Changeset 34556


Ignore:
Timestamp:
2020-11-23T13:10:16+13:00 (20 months ago)
Author:
kjdon
Message:

updating an svn url to point to the new https server

Location:
main/trunk/gli/classes
Files:
8 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/gli/classes/dictionary_ar.properties

  r29822 r34556  
  25002500 ØšØªÙ†Ø²ÙŠÙ„ اÙ
  25012501تداد PDFBox Ù
  2502 Ù†  \nhttp://svn.greenstone.org/{0}gs2-extensions/pdf-box/trunk/pdf-box-java.{1}\nتثؚيته ؚتفكيكه في Ù
   2502ن  \nhttps://svn.greenstone.org/{0}gs2-extensions/pdf-box/trunk/pdf-box-java.{1}\nتثؚيته ؚتفكيكه في Ù
  25032503جلد {2} . Ø«Ù
  25042504 Ø§Ø¹Ø¯Ø§Ø¯ Ù
 • main/trunk/gli/classes/dictionary_es.properties

  r34332 r34556  
  907907MissingImageMagick.Title:Falta ImageMagick
  908908#******* MissingPDFBox ********
  909 MissingPDFBox.Message:Para procesar documentos PDF con version 1.5 y superior, descargue la extensión PDFBox desde \nhttp://svn.greenstone.org/{0}gs2-extensions/pdf-box/trunk/pdf-box-java.{1}\nInstálela descomprimiendo el archivo en su carpeta {2}. Luego configure el PDFPlugin con la opción pdfbox_conversion habilitada.
   909MissingPDFBox.Message:Para procesar documentos PDF con version 1.5 y superior, descargue la extensión PDFBox desde \nhttps://svn.greenstone.org/{0}gs2-extensions/pdf-box/trunk/pdf-box-java.{1}\nInstálela descomprimiendo el archivo en su carpeta {2}. Luego configure el PDFPlugin con la opción pdfbox_conversion habilitada.
  910910MissingPDFBox.Title:Extensión PDFBox no encontrada.
  911911#******** Multiple filename encodings not supported *******
 • main/trunk/gli/classes/dictionary_fr.properties

  r33431 r34556  
  896896MissingImageMagick.Title:ImageMagick est manquant
  897897#******* MissingPDFBox ********
  898 MissingPDFBox.Message:Pour traiter des documents en PDF version 1.5 et suivantes, télécharger l’extension PDFBox à partir de http://svn.greenstone.org/{0}gs2-extensions/pdf-box/trunk/pdf-box-java.{1} L’installer en le décompressant (dézippant) dans votre {2} répertoire. Ensuite configurer votre Plugin PDF (PDFPlugin) avec pdfbox_conversion activé
   898MissingPDFBox.Message:Pour traiter des documents en PDF version 1.5 et suivantes, télécharger l’extension PDFBox à partir de https://svn.greenstone.org/{0}gs2-extensions/pdf-box/trunk/pdf-box-java.{1} L’installer en le décompressant (dézippant) dans votre {2} répertoire. Ensuite configurer votre Plugin PDF (PDFPlugin) avec pdfbox_conversion activé
  899899MissingPDFBox.Title:Extension PDFBox manquant
  900900#******** Multiple filename encodings not supported *******
 • main/trunk/gli/classes/dictionary_gu.properties

  r33101 r34556  
  10831083#******* MissingPDFBox ********
  10841084MissingPDFBox.Message:PDFડોક્યુમેચ્ટ્ઞ વર્ઝચ 1.5 àª
  1085 àªšà«‡ ઀ેચી ઉપરચટ વર્ઝચચે પ્રોઞેઞ કરવટ મટટે \nhttp://svn.greenstone.org/{0}gs2-extensions/pdf-box/trunk/pdf-box-javaપરથી PDFBox ઍક્ઞટેંશચ ડટઉચલોડ કરો. {1}\nàª
   1085ચે ઀ેચી ઉપરચટ વર્ઝચચે પ્રોઞેઞ કરવટ મટટે \nhttps://svn.greenstone.org/{0}gs2-extensions/pdf-box/trunk/pdf-box-javaપરથી PDFBox ઍક્ઞટેંશચ ડટઉચલોડ કરો. {1}\nàª
  10861086ચઝીપ કરીચે ઀ેચે ઀મટરટ {2} ફોલ્ડરમટં ઇચ્ઞ્ટોલ કરો. પછી pdfbox_conversionચે કટર્યર઀ કરી ઀મટરું PDFPlugin કચ્ફિગ્યુર કરો.
  10871087MissingPDFBox.Title:PDFBox ઍક્ઞટેંશચ મળ઀ું ચથી
 • main/trunk/gli/classes/dictionary_hy.properties

  r29115 r34556  
  937937MissingImageMagick.Title:Բացակայ՞ւՎ Õ§ ImageMagick
  938938#******* MissingPDFBox ********
  939 MissingPDFBox.Message:1.5 և Հրանից բարձր PDF փա՜տաթղթերի Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ բեՌնաթափիր PDFBox ÕšÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš այ՜տեղից \nhttp://svn.greenstone.org/{0}gs2-extensions/pdf-box/trunk/pdf-box-java.{1}\nՏեղաՀրի Õ¡ÕµÕ¶ բացել Ö„Õž {2} Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Ô±ÕºÕ¡ կարգաբերի Ö„Õž PDFPlugin Վիացնել՞՟ pdfbox_conversion.
   939MissingPDFBox.Message:1.5 և Հրանից բարձր PDF փա՜տաթղթերի Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Ö€ÕŽÕ¡Õ¶ Õ°Õ¡ÕŽÕ¡Ö€ բեՌնաթափիր PDFBox ÕšÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÕš այ՜տեղից \nhttps://svn.greenstone.org/{0}gs2-extensions/pdf-box/trunk/pdf-box-java.{1}\nՏեղաՀրի Õ¡ÕµÕ¶ բացել Ö„Õž {2} Õ©Õ²Õ©Õ¡ÕºÕ¡Õ¶Õ¡Õ¯ÕžÖ‚ÕŽÖ‰ Ô±ÕºÕ¡ կարգաբերի Ö„Õž PDFPlugin Վիացնել՞՟ pdfbox_conversion.
  940940MissingPDFBox.Title:Պակա՜՞ղ PDFBox ÕšÕ¶Õ€Õ¬Õ¡ÕµÕ¶ÕžÖ‚ÕŽÖ‰
  941941#******** Multiple filename encodings not supported *******
 • main/trunk/gli/classes/dictionary_ka.properties

  r33432 r34556  
  899899MissingImageMagick.Title:დაკარგულია ImageMagick
  900900#******* MissingPDFBox ********
  901 MissingPDFBox.Message:PDF 1.5 ვერსიის დოკუმენტების დამულავებისათვის და ზემოთ, ჩატვირთეთ PDFBox-ის გაჀართოება \ nhttp: //svn.greenstone.org/ {0} gs2-extensions / pdf-box / trunk / pdf-box-java. {1} \ n დააინსტალირეთ თქვენს {2} საქა჊ალდელი განზიპვით. ჹემდეგ დააკონჀიგურირეთ PDF პლაგინი ჩართული pdfbox_conversion-ით.
   901MissingPDFBox.Message:PDF 1.5 ვერსიის დოკუმენტების დამულავებისათვის და ზემოთ, ჩატვირთეთ PDFBox-ის გაჀართოება \ nhttps://svn.greenstone.org/ {0} gs2-extensions / pdf-box / trunk / pdf-box-java. {1} \ n დააინსტალირეთ თქვენს {2} საქა჊ალდელი განზიპვით. ჹემდეგ დააკონჀიგურირეთ PDF პლაგინი ჩართული pdfbox_conversion-ით.
  902902MissingPDFBox.Title:დაკარგულია PDFBox გაჀართოება
  903903#******** Multiple filename encodings not supported *******
 • main/trunk/gli/classes/dictionary_kk.properties

  r28754 r34556  
  933933MissingImageMagick.Title:ImageMagick жПқ
  934934#******* MissingPDFBox ********
  935 MissingPDFBox.Message:PDF-құжаттарЎың 1.5  жәМе ПЎаМ Ўа басқаМұсқаларыМ өңЎеу үшіМ, берілгеМ көзЎерЎеМ PDFBox кеңейтілгеМ түріМ жүктеңіз \ nhttp :/ / svn.greenstone.org / {0} gs2-extensions/pdf-box/trunk/pdf-box-java. {1} \ nInstall өзіМің папкаға ПМың алыңыз {2}. СПЎаМ сПң ЌаңызЎы PDFPlugin pdfbox_conversion өшірілгеМ күйге келтіру.
   935MissingPDFBox.Message:PDF-құжаттарЎың 1.5  жәМе ПЎаМ Ўа басқаМұсқаларыМ өңЎеу үшіМ, берілгеМ көзЎерЎеМ PDFBox кеңейтілгеМ түріМ жүктеңіз \ nhttps:/ / svn.greenstone.org / {0} gs2-extensions/pdf-box/trunk/pdf-box-java. {1} \ nInstall өзіМің папкаға ПМың алыңыз {2}. СПЎаМ сПң ЌаңызЎы PDFPlugin pdfbox_conversion өшірілгеМ күйге келтіру.
  936936MissingPDFBox.Title:PDFBox кеңейтілуЎің бПлЌауы
  937937#******** Multiple filename encodings not supported *******
 • main/trunk/gli/classes/dictionary_ru.properties

  r30486 r34556  
  10531053#******* MissingPDFBox ********
  10541054MissingPDFBox.Message:Для ПбрабПткО PDF-ЎПкуЌеМтПв версОО 1.5 О пПслеЎующОÑ
  1055 , скачайте расшОреМОе PDFBox Оз ЎаММПгП ОстПчМОка \ nhttp :/ / svn.greenstone.org / {0} gs2-extensions/pdf-box/trunk/pdf-box-java. {1} \ nInstall  ОзвлекОте егП в свПю папку {2}. ЗатеЌ МужМП МастрПОть PDFPlugin с pdfbox_conversion Ма ПтключеМ.
   1055, скачайте расшОреМОе PDFBox Оз ЎаММПгП ОстПчМОка \ nhttps :/ / svn.greenstone.org / {0} gs2-extensions/pdf-box/trunk/pdf-box-java. {1} \ nInstall  ОзвлекОте егП в свПю папку {2}. ЗатеЌ МужМП МастрПОть PDFPlugin с pdfbox_conversion Ма ПтключеМ.
  10561056MissingPDFBox.Title:ОтсутствующОе PDFBox расшОреМОя
  10571057#******** Multiple filename encodings not supported *******
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.