠŸàŠ€àŠŸà§Ÿ àŠ¯à§‡àŠ€à§‡
  3020doc.expand_doc_b=àŠžàŠ®à§àŠªà§àŠ°àŠžàŠŸàŠ°àŠ£<br />àŠ®à§‚àŠ²àŠªàŠŸàŠ 
  3121doc.expand_doc_tip=àŠžàŠ¬ àŠ²à§‡àŠ–àŠŸ àŠŠà§‡àŠ–àŠŸàŠš
   
  3929doc.detach_page_b=àŠ†àŠ²àŠŸàŠŠàŠŸ
  4030doc.detach_page_tip=àŠšàŠ€à§àŠš àŠœàŠŸàŠšàŠŸàŠ²àŠŸà§Ÿ àŠàŠ‡ àŠªàŠŸàŠ€àŠŸàŠŸàŠ¿ àŠ–à§àŠ²à§àŠš
  41 param.sortBy.1=àŠ
  42 àŠ¬àŠžà§àŠ¥àŠŸàŠš
  43 param.sortBy.0=àŠžàŠŸàŠ§àŠŸàŠ°àŠ£
  44 param.fqf=àŠ•à§àŠ·à§‡àŠ€à§àŠ°à§‡
  45 param.fqf.all=àŠžàŠ¬ àŠ•à§àŠ·à§‡àŠ€à§àŠ° 
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_ca.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=Programari de la Biblioteca Digital de Greenstone
  12home_b=PRINCIPAL
   3help_b=AJUDA
  24pref_b=PREFERÈNCIES
  3 help_b=AJUDA
  4 about_t=Pàgina Sobre
  5 texticonpdf=Visualitza el document en PDF
  6 texticonps=Visualitza el document en PostScript
  7 texticonrtf=Visualitza el document en RTF
  8 texticonmsword=Visualitza el document de Microsoft Word
  9 texticonppt=Visualitza el document de PowerPoint
  10 texticonxls=Visualitza el document de Microsoft Excel
  11 gsdl=Programari de la Biblioteca Digital de Greenstone
  125home_tip=Pàgina principal
  136help_tip=Pàgina d'ajuda
  147pref_tip=Per modificar les preferÚncies
  15 home_t=Pàgina principal
  16 home.aboutgs=Sobre Greenstone
  178aboutpage=Sobre aquesta col·lecció
  18 about.howtofind=Com es pot trobar informació a la col·lecció {0}
   9query.wordcount=Compte de paraules:
   10query.nodocsmatch=No s'han trobat documents rellevants a la consulta.
   11query.onedocsmatch=1 document ha coincidit amb la consulta.
   12query.results=resultats
   13query.matches=CoincidÚncies
  1914pref.searchpref=PreferÚncies de cerca
  2015pref.prespref=PreferÚncies de presentació
   
  2318pref.all=tots
  2419pref.set_prefs=fixa preferÚncies
  25 query.wordcount=Compte de paraules:
  26 query.nodocsmatch=No s'han trobat documents rellevants a la consulta.
  27 query.onedocsmatch=1 document ha coincidit amb la consulta.
  28 query.matches=CoincidÚncies
  29 query.results=resultats
  30 document.gotopage=vés a la pàgina
  3120doc.expand_doc_b=TEXT<br />COMPLET
  3221doc.expand_doc_tip=Mostra tot el text
   
  3928doc.detach_page_b=SEPARA
  4029doc.detach_page_tip=Obre aquesta pàgina en una finestra nova
  41 param.sortBy.1=jerarquitzats
  42 param.sortBy.0=natural
  43 param.fqf=... en el camp
  44 param.fqf.all=tots els camps
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_cs.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=Greenstone Digital Library Software
  12home_b=DOMÅ®
   3help_b=NÁPOVĚDA
  24pref_b=NASTAVENÍ
  3 help_b=NÁPOVĚDA
  4 about_t=O této kolekci
  5 texticonpdf=UkaÅŸ PDF dokument
  6 texticonps=UkaÅŸ PostScript dokument
  7 texticonrtf=UkaÅŸ RTF dokument
  8 texticonmsword=UkaÅŸ Microsoft Word document
  9 texticonppt=UkaÅŸ PowerPoint dokument
  10 texticonxls=UkaÅŸ Microsoft Excel dokument
  11 gsdl=Greenstone Digital Library Software
  125home_tip=Homepage
  136help_tip=Nápověda
  147pref_tip=Změna vašich nastavení
  15 home_t=Homepage
  16 home.aboutgs=O Greenstone
  178aboutpage=O této kolekci
  18 about.howtofind=Jak hledat informace v kolekci {0}
   9query.wordcount=Počet slov:
   10query.nodocsmatch=Nebyl nalezen şádnÃœ dokument. Zkontrolujte prosím dotaz a nastavení.
   11query.onedocsmatch=Nalezen  1  dokument.
   12query.results=záznamů
   13query.matches=VÃœsledky
  1914pref.searchpref=Nastavení vyhledávání
  2015pref.prespref=Nastavení prezentace
   
  2318pref.all=všechny
  2419pref.set_prefs=uloş nastavení
  25 query.wordcount=Počet slov:
  26 query.nodocsmatch=Nebyl nalezen şádnÃœ dokument. Zkontrolujte prosím dotaz a nastavení.
  27 query.onedocsmatch=Nalezen  1  dokument.
  28 query.matches=VÃœsledky
  29 query.results=záznamů
  30 document.gotopage=jít na stranu
  3120doc.expand_doc_b=ROZVINOUT<br />TEXT
  3221doc.expand_doc_tip=Ukázat veškerÜ text
   
  3928doc.detach_page_b=OTEVŘÍT V<br />NOVÉM OKNĚ
  4029doc.detach_page_tip=Otevřít tuto stránku v novém okně
  41 param.sortBy.1=klasifikovanÃœ
  42 param.sortBy.0=přirozenÃœ
  43 param.fqf=... v poli
  44 param.fqf.all=VÅ¡echna pole
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_de.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=Greenstone Digital Library Software
  12home_b=HAUPTSEITE
   3help_b=HILFE
  24pref_b=EINSTELLUNGEN
  3 help_b=HILFE
  4 about_t=Info
  5 texticonpdf=Sehen Sie das pdf Dokument an
  6 texticonrtf=Sehen Sie das rtf Dokument an
  7 gsdl=Greenstone Digital Library Software
  85home_tip=Hauptseite
  96help_tip=Hilfe
  107pref_tip=Ändern ihrer Einstellungen
  11 home_t=Hauptseite
  12 home.aboutgs=Über Greenstone
  138aboutpage=Über diese Sammlung
  14 about.howtofind=Wie man Informationen findet
   9query.wordcount=Zahl der Wörter:
   10query.nodocsmatch=Keine zur Anfrage passenden Dokumente gefunden.
   11query.onedocsmatch=Eins zur Anfrage passendes Dokument gefunden.
   12query.matches=Passende Dokumente
  1513pref.searchpref=Sucheinstellungen
  1614pref.prespref=Einstellungen zur Darstellung
   
  1816pref.encoding=Kodierung:
  1917pref.all=alle
  20 query.wordcount=Zahl der Wörter:
  21 query.nodocsmatch=Keine zur Anfrage passenden Dokumente gefunden.
  22 query.onedocsmatch=Eins zur Anfrage passendes Dokument gefunden.
  23 query.matches=Passende Dokumente
  24 document.gotopage=Gehe zur Seite
  2518doc.expand_doc_b=EXPANDIEREN<br />DES TEXTS
  2619doc.expand_doc_tip=Anzeigen des gesamten Texts
   
  3326doc.detach_page_b=SEPARATES<br />FENSTER
  3427doc.detach_page_tip=öffnen dieser Seite in einem neuen Fenster
  35 param.sortBy.1=gestaffelt
  36 param.fqf=... in Arbeit
  37 param.fqf.all=alles fÀngt auf
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_el.properties

  r26546 r26581  
  1 home_b=ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
  2 pref_b=ΕΠΙΛΟΓΕΣ
  3 help_b=ΒΟΗΘΕΙΑ
  4 about_t=Πληροφορίες (για)
  5 texticonpdf=ΆΜοιγΌα τοÏ
  6  ÎµÎ³Î³ÏÎ¬Ï†Î¿Ï
  7  ÏƒÎµ Όορφή PDF
  8 texticonps=ΆΜοιγΌα τοÏ
  9  ÎµÎ³Î³ÏÎ¬Ï†Î¿Ï
  10  ÏƒÎµ Όορφή PostScript
  11 texticonrtf=ΆΜοιγΌα τοÏ
  12  ÎµÎ³Î³ÏÎ¬Ï†Î¿Ï
  13  ÏƒÎµ Όορφή RTF
  14 texticonmsword=ΆΜοιγΌα τοÏ
  15  ÎµÎ³Î³ÏÎ¬Ï†Î¿Ï
  16  ÏƒÎµ Όορφή Microsoft Word
  17 texticonppt=ΆΜοιγΌα τοÏ
  18  ÎµÎ³Î³ÏÎ¬Ï†Î¿Ï
  19  ÏƒÎµ Όορφή PowerPoint
  20 texticonxls=ΆΜοιγΌα τοÏ
  21  ÎµÎ³Î³ÏÎ¬Ï†Î¿Ï
  22  ÏƒÎµ Όορφή Microsoft Excel
  231gsdl=λογισΌικό της Κηφιακής ΒιβλιοΞήκης τοÏ
  242 Greenstone
   3home_b=ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
   4help_b=ΒΟΗΘΕΙΑ
   5pref_b=ΕΠΙΛΟΓΕΣ
  256home_tip=Αρχική σελίΎα
  267help_tip=ΒοήΞεια
  278pref_tip=ΑλλάζοΜτας τις Επιλογές σας/ preferences
  28 home_t=Αρχική σελίΎα
  29 home.aboutgs=Σχετικά Όε το Greenstone
  309aboutpage=σχετικά Όε αÏ
  3110τήΜ τη σÏ
  3211λλογή
  33 about.howtofind=Πώς Μα βρείτε πληροφορίες για τη σÏ
  34 Î»Î»Î¿Î³Î® {0}
   12query.wordcount=Μέτρηση ΛέΟεωΜ:
   13query.nodocsmatch=ΔεΜ βρέΞηκε καΜέΜα έγγραφο ποÏ
   14 ÎœÎ± ταιριάζει στηΜ αΜαζήτησή σας.
   15query.onedocsmatch=1 έγγραφο ταιριάζει στηΜ αΜαζήτηση.
   16query.results=αποτελέσΌατα
   17query.matches=ΑποτελέσΌατα
  3518pref.searchpref=šΕπιλογές αΜαζήτησης
  3619pref.prespref=Επιλογές παροÏ
   
  4023pref.all=όλα
  4124pref.set_prefs=ΡύΞΌιση επιλογώΜ
  42 query.wordcount=Μέτρηση ΛέΟεωΜ:
  43 query.nodocsmatch=ΔεΜ βρέΞηκε καΜέΜα έγγραφο ποÏ
  44  ÎœÎ± ταιριάζει στηΜ αΜαζήτησή σας.
  45 query.onedocsmatch=1 έγγραφο ταιριάζει στηΜ αΜαζήτηση.
  46 query.matches=ΑποτελέσΌατα
  47 query.results=αποτελέσΌατα
  48 document.gotopage=πήγαιΜετε στη σελίΎα
  4925doc.expand_doc_b=ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ<br />ΚΕΙΜΕΝΟΥ
  5026doc.expand_doc_tip=ΕΌφάΜισε ολόκληρο το κείΌεΜο
   
  6339τή τη σελίΎα σε Μέο παράΞÏ
  6440ρο
  65 param.sortBy.1=ταΟιΜόΌηση
  66 param.sortBy.0=φÏ
  67 ÏƒÎ¹ÎºÏŒ
  68 param.fqf=... σε πεΎίο
  69 param.fqf.all=όλα τα πεΎία
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_es.properties

  r26483 r26581  
  1 about_t=Página Acerca de
   1gsdl=Programa de la Biblioteca Digital Greenstone
   2home_b=PRINCIPAL
   3help_b=AYUDA
   4pref_b=PREFERENCIAS
   5home_tip=Página Principal
  26help_tip=Página de ayuda
  3 texticonrtf=Ver el documento (formato RTF)
   7pref_tip=Cambio de preferencias
   8query.wordcount=Palabras contadas:
   9query.nodocsmatch=No hay documentos que correspondan a la consulta.
  410query.onedocsmatch=1 documento corresponde a la consulta.
   11query.results=resultados
   12query.matches=Resultados
   13pref.searchpref=Preferencias de búsqueda
   14pref.prespref=Preferencias de presentación
   15pref.interfacelang=Idioma de la interfaz:
   16pref.encoding=Codificación:
   17pref.set_prefs=fijar preferencias
   18doc.expand_doc_b=EXPANDIR TEXTO
   19doc.expand_doc_tip=Mostrar el texto completo
   20doc.contract_doc_b=CONTRAER TEXTO
   21doc.contract_doc_tip=Mostrar únicamente el texto de la sección seleccionada
   22doc.expand_contents_b=EXPANDIR CONTENIDOS
  523doc.expand_contents_tip=Expandir el índice de contenido
  6 home_b=PRINCIPAL
  7 param.sortBy.0=natural
  8 about.howtofind=¿Cómo encontrar información?
  9 home.aboutgs=Acerca de Greenstone
   24doc.contract_contents_b=CONTRAER CONTENIDOS
  1025doc.contract_contents_tip=Contraer el índice de contenido
  11 query.results=resultados
  12 texticonmsword=Ver el documento en el formato Microsoft Word
  13 home_tip=Página Principal
  1426doc.detach_page_b=SEPARAR
  15 document.gotopage=ir a la página
  16 pref.prespref=Preferencias de presentación
  17 query.nodocsmatch=No hay documentos que correspondan a la consulta.
  18 texticonppt=Ver el documento (formato PowerPoint)
  19 doc.contract_doc_tip=Mostrar únicamente el texto de la sección seleccionada
  20 texticonpdf=Ver el documento (formato PDF)
  21 param.fqf.all=todos los campos
  22 help_b=AYUDA
  23 doc.expand_contents_b=EXPANDIR CONTENIDOS
  24 param.fqf=... en el campo
  25 doc.contract_contents_b=CONTRAER CONTENIDOS
  26 pref_b=PREFERENCIAS
  27 pref.set_prefs=fijar preferencias
  28 query.wordcount=Palabras contadas:
  2927doc.detach_page_tip=Abrir esta página en una nueva ventana
  30 gsdl=Programa de la Biblioteca Digital Greenstone
  31 doc.expand_doc_b=EXPANDIR TEXTO
  32 param.sortBy.1=clasificado
  33 texticonps=Ver el documento (formato PostScript)
  34 texticonxls=Ver el documento (formato Microsoft Excel)
  35 pref.interfacelang=Idioma de la interfaz:
  36 doc.contract_doc_b=CONTRAER TEXTO
  37 query.matches=Resultados
  38 pref.encoding=Codificación:
  39 pref_tip=Cambio de preferencias
  40 doc.expand_doc_tip=Mostrar el texto completo
  41 pref.searchpref=Preferencias de búsqueda
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_fa.properties

  r26546 r26581  
  1 #*************************************
  2 #
  3 #by Amin Hedjazi
  4 #on the contract by
  5 #***Advanced Information & Communication Technology Research Center of Sharif University ***
  6 #***last update 2008/12/15
  7 gsdl=نرم افزار کتاب خانه ی دیجیتالی GreenStone
  8 gs3power=powered by GreenStone (بومی سازی توسط  AICTC)
  9 # the buttons
  10 home_b=خانه
  11 help_b=راهنما
  12 pref_b=تنظیمات
  13 # tool tips for the buttons
  14 home_tip=صفحه ی خانگی کتاب خانه
  15 help_tip=صفحات راهنما
  16 pref_tip=تنظیمات رابط کاربری خود را تغییر دهید
  17 # page titles
  18 help_t=راهنما
  19 pref_t=تنظیمات
  20 aboutpage=دربراره ی
   1gsdl=نرÙ
   2 Ø§ÙØ²Ø§Ø± کتاؚ خانه ی دیجیتالی GreenStone
   3gs3power=powered by GreenStone (ØšÙˆÙ
   4ی سازی توسط  AICTC)
   5home_b=خانه
   6help_b=راهنÙ
   7ا
   8pref_b=تن؞یÙ
   9ات
   10home_tip=صفحه ی خانگی کتاؚ خانه
   11help_tip=صفحات راهنÙ
   12ا
   13pref_tip=تن؞یÙ
   14ات راؚط کارؚری خود را تغییر دهید
   15help_t=راهنÙ
   16ا
   17pref_t=تن؞یÙ
   18ات
   19aboutpage=درؚراره ی
  2120textframebrowser= You must have a frame enabled browser to view this.
  22 #######################
  23 # query page
  24 ########################
  25 about.noservices=هیچ سرویسی برای این مجموعه موجود نمی باشد
  26 about.services=سرویس های موجود :
  27 about.servicehelp=شما میتوانید با کلیک کردن بر روی دکمه های پایین یا نام آنها بر روی نوار هدایت به سرویس ها دسترسی داشته باشید.نوار هدایت بین تمام صفحه های مجموعه ماندگار است .
  28 about.description=توصیف :
  29 about.metadata=فراداده :
  30 
  31 #######################
  32 # query page
  33 ########################
  34 query.wordcount=تعداد کلمات :
  35 query.nodocsmatch=هیج سندی برابری نمی کند
  36 query.onedocsmatch=یک سند برابری می کند
  37 query.manydocsmatch= {0}   از سناد برابری می کنند
  38 query.atleastdocsmatch=حد اقل {0}  سند برابری می کنند
  39 query.docsreturned={0} سند بازگردانده شده اند.
  40 query.matches=تطابق ها
  41 query.results=نتایج
  42 ###############
  43 # document page
  44 ##################
  45 document.pageof=صفحه ی {0}  از {1}
  46 document.pages={0}  صفحه .
  47 document.gotopage=برو به صفحه
  48 
  49 ##################
  50 # prefs page
  51 ##################
  52 pref.searchpref=تنظیمات جستجو
  53 pref.prespref=تنظیمات نمایش
  54 pref.interfacelang=زبان واسط کاربری :
  55 pref.encoding=کدگذاری  :
  56 pref.hitsperpage=تعداد نتایج بر هر صفحه  :
  57 pref.all=همه
  58 pref.set_prefs=وارد کردن تنظیمات
   21about.noservices=هیچ سرویسی ؚرای این Ù
   22جÙ
   23وعه Ù
   24وجود نÙ
   25ی ؚا؎د
   26about.services=سرویس های Ù
   27وجود :
   28about.servicehelp=ØŽÙ
   29ا Ù
   30یتوانید ؚا کلیک کردن ؚر روی دکÙ
   31ه های ٟایین یا ناÙ
   32 Ø¢Ù†Ù‡Ø§ ؚر روی نوار هدایت ØšÙ‡ سرویس ها دسترسی دا؎ته ؚا؎ید.نوار هدایت ؚین تÙ
   33اÙ
   34 ØµÙØ­Ù‡ های Ù
   35جÙ
   36وعه Ù
   37اندگار است .
   38query.wordcount=تعداد کلÙ
   39ات :
   40query.nodocsmatch=هیج سندی ؚراؚری نÙ
   41ی کند
   42query.onedocsmatch=یک سند ؚراؚری Ù
   43ی کند
   44query.manydocsmatch= {0}   Ø§Ø² سناد ؚراؚری Ù
   45ی کنند
   46query.atleastdocsmatch=حد اقل {0}  سند ؚراؚری Ù
   47ی کنند
   48query.docsreturned={0} سند ؚازگردانده ؎ده اند.
   49query.results=نتایج
   50query.matches=تطاؚق ها
   51pref.searchpref=تن؞یÙ
   52ات جستجو
   53pref.prespref=تن؞یÙ
   54ات نÙ
   55ای؎
   56pref.interfacelang=زؚان واسط کارؚری :
   57pref.encoding=کدگذاری  :
   58pref.hitsperpage=تعداد نتایج ؚر هر صفحه  :
   59pref.all=هÙ
   60ه
   61pref.set_prefs=وارد کردن تن؞یÙ
   62ات
  5963pref.berrybasket=Berry basket
  6064pref.berrybasket.on=on
  6165pref.berrybasket.off=off
  6266pref.book=Book viewer mode:
  63 
  64 
  65 ##################
  66 # docs page
  67 ##################
  68 doc.expand_doc_b=توسعه<br />سند
  69 doc.expand_doc_tip=نمایش تمام سند
  70 doc.contract_doc_b=قرارداد<br />سند
  71 doc.contract_doc_tip=بازگشت به قسمت قبلی
  72 doc.expand_contents_b=توسعه<br />محتوی
   67doc.expand_doc_b=توسعه<br />سند
   68doc.expand_doc_tip=نÙ
   69ای؎ تÙ
   70اÙ
   71 Ø³Ù†Ø¯
   72doc.contract_doc_b=قرارداد<br />سند
   73doc.contract_doc_tip=ؚازگ؎ت ØšÙ‡ قسÙ
   74ت Ù‚ØšÙ„ÛŒ
   75doc.expand_contents_b=توسعه<br />Ù
   76حتوی
  7377doc.expand_contents_tip=Expand only the table of contents
  74 doc.contract_contents_b=قرارداد<br />محتوی
   78doc.contract_contents_b=قرارداد<br />Ù
   79حتوی
  7580doc.contract_contents_tip=Collapse the table of contents
  76 doc.detach_page_b=تفکیک<br />صفحه
  77 doc.detach_page_tip=این صفحه را در یک پنجره ی جدید باز کن
  78 
  79 
  80 ##################
  81 # authentication page
  82 ##################
  83 authen.login_descibe_line_1=برای مشاهده ی صفحه ی درخواستی باید ابتدا وارد سیستم شوید
  84 authen.login_descibe_line_2=[برای دسترسی به این صفحه شماباید متعلق به گروه "Administrator"  باشید ]
  85 authen.login_descibe_line_3=لطفا روز عبور و نام کاربری خود را وارد کنید
  86 authen.no_permission=شما مجاز به دسترسی به این نیستید
  87 authen.username=نام کاربری
  88 authen.username_describe=کلمه ی عبور باید بین 2 و 30 حرف باشد و تنها شامل اعداد و حروف شود
  89 authen.password=رمز عبور
  90 authen.password_describe=رمز عبور باید بین 3 تا 8 حرف باشد و می تواند شامل هر کاراکتر اسکی نیز باشد
  91 authen.account_status=وضعیت حساب کاربری
  92 authen.enabled=فعال
  93 authen.disabled=غیر فعال
  94 authen.groups=گروه ها
  95 authen.groups_describe=اجزا در لیست گروه ها توسط کاما جدا میشوند
  96 authen.comment=توضیح
  97 authen.add_a_new_user_title=افزودن یک کاربر جدید
  98 authen.change_password_title=تغییر رمز عبور
  99 authen.change_password_login_describe_line_1=برای مشاهده ی صفحه ی در خواستی باید وارد سیستم شوید
  100 authen.change_password_login_describe_line_2=لطفا نام کاربری . رمز عبور خود را وارد کنید
  101 authen.change_password_describe_line_1=کلمه ی عبور باید بین 2 و 30 حرف باشد و تنها شامل اعداد و حروف شود
  102 authen.old_password=رمز عبور قدیمی
  103 authen.new_password=رمز عبور جدید
  104 authen.retype_new_password=ورود مجدد رمز عبور جدید
  105 authen.change_password_successed_title=تغییر رمز عبور
  106 authen.change_password_successed_content=رمز عبور شما با موفقیت تغییر یافت
  107 authen.old_password_warning=رمز عبور قدیمی نا معنبر
  108 authen.new_retype_password_warning=رمز عبور جدید خود برای دو بار وارد کنید
  109 authen.two_password_not_match=دو نمونه پسورد با هم مطابقت ندارن
  110 authen.password_empty_warning=کادر های رمز عبور نمی تواتنند خالی باشند
  111 authen.password_initial=لطفا یک رمز عبور اولیه برای این کاربر وارد کنید
  112 authen.new_password_invalid=رمز عبور جدید نامعتبر است
  113 authen.retyped_password_invalid=رمز عبور جدید نا معتبر است
  114 authen.username_password_empty_warning=کادر های نام کاربری و رمزعبور نمی توانند خالی باشند
  115 authen.edit_user_information=ویرایش اطلاعات کاربر
  116 authen.do_you_really_want_to_permanently_remove_user=آیا مطمئن هستید که می خواهید کاربر را به کلی حذف کنید
  117 authen.user_has_existed=این نام کاربری در سیستم موجود می باشد
  118 authen.unsername_err=نام کاربری نامعتبر
  119 authen.password_err=رمز عبور نامعتبر
  120 authen.wrong_password_warning=رمز عبور یا نام کاربری نا معتبر
  121 authen.list_of_current_users_title=لیست کاربران فعلی
  122 authen.delete_warning=Do you really want to permanently remove user "
  123 authen.edit=ویرایش
  124 authen.delete=حذف
  125 authen.sign_in=ورود
  126 authen.account_status_false=حساب کاربری غیرفعال شده است
  127 authen.authentication=تشخیص هویت
  128 authen.greenstone_home=خانه
  129 authen.list_users=کاربران لیست
  130 authen.add_a_new_user=افزودن کاربر
  131 authen.change_password=تغییر رمزعبور
  132 authen.logout=خروج
  133 authen.login=ورود
  134 authen.login_successfully=مرود موفقیت آمیز
   81doc.detach_page_b=تفکیک<br />صفحه
   82doc.detach_page_tip=این صفحه را در یک ٟنجره ی جدید ؚاز کن
   83authen.login_descibe_line_2=[ؚرای دسترسی ØšÙ‡ این صفحه ØŽÙ
   84اؚاید Ù
   85تعلق ØšÙ‡ گروه "Administrator"  ؚا؎ید ]
   86authen.login_descibe_line_3=لطفا روز عؚور و ناÙ
   87 Ú©Ø§Ø±ØšØ±ÛŒ خود را وارد کنید
   88authen.no_permission=ØŽÙ
   89ا Ù
   90جاز ØšÙ‡ دسترسی ØšÙ‡ این نیستید
   91authen.username=ناÙ
   92 Ú©Ø§Ø±ØšØ±ÛŒ
   93authen.username_describe=کلÙ
   94ه ی عؚور ؚاید ؚین 2 و 30 حرف ؚا؎د و تنها ؎اÙ
   95ل اعداد و حروف ؎ود
   96authen.password=رÙ
   97ز عؚور
   98authen.password_describe=رÙ
   99ز عؚور ؚاید ؚین 3 تا 8 حرف ؚا؎د و Ù
   100ی تواند ؎اÙ
   101ل هر کاراکتر اسکی نیز ؚا؎د
   102authen.account_status=وضعیت حساؚ کارؚری
   103authen.enabled=فعال
   104authen.disabled=غیر فعال
   105authen.groups=گروه ها
   106authen.groups_describe=اجزا در لیست گروه ها توسط کاÙ
   107ا جدا Ù
   108ی؎وند
   109authen.comment=توضیح
   110authen.add_a_new_user_title=افزودن یک کارؚر جدید
   111authen.change_password_title=تغییر رÙ
   112ز عؚور
   113authen.change_password_describe_line_1=کلÙ
   114ه ی عؚور ؚاید ؚین 2 و 30 حرف ؚا؎د و تنها ؎اÙ
   115ل اعداد و حروف ؎ود
   116authen.old_password=رÙ
   117ز عؚور قدیÙ
   118ی
   119authen.new_password=رÙ
   120ز عؚور جدید
   121authen.change_password_successed_content=رÙ
   122ز عؚور ØŽÙ
   123ا ؚا Ù
   124وفقیت تغییر یافت
   125authen.old_password_warning=رÙ
   126ز عؚور قدیÙ
   127ی نا Ù
   128عنؚر
   129authen.two_password_not_match=دو نÙ
   130ونه ٟسورد ؚا هÙ
   131 Ù
   132طاؚقت ندارن
   133authen.password_empty_warning=کادر های رÙ
   134ز عؚور نÙ
   135ی تواتنند خالی ؚا؎ند
   136authen.password_initial=لطفا یک رÙ
   137ز عؚور اولیه ؚرای این کارؚر وارد کنید
   138authen.new_password_invalid=رÙ
   139ز عؚور جدید ناÙ
   140عتؚر است
   141authen.retyped_password_invalid=رÙ
   142ز عؚور جدید نا Ù
   143عتؚر است
   144authen.edit_user_information=ویرای؎ اطلاعات کارؚر
   145authen.do_you_really_want_to_permanently_remove_user=آیا Ù
   146Ø·Ù
   147؊ن هستید که Ù
   148ی خواهید کارؚر را ØšÙ‡ کلی حذف کنید
   149authen.user_has_existed=این ناÙ
   150 Ú©Ø§Ø±ØšØ±ÛŒ در سیستÙ
   151 Ù
   152وجود Ù
   153ی ؚا؎د
   154authen.unsername_err=ناÙ
   155 Ú©Ø§Ø±ØšØ±ÛŒ ناÙ
   156عتؚر
   157authen.password_err=رÙ
   158ز عؚور ناÙ
   159عتؚر
   160authen.wrong_password_warning=رÙ
   161ز عؚور یا ناÙ
   162 Ú©Ø§Ø±ØšØ±ÛŒ نا Ù
   163عتؚر
   164authen.list_of_current_users_title=لیست کارؚران فعلی
   165authen.account_status_false=حساؚ کارؚری غیرفعال ؎ده است
   166authen.authentication=ت؎خیص هویت
   167authen.greenstone_home=خانه
   168authen.list_users=کارؚران لیست
   169authen.add_a_new_user=افزودن کارؚر
   170authen.change_password=تغییر رÙ
   171زعؚور
   172authen.logout=خروج
   173authen.login=ورود
   174authen.login_successfully=Ù
   175رود Ù
   176وفقیت Ø¢Ù
   177یز
   178authen.change_password=تغییر رÙ
   179زعؚور
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_fi.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=Greenstone Digitaalinen Kirjasto -ohjelma
  12home_b=ALKU
   3help_b=OHJE
  24pref_b=ASETUKSET
  3 help_b=OHJE
  4 about_t=Versiotiedot sivu
  5 texticonpdf=Tarkastele PDF dokumenttia
  6 texticonps=Tarkastele PostScript dokumenttia
  7 texticonrtf=Tarkastele RTF dokumenttia
  8 texticonmsword=Tarkastele Microsoft Word dokumenttia
  9 texticonppt=Tarkastele PowerPoint dokumenttia
  10 texticonxls=Tarkastele Microsoft Excel dokumenttia
  11 gsdl=Greenstone Digitaalinen Kirjasto -ohjelma
  125home_tip=Alkusivu
  136help_tip=Ohje sivu
  147pref_tip=Asetusten vaihto
  15 home_t=Alkusivu
  168aboutpage=Tietoja tÀstÀ kokoelmasta
  17 about.howtofind=Miten voit etsiÀ tietoja {0}-kokoelmasta
   9query.wordcount=Sanojen lukumÀÀrÀ:
   10query.nodocsmatch=YksikÀÀn dokumentti ei vastaa kyselyÀ.
   11query.onedocsmatch=1 dokumentti vastaa kyselyÀ.
   12query.results=tulokset
   13query.matches=Tulokset
  1814pref.searchpref=Haun asetukset
  1915pref.prespref=Esityksen asetukset
   
  2218pref.all=kaikki
  2319pref.set_prefs=voimassa olevat asetukset
  24 query.wordcount=Sanojen lukumÀÀrÀ:
  25 query.nodocsmatch=YksikÀÀn dokumentti ei vastaa kyselyÀ.
  26 query.onedocsmatch=1 dokumentti vastaa kyselyÀ.
  27 query.matches=Tulokset
  28 query.results=tulokset
  29 document.gotopage=sivulle
  3020doc.expand_doc_b=LAAJENNA<br />TEKSTIÄ
  3121doc.expand_doc_tip=NÀytÀ koko teksti
   
  3828doc.detach_page_b=UUTEEN<br />IKKUNAAN
  3929doc.detach_page_tip=Avaa tÀmÀ sivu uudessa ikkunassa
  40 param.sortBy.1=asetettu jÀrjestykseen
  41 param.sortBy.0=luonnollinen
  42 param.fqf=... kentÀssÀ
  43 param.fqf.all=kaikki kentÀt
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_fr.properties

  r26483 r26581  
  1 nzdl=Bibliothèque Numérique Greenstone
  2 home=ACCUEIL
  31aboutpage=About page (fr)
  42about.services=Services available (fr):
  5 about.description=Description (fr):
  63query.matches=Résultats
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_gd.properties

  r26483 r26581  
   1gsdl=Bathar-bog Digiteach Leabharlann Greenstone
  12home_b=DACHAIGH
   3help_b=COBHAIR
  24pref_b=ROGHAINNEAN
  3 help_b=COBHAIR
  4 about_t=Mu dhÚidhinn duilleig
  5 texticonpdf=Faic an sgrìobhainn PDF
  6 texticonps=Faic an sgrìobhainn PostScript
  7 texticonrtf=Faic an sgrìobhainn RTF
  8 texticonmsword=Faic an sgrìobhainn Microsoft Word
  9 texticonppt=Faic an sgrìobhainn PowerPoint
  10 texticonxls=Faic an sgrìobhainn Microsoft Excel
  11 gsdl=Bathar-bog Digiteach Leabharlann Greenstone
  125home_tip=Duilleag dhachaidh
  136help_tip=Duilleag chobhrach
  147pref_tip=Ag atharrachadh do roghainnean
  15 home_t=Duilleag dhachaidh
  16 home.aboutgs=Mu Greenstone
  178aboutpage=Mu dhÚidhinn a'cho-chruinneachaidh seo
  18 about.howtofind=Ciamar a gheibh thu fiosrachadh anns a' cho-chruinneachadh {0}
  19  
   9query.wordcount=Cunntas fhaclan:
   10query.nodocsmatch=Cha do sheisich sgrìobhainn na ceiste
   11query.onedocsmatch=Sheisich 1 sgrìobhainn a' cheist
   12query.results=builean
   13query.matches=Samhailean
  2014pref.searchpref=Roghainnean luirg
  2115pref.prespref=Roghainnean taisbeanaidh
   
  2418pref.all=uile
  2519pref.set_prefs=StÚidhich na roghainnean
  26 query.wordcount=Cunntas fhaclan:
  27 query.nodocsmatch=Cha do sheisich sgrìobhainn na ceiste
  28 query.onedocsmatch=Sheisich 1 sgrìobhainn a' cheist
  29 query.matches=Samhailean
  30 query.results=builean
  31 document.gotopage=rach gu duilleig
  3220doc.expand_doc_b=LEUDAICH TEACS
  3321doc.expand_doc_tip=taisbein an teacs gu lÚir
   
  4028doc.detach_page_b=SGAR
  4129doc.detach_page_tip=Fosgail an duilleag seo ann an uinneag ùr
  42 param.sortBy.1=òrdaichte
  43 param.sortBy.0=nàdurra
  44 param.fqf=... Ann an raon
  45 param.fqf.all=a h-uile raon
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_gl.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=Programa da Biblioteca Dixital Greenstone
  12home_b=PRINCIPAL
   3help_b=AXUDA
  24pref_b=PREFERENCIAS
  3 help_b=AXUDA
  4 about_t=Páxina Acerca de
  5 texticonpdf=Ver o documento no formato PDF
  6 texticonps=Ver o documento no formato PostScript
  7 texticonrtf=Ver o documento no formato RTF
  8 texticonmsword=Ver o documento no formato Microsoft Word
  9 texticonppt=Ver o documento no formato PowerPoint
  10 texticonxls=Ver o documento no formato Microsoft Excel
  11 gsdl=Programa da Biblioteca Dixital Greenstone
  125home_tip=Páxina Principal
  136help_tip=Páxina de axuda
  147pref_tip=Cambio de preferencias
  15 home_t=Páxina Principal
  16 home.aboutgs=Acerca de Greenstone
  178aboutpage=Acerca desta colección
  18 about.howtofind=¿Cómo encontrar información?
   9query.wordcount=Palabras contadas:
   10query.nodocsmatch=Non hai documentos que correspondan á consulta.
   11query.onedocsmatch=1 documento corresponde á consulta.
   12query.results=resultados
   13query.matches=Resultados
  1914pref.searchpref=Preferencias de busca
  2015pref.prespref=Preferencias de presentación
   
  2318pref.all=todos
  2419pref.set_prefs=fixar preferencias
  25 query.wordcount=Palabras contadas:
  26 query.nodocsmatch=Non hai documentos que correspondan á consulta.
  27 query.onedocsmatch=1 documento corresponde á consulta.
  28 query.matches=Resultados
  29 query.results=resultados
  30 document.gotopage=ir á páxina
  3120doc.expand_doc_b=TEXTO<br />COMPLETO
  3221doc.expand_doc_tip=Mostrar o texto completo
   
  3928doc.detach_page_b=SEPARAR
  4029doc.detach_page_tip=Abrir esta Páxina nunha nova ventá
  41 param.sortBy.1=ordenado
  42 param.sortBy.0=natural
  43 param.fqf=... no campo
  44 param.fqf.all=Todos os campos
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_he.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=Greenstone  ס׀ךיית
  12home_b=דומע תיבה
   3help_b=הךזע
  24pref_b=תויו׀ידע
  3 help_b=הךזע
  4 about_t=על האתך
  5 texticonpdf=PDF - השג את מסמך ה
  6 texticonps=PS - השג את מסמך ה
  7 texticonrtf=RTF - השג את מסמך ה
  8 texticonmsword=Word - השג את מסמך ה
  9 texticonppt=PPT - השג את מסמך ה
  10 texticonxls=XLS - השג את מסמך ה
  11 gsdl=Greenstone  ס׀ךיית
  125home_tip=עמוד הבית
  136help_tip=דף עזך
  147pref_tip=שינוי עדי׀ויות
  15 home_t=עמוד הבית
  16 about.howtofind=איך למשוא מידע
   8query.wordcount=:ס׀יךת מילים
   9query.nodocsmatch=לשאילתה אין תשובות
   10query.onedocsmatch=תשובה אחת זהה לשאילתה
   11query.results=תו׊אות
   12query.matches=נמשאו התאמות
  1713pref.searchpref=חי׀וש עדי׀ויות
  1814pref.prespref=ת׊וגת עדי׀ויות
   
  2117pref.all=הכל
  2218pref.set_prefs=הגדךת עדי׀ויות
  23 query.wordcount=:ס׀יךת מילים
  24 query.nodocsmatch=לשאילתה אין תשובות
  25 query.onedocsmatch=תשובה אחת זהה לשאילתה
  26 query.matches=נמשאו התאמות
  27 query.results=תו׊אות
  28 document.gotopage=לך לעמוד
  2919doc.expand_doc_b=ביח׹הל<br />טסקט
  3020doc.expand_doc_tip=השג את כל הטקסט
   
  3727doc.detach_page_b=קתנל
  3828doc.detach_page_tip=׀תח את העמוד בחלון חדש
  39 param.sortBy.1=חלק
  40 param.sortBy.0=הכל
  41 param.fqf=...בשדה
  42 param.fqf.all=כל ה שדות
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_hi.properties

  r26483 r26581  
  11gsdl=à€—à¥à€°à¥€à€šà¥ à€žà¥à€Ÿà¥‹à€šà¥
  2 à€¡à€¿à€œà€¿à€Ÿà€²à¥ à€²à¥ˆà€¬à¥à€°à€°à€¿
  3 à€žà€«à¥à€Ÿà€µà¥‡à€°à¥
  42home_tip=à€®à¥à€– à€ªà¥ƒà€·à¥à€ 
  53help_tip=à€žà€¹à€Ÿà€¯à€• à€ªà¥ƒà€·à¥à€ 
  6 home_t=à€®à¥à€– à€ªà¥ƒà€·à¥à€ 
  74aboutpage=à€¯à€¹ à€žà€‚à€—à¥à€°à€¹
  8 à€•à¥‡ à€žà€‚à€¬à€‚à€§ à€®à¥‡à€‚
  9 about.howtofind={0} à€žà€‚à€—à¥à€°à€¹ à€žà¥‡ à€œà€šà€•à€Ÿà€°à¥€ à€•à¥ˆà€žà¥‡
  10 à€ªà¥à€°à€Ÿà€ªà¥à€€ à€•à¥€ à€œà€Ÿ
  11 à€žà€•à€€à¥€ à€¹à¥ˆà€‚à¥€
  12 
   5query.wordcount=à€ªà€Š à€—à€£à€šà€Ÿ:
   6query.nodocsmatch=à€‡à€ž
   7query.onedocsmatch=à€‡à€ž à€ªà¥à€°à€¶à¥à€š à€•à¥‹
   8query.matches=à€®à¥‡à€²
  139pref.searchpref=à€–à¥‹à€œ à€ªà¥à€°à€Ÿà€¥à€®à€¿à€•à€€à€Ÿà€¯à¥‡à€‚
  1410pref.prespref=à€ªà¥à€°à€Šà€°à¥à€¶à€šà¥€à€¯
  15 à€ªà¥à€°à€Ÿà€¥à€®à€¿à€•à€€à€Ÿà€¯à¥‡à€‚
  1611pref.interfacelang=à€‡à€šà¥à€Ÿà€°à€«à¥‡à€ž
  17 à€•à¥€ à€­à€Ÿà€·à€Ÿ:
  1812pref.encoding=à€‡à€šà¥à€•à¥‹à€¡à€¿à€—à€‚:
  1913pref.all=à€žà€¬
  2014pref.set_prefs=à€ªà¥à€°à€Ÿà€¥à€®à€¿à€•à€€à€Ÿà€¯à¥‡à€‚
  21 à€šà¥à€šà€¿à€¯à¥‡
  22 query.wordcount=à€ªà€Š à€—à€£à€šà€Ÿ:
  23 query.nodocsmatch=à€‡à€ž
  24 à€ªà¥à€°à€¶à¥à€š à€•à¥‹ à€•à¥‹à€‡
  25 à€®à¥‡à€² à€šà€¹à¥€à€‚ à€¹à¥ˆ ी
  26 query.onedocsmatch=à€‡à€ž à€ªà¥à€°à€¶à¥à€š à€•à¥‹
  27 1 à€Šà€žà¥à€€à€Ÿà€µà¥‡à€œ
  28 à€®à¥‡à€² à€¹à¥à€† à€¹à¥ˆ ी
  29 query.matches=à€®à¥‡à€²
  3015doc.detach_page_tip=à€‡à€ž à€ªà¥ƒà€·à¥à€ 
  31 à€•à¥‹ à€šà€¯à€Ÿ à€–à€¿à€¡à€•à¥€
  32 à€®à¥‡à€‚ à€–à¥‹à€²à€¿à€ ी
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_hu.properties

  r26483 r26581  
   1gsdl=Greenstone Digitális Könyvtár Alkalmazás
  12home_b=Első oldal
   3help_b=SEGÍTSÉG
  24pref_b=PREFERENCIÁK
  3 help_b=SEGÍTSÉG
  4 about_t=Erről az oldalról
  5 texticonpdf=A PDF dokumentum megtekintése
  6 texticonps=A PostScript dokumentum megtekintése
  7 texticonrtf=A RTF dokumentum megtekintése
  8 texticonmsword=A Microsoft Word dokumentum megtekintése
  9 texticonppt=A PowerPoint dokumentum megtekintése
  10 texticonxls=A Microsoft Excel dokumentum megtekintése
  11 gsdl=Greenstone Digitális Könyvtár Alkalmazás
  125home_tip=honlap
  136help_tip=Segítség oldal
  147pref_tip=Preferenciák megváltoztatása
  15 home_t=honlap
  16 home.aboutgs=Greenstonról
  178aboutpage=Erről a gyűjteményről
  18 about.howtofind=Hogyan lehet információt találni a {0} gyűjteményben
   9query.wordcount=Szavak száma:
   10query.nodocsmatch=Nincs dokumentum ami megfelelne a lekérdezésnek.
   11query.onedocsmatch=1 dokumentum megfelel a lekérdezésnek
   12query.results=Eredmények
   13query.matches=Megfeleltetések
  1914pref.searchpref=Lekérdeési preferenciák
  2015pref.prespref=Előadási preferenciák
   
  2318pref.all=Minden
  2419pref.set_prefs=Állítsa be a preferenciákat
  25 query.wordcount=Szavak száma:
  26 query.nodocsmatch=Nincs dokumentum ami megfelelne a lekérdezésnek.
  27 query.onedocsmatch=1 dokumentum megfelel a lekérdezésnek
  28 query.matches=Megfeleltetések
  29 query.results=Eredmények
  30 document.gotopage=Menj az ... oldalra
  3120doc.expand_doc_b=NYISD KI A SZÖVEGET
  3221doc.expand_doc_tip=Mutasd meg az egész szöveget
   
  3928doc.detach_page_b=ERESZD EL
  4029doc.detach_page_tip=Nyisdk ki ezt az oldalt egy új ablakban
  41 param.sortBy.1=Besorolt
  42 param.sortBy.0=Természetes
  43 param.fqf=
 a mezőben
  44 param.fqf.all=Minden mező
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_hy.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=Գրին՜թ՞՞ւն Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« ծրագրաշար
  12home_b=Տ՞ւն
   3help_b=Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶
  24pref_b=ՆԱԜԱՊԱՏՎՈՒԹÕ
  35ՈՒՆՆԵՐ
  4 help_b=Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶
  5 about_t=Ô·Õ»Õ« Վա՜ին
  6 texticonpdf=ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PDF փա՜տաթ՞ւղթ՚
  7 texticonps=ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PostScript փա՜տաթ՞ւղթ՚
  8 texticonrtf=ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ RTF փա՜տաթ՞ւղթ՚
  9 texticonmsword=ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ Մայքր՞՜՞ֆթ ÕˆÖ‚ÕžÖ€Õ€ փա՜տաթ՞ւղթ՚:
  10 texticonppt=ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Ö„ PowerPoint փա՜տաթ՞ւղթ՚
  11 texticonxls=ÔŽÕ«Õ¿Õ¥Õ¬ Մայքր՞՜՞ֆթ Էք՜ել  փա՜տաթ՞ւղթ՚
  12 gsdl=Գրին՜թ՞՞ւն Õ©ÕŸÕ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ£Ö€Õ¡Õ€Õ¡Ö€Õ¡Õ¶Õ« ծրագրաշար
  136home_tip=Տնային էջ
  147help_tip=Õ•Õ£Õ¶ÕžÖ‚Õ©ÕµÕ¡Õ¶ Õ§Õ»
  158pref_tip=Ձեր Õ¶Õ¡Õ­ÕšÕ¶Õ¿Ö€ÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« ÖƒÕžÖƒÕžÕ­ÕžÖ‚ÕŽ:
  16 home_t=Տնային Õ§Õ»
  179aboutpage=Ô±ÕµÕœ Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« Վա՜ին
  18 about.howtofind=Ô»Õ¶Õ¹ÕºÕ¥Õœ Õ£Õ¿Õ¶Õ¥Õ¬ Õ¿Õ¥Õ²Õ¥Õ¯Õ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶ {0} Õ°Õ¡ÕŸÕ¡Ö„Õ¡Õ®ÕžÖ‚Õ« ÕŽÕ¥Õ»
   10query.wordcount=ԲաՌի Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ«Õ¹
   11query.nodocsmatch=Չկան հաՎապատա՜խան՞ղ փա՜տաթղթեր
   12query.onedocsmatch=1 փա՜տաթ՞ւղթ Õ§ հաՎապատա՜խան՞ւՎ հարցՎան՚:
   13query.results=Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€
   14query.matches=ՀաՎապատա՜խան՞ւՎ Õ§
  1915pref.searchpref=Õ“Õ¶Õ¿Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€
  2016pref.prespref=Ց՞ւցաՀրՎան Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€
   
  2319pref.all=Õ¡ÕŽÕ¢ÕžÕ²Õ»Õš
  2420pref.set_prefs=Õ¶Õ¡Õ­Õ¡ÕºÕ¡Õ¿ÕŸÕžÖ‚Õ©ÕµÕžÖ‚Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ« Õ¯Õ¡Ö€Õ£Õ¡Õ¢Õ¥Ö€ÕžÖ‚ÕŽ
  25 query.wordcount=ԲաՌի Õ°Õ¡Õ·ÕŸÕ«Õ¹
  26 query.nodocsmatch=Չկան հաՎապատա՜խան՞ղ փա՜տաթղթեր
  27 query.onedocsmatch=1 փա՜տաթ՞ւղթ Õ§ հաՎապատա՜խան՞ւՎ հարցՎան՚:
  28 query.matches=ՀաՎապատա՜խան՞ւՎ Õ§
  29 query.results=Õ¡Ö€Õ€ÕµÕžÖ‚Õ¶Ö„Õ¶Õ¥Ö€
  30 document.gotopage=Õ£Õ¶Õ¡ Õ§Õ»
  3121doc.expand_doc_b=ԞՆԎԌԱÕ
  3222Õ†ÔµÔŒ<br />ՏԵՔՍՏԞ
   
  4333doc.detach_page_b=ԱՌԱՆՁՆԱՑՆԵԌ
  4434doc.detach_page_tip=Բացիր Õ¡ÕµÕœ Õ§Õ»Õš Õ¶ÕžÖ€ ÕºÕ¡Õ¿ÕžÖ‚Õ°Õ¡Õ¶ÕžÖ‚ÕŽ
  45 param.sortBy.1=Õ£Õ¶Õ¡Õ°Õ¡Õ¿ÕŸÕ¡Õ®
  46 param.sortBy.0=Õ¢Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶
  47 param.fqf=
 Õ€Õ¡Õ·Õ¿ÕžÖ‚ÕŽ
  48 param.fqf.all=Õ¢ÕžÕ¬ÕžÖ€ Õ€Õ¡Õ·Õ¿Õ¥Ö€Õš
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_id.properties

  r26483 r26581  
   1gsdl=Perangkat Lunak Perpustakaan Digital Greenstone
  12home_b=INDUK
   3help_b=BANTUAN
  24pref_b=PREFERENSI
  3 help_b=BANTUAN
  4 about_t=Halaman Perihal
  5 texticonpdf=Melihat dokumen PDF
  6 texticonps=Melihat dokumen PostScript
  7 texticonrtf=Melihat dokumen RTF
  8 texticonmsword=Melihat dokumen Microsoft Word
  9 texticonppt=Melihat dokumen PowerPoint
  10 texticonxls=Melihat dokumen Microsoft Excel
  11 gsdl=Perangkat Lunak Perpustakaan Digital Greenstone
  125home_tip=Halaman Induk
  136help_tip=Halaman Bantuan
  147pref_tip=Mengubah preferensi
  15 home_t=Halaman Induk
  168aboutpage=Mengenai koleksi ini
  17 about.howtofind=Bagaimana mencari informasi
   9query.wordcount=Jumlah kata:
   10query.nodocsmatch=Tidak ada dokumen yang memenuhi syarat.
   11query.onedocsmatch=1 dokumen memenuhi syarat.
   12query.results=hasil
   13query.matches=Penemuan
  1814pref.searchpref=Preferensi pencarian
  1915pref.prespref=Preferensi penampilan
   
  2218pref.all=semua
  2319pref.set_prefs=tetapkan preferensi
  24 query.wordcount=Jumlah kata:
  25 query.nodocsmatch=Tidak ada dokumen yang memenuhi syarat.
  26 query.onedocsmatch=1 dokumen memenuhi syarat.
  27 query.matches=Penemuan
  28 query.results=hasil
  29 document.gotopage=ke halaman
  3020doc.expand_doc_b=BUKA TEKS
  3121doc.expand_doc_tip=Tampilkan semua teks
   
  3828doc.detach_page_b=PISAHKAN
  3929doc.detach_page_tip=Bukan halaman ini pada jendela baru
  40 param.sortBy.1=terurut
  41 param.sortBy.0=alami
  42 param.fqf=... dalam bidang
  43 param.fqf.all=semua bidang
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_it.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=Greenstone Digital Library Software
  12home_b=PAGINA PRINCIPALE
   3help_b=AIUTO
  24pref_b=IMPOSTAZIONI
  3 help_b=AIUTO
  4 about_t=Informazioni su
  5 texticonpdf=Visualizza il documento PDF
  6 texticonps=Visualizza il documento PS
  7 texticonrtf=Visualizza il documento RTF
  8 texticonmsword=Visualizza il documento Microsoft Word
  9 texticonppt=Visualizza il documento PowerPoint
  10 texticonxls=Visualizza il documento Excel
  11 gsdl=Greenstone Digital Library Software
  125home_tip=Pagina principale
  136help_tip=Aiuto
  147pref_tip=Modifica le impostazioni
  15 home_t=Pagina principale
  16 home.aboutgs=Informazioni su Greenstone
  178aboutpage=Informazioni su questa raccolta
  18 about.howtofind=Come cercare le informazioni
   9query.wordcount=Conteggio parole:
   10query.nodocsmatch=Nessun documento soddisfa le condizioni.
   11query.onedocsmatch=1 documento soddisfa le condizioni.
   12query.results=risultati
   13query.matches=Trovati
  1914pref.searchpref=impostazioni di ricerca
  2015pref.prespref=impostazioni di visualizzazione
   
  2318pref.all=tutte
  2419pref.set_prefs=modifica impostazioni
  25 query.wordcount=Conteggio parole:
  26 query.nodocsmatch=Nessun documento soddisfa le condizioni.
  27 query.onedocsmatch=1 documento soddisfa le condizioni.
  28 query.matches=Trovati
  29 query.results=risultati
  30 document.gotopage=vai a pagina
  3120doc.expand_doc_b=ESPANDI<br />TESTO
  3221doc.expand_doc_tip=Mostra tutto il testo
   
  3928doc.detach_page_b=NUOVA<br />FINESTRA
  4029doc.detach_page_tip=Apri questa pagina in una nuova finestra
  41 param.sortBy.1=posizione
  42 param.sortBy.0=naturale
  43 param.fqf=... nel campo
  44 param.fqf.all=Tutti i campi
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_ka.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=გრინსტოუნის ციჀრული ბიბლიოთეკის პროგრამული უზრუნველყოჀა
  12home_b=მთავარი გვერდი
   3help_b=დახმარება
  24pref_b=პარამეტრები
  3 help_b=დახმარება
  4 about_t=პროექტის ლესახებ
  5 texticonpdf=PDF დოკუმენტის ნახვა
  6 texticonps=PostScript  დოკუმენტის ნახვა
  7 texticonrtf=RTF დოკუმენტის ნახვა
  8 texticonmsword=Microsoft Word  დოკუმენტის ნახვა
  9 texticonppt=PowerPoint-ის  დოკუმენტის ნახვა
  10 texticonxls=Microsoft Excel დოკუმენტის ნახვა
  11 gsdl=გრინსტოუნის ციჀრული ბიბლიოთეკის პროგრამული უზრუნველყოჀა
  125home_tip=მთავარი გვერდი
  136help_tip=დახმარების გვერდი
  147pref_tip=პარამეტრების ლეცვლა
  15 home_t=მთავარი გვერდი
  16 home.aboutgs=გრინსტოუნის ლესახებ
  178aboutpage=კოლექციის ლესახებ
  18 about.howtofind=როგორ მოვძებნოთ ინჀორმაცია  -  კოლექციალი
   9query.wordcount=სიტყვების რაოდენობა:
   10query.nodocsmatch=ლეკითხვის ლესაბამისი დოკუმენტები არ არსებობს
   11query.onedocsmatch=ლეკითხვას  ლეესაბამიება1 დოკუმენტი.
   12query.results=ჹედეგი  (იგულისხმება Found Results:)
   13query.matches=ლესაბამისი დოკუმენტები
  1914pref.searchpref=პარამეტრების ძებნა
  2015pref.prespref=პრეზენტაციის პარამეტრები
   
  2318pref.all=ყველა
  2419pref.set_prefs=პარამეტრების დაყენება
  25 query.wordcount=სიტყვების რაოდენობა:
  26 query.nodocsmatch=ლეკითხვის ლესაბამისი დოკუმენტები არ არსებობს
  27 query.onedocsmatch=ლეკითხვას  ლეესაბამიება1 დოკუმენტი.
  28 query.matches=ლესაბამისი დოკუმენტები
  29 query.results=ჹედეგი  (იგულისხმება Found Results:)
  30 document.gotopage=გადასვლა გვერდზე
  3120doc.expand_doc_b=ტექსტის<br />გაჹლა
  3221doc.expand_doc_tip=მთელი ტექსტის გამოტანა
   
  3928doc.detach_page_b=ახალი<br />Ⴠანჯარა
  4029doc.detach_page_tip=გვერდის გახსნა ახალ Ⴠანჯარალი
  41 param.sortBy.1=რანჟირებული
  42 param.sortBy.0=ჩვეულებრივი
  43 param.fqf=... ველჹი
  44 param.fqf.all=ყველა ველი
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_kk.properties

  r26546 r26581  
  1 home_b=БАСЫ
  2 pref_b=ИКЕМДЕУ
  3 help_b=КӚМЕК
  4 about_t=БағЎарлаЌа туралы
  5 texticonpdf=PDF құжатыМ қарау
  6 texticonps=PS құжатыМ қарау
  7 texticonrtf=RTF құжатыМ қарау
  8 texticonmsword=Microsoft Word құжатыМ қарау
  9 texticonppt=PPT  құжатыМ қарау
  10 texticonxls=XLS құжатыМ қарау
  111gsdl=Greenstone электрПМЎық кітапÑ
  122аМасы
   3home_b=БАСЫ
   4help_b=КӚМЕК
   5pref_b=ИКЕМДЕУ
  136home_tip=Бастапқы парақ
  147help_tip=КөЌек парағы
  158pref_tip=ИкеЌЎеуЎі өзгерту
  16 home_t=Бастапқы парақ
  17 home.aboutgs=Greenstone туралы
  189aboutpage=ЖОМақ туралы ЌәліЌет
  19 about.howtofind=Ақпаратты қалай ізЎеу керек
   10query.wordcount=КезЎесу саМы:
   11query.nodocsmatch=СұраМыЌЎы қаМағаттаМЎыратыМ құжаттар табылЌаЎы
   12query.onedocsmatch=1 құжат сұраМыЌЎы қаМағаттаМЎыраЎы.
   13query.results=кезЎесулер
   14query.matches=НәтОжелер
  2015pref.searchpref=ІзЎеу шарттары
  2116pref.prespref=ИМтерфейс ОкеЌЎеу
   
  2419pref.all=барлығы
  2520pref.set_prefs=артықшылығыМ белгілеу
  26 query.wordcount=КезЎесу саМы:
  27 query.nodocsmatch=СұраМыЌЎы қаМағаттаМЎыратыМ құжаттар табылЌаЎы
  28 query.onedocsmatch=1 құжат сұраМыЌЎы қаМағаттаМЎыраЎы.
  29 query.matches=НәтОжелер
  30 query.results=кезЎесулер
  31 document.gotopage=параққа көшу
  3221doc.expand_doc_b=БАРЛЫҚ<br />МӘТІН
  3322doc.expand_doc_tip=Барлық ЌәтіМЎі көрсету
   
  4029doc.detach_page_b=ЖАҢА<br />ТЕРЕЗЕ
  4130doc.detach_page_tip=Жаңа терезеЎе парақ ашу
  42 param.sortBy.1=РеттелгеМ
  43 param.sortBy.0=кәЎіЌгі
  44 param.fqf=... алаңшаЎа
  45 param.fqf.all=барлық алаңшасы
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_kn.properties

  r26483 r26581  
  1 texticonpdf=ಪಿ.ಡಿ.ಎಪ್ ಮಟಊರಿ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚುವೀಕ್ಷಿಞಿ
  2 texticonps=ಪಿ.ಎಞ್.ಮಟಊರಿ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚುವೀಕ್ಷಿಞಿ
  3 texticonrtf=ಆರ್.ಟಿ.ಎಪ್ ಮಟಊರಿ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚುವೀಕ್ಷಿಞಿ
  4 texticonmsword=ಎಂ.ಎಞ್. ವರ್ಡ ಮಟಊರಿ ಊಟಖಲೆಗಳಚ್ಚುವೀಕ್ಷಿಞಿ
  51home_tip=ಞಹಟಯ ಪುಟ
  62pref_tip=ಚಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು
  7 home_t=ಞಹಟಯ ಪುಟ
  83aboutpage=ಈ ಞಂಗ್ರಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ
  9 about.howtofind=ಞಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ {0}
  10 
  11 à²®à²Ÿà²¹à²¿à²€à²¿ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುಊು
   4query.wordcount=ಪಊಗಳ ಎಣಿಕೆ:
   5query.nodocsmatch=ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಯಟವ ಊಟಖಲೆಗಳೂ ಞರಿ ಹೊಂಊಲಿಲ್ಲ.
   6query.onedocsmatch=ಚಿಮ್ಮಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಒಂಊು ಊಟಖಲೆ ಞರಿಹೊಂಊಿಊೆ.
   7query.matches=ಹೊಂಊಟಣಿಕೆ
  128pref.searchpref=ಆಧ್ಯಀೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು
  139pref.prespref=ಆಧ್ಯಀೆಯ ಮಂಡಚೆ
   
  1612pref.all=ಎಲ್ಲಟ
  1713pref.set_prefs=ಆಧ್ಯಀೆಯಚ್ಚು ಚಿಶ್ಚಯಿಞಿ
  18 query.wordcount=ಪಊಗಳ ಎಣಿಕೆ:
  19 query.nodocsmatch=ಚಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಯಟವ ಊಟಖಲೆಗಳೂ ಞರಿ ಹೊಂಊಲಿಲ್ಲ.
  20 query.onedocsmatch=ಚಿಮ್ಮಪ್ರಶ್ಚೆಗೆ ಒಂಊು ಊಟಖಲೆ ಞರಿಹೊಂಊಿಊೆ.
  21 query.matches=ಹೊಂಊಟಣಿಕೆ
  22 document.gotopage=ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ
  2314doc.expand_doc_tip=ಪಠ್ಯವಚ್ಚುಪ್ರಊರ್ಶಿಞು
  2415doc.contract_doc_tip=ಪಠ್ಯವಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿಀವಟಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಟಡಿಕೊಂಡ ಭಟಗಕ್ಕೆಮಟಀ್ರ ಀೋರಿಞು
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_ky.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=Greenstone электрПМЎук кОтепкаМасы
  12home_b=ҮЙ
   3help_b=ЖАРДАМ
  24pref_b=ТҮЗӚТҮҮЛӚР
  3 help_b=ЖАРДАМ
  4 about_t=ПрПграЌЌа жөМүМЎө
  5 texticonpdf=PDF ЎПкуЌеМттО көрүү
  6 texticonps=PostScrip ЎПкуЌеМттО көрүү
  7 texticonrtf=RTF ЎПкуЌеМттО көрүү
  8 texticonmsword=Microsoft Word ЎПкуЌеМттО көрүү
  9 texticonppt=PowerPoint ЎПкуЌеМттО көрүү
  10 texticonxls=Microsoft Excel ЎПкуЌеМтОМ көрүү
  11 gsdl=Greenstone электрПМЎук кОтепкаМасы
  125home_tip=Үй бетО
  136help_tip=ЖарЎаЌ бетО
  147pref_tip=ТүзөтүүлөрЎү өзгөртүү
  15 home_t=Үй бетО
  168aboutpage=Бул кПллекцОя жөМүМЎө
  17 about.howtofind=ИМфПрЌацОяМы каМЎай ОзЎөө керек
   9query.wordcount=КезЎешүү саМы:
   10query.nodocsmatch=СурПП бПюМча ЎПкуЌеМттер табылгаМ жПк
   11query.onedocsmatch=1 ЎПкуЌеМт сурППгП туура келЎО.
   12query.results=кезЎешүүлөр
   13query.matches=Натыйжалар
  1814pref.searchpref=ИзЎөөМүү түзөтүү 
  1915pref.prespref=ИМтерфейстО түзөтүүлөрү
   
  2218pref.all=баарЎыгы
  2319pref.set_prefs=түзөтүп кПюу
  24 query.wordcount=КезЎешүү саМы:
  25 query.nodocsmatch=СурПП бПюМча ЎПкуЌеМттер табылгаМ жПк
  26 query.onedocsmatch=1 ЎПкуЌеМт сурППгП туура келЎО.
  27 query.matches=Натыйжалар
  28 query.results=кезЎешүүлөр
  29 document.gotopage=бетке өтүү
  3020doc.expand_doc_b=БААРДЫК<br />ТЕКСТ
  3121doc.expand_doc_tip=БаарЎык тексттО көрсөтүү
   
  3828doc.detach_page_b=ЖАҢЫ<br />ТЕРЕЗЕ
  3929doc.detach_page_tip=Жаңы терезеЎеМ бул беттО ачуу
  40 param.sortBy.1=ОреттелгеМ
  41 param.sortBy.0=каЎОЌкО
  42 param.fqf=... аяМта
  43 param.fqf.all=баарЎык аяМттар
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_lv.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=Greenstone Digitālās Bibliotēkas ProgrammatÅ«ra
  12home_b=MĀJA
   3help_b=PALĪGS
  24pref_b=IESTATĪJUMI
  3 help_b=PALĪGS
  4 about_t=Par lapa
  5 texticonpdf=SkatÄ«t PDF dokumentu
  6 texticonps=SkatÄ«t PostScript dokumentu
  7 texticonrtf=SkatÄ«t RTF dokumentu
  8 texticonmsword=SkatÄ«t Microsoft Word dokumentu
  9 texticonppt=SkatÄ«t PowerPoint dokumentu
  10 texticonxls=SkatÄ«t Microsoft Excel dokumentu
  11 gsdl=Greenstone Digitālās Bibliotēkas ProgrammatÅ«ra
  125home_tip=Mājas lapa
  136help_tip=Palīgs lapa
  147pref_tip=Jūsu iestatījumu maiņa
  15 home_t=Mājas lapa
  16 home.aboutgs=Par Greenstone
  178aboutpage=Par Å¡o kolekciju
  18 about.howtofind=Kā meklēt informāciju {0} kolekcijā
   9query.wordcount=Vārdu skaits:
   10query.nodocsmatch=Nav dokumenta, kas atbilst pieprasÄ«jumam.
   11query.onedocsmatch=1 dukuments sakrÄ«t ar pieprasÄ«jumu.
   12query.results=iznākumi
   13query.matches=SakritÄ«bas
  1914pref.searchpref=Meklēšanas iestatījumi
  2015pref.prespref=Prezentācijas iestatījumi
   
  2318pref.all=visi
  2419pref.set_prefs=uzstādīt iestatījumus
  25 query.wordcount=Vārdu skaits:
  26 query.nodocsmatch=Nav dokumenta, kas atbilst pieprasÄ«jumam.
  27 query.onedocsmatch=1 dukuments sakrÄ«t ar pieprasÄ«jumu.
  28 query.matches=SakritÄ«bas
  29 query.results=iznākumi
  30 document.gotopage=aiziet uz lapu
  3120doc.expand_doc_b=IZVĒRST<br />TEKSTU
  3221doc.expand_doc_tip=Parādīt visu tekstu
   
  3928doc.detach_page_b=ATDALĪT
  4029doc.detach_page_tip=Atvērt šo lapu jaunā logā
  41 param.sortBy.1=sarindots
  42 param.sortBy.0=dabisks
  43 param.fqf=... lauciņā
  44 param.fqf.all=visi lauki
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_mi.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=Greenstone Digital Library Software
  12home_b=KĀINGA
   3help_b=ĀWHINA
  24pref_b=KŌWHIRINGA
  3 help_b=ĀWHINA
  4 about_t=Whārangi whakamārama
  5 texticonpdf=titiro ki te tuhinga PDF
  6 texticonps=titiro ki te tuhinga Postscript
  7 texticonrtf=titiro ki te tuhinga RTF
  8 texticonmsword=titiro ki te tuhinga Microsoft Word
  9 texticonppt=titiro ki te tuhinga PowerPoint
  10 texticonxls=Tirohia te kōnae Microsoft Excel
  11 gsdl=Greenstone Digital Library Software
  125home_tip=Whārangi kāinga
  136help_tip=Whārangi āwhina
  147pref_tip=Te whakarerekē ō kōwhiringa
  15 home_t=Whārangi kāinga
  168aboutpage=He kupu whakamārama i te kohikohinga nei
  17 about.howtofind=Ngā huarahi hei rapu kōrero
   9query.wordcount=Kia hia ngā kupu:
   10query.nodocsmatch=kāore he kitenga e pā ana ki āu kupu rapu.
   11query.onedocsmatch=1 te pukapuka e pā ana ki āu kupu rapu.
   12query.results=ngā kitenga
   13query.matches=Kitenga
  1814pref.searchpref=Kōwhiringa Rapu
  1915pref.prespref=Kōwhiringa Whakaaturanga
   
  2218pref.all=katoa
  2319pref.set_prefs=whakamaua kōwhiringa
  24 query.wordcount=Kia hia ngā kupu:
  25 query.nodocsmatch=kāore he kitenga e pā ana ki āu kupu rapu.
  26 query.onedocsmatch=1 te pukapuka e pā ana ki āu kupu rapu.
  27 query.matches=Kitenga
  28 query.results=ngā kitenga
  29 document.gotopage=poka noa ki
  3020doc.expand_doc_b=WHAKANUI<br />KUPU TUHITUHI
  3121doc.expand_doc_tip=Titiro ki ngā kupu katoa
   
  3828doc.detach_page_b=WHAKAWEHE
  3929doc.detach_page_tip=Huakina mai he matapihi hou kia noho motuhake ai tēnei kōrero
  40 param.sortBy.1=ranked
  41 param.sortBy.0=aunoa
  42 param.fqf=
 i te āpure
  43 param.fqf.all=ngā āpure katoa
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_ml.properties

  r26483 r26581  
   1gsdl=àŽ—àµàŽ°àµ€àŽšàµâ€àŽžàµàŽ±àµàŽ±àµ‹àŽ£àµâ€ àŽ¡àŽ¿àŽœàŽ¿àŽ±àµàŽ±àŽ²àµâ€ àŽ²àµˆàŽ¬àµàŽ°àŽ±àŽ¿ àŽžàµ‹àŽ«àµàŽ±àµàŽ±àŽµàµ‡àŽ°àµâ€
  12home_b=àŽ¹àµ‹àŽ‚ àŽªàµ‡àŽœàµ
   3help_b=àŽµàŽŽàŽ¿àŽ•àŽŸàŽŸàµàŽŸàŽ¿
  24pref_b=àŽªàµàŽ°àŽ¿àŽ«àŽ±àŽšàµâ€àŽžàµ
  3 help_b=àŽµàŽŽàŽ¿àŽ•àŽŸàŽŸàµàŽŸàŽ¿
  4 gsdl=àŽ—àµàŽ°àµ€àŽšàµâ€àŽžàµàŽ±àµàŽ±àµ‹àŽ£àµâ€ àŽ¡àŽ¿àŽœàŽ¿àŽ±àµàŽ±àŽ²àµâ€ àŽ²àµˆàŽ¬àµàŽ°àŽ±àŽ¿ àŽžàµ‹àŽ«àµàŽ±àµàŽ±àŽµàµ‡àŽ°àµâ€
  55home_tip=àŽ¹àµ‹àŽ‚ àŽªàµ‡àŽœàµ
  66help_tip=àŽµàŽŽàŽ¿àŽ•àŽŸàŽŸàµàŽŸàŽ¿
  7 home_t=àŽ¹àµ‹àŽ‚ àŽªàµ‡àŽœàµ
  87aboutpage=àŽˆ  àŽ¶àµ‡àŽ–àŽ°àŽ€àµàŽ€àµ† àŽ•àµàŽ±àŽ¿àŽšàµàŽšàµ
  9 about.howtofind={0} àŽ¶àµ‡àŽ–àŽ°àŽ€àµàŽ€àŽ¿àŽ²àµâ€ àŽšàŽ¿àŽšàµàŽšàµ àŽŽàŽ™àµàŽ™àŽšàµ† àŽµàŽ¿àŽµàŽ°àŽ™àµàŽ™àŽ³àµâ€ àŽ•àŽ£àµàŽŸàµ†àŽ€àµàŽ€àŽŸàŽ‚
   8query.wordcount=àŽªàŽŠàŽ—àŽ£àŽšàŽ‚
   9query.nodocsmatch=àŽšàŽ¿àŽ™àµàŽ™àŽ³àµàŽŸàµ† àŽ€àŽ¿àŽ°àŽšàµàŽšàŽ¿àŽ²àµâ€ àŽ’àŽ°àµ àŽ°àµ‡àŽ–àŽ¯àµàŽ®àŽŸàŽ¯àŽ¿  àŽ¯àµ‹àŽœàŽ¿àŽ•àµàŽ•àµàŽšàµàŽšàŽ¿àŽ²àµàŽ²
   10query.onedocsmatch=àŽ’àŽ°àµ àŽ°àµ‡àŽ–  àŽšàŽ¿àŽ™àµàŽ™àŽ³àµàŽŸàµ† àŽ€àŽ¿àŽ°àŽšàµàŽšàŽ¿àŽ²àµàŽ®àŽŸàŽ¯àŽ¿  àŽ¯àµ‹àŽœàŽ¿àŽ•àµàŽ•àµàŽšàµàŽšàµ
   11query.results=àŽ±àŽ¿àŽžàŽ³àµâ€àŽŸàµàŽŸàµàŽ•àŽ³àµâ€
  1012pref.searchpref=àŽªàµàŽ°àŽ¿àŽ«àŽ±àŽšàµâ€àŽžàµ àŽ€àµ†àŽ°àŽ¯àµàŽ•
  1113pref.prespref=àŽªàµàŽ°àŽžàŽšàµâ€àŽ±àµ‡àŽ·àŽšàµâ€  àŽªàµàŽ°àŽ¿àŽ«àŽ±àŽšàµâ€àŽžàµ
   
  1315pref.encoding=àŽŽàŽšàµàŽ•àµ‹àŽ¡àŽ¿àŽ™àµ:
  1416pref.set_prefs=àŽªàµàŽ°àŽ¿àŽ«àŽ±àŽšàµâ€àŽžàµ àŽžàµ†àŽ±àµàŽ±àµ àŽšàµ†àŽ¯àµàŽ¯àµàŽ•
  15 query.wordcount=àŽªàŽŠàŽ—àŽ£àŽšàŽ‚
  16 query.nodocsmatch=àŽšàŽ¿àŽ™àµàŽ™àŽ³àµàŽŸàµ† àŽ€àŽ¿àŽ°àŽšàµàŽšàŽ¿àŽ²àµâ€ àŽ’àŽ°àµ àŽ°àµ‡àŽ–àŽ¯àµàŽ®àŽŸàŽ¯àŽ¿  àŽ¯àµ‹àŽœàŽ¿àŽ•àµàŽ•àµàŽšàµàŽšàŽ¿àŽ²àµàŽ²
  17 query.onedocsmatch=àŽ’àŽ°àµ àŽ°àµ‡àŽ–  àŽšàŽ¿àŽ™àµàŽ™àŽ³àµàŽŸàµ† àŽ€àŽ¿àŽ°àŽšàµàŽšàŽ¿àŽ²àµàŽ®àŽŸàŽ¯àŽ¿  àŽ¯àµ‹àŽœàŽ¿àŽ•àµàŽ•àµàŽšàµàŽšàµ
  18 query.results=àŽ±àŽ¿àŽžàŽ³àµâ€àŽŸàµàŽŸàµàŽ•àŽ³àµâ€
  1917doc.detach_page_tip=àŽ‡àŽ€àµ àŽªàµàŽ€àŽ¿àŽ¯ àŽµàŽ¿àŽšàµâ€àŽ¡àµ‹àŽ¯àŽ¿àŽ²àµâ€ àŽ€àµàŽ±àŽ•àµàŽ•àµàŽ•
  20 param.sortBy.1=àŽ±àŽŸàŽ™àµàŽ•àµ àŽšàµ†àŽ¯àµàŽ€àŽ€àµ
  21 param.sortBy.0=àŽžàµàŽµàŽŸàŽ­àŽŸàŽµàŽ¿àŽ•àŽ‚
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_mn.properties

  r26483 r26581  
  1 home_b=НҮҮР
  2 pref_b=ТОХИРГОО
  3 help_b=ТУСЛАМЖ
  4 about_t=ХууЎасМы туÑ
  5 Ð°Ð¹
  6 texticonpdf=PDF барОЌтыг Ñ
  7 Ð°Ñ€Ð°Ñ
  8 
  9 texticonps=PostScript барОЌтыг Ñ
  10 Ð°Ñ€Ð°Ñ
  11 
  12 texticonrtf=RTF барОЌтыг Ñ
  13 Ð°Ñ€Ð°Ñ
  14 
  15 texticonmsword=Microsoft Word ЎээрÑ
  16  Ð±Ð°Ñ€ÐžÐŒÑ‚ыг үзМэ Ò¯Ò¯
  17 texticonppt=PowerPoint барОЌтыг Ñ
  18 Ð°Ñ€Ð°Ñ
  19 
  20 texticonxls=Microsoft Excel барОЌтыг үзэÑ
  21 
  221gsdl=Greenstone Digital НПЌыМ саМгОйМ прПграЌ Ñ
  232аМгаЌж
   3home_b=НҮҮР
   4help_b=ТУСЛАМЖ
   5pref_b=ТОХИРГОО
  246home_tip=ҮМЎсэМ Ñ
  257ууЎас
   
  2911ОргППг өөрчлөÑ
  3012
  31 home_t=ҮМЎсэМ Ñ
  32 ÑƒÑƒÐŽÐ°Ñ
  33 home.aboutgs=Greenstone-Ой туÑ
  34 Ð°Ð¹
  3513aboutpage=ЭМэ цуглуулгыМ туÑ
  3614ай
  37 about.howtofind={0} цуглуулга ЎПтПр барОЌтыг Ñ
  38 ÑÑ€Ñ
  39 ÑÐœ ПлПÑ
  40  Ð²Ñ
   15query.wordcount=ҮгОйМ тПП:
   16query.nodocsmatch=ХайлтаЎ тПÑ
   17ОрПÑ
   18 Ð±Ð°Ñ€ÐžÐŒÑ‚ алга.
   19query.onedocsmatch=1 барОЌт Ñ
   20айлтаЎ тПÑ
   21ОрсПМ.
   22query.results=үр ЎүМгүүЎ
   23query.matches=ТПÑ
   24ОрсПМ
  4125pref.searchpref=ТПÑ
  4226ОргППг Ñ
   
  5135pref.set_prefs=тПÑ
  5236ОргПП ПруулаÑ
  53 
  54 query.wordcount=ҮгОйМ тПП:
  55 query.nodocsmatch=ХайлтаЎ тПÑ
  56 ÐžÑ€ÐŸÑ
  57  Ð±Ð°Ñ€ÐžÐŒÑ‚ алга.
  58 query.onedocsmatch=1 барОЌт Ñ
  59 Ð°Ð¹Ð»Ñ‚аЎ тПÑ
  60 ÐžÑ€ÑÐŸÐœ.
  61 query.matches=ТПÑ
  62 ÐžÑ€ÑÐŸÐœ
  63 query.results=үр ЎүМгүүЎ
  64 document.gotopage=Ñ
  65 ÑƒÑƒÐŽÐ°Ñ руу шОлжОÑ
  6637
  6738doc.expand_doc_b=ТЕКСТИЙГ ЗАДЛАХ
   
  8859ПМЎ МээÑ
  8960
  90 param.sortBy.1=эрэЌбэлэгЎсэМ
  91 param.sortBy.0=эÑ
  92 
  93 param.fqf=... талбарт
  94 param.fqf.all=бүÑ
  95  Ñ‚албар
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_mr.properties

  r26483 r26581  
  1 home_b=à€®à¥à€–à¥à€¯ à€ªà€Ÿà€š
  2 pref_b=à€ªà¥à€°à€Ÿà€§à€Ÿà€šà¥à€¯
  3 help_b=à€®à€Šà€€
  4 about_t=à€ªà€Ÿà€šà€Ÿà€‚à€µà€¿à€·à€¯à¥€
  5 texticonpdf=à€ªà¥€à€¡à¥€à€« à€Šà€žà¥à€€à€à€µà€œ à€ªà€¹à€Ÿ.
  6 texticonps=à€ªà¥‹à€žà¥à€Ÿà€žà¥à€°à€¿à€ªà€Ÿ à€Šà€žà¥à€€à€à€µà€œ à€Šà€Ÿà€–à€µà€Ÿ
  7 texticonrtf=à€†à€°.à€Ÿà¥€.à€« à€Šà€žà¥à€€à€à€µà€œ à€ªà€¹à€Ÿ.
  8 texticonmsword=à€¹à€Ÿ à€Šà€žà¥à€€à€à€µà€œ à€®à€Ÿà€¯à€•à¥à€•à¥‹à€žà¥‰à€«à¥à€Ÿ à€µà€¡à¥à€° à€®à€§à¥à€¯à¥‡ à€Šà€Ÿà€–à€µà€Ÿ
  9 texticonppt=à€ªà¥‰à€µà€° à€ªà¥‰à€ˆà€‚à€Ÿ à€Šà€žà¥à€€à€à€µà€œ à€ªà€¹à€Ÿ.
  10 texticonxls=à€®à€Ÿà€¯à€•à¥à€°à¥‹à€žà¥‰à€«à¥à€Ÿ à€à€•à¥à€žà¥‡à€² à€Šà€žà¥à€€à€à€µà€œ à€¬à€˜à€Ÿ
  111gsdl=à€—à¥à€°à¥€à€šà€žà¥à€Ÿà¥‹à€š à€¡à€¿à€œà¥€à€Ÿà€² à€²à€Ÿà€¯à€¬à¥à€°à€°à¥€  à€žà¥
  122à€Ÿà€«à¥à€Ÿà€µà¥‡à€
  133à€°
   4home_b=à€®à¥à€–à¥à€¯ à€ªà€Ÿà€š
   5help_b=à€®à€Šà€€
   6pref_b=à€ªà¥à€°à€Ÿà€§à€Ÿà€šà¥à€¯
  147home_tip=à€®à¥à€–à¥à€¯ à€ªà€Ÿà€š
  158help_tip=à€®à€Šà€€à¥€à€šà¥‡ à€ªà€Ÿà€š
  169pref_tip=à€ªà¥à€°à€Ÿà€§à€Ÿà€šà¥à€¯ à€¬à€Šà€²à€Ÿ
  17 home_t=à€®à¥à€–à¥à€¯ à€ªà€Ÿà€š
  18 home.aboutgs=à€—à¥à€°à¥€à€šà€žà¥à€Ÿà¥‹à€š à€µà€¿à€·à€¯à¥€
  1910aboutpage=à€žà€‚à€•à€²à€šà€Ÿ à€žà€‚à€°à¥à€Šà€­à€Ÿà€€
  20 about.howtofind=à€žà€‚à€—à¥à€°à€¹à€šà€Ÿà€µ à€žà€‚à€—à¥à€°à€¹ à€•à€žà€Ÿ à€¶à¥‹à€§à€Ÿà€µà€Ÿ
   11query.wordcount=à€¶à€¬à¥à€Š à€žà€‚à€–à¥à€¯à€Ÿ:
   12query.nodocsmatch=à€•à¥‹à€£à€€à¥‡à€¹à¥€ à€Šà€žà¥à€€à€à€µà€œ à€ªà¥à€°à€¶à¥à€šà€Ÿà€¶à¥€ à€œà¥à€³à€²à¥‡ à€šà€Ÿà€¹à¥€à€€
   13query.onedocsmatch=१ à€Šà€žà¥à€€à€à€µà€œ à€ªà¥à€°à€¶à¥à€°à€Ÿà€¶à¥€ à€œà¥à€³à€²à€Ÿ
   14query.results=à€šà€¿à€•à€Ÿà€²
   15query.matches=à€œà¥à€³à€£à€Ÿà€°à€Ÿ
  2116pref.searchpref=à€ªà¥à€°à€Ÿà€§à€Ÿà€šà¥à€¯ à€šà€¿à€¶à¥à€šà€¿à€€à¥€
  2217pref.prespref=à€žà€Ÿà€Šà€°à¥€à€•à€°à€£à€Ÿà€šà€Ÿ à€ªà¥à€°à€Ÿà€§à€Ÿà€šà¥à€¯à€•à¥à€°à€®
   
  2520pref.all=à€žà€°à¥à€µ 
  2621pref.set_prefs=à€ªà¥à€°à€Ÿà€§à€Ÿà€šà¥à€¯ à€šà€¿à€¶à¥à€šà€¿à€€ à€•à€°à€Ÿ
  27 query.wordcount=à€¶à€¬à¥à€Š à€žà€‚à€–à¥à€¯à€Ÿ:
  28 query.nodocsmatch=à€•à¥‹à€£à€€à¥‡à€¹à¥€ à€Šà€žà¥à€€à€à€µà€œ à€ªà¥à€°à€¶à¥à€šà€Ÿà€¶à¥€ à€œà¥à€³à€²à¥‡ à€šà€Ÿà€¹à¥€à€€
  29 query.onedocsmatch=१ à€Šà€žà¥à€€à€à€µà€œ à€ªà¥à€°à€¶à¥à€°à€Ÿà€¶à¥€ à€œà¥à€³à€²à€Ÿ
  30 query.matches=à€œà¥à€³à€£à€Ÿà€°à€Ÿ
  31 query.results=à€šà€¿à€•à€Ÿà€²
  32 document.gotopage=à€¯à€Ÿ à€ªà€Ÿà€šà€Ÿà€µà€° à€œà€Ÿ
  3322doc.expand_doc_b=à€®à€œà€•à¥‚à€° à€µà€¿à€žà€°
  3423doc.expand_doc_tip=à€žà€°à¥à€µ à€®à€Ÿà€¹à€¿à€€à¥€ à€¬à€˜à€Ÿ
  3524doc.contract_doc_b=à€®à€œà€•à¥‚à€° à€žà€‚à€•à¥à€·à€¿à€ªà¥à€€ à€•à€Ÿ
  3625doc.contract_doc_tip=à€žà€§à¥à€¯à€Ÿ à€šà€¿à€µà€¡ à€•à¥‡à€²à¥‡à€²à€¯à€Ÿ à€µà€¿à€­à€Ÿà€—à€Ÿà€€à¥€à€² à€®à€Ÿà€¹à€¿à€€à¥€ à€¬à€˜à€Ÿ
  37 
  3826doc.expand_contents_b=à€
  3927à€šà¥à€•à¥à€°à€®à€£à€¿à€•à€Ÿ à€µà€¿à€žà¥à€€à€Ÿà€°à€Ÿà€šà¥‡ à€¬à€˜à€Ÿ
   
  4533doc.detach_page_b=à€µà€¿à€¯à¥à€•à¥à€€ à€•à€°à€Ÿ
  4634doc.detach_page_tip=à€¹à¥‡ à€ªà€Ÿà€š à€šà€µà¥€à€š à€–à€¿à€¡à€•à¥€à€®à€§à¥à€¯à¥‡ à€‰à€˜à€¡à€Ÿ
  47 param.sortBy.1=à€“à€³à¥€à€€
  48 param.sortBy.0=à€šà¥ˆà€žà€°à¥à€—à€¿à€•
  49 param.fqf=à€•à¥à€·à¥‡à€€à¥à€°à¥‡
  50 param.fqf.all=à€žà€°à¥à€µ à€•à¥à€·à¥‡à€€à¥à€°à¥‡
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_nl.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=Greenstone Digital Library Software
  12home_b=HOOFDPAGINA
   3help_b=HELP
  24pref_b=PREFERENTIES
  3 help_b=HELP
  4 about_t=Informatie-pagina
  5 gsdl=Greenstone Digital Library Software
  65home_tip=Hoofdpagina
  76help_tip=Helppagina
  87pref_tip=Het veranderen van preferenties
  9 home_t=Hoofdpagina
  108aboutpage=informatie over deze collectie
  11 about.howtofind=Het opsporen van informatie
   9query.wordcount=aantal woorden:
   10query.nodocsmatch=Geen documenten gevonden.
   11query.onedocsmatch=1 document gevonden.
   12query.matches=passende teksten
  1213pref.searchpref=Zoek preferenties
  1314pref.prespref=Presentatie preferenties
   
  1516pref.encoding=Encodering:
  1617pref.all=alle
  17 query.wordcount=aantal woorden:
  18 query.nodocsmatch=Geen documenten gevonden.
  19 query.onedocsmatch=1 document gevonden.
  20 query.matches=passende teksten
  21 document.gotopage=Ga naar pagina
  2218doc.expand_doc_b=TEKST<br />UITBREIDEN
  2319doc.expand_doc_tip=Hele tekst weergeven
   
  3026doc.detach_page_b=NIEUW<br />VENSTER
  3127doc.detach_page_tip=Open en nieuw venster voor deze pagina
  32 param.sortBy.1=gestaffelde
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_pl.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=Program Biblioteki Cyfrowej Greenstone
  12home_b=STRONA GŁÓWNA
   3help_b=POMOC
  24pref_b=PREFERENCJE
  3 help_b=POMOC
  4 about_t=Informacje
  5 texticonpdf=PrzeglÄ
  6 daj dokument w formacie PDF
  7 texticonps=PrzeglÄ
  8 daj dokument w formacie PostScript
  9 texticonrtf=PrzeglÄ
  10 daj dokument w formacie RTF
  11 texticonmsword=PrzeglÄ
  12 daj dokument w formacie Microsoft Word
  13 texticonppt=PrzeglÄ
  14 daj dokument w formacie PowerPoint
  15 texticonxls=PrzeglÄ
  16 daj dokument w formacie Microsoft Excel
  17 gsdl=Program Biblioteki Cyfrowej Greenstone
  185home_tip=Strona główna
  196help_tip=Pomoc
  207pref_tip=Zmiana preferencji
  21 home_t=Strona główna
  22 home.aboutgs=O Greenstonie
  238aboutpage=Informacje o kolekcji
  24 about.howtofind=Jak znaleźć informacje w kolekcji {0}
   9query.wordcount=Liczba słów:
   10query.nodocsmatch=Brak wyników
   11query.onedocsmatch=znaleziono 1 dokument
   12query.results=wyniki
   13query.matches=Dopasowania
  2514pref.searchpref=Preferencje wyszukiwania
  2615pref.prespref=Preferencje prezentacji
   
  2918pref.all=wszystkie
  3019pref.set_prefs=zapisz preferencje
  31 query.wordcount=Liczba słów:
  32 query.nodocsmatch=Brak wyników
  33 query.onedocsmatch=znaleziono 1 dokument
  34 query.matches=Dopasowania
  35 query.results=wyniki
  36 document.gotopage=przejdź do strony
  3720doc.expand_doc_b=ROZWIŃ<br />TEKST
  3821doc.expand_doc_tip=Wyświetlaj cały tekst
   
  4629doc.detach_page_b=NOWE OKNO
  4730doc.detach_page_tip=Otwórz stronę w nowym oknie
  48 param.sortBy.1=nr pozycji na liście
  49 param.sortBy.0=naturalny
  50 param.fqf=... w polu
  51 param.fqf.all=wszystkie pola
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_prs.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=نرÙ
   2 Ø§ÙØ²Ø§Ø± كتاؚخانه ديجيتال گرين استون
  13home_b=خانه
  2 pref_b=ترجیحات
  34help_b=راهنÙ
  45ايي
  5 about_t=درؚاره صفحه
  6 texticonpdf=رويت سند PDF
  7 texticonps=رويت سند ٟست اسكريٟت
  8 texticonrtf=رويت سند RTF
  9 texticonmsword=رویت سندMicrosoft Word
  10 texticonppt=رويت سند PowerPoint
  11 texticonxls=رويت سند Ù
  12 Ø§ÙŠÙƒØ±ÙˆØ³Ø§ÙØª اكسل
  13 gsdl=نرÙ
  14  Ø§ÙØ²Ø§Ø± كتاؚخانه ديجيتال گرين استون
   6pref_b=ترجیحات
  157home_tip=خانه
  168help_tip=صفحه راهنÙ
   
  1810pref_tip=تغيير تن؞يÙ
  1911ات
  20 home_t=خانه
  21 home.aboutgs=در ؚاره گرین ستون
  2212aboutpage=درؚاره اين Ù
  2313جÙ
  2414وعه
  25 about.howtofind=چگونه اطلاعاتی درÙ
  26 Ø¬Ù
  27 ÙˆØ¹Ù‡ {0} ؚیاؚیÙ
  28  
   15query.wordcount=تعداد کلÙ
   16ه :
   17query.nodocsmatch=سندی Ù
   18طاؚق جستجو یافت ن؎د .
   19query.onedocsmatch=1سند ؚا ٟرس وجو Ù
   20طاؚقت دارد.
   21query.results=نتایج
   22query.matches=تطؚیق Ù
   23ی کند
  2924pref.searchpref=جستجوی ترجیحات
  3025pref.prespref=ارا؊ه تن؞یÙ
   
  3530ه
  3631pref.set_prefs=ترتیؚ الویتها
  37 query.wordcount=تعداد کلÙ
  38 Ù‡ :
  39 query.nodocsmatch=سندی Ù
  40 Ø·Ø§ØšÙ‚ جستجو یافت ن؎د .
  41 query.onedocsmatch=1سند ؚا ٟرس وجو Ù
  42 Ø·Ø§ØšÙ‚ت دارد.
  43 query.matches=تطؚیق Ù
  44 ÛŒ کند
  45 query.results=نتایج
  46 document.gotopage=ؚرو ØšÙ‡ صفحه
  4732doc.expand_doc_b=ؚازكردن Ù
  4833تن
   
  6954doc.detach_page_b=جداسازي
  7055doc.detach_page_tip=ؚاز کردن صفحه در کلیکین جدید
  71 param.sortBy.1=درجه ؚندی ؎ده
  72 
  73 param.sortBy.0=طؚیعی
  74 param.fqf=... در فیلد
  75 param.fqf.all=هÙ
  76 Ù‡ ر؎ته ها
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_ps.properties

  r26483 r26581  
  11home_b=کور
   2help_b=لارښوونه
  23pref_b=خوښی
  3 help_b=لارښوونه
  4 about_t=دÙ
  5 Ø® ٟه اړه
  6 texticonpdf=دPDFسند ښکاره کړی
  7 texticonps=دPostScriptسند ښکاره کړی
  8 texticonrtf=د RTFسند ښکاره کړی
  9 texticonmsword=دMicrosoft Wordسند ښکاره کړی
  10 texticonppt=دPowerPointسند ښکاره کړی
  11 texticonxls=دMicrosoft Excelسند ښکاره کړی
  124home_tip=کورٟاڌه
  135help_tip=لارښود Ù
  146Ø®
  157pref_tip=ستا دخوښی ؚدلونونه
  16 home_t=کورٟاڌه
  17 home.aboutgs=دګرین سٌون ٟه اړه
  188aboutpage=ددی ٌولګی ٟه اړه
  19 about.howtofind=Ú
  20 Ù†Ú«Ù‡ کولای ØŽÙˆ چی د {0} ٌولګه کی Ù
  21 Ø¹Ù„ÙˆÙ
  22 Ø§Øª ترلاسه کړو
   9query.wordcount=دلغاتو ØŽÙ
   10یرنه
   11query.nodocsmatch=اسناد دٟوښتنی سره سÙ
   12ون نه خوری.
   13query.onedocsmatch=1سند دٟوښتنی سره سÙ
   14ون خوری
   15query.results=ٟایلی
   16query.matches=سÙ
   17ونونه
  2318pref.searchpref=دخوښو ٟلٌنه
  2419pref.prespref=وړاندیز ØŽÙˆÛŒ خوښی
   
  2924pref.all=ٌول
  3025pref.set_prefs=دخوښی ترتیؚول
  31 query.wordcount=دلغاتو ØŽÙ
  32 ÛŒØ±Ù†Ù‡
  33 query.nodocsmatch=اسناد دٟوښتنی سره سÙ
  34 ÙˆÙ† نه خوری.
  35 query.onedocsmatch=1سند دٟوښتنی سره سÙ
  36 ÙˆÙ† خوری
  37 query.matches=سÙ
  38 ÙˆÙ†ÙˆÙ†Ù‡
  39 query.results=ٟایلی
  40 document.gotopage=Ù
  41 Ø® ته لاړ؎ه
  4226doc.expand_doc_b=دÙ
  4327تن ٟراخول
   
  5943doc.detach_page_tip=داÙ
  6044Ø® ٟه یوه نوی کړکی کی خلاص کړی
  61 param.sortBy.1=درجه ؚندی ØŽÙˆÛŒ
  62 param.sortBy.0=طؚیعی
  63 param.fqf=...ٟه ساحه کی
  64 param.fqf.all=ٌولی ساحی
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_pt-br.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=Greenstone Digital Library Software
  12home_b=PRINCIPAL
   3help_b=AJUDA
  24pref_b=PREFERÊNCIAS
  3 help_b=AJUDA
  4 about_t=Página Sobre
  5 gsdl=Greenstone Digital Library Software
  65home_tip=Página Principal
  76help_tip=Página Ajuda
  87pref_tip=Mudar suas preferências
  9 home_t=Página Principal
  108aboutpage=Sobre esta coleção
  11 about.howtofind=Como encontrar informações
   9query.wordcount=Palavras contadas:
   10query.nodocsmatch=Nenhum documento encontrado.
   11query.onedocsmatch=1 documento encontrado.
   12query.matches=Consulta
  1213pref.searchpref=Preferências de busca
  1314pref.prespref=Preferências da apresentação
   
  1516pref.encoding=Código:
  1617pref.all=todos
  17 query.wordcount=Palavras contadas:
  18 query.nodocsmatch=Nenhum documento encontrado.
  19 query.onedocsmatch=1 documento encontrado.
  20 query.matches=Consulta
  21 document.gotopage=ir para página
  2218doc.expand_doc_b=AMPLIAR<br />TEXTO
  2319doc.expand_doc_tip=Exibir todo texto
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_pt-pt.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=Software da Biblioteca Digital Greenstone
  12home_b=ÍNICIO
   3help_b=AJUDA
  24pref_b=PREFERÊNCIAS
  3 help_b=AJUDA
  4 about_t=Página Sobre
  5 texticonpdf=Ver o documento PDF
  6 texticonps=Ver o documento PostScript
  7 texticonrtf=Ver o documento RTF
  8 texticonmsword=Ver o documento Microsoft Word
  9 texticonppt=Ver o documento PowerPoint
  10 texticonxls=Ver o documento Microsoft Excell
  11 gsdl=Software da Biblioteca Digital Greenstone
  125home_tip=Página Ínicial
  136help_tip=Página de Ajuda
  147pref_tip=Mudar as preferências
  15 home_t=Página Ínicial
  168aboutpage=Sobre esta coleção
  17 about.howtofind=Como encontrar informação na colecção {0}
   9query.wordcount=Palavras contadas:
   10query.nodocsmatch=Não foi encontrato nenhum documento.
   11query.onedocsmatch=1 documento encontrado.
   12query.results=resultados
   13query.matches=Resultados
  1814pref.searchpref=Preferências de pesquisa
  1915pref.prespref=Preferências de apresentação
   
  2218pref.all=todos
  2319pref.set_prefs=definir preferências
  24 query.wordcount=Palavras contadas:
  25 query.nodocsmatch=Não foi encontrato nenhum documento.
  26 query.onedocsmatch=1 documento encontrado.
  27 query.matches=Resultados
  28 query.results=resultados
  29 document.gotopage=ir para página
  3020doc.expand_doc_b=EXPANDIR<br />TEXTO
  3121doc.expand_doc_tip=Mostrar todo o texto
   
  3828doc.detach_page_b=SEPARAR
  3929doc.detach_page_tip=Abrir esta página numa nova janela
  40 param.sortBy.1=ordenado
  41 param.sortBy.0=natural
  42 param.fqf=... no campo
  43 param.fqf.all=todos os campos
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_ro.properties

  r26483 r26581  
   1gsdl=Greenstone Digital Library Software
  12home_b=HOME
   3help_b=ASISTENŢĂ
  24pref_b=PREFERINÅ¢E
  3 help_b=ASISTENŢĂ
  4 about_t=Pagina Despre
  5 texticonpdf=Afişează documentul PDF
  6 texticonps=Afişează documentul PostScript
  7 texticonrtf=Afişează documentul RTF
  8 texticonmsword=Afişează documentul Microsoft Word
  9 texticonppt=Afişează documentul PowerPoint
  10 texticonxls=Afişeazp documentul Excel
  11 gsdl=Greenstone Digital Library Software
  125home_tip=Pagina home
  136help_tip=Pagina de asistenţă
  147pref_tip=Schimbarea preferinţelor
  15 home_t=Pagina home
  16 home.aboutgs=Despre Greenstone
  178aboutpage=Despre această colecţie
  18 about.howtofind=Cum să găseşti informaÅ£ie în {0} collection
   9query.wordcount=Numărul cuvintelor:
   10query.nodocsmatch=Nici un document nu s-a potrivit criteriilor
   11query.onedocsmatch=1 document s-a potrivit criteriilor de căutare.
   12query.results=rezultate
   13query.matches=Se potrivesc
  1914pref.searchpref=Preferinţe de căutare
  2015pref.prespref=Preferinţele prezentării
   
  2318pref.all=toate
  2419pref.set_prefs=setarea preferinţelor
  25 query.wordcount=Numărul cuvintelor:
  26 query.nodocsmatch=Nici un document nu s-a potrivit criteriilor
  27 query.onedocsmatch=1 document s-a potrivit criteriilor de căutare.
  28 query.matches=Se potrivesc
  29 query.results=rezultate
  30 document.gotopage=mergi la pagina
  3120doc.expand_doc_b=DESCHIDE TEXTUL
  3221doc.expand_doc_tip=Afişează tot textul
   
  3928doc.detach_page_b=DETAŞEAZĂ
  4029doc.detach_page_tip=Deschide această pagină într-o nouă fereastră
  41 param.sortBy.1=ordonat
  42 param.sortBy.0=natural
  43 param.fqf=... în câmp
  44 param.fqf.all=câmpurile
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_ru.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=ЭлектрПММая бОблОПтека ГрОМстПуМ
  12home_b=НАЧАЛО
   3help_b=ПОМОЩЬ
  24pref_b=НАСТРОЙКИ
  3 help_b=ПОМОЩЬ
  4 about_t=О прПграЌЌе
  5 texticonpdf=ПрПсЌПтр ЎПкуЌеМта АкрПбат PDF
  6 texticonps=ПрПсЌПтр ЎПкуЌеМта PostScript
  7 texticonrtf=ПрПсЌПтр ЎПкуЌеМта RTF
  8 texticonmsword=ПрПсЌПтр ЎПкуЌеМта Microsoft Word
  9 texticonppt=ПрПсЌПтр ЎПкуЌеМта презеМтацОО PPT
  10 texticonxls=ПрПсЌПтр ЎПкуЌеМта Microsoft Excel
  11 gsdl=ЭлектрПММая бОблОПтека ГрОМстПуМ
  125home_tip=ДПЌашМяя страМОца
  136help_tip=СтраМОца пПЌПщО
  147pref_tip=ИзЌеМеМОе МастрПек
  15 home_t=ДПЌашМяя страМОца
  16 home.aboutgs=О Greenstone
  178aboutpage=НеЌМПгП П кПллекцОО
  18 about.howtofind=Как Оскать ОМфПрЌацОю
   9query.wordcount=КПлОчествП вÑ
   10ПжЎеМОй:
   11query.nodocsmatch=ДПкуЌеМтПв уЎПвлетвПряющОÑ
   12 Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐŸÑÑƒ Ме МайЎеМП.
   13query.onedocsmatch=1 ЎПкуЌеМт уЎПвлетвПряет запрПсу.
   14query.results=вÑ
   15ПжЎеМОй
   16query.matches=Результаты
  1917pref.searchpref=НастрПйкО пПОска
  2018pref.prespref=НастрПйкО ОМтерфейса
   
  2321pref.all=все
  2422pref.set_prefs=устаМПвОть преЎпПчтеМОя
  25 query.wordcount=КПлОчествП вÑ
  26 ÐŸÐ¶ÐŽÐµÐœÐžÐ¹:
  27 query.nodocsmatch=ДПкуЌеМтПв уЎПвлетвПряющОÑ
  28  Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐŸÑÑƒ Ме МайЎеМП.
  29 query.onedocsmatch=1 ЎПкуЌеМт уЎПвлетвПряет запрПсу.
  30 query.matches=Результаты
  31 query.results=вÑ
  32 ÐŸÐ¶ÐŽÐµÐœÐžÐ¹
  33 document.gotopage=перейтО Ма страМОцу
  3423doc.expand_doc_b=ВЕСЬ<br />ТЕКСТ
  3524doc.expand_doc_tip=ППказать весь текст
   
  4332doc.detach_page_b=НОВОЕ<br />ОКНО
  4433doc.detach_page_tip=Открыть страМОцу в МПвПЌ ПкМе
  45 param.sortBy.1=упПряЎПчеММый
  46 param.sortBy.0=ПбычМый
  47 param.fqf=... в пПле
  48 param.fqf.all=все пПля
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_si.properties

  r26483 r26581  
   1gsdl=Greenstone සංඛිත ඎුස්තකාග ඞෘදුකාංගය
  12home_b=ඞුග් ඎි‍ටුව
   3help_b=උඎකාර
  24pref_b=කැඞැත්ත
  3 help_b=උඎකාර
  4 about_t=ඞෙඞ ඎිටුව ගැන
  5 texticonpdf=PDF දත්තගොනුව බගන්න
  6 texticonps=PostScript දත්තගොනුව බගන්න
  7 texticonrtf=RTF දත්තගොනුව බගන්න
  8 texticonmsword=Microsoft Word  දත්තගොනුව බගන්න
  9 texticonppt=PowerPoint  දත්තගොනුව බගන්න
  10 texticonxls=Microsoft Excel  දත්තගොනුව බගන්න
  11 gsdl=Greenstone සංඛිත ඎුස්තකාග ඞෘදුකාංගය
  125home_tip=ඞව්/ඞුග් ඎි‍ටුව
  136help_tip=උඎකාරී/උද‍ව් ඎිටුව
  147pref_tip=ඔබ‍ෙග් ඞනාඎයන් ‍ෙවනස් කරන්න
  15 home_t=ඞව්/ඞුග් ඎි‍ටුව
  168aboutpage=ඞෙඞ එකතු‍ව ඎිà·
  179ිබඳ
  18 document.gotopage=ඎිටුවට යන්න
  1910doc.expand_doc_b=විශාගිත ‍ෙඎà·
  2011
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_sk.properties

  r26483 r26581  
   1gsdl=Softvér digitálnej kniÅŸnice Greenstone
  12home_b=DOMOV
   3help_b=POMOC
  24pref_b=NASTAVENIA
  3 help_b=POMOC
  4 about_t=O kniÅŸnici
  5 texticonpdf=Ukáş PDF dokument
  6 texticonps=PozrieÅ¥ PostScript dokument
  7 texticonrtf=PozrieÅ¥ RTF dokument
  8 texticonmsword=Ukáş dokument Microsoft Word
  9 texticonppt=Ukáş PowerPoint dokument
  10 texticonxls=PozrieÅ¥ Microsoft Excel dokument
  11 gsdl=Softvér digitálnej kniÅŸnice Greenstone
  125home_tip=Domovská stránka
  136help_tip=Pomoc
  147pref_tip=Zmeniť nastavania
  15 home_t=Domovská stránka
  16 home.aboutgs=O Greenstone
  178aboutpage=O tejto zbierke
  18 about.howtofind=Ako nájsÅ¥ informácie v zbierke {0}
   9query.wordcount=Počet slov:
   10query.nodocsmatch=Åœiadne dokumenty nevyhovujú vaÅ¡ej poÅŸiadavke.
   11query.onedocsmatch=1 dokument vyhovuje poÅŸiadavke.
   12query.results=záznamov
   13query.matches=VÃœsledky
  1914pref.searchpref=Nastavenia vyhğadávania
  2015pref.prespref=Nastavenie prezentácie
   
  2318pref.all=všetko
  2419pref.set_prefs=uloÅŸ nastavenia
  25 query.wordcount=Počet slov:
  26 query.nodocsmatch=Åœiadne dokumenty nevyhovujú vaÅ¡ej poÅŸiadavke.
  27 query.onedocsmatch=1 dokument vyhovuje poÅŸiadavke.
  28 query.matches=VÃœsledky
  29 query.results=záznamov
  30 document.gotopage=choď na stránku
  3120doc.expand_doc_b=ROZBALIÅ€ TEXT
  3221doc.expand_doc_tip=Zobraziť celÜ text
   
  3928doc.detach_page_b=OTVORIÅ€ V NOVOM OKNE
  4029doc.detach_page_tip=Otvoriť stránku v novom okne
  41 param.sortBy.1=klasifikovanÃœ
  42 param.sortBy.0=prirodzenÃœ
  43 param.fqf=... V poli
  44 param.fqf.all=vÅ¡etky polia
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_sr.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=Softver za digitalne biblioteke Greenstone
  12home_b=PRISTUPNA STRANICA
   3help_b=POMOĆ
  24pref_b=PODEÅ AVANJA
  3 help_b=POMOĆ
  4 about_t=O stranici
  5 texticonpdf=Prikazivanje dokumenta u PDF formatu
  6 texticonps=Prikazivanje dokumenta u PostScript formatu
  7 texticonrtf=Prikazivanje dokumenta u RTF formatu
  8 texticonmsword=Prikazivanje dokumenta u Word-u
  9 texticonppt=Prikazivanje dokumenta u PowerPoint-u
  10 texticonxls=Prikazivanje dokumenta u Excel-u
  11 gsdl=Softver za digitalne biblioteke Greenstone
  125home_tip=Pristupna stranica
  136help_tip=Stranica za pomoć
  147pref_tip=Promena podešavanja
  15 home_t=Pristupna stranica
  168aboutpage=O ovoj kolekciji
  17 about.howtofind=Kako pronaći informacije u {0} kolekciji
   9query.wordcount=Broj reči:
   10query.nodocsmatch=Nijedan dokument nije zadovoljio upit.
   11query.onedocsmatch=1 dokument zadovoljava upit.
   12query.results=rezultati
   13query.matches=Rezultati
  1814pref.searchpref=Podešavanja pretraşivanja
  1915pref.prespref=Podešavanja prezentacije
   
  2218pref.all=sve
  2319pref.set_prefs=podešavanja
  24 query.wordcount=Broj reči:
  25 query.nodocsmatch=Nijedan dokument nije zadovoljio upit.
  26 query.onedocsmatch=1 dokument zadovoljava upit.
  27 query.matches=Rezultati
  28 query.results=rezultati
  29 document.gotopage=idi na stranicu
  3020doc.expand_doc_b=PRIKAZIVANJE<br />TEKSTA
  3121doc.expand_doc_tip=Prikazivanje celokupnog teksta
   
  3828doc.detach_page_b=NOVI<br />PROZOR
  3929doc.detach_page_tip=Otvaranje stranice u novom prozoru
  40 param.sortBy.1=rangirano
  41 param.sortBy.0=prirodni
  42 param.fqf=... U polju
  43 param.fqf.all=sva polja
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_ta.properties

  r26483 r26581  
  22home_tip=இல்லப்பக்கம்
  33help_tip=உ஀விசெய்
  4 home_t=இல்லப்பக்கம்
  54aboutpage=஀ொகுப்பு ஀ொடர்படக
  6 about.howtofind={0} ஀ொகு஀஀லில் ஀கவல்களை எப்படி ஀ேடல்
   5query.wordcount=வடர்஀்஀ை எண்ணு஀ல்:
   6query.nodocsmatch=கேள்விககடன ஆவணம் இல்லை ी
   7query.onedocsmatch=கேள்விககடன ஆவணம் ी
   8query.matches=இணையடனவைகள்
  79pref.searchpref=஀ேடல் விருப்பங்கள்
  810pref.prespref=ஆஜர்படு஀்஀ல் விருப்பங்கள்
   
  1113pref.all=முஎு
  1214pref.set_prefs=கோவை விருப்பங்கள்
  13 query.wordcount=வடர்஀்஀ை எண்ணு஀ல்:
  14 query.nodocsmatch=கேள்விககடன ஆவணம் இல்லை ी
  15 query.onedocsmatch=கேள்விககடன ஆவணம் ी
  16 query.matches=இணையடனவைகள்
  1715doc.detach_page_tip=பு஀ிய சடளர஀்஀ில் இச்஀ பக்க஀்஀ை ஀ிற ी
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_te.properties

  r26483 r26581  
  22home_tip=ముఖ్య మౖచ పేజి
  33help_tip=ఞహటయ పేజి
  4 home_t=ముఖ్య మౖచ పేజి
  54aboutpage=ఇక్కడ ఞొగ్రహొ  గురిొచి
   5query.wordcount=పఊగమచొ
   6query.nodocsmatch=ఈ ప్రశ్చకు ఏఊి మ్యటచ్ కటలేఊు
   7query.onedocsmatch=ఈ ప్రశ్చ ఊఞ్ఀటవేజుఀో  కలిఞిొఊి
   8query.matches=కలిఞిొఊి
  69pref.searchpref=ప్రటధమికఀ శోధిొచొడి
  710pref.prespref=ప్రఊర్శిొచఊగ్గ ప్రటధమికఀ
   
  1114చ్చి
  1215pref.set_prefs=ప్రటధమికఀ చిర్ణయిొచుకోొడి
  13 query.wordcount=పఊగమచొ
  14 query.nodocsmatch=ఈ ప్రశ్చకు ఏఊి మ్యటచ్ కటలేఊు
  15 query.onedocsmatch=ఈ ప్రశ్చ ఊఞ్ఀటవేజుఀో  కలిఞిొఊి
  16 query.matches=కలిఞిొఊి
  1716doc.detach_page_tip=ఈ పేజీలచు  చ్యు విొడోలో ఀెరిచి చూడొడి
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_th.properties

  r26483 r26581  
   1gsdl=àž‹àž­àžŸàž—à¹Œà¹àž§àž£à¹Œàž«à¹‰àž­àž‡àžªàž¡àžžàž”àž”àžŽàžˆàžŽàž•àž­àž¥àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™
  12home_b=àž«àž™à¹‰àž²à¹àž£àž
   3help_b=àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹€àž«àž¥àž·àž­
  24pref_b=àžªàžŽàž—àž˜àžŽàžžàžŽà¹€àžšàž©
  3 help_b=àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹€àž«àž¥àž·àž­
  4 about_t=à¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àžàž±àžšàž«àž™à¹‰àž²
  5 texticonpdf=àžžàžŽàžˆàž²àž£àž“àž²à¹€àž­àžàžªàž²àž£àžžàžµàž”àžµà¹€àž­àžŸ
  6 texticonps=àžžàžŽàžˆàž²àž£àž“àž²à¹€àž­àžàžªàž²àž£àž„àž³àž¥àž‡àž—à¹‰àž²àž¢
  7 texticonrtf=àžžàžŽàžˆàž²àž£àž“àž²à¹€àž­àžàžªàž²àž£àž­àž²àž£à¹Œàž—àžµà¹€àž­àžŸ
  8 texticonmsword=àžžàžŽàžˆàž²àž£àž“àž²à¹€àž­àžàžªàž²àž£à¹„àž¡à¹‚àž„àž£àž‹àž­àžŸàž—à¹Œà¹€àž§àžŽàž£à¹Œàž”
  9 texticonppt=àžžàžŽàžˆàž²àž£àž“àž²à¹€àž­àžàžªàž²àž£àžžàž²àž§à¹€àž§àž­àž£à¹Œàžžàž­àž¢àž—à¹Œ
  10 texticonxls=àžžàžŽàžˆàž²àž£àž“àž²à¹€àž­àžàžªàž²àž£à¹„àž¡à¹‚àž„àž£àž‹àž­àžŸàž—à¹Œà¹€àž­àžà¹€àž‹àž¥
  11 gsdl=àž‹àž­àžŸàž—à¹Œà¹àž§àž£à¹Œàž«à¹‰àž­àž‡àžªàž¡àžžàž”àž”àžŽàžˆàžŽàž•àž­àž¥àžàž£àžµàž™àžªà¹‚àž•àž™
  125home_tip=àž«àž™à¹‰àž²à¹àž£àž
  136help_tip=àž«àž™à¹‰àž²àžŠà¹ˆàž§àž¢à¹€àž«àž¥àž·àž­
  147pref_tip=àžàž²àž£à¹€àž›àž¥àžµà¹ˆàž¢àž™àžªàžŽàž—àž˜àžŽàžžàžŽà¹€àžšàž©àž‚àž­àž‡àž„àžžàž“
  15 home_t=àž«àž™à¹‰àž²à¹àž£àž
  168aboutpage=à¹€àžàžµà¹ˆàž¢àž§àžàž±àžšàžàž²àž£àž£àž§àž¡àž•àž±àž§àžàž±àž™
  17 about.howtofind=àž„à¹‰àž™àž«àž²àž‚à¹‰àž­àž¡àž¹àž¥à¹ƒàž™àžàž²àž£à¹€àžà¹‡àžšàžªàž°àžªàž¡àž­àž¢à¹ˆàž²àž‡à¹„àž£
   9query.wordcount=àžàž²àž£àž™àž±àžšàž„àž³
   10query.nodocsmatch=à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµà¹€àž­àžàžªàž²àž£àž•àž£àž‡àžàž±àžšàž‚à¹‰àž­àž‹àž±àžàž–àž²àž¡
   11query.onedocsmatch=àž¡àžµà¹€àž­àžàžªàž²àž£ 1 àž‰àžšàž±àžšàž—àžµà¹ˆàž•àž£àž‡àžàž±àžšàž‚à¹‰àž­àž‹àž±àžàž–àž²àž¡
   12query.results=àžœàž¥àž¥àž±àžžàž˜à¹Œ
   13query.matches=àž•àž£àž‡àžàž±àž™
  1814pref.searchpref=àž„à¹‰àž™àž«àž²àžªàžŽàž—àž˜àžŽàžžàžŽà¹€àžšàž©
  1915pref.prespref=à¹àžªàž”àž‡àžªàžŽàž—àž˜àžŽàžžàžŽà¹€àžšàž©
   
  2218pref.all=àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”
  2319pref.set_prefs=àžªàž£à¹‰àž²àž‡àžªàžŽàž—àž˜àžŽàžžàžŽà¹€àžšàž©
  24 query.wordcount=àžàž²àž£àž™àž±àžšàž„àž³
  25 query.nodocsmatch=à¹„àž¡à¹ˆàž¡àžµà¹€àž­àžàžªàž²àž£àž•àž£àž‡àžàž±àžšàž‚à¹‰àž­àž‹àž±àžàž–àž²àž¡
  26 query.onedocsmatch=àž¡àžµà¹€àž­àžàžªàž²àž£ 1 àž‰àžšàž±àžšàž—àžµà¹ˆàž•àž£àž‡àžàž±àžšàž‚à¹‰àž­àž‹àž±àžàž–àž²àž¡
  27 query.matches=àž•àž£àž‡àžàž±àž™
  28 query.results=àžœàž¥àž¥àž±àžžàž˜à¹Œ
  29 document.gotopage=à¹„àž›àž—àžµà¹ˆàž«àž™à¹‰àž²
  3020doc.expand_doc_b=àž‚àž¢àž²àž¢à¹ƒàžˆàž„àž§àž²àž¡
  3121doc.expand_doc_tip=à¹àžªàž”àž‡àž–à¹‰àž­àž¢àž„àž³àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”
   
  3828doc.detach_page_b=àž–àž­àž”àž­àž­àž
  3929doc.detach_page_tip=à¹€àž›àžŽàž”àž«àž™à¹‰àž²àž™àžµà¹‰à¹ƒàž™àž«àž™à¹‰àž²àž•à¹ˆàž²àž‡à¹ƒàž«àž¡à¹ˆ
  40 param.fqf=
 à¹ƒàž™àžªàž²àž‚àž²
  41 param.fqf.all=àžªàž²àž‚àž²àž—àž±à¹‰àž‡àž«àž¡àž”
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_tr.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=Greenstone Sanal KÃŒtÃŒphane Yazılımı
  12home_b=ANA SAYFA
   3help_b=YARDIM
  24pref_b=TERCÄ°HLER
  3 help_b=YARDIM
  4 about_t=Hakkında sayfası
  5 texticonpdf=PDF belgesini görÃŒntÃŒle
  6 texticonps=PostScript belgesini görÃŒntÃŒle
  7 texticonrtf=RTF belgesini görÃŒntÃŒle
  8 texticonmsword=Word belgesini görÃŒntÃŒle
  9 texticonppt=PowerPoint belgesini görÃŒntÃŒle
  10 texticonxls=Microsoft Excel belgesini görÃŒntÃŒle
  11 gsdl=Greenstone Sanal KÃŒtÃŒphane Yazılımı
  125home_tip=Ana sayfa
  136help_tip=Yardım
  147pref_tip=Ayarlarınızı Değiştirmek
  15 home_t=Ana sayfa
  16 home.aboutgs=Greenstone
  178aboutpage=Bu Koleksiyon hakkında
  18 about.howtofind={0} koleksiyonu
   9query.wordcount=SözcÃŒk sayısı:
   10query.nodocsmatch=Arama sonucu bulunamadı.
   11query.onedocsmatch=1 belge bulundu.
   12query.results=sonuç
   13query.matches=Eşleştirildi
  1914pref.searchpref=Arama tercihleri
  2015pref.prespref=GörÌnÌm tercihleri
   
  2318pref.all=TÌmÌ
  2419pref.set_prefs=tercihleri kaydet
  25 query.wordcount=SözcÃŒk sayısı:
  26 query.nodocsmatch=Arama sonucu bulunamadı.
  27 query.onedocsmatch=1 belge bulundu.
  28 query.matches=Eşleştirildi
  29 query.results=sonuç
  30 document.gotopage=sayfaya git
  3120doc.expand_doc_b=METNİ<br />GENİŞLET
  3221doc.expand_doc_tip=TÌm metni göster
   
  3928doc.detach_page_b=AÇ
  4029doc.detach_page_tip=sayfayı yeni pencerede aç
  41 param.sortBy.1=sıralı
  42 param.sortBy.0=basit
  43 param.fqf=... alanda
  44 param.fqf.all=tÃŒm alanlar
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_uk.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=Greenstone Digital Library Software
  12home_b=ДОМАКНЯ СТОРІНКА
   3help_b=ДОПОМОГА
  24pref_b=НАЛАКТУВАННЯ
  3 help_b=ДОПОМОГА
  4 texticonpdf=ПерегляМутО PDF ЎПкуЌеМт
  5 texticonps=ПерегляМутО PostScript ЎПкуЌеМт
  6 texticonrtf=ПерегляМутО RTF ЎПкуЌеМт
  7 texticonmsword=ПерегляМутО Microsoft Word ЎПкуЌеМт
  8 texticonppt=ПерегляМутО PowerPoint ЎПкуЌеМт
  9 texticonxls=ПерегляМутО Microsoft Excel ЎПкуЌеМт
  10 gsdl=Greenstone Digital Library Software
  115help_tip=СтПріМка ЎПпПЌПгО
  126pref_tip=ЗЌіМОтО Ваші МалаштуваММя
  137aboutpage=ПрП цю кПлекцію
  14 about.howtofind=Як шукатО іМфПрЌацію в кПлекції {0}
   8query.nodocsmatch=НеЌає ЎПкуЌеМтів, щП віЎпПвіЎають запОту.
   9query.onedocsmatch=1 ЎПкуЌеМт віЎпПвіЎає запОту.
   10query.results=результатО
   11query.matches=СпівпаЎаММя
  1512pref.searchpref=НалаштуваММя пПшуку
  1613pref.interfacelang=МПва іМтерфейсу:
   
  1815pref.all=все
  1916pref.set_prefs=вОставОтО МалаштуваММя
  20 query.nodocsmatch=НеЌає ЎПкуЌеМтів, щП віЎпПвіЎають запОту.
  21 query.onedocsmatch=1 ЎПкуЌеМт віЎпПвіЎає запОту.
  22 query.matches=СпівпаЎаММя
  23 query.results=результатО
  24 document.gotopage=перейтО Ма стПріМку
  2517doc.expand_doc_b=РОЗГОРНУТИ<br />ТЕКСТ
  2618doc.expand_doc_tip=ППказатО весь текст
   
  3123doc.detach_page_b=ВІД'ЄДНАТИ
  3224doc.detach_page_tip=ВіЎкрОтО стПріМку в МПвПЌу вікМі
  33 param.sortBy.0=прОрПЎМі
  34 param.fqf=... в пПлі
  35 param.fqf.all=всі пПля
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_ur.properties

  r26483 r26581  
   1gsdl=گرین سٹون ڈیجیٹل لاءؚریری سافٹ وی؊ر
  12help_b=Ù
  23دد
  3 texticonrtf=RTFدستاویز Ù
  4 Ù„اح؞ہ کریں
  5 gsdl=گرین سٹون ڈیجیٹل لاءؚریری سافٹ وی؊ر
  64home_tip=صفحہ اول
  7 home_t=صفحہ اول
   5query.wordcount=الفا؞ کی تعداد
   6query.matches=Ù
   7Ù
   8اثل
  89pref.searchpref=تلا؎ کرنے کی تن؞یÙ
  910ات
   
  1213pref.interfacelang=استعÙ
  1314ال ہونے والی زؚان
  14 query.wordcount=الفا؞ کی تعداد
  15 query.matches=Ù
  16 Ù
  17 Ø§Ø«Ù„
  1815doc.contract_doc_tip=صرف Ù
  1916نتخؚ کردہ حصہ کو دکڟاو
   
  2219تن
  2320doc.contract_contents_tip=فہرست اؚواؚ کو سکیڑو
  24 param.fqf.all=تÙ
  25 Ø§Ù
  26  Ù
  27 Ù†Ø¯Ø±Ø¬Ø§Øª
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_vi.properties

  r26546 r26581  
   1gsdl=Phần mềm thÆ° viện số Greenstone
  12home_b=Trang chủ
   3help_b=Hướng dẫn
  24pref_b=Thuộc tính
  3 help_b=Hướng dẫn
  4 pref_t=
  5 about_t=Giới thiệu
  6 texticonpdf=Xem tài liệu PDF
  7 texticonps=Xem tài liệu PostScript
  8 texticonrtf=Xem tài liệu RTF
  9 texticonmsword=Xem tài liệu Microsoft Word
  10 texticonppt=Xem tài liệu PowerPoint
  11 texticonxls=Xem tài liệu Microsoft Excel
  12 gsdl=Phần mềm thÆ° viện số Greenstone
  135home_tip=Trang chủ
  146help_tip=Hướng dẫn
  157pref_tip=Thay đổi những thuộc tính
  16 aboutpage=
   8pref_t=
   9aboutpage=Giới thiệu về bộ sÆ°u tập
  1710textframebrowser=Bạn phải có trình duyệt hiển thị được frame.
  18 home_t=Trang chủ
  19 home.aboutgs=Giới thiệu Greenstone
  20 aboutpage=Giới thiệu về bộ sÆ°u tập
  21 about.howtofind=Tìm kiếm thÃŽng tin trong bộ sÆ°u tập {0} nhÆ° thế nào
   11query.wordcount=Số từ xuất hiện:
   12query.nodocsmatch=KhÃŽng có tài liệu nào khớp với câu truy vấn.
   13query.onedocsmatch=1 tài liệu khớp với câu truy vấn.
   14query.results=các kết quả
   15query.matches=Khớp
  2216pref.searchpref=Thuộc tính tìm kiếm
  2317pref.prespref=Thuộc tính trình bày
   
  2620pref.all=tất cả
  2721pref.set_prefs=Thiết lập thuộc tính
  28 query.wordcount=Số từ xuất hiện:
  29 query.nodocsmatch=KhÃŽng có tài liệu nào khớp với câu truy vấn.
  30 query.onedocsmatch=1 tài liệu khớp với câu truy vấn.
  31 query.matches=Khớp
  32 query.results=các kết quả
  33 document.gotopage=đi đến trang
  3422doc.expand_doc_b=Mở rộng văn bản
  3523doc.expand_doc_tip=Hiển thị toàn bộ nội dung
   
  4230doc.detach_page_b=Mở cửa<br />sổ mới
  4331doc.detach_page_tip=Mở trang này trong một cửa sổ mới
  44 param.sortBy.1=được xếp hạng thứ
  45 param.sortBy.0=tá»± nhiên
  46 param.fqf=... trong trường
  47 param.fqf.all=tất cả các trường
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_zh-tr.properties

  r26483 r26581  
   1gsdl=Greenstone 敞䜍圖曞通軟體
  12home_b=驖頁
   3help_b=幫助
  24pref_b=個人偏奜蚭定頁
  3 help_b=幫助
  4 about_t=關斌頁
  5 texticonpdf=檢芖 PDF 文件
  6 texticonps=檢芖PostScript文件
  7 texticonrtf=檢芖RTF文件
  8 texticonmsword=檢芖Microsoft Word文件
  9 texticonppt=檢芖PowerPoint文件
  10 texticonxls=檢芖Microsoft Excel 文件
  11 gsdl=Greenstone 敞䜍圖曞通軟體
  125home_tip=驖頁
  136help_tip=垮助页
  147pref_tip=曎改個人偏奜
  15 home_t=驖頁
  16 home.aboutgs=關斌Greenstone
  178aboutpage=關斌這個資料庫
  18 about.howtofind=劂䜕圚{0}資料庫䞭扟資料
   9query.wordcount=笊合的字敞:
   10query.nodocsmatch=沒有文件笊合查詢的條件。
   11query.onedocsmatch=䞀仜文件笊合查詢的條件。
   12query.results=結果
   13query.matches=個笊合
  1914pref.searchpref=查詢個人偏奜
  2015pref.prespref=顯瀺個人偏奜蚭定
   
  2419šéƒš
  2520pref.set_prefs=蚭定個人偏奜
  26 query.wordcount=笊合的字敞:
  27 query.nodocsmatch=沒有文件笊合查詢的條件。
  28 query.onedocsmatch=䞀仜文件笊合查詢的條件。
  29 query.matches=個笊合
  30 query.results=結果
  31 document.gotopage=到該頁
  3221doc.expand_doc_b=展開文字
  3322doc.expand_doc_tip=顯珟文件å
   
  4130doc.detach_page_b=開啟新芖窗
  4231doc.detach_page_tip=圚新芖窗開啟歀頁
  43 param.sortBy.1=排名
  44 param.sortBy.0=自然
  45 param.fqf=... 圚領域
  46 param.fqf.all=å
  47 šéƒšæ¬„䜍
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_zh.properties

  r26483 r26581  
   1gsdl=绿宝石数字囟乊銆蜯件
  12home_b=䞻页
   3help_b=垮助
  24pref_b=选项
  3 help_b=垮助
  4 about_t=å
  5 ³äºŽé¡µ
  6 texticonpdf=浏览PDF文档
  7 texticonps=浏览PostScript文档
  8 texticonrtf=浏览RTF文档
  9 texticonmsword=浏览埮蜯Word文档
  10 texticonppt=浏览PowerPoint文档
  11 texticonxls=浏览埮蜯Excel文档
  12 gsdl=绿宝石数字囟乊銆蜯件
  135home_tip=䞻页
  146help_tip=垮助页
  157pref_tip=修改悚的选项
  16 home_t=䞻页
  17 home.aboutgs=å
  18 ³äºŽç»¿å®çŸ³ç³»ç»Ÿ
  198aboutpage=å
  209³äºŽæœ¬æ”¶è—
  21 about.howtofind=劂䜕圚{0}收藏å†
  22 æŸ¥æ‰Ÿä¿¡æ¯
   10query.wordcount=词语总计
   11query.nodocsmatch=没有文档笊合搜寻条件。
   12query.onedocsmatch=1䞪文档笊合查询条件。
   13query.results=结果
   14query.matches=笊合
  2315pref.searchpref=查询选项
  2416pref.prespref=星瀺选项
   
  2820šéƒš
  2921pref.set_prefs=讟眮选项
  30 query.wordcount=词语总计
  31 query.nodocsmatch=没有文档笊合搜寻条件。
  32 query.onedocsmatch=1䞪文档笊合查询条件。
  33 query.matches=笊合
  34 query.results=结果
  35 document.gotopage=铟接到页
  3622doc.expand_doc_b=展匀文本
  3723doc.expand_doc_tip=星瀺所有文本
   
  4733doc.detach_page_b=新窗口星瀺
  4834doc.detach_page_tip=圚新窗口星瀺本页
  49 param.sortBy.1=排名
  50 param.sortBy.0=自然
  51 param.fqf=
 圚域
  52 param.fqf.all=å
  53 šéƒš
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.