Changeset 28750


Ignore:
Timestamp:
12/06/13 17:41:22 (7 years ago)
Author:
ak19
Message:

Perlmodules module Kazakh and Russian translations. Many thanks to Kalima Tuenbaeva and Sergey Karpov.

Location:
main/trunk/greenstone2/perllib
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/perllib/strings_kk.properties

  r28478 r28750  
  7474# -- buildcol.pl --
  7575
   76buildcol.activate:buildcol біткеММеМ кейіМ activate.pl ПрыМЎау ,Пл ОМЎекстерЎің ПрМыМ ауыстыраЎы.
   77
  7678buildcol.archivedir:ҚайЎа арÑ
  7779ОвтарЎа бПлаЎы.
   
  8789buildcol.copying_back_cached_build:Кэш жасалғаМ прПграЌЌаМың керi көшiрЌесiÐœ алуы.
  8890
   91buildcol.copying_rss_items_rdf:көшіру RSS-items.rdf файл %s ЎейіМ %s
   92
  8993buildcol.create_images:ТалпыМыс жаңа кПллекцОяға арМалғаМ үМЎеЌеу бПйыМшаға суреттi жасау. Ол perl жазу скрОпт ЌүЌкiМЎiк беру үшiÐœ perl қПлайлы ЌПЎулЎарыЌеМ қатар ПрМататыМ Gimp МегiзЎелгеМ.
  9094
   
  98102
  99103buildcol.index:(егер Пл ПрМатылЌаса, барлық кескiМЎi файлЎа жасалаЎы ) құрастыруға арМалғаМ ОМЎекс.
   104
   105buildcol.indexname:Құру үшіМ көрсеткіштерЎің аттары  (кПМфОгурацОПМЎық файлЎа құрастырылаЎы,  егер Плар белгілеМбесе).
   106
   107buildcol.indexlevel:Құру үшіМ көрсеткіштер Ўеңгейі (кПМфОгурацОПМЎық файлЎа құрастырылаЎы,  егер Плар белгілеМбесе).
  100108
  101109buildcol.incremental:Тек қаМа сПл әлi ЎейЎi ОМЎекстегеМ құжаттарЎы ОМЎекстеу. ҚПсаЎы - keepold. LuceneМың ОМЎексатПрыМ қПлЎаМаЎы.
   
  117125buildcol.no_strip_html:ИМЎекстелгеМ (кПллекцОяларЎың mgppсы үшiÐœ тек қаМа қПлЎаМылаЎы ) ЌәтiММеМ HTMLМың тэгтерi алып тастаЌау.
  118126
   127buildcol.store_metadata_coverage:ҚаМЎай ЌетаЌәліЌет теруі кПллекцОяЎа қПлЎаМылаЎы, сПл статОстОкалық ЌағлұЌаттарЎы іске қПсу, сПМыЌеМ қатар шарттарЌеМ қПлЎаМылаЎы. Бұл кірістірілгеМ кПллекцОя үшіМ пайЎалы,
   128егер сіз көлеЌіМ білгіңіз келсе, тек ЌетаЌәліЌет тізіЌіМің ЌағыМасыМ, сПл МеЌесе басқа кПллекцОяЎа қПлЎаМылатыМ
   129
  119130buildcol.no_text:ҚысылғаМ ЌәтiÐœiÐœ сақталЌау. Егер сiз ағыЌЎағы (сiзi ЎеЌегi ЌәтiММiÒ£ қысылғаМ бПлжаЌыМ қалпыМа келтiрЌейiÒ£iз ) уақытқа құжат түпМұсқаларыМың көрсетуге әрЎайыЌ Пқталсаңыз, бұл ПпцОя салыМғаМ ОМЎекстерЎi өлшеЌМiÒ£ ЌОМОЌОзацОялауыМа пайЎалы.
  120131
  121132buildcol.sections_index_document_metadata:СекцОяларЎағы ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ЎеңгейЎесiМЎегi құжаттарыМ ОМЎекстеу
   133buildcol.sections_sort_on_document_metadata:(Тек Lucene) Сұрыптау үшіМ секцОя ЎеігейіМЎе ЌетаЌәліЌет құжатыМа Ўеңгей беру.
  122134buildcol.sections_index_document_metadata.never:СекцОяМың ЎеңгейЎесiМЎегi құжаттың ЌетаЌәлiЌеттерiÐœ ОМЎекстеЌеу.
  123135buildcol.sections_index_document_metadata.always:Егер барлық секцОяМың ЌетаЌәлiЌеттерi Ўеңгей бұлғаМ бар бПлса, құжаттың барлық белгi қПйылғаМ ЌетаЌәлiЌеттерi қПсылсыМ Ўеңгей бұлғаМ.
   
  213225exportcol.cddir:Тығыз ЎОсктiÒ£ ЌазЌұМыМ шетке шығаратыМ ЎОректПрОяМың атауы.
  214226exportcol.cdname:CD-ROM ПрМатылғаМ бПйЎа CD-ROM ат - бұл ЄЎЄЎа пайЎа бПлғаМ, тек қаМау.
   227exportcol.collectdir:ТізбеМің "жОыМтық" жПлы.
  215228exportcol.desc:PERL скрОпт Windows CD-ROMге кПллекцОялары бiр МеЌесе көбiрек экспПртқа қПлЎаМылЎы.
  216229exportcol.noinstall:КiтапÑ
   
  239252import.cannot_open_fail_log:ҚАТЕ : Тiркеу файлы аша алЌаЎы %s
  240253
   254import.cannot_read_OIDcount:Ескерту:. ЌәММеМ құжаттың есептеуіштің Пқып шығу ЌүЌкіМ бПлЎы OID%s\ nSetting 0-ЎеМ ЌағыМа.
   255
   256#import.cannot_read_earliestdatestamp:Ескерту: Datestampcount алЎыңғы тПптаЌаЎаМ Пқу ЌүЌкіМ еЌес (Жарық уақытыМ белгілеу) %S-теМ.\ қалыптасқаМ ЌағыМасы 0.
   257
  241258import.cannot_sort:Ескерту : import.pl туралы 1. sortmeta-шi тПптың өлшеЌ құжаттар iрiктей алЌайЎыIрiктеуЎi ПпцОя елеМбейЎi.
   259
   260import.cannot_write_earliestdatestamp:Ескерту: ерте Datestamp  %s-те тПптаЌаМы сақтауға бПлЌайЎы.
   261
   262import.cannot_write_OIDcount:Ескерту:%s-теМ бастап OID сақтау ЌүЌкіМ еЌес.
  242263
  243264import.collectdir:КПллекцОяМың ЎОректПрОясы.
   
  272293import.OIDtype.hash:ЀайлЎың ЌазЌұМыМың Ñ
  273294ешОрлеуi. Құжаттың ОЎеМтОфОкатПры кПллекцОяМы ОЌпПрттайтыМЎа әрЎайыЌуға сПлатыМ бПлаЎы.
   295import.OIDtype.hash_on_ga_xml:Greenstone XML арÑ
   296ОвіМің Hash құраЌЎы файлы. ҚұжаттарЎың ОЎеМтОфОкатПры сПл күйіМЎе қала береЎі, әрЎайыЌ, ЌетаЌәліЌет өзгергеМше тПптаЌа ОЌпПртталаЎы.
   297import.OIDtype.hash_on_full_filename:Hash  "ИЌпПрт" папкасыМЎағы құжат файлыМы тПлық аты (Ал ПМың ішіМЎегісі еЌес). ПрПграЌЌалық қаЌтаЌасыз етулерге жаңартуларға көп тұрақты уақытқа құжат белгілеуге көЌектесеЎі, бірақ телМұсқа құжат,
   298тПптаЌаЎағы құжат автПЌаты түрЎе аМықталЌайтыМЎығыМ білЎірсеЎе.
  274299
  275300import.OIDtype.incremental:ЖылЎаЌырақтарЎы еЎәуiр бПлып табылғаМ "Ñ
   
  277302Овтарға үстелi келесi құжаттарыМа ЌүЌкiМЎiк береЎi.
  278303
  279 import.OIDtype.assigned: Құжаттың ОЎеМтОфОкатПрыМың ретiМЎесiÐœiÒ£ dc.IdentifierÐŽiÒ£ өрiсiМе 'D' плюс ЌәМЎi қПлЎаМаЎы. Dc.Identifiers өрiс бПлуы керек. Егер dc.Identifier құжаттың ЌәлiЌетiМе тПлтырылЌаса, алЌастырғыш ретiМЎеЎi ОспПльз бПлаЎы
  280 
  281 import.OIDtype.dirname: 'J'  плюс as the identifierÐŽiÒ£ аМалық папкасыМ қПлЎаМаЎы. Әрбiр папкаЎағы Пл үшiМЎерi файл бiр-ақ бПлуы керек, ПМың атауы . E.g. import/b13as/h15ef/page.html Jh15efтiÒ£ ОЎеМтОфОкатПры бiрЌәМЎi алғаМ бПлуы керек..
   304import.OIDtype.assigned:Құжаттың ОЎеМтОфОкатПрыМың ретiМЎесiÐœiÒ£ dc.IdentifierÐŽiÒ£ өрiсiМе 'D' плюс ЌәМЎi қПлЎаМаЎы. Dc.Identifiers өрiс бПлуы керек. Егер dc.Identifier құжаттың ЌәлiЌетiМе тПлтырылЌаса, алЌастырғыш ретiМЎеЎi ОспПльз бПлаЎы
   305
   306import.OIDtype.dirname:'J'  плюс as the identifierÐŽiÒ£ аМалық папкасыМ қПлЎаМаЎы. Әрбiр папкаЎағы Пл үшiМЎерi файл бiр-ақ бПлуы керек, ПМың атауы . E.g. import/b13as/h15ef/page.html Jh15efтiÒ£ ОЎеМтОфОкатПры бiрЌәМЎi алғаМ бПлуы керек..
   307
   308import.OIDtype.filename:Ѐайл атыМ қПлЎаМыңыз (кеңетусіз). "ИЌпПрт" ішіМЎегі папкаларЎың барлығыМа файлЎарЎың әрқайсысыМың аты ерекше бПлуы қажет етеЎі. СаМЎық сәйкестеМЎіргіштер алЎыМ-ала "D" бПлаЎы.
   309
   310import.OIDtype.full_filename:Құжат ОЎеМтОфОкатПры ретіМЎе  "ИЌпПрт" папкасыМЎағы файлЎың тПлық атыМ қПлЎаМу (with _ and- сОЌвПлЎарЎы алЌастыру үшіМ жасалыМЎы, бөлгіш ЎОректПрОй жәМе Fullstop
   311сОяқтыларЎы файл атыЌеМ кеңейту.
  282312
  283313import.OIDmetadata:Құжаттың сОрек кезЎесетiÐœ ОЎеМтОфОкатПрыМЎа бПлатыМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ элеЌеМтi, қПлЎаМуға- OIDtype=assignedкөрсетеЎi .
   
  298328import.removing_tmpdir:Бұл кПллекцОя "tmp" папкасыМың ЌазЌұМыМың алып тастауы ..
  299329
  300 import.reversesort:Керi реттегi iрiктеу. ОпцОя - sortmeta қПлЎаМылаЎы
  301 
  302330import.site:(3 бПлжаЌМың ГрОМстПуМыМың қПюыМа ) кПллекцОялары бар ЎОректПрОяМың iзЎестiруге арМалғаМ сайт
  303331
  304332import.sortmeta:КПллекцОяМың құрастыруға арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ алфавОт ретiМЎесiМЎегi құжаттары iрiктеу. Бүл сұрау салуларыМ iзЎестiруЎiÒ£ МәтОжелерi рет бұларЎы берiлеЎi. Егер бiрлiк тПптың өлшеЌi көбiрек бПлса, бұл қПршауға алаЎы.
  305333
   334import.sortmeta_paired_with_ArchivesInfPlugin:Sortmeta-таМу. МетаЌәліЌеттер (МеЌесе OID) бПйыМша қаратырылғаМ сұрыптаЌаларЎың ПрыМЎалуы үшіМ, бұл ПперацОя '-reversesort' МеЌесе '-sort' арМалғаМ ArchivesInfPlugin жұпта бПлуы қажет.
   335
  306336import.statsfile:Ѐайл ат МеЌесе ОЌпПрттың саМағыМың жазуыМа ОМЎекс.
  307337
   
  311341
  312342# -- csv-usernames-to-db.pl
  313 
   343cu2db.desc:Greenstone қПлЎаМушылар базасыМа пакетті түрЎе қПлЎаМушыларЎы қПсатыМ қарапайыЌ скрОпт. КіретіМ файлға сапаЎа (CSV) үтірлерЌеМ бөліМгеМ ЌәМЎерге қабылЎайЎы. Әрбір жПл бір қПлЎаМушыМы көрсетеЎі,
   344жәМе Пл қПлЎаМушыМың аттарыМаМ, парПльЎер, тПптарЎаМ, түсіМіктеЌелерЎеМ тұраЎы. Егер қПлЎаМушы бірЎеМ көп тПптарЎа бПлса ПМЎа Плар үтір арқылы көрсетілеЎі, жәМе сізге файл жОектеріМ бөлуге басқа бөлгіш қПлЎаМуға тура келеЎі (ОпцОяларЎаМ өрістер бөлгіштерЌеМ бірге).
   345 
  314346cu2db.params:CVS [ПпцОялар ] - файл
  315347
   
  334366schedule.frequency.daily:КүМбе-күМЎi қайта салу
  335367schedule.frequency.weekly:Әрбiр аптаМы қайта салу
   368schedule.filepath_warning:**** Ескерту: schedule.pl прПграЌЌа ОМталляцОя кезіМЎе жұЌыс істеЌеуі ЌүЌкіМ, жақшаЎа бПлатыМ жәМе/ МеЌесе Ќәселелер:%s.
   369
  336370schedule.action:Қалай автПЌатты қайтаЎаМ құрастыруЎы күйге келтiру
  337371schedule.action.add:АвтПЌатты қайтаЎаМ құрастыруЎы кестелеу
   
  412446
  413447
  414 
  415448# -- mkcol.pl --
  416449
  417450mkcol.about:КПллекцОялар үшiÐœ ЌәтiÐœ туралы.
   451
   452mkcol.buildtype:buildtype' тПптаЌаға (e.g. mg, mgpp, lucene)
   453
   454mkcol.infodbtype: 'infodbtype' тПптаЌаға (e.g. gdbm, jdbm, sqlite)
  418455
  419456mkcol.bad_name_cvs:ҚАТЕ : Бұл CVSтың бПлжаЌ жасалғаМ жүйелерЎiÒ£ ЎОректПрОясыМЎа сала алатыМЎығыМаМ, ешқаМЎай Ўа кПллекцОя CVS атала алЌайЎы.
   
  531568AZCompactList.doclevel:ДПкуЌеМттi өңЎеу үшiÐœ Ўеңгей.
  532569AZCompactList.doclevel.top:ТабаМЎатқаМ құжат.
   570AZCompactList.doclevel.firstlevel:БөліЌЎерЎің біріМші Ўеңгейі.
  533571AZCompactList.doclevel.section:БөлiЌЎерЌеМ.
  534572
   
  628666
  629667List.desc:Ортақ жәМе сПлқылЎақ тiзiЌЎiк классОфОкатПр, барлық ЌүЌкiМЎiктер, AZCompactListтiÒ£ Месi Ўерлiк, бiрақ UnicodeЌеМ жұЌыс жәМе ЌетаЌәлiЌеттерЌеМ iрiктеуЎiÒ£ жақсы қабiлеттiлiктерi, сПМыЌеМ бiрге.
  630 
   668List.filter_metadata:КлассОфОкатПр құжатыМың қПсылуыМа қарсы ЌетаЌәліЌет элеЌеМті. Егер Плар ЌетПЌәліЌетті таМыса құжат қПсылаЎы.
   669List.filter_regex:Filter_metadata тестте қПлЎаМуы үшіМ жүйелі өрМектер. Егер жүйелі өрМек көрсетілгеМ, біресе тек қаМа құжаттар бұл жүйелі өрМекке сәйкес келгеМ filter_metadata, қПсылғаМ бПлаЎы.
   670List.level_partition.none:Бір еЌес
  631671List.level_partition.per_letter:Әрбiр Ñ
  632672атқа арМалғаМ бөлiЌЎi жасау.
  633673List.level_partition.constant_size:ӚлшеЌМiÒ£ пПстяММПгПсы бөлiЌЎi жасау.
  634 List.level_partition.per_letter_fixed_size:КаЌаЌеМ келесi өлшеЌМiÒ£ әрбiр Ñ
  635 Ð°Ñ‚қа арМалғаМ бөлiЌЎi жасау.
   674List.level_partition.approximate_size:Бір әріптеМ тұратыМ бөліЌМің құрылуы, кейіМ тПппеМ МеЌесе жекелегеМ әріптер шаЌаЌеМ ПсыМЎай ЌөлшерЎе бПлаЎы.
  636675
  637676List.metadata:КлассОфОкацОяға арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерi. ОерарÑ
   
  644683List.partition_type_within_level:ТПптағы бөлiМуiÐœiÒ£ түрi : '(per_letter ) әлiпбОЎiÒ£ әрiбi бПйыМша, (constant_size ) тұрақты өлшеЌ, МеЌесе (none ) ештеңе.
  645684
   685List.reverse_sort_leaf_nodes:Кері ретпеМ құжат беттеріМ сұрыптау.
   686
  646687List.sort_leaf_nodes_using:Түпкi түйiМЎерЎiÒ£ iрiктеуге арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерi. тұрақты iрiктеуге арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ тПптарыМың бөлiМуiМе қПлЎаМыңыз ';' әрбiр тПптағы ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ бөлiМулерi үшiÐœ.
  647688
   
  649690аМасыМың папкасыМа http://www.unicode.org/Public/UCA/latest/allkeys.txt жүктеуге арМалғаМ файлЎар керек бПлаЎы.
  650691
   692List.standardize_capitalization:МәМЎері кітап сөреЎе іріктеу үшіМ төЌеМгі регОстр ЌетаЌәліЌетіМе тура келеЎі. Осы ЌағыМаларЎы жарОялаМғаМ кітаптар аты үшіМ Псы ПпцОяМы ПрМатыңыз. ЖағыЌсыз жағЎайЎа,
   693іріктеулер жұЌыс варОаМты қПлЎаМаЎы.
   694
  651695List.use_hlist_for:(vlist ) тiк ПрыМыМа (hlist ) көлЎеМең тiзiЌМiÒ£ қПлЎаМуға арМалғаМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерi. қПлЎаМыңыз, ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ тПптарыМың бөлiМуiМе ';' әрбiр тПптағы ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ бөлiМулерi үшiÐœ.
  652696
   
  734778ArchivesInfPlugin.desc:(ОЌпПрт ПрыМЎалатыМЎа арÑ
  735779Овтi ЎОректПрОя шығарылғаМ файл ЎеЌек ) archives.infтiÒ£ файлыМЎа әрбiр табылғаМ файл жұЌыстаМа қайталайтыМ ПлагОМ.
   780ArchivesInfPlugin.reversesort:ӘліпбО тәртібі бПйыМша кері сұрыптау. ПайЎалы,  егер ПпцОя-sortmeta import.pl.-пеМ бірге қПлЎаМылғаМ жағЎайЎа
   781ArchivesInfPlugin.sort:ӘліпбО тәртібі бПйыМша сұрыптау. ПайЎалы, егер ПпцОя-sortmeta import.pl.-пеМ бірге қПлЎаМылғаМ жағЎайЎа
  736782
  737783AutoExtractMetadata.desc:ExtractorÐŽÑ‹Ò£ ПлагОМiМеМ шығаруыМ беретiÐœ барлық фуМкцОПМалЎықты МегiзЎi ПлагОМ.
   
  740786
  741787AutoExtractMetadata.first:МетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ ЌәтiММеМ өрiске шығаруға арМалғаМ бiрiМшi шаЌаларЎың тiзiЌМiÒ£ бөлгеМ үтiрi. Ӛрiс FirstNNN аталғаМ.
   788
   789AutoLoadConverters.desc:Helper-плагОМ ЎОМаЌОкалық плагОМЎерЎі түрлеМЎіргіштерЎі кеңейту үшіМ жүктейЎі.
   790AutoloadConverter.noconversionavailable:Ӛзгерту ЌүЌкіМ еЌес
  742791
  743792BaseMediaConverter.desc:Мысалы, суреттерЎiÒ£ кПМвертПрЎың кПМвертПры бПлатыМ ПлагОМге арМалғаМ ЀуМкОяМы көЌегiÐœiÒ£ шығаруыМ ПлагОМ ЌеЎОа МеЌесе кПМвертПрлар вОЎеП.
   
  780829BasePlugin.process_exp:Ѐайл аттарыМа сәйкестiкке арМалғаМ Perl кәЎiЌгi өрМек. Ѐайл атыМың сәйкестiгi бұл ПлагОМЌеМ өңЎелеЎi. Мысалы, (i Ќе?) қПлЎаМу . . htm әлЎе . html бiтетiÐœ барлық құжаттарға \$ сПтветствует html Ќе?(ажыратуларсыз бас жәМе кiшi әрiптер ).
  781830
   831BasePlugin.processing_tmp_files:Ішкі флаг, TMP файлЎы өңЎегеМіЌізЎі көрсету үшіМ, ПрМатылғаМ плагОаМЎар кПМвертерлері.
   832
  782833BasePlugin.smart_block:ЖақсартылғаМ әЎiстiÒ£ файлЎарыМың бiтеуi, файлЎарЎың атауларыМ көруЎi бПс тұру ПрыМыМа.
  783834
  784 BasePlugin.stems:сабақтар
   835BasePlugin.store_original_file:Бастапқы құжатты сәйкес файл сОяқты сақтаңыз. Белгілеу, бұл PDF, Word жәМе т.б. файлЎарға жасалыМғаМ. Бұл ПперацОя тек қаМа түпМұсқаЎағы
   836көшірЌесіМ сақтаЌағаМ  плагОМЎерге пайЎалы.
  785837
  786838BasePlugin.file_rename_method:ИЌпПртталғаМ файлЎың көшiрЌесiÐœiÒ£ перОЌеМПваМОясы жәМе ассПцОацОялаМғаМ файлЎар үшiÐœ әЎiс.
   
  877929
  878930EmailPlugin.split_exp:Perl кәЎiЌгi өрМегi жеке құжаттарЎағы қатыМастары әЎеттегiлiк файлЎарЎы жаруға алуға бПлатыМ файлЎарЎың ыЎырауыМа бПлатыМ көп қПлЎаМылаЎы.
   931
   932EmbeddedMetadataPlugin.desc:Әр түрлі түрлерЎеМ файлЎарЎаМ кірістірілгеМ ЌетаЌәліЌетті алатыМ ПлагОМ. Ол ЌетаЌәліЌеттің 20 фПрЌатыМ жәМе 70 аса файл фПрЌатыМ өз қПлЎауыМа қПса алатыМ  ExifTool ЌПЎуль CPAN '-ге МегізЎелгеМ.
   933Негізгі сәттер қПсаЎы: AVI, ASF, FLV, MPEG, OGG Vorbis жәМе WMV сОяқты фПрЌатты  бейМеЌатерОалЎар, BMP, GIF, JPEG, JPEG 2000 жәМе PNG сықылЎы фПрЌатты суреттер, AIFF, RealAudio, FLAC, MP3, WAV сОяқты ауЎОП фПрЌаттар, EPS, HTML, PDF жәМе Microsoft Word фПрЌатты құжаттыр. http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/ Бетте ExifTool туралы көп түсіМікті ЌәліЌеттер бар.
   934EmbeddedMetadataPlugin.join_before_split:БірМешесі пПзОцОяларЌеМ өрістерЎі тіркеуі (Ќысалы, автПрлар МеЌесе кілтті сөзЎер), ПларЎы бөлЌес бұрыМ (қалауы бПйыМша), көрсетілгеМ бөлгішті қПлЎыМып.
   935EmbeddedMetadataPlugin.join_character:СОЌвПл, сплОтке ЎейіМ қПсуЌеМ қПлЎаМылаЎы (үМЎеЌеу бПйыМша бір кеңістікте).
   936EmbeddedMetadataPlugin.trim_whitespace:БасыМЎа жәМе аяғыМЎа кез келгеМ суырылғаМ ЌетЌәліЌет ЌәМЎеріМің кеЌшіліктеріМ кесу керек (Ескерту:  бұл кез-келгеМ құМЎылыққа жатаЎы, Пл join_before_split біріктіру МеЌесе metadata_field_separator
   937арқылы бөлеЎі).
   938EmbeddedMetadataPlugin.set_filter_list:БізЎің алғыЌыз келгеМ үтірлерЌеМ бөліМгеМ ЌетаЌәліЌеттер жОыМ тізіЌі.
   939EmbeddedMetadataPlugin.set_filter_regexp:БізЎің алғыЌыз келгеМ ЌетаЌәліЌет таңЎайтыМ жүйелі өрМек .
  879940
  880941ExcelPlugin.desc:Microsoft ExcelÐŽiÒ£ файлыМың ОЌпПртыМа ПлагОМi.
   
  9581019HTMLPlugin.metadata_fields:Үтiр сығыМЎыМы бастауға талаптаМылу үшiÐœ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ өрiстерiÐœiÒ£ тiзiÐŒi бөлеЎi.  бiрiМшi буЎы ЌазЌұМЎы алыМсыМ ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ <tagname> Ўеп аталатыМ элеЌеМт қПМЎырылғаМу үшiÐœ  тэгтi қПлЎаМыңыз. Егер тэгтерЎi сығыМЎы өйткеМi бұл ЌетаЌәлiЌеттер бас әрiптерЌеМ Greenstoneге елестету үшiÐœ керек пе, сiз сезгiштiгi төЌеМ әсер бПлып табылсаңыз, кiшi әрiп бас бұл жерЎе алЌастырыңыз.
  9591020
   1021HTMLPlugin.metadata_field_separator:Бөлгіштер, көп ЌағыМалы Ќета ЌәліЌеттерЎе қПлЎаМатыМ. Осы кейіпкерге ЌетаЌәліЌет жОектерге бөліМеЎі, жәМе әрбір элеЌеМтке жекелегеМ ЌетаЌәліЌет ретіМЎе қПсылаЎы.
   1022
  9601023HTMLPlugin.no_metadata:ЀайлЎарЎаМ кез келгеМ ЌетаЌәлiЌеттерi алуға тырыспаңыз.
  9611024
   
  10441107MARCXMLPlugin.metadata_mapping_file:БөлшектерЎiÒ£ MARCтың ЌәМЎерiÐœiÒ£ GreenstoneМың ЌетаЌәлiЌеттерiÐœiÒ£ аттарыЌеМ бейМе қПсатыМ файл аты. ҮМЎеЌеу бПйыМшалар сайттың тiзбесiÐœiÒ£ etcке marcdoc.txtты iзЎейЎi.
  10451108
   1109MediainfoOGVPlugin.desc:ПлагОМ вОЎеПфайлЎарЎы жүктеуге OGV. МетаЌәліЌетті шығаруға арМалғаМ MediaInfo (mediainfo.sourceforge.net) ПрМатылуыМ қажет етеЎі.
   1110
   1111MediainfoOGVPlugin.assoc_field:ЀОльЌ файлыМың аттары бар ЌетаЌәліЌет жОегіМің аты.
   1112
  10461113MediaWikiPlugin.desc:MediaWikiÐœiÒ£ веб-бетiÐœ ОЌпПртқа ПлагОМi.
  10471114
   
  10671134
  10681135MetadataXMLPlugin.desc:ПлагОМ қай metadata.xmlÐŽÑ‹Ò£ файлыМ жұЌыстаМаЎы.
  1069 
  1070 MetadataEXIFPlugin.desc:СуреттерЎеМ EXIFтiÒ£ ЌетаЌәлiЌетiÐœiÒ£ шығаруыМа ПлагОМ, ауЎОП жәМе вОЎеП. Ол айқыМырақ, ExifTool"ÐœiÒ£ ЌПЎулыМың CPANға МегiзЎе. Мысалы, МегiзiМеМ GPS, FlashPixтiÒ£ қалыптары, FlashPixтi көбiрек қПлЎайЎы, ID3, Vorbis. ПлагОМЎi бұЎаМЌеМ ұтаЎы, жәМе ОЌМың барлық қалыптарыМың ExifTool қПлЎайтыМ қПлЎаулары үшiÐœ жасалЎы. файлЎар жәМе ЌетаЌәлiЌеттерЎiÒ£ сÑ
  1071 ÐµÐŒÐ°Ð»Ð°Ñ€Ñ‹ÐœÑ‹Ò£ қПлЎалатыМ түрлерi бПйыМша ExifToolÐŽiÒ£ құжаттаЌасыМ қара.
  10721136
  10731137GreenstoneMETSPlugin.desc:METS өңЎелсiÐœ - ГрОМстПуМ сОяқты құжаттар
   
  10981162OAIPlugin.metadata_set.dc:DC префОкстi қПлЎаМыңыз. Мысалы, GreenstoneМың ПларЎың фПрЌасыМЎағы элеЌеМттерЎiÒ£ квалОфОкацОялы DCтары карта кеңiстiктiÒ£ бПлуы ЌүЌкiÐœ бе dc.Coverage Spatial бПлып қалыптасаЎы.
  10991163
   1164OAIMetadataXMLPlugin.desc:MetadataXMLPlugin metadata.xml Мұсқасы, Плар файлЎарЎы өңЎейЎі. БұЎаМ басқа, Пл "dc.Identifier"  жәМе extract OAI жОектеріМ қПлЎаМаЎы көрсетілгеМ серверЎеМ ЌетаЌәліЌет OAI (-oai_server_http_path).
   1165
   1166OAIMetadataXMLPlugin.oai_server_http_path:HTTP серверге бағыт OAI  - Ќысалы, http://test.com/oai_server/oai.pl
   1167
   1168OAIMetadataXMLPlugin.metadata_prefix:OAI ЌетаЌәліЌет префОксі - үМеЌЎеуі бПйыМша oai_dc
   1169
   1170OAIMetadataXMLPlugin.koha_mode:Егер плагОМ ЌетаЌәліЌетке oaiextracted.koharecordlink шығатыМы көрсетілсе. Бұл ЌетаЌәліЌеттер Koha құжатыМа ссылкасы бар.
   1171
  11001172OggVorbisPlugin.add_technical_metadata:Мысалы, теÑ
  11011173МОкалық Ќета қПсылсыМ  тапсыру жылЎаЌЎығы ЌәлiЌеттер.
   
  11091181PagedImagePlugin.documenttype:(көруге қПлЎаМылаЎы ) құжаттың түрi ПрМатыңыз.
  11101182
  1111 PagedImagePlugin.documenttype.paged:Келесi жәМе АлЎыңғы жәМе батырЌаМы Мұсқағыштың беттiк құжаттары беткеге X өтуге бПлаЎы.
   1183PagedImagePlugin.documenttype.auto2:Ѐайл фПрЌатыМың пуМкті бПйыМша құжаттың тОпі автПЌатты түрЎе ПрМатылаЎы. «жүктеліМгеМ» біріМшіЎеМ беттер реттілікпеМ бПлғаМ құжаттарЎа қПлЎаМылаЎы, жәМе 'hierarchy' ішкі құрылыЌы бар
   1184құжаттарға (яғМО XML-файлЎар, пуМкт құраЌыМЎа PageGroup элеЌеМттеріМЎе)
   1185PagedImagePlugin.documenttype.auto3:Ѐайл фПрЌатыМың пуМкті бПйыМша құжаттың тОпі автПЌатты түрЎе ПрМатылаЎы. «жүктеліМгеМ» біріМшіЎеМ беттер реттілікпеМ бПлғаМ құжаттарЎа қПлЎаМылаЎы, жәМе «pagedhierarchy» ішкі құрылыЌы бар
   1186құжаттарға (яғМО XML-файлЎар, пуМкт құраЌыМЎа PageGroup элеЌеМттеріМЎе)
   1187
   1188PagedImagePlugin.documenttype.paged2:Құжаттың беттеріМЎе сызықты бірізЎілігі бар жәМе ешқаМЎай ішкі құрылыЌы жПқ. Олар алЎыға жәМе артқа айМалЎыруларЎы көрсетілеЎі ‘ бетке көшу X 'box".
   1189PagedImagePlugin.documenttype.paged3:Құжаттың беттеріМЎе сызықты бірізЎілігі бар жәМе ешқаМЎай ішкі құрылыЌы жПқ. Ол беттерЎе суреттерЎің тізіЌіМ айМалЎыруЌеМ көрсетілеЎі.
  11121190
  11131191PagedImagePlugin.documenttype.hierarchy:ИерарÑ
  11141192Оялық құжаттар ЌазЌұМЎарЎа бПлаЎы.
  11151193
   1194PagedImagePlugin.documenttype.pagedhierarchy:(Greenstone 3 only) Бұл құжаттарЎың ішкі құрылысы жәМе беттеріМің жүйелігі бар. Ол беттерЎе тізіЌЎер ЌазЌұМыЌеМ жәМе айМалЎыруЌеМ көрсетілеЎі.
   1195
  11161196PagedImagePlugin.headerpage:(суретсiз ) бас беттi әрбiр құжатқа қПсу.
  11171197
   
  11431223МПлПгОяМы қПлЎаМылсыМ, open source ppttohtmlÐŽÑ‹Ò£ пакетi ПрыМыМа.
  11441224
   1225PowerPointPlugin.convert_to.html_multi:HTML беттеріМің тПптаЌасы, слайЎқа екеу. БіріМшісі суреттерге слайЎыМа, екіМшісі ЌәтіМЎер слайЎыМа (openoffice_conversion- керек).
   1226
   1227PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg:JPEG фПрЌатты суреттер тПптаЌасы (openoffice_conversion- керек).
   1228
   1229PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg_jpg:JPEG фПрЌатты суреттер тПптаЌасы (windows_scripting- керек).
   1230
   1231PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg_gif:GIF фПрЌатты суреттер тПптаЌасы (windows_scripting- керек).
   1232
   1233PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg_png:PNG фПрЌатты суреттер тПптаЌасы (windows_scripting- керек).
   1234
  11451235PrintInfo.bad_general_option:Ò£-шi плагОМ (Пртақ ПпцОялар - бұл түсiÐœiктi барлық ПлагОМ бПлғаМ ) Ўұрыс еЌес Пртақ ПпцОяМы қПлЎаМаЎы. Collect.cfgМың сiзЎiÒ£ кескiМЎi файлыМ тексерiÒ£iз.
  11461236
   
  11771267ReadTextFile.separate_cjk:Әрбiр кеЌшiлiк таңбалар, ЎегеМЌеМ сыйғызып салаЎы екi сөз қытай, жапПМ жәМе кәрiс ОерПглОфтерЎiÒ£ арасыМЎағы актай бөлеЎi. СегЌеМттелЌегеМ ЌәтiМге қПлЎаМу.
  11781268
  1179 ReadTextFile.unsupported_encoding:Ескерту : %s  қПлЎаЌағаМ (%s ) шОфрлау кПЎпеМ жазылғаМ бПлу үшiÐœ көрiÐœiп қалаЎы%s 
  1180 
  1181 ReadTextFile.wrong_encoding:Ескерту : %s ғ шОфрлау қПлЎаМа %sчОталПсь, бiрақ қалай %s бПлғаМыМ көрiÐœiп қалЎы кПЎпеМ жазылғаМ.   
  1182 
  1183 ReadXMLFile.desc:XML-шы ПлагОМЎерЎiÒ£ Мегiзгi классы.   
  1184 
  1185 ReadXMLFile.xslt:МеЎеМбiзгеы арқылыМың файлы белгi қПйылғаМы қПлайлы еМЎiрiлетiÐœ құжатты басқа түрге өзгерту.  Etc/mods2dc.xsl ЌысалыМа кПллекцОя бПлатыМ файлЎың салыстырЌалы атаулары есептейЎi.   
  1186 
  1187 RealMediaPlugin.desc:Real Media файлЎарыМың өңЎеуiМе ПлагОМ.   
  1188 
  1189 ReferPlugin.desc:ReferPlug реферат қалыбыМЎағы бОблОПграфОялық файлЎары Пқып ПтыраЎы.   
   1269ReadTextFile.unsupported_encoding:Ескерту : %s  қПлЎаЌағаМ (%s ) шОфрлау кПЎпеМ жазылғаМ бПлу үшiÐœ көрiÐœiп қалаЎы%s
   1270
   1271ReadTextFile.wrong_encoding:Ескерту : %s ғ шОфрлау қПлЎаМа %sчОталПсь, бiрақ қалай %s бПлғаМыМ көрiÐœiп қалЎы кПЎпеМ жазылғаМ.
   1272
   1273ReadXMLFile.desc:XML-шы ПлагОМЎерЎiÒ£ Мегiзгi классы.
   1274
   1275ReadXMLFile.xslt:МеЎеМбiзгеы арқылыМың файлы белгi қПйылғаМы қПлайлы еМЎiрiлетiÐœ құжатты басқа түрге өзгерту.  Etc/mods2dc.xsl ЌысалыМа кПллекцОя бПлатыМ файлЎың салыстырЌалы атаулары есептейЎi.
   1276
   1277RealMediaPlugin.desc:Real Media файлЎарыМың өңЎеуiМе ПлагОМ.
   1278
   1279ReferPlugin.desc:ReferPlug реферат қалыбыМЎағы бОблОПграфОялық файлЎары Пқып ПтыраЎы.
  11901280
  11911281RogPlugin.desc:ЀайлЎарЎаМ бiр - Ўеңгейлi құжаттары бПс тұруларЎы құраЎы . rog МеЌесе . mdb.
   
  13171407BasPlugout.verbosity:ҚПрытыМЎыМың саМы тексереЎi. 0=жПқ, 3=ең үлкеМ.
  13181408BasPlugout.xslt_file:XSLT көрcетiлгеМ файлЎағы көЌегiЌеМ құжатты басқа түрге өзгерту.
   1409BasPlugout.subdir_hash_prefix:ұзыМЎықты өлшейЎе HASH сөзіМ есептеЌес үшіМ, флагты көрсетіңіз.
   1410BasPlugout.subdir_split_length:ППЎкаталПгтағы арÑ
   1411ОвтерЎің бөліМгіМіМше қПлЎаМылатыМ ЌаксОЌальЎы сОЌвПлЎар саМы.
   1412BasPlugout.no_rss:КаМал файлЎың автПЌатты геМерацОялары жүргізу керек.
  13191413
  13201414DSpacePlugout.desc:АрÑ
  13211415Овтың қалыбы DSpace.
   1416DSpacePlugout.metadata_prefix:ҮтірЌеМ бқөліМгеМ  ЌетаЌәліЌет префОкстер тізіЌі экспПртталатыМ ЌәліЌеттер тізіЌіМ іске қПсаЎы. Мысалы, 'DLS' ЌағыМасыМың ПрМатылуы DSpace үшіМ керекті metadata_dls.xml сОяқты әрбір фПрЌатқа
   1417экспПртталғаМ құжатқа көрсетілеЎі,
  13221418
  13231419FedoraMETSPlugout.desc:Fedora қалыбыМың қПлЎаМуыМа METS қалып.
   
  13861482
  13871483plugout.could_not_find_plugout:ҚАТЕ : ЌПЎулЎы ЌүЌкiÐœ еЌес табу \"%s\"
  1388 
 • main/trunk/greenstone2/perllib/strings_ru.properties

  r28478 r28750  
  11#
  22# Resource bundle description
  3 # 
   3#
  44
  55Language.code:ru
   
  7474scripts.gli:УстаМПвОть флаг прО запуске этПгП скрОпта Оз GLI, Ўает вПзЌПжМПсть выÑ
  7575ПЎа Ма кПМкретМые ОМтерфейсы бОблОПтекарей GLI.
   76scripts.gai:УстаМПвлеМОе флага прО выпПлМеМОО скрОпта gai (greenstone administration tool), пПзвПляет выЎавать спецОфОк gai.
   77
   78scripts.verbosity:РегулОрПваМОе кПлОчествП выÑ
   79ПЎа. 0 = Мет, 3 = ЌМПгП.
   80scripts.out:ИЌя файла ОлО ПбрабПтка Ўля печатО выÑ
   81ПЎМыÑ
   82 ÑÑ‚атусПв.
  7683
  7784# -- buildcol.pl --
   85
   86buildcol.activate:ВыпПлМОть activate.pl пПсле ПкПМчаМОя buildcol, кПтПрая буЎет переЌещать ОМЎекс.
  7887
  7988buildcol.archivedir:ГЎе МаÑ
   
  91100buildcol.copying_back_cached_build:ОбратМПе кПпОрПваМОе кэшОрПваММПй прПграЌЌы.
  92101
   102buildcol.copying_rss_items_rdf:КПпОрПваМОе RSS-items.rdf файл %s ЎП %s
   103
  93104buildcol.create_images:ППпытка сПзЎать ОзПбражеМОя пП уЌПлчаМОю Ўля МПвПй кПллекцОО. ОМа ПсМПваМа Ма Gimp, кПтПрый ОМсталлОруется МаряЎу с пПЎÑ
  94105ПЎящОЌО ЌПЎуляЌО perl, чтПбы пПзвПлОть МапОсаМОе скрОптПв Пт perl.
   
  104115
  105116buildcol.index:ИМЎекс Ўля пПстрПеМОя ( все буЎет сПзЎаваться в кПМфОгурацОПММПЌ файле, еслО ПМ Ме устаМПвлеМ).
   117
   118buildcol.indexname:ИЌеМа пПказателей Ўля пПстрПеМОя (буЎут стрПОться в кПМфОгурацОПММПЌ файле, еслО Ме устаМПвлеМ).
   119
   120buildcol.indexlevel:УрПвеМь пПказателей Ўля  пПстрПеМОя (буЎет стрПОться в кПМфОгурацОПММЌ файле, еслО ПМО Ме устаМПвлеМ).
  106121
  107122buildcol.incremental:ИМЎексОрПвать тПлькП те ЎПкуЌеМты, кПтПрые еще Ме былО прПОМЎексОрПваМы. Включает -keepold. ИспПльзует ОМЎексатПр lucene.
   
  125140buildcol.no_strip_html:Не уЎалять тэгО HTML Оз ОМЎексОрПваММПгП текста (ОспПльзуется тПлькП Ўля mgpp кПллекцОй).
  126141
   142buildcol.store_metadata_coverage:ВключОть статОстОческОе ЎаММые П тПЌ, какОе МабПры ЌетаЎаММыÑ
   143 ÐžÑÐ¿ÐŸÐ»ÑŒÐ·ÑƒÑŽÑ‚ся в кПллекцОО, в тПЌ чОсле кПтПрыÑ
   144 ÐžÑÐ¿ÐŸÐ»ÑŒÐ·ÑƒÑŽÑ‚ся услПвМП. ЭтП пПлезМП вП встрПеММПй кПллекцОО, еслО Вы Ñ
   145ПтОте зМать ПбъеЌ, чтПбы спОсПк зМачеМОй ЌетаЎаММыÑ
   146, кПтПрые ОспПльзуются в тПй ОлО ОМПй кПллекцОО.
   147
  127148buildcol.no_text:Не Ñ
  128149раМОть сжатый текст. ЭтПт ПпцОя пПлезМа Ўля ЌОМОЌОзацОО разЌера пПстрПеММыÑ
   
  132153 Ð² секцОяÑ
  133154
   155buildcol.sections_sort_on_document_metadata:(ТПлькП Lucene) ДПбавОть урПвеМь ЎПкуЌеМта ЌетаЎаММыÑ
   156 ÐœÐ° урПвМе секцОй Ўля сПртОрПвкО
  134157buildcol.sections_index_document_metadata.never:Не ОМЎексОрПвать ЌетаЎаММые ЎПкуЌеМта Ма урПвМе секцОО.
  135158buildcol.sections_index_document_metadata.always:ДПбавОть все ПбПзМачеММые ЌетаЎаММые ЎПкуЌеМта Ма этПЌ урПвМе, Ўаже еслО ЌетаЎаММые всей секцОО Ма этПЌ урПвМе существуют.
   
  224247explode.plugin_options:ОпцОО переЎачО плагОМу переЎ ЎП запуска. ОпцОя nmaes ЎПлжМа Мачаться с -. ОтЎельМая ПпцОя МазваМОе О зМачеМОе с прПбелПЌ.
  225248explode.use_collection_plugin_options:ПрПчтОте кПМфОгурацОПММый файл кПллекцОО О ОспПльзуйте ПпцОО Ўля ПпреЎелеММыÑ
  226  Ð¿Ð»Ð°Ð³ÐžÐœÐŸÐ². Требует ПпцОю -collection.
  227 ÐÐµ ЌПжет ОспПльзПваМ Ўля -plugin_options.
   249 Ð¿Ð»Ð°Ð³ÐžÐœÐŸÐ². Требует ПпцОю -collection.
  228250explode.params:[ПпцОО] МазваМОе файла
  229251explode.records_per_folder:КПлОчествП запОсей Ўля кажЎПй пПЎпапкО
   
  241263exportcol.cddir:НазваМОе ЎОректПрОО, куЎа экспПртОруется сПЎержаМОе кПЌпактМПгП ЎОска.
  242264exportcol.cdname:ИЌя CD-ROM - этП тП, чтП пПявОтся в стартПвПЌ ЌеМю, как тПлькП CD-ROM устаМПвлеМ.
   265exportcol.collectdir:Путь "сбПра" каталПга.
  243266exportcol.desc:СкрОпт PERL ОспПльзПвался Ўля экспПрта ПЎМПй ОлО бПлее кПллекцОй в Windows CD-ROM.
  244267exportcol.noinstall:СПзЎать такПй CD-ROM, с кПтПрПгП бОблОПтека рабПтает МапряЌую, а Ма Ñ
   
  276299import.cannot_open_fail_log:ОКИБКА: РегОстрацОПММый файл Ме ЌПг быть Пткрыт %s
  277300
   301import.cannot_read_OIDcount:ПреЎупрежЎеМОе:. УЎалПсь прПчОтать счетчОка ЎПкуЌеМта Пт OID%s\ nSetting зМачеМОе Пт 0.
   302
   303#import.cannot_read_earliestdatestamp:ПреЎупрежЎеМОе: МевПзЌПжМП прПчОтать раММОе кПллекцОО Datestampcount (ОтЌетПк света вреЌеМО) Пт %S.\ УстаМПвлеММПе зМачеМОе 0.
   304
  278305import.cannot_sort:ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: import.pl Ме ЌПжет сПртОрПвать ЎПкуЌеМты, кПгЎа разЌер группы> 1. sortmeta ОпцОя ЌетасПртОрПвкО буЎет ОгМПрОрПваться.
   306
   307import.cannot_write_earliestdatestamp:ПреЎупрежЎеМОе: МевПзЌПжМП Ñ
   308раМОть кПллекцОю в раММеЌ Datestamp в %s .
   309
   310import.cannot_write_OIDcount:ПреЎупрежЎеМОе: МевПзЌПжМП Ñ
   311раМеМОе OID МачОМая с %s.
  279312
  280313import.collectdir:ДОректПрОя кПллекцОО.
   
  315348 ÐžÐŽÐµÐœÑ‚ОфОкатПрПв Ўля кажЎПгП ЎПкуЌеМта.
  316349import.OIDtype.hash:ХешОрПваМОе сПЎержаМОя файла. ИЎеМтОфОкатПр ЎПкуЌеМта буЎет теЌ же саЌыЌ кажЎый раз, кПгЎа кПллекцОя ОЌпПртОруется.
   350import.OIDtype.hash_on_ga_xml:Hash сПЎержОЌПгП файла арÑ
   351Ова Greenstone XML. ИЎеМтОфОкатПры ЎПкуЌеМтПв буЎут такОЌО же, кажЎый раз, кПгЎа кПллекцОя ОЌпПртОруется ЎП теÑ
   352 Ð¿ÐŸÑ€ пПка ЌетаЎаММые Ме ОзЌеМятся.
   353import.OIDtype.hash_on_full_filename:Hash Ма пПлМПе ОЌя файла  ЎПкуЌеМта в  папке "ИЌпПрт" (а Ме егП сПЎержОЌПе). ППЌПгает  ОЎеМтОфОцОрПвать ЎПкуЌеМт в бПлее стабОльМПе вреЌя ПбМПвлеМОй прПграЌЌМПгП ПбеспечеМОя, Ñ
   354Птя этП ПзМачает, чтП ЎублОкаты ЎПкуЌеМта, сПЎержащОйся в кПллекцОО бПльше Ме ПпреЎеляется автПЌатОческО.
  317355
  318356import.OIDtype.incremental:ПрПстПй пПЎсчет ЎПкуЌеМтПв, кПтПрый является зМачОтельМП бПлее быстрыЌ, чеЌ "Ñ
   
  325363import.OIDtype.dirname:ИспПльзует 'J' плюс рПЎОтельскую папку as the identifier. Для этПгП в кажЎПй папке ЎПлжеМ быть тПлькП ПЎОМ файл, а ее МазваМОе ЎПлжМП быть ПЎМПзМачМыЌ. E.g. import/b13as/h15ef/page.html пПлучОт ОЎеМтОфОкатПр Jh15ef.
  326364
   365import.OIDtype.filename:ИспПльзуйте ОЌя файла (без расшОреМОя). Требуется, чтПбы кажЎПе ОЌя файла Ўля всеÑ
   366 Ð¿Ð°Ð¿ÐŸÐº вМутрО "ИЌпПрт" былП уМОкальМыЌ. ЊОфрПвые ОЎеМтОфОкатПры буЎут преЎшествПвать "D".
   367
   368import.OIDtype.full_filename:ИспПльзПвать пПлМПе ОЌя файла в папке "ИЌпПрт" как ОЎеМтОфОкатПр ЎПкуЌеМта (с _ О - сЎелал Ўля заЌеМы сОЌвПлПв, такОÑ
   369 ÐºÐ°Ðº разЎелОтелО ЎОректПрОй О Fullstop в ОЌеМО файла с расшОреМОеЌ)
   370
  327371import.OIDmetadata:Указывает элеЌеМт ЌетаЎаММыÑ
  328372, кПтПрый сПЎержОт уМОкальМый ОЎеМтОфОкатПр ЎПкуЌеМта, Ўля ОспПльзПваМОя с -OIDtype=assigned.
   
  343387
  344388import.removing_tmpdir:УЎалеМОе сПЎержаМОя папкО "tmp" этПй кПллекцОО...
  345 
  346 import.reversesort:СПртОрПвка в ПбратМПЌ пПряЎке. ИспПльзуется с ПпцОей -sortmeta
  347389
  348390import.site:Сайт Ўля пПОска ЎОректПрОО с кПллекцОяЌО в (Ўля устаМПвкО ГрОМстПуМ 3 версОО)
   
  352394 Ð·Ð°Ð¿Ñ€ÐŸÑÐŸÐ² буЎут выЎаМы в этПЌ пПряЎке. ЭтП буЎет блПкОрПваМП, еслО разЌер группы бПльше еЎОМОцы.
  353395
   396import.sortmeta_paired_with_ArchivesInfPlugin:ОбМаружеМОе-sortmeta. Для ПсуществлеМОя преЎусЌПтреММыÑ
   397 ÑÐŸÑ€Ñ‚ОрПвПк пП ЌетаЎаММыЌ (ОлО OID), эта ПпцОя ЎПлжМа быть в паре лОбП с '-reversesort' ОлО '-sort' Ўля ArchivesInfPlugin.
   398
  354399import.statsfile:ИЌя файла ОлО ОМЎекс Ўля запОсО статОстОкО ОЌпПрта в.
  355400
   
  357402
  358403import.verbosity:УправлеМОе кПлОчествПЌ прПЎукцОО. 0=МОчегП, 3=бПльшПе кПлОчествП.
   404
   405# -- csv-usernames-to-db.pl
   406cu2db.desc:ПрПстПй скрОпт Ўля пакетМПгП ЎПбавлеМОя пПльзПвателей в базе ЎаММыÑ
   407 Ð¿ÐŸÐ»ÑŒÐ·ÐŸÐ²Ð°Ñ‚елей Greenstone. ПрОМОЌает зМачеМОя, разЎелеММые запятыЌО (CSV) в качестве вÑ
   408ПЎМПгП файла. КажЎая стрПка преЎставляет ПЎОМ пПльзПватель, О сПстПОт Оз ОЌеМО пПльзПвателя, парПля, группы, кПЌЌеМтарОев. ЕслО пПльзПватель прОМаЎлежОт к бПлее чеЌ ПЎМПй группе, тП группы буЎут перечОслеМы через запятую, О ВаЌ прОЎется ОспПльзПвать ЎругПй разЎелОтель пПлей Ўля файла (вЌесте с разЎелОтеляЌО пПлей ПпцОй).
   409 
   410cu2db.params:[options] csv-filename
   411
   412cu2db.field-separator:УправлеМОе, какПй сОЌвПл ОспПльзуется Ўля разЎелеМОя пПлей в файле CSV
   413
   414cu2db.already-encrypted:ИспПльзуйте этП, еслО парПлО в файле CSV уже зашОфрПваМы
   415
   416
  359417
  360418# -- schedule.pl --
   
  371429schedule.frequency.daily:ПерестрПОть кажЎый ЎеМь
  372430schedule.frequency.weekly:ПерестрПОть кажЎую МеЎелю
   431schedule.filepath_warning:**** ПреЎупрежЎеМОе: schedule.pl ЌПжет Ме рабПтать прО ОМсталляцОО прПграЌЌы, сПЎержащОй в скПбкаÑ
   432 Ðž / ОлО прПбелПв:%s.
  373433schedule.action:Как МастрПОть автПЌатОческПе пПвтПрМПе пПстрПеМОе
  374434schedule.action.add:РаспОсать автПЌатОческПе пПвтПрМПе пПстрПеМОе
   
  457517
  458518
  459 
  460519# -- mkcol.pl --
  461520
  462521mkcol.about:О тексте Ўля кПллекцОО.
   522
   523mkcol.buildtype:buildtype' Ўля кПллекцОО(e.g. mg, mgpp, lucene)
   524
   525mkcol.infodbtype: 'infodbtype' Ўля кПллекцОй (e.g. gdbm, jdbm, sqlite)
  463526
  464527mkcol.bad_name_cvs:ОКИБКА: НОкакая кПллекцОя Ме ЌПжет быть МазваМа CVS, пПскПльку этП ЌПжет МалПжОться Ма ЎОректПрОО, сПзЎаММые версОей CVS сОстеЌы.
   
  588651AZCompactList.doclevel:УрПвеМь Ўля ПбрабПткО ЎПкуЌеМта в.
  589652AZCompactList.doclevel.top:Њелый ЎПкуЌеМт.
   653AZCompactList.doclevel.firstlevel:Первый урПвеМь разЎелПв.
  590654AZCompactList.doclevel.section:РазЎелаЌО.
  591655
   
  723787
  724788List.desc:ОбщОй О гОбкОй спОсПчМый классОфОкатПр, с пПчтО всеЌО вПзЌПжМПстяЌО, чтП О AZCompactList, МП лучшОЌО спПсПбМПстяЌО сПртОрПвкО, а также рабПты с Unicode О ЌетаЎаММыЌО.
  725 
   789List.filter_metadata:ЭлеЌеМт ЌетаЎаММыÑ
   790 ÐŽÐ»Ñ тестОрПваМОя прПтОв включеМОя ЎПкуЌеМта в классОфОкатПр. ДПкуЌеМты буЎут включеМы, еслО ПМО ПпреЎеляют этО ЌетаЎаММые.
   791List.filter_regex:РегулярМые выражеМОя Ўля ОспПльзПваМОя в тесте filter_metadata. ЕслО регулярМПе выражеМОе указаМП, тП тПлькП ЎПкуЌеМты с filter_metadata, кПтПрые сППтветствуют этПЌу регулярМПЌу выражеМОю, буЎут включеМы.
   792List.level_partition.none:НО ПЎОМ.
  726793List.level_partition.per_letter:СПзЎать разЎел Ўля кажЎПгП пОсьЌа.
  727794List.level_partition.constant_size:СПзЎать разЎел пПстяММПгП разЌера.
  728 List.level_partition.per_letter_fixed_size:СПзЎать разЎел Ўля кажЎПгП пОсьЌа ПрОеМтОрПвПчМП слеЎующегП разЌера.
   795List.level_partition.approximate_size:СПзЎаМОе разЎела Оз ПЎМПй буквы, затеЌ группа ОлО ПтЎельМые буквы буЎут прОЌерМП такПгП же разЌера.
  729796
  730797List.metadata:ППля ЌетаЎаММыÑ
   
  738805
  739806List.partition_type_within_level:ТОп разЎелеМОя Ма группы: 'пП букве алфавОта' ('per_letter'), 'кПМстаМтМый разЌер' ('constant_size'), ОлО 'МОчегП' ('none').
   807
   808List.reverse_sort_leaf_nodes:СПртОрПвка страМОц ЎПкуЌеМта в ПбратМПЌ пПряЎке.
  740809
  741810List.sort_leaf_nodes_using:ППля ЌетаЎаММыÑ
   
  747816List.sort_using_unicode_collation:СПртОрПвка с прОЌеМеМОеЌ алгПрОтЌа Unicode Collation. Требуются http://www.unicode.org/Public/UCA/latest/allkeys.txt файл Ўля загрузкО в папку бОблОПтекО perl lib/Unicode/Collate.
  748817
   818List.standardize_capitalization:ЗМачеМОя ЌетаЎаММыÑ
   819 Ð¿Ñ€ÐžÐ²ÐŸÐŽÑÑ‚ся к МОжМеЌу регОстру Ўля сПртОрПвкО в кМОжМПй пПлке. УстаМПвОте эту ПпцОю, чтПбы ОспПльзПвать этО зМачеМОя Ўля ОЌеМ ПпублОкПваММыÑ
   820 ÐºÐœÐžÐ³. В прПтОвМПЌ случае, буЎет ОспПльзПваться рабПчОй варОаМт сПртОрПвкО.
   821
  749822List.use_hlist_for:ППля ЌетаЎаММыÑ
  750823 ÐŽÐ»Ñ ОспПльзПваМОя гПрОзПМтальМПгП спОска (hlist) вЌестП вертОкальМПгП (vlist). ИспПльзуйте ',' Ўля разЎелеМОя групп ЌетаЎаММыÑ
   
  758831.
  759832
   833
  760834SimpleList.desc:ПлагОМ Ўля прПстПгП спОсПчМПгП классОфОкатПра.
  761835
   
  858932ArchivesInfPlugin.desc:ПлагОМ, кПтПрый пПвтПряется в файле archives.inf (тП есть файл, геМерОрПваММый в арÑ
  859933ОвМПй ЎОректПрОО, кПгЎа  выпПлМялся ОЌпПрт ), Пбрабатывая кажЎый МайЎеММый файл.
   934ArchivesInfPlugin.reversesort:СПртОрПвка в ПбратМПЌ алфавОтМПЌ пПряЎке. ППлезМа, еслО ПпцОя-sortmeta была ОспПльзПваМа с import.pl.
   935ArchivesInfPlugin.sort:СПртОрПвка в алфавОтМПЌ пПряЎке. ППлезМа, еслО ПпцОя-sortmeta была ОспПльзПваМа с import.pl.
  860936
  861937AutoExtractMetadata.desc:БазПвый плагОМ ЎающОй всю фуМкцОПМальМПсть ОзвлечеМОя Оз плагОМа Extractor.
   
  866942 Ð²ÐµÐ»ÐžÑ‡ÐžÐœ Ўля ОзвлечеМОя Оз текста в пПле ЌетаЎаММыÑ
  867943. ППле МазваМП 'FirstNNN'.
   944
   945AutoLoadConverters.desc:Helper-плагОМ ЎОМаЌОческО загружает плагОМы Ўля расшОреМОя преПбразПвателя.
   946AutoloadConverter.noconversionavailable:ПреПбразПваМОе Ме ЎПступМы.
  868947
  869948BaseMediaConverter.desc:ПлагОМ ОзвлечеМОя пПЌПщО ОЌеющОй фуМкОю Ўля плагОМа ЌеЎОа кПМвертПра, МапрОЌер кПМвертПра ОзПбражеМОй ОлО вОЎеП кПМвертПрПв.
   
  914993 Ð±ÑƒÐºÐ²).
  915994
   995BasePlugin.processing_tmp_files:ВМутреММОй флаг, устаМПвлеММый кПМвертер плагОМПв чтПбы пПказать, чтП Ќы ПбрабатываеЌ TMP файл.
   996
  916997BasePlugin.smart_block:БлПкОрПвка файлПв улучшеММыЌ ЌетПЎПЌ, вЌестП прПстПгП прПсЌПтра МазваМОй файлПв.
  917998
  918 BasePlugin.stems:стеблО
   999BasePlugin.store_original_file:СПÑ
   1000раМОте ОсÑ
   1001ПЎМый ЎПкуЌеМт как сППтветствующОй файл. ОтЌетОЌ, этП уже былП сЎелаМП Ўля файлПв, такОÑ
   1002 ÐºÐ°Ðº PDF, Word О т. ÐŽ. Эта ПпцОя пПлезМа тПлькП Ўля плагОМПв, кПтПрые еще Ме сПÑ
   1003раМОть кПпОю ПрОгОМальМПгП файла.
  9191004
  9201005BasePlugin.file_rename_method:МетПЎ Ўля перОЌеМПваМОя кПпОО ОЌпПртОрПваММПгП файла О ассПцООрПваММыÑ
   
  10441129 ÐŽÐŸÐºÑƒÐŒÐµÐœÑ‚аÑ
  10451130.
   1131
   1132EmbeddedMetadataPlugin.desc:ПлагОМ, кПтПрый Озвлекает встрПеММые ЌетаЎаММые Оз файлПв разлОчМыÑ
   1133 Ñ‚ОпПв. ОМ ПсМПваМ Ма ExifTool ЌПЎуль CPAN ', кПтПрый включает в себя пПЎЎержку бПлее 70 фПрЌатПв файлПв О 20 фПрЌатПв ЌетаЎаММыÑ
   1134. ОсМПвМые ЌПЌеМты включают: вОЎеП фПрЌаты, такОе как AVI, ASF, FLV, MPEG, OGG Vorbis О WMV; фПрЌаты ОзПбражеМОй, такОе как BMP, GIF, JPEG, JPEG 2000 О PNG, ауЎОП фПрЌаты, такОе как AIFF, RealAudio, FLAC, MP3, WAV О ; фПрЌатаЌО ПфОсМыÑ
   1135 ÐŽÐŸÐºÑƒÐŒÐµÐœÑ‚Пв, такОÑ
   1136 ÐºÐ°Ðº  EPS, HTML, PDF О Microsoft Word. БПлее ЎПступМая ОМфПрЌацОя П ExifTool Ма страМОце http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
   1137EmbeddedMetadataPlugin.join_before_split:РегОстрацОя пПлей с МескПлькОЌО пПзОцОяЌО (МапрОЌер, автПрПв ОлО ключевые слПва), прежЎе чеЌ разЎелОть ОÑ
   1138 (пП желаМОю), ОспПльзуя указаММый разЎелОтель.
   1139EmbeddedMetadataPlugin.join_character:СОЌвПл, ОспПльзуеЌый с прОсПеЎОМеМОеЌ ЎП сплОта (пП уЌПлчаМОю в ПЎМПЌ прПстраМстве).
   1140EmbeddedMetadataPlugin.trim_whitespace:Обрезать прПбелы в Мачале О в кПМце любПй ОзвлечеММые зМачеМОя ЌетаЎаММыÑ
   1141 (ПрОЌечаМОе: этП ПтМПсОтся О к любыЌ цеММПстяЌ, кПтПрые благПЎаря ПбъеЎОМеМОю с join_before_split ОлО разЎелеМОе через metadata_field_separator).
   1142EmbeddedMetadataPlugin.set_filter_list:РазЎелеММый запятыЌО спОсПк МабПры ЌетаЎаММыÑ
   1143, кПтПрые Ќы Ñ
   1144ПтелО бы пПлучОть.
   1145EmbeddedMetadataPlugin.set_filter_regexp:РегулярМПе выражеМОе, кПтПрПе выбОрает ЌетаЎаММые, кПтПрые Ќы Ñ
   1146ПтелО бы пПлучОть.
  10461147
  10471148ExcelPlugin.desc:ПлагОМ Ўля ОЌпПрта файла Microsoft Excel.
   
  11701271ПтОте, чтПбы этО ЌетаЎаММые былО преЎставлеМы в Greenstone заглавМыЌО букваЌО, так как экстракцОя тэгПв является ЌалПчувствОтельМыЌ ЎействОеЌ.
  11711272
   1273HTMLPlugin.metadata_field_separator:РазЎелОтелО, ОспПльзуеЌые в ЌМПгПзМачМыÑ
   1274 ÐŒÐµÑ‚аЎаММыÑ
   1275. БуЎет разбОта зМачеМОе пПля ЌетаЎаММыÑ
   1276 ÐœÐ° этПгП персПМажа, О ЎПбавлеМ к кажЎПЌу элеЌеМту в вОЎе ПтЎельМыÑ
   1277 ÐŒÐµÑ‚аЎаММыÑ
   1278.
   1279
  11721280HTMLPlugin.no_metadata:Не пытайтесь Озвлекать любые ЌетаЎаММые Оз файлПв.
  11731281
   
  11961304HTMLPlugin.old_style_HDL:ППЌетка П тПЌ, был лО файл разбОт Ма секцОО, ОспПльзуя старый стОль секцОй HDL.
  11971305
  1198 BaseMediaConverter.enable_cache:Кэш автПЌатОческО геМерОрует файлы (такОе как уЌеМьшеММые кПпОО ОзПбражеМОй О ОзПбражеМОя экраММПгП разЌера)
  1199 ÐœÐµÑ‚ МеПбÑ
  1200 ÐŸÐŽÐžÐŒÐŸÑÑ‚О ОÑ
  1201  Ñ€ÐµÐ³ÐµÐœÐµÑ€ÐžÑ€ÐŸÐ²Ð°Ñ‚ÑŒ.
   1306BaseMediaConverter.enable_cache:Кэш автПЌатОческО геМерОрует файлы (такОе как уЌеМьшеММые кПпОО ОзПбражеМОй О ОзПбражеМОя экраММПгП разЌера)
  12021307
  12031308ImageConverter.converttotype:ПреПбразПвать главМПе ОзПбражеМОе к фПрЌату 's'
   
  12991404 Greenstone. ПП уЌПлчаМОю Ощется 'marcdoc.txt' в etc каталПге сайта.
  13001405
   1406MediainfoOGVPlugin.desc:ПлагОМ Ўля ОЌпПрта вОЎеПфайлПв OGV. Требует устаМПвлеМОя MediaInfo (mediainfo.sourceforge.net), чтПбы Озвлечь ЌетаЎаММые.
   1407
   1408MediainfoOGVPlugin.assoc_field:ИЌя пПля ЌетаЎаММыÑ
   1409, кПтПрПе буЎет сПЎержать ОЌя файла фОльЌа.
   1410
  13011411MediaWikiPlugin.desc:ПлагОМ Ўля ОЌпПрта веб-страМОц MediaWiki.
  13021412
   
  13261436
  13271437MetadataXMLPlugin.desc:ПлагОМ кПтПрый Пбрабатывает файл metadata.xml.
  1328 
  1329 MetadataEXIFPlugin.desc:ПлагОМ Ўля ОзвлечеМОя ЌетаЎаММПгП EXIF Оз ОзПбражеМОй, ауЎОП О вОЎеП. БПлее кПМкретМП ПМ, ПсМПваММ Ма CPAN ЌПЎуле 'ExifTool ". На саЌПЌ Ўеле пПЎЎержОвает бПльше фПрЌатПв, МапрОЌер GPS, XMP, FlashPix, ID3, Vorbis. ПлагОМ выОгрывает Пт этПгП, О был разрабПтаМ Ўля пПЎЎержкО всеÑ
  1330  Ñ„ПрЌатПв пПЎЎержОвающОÑ
  1331  ExifTool-ПЌ. СЌ.  ЎПкуЌеМтацОю ExifTool пП пПЎЎержОваеЌыЌ тОпаЌ файлПв О сÑ
  1332 ÐµÐŒ ЌетаЎаММыÑ
  1333 .
  13341438
  13351439GreenstoneMETSPlugin.desc:ОбрабПтать METS-ЎПкуЌеМты как ГрОМстПуМ
   
  13731477 ÐºÐ°Ðº
  13741478OAIPlugin.metadata_set.auto:ИспПльзуйте префОксы ПпреЎелеММые в запОсяÑ
  1375  
  1376 ÐžÐœÐžÑ†ÐžÐ°Ñ‚Овы "Открытые арÑ
  1377 ÐžÐ²Ñ‹" (OAI)
   1479
  13781480OAIPlugin.metadata_set.dc:ИспПльзуйте префОкс dc.
   1481
   1482OAIMetadataXMLPlugin.desc:ВерсОя MetadataXMLPlugin metadata.xml, кПтПрая Пбрабатывает файлы. КрПЌе тПгП, ПМ ОспПльзует  пПля "dc.Identifier"  О extract OAI ЌетаЎаММые Оз указаММПгП сервера OAI (-oai_server_http_path)
   1483
   1484OAIMetadataXMLPlugin.oai_server_http_path:HTTP путь к серверу OAI  - МапрОЌер, http://test.com/oai_server/oai.pl
   1485
   1486OAIMetadataXMLPlugin.metadata_prefix:OAI префОкс ЌетаЎаММыÑ
   1487 - пП уЌПлчаМОю oai_dc
   1488
   1489OAIMetadataXMLPlugin.koha_mode:ЕслО указаМП, чтП плагОМ пытается геМерОрПвать ЌетаЎаММые oaiextracted.koharecordlink. ЭтО ЌетаЎаММые сПЎержат ссылку Ма ЎПкуЌеМт Koha.
  13791490
  13801491OggVorbisPlugin.add_technical_metadata:ДПбавОть теÑ
   
  13921503PagedImagePlugin.documenttype:УстаМПвОте тОп ЎПкуЌеМта (ОспПльзуется Ўля прПсЌПтра).
  13931504
  1394 PagedImagePlugin.documenttype.paged:СтраМОчМые ЎПкуЌеМты сПЎержат стрелкО 'СлеЎующая' О 'ПреЎыЎущая' О кМПпку 'ПерейтО к страМОце X'.
   1505PagedImagePlugin.documenttype.auto2:АвтПЌатОческО устаМавлОвается тОп ЎПкуЌеМта Ма ПсМПве пуМкта фПрЌат файлПв. ИспПльзует "выгружеМ" Ўля ЎПкуЌеМтПв с ПЎМПй пПслеЎПвательМПстью страМОц, О «ОерарÑ
   1506Ою» Ўля ЎПкуЌеМтПв с вМутреММей структурПй (т.е. с XML-файлПв, сПЎержащОÑ
   1507 Ð¿ÑƒÐœÐºÑ‚ PageGroup элеЌеМтПв).
   1508PagedImagePlugin.documenttype.auto3:АвтПЌатОческО устаМавлОвается тОп ЎПкуЌеМта Ма ПсМПве пуМкта фПрЌат файлПв. ИспПльзует "выгружеМ" Ўля ЎПкуЌеМтПв с ПЎМП1 пПслеЎПвательМПстью страМОц, О «pagedhierarchy " Ўля ЎПкуЌеМтПв с вМутреММей структурПй (т.е. с XML-файлПв, сПЎержащОÑ
   1509 Ð¿ÑƒÐœÐºÑ‚ PageGroup элеЌеМтПв).
   1510
   1511PagedImagePlugin.documenttype.paged2:СтраМОцы ЎПкуЌеМтПв ОЌеют лОМейМую пПслеЎПвательМПсть О МОкакПй вМутреММей структуры. ОМО буЎут ПтПбражаться с слеЎующей О преЎыЎущей прПкрутке О «перейтО Ма страМОцу X 'box".
   1512PagedImagePlugin.documenttype.paged3:СтраМОцы ЎПкуЌеМтПв ОЌеют лОМейМую пПслеЎПвательМПсть О МОкакПй вМутреММей структуры. ОМО буЎут ПтПбражаться с прПкруткПй спОска ОзПбражеМОй страМОц.
  13951513
  13961514PagedImagePlugin.documenttype.hierarchy:ИерарÑ
  13971515ОческОе ЎПкуЌеМты сПЎержат ПглавлеМОе.
   1516
   1517PagedImagePlugin.documenttype.pagedhierarchy:(Greenstone 3 only) ЭтО ЎПкуЌеМты ОЌеют вМутреММюю структуру О пПслеЎПвательМПсть страМОц. ОМО буЎут ПтПбражаться с ПглавлеМОеЌ О прПкруткПй спОскПв страМОц.
  13981518
  13991519PagedImagePlugin.headerpage:ДПбавОть Ўля кажЎПгП ЎПкуЌеМта заглавМую страМОчку (без ОзПбражеМОя).
   
  14281548PowerPointPlugin.windows_scripting:ИспПльзПвать теÑ
  14291549МПлПгОю прПграЌЌОрПваМОя MicroSoft Windows (Visual Basic Ўля прПграЌЌ), чтПбы скПМвертОрПвать ЎПкуЌеМты PPT в серОю ОзПбражеМОй разлОчМПгП тОпа (МапрОЌер, JPEG,PNG,GIF), вЌестП пакета open source ppttohtml.
   1550
   1551PowerPointPlugin.convert_to.html_multi:СерОя HTML страМОц, Ўва Ма слайЎ. ОЎОМ Ўля слайЎПв ОзПбражеМОй, втПрПй Ўля слайЎПв текста (МужеМ -openoffice_conversion).
   1552
   1553PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg:СерОя ОзПбражеМОй JPEG фПрЌата (МужеМ -openoffice_conversion).
   1554
   1555PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg_jpg:СерОя ОзПбражеМОй JPEG фПрЌата (МужеМ -windows_scripting).
   1556
   1557PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg_gif:СерОя ОзПбражеМОй GIF фПрЌата (МужеМ -windows_scripting).
   1558
   1559PowerPointPlugin.convert_to.pagedimg_png:СерОя ОзПбражеМОй PNG фПрЌата (МужеМ -windows_scripting).
  14301560
  14311561PrintInfo.bad_general_option:ПлагОМ %s ОспПльзует МекПрректМую Пбщую ПпцОю (ПбщОе ПпцОО -  этП те, кПтПрые ЎПступМы всеЌ плагОМаЌ). ПрПверьте ваш кПМфОгурацОПММый файл collect.cfg.
   
  16631793BasPlugout.verbosity:КПМтрПлОрует кПлОчествП вывПЎа. 0=Мет, 3=МаОбПльшОй.
  16641794BasPlugout.xslt_file:ТраМсфПрЌОрПвать ЎПкуЌеМт прО пПЌПщО XSLT в указаММПЌ файле.
   1795BasPlugout.subdir_hash_prefix:УкажОте флаг, чтПбы Ме счОтать слПвП HASH в расчетеЎлОМы.
   1796BasPlugout.subdir_split_length:МаксОЌальМПе кПлОчествП сОЌвПлПв, ЎП разЎелеМОя арÑ
   1797ОвПв пПЎкаталПге.
   1798BasPlugout.no_rss:ППЎавОть автПЌатОческПй геМерацОО файла каМал.
  16651799
  16661800DSpacePlugout.desc:ЀПрЌат арÑ
  16671801Ова DSpace.
   1802DSpacePlugout.metadata_prefix:РазЎелеММый запятыЌО спОсПк префОксПв ЌетаЎаММыÑ
   1803 Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐžÑ‚ÑŒ в спОсПк экспПртОруеЌыÑ
   1804 ÐŽÐ°ÐœÐœÑ‹Ñ
   1805. НапрОЌер, устаМПвка зМачеМОя 'DLS' буЎет ПтПбражаться как metadata_dls.xml  Ўля кажЎПгП ЎПкуЌеМта экспПртОрПваММПгП в фПрЌат, МеПбÑ
   1806ПЎОЌый Ўля DSpace.
  16681807
  16691808FedoraMETSPlugout.desc:METS фПрЌат Ўля прОЌеМеМОя фПрЌата Fedora.
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.